Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)"

Transcript

1 Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

2 ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ Κπξίεο θαη θχξηνη κέηνρνη, αο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ ηελ 1/1/2005, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα ηελ ρξήζε 1εο Ιαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ Η ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία είλαη ε 46ε γηα ηελ εηαηξία. Σν 2015 ζπλερίζζεθαλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα νη νπνίεο έθαλαλ ην 2015 κία ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηδεξνβηνκεραλίαο γηα ηε ρψξα καο θαη θαη επέθηαζε θαη γηα ηελ εηαηξία καο, κε θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο σο ζπλέπεηα ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα δηαξθψο ζπξξηθλσκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηεο ζρεδφλ αλχπαξθηεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δξακαηηθή κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηβιεζέλησλ capital controls. Όια ηα αλσηέξσ δεκηνχξγεζαλ πξσηνθαλείο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, δηφηη επί πιένλ νδήγεζαλ θαη ζε κεηψζεηο ησλ ηηκψλ πψιεζεο. Παξά ηηο αλσηέξσ αληίμνεο ζπλζήθεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαηαθέξακε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε φγθν θαηά 10,9% κε δηαηήξεζε ηνπ ηδίξνπ ζηα πεξζηλά επίπεδα (νξηαθή αχμεζε 0,7%) ιφγσ κείσζεο ηηκψλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο, ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηαηεξνπκέλσλ απνζεκάησλ θαη ηεο ηαρχηεξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ καο. Σν 2016 ζπλερίζζεθε ε πξνζπάζεηα λα αλαπιεξσζεί ην θελφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κε ηε ζπληήξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εμαγσγψλ, δηαηεξψληαο ηελ εμσζηξέθεηα ηεο εηαηξίαο καο. Σν ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ καο αλήιζε ζε 28% έλαληη 32% ηνπ 2014 επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξίαο. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε ειάρηζηε κείσζε 0,01 % (-2,2 ρηι. ) έλαληη ηνπ 2014 αλεξρφκελνο ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηνπ Σν δε κηθηφ θέξδνο αλήιζε ζε ρηι. έλαληη κηθηνχ θέξδνπο ρηι. ηνπ Δπηπιένλ ην θφζηνο πσιεζέλησλ απμήζεθε αλεξρφκελν σο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζην +93,4% έλαληη +92,32% ην Σα γεληθά έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηνπ 2014 ήηνη κεηψζεθαλ θαηά 29 ρηι. ή 1,27% ελψ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα παξέκεηλαλ ζε ζρεδφλ κεδεληθά επίπεδα, αθνχ γηα 7 ε ζπλερφκελε ρξνληά ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη κεδεληθφο. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (δεκίεο) παξνπζίαζαλ επηδείλσζε ζε ζρέζε κε ην 2014, ήηνη απφ 854 ρηι. ζε 977 ρηι., ζην Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Σν καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη επκεηάβιεην θαη σο εθ ηνχηνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο. ηηο 28 Ινπλίνπ 2015, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ηέζεθαλ ζε αξγία θαη ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Σν επκεηάβιεην θαη αβέβαην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη αλαιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Η Γηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, σζηφζν κε βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε Γηνίθεζε έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ απαηηνχληαη πξφζζεηεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ. 1

3 ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ Η Δηαηξεία απφ ηε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κέζσλ ηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζε θίλδπλν αγνξάο. Η ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Πεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη σο πξνο απηά. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Η επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ έρεη αλαηεζεί ζην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κίλδπλνο αγνξάο: Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηα Βαιθάληα θαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο δηεμάγεηαη ζε. Κίνδςνορ διακύμανζηρ ηιμών Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ. Πξνϊόληα Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηειηθή ηηκή ησλ πξντφλησλ. Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα παξνπζηάδεη ηα απνζέκαηα ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. ε πεξηφδνπο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ. ην έηνο 2015 δελ είρακε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ. Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω μεηαβολήρ ηων επιηοκίων Η έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο νθεηιέο ηεο, ρσξίο απηή λα είλαη ζεκαληηθή δηφηη θαηά θχξην ιφγν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη δαλεηαθά θεθάιαηα. Πιζηωηικόρ κίνδςνορ Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. 2

4 Πελάηερ και λοιπέρ απαιηήζειρ Η έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ νη πειάηεο, επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο δελ παξαηεξείηαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη επνκέλσο ν εκπνξηθφο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ απαηηεζεί, νη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ελ ζπλερεία δηελεξγείηαη αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ νξίσλ απηψλ. Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηεο Δηαηξείαο. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα πξνεηζπξάηηνληαη. Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ε Δηαηξεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δεηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο (π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο). Γεληθά έρνπκε απμήζεη ηηο πσιήζεηο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κείσζε ηνπ παξερφκελνπ ρξφλνπ πίζησζεο. Η Δηαηξεία θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Η πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί. Η νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Εγγςήζειρ Η Δηαηξεία έρεη σο πνιηηηθή λα κελ παξέρεη εγγπήζεηο, παξά κφλν θαη θαη εμαίξεζε, ππέξ Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, έλαληη θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ. Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε Δηαηξεία λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Η πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, φηη ζα έρεη ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαηαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη ε θήκε ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία πξφβιεςε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Η πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 3

5 Διασείπιζη κεθαλαίος Η πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νξίδεη ε Δηαηξεία σο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα ήηαλ εθηθηέο κε πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε κηα ηζρπξή θαη πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε. Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Πποζδιοπιζμόρ ηων εςλόγων αξιών Η Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο (φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα δηαπξαγκαηεχζηκα, θαη ζπλαιιαγέο ρξενγξάθσλ θαη ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε). Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Δπίζεο ε νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε ηνπο αμία ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. 4

6 ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 1. Κύθινο εξγαζηώλ Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) Ο θχθινο εξγαζηψλ ην 2015 αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηνπ 2014 ήηνη ζεκεηψζεθε κείσζε -0,01%. Οη πσιεζείζεο πνζφηεηεο πξντφλησλ, ππνπξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ αλήιζαλ ζε ηνλ. ην 2015 έλαληη ηνλ. ηνπ 2014 ήηνη αχμεζε 3,6%. Οη πσιήζεηο θαη φγθν θαη αμία 2015 έλαληη 2014 αλαιχνληαη σο εμήο: ΠΩΛΖΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ Πσιήζεηο ζε ηόλνπο Πσιήζεηο ζε αμία (ρηι. ) Πσιήζεηο ζε ηόλνπο Πσιήζεηο ζε αμία (ρηι. ) Πξντόληα- Δκπνξεύκαηα Τπνπξντόληα- Τπνιείκκαηα θιπ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Πξντόληα-εκπνξεύκαηα ππνιείκκαηα ΤΝΟΛΟ Σν κηθηφ θέξδνο ην 2015 αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηνπ 2014 θαη σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην 2015 ζε +6,63% έλαληη +7,68% ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Σα έζνδα απηά αλαιχνληαη σο εμήο: (ζε ρηι. ) Απνζβέζεηο ιεθζέλησλ επηρνξεγήζεσλ παγίσλ Παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 8 16 Έζνδα από επηδνηήζεηο ΟΑΔΓ 0 0 Λνηπά έζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηώλ ύλνιν Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο-έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα. (ζε ρηι. ) ΜΔΣΑΒΟΛΖ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ,51% Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ,20% Έμνδα κε θνζηνινγεζέληα ,00% ύλνιν ,84% 5

7 4. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα αλήιζαλ ην 2014 ζε 5,8 ρηι. έλαληη 9,4 ρηι. ηνπ 2014 θαη νη πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα αλήιζαλ ζε 544 ην 2014 έλαληη 610 ηνπ Παξαγσγή Η ζπλνιηθή παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ ην 2015 παξνπζίαζε αχμεζε ζε ηφλνπο έλαληη ηφλνπο ηνπ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ Οη ιεηηνπξγηθέο δεκηέο ηεο ρξήζεο πξν θφξσλ αλέξρνληαη ζε 977 ρηι. θαη κεηά απφ θφξνπο ζε ρηι.. Σν ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ επηβάξπλαλ ηελ ρξήζε αλαιχνληαη σο εμήο: Πνζά ζε ρηι. 31/12/2015 Αλαβαιιόκελνο θόξνο -25 ύλνιν -25 Η εμέιημε ησλ ινηπψλ κεγεζψλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ έρεη σο εμήο: 1. Γείθηεο GEARING Ο δείθηεο gearing (ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθψζεθε ζε 1,66 ην 2015 έλαληη 1,32 ηνπ Γείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) δηακνξθψζεθε ζε 1,06 ην 2015 έλαληη 1,18 ηνπ Γείθηεο θαιύςεσο παγίσλ Ο δείθηεο θαιχςεσο παγίσλ (ίδηα θεθάιαηα πξνο πάγην ελεξγεηηθφ) δηακνξθψζεθε ζε 0,85ην 2015 έλαληη 0,97 ηνπ Απνδνηηθόηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ Η απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθψζεθε ζην 15,6 % έλαληη 11,8 % ηνπ Δπελδύζεηο Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην χςνο ησλ 501 ρηι. θαη αθνξνχλ: Μεηεγθαηάζηαζε ηκήκαηνο πξκαηνπξγείνπ θαη Ηιεθηξνδίνπ ζηε ΙΓΔΝΟΡ ΒΥ 208,2 ρηι. Μεηεγθαηάζηαζε Γαιβαληζηεξίνπ ζηε ΙΓΔΝΟΡ ΒΥ 251,7 ρηι. Παξαγσγή ζχξκαηνο FLAT WIRE ζην πξκαηνπξγείν 33,5 ρηι. Γηάθνξεο κηθξνβειηηψζεηο ζην Γαιβαληζηήξην 7,3 ρηι. 6

8 Λνηπά ηνηρεία Γήπεδα Οικόπεδα 1. ηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Παληειεήκσλ Νέαο άληαο ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνχ ππάξρεη νηθφπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο 64 ζηξεκκάησλ αμίαο 421 ρηι. επί ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Θεζ/λίθεο Κηιθίο. ην πην πάλσ νηθφπεδν έρνπλ αλεγεξζεί βηνκεραλνζηάζηα κεηά ησλ δηθηχσλ, απνζήθεο θαη γξαθεία ζπλνιηθνχ εκβαδνχ m2 πεξίπνπ θαη αμίαο θηήζεο ρηι.. 2.ηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Μεγάξσλ ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ ππάξρνπλ: 2 αγξνηεκάρηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 3,8 ζηξεκκάησλ αμίαο 6,3 ρηι. (ζηελ ζέζε «ΑΡΣΙΚΙΔ» 2,8 ζηξέκκαηα θαη ζηελ ζέζε «ΠΔΣΡΟΤΝΙ» 1,0 ζηξέκκα). Δπί ησλ αθηλήησλ απηψλ δελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο έθζεζεο καο ε δνκή ηεο Δηαηξείαο ήηαλ: Έδξα : Λ. Μεζνγείωλ 2-4 Αζήλα Υπνθαηάζηεκα : Δξγνζηάζην Παληειεήκωλ Κηιθίο Υπνθαηάζηεκα : Δκπνξηθό Απνζήθεο Πεηξαηώο 252 Ταύξνο Αζήλα Υπνθαηάζηεκα : Δξγνζηάζην 12 ν ρικ Π.Δ.Ο Θεζζαινλίθεο-Βέξνηαο Γξαθείν: Αξ.Μ.Α.Δ. : Γξαθείν Ακαξνπζίνπ Φαιαλδξίνπ 33 Μαξνύζη - Αζήλα : 1308/01/Β/86/1308 Υπ. Δκπνξίνπ Αξ. Γ.Δ.ΜΗ : Α.Φ.Μ. : Γ.Ο.Υ. ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ 7

9 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ Πνζά ζε 31/12/ /12/2014 Πσιήζεηο αγαζώλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ* Πσιήζεηο ππεξεζηώλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Πσιήζεηο παγίσλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Αγνξέο αγαζώλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Αγνξέο ππεξεζηώλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Αγνξέο παγίσλ Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε Ακνηβέο Ωθειήκαηα γηα κέιε Γ θαη ηειέρε Τπόινηπα ηέινπο πεξηόδνπ πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο-αγνξέο αγαζώλ, ππεξεζηώλ, παγίσλ θιπ Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε: Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε: Όκηινο ΙΓΔΝΟΡ Όκηινο ΒΙΟΥΑΛΚΟ * Δθηφο Οκίινπ ηδελφξ

10 ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΥΡΖΔΩ 2015 Ενεπγηηικό 1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη κεηαβνιέο ζηα πάγηα ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Απνζέκαηα Η ζπλνιηθή αμία ησλ απνζεκάησλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ρηι. φπσο αλαιχνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 3. Απαηηήζεηο α) Πειάηεο Σν ππφινηπν ησλ πειαηψλ ηελ 31/12/2015 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηι. β) Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ην ραξηνθπιάθην ηελ 31/12/2015 ππήξραλ επηηαγέο αμίαο 76 ρηι. 4. Γηαζέζηκα ηεο 31/12/ Σακείν (κεηξεηά) 60 ρηι. 2. Καηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο 656 ρηι. ΤΝΟΛΟ 716 ρηι. Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη δηαζέζηκα ζε ζπλάιιαγκα. Παθηηικό 1. Μεηνρηθό θεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,40 θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 10,20 ε θάζε κία. Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ , Απνζεκαηηθά θεθάιαηα α. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 151 ρηι. β. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ ρηι. γ. Λνηπά απνζεκαηηθά 75 ρηι. ΤΝΟΛΟ ρηι. 3. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αθνξνχλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ ρηι., πξνβιέςεηο απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ πνζνχ 289 ρηι., θαη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πνζνχ 33 ρηι. θαη πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 85ρηι.. 9

11 4. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αθνξνχλ ζε ππνρξεψζεηο απφ ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο. (ρηι. ) Πξνκεζεπηέο Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 0 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 43 Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 121 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 0 Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 11 Πηζησηέο δηάθνξνη 65 Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 140 ΤΝΟΛΟ

12 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΑ ΣΟ 2016 Όζνλ αθνξά ην 2016 πξνβιέπεηαη φηη ζα απνηειέζεη αθφκε κία δχζθνιε ρξνληά ρσξίο λα αλακέλεηαη ζεκαληηθή αλάθακςε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκηθήο θαη ελ γέλεη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Η έλαξμε ησλ έξγσλ ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ σο αθεηεξία ηεο πνιπαλακελφκελεο αλάθακςεο, πνιχ κηθξή επίδξαζε (έκκεζε) ζα έρεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο καο. ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζεί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πηζαλή έλαξμε κηαο κηθξήο αλάθακςεο ζην 2 ν εμάκελν ηνπ 2016 θαη εθφζνλ επηιπζνχλ ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, πηζηεχνπκε φηη ε εηαηξία καο πξνζαξκνδφκελε ζηηο λέεο ζπλζήθεο ζα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ησλ δπζθνιηψλ, βαζηδφκελε ζηελ θαιή νξγαλσηηθή ηεο δνκή, ζηελ εληεηλφκελε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Κχξηα ζηξαηεγηθή επηδίσμε θαη πξνζπάζεηα ζα είλαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο κέζσ αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ αιιά θαη αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε απνθαζηζζείζα κεηεγθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ παξαγσγήο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ Κηιθίο εληφο ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ΙΓΔΝΟΡ, γεγνλφο πνπ ήδε έρεη επηθέξεη κείσζε θφζηνπο ιφγσ επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζπλεξγεηψλ. Οη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην. Η επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Παξ φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αξκνληθή ζπκβίσζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ αδηαπξαγκάηεπηνπο ζηφρνπο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Κχξηνη Μέηνρνη, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο παξαθαιέζνπκε, φπσο εγθξίλεηε ηηο ππνβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο Δπίζεο παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε θαη επί ησλ ινηπψλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Γεληθήο πλέιεπζεο. ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2016 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΗΛΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ Η έθζεζε απηή ε νπνία απνηειείηαη από 11 ζειίδεο, είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα, κε εκεξνκελία 08 Ινπλίνπ Αζήλα, 08 Ινπλίνπ 2016 Μηραιάηνο Κσλζηαληίλνο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Αξ. Μ. ΟΔΛ ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο Λεσθόξνο Κεθηζίαο 268, Υαιάλδξη Αξ. Μ. ΟΔΛ

13 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

14 Καηάζηαζε Oηθνλνκηθήο Θέζεο... 2 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ... 3 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο... 3 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο... 4 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ... 5 εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο χλνςε βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Αλάιπζε Πσιήζεσλ Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φφξνο Δηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Γεζκεχζεηο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο / απαηηήζεηο Δκπνξηθέο & Λνηπέο Απαηηήζεηο Απνζέκαηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Λνηπά Απνζεκαηηθά Δπηρνξεγήζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Έμνδα αλά θαηεγνξία Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο Λνηπά Έζνδα Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Πξνβιέςεηο Αξηζκφο Απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ Έθζεζε Έιεγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

15 Καηάζηαζε Oηθνλνκηθήο Θέζεο Πνζά ζε 31/12/ /12/2014 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Δλζψκαηα Πάγηα Άπια Πάγηα Λνηπέο απαηηήζεηο ύλνιν Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν ύλνιν ελεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε / (δεκηέο) εηο λένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ύλνιν ύλνιν ππνρξεώζεσλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεηο. 2

16 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ εκ. 12κήλεο έσο 12κήλεο έσο Πνζά ζε 31/12/ /12/2014 Πσιήζεηο Κφζηνο Πσιεζέλησλ Μεηθηό Κέξδνο Έμνδα δηάζεζεο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Καζαξά θέξδε ρξήζεο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε-(Εεκηά) ρξήζεσο κεηά θόξσλ Κέξδε αλά κεηνρή -1,486-1,269 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Πνζά ζε 31/12/ /12/2014 Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε-δεκηέο Φφξνο πνπ αλαινγεί πλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3

17 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο Πνζά ζε Μεηνρηθό θεθάιαην & Απνζεκαηηθό Τπέξ ην Άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκα ηα εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Καζαξα θέξδε (δεκίεο) ρξήζεο Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Καζαξα θέξδε (δεκίεο) ρξήζεο Τπόινηπν ζηηο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

18 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 1/1 έσο 1/1 έσο Πνζά ζε εκ. 31/12/ /12/2014 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καηαβιεζέληεο ηφθνη Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ/άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2016 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Ο ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ & ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Αζαλάζηνο Μειηψθαο Αληψληνο Νηθνιαΐδεο Υαηδεδεκεηξίνπ Δπζηάζηνο Α.Γ.Σ Ι Α.Γ.Σ. Ρ Α.Γ.Σ. ΑΔ Αξ. Άδεηαο Α Σάμεο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

19 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηήζηεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΡΛΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΡΜΑΣΩΝ Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δηαηξεία (ε «Δηαηξεία»). Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία θαη εκπνξία πξντφλησλ ζπξκαηνπνίεζεο (ζπξκάησλ, πιεγκάησλ πεξίθξαμεο θαη πξντφλησλ ζπγθφιιεζεο). Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΙΓΔΝΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΑΛΤΒΑ ΑΔ. Η ΙΓΔΝΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΑΛΤΒΑ ΑΔ αλήθεη ζηνλ Όκηιν ΒΙΟΥΑΛΚΟ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο "VIOHALCO SA/NV. Η Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφ Αηηηθήο, ζην Γήκν Αζήλαο, ζηελ νδφ Μεζνγείσλ 2-4. Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/3/2016 θαη ππφθεηληαη έγθξηζεο απφ ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ηελ 30/6/2016. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ έδξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. 2. ύλνςε βαζηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ελ ιφγσ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηε δηνίθεζε µε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ αλαθνξά ρξήζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο (βιέπε ζεκ.4). H Δηαηξεία εθπιεξψλεη ηηο θαζεκεξηλέο ηεο αλάγθεο γηα θεθάιαην θίλεζεο κέζσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Οη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκνχο ζην επίπεδν δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζηε ξεπζηφηεηά ηεο γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο κεηαβνιέο ζηελ εκπνξηθή ηεο απφδνζε, δεκηνπξγνχλ ηελ εχινγε πξνζδνθία ζηε Γηνίθεζε φηη ε Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζην εγγχο κέιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία ζπλερίδεη λα πηνζεηεί ηελ «αξρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο» θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Σν καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη επκεηάβιεην θαη σο εθ ηνχηνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο. ηηο 28 Ινπλίνπ 2015, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 6

20 ηέζεθαλ ζε αξγία θαη ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Σν επκεηάβιεην θαη αβέβαην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη αλαιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Η Γηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, σζηφζν κε βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε Γηνίθεζε έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ απαηηνχληαη πξφζζεηεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ. 2.2 Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Η δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. ΓΠΦΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ( portfolio exception ) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018) Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Η Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018) Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην ηνπ θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Η 7

21 βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Η Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019 Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Η Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) Η πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηεί ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016) Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016) Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017) Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε νξηζκέλα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. ΓΠΦΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 8

22 ΓΠΦΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016) Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. ΓΠΦΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. ΓΠΦΑ 7 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» Η ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο (α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απνηίκεζεο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. (β) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηίκεκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο απηήο. 9

23 2.4 Δλζώκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα ζρεηηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο ελδηάκεζεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία, σο εμήο: Κηίξηα 8-35 έηε Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 2-25 έηε Μεηαθνξηθά κέζα 5-20 έηε Λνηπφο εμνπιηζκφο 3-8 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε, εάλ ρξεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 2.5 πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη έλα έλλνκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηνχλ ζε θαζαξή βάζε ή λα αλαγλσξηζηεί ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα δηαθαλνληζηεί ην ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ηαπηφρξνλα. 2.6 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δε ζα αλαθηεζεί. Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη ζαλ έμνδα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Η ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Η Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Γάλεηα ρνξεγεζέληα θαη απαηηήζεηο Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρνξεγεζέληα δάλεηα θαη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 2.8 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο 10

24 φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα, ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 2.9 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο Μεηνρηθό θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο αθαηξεηηθά ζηε θαζαξή ζέζε. Σν θφζηνο θηήζεο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, κέρξη νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ, αθπξσζνχλ ή επαλεθδνζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά έμνδα θαη θφξνπο, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα Πξνκεζεπηέο Οη ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο Η θνξνινγία ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηξέρνληα θφξν θαη αλαβαιιφκελν θφξν. Η θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο εάλ αθνξά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θφξνο επίζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αληίζηνηρα. Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Η Γηνίθεζε αμηνινγεί πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο φπνπ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. ρεκαηίδεη πξνβιέςεηο, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ αλακέλνληαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ωζηφζν, δελ αλαγλσξίδνληαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκηά. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ φηαλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζα αλαθηεζεί ή ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά ζα αλαζηξαθεί ζην κέιινλ θαη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λφκηκα εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίδνληαη νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή είηε ζηελ ίδηα επηρείξεζε πνπ είλαη ππφρξεε θφξνπ είηε ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ππφρξεεο θφξνπ, φηαλ ππάξρεη ε πξφζεζε λα ηαθηνπνηεζνχλ ηα ππφινηπα ζε θαζαξή βάζε. 11

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΙ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΙ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 133838901000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα