ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1

2 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64, ΑΘΗΝΑ) Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», με Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, το οποίο θα καλείται εφ εξής και χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», που εδρεύει στo Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39, Τ.Κ , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Δημήτριο Κοντό, σύμφωνα με την αριθ. Υ10β/Γ.Π / ΚΥΑ (ΦΕΚ 344/ ) των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού προέδρου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και αφετέρου η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Δ.Τ. «SWEDISH SYSTEMS SECURITY», η οποία θα καλείται εφ εξής και χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 62, Τ.Κ , τηλ , φαξ , με Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία συστήθηκε με την υπ αριθ. 3153/ πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Δ. Εμμανουηλίδη και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από την διαχειρίστρια κ. Βόντα Μάρθα, σύμφωνα με το υπ αριθμ.291/ καταστατικό (ΦΕΚ 1910/2001) που αναδείχθηκε μειοδότρια, με την υπ αριθμ. 471/121/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΞΟΞ7Μ-1ΙΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,για τη φύλαξη της εισόδου του κτιρίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ (Μενάνδρου 64, Αθήνα), από ένα (1) φύλακα ανά βάρδια, για φύλαξη 5 ημερών /εβδ. πλην αργιών και ώρες και για χρονικό διάστημα ενός έτους, από την υπογραφή της σύμβασης, έναντι του ποσού των #17.395,08# πλέον ΦΠΑ, συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων δεν δύναται να αναιρεθεί από καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. 2

3 Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39. ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ : η Ανώνυμη Εταιρεία επωνυμία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η οποία βάσει της υπ αρ 820/71/ (ΑΔΑ: Β4ΣΙΟΞ7Μ-Υ2Ρ) απόφασης κατακύρωσης συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή, «Φύλαξη της εισόδου του κτιρίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ (Μενάνδρου 64, Αθήνα)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η με αριθμ. πρωτ. 3/2013 διακήρυξη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά της Εργολήπτριας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθμ. 471/121/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΞΟΞ7Μ-1ΙΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, με τα Παραρτήματά της, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Το κόστος της φύλαξης της εισόδου του κτιρίου της κτιρίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ (Μενάνδρου 64, Αθήνα), έναντι του ποσού των #17.395,08# πλέον ΦΠΑ. Άρθρο 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τις διατάξεις του Ν.2362/95 άρθ. 83, παρ. 3δ «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 3. Τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας του Κέντρου Γραπτού Τύπου από 05/02/ Του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 5. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο Το Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/ ). 7. Το άρθρο 72 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3

4 Άρθρο 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΙΜΗΜΑ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναθέτει με την παρούσα και η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να προβαίνει στην φύλαξη της εισόδου του κτιρίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ (Μενάνδρου 64, Αθήνα), με ένα (1) φύλακα ανά βάρδια, για 5 ημέρες την εβδομάδα, πλην αργιών και ώρες από έως και για χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης. Τα ανωτέρω ωράρια και τα προς φύλαξη κτίρια μπορούν να αναπροσαρμοστούν οποτεδήποτε σύμφωνα με τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αντίστοιχη τροποποίηση στη σύμβαση μετά από έγκριση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνεται με την παρούσα από την Εργολάβο, ορίζεται σε #17.395,08# πλέον Φ.Π.Α 23%, για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν την Εργολήπτρια. Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή της Εργολήπτριας αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτής θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. Η Εργολήπτρια υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια της αμοιβής και δηλώνει ότι καθόρισε αυτή μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από την ίδια και αφού έλαβε υπόψη της κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και αφού επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελούνται οι εργασίες, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος, να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνουσα πλήρως και εξ ολοκλήρου τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Το αντικείμενο του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, περιγράφονται στα επόμενα άρθρα και θα αναλυθεί στο τελικό σχέδιο σύμβασης σύμφωνα με την προκήρυξη, και την προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχομένη από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μεταστέγασης της Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε άλλο κτίριο, η σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. 4

5 Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ Η Εργολήπτρια είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, ως τεχνικά υπεύθυνη, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό, που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση της Εργολάβου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,ΕΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την Εργολήπτρια εταιρεία και θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η Εργολήπτρια σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση. Η Εργολήπτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί σε αυτόν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του ή σε τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια της ή των υπαλλήλων της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εργολήπτρια θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή όλα τα συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση το αρμόδιο τμήμα της αναθέτουσας αρχής. Η Εργολήπτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής της τον κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο εργαζόμενο σε αυτόν προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των υπαλλήλων της, σε περίπτωση συμβάντος ή συμβάντων καλυπτόμενων από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους αυτού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι εγείρουν αξίωση αποζημίωσης τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Η Εργολήπτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ασφαλιστική εταιρεία ως καλυπτόμενου από την ως άνω ασφάλιση και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή λήξη του παραπάνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών, εγγράφως. Η Εργολήπτρια, σε 10 ημέρες από την έναρξη παροχής υπηρεσιών με βάση την παρούσα σύμβαση, θα παραδώσει στον εργοδότη πιστοποιητικά, τα οποία θα υποδεικνύουν τη σύναψη 5

6 της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης. Η Εργολήπτρια ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού της. Η εποπτεία θα ασκείται από διορισμένο εκπρόσωπό της, καθ. όλη τη διάρκεια της φύλαξης στον καθορισμένο τόπο εργασίας. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εργολάβου θα πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν στην πράξη, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές απαιτούνται. Η φύση, οι συνθήκες και καταστάσεις των καθηκόντων του μπορεί να τον υποχρεώνουν να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψεως αποφάσεων και ανάληψης ταχέων ενεργειών με δική του ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών καθηκόντων του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα. Υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα καθήκοντά του σε προκαθορισμένο χρόνο, και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει τη θέση του εάν ο αντικαταστάτης του δεν έχει έρθει και δεν έχει ενημερωθεί ο κεντρικός σταθμός της εταιρείας. Η Εργολήπτρια είναι υποχρεωμένη για τον έλεγχο καταγραφή εισερχομένων- εξερχομένων, φύλαξη και ασφάλεια χώρων, υλικών και εξοπλισμού. Η Εργολήπτρια είναι υποχρεωμένη να εκτελεί πιστά τα ειδικά ανατιθέμενα καθήκοντα και να διατηρεί μια επιμελή στάση ως προς τις υποχρεώσεις της προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η Εργολήπτρια και το προσωπικό της είναι υποχρεωμένοι να είναι εχέμυθοι πάνω σε κάθε τι που αφορά τη λειτουργία και το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι φύλακες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δε θα ασχολούνται με θέματα άσχετα προς αυτή (συζητήσεις, ανάγνωση εντύπων, μουσική, χρήση οινοπνευματωδών ποτών κ.α.). Κατά την άσκηση των καθηκόντων του το προσωπικό φύλαξης της Εργολάβου, υποχρεούται να είναι σοβαρό, προσεκτικό, παρατηρητικό αποτελεσματικό και πρέπει να συμπεριφέρεται προς τρίτους με ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. Το προσωπικό φύλαξης της Εργολήπτριας, υποχρεούται ακόμα, να φορά τις τυποποιημένες στολές της εταιρείας με όλα τα εξαρτήματά της, εξοπλισμό και σήμα. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να παρέχει ασυρμάτους επικοινωνίας στο προσωπικό φύλαξης καθ όλο το εικοσιτετράωρο, φακούς, ανιχνευτές μετάλλων και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη του κτιρίου.. Το προσωπικό φύλαξης της Εργολήπτριας, υποχρεούται να είναι πάντοτε καθαρό, να έχει καλή εμφάνιση και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως της έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να συμπληρώνει και να υποβάλλει τα καθορισμένα έγγραφα και εκθέσεις. Το προσωπικό φύλαξης της Εργολάβου, θα προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα εκτελεί με άριστο τρόπο τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και 6

7 δεν θα εγκαταλείπει τη θέση του αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους. Ακόμα θα παρακολουθούν, επιλαμβάνονται και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε ανωμαλία ή κακή κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συμβάντων εις διπλούν και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στην επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών. Η Εργολήπτρια είναι υπεύθυνη για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της και οφείλει να αποζημιώσει για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν εξ αιτίας τούτων επίσης είναι υπεύθυνη να παραδώσει επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εργασίας του προσωπικού της ασφαλείας. Άρθρο 6 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου Διεύθυνση : Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα, βάσει πρωτότυπων τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, με προσκόμιση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ και μετά την έγκριση από τον/την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά την πληρωμή ο Εργολάβος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 ) καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ. Άρθρο 7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 προβλέπεται παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) επί του αντιτίμου των παρεχομένων υπηρεσιών υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (επί της παρακράτησης αυτής υπολογίζεται και χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4%, δηλαδή: 3% + (3% χ 2,4% = 0,072%) και 0,10% ν.4013/11-α'204, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσ. Συμβάσεων) = 3,172%, καθώς και 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στον Εργολάβο που θα αναδειχθεί επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, με συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00. 7

8 Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα ταμεία. Άρθρο 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Εργολήπτρια κατέθεσε την σύμφωνη με το υπόδειγμα της διακήρυξης 3/2013 και αξίας ίσης με το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς τον Φ.Π.Α. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Τέλος, συμφωνείται, ότι η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης και την άψογη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Εργολήπτρια, εκτός αν υπάρξει στο μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής καταπτώσεώς της υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή η Εργολήπτρια είναι υποχρεωμένη, ανάλογα, να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το προσωπικό ασφαλείας θα έχει μόνιμη σύνθεση, προκειμένου να αναγνωρίζεται από το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και να γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των φυλασσόμενων χώρων. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς αιτιολόγησης από την Εταιρεία με έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προσωπικού ασφαλείας αν κριθεί ακατάλληλο από την Υπηρεσία του. Η Εργολήπτρια οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο αντικαταστάτη ομοίων προσόντων σε περίπτωση απουσίας προσωπικού του από τη Μονάδα φύλαξης. Η Εργολήπτρια θα πρέπει να διαθέτει Κέντρο Ελέγχου, το οποίο θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, με το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία το προσωπικό του. Η Εργολήπτρια θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επέμβει άμεσα με δικά του πρόσθετα μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε τυχόν κλήση του προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης. Όλα τα τυχόν αναγκαία υλικά μέσα για την παροχή των υπηρεσιών διατίθενται από την Εργολήπτρια. Για οποιοδήποτε ατύχημα σε πρόσωπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω εξακριβωμένης ολιγωρίας ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι η Εργολήπτρια και αστικά και ποινικά. Σε περίπτωση κλοπής από υπαιτιότητα του προσωπικού της Εργολήπτριας, λόγω εξακριβωμένης ολιγωρίας ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων αυτού, η Εργολήπτρια υποχρεούται σε αποζημίωση του απολεσθέντος υλικού μετά από εκτίμηση της Υπηρεσίας. Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του, που προκύπτουν από την σύμβαση, και ιδιαίτερα από την 8

9 ευθύνη για τυχόν ζημιά την οποία ήθελε υποστεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή τρίτος από την πλημμελή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας σ αυτόν. Η Εργολήπτρια υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να παραδίδει αναφορά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (εφόσον του ζητηθεί) στην οποία θα περιλαμβάνονται τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί η Εργολήπτρια κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ παρά μόνο από την Εργολήπτρια που θα τυγχάνει ο μοναδικός Εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά απέναντι σε αυτήν, όλες τις από τη σύμβαση εργασίας και οποιαδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες αστικές και ποινικές. Η Εργολήπτρια οφείλει να τηρεί του κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας μέλους της Ε.Ε. εφόσον για τους τελευταίους δεν συντρέχουν κωλύματα Δημόσιας Τάξης ή Ασφάλειας ή υγείας, σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα για τους πολίτες των χωρών αυτών. Να έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση που επιβάλλεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τα οποία καλείται να αναλάβει. Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία. Να είναι κάτοχος άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας. Να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα. Να διαθέτουν την ικανότητα της καλής επικοινωνίας και ευγένειας με το κοινό. Υποχρεούται να είναι πάντοτε καθαρός, να έχει καλή εμφάνιση και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Να φέρει επιμελώς φροντισμένη και πλήρη ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή) με αναρτημένο στο αριστερό ημι-θωράκιο το ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα) και σε εμφανές σημείο το δελτίο ταυτότητας εργαζομένου ως προσωπικό ασφαλείας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υποχρεούται να είναι σοβαρός, προσεκτικός, παρατηρητικός και αποτελεσματικός και πρέπει να συμπεριφέρεται προς τρίτους με ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. Άρθρο 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, θα ασκεί τα καθήκοντά του στους εσωτερικούς χώρους των ανωτέρω κτιρίων. Θα είναι εφοδιασμένο με μνημόνιο που θα αναφέρει 9

10 τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του και θα συντάσσει ημερήσιο δελτίο αναφοράς συμβάντων το οποίο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων όποτε το ζητήσουν. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Το προσωπικό ασφαλείας θα φέρει επιμελώς φροντισμένη και πλήρη ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά του Αναδόχου. Θα είναι εφοδιασμένο με δελτίο ταυτότητας εργαζομένου ως προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα περιλαμβάνει (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 1, του άρθρου 6, του Ν.2518/1997) τα εξής: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε κάθε όψη) ΟΝΟΜΑ (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε κάθε όψη) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε κάθε όψη) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ καθώς και με ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα) στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) και στην Αγγλική γλώσσα η ένδειξη «PRIVATE SECURITY» με κεφαλαία γράμματα Το ειδικό διακριτικό σήμα φέρεται στο αριστερό ημιθωράκιο του δικαιούχου. Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να φέρει το δελτίο ταυτότητας και το ειδικό διακριτικό σήμα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το προσωπικό ασφαλείας θα φέρει εξοπλισμό, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο και ανάλογα το κτίριο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ το οποία φυλάσσει, και με ρητή απαγόρευση της «οπλοφορίας». ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το προσωπικό ασφαλείας θα συμπεριφέρεται κόσμια και ευγενικά στους επισκέπτες και τους ασθενείς και θα παρέχει πρόθυμα κάθε πληροφορία που ζητείται, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα κτίρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το προσωπικό ασφαλείας θα συμπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και με ευπρέπεια χωρίς να σχολιάζει και να λαμβάνει θέση σε τυχόν συμβάντα εκτός του αντικειμένου της υπηρεσίας του κρατώντας ουδέτερη στάση προς αυτά. 10

11 Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του απαγορεύεται να κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που θα επηρεάζουν την απόδοσή του στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως επίσης και να παρακολουθεί συσκευές τηλεόρασης. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απαγορεύεται η παρουσία οποιουδήποτε ατόμου που πιθανά να του αποσπάσει την προσοχή από την υπηρεσία του. Τήρηση της εχεμύθειας τόσο ως προς τα υπηρεσιακά ζητήματα (π.χ. κωδικοί πρόσβασης που έχουν περάσει στην γνώση του για καθαρά υπηρεσιακούς σκοπούς) όσο και ως προς πληροφορίες που αφορούν σε συναδέλφους και εργαζόμενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ουδέποτε αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν το φυλασσόμενο χώρο, τις δραστηριότητες ή οποιοδήποτε σχετικό με αυτόν στοιχείο. Κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών για συμβάντα στα οποία ήταν μάρτυρες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Το προσωπικό ασφαλείας θα παρουσιάζεται, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της υπηρεσίας του, για να ενημερωθεί από τον συνάδελφό του. Με την έναρξη της υπηρεσίας του, το προσωπικό ασφαλείας πραγματοποιεί πλήρεις ελέγχους στους φυλασσόμενους χώρους καθώς και στις προσβάσεις τους. Άρθρο 12 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Φύλαξη εισόδου. Απαγόρευση εισόδου σε μικροπωλητές, καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων ιδιωτών στην είσοδο και στον προαύλιο χώρο των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, προκειμένου να μπορεί να μεταβεί κάποιο επείγον περιστατικό εντός αυτής και να εξασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών από το κτίριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά-σεισμός). Απαγόρευση κάθε είδους φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης στους φυλασσόμενους χώρους χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το προσωπικό ασφαλείας θα ενεργεί τα νόμιμα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για κλοπή φαρμάκων, ιατρικού υλικού χρήσης κ.α. Συνεχής περιπολία στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για τη διασφάλιση της ησυχίας, της τάξης, τον έλεγχο και τη φύλαξή του. Το προσωπικό ασφαλείας θα ελέγχει την τήρηση της τάξεως στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ώστε να μην υπάρχει αδικαιολόγητος συνωστισμός ατόμων στους διαδρόμους, στους χώρους αναμονών και μάλιστα καπνίζοντες και φωνασκούντες. Λεπτομερής έλεγχος των χώρων μετά την απομάκρυνση του προσωπικού και των επισκεπτών προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν παρέμεινε σε αυτούς. κάποιο ξένο άτομο και δεν έχουν 11

12 αφεθεί επικίνδυνα και άγνωστα αντικείμενα ή υλικά τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές ή ζημιές στην περιουσία των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Έλεγχος λειτουργίας και χρήση πάντα σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφάλειας του κτιρίου του συστήματος πυρασφάλειας (πυροσβεστήρες, μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο), υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος του αναδόχου θα έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα είναι εφοδιασμένος με βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση επεισοδίων ή ξυλοδαρμών θα καλούν άμεσα την Αστυνομία για εξασφάλιση νομικής κάλυψης των περαιτέρω ενεργειών τους. Έλεγχος για την απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιουδήποτε άλλου επεισοδίου στους χώρους των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα έρχονται σε επαφή άμεσα με τον Επόπτη τους, ή τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές για την κάλυψη των περαιτέρω ενεργειών τους. Το προσωπικό ασφαλείας ουδέποτε και για κανέναν λόγο δεν αποχωρεί από τον χώρο φύλαξης δίχως την ενημέρωση και έγκριση αρμοδίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το προσωπικό ασφαλείας θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και ο αναλαμβάνων καθήκοντα φύλακας καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή. Άρθρο 13 ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Η Εργολήπτρια κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά της που απορρέει απ αυτήν: α) εφόσον εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα της φύλαξης ή η παροχή υπηρεσιών δεν ολοκληρώθηκε β) εφόσον παραβεί τους όρους της παρούσας σύμβασης. γ) εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 2. Με την απόφαση κήρυξης της Εργολήπτριας εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση γίνεται δεκτή. 3. Στην Εργολήπτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις. α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 12

13 β) Παροχή υπηρεσιών σε βάρος της έκπτωτου Εργολήπτριας, είτε από τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτου Εργολήπτριας. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Εργολήπτριας από το σύνολο ή μέρος της παροχής υπηρεσιών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ) Καταλογισμός στην Εργολήπτρια ποσού ίσου με το 10% του ύψους της Παροχής Έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στην έκπτωτο από τη σύμβαση Εργολήπτρια, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από την ίδια, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από την Εργολήπτρια μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής της ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. ΆΡΘΡΟ 14: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση διαπιστώσεως από την Επιτροπή Παραλαβής ή κυρίως από την Επιτροπή που θα ορίσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλημμελούς κατ εξακολούθηση εκτέλεσης των Υπηρεσιών μετά από σχετική εισήγησή των, έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης, ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Άρθρο 15: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης και του παραρτήματος αυτής τυγχάνουν και συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά από συμφωνία και από τα δυο μέρη, το δε έγγραφο αποτελεί αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου. Εάν η Εργολήπτρια παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κάθε ζημιά, που τυχόν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα 13

14 υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση από την Εργολήπτρια, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως για αυτόν τη σύμβαση, μετά από την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την παράβαση και την γραπτή ενημέρωση της Εργολάβου. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αναφερόμενη στο άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον η Εργολήπτρια υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν τη σύμβαση, οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα της Εργολήπτριας, αφού την ενημερώσει εγγράφως ένα (1) μήνα νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καταβάλει στην Εργολήπτρια το αναλογούν τίμημα για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας, αποκλειόμενης κάθε άλλης αξιώσεως για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς. Άρθρο 16: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ 1. Συμφωνείται ρητά ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού της Εργολήπτρια, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή εξαιτίας αυτής, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Εργολήπτρια. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του μειοδότη. 2. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με υπαιτιότητα του φύλακα, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτής ή των από αυτήν προστηθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από την Εργολάβο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος, με δαπάνη της Εργολήπτριας. 3. Η Εργολήπτρια είναι υπεύθυνη για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού απουσιάσει το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα (δεδομένου ότι οποιαδήποτε απουσία θα δημιουργούσε προβλήματα στην φύλαξη των χώρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), για την παρακολούθηση των απασχολούμενων ατόμων για την άρτια διεκπεραίωση της φύλαξης, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που ήθελε συμβεί κάποιο ατύχημα. 14

15 4. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις που απορρέουν από την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται το προσωπικό της να έχει νόμιμη άδεια εργασίας και δυνατότητα ευχερούς συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα. Η Εργολήπτρια υποχρεούται να καταθέτει ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων κατά μήνα. Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού της Εργολήπτρια και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στην Εργολήπτρια. Γίνεται ρητή μνεία ότι ο εργοδότης δεν θα βαρύνεται με καμία απολύτως αμοιβή, αποζημίωση, δαπάνη, φόρο κλπ του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί η εργολήπτρια και δεν θα βαρύνεται με οποιαδήποτε ασφάλιση για ατύχημα (ΙΚΑ κλπ) ή εισφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του παραπάνω προσωπικού, οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή εισφορά θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την εργολήπτρια, της οποίας είναι υπάλληλοι. 5. Η Εργολήπτρια υποχρεούται τόσο να αναφέρει εγγράφως κατά την διάρκεια της φύλαξης, όλα τα ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν, στο οικείο Αστυνομικό τμήμα και στον Επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις, όσο και να διαφυλάξει, το χώρο του ατυχήματος όπως έχει. Άρθρο 17: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης, η Εργολήπτρια είναι υποχρεωμένη, με δικές της δαπάνες, να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ». Το αντικείμενο, η διάρκεια, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και οι γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης, καθορίζονται στο συνημμένο στη διακήρυξη 3/2013 «Τεύχος περί Ασφαλίσεων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η εκπλήρωση της πιο πάνω υποχρέωσης της εργολήπτριας βεβαιώνεται με την προσαγωγή στον εργοδότη των οικείων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλιώς αυτός έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση στο λογαριασμό της εργολήπτριας και μέχρι το χρόνο της προσαγωγής τους. Άρθρο 18: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 1. Η Εργολήπτρια δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών της, χωρίς γι αυτό, την 15

16 οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στην περίπτωση υποκαταστάσεως, με την έγγραφη συγκατάθεση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Εργολήπτρια εξακολουθεί να ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για τις πράξεις ή παραλείψεις του τρίτου που την υποκατέστησε, καθώς και του προσωπικού του, ακριβώς σαν να είναι πράξεις ή παραλείψεις της ιδίας της Εργολήπτρια μέχρι την ολοκλήρωση-λήξη της σύμβασης. 2. Απαγορεύεται, είναι απολύτως άκυρη έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και χωρίς νομική ισχύ οποιαδήποτε παρά της Εργολήπτριας μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, των, από την παρούσα σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της, απορρεόντων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και απαιτήσεων αυτής εν όλω ή εν μέρει. Επιτρέπεται μόνο τέτοια εκχώρηση ή παραχώρηση σε Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, μετά από οπωσδήποτε προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με τους όρους που θα αναφέρονται στη συγκατάθεση αυτή. Άρθρο 19: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η Εργολήπτρια δηλώνει ρητά, ότι κατά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης με το απασχολούμενο προσωπικό της θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, που, κατά τους κανόνες της εργασίας, τους τυχόν Κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ατόμου, απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού της, του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τυχόν συνεργατών του και του προσωπικού τους και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Άρθρο 20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Όλοι ανεξαίρετα, οι σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία σχετική με τη σύμβαση, και οι βάσει αυτής, επιβεβλημένοι πάσης φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Εργολήπτρια. Η παραπάνω απαρίθμηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Εφόσον και σε όποια έκταση η Εργολήπτρια ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ήθελαν απαλλαγεί από την καταβολή τελών χαρτοσήμου ή οποιασδήποτε άλλης από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται, από την Εργολάβο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μειωμένου αντίστοιχα του συμβατικού ανταλλάγματος κατά το ποσό αυτό. Άρθρο 21 ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 16

17 ΑΡΘΡΟ 22: ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. Την υπ αριθμ. πρωτ. 3/2013 Διακήρυξη β. την τεχνική και οικονομική προσφορά της Εργολήπτριας γ. την υπ. αριθμ. υπ. αριθμ. 471/121/ (ΑΔΑ ΒΛ4ΞΟΞ7Μ-1ΙΜ) απόφαση κατακύρωσης και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα και πήραν ένα (1) η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ και δύο (2) ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κτίριο ΤΑΠ-ΟΤΕ, Μενάνδρου 64, Αθήνα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Το κτίριο του ΤΑΠ-ΟΤΕ βρίσκεται επί της οδού Μενάνδρου 64, Αθήνα και περιλαμβάνει ένα (1) υπόγειο και εννέα (9) ορόφους, με συνολική επιφάνεια τμ περίπου. Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ Η φύλαξη του κτιρίου θα γίνεται σε 24ωρη καθημερινή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 1. Η φύλαξη θα καλύπτει την είσοδο του κτιρίου, επί της οδού Μενάνδρου 64 και θα γίνεται έλεγχος των εισερχομένων και εξερχόμενων ατόμων, καθώς και έλεγχος των ανελκυστήρων, για την ανίχνευση μετάλλων (όπλων ή εκρηκτικών υλών). 2. Περιοδικός ανά δίωρο έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου (διαδρόμων, κλιμακοστασίων, κ.λ.π ). 3. 'Έλεγχος λειτουργίας και χρήση σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος πυρασφάλειας. 4. 'Έλεγχος και φύλαξη του χώρου έξω από το φυλασσόμενο κτίριο που σταθμεύουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 5. 'Έλεγχος των χώρων που περιβάλλουν το κτίριο κατά τη διάρκεια των ωρών που αναφέρονται στη σύμβαση. Το προσωπικό του μειοδότη που θα αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου, πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο έμπειρο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό: ασύρματο επικοινωνίας, φακό, ανιχνευτή μετάλλων και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη του κτιρίου. Οι φύλακες θα φέρουν στολή που θα τους χορηγείται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει αφ' ενός μεν, να διαθέτει κέντρο ελέγχου που θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του 24/ώρου και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και αφ' ετέρου δε, να έχει τη δυνατότητα να επέμβει με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε τυχόν κάλεσμα των φυλάκων του κτιρίου για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες και θα ελέγχει τους περιβάλλοντες του κτιρίου χώρους, μέσω εποπτών του κατά τη διάρκεια των ωρών της φύλαξης από την Εργολήπτρια, σύμφωνα με τη σύμβαση. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α.1. Οι φύλακες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την καθορισμένη ώρα, θα εκτελούν με άριστο τρόπο τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους. Οι φύλακες παρακολουθούν, επιλαμβάνονται και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε ανωμαλία ή κακή κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους. 18

19 Οι φύλακες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δε θα ασχολούνται με θέματα άσχετα προς αυτή (συζητήσεις, ανάγνωση εντύπων, μουσική, χρήση οινοπνευματωδών ποτών κ.α.) Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συμβάντων εις διπλούν και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στην επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών. Α.2. Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος να παραδώσει επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου από αυτό. Επίσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του μειοδότη. Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του αναδόχου και δεν θα έχει ουδεμία υπηρεσιακή, εργασιακή, οικονομική ή άλλη σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα διαθέτει δε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού την απαιτούμενη ειδική άδεια security από την Αστυνομία. 2. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε καμία περίπτωση σε εργασίες που δεν θα αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 3. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος, θα πρέπει πριν την τοποθέτηση να διαθέτει ειδική άδεια security, να έχει την έγκριση και αποδοχή της αναθέτουσας αρχής. 4. Το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο στη φύλαξη χώρων, στη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και να είναι πιστοποιημένο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Το προσωπικό θα εκπαιδευτεί ειδικά στα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γενικά στις απαιτήσεις χρήσης των συστημάτων ασφαλείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και στις αλλαγές που θα προταθούν. 5. Ο έλεγχος του προσωπικού και οι σχετικές εντολές θα δίδονται από το αρμόδιο τμήμα, επίσης τυχόν αλλαγές των προγραμμάτων θα γίνονται με άδεια της αναθέτουσας αρχής. 6. Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση, μετά από σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 7. Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δε θα γίνονται δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο προσωπικό του αναδόχου, παρά μόνο σε εκείνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίησή τους ύστερα από συνεννόηση με τα αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη του αναδόχου. 8. Θα λειτουργεί ειδικό ραδιοδίκτυο Τύπου Α ή σύστημα τεχνολογίας TETRA για το Νομό Αττικής, για την άμεση επικοινωνία σε κάθε περίπτωση 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. 1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήμερα, την 27 η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 13:58:20 EET Reason: Location: Athens Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΔΑ: 6ΛΓΒΟΡ1Κ-ΠΨΤ Παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 11, του μήνα Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ( ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ) Στο Μαρούσι σήμερα 27 /02/2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η, ημέρα Παρασκευή, του μήνα Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, την 23 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 06.04.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 88 /2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στην Κατερίνη σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Τ.Α.Α.), ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

(Ε.Τ.Α.Α.), ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. - 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 8-10-2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 103 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας. Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας. Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΥΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΥΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΥΡΟΥ Στη Σύρο σήμερα την 4 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES Α.Ε.

MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της φύλαξης των κτιρίων επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16 και Επικούρου 29, Αθήνα, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23% ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 997475133 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124936201000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα την. του μήνα έτους 2013 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα