Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο"

Transcript

1 Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο, 1 ε επηεκβξίνπ 2011, ηέζεθαλ θάπνηνη ζηόρνη γηα θαιύηεξε πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Oθζαικνινγία, ζηε «Γηα βίνπ Mάζεζε» θαη ζηελ παξνρή πςεινύ θιηληθνύ έξγνπ. Oη ζηόρνη καο επεηεύρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκό. H πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ησλ θνηηεηώλ δηακνξθώζεθε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο επηηαγέο ηεο δηεζλνύο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ECTS εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, κε κηθξέο νκάδεο θνηηεηώλ, θνηλά καζήκαηα θαη παξνπζίαζε ppt. ηελ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηελ Οθζαικνινγία πξνζπαζήζακε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθεπόκελσλ λα ππάξμεη έλα θιίκα επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά, βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο, καζήκαηα, πξαθηηθέο εμεηάζεηο ζηνπο ππνηνκείο ηεο εηδηθόηεηάο καο δίλνληαο έηζη εθόδηα, γηα κηα άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. ηελ παξνρή θιηληθνύ έξγνπ πξνζπαζήζακε κέζα ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο, λα δώζνπκε έλα πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ εθνδηάδνληαο ηελ Kιηληθή κε 7 H/Y, κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο (OCT, ελδνζειηόκεηξα, ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο). ηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεύζεσλ θεξαηνεηδνύο, νη θεξαηνπιαζηηθέο δηπιαζηάζηεθαλ εθαξκόδνληαο λέεο ηερληθέο, ώζηε κε έλα δόηε λα έρνπκε 2 ιήπηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ΓEΠ, ηνπο γηαηξνύο ηνπ EY, ηνπο εηδηθεπόκελνπο, ην λνζειεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, θαζώο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπλερηδόκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ έξρνληαη ζηνπο ηνκείο Yγείαο θαη Παηδείαο εκείο ζα πξνρσξήζνπκε κε αλζξσπηά, ζπλαδειθηθή αιιειεγγύε, δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία, γηα κηα αμηνπξεπή πεξίζαιςε, πςεινύ επηπέδνπ πξνπηπρηαθή θαη κεηεθπαηδεπηηθή εθπαίδεπζε, πνπ λα ηηκά ηελ Iαηξηθή ρνιή A.Π.Θ. Παλαγηώηεο Οηθνλνκίδεο Kαθηγητής Oφθαλμολογίας Διεσθσντής Α Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

3 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 1. Ιζηνξία Ζ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, είλαη από ηηο πξώηεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ην 1943, κε Γηεπζπληέο ηνπο Καζεγεηέο Θεόδσξν Σδαλίδε, Γεώξγην Γεσξγηάδε, Παλαγηώηε Κώλζηα, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Υξήζην Φξαγθνύιε θαη ηνπο Καζεγεηέο Νηθόιαν ηάγθν θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε. Από ηελ 1 ε επηεκβξίνπ 2011 ε Κιηληθή δηεπζύλεηαη από ηνλ Καζεγεηή Παλαγηώηε Οηθνλνκίδε. 2. Δγθαηαζηάζεηο Ζ Κιηληθή ζηεγάδεηαη ζηε Νόηηα Πηέξπγα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Απνηειείηαη από ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ, ζαιάκνπο λνζειείαο, γξαθεία δηεπζπληνύ, ηαηξώλ, γξακκαηεία, ρώξν εκεξήζηαο λνζειείαο, ρώξν αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα αλακνλήο ζπλνδώλ αζζελώλ θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Σν ζπγθξόηεκα ησλ ρεηξνπξγείσλ πεξηιακβάλεη 3 αίζνπζεο αζήπησλ ρεηξνπξγείσλ θαη κίαο ζεπηηθήο, ρώξν πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο, γξαθείν πξντζηάκελεο ρεηξνπξγείσλ θαη ζηάζε αδειθώλ θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ρεηξνπξγείσλ. Ζ λνζειεπηηθή κνλάδα ζπλίζηαηαη από ην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ηε ζηάζε ησλ αδειθώλ θαη ζαιάκνπο λνζειείαο αζζελώλ, 4 ηεηξάθιηλνπο, 1 ηξίθιηλν θαη 2 δίθιηλνπο. Γηαζέηεη Μνλάδα κηαο κέξαο λνζειείαο κε νθηώ αλαθιηλόκελα θαζίζκαηα θαη κεράλεκα βηνκεηξίαο, IOL- MASTER γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ελδνθαθώλ, ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη Javal. ηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ιεηηνπξγνύλ εμεηαζηηθέο κνλάδεο ηεο Kιηληθήο απνηεινύκελεο από: ην Δμσηεξηθό Ηαηξείν Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Πεξηζηαηηθώλ, ην Σαθηηθό Γεληθό Οθζαικνινγηθό Δμσηεξηθό Ηαηξείν κε 2 εμεηαζηηθέο κνλάδεο, ην Δηδηθό Οθζαικνινγηθό Ηαηξείν, εθ πεξηηξνπήο Παηδννθζαικνινγηθό, ην ηαηξείν Γιαπθώκαηνο, ην Ηαηξείν Βπζνύ ηνπ νθζαικνύ, ην Ηαηξείν Κεξαηνεηδνύο θαη ην Ηαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο. 3. Σθνπόο ιεηηνπξγίαο Απνζηνιή Σθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα πάλσ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο θαζώο θαη ε πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ παζήζεσλ ηνπ νξγάλνπ ηεο νξάζεσο, ηνπ βνιβνύ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Δηδηθόηεξα ε ππάξρνπζα δνκή ηεο Kιηληθήο βνεζά ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία, όζνλ αθνξά ζηελ: α) Κάιπςε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν, θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο

4 ηδίαο θαη άιισλ Κιηληθώλ Μνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηάο ηεο. β) Πξνπηπρηαθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Οθζαικνινγίαο ζηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. γ) Αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. δ) πλεξγαζία θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ κε άιια αθαδεκατθά ή εξεπλεηηθά Ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. ε) Δμππεξέηεζε ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ζε εηδηθή γλώζε, ζπκβνπιή θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, ζε ζέκαηα κε ηα νπνία εηδηθεύεηαη ε Κιηληθή θαη νη Τπνκνλάδεο ηεο. ζη) Παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη δεπηεξνβάζκηαο λνζειείαο ζε αζζελείο κε λνζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά ηεο αληηθείκελα θαη πνπ πξνζηξέρνπλ απηόβνπια ζ απηήλ, θαζώο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη ζ απηήλ από άιιεο Οθζαικνινγηθέο Κιηληθέο ηνπ ΔΤ, ή ηνπ εμσηεξηθνύ. δ) Δθπαίδεπζε ζηελ εηδηθόηεηα, κε βάζε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζύγρξνλεο Οθζαικνινγίαο. Παξαθνινύζεζε ησλ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ από ηαηξνύο, λνζειεπηέο, θαζώο θαη άιινπο ιεηηνπξγνύο ησλ θιάδσλ πγείαο κε ζηόρν ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζή ηνπο. ε) Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ ζε αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ επηκέξνπο Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. ζ) Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, θξνληηζηεξίσλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηεο Κιηληθήο, ησλ ππνινίπσλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη άιισλ λνζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, ησλ Οθζαικηάηξσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 4. Δπηηεινύκελν Έξγν Σν έξγν ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο κε ηηο εηδηθέο ππνκνλάδεο ηεο δηαθξίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθό, εξεπλεηηθό θαη θιηληθό-εξγαζηεξηαθό Εθπαηδεπηηθό έξγν. Σν εθπαηδεπηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ε νπνία επηηειείηαη από ην δηδαθηηθόεξεπλεηηθό πξνζσπηθό (ΓΔΠ) θαη είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο.

5 Σελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο Οθζαικνινγίαο. Ζ εθπαίδεπζε απηή δηαθξίλεηαη ζε πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή. Πεξηιακβάλεη θιηληθά θαη ζεσξεηηθά καζήκαηα, δηαιέμεηο θαη πξαθηηθά θξνληηζηήξηα από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο. Tελ Eθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ Γεληθήο Iαηξηθήο θαη Iαηξηθήο Eξγαζίαο. Σελ νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ζε ππνηνκείο ηεο Οθζαικνινγίαο. Σε ζπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ, ηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ζηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ Κιηληθώλ Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. Σελ Δθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Kιηληθήο Εξεπλεηηθό έξγν. Σν εξεπλεηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σν ζρεδηαζκό, ηελ εθηέιεζε θαη ηε δεκνζίεπζε πξσηνθόιισλ θιηληθώλ εξεπλώλ θαη πεηξακαηηθώλ κειεηώλ. Σν εξεπλεηηθό έξγν εθηειείηαη από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο απηνηειώο ή ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ΓΔΠ άιισλ θιηληθώλ ή εμσπαλεπηζηεκηαθνύο εξεπλεηέο από ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. Σελ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη πξσηνηύπσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ από λένπο εξεπλεηέο Κιηληθό - εξγαζηεξηαθό έξγν Σν θιηληθό-εξγαζηεξηαθό έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή δηάγλσζε, ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή, ζπληεξεηηθή θαη επεκβαηηθή αληηκεηώπηζε κε ζύγρξνλεο, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο κεζόδνπο, ησλ αζζελώλ, πνπ λνζειεύνληαη ζηελ Κιηληθή, ή ζε άιιεο Κιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη ησλ εμσηεξηθώλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη ή παξαπέκπνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο. 5. Οξγάλωζε ζε Μνλάδεο θαη Υπνκνλάδεο ηα πιαίζηα ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ιεηηνπξγνύλ νη αθόινπζεο κνλάδεο: α) Γεληθήο θαη Δπείγνπζαο Οθζαικνινγίαο 1. Σκήκα Γεληθώλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. 2. Σκήκα Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. β) Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ 1. Δπηθάλεηαο θεξαηνεηδνύο 2. Παηδννθζαικνινγίαο ηξαβηζκνινγίαο

6 3. Πξνζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Κεξαηνεηδνύο, Καηαξξάθηε θαη Γιαπθώκαηνο 4. Οπηζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Παζνινγίαο Bπζνύ θαη Υεηξνπξγηθήο Yαινεηδνύο Aκθηβιεζηξνεηδνύο - Θεξαπεπηηθήο Laser 5. Δξγαζηεξίσλ Οθζαικνινγηθώλ Παξαθιηληθώλ Δμεηάζεσλ & Θεξαπείαο: Φσηνγξαθίαο, Οθζαικνζθόπεζεο αξώζεσο Laser θαη Αγγεηνγξαθίαο, Οθζαικηθήο Σνκνγξαθίαο Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο γ) Φεηξνπξγείωλ Οθζαικνινγηθήο Mηθξνρεηξνπξγηθήο Απνηειείηαη από ηξεηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο κε πιήξε ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ππνζηεξίδνληαη κε εμνπιηζκό γεληθήο αλαηζζεζίαο. Δπίζεο ππάξρεη κία ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα ηα ζεπηηθά ρεηξνπξγεία. δ) Μεηακόζρεπζεο Kεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ ηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ. ιεηηνπξγεί ε Σξάπεδα Οθζαικώλ θαη ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν κε όιν ηνλ απαηηνύκελν κεραληζκό (ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνύο, παρπκεηξία θεξαηνεηδνύο, δύν ελδνζειηόκεηξα, ςπγεία, εξγαιεία θαη κεράλεκα Cross Liking). ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν εθαξκόδνληαη ζύγρξνλεο ηερληθέο κεηακόζρεπζεο θεξαηνεηδνύο. Τπεύζπλνο ηεο κνλάδαο είλαη ν θ. Νηθόιανο Εηάθαο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. ε) Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ ζηελ Οθζαικνινγία. Σν Δξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζε ρώξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Τπεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ν θ. Φώηεο Σνπνύδεο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. Πεδία έρεσνας: Κιαζηθή Δπηδεκηνινγία πιεζπζκηαθέο κειέηεο, Γελεηηθή/Γελεηηθή Δπηδεκηνινγία, Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη, Οθζαικηθή αηκαηηθή ξνή, Κιηληθέο δνθηκέο (clinical trials) ζε Γιαύθσκα (GL), Ζιηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (AMD), Γηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (DR). 6. Πξνζωπηθό ηεο Κιηληθήο Ζ Κιηληθή ζηειερώλεηαη από παλεπηζηεκηαθό - ηαηξηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ππεξεηεί ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη από ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΔΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Ιαηξηθό πξνζσπηθό Μέιε ΔΕΠ Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από ην Γηεπζπληή θαη 4 κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη 1 Παλεπηζηεκηαθό Τπόηξνθν Ιαηξηθό πξνζσπηθό Ιαηξνί ΕΣΥ Σν πξνζσπηθό απηό απνηειείηαη από 3 εηδηθνύο ηαηξνύο ΔΤ (2 Γηεπζπληέο θαη 1 Α Δπηκειεηή) θαζώο θαη 13 εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο πνπ ππεξεηνύλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηεο Κιηληθήο είλαη 10, ελώ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αλέξρνληαη ζε 24.

7 6.4. Δηνηθεηηθό πξνζσπηθό Σν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό πεξηιακβάλεη 2 γξακκαηείο (ακεηβόκελεο από πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΛΚΔ) θαη 1 δηνηθεηηθό ππάιιειν 6.5. Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό Σν λνζειεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό, πνπ ππεξεηεί ζηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ζην Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ, θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηεο Κιηληθήο. Σύλζεζε Πξνζωπηθνύ θαηά ην Αθαδεκαϊθό έηνο Μέιε Δ.Ε.Π. Δηεπζπληήο: Καζεγεηέο: Οηθνλνκίδεο Παλαγηώηεο, Καθηγητής Εηάθαο Νηθόιανο Σνπνύδεο Φώηηνο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο: Καθαβνύηε-Γνύδνπ Αγγειηθή Μόζρνπ Βάγηα Σπλεξγαδόκελν κέινο ΔEΠ: Kαξακπαηάθεο Bαζίιεηνο, Kαθηγητής Διεσθσντής Πειραματικής Οφθαλμολογίας Ιαηξνί ηνπ ΕΣΥ Δηεπζπληέο: Επηκειεηήο Α : Μαινύηαο ηέθαλνο Γηάθαο άββαο Μπαιαλίθαο Γεώξγηνο Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο: Καξακήηζνο Αζαλάζηνο Λειηνπνύινπ Ωξαία Μπίζκπαο Ησάλλεο Μπξόδνπ Αηθαηεξίλε Νανπκίδε Σαηηάλα Οηθνλόκνπ Αζαλάζηνο Παππάο Θενθάλεο Παπαζηεξγίνπ Διζα Σδακίραο Ησάλλεο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Υπνςήθηνη Δηδάθηνξεο: Bνπδνπξαγθάθε Eηξήλε Γηαλλόπνπινο Θεόδσξνο Γεξβέλεο Νηθόιανο Γεκηξηδόγινπ Ηνξδάλεο Γξαλίδεο Γεώξγηνο Εώηηα Παξαζθεπή

8 Καινπδά Πειαγία Καξαθπιόγινπ Μαξία Kνξδαιή Παλαγηώηα Λειηνπνύινπ Ωξαία Μάιακαο Αγγειάθεο Μαιαλδξάθεο Μηραήι Mεξζίλνγινπ Aλδξεάλα Mηξαρηζήο Θεόδσξνο Μνπκηδήο Γεώξγηνο Mπνκπνξίδεο Kσλ/λνο Ναλάο ηέθαλνο-γεκήηξηνο Nasr Mayssa αινληθηνύ Aγγειηθή ακαλίδνπ Θενδώξα ηακνπιάο Κσλ/λνο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Φειεθίδεο Αλαζηάζηνο Υξαληώηε Αγγειηθή Εηδηθεπόκελνη: Γξακκαηεία: Δηνηθεηηθόο ππάιιεινο: Γξαγνύκεο Νηθόιανο Kαπήο Παξαζθεπάο Kηάλα Aλλέηα Κνινθνηξώλε Γέζπνηλα Λάηνπ Nαπζηθά Λακπξνγηάλλεο Λάκπξνο Μαθξίδεο Αιέμαλδξνο Μαξηλόπνπινο Κσλ/λνο Μεξζίλνγινπ Αληξηάλα Ναλάο ηέθαλνο Γεκήηξεο Νηόξα Θάιεηα Παπαδνπνύινπ Δηξήλε Υξαληώηε Αγγειηθή Γηαλλαθνπνύινπ Αιεμάλδξα Παπινύδε Μαξηέιια Κεξακηδάο σηήξηνο Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό: Γεκεηξηάδεο άββαο, Πξντζηάκελνο Αιεμηάδνπ Α. Αζιαλίδνπ νθία Καδάθε Διέλε Καιατηδή Αλαζηαζία Καζαζηνγηάλλε Βαζηιηθή Κνπθηώηνπ Άλλα Κνύηξα Διέλε

9 Μεζνλύθηεο Άγγεινο Πινπκίδνπ Μαξίλα Πξνζσπηθό Χεηξνπξγείνπ: Λάιινπ-Ρνύζζε Υξπζνύια, Πξντζηακέλε Γηανπηδή Γέζπνηλα Γθίιε Δπθξνζύλε Κέδνπ Διέλε Κεζζνπνύινπ εβαζηεία Κνπξζηνύκε Αζαλαζία Μόζρνπ Γεσξγία Σδίγθα Αηθαηεξίλε Φπδαλίδνπ Διεπζεξία Υαηδεαγγέινπ Διηζάβεη 7. Λεηηνπξγία Κιηληθήο Αξκνδηόηεηεο Ζ Κιηληθή ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ πεξί Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζνθνκείσλ θαη Κιηληθώλ Δηεπζπληήο 1. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππόινγνο ζηε Γ.. ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, ζηε Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο θαη ησλ Τπνκνλάδσλ ηεο, ηε ρξήζε νξγάλσλ θαη πιηθώλ πνπ αλήθνπλ ζ απηή, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θνηηεηώλ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζηνπο ρώξνπο ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κιηληθήο από βιάβεο θαη κε θπζηνινγηθή θζνξά. 2. πληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Κιηληθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ-ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ, νξγάλσλ θαη ρώξσλ ηεο Κιηληθήο. 3. πληνλίδεη ην δηδαθηηθό (πξνπηπρηαθό-κεηαπηπρηαθό) θαη εξεπλεηηθό έξγν ηεο Κιηληθήο. 4. Δίλαη αξκόδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ρώξσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηε ζηειέρσζή ηεο κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηεο, ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 5. Δηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ θηλεηό εμνπιηζκό θαη ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πξνο ην λνζνθνκείν θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. ην έξγν ηνπ ζπλεπηθνπξείηαη από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ, νη νπνίνη κεξηκλνύλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ην θαζνξηδόκελν, από ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο Κιηληθήο, πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο νδεγίεο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Μέιε ΔΕΠ Eηδηθνί Οθζαικίαηξνη ΕΣΥ Οη ππεύζπλνη ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ ηεο Kιηληθήο ππνρξενύληαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εύξπζκν ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαη είλαη ππόινγνη πξνο ηνλ Γηεπζπληή. Οθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Kιηληθήο.

10 Δίλαη ππεύζπλνη: γηα ην πεξηερόκελν ηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο πξνο ηνπο εηδηθεπνκέλνπο θαη ηε ηήξεζή ηνπ, γηα ηνπο ΑΔ, ηνπο νθζαικηάηξνπο πνπ κε αίηεζή ηνπο δήηεζαλ από ηελ Γηεύζπλζε ηεο θιηληθήο ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, θαζώο επίζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνύ ηαηξείνπ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Με επζύλε ησλ πξέπεη λα ζπλέξρνληαη ηα κέιε ηεο ππνκνλάδαο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ, ηελ βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν. Σα κέιε ΓΔΠ θαζώο θαη νη εηδηθνί νθζαικίαηξνη ΔΤ νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηεο Kιηληθήο Αξκνδηόηεηεο θαη Yπεύζπλνη Κιηληθή Δπείγνληα θαη Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Κιηληθή Ννζειεία αζζελώλ: Π. Oηθνλνκίδεο, Α. Καθαβνύηε - Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ,. Γηάθαο Γεληθά Δμωηεξηθά Ιαηξεία: η. Μαινύηαο, Γ. Μπαιαλίθαο Κέληξα Υγείαο:. Γηάθαο Πξόγξακκα Φεηξνπξγείνπ: Π. Οηθνλνκίδεο Κιηληθέο Τπνκνλάδεο Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο Κεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Τκήκα Κεξαηνεηδνύο: Ν. Εηάθαο Τκήκα Πξόζζηαο Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο: Κ. Μπνκπνξίδεο Τκήκα Kαηαξξάθηε: Π. Oηθνλνκίδεο, N. Zηάθαο Τκήκα Γιαπθώκαηνο: Α.Γ. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Τκήκα Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παζνινγίαο Βπζνύ: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παηδννθζαικνινγίαο: Ν. Εηάθαο, Α. Καθαβνύηε-Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ Τκήκα Υπεξήρωλ: η. Μαινύηαο

11 Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ιαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Γιαπθώκαηνο Α θαη B Ιαηξείν Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ θαη Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο - Ακθηβιεζηξνεηδνύο A θαη B Ιαηξείν Παηδννθζαικνινγίαο A, B, Γ Δξγαζηήξηα Φωηνγξαθίαο Πξνζζίωλ Μνξίωλ: Κ. Μπνκπνξίδεο Φωηνγξαθίαο Βπζνύ θαη Φινπνξναγγεηνγξαθίαο: Π. ηεξγίνπ Θεξαπεπηηθήο Laser: Π. ηεξγίνπ YAG Laser: Γ. Mπαιαλίθαο Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Αλάιπζεο νπηηθώλ ηλώλ: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Τνκνγξαθίαο ακθηβιεζηξνεηδνύο, OCT: Π. ηεξγίνπ Tνπνγξαθίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Παρπκεηξίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Φ. Σνπνύδεο Υπεξερνγξαθίαο:. Μαινύηαο Πεξηκεηξίαο: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Eξεπλαο θαη Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Πεηξακαηηθό Δξγαζηήξην: πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Οθζαικνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Β. Καξακπαηάθεο Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο

12 Μεηαπηπρηαθή θαη πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο, A. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, Φ. Σνπνύδεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο Μεηαπηπρηαθά: Π. Οηθνλνκίδεο Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξωζε: Φ. Σνπνύδεο Δλδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά: Α. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, B. Mόζρνπ Βηβιηνζήθε: Β. Μόζρνπ Ιζηνζειίδα: Π. Οηθνλνκίδεο Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλσλ: Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο : Π. Οηθνλνκίδεο 7.4. Εηδηθεπόκελνη: Δηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Οη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί ππνρξενύληαη θαη δηθαηνύληαη: Να ηεξνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ζηελ Κιηληθή Να ζπκπεξηθέξνληαη κε βάζε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία πξνο ηνπο αζζελείο Να θαιιηεξγνύλ ζρέζεηο «κε αληαγσληζκνύ» αιιά ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο Να ζπλεξγάδνληαη παξαγσγηθά κε εηδηθεπόκελνπο άιισλ Κιηληθώλ Να ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηεο Κιηληθήο Να αλνίγνπλ άκεζα θάθειν αζζελνύο θαη λα ηνλ ηεξνύλ πιήξσο ελεκεξσκέλν Να δηαρεηξίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ησλ αζζελώλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Να πξνεηνηκάδνπλ ηνπο αζζελείο γηα ρεηξνπξγείν Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ Να δίδνπλ ζεξαπεπηηθέο αγσγέο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζαιάκνπ

13 Να ζπκπιεξώλνπλ ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηελ επίθξηζε ζην θάθειν αζζελνύο Να ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Υεηξνπξγείσλ Να απαηηνύλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο ηε κεηάδνζε ησλ κπζηηθώλ ηεο ηέρλεο Να ελεκεξώλνληαη θαη λα ελεκεξώλνπλ θαη αλάζεζε γηα ηελ επίθαηξε βηβιηνγξαθία Να ζπιιέγνπλ θαη λα ηεξνύλ εηδηθό θάθειν κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή θιηληθήο έξεπλαο θαη ζηε ζπγγξαθή εξγαζηώλ Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Κιηληθήο, ηεο ΠΟΔ, ηεο ΟΔΒΔ θαη όισλ ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ (Ζκεξίδεο πλεδξίσλ) Να βνεζνύλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ Να πξαγκαηνπνηνύλ πεηξακαηηθά ρεηξνπξγεία Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο (Μεηαδηδαθηνξηθνί Υπνςήθηνη δηδάθηνξεο) ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο δηέπνληαη από ηηο εμήο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηελ Κιηληθή: 1. ηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή απαζρνινύληαη δέθα (10) Άκηζζνη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο (Α.Δ..). Ζ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε είλαη άκηζζε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα, ρσξίο ππνρξέσζε παξνρήο έξγνπ. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε εξεπλεηηθά πξσηόθνιια απαζρνινύληαη σο ππεξάξηζκνη. 2. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο Κιηληθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ΓΔΠ, ν νπνίνο θαη εηζεγείηαη ην δηνξηζκό ηνπο ζηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ. Γηα θάζε Α.Δ.. νξίδεηαη από ηελ Γηεύζπλζε ηεο Kιηληθήο, κέινο ηνπ ΓΔΠ σο ζύκβνπινο-επηβιέπσλ, ελώ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο επηβιέπνπλ ηα ππεύζπλα γηα ηε δηαηξηβή ηνπο κέιε ΓΔΠ. Ζ ειηθία ησλ Α.Δ.. δελ ππεξβαίλεη ην 40ν έηνο θαηά ηελ αξρηθή ζεηεία ηνπο, ε νπνία είλαη δηεηήο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο. 3. Ζ πξόζβαζε ησλ Α.Δ.. ζηηο δνκέο θαη ππεξεζίεο ηεο Κιηληθήο είλαη όκνηα κε εθείλε ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ (Μ.Φ.). Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεηξακαηηθή ή θιηληθή έξεπλα, ππό ηελ επνπηεία ησλ κειώλ ΓΔΠ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ επώλπκα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ή δηαδηθαζία ηεο Μνλάδνο, λα ζηεξίδνπλ θαη λα επσθεινύληαη από ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο ππννκάδνο (εξγαζηεξίνπ, πξνγξακκάησλ). πκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κιηληθήο θαη παξαθνινπζνύλ ηηο κεηαπηπρηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Παξάιιεια, ππνρξενύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνύο ζεηείαο ηνπο λα δεκνζηεύνπλ 2 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Δπηζπκεηό είλαη λα θαζνξίζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεδίν ζπγγξαθήο εθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλνγξαθίαο.

14 4. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Α.Δ.. κε ηε Μνλάδα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθό σξάξην θαζώο δελ ππάξρεη εξγαζηαθή ππνρξέσζε, θαζνξίδεηαη όκσο απηή ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ππεύζπλν κέινο ΓΔΠ. ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ ηεξείηαη κεηξών Α.Δ.. θαη θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Ζ αλαλέσζε, ηέινο, ηεο ζεηείαο ησλ Α.Δ.. γίλεηαη από ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ κέινπο ΓΔΠ ζπκβνύινπ-επηβιέπνληνο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο. 8. Λεηηνπξγία Ταθηηθώλ θαη Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζηνπο απηνβνύισο πξνζεξρνκέλνπο αζζελείο, αιιά θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη από άιινπο νθζαικηάηξνπο ή θιηληθέο ηνπ ΔΤ. ηειερώλνληαη από λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, γξακκαηεία, ππεπζύλνπο ηαηξνύο, κέιε ΓΔΠ θαη ηαηξνύο ηνπ ΔΤ, νη νπνίνη ζπγρξόλσο εθπαηδεύνπλ ηνπο εηδηθεπνκέλνπο ηαηξνύο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Δπηιύνπλ ηξέρνληα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Παξαπέκπνπλ ζηα Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Παηδννθζαικνινγίαο-ηξαβηζκνύ, Κεξαηνεηδνύο, Παζνινγίαο Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ, Υεηξνπξγηθήο Ταινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο, Γιαπθώκαηνο θιπ.) θαη κέζσ απηώλ ή άκεζα, ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Κιηληθήο (Φσηνγξαθίαο Φινπνξναγγεηνγξαθίαο, Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο, θιπ.). Παξαπέκπνπλ γηα θιηληθή ή ρεηξνπξγηθή λνζειεία ζηελ Κιηληθή. Αλαιακβάλνπλ ηελ κεηα-λνζειεπηηθή ή κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ, πνπ δελ παξαθνινπζνύληαη από ηα εηδηθά εμσηεξηθά ηαηξεία. 9. Λεηηνπξγία Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ Καηά ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο ιεηηνπξγνύλ ζε μερσξηζηό ρώξν γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. ηειερώλνληαη από ηνπο ηαηξνύο ηεο Kιηληθήο πνπ νξίδνληαη σο ππεύζπλνη εθεκεξηώλ εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην κεληαίν πξόγξακκα εθεκεξηώλ θαζώο θαη από εηδηθεπνκέλνπο εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη πξνζεξρόκελνη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη θαη αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ Kιηληθή γηα λνζειεία ή γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Άιισο κεηά ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ δίλνληαη νη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία θαη παξαθνινύζεζε. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαπνκπήο αλάινγα κε ηελ πάζεζε ζηα εηδηθά ηαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Κιηληθήο. Σα επείγνληα ρεηξνπξγεία γίλνληαη ηελ ίδηα κέξα ή, αλ απαηηείηαη ε παξνπζία ή ε εθηέιεζε ηεο επέκβαζεο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πξνγξακκαηίδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, παξάιιεια πξνο ην ηξέρνλ πξόγξακκα ρεηξνπξγείνπ.

15 10. Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Φεηξνπξγεία Έλαξμε ρεηξνπξγείσλ: Ο πξώηνο αζζελήο, ν ρεηξνπξγόο θαη ν βνεζόο ηνπ είλαη παξόληεο ζην ρεηξνπξγείν ζηηο 07.45, ελώ νη επόκελνη ρεηξνπξγνί 15 πξηλ από ηελ αλαγξαθόκελε ώξα ζην πξόγξακκα. Δξγαιεηνδόηξηα αδειθή παξίζηαηαη κόληκα ζε θάζε αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, ελώ 2 αδειθέο θίλεζεο, βνεζνύλ εθ πεξηηξνπήο. Μεηά ην ηέηαξην ρεηξνπξγείν πξνζζίσλ κνξίσλ, θαη κεηά ην δεύηεξν ρεηξνπξγείν νπηζζίσλ κνξίσλ αθνινπζεί δηάιεηκκα 15. Οη ρεηξνπξγνί δελ εηδνπνηνύληαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπο. Αλ δελ παξεπξίζθνληαη ζηελ ώξα ηνπο ζην ρεηξνπξγείν ηόηε απηό εθηειείηαη από άιινλ ρεηξνπξγό κε εληνιή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. Κιηληθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κιηληθήο. Οη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα είλαη ζηνπο ζαιάκνπο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο επί ησλ αζζελώλ επίζθεςε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ ηαηξώλ πνπ δελ έρνπλ δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε ρεηξνπξγεία ή εμσηεξηθά ηαηξεία. Κάζε Σεηάξηε 9.00 π.κ. επίζθεςε Γηεπζπληή. θνπόο ηεο επίζθεςεο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηνπο λνζειεπόκελνπο αζζελείο, ε ζπδήηεζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ, ε εθπαίδεπζε θαη ν έιεγρνο ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη ε άζθεζή ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο θαη κέρξη ηηο νη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα παξαδώζνπλ ηα εμηηήξηα, ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο νη εηδηθεπόκελνη θαη νη ππεύζπλνη ησλ ζαιάκσλ αζρνινύληαη κε ηηο λέεο εηζαγσγέο ηηο νπνίεο ειέγρεη ν ππεύζπλνο ηεο θιηληθήο από ηηο Ο ππεύζπλνο ηνπ ζαιάκνπ θαζνξίδεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ππαγνξεύεη ην παξαπεκπηηθό ηνπ ρεηξνπξγείνπ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο. Δθ όζνλ ππάξμεη αλάγθε θαιείηαη εμεηδηθεπκέλνο ηαηξόο ηεο Kιηληθήο λα ζέζεη ελδείμεηο ηεο αγσγήο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί παξαδίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Οη νξηδόκελνη εηδηθεπόκελνη ζηα ρεηξνπξγεία θαηαγξάθνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην εηδηθό βηβιίν κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο από ηνλ ρεηξνπξγό. Ζ Κιηληθή ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο OEBE, ησλ Παλειιελίσλ πλεδξίσλ θαη ηηο εθδειώζεηο ησλ εηδηθώλ Oθζαικνινγηθώλ Eηαηξεηώλ. Γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο Κιηληθήο είλαη ππνρξεσηηθέο παξνπζίεο θαη απνηεινύλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Κάζε Σεηάξηε π.κ. πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ηαηξώλ ηεο Κιηληθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ.

16 Κάζε Παξαζθεπή π.κ. γίλνληαη ηα καζήκαηα ησλ εηδηθώλ γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο. 11. Ιζηνζειίδα Κιηληθήο Αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ελδεηθηηθά: Σα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη νθζαικίαηξνη ησλ άιισλ Οθζαικνινγηθώλ Κιηληθώλ, θαζώο θαη νη νθζαικίαηξνη ηεο πόιεο λα παξαθνινπζήζνπλ όπνην εθπαηδεπηηθό κάζεκα ζειήζνπλ Σν εξεπλεηηθό έξγν ηεο θιηληθήο Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ ηεο Κιηληθήο Δλεκέξσζε ηεο νθζαικνινγηθήο θνηλόηεηαο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο ηήιε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο ηεο Iαηξηθήο. Τπ όςηλ όηη ε ηζηνζειίδα δελ ζα είλαη ζηαηηθή, αιιά ζα αλαλεώλεη ηηο ζηήιεο ηεο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνζθέξνληαο έηζη κηα επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ επηζηεκνληθά λέα, εθδειώζεηο, αλαθνηλώζεηο θ.α. Δπηπιένλ ζα αληαλαθιά κε ππεπζπλόηεηα ην έξγν πνπ επηηειεί ε Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΑΥΔΠΑ θαη ζα πξνβάιιεη κε αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηόηεηα ην ζύλνιν ησλ απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο.

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ-Δ.Τ.Π.Ε. ΚΡΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΠΑΓΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. Μ. ΜΑΣΑΛΛΙΩΣΑΚΗ ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα