Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο"

Transcript

1 Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο, 1 ε επηεκβξίνπ 2011, ηέζεθαλ θάπνηνη ζηόρνη γηα θαιύηεξε πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Oθζαικνινγία, ζηε «Γηα βίνπ Mάζεζε» θαη ζηελ παξνρή πςεινύ θιηληθνύ έξγνπ. Oη ζηόρνη καο επεηεύρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκό. H πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ησλ θνηηεηώλ δηακνξθώζεθε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο επηηαγέο ηεο δηεζλνύο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ECTS εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, κε κηθξέο νκάδεο θνηηεηώλ, θνηλά καζήκαηα θαη παξνπζίαζε ppt. ηελ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηελ Οθζαικνινγία πξνζπαζήζακε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθεπόκελσλ λα ππάξμεη έλα θιίκα επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά, βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο, καζήκαηα, πξαθηηθέο εμεηάζεηο ζηνπο ππνηνκείο ηεο εηδηθόηεηάο καο δίλνληαο έηζη εθόδηα, γηα κηα άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. ηελ παξνρή θιηληθνύ έξγνπ πξνζπαζήζακε κέζα ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο, λα δώζνπκε έλα πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ εθνδηάδνληαο ηελ Kιηληθή κε 7 H/Y, κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο (OCT, ελδνζειηόκεηξα, ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο). ηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεύζεσλ θεξαηνεηδνύο, νη θεξαηνπιαζηηθέο δηπιαζηάζηεθαλ εθαξκόδνληαο λέεο ηερληθέο, ώζηε κε έλα δόηε λα έρνπκε 2 ιήπηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ΓEΠ, ηνπο γηαηξνύο ηνπ EY, ηνπο εηδηθεπόκελνπο, ην λνζειεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, θαζώο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπλερηδόκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ έξρνληαη ζηνπο ηνκείο Yγείαο θαη Παηδείαο εκείο ζα πξνρσξήζνπκε κε αλζξσπηά, ζπλαδειθηθή αιιειεγγύε, δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία, γηα κηα αμηνπξεπή πεξίζαιςε, πςεινύ επηπέδνπ πξνπηπρηαθή θαη κεηεθπαηδεπηηθή εθπαίδεπζε, πνπ λα ηηκά ηελ Iαηξηθή ρνιή A.Π.Θ. Παλαγηώηεο Οηθνλνκίδεο Kαθηγητής Oφθαλμολογίας Διεσθσντής Α Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

3 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 1. Ιζηνξία Ζ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, είλαη από ηηο πξώηεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ην 1943, κε Γηεπζπληέο ηνπο Καζεγεηέο Θεόδσξν Σδαλίδε, Γεώξγην Γεσξγηάδε, Παλαγηώηε Κώλζηα, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Υξήζην Φξαγθνύιε θαη ηνπο Καζεγεηέο Νηθόιαν ηάγθν θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε. Από ηελ 1 ε επηεκβξίνπ 2011 ε Κιηληθή δηεπζύλεηαη από ηνλ Καζεγεηή Παλαγηώηε Οηθνλνκίδε. 2. Δγθαηαζηάζεηο Ζ Κιηληθή ζηεγάδεηαη ζηε Νόηηα Πηέξπγα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Απνηειείηαη από ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ, ζαιάκνπο λνζειείαο, γξαθεία δηεπζπληνύ, ηαηξώλ, γξακκαηεία, ρώξν εκεξήζηαο λνζειείαο, ρώξν αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα αλακνλήο ζπλνδώλ αζζελώλ θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Σν ζπγθξόηεκα ησλ ρεηξνπξγείσλ πεξηιακβάλεη 3 αίζνπζεο αζήπησλ ρεηξνπξγείσλ θαη κίαο ζεπηηθήο, ρώξν πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο, γξαθείν πξντζηάκελεο ρεηξνπξγείσλ θαη ζηάζε αδειθώλ θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ρεηξνπξγείσλ. Ζ λνζειεπηηθή κνλάδα ζπλίζηαηαη από ην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ηε ζηάζε ησλ αδειθώλ θαη ζαιάκνπο λνζειείαο αζζελώλ, 4 ηεηξάθιηλνπο, 1 ηξίθιηλν θαη 2 δίθιηλνπο. Γηαζέηεη Μνλάδα κηαο κέξαο λνζειείαο κε νθηώ αλαθιηλόκελα θαζίζκαηα θαη κεράλεκα βηνκεηξίαο, IOL- MASTER γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ελδνθαθώλ, ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη Javal. ηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ιεηηνπξγνύλ εμεηαζηηθέο κνλάδεο ηεο Kιηληθήο απνηεινύκελεο από: ην Δμσηεξηθό Ηαηξείν Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Πεξηζηαηηθώλ, ην Σαθηηθό Γεληθό Οθζαικνινγηθό Δμσηεξηθό Ηαηξείν κε 2 εμεηαζηηθέο κνλάδεο, ην Δηδηθό Οθζαικνινγηθό Ηαηξείν, εθ πεξηηξνπήο Παηδννθζαικνινγηθό, ην ηαηξείν Γιαπθώκαηνο, ην Ηαηξείν Βπζνύ ηνπ νθζαικνύ, ην Ηαηξείν Κεξαηνεηδνύο θαη ην Ηαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο. 3. Σθνπόο ιεηηνπξγίαο Απνζηνιή Σθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα πάλσ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο θαζώο θαη ε πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ παζήζεσλ ηνπ νξγάλνπ ηεο νξάζεσο, ηνπ βνιβνύ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Δηδηθόηεξα ε ππάξρνπζα δνκή ηεο Kιηληθήο βνεζά ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία, όζνλ αθνξά ζηελ: α) Κάιπςε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν, θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο

4 ηδίαο θαη άιισλ Κιηληθώλ Μνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηάο ηεο. β) Πξνπηπρηαθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Οθζαικνινγίαο ζηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. γ) Αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. δ) πλεξγαζία θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ κε άιια αθαδεκατθά ή εξεπλεηηθά Ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. ε) Δμππεξέηεζε ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ζε εηδηθή γλώζε, ζπκβνπιή θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, ζε ζέκαηα κε ηα νπνία εηδηθεύεηαη ε Κιηληθή θαη νη Τπνκνλάδεο ηεο. ζη) Παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη δεπηεξνβάζκηαο λνζειείαο ζε αζζελείο κε λνζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά ηεο αληηθείκελα θαη πνπ πξνζηξέρνπλ απηόβνπια ζ απηήλ, θαζώο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη ζ απηήλ από άιιεο Οθζαικνινγηθέο Κιηληθέο ηνπ ΔΤ, ή ηνπ εμσηεξηθνύ. δ) Δθπαίδεπζε ζηελ εηδηθόηεηα, κε βάζε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζύγρξνλεο Οθζαικνινγίαο. Παξαθνινύζεζε ησλ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ από ηαηξνύο, λνζειεπηέο, θαζώο θαη άιινπο ιεηηνπξγνύο ησλ θιάδσλ πγείαο κε ζηόρν ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζή ηνπο. ε) Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ ζε αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ επηκέξνπο Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. ζ) Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, θξνληηζηεξίσλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηεο Κιηληθήο, ησλ ππνινίπσλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη άιισλ λνζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, ησλ Οθζαικηάηξσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 4. Δπηηεινύκελν Έξγν Σν έξγν ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο κε ηηο εηδηθέο ππνκνλάδεο ηεο δηαθξίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθό, εξεπλεηηθό θαη θιηληθό-εξγαζηεξηαθό Εθπαηδεπηηθό έξγν. Σν εθπαηδεπηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ε νπνία επηηειείηαη από ην δηδαθηηθόεξεπλεηηθό πξνζσπηθό (ΓΔΠ) θαη είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο.

5 Σελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο Οθζαικνινγίαο. Ζ εθπαίδεπζε απηή δηαθξίλεηαη ζε πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή. Πεξηιακβάλεη θιηληθά θαη ζεσξεηηθά καζήκαηα, δηαιέμεηο θαη πξαθηηθά θξνληηζηήξηα από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο. Tελ Eθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ Γεληθήο Iαηξηθήο θαη Iαηξηθήο Eξγαζίαο. Σελ νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ζε ππνηνκείο ηεο Οθζαικνινγίαο. Σε ζπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ, ηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ζηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ Κιηληθώλ Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. Σελ Δθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Kιηληθήο Εξεπλεηηθό έξγν. Σν εξεπλεηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σν ζρεδηαζκό, ηελ εθηέιεζε θαη ηε δεκνζίεπζε πξσηνθόιισλ θιηληθώλ εξεπλώλ θαη πεηξακαηηθώλ κειεηώλ. Σν εξεπλεηηθό έξγν εθηειείηαη από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο απηνηειώο ή ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ΓΔΠ άιισλ θιηληθώλ ή εμσπαλεπηζηεκηαθνύο εξεπλεηέο από ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. Σελ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη πξσηνηύπσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ από λένπο εξεπλεηέο Κιηληθό - εξγαζηεξηαθό έξγν Σν θιηληθό-εξγαζηεξηαθό έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή δηάγλσζε, ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή, ζπληεξεηηθή θαη επεκβαηηθή αληηκεηώπηζε κε ζύγρξνλεο, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο κεζόδνπο, ησλ αζζελώλ, πνπ λνζειεύνληαη ζηελ Κιηληθή, ή ζε άιιεο Κιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη ησλ εμσηεξηθώλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη ή παξαπέκπνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο. 5. Οξγάλωζε ζε Μνλάδεο θαη Υπνκνλάδεο ηα πιαίζηα ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ιεηηνπξγνύλ νη αθόινπζεο κνλάδεο: α) Γεληθήο θαη Δπείγνπζαο Οθζαικνινγίαο 1. Σκήκα Γεληθώλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. 2. Σκήκα Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. β) Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ 1. Δπηθάλεηαο θεξαηνεηδνύο 2. Παηδννθζαικνινγίαο ηξαβηζκνινγίαο

6 3. Πξνζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Κεξαηνεηδνύο, Καηαξξάθηε θαη Γιαπθώκαηνο 4. Οπηζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Παζνινγίαο Bπζνύ θαη Υεηξνπξγηθήο Yαινεηδνύο Aκθηβιεζηξνεηδνύο - Θεξαπεπηηθήο Laser 5. Δξγαζηεξίσλ Οθζαικνινγηθώλ Παξαθιηληθώλ Δμεηάζεσλ & Θεξαπείαο: Φσηνγξαθίαο, Οθζαικνζθόπεζεο αξώζεσο Laser θαη Αγγεηνγξαθίαο, Οθζαικηθήο Σνκνγξαθίαο Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο γ) Φεηξνπξγείωλ Οθζαικνινγηθήο Mηθξνρεηξνπξγηθήο Απνηειείηαη από ηξεηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο κε πιήξε ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ππνζηεξίδνληαη κε εμνπιηζκό γεληθήο αλαηζζεζίαο. Δπίζεο ππάξρεη κία ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα ηα ζεπηηθά ρεηξνπξγεία. δ) Μεηακόζρεπζεο Kεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ ηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ. ιεηηνπξγεί ε Σξάπεδα Οθζαικώλ θαη ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν κε όιν ηνλ απαηηνύκελν κεραληζκό (ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνύο, παρπκεηξία θεξαηνεηδνύο, δύν ελδνζειηόκεηξα, ςπγεία, εξγαιεία θαη κεράλεκα Cross Liking). ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν εθαξκόδνληαη ζύγρξνλεο ηερληθέο κεηακόζρεπζεο θεξαηνεηδνύο. Τπεύζπλνο ηεο κνλάδαο είλαη ν θ. Νηθόιανο Εηάθαο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. ε) Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ ζηελ Οθζαικνινγία. Σν Δξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζε ρώξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Τπεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ν θ. Φώηεο Σνπνύδεο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. Πεδία έρεσνας: Κιαζηθή Δπηδεκηνινγία πιεζπζκηαθέο κειέηεο, Γελεηηθή/Γελεηηθή Δπηδεκηνινγία, Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη, Οθζαικηθή αηκαηηθή ξνή, Κιηληθέο δνθηκέο (clinical trials) ζε Γιαύθσκα (GL), Ζιηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (AMD), Γηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (DR). 6. Πξνζωπηθό ηεο Κιηληθήο Ζ Κιηληθή ζηειερώλεηαη από παλεπηζηεκηαθό - ηαηξηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ππεξεηεί ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη από ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΔΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Ιαηξηθό πξνζσπηθό Μέιε ΔΕΠ Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από ην Γηεπζπληή θαη 4 κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη 1 Παλεπηζηεκηαθό Τπόηξνθν Ιαηξηθό πξνζσπηθό Ιαηξνί ΕΣΥ Σν πξνζσπηθό απηό απνηειείηαη από 3 εηδηθνύο ηαηξνύο ΔΤ (2 Γηεπζπληέο θαη 1 Α Δπηκειεηή) θαζώο θαη 13 εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο πνπ ππεξεηνύλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηεο Κιηληθήο είλαη 10, ελώ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αλέξρνληαη ζε 24.

7 6.4. Δηνηθεηηθό πξνζσπηθό Σν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό πεξηιακβάλεη 2 γξακκαηείο (ακεηβόκελεο από πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΛΚΔ) θαη 1 δηνηθεηηθό ππάιιειν 6.5. Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό Σν λνζειεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό, πνπ ππεξεηεί ζηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ζην Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ, θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηεο Κιηληθήο. Σύλζεζε Πξνζωπηθνύ θαηά ην Αθαδεκαϊθό έηνο Μέιε Δ.Ε.Π. Δηεπζπληήο: Καζεγεηέο: Οηθνλνκίδεο Παλαγηώηεο, Καθηγητής Εηάθαο Νηθόιανο Σνπνύδεο Φώηηνο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο: Καθαβνύηε-Γνύδνπ Αγγειηθή Μόζρνπ Βάγηα Σπλεξγαδόκελν κέινο ΔEΠ: Kαξακπαηάθεο Bαζίιεηνο, Kαθηγητής Διεσθσντής Πειραματικής Οφθαλμολογίας Ιαηξνί ηνπ ΕΣΥ Δηεπζπληέο: Επηκειεηήο Α : Μαινύηαο ηέθαλνο Γηάθαο άββαο Μπαιαλίθαο Γεώξγηνο Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο: Καξακήηζνο Αζαλάζηνο Λειηνπνύινπ Ωξαία Μπίζκπαο Ησάλλεο Μπξόδνπ Αηθαηεξίλε Νανπκίδε Σαηηάλα Οηθνλόκνπ Αζαλάζηνο Παππάο Θενθάλεο Παπαζηεξγίνπ Διζα Σδακίραο Ησάλλεο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Υπνςήθηνη Δηδάθηνξεο: Bνπδνπξαγθάθε Eηξήλε Γηαλλόπνπινο Θεόδσξνο Γεξβέλεο Νηθόιανο Γεκηξηδόγινπ Ηνξδάλεο Γξαλίδεο Γεώξγηνο Εώηηα Παξαζθεπή

8 Καινπδά Πειαγία Καξαθπιόγινπ Μαξία Kνξδαιή Παλαγηώηα Λειηνπνύινπ Ωξαία Μάιακαο Αγγειάθεο Μαιαλδξάθεο Μηραήι Mεξζίλνγινπ Aλδξεάλα Mηξαρηζήο Θεόδσξνο Μνπκηδήο Γεώξγηνο Mπνκπνξίδεο Kσλ/λνο Ναλάο ηέθαλνο-γεκήηξηνο Nasr Mayssa αινληθηνύ Aγγειηθή ακαλίδνπ Θενδώξα ηακνπιάο Κσλ/λνο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Φειεθίδεο Αλαζηάζηνο Υξαληώηε Αγγειηθή Εηδηθεπόκελνη: Γξακκαηεία: Δηνηθεηηθόο ππάιιεινο: Γξαγνύκεο Νηθόιανο Kαπήο Παξαζθεπάο Kηάλα Aλλέηα Κνινθνηξώλε Γέζπνηλα Λάηνπ Nαπζηθά Λακπξνγηάλλεο Λάκπξνο Μαθξίδεο Αιέμαλδξνο Μαξηλόπνπινο Κσλ/λνο Μεξζίλνγινπ Αληξηάλα Ναλάο ηέθαλνο Γεκήηξεο Νηόξα Θάιεηα Παπαδνπνύινπ Δηξήλε Υξαληώηε Αγγειηθή Γηαλλαθνπνύινπ Αιεμάλδξα Παπινύδε Μαξηέιια Κεξακηδάο σηήξηνο Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό: Γεκεηξηάδεο άββαο, Πξντζηάκελνο Αιεμηάδνπ Α. Αζιαλίδνπ νθία Καδάθε Διέλε Καιατηδή Αλαζηαζία Καζαζηνγηάλλε Βαζηιηθή Κνπθηώηνπ Άλλα Κνύηξα Διέλε

9 Μεζνλύθηεο Άγγεινο Πινπκίδνπ Μαξίλα Πξνζσπηθό Χεηξνπξγείνπ: Λάιινπ-Ρνύζζε Υξπζνύια, Πξντζηακέλε Γηανπηδή Γέζπνηλα Γθίιε Δπθξνζύλε Κέδνπ Διέλε Κεζζνπνύινπ εβαζηεία Κνπξζηνύκε Αζαλαζία Μόζρνπ Γεσξγία Σδίγθα Αηθαηεξίλε Φπδαλίδνπ Διεπζεξία Υαηδεαγγέινπ Διηζάβεη 7. Λεηηνπξγία Κιηληθήο Αξκνδηόηεηεο Ζ Κιηληθή ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ πεξί Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζνθνκείσλ θαη Κιηληθώλ Δηεπζπληήο 1. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππόινγνο ζηε Γ.. ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, ζηε Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο θαη ησλ Τπνκνλάδσλ ηεο, ηε ρξήζε νξγάλσλ θαη πιηθώλ πνπ αλήθνπλ ζ απηή, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θνηηεηώλ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζηνπο ρώξνπο ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κιηληθήο από βιάβεο θαη κε θπζηνινγηθή θζνξά. 2. πληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Κιηληθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ-ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ, νξγάλσλ θαη ρώξσλ ηεο Κιηληθήο. 3. πληνλίδεη ην δηδαθηηθό (πξνπηπρηαθό-κεηαπηπρηαθό) θαη εξεπλεηηθό έξγν ηεο Κιηληθήο. 4. Δίλαη αξκόδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ρώξσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηε ζηειέρσζή ηεο κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηεο, ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 5. Δηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ θηλεηό εμνπιηζκό θαη ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πξνο ην λνζνθνκείν θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. ην έξγν ηνπ ζπλεπηθνπξείηαη από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ, νη νπνίνη κεξηκλνύλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ην θαζνξηδόκελν, από ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο Κιηληθήο, πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο νδεγίεο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Μέιε ΔΕΠ Eηδηθνί Οθζαικίαηξνη ΕΣΥ Οη ππεύζπλνη ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ ηεο Kιηληθήο ππνρξενύληαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εύξπζκν ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαη είλαη ππόινγνη πξνο ηνλ Γηεπζπληή. Οθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Kιηληθήο.

10 Δίλαη ππεύζπλνη: γηα ην πεξηερόκελν ηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο πξνο ηνπο εηδηθεπνκέλνπο θαη ηε ηήξεζή ηνπ, γηα ηνπο ΑΔ, ηνπο νθζαικηάηξνπο πνπ κε αίηεζή ηνπο δήηεζαλ από ηελ Γηεύζπλζε ηεο θιηληθήο ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, θαζώο επίζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνύ ηαηξείνπ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Με επζύλε ησλ πξέπεη λα ζπλέξρνληαη ηα κέιε ηεο ππνκνλάδαο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ, ηελ βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν. Σα κέιε ΓΔΠ θαζώο θαη νη εηδηθνί νθζαικίαηξνη ΔΤ νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηεο Kιηληθήο Αξκνδηόηεηεο θαη Yπεύζπλνη Κιηληθή Δπείγνληα θαη Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Κιηληθή Ννζειεία αζζελώλ: Π. Oηθνλνκίδεο, Α. Καθαβνύηε - Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ,. Γηάθαο Γεληθά Δμωηεξηθά Ιαηξεία: η. Μαινύηαο, Γ. Μπαιαλίθαο Κέληξα Υγείαο:. Γηάθαο Πξόγξακκα Φεηξνπξγείνπ: Π. Οηθνλνκίδεο Κιηληθέο Τπνκνλάδεο Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο Κεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Τκήκα Κεξαηνεηδνύο: Ν. Εηάθαο Τκήκα Πξόζζηαο Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο: Κ. Μπνκπνξίδεο Τκήκα Kαηαξξάθηε: Π. Oηθνλνκίδεο, N. Zηάθαο Τκήκα Γιαπθώκαηνο: Α.Γ. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Τκήκα Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παζνινγίαο Βπζνύ: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παηδννθζαικνινγίαο: Ν. Εηάθαο, Α. Καθαβνύηε-Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ Τκήκα Υπεξήρωλ: η. Μαινύηαο

11 Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ιαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Γιαπθώκαηνο Α θαη B Ιαηξείν Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ θαη Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο - Ακθηβιεζηξνεηδνύο A θαη B Ιαηξείν Παηδννθζαικνινγίαο A, B, Γ Δξγαζηήξηα Φωηνγξαθίαο Πξνζζίωλ Μνξίωλ: Κ. Μπνκπνξίδεο Φωηνγξαθίαο Βπζνύ θαη Φινπνξναγγεηνγξαθίαο: Π. ηεξγίνπ Θεξαπεπηηθήο Laser: Π. ηεξγίνπ YAG Laser: Γ. Mπαιαλίθαο Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Αλάιπζεο νπηηθώλ ηλώλ: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Τνκνγξαθίαο ακθηβιεζηξνεηδνύο, OCT: Π. ηεξγίνπ Tνπνγξαθίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Παρπκεηξίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Φ. Σνπνύδεο Υπεξερνγξαθίαο:. Μαινύηαο Πεξηκεηξίαο: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Eξεπλαο θαη Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Πεηξακαηηθό Δξγαζηήξην: πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Οθζαικνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Β. Καξακπαηάθεο Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο

12 Μεηαπηπρηαθή θαη πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο, A. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, Φ. Σνπνύδεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο Μεηαπηπρηαθά: Π. Οηθνλνκίδεο Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξωζε: Φ. Σνπνύδεο Δλδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά: Α. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, B. Mόζρνπ Βηβιηνζήθε: Β. Μόζρνπ Ιζηνζειίδα: Π. Οηθνλνκίδεο Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλσλ: Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο : Π. Οηθνλνκίδεο 7.4. Εηδηθεπόκελνη: Δηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Οη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί ππνρξενύληαη θαη δηθαηνύληαη: Να ηεξνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ζηελ Κιηληθή Να ζπκπεξηθέξνληαη κε βάζε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία πξνο ηνπο αζζελείο Να θαιιηεξγνύλ ζρέζεηο «κε αληαγσληζκνύ» αιιά ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο Να ζπλεξγάδνληαη παξαγσγηθά κε εηδηθεπόκελνπο άιισλ Κιηληθώλ Να ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηεο Κιηληθήο Να αλνίγνπλ άκεζα θάθειν αζζελνύο θαη λα ηνλ ηεξνύλ πιήξσο ελεκεξσκέλν Να δηαρεηξίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ησλ αζζελώλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Να πξνεηνηκάδνπλ ηνπο αζζελείο γηα ρεηξνπξγείν Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ Να δίδνπλ ζεξαπεπηηθέο αγσγέο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζαιάκνπ

13 Να ζπκπιεξώλνπλ ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηελ επίθξηζε ζην θάθειν αζζελνύο Να ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Υεηξνπξγείσλ Να απαηηνύλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο ηε κεηάδνζε ησλ κπζηηθώλ ηεο ηέρλεο Να ελεκεξώλνληαη θαη λα ελεκεξώλνπλ θαη αλάζεζε γηα ηελ επίθαηξε βηβιηνγξαθία Να ζπιιέγνπλ θαη λα ηεξνύλ εηδηθό θάθειν κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή θιηληθήο έξεπλαο θαη ζηε ζπγγξαθή εξγαζηώλ Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Κιηληθήο, ηεο ΠΟΔ, ηεο ΟΔΒΔ θαη όισλ ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ (Ζκεξίδεο πλεδξίσλ) Να βνεζνύλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ Να πξαγκαηνπνηνύλ πεηξακαηηθά ρεηξνπξγεία Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο (Μεηαδηδαθηνξηθνί Υπνςήθηνη δηδάθηνξεο) ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο δηέπνληαη από ηηο εμήο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηελ Κιηληθή: 1. ηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή απαζρνινύληαη δέθα (10) Άκηζζνη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο (Α.Δ..). Ζ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε είλαη άκηζζε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα, ρσξίο ππνρξέσζε παξνρήο έξγνπ. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε εξεπλεηηθά πξσηόθνιια απαζρνινύληαη σο ππεξάξηζκνη. 2. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο Κιηληθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ΓΔΠ, ν νπνίνο θαη εηζεγείηαη ην δηνξηζκό ηνπο ζηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ. Γηα θάζε Α.Δ.. νξίδεηαη από ηελ Γηεύζπλζε ηεο Kιηληθήο, κέινο ηνπ ΓΔΠ σο ζύκβνπινο-επηβιέπσλ, ελώ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο επηβιέπνπλ ηα ππεύζπλα γηα ηε δηαηξηβή ηνπο κέιε ΓΔΠ. Ζ ειηθία ησλ Α.Δ.. δελ ππεξβαίλεη ην 40ν έηνο θαηά ηελ αξρηθή ζεηεία ηνπο, ε νπνία είλαη δηεηήο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο. 3. Ζ πξόζβαζε ησλ Α.Δ.. ζηηο δνκέο θαη ππεξεζίεο ηεο Κιηληθήο είλαη όκνηα κε εθείλε ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ (Μ.Φ.). Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεηξακαηηθή ή θιηληθή έξεπλα, ππό ηελ επνπηεία ησλ κειώλ ΓΔΠ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ επώλπκα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ή δηαδηθαζία ηεο Μνλάδνο, λα ζηεξίδνπλ θαη λα επσθεινύληαη από ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο ππννκάδνο (εξγαζηεξίνπ, πξνγξακκάησλ). πκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κιηληθήο θαη παξαθνινπζνύλ ηηο κεηαπηπρηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Παξάιιεια, ππνρξενύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνύο ζεηείαο ηνπο λα δεκνζηεύνπλ 2 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Δπηζπκεηό είλαη λα θαζνξίζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεδίν ζπγγξαθήο εθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλνγξαθίαο.

14 4. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Α.Δ.. κε ηε Μνλάδα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθό σξάξην θαζώο δελ ππάξρεη εξγαζηαθή ππνρξέσζε, θαζνξίδεηαη όκσο απηή ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ππεύζπλν κέινο ΓΔΠ. ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ ηεξείηαη κεηξών Α.Δ.. θαη θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Ζ αλαλέσζε, ηέινο, ηεο ζεηείαο ησλ Α.Δ.. γίλεηαη από ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ κέινπο ΓΔΠ ζπκβνύινπ-επηβιέπνληνο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο. 8. Λεηηνπξγία Ταθηηθώλ θαη Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζηνπο απηνβνύισο πξνζεξρνκέλνπο αζζελείο, αιιά θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη από άιινπο νθζαικηάηξνπο ή θιηληθέο ηνπ ΔΤ. ηειερώλνληαη από λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, γξακκαηεία, ππεπζύλνπο ηαηξνύο, κέιε ΓΔΠ θαη ηαηξνύο ηνπ ΔΤ, νη νπνίνη ζπγρξόλσο εθπαηδεύνπλ ηνπο εηδηθεπνκέλνπο ηαηξνύο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Δπηιύνπλ ηξέρνληα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Παξαπέκπνπλ ζηα Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Παηδννθζαικνινγίαο-ηξαβηζκνύ, Κεξαηνεηδνύο, Παζνινγίαο Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ, Υεηξνπξγηθήο Ταινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο, Γιαπθώκαηνο θιπ.) θαη κέζσ απηώλ ή άκεζα, ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Κιηληθήο (Φσηνγξαθίαο Φινπνξναγγεηνγξαθίαο, Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο, θιπ.). Παξαπέκπνπλ γηα θιηληθή ή ρεηξνπξγηθή λνζειεία ζηελ Κιηληθή. Αλαιακβάλνπλ ηελ κεηα-λνζειεπηηθή ή κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ, πνπ δελ παξαθνινπζνύληαη από ηα εηδηθά εμσηεξηθά ηαηξεία. 9. Λεηηνπξγία Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ Καηά ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο ιεηηνπξγνύλ ζε μερσξηζηό ρώξν γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. ηειερώλνληαη από ηνπο ηαηξνύο ηεο Kιηληθήο πνπ νξίδνληαη σο ππεύζπλνη εθεκεξηώλ εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην κεληαίν πξόγξακκα εθεκεξηώλ θαζώο θαη από εηδηθεπνκέλνπο εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη πξνζεξρόκελνη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη θαη αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ Kιηληθή γηα λνζειεία ή γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Άιισο κεηά ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ δίλνληαη νη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία θαη παξαθνινύζεζε. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαπνκπήο αλάινγα κε ηελ πάζεζε ζηα εηδηθά ηαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Κιηληθήο. Σα επείγνληα ρεηξνπξγεία γίλνληαη ηελ ίδηα κέξα ή, αλ απαηηείηαη ε παξνπζία ή ε εθηέιεζε ηεο επέκβαζεο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πξνγξακκαηίδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, παξάιιεια πξνο ην ηξέρνλ πξόγξακκα ρεηξνπξγείνπ.

15 10. Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Φεηξνπξγεία Έλαξμε ρεηξνπξγείσλ: Ο πξώηνο αζζελήο, ν ρεηξνπξγόο θαη ν βνεζόο ηνπ είλαη παξόληεο ζην ρεηξνπξγείν ζηηο 07.45, ελώ νη επόκελνη ρεηξνπξγνί 15 πξηλ από ηελ αλαγξαθόκελε ώξα ζην πξόγξακκα. Δξγαιεηνδόηξηα αδειθή παξίζηαηαη κόληκα ζε θάζε αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, ελώ 2 αδειθέο θίλεζεο, βνεζνύλ εθ πεξηηξνπήο. Μεηά ην ηέηαξην ρεηξνπξγείν πξνζζίσλ κνξίσλ, θαη κεηά ην δεύηεξν ρεηξνπξγείν νπηζζίσλ κνξίσλ αθνινπζεί δηάιεηκκα 15. Οη ρεηξνπξγνί δελ εηδνπνηνύληαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπο. Αλ δελ παξεπξίζθνληαη ζηελ ώξα ηνπο ζην ρεηξνπξγείν ηόηε απηό εθηειείηαη από άιινλ ρεηξνπξγό κε εληνιή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. Κιηληθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κιηληθήο. Οη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα είλαη ζηνπο ζαιάκνπο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο επί ησλ αζζελώλ επίζθεςε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ ηαηξώλ πνπ δελ έρνπλ δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε ρεηξνπξγεία ή εμσηεξηθά ηαηξεία. Κάζε Σεηάξηε 9.00 π.κ. επίζθεςε Γηεπζπληή. θνπόο ηεο επίζθεςεο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηνπο λνζειεπόκελνπο αζζελείο, ε ζπδήηεζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ, ε εθπαίδεπζε θαη ν έιεγρνο ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη ε άζθεζή ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο θαη κέρξη ηηο νη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα παξαδώζνπλ ηα εμηηήξηα, ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο νη εηδηθεπόκελνη θαη νη ππεύζπλνη ησλ ζαιάκσλ αζρνινύληαη κε ηηο λέεο εηζαγσγέο ηηο νπνίεο ειέγρεη ν ππεύζπλνο ηεο θιηληθήο από ηηο Ο ππεύζπλνο ηνπ ζαιάκνπ θαζνξίδεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ππαγνξεύεη ην παξαπεκπηηθό ηνπ ρεηξνπξγείνπ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο. Δθ όζνλ ππάξμεη αλάγθε θαιείηαη εμεηδηθεπκέλνο ηαηξόο ηεο Kιηληθήο λα ζέζεη ελδείμεηο ηεο αγσγήο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί παξαδίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Οη νξηδόκελνη εηδηθεπόκελνη ζηα ρεηξνπξγεία θαηαγξάθνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην εηδηθό βηβιίν κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο από ηνλ ρεηξνπξγό. Ζ Κιηληθή ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο OEBE, ησλ Παλειιελίσλ πλεδξίσλ θαη ηηο εθδειώζεηο ησλ εηδηθώλ Oθζαικνινγηθώλ Eηαηξεηώλ. Γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο Κιηληθήο είλαη ππνρξεσηηθέο παξνπζίεο θαη απνηεινύλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Κάζε Σεηάξηε π.κ. πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ηαηξώλ ηεο Κιηληθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ.

16 Κάζε Παξαζθεπή π.κ. γίλνληαη ηα καζήκαηα ησλ εηδηθώλ γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο. 11. Ιζηνζειίδα Κιηληθήο Αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ελδεηθηηθά: Σα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη νθζαικίαηξνη ησλ άιισλ Οθζαικνινγηθώλ Κιηληθώλ, θαζώο θαη νη νθζαικίαηξνη ηεο πόιεο λα παξαθνινπζήζνπλ όπνην εθπαηδεπηηθό κάζεκα ζειήζνπλ Σν εξεπλεηηθό έξγν ηεο θιηληθήο Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ ηεο Κιηληθήο Δλεκέξσζε ηεο νθζαικνινγηθήο θνηλόηεηαο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο ηήιε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο ηεο Iαηξηθήο. Τπ όςηλ όηη ε ηζηνζειίδα δελ ζα είλαη ζηαηηθή, αιιά ζα αλαλεώλεη ηηο ζηήιεο ηεο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνζθέξνληαο έηζη κηα επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ επηζηεκνληθά λέα, εθδειώζεηο, αλαθνηλώζεηο θ.α. Δπηπιένλ ζα αληαλαθιά κε ππεπζπλόηεηα ην έξγν πνπ επηηειεί ε Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΑΥΔΠΑ θαη ζα πξνβάιιεη κε αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηόηεηα ην ζύλνιν ησλ απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Ννζειεύηξηα, MSc ΠΓΝ Αηηηθόλ Αζήλα, 2015 Σύγκρουση συμφερόντων Όλνκα νκηιεηή : Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Γελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ

MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ Kιηληθή καο εθαξκφδεηαη εδψ θαη 34 ρξφληα πξόγξακκα κεηαπηπρηαθήο θαη ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. θνπφο ηνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ.

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. - Υεηξνπξγείν Περιετόμενα Ειζαγωγή - Οπολογία Σηόσοι και αναμενόμενα οθέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: Καζεγεηήο Γ.Ν. ΝΣΑΛΔΚΟ e-mail: dalekos@med.uth.gr Αγαπεηνί πλάδειθνη, ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα