ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Αθήνα 18/02/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ΓΠ οικ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. Έχοντας υπ όψη: 1.τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) γ. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) δ. του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ε. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ). στ. του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). ζ. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α). η. του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 3.Την αριθμ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β)

2 2 4. Την αριθμ. ΔΥ (3-4)α/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΔΥ (3-4)α ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 2967 Β) Υπουργικής Απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 348 Β) Αποφασίζουμε Την ανάρτηση με πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 3 ης Ιανουαρίου 2014 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω προκήρυξη, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 1.Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν (κατ εκτίμηση και της υπηρεσίας) και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από πλευράς του υποψηφίου. 2.Σας γνωρίζουμε, ότι λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία μας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, στα πτυχία κρατών μελών της ΕΕ λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια της απλής μεθόδου. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Επ αυτού ουδεμία ένσταση μπορεί να υποβληθεί. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 3. Ειδικευόμενοι γιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. 4.Γιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 5.Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης.

3 ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (*)- ΘΗΤΕΙΑ (Θ) ΤΥΠΟΣ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ 3 Β.1. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 5 η Mαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 5 η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΔ. ΗΜΕΡ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 6 ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Α * Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 14 ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΑΓΟΝΟ * Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 40 ΠΙ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 61 ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 62 ΠΙ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 66 ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΑΓΟΝΟ * Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ # 67 ΠΙ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 72 ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 88 ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Β Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 90 ΠΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 101 ΠΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 137 ΠΙ ΔΙΔΥΜΩΝ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 160 ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Γ Γ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4 4 161 ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 173 ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 174 ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 178 ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 181 ΠΙ ΡΑΦΤΗ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 182 ΠΙ ΣΕΡΒΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 183 ΠΙ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 186 ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Γ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 191 ΠΙ ΚΟΣΜΑ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192 ΠΙ ΠΕΛΕΤΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 193 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 198 ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 199 ΠΙ ΑΣΕΑΣ Α Γ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 211 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 215 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 216 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ #

5 5 218 ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 221 ΠΙ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 224 ΠΙ ΕΛΑΤΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 225 ΠΙ ΠΗΓΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 227 ΠΙ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 228 ΠΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 231 ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 232 ΠΙ ΜΕΛΑΤΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 233 ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 235 ΠΙ ΚΟΜΜΕΝΟΥ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 241 ΠΙ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 246 ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 247 ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 248 ΠΙ ΡΑΜΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 250 ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 251 ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 252 ΠΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ #

6 6 253 ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 255 ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 256 ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 257 ΠΙ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 258 ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 271 ΠI ΚΑΡΑΤΖΑ * ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 280 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ- ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 281 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 314 ΠΙ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 315 ΠΙ ΚΕΡΤΕΖΗΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 322 ΠΙ ΦΙΛΙΩΝ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 325 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ Α Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 416 ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 419 ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 421 ΠΙ ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 424 ΠΙ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 425 ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ * ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7 7 426 ΠΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 427 ΠΙ ΡΟΔΙΑΣ Α ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 428 ΠΙ ΡΟΔΙΑΣ-ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Β * ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 429 ΠΙ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 431 ΠΙ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 459 ΠΙ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 460 ΠΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 461 ΠΙ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 465 ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Γ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. ΤΕΛΕΝΔΟΥ Ε * ΠI ΒΑΘΕΟΣ * ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Α * ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Δ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΚΕΝΟ 483 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β ΚΕΝΟ ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ #

8 8 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Β * ΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΕΝΟ 501 ΠΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ Δ ΚΕΝΟ 508 ΠΙ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΠΙ ΣΥΜΗΣ Α ΠΙ ΣΥΜΗΣ Β ΚΕΝΟ 516 ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΧΑΛΚΗΣ ΑΓΟΝΟ ΤΗΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ 528 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ ΝΜ ΚΩ ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ #

9 9 535 ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 541 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β ΚΕΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 542 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Γ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 543 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Δ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 544 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ε ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 545 ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 546 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ζ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 547 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Η ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 549 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Α ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 550 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Β ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 552 ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 553 ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 554 ΠΙ ΖΩΝΗΣ ΑΓΟΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # 557 ΠΙ ΒΑΛΤΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

10 ΠΙ ΜΑΝΗΣ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 576 ΠΙ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Β Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 596 ΠΙ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 602 ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α * Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 604 ΠΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΣΤΥΡΩΝ Α ΚΕΝΟ 607 ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΠΙ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ * ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Α * ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Β ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Β * ΠΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α ΠΙ ΠΑΠΑΔΩΝ ΠΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Β * Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ # για ΝΜ Γ Ν- ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

11 ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ ΚΕΝΟ 675 ΠΙ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Δ * ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤ ΚΕΝΟ 692 ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ Α ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Β * ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α ΠΙ ΑΓΙΟΥ Β ΠΙ ΩΡΕΩΝ Β * για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ # για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ # για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 701 ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Α ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 702 ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 705 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 706 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 707 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 708 ΠΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 709 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

12 ΠΙ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 715 ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 716 ΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 717 ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 718 ΠΙ ΦΙΔΑΚΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 719 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 720 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 721 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 722 ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 723 ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 724 ΠΙ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 727 ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 729 ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α * ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 759 ΠΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 760 ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 762 ΠΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ) ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 776 ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

13 ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ε * Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 815 ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 816 ΠΙ ΣΕΚΟΥΛΑ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 817 ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 818 ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙ ΑΡΒΗΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 948 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1055 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1085 ΠΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1113 ΠΙ ΠΑΔΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1117 ΠΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1162 ΠΙ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1177 ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * 24/10/13 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1208 ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1209 ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1210 ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

14 ΠΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214 ΠΙ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1235 ΠΙ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1236 ΠΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1238 ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Β * ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1239 ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1243 ΠΙ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1247 ΠΙ ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1299 ΚΥ ΣΑΜΗΣ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1300 ΚΥ ΣΑΜΗΣ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1307 ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ Β * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1308 ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1311 ΠΙ ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1312 ΠΙ ΠΕΤΡΙΚΑΤΩΝ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1313 ΠΙ ΠΥΡΓΙΟΥ * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1317 ΠΙ ΣΚΑΛΑΣ Β * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1320 ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ Α * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ #

15 ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Α ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1324 ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1325 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1326 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1401 ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1444 ΠΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ * ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1454 ΠΙ ΦΕΝΕΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1500 ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΝΑΞΟΥ # 1501 ΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΝΑΞΟΥ # 1505 ΠΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ για ΝΜ ΝΑΞΟΥ # 1506 ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΝΑΞΟΥ # 1507 ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ * για ΝΜ ΝΑΞΟΥ # 1509 ΚΥ ΜΗΛΟΥ Β # 1510 ΚΥ ΜΗΛΟΥ Γ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Δ

16 ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Α # 1515 ΠΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ * # 1518 ΠΙ ΚΥΘΝΟΥ * # 1519 ΠΙ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ Α # 1523 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Γ * ΚΥ ΙΟΥ Α * # 1529 ΚΥ ΙΟΥ Β ΚΕΝΟ # 1530 ΚΥ ΙΟΥ Γ ΠΙ ΙΟΥ ΚΕΝΟ 1532 ΚΥ ΘΗΡΑΣ Α * ΠΙ ΑΝΑΦΗΣ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ 1541 ΠΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ #

17 ΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ * # 1546 ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Β # 1548 ΚΥ ΠΑΡΟΥ Β ΚΥ ΠΑΡΟΥ Ε * ΚΥ ΤΗΝΟΥ Δ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Ε ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α * ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Β * ΠΙ ΚΩΜΗΣ # 1567 ΠΙ ΣΤΕΝΗΣ * # 1573 ΠΙ ΓΑΥΡΙΟΥ ΠΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ Α * ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Α * # 1577 ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Β # 1581 ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ * ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤ * ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Ζ *

18 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Β * ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1590 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Δ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1591 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Ε ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1596 ΠΙ ΑΣΩΠΟΥ Α ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1598 ΠΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1599 ΠΙ ΡΕΙΧΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1601 ΠΙ ΝΙΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1602 ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ * ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1603 ΠΙ ΑΠΙΔΕΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1604 ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ * ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1605 ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α ΚΕΝΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1606 ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1613 ΠΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΓΟΝΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1614 ΠΙ ΕΛΙΚΑΣ * ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1615 ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΒΟΙΩΝ ΚΕΝΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1622 ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Δ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1626 ΠΙ ΚΟΤΡΩΝΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

19 ΠΙ ΟΙΤΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1648 ΠΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ ΚΕΝΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # 1649 ΠΙ ΑΡΝΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1661 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ * ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ * ΠΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ * ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ * ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ε * ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ζ * ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για ΝΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για ΝΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για ΝΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ ΠΙ ΛΙΘΙΝΩΝ * ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Α ΚΕΝΟ 1796 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Β ΠΙ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓΡΑΣ ΚΕΝΟ 1813 ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΙ ΚΑΠΗΣ ΠΙ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για ΝΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για NM ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ # ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

21 ΠΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Β ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Γ * ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΕΝΟ 1847 ΠΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α ΚΕΝΟ 1849 ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β * ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α * ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Β ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Γ ΠΙ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΙΓΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Β ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

22 ΠΙ ΒΡΙΣΣΑΣ Α * ΠΙ ΒΡΙΣΣΑΣ Β * ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ # 1870 ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Β ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1874 ΠΙ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1879 ΠΙ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ A ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1902 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1924 ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1927 ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Δ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1929 ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Β * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1930 ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1931 ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1937 ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1938 ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1939 ΠΙ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1940 ΠΙ ΛΑΥΚΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1967 ΠΙ ΨΑΡΙΟΥ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2011 ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Β ΑΓΟΝΟ * Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

23 ΠΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΕΝΟ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2024 ΠΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Α Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2030 ΠΙ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. Δ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Β Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2036 ΠΙ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2040 ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ Γ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2106 ΠΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για ΝΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2186 ΚΥ ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2187 ΚΥ ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Γ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2188 ΠΙ ΜΕΡΩΝΑ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2219 ΠΙ ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ * ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2223 ΠΙ ΣΕΛΛΙΩΝ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2265 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Γ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2266 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Δ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ (ΘΕΡ.ΜΗΝ) ΣΤ * για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2270 ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Β ΑΓΟΝΟ * για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ * για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # 2272 ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ #

24 ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ * για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2275 ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2276 ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ Β ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # 2278 ΠΙ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Β * για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2279 ΠΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2282 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2283 ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2285 ΠΙ ΛΕΚΚΑ ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2287 ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Β ΑΓΟΝΟ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2288 ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Α * για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2290 ΠΙ ΠΑΓΩΝΔΑΣ * για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ # 2298 ΚΥ ΚΑΡΛΑΒΑΣΙΟΥ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΒΑΘΕΩΣ Ε για ΝΜ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2324 ΠΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2326 ΠΙ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2377 ΠΙ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2395 ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2405 ΠΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

25 ΠΙ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2446 ΠΙ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2448 ΠΙ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ (ΒΟΥΖΙΟΥ) ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2449 ΠΙ ΕΚΚΑΡΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2451 ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2452 ΠΙ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2453 ΠΙ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Β * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2472 ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2473 ΠΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2478 ΠΙ ΥΠΑΤΗΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2482 ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2483 ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2484 ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2490 ΠΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2493 ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Γ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2501 ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2502 ΠΙ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ #

26 ΠΙ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2504 ΠΙ ΔΡΥΜΑΙΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2507 ΠΙ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2508 ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2511 ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Β ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2519 ΠΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2523 ΠΙ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2524 ΠΙ ΠΥΛΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ # 2525 ΠΙ ΥΔΡΟΥΣΑΣ Α ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2540 ΠΙ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2541 ΠΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Α ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2542 ΠΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Β ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2544 ΠΙ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2548 ΠΙ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Β * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2549 ΠΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2551 ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Β ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2553 ΠΙ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ #

27 ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2555 ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2556 ΠΙ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2557 ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2558 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2588 ΠΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2601 ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Β ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2634 ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2635 ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2643 ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Γ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2661 ΠΙ ΕΛΟΥΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2662 ΠΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2665 ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2668 ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Δ * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2669 ΠΙ ΓΑΥΔΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2670 ΠΙ ΓΑΥΔΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2673 ΠΙ ΒΟΥΤΑ * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ #

28 ΠΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2675 ΠΙ ΣΤΡΟΒΛΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2683 ΠΙ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2684 ΠΙ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΟΥΓΙΑΣ Β ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2685 ΠΙ ΚΑΜΠΑΝΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2686 ΠΙ ΚΑΜΠΑΝΟΥ Β ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2693 ΠΙ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ * ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2703 ΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2706 ΠΙ ΨΑΡΡΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ # 2707 ΠΙ ΨΑΡΡΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ # 2710 ΠΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Γ. Επίσης για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απαραίτητο είναι εμπρόθεσμα να υποβληθούν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά: 3.ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ* 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ, που χορηγήθηκαν από κράτη- μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου - τίτλου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του (απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε).

29 29 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 4.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από προηγούμενη θέση στο δημόσιο. 6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (από το νοσοκομείο) με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση (ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων), ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας 7.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων (*) Σημείωση : Ιατρός «ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ» θεωρείται ο γιατρός, που έχει ολοκληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 Yποχρεωτική Υπηρεσία Yπαίθρου και επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να τοποθετηθεί σε ιατρείο για δεύτερη, τρίτη φορά κ.ο.κ. Οι γιατροί με θητεία μπορούν να διεκδικούν θέσεις, εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί με θητεία δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να υποβάλλουν ισάριθμες βεβαιώσεις χρόνου αναμονής για ειδικότητα με τις αιτήσεις ειδίκευσης, οι οποίες εκκρεμούν, ή τίτλο ειδικότητας, εφ όσον έχει αποκτηθεί, ή υπεύθυνη δήλωση, ότι ο γιατρός βρίσκεται σε αναμονή εξετάσεων για απόκτηση αυτής ΥΠΟΧΡΕΟΙ 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 2.α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ που χορηγήθηκαν από κράτη μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε δ. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 3.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 4.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων

30 30 Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 1.Η αριθμητική βαθμολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται σε κάθε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 2.Δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη προκήρυξη - ανακοίνωση θέσεων δε λαμβάνονται υπόψη. 3.Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σωστά συμπληρωμένη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, που προβλέπονται από το αρθ. 22 του Ν / Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε έλλειψη, ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών, επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. 5.Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε ( 5 ) προτιμήσεις ( ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για θέσεις, που παραπάνω αναφέρονται (Δηλαδή για Κ.Υ. Π. Ι.) και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. 6.Άρνηση επικείμενης τοποθέτησης μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 7.Γιατροί, που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προκήρυξη, ή σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχονται τη θέση, ή παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη προκήρυξη, ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση, ή συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ και Π.Ι κατά την κρίση της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο πεδίο των επιδιωκόμενων θέσεων θα αναγράφουν την λέξη «ΑΖΗΤΗΤΟ». Εξαιρούνται όσοι γιατροί παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω έναρξης ειδικότητας στην ημεδαπή και εφόσον προσκομίσουν με την αίτηση παραίτησής τους αντίγραφο της απόφασης διορισμού τους στην ειδικότητα. 8. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Γ Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: Αθήνα

31 31 Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) Ως ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου, ή της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν.Π. Π. ΚΑΨΙΩΧΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Όλες τις ΥΠΕ της χώρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο Υπουργού 2.Γραφείο Aναπληρωτή Υπουργού 3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4.Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π 5.Υ10γ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 19 /07 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 69195 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 24/4 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 37497 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/3609/5.8.205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/ Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./73/7957/29.7.205 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3687 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στα Γραφεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 29-12- 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 353393 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Κ α λ ε ί

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Κ α λ ε ί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 04-03- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ,. Πρωτ. Y10γ/Γ.Π οικ.19809 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών... 1 Εφημερίες γιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/23800/0022

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα