Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama"

Transcript

1 Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο Σρνιηθόο Σύκβνπινο Σύιβε Ισαθεηκίδνπ Γαζθάια MA: Drama in Education Φαλή Σέξνγινπ Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Abstract The paper refers to a project in which fifth grade pupils participated in activities relative to the history of astronomy and also studied, and performed Brecht s play The life of Galileo. Drama has been used in science education as a teaching strategy for long years. The main question in this paper is how can drama in science education that leads to a school play enhance 11 year old pupils understanding on science and nature of science? The research method was mainly based on the use of qualitative tools. The involvement of pupils in drama activities relative with the history of science showed in practice that it can be an effective learning process. Pupils, involved in the whole drama project, gradually developed new skills, while discussed about important aspects of the nature of science, such as modeling, the nature and limits of observation, the effects of the sociocultural context in the formulation of a scientific theory, the way that science and religion have come either to a conflict or to an understanding through time. Πεξίιεςε Η έξεπλα αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο δνπιεύνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ηερληθή εδώ θαη ρξόληα. Σηελ πεξίπησζή καο, κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα νδεγεζήθακε ζηελ παξνπζίαζε ελόο έξγνπ ηνπ Brecht, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ην καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Τν βαζηθό εξώηεκα ζ απηή ηελ έξεπλα είλαη πώο κπνξεί ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή παξάζηαζε ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Η έξεπλα βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ρξήζε εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αλέδεημε ζηελ πξάμε όηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην καζεηέο ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, θαζώο είραλ ηελ 54

2 επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε δηακόξθσζε κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ θαηά θαηξνύο νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε ή ζπλαίλεζε. Key-words: drama in science education, understanding on science and nature of science Δηζαγσγή Η έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ δίλεη έκθαζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (π.ρ. Seroglou & Koumaras, 2001, Matthews et al., 2001, Stinner et al., 2003). Η έξεπλά καο αλαθέξεηαη ζ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην νπνίν, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηνπο, καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο, δηεξεύλεζαλ λνήκαηα, ηδέεο, δηιήκκαηα εξγαδόκελνη ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ην νπνίν θαη παξνπζίαζαλ. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζρεδίνπ ηνπο πξνζέθεξε επθαηξίεο λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηεο επηζηήκεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη δηακνξθσζεί σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία αιιά θαη σο δηδαθηηθό αληηθείκελν, πνπ πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο εκπεηξίαο πνπ ζα έρεη λόεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή θαη πνπ ζα κπνξεί λα εκβαζύλεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπο. Ο Woolland (1993: 6) επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο άπνςεο όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό δξάκα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ ηζηνξία, ζηε γεσγξαθία. Η Odegaard (2001: 3) ππνζηεξίδεη όηη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα δεκηνπξγεί εθείλν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν «νη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνζνκνηώζνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα εκπιαθνύλ ζε ζπδεηήζεηο εζηθνύ πεξηερνκέλνπ γύξσ από ηελ επηζηήκε ή λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εζηθά επηζηεκνληθά δηιήκκαηα». Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, κπνξεί λα είλαη: o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη γεληθόηεξα ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ε νπνία θηλεί ην ελδηαθέξνλ, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή (Begory & Stinner, 2005, Odegaard, 2001). o Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα ελεξγνπνηεί δεμηόηεηεο νη νπνίεο δελ πξνσζνύληαη ζπρλά ζην κάζεκα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (Odegaard, 2001, Nockerson, 2009). o To εθπαηδεπηηθό δξάκα γεθπξώλεη ην θελό κεηαμύ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ (Begory & Stinner, 2005, Papadopoulos & Seroglou, 2005). 55

3 o To εθπαηδεπηηθό δξάκα πξνάγεη ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ από ηνπο καζεηέο. Πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε Odegaard (2003: 61) αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα: «Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλαο καζεηήο κπαίλεη ζην ξόιν ελόο επηζηήκνλα, είλαη πην εύθνιν λα δνθηκάζεη θαη λα νηθεηνπνηεζεί ηελ γηα θάπνηνπο «παξάμελε θαη δηαθνξεηηθή γιώζζα (ηεο επηζηήκεο)», γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα αθνύγεηαη θπζηνινγηθή. Καζέλαο μέξεη όηη ν καζεηήο απιά δνθηκάδεη έλα λέν ιεμηιόγην θαη γη απηό ην ιόγν δίλεηαη ειεπζεξία ζην καζεηή λα εκπιαθεί ζηε δνθηκή θαη πιάλε. Μέζσ ηεο εμεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο ν καζεηήο εηζάγεηαη ζην επηζηεκνινγηθό πιαίζην θαη ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πηνζεηεί ε επηζηήκε γηα ηνλ θόζκν». Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή εδώ θαη αξθεηά ρξόληα (Ponting, 1978, Butler, 1989, Solomon 1989, Christofli & Davies, 1991, Odegaard, 2003). Υπνζηεξίδεηαη όηη νη λέεο ηδέεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο γίλνληαη πην πξνζηηέο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (Stinner & Teichmann, 2003). H Odegaard (2003) δηεμήγαγε κηα έξεπλα θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηηο πηζαλέο κνξθέο πνπ ην δξάκα κπνξεί λα πάξεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζύκθσλα κε ηξεηο δηαζηάζεηο: νη θπζηθέο επηζηήκεο σο πξντόλ (παξαγσγή γλώζεο), νη θπζηθέο επηζηήκεο σο δηαδηθαζία θαη θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα, θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο σο θνηλσληθό ζεζκόο. Σύκθσλα κε ηνλ Yoon (2006) ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ, ζε: o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science concept drama ): αλαπαξηζηά δεδνκέλα θαη γλώζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πξόζσπα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science character drama ): παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ελόο επηζηήκνλα. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ δηεξεπλά ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science history drama ): παξνπζηάδεη αμηνκλεκόλεπηα γεγνλόηα ή δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλώζεο ζηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα πνπ αθνξά αληηπαξαζέζεηο ζε δεηήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ( science debate drama ): αθνξά θνηλσληθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. o Δθπαηδεπηηθό δξάκα σο κέζν έθθξαζεο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ( science expression drama ): εζηηάδεη ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ρξεζηκνπνηώληαο ζύκβνια ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ ηξόπνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο. Πνιιέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηό ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, όπσο ε πξνζέγγηζε ηεο γξακκήο ηνπ ρξόλνπ, ε αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθώλ πεηξακάησλ θαη ηζηνξηθώλ νξγάλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ πνξηξαίησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ, ε αλαδεκηνπξγία ηζηνξηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, ε επεμεξγαζία ηζηνξηθώλ ππνζεηηθώλ πεηξακάησλ (Piliouras et al., 2010). Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή είλαη ην 56

4 εθπαηδεπηηθό δξάκα (Odegaard, 2001, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005) Σεκαληηθά γεγνλόηα από ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία ζηόρσλ ζρεηηθώλ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Solomon, 1989), εηδηθά απηνύο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Σύκθσλα κε ηε Seroglou (2005) ε ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα ζπλαληεζεί κε ην ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ ηα παξαδνζηαθά όξηα ησλ ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαη λα αλαδεηρζεί ε ακνηβαία ζρέζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Η ζρεηηθή κε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ βηβιηνγξαθία ζπάληα έρεη εζηηαζηεί ζηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε κάζεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην ζρνιείν (Metcalfe, 1984, Kamen, 1991, Arieli, 2007), νπόηε ππάξρεη έλα θελό ζηε γλώζε καο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε (Dorion, 2009). Αθόκα ιηγόηεξεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζσ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, αλ θαη ην έδαθνο είλαη γόληκν θαη θάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ αιιά θαη ηεο θύζεο ηνπο (Bentley, 2000, Pantidos et al., 2001, Stinner et al., 2003, Papadopoulos & Seroglou, 2005). Μηα πνιύ γλσζηή έξεπλα, ζην πεδίν απηό, είλαη ν ζρεδηαζκόο θη ε εθαξκνγή από ηνπο Duveen & Solomon (1994) παηρληδηνύ ξόισλ πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη κηα θαληαζηηθή δίθε ηνπ Γαξβίλνπ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Η θαηαγσγή ησλ εηδώλ». Σηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κήλεο αξγόηεξα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, απνδείρζεθε όηη νη καζεηέο είραλ πνιύ ηζρπξέο αλακλήζεηο από ηε δξαζηεξηόηεηα εθείλε θαη ηα όζα είραλ κάζεη πξνεηνηκάδνληάο ηελ. Σηελ πεξίπησζή καο, πινπνηήζακε έλα ζελάξην ζηα νπνίν σο βαζηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα. Αμηνπνηήζακε ην έξγν ηνπ Bertolt Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπκε ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Με αθεηεξία ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ έρεη εθθξαζηεί ζην ζέαηξν νη καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνύ ελόο δεκόζηνπ ζρνιείνπ δηεξεύλεζαλ κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Γαιηιαίνπ ζηελ απνδνρή ηεο ηδέαο όηη ε γε θηλείηαη γύξσ από ηνλ ήιην θαη ην μεπέξαζκα ηεο ηδέαο όηη ν ήιηνο θηλείηαη γύξσ από ηε γε. Σην ηέινο κηαο πνιύκελεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο αλέβαζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζην έξγν ηνπ Brecht. Άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ, όπσο ν Brecht, ρεηξίζηεθαλ ηε ζεαηξηθή θόξκα πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεύζνπλ ην θνηλό θαη λα παξνηξύλνπλ ηνπο ζεαηέο ζε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο. Ο Brouwer (1994) ζρνιηάδεη όηη έξγα, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» ηνπ Brecht, ιεηηνπξγνύλ σο κηα εμαηξεηηθή εηζαγσγή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ εζηθή εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκόλσλ αιιά θαη απηώλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο. Υπνζηεξίδνπκε, όπσο ε Solomon (1989), όηη αθόκε θαη κηθξνί καζεηέο δεκνηηθνύ κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, κε ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, λα κειεηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κε επηηπρία έξγα «δύζθνια» όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» θαη κάιηζηα λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε από ηελ εκπινθή ηνπο απηή. 57

5 Η έξεπλα Τν εξεπλεηηθό εξώηεκα Τν βαζηθό εξώηεκα ζηελ έξεπλα καο είλαη πώο ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (πνπ νδεγεί ζε κηα ζρνιηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε) κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε 11ρξνλσλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε θύζε ηνπο. Έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνύλ ζην πώο ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα θαη πώο απ ηελ άιιε ε δνπιεηά ελόο επηζηήκνλα κπνξεί λα επεξεάζεη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην. Ταπηόρξνλα, έλαο άιινο ζηόρνο ήηαλ λα πξνζθεξζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο. Η κεζνδνινγία Η εξεπλεηηθή κέζνδνο βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θπξίσο πνηνηηθώλ εξγαιείσλ. Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε καο δηεπθόιπλε λα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξώο ηα θαηλόκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θύζεο ηνπο. Σηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ 101 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αζελώλ από ηνλ Φιεβάξε κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ Σηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην (pre- θαη posttest). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο βηληενζθνπήζεθαλ θαη καγλεηνθσλήζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό κέξνο από ην θαηαγεγξακκέλν ερεηηθό πιηθό απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη θαηαγξάθεθε. Ταπηόρξνλα νη καζεηέο θξαηνύζαλ εκεξνιόγηα θη έθηηαρλαλ δσγξαθηέο πεξηγξάθνληαο, ζρνιηάδνληαο θαη αμηνινγώληαο ηελ πξόνδό ηνπο. Σην ηέινο πάξζεθαλ ζπλεληεύμεηο από καζεηέο. Τειηθά, αλαιύζεθε όιν απηό ην πιηθό. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο: Μηα αζηξνθπζηθόο ζηελ ηάμε Μηα αζηξνθπζηθόο, ε Βάιηα Λπξαηδή, επηζθέθζεθε ην ζρνιείν. Έθαλε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ζρεηηθή κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ην ειηαθό ζύζηεκα θαη πξόβαιε κηα ζύληνκε ηαηλία πάλσ ζην ίδην ζέκα. Οη καζεηέο πήξαλ ζπλέληεπμε από ηελ επηζηήκνλα ζέηνληαο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηεο, ην επάγγεικά ηεο θαη ηελ αζηξνθπζηθή. Έπεηηα παξνπζίαζαλ ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαηαγξαθέο ηνπο. Γπν επηζθέςεηο ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ Οη καζεηέο επηζθέθζεθαλ δπν θνξέο ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ. Παξαθνινύζεζαλ πεηξάκαηα, μελαγήζεθαλ ζηε Γηαδξαζηηθή Έθζεζε Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, ζπκκεηείραλ ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νξγαλσκέλεο από ην Ίδξπκα θαη παξαθνινύζεζαλ δπν ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηαηλίεο ζην Πιαλεηάξην. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα Μηα ζεηξά καζεκάησλ κέζα από εθπαηδεπηηθό δξάκα μεθίλεζαλ. Μέζα από θάπνηεο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηαδηαθά πέξαζαλ ζε δξάζε. Τνπο δεηήζεθε λα πάλε πίζσ ζην ρξόλν θαη λα θαληαζηνύλ πώο έλαο επηζηήκνλαο άξαγε δνύζε θαη 58

6 εξγαδόηαλ πξηλ πεληαθόζηα ρξόληα. Τα παηδηά ζπδήηεζαλ γηα ην ζπίηη όπνπ ζα κπνξνύζε λα δεη, έθηηαμαλ έλα πξόρεηξν ζρεδηάγξακκα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο, κηα απιή θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ θαη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηέο έθηηαμαλ ην γξαθείν ηνπ επηζηήκνλα, έλα είδνο εξγαζηεξίνπ, ζεκεηώλνληαο ηα πην ζεκαληηθά αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηε δνπιεηά ηνπ. Μεηά από κηα ζύληνκε αθήγεζε ζρεηηθά κε θάπνηνλ επηζηήκνλα πνπ έδεζε θάπνπ ζηελ Ιηαιία πεξίπνπ ην 1600 καδί κε ηε κάιινλ ζπληεξεηηθή θόξε ηνπ, ηελ νηθνλόκν ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνλ κηθξό ηεο γην, νη καζεηέο ζε νκάδεο δηάιεμαλ θάπνην απ απηά ηα πξόζσπα θη έθηηαμαλ έλα κηθξό πξόγξακκα ξνπηίλαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηη ζπλήζσο έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Τέζζεξηο εζεινληέο αθέζεθαλ λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζώκαηά ηνπο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα ζηηγκή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηζηήκνλα. Οη ζεαηέο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπ επηζηήκνλα ή θάπνηνπ άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (thought tracking). Γνπιεύνληαο ζε νκάδεο νη καζεηέο έθηηαμαλ θαη παξνπζίαζαλ ζύληνκνπο απηνζρεδηαζκνύο (improvisations). Τώξα όκσο ε νηθνγέλεηα ηνπ επηζηήκνλα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Φσξίο θάπνην γξαπηό ζελάξην νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα δεδνκέλνπ όηη ν επηζηήκνλαο δε ζέιεη λα θάλεη επηπιένλ ηδηαίηεξα καζήκαηα ζπζηάδνληαο ρξόλν από ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλέο ηνπ. Άιιν έλα πξόβιεκα πξνθύπηεη ζηε ζπλέρεηα. Ο επηζηήκνλαο δηαηππώλεη ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηνπ, νη νπνίεο όκσο πξνθαινύλ ην θαηεζηεκέλν. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα όπσο ε ππεπζπλόηεηα ηνπ επηζηήκνλα απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηνπ αιιά θαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαζώο θαη δηιήκκαηα όπσο ην λα πεζάλεη θάπνηνο σο ήξσαο παιεύνληαο ζην όλνκα ηεο αλζξσπόηεηαο ή λα δήζεη αηηκσκέλνο αιιά βνεζώληαο ηελ επηζηήκε λα πξνρσξήζεη θεξδίδνληαο ηεξάζηηα θήκε κεηά ην ζάλαηό ηνπ. Κάζε καζεηήο πεξπάηεζε αλάκεζα ζε δπν ζεηξέο παηδηώλ πνπ ζρεκάηηδαλ θάηη ζαλ δηάδξνκν θαη εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ή ζπκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ηνπ επηζηήκνλα θαζώο πεξλνύζε ν ζπκκαζεηήο από κπξνζηά ηνπο (conscience alley). Μηα άδεηα θαξέθια ηνπνζεηήζεθε ζην θέληξν θαη νη καζεηέο αλαζηνράζηεθαλ ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν επηζηήκνλαο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Δμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηελ απνγνήηεπζή ηνπ αθξηβώο ζαλ λα ήηαλ ζ απηή ηελ θαξέθια θαζηζκέλνο ν επηζηήκνλαο θαη αλαζηνραδόηαλ ηε δσή ηνπ. Σ απηό ην ζεκείν ζε γεληθέο γξακκέο είραλ νη καζεηέο πξνζεγγίζεη ηε δσή ηνπ Γαιηιαίνπ. Γλώξηδαλ γηα ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν Γαιηιαίνο, αιιά όρη αθόκα ηη ηειηθά απνθάζηζε λα θάλεη ή ηνπιάρηζηνλ ηη παξνπζηάδεη ν Brecht ηνλ ήξσά ηνπ λα επηιέγεη. Αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ζύληνκεο ηαηλίεο, θσηνγξαθηθό πιηθό, πξνζνκνηώζεηο θαη θύιια εξγαζίαο επηρείξεζε κηα αλαδξνκή ζην ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζόλ πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο γεο, ηνπ ήιηνπ, ησλ πιαλεηώλ, ηα γεσθεληξηθά κνληέια θαη ηελ «απνθαζήισζή» ηνπο. 59

7 Γνπιεύνληαο πάλσ ζην έξγν ηνπ Brecht Φξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζεαηξηθή θόξκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο νη καζεηέο ζηαδηαθά νηθεηνπνηήζεθαλ ηε γιώζζα θαη ηηο έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό θείκελν θαη ηαπηόρξνλα ηε γιώζζα θαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (π.ρ. κνληέιν, παξαηήξεζε, γεσθεληξηθό θαη ειηνθεληξηθό ζύζηεκα). Γηα παξάδεηγκα, δόζεθε ζηνπο καζεηέο κηα θξάζε από ην θείκελν ηνπ Brecht θη απηνί έβαιαλ ηε θξάζε ζ έλαλ δηθό ηνπο θαληαζηηθό δηάινγν όπσο απηνί ζεσξνύζαλ όηη ζα ηαίξηαδε ή ζε θάπνηα άιιε πεξίπησζε ηνπο δόζεθε έλαο δηάινγνο κε ηηο πξνηάζεηο αλαθαηεκέλεο θη έπξεπε λα ηηο βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα βγαίλεη λόεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο δηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ Γαιηιαίνπ νη καζεηέο ζε νκάδεο έγξαςαλ θαη παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηε δηθήο ηνπο ζύλνςε ηεο θάζε ζθελήο θάλνληαο ζρόιηα ή/θαη θάπνηα επηζήκαλζε, έλα είδνο εηζαγσγήο γηα ηα όζα αθνινπζνύζαλ ζηε ζθελή, ιίγν πνιύ όπσο θη ν ίδηνο ν Brecht θάλεη ζπλήζσο ζηα έξγα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζεθαλ όια όζα γξάθηεθαλ γηα ηελ θάζε ζθελή θαη ε θάζε νκάδα αλέιαβε λα ζπγθεληξώζεη όιεο ηηο ηδέεο θαη λα θηηάμεη έλα ηειηθό θεηκελάθη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζθελή ζπλδπάδνληαο όζα είραλ γξάςεη όιεο νη νκάδεο. Τα θεηκελάθηα πνπ πξνέθπςαλ ελζσκαηώζεθαλ ζην ηειηθό θείκελν ηεο παξάζηαζεο πνπ αλέβεθε. «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ» Οη πξόβεο άξρηζαλ κε ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάδνπλ, λα δίλνπλ ηδέεο θαη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα. Μειέηεζαλ θσηνγξαθίεο, θξηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα από παιαηόηεξα επαγγεικαηηθά αλεβάζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιιά θαη άιισλ έξγσλ ηνπ Brecht. Δπίζεο, αλαδήηεζαλ θαη έθεξαλ ζηελ ηάμε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Brecht θαη ηνπ Γαιηιαίνπ. Σπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό θπξίσο πιηθό ζρεηηθά κε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία εθηπιίζζεηαη ε πινθή ηνπ έξγνπ θαη δηαηύπσζαλ πξνηάζεηο γηα ηα ζθεληθά αληηθείκελα θαη ηα θνπζηνύκηα πνπ ρξεηάδνληαλ. Αθόκα θαηαζθεύαζαλ θάπνηα αληηθείκελα απαξαίηεηα ζηελ παξάζηαζε, όπσο ην ηειεζθόπην ηνπ Γαιηιαίνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο (animation) δεκηνύξγεζαλ κηα κηθξή ηαηληνύια κε ηνπο ηίηινπο ηεο θάζε ζθελήο, ε νπνία πξνβαιιόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Κάπνηνη ζπγγελείο θαη θίινη ησλ παηδηώλ πξνζθέξζεθαλ λα ξάςνπλ ηα θνπζηνύκηα, λα δαλείζνπλ ζθεληθά αληηθείκελα, λα βνεζήζνπλ κε ηηο πξνζθιήζεηο θαη ην πξόγξακκα, ηε κνπζηθή θαη ην θσηηζκό. Αλαζηνραζκόο Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην έθιεηζε κε κηα ζπδήηεζε ζε κηα πξνζπάζεηα αλαζηνραζκνύ ηνπ ηη ζπλέβε θαη αμηνιόγεζεο εκπεηξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ. Απνηειέζκαηα Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηηο νπνίεο σο βαζηθό δηδαθηηθό εξγαιείν αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό δξάκα θαη ην ζέαηξν έδεημε ζηελ πξάμε όηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Τα pre θαη post-test δείρλνπλ κηα αιιαγή πξνο θαιύηεξε θαηαλόεζε ζε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θύζε ηεο επηζηήκεο, όπσο ε παξαηήξεζε, ε ππόζεζε, ην επηζηεκνληθό κνληέιν θαη ε επηζηεκνληθή γλώζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην pre-test νη καζεηέο δελ 60

8 είραλ άπνςε γηα ηε δηαθνξά ηεο γλώκεο από ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, αιιά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πνιινί απ ηνπο καζεηέο νηθνδόκεζαλ ηηο πξώηεο βάζεηο. Έλαο καζεηήο, αλαθέξεη: «Η γλώκε είλαη θάηη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ρσξίο απνδείμεηο. Η επηζηεκνληθή γλώζε βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ απόδεημε». Η αλάιπζε ζεκαληηθώλ πεξηζηαηηθώλ δείρλεη όηη νη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ κεηαμύ ηνπο ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην γεσθεληξηθό ειηνθεληξηθό δήηεκα, νηθεηνπνηνύκελνη ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό ηε γιώζζα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη επηζπκεηέο όςεηο ηεο θύζεο ηεο επηζηήκεο. Δξγαδόκελνη νη καζεηέο πάλσ ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Brecht δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ελεπιάθεζαλ ζην κέγηζην βαζκό. Η ζε βάζνο εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζθελέο από ην έξγν ηνπ Brecht ιεηηνύξγεζε σο πξόθιεζε γηα ηνπο καζεηέο λα ην θαηαιάβνπλ, λα ζρνιηάζνπλ πάλσ ζ απηό θαη λα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία αθνζηώζεθαλ πιήξσο ζηνπο ξόινπο ηνπο, βίσζαλ ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλαπηύρζεθε ε ππεπζπλόηεηά ηνπο. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Brecht, ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπο έδσζε ην θίλεηξν λα κάζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κ έλα δηαθνξεηηθό, ζπκπεξηιεπηηθό, θαηλνηόκν ηξόπν θαη λα μεδηπιώζνπλ ηηο πνηθίιεο ηθαλόηεηέο ηνπο, από ηελ ππνθξηηηθή σο ηε ζπγγξαθή. Κάπνηνη καζεηέο, πνπ ζπλήζσο δελ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, είδαλ όηη κπνξνύλ λα γξάςνπλ έλα ζελάξην, λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε ή λα παίμνπλ θάπνην ζεαηξηθό ξόιν. Η κειέηε ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ δσγξαθηώλ ησλ καζεηώλ ππνδεηθλύνπλ όηη επραξηζηήζεθαλ πάξα πνιύ όιν ην ζελάξην θαη όηη ε πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο αλνίγεη γηα ηα παηδηά λένπο ελδηαθέξνληεο ηξόπνπο κάζεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη νπνίνη ηαπηόρξνλα κπνξεί λα είλαη θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί. Τειηθά νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο εμέθξαζαλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην θαη ππνζηήξημαλ όηη απηή ήηαλ ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε γηα λα κάζνπλ θπζηθέο επηζηήκεο ζην ζρνιείν. Τν απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθό ησλ ζπλεληεύμεσλ απνθαιύπηεη όηη νη καζεηέο απέθηεζαλ βαζηά θαηαλόεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε θύζε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξώηεζε ηη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζηήκνλεο έλαο καζεηήο απάληεζε: «Αξρηθά έλαο επηζηήκνλαο θάλεη κηα ππόζεζε θαη κεηά πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ππόζεζή ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαηήξεζε γηα λα καδέςεη δεδνκέλα, όπσο έθαλε ν Γαιηιαίνο έλα παξάδεηγκα επηζηεκνληθνύ κνληέινπ είλαη ην κνληέιν ηνπ Κνπέξληθνπ έλα άιιν είλαη ην κνληέιν ηνπ Πηνιεκαίνπ». Αλαιύνληαο ην ζπλνιηθό πιηθό ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ζπλεηδεηνπνηήζακε ηε δύλακε ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ αθξίβεηα ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο από ηνπο καζεηέο. Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ηάμε είλαη ζε κεγάιν βαζκό δαζθαινθεληξηθή θαη δε δίλνληαη αξθεηέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. (Mortimer & Scott, 2003). Δπηβεβαηώζακε ζηελ έξεπλά καο, θαη ζπκθσλνύκε κε ηελ Odegaard (2003), όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεαηξηθή θόξκα σο εηζαγσγή θαη ηξόπν δηεξεύλεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνπιηνύξαο, δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη λα νηθεηνπνηεζνύλ ιόγνπο θαη πξαθηηθέο ηνπο. 61

9 Σπλνιηθά νη καζεηέο εκπιεθόκελνη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζηαδηαθά αλέπηπμαλ λέεο δεμηόηεηεο, ελώ ζπδήηεζαλ γηα ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε θαηαζθεπή κνληέισλ, ε θύζε θαη ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο, νη επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, ν ηξόπνο πνπ ε επηζηήκε θαη ε ζξεζθεία ήξζαλ άιινηε ζε ξήμε θη άιινηε ζε γεθύξσζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν ηξόπνο πνπ απηή ε αιιαγή ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο γεο δεκηνύξγεζε ακθηβνιίεο ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ γηα όηη κέρξη ηόηε ζεσξνύζαλ δεδνκέλν. Σπκπεξάζκαηα Η έξεπλά καο ππνδεηθλύεη όηη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ θαζηζηά ηηο θπζηθέο επηζηήκεο πξνζβάζηκεο θαη πην νηθείεο θαη θαηαλνεηέο γηα πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, θαζώο ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζπλδπάδεη ζηνηρεία γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Τν εθπαηδεπηηθό δξάκα, κε θαηάιιεινπο δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο, θηλεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ καζεηώλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Μηα επίζεο ζεκαληηθή πιεπξά πνπ βειηηώλεηαη κέζα από ηε ζεαηξηθή θόξκα είλαη ε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο γιώζζαο. Φξεζηκνπνηώληαο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ζρνιηάδεη ε Odegaard (2001), δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε πξνο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλώληαο ηελ επηζηεκνληθή γιώζζα κέζα από έλα έξγν, όπσο «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», ν καζεηήο εηζάγεηαη ζε ζεκαληηθέο όςεηο ηεο θύζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη βαζηθέο απόςεηο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ γηα ηνλ θόζκν. Τειηθά, ππνζηεξίδνπκε όηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζα από ην εθπαηδεπηηθό δξάκα, σο έλαο θαηλνηόκνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε πην αλζξσπηζηηθή, νιηζηηθή, πεξηεθηηθή θαη πξνζβάζηκε όρη γηα ιίγνπο αιιά γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Βηβιηνγξαθία Arieli, B., (2007). The integration of creative drama into science teaching, unpublished Ph.D. Thesis, Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA Begoray, D. & Stinner, A., (2005). Representing science through historical drama: Lord Kelvin and the age of the earth debate, Science & Education 14(5), pp Bentley, M.L. (2000). Improvisational Drama and Nature of Science, Journal of Science Teacher Education, 11(1), pp Brecht B. (1995). Life of Galileo,New York, Arcade Publishing. (Written , originally published 1955 in East Berlin) Brouwer, W. (1994). The image of the Physicist in Modern Drama, Part 2, American Journal of Physics, 62(3), pp Butler, J.E. (1989). Science learning and drama processes, Science Education, 73, pp Christofi, C. & Davies M., (1991). Science through drama, Education in Science, 141, pp Dorion, K., (2009). Science through Drama: A multiple case exploration of the characteristics of drama activities used in secondary science lessons, International Journal of Science Education, 31(16), pp Duveen, J., & Solomon, J., (1994). The great evolution trial: Use of role-play in the classroom, Journal of Research in Science Teaching, 31(5), pp Kamen, M. (1991). Creative drama and the enhancement of elementary school students understanding of science concepts, unpublished Ph.D. Thesis, The University of Texas, USA Matthews, M. R., Bevilacqua, F., & Giannetto, E. (eds.) (2001). Science education and culture: The role of history and philosophy of science, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 62

10 Metcalfe, R. J. A., Abbot, S., Bray, P., Exley, J., & Wisnia, D. (1984). Teaching science through drama: an empirical investigation, Research in Science and Technological Education, 2(1), pp Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, Maidenhead- Philadelphia, Open University Press Nickerson, L. (2009). Science drama, School Science Review, 90(332), pp Ødegaard, M. (2001). The Drama of Science Education. How public understanding of biotechnology and drama as a learning activity may enhance a critical and inclusive science education, Dr. Scient. Dissertation, University of Oslo, Norway Ødegaard, M. (2003). Dramatic science. A critical review of drama in science education, Studies in Science Education, 39, pp Pantidos, P., Spathi, K., & Vitoratos, E. (2001). The use of drama in science education: The case of "Blegdamsvej Faust", Science & Education, 10(1-2), pp Papadopoulos, P. & Seroglou, F. (2005). Theatre in the classroom: Galileo meets Brecht, paper presented in the 8th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, July , Leeds, UK Piliouras P., Siakas, S. & Seroglou, F. (2010). Pupils Produce their Own Narratives Inspired by the History of Science: Animation Movies Concerning the Geocentric - Heliocentric Debate, Science & Education. (DOI: /s ) Ponting, R.L. (1978). Combining Physics and Drama, The Physics Teacher 16(7), pp Seroglou, F. (2003). Galileo, Brecht and Science for All Citizens, in the proceedings of the 3nd Pan- Hellenic conference entitled: History of Science, Attitudes and perceptions of Science Teachers, Education of Science Teachers, University of Crete Seroglou, F. & Koumaras, K. (2001). The Contribution of the History of Physics in Physics Education: A Review, Science & Education, 10(1-2), pp Solomon, J. (1989). The Retrial of Galileo, in Don Emil Herget (ed.), The History and Philosophy of Science in Science Teaching. Proceedings of the First International Conference, pp Stinner, A. & Teichmann, J. (2003), Lord Kelvin and the Age-of-the-Earth Debate: A Dramatization, Science & Education, 12, pp Stinner, A., McMillan, B., Metz, D., Jilek, J., & Klassen, S. (2003). The renewal of case studies in science education, Science & Education, 12(7), pp Woolland, B. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School, London, Longman Yoon, H.-G. (2006). The nature of science drama in science education, paper presented at the The 9th International Conference on Public Communication of Science and Technology, Coex, Seoul, Korea, May

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα