ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας", σε συντοµογραφία ΕΠΕΕ, ως επιστηµονικός και επαγγελµατικός φορέας, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής, έχει περιφερειακή διάρθρωση και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. Η επωνυµία " Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας " και ο διακριτικός τίτλος ΕΠΕΕ απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν ως επωνυµία, σήµα ή διακριτικός τίτλος από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 3. Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή η επωνυµία του ΕΠΕΕ θα είναι Hellenic Chamber of Informatics and Communications (HeCIC). 4. Το έµβληµα του ΕΠΕΕ θα καθοριστεί µε απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. 5. Η σφραγίδα του ΕΠΕΕ είναι κυκλική, περιέχει στο κέντρο το έµβληµα του ΕΠΕΕ που περικλείεται από δύο οµόκεντρους κύκλους µεταξύ των οποίων αναγράφεται «Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας» και το έτος ίδρυσης του ΕΠΕΕ. Άρθρο 2 - Ορισµοί 1. Με τον όρο «Επιστήµη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» ορίζεται η περιοχή των Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τεχνολογιών, η οποία από τη σκοπιά του Λογισµικού του Υλισµικού και των Εφαρµογών ασχολείται µε την µελέτη, την παραγωγή, την επεξεργασία, την διαχείριση, την µετάδοση και την χρήση της Πληροφορίας. 2. ραστηριότητες ΕΤΠΕ (Επιστηµών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) θεωρούνται ιδίως: α) Η ανάπτυξη (µελέτη, προδιαγραφή, σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµή, εγκατάσταση), η λειτουργία (συντήρηση και αναβάθµιση), η τεχνική υποστήριξη, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και της ποιότητας των δικτύων, συστηµάτων, εφαρµογών, συσκευών και εν γένει των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 1

2 β) Η διοίκηση και διαχείριση των συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. γ) Η κατάρτιση προγραµµάτων ανάπτυξης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ο συντονισµός της εφαρµογής τους. δ) Ο σχεδιασµός και η άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε αντικείµενα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. ε) Η κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού σε αντικείµενα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. στ) Η άσκηση ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου σε αντικείµενα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. ζ) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναφορικά µε θέµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Άρθρο 3 - Σκοποί και Αρµοδιότητες 1. Στόχοι του ΕΠΕΕ είναι: α) Η προστασία των δικαιωµάτων των Επαγγελµατιών Επιστηµόνων της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η θεσµική εκπροσώπησή τους, η αναβάθµιση της κοινωνικής τους ευθύνης και η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου τους σε µια δίκαιη και ανοικτή σε όλους Κοινωνία της Πληροφορίας. β) Η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των µικρών και µεσαίων, µε τη δηµιουργία θεσµών εκπαίδευσης, µεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας, που θα τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και θα ελέγχονται άµεσα από τους κοινωνικούς φορείς. γ) Η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, µε την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού των ΕΤΠΕ στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς και µε την υιοθέτηση ενός αποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου για τα έργα και τις µελέτες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη χώρα µας. δ) Η αναγνώριση του δικαιώµατος των εργαζοµένων στη γνώση, µε τη συµµετοχή τους στον παραγωγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων. ε) Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, µε την πλήρη και συστηµατική αξιοποίηση των ΕΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους. 2

3 στ) Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις στις νέες τεχνολογίες. ζ) Ο Πληροφορικός και Επικοινωνιακός εκσυγχρονισµός και αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης, µε τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για την ανάπτυξη των ΕΤΠΕ. η) Η εξάπλωση του Πληροφορικού αλφαβητισµού και η τεχνολογική αρωγή σε επίπεδο βασικών γνώσεων στις ΕΤΠΕ προς όλους τους πολίτες, µε την υποστήριξη ανοικτών, αδιάβλητων, µη κερδοσκοπικών και ευρέως αποδεκτών συστηµάτων κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης. θ) Η ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε την προαγωγή της ορθολογικής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας στις νέες τεχνολογίες και µε την παραγωγική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων του Ελληνισµού. ι) Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων επαναπατρισµού των Ελλήνων Πληροφορικών του εξωτερικού, µε τη δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών απασχόλησης και σταδιοδροµίας. ια) Η ανάπτυξη της έρευνας, µε την υποστήριξη επενδύσεων και υποδοµών στις ΕΤΠΕ για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επιστηµόνων. ιβ) Η αναδιάρθρωση των σπουδών στις ΕΤΠΕ µε συνεχή αναβάθµιση, επικαιροποίηση και σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τις ανάγκες της κοινωνίας. ιγ) Η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού νοµικού και τεχνικού πλαισίου, για τη διασφάλιση της ποιότητας στα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η ενσωµάτωσή τους σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου, πλαίσιο που θα προστατεύει τα δικαιώµατα των πολιτών. ιδ) Η συµβολή σε διεθνείς συνεργασίες και προσπάθειες για τη µείωση του ψηφιακού χάσµατος σε παγκόσµιο επίπεδο και η συµµετοχή σε δράσεις για τη δηµιουργία του διεθνούς «ταµείου φηφιακής αλληλεγγύης». ιε) Η ενθάρρυνση της χρήσης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για τον πολιτισµό και τις τέχνες. 2. Ειδικές αρµοδιότητες του ΕΠΕΕ είναι: α) Η θεσµική εκπροσώπηση των Πληροφορικών, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του ΕΠΕΕ σε διεθνείς φορείς-ενώσεις καθώς και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3

4 β) Ο καθορισµός του επαγγελµατικού τοπίου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, µε τη σύνταξη και τήρηση σχετικών µητρώων. γ) Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε την εκπόνηση προτύπων και προδιαγραφών, που θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και δικτύων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων καθώς και των ατοµικών ελευθεριών. δ) Η δηµιουργία πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των δηµόσιων-ιδιωτικών δοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. ε) Η αξιοποίηση οικονοµικών πόρων, µε τη δηµιουργία µηχανισµών αξιολόγησης προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. 3. Το ΕΠΕΕ είναι σύµβουλος του κράτους για κάθε θέµα που περιλαµβάνεται στους σκοπούς του. Μπορεί επίσης να ενεργεί ως σύµβουλος, για θέµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε κοινωνικούς ή άλλους φορείς, καθώς και σε ιδιώτες. 4. Για την επίτευξη των όσων αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού, το ΕΠΕΕ ενδεικτικά: α) Μελετά µε πρωτοβουλία δική του ή των αρµοδίων αρχών κάθε θέµα που αφορά στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. β) Γνωµοδοτεί, µε πρωτοβουλία δική του ή των αρµοδίων αρχών, για κάθε νοµοσχέδιο, σχέδιο προεδρικού διατάγµατος και κάθε άλλο γενικό ή ειδικό νοµοθετικό µέτρο που σχετίζεται µε θέµατα της αρµοδιότητάς του. γ) Καταρτίζει πίνακα πραγµατογνωµόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίοι καλούνται να γνωµοδοτήσουν για οποιοδήποτε επιστηµονικό ή τεχνικό ζήτηµα προκύπτει σχετικά µε την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, σε περιπτώσεις δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς ή αµφισβήτησης. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται κάθε χρόνο ή κατά περίπτωση, µε απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ και περιλαµβάνει µόνο µέλη του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και το ελάχιστο ύψος της σχετικής αµοιβής. δ) Παρέχει τη συνδροµή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρµογή των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων στην Πληροφορική και Επικοινωνιών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία των πολιτών από 4

5 τις επιπτώσεις της ανορθολογικής χρήσης της Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εκπονεί µόνο του ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς µελέτες και έρευνες σχετικές µε τα παραπάνω, σχέδια προδιαγραφών, πρότυπα κανονισµών, συµβάσεων, έργων και µελετών. ε) Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το Κράτος, τους οργανισµούς του ηµοσίου ή κάθε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εφ όσον αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη χώρα µας. στ) Συµβάλλει στη σχεδίαση και εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες και στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Συµβάλλει επίσης στην αξιοποίηση, προγραµµατισµό, ανάπτυξη και διάρθρωση του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, καθώς και στην επιµόρφωση γενικά του ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ζ) Μεριµνά για την ενηµέρωση και προστασία των χρηστών προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τα προβλήµατα που συνεπάγεται η ανορθολογική χρήση τους. η) Ενηµερώνει την κοινή γνώµη µε ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις, εκδόσεις ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεµάτων και προβληµάτων. θ) Οργανώνει και συµµετέχει σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, ηµερίδες, σεµινάρια και εκθέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέµατα της αρµοδιότητάς του. ι) Επιµελείται και διενεργεί τακτικές και περιοδικές εκδόσεις και συγγράµµατα. Οργανώνει διαλέξεις και δηµόσιες συζητήσεις και λαµβάνει µέτρα που συµβάλλουν στην επιµόρφωση των µελών του και στην ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. ια) Συστηµατοποιεί και κατευθύνει τον επαγγελµατικό προσανατολισµό ιδιαίτερα των νέων Πληροφορικών, καταγράφοντας το επιστηµονικό και τεχνικό δυναµικό των ΕΤΠΕ στη χώρα, την κατασκευαστική και βιοµηχανική δραστηριότητα, τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιχειρησιακά προγράµµατα και άλλα σχετικά θέµατα. ιβ) Συνεργάζεται µε τα επιµελητήρια, τους φορείς και τις οργανώσεις των άλλων επαγγελµατικών τάξεων της χώρας σε θέµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 5

6 ιγ) Συµµετέχει σε διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις που σχετίζονται µε θέµατα της αρµοδιότητάς του και αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µε αντίστοιχους οργανισµούς άλλων χωρών. ιδ) Συµµετέχει σε Ν.Π.Ι.. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους σκοπούς του. ιε) Μεριµνά για την τήρηση, εκ µέρους των µελών του, του Κώδικα εοντολογίας, ασκώντας και πειθαρχική εξουσία. 5. Οι δηµόσιες, περιφερειακές, νοµαρχιακές, δηµοτικές και άλλες αρχές, τα επιµελητήρια και τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης χορηγούν στο ΕΠΕΕ, µετά από αίτησή του, κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του πληροφορία. Άρθρο 4 Μέλη Τα µέλη του ΕΠΕΕ διακρίνονται σε «Τακτικά», «Επίτιµα», «Έκτακτα», «Συλλογικά» και «όκιµα». 1. Για να εγγραφεί κάποιος σαν µέλος του ΕΠΕΕ πρέπει: α) Να είναι Έλληνας υπήκοος ή οµογενής που κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα ή να είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να µην βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. γ) Να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του. δ) Να µην έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώµατά του κατά το χρόνο που ισχύει η στέρηση. 2. Τακτικά Μέλη του ΕΠΕΕ µπορούν να γίνουν : α) Oι κάτοχοι Πτυχίου ή ιπλώµατος ή Μεταπτυχιακού Τίτλου ή ιδακτορικού ιπλώµατος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (συντοµογραφικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) σε τµήµατα Πληροφορικής ή Επικοινωνιών ή Μηχανικών Υπολογιστών της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής αναγνωρισµένα από τα αρµόδια δηµόσια όργανα. β) Oι κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής αναγνωρισµένα από τα αρµόδια δηµόσια όργανα που αποφοίτησαν πριν το 1992 και διαθέτουν τουλάχιστον 5-ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στις ΕΤΠΕ µε απόφαση 6

7 του ιοικητικού Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση αρµόδιας επιτροπής του ΕΠΕΕ. γ) Τα εγγεγραµµένα ως όκιµα µέλη µπορούν να εξελίσσονται ως Τακτικά εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις πλήρους επαγγελµατικής απασχόλησης σε µία ειδικότητα ΕΤΠΕ µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση αρµόδιας επιτροπής του ΕΠΕΕ. 3. Επίτιµα µέλη του ΕΠΕΕ µπορούν να γίνουν µε πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου και απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, λαµβανοµένης µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Τακτικών µελών του ΕΠΕΕ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επιδείξει εξαιρετική συµβολή σε θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς και ενδιαφέροντα του ΕΠΕΕ, ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ΕΤΠΕ. 4. Έκτακτα µέλη του ΕΠΕΕ µπορούν να γίνουν κατόπιν αίτησής τους και έγκρισης της αίτησης από το Σ του ΕΠΕΕ, όσοι είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Θετικών επιστηµών µε ενδιαφέρον στους τοµείς Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Τα Έκτακτα µέλη δεν εξελίσσονται σε Τακτικά µε εξαίρεση αυτά που αποφοίτησαν πριν το 1992 και διαθέτουν τουλάχιστον 5-ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στις ΕΤΠΕ. 5. Συλλογικά Μέλη µπορούν να γίνουν κατόπιν αιτήσεως τους και εγκρίσεως της από το Σ του ΕΠΕΕ, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ή 'Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµοί, Επιχειρήσεις, 'Ιδρύµατα, Βιοµηχανίες, Σχολές, Τµήµατα, 'Έδρες, κλπ. ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 6. όκιµα µέλη στο ΕΠΕΕ µπορούν να γίνουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές των τµηµάτων, των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΕΠΕΕ ως µέλη. Άρθρο 5 - ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μελών 1. Τα µέλη του ΕΠΕΕ έχουν το δικαίωµα: Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Deleted: Μεριµνήσει για την καθιέρωση και τήρηση κριτηρίων αξιολογήσεως των επαγγελµατικά ασχολούµενων στους τοµείς (2.1.1) ενδιαφέροντος της. Μεριµνά να διευκολύνει την εξέλιξη και επιµόρφωση των ενδιαφερόµενων µε εκδόσεις περιοδικών, δηµοσιεύσεις άρθρων, εκδόσεις βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, πραγµατοποίηση διαλέξεων, σύσταση σεµιναρίων, διοργάνωση συνεδρίων και κάθε άλλη επιστηµονική δραστηριότητα. Formatted: Bullets and Numbering α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του ΕΠΕΕ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. β) Να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΕΠΕΕ για την εκπλήρωση των σκοπών του. γ) Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΠΕΕ καθώς και των ιοικητικών Συµβουλίων των Περιφερειακών Τµηµάτων του. δ) Να ζητούν από κάθε αρµόδιο όργανο του ΕΠΕΕ ενηµέρωση για κάθε θέµα που αφορά στις δραστηριότητές του. 7

8 ε) Να λαµβάνουν τις τακτικές και περιοδικές εκδόσεις του ΕΠΕΕ. 2. Τα µέλη του ΕΠΕΕ οφείλουν να συµµετέχουν στις διάφορες δραστηριότητές του, να εφαρµόζουν τις νόµιµες αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων, να τηρούν τον Κώδικα εοντολογίας του ΕΠΕΕ και τους σχετικούς µε την άσκηση του επαγγέλµατος νόµους και κανονισµούς, να εκτελούν τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται, όταν καλούνται, στην Επιτροπή εοντολογίας και να καταβάλλουν την εφάπαξ εγγραφή και τις ετήσιες συνδροµές τους. 3. Τα όκιµα και τα Επίτιµα µέλη του ΕΠΕΕ έχουν ως µόνο δικαίωµα αυτό του λόγου και της συµµετοχής στις συνελεύσεις των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και των Περιφερειακών Τµηµάτων. Άρθρο 6 - Άσκηση Επαγγέλµατος 1. Τα µέλη του ΕΠΕΕ δικαιούνται αµοιβής για την εκπόνηση µελετών, την επίβλεψη εκτέλεσής τους, την εκτέλεση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την εκτέλεση αξιολογήσεων, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης και γνωµοδότησης, την εκτέλεση διαιτησιών, την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον αρχών υπέρ τρίτων. Κρατήσεις επί της αµοιβής δικαιούται το ΕΠΕΕ για τις εργασίες που έχει αναθέσει αυτό. 2. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΕΠΕΕ, καθορίζονται: α) τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των µελών του ΕΠΕΕ για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ειδικότερα καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τη µελετητική και εργοληπτική ικανότητα των µελών. β) Οι κατά είδος και περίπτωση ελάχιστες αµοιβές. γ) Οι περιπτώσεις στις οποίες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες ή συµβουλές της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο 7 Όργανα και Οργάνωση του ΕΠΕΕ 1. Όργανα του ΕΠΕΕ είναι : α) Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ). β) Το ιοικητικό Συµβούλιο. γ) Επιτροπή εοντολογίας. δ) Ελεγκτική Επιτροπή. ε) Οι Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. που εκλέγονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. 8

9 Αναλυτικά : α) Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ). Έχει µέγιστο αριθµό 200 µελών, στο οποίο µετέχουν τα δεκαπέντε µέλη του Σ του ΕΠΕΕ, οι Πρόεδροι (ή οι αντικαταστάτες τους) των Τοπικών ιοικήσεων των Περιφερειακών Τµηµάτων και µέλη του ΕΠΕΕ που εκλέγονται µε άµεση, καθολική και αναλογική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του ΕΠΕΕ. Ειδικότερα, τα µέλη κατανέµονται ανά Περιφερειακό Τµήµα µε βάση τα εγγεγραµµένα µέλη και εκλέγονται ανά Περιφερειακό Τµήµα. β) Το ιοικητικό Συµβούλιο. Είναι δεκαπενταµελές και αποτελείται από τους Πρόεδρο, Α Αντιπρόεδρο, Β Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Οικονοµικό Επόπτη και δέκα Συµβούλους. Εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΕΠΕΕ. Ο Πρόεδρος, ο Α και Β Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Οικονοµικός Επόπτης αποτελούν το Προεδρείο, το οποίο εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο. γ) Η Επιτροπή εοντολογίας. Τριµελές όργανο για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα µέλη και τους υπαλλήλους του ΕΠΕΕ. Εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του ΕΠΕΕ. δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή. Πενταµελές όργανο για την άσκηση οικονοµικού ελέγχου. Εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του ΕΠΕΕ. ε) Ο Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. Για την καλύτερη λειτουργία του ΕΠΕΕ ιδρύονται Περιφερειακά Τµήµατα σε καθεµιά από τις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Με Προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Σ του ΕΠΕΕ, καθορίζονται ο αριθµός και οι πόλεις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων, η οργάνωση και λειτουργία τους, οι διαδικασίες εκλογής των Τοπικών ιοικήσεων, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Μέλη των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΕΠΕΕ γίνονται υποχρεωτικά τα µέλη του ΕΠΕΕ που έχουν είτε µόνιµη κατοικία είτε επαγγελµατική έδρα στην περιοχή αυτών των Περιφερειακών Τµηµάτων. Κάθε µέλος µπορεί να ενταχθεί σε ένα και µόνο Περιφερειακό Τµήµα του ΕΠΕΕ. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης, διαγράφεται από το προηγούµενο τµήµα και εγγράφεται στο νέο.τα µέλη των Περιφερειακών Τµηµάτων δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και µέλη του Σ του ΕΠΕΕ. Τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΕΠΕΕ αποτελούν το όργανο έκφρασης και εκπροσώπησης των µελών τους και ασκούν τις αρµοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του ΕΠΕΕ για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την Περιφέρειά τους. 9

10 Τα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΕΠΕΕ είναι: Η Γενική Συνέλευση των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος. Η πενταµελής Τοπική ιοίκηση του Περιφερειακού Τµήµατος, η οποία εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος. 5. Όλα αυτά τα όργανα εκλέγονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων διενεργούνται ταυτοχρόνως από πενταµελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται ένα τουλάχιστον µήνα πριν την ηµέρα των εκλογών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων µε φανερή ψηφοφορία. Υποψηφιότητα µπορεί να θέσει οποιοδήποτε µέλος του ΕΠΕΕ. 6. Το Σ του ΕΠΕΕ είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση της πολιτικής του ΕΠΕΕ, όπως αυτή διαµορφώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα: α) Εκτελεί τον ετήσιο προγραµµατισµό και τον προϋπολογισµό και ενηµερώνει τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων σχετικά. β) ιαχειρίζεται την περιουσία του ΕΠΕΕ. γ) Αποφασίζει τη δηµιουργία και διάλυση έκτακτων επιτροπών µελέτης εξειδικευµένων θεµάτων και οµάδων εργασίας που µπορεί να είναι και αµειβόµενες. δ) Εκφράζει δηµόσια µέσω του Προέδρου του ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτηµένου µέλους του τις θέσεις του ΕΠΕΕ. ε) Ορίζει τους αντιπροσώπους του ΕΠΕΕ σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας των ηµοσίων υπηρεσιών ή άλλων φορέων, εκτός εάν την αρµοδιότητα αυτή ασκούν οι Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. στ) Εκπροσωπεί και δεσµεύει το ΕΠΕΕ έναντι οποιασδήποτε δηµόσιας, δηµοτικής, δικαστικής αρχής και έναντι τρίτων. ζ) Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα της αρµοδιότητας του ΕΠΕΕ, εκτός από εκείνα που είναι ρητά στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων από τον παρόντα νόµο. 7. Το Σ του ΕΠΕΕ συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα κατόπιν προσκλήσεως που περιέχει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και ανακοινώνεται προς τα υπόλοιπα µέλη τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Έκτατη συνεδρίαση είναι δυνατή κατόπιν προσκλήσεως του 10

11 Προέδρου ή τουλάχιστον δύο µελών του που ανακοινώνεται προς τα µέλη τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία µέλη του. 8. Η Τοπική ιοίκηση κάθε Περιφερειακού Ταµείου έχει αρµοδιότητες αντίστοιχες µε το Σ του ΕΠΕΕ, µέσα στα όρια της αντίστοιχης διοικητικής Περιφέρειας. 9. Η διατύπωση των λεπτοµερειών που καθορίζουν τη γενικότερη λειτουργία των οργάνων του ΕΠΕΕ γίνεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ΕΠΕΕ. 10. Το ΕΠΕΕ µπορεί να οργανώσει κατά κλάδους ειδικοτήτων τα µέλη του ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Είναι δυνατό να συνιστώνται µε αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών και να λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΠΕΕ συµβούλια ή επιτροπές. Με τις ίδιες αποφάσεις συγκροτούνται τα παραπάνω συµβούλια και επιτροπές και καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους. Επίσης µπορούν να συνιστώνται επιτροπές, υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας µε απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ ή των Τοπικών ιοικήσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη του Σ του ΕΠΕΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών του. Η αποζηµίωση των µελών των συµβουλίων, επιτροπών, υποεπιτροπών και οµάδων εργασίας αυτής της παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ. Άρθρο 8 Συνέλευση των Αντιπροσώπων 1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του ΕΠΕΕ. Απαρτίζεται από ειδικώς προς τούτο εκλεγοµένων ανά τριετία µελών από διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας, δια καθολικής αµέσου και µυστικής ψηφοφορίας και έχει τις εξής αρµοδιότητας : α. Την εκλογή των µελών της για κάθε θέµα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Σ του ΕΠΕΕ ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των µελών της ΣτΑ. β) Την έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων και δαπανών εκάστου νέου έτους µετά από αναλυτική πρόταση του Σ. γ) Τον έλεγχο υποβαλλοµένου απολογισµού εκάστου λήξαντος έτους. δ) Την ανάκληση των µελών του Σ ή των Τοπικών ιοικήσεων για διαπιστούµενες ανωµαλίες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 11

12 ε) Την λήψη αποφάσεων για κάθε θέµα που υποβάλλεται σε αυτή από την Το Σ του ΕΠΕΕ ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των µελών της ΣτΑ. στ) Την άρση εµπιστοσύνης προς το Σ του ΕΠΕΕ, την Επιτροπή εοντολογίας ή την Ελεγκτική Επιτροπή και την προκήρυξη νέων εκλογών, κατόπιν εισηγήσεως τουλάχιστον 10 µελών της. Η εισήγηση για την άρση της εµπιστοσύνης γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης διενεργούνται νέες εκλογές και το νεοεκλεγέν όργανο έχει θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος. ζ) Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων, στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα επίσηµα όργανά της. η) Την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού της επιστηµονικής και κάθε άλλης δραστηριότητας του ΕΠΕΕ κατόπιν εισηγήσεως του Σ του ΕΠΕΕ. θ) Την ψήφιση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κώδικα εοντολογίας του ΕΠΕΕ κατόπιν εισηγήσεως του Σ του ΕΠΕΕ ή τουλάχιστον 10 µελών του. Η εισήγηση για ψήφιση ή αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κώδικα εοντολογίας γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. ι) Τη σύσταση και διάλυση θεµατικών επιτροπών εθνικής εµβέλειας κατόπιν εισηγήσεως του Σ του ΕΠΕΕ ή τουλάχιστον 10 µελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. κ) Την ανακήρυξη επίτιµων µελών, κατόπιν εισηγήσεως του Σ του ΕΠΕΕ ή τουλάχιστον 10 µελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. λ) Την βράβευση φυσικών και νοµικών προσώπων που έχουν σηµειώσει δραστηριότητες ιδιαίτερης σηµασίας που είναι σύµφωνες και προάγουν τους σκοπούς του ΕΠΕΕ. Η βράβευση γίνεται κατόπιν εισηγήσεως του Σ του ΕΠΕΕ ή τουλάχιστον 10 µελών του. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. 12

13 2. Η Συνέλευσις των Αντιπροσώπων συνέρχεται: α. Η ΣτΑ συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι µήνες κατόπιν προσκλήσεως του Σ του ΕΠΕΕ. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ανακοινώνονται προς τα µέλη τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Συνεδρίαση µπορεί να συνέλθει εκτάκτως κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς το Σ του ΕΠΕΕ 10 τουλάχιστον µελών του, στην οποία περιλαµβάνονται τα προτεινόµενα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ή κατόπιν πρωτοβουλίας του Σ του ΕΠΕΕ. Η ΣτΑ βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα µισά συν ένα µέλη της. Τις συνεδριάσεις διευθύνει τριµελές προεδρείο, το οποίο εκλέγεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης. β. Η ΣτΑ συνεδριάζει σε έκτακτες συνόδους γα ανάκληση µελών του Σ του ΕΠΕΕ και σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων ή πρόσκληση του Σ του ΕΠΕΕ. 3. Η περίπτωση ανάκλησης µελών Τοπικής ιοίκησης εξετάζεται από την ΣτΑ µόνο σε τακτική σύνοδό της ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 των εγγεγραµµένων µελών Περιφερειακού Τµήµατος και εφ' όσον συνυπογράφεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ΣτΑ". 4. Με Προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των Αντιπροσώπων, η κατανοµή τους για κάθε Περιφέρεια, η σύγκληση, συγκρότηση, απαρτία, λειτουργία, πλειοψηφία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων από την τακτική ή έκτακτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, οι περιπτώσεις και η διαδικασία προσβολής των παραπάνω αποφάσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Συνέλευσης". 5. Τα µέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΕΠΕΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι ή µισθωτοί στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα δικαιούνται να λαµβάνουν κάθε φορά άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, µέχρι τρείς (3) το πολύ ηµέρες για να µετάσχουν στις συνόδους της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Σε όλους τους Αντιπροσώπους καταβάλλεται από το ΕΠΕΕ για τη συµµετοχή τους στις συνόδους, αποζηµίωση ίση µε την αποζηµίωση κάθε συνεδρίασης των µελών του Σ του ΕΠΕΕ, για κάθε ηµέρα εργασιών των συνόδων, εφόσον αυτή δεν συµπίπτει µε Κυριακή, αργία ή µε ηµέρα που δεν είναι γα οποιονδήποτε λόγο εργάσιµη για κάθε Αντιπρόσωπο. Επίσης στους Αντιπροσώπους καταβάλλονται τα έξοδα µετακίνησης, διανοµής και διατροφής τους για όσες ηµέρες συµµετέχουν στις συνόδους της Συνέλευσης. 13

14 Άρθρο 9 - Εκλογή Αντιπροσωπευτικών Οργάνων 1. Αντιπροσωπευτικά όργανα του ΕΠΕΕ είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, το Σ του ΕΠΕΕ, η Επιτροπή εοντολογίας, η Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και οι Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. 2. Η θητεία όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων είναι τριετής και υπολογίζεται από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξή τους. 3. Μέχρι την παράδοση στα νέα όργανα, τα απερχόµενα ασκούν κανονικά τις αρµοδιότητές τους. 4. Η εκλογή των µελών όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την ίδια µέρα σε όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα. Σε περιπτώσεις διαφοράς ώρας µεταξύ εκλογικών τµηµάτων, η διαλογή των ψήφων ξεκινά σε όλα τα εκλογικά τµήµατα αφού περατωθεί η ψηφοφορία και στο τελευταίο εκλογικό τµήµα. 5. Αν, µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, υπάρχουν ακόµη ψηφοφόροι σε κάποιο εκλογικό τµήµα, η ψηφοφορία παρατείνεται µέχρι να ψηφίσουν όλοι οι ψηφοφόροι που έχουν προσέλθει. 6. Ο ορισµός των εκλογικών τµηµάτων γίνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισηγήσεως του Σ του κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, και ισχύει µέχρις ότου αναθεωρηθεί µε νέα απόφαση. 7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µετά τη συγκρότησή της σε σώµα, ορίζει για κάθε εκλογικό τµήµα τριµελή εφορευτική επιτροπή και τρία αναπληρωµατικά µέλη, µε κλήρωση µεταξύ των µελών που εργάζονται ή διαµένουν στην περιοχή του εκλογικού τµήµατος. Αν κάποιο µέλος, που κληρώθηκε ως τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος εφορευτικής επιτροπής, δηλώσει κώλυµα µέσα σε διάστηµα τριών ηµερών από τον ορισµό του, γίνεται κλήρωση και πάλι για την κατάληψη της θέσης που κενώθηκε. 8. Μέλος που κληρώθηκε σε τοπική εφορευτική επιτροπή και δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του, παραπέµπεται αυτοδίκαια στην Επιτροπή εοντολογίας µε το ερώτηµα της διαγραφής από το ΕΠΕΕ. 9. Κάθε µέλος µπορεί να ψηφίσει σε οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα της αρεσκείας του. Ωστόσο, αν ψηφίζει σε εκλογικό τµήµα εκτός των διοικητικών ορίων του Περιφερειακού Τµήµατος του οποίου είναι µέλος, τότε ψηφίζει µόνο για την ανάδειξη των κεντρικών αντιπροσωπευτικών οργάνων του ΕΠΕΕ. 14

15 10. Για κάθε αντιπροσωπευτικό όργανο καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται αλφαβητικά τα ονοµατεπώνυµα όλων των υποψηφίων. 11. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωµα ψήφων ίσο µε τα 2/5 των µελών του αντιπροσωπευτικού οργάνου ή του συνόλου των αντιπροσώπων για τους οποίους ψηφίζει. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθµός από την εφαρµογή του κανόνα αυτού, ο αριθµός στρογγυλοποιείται µε αφαίρεση του κλάσµατος που προκύπτει. 12. Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να έχει αποδεδειγµένα τακτοποιήσει τις οικονοµικές οφειλές του προς το ΕΠΕΕ προκειµένου να ψηφίσει. 13. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων γίνονται την ίδια µέρα και η θητεία όλων διαρκεί τρία έτη. Υποψήφιος για κάποιο αντιπροσωπευτικό όργανο δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα µέλος εφορευτικής επιτροπής ή υποψήφιος σε άλλο αντιπροσωπευτικό όργανο. 14. Οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής των εκλογών, οι σχετικές προθεσµίες, καθώς και η έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, ρυθµίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΕΠΕΕ. 15. Τα εκλογικά παραπτώµατα και οι σχετικές ποινές περιλαµβάνονται στον Κώδικα εοντολογίας του ΕΠΕΕ. Άρθρο 10 - Συγκρότηση και Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΠΕΕ και τις Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. 2. Το Σ του ΕΠΕΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Οικονοµικό Επόπτη και και δέκα (10) Συµβούλους. 3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και του Οικονοµικού Επόπτη δεν επιτρέπεται να συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή να είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθµού. 4. Τα µέλη του Σ του ΕΠΕΕ ευθύνονται αλληλέγγυα προς τα µέλη για κάθε ζηµία οφειλόµενη σε δόλο ή αµέλεια. 5. Το Σ του ΕΠΕΕ µπορεί να συγκροτεί, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται, µόνιµες ή έκτακτες επιτροπές και οµάδες εργασίας από µέλη του ΕΠΕΕ ή από τρίτους ειδικούς για την µελέτη και αντιµετώπιση επιστηµονικών και επαγγελµατικών προβληµάτων. Οι οµάδες εργασίας και οι επιτροπές εισηγούνται και το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει. 15

16 Οι οµάδες εργασίας και οι επιτροπές µπορεί να είναι αµοιβόµενες. 6. Τα µέλη του Σ του ΕΠΕΕ µπορούν να παρευρίσκονται µε δικαίωµα λόγου σε συνεδριάσεις οποιουδήποτε οργάνου του ΕΠΕΕ. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αφαιρεθεί ακόµη και αν το όργανο έχει αφαιρέσει το δικαίωµα του λόγου από άλλα µέλη του ΕΠΕΕ. 7. Μέλος του Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις ή δέκα συνολικά στη διάρκεια της θητείας του Σ του ΕΠΕΕ, κηρύσσεται έκπτωτο µε απόφαση της Επιτροπής εοντολογίας κατόπιν αναφοράς οποιουδήποτε µέλους του ΕΠΕΕ. 8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η πλήρης συµπλήρωση του Σ του ΕΠΕΕ µε επιλαχόντες διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέων µελών του οργάνου στις χηρεύουσες θέσεις. 9. Ο Πρόεδρος του Σ του ΕΠΕΕ εκπροσωπεί το Σ σε κάθε κρατική αρχή και υπηρεσία, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Σ και υπογράφει, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα, όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε το ΕΠΕΕ. 10. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, τον αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώµατά του. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, αναπληρώνεται από τον Β Αντιπρόεδρο. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα. 11. Ο Πρόεδρος του ΕΠΕΕ εφόσον είναι υπάλληλος του δηµοσίου τοµέα πλην των µελών ΕΠ των ΑΕΙ παίρνει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία του. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωµα να λαµβάνει µισθό απο την υπηρεσία του. Τα άλλα µέλη του Σ του ΕΠΕΕ δικαιούνται να πάρουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, µέχρι έξι ηµέρες το µήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. 12. Ο Γενικός Γραµµατέας του Σ του ΕΠΕΕ διευθύνει την λειτουργία των γραφείων του ΕΠΕΕ και το προσωπικό, ενηµερώνει τα µέλη του Σ για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα µέλη του Σ του ΕΠΕΕ, και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα. 13. Τον Γενικό Γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν παραιτηθεί, τον αναπληρώνει ο Οικονοµικός Επόπτης. 16

17 14. Ο Γενικός Γραµµατέας επιλαµβάνεται θεµάτων σχετικών µε την εσωτερική οργάνωση του ΕΠΕΕ και τηρεί το µητρώο µελών. 15. Ο Οικονοµικός Επόπτης είναι υπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση. Ενεργεί κάθε πληρωµή µετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Σ του ΕΠΕΕ. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρηµάτων ή πληρωµή χωρίς απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ. Τηρεί όλα τα βιβλία που σχετίζονται µε την οικονοµική διαχείριση και τη διαχείριση της περιουσίας. Κάθε δύο µήνες υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων της προηγούµενης περιόδου, στο τέλος δε του έτους τον απολογισµό της διαχείρισης και της περιουσίας του ΕΠΕΕ. 16. Με απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ µπορούν να εκχωρηθούν αρµοδιότητες ή να ανατεθούν καθήκοντα και σε τρίτους, µέλη ή µη του ΕΠΕΕ, ιδίως δε σε υπαλλήλους ή συνεργάτες του ΕΠΕΕ. 17. Η Γενική Συνέλευση των µελών κάθε Περιφερειακού Τµήµατος είναι το ανώτατο όργανο του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος και έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Την άρση εµπιστοσύνης στην Τοπική ιοίκηση του Περιφερειακού Τµήµατος και την προκήρυξη νέων εκλογών, κατόπιν εισηγήσεως που υπογράφεται από το 10% τουλάχιστον των µελών του. Η εισήγηση για την άρση εµπιστοσύνης γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος. Σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης διενεργούνται νέες εκλογές και το νεοεκλεγέν όργανο έχει θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος. β) Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων δράσης του Περιφερειακού Τµήµατος. γ) Την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού της επιστηµονικής και κάθε άλλης δραστηριότητας του Περιφερειακού Τµήµατος, κατόπιν εισηγήσεως της Τοπικής ιοίκησης του Περιφερειακού Τµήµατος. δ) Τη σύσταση και διάλυση θεµατικών επιτροπών περιφερειακής εµβέλειας, κατόπιν εισηγήσεως της Τοπικής ιοίκησης του Περιφερειακού Τµήµατος ή τουλάχιστον 10% των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος. Η σχετική εισήγηση γίνεται αποδεκτή µόνο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος. 18. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τοπικού Τµήµατος συγκαλείται τακτικά κάθε έξι µήνες κατόπιν προσκλήσεως της οικείας Τοπικής ιοίκησης, η οποία ανακοινώνεται προς τα µέλη τουλάχιστον 10 µέρες πριν τη συνεδρίαση και 17

18 περιλαµβάνει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Έκτακτη σύγκληση µπορεί να γίνει κατόπιν γραπτής αιτήσεως, που περιλαµβάνει τα προτεινόµενα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, προς την οικεία Τοπική ιοίκηση, η οποία υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/5 των ταµειακώς εντάξει µελών του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος ή κατόπιν πρωτοβουλίας της οικείας Τοπικής ιοίκησης. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα µισά συν ένα ταµειακώς εντάξει µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος. Τις συνεδριάσεις διευθύνει τριµελές Προεδρείο το οποίο εκλέγεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης. 19. Το Σ του ΕΠΕΕ συγκαλεί σε κοινή µε αυτή σύσκεψη τις Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων µία φορά κάθε έτος. Τα πορίσµατα των συσκέψεων αυτών λαµβάνονται συµβουλευτικά υπόψη από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Με απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ, µέσα στα όρια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του, καθορίζονται τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής που καταβάλλονται στα µέλη των Τοπικών ιοικήσεων. 20. Τα µέλη των Τοπικών ιοικήσεων των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΕΠΕΕ εφόσον είναι υπάλληλοι ή µισθωτοί του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, δεν µετατίθενται, κατά την διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, τρεις (3) το πολύ ηµέρες το µήνα, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που απορρέουν απο την ιδιότητά τους. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών ιοικήσεων καταβάλλεται σε όλους από το ΕΠΕΕ αποζηµίωση προς τα δύο τρίτα (2/3) της αποζηµίωσης κατά συνεδρίαση των µελών του Σ του ΕΠΕΕ και έως δύο (2) συνεδριάσεις το µήνα. Τα µέλη Τοπικών ιοικήσεων που διαµένουν έξω από την έδρα κάθε Περιφερειακού Τµήµατος δικαιούνται να αποζηµιωθούν για τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής τους". Άρθρο 11 - Πόροι, Έξοδα και Οικονοµικός Έλεγχος 1. Πόροι του ΕΠΕΕ είναι: α) Η εφάπαξ εισφορά των νεοεγγραφοµένων µελών. Το Σ του ΕΠΕΕ, µε απόφασή του, καθορίζει τον τρόπο είσπραξης της ως άνω εισφοράς. β) Οι ετήσιες συνδροµές των µελών. Το Σ του ΕΠΕΕ µε απόφασή του, καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των συνδροµών αυτών. γ) Τα δικαιώµατα για την έκδοση από το ΕΠΕΕ επαγγελµατικών αδειών, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. δ) Οι κρατήσεις σε αµοιβές που εισπράτονται από τα µέλη του ΕΠΕΕ για τη σύνταξη µελετών και άλλων εργασιών που ανατίθενται από το ΕΠΕΕ. Αυτές οι µελέτες και εργασίες θα ανατίθενται στο ΕΠΕΕ από το ηµόσιο, ή Ν.Π..., ή Ν.Π.Ι.. ή φυσικά πρόσωπα ή Οργανισµούς ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου. 18

19 ε) Εθελοντικές εισφορές των µελών του. στ) Έκτακτες εισφορές των µελών που καθορίζονται µε οµόφωνη απόφαση του Σ του ΕΠΕΕ ή µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. ζ) Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήµατα και κληροδοσίες. η) Έσοδα από γιορτές, εκδροµές, διαλέξεις, συνέδρια, σεµινάρια, εκπαιδεύσεις, προβολές, εκδόσεις, διαφηµίσεις σε εκδόσεις, υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΕΕ σε µέλη και τρίτους και από κάθε νόµιµη δραστηριότητα του ΕΠΕΕ. θ) Εισοδήµατα από την περιουσία του ΕΠΕΕ. ι) Κάθε οικονοµική ενίσχυση του ΕΠΕΕ από το δηµόσιο, από οµογενείς, ηµεδαπά ή αλλοδαπά άτοµα ή και οργανισµούς. Η ενίσχυση αυτή µπορεί να συνδέεται µε την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης µορφής, επιστηµονικών ερευνών κ.λ.π. κ) Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Σ του ΕΠΕΕ. 2. Η εφάπαξ εισφορά των νεοεγγραφοµένων µελών, µέχρι να αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, ορίζεται από τη ΣτΑ. 3. Η ετήσια συνδροµή των µελών του ΕΠΕΕ ορίζεται από τη ΣτΑ. Αναπροσαρµογή της ετήσιας συνδροµής µπορεί να γίνει µε απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, κατόπιν γραπτής αιτιολογηµένης εισηγήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Σ του ΕΠΕΕ. 4. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των µελών του ΕΠΕΕ δεν καταβάλλεται ετήσια συνδροµή. 5. Το Σ του ΕΠΕΕ (ή η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή), µέχρι την ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού, µπορεί να καθορίσει µε απόφασή του έκπτωση στις περιπτώσεις προκαταβολής των ετήσιων συνδροµών. 6. Το οικονοµικό έτος της ΕΠΕΕ είναι η χρονική περίοδος από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 31 η εκεµβρίου κάθε έτος. Πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Σ του ΕΠΕΕ έχει υποχρέωση να συντάξει : α. Απολογισµό, µαζί µε συνοπτική έκθεση για τα πεπραγµένα και τις αποφάσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 19

20 β. Ισολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους όπου εµφανίζεται η οικονοµική κατάσταση του ΕΠΕΕ στο τέλος του έτους. γ. Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών που έγιναν το προηγούµενο οικονοµικό έτος κατά κατηγορίες. δ. Προϋπολογισµό για το επόµενο οικονοµικό έτος. Η παραπάνω έκθεση και ισολογισµός κατατίθενται στην έδρα του ΕΕ Ε, είναι στη διάθεση κάθε µέλους που επιθυµεί να λάβει γνώση και αναπτύσσονται προφορικά στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 6. Αποζηµίωση για ηµεραργίες είναι δυνατόν να χορηγείται στα µέλη των αντιπροσωπευτικών οργάνων του ΕΠΕΕ. Το ύψος των αποζηµιώσεων για ηµεραργίες καθορίζεται σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό. 7. Τα έξοδα µετακίνησης µέλους αντιπροσωπευτικού οργάνου ή αντιπροσώπου του ΕΠΕΕ σε άλλον φορέα, που γίνεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και των σκοπών του ΕΠΕΕ, επιστρέφονται κατόπιν εγκρίσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η έγκριση µπορεί να γίνει πριν ή µετά τη µετακίνηση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι πράγµατι έγινε η µετακίνηση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του κόστους αυτής. 8. Η Τοπική ιοίκηση του κάθε Περιφερειακού Τµήµατος ασκεί την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του Περιφερειακού Τµήµατος, συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στην Ελεγκτική Επιτροπή. Η κατανοµή των εσόδων του ΕΠΕΕ στα Περιφερειακά Τµήµατα καθορίζεται στον ετήσιο προϋπολογισµό του ΕΠΕΕ. 9. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία παρακολουθεί ανελλιπώς την οικονοµική διαχείριση τόσο ως προς τη νοµιµότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχείρισης της περιουσίας του ΕΠΕΕ από το Σ του ΕΠΕΕ καθώς και τις Τοπικές ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. Συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες που έγιναν από µέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων ή αντιπροσώπους για τις ανάγκες εκπροσωπήσεως και προαγωγής των σκοπών του ΕΠΕΕ. 10. Με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισήγησης της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων του ΕΠΕΕ και των Περιφερειακών Τµηµάτων µπορεί να γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται µε την ίδια απόφαση. Οι ελεγκτές υποβάλλουν σχετική έκθεση µε το αποτέλεσµα του ελέγχου τους η οποία συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στην 20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. "Ι ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 1 από 32. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. Ι ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 από 32. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ "Ι ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η δηµιουργία ενός Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΕΘΕΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΑΡΘΡΟ 1 ο Σ Κ Ο Π Ο Σ 1.Σκοπός της.α.κ.ε./πρωτοβαθμιασ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( ΑΚΕ/ΠΕ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα