Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας"

Transcript

1 Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας Μαρία Μερτζάνη University of Bristol Abstract This paper presents one lesson of Greek Sign Language (GSL) according to the principles of bilingual education for the deaf. These principles were established by the Hellenic Ministry of Education and the Pedagogic Institute in the first publication of the curricula for deaf students. For the purposes of this paper, the Modern Greek curriculum of secondary education has been chosen since the objectives and the teaching material needed for the learning of GSL have not yet been developed. It is suggested that the teaching of GSL within the present curriculum of Modern Greek will enable deaf students to understand the differences and similarities of both languages, from a linguistic and cultural perspective. Keywords: Greek Sign Language (GSL), sign language teaching, GSL lesson 1. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας και η Ε.Ν.Γ Μετά το Ν2817/2000 ο οποίος αναγνωρίζει την ελληνική νοηµατική γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) ως τη φυσική γλώσσα στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών όλων των σχολικών βαθµίδων, το Υπουργείο Παιδείας µαζί µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησαν στη σύνταξη ειδικού Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα σχολεία και τα τµήµατα ένταξης κωφών και βαρηκόων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 2 ου Επιχειρηµατικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 2), όπου προβλέπεται η ενσωµάτωση και η διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. στη δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών µαθητών (2004). Ωστόσο, µέχρι σήµερα (2005), δεν έχει δηµοσιευτεί η γενική και ειδική στοχοθεσία του Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. ως κύριας γλώσσας και δεν έχει ακόµα τυπωθεί και διανεµηθεί το ειδικό διδακτικό υλικό, όπως προβλέπεται από το Α.Π.Σ 1. Στα προγράµµατα δίγλωσσης εκπαίδευσης γλωσσική διδασκαλία σηµαίνει τη διδασκαλία της οµιλούµενης ως δεύτερης γλώσσας και της νοηµατικής ως πρώτης, φυσικής γλώσσας των κωφών παιδιών (Moores 1996; Marschark 1997). Με την εισαγωγή τους στο σχολείο τα παιδιά µαθαίνουν αρχικά να χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς της φυσικής τους γλώσσας, της νοηµατικής και µετά της οµιλούµενης (π.χ. της νέας ελληνικής) στη γραπτή της µόνο µορφή, ως δεύτερης γλώσσας. Το ελληνικό σχολείο για πολλά χρόνια έδωσε και εξακολουθεί να δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής στην προφορική της κυρίως µορφή. Η εµµονή στον 1 Β. Κουρµπέτης, Προσωπική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2005, Centre for Deaf Studies, University of Bristol, U.K.

2 Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας 521 «προφορισµό» είχε σαν αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος που παρέχει µειωµένα ερεθίσµατα για την ανάπτυξη των δυο γλωσσών ως δυο ξέχωρων και ισότιµων γλωσσικών συστηµάτων και τη συνακόλουθη καθυστέρηση των παιδιών στη σχολική µάθηση. Στόχος του παρόντος κειµένου είναι να παρουσιάσει µία διδακτική ενότητα της Ε.Ν.Γ. µε βάση το ισχύον Α.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο. Η εκπαιδευτική εµπειρία δείχνει ότι το Α.Π.Σ. στις σχολικές µονάδες κωφών δεν ακολουθείται πιστά. Πολλά µαθήµατα παραλείπονται, όπως για παράδειγµα το µάθηµα «Αρχαία ελληνική γραµµατεία από το πρωτότυπο» και οι διδακτικές ώρες που περισσεύουν αφιερώνονται στη διδασκαλία της γραµµατικής και σύνταξης της Νέας Ελληνικής, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών και ύστερα από ατοµική πρωτοβουλία και υπόδειξη του εκπαιδευτικού. Έχοντας ως γνώµονα αυτή την πραγµατικότητα, παρουσιάζεται ως εναλλακτική πρόταση, η εισαγωγή και η ενσωµάτωση της Ε.Ν.Γ. στο ισχύον Α.Π.Σ. διδασκαλίας της νεοελλληνικής γλώσσας. Επισηµαίνεται ότι η ένταξη της Ε.Ν.Γ. ως αντικειµένου διδασκαλίας δε σηµαίνει την αλλαγή του ισχύοντος Α.Π. αλλά την τροποποίησή του ως προς την κατανοµή των διδακτικών ωρών στο πλαίσιο του παρόντος ωρολογίου προγράµµατος. Η διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. µπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος «Νεοελληνική γλώσσα και Γραµµατεία» όλων των τάξεων του Γυµνασίου. Για το σκοπό του παρόντος κειµένου, επιλέχθηκε το αντίστοιχο µάθηµα της Α Γυµνασίου, το οποίο σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γλωσσικών µαθηµάτων (2002) προβλέπονται 5 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, δίνοντας το σύνολο των 65 διδακτικών ωρών όπως τις παρουσιάζει ο Πίνακας 1. Οι µαθητές σε αυτό το µαθησιακό επίπεδο µπορούν να διδαχθούν τη δοµή και τη σύνταξη της Ε.Ν.Γ. συγκρίνοντάς τη µε τη νέα ελληνική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. θα στηρίζεται αποκλειστικά στα µορφοσυντακτικά φαινόµενα που παρουσιάζει η νέα ελληνική. Πίνακας 1. Οι ενότητες του µαθήµατος «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Τεύχος Α», οι διδακτικές ώρες και τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα Ενότητες δ.ω. Γλωσσικά στοιχεία Ενότητα 1: Επικοινωνία-Κώδικες 5 Ενότητα 2: Σχολείο-Μαθητής 4 Ενότητα 3: Η µουσική 5 Ενότητα 4: Άνθη. Κήποι 5 Ενότητα 5: Τόποι 5 Ενότητα 6: Εργασία-Επάγγελµα 4 Ενότητα 7: Θέατρο-Τσίρκο 5 Επαναληπτικές ασκήσεις 2 Ενότητα 8: Η θάλασσα 4 Ενότητα 9: Μουσεία 4 Παράγραφος, περίοδος, πρόταση, λέξη, συλλαβή. Φθόγγοι-γράµµατα, φωνήεντα, σύµφωνα, το φώνηµα, δίψηφα, δίφθογγοι Η λειτουργία των λέξεων µέσα στην πρόταση. Το ονοµατικό και το ρηµατικό µέρος της πρότασης. Μορφές του ονοµατικού και του ρηµατικού µέρους της πρότασης. Απλή, επαυξηµένη, σύνθετη και ελλειπτική πρόταση Ο συνταγµατικός και παραδειγµατικός άξονας Τα είδη των προτάσεων. Η σύνδεση και ο χωρισµός των προτάσεων µιας περιόδου Κατηγορίες και παρεπόµενα του ουσιαστικού

3 522 Μαρία Μερτζάνη Ενότητα 10: Η µαγειρική 4 Κλίση αρσενικών, θηλυκών, ουδετέρων και ιδιόκλητων ουσιαστικών Ενότητα 11: Υγεία,ασθένειες, Οι σηµασίες και η λειτουργία του άρθρου 4 ατυχήµατα και του επιθέτου Ενότητα 12: Συγγενικές σχέσεις 4 Κατηγορίες επιθέτων. Κλίση επιθέτων Ενότητα 13: Συγκοινωνία, ταξίδια, Οι βαθµοί του επιθέτου και των 4 τουρισµός επιρρηµάτων Ενότητα 14: Παιχνίδια- ώρα 4 Οµοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισµοί µε ουσιαστικά Επαναληπτικές ασκήσεις 2 Σύνολο ωρών 65 Με βάση τις διδακτικές ενότητες µε τα γραµµατικά και συντακτικά τους στοιχεία (Πίνακας 1), ο εκπαιδευτικός µπορεί να διδάξει τις αντίστοιχες γλωσσικές δοµές της Ε.Ν.Γ. ή/και να εµβαθύνει περισσότερο, ακολουθώντας τις θεµατικές των παραπάνω ενοτήτων. Έτσι, οι ενότητες µπορούν να διαµορφωθούν όπως τις παρουσιάζει ο Πίνακας 2. Πίνακας 2. Οι ενότητες του σχολικού βιβλίου και τα γλωσσικά στοιχεία της Ε.Ν.Γ. Ενότητες Ενότητα 1: Επικοινωνία-Κώδικες Ενότητα 2: Σχολείο-Μαθητής Ενότητα 3: Η µουσική Ενότητα 4: Άνθη. Κήποι Ενότητα 5: Τόποι Ενότητα 6: Εργασία-Επάγγελµα Ενότητα 7: Θέατρο-Τσίρκο Ενότητα 8: Η θάλασσα Ενότητα 9: Μουσεία Ενότητα 10: Η µαγειρική Ενότητα 11: Υγεία,ασθένειες, ατυχήµατα Ενότητα 12: Συγγενικές σχέσεις Ενότητα 13: Συγκοινωνία, ταξίδια, τουρισµός Ενότητα 14: Παιχνίδια- ώρα Γλωσσικά στοιχεία της Ε.Ν.Γ. Παράγραφος, περίοδος, πρόταση. Η δοµή των νοηµάτων Η λειτουργία των νοηµάτων µέσα στην πρόταση. Το ονοµατικό και το ρηµατικό µέρος της πρότασης. Μορφές του ονοµατικού και του ρηµατικού µέρους της πρότασης. Απλή, επαυξηµένη, σύνθετη και ελλειπτική πρόταση Ο συνταγµατικός και παραδειγµατικός άξονας Τα είδη των προτάσεων. Η σύνδεση και ο χωρισµός των προτάσεων µιας περιόδου Τα ουσιαστικά και οι προσωπικές αντωνυµίες Το γένος και ο αριθµός των ουσιαστικών Η λειτουργία του δειξίµατος Τα επίθετα και ο σχηµατισµός τους Οι βαθµοί του επιθέτου και των επιρρηµάτων Οµοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισµοί 2. Παρουσίαση υποδειγµατικής διδασκαλίας Για να γίνει κατανοητή η συγκεκριµένη διδακτική προσέγγιση, κρίθηκε αναγκαία η παρουσίαση ενός σχεδίου-πλάνου µαθήµατος όπου καταδεικνύεται η διδακτική πορεία και µεθοδολογία αυτής της προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η διδακτική

4 Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας 523 ενότητα 4 που φέρει τον τίτλο «Άνθη. Κήποι» από το σχολικό εγχειρίδιο «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο, Τεύχος Α». Η ενότητα έχει ως θέµα τα άνθη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου και σύµφωνα µε τους διδακτικούς στόχους επιδιώκεται: Να αναγνωρίζει ο µαθητής το λειτουργικό ρόλο της κάθε λέξης µέσα στο κείµενο και την πρόταση και να την κατατάσσει στα µέρη του λόγου. Να διακρίνει το ρηµατικό και το ονοµατικό µέρος της πρότασης, καθώς και τα είδη των λεκτικών συνόλων. Να αναγνωρίζει τις σύνθετες λέξεις. Να διακρίνει τα µέρη της παραγράφου. Να εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του µε λέξεις-εκφράσεις σχετικές µε τα άνθη και τους κήπους και να τις αξιοποιεί στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι ίδιοι στόχοι µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να διδάξει: (α) το λειτουργικό ρόλο των νοηµάτων µέσα στην πρόταση της Ε.Ν.Γ. (β) το ονοµατικό και το ρηµατικό µέρος της πρότασης της Ε.Ν.Γ. και τα «λεκτικά» σύνολα (γ) το σχηµατισµό και τη σύνθεση των νοηµάτων της Ε.Ν.Γ. (δ) νέο λεξιλόγιο της Ε.Ν.Γ. (µε βάση τον πίνακα λεξιλογίου) µε θέµα τα άνθη και τους κήπους (ε) την παραγωγή και δοµή της παραγράφου κατά την αφήγηση στην Ε.Ν.Γ. Για τη διδασκαλία τη συγκεκριµένης ενότητας διατίθενται πέντε συνολικά διδακτικές ώρες. Οι δύο µπορούν να αφιερωθούν στη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Έτσι, στην πρώτη διδακτική ώρα οι µαθητές µπορούν να διδαχθούν το ονοµατικό και το ρηµατικό µέρος και στη δεύτερη, την παραγωγή παραγράφων κατά την αφήγηση στην Ε.Ν.Γ. 2.1 Στην πρώτη 45λεπτη διδακτική ώρα Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει µια συζήτηση γενικά πάνω στα άνθη και στους κήπους (για 5 ). Ως αφόρµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυθεντικό γλωσσικό υλικό, όπως για παράδειγµα, περιοδικά ή εικόνες σχετικά µε το θέµα της ενότητας. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε το τρίτο µέρος της ενότητας, «Λεξιλόγιο», για να εµπλουτίσουν οι µαθητές το λεξιλόγιο της Ε.Ν.Γ. Το εισαγωγικό κείµενο «Ένα ακριβό τριαντάφυλλο» µπορεί να προβληθεί (για 10 ) σε βίντεο Ε.Ν.Γ. µέσα στην τάξη, είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από άλλον ενήλικα κωφό. Μετά την παρουσίαση του κειµένου, ο εκπαιδευτικός µπορεί να θέσει ερωτήσεις (για 5 ) πάνω στο βίντεο για να γίνει η ανάλυση του κειµένου. Οι ερωτήσεις µπορούν να αφορούν το νόηµα του κειµένου ή/και τα γλωσσικά στοιχεία που αυτό παρουσιάζει. Στο σηµείο αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, της σελίδας 67. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός µπορεί να προχωρήσει (για 15 ) στην παρουσίαση του γραµµατικού φαινοµένου της ενότητας. Αρχικά, µπορεί να εξηγήσει τη σύνταξη των προτάσεων της Ε.Ν.Γ. όπου προηγείται το υποκείµενο (ή το θέµα) και µετά το κατηγόρηµα (π.χ. ρήµα, επίθετο, ουσιαστικό), όπως στο παράδειγµα 2 : (2α) ΚΟΡΙΤΣΙ ΛΟΥΛΟΥ Ι++ ΜΥΡΙΖΩ (Το κορίτσι µυρίζει το λουλούδι) 2 Οι προτάσεις της Ε.Ν.Γ. παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας γλωσσήµατα και σύµβολα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Baker & Cokley 1986; Smith et al. 1988).

5 524 Μαρία Μερτζάνη Στην πρόταση αυτή το νόηµα ΚΟΡΙΤΣΙ αποτελεί το υποκείµενο (το ονοµατικό σύνολο) και τα νοήµατα ΛΟΥΛΟΥ Ι, ΜΥΡΙΖΩ το κατηγόρηµα (το ρηµατικό σύνολο) της πρότασης. Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει µία µικρή νύξη στον τρόπο διάκρισης ενός νοήµατος ως ονόµατος (ουσιαστικού) και ως ρήµατος. Ένα νόηµα έχει το ρόλο ενός ουσιαστικού, όταν επαναλαµβάνεται µια-δυο φορές κατά την εκφορά του (π.χ. ΛΟΥΛΟΥ Ι) ενώ έχει το ρόλο ρήµατος, όταν δε διαδέχεται από καµία επανάληψη κίνησης κατά την εκφορά του. Στις προτάσεις της Ε.Ν.Γ. και κάθε άλλης νοηµατικής γλώσσας, το ονοµατικό και ρηµατικό µέρος είναι δυνατόν να αποτελούνται από ένα απλό νόηµα, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγµα: (2β) ΛΟΥΛΟΥ Ι++ ΛΟΥΛΟΥ Ι ανθίζω (Ένα λουλούδι που ανθίζει) Το ονοµατικό και το ρηµατικό µέρος δηλαδή αποτελούνται από ένα µόνο νόηµα το ΛΟΥΛΟΥ Ι, το οποίο παίζει το ρόλο ρήµατος όταν εκτελείται µία µόνο φορά και σε πιο αργή κίνηση. Για να διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός εάν οι µαθητές κατανόησαν το συγκεκριµένο συντακτικό φαινόµενο, µπορεί να απευθύνει την άσκηση 1 (για 10 ): Άσκηση 1 (Εποπτικό υλικό: βίντεο ή Η/Υ και βίντεο-προτζέκτορας): «Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και βρείτε το ονοµατικό και ρηµατικό µέρος των προτάσεων». Για την παρουσίαση της άσκησης 1 (και όσων ακολουθούν) απαιτείται η προβολή βίντεο (VHS ή ψηφιακό µέσω CD/DVD ROM) µέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βίντεο νοηµατικής όσες φορές κρίνουν ότι τους είναι αναγκαίο για να αναλύσουν τις προτάσεις στα µέρη τους. Όπως πιο πάνω, ο εκπαιδευτικός ή κάποιος ενήλικας κωφός µπορεί να δηµιουργήσει τις προτάσεις της δραστηριότητας στο βίντεο. Φυσικά, αντί της προβολής βίντεο, µπορεί να επιλέξει να παρουσιάσει τις προτάσεις µέσα στην τάξη, όσες φορές οι µαθητές του ζητήσουν να τις επαναλάβει. 2.2 Στη δεύτερη 45λεπτη διδακτική ώρα Το µάθηµα µπορεί να αρχίσει χωρίζοντας ο εκπαιδευτικός τους µαθητές σε οµάδες (βλ. επίσης Χατζηδάκη 2002) και απευθύνοντάς τους την άσκηση 2 «Βρες το νόηµα» (για 10 ). Στην άσκηση αυτή οι µαθητές πρέπει να περιγράφουν στην αντίπαλη οµάδα τη σηµασία ενός νοήµατος (σχετικού µε το θέµα της ενότητας), χρησιµοποιώντας απλές χειρονοµίες και µίµηση. Παρόµοια παιχνίδια αποτελούν το «ρουκ-ζουκ», το «ταµπού», το παιχνίδι των είκοσι ερωτήσεων, τα οποία ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει για να πραγµατοποιήσει τους διδακτικούς στόχους της συγκεκριµένης ενότητας. Ο πίνακας λεξιλογίου στις σελίδες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πηγή λέξεωννοηµάτων για τις περιγραφές των µαθητών. Για το τέταρτο µέρος της ενότητας «έκφραση-έκθεση», ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρουσιάσει τη δοµή της παραγράφου στην Ε.Ν.Γ. Ο λόγος της Ε.Ν.Γ. διακρίνεται σε παραγράφους κατά την αφήγηση, οι οποίες διακρίνονται µεταξύ τους µε µία σύντοµη και αισθητή παύση κατά την αφήγηση ή µε τη χρήση του νοήµατος ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (Τριανταφυλλίδης 1997: 220) ή/και µε εξωχειριµικά στοιχεία της γλώσσας (π.χ. εκφράσεις προσώπου).

6 Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας 525 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να εργαστούν σε οµάδες στην άσκηση 3 (για 10 ) η οποία αποτελείται από τα σκίτσα του σχολικού εγχειριδίου της σελίδας 86. Άσκηση 3: (Εποπτικό υλικό: βίντεο κάµερα, βίντεο) «Επίλεξε ένα από τα παρακάτω σκίτσα και σχολίασέ το σε 1-2 παραγράφους (8 λεπτά). Να υποθέσεις ότι το κείµενό σου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθµού ειδήσεων κωφών (www.deafstation.com)». Για την υλοποίηση αυτής της άσκησης, είναι προτιµότερο να υπάρχει µέσα στην τάξη µία βιντεοκάµερα, ώστε να βιντεοσκοπηθεί το έργο ορισµένων µαθητών και να προβληθεί µέσα στην τάξη για ανάλυση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιλέξει ένα έργο µιας οµάδας και να ζητήσει από τους µαθητές να βρουν τα δοµικά στοιχεία (θεµατική περίοδο, λεπτοµέρειες ή σχόλια και περίοδο κατακλείδα) της αφήγησης (για 15 ). Η άσκηση αυτή µπορεί να εκτελεστεί και ατοµικά από κάθε µαθητή. Έτσι, ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει ένα δυο µαθητές για να παρουσιάσουν την αφήγησή τους µπροστά στην κάµερα και στην υπόλοιπη τάξη µε σκοπό την ανάλυση της αφήγησής τους. Μετά την ανάλυση, µπορεί να αναπτυχθεί συζήτηση (για 10 ) γύρω από τη δοµή της αφήγησης ή/και από τις απορίες που οι µαθητές τυχόν να έχουν. Οι δραστηριότητες 1-4 που προτείνονται στη σελ. 87 του σχολικού βιβλίου µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη των παραγράφων στην Ε.Ν.Γ. Ιδιαίτερα η δραστηριότητα 4 3 µπορεί να δοθεί για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της αφήγησης στην Ε.Ν.Γ. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει µία από τις δραστηριότητες 1-4 και να τις απευθύνει στους µαθητές ως «εργασία στο σπίτι». 3. Επίλογος Προτάσεις Η παρουσίαση της υποδειγµατικής ενότητας στηρίχθηκε στους στόχους του ισχύοντος Α.Π.Σ., όπως αυτοί εφαρµόζονται στη διδασκαλία της νεοελληνικής στα ακούοντα παιδιά της Α Γυµνασίου. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, η ένταξη της Ε.Ν.Γ. στο ωρολόγιο πρόγραµµα του Α.Π.Σ. δεν επιφέρει καµία αλλαγή στη διδασκαλία της ύλης της νέας ελληνικής γλώσσας αλλά την ενισχύει, καθώς οι µαθητές είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία των δοµών των δυο γλωσσών. Η ενότητα προσεγγίστηκε διδακτικά έχοντας υπόψη ορισµένες από τις βασικές αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης (Johnson et al. 1994: 597; Paterson 1998: 97; Strong 1988): 1. Πρώτη γλώσσα των κωφών παιδιών πρέπει να είναι η φυσική τους γλώσσα, η νοηµατική. 2. Η νοηµατική και η οµιλούµενη γλώσσα πρέπει να διδάσκονται ως ξεχωριστές και ισότιµες γλώσσες. 3. Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να παρέχει µε φυσικό τρόπο γλωσσικά ερεθίσµατα για την ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό των δυο γλωσσών. 3 Η δραστηριότητα 4 έχει ως εξής: «Κάντε ένα λεύκωµα µε στίχους από τραγούδια διάφορων εποχών που αναφέρονται σε λουλούδια. Μπορείτε να ταξινοµήσετε το υλικό σας είτε κατά τη χρονολογία είτε κατά το είδος του τραγουδιού (στίχοι-σύνθεση)». Με βάση αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να δηµιουργήσουν τη δική τους αφηγηµατική ικανότητα στη σύνθεση ποιηµάτων τραγουδιών στην ΕΝΓ. Είναι επίσης δυνατόν οι µαθητές να αναπτύξουν αφηγηµατικό κείµενο στην ΕΝΓ µε βάση το θέµα της ενότητας, δηλ. τα λουλούδια. Γενικά, ο εκπαιδευτικός µπορεί να τροποποιήσει τη δραστηριότητα, ανάλογα µε τις ικανότητες και ανάγκες των µαθητών.

7 526 Μαρία Μερτζάνη Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν2817/2000, είναι στη βούληση του εκπαιδευτικού να επιλέξει τη µέθοδο εκπαίδευσης του κωφού παιδιού για να καλύψει την ύλη του προγράµµατος σπουδών της νέας ελληνικής γλώσσας. Κατά συνέπεια, η ύλη µπορει να καλυφθεί µε την εισαγωγή της Ε.Ν.Γ. στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διδάξουν τη νεοελληνική στη βάση της Ε.Ν.Γ. και το αντίστροφο. Άλλωστε, αυτό ορίζει η δίγλωσση εκπαίδευση. Βέβαια, η διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. προϋποθέτει άριστη γνώση της γλώσσας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Χωρίς την ευχέρεια στην Ε.Ν.Γ. δεν είναι εφικτή η επικοινωνία µέσα στην τάξη και φυσικά, η δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) ή/και στα τµήµατα ένταξης κωφών, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της Ε.Ν.Γ. στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών, ειδικά από το 2005 που δηµοσιεύτηκαν Α.Π.Σ. κωφών και βαρηκόων για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, τονίζεται ότι η παρούσα ενότητα βασίστηκε σε µία τέταρτη αρχή της δίγλωσσης αγωγής: στη διδασκαλία της κουλτούρας της κοινωνίας των ακουόντων και της κοινότητας των κωφών. Σύµφωνα µε τους Jacobowitz (1992) και Kelleher & Fernandes (1992) το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει την καλλιτεχνική έκφραση των µαθητών στη νοηµατική γλώσσα, καθώς µέσω της λογοτεχνίας και ποίησης παρουσιάζουν τις πραγµατικές τους εµπειρίες και µε αυτόν τον τρόπο κερδίζουν την αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους, αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητα και εκφραστικότητά τους και γνωρίζουν την κουλτούρα και την ιστορία της κοινότητας των κωφών. Οι ασκήσεις της υποενότητας «έκφραση-έκθεση» σχεδιάστηκαν µε στόχο να καλλιεργηθεί αυτή η πολιτισµική έκφραση των µαθητών. Ας µην αγνοείται το γεγονός ότι ο πληθυσµός των κωφών µαθητών φέρει βιώµατα και των δυο κόσµων, καθώς το 90% προέρχεται από ακούοντες και το 10% από κωφούς γονείς. Το υλικό που προτείνεται για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας και όλης της ύλης αποτελείται από βίντεο νοηµατικής. Όλες πλέον (ή οι περισσότερες) σχολικές µονάδες είναι εξοπλισµένες µε µία τηλεόραση, µία βιντεοκάµερα, αίθουσα µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βίντεο. Το εποπτικό αυτό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για τη δηµιουργία διδακτικού υλικού Ε.Ν.Γ. το οποίο διατηρείται και αποθηκεύεται στους ψηφιακούς δίσκους CD/DVD ROM. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να δηµιουργηθεί αρχειακό υλικό κάθε ενότητας, για να χρησιµοποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. (όπως και κάθε άλλης νοηµατικής γλώσσας), δε νοείται χωρίς τη χρήση βίντεο, λόγω της οπτικοκινητικής της φύσης (Mertzani 2004). Επιπρόσθετα, για τη δηµιουργία αυτού του υλικού προτείνεται η συνεργασία κάθε σχολικής µονάδας µε την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή/και µε τα σωµατεία κωφών. Βιβλιογραφία Baker, C. & D. Cokely (1986). American Sign Language: a teacher s resource text on grammar and culture. Silver Spring, Md.: T. J. Publishers. Jacobowitz, L. E. (1992). American Sign Language Literature: Curriculum considerations. In Deaf Studies for educators, Conference Proceedings Washington, DC: Gallaudet University Press, Johnson, R. E, S. K. Liddell & C. J. Erting (1994). A brief overview of unlocking the curriculum. In C. J. Erting, R. C Johnson, D. L. Smith & B. D. Snider (eds), The Deaf Way. Washington, DC: Gallaudet University Press, Kelleher, J. F. & J. J. Fernandes (1992). The world according to the Deaf: The place of ASL literature in a comprehensive Deaf Studies curriculum. In Deaf Studies for educators, Conference Proceedings Washington, DC: Gallaudet University Press,

8 Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας 527 Marschark, M. (1997). Raising and Educating a Deaf child. Oxford: Oxford University Press. Mertzani, M. (2004). The Teaching of Greek Sign Language: Hearing Learners Perceptions of their Deaf Tutors Teaching Methods and their Beliefs and Expectations. Unpublished MPhil Dissertation, Centre for Deaf Studies, U.K. Moores, D. (1996). Educating the Deaf: Psychology, principles and practices. Boston, MA: Houghton Mifflin. Paterson, J. F. (1998). Literacy: An emerging Bilingual/ Bicultural program for Deaf and CODA children in Australia. In A. Weisel (ed.), Proceedings of the 18 th International Congress on Education of the Deaf, vol.1, Silvester, T. (1998). Managing a bilingual programme (BSL and English) in a school for Deaf children. In A. Weisel (ed.), Proceedings of the 18 th International Congress on Education of the Deaf, vol. 1, Smith, C., E. M. Lentz & K. Mikos (1988). Signing Naturally. Teacher s curriculum guide, level 1. San Diego, California: Dawn Sign Press. Strong, M. (1988). A bilingual approach to the education of young deaf children: ASL and English. In M. Strong (ed.), Language learning and Deafness. Cambridge: Cambridge University Press, Τριανταφυλλίδης, Γ. (1997). Ο λόγος των νευµάτων. Θεσσαλονίκη: Σωµατείο «Οι φίλοι των κωφαλάλων Θεσσαλονίκης». ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Τεύχος Α. Αθήνα: ΟΕ Β. ΥΠΕΠΘ & Τµήµα Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2002). Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο. Αθήνα: ΟΕ Β. Χατζηδάκη Α. (2002). Η συµβολή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη διδασκαλία της γλώσσας σε µειονότητες: Ένα σχέδιο µαθήµατος. Στο Ε. Τρέσσου & Σ. Μητακίδου (επιµ.), Η ιδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία: Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη δηµιουργία θετικών στάσεων για το περιβάλλον. ιδακτική δοκιµή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α γυµνασίου. Νάκη Στέλλα, ρ., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα