Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο"

Transcript

1 Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο, 1 ε επηεκβξίνπ 2011, ηέζεθαλ θάπνηνη ζηόρνη γηα θαιύηεξε πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Oθζαικνινγία, ζηε «Γηα βίνπ Mάζεζε» θαη ζηελ παξνρή πςεινύ θιηληθνύ έξγνπ. Oη ζηόρνη καο επεηεύρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκό. H πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ησλ θνηηεηώλ δηακνξθώζεθε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο επηηαγέο ηεο δηεζλνύο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ECTS εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, κε κηθξέο νκάδεο θνηηεηώλ, θνηλά καζήκαηα θαη παξνπζίαζε ppt. ηελ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηελ Οθζαικνινγία πξνζπαζήζακε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθεπόκελσλ λα ππάξμεη έλα θιίκα επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά, βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο, καζήκαηα, πξαθηηθέο εμεηάζεηο ζηνπο ππνηνκείο ηεο εηδηθόηεηάο καο δίλνληαο έηζη εθόδηα, γηα κηα άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. ηελ παξνρή θιηληθνύ έξγνπ πξνζπαζήζακε κέζα ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο, λα δώζνπκε έλα πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ εθνδηάδνληαο ηελ Kιηληθή κε 7 H/Y, κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο (OCT, ελδνζειηόκεηξα, ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο). ηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεύζεσλ θεξαηνεηδνύο, νη θεξαηνπιαζηηθέο δηπιαζηάζηεθαλ εθαξκόδνληαο λέεο ηερληθέο, ώζηε κε έλα δόηε λα έρνπκε 2 ιήπηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ΓEΠ, ηνπο γηαηξνύο ηνπ EY, ηνπο εηδηθεπόκελνπο, ην λνζειεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, θαζώο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπλερηδόκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ έξρνληαη ζηνπο ηνκείο Yγείαο θαη Παηδείαο εκείο ζα πξνρσξήζνπκε κε αλζξσπηά, ζπλαδειθηθή αιιειεγγύε, δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία, γηα κηα αμηνπξεπή πεξίζαιςε, πςεινύ επηπέδνπ πξνπηπρηαθή θαη κεηεθπαηδεπηηθή εθπαίδεπζε, πνπ λα ηηκά ηελ Iαηξηθή ρνιή A.Π.Θ. Παλαγηώηεο Οηθνλνκίδεο Kαθηγητής Oφθαλμολογίας Διεσθσντής Α Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

3 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 1. Ιζηνξία Ζ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, είλαη από ηηο πξώηεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ην 1943, κε Γηεπζπληέο ηνπο Καζεγεηέο Θεόδσξν Σδαλίδε, Γεώξγην Γεσξγηάδε, Παλαγηώηε Κώλζηα, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Υξήζην Φξαγθνύιε θαη ηνπο Καζεγεηέο Νηθόιαν ηάγθν θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε. Από ηελ 1 ε επηεκβξίνπ 2011 ε Κιηληθή δηεπζύλεηαη από ηνλ Καζεγεηή Παλαγηώηε Οηθνλνκίδε. 2. Δγθαηαζηάζεηο Ζ Κιηληθή ζηεγάδεηαη ζηε Νόηηα Πηέξπγα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Απνηειείηαη από ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ, ζαιάκνπο λνζειείαο, γξαθεία δηεπζπληνύ, ηαηξώλ, γξακκαηεία, ρώξν εκεξήζηαο λνζειείαο, ρώξν αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα αλακνλήο ζπλνδώλ αζζελώλ θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Σν ζπγθξόηεκα ησλ ρεηξνπξγείσλ πεξηιακβάλεη 3 αίζνπζεο αζήπησλ ρεηξνπξγείσλ θαη κίαο ζεπηηθήο, ρώξν πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο, γξαθείν πξντζηάκελεο ρεηξνπξγείσλ θαη ζηάζε αδειθώλ θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ρεηξνπξγείσλ. Ζ λνζειεπηηθή κνλάδα ζπλίζηαηαη από ην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ηε ζηάζε ησλ αδειθώλ θαη ζαιάκνπο λνζειείαο αζζελώλ, 4 ηεηξάθιηλνπο, 1 ηξίθιηλν θαη 2 δίθιηλνπο. Γηαζέηεη Μνλάδα κηαο κέξαο λνζειείαο κε νθηώ αλαθιηλόκελα θαζίζκαηα θαη κεράλεκα βηνκεηξίαο, IOL- MASTER γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ελδνθαθώλ, ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη Javal. ηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ιεηηνπξγνύλ εμεηαζηηθέο κνλάδεο ηεο Kιηληθήο απνηεινύκελεο από: ην Δμσηεξηθό Ηαηξείν Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Πεξηζηαηηθώλ, ην Σαθηηθό Γεληθό Οθζαικνινγηθό Δμσηεξηθό Ηαηξείν κε 2 εμεηαζηηθέο κνλάδεο, ην Δηδηθό Οθζαικνινγηθό Ηαηξείν, εθ πεξηηξνπήο Παηδννθζαικνινγηθό, ην ηαηξείν Γιαπθώκαηνο, ην Ηαηξείν Βπζνύ ηνπ νθζαικνύ, ην Ηαηξείν Κεξαηνεηδνύο θαη ην Ηαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο. 3. Σθνπόο ιεηηνπξγίαο Απνζηνιή Σθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα πάλσ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο θαζώο θαη ε πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ παζήζεσλ ηνπ νξγάλνπ ηεο νξάζεσο, ηνπ βνιβνύ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Δηδηθόηεξα ε ππάξρνπζα δνκή ηεο Kιηληθήο βνεζά ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία, όζνλ αθνξά ζηελ: α) Κάιπςε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν, θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο

4 ηδίαο θαη άιισλ Κιηληθώλ Μνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηάο ηεο. β) Πξνπηπρηαθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Οθζαικνινγίαο ζηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. γ) Αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. δ) πλεξγαζία θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ κε άιια αθαδεκατθά ή εξεπλεηηθά Ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. ε) Δμππεξέηεζε ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ζε εηδηθή γλώζε, ζπκβνπιή θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, ζε ζέκαηα κε ηα νπνία εηδηθεύεηαη ε Κιηληθή θαη νη Τπνκνλάδεο ηεο. ζη) Παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη δεπηεξνβάζκηαο λνζειείαο ζε αζζελείο κε λνζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά ηεο αληηθείκελα θαη πνπ πξνζηξέρνπλ απηόβνπια ζ απηήλ, θαζώο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη ζ απηήλ από άιιεο Οθζαικνινγηθέο Κιηληθέο ηνπ ΔΤ, ή ηνπ εμσηεξηθνύ. δ) Δθπαίδεπζε ζηελ εηδηθόηεηα, κε βάζε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζύγρξνλεο Οθζαικνινγίαο. Παξαθνινύζεζε ησλ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ από ηαηξνύο, λνζειεπηέο, θαζώο θαη άιινπο ιεηηνπξγνύο ησλ θιάδσλ πγείαο κε ζηόρν ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζή ηνπο. ε) Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ ζε αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ επηκέξνπο Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. ζ) Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, θξνληηζηεξίσλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηεο Κιηληθήο, ησλ ππνινίπσλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη άιισλ λνζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, ησλ Οθζαικηάηξσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 4. Δπηηεινύκελν Έξγν Σν έξγν ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο κε ηηο εηδηθέο ππνκνλάδεο ηεο δηαθξίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθό, εξεπλεηηθό θαη θιηληθό-εξγαζηεξηαθό Εθπαηδεπηηθό έξγν. Σν εθπαηδεπηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ε νπνία επηηειείηαη από ην δηδαθηηθόεξεπλεηηθό πξνζσπηθό (ΓΔΠ) θαη είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο.

5 Σελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο Οθζαικνινγίαο. Ζ εθπαίδεπζε απηή δηαθξίλεηαη ζε πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή. Πεξηιακβάλεη θιηληθά θαη ζεσξεηηθά καζήκαηα, δηαιέμεηο θαη πξαθηηθά θξνληηζηήξηα από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο. Tελ Eθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ Γεληθήο Iαηξηθήο θαη Iαηξηθήο Eξγαζίαο. Σελ νξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ζε ππνηνκείο ηεο Οθζαικνινγίαο. Σε ζπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Μεηεθπαίδεπζε Οθζαικηάηξσλ, ηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ζηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ Κιηληθώλ Τπνκνλάδσλ ηεο Κιηληθήο. Σελ Δθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Kιηληθήο Εξεπλεηηθό έξγν. Σν εξεπλεηηθό έξγν πεξηιακβάλεη: Σν ζρεδηαζκό, ηελ εθηέιεζε θαη ηε δεκνζίεπζε πξσηνθόιισλ θιηληθώλ εξεπλώλ θαη πεηξακαηηθώλ κειεηώλ. Σν εξεπλεηηθό έξγν εθηειείηαη από ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο απηνηειώο ή ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ΓΔΠ άιισλ θιηληθώλ ή εμσπαλεπηζηεκηαθνύο εξεπλεηέο από ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. Σελ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη πξσηνηύπσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ από λένπο εξεπλεηέο Κιηληθό - εξγαζηεξηαθό έξγν Σν θιηληθό-εξγαζηεξηαθό έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή δηάγλσζε, ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή, ζπληεξεηηθή θαη επεκβαηηθή αληηκεηώπηζε κε ζύγρξνλεο, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο κεζόδνπο, ησλ αζζελώλ, πνπ λνζειεύνληαη ζηελ Κιηληθή, ή ζε άιιεο Κιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη ησλ εμσηεξηθώλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη ή παξαπέκπνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο. 5. Οξγάλωζε ζε Μνλάδεο θαη Υπνκνλάδεο ηα πιαίζηα ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ιεηηνπξγνύλ νη αθόινπζεο κνλάδεο: α) Γεληθήο θαη Δπείγνπζαο Οθζαικνινγίαο 1. Σκήκα Γεληθώλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. 2. Σκήκα Δπεηγόλησλ Οθζαικνινγηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ. β) Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ 1. Δπηθάλεηαο θεξαηνεηδνύο 2. Παηδννθζαικνινγίαο ηξαβηζκνινγίαο

6 3. Πξνζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Κεξαηνεηδνύο, Καηαξξάθηε θαη Γιαπθώκαηνο 4. Οπηζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ Οθζαικνύ κε Σκήκαηα Παζνινγίαο Bπζνύ θαη Υεηξνπξγηθήο Yαινεηδνύο Aκθηβιεζηξνεηδνύο - Θεξαπεπηηθήο Laser 5. Δξγαζηεξίσλ Οθζαικνινγηθώλ Παξαθιηληθώλ Δμεηάζεσλ & Θεξαπείαο: Φσηνγξαθίαο, Οθζαικνζθόπεζεο αξώζεσο Laser θαη Αγγεηνγξαθίαο, Οθζαικηθήο Σνκνγξαθίαο Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο γ) Φεηξνπξγείωλ Οθζαικνινγηθήο Mηθξνρεηξνπξγηθήο Απνηειείηαη από ηξεηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο κε πιήξε ζπζηήκαηα βηληενζθόπηζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ππνζηεξίδνληαη κε εμνπιηζκό γεληθήο αλαηζζεζίαο. Δπίζεο ππάξρεη κία ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα ηα ζεπηηθά ρεηξνπξγεία. δ) Μεηακόζρεπζεο Kεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ ηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ. ιεηηνπξγεί ε Σξάπεδα Οθζαικώλ θαη ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν κε όιν ηνλ απαηηνύκελν κεραληζκό (ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνύο, παρπκεηξία θεξαηνεηδνύο, δύν ελδνζειηόκεηξα, ςπγεία, εξγαιεία θαη κεράλεκα Cross Liking). ην Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν εθαξκόδνληαη ζύγρξνλεο ηερληθέο κεηακόζρεπζεο θεξαηνεηδνύο. Τπεύζπλνο ηεο κνλάδαο είλαη ν θ. Νηθόιανο Εηάθαο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. ε) Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ ζηελ Οθζαικνινγία. Σν Δξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζε ρώξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Τπεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ν θ. Φώηεο Σνπνύδεο, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Α.Π.Θ. Πεδία έρεσνας: Κιαζηθή Δπηδεκηνινγία πιεζπζκηαθέο κειέηεο, Γελεηηθή/Γελεηηθή Δπηδεκηνινγία, Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη, Οθζαικηθή αηκαηηθή ξνή, Κιηληθέο δνθηκέο (clinical trials) ζε Γιαύθσκα (GL), Ζιηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (AMD), Γηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (DR). 6. Πξνζωπηθό ηεο Κιηληθήο Ζ Κιηληθή ζηειερώλεηαη από παλεπηζηεκηαθό - ηαηξηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ππεξεηεί ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη από ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΔΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Ιαηξηθό πξνζσπηθό Μέιε ΔΕΠ Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από ην Γηεπζπληή θαη 4 κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη 1 Παλεπηζηεκηαθό Τπόηξνθν Ιαηξηθό πξνζσπηθό Ιαηξνί ΕΣΥ Σν πξνζσπηθό απηό απνηειείηαη από 3 εηδηθνύο ηαηξνύο ΔΤ (2 Γηεπζπληέο θαη 1 Α Δπηκειεηή) θαζώο θαη 13 εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο πνπ ππεξεηνύλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηεο Κιηληθήο είλαη 10, ελώ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αλέξρνληαη ζε 24.

7 6.4. Δηνηθεηηθό πξνζσπηθό Σν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό πεξηιακβάλεη 2 γξακκαηείο (ακεηβόκελεο από πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΛΚΔ) θαη 1 δηνηθεηηθό ππάιιειν 6.5. Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό Σν λνζειεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό, πνπ ππεξεηεί ζηελ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ζην Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ, θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηεο Κιηληθήο. Σύλζεζε Πξνζωπηθνύ θαηά ην Αθαδεκαϊθό έηνο Μέιε Δ.Ε.Π. Δηεπζπληήο: Καζεγεηέο: Οηθνλνκίδεο Παλαγηώηεο, Καθηγητής Εηάθαο Νηθόιανο Σνπνύδεο Φώηηνο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο: Καθαβνύηε-Γνύδνπ Αγγειηθή Μόζρνπ Βάγηα Σπλεξγαδόκελν κέινο ΔEΠ: Kαξακπαηάθεο Bαζίιεηνο, Kαθηγητής Διεσθσντής Πειραματικής Οφθαλμολογίας Ιαηξνί ηνπ ΕΣΥ Δηεπζπληέο: Επηκειεηήο Α : Μαινύηαο ηέθαλνο Γηάθαο άββαο Μπαιαλίθαο Γεώξγηνο Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο: Καξακήηζνο Αζαλάζηνο Λειηνπνύινπ Ωξαία Μπίζκπαο Ησάλλεο Μπξόδνπ Αηθαηεξίλε Νανπκίδε Σαηηάλα Οηθνλόκνπ Αζαλάζηνο Παππάο Θενθάλεο Παπαζηεξγίνπ Διζα Σδακίραο Ησάλλεο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Υπνςήθηνη Δηδάθηνξεο: Bνπδνπξαγθάθε Eηξήλε Γηαλλόπνπινο Θεόδσξνο Γεξβέλεο Νηθόιανο Γεκηξηδόγινπ Ηνξδάλεο Γξαλίδεο Γεώξγηνο Εώηηα Παξαζθεπή

8 Καινπδά Πειαγία Καξαθπιόγινπ Μαξία Kνξδαιή Παλαγηώηα Λειηνπνύινπ Ωξαία Μάιακαο Αγγειάθεο Μαιαλδξάθεο Μηραήι Mεξζίλνγινπ Aλδξεάλα Mηξαρηζήο Θεόδσξνο Μνπκηδήο Γεώξγηνο Mπνκπνξίδεο Kσλ/λνο Ναλάο ηέθαλνο-γεκήηξηνο Nasr Mayssa αινληθηνύ Aγγειηθή ακαλίδνπ Θενδώξα ηακνπιάο Κσλ/λνο Σνπκαλίδνπ Βηθησξία Φειεθίδεο Αλαζηάζηνο Υξαληώηε Αγγειηθή Εηδηθεπόκελνη: Γξακκαηεία: Δηνηθεηηθόο ππάιιεινο: Γξαγνύκεο Νηθόιανο Kαπήο Παξαζθεπάο Kηάλα Aλλέηα Κνινθνηξώλε Γέζπνηλα Λάηνπ Nαπζηθά Λακπξνγηάλλεο Λάκπξνο Μαθξίδεο Αιέμαλδξνο Μαξηλόπνπινο Κσλ/λνο Μεξζίλνγινπ Αληξηάλα Ναλάο ηέθαλνο Γεκήηξεο Νηόξα Θάιεηα Παπαδνπνύινπ Δηξήλε Υξαληώηε Αγγειηθή Γηαλλαθνπνύινπ Αιεμάλδξα Παπινύδε Μαξηέιια Κεξακηδάο σηήξηνο Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό: Γεκεηξηάδεο άββαο, Πξντζηάκελνο Αιεμηάδνπ Α. Αζιαλίδνπ νθία Καδάθε Διέλε Καιατηδή Αλαζηαζία Καζαζηνγηάλλε Βαζηιηθή Κνπθηώηνπ Άλλα Κνύηξα Διέλε

9 Μεζνλύθηεο Άγγεινο Πινπκίδνπ Μαξίλα Πξνζσπηθό Χεηξνπξγείνπ: Λάιινπ-Ρνύζζε Υξπζνύια, Πξντζηακέλε Γηανπηδή Γέζπνηλα Γθίιε Δπθξνζύλε Κέδνπ Διέλε Κεζζνπνύινπ εβαζηεία Κνπξζηνύκε Αζαλαζία Μόζρνπ Γεσξγία Σδίγθα Αηθαηεξίλε Φπδαλίδνπ Διεπζεξία Υαηδεαγγέινπ Διηζάβεη 7. Λεηηνπξγία Κιηληθήο Αξκνδηόηεηεο Ζ Κιηληθή ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΤ πεξί Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζνθνκείσλ θαη Κιηληθώλ Δηεπζπληήο 1. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππόινγνο ζηε Γ.. ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, ζηε Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο θαη ησλ Τπνκνλάδσλ ηεο, ηε ρξήζε νξγάλσλ θαη πιηθώλ πνπ αλήθνπλ ζ απηή, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θνηηεηώλ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζηνπο ρώξνπο ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κιηληθήο από βιάβεο θαη κε θπζηνινγηθή θζνξά. 2. πληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Κιηληθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ-ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ, νξγάλσλ θαη ρώξσλ ηεο Κιηληθήο. 3. πληνλίδεη ην δηδαθηηθό (πξνπηπρηαθό-κεηαπηπρηαθό) θαη εξεπλεηηθό έξγν ηεο Κιηληθήο. 4. Δίλαη αξκόδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ρώξσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηε ζηειέρσζή ηεο κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηεο, ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 5. Δηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ θηλεηό εμνπιηζκό θαη ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πξνο ην λνζνθνκείν θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. ην έξγν ηνπ ζπλεπηθνπξείηαη από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ, νη νπνίνη κεξηκλνύλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ην θαζνξηδόκελν, από ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο Κιηληθήο, πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο νδεγίεο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ Μέιε ΔΕΠ Eηδηθνί Οθζαικίαηξνη ΕΣΥ Οη ππεύζπλνη ησλ εηδηθώλ ππνκνλάδσλ ηεο Kιηληθήο ππνρξενύληαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εύξπζκν ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαη είλαη ππόινγνη πξνο ηνλ Γηεπζπληή. Οθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Kιηληθήο.

10 Δίλαη ππεύζπλνη: γηα ην πεξηερόκελν ηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο πξνο ηνπο εηδηθεπνκέλνπο θαη ηε ηήξεζή ηνπ, γηα ηνπο ΑΔ, ηνπο νθζαικηάηξνπο πνπ κε αίηεζή ηνπο δήηεζαλ από ηελ Γηεύζπλζε ηεο θιηληθήο ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, θαζώο επίζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνύ ηαηξείνπ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Με επζύλε ησλ πξέπεη λα ζπλέξρνληαη ηα κέιε ηεο ππνκνλάδαο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ, ηελ βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν. Σα κέιε ΓΔΠ θαζώο θαη νη εηδηθνί νθζαικίαηξνη ΔΤ νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηεο Kιηληθήο Αξκνδηόηεηεο θαη Yπεύζπλνη Κιηληθή Δπείγνληα θαη Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Κιηληθή Ννζειεία αζζελώλ: Π. Oηθνλνκίδεο, Α. Καθαβνύηε - Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ,. Γηάθαο Γεληθά Δμωηεξηθά Ιαηξεία: η. Μαινύηαο, Γ. Μπαιαλίθαο Κέληξα Υγείαο:. Γηάθαο Πξόγξακκα Φεηξνπξγείνπ: Π. Οηθνλνκίδεο Κιηληθέο Τπνκνλάδεο Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο Κεξαηνεηδνύο θαη Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Τκήκα Κεξαηνεηδνύο: Ν. Εηάθαο Τκήκα Πξόζζηαο Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο: Κ. Μπνκπνξίδεο Τκήκα Kαηαξξάθηε: Π. Oηθνλνκίδεο, N. Zηάθαο Τκήκα Γιαπθώκαηνο: Α.Γ. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Έξεπλαο & Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Τκήκα Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παζνινγίαο Βπζνύ: Π. ηεξγίνπ Τκήκα Παηδννθζαικνινγίαο: Ν. Εηάθαο, Α. Καθαβνύηε-Γνύδνπ, Β. Μόζρνπ Τκήκα Υπεξήρωλ: η. Μαινύηαο

11 Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ιαηξείν Δπηθάλεηαο Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Κεξαηνεηδνύο Ιαηξείν Γιαπθώκαηνο Α θαη B Ιαηξείν Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ θαη Φεηξνπξγηθήο Υαινεηδνύο - Ακθηβιεζηξνεηδνύο A θαη B Ιαηξείν Παηδννθζαικνινγίαο A, B, Γ Δξγαζηήξηα Φωηνγξαθίαο Πξνζζίωλ Μνξίωλ: Κ. Μπνκπνξίδεο Φωηνγξαθίαο Βπζνύ θαη Φινπνξναγγεηνγξαθίαο: Π. ηεξγίνπ Θεξαπεπηηθήο Laser: Π. ηεξγίνπ YAG Laser: Γ. Mπαιαλίθαο Τξάπεδα Οθζαικώλ: Ν. Εηάθαο Αλάιπζεο νπηηθώλ ηλώλ: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Τνκνγξαθίαο ακθηβιεζηξνεηδνύο, OCT: Π. ηεξγίνπ Tνπνγξαθίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Παρπκεηξίαο θεξαηνεηδνύο: N. Zηάθαο, Φ. Σνπνύδεο Υπεξερνγξαθίαο:. Μαινύηαο Πεξηκεηξίαο: Α. Κώλζηαο, Φ. Σνπνύδεο Δξγαζηήξην Eξεπλαο θαη Κιηληθώλ Δθαξκνγώλ: Φ. Σνπνύδεο Πεηξακαηηθό Δξγαζηήξην: πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Οθζαικνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Β. Καξακπαηάθεο Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο

12 Μεηαπηπρηαθή θαη πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο, A. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, Φ. Σνπνύδεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο: Π. Οηθνλνκίδεο, Ν. Εηάθαο Μεηαπηπρηαθά: Π. Οηθνλνκίδεο Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: Π. Οηθνλνκίδεο Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξωζε: Φ. Σνπνύδεο Δλδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά: Α. Kαθαβνύηε-Γνύδνπ, B. Mόζρνπ Βηβιηνζήθε: Β. Μόζρνπ Ιζηνζειίδα: Π. Οηθνλνκίδεο Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλσλ: Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο : Π. Οηθνλνκίδεο 7.4. Εηδηθεπόκελνη: Δηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Οη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί ππνρξενύληαη θαη δηθαηνύληαη: Να ηεξνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ζηελ Κιηληθή Να ζπκπεξηθέξνληαη κε βάζε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία πξνο ηνπο αζζελείο Να θαιιηεξγνύλ ζρέζεηο «κε αληαγσληζκνύ» αιιά ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο Να ζπλεξγάδνληαη παξαγσγηθά κε εηδηθεπόκελνπο άιισλ Κιηληθώλ Να ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηεο Κιηληθήο Να αλνίγνπλ άκεζα θάθειν αζζελνύο θαη λα ηνλ ηεξνύλ πιήξσο ελεκεξσκέλν Να δηαρεηξίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ησλ αζζελώλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Να πξνεηνηκάδνπλ ηνπο αζζελείο γηα ρεηξνπξγείν Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ Να δίδνπλ ζεξαπεπηηθέο αγσγέο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζαιάκνπ

13 Να ζπκπιεξώλνπλ ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηελ επίθξηζε ζην θάθειν αζζελνύο Να ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Υεηξνπξγείσλ Να απαηηνύλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο ηε κεηάδνζε ησλ κπζηηθώλ ηεο ηέρλεο Να ελεκεξώλνληαη θαη λα ελεκεξώλνπλ θαη αλάζεζε γηα ηελ επίθαηξε βηβιηνγξαθία Να ζπιιέγνπλ θαη λα ηεξνύλ εηδηθό θάθειν κε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή θιηληθήο έξεπλαο θαη ζηε ζπγγξαθή εξγαζηώλ Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο Κιηληθήο, ηεο ΠΟΔ, ηεο ΟΔΒΔ θαη όισλ ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ (Ζκεξίδεο πλεδξίσλ) Να βνεζνύλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ Να πξαγκαηνπνηνύλ πεηξακαηηθά ρεηξνπξγεία Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο (Μεηαδηδαθηνξηθνί Υπνςήθηνη δηδάθηνξεο) ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο δηέπνληαη από ηηο εμήο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηελ Κιηληθή: 1. ηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή απαζρνινύληαη δέθα (10) Άκηζζνη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο (Α.Δ..). Ζ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε είλαη άκηζζε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα, ρσξίο ππνρξέσζε παξνρήο έξγνπ. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε εξεπλεηηθά πξσηόθνιια απαζρνινύληαη σο ππεξάξηζκνη. 2. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο Κιηληθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ΓΔΠ, ν νπνίνο θαη εηζεγείηαη ην δηνξηζκό ηνπο ζηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ. Γηα θάζε Α.Δ.. νξίδεηαη από ηελ Γηεύζπλζε ηεο Kιηληθήο, κέινο ηνπ ΓΔΠ σο ζύκβνπινο-επηβιέπσλ, ελώ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο επηβιέπνπλ ηα ππεύζπλα γηα ηε δηαηξηβή ηνπο κέιε ΓΔΠ. Ζ ειηθία ησλ Α.Δ.. δελ ππεξβαίλεη ην 40ν έηνο θαηά ηελ αξρηθή ζεηεία ηνπο, ε νπνία είλαη δηεηήο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο. 3. Ζ πξόζβαζε ησλ Α.Δ.. ζηηο δνκέο θαη ππεξεζίεο ηεο Κιηληθήο είλαη όκνηα κε εθείλε ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ (Μ.Φ.). Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεηξακαηηθή ή θιηληθή έξεπλα, ππό ηελ επνπηεία ησλ κειώλ ΓΔΠ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ επώλπκα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ή δηαδηθαζία ηεο Μνλάδνο, λα ζηεξίδνπλ θαη λα επσθεινύληαη από ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο ππννκάδνο (εξγαζηεξίνπ, πξνγξακκάησλ). πκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κιηληθήο θαη παξαθνινπζνύλ ηηο κεηαπηπρηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Παξάιιεια, ππνρξενύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνύο ζεηείαο ηνπο λα δεκνζηεύνπλ 2 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Δπηζπκεηό είλαη λα θαζνξίζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεδίν ζπγγξαθήο εθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλνγξαθίαο.

14 4. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Α.Δ.. κε ηε Μνλάδα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθό σξάξην θαζώο δελ ππάξρεη εξγαζηαθή ππνρξέσζε, θαζνξίδεηαη όκσο απηή ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ππεύζπλν κέινο ΓΔΠ. ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ ηεξείηαη κεηξών Α.Δ.. θαη θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Ζ αλαλέσζε, ηέινο, ηεο ζεηείαο ησλ Α.Δ.. γίλεηαη από ηνλ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ κέινπο ΓΔΠ ζπκβνύινπ-επηβιέπνληνο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο. 8. Λεηηνπξγία Ταθηηθώλ θαη Δηδηθώλ Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζηνπο απηνβνύισο πξνζεξρνκέλνπο αζζελείο, αιιά θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη από άιινπο νθζαικηάηξνπο ή θιηληθέο ηνπ ΔΤ. ηειερώλνληαη από λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, γξακκαηεία, ππεπζύλνπο ηαηξνύο, κέιε ΓΔΠ θαη ηαηξνύο ηνπ ΔΤ, νη νπνίνη ζπγρξόλσο εθπαηδεύνπλ ηνπο εηδηθεπνκέλνπο ηαηξνύο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Δπηιύνπλ ηξέρνληα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Παξαπέκπνπλ ζηα Δηδηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Παηδννθζαικνινγίαο-ηξαβηζκνύ, Κεξαηνεηδνύο, Παζνινγίαο Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ, Υεηξνπξγηθήο Ταινεηδνύο-Ακθηβιεζηξνεηδνύο, Γιαπθώκαηνο θιπ.) θαη κέζσ απηώλ ή άκεζα, ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Κιηληθήο (Φσηνγξαθίαο Φινπνξναγγεηνγξαθίαο, Τπεξερνγξαθίαο, Πεξηκεηξίαο, θιπ.). Παξαπέκπνπλ γηα θιηληθή ή ρεηξνπξγηθή λνζειεία ζηελ Κιηληθή. Αλαιακβάλνπλ ηελ κεηα-λνζειεπηηθή ή κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ, πνπ δελ παξαθνινπζνύληαη από ηα εηδηθά εμσηεξηθά ηαηξεία. 9. Λεηηνπξγία Δμωηεξηθώλ Ιαηξείωλ Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ Καηά ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο ιεηηνπξγνύλ ζε μερσξηζηό ρώξν γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. ηειερώλνληαη από ηνπο ηαηξνύο ηεο Kιηληθήο πνπ νξίδνληαη σο ππεύζπλνη εθεκεξηώλ εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην κεληαίν πξόγξακκα εθεκεξηώλ θαζώο θαη από εηδηθεπνκέλνπο εθ πεξηηξνπήο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη πξνζεξρόκελνη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη θαη αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ Kιηληθή γηα λνζειεία ή γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Άιισο κεηά ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ δίλνληαη νη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία θαη παξαθνινύζεζε. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαπνκπήο αλάινγα κε ηελ πάζεζε ζηα εηδηθά ηαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Κιηληθήο. Σα επείγνληα ρεηξνπξγεία γίλνληαη ηελ ίδηα κέξα ή, αλ απαηηείηαη ε παξνπζία ή ε εθηέιεζε ηεο επέκβαζεο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πξνγξακκαηίδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, παξάιιεια πξνο ην ηξέρνλ πξόγξακκα ρεηξνπξγείνπ.

15 10. Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Φεηξνπξγεία Έλαξμε ρεηξνπξγείσλ: Ο πξώηνο αζζελήο, ν ρεηξνπξγόο θαη ν βνεζόο ηνπ είλαη παξόληεο ζην ρεηξνπξγείν ζηηο 07.45, ελώ νη επόκελνη ρεηξνπξγνί 15 πξηλ από ηελ αλαγξαθόκελε ώξα ζην πξόγξακκα. Δξγαιεηνδόηξηα αδειθή παξίζηαηαη κόληκα ζε θάζε αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, ελώ 2 αδειθέο θίλεζεο, βνεζνύλ εθ πεξηηξνπήο. Μεηά ην ηέηαξην ρεηξνπξγείν πξνζζίσλ κνξίσλ, θαη κεηά ην δεύηεξν ρεηξνπξγείν νπηζζίσλ κνξίσλ αθνινπζεί δηάιεηκκα 15. Οη ρεηξνπξγνί δελ εηδνπνηνύληαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπο. Αλ δελ παξεπξίζθνληαη ζηελ ώξα ηνπο ζην ρεηξνπξγείν ηόηε απηό εθηειείηαη από άιινλ ρεηξνπξγό κε εληνιή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. Κιηληθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κιηληθήο. Οη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα είλαη ζηνπο ζαιάκνπο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο επί ησλ αζζελώλ επίζθεςε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ ηαηξώλ πνπ δελ έρνπλ δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε ρεηξνπξγεία ή εμσηεξηθά ηαηξεία. Κάζε Σεηάξηε 9.00 π.κ. επίζθεςε Γηεπζπληή. θνπόο ηεο επίζθεςεο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηνπο λνζειεπόκελνπο αζζελείο, ε ζπδήηεζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ, ε εθπαίδεπζε θαη ν έιεγρνο ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη ε άζθεζή ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο θαη κέρξη ηηο νη εηδηθεπόκελνη νθείινπλ λα παξαδώζνπλ ηα εμηηήξηα, ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο νη εηδηθεπόκελνη θαη νη ππεύζπλνη ησλ ζαιάκσλ αζρνινύληαη κε ηηο λέεο εηζαγσγέο ηηο νπνίεο ειέγρεη ν ππεύζπλνο ηεο θιηληθήο από ηηο Ο ππεύζπλνο ηνπ ζαιάκνπ θαζνξίδεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ππαγνξεύεη ην παξαπεκπηηθό ηνπ ρεηξνπξγείνπ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ ηεο Kιηληθήο. Δθ όζνλ ππάξμεη αλάγθε θαιείηαη εμεηδηθεπκέλνο ηαηξόο ηεο Kιηληθήο λα ζέζεη ελδείμεηο ηεο αγσγήο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί παξαδίδνληαη ηα παξαπεκπηηθά ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Οη νξηδόκελνη εηδηθεπόκελνη ζηα ρεηξνπξγεία θαηαγξάθνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην εηδηθό βηβιίν κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο από ηνλ ρεηξνπξγό. Ζ Κιηληθή ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο OEBE, ησλ Παλειιελίσλ πλεδξίσλ θαη ηηο εθδειώζεηο ησλ εηδηθώλ Oθζαικνινγηθώλ Eηαηξεηώλ. Γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο Κιηληθήο είλαη ππνρξεσηηθέο παξνπζίεο θαη απνηεινύλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Κάζε Σεηάξηε π.κ. πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ηαηξώλ ηεο Κιηληθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ.

16 Κάζε Παξαζθεπή π.κ. γίλνληαη ηα καζήκαηα ησλ εηδηθώλ γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο. 11. Ιζηνζειίδα Κιηληθήο Αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ελδεηθηηθά: Σα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη νθζαικίαηξνη ησλ άιισλ Οθζαικνινγηθώλ Κιηληθώλ, θαζώο θαη νη νθζαικίαηξνη ηεο πόιεο λα παξαθνινπζήζνπλ όπνην εθπαηδεπηηθό κάζεκα ζειήζνπλ Σν εξεπλεηηθό έξγν ηεο θιηληθήο Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ ηεο Κιηληθήο Δλεκέξσζε ηεο νθζαικνινγηθήο θνηλόηεηαο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο ηήιε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο ηεο Iαηξηθήο. Τπ όςηλ όηη ε ηζηνζειίδα δελ ζα είλαη ζηαηηθή, αιιά ζα αλαλεώλεη ηηο ζηήιεο ηεο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνζθέξνληαο έηζη κηα επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ επηζηεκνληθά λέα, εθδειώζεηο, αλαθνηλώζεηο θ.α. Δπηπιένλ ζα αληαλαθιά κε ππεπζπλόηεηα ην έξγν πνπ επηηειεί ε Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΑΥΔΠΑ θαη ζα πξνβάιιεη κε αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηόηεηα ην ζύλνιν ησλ απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα