5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η βασική ιεραρχία διοίκησης ενός τυπικού συστήµατος παραγωγής έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριµένα στο Σχήµα 1.2. Στα προηγούµενα Κεφάλαια (2 4) παρουσιάστηκαν βασικές µέθοδοι συγκεντρωτικού προγραµµατισµού παραγωγής και διαχείρισης αποθεµάτων. Οι πρώτες, (βλ. Κεφάλαιο 2) είναι απαραίτητες για τον µετασχηµατισµό της προβλεπόµενης µακροχρόνιας ζήτησης σε ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα παραγωγής οµάδων προϊόντων (ανά µονάδα), πόρων και αποθεµάτων. Οι δεύτερες µέθοδοι είναι απαραίτητες για την διαχείριση των αποθεµάτων. Παραδοσιακά οι µέθοδοι διαχείρισης αποθεµάτων υπήρξαν και η βάση του προγραµµατισµού παραγωγής. ηλαδή, η παραγωγή κάθε είδους (ετοίµου ή ηµιετοίµου) προέρχετο από την ανάγκη αναπλήρωσης του αποθέµατος του είδους αυτού, (δηλ. όταν η στάθµη του αποθέµατος ήταν µικρότερη ή ίση µε το σηµείο αναπλήρωσης R). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, και αργότερα του 70, αναγνωρίστηκε τόσο από ερευνητές όσο και από επαγγελµατίες της παραγωγής, ότι η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη περισσότερο για την περίπτωση των ετοίµων προϊόντων παρά για την διαχείριση ηµιετοίµων ή εξαρτηµάτων. Ο βασικός λόγος διαφοροποίησης προέρχεται από την κρίσιµη διαφορά της ανεξάρτητης από την εξαρτηµένη ζήτηση: Η ζήτηση των ετοίµων είναι ανεξάρτητη καθότι προέρχεται από την ευρύτερη αγορά (δηλ. εκτός συστήµατος). Φυσικά, η ζήτηση αυτή εµπεριέχει αβεβαιότητα, και, συνεπώς, η διαχείριση των απαιτήσεων για παραγωγή ετοίµων µπορεί να βασισθεί σε κλασικές τεχνικές διαχείρισης αποθεµάτων (Q, R) (βλ. Κεφάλαιο 4) Η ζήτηση, όµως, ηµιετοίµων (υποσυναρµολογηµάτων και εξαρτηµάτων) εξαρτάται άµεσα από την ζήτηση ετοίµων. Συνεπώς, είναι εξαρτηµένη (δηλ. εντός συστήµατος) και γνωστή µε βάση την ζήτηση ετοίµων. Η διαχείριση της ζήτησης αυτής µε τρόπο όµοιο µε την ανεξάρτητη ζήτηση δεν χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες πληροφορίες (σχέσεις εξάρτησης) και καταλήγει σε µη ορθολογική διαχείριση (αυξάνοντας αποθέµατα και σχετικά κόστη και οδηγώντας σε µη ορθή εκµετάλλευση των πόρων). Ο προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής µέσω συστήµατος διαχείρισης παραγωγικών πόρων (Manufacturing Resource Planning System - MRP II) αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτηµένης ζήτησης και βασίζεται στην πρώτη για να αναπτύξει το πρόγραµµα παραγωγής ετοίµων, ηµιετοίµων, εξαρτηµάτων, καθώς και το πρόγραµµα αγορών των προµηθευόµενων. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι βασικές αρχές προγραµµατισµού και ελέγχου παραγωγής που συνθέτουν την µέθοδο του συστήµατος MRP II. 5.1 Πλαίσιο του Συστήµατος MRP II Το Σχήµα 5.1 παρουσιάζει τη βασική δοµή της µεθοδολογίας του συστήµατος MRP II. Όπως φαίνεται στο Σχήµα αυτό υπάρχουν δύο κατηγορίες στοιχείων που χρησιµοποιεί το σύστηµα. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 49

2 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (ΕΤΗ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (ΜΗΝΕΣ, ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ, ΗΜΕΡΕΣ) ΣΤΑΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΧΟΝ ΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙ Η ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ /ΦΕΣ ΕΚ ΟΣΗ ΦΑΣΕΟ- ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ, ΩΡΕΣ) ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Σχήµα 5.1 Πλαίσιο του συστήµατος MRP I Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 50

3

4 Στατικά δεδοµένα: Είναι τα στοιχεία εκείνα που περιγράφουν βασικές συνιστώσες του συστήµατος παραγωγής, ήτοι είδη, δοµή ειδών, κέντρα εργασίας, τρόπους παραγωγής (φασεολόγια), κλπ. Τα στοιχεία αυτά δεν εξαρτώνται από τη δυναµική κατάσταση του συστήµατος. υναµικά δεδοµένα: Αφορούν τις παραγγελίες πελατών, τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προβλέψεις, το δυναµικό απόθεµα, τις παραγγελίες σε εξέλιξη, κλπ. Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται άµεσα από την (ή και συµµετέχουν στην) κατάσταση - state - του συστήµατος. Μια βασική εισροή του συστήµατος είναι το συγκεντρωτικό πρόγραµµα παραγωγής, δηλ. η επιθυµητή παραγωγή (σε µονάδες µέτρησης ανά χρονική περίοδο) ανά κατηγορία ετοίµων ειδών εντός ενός µακροπρόθεσµου ορίζοντα (π.χ. έτος). Οι µέθοδοι ανάπτυξης και η µορφή του συγκεντρωτικού προγράµµατος παραγωγής έχουν ήδη συζητηθεί στο Κεφάλαιο 2. Επιπλέον του συγκεντρωτικού προγράµµατος παραγωγής, στο στάδιο του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού (ο οποίος αποτελεί και τον κορµό του προγραµµατισµού παραγωγής) χρησιµοποιούνται οι παραγγελίες πελατών και οι προβλέψεις επικείµενων παραγγελιών. Επισηµαίνεται ότι µε την πάροδο του χρόνου οι προβλέψεις πρέπει να αναλώνονται από τις παραγγελίες (βλ. Σχήµα 5.2) και, συνεπώς, να µειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση προϊόντων (available to promise). Σχήµα 5.2 Ανάλωση προβλέψεων από παραγγελίες Ο Βασικός Προγραµµατισµός Παραγωγής (Master Production Scheduling MPS) βασίζεται στις παραγγελίες πελατών και στις προβλέψεις παραγγελιών. Χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους (όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τον Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 52

5 συγκεντρωτικό προγραµµατισµό παραγωγής) καταρτίζεται το βασικό πρόγραµµα παραγωγής το οποίο συνιστάται στα εξής: Για κάθε χρονική περίοδο (συνήθως εβδοµάδα ή ηµέρα) καθορίζεται η ποσότητα παραγωγής ανά κωδικό ετοίµου είδους. Η τυπική δοµή του βασικού προγράµµατος παραγωγής παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. Επισηµαίνεται ότι το βασικό πρόγραµµα παραγωγής καθορίζει τη ζήτηση, την οποία καλείται να ικανοποιήσει ο προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών. Πίνακας 5.1 Τυπική δοµή βασικού προγράµµατος παραγωγής (χρονικός ορίζοντας: 2 µήνες) Εβδοµάδα Έτοιµα / Είδη Στο Χονδρικό Έλεγχο υναµικότητας (Rough Cut Capacity Planning RCCP) ελέγχεται η εφικτότητα του βασικού προγράµµατος παραγωγής σε σχέση µε τη δυναµικότητα των κρίσιµων πόρων παραγωγής (π.χ. κέντρων εργασίας που συνήθως αποτελούν στενώµατα παραγωγής -bottlenecks-). Ο έλεγχος βασίζεται στα στοιχεία του Πίνακα πόρων (bill of resources) κάθε έτοιµου είδους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ενός συγκεκριµένου ετοίµου από κάθε κρίσιµο πόρο. Επισηµαίνεται ότι οι αντίστοιχοι χρόνοι αφορούν την ολοκληρωτική παραγωγή του ετοίµου και όλων των παραγόµενων υποσυναρµολογηµάτων και εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις κάθε ετοίµου από το βασικό πρόγραµµα παραγωγής, υπολογίζεται ο συνολικός φόρτος κάθε κρίσιµου πόρου για κάθε χρονική περίοδο. Ο σωρευτικός αυτός φόρτος συγκρίνεται µε την δυναµικότητα του κάθε κρίσιµου πόρου και εάν την υπερβαίνει, τότε θα πρέπει είτε να µεταβληθεί το βασικό πρόγραµµα παραγωγής είτε να αυξηθεί η δυναµικότητα του συγκεκριµένου πόρου (π.χ. µέσω υπερωριών). Το (ή ένα) εφικτό βασικό πρόγραµµα παραγωγής (MPS) χρησιµοποιείται στον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning MRP) όπου υπολογίζονται και συντονίζονται οι εντολές προς τους προµηθευτές και προς το εργοστάσιο (εντολές προµήθειας και εντολές παραγωγής, αντίστοιχα) µε στόχο την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του MPS. Η µέθοδος MRP καθορίζει τις ποσότητες ανά κωδικό (ετοίµων, ηµιετοίµων ή εξαρτήµατος) που θα παραχθούν ή που θα αγορασθούν (για προµηθευόµενα ήδη), καθώς και τον χρόνο παραγωγής ή προµήθειας (δηλ. απαντά σε ερωτήσεις της µορφής: Τι; Πόσο; Πότε;) Τα βήµατα της µεθόδου είναι απλά και περιλαµβάνουν για κάθε είδος τις εξής ενέργειες: 1. Υπολογισµός των καθαρών απαντήσεων του είδους, αφαιρώντας από την µεικτή ζήτηση το διαθέσιµο απόθεµα 2. Οµαδοποίηση των καθαρών απαιτήσεων σε παρτίδες Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 53

6 3. Υπολογισµός του χρόνου έναρξης κάθε παρτίδας αφαιρώντας από την ηµεροµηνία παράδοσης τον χρόνο αναµονής (παραγωγής ή προµήθειας) 4. Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ποσότητες ανά παρτίδα και τον χρόνο έναρξης, υπολογισµός των συνολικών απαιτήσεων (ζήτησης) για το επόµενο επίπεδο της τεχνικής προδιαγραφής. 5. Επανάληψη των βηµάτων 1 4 έως ότου να εξαντληθούν όλα τα επίπεδα του Πίνακα υλικών. Το αποτέλεσµα του προγραµµατισµού απαιτήσεων υλικών είναι η έκδοση αιτήσεων προµήθειας και η έκδοση αιτήσεων παραγωγής. Η έκδοση των εντολών προµήθειας από τους υπεύθυνους προµηθειών ακολουθεί τις διαδικασίες και κανονισµούς προµηθειών της εταιρίας. Οι αιτήσεις παραγωγής χρησιµοποιούνται σε ένα δεύτερο (πιο λεπτοµερή) έλεγχο εφικτότητας του προγράµµατος παραγωγής πριν µετατραπούν σε εντολές παραγωγής. Ο δεύτερος αυτός έλεγχος εφικτότητας διενεργείται κατά την λειτουργία του Προγραµµατισµού Απαιτήσεων υναµικότητας. Ο έλεγχος γίνεται ανά κέντρο εργασίας (work center) εξετάζοντας τον προβλεπόµενο φόρτο του κέντρου αυτού ο οποίος προέρχεται από εντολές εργασίας που έχουν ήδη εκδοθεί (προς εκτέλεση) αιτήσεις εντολών εργασίας Τα βασικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του φόρτου κάθε κέντρου εργασίας είναι φασεολόγια κάθε µίας από τις παραπάνω εντολές ή αιτήσεις. Με βάση τους απαιτούµενους χρόνους προετοιµασίας και λειτουργίας για κάθε εντολή στο συγκεκριµένο κέντρο εργασίας υπολογίζεται η χρονική εξέλιξη του φόρτου (βλ. για παράδειγµα Σχήµα 5.3). Φόρτος (h r) 8 υναµικότητα WC t (ηµέρες) Σχήµα 5.3 Ηµερήσιος φόρτος κέντρου εργασίας (σε ώρες) vs. δυναµικότητα Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 54

7 Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιµη για να εντοπισθούν τυχόν προβλήµατα υπερφόρτωσης, τα οποία αντιµετωπίζονται είτε µε αύξηση της δυναµικότητας κατά τις περιόδους υπερφόρτωσης (π.χ. υπερωρίες) είτε µε χρονική µετατόπιση ορισµένων εντολών παραγωγής. Η αναγνώριση και τακτοποίηση των εντολών αυτών δεν γίνεται, συνήθως, αυτόµατα και αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη δραστηριότητα. Μετά την διευθέτηση τυχόν προβληµάτων δυναµικότητας, οι εντολές παραγωγής απελευθερώνονται (job release) στην παραγωγή. Οι απελευθερωθείσες εντολές αποτελούν την εισροή (input) της δυναµικής του εργοστασίου. Ο έλεγχος και διοίκηση της δυναµικής αυτής γίνεται µέσω του χρονοπρογραµµατισµού και του ελέγχου της παραγωγής. Ο χρονοπρογραµµατισµός (job scheduling) καθορίζει τις προτεραιότητες επεξεργασίας των παρτίδων στην ουρά αναµονής κάθε κέντρου εργασίας. Συνήθως η διαχείριση της ουράς ενός κέντρου εργασίας γίνεται χρησιµοποιώντας απλούς κανόνες, όπως, για παράδειγµα προτεραιοποίηση κατά βραχύτερο χρόνο επεξεργασίας (shortest processing time) ή προτεραιοποίηση κατά εγγύτερο χρόνο παράδοσης (earliest due date) Ο έλεγχος παραγωγής (shop floor control SFC) παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγωγής (π.χ. την κατάσταση κάθε εντολής εντός της παραγωής) και το επίπεδο των αποθεµάτων σε εξέλιξη (Work in Prosess WIP). Εάν το απόθεµα ( ή ουρά αναµονής) ενός κέντρου εργασίας είναι µεγαλύτερο από ένα επιτρεπτό άνω όριο, τότε ο ρυθµός απελευθέρωσης εντολών προς το κέντρο αυτό είναι µεγάλος και πρέπει να µειωθεί. Εάν, αντιθέτως, το απόθεµα σε εξέλιξη είναι µικρότερο ενός κάτω ορίου, τότε ο ρυθµός αυτός πρέπει να αυξηθεί. Το πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε παραπάνω έχει πολλά ισχυρά σηµεία που καθιστούν διαχειρίσιµη την τεράστια πολυπλοκότητα ενός τυπικού συστήµατος παραγωγής. Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει, επίσης, σηµαντικά ασθενή σηµεία που περιορίζουν την απόδοση του συστήµατος και απαιτούν βαθιά εµπειρία για να αντιµετωπισθούν επαρκώς. Λεπτοµερέστερη κριτική του πλαισίου MRP II παρουσιάζεται στις Ενότητες που ακολουθούν. 5.3 Βασικά εδοµένα Προγραµµατισµού και ιοίκησης Παραγωγής Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.2 τα βασικά δεδοµένα παραγωγής µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες α) στατικά και β) δυναµικά. Τα στατικά δεδοµένα αποτελούν ένα µοντέλο (data model) του συστήµατος παραγωγής και δεν επηρεάζονται από την κατάσταση (state) του συστήµατος, ενώ τα δυναµικά δεδοµένα συµµετέχουν ή επηρεάζονται άµεσα από την κατάσταση του συστήµατος. Το στατικό πληροφοριακό µοντέλο αποτυπώνει βασικά στοιχεία σχετικά µε τα προµηθευόµενα και παραγόµενα είδη, τη δοµή των παραγοµένων ειδών, τη διαδικασία παραγωγής τους και τους πόρους (µέσα) παραγωγής. Οι αντίστοιχες οντότητες (entities) είναι: Είδη (Item Master) Τεχνικές Προδιαγραφές (Bills of Materials) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 55

8 Φασεολόγια (Routings) Κέντρα Εργασίας (Work Centers) Είδη Το Αρχείο Ειδών αποτυπώνει ίσως το βασικότερο σύνολο πληροφοριών του κυκλώµατος ΠΕΠ. Η πληροφορίες αυτές οµαδοποιούνται σε κατηγορίες µε στόχο την ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση τους. Τυπικές κατηγορίες περιλαµβάνουν δεδοµένα: Αναγνώρισης Οµαδοποίησης Σχεδιασµού, οµής και Εφοδιαστικής (Logistics) Κατάστασης Προµηθειών Προγραµµατισµού Προµηθειών/Παραγωγής Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν στοιχεία που υποστηρίζουν πολλαπλές λειτουργίες της παραγωγικής επιχείρησης. Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται βασικά δεδοµένα αναγνώρισης και προγραµµατισµού προµηθειών/ παραγωγής. Επισηµαίνεται ότι τα πρώτα είναι απαραίτητα για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Πίνακας 5.2 Βασικά δεδοµένα αναγνώρισης και προγραµµατισµού είδους εδοµένα Αναγνώρισης Κωδικός Είδους (κλειδί της οντότητας είδος) Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης (Έκαστου, kg, m 3, lt, κλπ) Τύπος (Μ= κατασκευαζόµενος, P= προµηθευόµενο, Ph= Phantom) εδοµένα Προγραµµατισµού Μέγεθος Παρτίδας (σε µονάδες µέτρησης) Χρόνος Αναµονής (συνήθως σε ηµέρες για µία παρτίδα) Απόθεµα Ασφαλείας Σηµείο Αναπαραγγελίας Χρονικός Φράχτης (Time Fence) Το πλήθος πεδίων του αρχείου ειδών ενός τυπικού συστήµατος MRP II ή ERP ξεπερνούν τα 100. Ένα παράδειγµα αρχείου ειδών συστήµατος MRP II παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Β. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 56

9 5.3.2 Τεχνικές Προδιαγραφές (Bill of Materials) Κάθε κατασκευαζόµενο είδος συσχετίζεται µε µία τεχνική προδιαγραφή, η οποία καθορίζει τα συστατικά του. Η τεχνική προδιαγραφή ενός είδους περιγράφει τη δοµή του (δένδρο κατασκευής) υπό τη µορφή σχέσεων Γονέας Τέκνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις απαιτούµενες ποσότητες ανά συστατικό για τη σύνθεσή του. Στο Σχήµα 5.3 παρουσιάζεται (σε µορφή γραφήµατος) η τεχνική προδιαγραφή του κωδικού Α325762, ο οποίος κατασκευάζεται από 2 µονάδες µέτρησης (ΜΜ) του κωδικού Β121101, 1 ΜΜ του κωδικού Β και 3 ΜΜ του κωδικού Β Εάν στο παράδειγµα αυτό οι κωδικοί Β και Β είναι κατασκευαζόµενα είδη µε τεχνικές προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.4, η προδιαγραφή βάθους δύο επιπέδων του κωδικού Α µπορεί να αναπτυχθεί πολύ εύκολα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.5 Σχήµα 5.3 Τεχνική περιγραφή του κωδικού Α Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 57

10 Σχήµα 5.4 Τεχνικές προδιαγραφές παραγόµενων Σχήµα 5.5 Τεχνική προδιαγραφή 3 επιπέδων του κωδικού Α Εποµένως, στο πληροφοριακό σύστηµα µόνο οι τεχνικές προδιαγραφές ενός επιπέδου (σχέση γονέα τέκνων) είναι απαραίτητο να αποθηκευθούν, καθότι η συνολική δενδρική µορφή ενός είδους µπορεί να αναπτυχθεί απευθείας από τις σχέσεις αυτές. Στο Σχήµα 5.6 παρουσιάζεται η συνολική τεχνική προδιαγραφή του ετοίµου Α 10. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 58

11 Σχήµα 5.6 Συνολική τεχνική προδιαγραφή ετοίµου Στο Σχήµα αυτό τα είδη µε κωδικούς Α10, Β22, C03 έχουν τέκνα και συνεπώς είναι παραγόµενα (Make), ενώ τα είδη Β04, C71, D31 και D25 δεν έχουν τέκνα και, συνεπώς, είναι προµηθευόµενα (Purchased). Εποµένως, η ρίζα της συνολικής δενδρικής µορφής είναι το έτοιµο είδος, ενώ τα φύλλα της δενδρικής µορφής είναι τα προµηθευόµενα είδη. Παρατηρούνται επίσης και τα εξής: Η ποσότητα ενός τέκνου σε οιουδήποτε επίπεδο της δενδρικής µορφής καταδεικνύει το πλήθος (σε µονάδες µέτρησης) του αντίστοιχου είδους που απαιτούνται για την παραγωγή µίας µονάδας µέτρησης του γονέα (βλ. επίσης και Σχήµα 5.5) Η δενδρική µορφή ενός ετοίµου µπορεί ισοδύναµα να περιγραφεί σε µορφή κειµένου όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.6 Η περιγραφή της τεχνικής προδιαγραφής (βάθους 1 επιπέδου) κάθε κατασκευαζόµενου είδους σε πληροφοριακό σύστηµα έχει τη µορφή αρχείου, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 59

12 Πίνακας 5.5 Τυπικό Αρχείο Πεδίο Περιγραφή. Επίπεδο Το επίπεδο του είδους στη δοµή του δένδρου κατασκευής του γονέα. Κωδικός Ο κωδικός του συστατικού (τέκνου) του είδους. Ποσότητα Η απαιτούµενη ποσότητα (σε µονάδες µέτρησης) του συστατικού για την κατασκευή του είδους. Περιγραφή Είδους Η περιγραφή του συστατικού του είδους, όπως είναι καταχωρηµένη στο αρχείο ειδών Μέθοδοι Αποτύπωσης Τεχνικών Προδιαγραφών σε Περιπτώσεις Μεγάλου Αριθµού Παραλλαγών Σε περιπτώσεις στις οποίες παρόµοια είδη αντιµετωπίζονται ως διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές, η διαχείριση των δεδοµένων επιβαρύνεται σηµαντικά. Αυτό συναντάται συνήθως σε περιπτώσεις που υφίσταται µεγάλος αριθµός παραλλαγών του ίδιου είδους, ή σε περιπτώσεις όπου κάθε παραγγελία πελάτη δηµιουργεί τη δική της τεχνική προδιαγραφή, παρόλο που µπορεί να διαφέρει ελάχιστα από µία άλλη παραγγελία πελάτη. Υφίστανται οι ακόλουθες βασικές τεχνικές για την αποτύπωση της τεχνικής προδιαγραφής των παραλλαγών ενός είδους: 1. Κάθε παραλλαγή αντιµετωπίζεται ως διαφορετική οντότητα είδους σε ξεχωριστή τεχνική προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται µόνο για οικογένειες παραλλαγών. Η τεχνική προδιαγραφή κάθε παραλλαγής ορίζεται έµµεσα από την τεχνική προδιαγραφή της οµάδας χρησιµοποιώντας έναν επιπρόσθετο δείκτη δίπλα στον κωδικό είδους. 3. Οι παραλλαγές του είδους δεν ορίζονται πλέον ως οντότητες. Ως οντότητες ορίζονται µόνο τα βασικά υποσυναρµολογήµατα κάτω από τις παραλλαγές στο δέντρο της δοµής του είδους. Μία συγκεκριµένη παραλλαγή σχηµατίζεται από από αυτά τα συστατικά µόνο όταν απαιτείται, και δεν παραµένει ως ενεργό είδος στο σύστηµα, αλλά αρχειοθετείται για ιστορικούς λόγους. Στην περίπτωση 1 παραπάνω, κάθε παραλλαγή αντιµετωπίζεται ως είδος µε ξεχωριστή τεχνική προδιαγραφή. Στο Σχήµα 5.7 διακρίνουµε 3 παραλλαγές, 8 είδη και 13 δοµικές σχέσεις. Εφόσον τα συναρµολογήµατα Σ1, Σ2 και Σ3 χρησιµοποιούνται και στις τρεις παραλλαγές, οι δοµικές σχέσεις µεταξύ αυτών και των παραλλαγών είναι κατά βάση ταυτόσηµες. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 60

13 Π1 Π2 Π3 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σχήµα 5.7 Περίσσεια αποθηκευόµενων πληροφοριών στις τεχνικές προδιαγραφές παραλλαγών είδους Για µείωση των πληροφοριών που φαίνονται στο Σχήµα 5.7, χρησιµοποιούνται τα οιονεί είδη (phantom items). Το υποσύνολο των υποσυναρµολογηµάτων που περιλαµβάνονται σε όλες τις παραλλαγές συνθέτουν ένα νέο, οιονεί, συναρµολόγηµα το phantom item ΡΙ (Σχήµα 5.8). Ορίζεται, λοιπόν, ένα νέο είδος και τρεις νέες δοµικές σχέσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο, εκλείπουν δύο δοµικές σχέσεις για κάθε παραλλαγή. Οπότε συνολικά έχουµε 9 είδη και 10 δοµικές σχέσεις. Η συγκεκριµένη οργάνωση δεδοµένων έχει έννοια µόνον αν το phantom item παραµένει διαχρονικά σταθερό, εφόσον όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των παραλλαγών επηρεάζονται από αυτό. Π1 Π2 Π3 PI Σ4 Σ1 Σ2 Σ3 Σ5 Σχήµα 5.8 Τεχνικές προδιαγραφές µε phantom items Από την άλλη µεριά οι τεχνικές προδιαγραφές +/- (Plus Minus Bills of Materials) είναι περισσότερο ευέλικτες (Σχήµα 5.9). Μία από τις παραλλαγές ορίζεται ως το βασικό είδος (στο Σχήµα 5.9 το Π2) και οι υπόλοιπες παραλλαγές εκφράζονται από συστατικά + και συστατικά -. Στο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών τα αλγεβρικά σύµβολα + και - υποδεικνύουν είτε ότι το συγκεκριµένο συστατικό προστίθεται στο βασικό είδος Π2, είτε ότι αφαιρείται αντίστοιχα. Η οικονοµία που επιτυγχάνεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι η µείωση των δοµικών σχέσεων σε 9. Η µέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις µεγάλου πλήθους παραλλαγών. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 61

14 Π1 Π3 Π Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σχήµα 5.9 +/- τεχνικές προδιαγραφές Στην περίπτωση 2 παραπάνω, σχηµατίζεται µία οντότητα για κάθε οικογένεια παραλλαγών και συνδέεται µε όλα τα συναρµολογήµατα που περιλαµβάνει η οικογένεια αυτή (Σχήµα 5.10). Επιπλέον, ορίζεται ένας πίνακας, του οποίου η µορφή δίνεται στον Πίνακα 5.4. Ο πίνακας αυτός έχει τόσες γραµµές, όσες τα εναλλακτικά υποσυναρµολογήµατα όλων των παραλλαγών του είδους, και τόσες στήλες όσες παραλλαγές έχει το είδος. Στα πεδία (κελιά) του πίνακα καταχωρούνται οι ποσότητες των εναλλακτικών υποσυναρµολογηµάτων για την κάθε παραλλαγή του είδους. Πίνακας 5.4 Απεικόνιση πολλαπλών τεχνικών προδιαγραφών οµική σχέση Π1 Π2 Π3 Σ1 - ΟΠ Σ2 - ΟΠ Σ3 - ΟΠ Σ4 - ΟΠ 1 1 Σ5 - ΟΠ 1 1 Η τεχνική αυτή οδηγεί σε 6 οντότητες είδους και 5 δοµικές σχέσεις. Το πλεονέκτηµα αυτής της δόµησης, η οποία αρχικά δείχνει αρκετά πολύπλοκη, είναι ότι τα είδη και οι δοµικές σχέσεις µεταξύ τους αναπαριστώνται µόνο µία φορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού του είδους ονοµάζονται Πολλαπλές Τεχνικές Προδιαγραφές (Multiple bills of materials). Π1 ΟΠ Π2 Π3 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σχήµα 5.10 πολλαπλές τεχνικές προδιαγραφές Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 62

15 Η περίπτωση 3 παραπάνω, χρησιµοποιείται όταν για κάθε προϊόν υπάρχει τεράστιο πλήθος παραλλαγών. Με τη µέθοδο αυτή κάθε παραλλαγή καθορίζεται µε την τοποθέτηση παραγγελίας από τον πελάτη. Η παραλλαγή αυτή σχηµατίζει µία προσωρινή οντότητα µε µία προσωρινή τεχνική προδιαγραφή ενός επιπέδου. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές διαγράφονται από το Αρχείο Τεχνικών Προδιαγραφών µετά την εξυπηρέτηση της παραγγελίας και αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση του είδους από τον ίδιον πελάτη. Στο µηχανογραφικό σύστηµα συντηρούνται µόνο τα βασικά συναρµολογήµατα και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές τους. Εποµένως, η παραγγελία πελάτη καθορίζει το είδος και την ποσότητα των συναρµολογηµάτων που θα ενσωµατωθούν στην παραλλαγή. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (Temporary Bills of Materials). Στο Σχήµα 5.11 που ακολουθεί απεικονίζεται η προσωρινή τεχνική προδιαγραφή παραγγελίας πελάτη που περιλαµβάνει τα Σ2 και Σ3 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 5 είδη, 0 δοµικές σχέσεις ΠΧ Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σχήµα 5.11 προσωρινές τεχνικές προδιαγραφές Φασεολόγιο Στο Φασεολόγιο περιγράφονται όλες οι κατεργασίες (φάσεις) που πρέπει να ακολουθηθούν για την παραγωγή ενός είδους, οι απαραίτητοι πόροι, οι αντίστοιχοι χρόνοι προετοιµασίας, κύριας λειτουργίας, αναµονής και µεταφοράς, καθώς και βασικές παρατηρήσεις και λοιπά στοιχεία για κάθε κατεργασία. Σε κάθε κατασκευαζόµενο είδος (κωδικό) αντιστοιχεί ένα φασεολόγιο. (Σε ορισµένες περιπτώσεις για ένα είδος µπορεί να υφίστανται περισσότερα του ενός φασεολόγια, ένα κύριο και πολλαπλά εναλλακτικά). Τυπικό φασεολόγιο του είδους Α παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.5 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 63

16 Πίνακας 5.5 Φασεολόγιο του είδους Α Κωδικός Είδους: Α Περιγραφή Είδους: Κάθισµα Γραφείου Φάση Κέντρο Χρόνος Χρόνος Χρόνος Χρόνος Σχόλια- Οδηγίες Εργασίας Προετοιµασίας Κύριας Λειτουργίας Αναµονής Μεταφοράς Χρησιµοποιείστε το 10 Μ 372 0,5 0,1 10 0,1 εργαλείο Τα 34 Προσοχή στην καθαρότητας 20 Μ 006 0,7 0,05 2 0,1 της επιφάνειας 30 Μ 701 1,2 0,3 0 0,1 40 Μ 006 0,4 0,07 0 0,1 50 Μ 093 0,1 0,01 0 0,1 Στο παράδειγµα αυτό περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες πληροφορίες που απαρτίζουν κάθε φασεολόγιο, δηλαδή Αύξων αριθµός κατεργασίας: Οι κατεργασίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή του είδους αριθµούνται µε βάση την σειρά τους στην παραγωγική διαδικασία Κέντρο εργασίας (Work Center): Ο κωδικός του κέντρου εργασίας µέσω του οποίου υλοποιείται η κατεργασία Χρόνος προετοιµασίας (Setup Time): Ο χρόνος (σε ώρες) που απαιτείται για την προετοιµασία του κέντρου εργασίας. Ο χρόνος αυτός είναι σταθερός και δεν εξαρτάται από το µέγεθος της παρτίδας που παράγεται. Χρόνος κύριας λειτουργίας (Run Time): Ο χρόνος λειτουργίας του κέντρου εργασίας (σε ώρες) που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας µέτρησης του είδους. Ο συνολικός χρόνος κύριας λειτουργίας είναι µεταβλητός και εξαρτάται από το µέγεθος της παρτίδας. Χρόνος αναµονής (Queue Time): Ο µέσος χρόνος αναµονής που µεσολαβεί από την άφιξη της παρτίδας στο κέντρο εργασίας έως την έναρξη της κατεργασίας στο κέντρο αυτό Χρόνος µεταφοράς (Move Time): Ο µέσος χρόνος µεταφοράς προς το επόµενο κέντρο εργασίας ή την αποθήκη. Σηµειώνεται ότι οι δύο τελευταίοι χρόνοι είναι σταθεροί (ανεξάρτητοι του µεγέθους παρτίδας) και προαιρετικοί για τη λειτουργία του συστήµατος. Εάν, όµως, οι τιµές των χρόνων αυτών υφίστανται στο φασεολόγιο για κάθε κατεργασία, τότε ο αναµενόµενος χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της απελευθέρωσης της εντολής στην παραγωγή και της ολοκλήρωσης της (µε την παραλαβή της από την αποθήκη) µπορεί να εκτιµηθεί ως το άθροισµα των χρόνων για όλες τις κατεργασίες του φασεολογίου (λαµβάνοντας, φυσικά, υπόψη το µέγεθος παρτίδας για τον υπολογισµό του χρόνου κύριας λειτουργίας). Ο συνολικός χρόνος µεταξύ απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης της εντολής είναι ο χρόνος αναµονής ( lead time ή cycle time) ο οποίος προσεγγίζεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου ειδών του κωδικού. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 64

17 Στο παράρτηµα Β παρουσιάζεται η δοµή του φασεολογίου ενός τυπικού συστήµατος MRP II Κέντρα Εργασίας Το αρχείο Κέντρων Εργασίας περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε κέντρο εργασίας που χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Βασικό χαρακτηριστικό ενός κέντρου εργασίας είναι ότι όλοι οι πόροι (π.χ. µηχανές) που περιλαµβάνονται στο κέντρο εργασίας είναι εναλλάξιµοι µεταξύ τους, δηλαδή µία κατεργασία µπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε από αυτούς τους πόρους. Οι πληροφορίες της οντότητας αυτής στοχεύουν στον καθορισµό των εξής: υναµικότητα (capacity) του κέντρου εργασίας, δηλαδή πόσο χρόνο εντός συγκεκριµένης περιόδου (συνήθως ηµέρα, εβδοµάδα ή / και έτος) το κέντρο εργασίας είναι διαθέσιµο για παραγωγή Μοναδιαίο κόστος χρήσης του κέντρου (π.χ. ανά ώρα) Οι τυπικές πληροφορίες στο αρχείο κέντρων εργασίας Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται στον Πίνακας 5.6 Τυπική δοµή οντότητας Κέντρου Εργασίας ΠΕ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός Κέντρου Εργασίας Περιγραφή Κέντρου Εργασίας Κλειδί για την οντότητα ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγραφή (κείµενο) Τµήµα Παραγωγής Το τµήµα παραγωγής στο οποίο ανήκει το Κέντρο Εργασίας Τυπικός Χρόνος Αναµονής Ο τυπικός χρόνος αναµονής για το συγκεκριµένο Κέντρο Εργασίας Αριθµός Μηχανών Ο αριθµός των µηχανών που υπάγονται στο συγκεκριµένο Κέντρο Εργασίας Ώρες ανά Βάρδια Οι µηχανοώρες ανά βάρδια του Κέντρου Εργασίας, στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται οι ώρες συντήρησης Βάρδιες ανά Ηµέρα Ηµέρες ανά Έτος Οι ηµέρες ανά έτος που λειτουργεί το Κέντρο Εργασίας Εναλλακτικό Κέντρο Εργασίας Ποσοστό Έµµεσου Κόστους Το Κέντρο Εργασίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης Το ποσοστό επιµερισµού των γενικών βιοµηχανικών εξόδων, που αντιστοιχεί στο Κέντρο Εργασίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 65

18 Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας Μοναδιαίο Κόστος Προετοιµασίας Το κόστος εργασίας ανά ώρα απασχόλησης Το κόστος προετοιµασίες ανά ώρα 5.4 Βασικός Προγραµµατισµός Παραγωγής Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.2 το Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής (Master Production Schedule MPS) είναι συνήθως το πρόγραµµα παραγωγής ετοίµων ειδών (προϊόντων) ανά χρονική περίοδο εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. Αυτό ισχύει στα εξής επιχειρηµατικά περιβάλλοντα: Παραγωγή για απόθεµα (make to stock). Στο περιβάλλον αυτό τα έτοιµα προϊόντα παράγονται σε παρτίδες. Όλα ή σχεδόν όλα τα έτοιµα είδη αποθηκεύονται. Οι πωλήσεις εκτελούνται από το υφιστάµενο απόθεµα. Τυπικά είδη που παράγονται σε περιβάλλον make to stock είναι τα καταναλωτικά προϊόντα Παραγωγή κατά παραγγελία (make to order). Στο περιβάλλον αυτό δεν υφίσταται ουσιαστικό απόθεµα ετοίµων, αλλά κάθε παραγγελία παράγεται κατ εντολή του πελάτη. Στο περιβάλλον συναρµολόγησης κατά παραγγελία (assemble-to-order) δεν αποθηκεύονται έτοιµα προϊόντα αλλά βασικά συναρµολογήµατα που αποτελούν έτοιµα προϊόντα. Η τακτική αυτή ακολουθείται εκεί όπου η ποικιλία ετοίµων είναι τεράστια και, συνεπώς, οι προβλέψεις πωλήσεων σε έτοιµα προϊόντα είναι αδύνατες. Στο περιβάλλον Assemble to order, το Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής περιγράφεται σε τυπικά έτοιµα προϊόντα. Ένα τέτοιο προϊόν αποτελεί τον µέσο όρο µίας κατηγορίας ετοίµων, το οποίο αποτελείται από κοινά συναρµολογήµατα και από κάποιο εκτιµώµενο ποσοστό εξαρτηµάτων παραλλαγών. Για την εκτίµηση της ποσότητας των παραλλαγών αυτών χρησιµοποιούνται ποσοστά που εξάγονται από την ιστορική ζήτηση (για παράδειγµα, στεγνωτήρας µαλλιών µε 20% κίτρινο κάλυµµα, 50% κόκκινο κάλυµµα και 30% λευκό κάλυµµα). Το Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής (MPS) εκπονείται χρησιµοποιώντας µεθόδους παρόµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στον συγκεντρωτικό προγραµµατισµό παραγωγής (βλ. Κεφάλαιο 2). Ο Πίνακας 5.7 παρουσιάζει ένα τυπικό πρόβληµα MPS, στο οποίο ζητείται το πρόγραµµα παραγωγής του ετοίµου Α στο οποίο ζητείται το πρόγραµµα παραγωγής ενός ετοίµου προϊόντος ανά εβδοµάδα για τις επόµενες 12 εβδοµάδες έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η προβλεπόµενη ζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη το απόθεµα ανά χείρας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 66

19 Πίνακας 5.7 Τυπικό πρόβληµα MPS κωδικού Α Εβδοµάδα Προβλέψεις MPS ιαθέσιµα Ανά Χείρας 20 Το τελευταίο είναι διαθέσιµο κατά των έναρξη της εβδοµάδας 1. Γίνεται η παραδοχή ότι τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή του MPS αφορούν το τέλος της εβδοµάδας στην οποία αντιστοιχούν (δηλαδή η ζήτηση του τέλους της εβδοµάδας 1 είναι 10 µονάδες του έτοιµου είδους (προϊόντος)). Ως διαθέσιµη ορίζεται η ποσότητα που παραµένει στο απόθεµα αφότου ικανοποιηθεί η ζήτηση της αντίστοιχης εβδοµάδας. Στους Πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τριών εναλλακτικών τακτικών εκπόνησης του MPS. Στον Πίνακα 5.8 χρησιµοποιείται η τακτική της σταθερής ποσότητας παραγωγής (20 µονάδες ανά εβδοµάδα). Το διαθέσιµο απόθεµα ανά εβδοµάδα υπολογίζεται προσθέτοντας στο διαθέσιµο απόθεµα της προηγούµενης εβδοµάδας την παραγωγή της τρέχουσας εβδοµάδας και αφαιρώντας τη ζήτηση της εβδοµάδας αυτής. (Το διαθέσιµο απόθεµα της εβδοµάδας 0 ισούται µε το απόθεµα ανά χείρας). Πίνακας 5.8 MPS σταθερής ποσότητας παραγωγής για τον κωδικό Α Εβδοµάδα Προβλέψεις MPS ιαθέσιµα Ανά Χείρας 20 Στον Πίνακα 5.9 παρουσιάζεται το MPS µε βάση την πλήρη ταύτιση µε τις προβλέψεις. Στην περίπτωση αυτή το διαθέσιµο απόθεµα παραµένει, φυσικά, σταθερό και ισούται µε το απόθεµα ανά χείρας. Πίνακας 5.9 MPS παραγωγής που ταυτίζεται µε τη ζήτηση για τον κωδικό Α Εβδοµάδα Προβλέψεις MPS ιαθέσιµα Ανά Χείρας 20 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 67

20 Τέλος, στον Πίνακα 5.10 ακολουθείται τακτική ανάλογη µε την µέθοδο (Q, R) του Κεφαλαίου 4. ηλαδή ορίζεται σταθερή ποσότητα παραγωγής Q= 40 µονάδων, η οποία παράγεται όταν προβλέπεται ότι η ποσότητα διαθέσιµου αποθέµατος θα είναι µικρότερη των R= 10 µονάδων. Για παράδειγµα στην εβδοµάδα 5 θα παραχθεί ποσότητα Q καθότι εάν δεν προγραµµατισθεί η παραγωγή της, το διαθέσιµο απόθεµα θα ήταν R= 0< 10. Πίνακας 5.10 MPS µε τακτική (Q, R) Προβλέψεις MPS ιαθέσιµα Ανά Χείρας Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών Ο Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning MRP) είναι το βασικότερο, ίσως, εργαλείο προγραµµατισµού παραγωγής παρτίδων προϊόντων που συναρµολογούνται από παραγόµενα και προµηθευόµενα εξαρτήµατα. Ο πρωταρχικός σκοπός του MRP είναι να προγραµµατίσει των ποσότητα και τον χρόνο παραγγελίας ή παραγωγής κάθε είδους ώστε να παραχθεί το σωστό προϊόν, στη σωστή ποσότητα και στον σωστό χρόνο. Χωρίς να χρησιµοποιηθούν υπερωρίες, πλεονάζουσα εργασία ή να δηµιουργηθούν υψηλά αποθέµατα. Οι εισροές του MRP είναι (βλ. και Σχήµα 5.1). Το Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής (MRP) Οι τεχνικές προδιαγραφές Η κατάσταση του αποθέµατος (inventory status) Οι χρόνοι αναµονής κάθε είδους που περιλαµβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα αυτά, το MRP µετατρέπει το MPS λεπτοµερές πρόγραµµα για κάθε προµηθευόµενο και παραγόµενο είδος που απαιτείται για την παραγωγή των παραπάνω ετοίµων Βασικές Αρχές του MRP Η µέθοδος του MRP είναι απλή και βασίζεται σε δύο βασικές αρχές Την ανάπτυξη (ή έκρηξη explosion) των τεχνικών προδιαγραφών Τον καθορισµό της αλληλουχίας των χρόνων αναµονής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης 68

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η βασική ιεραρχία διοίκησης ενός τυπικού συστήματος παραγωγής έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στο Σχήμα 1.2. Στα προηγούμενα Κεφάλαια (2 4)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Ο..Ε.Π.

Αριστοµένης Μακρής Ο..Ε.Π. Βιοµηχανική Παραγωγή Σχεδιασµός Production Planning Ανεξάρτητη ζήτηση Προβλέψεις Πωλήσεων (Sales Forecast) Προγραµµατισµός Πωλήσων και Παραγωγής (SOP Sales and Operations Planning) ιαθέσιµοι Πόροι (Production

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών

Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (MRP) Αντίθετα από πολλές άλλες προσεγγίσεις και τεχνικές, τα συστήµατα πρόβλεψης απαιτήσεων υλικών δουλεύουν, και αυτή είναι η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Εκτέλεσης MRP

ιαδικασία Εκτέλεσης MRP ιαδικασία MRP ιαδικασία MRP Θα δούµε µια αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας του MRP η οποία είναι παρόµοια για τις περισσότερες λογισµικές εφαρµογές MRP. Για κάθε συστατικό καθορίζονται τα εξής: D t =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Γιώργος Λυμπερόπουλος Γ. Λυμπερόπουλος, ΠΘ 1 Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύκλωμα προμήθειας, μεταποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Ειδικά Θέµατα MRP Ειδικά Θέµατα MRP Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Τρόποι βελτίωσης αποδοτικότητας Συχνότητα Ενηµέρωσης Troubleshooting Οριστικοποίηση Προγραµµατισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων 2 Εισαγωγή (1) Ο όρος απόθεμα αναφέρεται σε προϊόντα και υλικά που αποθηκεύονται από την επιχείρηση για μελλοντική χρήση Τα αποθέματα μπορεί να περιλαμβάνουν Πρώτες ύλες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Διπλωματική Εργασία Αγγελικής Λαμπ. Θεοδώρου Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 9. ιαχείριση αποθεµάτων Μοντέλα διαχείρισης Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεµάτων Συστήµατα Kanban/Just In Time (JIT) Εισηγητής: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 1 Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας...9 2 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 3 Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα...109 4 Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής Έλεγχος Αποθεμάτων Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Σημασία Ελέγχου Αποθεμάτων Η συνολική επένδυση σε αποθέματα σε μία χώρα είναι τεράστια (20-25% του ΑΕΠ). Τομείς οικονομίας με αποθέματα: Βιομηχανική παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεία Ζ εξετάζει την πιθανότητα κατασκευής ενός νέου, πρόσθετου εργοστασίου για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Έτσι έχει δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Διοίκηση Λειτουργίας (Operation Management) Υποσυστήματα που περιλαμβάνει Logistics Sales and Distribution Material

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 1:Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: κρίσιμες περιοχές αποφάσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Παραγωγής. Η βασική επιδίωξη του Ohno στην Toyota στηρίχθηκε σε δύο αρχές:

Συστήµατα Παραγωγής. Η βασική επιδίωξη του Ohno στην Toyota στηρίχθηκε σε δύο αρχές: 6. ΟΙ ΑΡΧΕΣ JUST- IN- TIME (JIT) Ο όρος Just-in-Time (JIT) περιγράφει ένα χαρακτηριστικό τρόπο διοίκησης τις παραγωγής που περιλαµβάνει ένα σύνολο στόχων, τεχνικών και µεθόδων, οι ρίζες των οποίων προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασκήσεις Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Τεχνικά στοιχεία και εφαρµογές του Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Εφαρµογή του JIT Push και Pull παραγωγή Βασικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Προγραμματισμός Απαιτήσεων σε Υλικά

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Προγραμματισμός Απαιτήσεων σε Υλικά ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Προγραμματισμός Απαιτήσεων σε Υλικά Γιώργος Λυμπερόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 25/11/2015 Γ. Λυμπερόπουλος: Σχεδιασμός & Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεία Ζ εξετάζει την πιθανότητα κατασκευής ενός νέου, πρόσθετου εργοστασίου για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Έτσι έχει δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κόστους. Το ποια ενδιάμεσα προϊόντα συμμετέχουν στην παραγωγή κάθε ετοίμου προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές του ετοίμου. 2. Επιλέγω υπολογισμό

Κόστους. Το ποια ενδιάμεσα προϊόντα συμμετέχουν στην παραγωγή κάθε ετοίμου προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές του ετοίμου. 2. Επιλέγω υπολογισμό #1 Υπολογισμός πρότυπου κόστους τιμών πώλησης Έχοντας καταχωρήσει πρότυπο κόστος σε όλα τα υλικά, καθώς και φασεολόγια και τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα παραγόμενα και πρότυπο κόστος σε όλα τα κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5. Εργοστάσια. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Άσκηση 5. Εργοστάσια. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Άσκηση Μια μεγάλη εταιρεία σκοπεύει να μπει δυναμικά στην αγορά αναψυκτικών της χώρας διαθέτοντας συνολικά 7 μονάδες κεφαλαίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αν πρέπει να κατασκευάσει ένα κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου. Source: Arup

Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου. Source: Arup Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος Προγραμματισμός και έλεγχος Η αγορά απαιτεί προϊόντα και υπηρεσίες που διανέμονται στον απαιτούμενο χρόνο, ποσότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι αποφάσεις σχετικά µε την διαχείριση ή «πολιτική» των αποθεµάτων που πρέπει να πάρει κάποιος, ασχολείται µε το «πόσο» πρέπει να παραγγείλει (ή να παράγει) και «πότε» να παραγγείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΑΣΚΉΣΕΩΝ 2016-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε μια εταιρεία εκτελέστηκε μια μελέτη του παραγωγικού χρόνου των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 7: Μοντέλα χωροθέτησης και ανάθεσης δυναμικότητας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commos

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική παραγωγής Η

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Προγραµµατισµός Παραγωγής Εισαγωγή Ορισµοί Προβλήµατα µίας µηχανής Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προγραµµατισµού Παραγωγής Είδη προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής δομής αναφέρονται στην επιλογή των μέσων χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων, λειτουργιών της παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Εισαγωγή Ασχολείται με το πρόβλημα της άριστης κατανομής των περιορισμένων πόρων μεταξύ ανταγωνιζόμενων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ)

Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Κεφάλαιο 14 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε κέντρο εργασίας περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μηχανημάτων και εργατών (πόροι παραγωγής).:

Κάθε κέντρο εργασίας περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μηχανημάτων και εργατών (πόροι παραγωγής).: CRONUS Καλώδια ΕΠΕ Είναι μια βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών καλωδίων με έδρα τον Πειραιά. Θα εξετασθούν οι βασικές λειτουργίες της βιομηχανίας που αφορούν το Εργοστάσιο Παραγωγής, τις Αγορές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιλέγω Διαχείριση. στοιχεία της εταιρείας. και καταχωρώ. προσθέσω και εικόνα. πρέπει να είναι σε μορφή.bmp).

2. Επιλέγω Διαχείριση. στοιχεία της εταιρείας. και καταχωρώ. προσθέσω και εικόνα. πρέπει να είναι σε μορφή.bmp). #1 Πώς δημιουργώ μια νέα εταιρεία Η εταιρεία Cronus Καλώδια ΕΠΕ είναι μια νέα εταιρεία παραγωγής καλωδίων. Το πρώτο απαραίτητο βήμα για να είναι διαθέσιμη για καταχώρηση στοιχείων από το MBS Navision είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 Εισαγωγικά Απόθεμα εννοείται κάθε είδους αγαθό, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί με στόχο την τρέχουσα ή μελλοντική χρησιμοποίησή του. Αποθέματα συναντώνται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix)

Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix) Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix) Εισάγει στην αγορά για την επόµενη χειµερινή περίοδο έξι νέα είδη γυναικείων ενδυµάτων µε µεγάλες προοπτικές πωλήσεων Η ζήτηση για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1 KΕΦΑΛΑΙΟ 8 Προβλήµατα Μεταφοράς και Ανάθεσης 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ειδική κατηγορία προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού είναι τα προβλήµατα µεταφοράς (Π.Μ.), στα οποία επιζητείται η ελαχιστοποίηση του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΠΑΤΡΑ 2001 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η προσοµοίωση είναι µία πειραµατική µέθοδος µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 8: Μοντέλα χωροθέτησης και ανάθεσης δυναμικότητας - Μέρος ΙΙ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 7: Παράδοση τη Στιγμή που χρειάζεται (Just-in-Time) & Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα ιοικητικής Ε ιστήµης και Τεχνολογίας. Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα ιοικητικής Ε ιστήµης και Τεχνολογίας. Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα ιοικητικής Ε ιστήµης και Τεχνολογίας Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Καθηγητής: Γιώργος Ιωάννου Περίοδος: Σεπτέµβριος 2011 Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης... 16 Λειτουργίες µεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα