ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. 1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε νου με ΜΦΠΑΔ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε νου με ΜΦΠΑΔ Ίδρυση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλο ακαρνανίας Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουρ γίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τμή ματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρι σης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης Ένταξη υπηρετούντων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλλήλων, ΠΕ κατηγορίας, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/39654/0022 (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γρα φείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 17Α του N. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/ Α ), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του N. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέ χωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής » όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 45 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ Α ) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α ). 4. Την υπ αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. 5. Την υπ αριθμ. 2/46430/0004/ απόφαση με ταβίβασης αρμοδιότητος και εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 2183/Β / ) 6. Το υπ αριθμ. Δ1Α ΕΞ2014/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, κατά το έτος 2014, λόγω του ιδιαίτερου αυξημένου φόρτου εργασίας επί υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων. 7. Την υπ αριθμ. 2/36626/ΔΠΔΑ/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΧΗ Κ86) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Την υπ αριθμ. 2/39654/ΔΠΔΑ/ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικο νομικών. 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ ( ) περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οι κονομικού έτους 2014, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για είκοσι (20) υπαλλήλους στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και μέχρι είκοσι (20) ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

2 19720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αθήνα, 21 Μαΐου 2014 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ / /Δ5 Φ.2.ΓΑ/ /Δ5 (2) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/77 (ΦΕΚ 244 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του N. 4218/2013 (ΦΕΚ 268//τ.Α / ) «Κύρω ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του N. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ΙΑ/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ.α ). 4. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική από φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125701/Δ5/ (ΦΕΚ 202/Β/ ) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νη πιαγωγείου συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Μ. ΜΑΓΓΙΝΑ Β. ΖΟΥΚΑ ΟΕ». 6. Την υπ αριθμ /Δ5/ αίτηση του νο μίμου εκπροσώπου. 8. Το άρθρο 2 της υπ αριθμ /ΣΤ5/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί κογλου» (Β 1667), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ.2. ΓΑ/125701/Δ5/ άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό νηπίων ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «Μ. ΜΑΓΓΙΝΑ Β. ΖΟΥΚΑ ΟΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο την ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου για δεκατέσσερα (14) νήπια, συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «MARVI S». Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Μ. ΜΑΓΓΙΝΑ Β. ΖΟΥΚΑ ΟΕ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην Μεσογείων 170 στο Μαρούσι. Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/ 10066/Δ5 (3) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/77 (ΦΕΚ 244 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α /9 5 13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του N. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.A / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του N. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λει τουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παράβολων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012» (Β 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ΙΑ/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ.α ). 4. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική από φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/133192/Δ5/ υπουρ γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου στην εται ρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 6. Την υπ αριθμ /Δ5/ αίτηση του νο μίμου εκπροσώπου. 9. Το άρθρο 2 της υπ αριθμ /ΣΤ5/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί κογλου» (ΦΕΚ 1667 τ.β ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη υπ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/ /Δ5/ (ΦΕΚ 287/Β / ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγω γείου ως προς τον αριθμό νηπίων και την οδό λειτουργίας ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28), συστεγαζόμενου στον Παιδικό Σταθμό ιδιοκτησίας της. Ο διακριτικός τίτ λος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Συστεγαζόμενο Νηπι αγωγείο ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Τατοΐου 201 στη Βαρυμπόμπη Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ζαχοπούλου Αικατερίνη. Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθμ. Υ4α/35274 (4) Ίδρυση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ια τρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρ νανίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του N. 1471/1984 (ΦΕΚ 112/Α /1984) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτι κών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 και 53 του N. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α /1992) «Εκσυγχρονισμός και Ορ γάνωση Συστήματος Υγείας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). 4. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α /2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την απόφαση υπ αριθμ. Α3β/7343/ (ΦΕΚ 378/Β /1990) «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3α/42/ (ΦΕΚ 231/Β /1992), Υ4α/9495/95/96/ (ΦΕΚ 874/Β /1996) και Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1909/Β /2009) όμοιες. 6. Το απόσπασμα πρακτικού της 22ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (θέμα 46ο), που πραγματοποιήθηκε στις Τα έγγραφα υπ αριθμ / και από του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου). 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και την υπ αριθμ. 821/ απόφαση του Διοικητή της. 9. Το απόσπασμα του 88ου Πρακτικού της Γνωμοδο τικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη, θέμα 2ο. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την ίδρυση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογι κού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας για την οργανική μο νάδα της έδρας του (Αγρίνιο), με υπεύθυνο τον ιατρό Ξυλωμένο Απόστολο. 2. Σκοπός λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογι κού Ιατρείου είναι: α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των εκδηλώσεων του, καθώς και η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς. γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό Μητρώο διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους. δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυ τούς από τους αρμόδιους φορείς. ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών. στ. η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχα ρώδη Διαβήτη. 3. Το Ε.Δ.Ι. θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό, πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό και να έχει επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με τις Διαβητολογικές Μονάδες (Κέντρα), ως αυτά αναφέρο νται στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. A3 β/7343/ απόφασης, όπως ισχύει. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθμ. 1025/67508 (5) Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δε κεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 922/72, (ΕΟΚ) αρ. 234/79, (ΕΟΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου». β) Tο άρθ. 8 του N. 4015/2011 (ΦΕΚ Α 210) «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλο

4 19722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγρο τικού κόσμου Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» που αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ Α 154) «Περί Διεπαγγελματικών οργανώσεων και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». γ) Της υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ Β 421) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Όροι προϋποθέσεις και διαδι κασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο». δ) Την αυπ αριθμ /2001 (Φ.Ε.Κ Β 90) απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τροποποίηση της /2000 (ΦΕΚ Β 421) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Όροι προϋποθέσεις και διαδι κασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο». ε) Την υπ αριθμ. Υ435/ (ΦΕΚ 831 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλου Λεονταρίδη». στ) Την από 14/02/2014 αίτηση της Εθνικής Διεπαγ γελματικής Οργάνωσης Κρέατος. ζ) Την από 03/04/2014 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν σης Ζωικής Παραγωγής. η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αναγνωρίζουμε ως Εθνική την συσταθείσα σε εθνικό επίπεδο Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με έδρα το Δήμο Αθηναίων του Ν. Αττικής, το καταστατικό της οποίας καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρω τοδικείου Αθηνών υπ αριθμ. 1811/ Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος ανα γνωρίζεται για τις δραστηριότητες για τις οποίες τα μέλη της συγκεντρώνουν βαθμό αντιπροσωπευτικότη τας μεγαλύτερο από το δύο τρίτα (2/3), ως εξής: α. Την παραγωγή πρώτης ύλης. β. Τη μεταποίηση πρώτης ύλης. γ. Την εμπορία πρώτης ύλης. δ. Την εμπορία τελικού προϊόντος. Είναι δυνατή η είσοδος νέων μελών στην Εθνική Δι επαγγελματική Οργάνωση Κρέατος σύμφωνα με την παράγραφο στ του άρθρου 2 της απόφασης υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ Β 421). Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α 210) και με τα άρθρα 4 και 7 της υπ αριθμ /2000 απόφασής μας, καθώς και αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της ίδιας απόφασης, ορίζεται η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ & Α.Π.Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια του τμήματος Αξιοποίησης Κρέατος, Προϊόντων Κρέατος και Λοιπών Κτην. Προϊόντων. 3. Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της υπ αριθμ /2000 απόφασης μας, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Αρχής. Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Γραμματέα μπορεί να προσφύγει η Εθνική Διεπαγγελματική Κρέ ατος ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου το θέμα επιβολής της κύρωσης κρίνεται οριστικά. 4. Η αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ορ γάνωσης Κρέατος τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή της στο Μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α 210) και μετά τη δημοσίευσή της απόφασης αναγνώρισης στην εφημερίδα της κυβερ νήσεως. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Αριθμ (6) Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργί ας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορ ριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 136/2010, «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων». 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1632/Β / ) «Ει δικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» με αντικείμενο «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομέ νων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργα σίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύουν. 6. Την υπ αριθμ. 1168/ απόφαση του Δημάρ χου Ρεθύμνης περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του οικείου Δήμου. 7. Την υπ αριθμ. 362/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμ μάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του οικείου Δήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι, λόγω του έντονου τουριστικού χα ρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, επιβάλλεται η καθιέρωση ειδικού ωραρίου λειτουργίας σε τμήματα της οικείας Υπηρεσίας Καθαριότητας, ανά περίπτωση. 9. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, η οποία ανέρχεται σε για τους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ υπαλλήλους αντίστοιχα, που θα βαρύνει τους Κ.Α.: , , , , , , και Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014, «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας κα θώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες σε τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, όπως αναφέρεται παρακάτω, ανά περίπτωση: α) ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξαιρούμε από την εφαρμογή του καθιερωμένου ωρα ρίου λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου Αστικού Πε ριβάλλοντος και καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 12ωρη επταήμερη βάση, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου, για τους κάτωθι υπαλλήλους του τμήματος ανά κλάδο και κατηγορία, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Δεκατρείς (13) εργαζόμενοι Ι.Δ.Α.Χ.: Τέσσερις (4) εργαζόμενοι ΣΥΝΟΛΟ: ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 4 ΣΥΝΟΛΟ 13 β) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ Εξαιρούμε από την εφαρμογή του καθιερωμένου ωρα ρίου λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας Διαχεί ρισης Απορριμμάτων και καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 24ωρη επταήμερη βάση, χωρίς κατάργηση του πεν θημέρου, για τους κάτωθι υπαλλήλους του τμήματος ανά κλάδο και κατηγορία, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι. Ι.Δ.Α.Χ.: Είκοσι οκτώ (28) εργαζόμενοι. ΣΥΝΟΛΟ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ 21 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 28 V) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εξαιρούμε από την εφαρμογή του καθιερωμένου ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων και καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 12ωρη επταήμερη βάση, χωρίς κατάργηση του πεν θημέρου, για τους κάτωθι υπαλλήλους του τμήματος ανά κλάδο και κατηγορία, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Επτά (07) εργαζόμενοι. Ι.Δ.Α.Χ.: Δύο (2) εργαζόμενοι. ΣΥΝΟΛΟ: ΕΝΝΕΑ (9) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ YE 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ 7

6 19724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους ,00, η οποία βαρύνει τους Κ.Α.: , , , , , , και του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, κα θώς και των επόμενων οικονομικών ετών του Δήμου Ρεθύμνης. Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α. Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ Αριθμ (7) Ένταξη υπηρετούντων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλλήλων, ΠΕ κατηγορίας, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Ερ γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 167/88 (ΦΕΚ 76/Α ) Ίδρυση θέσεων Ε.Ε.Π. και ΕΑΤ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (193/Α ) με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ του Ν. 4009/ Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπτ. 5 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α ). 7. Την υπ αριθμ. 2702/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ ΧΧΕ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την αυτο δίκαια μετατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου II σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α ). 9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονι κών Επιστημών στην υπ αριθμ. 16/ συνεδρίασή της. 10. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστη μών Υγείας στην υπ αριθμ. 7/ συνεδρίασή της. 11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην υπ αριθμ. 33/ συνεδρίασή της. 12. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ αριθμ. 135/ συνεδρίασή της. 13. Τα στοιχεία του προσωπικού τους Μητρώου. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων στο Ίδρυμα υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΠΕ, στην κατηγορία Εργα στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδί καια μετατροπή των θέσεων τους σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος, επειδή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ ματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως ακολούθως: Ι. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Α) Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρο τικού Περιβάλλοντος 1. Η Αγγελάκη Αναστασία του Αντωνίου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.,για εργαστηριακό εφαρμοσμέ νο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2. Η Γκόλια Ευαγγελία του Ευθυμίου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για εργαστηριακό εφαρμοσμένο δι δακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Πα ραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 3. Ο Ζάρπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για εργαστηριακό εφαρμοσμέ νο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 4. Ο Καβαλάρης Χρήστος του Κωνσταντίνου εντάσσε ται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για εργαστηριακό εφαρμο σμένο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 5. Ο Μπαρτζιάλης Δημήτριος του Ιωάννη εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π, για εργαστηριακό εφαρμοσμέ νο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Β) Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι βάλλοντος 1. Ο Δομενικιώτης Χρήστος του Νικολάου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεω πονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. II. Σχολή Επιστημών Υγείας Α) Τμήμα Ιατρικής 1. Ο Βαλιάκος Ηλίας του Αποστόλου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., με ειδικότητα «Φαρμακολογία», για ερ γαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Εργαστη ρίου Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Τμήμα Κτηνιατρικής 1. Ο Γιαννακόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου εντάσ σεται στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π., με ειδικότητα «Διαχείριση και Οικολογία άγριας πανίδας Οικολογία παθογόνων μικροοργανισμών της άγριας πανίδας Βιοποικιλότητα», για εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Γ) Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 1. Ο Μαργαριτόπουλος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., με ειδικότητα «Εξε λικτική Βιολογία Γενετική ζωικών πληθυσμών Βιο ποικιλότητα», για εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδα κτικό έργο του Εργαστηρίου Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας 2. Ο Σταμάτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου εντάσ σεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π, με ειδικότητα «Εξελικτική Βιολογία Γενετική ζωικών πληθυσμών Βιοποικιλότη τα», για εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Εργαστηρίου Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας. ΙΙΙ. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Α) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1. Η Βούλγαρη Αικατερίνη του Δημητρίου εντάσσε ται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακές αναγνωστικές δυσκολίες στα Ελληνικά: μια προσέγγιση από τα μοντέλα διπλής οδού», για ερ γαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Παιδα γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Β) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν θρωπολογίας 1. Η Μητσοπούλου Χριστίνα του Ευσταθίου εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., με γνωστικό αντικείμενο «Κλα σική Αρχαιολογία», για εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπι στικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Βόλος, 23 Μαΐου 2014 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

8 19726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 11 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 82335/Ζ2/22 8 2005 (ΦΕΚ 1173, τ.β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα