ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INTRAOND ΑΤΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙ ΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMA Εισαγωγαί Εξαγωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπο ρικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» την επωνυμία «OPTIMA Εισαγωγαί Εξαγωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ανώ νυμος Εταιρεία» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ» με δ.τ. «AMARILIO» την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίου Βι ομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL» την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». 8 την επωνυμία «ΚΣΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΣΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ»... 9 την επωνυμία «ΣΤΕΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑ ΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STENTOR SA» την επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑΑΕ» την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» 13 την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» 14 την επωνυμία «ΠΡΟΒΙΜΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε» Εταιριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»... 16

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INTRAOND ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν ΕΜ 14089/ 2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INTRAOND ΑΤΕ και με αριθμό μητρώου 55531/01ΑΤ/Β/03/408 που εδρεύει στο δήμο Χαλανδρίου Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 3 (σε περίληψη) Η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Χα λανδρίου στο Δήμο Παλλήνης. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2005 Α. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 17162/ 2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» και με αριθμό μητρώου 51395/01ΑΤ/Β/02/099 που εδρεύει στο δήμο Χολαργού Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Με τόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 1 Συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙ ΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VICTORY MUSIC S.A.». Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας σε «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». Η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «VICTORY MEDIA Α.Ε.» ή «VICTORY MEDIA S.A.» Η Εταιρεία στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2005 κ.α.α. ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (3) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMA Ει σαγωγαί Εξαγωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 14557/ 2005 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMA Εισαγωγαί Εξα γωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ανώ νυμος Εταιρεία» και με αριθμό μητρώου 13829/01ΑΤ/ Β/ 86/ 400 που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 (σε περίληψη) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ λόγω: α) κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφω να με το ν. 2065/ 1992 εκ ποσού ,38 ευρώ και β) κεφαλαιοποίησης του προερχόμενου από αχρησι μοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού των ,62 ευρώ, με έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2005 Α. ΤΟΣΚΑΣ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) την επωνυμία «OPTIMA Εισαγωγαί Εξαγωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ανώνυ μος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMA Εισαγωγαί Εξαγωγαί Αντιπροσωπείαι Εμπορικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και Αρ.Μ.Α.Ε /01 ΑΤ/ Β/86/400, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωση Ατ τικής. Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία και ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι κατωτέρω: Τακτικός: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Μαργαρίτη, Καπο διστρίου 18, ΑΜ/ΣΟΕ Αναπληρωματικός: Αθανάσιος Πέτρου του Χρυσοστόμου, Καποδιστρίου 18, ΑΜ/ΣΟΕ III. To από πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παντελής Παντελιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Παπάγου, Κυδωνιών 11 (Α.Δ.Τ. Η ). 2. Στέφανος Παντελή Παντελιάδης, Διευθύνων Σύμβου λος, κάτοικος Παπάγου, Κυδωνιών 11 (Α.Δ.Τ. Ξ ) 3. Ουρανία συζ. Παντελή Παντελιάδη, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Παπάγου, Κυδωνιών 11 (Α.Δ.Τ. Φ ) 4. Γεώργιος Βασ. Νούσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Κυψέλης, Δωδεκανήσου 37 (Α.Δ.Τ. Κ ) 5. Ευάγγελος Αλεξ. Παππάς, Σύμβουλος, κάτοικος Χαϊ δαρίου, Υψηλάντου 15 (Α.Δ.Τ. Κ ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας στον Παντελή Στεφ. Παντελιάδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Στέφανο Παντελή Παντελιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Καταστατικού ως εξής: 1. Εξουσιοδοτεί τον Παντελή Παντελιάδη και Στέφανο Παντελή Παντελιάδη, όπως, ενεργών μόνος έκαστος και απεριορίστως και άνευ της συμπράξεως ετέρου τινός, προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν επιταγές, συναλλαγματικές, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία, συμμετέχουν σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, χορη γούν πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, διορίζουν και απολύουν υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρείας, κανονίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδι ότητες καθενός, καταρτίζουν τους αναγκαίους κανονι σμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των Υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών, έχουν απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας. Επίσης, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικη τικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής, Δημοτι κής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτούνται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και ενεργούν εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζουν πλη ρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους και μη, εξοφλούν εντάλματα του Δημοσίου, εισπράττουν κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομι κό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αναλαμβάνουν χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποφασίζουν περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και δι ορισμών αντιπροσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, προσδιορίζουν τους μισθούς, τις αμοιβές και εν γένει αποδοχές υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών της εται ρείας. Προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη της εταιρείας και ενεργούν κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ρητά και ειδικά κατονομαζόμενη στο παρόν, αναγόμενη στη Διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περι ουσίας της. Σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του Προέδρου Παντελή Παντελιάδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου Στέφανου Παντ. Παντελιάδη, αυτοί αναπλη ρώνονται για την ενάσκηση των ανατεθέντων σε αυτούς άνω καθηκόντων από την Αντιπρόεδρο Ουρανία συζ. Παντ. Παντελιάδη. 2. Εκτός των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξου σιοδοτεί τον Παντελή Παντελιάδη όπως εκπροσωπεί και υπογράφει προκειμένου να αποκτά, συνιστά και μεταβι βάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και πάσης αξίας της εταιρείας, ενεργεί κάθε μίσθωση γαιών, κτιρίων και άλλων, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τούτων, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οποια δήποτε, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχεται υποχρε ώσεις, ιδιαίτερα ενεργεί προεξοφλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και κάθε εν γένει έγγραφο σε διαταγή, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών ή τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και συνε ταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανείζοντας για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση προ νομίων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους. Παραιτείται από προνόμια και συνομο λογεί διαιτησίες.σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του Προέδρου Παντελή Παντελιάδη τα καθήκοντα του που περιγράφονται στον άνω όρο 2, θα ανατίθενται από αυτόν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Ειδικότερα τα καθήκοντα της παραγράφου 2, δύνανται να ανα τίθενται από τον Πρόεδρο Παντελή Παντελιάδη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Στέφανο Παντ. Παντελιάδη δι απλής εξουσιοδότησης.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Εκτός των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξου σιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο Παντελή Παντελιάδη, όπως καθορίζει τις μηνιαίες αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εται ρείας, κινούμενος εντός των ορίων που καθορίζονται αυτές με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομό φωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκο ντα στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Νούσιο: α. Ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας. β. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις οποιεσδήποτε συναλλαγές και σχέσεις της με νο μικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα με τον ΟΤΕ (αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ τηλεφωνι κών συνδέσεων) με τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις Δημοσίας Ωφέλειας. γ. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τους Δήμους, Κοινότητες και ειδι κότερα εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από αυτές. δ. Αναπληροί τον Πρόεδρο Παντελή Παντελιάδη την Αντιπρόεδρο Ουρανία συζ. Παντελή Παντελιάδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Στέφανο Παντ. Παντελιάδη στην ενάσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την εκ προσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δι καστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, πα ραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη. Με τα ανατεθέντα σε αυτόν, όπως ανωτέρω, ειδικά καθήκοντα, ο Γεώργιος Νούσιος εφ εξής θα παρίστα ται ως εκπρόσωπος της εταιρείας και αγορανομικός υπεύθυνος αυτής, ενώπιον οποιασδήποτε Αστυνομικής, Υγειονομικής και Εισαγγελικής Αρχής και κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής. Αγ. Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2005 Α. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται επω νυμία «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ» με δ.τ. «AMARILIO». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑ ΚΑΚΙΑ» με δ.τ. «AMARILIO» και αριθμό Μητρώου 5075/ 01/ Β/86/5073 βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης Τακτικός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίου Βιομηχα νίας και Αντιπροσωπειών AMEREL». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίου Βιομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL» και αριθμό Μητρώου 272/01/Β/86/273 των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΑΝΕΤΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε α) ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΔΕΡΜΑΝΗΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (7) την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53168/01/ Β/ 02/8(05) των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης α) Κωνσταντίνος Σιδερής, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Ερμόλαος Καραγιώργος, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Νικόλαος Ρεμπάκος, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Στυλιανός Μανίκας, με αριθμό αδείας Ο.Ε Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (8) Εται επω νυμία «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 58811/01/Β/05/267 από το οποίο προ κύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Μαρία Μαγδαληνή Διαμαντοπούλου, Κωνσταντινου πόλεως 299 Αθήνα, ΑΔΤ Κ /75, Πρόεδρος ΔΣ 2) Χρήστος Μπακογιάννης, Ωρωπού 249 Γαλάτσι, ΑΔΤ , Αντιπρόεδρος ΔΣ 3) Δημήτριος Μπακογιάννης, Ωρωπού 249 Γαλάτσι, Αριθμός Ελλ Διαβατηρίου Α /03, μέλος Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι πα ντός τρίτου μεμονομένα ή και από κοινού: 1) Μαρία Μαγδαληνή Διαμαντοπούλου, Κωνσταντινου πόλεως 299 Αθήνα, ΑΔΤ Κ /1975, Πρόεδρος ΔΣ 2) Δημήτριος Μπακογιάννης, Ωρωπού 249 Γαλάτσι, Αριθμός Ελλ Διαβατηρίου Α /2003, μέλος. Επίσης παρέχεται στον Θεμιστοκλή Σκούρα, Πατρ Ιω ακείμ 3 Αθήνα, Αριθ Διαβ Ι η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας και να ενεργεί από τους λογαριασμούς αυτούς ανναλήψεις χρημάτων. Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘΗΝΑ. Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (9) Εται επωνυμία «ΚΣΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΣΚ (ΕΛ ΛΑΣ) ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΣΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΣΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 42196/ 01/Β/99/80 των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης α) Κουσουλός Ανδρέας, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Γαρουφαλής Θωμάς, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Ασπασία Χατζηγιάννη, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Τουρίκης Κωνσταντίνος, με αριθμό αδείας Ο.Ε ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (10) Εται επωνυμία «ΣΤΕΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STENTOR SA». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΝΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STENTOR SA» και αριθμό Μητρώου 40721/01/Β/98/280 των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΤΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΜΠΡΑΤΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (11) Εται επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΝΤΙΛΑΚΙΑΑΕ» και αριθ μό Μητρώου 3982/01/Β/86/3980 των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης α) Κωνσταντίνος Ρέππας, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Γρηγόριος Τσέλιος, με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Μήτσιος Γεώργιος, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Μπιτσάκος Μάρκος, με αριθμό αδείας Ο.Ε ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (12) Εται επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (13) Εται επω νυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» και αριθμό Μητρώου 51395/01ΑΤ/Β/02/99 που εδρεύει στο δήμο Χολαργός Απικής 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης , της εταιρείας ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΟΕ, οι εξής: Τακτικός: Πιτέλης Δήμος του Νικολάου, με A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Μπανίλας Π. Ευστάθιος, με A.M. Σ.Ο.Ε Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2005 Η Τμηματάρχης Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (14) Εται επω νυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VICTORY MUSIC S.A.» και αριθμό Μητρώου 51395/01ΑΤ/Β/02/99 που εδρεύει στο δήμο Χολαργό Αττικής 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 2) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης , της εταιρείας ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΟΕ, οι εξής: Τακτικός: Πιτέλης Δήμος του Νικολάου, με A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Μπανίλας Π. Ευστάθιος, με A.M. Σ.Ο.Ε Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2005 Η Τμηματάρχης Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (15) Εται επωνυμία «ΠΡΟΒΙΜΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 207/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΒΙΜΙ ΕΛ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε» και με αριθμό μητρώου 2286/10/Β/90/10 από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την παροχή δικαιώματος υπογραφής και ορίζει ότι στο εξής μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ θα απαιτείται η υπογραφή του Ευαγ γέλου Φυτά του Νικολάου (πρώτη υπογραφή) και ενός εκ των Μουντή Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου, Κάρ γα Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Σκαντζή Αθηνά του Λουκά (δεύτερη υπογραφή) για να αναλαμβάνουν χρήματα (ο περιορισμός των ευρώ είναι ανά συναλλαγή), χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγ ματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητι κών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδή ποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο είσπραξη φορ τωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εται ρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεων χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλα δή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυή σεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τοιούτες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πέραν του παραπάνω ποσού, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Ευαγγέλου Φυτά του Νικολάου και ενός εκ των Stoffel likweert και RoelofRaterink. Κατ εξαίρεση των παραπάνω, για κάθε πληρωμή στην PROVIMI BV ή άλλη εταιρεία που αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση με την Εταιρεία μέσω οποιασδήποτε τραπέζης ή με τη χρήση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω μέσα πληρωμής, θα απαιτείται η υπογραφή του Ευαγγέλου Φυτά του Νικολάου (πρώτη υπογραφή) και ενός εκ των Μουντή Κωνσταντίνου του Χαραλάμπου, Κάργα Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Σκαντζή Αθήνα του Λουκά (δεύτερη υπογραφή) ανεξαρτήτως του ποσού αυτής. Μεσολόγγι, 29 Αυγούστου 2005 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ ((16) Εται ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επω νυμία «ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΕ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 54786/62/Β/03/0128 βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης α) ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 0392/ α) ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 0395/41557 β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 0392/ Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2005 Ο Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΛΙΑΤΣΟΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9412 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα