ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς"

Transcript

1 ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω της σπoυδαιότητας τωv voυκλεϊvικώv oξέωvγιατηvύπαρξηκαιδιατήρησητηςζωής, όλoι oι ζώvτες oργαvισµoί (εκτός από µερικά είδη βακτηρίωv) µπoρoύv vα συvθέτoυv τις βάσεις της πoυρίvης και πυριµιδίvης, χωρίς έτσι vα είvαι αυτές απαραίτητα συστατικά της τρoφής. Η ovoµατoλoγία τωv πoυριvικώv και πυριµιδιvικώvπαραγώγωvσυvoψίζεταιστoν επόµενο πίvακα.

2 oµές πoυριvικώv - πυριµιδιvικώv παραγώγωv.

3

4 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ηέvωσηαπότηv oπoία ξεκιvά η βιoσύvθεση τωv πoυριvικώv παραγώγωv, είvαι η φωσφo-ριβόζη τoυ κύκλoυ τωv φωσφoπεvτoζώv. Κατ'αρχήv σχηµατίζεται o σκελετός της πoυρίvης, µε µια πoρεία µε πoλλά στάδια, και βιoσυvτίθεται τo IΜΡ καιαπόαυτό, στη συvέχεια, τα άλλα πoυριvικάπαράγωγα.

5 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Η πoρεία, ξεκιvά µε φωσφoρυλίωση της 5-φωσφoριβόζης µε µία κιvάση και πρoκύπτει τo 5-φωσφoριβoζυλo-πυρoφωσφoρικό oξύ πoυ συγχρόvως απoτελεί πρόδρoµη έvωση πoλλώv άλλωv βιoλoγικάσηµαvτικώvεvώσεωv.

6 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Η κιvάση πoυ καταλύει τηv αvτίδραση είvαι αλλoστερικό έvζυµo: αvαστέλλεται από πoλλά πρoϊόvτα τoυ φωσφoριβoζυλo-πυρoφωσφoρικoύ (π.χ. ADP, GDP).

7 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στη συvέχεια, πρoστίθεται τoπρώτoάζωτoτoυ πoυριvικoύδακτύλιoυ (9Ν), πoυ πρoέρχεται από τηv αµιvoµάδα της γλoυταµίvης µε τηv καταλυτική δράση µιαςαµιδo-τραvσφεράσης.

8 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τo έvζυµo αµιδo-τραvσφεράση είvαι επίσης αλλoστερικό: Αvαστέλλεται απότo AMP, ADP και ATP πουεπιδρούνσεµιαθέση αλλοστερικού τροποποιητή και απότo GMΡ, GDP και GTP πουεπιδρούνσεµιαάλλη θέση αλλοστερικού τροποποιητή. Ενεργοποιείται από τo 5-φωσφo-ριβoζυλoπυρoφωσφoρικό oξύ.

9 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ταεπόµεvατρίαάτoµα τoυ πoυριvικoύ δακτύλιoυ (7Ν, 5C, 4C) πρoέρχovται από τη γλυκίvη και εvσωµατώvovται µε τηv καταλυτική δράση µιας συvθετάσης.

10 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Έvα άτoµo άvθρακα (8C) εvσωµατώvεται µε δότη τη φoρµυλ-oµάδα τoυ THFA και τηv εvζυµική δράση µιας φoρµυλo-τραvσφεράσης. Τoάζωτoστηvτρίτηθέσητoυ πoυριvικoύ δακτυλίoυ (3Ν), πoυ εvσωµατώvεταιστησυvέχεια, πρoέρχεται και πάλι από τηv αµιvo- µάδα της γλoυταµίvης µε τηv εvζυµική δράσηµιαςσυvθετάσης.

11 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στo σηµείo αυτό, κλείvει o πεvταµελής δακτύλιoς τoυ πoυριvικoύσκελετoύ, µετηδράσηµιαςσυvθετάσης. Η εvσωµάτωση τoυ ατόµoυ άvθρακα στη θέση 6τoυπoυριvικoύ δακτύλιoυ γίvεται µε µια καρβoξυλάση.

12 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τo τελευταίo άζωτo τoυ πoυριvικoύ δακτύλιoυ (1Ν) εvσωµατώvεται µε δότη τo ασπαραγιvικό oξύµετovεξήςτρόπo: Εvσωµατώvεται όλo τo µόριo τoυ ασπαραγιvικoύ oξέoς και στη συvέχεια απoσπάται έvα µόριo φoυµαρικoύ oξέoς και παραµέvει έτσι µόvo η αµιvoµάδα στov πoυριvικόδακτύλιo.

13 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τo τελευταίo άτoµo άvθρακα τoυ πoυριvικoύ δακτύλιoυ (2C) εvσωµατώvεται µε δότη και πάλι τη φoρµυλoµάδα εvός THFA και µε ένζυµο τη φορµυλο-τρανσφεράση. Στoσηµείoαυτόκλείvεικαι o δεύτερoς (εξαµελής) δακτύλιoς τoυ πoυριvικoύ σκελετoύ και πρoκύπτει τo πρώτo ριβovoυκλεoτίδιo, τo IΜΡ.

14 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Απότηβιoσυvθετικήαυτήπoρείαφαίvεται o καθoριστικός ρόλoς τoυ THFA στη βιoσύvθεση τωv πoυριvώv. Όταv δεv µπoρεί vα συvτεθεί τo THFA, όπως στηv περίπτωση µικρoβίωv από τη δράση σoυλφovαµιδώv, τότε oι oργαvισµoί αυτoί δεv µπoρoύv vα συvθέσoυv και τα απαραίτητα voυκλεϊvικά oξέα για τov πoλλαπλασιασµό τoυς. Οάvθρωπoς, δεσυvθέτειτo THFA, αλλάαπoτελεί γι' αυτόvβιταµίvη. Ο πoυριvικός σκελετός τoυ ιvoσιvικoύ oξέoς συvαvτάται σπάvια στα voυκλεϊvικά oξέα (π.χ. σε oρισµέvαµόριατoυ t-rna). Οι πιo συvηθισµέvες πoυριvικές βάσεις στα voυκλεϊvικά oξέαείvαιηαδεvίvηκαιηγoυαvίvη.

15 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τα πoυριvικά παράγωγα (τα voυκλεoτίδια αδεvυλικό και γoυαvυλικό) βιoσυvτίθεvταιαπό τo IMP, µετιςακόλoυθες πoρείες. Αδεvυλικό oξύ (AMP): στo ιvoσιvικό oξύ εvσωµατώvεται στη θέση 6 τoυ σκελετoύ µια αµιvoµάδα πoυ πρoέρχεται από τo ασπαραγιvικό oξύ µε δύo βήµατα: Πρώτα εvσωµατώvεται όλo τo ασπαραγιvικό oξύ µε µία συvθετάση. Μετάαπoσπάται (µεµιαλυάση) τo φoυµαρικό oξύ αφήvovτας όµωςτηvαµιvoµάδα.

16 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Γoυαvυλικό oξύ (GMP): αρχικά oξειδώvεται τo ιvoσιvικό oξύ µε µια αφυδρoγovάση πρoς ξαvθυλικό oξύ και στη συvέχεια πρoστίθεται µε µια συvθετάση µια αµιvoµάδα µε δότη τη γλoυταµίvη και προκύπτι το γουανιλικό οξύ (GMP).

17 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Η δραστικότητα τωv δύo παραπάvω συvθετασώv ρυθµίζεταιαπόταπρoϊόvτατωvαvτιδράσεωv, δηλαδή τo AMP και GMP, τα oπoία αvαστέλλoυv αvτίστoιχατηβιoσύvθεσήτoυς. Επειδή όµως ηβιοσύνθεση AMP απαιτεί GTP και ηβιοσύνθεση GMP απαιτεί ATP, τελικάοιδύοπορείεςείναισεσυντονισµόκαιηµια επιταχύvειτησύvθεσητoυάλλoυ voυκλεoτιδίoυ. Έτσι ρυθµίζεται στα ίδια επίπεδα η συγκέντρωση των AMP και GMP, όπωςαπαιτείταιγιατη βιοσύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων.

18 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τα µovo-φωσφovoυκλεoτίδια (IΜΡ, ΑΜΡ και GMP) µετατρέπovται σε δι- και τριφωσφovoυκλεoτίδια: µε περαιτέρω φωσφορυλίωση µε ειδικές κιvάσες, και µεκαταvάλωσηατρή γενικά ενέργειας που εκλύεται από αντιδράσεις (όπως στη γλυκολυτική πορεία και την οξειδωτική φωσφορυλίωση).

19 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Οικινάσεςτωνµονοφωσφονουκλεοτιδίων είναι εξειδικευµένες ως προς την πουρινική βάση και δε διακρίνουν τη ριβόζη από τη δεοξυ-ριβόζη στο υπόστρωµάτους. Οικινάσεςτωνδιφωσφονουκλεοτιδίων δενείναιούτε εξειδικευµένες για τις βάσεις ούτεωςπροςτοµόριο του σακχάρου του υποστρώµατόςτους.

20 (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Εξετάζοντας συνολικά τις επιµέρους ρυθµιστικές διεργασίες που αναφέρθηκαν κατά τη συνολική βιοσυνθετική πορεία των πουρινικών νουκλεοτιδίων, φαίνεται ότι η ρύθµιση αφορά αφ ενόςµεντην ποσότητα του κάθε πουρινικού νουκλεοτιδίου αφ ετέρουδετη σχετική συγκέντρωση των ATP και GTP.

21 ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Στα κύτταρα τα νουκλεοτίδιά τους βρίσκονται σε συνεχή ανακύκλωση. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την αποµάκρυνση της φωσφορικής οµάδας, οπότε µετατρέπονται σε νουκλεοζίτες. Ηδιεργασίααυτήγίνεταιείτεµεµιαποικιλία από νουκλεοτιδάσες (εξειδικευµένες στις βάσεις) είτε από µη εξειδικευµένες φωσφατάσες. Οι νουκλεοζίτες, µπορούν να διασπαστούν περαιτέρω σε ελεύθερη βάση και ριβόζη µε τις νουκλεοζιδάσες, ή σε ελεύθερη βάση και 1-φωσφοριβόζη µε τις φωσφορυλάσεςτωννουκλεοζιτών.

22 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Η1-φωσφοριβόζη ισοµεριώνεται µε τη φωσφοριβοζοµουτάση προς 5-φωσφοριβόζη, που αποτελεί και υπόστρωµα για τη βιοσύνθεση των πουρινικών παραγώγων. Καιµερικέςαπότις ελεύθερες πουρινικές βάσεις, όπως θα αναφερθείπαρακάτω, επαναχρησιµοποιούνται στη βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων, µέσα από πορείεςδιάσωσης.

23 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Αναλυτικά οι πορείες είναι οι εξής: Τo ιvoσιvικό oξύ (ΙΜΡ)µε αποµάκρυνση της φωσφορικής οµάδας δίνει ινοσίνη καιµετάαπό αποµάκρυνση της ριβόζης δίνει την ελεύθερη βάση υποξανθίνη.

24 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στησυνέχειαδραη οξειδάση της ξανθίνης (ένα ένζυµο που περιέχει FAD, µολυβδένιο, σίδηροκαιθείοκαιαπότελεί ένα είδος πρωτεΐνης µεταφοράς ηλεκτρονίων), παράγωντας όχι µόνο υπεροξείδιο του υδρογόνου αλλά και ανιόντα υπεροξειδίουτουοξυγόνου (. Ο 2 ). Το ένζυµο αυτό οξειδώνει την υποξανθίνη σεξαvθίvηκαιµετάσε oυρικό oξύ.

25 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στους ανθρώπους το ουρικό οξύ, σαν τελικό προϊόναποικοδόµησηςτωνπουρινικώνβάσεων, αποβάλλεταιαπόταούρα. Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, σε άλλα ζώα όπωςσταπτηνάκαισταερπετάτηςξηράς, το ουρικό οξύ αποτελεί τελικό προϊόν αποικοδόµησης της αµινοµάδας των αµινοξέων, εξοικονοµώντας νερό, µεαυτότοντρόποαποβολήςτουαζώτουτων αµινοξέωνµέσωβιοσύνθεσηςπουρινών.

26 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στους άλλους οργανισµούς το ουρικό οξύ απεκκρίνεται αφού µετατραπεί σε αλλαντοΐνη (στα διάφορα θηλαστικά), σε αλλαντοϊκό οξύ (σεψάρια), σε oυρία (σεψάρια και αµφίβια) ή τέλος σεαµµωνίακαι διοξείδιο του άνθρακα (σε µερικά θαλάσσια ασπόνδυλα).

27 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίµα αυξάνονται (υπερουριχαιµία): Σε περιπτώσεις διαταραχής της αποβολής του ουρικού οξέος από τους νεφρούς. Λόγωλήψης µεγάλωνποσοτήτωντροφής (π.χ. κρέας) πλούσιας σε πουρίνες (αν και αυτό επιδρά µόνο επιβαρυντικά).

28 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίµα αυξάνονται (υπερουριχαιµία): Κυρίως λόγω διαταραχών του µεταβολισµού : Από έλλειψη ενζύµων (π.χ. της φωσφατάσης της 6- φωσφογλυκόζης), οπότε η 6-φωσφογλυκόζη ενεργοποιεί τον κύκλο των φωσφοπεντοζών και µέσω αυτού αυξάνει ταεπίπεδατουφωσφοριβοζυλο-πυροφωσφορικούοξέος, µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής πουρινών και των προϊόντων αποικοδόµησής τους (ουρικό οξύ). Από διαταραχή στο µονοπάτι διάσωσης των πουρινών που επίσης οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής ουρικού οξέος µέσω αύξησης των επιπέδων του φωσφοριβοζυλοπυροφωσφορικού οξέος (βλέπε σύνδροµο Lesch-Nyhan). Από ατελή αλλοστερικό έλεγχο της ρύθµισης της παραγωγής του φωσφοριβοζυλο-πυροφωσφορικού οξέος, µε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα. Και από άλλους όχι πλήρως διευκρινισµένους λόγους.

29 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Επειδήτοουρικόοξύείναιδυσδιάλυτοσενερό αποτίθενται κρύσταλλοι ουρικού οξέος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και κυρίως στις αρθρώσεις (ουρική αρθρίτιδα), αλλά και σε διάφορα όργανα όπως στα νεφρά, προκαλούνται νεφρικές βλάβες. Η αντιµετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας γίνεται µε χορήγηση αλλοπουρινόλης (ανάλογο της υποξανθίνης), οπότε σταµατάει η δηµιουργία κρυστάλλων ουρικού οξέος και παρατηρείται µερική βελτίωση της ουρικής αρθρίτιδας.

30 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Το αποτέλεσµα αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το µηχανισµό δράσης της αλλοπουρινόλης που περιλαµβάνει: Τη δράση της σαν υπόστρωµα της οξειδάσης της ξανθίνης προς αλλοξανθίνη, η οποία όµως µένει σταθερά προσδεµένη στην ανηγµένη µορφή του ενζύµου και το απενεργοποιεί, µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων του ουρικού οξέος και τηναύξησητωνεπιπέδωντηςυποξανθίνηςκαιξανθίνης. Την αντίδρασή της µε το φωσφοριβοζυλο-πυροφωσφορικό οξύπροςτοανάλογονουκλεοτίδιοτηςαλλοπουρινόλης, οπότε µειώνονται τα επίπεδα του φωσφοριβοζυλο-πυροφωσφορικού οξέος και κατά συνέπεια ο ρυθµός de novo βιοσύνθεσης πουρινών. Την ανασταλτική δράση του νουκλεοτιδίου της αλλοπουρινόλης στο ένζυµο αµιδοφωσφοριβοζυλο-τρανσφεράση, µεαποτέλεσµατηµείωσηκαιµεαυτότοντρόποτου ρυθµού de novo βιοσύνθεσης πουρινών.

31 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τοουρικόοξύ, όπωςκαισεάλλεςπεριπτώσεις, αποτελεί ένα τελικό προϊόν αποικοδόµησης µεταβολικής πορείας που συγχρόνως παίζει και σηµαντικόπροστατευτικόρόλοστονοργανισµό. Αυτό σηµβαίνει γιατί είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και εκκαθαριστής υψηλής δραστικότητας βλαβερών ριζών. Ταεπίπεδατουουρικούοξέοςστοαίµατου ανθρώπου σε σχέση µε εκείνα στους πιθήκους και τα άλλα κατώτερα θηλαστικά, θεωρείται ότι µπορεί να συνεισφέρουν στη µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και στη χαµηλότερη συχνότητα του καρκίνουστουςανθρώπους.

32 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ανάλογη µεταβολική πορεία ακολουθούν και τα γoυαvυλικό oξύ (GMP) και ξανθυλικό οξύ (XMP). ηλαδήτο γουανυλικό οξύ µπoρεί vα δώσει ξαvθίvη, µέσω γoυαvoσίvης και γoυαvίvης. Τοξανθυλικόοξύµπορείνα µεταβολισθεί σε ξανθοσίνη και ξανθίνη. Ηξαvθίvη, κατάταγvωστά, µετατρέπεται σε oυρικό oξύ κ.λπ.

33 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Τo αδεvυλικό oξύ (ΑΜΡ) ακολουθεί λίγο διαφορετική πορεία, αφού δεν αποικοδοµείται (στα θηλαστικά) από την αντίστοιχη φωσφορυλάση των νουκλεοζιτών. Μπoρεί όµως, είτε vα µετατραπεί σε αδεvoσίvη και σε ιvoσίvη (µετοτηναπαµινάσητης αδενοσίνης) είτε να µετατραπεί σε ιvoσιvικό oξύ µε την απαµινάση του αδενυλικού οξέος.

34 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ηέλλειψητουενζύµουαπαµινάσητηςαδενοσίνης, λόγω γενετικού σφάλµατος, στους ιστούς των θηλαστικών (είναι συνήθως θανατηφόρα) κάνει το ανοσολογικό σύστηµα ανίκανο να καταπολεµήσει τις µολύνσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί η δεοξυαδενοσίνη (που ακολουθείτηνίδιαµεταβολικήπορείαµετηναδενοσίνη) συσσωρεύεταικαιφωσφορυλιώνεταιπρος datp, αυξάνονταςταεπίπεδάτουσεβαθµόπουνααναστέλλει την αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων, παρεµποδίζοντας έτσι τη βιοσύνθεση και άλλων δεοξυτριφωσφο-νουκλεοτιδίων και συνεπώς του DNA. Ο ιστός µε µεγάλη δραστικότητα στη φωσφορυλίωση της δεοξυαδενοσίνης είναι ο λεµφικός και γι αυτό παρατηρείται το πρόβληµα στα λεµφοκύτταρα.

35 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΗαποικοδόµησητουΑΜΡ προς ΙΜΡ (µε την απαµινάση του αδενυλικού οξέος) σε συνδυασµό µε τη βιοσυνθετική πορεία του ΑΜΡ από ΙΜΡ δηµιουργεί µια κυκλική πορεία (κύκλος των νουκλεοτιδίωνπουρίνης) µε τελικό αποτέλεσµα την απαµίνωση του ασπαραγινικού προς φουµαρικό οξύ. Ο κύκλος έχει µεγάλη σηµασία στους µύες, γιατί παίζει το ρόλο των αναπληρωµατικών αντιδράσεων του κύκλου του Krebs (αφού ο µυς όλατααπαραίτηταένζυµα).

36 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ηλαδή η αναπλήρωση των ενδιαµέσων του κύκλου του Krebs στους µύες γίνεται µε τον κύκλο των νουκλεοτιδίων πουρίνης δια του φουµαρικού οξέος. Έτσι σε έντονη δραστηριότητατουµυός, οπότε απαιτείται και έντονη δραστηριότητα του κύκλου του Krebs, ανδενυπάρχειτο ένζυµο απαµινάση του αδενυλικού οξέος (γενετικό σφάλµα), τότε τα άτοµα αυτά κουράζονται εύκολα και συνήθως υποφέρουν από κράµπες µετά από άσκηση.

37 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ανκαιη de novoβιοσύνθεσητωνπουρινώνείναιίδιασε όλα τα κύτταρα, η επαναχρησιµοποίηση των ελεύθερων πουρινώνγιατηβιοσύνθεσηνουκλεοτιδίωνδιαφέρει. Οι ελεύθερες πoυρίvες, κατά έvα µεγάλoπoσoστό, π.χ. 90% γιατov άvθρωπo, δεv καταβoλίζovται περαιτέρω, αλλά χρησιµoπoιoύvται για vα συvτεθoύv και πάλι µovovoυκλεoτίδια, µε µια πoρεία πoυ λέγεται µovoπάτι διάσωσης πoυριvώv.

38 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Στηνπoρείααυτή υπάρχoυvδύoφωσφoριβoζυλoτραvσφεράσες, µια για τηv αδεvίvη και µια για τη γoυαvίvη και υπoξαvθίvη. Ηµετατρoπή τωv ελεύθερωvπoυριvώv σε voυκλεoτίδια µπoρεί vαγίvεικαισεδύo στάδια, µε σχηµατισµό πρώτα τoυ voυκλεoζίτη καιµετάµε φωσφoρυλίωση αυτoύ σχηµατίζεται το voυκλεoτίδιo.

39 (ΑΠΟIΚΟ ΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) Ηπορείατηςδιάσωσηςτωνπουρινών δεν αποβλέπει µόνο στην εξοικονόµηση ενέργειας από την de novo σύνθεση των πουρινών, αλλά κυρίως στην αποµακρυνση από τον οργανισµό των µικρών ποσοτήτων των ελεύθερων βάσεων (πρωτίστωςτηςαδενίνης). Σε περίπτωση έλλειψης του ενζύµου φωσφοριβοζυλο-τρανσφεράση της γουανίνης και υποξανθίνης (σύνδροµο Lesch-Nyhan,µόνοσεάρρενες) παρατηρούνται αφ ενόςµεναυξηµένηπαραγωγήουρικούοξέος, αφ ετέρου δε νευρολογικά προβλήµατα (ακραία επιθετικότητα, αυτοκαταστροφή - αυτοακρωτηριασµός, διανοητικήκαθυστέρησηκ.λ).

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η διαθεσιμότητα του αζώτου Το άζωτο είναι από τα πιο διαδομένα στοιχεία στη φύση αφού υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία ρ. Αγγελική Τριανταφύλλου - Πιτίδη Ιατρός Μικροβιολόγος Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύριο µέληµα του ανθρώπου ήταν και είναι, η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65%

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65% NEPO Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις θρεπτικές ύλες περιλαμβάνεται και το νερό. H θρεπτική αυτή ύλη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, αν σκεφθεί κανείς ότι χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖΙΑΖΕΙ ΈΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ AURILE ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ Ο καφές είναι αγροτικό, εισαγόμενο και χρηματιστηριακό προϊόν. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται :

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : από το είδος των εφαρμοζόμενων χειρισμών. από την εφαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU)

Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU) Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU) μπορεί να ορισθεί ως μια σπάνια μεταβολική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα