ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπεμεξγαζία:. Γιπλφο, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΤΤ & Π Κ. Πεξηζζάθε, Γ/ληξηα Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ΓΝ Ζ ΧΣΖΡΗΑ Ο. Φάθιαξε, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Γ. Μπάξιαο, Μερ/γνο - Ζι/γνο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Αζήλα Φεβξνπάξηνο 2003

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΙΑΓΧΓΗ Ι. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ (Η/Μ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ Σν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε -ζηα πιαίζηα ηνπ Ν2716 πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο - λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη απηφλνκα, ζε φιεο ηηο αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. Δπηρεηξείηαη ζρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε παξνρήο όισλ ησλ ππεξεζηώλ ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο πνιπδηάζηαηα θαη γηα νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο λνζεξφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο (απφ ηελ απιή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κέρξη θαη ηελ αθνχζηα λνζειεία). Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν βνεζά: 1. ζηελ απνθπγή ηνπ ηδξπκαηηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 2. ζηελ απνθπγή ηεο πεξηπιάλεζεο αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ 3. ζηελ απνθπγή θαηάρξεζεο ππεξεζηψλ πγείαο 4. ζηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ πξφιεςεο 5. ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη ε ηειεςπρηαηξηθή. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ ελνηήησλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, δίλεηαη ζην ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΥΖΜΑ πνπ αθνινπζεί. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 2

3 I. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Σακηικά Δξυηεπικά Ιαηπεία Ψςσιαηπ. Σμήμαηορ Σμήμα Δπειγόνηυν Πεπιζηαηικών 24υπη Φπονηίδα και Νοζηλεία Μονάδα Βπασείαρ Νοζηλείαρ ( 20 ή 15 κλίνερ ) Μονάδα Μέζηρ Νοζηλείαρ ( 10 ή 5 κλίνερ ) Μονάδα Οξέυν Πεπιζηαηικών ( 10 ή 6 ή 3 κλίνερ ) ςμβοςλεςηική Μονάδα Παπέμβαζηρ ζηην κπίζη - - Σηλετςσιαηπική SOS Νοζοκομείο Ημέπαρ ( Μονάδα επανεπσομένυν αζθενών, 10 άηομα ) Γοπςθοπικόρ Ξενώναρ ( 12 άηομα πεπίπος ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 3

4 ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σν Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν ζε ελφηεηεο νη νπνίεο δειψλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ζρήκα απηό εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη είλαη ελδεηθηηθό όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηα κεγέζε ησλ ρώξσλ θαζώο θαη ηελ δπλακηθόηεηα ησλ Μνλάδσλ Ννζειείαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ (ΟΦΣΔ) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη ν Φνξέαο λα πξνδηαγξάςεη ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλππνινγίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θηηξηαθήο ππνδνκήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 4

5 IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ (ΠΗΝΑΚΑ 1) α. Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρψξνη ζεξαπείαο ( γηα ηνπο εζσηεξηθνχο αζζελείο) β. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - ηειέθσλν SOS. γ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ (ΠΗΝΑΚΔ 2-3) α. Κνηλνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο (20 θιίλεο) γ. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο (10 θιίλεο) δ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ (ΠΗΝΑΚΑ 4) ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΗΜΔΡΔΙΟ) (ΠΗΝΑΚΔ 5-6-7) α. Γεληθνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Γσκάηηα αζζελψλ & βνεζεηηθνί ρψξνη ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ (ΠΗΝΑΚΑ 8) α. Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ - ΣΔΠ ΦΣ (ΠΗΝΑΚΑ 9) α. Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 5

6 II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 1 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ α Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρώξνη ζεξαπείαο (γηα ηνπο εζσηεξηθνύο αζζελείο) 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Αλακνλέο Καζηζηηθφ Γξαθείν Δπηζηεκνληθνχ Γ/ληή Γξακκαηεία β γ 5 Αξρείν Αίζνπζα ζπζθέςεσλ πξνζσπηθνχ, δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο & Internet MEΡ. 7 Δμεηαζηήξηα Γξαθεία Γηαηξψλ 12 4 (*) 48 8 Γξαθεία Φπρνιφγσλ 12 1 (*) 12 9 Γξαθεία Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 12 1 (*) Δξγνζεξαπεία Θεξαπεία Οκάδαο & Οηθνγέλεηαο Υψξνο κνλφδξνκνπ θαζξέθηε (βιέπεη ζην ρψξν 11) πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - - Σειεςπρηαηξηθή SOS 1 Γξαθεία 12 1 (*) Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 WC αζζελψλ επηζθεπηψλ (ην έλα γηα εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ) WC πξνζσπηθνχ Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α1) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 281 εκ: (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ αληηζηνηρεί ζε min Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ. ηε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ Σκήκαηνο, ή εηδηθψλ αλαγθψλ, απμάλεηαη αλαιφγσο. Πρ. νη απαηηήζεηο ηειεςπρηαηξηθήο απαηηνχλ δχν ρψξνπο β1. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε - Σειεςπρηαηξηθή SOS: Ζ ππεξεζία απηή πξνγξακκαηίδεηαη ζαλ έλα είδνο εθεκεξίαο ή ζαλ Φπρηαηξηθή SOS θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη νμχηεξεο θξίζεηο ζρεηίδνληαη θαηά θαλφλα κε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αξξψζηνπ θαη φρη θαη αλάγθε κε ηελ απφιπηε φμπλζε ηεο λφζνπ. Ζ Μνλάδα ιεηηνπξγεί, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ζηελ ζηειέρσζε θαη 24σξεο εηνηκφηεηαο, ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δπηζπκεηή ε νξγάλσζε ηεο Μνλάδαο ψζηε λα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο ηειεςπρηαηξηθήο, αθφκε θαη θξνληίδαο ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο κε ρξήζε νζφλεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 6

7 Α2.1. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 2 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 20 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 10 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 20 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 10 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.1.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 576 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 7

8 Α2.2. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 3 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 15 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 5 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 15 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 5 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.2.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 443 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο: Ζ Μέζε Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 12 εβδνκάδεο. Σν ιεηηνπξγηθφ πιαίζην είλαη αλάινγν κε εθείλν ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο. Ζ δηαθνξά ζην ρξφλν λνζειείαο ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή παξάιιεια κε ηε ρξνληφηεηα, ηα κηθηά πξνβιήκαηα θαη ε απνπζία ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ή νηθνγέλεηαο. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο: Ζ Βξαρεία Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 4 εβδνκάδεο. Αθνξά νιφθιεξν ην ςπρνπαζνινγηθφ θάζκα ελειίθσλ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 8

9 Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΠΗΝΑΚΑ 4 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Καζηζηηθφ WC Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α3) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 55 Σν Ννζνθνκείν Ζκέξαο είλαη Μνλάδα Σκεκαηηθήο (φρη 24σξεο) Ννζειείαο γηα ηελ εμππεξέηεζε επαλεξρνκέλσλ αζζελψλ. Πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζε δνκή λνζειείαο θαη εμππεξεηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ελφηεηαο ησλ Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο ή ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηνλ ΦΣ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 9

10 ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΖΜΔΡΔΗΟ) Ζ Μνλάδα ζα έρεη 10 θιίλεο φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο θαη ην Φπρηαηξηθφ Σκήκα εθεκεξεχεη θαζεκεξηλά. Ληγφηεξεο θιίλεο (6-3) ζα απαηηεζνχλ ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο Ννζνθνκεία ή ζε εθεκεξία αλά 4 εκέξεο. ΠΗΝΑΚΑ 5 Α/Α Β1 : 10 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β1 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 243 ΠΗΝΑΚΑ 6 Α/Α Β2 : 6 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β2 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 158 OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 10

11 ΠΗΝΑΚΑ 7 Α/Α α β Β3 : 3 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε, ζηε ηάζε Αδειθήο πγθέληξσζε αθαζάξησλ θαη Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β3 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 97 Μνλάδα Ομέσλ Πεξηζηαηηθώλ: Δίλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ (ΣΔΠ - ΦΣ) γηα νμέα πεξηζηαηηθά, αθνχζηα ε εθνχζηα ηα νπνία απαηηνχλ 24σξε λνζειεία. Ζ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεγρφκελε είζνδν ψζηε λα κπνξεί λα απνκνλψλεηαη απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο. Απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο / πξνζηαζίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ. εκεηψλεηαη φηη ε απμεκέλε πξνζηαζία δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο θξάηεζε θαη πεξηνξηζκφο, πνπ απνηεινχλ ζσθξνληζηηθνχο φξνπο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 11

12 ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 8 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία 1 Δμεηαζηήξηα Φπρηάηξσλ 12 2 (*) 24 MEΡ. 2 Γξαθείν Φπρνιφγσλ Γξαθείν Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 48 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.. Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία Φπρηαηξηθνύ Σκήκαηνο: (Πξσηλήο ή θαη απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο) Σα Σαθηηθά Φπρηαηξηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κηθηά πεξηζηαηηθά θαη πεξηζηαηηθά ζπλλνζεξφηεηαο. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. Δλδεηθηηθά ηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ, έλα γξαθείν ςπρνιφγνπ θαη έλα γξαθείν θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Δπηζπκεηή ε χπαξμε ηδηαίηεξεο εηζφδνπ θαη αλακνλήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 12

13 ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 9 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα 1 Δίζνδνο Αλακνλή Δμεηαζηήξηα (κε WC) 16 2 (*) 32 3 Υψξνη πγηεηλήο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) MEΡ. 59 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ Δμππεξεηεί έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηηο ψξεο θαη εκέξεο εθεκεξίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Βξίζθεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηαηί ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζε απηφ απαηηεί ζπλήζσο ηελ παξνπζία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. ην ίδην πιαίζην αληηκεησπίδνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά κε ζσκαηηθά ζηεξεηηθά ζχλδξνκα. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Φπρηαηξηθή Δθεκεξία αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ Δθεκεξία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δηεπηζηεκνληθή θξνληίδα. Δλδεηθηηθά ην ΣΔΠ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ ρψξν αλακνλήο, δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ θαη ρψξνπο πγηεηλήο. ηελ ελφηεηα απηή απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθάιεηαο, φπσο άζξαπζηα ηδάκηα, πφξηεο πνπ λα ειέγρνληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θσηηζηηθά νξνθήο, έπηπια ρσξίο αηρκεξέο αθκέο θαη γεληθά δηαηάμεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Γηα θαιχηεξν έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ε ζέζε ηνπ θαιφ είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν / έμνδν ηεο επξχηεξεο ελφηεηαο θαη δηάηαμε ησλ ρψξσλ λα είλαη απιή. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 13

14 ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ ηνλ Ξελψλα παξαπέκπνληαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ κφλα ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ή ζε άιιε δνκή. Δπεηδή ν Ξελψλαο εμππεξεηεί νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επειημία σο πξνο ην ρξφλν παξακνλήο. Κξηηήξηα γηα ηε ρσξηζέηεζε ηνπ Ξελψλα είλαη ε έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη ε δηαζχλδεζε κε ην κεηξηθφ Ννζνθνκείν. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ Ξελψλα είλαη πεξίπνπ 12 άηνκα. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε Α3α/νηθ.876, ΦΔΚ 661Β, 23/05/2000. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 14

15 ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη ηα εκβαδά ησλ ελνηήησλ Α & Β πνπ απνηεινχλ ηελ θεληξηθή ελφηεηα ηνπ ΦΣ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηθηνχ εκβαδνχ ησλ ελνηήησλ (ρψξνη θπθινθνξίαο, ηνίρνη θιπ), ηα ζπλνιηθά κεγέζε ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ επί 1,40 γηα λέα θαηαζθεπή ή κε άιιν ζπληειεζηή, αλάινγα κε ηε κνξθνινγία πθηζηακέλνπ θηεξίνπ. Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΝΟΣΗΣΑ (Α) : ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ 1ε ΛΤΗ () 2ε ΛΤΗ () 1 Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ Α ΚΛΗΝΔ 576 Α ΚΛΗΝΔ Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 912(1) 779(2) Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ Β1: 10 ΚΛΙΝΔ () Β2: 6 ΚΛΙΝΔ () Β3: 3 ΚΛΙΝΔ () 1 ΔΝΟΣΗΣΑ (Β) : ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 243(3) 158(4) 97(5) Δλδεηθηηθνί ζπλδπαζκνί ελνηήησλ : Πεξίπησζε Ι, κεγάιν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.1.+Α3.) + (Β1) = (1) + (3) = = 912κ κ 2 =1155κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 1155κ 2 x 1.4 = 1617κ 2 Πεξίπησζε ΙΙ, κηθξό Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.2.+ Α3.) + (Β3) = (2) + (5) = = 779κ 2 +97κ 2 = 876κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 876κ 2 x 1.4 = 1226κ 2 ΖΜΔΗΧΖ : Γηα ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηεο κνλάδαο θαη ηε δνκή ηεο, ζε θάζε Γ. Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. ΗΗ. ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 15

16 ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη επηζεκάλζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πξνβιέςεηο, ζηνηρεία θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο θαη πιηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ. Σα ζέκαηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά δελ εμαληινχληαη ζην ηερληθφ κφλν επίπεδν. ε παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Απμεκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο απαηηνχληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ομέσλ Πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ΣΔΠ ηνπ ΦΣ. 1. Πόξηεο: Η θύξηα είζνδνο ζην Σκήκα ζα γίλεηαη κέζσ ειεγρφκελεο πφξηαο. Διεγρφκελε πφξηα ζα ππάξρεη θαη ζηελ είζνδν ηεο ελόηεηαο Ομέσλ πεξηζηαηηθώλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκφλσζεο θαη ειέγρνπ. Οη πόξηεο ησλ δσκαηίσλ αζζελώλ θαζψο θαη ησλ Λνπηξψλ / WC ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Δηδηθά νη πόξηεο ησλ Λνπηξώλ / WC ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. ην θάησ κέξνο ζα έρνπλ άλνηγκα κε γξίιηεο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 2. Παξάζπξα: Σα παξάζπξα ζα είλαη δηακνξθσκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε αλζξψπνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππθλά ζηνηρεία θαη ειεγρφκελν άλνηγκα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Απηή ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα δσκάηηα αζζελψλ, ζηα Λνπηξά / WC, ζην Καζηζηηθφ θαη ηελ Σξαπεδαξία, ζηα Γξαθεία / Δμεηαζηήξηα θαη γεληθά ζε θάζε ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αζζελείο. Οη παινπίλαθεο ζηνπο ρψξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα είλαη άζξαπζηνη ή εηδηθνχ ηχπνπ ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκφ φηαλ ζπάζνπλ. 3. Ήζπρν δσκάηην: Πξννξίδεηαη γηα ηελ παξακνλή αζζελψλ ζε θάζε θξίζεο, γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δζσηεξηθά ζα είλαη επελδεδπκέλν κε καιαθφ πιηθφ. ην δάπεδν ζα έρεη κνθέηα απφ πιηθφ πνπ δελ απνξξνθά πγξά θαη δελ ιεθηάδεη, θαζψο θαη ζηξψκα αλάινγσλ κε ηε κνθέηα πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, ζα έρεη παξάζπξν (κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) ζε πςειφ ζεκείν ηνπ ηνίρνπ. Ο δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα βξίζθεηαη εθηφο δσκαηίνπ. Ζ πφξηα ζα έρεη ζπξίδα επνπηείαο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. ε πςειφ ζεκείν ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάκεξα επνπηείαο γηα παξαθνινχζεζε απφ ηελ ηάζε Αδειθήο. 4. Δμνπιηζκόο: Ο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα πεξηνξίδεη ηε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έπηπια κε απιή θαη αλζεθηηθή θαηαζθεπή πνπ έρνπλ ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη δελ έρνπλ ηκήκαηα απφ γπαιί, είλαη ηα πην ελδεδεηγκέλα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 16

17 IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ IV-1. ΓΔΝΙΚΑ Ο ζρεδηαζκφο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο πνπ ζπληάρηεθαλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, φπνπ θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηά ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή. IV-2. ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Ο θιηκαηηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) πξνθιηκαηηζκέλνπ λσπνχ αέξα, ζεξκνθξαζίαο 16 0 C db C wb / 21 0 C db C wb θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο. Γηά ηα WC ζα πξνβιέπεηαη κφλν ζέξκαλζε κε ζεξκαληηθά ζψκαηα. Γηά ηα αθάζαξηα θαη ηηο απνζήθεο δελ ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκφο ή ζέξκαλζε. Κάζε ΚΚΜ ζα ηξνθνδνηεί ρψξνπο κε παξφκνηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηνπο δηαδξφκνπο / ππφινηπνπο ρψξνπο ζα είλαη ην 100% / 90% ηνπ πξνζαγφκελνπ. Απφ αθάζαξηα WC θαη απνζήθεο ζα ππάξρεη κφλν απαγσγή αέξα. Ο πξνζαγφκελνο αέξαο ζηνπο ρψξνπο ζα αληηζηνηρεί ζε 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηα αθάζαξηα / απνζήθεο ζα αληηζηνηρεί ζε 10 / 2 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Απφ ηα θνηλφρξεζηα / κε θνηλφρξεζηα WC ζα γίλεηαη πάλσ απφ θάζε ζέζε ιεθάλεο, νκάδαο νπξεηήξησλ, ληνπζηέξαο απαγσγή αέξα 90 / 60 m 3 /h. Ζ ζεξκνθξαζία - πγξαζία ζηνπο ρψξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη ζα είλαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο 26 0 C - 60% / 20 0 C - 40%. Ζ αλψηαηε ζηάζκε ζνξχβνπ ιφγσ ΚΚΜ ζα είλαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο / θιηλψλ 40 / 35 db. Οη ΚΚΜ ζα θέξνπλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αέξα - αέξα θαη θίιηξα B2 θαη C (απφδνζεο 50% θαη 95% αληίζηνηρα ζχκθσλα κε standards ηεο ASHRAE). Γηά ηελ απαγσγή αέξα απφ κε θαζαξνχο ρψξνπο (π.ρ. ρψξνπο πγηεηλήο, αθάζαξηα, απνδπηήξηα θηι) ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα δίθηπα, πνπ ζα ελψλνληαη κε ηα δίθηπα απαγσγήο ησλ ΚΚΜ πνπ θιηκαηίδνπλ ηνπο γεηηνληθνχο κε απηά ρψξνπο, ζηελ είζνδν ησλ ελαιιαθηψλ αέξα αέξα. Σα FCU ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή. IV-3. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΙΥΤΡΑ Πίλαθεο Θα ηνπνζεηνχληαη πίλαθεο θνηλψλ / πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ κε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ / ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (ΖΕ). Οη γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηψλ 230 / 230 V θαη ε κφλσζή ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ επηηεξεηή κφλσζεο. Οη πφξηεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ θηβσηίσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα είλαη κεηαιιηθέο θαη ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο. Απφ ηνπο πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ ζα ηξνθνδνηείηαη ην 100% / 30% ησλ θσηηζηηθψλ αζθάιεηαο, νδεχζεσλ δηαθπγήο / ππφινηπσλ θσηηζηηθψλ. Ρεπκαηνδόηεο Ρεπκαηνδφηεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε: α) Δίζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο, ζηάζε αδειθήο: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. β) Δμεηαζηήξηα: ζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ, πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηνπ δηαθαλνζθφπηνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. γ) Αλακνλέο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηεο TV 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 17

18 δ) Κνπδίλα - office: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θάζε 0,50 m 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε ηνπ ςπγείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη ζηε ζέζε θάζε άιιεο ζπζθεπήο 1 απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γηαδξφκνπο: 1 θάζε 20 m (ειάρηζηνο πιήζνο ξεπκαηνδνηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1) απφ ΓΔΖ. ζη)γξαθεία: ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. δ) Πιπληήξην - ζηδεξσηήξην: γηά ζέζε πιπληήξηνπ, ζηεγλσηήξηνπ θαη ζηδεξσηήξηνπ απφ 1 ζηεγαλφο κε ηδηαίηεξε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γσκάηηα αζζελψλ, εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ: ζε θάζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ. ζ) Απνζήθεο, απνδπηήξηα: πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ 1 απφ ΓΔΖ. η) Τπφινηπνπο ρψξνπο πιελ αθάζαξησλ WC: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. Φσηηζκόο Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ νξνθή (ή ςεπδνξνθή) εθηφο εθείλσλ ησλ πάγθσλ εξγαζίαο, πνπ φκσο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ξεπκαηνδφηεο. Γηά θσηηζκφ ζα ηνπνζεηνχληαη: ζε απνζήθεο αξκαηνχξεο κε ιάκπεο ππξάθησζεο, ζε δσκάηηα αζζελψλ θαη εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ θσηηζηηθά θζνξηζκνχ γηά γεληθφ θσηηζκφ θαη θσηηζηηθά ππξάθησζεο 5 w γηα θσηηζκφ λχρηαο θαη ζε ππφινηπνπο ρψξνπο γεληθά θσηηζηηθά θζνξηζκνχ. Σα θσηηζηηθά θζνξηζκνχ ζα θέξνπλ πιαζηηθφ θάιπκκα κε κεγάιε αληνρή ζε θξνχζεηο. Γηά θσηηζκφ αζθάιεηαο ζα ηνπνζεηνχληαη ζπζζσξεπηέο Ni - Cd, ζε 1 θάζε 6 θσηηζηηθά δηαδξφκσλ (ειάρηζην πιήζνο θσηηζηηθψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), θαζψο θαη ζε 1 απφ ηα θσηηζηηθά ηξαπεδαξίαο, είζνδνπ - ππνδνρήο - πιεξνθνξηψλ θαη θάζε πιαηχζθαινπ θιηκαθνζηάζηνπ. Ζ έληαζε θσηηζκνχ ζα ιαβαίλεηαη 150 lux ζε δηαδξφκνπο, θιηκαθνζηάζηα, απνζήθεο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία, ινπηξά, απνδπηήξηα, WC θαη 300 lux ζε ππφινηπνπο ρψξνπο. IV-4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΑΘΔΝΗ Θα ηνπνζεηείηαη απφ: α) 1 ιήςε ηειεθψλνπ θαη 1 data: ζε θάζε ζέζε πάγθνπ εξγαζίαο θαη γξαθείνπ. β) 1 ιήςε TV: ζε αλακνλέο, ηξαπεδαξία, δσκάηηα εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ. γ) 1 επίηνηρν ξνιφγη κε ιεπηνδείθηε: ζε δηαδξφκνπο (ειάρηζην πιήζνο ξνινγηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), αλακνλέο, είζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 18

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα