ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπεμεξγαζία:. Γιπλφο, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΤΤ & Π Κ. Πεξηζζάθε, Γ/ληξηα Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ΓΝ Ζ ΧΣΖΡΗΑ Ο. Φάθιαξε, Αξρηηέθηνλαο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Γ. Μπάξιαο, Μερ/γνο - Ζι/γνο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ & Π Αζήλα Φεβξνπάξηνο 2003

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΙΑΓΧΓΗ Ι. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ (Η/Μ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ Σν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε -ζηα πιαίζηα ηνπ Ν2716 πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο - λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη απηφλνκα, ζε φιεο ηηο αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. Δπηρεηξείηαη ζρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε παξνρήο όισλ ησλ ππεξεζηώλ ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο πνιπδηάζηαηα θαη γηα νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο λνζεξφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο (απφ ηελ απιή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κέρξη θαη ηελ αθνχζηα λνζειεία). Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν βνεζά: 1. ζηελ απνθπγή ηνπ ηδξπκαηηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 2. ζηελ απνθπγή ηεο πεξηπιάλεζεο αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ 3. ζηελ απνθπγή θαηάρξεζεο ππεξεζηψλ πγείαο 4. ζηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ πξφιεςεο 5. ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη ε ηειεςπρηαηξηθή. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ ελνηήησλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, δίλεηαη ζην ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΥΖΜΑ πνπ αθνινπζεί. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 2

3 I. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Σακηικά Δξυηεπικά Ιαηπεία Ψςσιαηπ. Σμήμαηορ Σμήμα Δπειγόνηυν Πεπιζηαηικών 24υπη Φπονηίδα και Νοζηλεία Μονάδα Βπασείαρ Νοζηλείαρ ( 20 ή 15 κλίνερ ) Μονάδα Μέζηρ Νοζηλείαρ ( 10 ή 5 κλίνερ ) Μονάδα Οξέυν Πεπιζηαηικών ( 10 ή 6 ή 3 κλίνερ ) ςμβοςλεςηική Μονάδα Παπέμβαζηρ ζηην κπίζη - - Σηλετςσιαηπική SOS Νοζοκομείο Ημέπαρ ( Μονάδα επανεπσομένυν αζθενών, 10 άηομα ) Γοπςθοπικόρ Ξενώναρ ( 12 άηομα πεπίπος ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 3

4 ΙΙ. Κ Σ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σν Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν ζε ελφηεηεο νη νπνίεο δειψλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ζρήκα απηό εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη είλαη ελδεηθηηθό όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηα κεγέζε ησλ ρώξσλ θαζώο θαη ηελ δπλακηθόηεηα ησλ Μνλάδσλ Ννζειείαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο Δλειίθσλ (ΟΦΣΔ) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη ν Φνξέαο λα πξνδηαγξάςεη ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλππνινγίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θηηξηαθήο ππνδνκήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 4

5 IΙ-1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ (ΠΗΝΑΚΑ 1) α. Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρψξνη ζεξαπείαο ( γηα ηνπο εζσηεξηθνχο αζζελείο) β. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - ηειέθσλν SOS. γ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ (ΠΗΝΑΚΔ 2-3) α. Κνηλνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο (20 θιίλεο) γ. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο (10 θιίλεο) δ. Βνεζεηηθνί ρψξνη Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ (ΠΗΝΑΚΑ 4) ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΗΜΔΡΔΙΟ) (ΠΗΝΑΚΔ 5-6-7) α. Γεληθνί ρψξνη εμππεξέηεζεο β. Γσκάηηα αζζελψλ & βνεζεηηθνί ρψξνη ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ (ΠΗΝΑΚΑ 8) α. Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ - ΣΔΠ ΦΣ (ΠΗΝΑΚΑ 9) α. Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 5

6 II-2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 1 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ α Δίζνδνο - Γηνίθεζε - Δμεηαζηήξηα - Γξαθεία θαη ρώξνη ζεξαπείαο (γηα ηνπο εζσηεξηθνύο αζζελείο) 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Αλακνλέο Καζηζηηθφ Γξαθείν Δπηζηεκνληθνχ Γ/ληή Γξακκαηεία β γ 5 Αξρείν Αίζνπζα ζπζθέςεσλ πξνζσπηθνχ, δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο & Internet MEΡ. 7 Δμεηαζηήξηα Γξαθεία Γηαηξψλ 12 4 (*) 48 8 Γξαθεία Φπρνιφγσλ 12 1 (*) 12 9 Γξαθεία Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 12 1 (*) Δξγνζεξαπεία Θεξαπεία Οκάδαο & Οηθνγέλεηαο Υψξνο κνλφδξνκνπ θαζξέθηε (βιέπεη ζην ρψξν 11) πκβνπιεπηηθή Μνλάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε - - Σειεςπρηαηξηθή SOS 1 Γξαθεία 12 1 (*) Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 WC αζζελψλ επηζθεπηψλ (ην έλα γηα εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ) WC πξνζσπηθνχ Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α1) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 281 εκ: (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ αληηζηνηρεί ζε min Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθφ Σκήκα Δλειίθσλ. ηε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ Σκήκαηνο, ή εηδηθψλ αλαγθψλ, απμάλεηαη αλαιφγσο. Πρ. νη απαηηήζεηο ηειεςπρηαηξηθήο απαηηνχλ δχν ρψξνπο β1. πκβνπιεπηηθή Μνλάδα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε - Σειεςπρηαηξηθή SOS: Ζ ππεξεζία απηή πξνγξακκαηίδεηαη ζαλ έλα είδνο εθεκεξίαο ή ζαλ Φπρηαηξηθή SOS θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη νμχηεξεο θξίζεηο ζρεηίδνληαη θαηά θαλφλα κε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αξξψζηνπ θαη φρη θαη αλάγθε κε ηελ απφιπηε φμπλζε ηεο λφζνπ. Ζ Μνλάδα ιεηηνπξγεί, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ζηελ ζηειέρσζε θαη 24σξεο εηνηκφηεηαο, ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Δπηζπκεηή ε νξγάλσζε ηεο Μνλάδαο ψζηε λα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο ηειεςπρηαηξηθήο, αθφκε θαη θξνληίδαο ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο κε ρξήζε νζφλεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 6

7 Α2.1. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 2 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 20 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 10 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 20 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 10 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.1.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 576 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 7

8 Α2.2. ΝΟΗΛΔΙΑ ( ΚΛΙΝΔ) ΠΗΝΑΚΑ 3 Α/Α ΜΔΗ ΝΟΗΛΔΙΑ : 15 ΚΛΙΝΔ ΒΡΑΥΔΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ: 5 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ α β γ δ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Κνηλνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία (θαηαλνκή ζε δχν ελφηεηεο) Κνπδίλα - Office WC θνηλφρξεζηα (ην έλα γηα ΑΜΔΑ) ηάζε & εξγαζία αδειθήο Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γξαθείν λνζειεπηψλ & θαξκαθείν Γσκάηηα εθεκεξεπφλησλ (κε WC/DC) Υψξνο πξνζσπηθνχ Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο 15 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC /DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC /DS WC / DS AMEA Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο 5 θιηλώλ 1 Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ κε WC/DS Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ κε WC/DS Βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Απνδπηήξηα / WC / DS πξνζσπηθνχ Υψξνο Πιπληεξίνπ ηδεξσηεξίνπ (*) Καζαξφο ηκαηηζκφο Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α2.2.) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 443 εκ: (*) Ο ρψξνο δ2 ( ~ 12κ2 ), ζα ππάξρεη κφλν αλ απαηηείηαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα. Μνλάδα Μέζεο Ννζειείαο: Ζ Μέζε Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 12 εβδνκάδεο. Σν ιεηηνπξγηθφ πιαίζην είλαη αλάινγν κε εθείλν ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο. Ζ δηαθνξά ζην ρξφλν λνζειείαο ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή παξάιιεια κε ηε ρξνληφηεηα, ηα κηθηά πξνβιήκαηα θαη ε απνπζία ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ή νηθνγέλεηαο. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο: Ζ Βξαρεία Ννζειεία δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 4 εβδνκάδεο. Αθνξά νιφθιεξν ην ςπρνπαζνινγηθφ θάζκα ελειίθσλ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 8

9 Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΠΗΝΑΚΑ 4 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. 1 Δίζνδνο - Τπνδνρή - Πιεξνθνξίεο Καζηζηηθφ WC Απνζήθε ΤΝΟΛΟ (Α3) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 55 Σν Ννζνθνκείν Ζκέξαο είλαη Μνλάδα Σκεκαηηθήο (φρη 24σξεο) Ννζειείαο γηα ηελ εμππεξέηεζε επαλεξρνκέλσλ αζζελψλ. Πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζε δνκή λνζειείαο θαη εμππεξεηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ελφηεηαο ησλ Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο ή ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηνλ ΦΣ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 9

10 ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ( ΔΦΖΜΔΡΔΗΟ) Ζ Μνλάδα ζα έρεη 10 θιίλεο φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο θαη ην Φπρηαηξηθφ Σκήκα εθεκεξεχεη θαζεκεξηλά. Ληγφηεξεο θιίλεο (6-3) ζα απαηηεζνχλ ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο Ννζνθνκεία ή ζε εθεκεξία αλά 4 εκέξεο. ΠΗΝΑΚΑ 5 Α/Α Β1 : 10 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β1 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 243 ΠΗΝΑΚΑ 6 Α/Α Β2 : 6 ΚΛΙΝΔ α β ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε πγθέληξσζε αθαζάξησλ Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β2 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 158 OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 10

11 ΠΗΝΑΚΑ 7 Α/Α α β Β3 : 3 ΚΛΙΝΔ ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ MEΡ. Γεληθνί ρώξνη εμππεξέηεζεο 1 Καζηζηηθφ & Σξαπεδαξία Office θαγεηνχ WC θνηλφρξεζηα Γσκάηηα αζζελώλ & βνεζεηηθνί ρώξνη 1 Γξαθεία Δμεηαζηήξηα ηάζε & εξγαζία αδειθήο Ήζπρν δσκάηην Γσκάηηα 2 θξεβαηηψλ Γσκάηηα 1 θξεβαηηνχ WC / DS Γσκαηίσλ WC / DS AMEA Καζαξφο ηκαηηζκφο - Ληλνζήθε, ζηε ηάζε Αδειθήο πγθέληξσζε αθαζάξησλ θαη Δίδε θαζαξηζκνχ (κε γνχξλα δαπέδνπ) Απνζήθε ΤΝΟΛΟ ( Β3 ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 97 Μνλάδα Ομέσλ Πεξηζηαηηθώλ: Δίλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ (ΣΔΠ - ΦΣ) γηα νμέα πεξηζηαηηθά, αθνχζηα ε εθνχζηα ηα νπνία απαηηνχλ 24σξε λνζειεία. Ζ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεγρφκελε είζνδν ψζηε λα κπνξεί λα απνκνλψλεηαη απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο. Απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο / πξνζηαζίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ. εκεηψλεηαη φηη ε απμεκέλε πξνζηαζία δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο θξάηεζε θαη πεξηνξηζκφο, πνπ απνηεινχλ ζσθξνληζηηθνχο φξνπο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 11

12 ENOTHTA Γ: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 8 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δμεηαζηήξηα & Γξαθεία 1 Δμεηαζηήξηα Φπρηάηξσλ 12 2 (*) 24 MEΡ. 2 Γξαθείν Φπρνιφγσλ Γξαθείν Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) 48 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.. Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία Φπρηαηξηθνύ Σκήκαηνο: (Πξσηλήο ή θαη απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο) Σα Σαθηηθά Φπρηαηξηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κηθηά πεξηζηαηηθά θαη πεξηζηαηηθά ζπλλνζεξφηεηαο. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. Δλδεηθηηθά ηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ, έλα γξαθείν ςπρνιφγνπ θαη έλα γξαθείν θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Δπηζπκεηή ε χπαξμε ηδηαίηεξεο εηζφδνπ θαη αλακνλήο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 12

13 ENOTHTA Γ: ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ ΠΗΝΑΚΑ 9 Α/Α ΥΧΡΟΙ ΔΠΙΦ. ΥΧΡΟΤ α ΑΡΙΘΜ. ΥΧΡΧΝ Δίζνδνο - Αλακνλή - Δμεηαζηήξηα 1 Δίζνδνο Αλακνλή Δμεηαζηήξηα (κε WC) 16 2 (*) 32 3 Υψξνη πγηεηλήο ΤΝΟΛΟ (Γ) ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (ΚΔ) MEΡ. 59 (*) Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα κεησζεί απφ 2 ζε 1, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ, ΣΔΠ-ΦΣ Δμππεξεηεί έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηηο ψξεο θαη εκέξεο εθεκεξίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Βξίζθεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηαηί ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζε απηφ απαηηεί ζπλήζσο ηελ παξνπζία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. ην ίδην πιαίζην αληηκεησπίδνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά κε ζσκαηηθά ζηεξεηηθά ζχλδξνκα. Ζ Γξακκαηεία, νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ην αξρείν ζα είλαη θνηλά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Φπρηαηξηθή Δθεκεξία αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ Δθεκεξία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δηεπηζηεκνληθή θξνληίδα. Δλδεηθηηθά ην ΣΔΠ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ ρψξν αλακνλήο, δχν εμεηαζηήξηα ςπρηάηξσλ θαη ρψξνπο πγηεηλήο. ηελ ελφηεηα απηή απαηηνχληαη απμεκέλα κέηξα αζθάιεηαο, φπσο άζξαπζηα ηδάκηα, πφξηεο πνπ λα ειέγρνληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θσηηζηηθά νξνθήο, έπηπια ρσξίο αηρκεξέο αθκέο θαη γεληθά δηαηάμεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Γηα θαιχηεξν έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ε ζέζε ηνπ θαιφ είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν / έμνδν ηεο επξχηεξεο ελφηεηαο θαη δηάηαμε ησλ ρψξσλ λα είλαη απιή. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 13

14 ENOTHTA Δ: ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ ηνλ Ξελψλα παξαπέκπνληαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ κφλα ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ή ζε άιιε δνκή. Δπεηδή ν Ξελψλαο εμππεξεηεί νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επειημία σο πξνο ην ρξφλν παξακνλήο. Κξηηήξηα γηα ηε ρσξηζέηεζε ηνπ Ξελψλα είλαη ε έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη ε δηαζχλδεζε κε ην κεηξηθφ Ννζνθνκείν. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ Ξελψλα είλαη πεξίπνπ 12 άηνκα. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε Α3α/νηθ.876, ΦΔΚ 661Β, 23/05/2000. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 14

15 ΙΙ-3. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α & Β ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη ηα εκβαδά ησλ ελνηήησλ Α & Β πνπ απνηεινχλ ηελ θεληξηθή ελφηεηα ηνπ ΦΣ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηθηνχ εκβαδνχ ησλ ελνηήησλ (ρψξνη θπθινθνξίαο, ηνίρνη θιπ), ηα ζπλνιηθά κεγέζε ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ επί 1,40 γηα λέα θαηαζθεπή ή κε άιιν ζπληειεζηή, αλάινγα κε ηε κνξθνινγία πθηζηακέλνπ θηεξίνπ. Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΝΟΣΗΣΑ (Α) : ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ & ΝΟΗΛΔΙΑ 1ε ΛΤΗ () 2ε ΛΤΗ () 1 Α1. ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Α2. ΝΟΗΛΔΙΑ Α ΚΛΗΝΔ 576 Α ΚΛΗΝΔ Α3. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΜΔΡΑ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 912(1) 779(2) Α/Α ΔΝΟΣΗΣΑ Β1: 10 ΚΛΙΝΔ () Β2: 6 ΚΛΙΝΔ () Β3: 3 ΚΛΙΝΔ () 1 ΔΝΟΣΗΣΑ (Β) : ΜΟΝΑΓΑ ΟΞΔΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ (ΚΔ) 243(3) 158(4) 97(5) Δλδεηθηηθνί ζπλδπαζκνί ελνηήησλ : Πεξίπησζε Ι, κεγάιν Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.1.+Α3.) + (Β1) = (1) + (3) = = 912κ κ 2 =1155κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 1155κ 2 x 1.4 = 1617κ 2 Πεξίπησζε ΙΙ, κηθξό Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό Σκήκα Δλειίθσλ: Καζαξφ εκβαδφλ (Α1.+Α2.2.+ Α3.) + (Β3) = (2) + (5) = = 779κ 2 +97κ 2 = 876κ 2 Μεηθηό εκβαδόλ 876κ 2 x 1.4 = 1226κ 2 ΖΜΔΗΧΖ : Γηα ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηεο κνλάδαο θαη ηε δνκή ηεο, ζε θάζε Γ. Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. ΗΗ. ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 15

16 ΙΙΙ. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη επηζεκάλζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πξνβιέςεηο, ζηνηρεία θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο θαη πιηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ. Σα ζέκαηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά δελ εμαληινχληαη ζην ηερληθφ κφλν επίπεδν. ε παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Απμεκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο απαηηνχληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ομέσλ Πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ΣΔΠ ηνπ ΦΣ. 1. Πόξηεο: Η θύξηα είζνδνο ζην Σκήκα ζα γίλεηαη κέζσ ειεγρφκελεο πφξηαο. Διεγρφκελε πφξηα ζα ππάξρεη θαη ζηελ είζνδν ηεο ελόηεηαο Ομέσλ πεξηζηαηηθώλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκφλσζεο θαη ειέγρνπ. Οη πόξηεο ησλ δσκαηίσλ αζζελώλ θαζψο θαη ησλ Λνπηξψλ / WC ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Δηδηθά νη πόξηεο ησλ Λνπηξώλ / WC ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. ην θάησ κέξνο ζα έρνπλ άλνηγκα κε γξίιηεο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 2. Παξάζπξα: Σα παξάζπξα ζα είλαη δηακνξθσκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε αλζξψπνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππθλά ζηνηρεία θαη ειεγρφκελν άλνηγκα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Απηή ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα δσκάηηα αζζελψλ, ζηα Λνπηξά / WC, ζην Καζηζηηθφ θαη ηελ Σξαπεδαξία, ζηα Γξαθεία / Δμεηαζηήξηα θαη γεληθά ζε θάζε ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αζζελείο. Οη παινπίλαθεο ζηνπο ρψξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα είλαη άζξαπζηνη ή εηδηθνχ ηχπνπ ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκφ φηαλ ζπάζνπλ. 3. Ήζπρν δσκάηην: Πξννξίδεηαη γηα ηελ παξακνλή αζζελψλ ζε θάζε θξίζεο, γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δζσηεξηθά ζα είλαη επελδεδπκέλν κε καιαθφ πιηθφ. ην δάπεδν ζα έρεη κνθέηα απφ πιηθφ πνπ δελ απνξξνθά πγξά θαη δελ ιεθηάδεη, θαζψο θαη ζηξψκα αλάινγσλ κε ηε κνθέηα πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, ζα έρεη παξάζπξν (κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) ζε πςειφ ζεκείν ηνπ ηνίρνπ. Ο δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα βξίζθεηαη εθηφο δσκαηίνπ. Ζ πφξηα ζα έρεη ζπξίδα επνπηείαο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. ε πςειφ ζεκείν ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάκεξα επνπηείαο γηα παξαθνινχζεζε απφ ηελ ηάζε Αδειθήο. 4. Δμνπιηζκόο: Ο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα πεξηνξίδεη ηε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έπηπια κε απιή θαη αλζεθηηθή θαηαζθεπή πνπ έρνπλ ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη δελ έρνπλ ηκήκαηα απφ γπαιί, είλαη ηα πην ελδεδεηγκέλα. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 16

17 IV. ΥΔΓΙΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ IV-1. ΓΔΝΙΚΑ Ο ζρεδηαζκφο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο πνπ ζπληάρηεθαλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, φπνπ θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηά ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή. IV-2. ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Ο θιηκαηηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) θαη κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) πξνθιηκαηηζκέλνπ λσπνχ αέξα, ζεξκνθξαζίαο 16 0 C db C wb / 21 0 C db C wb θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο. Γηά ηα WC ζα πξνβιέπεηαη κφλν ζέξκαλζε κε ζεξκαληηθά ζψκαηα. Γηά ηα αθάζαξηα θαη ηηο απνζήθεο δελ ζα πξνβιέπεηαη θιηκαηηζκφο ή ζέξκαλζε. Κάζε ΚΚΜ ζα ηξνθνδνηεί ρψξνπο κε παξφκνηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηνπο δηαδξφκνπο / ππφινηπνπο ρψξνπο ζα είλαη ην 100% / 90% ηνπ πξνζαγφκελνπ. Απφ αθάζαξηα WC θαη απνζήθεο ζα ππάξρεη κφλν απαγσγή αέξα. Ο πξνζαγφκελνο αέξαο ζηνπο ρψξνπο ζα αληηζηνηρεί ζε 3 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Ο απαγφκελνο αέξαο απφ ηα αθάζαξηα / απνζήθεο ζα αληηζηνηρεί ζε 10 / 2 αιιαγέο/h ηνπ αέξα ηνπο. Απφ ηα θνηλφρξεζηα / κε θνηλφρξεζηα WC ζα γίλεηαη πάλσ απφ θάζε ζέζε ιεθάλεο, νκάδαο νπξεηήξησλ, ληνπζηέξαο απαγσγή αέξα 90 / 60 m 3 /h. Ζ ζεξκνθξαζία - πγξαζία ζηνπο ρψξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη ζα είλαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο / ζέξκαλζεο 26 0 C - 60% / 20 0 C - 40%. Ζ αλψηαηε ζηάζκε ζνξχβνπ ιφγσ ΚΚΜ ζα είλαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο / θιηλψλ 40 / 35 db. Οη ΚΚΜ ζα θέξνπλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αέξα - αέξα θαη θίιηξα B2 θαη C (απφδνζεο 50% θαη 95% αληίζηνηρα ζχκθσλα κε standards ηεο ASHRAE). Γηά ηελ απαγσγή αέξα απφ κε θαζαξνχο ρψξνπο (π.ρ. ρψξνπο πγηεηλήο, αθάζαξηα, απνδπηήξηα θηι) ζα πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα δίθηπα, πνπ ζα ελψλνληαη κε ηα δίθηπα απαγσγήο ησλ ΚΚΜ πνπ θιηκαηίδνπλ ηνπο γεηηνληθνχο κε απηά ρψξνπο, ζηελ είζνδν ησλ ελαιιαθηψλ αέξα αέξα. Σα FCU ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή. IV-3. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΙΥΤΡΑ Πίλαθεο Θα ηνπνζεηνχληαη πίλαθεο θνηλψλ / πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ κε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ / ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (ΖΕ). Οη γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηψλ 230 / 230 V θαη ε κφλσζή ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ επηηεξεηή κφλσζεο. Οη πφξηεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ θηβσηίσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα είλαη κεηαιιηθέο θαη ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο. Απφ ηνπο πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ ζα ηξνθνδνηείηαη ην 100% / 30% ησλ θσηηζηηθψλ αζθάιεηαο, νδεχζεσλ δηαθπγήο / ππφινηπσλ θσηηζηηθψλ. Ρεπκαηνδόηεο Ρεπκαηνδφηεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε: α) Δίζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο, ζηάζε αδειθήο: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. β) Δμεηαζηήξηα: ζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ, πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηνπ δηαθαλνζθφπηνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. γ) Αλακνλέο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ θαη ζηε ζέζε ηεο TV 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 17

18 δ) Κνπδίλα - office: ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θάζε 0,50 m 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε ηνπ ςπγείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη ζηε ζέζε θάζε άιιεο ζπζθεπήο 1 απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γηαδξφκνπο: 1 θάζε 20 m (ειάρηζηνο πιήζνο ξεπκαηνδνηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1) απφ ΓΔΖ. ζη)γξαθεία: ζε θάζε ζέζε γξαθείνπ 1 απφ ΓΔΖ - ΖΕ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. δ) Πιπληήξην - ζηδεξσηήξην: γηά ζέζε πιπληήξηνπ, ζηεγλσηήξηνπ θαη ζηδεξσηήξηνπ απφ 1 ζηεγαλφο κε ηδηαίηεξε ηξνθνδφηεζε απφ ΓΔΖ (ελλνείηαη φηη γηά φπνηα ζπζθεπή ζα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δελ ζα ηνπνζεηείηαη ξεπκαηνδφηεο). ε) Γσκάηηα αζζελψλ, εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ: ζε θάζε ζέζε θιίλεο 1 δηπιφο απφ ΓΔΖ - ΖΕ. ζ) Απνζήθεο, απνδπηήξηα: πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ 1 απφ ΓΔΖ. η) Τπφινηπνπο ρψξνπο πιελ αθάζαξησλ WC: πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θάζε 2 m 1 απφ ΓΔΖ. Φσηηζκόο Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ νξνθή (ή ςεπδνξνθή) εθηφο εθείλσλ ησλ πάγθσλ εξγαζίαο, πνπ φκσο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ξεπκαηνδφηεο. Γηά θσηηζκφ ζα ηνπνζεηνχληαη: ζε απνζήθεο αξκαηνχξεο κε ιάκπεο ππξάθησζεο, ζε δσκάηηα αζζελψλ θαη εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ θσηηζηηθά θζνξηζκνχ γηά γεληθφ θσηηζκφ θαη θσηηζηηθά ππξάθησζεο 5 w γηα θσηηζκφ λχρηαο θαη ζε ππφινηπνπο ρψξνπο γεληθά θσηηζηηθά θζνξηζκνχ. Σα θσηηζηηθά θζνξηζκνχ ζα θέξνπλ πιαζηηθφ θάιπκκα κε κεγάιε αληνρή ζε θξνχζεηο. Γηά θσηηζκφ αζθάιεηαο ζα ηνπνζεηνχληαη ζπζζσξεπηέο Ni - Cd, ζε 1 θάζε 6 θσηηζηηθά δηαδξφκσλ (ειάρηζην πιήζνο θσηηζηηθψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), θαζψο θαη ζε 1 απφ ηα θσηηζηηθά ηξαπεδαξίαο, είζνδνπ - ππνδνρήο - πιεξνθνξηψλ θαη θάζε πιαηχζθαινπ θιηκαθνζηάζηνπ. Ζ έληαζε θσηηζκνχ ζα ιαβαίλεηαη 150 lux ζε δηαδξφκνπο, θιηκαθνζηάζηα, απνζήθεο, θαζηζηηθά, ηξαπεδαξία, ινπηξά, απνδπηήξηα, WC θαη 300 lux ζε ππφινηπνπο ρψξνπο. IV-4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΑΘΔΝΗ Θα ηνπνζεηείηαη απφ: α) 1 ιήςε ηειεθψλνπ θαη 1 data: ζε θάζε ζέζε πάγθνπ εξγαζίαο θαη γξαθείνπ. β) 1 ιήςε TV: ζε αλακνλέο, ηξαπεδαξία, δσκάηηα εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ. γ) 1 επίηνηρν ξνιφγη κε ιεπηνδείθηε: ζε δηαδξφκνπο (ειάρηζην πιήζνο ξνινγηψλ ζε θάζε δηάδξνκν 1), αλακνλέο, είζνδν - ππνδνρή - πιεξνθνξίεο. OLOKL-PS-TM-ENILIKWN-4.doc print: 29/10/2012 page: 18

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ Α.Δ.Μ. 3949

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 1. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο Γήκνο Νέαο κχξλεο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο πφιεο ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα