Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama"

Transcript

1 Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο Σρνιηθόο Σύκβνπινο Σύιβε Ισαθεηκίδνπ Γαζθάια MA: Drama in Education Φαλή Σέξνγινπ Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Abstract The paper refers to a project in which fifth grade pupils participated in activities relative to the history of astronomy and also studied, and performed Brecht s play The life of Galileo. Drama has been used in science education as a teaching strategy for long years. The main question in this paper is how can drama in science education that leads to a school play enhance 11 year old pupils understanding on science and nature of science? The research method was mainly based on the use of qualitative tools. The involvement of pupils in drama activities relative with the history of science showed in practice that it can be an effective learning process. Pupils, involved in the whole drama project, gradually developed new skills, while discussed about important aspects of the nature of science, such as modeling, the nature and limits of observation, the effects of the sociocultural context in the formulation of a scientific theory, the way that science and religion have come either to a conflict or to an understanding through time. Πεξίιεςε Η έξεπλα αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο δνπιεύνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ηερληθή εδώ θαη ρξόληα. Σηελ πεξίπησζή καο, κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα νδεγεζήθακε ζηελ παξνπζίαζε ελόο έξγνπ ηνπ Brecht, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ην καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Τν βαζηθό εξώηεκα ζ απηή ηελ έξεπλα είλαη πώο κπνξεί ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή παξάζηαζε ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Η έξεπλα βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αλέδεημε ζηελ πξάμε όηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην καζεηέο ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, θαζώο είραλ ηελ 54

2 επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε δηακόξθσζε κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ θαηά θαηξνύο νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε ή ζπλαίλεζε. Key-words: drama in science education, understanding on science and nature of science Δηζαγσγή Η έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ δίλεη έκθαζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (π.ρ. Seroglou & Koumaras, 2001, Matthews et al., 2001, Stinner et al., 2003). Η έξεπλά καο αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηνπο, καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο, δηεξεύλεζαλ λνήκαηα, ηδέεο, δηιήκκαηα εξγαδόκελνη ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ην νπνίν θαη παξνπζίαζαλ. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζρεδίνπ ηνπο πξνζέθεξε επθαηξίεο λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηεο επηζηήκεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη δηακνξθσζεί σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία αιιά θαη σο δηδαθηηθό αληηθείκελν, πνπ πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο εκπεηξίαο πνπ ζα έρεη λόεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή θαη πνπ ζα κπνξεί λα εκβαζύλεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπο. Ο Woolland (1993: 6) επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο άπνςεο όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό δξάκα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ ηζηνξία, ζηε γεσγξαθία. Η Odegaard (2001: 3) ππνζηεξίδεη όηη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα δεκηνπξγεί εθείλν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν «νη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνζνκνηώζνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα εκπιαθνύλ ζε ζπδεηήζεηο εζηθνύ πεξηερνκέλνπ γύξσ από ηελ επηζηήκε ή λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εζηθά επηζηεκνληθά δηιήκκαηα». Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, κπνξεί λα είλαη: o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη γεληθόηεξα ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ε νπνία θηλεί ην ελδηαθέξνλ, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή (Begory & Stinner, 2005, Odegaard, 2001). o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ελεξγνπνηεί δεμηόηεηεο νη νπνίεο δελ πξνσζνύληαη ζπρλά ζην κάζεκα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (Odegaard, 2001, Nockerson, 2009). o To εθπαηδεπηηθό δξάκα γεθπξώλεη ην θελό κεηαμύ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ (Begory & Stinner, 2005, Papadopoulos & Seroglou, 2005). 55

3 o To εθπαηδεπηηθό δξάκα πξνάγεη ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ από ηνπο καζεηέο. Πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε Odegaard (2003: 61) αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα: «Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλαο καζεηήο κπαίλεη ζην ξόιν ελόο επηζηήκνλα, είλαη πην εύθνιν λα δνθηκάζεη θαη λα νηθεηνπνηεζεί ηελ γηα θάπνηνπο «παξάμελε θαη δηαθνξεηηθή γιώζζα (ηεο επηζηήκεο)», γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα αθνύγεηαη θπζηνινγηθή. Καζέλαο μέξεη όηη ν καζεηήο απιά δνθηκάδεη έλα λέν ιεμηιόγην θαη γη απηό ην ιόγν δίλεηαη ειεπζεξία ζην καζεηή λα εκπιαθεί ζηε δνθηκή θαη πιάλε. Μέζσ ηεο εμεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο ν καζεηήο εηζάγεηαη ζην επηζηεκνινγηθό πιαίζην θαη ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πηνζεηεί ε επηζηήκε γηα ηνλ θόζκν». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή εδώ θαη αξθεηά ρξόληα (Ponting, 1978, Butler, 1989, Solomon 1989, Christofli & Davies, 1991, Odegaard, 2003). Υπνζηεξίδεηαη όηη νη λέεο ηδέεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο γίλνληαη πην πξνζηηέο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (Stinner & Teichmann, 2003). H Odegaard (2003) δηεμήγαγε κηα έξεπλα θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηηο πηζαλέο κνξθέο πνπ ην δξάκα κπνξεί λα πάξεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζύκθσλα κε ηξεηο δηαζηάζεηο: νη θπζηθέο επηζηήκεο σο πξντόλ (παξαγσγή γλώζεο), νη θπζηθέο επηζηήκεο σο δηαδηθαζία θαη θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα, θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο σο θνηλσληθό ζεζκόο. Σύκθσλα κε ηνλ Yoon (2006) ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ, ζε: o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science concept drama ): αλαπαξηζηά δεδνκέλα θαη γλώζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πξόζσπα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science character drama ): παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ελόο επηζηήκνλα. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηεξεπλά ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science history drama ): παξνπζηάδεη αμηνκλεκόλεπηα γεγνλόηα ή δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλώζεο ζηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ αθνξά αληηπαξαζέζεηο ζε δεηήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science debate drama ): αθνξά θνηλσληθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα σο κέζν έθθξαζεο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ( science expression drama ): εζηηάδεη ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ρξεζηκνπνηώληαο ζύκβνια ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ ηξόπνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο. Πνιιέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηό ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, όπσο ε πξνζέγγηζε ηεο γξακκήο ηνπ ρξόλνπ, ε αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθώλ πεηξακάησλ θαη ηζηνξηθώλ νξγάλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ πνξηξαίησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ, ε αλαδεκηνπξγία ηζηνξηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, ε επεμεξγαζία ηζηνξηθώλ ππνζεηηθώλ πεηξακάησλ (Piliouras et al., 2010). Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή είλαη ην 56

4 εθπαηδεπηηθό δξάκα (Odegaard, 2001, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005) Σεκαληηθά γεγνλόηα από ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία ζηόρσλ ζρεηηθώλ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Solomon, 1989), εηδηθά απηνύο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Σύκθσλα κε ηε Seroglou (2005) ε ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα ζπλαληεζεί κε ην ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ ηα παξαδνζηαθά όξηα ησλ ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαη λα αλαδεηρζεί ε ακνηβαία ζρέζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Η ζρεηηθή κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ βηβιηνγξαθία ζπάληα έρεη εζηηαζηεί ζηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε κάζεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην ζρνιείν (Metcalfe, 1984, Kamen, 1991, Arieli, 2007), νπόηε ππάξρεη έλα θελό ζηε γλώζε καο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε (Dorion, 2009). Αθόκα ιηγόηεξεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, αλ θαη ην έδαθνο είλαη γόληκν θαη θάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ αιιά θαη ηεο θύζεο ηνπο (Bentley, 2000, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005). Μηα πνιύ γλσζηή έξεπλα, ζην πεδίν απηό, είλαη ν ζρεδηαζκόο θη ε εθαξκνγή από ηνπο Duveen & Solomon (1994) παηρληδηνύ ξόισλ πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη κηα θαληαζηηθή δίθε ηνπ Γαξβίλνπ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Η θαηαγσγή ησλ εηδώλ». Σηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κήλεο αξγόηεξα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, απνδείρζεθε όηη νη καζεηέο είραλ πνιύ ηζρπξέο αλακλήζεηο από ηε δξαζηεξηόηεηα εθείλε θαη ηα όζα είραλ κάζεη πξνεηνηκάδνληάο ηελ. Σηελ πεξίπησζή καο, πινπνηήζακε έλα ζελάξην ζηα νπνίν σο βαζηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα. Αμηνπνηήζακε ην έξγν ηνπ Bertolt Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Με αθεηεξία ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ έρεη εθθξαζηεί ζην ζέαηξν νη καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ελόο δεκόζηνπ ζρνιείνπ δηεξεύλεζαλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Γαιηιαίνπ ζηελ απνδνρή ηεο ηδέαο όηη ε γε θηλείηαη γύξσ από ηνλ ήιην θαη ην μεπέξαζκα ηεο ηδέαο όηη ν ήιηνο θηλείηαη γύξσ από ηε γε. Σην ηέινο κηαο πνιύκελεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο αλέβαζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζην έξγν ηνπ Brecht. Άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ, όπσο ν Brecht, ρεηξίζηεθαλ ηε ζεαηξηθή θόξκα πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεύζνπλ ην θνηλό θαη λα παξνηξύλνπλ ηνπο ζεαηέο ζε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο. Ο Brouwer (1994) ζρνιηάδεη όηη έξγα, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ηνπ Brecht, ιεηηνπξγνύλ σο κηα εμαηξεηηθή εηζαγσγή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ εζηθή εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκόλσλ αιιά θαη απηώλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο. Υπνζηεξίδνπκε, όπσο ε Solomon (1989), όηη αθόκε θαη κηθξνί καζεηέο δεκνηηθνύ κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, κε ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, λα κειεηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κε επηηπρία έξγα «δύζθνια» όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» θαη κάιηζηα λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε από ηελ εκπινθή ηνπο απηή. 57

5 Η έξεπλα Τν εξεπλεηηθό εξώηεκα Τν βαζηθό εξώηεκα ζηελ έξεπλα καο είλαη πώο ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (πνπ νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε) κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηνπο. Έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνύλ ζην πώο ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα θαη πώο απ ηελ άιιε ε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα κπνξεί λα επεξεάζεη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην. Ταπηόρξνλα, έλαο άιινο ζηόρνο ήηαλ λα πξνζθεξζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Η κεζνδνινγία Η εξεπλεηηθή κέζνδνο βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θπξίσο πνηνηηθώλ εξγαιείσλ. Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε καο δηεπθόιπλε λα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξώο ηα θαηλόκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θύζεο ηνπο. Σηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ 101 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αζελώλ από ηνλ Φιεβάξε κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ Σηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην (pre- θαη posttest). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο βηληενζθνπήζεθαλ θαη καγλεηνθσλήζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό κέξνο από ην θαηαγεγξακκέλν ερεηηθό πιηθό απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη θαηαγξάθεθε. Ταπηόρξνλα νη καζεηέο θξαηνύζαλ εκεξνιόγηα θη έθηηαρλαλ δσγξαθηέο πεξηγξάθνληαο, ζρνιηάδνληαο θαη αμηνινγώληαο ηελ πξόνδό ηνπο. Σην ηέινο πάξζεθαλ ζπλεληεύμεηο από καζεηέο. Τειηθά, αλαιύζεθε όιν απηό ην πιηθό. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο: Μηα αζηξνθπζηθόο ζηελ ηάμε Μηα αζηξνθπζηθόο, ε Βάιηα Λπξαηδή, επηζθέθζεθε ην ζρνιείν. Έθαλε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ζρεηηθή κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ην ειηαθό ζύζηεκα θαη πξόβαιε κηα ζύληνκε ηαηλία πάλσ ζην ίδην ζέκα. Οη καζεηέο πήξαλ ζπλέληεπμε από ηελ επηζηήκνλα ζέηνληαο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηεο, ην επάγγεικά ηεο θαη ηελ αζηξνθπζηθή. Έπεηηα παξνπζίαζαλ ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαηαγξαθέο ηνπο. Γπν επηζθέςεηο ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ Οη καζεηέο επηζθέθζεθαλ δπν θνξέο ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ. Παξαθνινύζεζαλ πεηξάκαηα, μελαγήζεθαλ ζηε Γηαδξαζηηθή Έθζεζε Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, ζπκκεηείραλ ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νξγαλσκέλεο από ην Ίδξπκα θαη παξαθνινύζεζαλ δπν ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηαηλίεο ζην Πιαλεηάξην. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα Μηα ζεηξά καζεκάησλ κέζα από εθπαηδεπηηθό δξάκα μεθίλεζαλ. Μέζα από θάπνηεο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηαδηαθά πέξαζαλ ζε δξάζε. Τνπο δεηήζεθε λα πάλε πίζσ ζην ρξόλν θαη λα θαληαζηνύλ πώο έλαο επηζηήκνλαο άξαγε δνύζε θαη 58

6 εξγαδόηαλ πξηλ πεληαθόζηα ρξόληα. Τα παηδηά ζπδήηεζαλ γηα ην ζπίηη όπνπ ζα κπνξνύζε λα δεη, έθηηαμαλ έλα πξόρεηξν ζρεδηάγξακκα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο, κηα απιή θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ θαη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηέο έθηηαμαλ ην γξαθείν ηνπ επηζηήκνλα, έλα είδνο εξγαζηεξίνπ, ζεκεηώλνληαο ηα πην ζεκαληηθά αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηε δνπιεηά ηνπ. Μεηά από κηα ζύληνκε αθήγεζε ζρεηηθά κε θάπνηνλ επηζηήκνλα πνπ έδεζε θάπνπ ζηελ Ιηαιία πεξίπνπ ην 1600 καδί κε ηε κάιινλ ζπληεξεηηθή θόξε ηνπ, ηελ νηθνλόκν ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνλ κηθξό ηεο γην, νη καζεηέο ζε νκάδεο δηάιεμαλ θάπνην απ απηά ηα πξόζσπα θη έθηηαμαλ έλα κηθξό πξόγξακκα ξνπηίλαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηη ζπλήζσο έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Τέζζεξηο εζεινληέο αθέζεθαλ λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζώκαηά ηνπο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα ζηηγκή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηζηήκνλα. Οη ζεαηέο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπ επηζηήκνλα ή θάπνηνπ άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (thought tracking). Γνπιεύνληαο ζε νκάδεο νη καζεηέο έθηηαμαλ θαη παξνπζίαζαλ ζύληνκνπο απηνζρεδηαζκνύο (improvisations). Τώξα όκσο ε νηθνγέλεηα ηνπ επηζηήκνλα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Φσξίο θάπνην γξαπηό ζελάξην νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα δεδνκέλνπ όηη ν επηζηήκνλαο δε ζέιεη λα θάλεη επηπιένλ ηδηαίηεξα καζήκαηα ζπζηάδνληαο ρξόλν από ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλέο ηνπ. Άιιν έλα πξόβιεκα πξνθύπηεη ζηε ζπλέρεηα. Ο επηζηήκνλαο δηαηππώλεη ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηνπ, νη νπνίεο όκσο πξνθαινύλ ην θαηεζηεκέλν. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα όπσο ε ππεπζπλόηεηα ηνπ επηζηήκνλα απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηνπ αιιά θαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαζώο θαη δηιήκκαηα όπσο ην λα πεζάλεη θάπνηνο σο ήξσαο παιεύνληαο ζην όλνκα ηεο αλζξσπόηεηαο ή λα δήζεη αηηκσκέλνο αιιά βνεζώληαο ηελ επηζηήκε λα πξνρσξήζεη θεξδίδνληαο ηεξάζηηα θήκε κεηά ην ζάλαηό ηνπ. Κάζε καζεηήο πεξπάηεζε αλάκεζα ζε δπν ζεηξέο παηδηώλ πνπ ζρεκάηηδαλ θάηη ζαλ δηάδξνκν θαη εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ή ζπκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ηνπ επηζηήκνλα θαζώο πεξλνύζε ν ζπκκαζεηήο από κπξνζηά ηνπο (conscience alley). Μηα άδεηα θαξέθια ηνπνζεηήζεθε ζην θέληξν θαη νη καζεηέο αλαζηνράζηεθαλ ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν επηζηήκνλαο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Δμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηελ απνγνήηεπζή ηνπ αθξηβώο ζαλ λα ήηαλ ζ απηή ηελ θαξέθια θαζηζκέλνο ν επηζηήκνλαο θαη αλαζηνραδόηαλ ηε δσή ηνπ. Σ απηό ην ζεκείν ζε γεληθέο γξακκέο είραλ νη καζεηέο πξνζεγγίζεη ηε δσή ηνπ Γαιηιαίνπ. Γλώξηδαλ γηα ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν Γαιηιαίνο, αιιά όρη αθόκα ηη ηειηθά απνθάζηζε λα θάλεη ή ηνπιάρηζηνλ ηη παξνπζηάδεη ν Brecht ηνλ ήξσά ηνπ λα επηιέγεη. Αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ζύληνκεο ηαηλίεο, θσηνγξαθηθό πιηθό, πξνζνκνηώζεηο θαη θύιια εξγαζίαο επηρείξεζε κηα αλαδξνκή ζην ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζόλ πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο γεο, ηνπ ήιηνπ, ησλ πιαλεηώλ, ηα γεσθεληξηθά κνληέια θαη ηελ «απνθαζήισζή» ηνπο. 59

7 Γνπιεύνληαο πάλσ ζην έξγν ηνπ Brecht Φξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο νη καζεηέο ζηαδηαθά νηθεηνπνηήζεθαλ ηε γιώζζα θαη ηηο έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό θείκελν θαη ηαπηόρξνλα ηε γιώζζα θαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (π.ρ. κνληέιν, παξαηήξεζε, γεσθεληξηθό θαη ειηνθεληξηθό ζύζηεκα). Γηα παξάδεηγκα, δόζεθε ζηνπο καζεηέο κηα θξάζε από ην θείκελν ηνπ Brecht θη απηνί έβαιαλ ηε θξάζε ζ έλαλ δηθό ηνπο θαληαζηηθό δηάινγν όπσο απηνί ζεσξνύζαλ όηη ζα ηαίξηαδε ή ζε θάπνηα άιιε πεξίπησζε ηνπο δόζεθε έλαο δηάινγνο κε ηηο πξνηάζεηο αλαθαηεκέλεο θη έπξεπε λα ηηο βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα βγαίλεη λόεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο δηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ Γαιηιαίνπ νη καζεηέο ζε νκάδεο έγξαςαλ θαη παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηε δηθήο ηνπο ζύλνςε ηεο θάζε ζθελήο θάλνληαο ζρόιηα ή/θαη θάπνηα επηζήκαλζε, έλα είδνο εηζαγσγήο γηα ηα όζα αθνινπζνύζαλ ζηε ζθελή, ιίγν πνιύ όπσο θη ν ίδηνο ν Brecht θάλεη ζπλήζσο ζηα έξγα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζεθαλ όια όζα γξάθηεθαλ γηα ηελ θάζε ζθελή θαη ε θάζε νκάδα αλέιαβε λα ζπγθεληξώζεη όιεο ηηο ηδέεο θαη λα θηηάμεη έλα ηειηθό θεηκελάθη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζθελή ζπλδπάδνληαο όζα είραλ γξάςεη όιεο νη νκάδεο. Τα θεηκελάθηα πνπ πξνέθπςαλ ελζσκαηώζεθαλ ζην ηειηθό θείκελν ηεο παξάζηαζεο πνπ αλέβεθε. «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» Οη πξόβεο άξρηζαλ κε ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάδνπλ, λα δίλνπλ ηδέεο θαη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα. Μειέηεζαλ θσηνγξαθίεο, θξηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα από παιαηόηεξα επαγγεικαηηθά αλεβάζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιιά θαη άιισλ έξγσλ ηνπ Brecht. Δπίζεο, αλαδήηεζαλ θαη έθεξαλ ζηελ ηάμε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Brecht θαη ηνπ Γαιηιαίνπ. Σπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό θπξίσο πιηθό ζρεηηθά κε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία εθηπιίζζεηαη ε πινθή ηνπ έξγνπ θαη δηαηύπσζαλ πξνηάζεηο γηα ηα ζθεληθά αληηθείκελα θαη ηα θνπζηνύκηα πνπ ρξεηάδνληαλ. Αθόκα θαηαζθεύαζαλ θάπνηα αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηελ παξάζηαζε, όπσο ην ηειεζθόπην ηνπ Γαιηιαίνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο (animation) δεκηνύξγεζαλ κηα κηθξή ηαηληνύια κε ηνπο ηίηινπο ηεο θάζε ζθελήο, ε νπνία πξνβαιιόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Κάπνηνη ζπγγελείο θαη θίινη ησλ παηδηώλ πξνζθέξζεθαλ λα ξάςνπλ ηα θνπζηνύκηα, λα δαλείζνπλ ζθεληθά αληηθείκελα, λα βνεζήζνπλ κε ηηο πξνζθιήζεηο θαη ην πξόγξακκα, ηε κνπζηθή θαη ην θσηηζκό. Αλαζηνραζκόο Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην έθιεηζε κε κηα ζπδήηεζε ζε κηα πξνζπάζεηα αλαζηνραζκνύ ηνπ ηη ζπλέβε θαη αμηνιόγεζεο εκπεηξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ. Απνηειέζκαηα Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηηο νπνίεο σο βαζηθό δηδαθηηθό εξγαιείν αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη ην ζέαηξν έδεημε ζηελ πξάμε όηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Τα pre θαη post-test δείρλνπλ κηα αιιαγή πξνο θαιύηεξε θαηαλόεζε ζε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θύζε ηεο επηζηήκεο, όπσο ε παξαηήξεζε, ε ππόζεζε, ην επηζηεκνληθό κνληέιν θαη ε επηζηεκνληθή γλώζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην pre-test νη καζεηέο δελ 60

8 είραλ άπνςε γηα ηε δηαθνξά ηεο γλώκεο από ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, αιιά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πνιινί απ ηνπο καζεηέο νηθνδόκεζαλ ηηο πξώηεο βάζεηο. Έλαο καζεηήο, αλαθέξεη: «Η γλώκε είλαη θάηη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ρσξίο απνδείμεηο. Η επηζηεκνληθή γλώζε βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ απόδεημε». Η αλάιπζε ζεκαληηθώλ πεξηζηαηηθώλ δείρλεη όηη νη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ κεηαμύ ηνπο ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην γεσθεληξηθό ειηνθεληξηθό δήηεκα, νηθεηνπνηνύκελνη ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό ηε γιώζζα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη επηζπκεηέο όςεηο ηεο θύζεο ηεο επηζηήκεο. Δξγαδόκελνη νη καζεηέο πάλσ ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ελεπιάθεζαλ ζην κέγηζην βαζκό. Η ζε βάζνο εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζθελέο από ην έξγν ηνπ Brecht ιεηηνύξγεζε σο πξόθιεζε γηα ηνπο καζεηέο λα ην θαηαιάβνπλ, λα ζρνιηάζνπλ πάλσ ζ απηό θαη λα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία αθνζηώζεθαλ πιήξσο ζηνπο ξόινπο ηνπο, βίσζαλ ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλαπηύρζεθε ε ππεπζπλόηεηά ηνπο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Brecht, ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπο έδσζε ην θίλεηξν λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κ έλα δηαθνξεηηθό, ζπκπεξηιεπηηθό, θαηλνηόκν ηξόπν θαη λα μεδηπιώζνπλ ηηο πνηθίιεο ηθαλόηεηέο ηνπο, από ηελ ππνθξηηηθή σο ηε ζπγγξαθή. Κάπνηνη καζεηέο, πνπ ζπλήζσο δελ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, είδαλ όηη κπνξνύλ λα γξάςνπλ έλα ζελάξην, λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε ή λα παίμνπλ θάπνην ζεαηξηθό ξόιν. Η κειέηε ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ δσγξαθηώλ ησλ καζεηώλ ππνδεηθλύνπλ όηη επραξηζηήζεθαλ πάξα πνιύ όιν ην ζελάξην θαη όηη ε πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο αλνίγεη γηα ηα παηδηά λένπο ελδηαθέξνληεο ηξόπνπο κάζεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη νπνίνη ηαπηόρξνλα κπνξεί λα είλαη θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί. Τειηθά νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο εμέθξαζαλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην θαη ππνζηήξημαλ όηη απηή ήηαλ ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε γηα λα κάζνπλ θπζηθέο επηζηήκεο ζην ζρνιείν. Τν απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθό ησλ ζπλεληεύμεσλ απνθαιύπηεη όηη νη καζεηέο απέθηεζαλ βαζηά θαηαλόεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε θύζε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξώηεζε ηη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζηήκνλεο έλαο καζεηήο απάληεζε: «Αξρηθά έλαο επηζηήκνλαο θάλεη κηα ππόζεζε θαη κεηά πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ππόζεζή ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαηήξεζε γηα λα καδέςεη δεδνκέλα, όπσο έθαλε ν Γαιηιαίνο έλα παξάδεηγκα επηζηεκνληθνύ κνληέινπ είλαη ην κνληέιν ηνπ Κνπέξληθνπ έλα άιιν είλαη ην κνληέιν ηνπ Πηνιεκαίνπ». Αλαιύνληαο ην ζπλνιηθό πιηθό ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ζπλεηδεηνπνηήζακε ηε δύλακε ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ αθξίβεηα ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο από ηνπο καζεηέο. Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ηάμε είλαη ζε κεγάιν βαζκό δαζθαινθεληξηθή θαη δε δίλνληαη αξθεηέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. (Mortimer & Scott, 2003). Δπηβεβαηώζακε ζηελ έξεπλά καο, θαη ζπκθσλνύκε κε ηελ Odegaard (2003), όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεαηξηθή θόξκα σο εηζαγσγή θαη ηξόπν δηεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνπιηνύξαο, δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη λα νηθεηνπνηεζνύλ ιόγνπο θαη πξαθηηθέο ηνπο. 61

9 Σπλνιηθά νη καζεηέο εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, ελώ ζπδήηεζαλ γηα ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε θαηαζθεπή κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ ε επηζηήκε θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ άιινηε ζε ξήμε θη άιινηε ζε γεθύξσζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν ηξόπνο πνπ απηή ε αιιαγή ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο γεο δεκηνύξγεζε ακθηβνιίεο ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ γηα όηη κέρξη ηόηε ζεσξνύζαλ δεδνκέλν. Σπκπεξάζκαηα Η έξεπλά καο ππνδεηθλύεη όηη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ θαζηζηά ηηο θπζηθέο επηζηήκεο πξνζβάζηκεο θαη πην νηθείεο θαη θαηαλνεηέο γηα πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, θαζώο ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζπλδπάδεη ζηνηρεία γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, θηλεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ καζεηώλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Μηα επίζεο ζεκαληηθή πιεπξά πνπ βειηηώλεηαη κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα είλαη ε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο. Φξεζηκνπνηώληαο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ζρνιηάδεη ε Odegaard (2001), δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε πξνο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλώληαο ηελ επηζηεκνληθή γιώζζα κέζα από έλα έξγν, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ν καζεηήο εηζάγεηαη ζε ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη βαζηθέο απόςεηο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ γηα ηνλ θόζκν. Τειηθά, ππνζηεξίδνπκε όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα, σο έλαο θαηλνηόκνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε πην αλζξσπηζηηθή, νιηζηηθή, πεξηεθηηθή θαη πξνζβάζηκε όρη γηα ιίγνπο αιιά γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Βηβιηνγξαθία Arieli, B., (2007). The integration of creative drama into science teaching, unpublished Ph.D. Thesis, Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA Begoray, D. & Stinner, A., (2005). Representing science through historical drama: Lord Kelvin and the age of the earth debate, Science & Education 14(5), pp Bentley, M.L. (2000). Improvisational Drama and Nature of Science, Journal of Science Teacher Education, 11(1), pp Brecht B. (1995). Life of Galileo,New York, Arcade Publishing. (Written , originally published 1955 in East Berlin) Brouwer, W. (1994). The image of the Physicist in Modern Drama, Part 2, American Journal of Physics, 62(3), pp Butler, J.E. (1989). Science learning and drama processes, Science Education, 73, pp Christofi, C. & Davies M., (1991). Science through drama, Education in Science, 141, pp Dorion, K., (2009). Science through Drama: A multiple case exploration of the characteristics of drama activities used in secondary science lessons, International Journal of Science Education, 31(16), pp Duveen, J., & Solomon, J., (1994). The great evolution trial: Use of role-play in the classroom, Journal of Research in Science Teaching, 31(5), pp Kamen, M. (1991). Creative drama and the enhancement of elementary school students understanding of science concepts, unpublished Ph.D. Thesis, The University of Texas, USA Matthews, M. R., Bevilacqua, F., & Giannetto, E. (eds.) (2001). Science education and culture: The role of history and philosophy of science, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 62

10 Metcalfe, R. J. A., Abbot, S., Bray, P., Exley, J., & Wisnia, D. (1984). Teaching science through drama: an empirical investigation, Research in Science and Technological Education, 2(1), pp Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, Maidenhead- Philadelphia, Open University Press Nickerson, L. (2009). Science drama, School Science Review, 90(332), pp Ødegaard, M. (2001). The Drama of Science Education. How public understanding of biotechnology and drama as a learning activity may enhance a critical and inclusive science education, Dr. Scient. Dissertation, University of Oslo, Norway Ødegaard, M. (2003). Dramatic science. A critical review of drama in science education, Studies in Science Education, 39, pp Pantidos, P., Spathi, K., & Vitoratos, E. (2001). The use of drama in science education: The case of "Blegdamsvej Faust", Science & Education, 10(1-2), pp Papadopoulos, P. & Seroglou, F. (2005). Theatre in the classroom: Galileo meets Brecht, paper presented in the 8th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, July , Leeds, UK Piliouras P., Siakas, S. & Seroglou, F. (2010). Pupils Produce their Own Narratives Inspired by the History of Science: Animation Movies Concerning the Geocentric - Heliocentric Debate, Science & Education. (DOI: /s ) Ponting, R.L. (1978). Combining Physics and Drama, The Physics Teacher 16(7), pp Seroglou, F. (2003). Galileo, Brecht and Science for All Citizens, in the proceedings of the 3nd Pan- Hellenic conference entitled: History of Science, Attitudes and perceptions of Science Teachers, Education of Science Teachers, University of Crete Seroglou, F. & Koumaras, K. (2001). The Contribution of the History of Physics in Physics Education: A Review, Science & Education, 10(1-2), pp Solomon, J. (1989). The Retrial of Galileo, in Don Emil Herget (ed.), The History and Philosophy of Science in Science Teaching. Proceedings of the First International Conference, pp Stinner, A. & Teichmann, J. (2003), Lord Kelvin and the Age-of-the-Earth Debate: A Dramatization, Science & Education, 12, pp Stinner, A., McMillan, B., Metz, D., Jilek, J., & Klassen, S. (2003). The renewal of case studies in science education, Science & Education, 12(7), pp Woolland, B. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School, London, Longman Yoon, H.-G. (2006). The nature of science drama in science education, paper presented at the The 9th International Conference on Public Communication of Science and Technology, Coex, Seoul, Korea, May

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα