ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπεμεξγαζία:. Γιπλφο, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΤΤ & Π Κ. Πεξηζζάθε, Γ/ληξηα Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ΓΝ Ζ ΧΣΖΡΗΑ Ο. Φάθιαξε, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Γ. Μπάξιαο, Μερ/γνο - Ζι/γνο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Αζήλα Φεβξνπάξηνο 2003

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΙΑΓΧΓΗ Ι. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ (Η/Μ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ Σν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε -ζηα πιαίζηα ηνπ Ν2716 πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο - λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη απηφλνκα, ζε φιεο ηηο αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. Δπηρεηξείηαη ζρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε παξνρήο όισλ ησλ ππεξεζηώλ ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο πνιπδηάζηαηα θαη γηα νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο λνζεξφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο (απφ ηελ απιή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κέρξη θαη ηελ αθνχζηα λνζειεία). Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν βνεζά: 1. ζηελ απνθπγή ηνπ ηδξπκαηηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 2. ζηελ απνθπγή ηεο πεξηπιάλεζεο αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ 3. ζηελ απνθπγή θαηάρξεζεο ππεξεζηψλ πγείαο 4. ζηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ πξφιεςεο 5. ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη ε ηειεςπρηαηξηθή. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ ελνηήησλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, δίλεηαη ζην ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΥΖΜΑ πνπ αθνινπζεί. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 2

3 I. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Σακηικά Δξυηεπικά Ιαηπεία Ψςσιαηπ. Σμήμαηορ Σμήμα Δπειγόνηυν Πεπιζηαηικών 24υπη Φπονηίδα και Νοζηλεία Μονάδα Βπασείαρ Νοζηλείαρ ( 20 ή 15 κλίνερ ) Μονάδα Μέζηρ Νοζηλείαρ ( 10 ή 5 κλίνερ ) Μονάδα Οξέυν Πεπιζηαηικών ( 10 ή 6 ή 3 κλίνερ ) ςμβοςλεςηική Μονάδα Παπέμβαζηρ ζηην κπίζη - - Σηλετςσιαηπική SOS Νοζοκομείο Ημέπαρ ( Μονάδα επανεπσομένυν αζθενών, 10 άηομα ) Γοπςθοπικόρ Ξενώναρ ( 12 άηομα πεπίπος ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 3

4 ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σν Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν ζε ελφηεηεο νη νπνίεο δειψλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ζρήκα απηό εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη είλαη ελδεηθηηθό όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηα κεγέζε ησλ ρώξσλ θαζώο θαη ηελ δπλακηθόηεηα ησλ Μνλάδσλ Ννζειείαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ (ΟΦΣΔ) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη ν Φνξέαο λα πξνδηαγξάςεη ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλππνινγίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θηηξηαθήο ππνδνκήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 4

5 IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ (ΠΗΝΑΚΑ 1) α. Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρψξνη ζεξαπείαο ( γηα ηνπο εζσηεξηθνχο αζζελείο) β. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - ηειέθσλν SOS. γ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ (ΠΗΝΑΚΔ 2-3) α. Κνηλνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο (20 θιίλεο) γ. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο (10 θιίλεο) δ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ (ΠΗΝΑΚΑ 4) ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΗΜΔΡΔΙΟ) (ΠΗΝΑΚΔ 5-6-7) α. Γεληθνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Γσκάηηα αζζελψλ & βνεζεηηθνί ρψξνη ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ (ΠΗΝΑΚΑ 8) α. Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ - ΣΔΠ ΦΣ (ΠΗΝΑΚΑ 9) α. Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 5

6 II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 1 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ α Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρώξνη ζεξαπείαο (γηα ηνπο εζσηεξηθνύο αζζελείο) 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Αλακνλέο Καζηζηηθφ Γξαθείν Δπηζηεκνληθνχ Γ/ληή Γξακκαηεία β γ 5 Αξρείν Αίζνπζα ζπζθέςεσλ πξνζσπηθνχ, δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο & Internet MEΡ. 7 Δμεηαζηήξηα Γξαθεία Γηαηξψλ 12 4 (*) 48 8 Γξαθεία Φπρνιφγσλ 12 1 (*) 12 9 Γξαθεία Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 12 1 (*) Δξγνζεξαπεία Θεξαπεία Οκάδαο & Οηθνγέλεηαο Υψξνο κνλφδξνκνπ θαζξέθηε (βιέπεη ζην ρψξν 11) πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - - Σειεςπρηαηξηθή SOS 1 Γξαθεία 12 1 (*) Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 WC αζζελψλ επηζθεπηψλ (ην έλα γηα εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ) WC πξνζσπηθνχ Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α1) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 281 εκ: (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ αληηζηνηρεί ζε min Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ. ηε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ Σκήκαηνο, ή εηδηθψλ αλαγθψλ, απμάλεηαη αλαιφγσο. Πρ. νη απαηηήζεηο ηειεςπρηαηξηθήο απαηηνχλ δχν ρψξνπο β1. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε - Σειεςπρηαηξηθή SOS: Ζ ππεξεζία απηή πξνγξακκαηίδεηαη ζαλ έλα είδνο εθεκεξίαο ή ζαλ Φπρηαηξηθή SOS θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη νμχηεξεο θξίζεηο ζρεηίδνληαη θαηά θαλφλα κε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αξξψζηνπ θαη φρη θαη αλάγθε κε ηελ απφιπηε φμπλζε ηεο λφζνπ. Ζ Μνλάδα ιεηηνπξγεί, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ζηελ ζηειέρσζε θαη 24σξεο εηνηκφηεηαο, ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δπηζπκεηή ε νξγάλσζε ηεο Μνλάδαο ψζηε λα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο ηειεςπρηαηξηθήο, αθφκε θαη θξνληίδαο ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο κε ρξήζε νζφλεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 6

7 Α2.1. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 2 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 20 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 10 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 20 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 10 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.1.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 576 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 7

8 Α2.2. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 3 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 15 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 5 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 15 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 5 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.2.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 443 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο: Ζ Μέζε Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 12 εβδνκάδεο. Σν ιεηηνπξγηθφ πιαίζην είλαη αλάινγν κε εθείλν ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο. Ζ δηαθνξά ζην ρξφλν λνζειείαο ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή παξάιιεια κε ηε ρξνληφηεηα, ηα κηθηά πξνβιήκαηα θαη ε απνπζία ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ή νηθνγέλεηαο. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο: Ζ Βξαρεία Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 4 εβδνκάδεο. Αθνξά νιφθιεξν ην ςπρνπαζνινγηθφ θάζκα ελειίθσλ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 8

9 Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΠΗΝΑΚΑ 4 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Καζηζηηθφ WC Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α3) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 55 Σν Ννζνθνκείν Ζκέξαο είλαη Μνλάδα Σκεκαηηθήο (φρη 24σξεο) Ννζειείαο γηα ηελ εμππεξέηεζε επαλεξρνκέλσλ αζζελψλ. Πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζε δνκή λνζειείαο θαη εμππεξεηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ελφηεηαο ησλ Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο ή ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηνλ ΦΣ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 9

10 ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΖΜΔΡΔΗΟ) Ζ Μνλάδα ζα έρεη 10 θιίλεο φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο θαη ην Φπρηαηξηθφ Σκήκα εθεκεξεχεη θαζεκεξηλά. Ληγφηεξεο θιίλεο (6-3) ζα απαηηεζνχλ ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο Ννζνθνκεία ή ζε εθεκεξία αλά 4 εκέξεο. ΠΗΝΑΚΑ 5 Α/Α Β1 : 10 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β1 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 243 ΠΗΝΑΚΑ 6 Α/Α Β2 : 6 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β2 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 158 OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 10

11 ΠΗΝΑΚΑ 7 Α/Α α β Β3 : 3 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε, ζηε ηάζε Αδειθήο πγθέληξσζε αθαζάξησλ θαη Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β3 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 97 Μνλάδα Ομέσλ Πεξηζηαηηθώλ: Δίλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ (ΣΔΠ - ΦΣ) γηα νμέα πεξηζηαηηθά, αθνχζηα ε εθνχζηα ηα νπνία απαηηνχλ 24σξε λνζειεία. Ζ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεγρφκελε είζνδν ψζηε λα κπνξεί λα απνκνλψλεηαη απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο. Απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο / πξνζηαζίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ. εκεηψλεηαη φηη ε απμεκέλε πξνζηαζία δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο θξάηεζε θαη πεξηνξηζκφο, πνπ απνηεινχλ ζσθξνληζηηθνχο φξνπο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 11

12 ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 8 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία 1 Δμεηαζηήξηα Φπρηάηξσλ 12 2 (*) 24 MEΡ. 2 Γξαθείν Φπρνιφγσλ Γξαθείν Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 48 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.. Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία Φπρηαηξηθνύ Σκήκαηνο: (Πξσηλήο ή θαη απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο) Σα Σαθηηθά Φπρηαηξηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κηθηά πεξηζηαηηθά θαη πεξηζηαηηθά ζπλλνζεξφηεηαο. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. Δλδεηθηηθά ηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ, έλα γξαθείν ςπρνιφγνπ θαη έλα γξαθείν θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Δπηζπκεηή ε χπαξμε ηδηαίηεξεο εηζφδνπ θαη αλακνλήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 12

13 ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 9 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα 1 Δίζνδνο Αλακνλή Δμεηαζηήξηα (κε WC) 16 2 (*) 32 3 Υψξνη πγηεηλήο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) MEΡ. 59 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ Δμππεξεηεί έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηηο ψξεο θαη εκέξεο εθεκεξίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Βξίζθεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηαηί ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζε απηφ απαηηεί ζπλήζσο ηελ παξνπζία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. ην ίδην πιαίζην αληηκεησπίδνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά κε ζσκαηηθά ζηεξεηηθά ζχλδξνκα. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Φπρηαηξηθή Δθεκεξία αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ Δθεκεξία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δηεπηζηεκνληθή θξνληίδα. Δλδεηθηηθά ην ΣΔΠ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ ρψξν αλακνλήο, δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ θαη ρψξνπο πγηεηλήο. ηελ ελφηεηα απηή απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθάιεηαο, φπσο άζξαπζηα ηδάκηα, πφξηεο πνπ λα ειέγρνληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θσηηζηηθά νξνθήο, έπηπια ρσξίο αηρκεξέο αθκέο θαη γεληθά δηαηάμεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Γηα θαιχηεξν έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ε ζέζε ηνπ θαιφ είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν / έμνδν ηεο επξχηεξεο ελφηεηαο θαη δηάηαμε ησλ ρψξσλ λα είλαη απιή. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 13

14 ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ ηνλ Ξελψλα παξαπέκπνληαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ κφλα ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ή ζε άιιε δνκή. Δπεηδή ν Ξελψλαο εμππεξεηεί νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επειημία σο πξνο ην ρξφλν παξακνλήο. Κξηηήξηα γηα ηε ρσξηζέηεζε ηνπ Ξελψλα είλαη ε έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη ε δηαζχλδεζε κε ην κεηξηθφ Ννζνθνκείν. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ Ξελψλα είλαη πεξίπνπ 12 άηνκα. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε Α3α/νηθ.876, ΦΔΚ 661Β, 23/05/2000. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 14

15 ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη ηα εκβαδά ησλ ελνηήησλ Α & Β πνπ απνηεινχλ ηελ θεληξηθή ελφηεηα ηνπ ΦΣ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηθηνχ εκβαδνχ ησλ ελνηήησλ (ρψξνη θπθινθνξίαο, ηνίρνη θιπ), ηα ζπλνιηθά κεγέζε ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ επί 1,40 γηα λέα θαηαζθεπή ή κε άιιν ζπληειεζηή, αλάινγα κε ηε κνξθνινγία πθηζηακέλνπ θηεξίνπ. Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΝΟΣΗΣΑ (Α) : ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ 1ε ΛΤΗ () 2ε ΛΤΗ () 1 Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ Α ΚΛΗΝΔ 576 Α ΚΛΗΝΔ Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 912(1) 779(2) Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ Β1: 10 ΚΛΙΝΔ () Β2: 6 ΚΛΙΝΔ () Β3: 3 ΚΛΙΝΔ () 1 ΔΝΟΣΗΣΑ (Β) : ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 243(3) 158(4) 97(5) Δλδεηθηηθνί ζπλδπαζκνί ελνηήησλ : Πεξίπησζε Ι, κεγάιν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.1.+Α3.) + (Β1) = (1) + (3) = = 912κ κ 2 =1155κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 1155κ 2 x 1.4 = 1617κ 2 Πεξίπησζε ΙΙ, κηθξό Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.2.+ Α3.) + (Β3) = (2) + (5) = = 779κ 2 +97κ 2 = 876κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 876κ 2 x 1.4 = 1226κ 2 ΖΜΔΗΧΖ : Γηα ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηεο κνλάδαο θαη ηε δνκή ηεο, ζε θάζε Γ. Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. ΗΗ. ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 15

16 ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη επηζεκάλζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πξνβιέςεηο, ζηνηρεία θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο θαη πιηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ. Σα ζέκαηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά δελ εμαληινχληαη ζην ηερληθφ κφλν επίπεδν. ε παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Απμεκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο απαηηνχληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ομέσλ Πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ΣΔΠ ηνπ ΦΣ. 1. Πόξηεο: Η θύξηα είζνδνο ζην Σκήκα ζα γίλεηαη κέζσ ειεγρφκελεο πφξηαο. Διεγρφκελε πφξηα ζα ππάξρεη θαη ζηελ είζνδν ηεο ελόηεηαο Ομέσλ πεξηζηαηηθώλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκφλσζεο θαη ειέγρνπ. Οη πόξηεο ησλ δσκαηίσλ αζζελώλ θαζψο θαη ησλ Λνπηξψλ / WC ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Δηδηθά νη πόξηεο ησλ Λνπηξώλ / WC ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. ην θάησ κέξνο ζα έρνπλ άλνηγκα κε γξίιηεο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 2. Παξάζπξα: Σα παξάζπξα ζα είλαη δηακνξθσκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε αλζξψπνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππθλά ζηνηρεία θαη ειεγρφκελν άλνηγκα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Απηή ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα δσκάηηα αζζελψλ, ζηα Λνπηξά / WC, ζην Καζηζηηθφ θαη ηελ Σξαπεδαξία, ζηα Γξαθεία / Δμεηαζηήξηα θαη γεληθά ζε θάζε ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αζζελείο. Οη παινπίλαθεο ζηνπο ρψξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα είλαη άζξαπζηνη ή εηδηθνχ ηχπνπ ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκφ φηαλ ζπάζνπλ. 3. Ήζπρν δσκάηην: Πξννξίδεηαη γηα ηελ παξακνλή αζζελψλ ζε θάζε θξίζεο, γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δζσηεξηθά ζα είλαη επελδεδπκέλν κε καιαθφ πιηθφ. ην δάπεδν ζα έρεη κνθέηα απφ πιηθφ πνπ δελ απνξξνθά πγξά θαη δελ ιεθηάδεη, θαζψο θαη ζηξψκα αλάινγσλ κε ηε κνθέηα πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, ζα έρεη παξάζπξν (κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) ζε πςειφ ζεκείν ηνπ ηνίρνπ. Ο δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα βξίζθεηαη εθηφο δσκαηίνπ. Ζ πφξηα ζα έρεη ζπξίδα επνπηείαο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. ε πςειφ ζεκείν ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάκεξα επνπηείαο γηα παξαθνινχζεζε απφ ηελ ηάζε Αδειθήο. 4. Δμνπιηζκόο: Ο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα πεξηνξίδεη ηε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έπηπια κε απιή θαη αλζεθηηθή θαηαζθεπή πνπ έρνπλ ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη δελ έρνπλ ηκήκαηα απφ γπαιί, είλαη ηα πην ελδεδεηγκέλα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 16

17 IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ IV-1. ΓΔΝΙΚΑ Ο ζρεδηαζκφο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο πνπ ζπληάρηεθαλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, φπνπ θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηά ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή. IV-2. ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Ο θιηκαηηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) πξνθιηκαηηζκέλνπ λσπνχ αέξα, ζεξκνθξαζίαο 16 0 C db C wb / 21 0 C db C wb θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο. Γηά ηα WC ζα πξνβιέπεηαη κφλν ζέξκαλζε κε ζεξκαληηθά ζψκαηα. Γηά ηα αθάζαξηα θαη ηηο απνζήθεο δελ ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκφο ή ζέξκαλζε. Κάζε ΚΚΜ ζα ηξνθνδνηεί ρψξνπο κε παξφκνηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηνπο δηαδξφκνπο / ππφινηπνπο ρψξνπο ζα είλαη ην 100% / 90% ηνπ πξνζαγφκελνπ. Απφ αθάζαξηα WC θαη απνζήθεο ζα ππάξρεη κφλν απαγσγή αέξα. Ο πξνζαγφκελνο αέξαο ζηνπο ρψξνπο ζα αληηζηνηρεί ζε 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηα αθάζαξηα / απνζήθεο ζα αληηζηνηρεί ζε 10 / 2 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Απφ ηα θνηλφρξεζηα / κε θνηλφρξεζηα WC ζα γίλεηαη πάλσ απφ θάζε ζέζε ιεθάλεο, νκάδαο νπξεηήξησλ, ληνπζηέξαο απαγσγή αέξα 90 / 60 m 3 /h. Ζ ζεξκνθξαζία - πγξαζία ζηνπο ρψξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη ζα είλαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο 26 0 C - 60% / 20 0 C - 40%. Ζ αλψηαηε ζηάζκε ζνξχβνπ ιφγσ ΚΚΜ ζα είλαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο / θιηλψλ 40 / 35 db. Οη ΚΚΜ ζα θέξνπλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αέξα - αέξα θαη θίιηξα B2 θαη C (απφδνζεο 50% θαη 95% αληίζηνηρα ζχκθσλα κε standards ηεο ASHRAE). Γηά ηελ απαγσγή αέξα απφ κε θαζαξνχο ρψξνπο (π.ρ. ρψξνπο πγηεηλήο, αθάζαξηα, απνδπηήξηα θηι) ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα δίθηπα, πνπ ζα ελψλνληαη κε ηα δίθηπα απαγσγήο ησλ ΚΚΜ πνπ θιηκαηίδνπλ ηνπο γεηηνληθνχο κε απηά ρψξνπο, ζηελ είζνδν ησλ ελαιιαθηψλ αέξα αέξα. Σα FCU ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή. IV-3. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΙΥΤΡΑ Πίλαθεο Θα ηνπνζεηνχληαη πίλαθεο θνηλψλ / πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ κε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ / ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (ΖΕ). Οη γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηψλ 230 / 230 V θαη ε κφλσζή ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ επηηεξεηή κφλσζεο. Οη πφξηεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ θηβσηίσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα είλαη κεηαιιηθέο θαη ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο. Απφ ηνπο πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ ζα ηξνθνδνηείηαη ην 100% / 30% ησλ θσηηζηηθψλ αζθάιεηαο, νδεχζεσλ δηαθπγήο / ππφινηπσλ θσηηζηηθψλ. Ρεπκαηνδόηεο Ρεπκαηνδφηεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε: α) Δίζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο, ζηάζε αδειθήο: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. β) Δμεηαζηήξηα: ζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ, πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηνπ δηαθαλνζθφπηνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. γ) Αλακνλέο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηεο TV 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 17

18 δ) Κνπδίλα - office: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θάζε 0,50 m 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε ηνπ ςπγείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη ζηε ζέζε θάζε άιιεο ζπζθεπήο 1 απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γηαδξφκνπο: 1 θάζε 20 m (ειάρηζηνο πιήζνο ξεπκαηνδνηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1) απφ ΓΔΖ. ζη)γξαθεία: ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. δ) Πιπληήξην - ζηδεξσηήξην: γηά ζέζε πιπληήξηνπ, ζηεγλσηήξηνπ θαη ζηδεξσηήξηνπ απφ 1 ζηεγαλφο κε ηδηαίηεξε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γσκάηηα αζζελψλ, εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ: ζε θάζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ. ζ) Απνζήθεο, απνδπηήξηα: πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ 1 απφ ΓΔΖ. η) Τπφινηπνπο ρψξνπο πιελ αθάζαξησλ WC: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. Φσηηζκόο Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ νξνθή (ή ςεπδνξνθή) εθηφο εθείλσλ ησλ πάγθσλ εξγαζίαο, πνπ φκσο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ξεπκαηνδφηεο. Γηά θσηηζκφ ζα ηνπνζεηνχληαη: ζε απνζήθεο αξκαηνχξεο κε ιάκπεο ππξάθησζεο, ζε δσκάηηα αζζελψλ θαη εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ θσηηζηηθά θζνξηζκνχ γηά γεληθφ θσηηζκφ θαη θσηηζηηθά ππξάθησζεο 5 w γηα θσηηζκφ λχρηαο θαη ζε ππφινηπνπο ρψξνπο γεληθά θσηηζηηθά θζνξηζκνχ. Σα θσηηζηηθά θζνξηζκνχ ζα θέξνπλ πιαζηηθφ θάιπκκα κε κεγάιε αληνρή ζε θξνχζεηο. Γηά θσηηζκφ αζθάιεηαο ζα ηνπνζεηνχληαη ζπζζσξεπηέο Ni - Cd, ζε 1 θάζε 6 θσηηζηηθά δηαδξφκσλ (ειάρηζην πιήζνο θσηηζηηθψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), θαζψο θαη ζε 1 απφ ηα θσηηζηηθά ηξαπεδαξίαο, είζνδνπ - ππνδνρήο - πιεξνθνξηψλ θαη θάζε πιαηχζθαινπ θιηκαθνζηάζηνπ. Ζ έληαζε θσηηζκνχ ζα ιαβαίλεηαη 150 lux ζε δηαδξφκνπο, θιηκαθνζηάζηα, απνζήθεο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία, ινπηξά, απνδπηήξηα, WC θαη 300 lux ζε ππφινηπνπο ρψξνπο. IV-4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΑΘΔΝΗ Θα ηνπνζεηείηαη απφ: α) 1 ιήςε ηειεθψλνπ θαη 1 data: ζε θάζε ζέζε πάγθνπ εξγαζίαο θαη γξαθείνπ. β) 1 ιήςε TV: ζε αλακνλέο, ηξαπεδαξία, δσκάηηα εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ. γ) 1 επίηνηρν ξνιφγη κε ιεπηνδείθηε: ζε δηαδξφκνπο (ειάρηζην πιήζνο ξνινγηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), αλακνλέο, είζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 18

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα