Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama"

Transcript

1 Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο Σρνιηθόο Σύκβνπινο Σύιβε Ισαθεηκίδνπ Γαζθάια MA: Drama in Education Φαλή Σέξνγινπ Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Abstract The paper refers to a project in which fifth grade pupils participated in activities relative to the history of astronomy and also studied, and performed Brecht s play The life of Galileo. Drama has been used in science education as a teaching strategy for long years. The main question in this paper is how can drama in science education that leads to a school play enhance 11 year old pupils understanding on science and nature of science? The research method was mainly based on the use of qualitative tools. The involvement of pupils in drama activities relative with the history of science showed in practice that it can be an effective learning process. Pupils, involved in the whole drama project, gradually developed new skills, while discussed about important aspects of the nature of science, such as modeling, the nature and limits of observation, the effects of the sociocultural context in the formulation of a scientific theory, the way that science and religion have come either to a conflict or to an understanding through time. Πεξίιεςε Η έξεπλα αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο δνπιεύνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ηερληθή εδώ θαη ρξόληα. Σηελ πεξίπησζή καο, κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα νδεγεζήθακε ζηελ παξνπζίαζε ελόο έξγνπ ηνπ Brecht, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ην καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Τν βαζηθό εξώηεκα ζ απηή ηελ έξεπλα είλαη πώο κπνξεί ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή παξάζηαζε ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Η έξεπλα βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αλέδεημε ζηελ πξάμε όηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην καζεηέο ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, θαζώο είραλ ηελ 54

2 επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε δηακόξθσζε κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ θαηά θαηξνύο νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε ή ζπλαίλεζε. Key-words: drama in science education, understanding on science and nature of science Δηζαγσγή Η έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ δίλεη έκθαζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (π.ρ. Seroglou & Koumaras, 2001, Matthews et al., 2001, Stinner et al., 2003). Η έξεπλά καο αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηνπο, καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο, δηεξεύλεζαλ λνήκαηα, ηδέεο, δηιήκκαηα εξγαδόκελνη ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ην νπνίν θαη παξνπζίαζαλ. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζρεδίνπ ηνπο πξνζέθεξε επθαηξίεο λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηεο επηζηήκεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη δηακνξθσζεί σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία αιιά θαη σο δηδαθηηθό αληηθείκελν, πνπ πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο εκπεηξίαο πνπ ζα έρεη λόεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή θαη πνπ ζα κπνξεί λα εκβαζύλεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπο. Ο Woolland (1993: 6) επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο άπνςεο όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό δξάκα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ ηζηνξία, ζηε γεσγξαθία. Η Odegaard (2001: 3) ππνζηεξίδεη όηη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα δεκηνπξγεί εθείλν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν «νη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνζνκνηώζνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα εκπιαθνύλ ζε ζπδεηήζεηο εζηθνύ πεξηερνκέλνπ γύξσ από ηελ επηζηήκε ή λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εζηθά επηζηεκνληθά δηιήκκαηα». Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, κπνξεί λα είλαη: o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη γεληθόηεξα ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ε νπνία θηλεί ην ελδηαθέξνλ, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή (Begory & Stinner, 2005, Odegaard, 2001). o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ελεξγνπνηεί δεμηόηεηεο νη νπνίεο δελ πξνσζνύληαη ζπρλά ζην κάζεκα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (Odegaard, 2001, Nockerson, 2009). o To εθπαηδεπηηθό δξάκα γεθπξώλεη ην θελό κεηαμύ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ (Begory & Stinner, 2005, Papadopoulos & Seroglou, 2005). 55

3 o To εθπαηδεπηηθό δξάκα πξνάγεη ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ από ηνπο καζεηέο. Πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε Odegaard (2003: 61) αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα: «Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλαο καζεηήο κπαίλεη ζην ξόιν ελόο επηζηήκνλα, είλαη πην εύθνιν λα δνθηκάζεη θαη λα νηθεηνπνηεζεί ηελ γηα θάπνηνπο «παξάμελε θαη δηαθνξεηηθή γιώζζα (ηεο επηζηήκεο)», γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα αθνύγεηαη θπζηνινγηθή. Καζέλαο μέξεη όηη ν καζεηήο απιά δνθηκάδεη έλα λέν ιεμηιόγην θαη γη απηό ην ιόγν δίλεηαη ειεπζεξία ζην καζεηή λα εκπιαθεί ζηε δνθηκή θαη πιάλε. Μέζσ ηεο εμεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο ν καζεηήο εηζάγεηαη ζην επηζηεκνινγηθό πιαίζην θαη ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πηνζεηεί ε επηζηήκε γηα ηνλ θόζκν». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή εδώ θαη αξθεηά ρξόληα (Ponting, 1978, Butler, 1989, Solomon 1989, Christofli & Davies, 1991, Odegaard, 2003). Υπνζηεξίδεηαη όηη νη λέεο ηδέεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο γίλνληαη πην πξνζηηέο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (Stinner & Teichmann, 2003). H Odegaard (2003) δηεμήγαγε κηα έξεπλα θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηηο πηζαλέο κνξθέο πνπ ην δξάκα κπνξεί λα πάξεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζύκθσλα κε ηξεηο δηαζηάζεηο: νη θπζηθέο επηζηήκεο σο πξντόλ (παξαγσγή γλώζεο), νη θπζηθέο επηζηήκεο σο δηαδηθαζία θαη θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα, θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο σο θνηλσληθό ζεζκόο. Σύκθσλα κε ηνλ Yoon (2006) ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ, ζε: o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science concept drama ): αλαπαξηζηά δεδνκέλα θαη γλώζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πξόζσπα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science character drama ): παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ελόο επηζηήκνλα. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηεξεπλά ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science history drama ): παξνπζηάδεη αμηνκλεκόλεπηα γεγνλόηα ή δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλώζεο ζηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ αθνξά αληηπαξαζέζεηο ζε δεηήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science debate drama ): αθνξά θνηλσληθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα σο κέζν έθθξαζεο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ( science expression drama ): εζηηάδεη ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ρξεζηκνπνηώληαο ζύκβνια ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ ηξόπνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο. Πνιιέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηό ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, όπσο ε πξνζέγγηζε ηεο γξακκήο ηνπ ρξόλνπ, ε αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθώλ πεηξακάησλ θαη ηζηνξηθώλ νξγάλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ πνξηξαίησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ, ε αλαδεκηνπξγία ηζηνξηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, ε επεμεξγαζία ηζηνξηθώλ ππνζεηηθώλ πεηξακάησλ (Piliouras et al., 2010). Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή είλαη ην 56

4 εθπαηδεπηηθό δξάκα (Odegaard, 2001, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005) Σεκαληηθά γεγνλόηα από ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία ζηόρσλ ζρεηηθώλ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Solomon, 1989), εηδηθά απηνύο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Σύκθσλα κε ηε Seroglou (2005) ε ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα ζπλαληεζεί κε ην ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ ηα παξαδνζηαθά όξηα ησλ ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαη λα αλαδεηρζεί ε ακνηβαία ζρέζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Η ζρεηηθή κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ βηβιηνγξαθία ζπάληα έρεη εζηηαζηεί ζηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε κάζεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην ζρνιείν (Metcalfe, 1984, Kamen, 1991, Arieli, 2007), νπόηε ππάξρεη έλα θελό ζηε γλώζε καο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε (Dorion, 2009). Αθόκα ιηγόηεξεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, αλ θαη ην έδαθνο είλαη γόληκν θαη θάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ αιιά θαη ηεο θύζεο ηνπο (Bentley, 2000, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005). Μηα πνιύ γλσζηή έξεπλα, ζην πεδίν απηό, είλαη ν ζρεδηαζκόο θη ε εθαξκνγή από ηνπο Duveen & Solomon (1994) παηρληδηνύ ξόισλ πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη κηα θαληαζηηθή δίθε ηνπ Γαξβίλνπ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Η θαηαγσγή ησλ εηδώλ». Σηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κήλεο αξγόηεξα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, απνδείρζεθε όηη νη καζεηέο είραλ πνιύ ηζρπξέο αλακλήζεηο από ηε δξαζηεξηόηεηα εθείλε θαη ηα όζα είραλ κάζεη πξνεηνηκάδνληάο ηελ. Σηελ πεξίπησζή καο, πινπνηήζακε έλα ζελάξην ζηα νπνίν σο βαζηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα. Αμηνπνηήζακε ην έξγν ηνπ Bertolt Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Με αθεηεξία ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ έρεη εθθξαζηεί ζην ζέαηξν νη καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ελόο δεκόζηνπ ζρνιείνπ δηεξεύλεζαλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Γαιηιαίνπ ζηελ απνδνρή ηεο ηδέαο όηη ε γε θηλείηαη γύξσ από ηνλ ήιην θαη ην μεπέξαζκα ηεο ηδέαο όηη ν ήιηνο θηλείηαη γύξσ από ηε γε. Σην ηέινο κηαο πνιύκελεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο αλέβαζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζην έξγν ηνπ Brecht. Άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ, όπσο ν Brecht, ρεηξίζηεθαλ ηε ζεαηξηθή θόξκα πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεύζνπλ ην θνηλό θαη λα παξνηξύλνπλ ηνπο ζεαηέο ζε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο. Ο Brouwer (1994) ζρνιηάδεη όηη έξγα, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ηνπ Brecht, ιεηηνπξγνύλ σο κηα εμαηξεηηθή εηζαγσγή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ εζηθή εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκόλσλ αιιά θαη απηώλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο. Υπνζηεξίδνπκε, όπσο ε Solomon (1989), όηη αθόκε θαη κηθξνί καζεηέο δεκνηηθνύ κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, κε ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, λα κειεηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κε επηηπρία έξγα «δύζθνια» όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» θαη κάιηζηα λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε από ηελ εκπινθή ηνπο απηή. 57

5 Η έξεπλα Τν εξεπλεηηθό εξώηεκα Τν βαζηθό εξώηεκα ζηελ έξεπλα καο είλαη πώο ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (πνπ νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε) κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηνπο. Έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνύλ ζην πώο ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα θαη πώο απ ηελ άιιε ε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα κπνξεί λα επεξεάζεη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην. Ταπηόρξνλα, έλαο άιινο ζηόρνο ήηαλ λα πξνζθεξζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Η κεζνδνινγία Η εξεπλεηηθή κέζνδνο βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θπξίσο πνηνηηθώλ εξγαιείσλ. Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε καο δηεπθόιπλε λα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξώο ηα θαηλόκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θύζεο ηνπο. Σηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ 101 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αζελώλ από ηνλ Φιεβάξε κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ Σηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην (pre- θαη posttest). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο βηληενζθνπήζεθαλ θαη καγλεηνθσλήζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό κέξνο από ην θαηαγεγξακκέλν ερεηηθό πιηθό απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη θαηαγξάθεθε. Ταπηόρξνλα νη καζεηέο θξαηνύζαλ εκεξνιόγηα θη έθηηαρλαλ δσγξαθηέο πεξηγξάθνληαο, ζρνιηάδνληαο θαη αμηνινγώληαο ηελ πξόνδό ηνπο. Σην ηέινο πάξζεθαλ ζπλεληεύμεηο από καζεηέο. Τειηθά, αλαιύζεθε όιν απηό ην πιηθό. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο: Μηα αζηξνθπζηθόο ζηελ ηάμε Μηα αζηξνθπζηθόο, ε Βάιηα Λπξαηδή, επηζθέθζεθε ην ζρνιείν. Έθαλε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ζρεηηθή κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ην ειηαθό ζύζηεκα θαη πξόβαιε κηα ζύληνκε ηαηλία πάλσ ζην ίδην ζέκα. Οη καζεηέο πήξαλ ζπλέληεπμε από ηελ επηζηήκνλα ζέηνληαο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηεο, ην επάγγεικά ηεο θαη ηελ αζηξνθπζηθή. Έπεηηα παξνπζίαζαλ ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαηαγξαθέο ηνπο. Γπν επηζθέςεηο ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ Οη καζεηέο επηζθέθζεθαλ δπν θνξέο ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ. Παξαθνινύζεζαλ πεηξάκαηα, μελαγήζεθαλ ζηε Γηαδξαζηηθή Έθζεζε Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, ζπκκεηείραλ ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νξγαλσκέλεο από ην Ίδξπκα θαη παξαθνινύζεζαλ δπν ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηαηλίεο ζην Πιαλεηάξην. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα Μηα ζεηξά καζεκάησλ κέζα από εθπαηδεπηηθό δξάκα μεθίλεζαλ. Μέζα από θάπνηεο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηαδηαθά πέξαζαλ ζε δξάζε. Τνπο δεηήζεθε λα πάλε πίζσ ζην ρξόλν θαη λα θαληαζηνύλ πώο έλαο επηζηήκνλαο άξαγε δνύζε θαη 58

6 εξγαδόηαλ πξηλ πεληαθόζηα ρξόληα. Τα παηδηά ζπδήηεζαλ γηα ην ζπίηη όπνπ ζα κπνξνύζε λα δεη, έθηηαμαλ έλα πξόρεηξν ζρεδηάγξακκα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο, κηα απιή θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ θαη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηέο έθηηαμαλ ην γξαθείν ηνπ επηζηήκνλα, έλα είδνο εξγαζηεξίνπ, ζεκεηώλνληαο ηα πην ζεκαληηθά αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηε δνπιεηά ηνπ. Μεηά από κηα ζύληνκε αθήγεζε ζρεηηθά κε θάπνηνλ επηζηήκνλα πνπ έδεζε θάπνπ ζηελ Ιηαιία πεξίπνπ ην 1600 καδί κε ηε κάιινλ ζπληεξεηηθή θόξε ηνπ, ηελ νηθνλόκν ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνλ κηθξό ηεο γην, νη καζεηέο ζε νκάδεο δηάιεμαλ θάπνην απ απηά ηα πξόζσπα θη έθηηαμαλ έλα κηθξό πξόγξακκα ξνπηίλαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηη ζπλήζσο έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Τέζζεξηο εζεινληέο αθέζεθαλ λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζώκαηά ηνπο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα ζηηγκή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηζηήκνλα. Οη ζεαηέο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπ επηζηήκνλα ή θάπνηνπ άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (thought tracking). Γνπιεύνληαο ζε νκάδεο νη καζεηέο έθηηαμαλ θαη παξνπζίαζαλ ζύληνκνπο απηνζρεδηαζκνύο (improvisations). Τώξα όκσο ε νηθνγέλεηα ηνπ επηζηήκνλα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Φσξίο θάπνην γξαπηό ζελάξην νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα δεδνκέλνπ όηη ν επηζηήκνλαο δε ζέιεη λα θάλεη επηπιένλ ηδηαίηεξα καζήκαηα ζπζηάδνληαο ρξόλν από ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλέο ηνπ. Άιιν έλα πξόβιεκα πξνθύπηεη ζηε ζπλέρεηα. Ο επηζηήκνλαο δηαηππώλεη ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηνπ, νη νπνίεο όκσο πξνθαινύλ ην θαηεζηεκέλν. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα όπσο ε ππεπζπλόηεηα ηνπ επηζηήκνλα απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηνπ αιιά θαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαζώο θαη δηιήκκαηα όπσο ην λα πεζάλεη θάπνηνο σο ήξσαο παιεύνληαο ζην όλνκα ηεο αλζξσπόηεηαο ή λα δήζεη αηηκσκέλνο αιιά βνεζώληαο ηελ επηζηήκε λα πξνρσξήζεη θεξδίδνληαο ηεξάζηηα θήκε κεηά ην ζάλαηό ηνπ. Κάζε καζεηήο πεξπάηεζε αλάκεζα ζε δπν ζεηξέο παηδηώλ πνπ ζρεκάηηδαλ θάηη ζαλ δηάδξνκν θαη εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ή ζπκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ηνπ επηζηήκνλα θαζώο πεξλνύζε ν ζπκκαζεηήο από κπξνζηά ηνπο (conscience alley). Μηα άδεηα θαξέθια ηνπνζεηήζεθε ζην θέληξν θαη νη καζεηέο αλαζηνράζηεθαλ ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν επηζηήκνλαο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Δμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηελ απνγνήηεπζή ηνπ αθξηβώο ζαλ λα ήηαλ ζ απηή ηελ θαξέθια θαζηζκέλνο ν επηζηήκνλαο θαη αλαζηνραδόηαλ ηε δσή ηνπ. Σ απηό ην ζεκείν ζε γεληθέο γξακκέο είραλ νη καζεηέο πξνζεγγίζεη ηε δσή ηνπ Γαιηιαίνπ. Γλώξηδαλ γηα ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν Γαιηιαίνο, αιιά όρη αθόκα ηη ηειηθά απνθάζηζε λα θάλεη ή ηνπιάρηζηνλ ηη παξνπζηάδεη ν Brecht ηνλ ήξσά ηνπ λα επηιέγεη. Αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ζύληνκεο ηαηλίεο, θσηνγξαθηθό πιηθό, πξνζνκνηώζεηο θαη θύιια εξγαζίαο επηρείξεζε κηα αλαδξνκή ζην ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζόλ πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο γεο, ηνπ ήιηνπ, ησλ πιαλεηώλ, ηα γεσθεληξηθά κνληέια θαη ηελ «απνθαζήισζή» ηνπο. 59

7 Γνπιεύνληαο πάλσ ζην έξγν ηνπ Brecht Φξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο νη καζεηέο ζηαδηαθά νηθεηνπνηήζεθαλ ηε γιώζζα θαη ηηο έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό θείκελν θαη ηαπηόρξνλα ηε γιώζζα θαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (π.ρ. κνληέιν, παξαηήξεζε, γεσθεληξηθό θαη ειηνθεληξηθό ζύζηεκα). Γηα παξάδεηγκα, δόζεθε ζηνπο καζεηέο κηα θξάζε από ην θείκελν ηνπ Brecht θη απηνί έβαιαλ ηε θξάζε ζ έλαλ δηθό ηνπο θαληαζηηθό δηάινγν όπσο απηνί ζεσξνύζαλ όηη ζα ηαίξηαδε ή ζε θάπνηα άιιε πεξίπησζε ηνπο δόζεθε έλαο δηάινγνο κε ηηο πξνηάζεηο αλαθαηεκέλεο θη έπξεπε λα ηηο βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα βγαίλεη λόεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο δηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ Γαιηιαίνπ νη καζεηέο ζε νκάδεο έγξαςαλ θαη παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηε δηθήο ηνπο ζύλνςε ηεο θάζε ζθελήο θάλνληαο ζρόιηα ή/θαη θάπνηα επηζήκαλζε, έλα είδνο εηζαγσγήο γηα ηα όζα αθνινπζνύζαλ ζηε ζθελή, ιίγν πνιύ όπσο θη ν ίδηνο ν Brecht θάλεη ζπλήζσο ζηα έξγα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζεθαλ όια όζα γξάθηεθαλ γηα ηελ θάζε ζθελή θαη ε θάζε νκάδα αλέιαβε λα ζπγθεληξώζεη όιεο ηηο ηδέεο θαη λα θηηάμεη έλα ηειηθό θεηκελάθη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζθελή ζπλδπάδνληαο όζα είραλ γξάςεη όιεο νη νκάδεο. Τα θεηκελάθηα πνπ πξνέθπςαλ ελζσκαηώζεθαλ ζην ηειηθό θείκελν ηεο παξάζηαζεο πνπ αλέβεθε. «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» Οη πξόβεο άξρηζαλ κε ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάδνπλ, λα δίλνπλ ηδέεο θαη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα. Μειέηεζαλ θσηνγξαθίεο, θξηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα από παιαηόηεξα επαγγεικαηηθά αλεβάζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιιά θαη άιισλ έξγσλ ηνπ Brecht. Δπίζεο, αλαδήηεζαλ θαη έθεξαλ ζηελ ηάμε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Brecht θαη ηνπ Γαιηιαίνπ. Σπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό θπξίσο πιηθό ζρεηηθά κε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία εθηπιίζζεηαη ε πινθή ηνπ έξγνπ θαη δηαηύπσζαλ πξνηάζεηο γηα ηα ζθεληθά αληηθείκελα θαη ηα θνπζηνύκηα πνπ ρξεηάδνληαλ. Αθόκα θαηαζθεύαζαλ θάπνηα αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηελ παξάζηαζε, όπσο ην ηειεζθόπην ηνπ Γαιηιαίνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο (animation) δεκηνύξγεζαλ κηα κηθξή ηαηληνύια κε ηνπο ηίηινπο ηεο θάζε ζθελήο, ε νπνία πξνβαιιόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Κάπνηνη ζπγγελείο θαη θίινη ησλ παηδηώλ πξνζθέξζεθαλ λα ξάςνπλ ηα θνπζηνύκηα, λα δαλείζνπλ ζθεληθά αληηθείκελα, λα βνεζήζνπλ κε ηηο πξνζθιήζεηο θαη ην πξόγξακκα, ηε κνπζηθή θαη ην θσηηζκό. Αλαζηνραζκόο Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην έθιεηζε κε κηα ζπδήηεζε ζε κηα πξνζπάζεηα αλαζηνραζκνύ ηνπ ηη ζπλέβε θαη αμηνιόγεζεο εκπεηξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ. Απνηειέζκαηα Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηηο νπνίεο σο βαζηθό δηδαθηηθό εξγαιείν αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη ην ζέαηξν έδεημε ζηελ πξάμε όηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Τα pre θαη post-test δείρλνπλ κηα αιιαγή πξνο θαιύηεξε θαηαλόεζε ζε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θύζε ηεο επηζηήκεο, όπσο ε παξαηήξεζε, ε ππόζεζε, ην επηζηεκνληθό κνληέιν θαη ε επηζηεκνληθή γλώζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην pre-test νη καζεηέο δελ 60

8 είραλ άπνςε γηα ηε δηαθνξά ηεο γλώκεο από ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, αιιά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πνιινί απ ηνπο καζεηέο νηθνδόκεζαλ ηηο πξώηεο βάζεηο. Έλαο καζεηήο, αλαθέξεη: «Η γλώκε είλαη θάηη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ρσξίο απνδείμεηο. Η επηζηεκνληθή γλώζε βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ απόδεημε». Η αλάιπζε ζεκαληηθώλ πεξηζηαηηθώλ δείρλεη όηη νη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ κεηαμύ ηνπο ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην γεσθεληξηθό ειηνθεληξηθό δήηεκα, νηθεηνπνηνύκελνη ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό ηε γιώζζα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη επηζπκεηέο όςεηο ηεο θύζεο ηεο επηζηήκεο. Δξγαδόκελνη νη καζεηέο πάλσ ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ελεπιάθεζαλ ζην κέγηζην βαζκό. Η ζε βάζνο εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζθελέο από ην έξγν ηνπ Brecht ιεηηνύξγεζε σο πξόθιεζε γηα ηνπο καζεηέο λα ην θαηαιάβνπλ, λα ζρνιηάζνπλ πάλσ ζ απηό θαη λα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία αθνζηώζεθαλ πιήξσο ζηνπο ξόινπο ηνπο, βίσζαλ ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλαπηύρζεθε ε ππεπζπλόηεηά ηνπο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Brecht, ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπο έδσζε ην θίλεηξν λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κ έλα δηαθνξεηηθό, ζπκπεξηιεπηηθό, θαηλνηόκν ηξόπν θαη λα μεδηπιώζνπλ ηηο πνηθίιεο ηθαλόηεηέο ηνπο, από ηελ ππνθξηηηθή σο ηε ζπγγξαθή. Κάπνηνη καζεηέο, πνπ ζπλήζσο δελ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, είδαλ όηη κπνξνύλ λα γξάςνπλ έλα ζελάξην, λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε ή λα παίμνπλ θάπνην ζεαηξηθό ξόιν. Η κειέηε ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ δσγξαθηώλ ησλ καζεηώλ ππνδεηθλύνπλ όηη επραξηζηήζεθαλ πάξα πνιύ όιν ην ζελάξην θαη όηη ε πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο αλνίγεη γηα ηα παηδηά λένπο ελδηαθέξνληεο ηξόπνπο κάζεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη νπνίνη ηαπηόρξνλα κπνξεί λα είλαη θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί. Τειηθά νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο εμέθξαζαλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην θαη ππνζηήξημαλ όηη απηή ήηαλ ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε γηα λα κάζνπλ θπζηθέο επηζηήκεο ζην ζρνιείν. Τν απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθό ησλ ζπλεληεύμεσλ απνθαιύπηεη όηη νη καζεηέο απέθηεζαλ βαζηά θαηαλόεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε θύζε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξώηεζε ηη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζηήκνλεο έλαο καζεηήο απάληεζε: «Αξρηθά έλαο επηζηήκνλαο θάλεη κηα ππόζεζε θαη κεηά πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ππόζεζή ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαηήξεζε γηα λα καδέςεη δεδνκέλα, όπσο έθαλε ν Γαιηιαίνο έλα παξάδεηγκα επηζηεκνληθνύ κνληέινπ είλαη ην κνληέιν ηνπ Κνπέξληθνπ έλα άιιν είλαη ην κνληέιν ηνπ Πηνιεκαίνπ». Αλαιύνληαο ην ζπλνιηθό πιηθό ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ζπλεηδεηνπνηήζακε ηε δύλακε ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ αθξίβεηα ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο από ηνπο καζεηέο. Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ηάμε είλαη ζε κεγάιν βαζκό δαζθαινθεληξηθή θαη δε δίλνληαη αξθεηέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. (Mortimer & Scott, 2003). Δπηβεβαηώζακε ζηελ έξεπλά καο, θαη ζπκθσλνύκε κε ηελ Odegaard (2003), όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεαηξηθή θόξκα σο εηζαγσγή θαη ηξόπν δηεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνπιηνύξαο, δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη λα νηθεηνπνηεζνύλ ιόγνπο θαη πξαθηηθέο ηνπο. 61

9 Σπλνιηθά νη καζεηέο εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, ελώ ζπδήηεζαλ γηα ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε θαηαζθεπή κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ ε επηζηήκε θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ άιινηε ζε ξήμε θη άιινηε ζε γεθύξσζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν ηξόπνο πνπ απηή ε αιιαγή ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο γεο δεκηνύξγεζε ακθηβνιίεο ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ γηα όηη κέρξη ηόηε ζεσξνύζαλ δεδνκέλν. Σπκπεξάζκαηα Η έξεπλά καο ππνδεηθλύεη όηη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ θαζηζηά ηηο θπζηθέο επηζηήκεο πξνζβάζηκεο θαη πην νηθείεο θαη θαηαλνεηέο γηα πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, θαζώο ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζπλδπάδεη ζηνηρεία γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, θηλεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ καζεηώλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Μηα επίζεο ζεκαληηθή πιεπξά πνπ βειηηώλεηαη κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα είλαη ε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο. Φξεζηκνπνηώληαο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ζρνιηάδεη ε Odegaard (2001), δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε πξνο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλώληαο ηελ επηζηεκνληθή γιώζζα κέζα από έλα έξγν, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ν καζεηήο εηζάγεηαη ζε ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη βαζηθέο απόςεηο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ γηα ηνλ θόζκν. Τειηθά, ππνζηεξίδνπκε όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα, σο έλαο θαηλνηόκνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε πην αλζξσπηζηηθή, νιηζηηθή, πεξηεθηηθή θαη πξνζβάζηκε όρη γηα ιίγνπο αιιά γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Βηβιηνγξαθία Arieli, B., (2007). The integration of creative drama into science teaching, unpublished Ph.D. Thesis, Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA Begoray, D. & Stinner, A., (2005). Representing science through historical drama: Lord Kelvin and the age of the earth debate, Science & Education 14(5), pp Bentley, M.L. (2000). Improvisational Drama and Nature of Science, Journal of Science Teacher Education, 11(1), pp Brecht B. (1995). Life of Galileo,New York, Arcade Publishing. (Written , originally published 1955 in East Berlin) Brouwer, W. (1994). The image of the Physicist in Modern Drama, Part 2, American Journal of Physics, 62(3), pp Butler, J.E. (1989). Science learning and drama processes, Science Education, 73, pp Christofi, C. & Davies M., (1991). Science through drama, Education in Science, 141, pp Dorion, K., (2009). Science through Drama: A multiple case exploration of the characteristics of drama activities used in secondary science lessons, International Journal of Science Education, 31(16), pp Duveen, J., & Solomon, J., (1994). The great evolution trial: Use of role-play in the classroom, Journal of Research in Science Teaching, 31(5), pp Kamen, M. (1991). Creative drama and the enhancement of elementary school students understanding of science concepts, unpublished Ph.D. Thesis, The University of Texas, USA Matthews, M. R., Bevilacqua, F., & Giannetto, E. (eds.) (2001). Science education and culture: The role of history and philosophy of science, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 62

10 Metcalfe, R. J. A., Abbot, S., Bray, P., Exley, J., & Wisnia, D. (1984). Teaching science through drama: an empirical investigation, Research in Science and Technological Education, 2(1), pp Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, Maidenhead- Philadelphia, Open University Press Nickerson, L. (2009). Science drama, School Science Review, 90(332), pp Ødegaard, M. (2001). The Drama of Science Education. How public understanding of biotechnology and drama as a learning activity may enhance a critical and inclusive science education, Dr. Scient. Dissertation, University of Oslo, Norway Ødegaard, M. (2003). Dramatic science. A critical review of drama in science education, Studies in Science Education, 39, pp Pantidos, P., Spathi, K., & Vitoratos, E. (2001). The use of drama in science education: The case of "Blegdamsvej Faust", Science & Education, 10(1-2), pp Papadopoulos, P. & Seroglou, F. (2005). Theatre in the classroom: Galileo meets Brecht, paper presented in the 8th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, July , Leeds, UK Piliouras P., Siakas, S. & Seroglou, F. (2010). Pupils Produce their Own Narratives Inspired by the History of Science: Animation Movies Concerning the Geocentric - Heliocentric Debate, Science & Education. (DOI: /s ) Ponting, R.L. (1978). Combining Physics and Drama, The Physics Teacher 16(7), pp Seroglou, F. (2003). Galileo, Brecht and Science for All Citizens, in the proceedings of the 3nd Pan- Hellenic conference entitled: History of Science, Attitudes and perceptions of Science Teachers, Education of Science Teachers, University of Crete Seroglou, F. & Koumaras, K. (2001). The Contribution of the History of Physics in Physics Education: A Review, Science & Education, 10(1-2), pp Solomon, J. (1989). The Retrial of Galileo, in Don Emil Herget (ed.), The History and Philosophy of Science in Science Teaching. Proceedings of the First International Conference, pp Stinner, A. & Teichmann, J. (2003), Lord Kelvin and the Age-of-the-Earth Debate: A Dramatization, Science & Education, 12, pp Stinner, A., McMillan, B., Metz, D., Jilek, J., & Klassen, S. (2003). The renewal of case studies in science education, Science & Education, 12(7), pp Woolland, B. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School, London, Longman Yoon, H.-G. (2006). The nature of science drama in science education, paper presented at the The 9th International Conference on Public Communication of Science and Technology, Coex, Seoul, Korea, May

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Μ. Υιώτη, Δ.Α. Παυλάτου Εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα