Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου Πάτρα Πληροφορίες: Καρακώστας Αθ. Τηλέφωνο: FAX : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Πάτρας» με MIS Το ΤΕΙ Πάτρας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των

2 οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 16/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τις ανάγκες της πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ» με κωδ. MIS ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προδιαγραφές και ο πίνακας συμμόρφωσης αναφέρονται στο Παράρτημα προκήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. της παρούσας Η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο, «ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Πάτρας» με MIS , το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντικείμενο - Παραδοτέα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και εκπαίδευση των χρηστών του για τις ανάγκες του έργου «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι Πάτρας» με κωδικό MIS όπως έχουν περιγραφεί και εγκριθεί στο τεχνικό δελτίο του έργου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα παραδοτέα: 1. Πληροφοριακό Σύστημα για την Αξιολόγηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το ΤΕΙ Πάτρας. Το Πληροφοριακό Σύστημα στην τελική του μορφή θα εγκατασταθεί σε server του ΤΕΙ Πάτρας και θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα σε DVD. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΤΕΙ Πάτρας τον κώδικα που θα αναπτύξει και θα παραιτηθεί κάθε νομίμου δικαιώματος μετά την παράδοσή του. 2. Τεχνική τεκμηρίωση του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα: Τεχνική περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος, Σχήμα Βάσης Δεδομένων με αναλυτική περιγραφή των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους, Διάγραμμα Οντοτήτων - Σχέσεων (E-R Διάγραμμα), Διαγράμματα Ροής, Λεξικό Βάσης Δεδομένων (Data Base Dictionary). 3. Εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος σε έντυπη μορφή και σε DVD, με αναφορά σε κάθε κατηγορία χρηστών. 4. Εγχειρίδιο διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος σε έντυπη μορφή και σε DVD, με αναφορά σε διαδικασίες αλλαγών και προσαρμογής του συστήματος σε νέα δεδομένα. 5. Εκπαίδευση διαχειριστών και βασικών χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος. 2

3 Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ενδεικτικά, η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 1. Φάση 1: Μελέτη προδιαγραφών - Ανάλυση απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος σε συνεργασία με στελέχη του ΤΕΙ Πάτρας (1 μήνας) 2. Φάση 2: Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (2 μήνες) 3. Φάση 3: Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος με συμμετοχή στελεχών του ΤΕΙ Πάτρας (1 μήνας) 4. Φάση 4: Εκπαίδευση διαχειριστών και βασικών χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα...14,00 μ.μ... στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (14,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ μ. Επίσης το τεύχος είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (Γενικές πληροφορίες Προμήθειες και Ειδικός Λογαριασμός). Η αναθέτουσα αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ώρα παραλαβής των προσφορών όπως καθορίζεται στο άρθρο 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα: 3

4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΑ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου Β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. δ). Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή ε). πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. Γ. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Ποιότητας του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 (για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και υπηρεσιών πληροφορικής). Δ. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων και να έχουν ολοκληρώσει 4

5 με επιτυχία, κατά τα τελευταία 5 έτη, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ) σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που περιλαμβάνουν εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων, web portals για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εφαρμογή για τη διαχείριση των χρηστών, εφαρμογή διασύνδεσης με δεδομένα φοιτητολογίου, εφαρμογή διαχείρισης αναφορών εκτύπωσης και στατιστικών αναφορών. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή για τα ακόλουθα: Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού (μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή των διεπαφών με τα υφιστάμενα συστήματα) Δυνατότητα συνεχούς επαφής με την ομάδα υποστήριξης του έργου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πάτρας καθ όλη τη διάρκεια του έργου Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης μετά την παράδοση Παραδοτέα του έργου Χρονοδιάγραμμα του έργου Εκπαίδευση προσωπικού - χρηστών και διαχειριστών Ομάδα Έργου (Οργάνωση - Εμπειρία σε αντίστοιχες εφαρμογές) Υπεύθυνος του Έργου Συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, (σε δύο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 3. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 5

6 Η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησης τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α) Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Β) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Γ) Ο μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. Η περίοδος της εγγύησης θα έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια όση θα δοθεί στη προσφορά. Στο διάστημα αυτό, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την 6

7 Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Γενικά για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007 ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα παραδοτέα κάθε φάσης θα μπορούν να παραδίδονται σταδιακά και πάντως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να έχουν παραδοθεί όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη σύμβαση παραδοτέα μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει το υπό ανάθεση έργο εντός του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω χρόνου. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους υπευθύνους του Ιδρύματος μαζί με όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια. Η εκπαίδευση των χρηστών θα γίνει σε χώρους του Ιδρύματος που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τακτικά και κάθε φορά που του ζητείται για την πρόοδο του έργου την αρμόδια επιτροπή, που φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και στις συστάσεις της. Η Επιτροπή αυτή θα ελέγχει τα παραδοτέα και θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα ημερών από την παράδοση τους. Εάν τα παραδοτέα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του έργου, τότε η επιτροπή θα εκδίδει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Αντίθετα, εάν τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω 7

8 προδιαγραφές του έργου, η επιτροπή θα ζητά την επανάληψη των εργασιών και την επανάληψη της παράδοσης των διορθωμένων παραδοτέων εντός ταχθείσας προθεσμίας. Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω προδιαγραφές εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν σύστασης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προβαίνει σε νέο διαγωνισμό, εφόσον εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για την εκτέλεση του έργου. Η οριστική παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει μετά την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το έργο στο σύνολο του είναι σύμφωνο με τους όρους της παρούσας, του επισυναπτόμενου παραρτήματος και της προσφοράς του αναδόχου, οπότε η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάσει αρμοδίως για την προώθηση της πληρωμής του «Αναδόχου» σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Η ευθύνη της παραλαβής του έργου ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Α). Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης εγκατάστασης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Β). Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 3) Φορολογική ενημερότητα. 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπόψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή μη καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως της συμβάσεως, ο ανάδοχος θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της αναθέτουσας αρχής. Κυριότητα του έργου: Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου μεταβιβάζεται επ αόριστον στην αναθέτουσα αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από τη γέννηση του. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την 8

9 τεχνογνωσία που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό τρίτων. Αποζημίωση: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Γ). Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Για όσα τυχόν δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύει το Π.Δ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δρ. Σωτηρία Αντωνοπούλου Αναπλ. καθηγήτρια 9

10 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Προδιαγραφές υλικού και λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος Έργο: Πακέτο Εργασίας 2: Δράση 2.1: ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών Ανάλυση απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος με βάση τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π, την πολιτική του ΤΕΙ Πατρών και τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα Ομάδα Εργασίας Π.Ε 2 του έργου «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πατρών» Πάτρα, Σεπτέμβριος

11 Πίνακας περιεχομένων 1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Σύνθεση του Πληροφοριακού Συστήματος Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) Πολιτικές Πρόσβασης και Λειτουργίας Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Εφαρμογή Συστήματος (System Application) Λογαριασμοί Χρηστών (User Accounts) Πρόσβαση Χρηστών (User Authorization) Χρήση Συνθηματικών (Passwords Policy) Αναφορές Δεδομένων Εισόδου (Data Reports) Μητρώο Καταγραφής Ενεργειών (System Access Registry) Μεταφορά Δεδομένων (Data Transport) Αποθήκευση Δεδομένων - Αντίγραφα Ασφαλείας Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος Περιγραφή Συστήματος Συνιστώσες του συστήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Προγράμματα Σπουδών Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τα Προγράμματα Σπουδών Αναφορές για τα Προγράμματα Σπουδών Ανθρώπινο Δυναμικό Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για το Ανθρώπινο Δυναμικό Αναφορές για το Ανθρώπινο Δυναμικό Φοιτητές - φοιτήτριες Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τους Φοιτητές - τις Φοιτήτριες Αναφορές για τους Φοιτητές - Φοιτήτριες Υποδομές Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τις Υποδομές

12 2.4.2 Αναφορές για τις Υποδομές Χρηματοοικονομικά στοιχεία Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Αναφορές για τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Αναφορές για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου από τους Σπουδαστές Προδιαγραφές Στατιστικής Ανάλυσης για το Πληροφορικό Σύστημα Προδιαγραφές στατιστικής ανάλυσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής Η αριθμητική μέση τιμή Ποσοστιαία θέση μαθήματος - ανάλυση παρατηρήσεων σε τεταρτημόρια Στατιστικά στοιχεία στην ανάλυση ερωτηματολογίων Πίνακες στατιστικών στοιχείων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Υποσύστημα Ι - Υποσύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Είσοδοι Συστήματος Προδιαγραφές Χρηστών Επιπλέον χαρακτηριστικά συστήματος Υποσύστημα II - Υποσύστημα εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Υποσύστημα αυτόματης ανάγνωσης, καταχώρησης και επεξεργασίας στοιχείων από ερωτηματολόγια Υποσύστημα εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το κεντρικό σύστημα σπουδαστικών δεδομένων Υποσύστημα καταχώρησης δεδομένων απογραφικών δελτίων διδασκόντων και ατομικών απογραφικών δελτίων των μελών Ε.Π Υποσύστημα συμπλήρωσης απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος από τον εκπαιδευτικό Υποσύστημα III - Υποσύστημα παραγωγής αναφορών Υποσύστημα υποβοήθησης δημιουργίας έκθεσης αξιολόγησης του τμήματος

13 3.4.2 Υποσύστημα διαχείρισης περιόδου αξιολόγησης Υποσύστημα IV - Υποσύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (E-Learning) των χρηστών του συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α. Υπόδειγμα Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος Παράρτημα Β. Ατομικό Δελτίο Κλινικού Μαθήματος / Κλινικής Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα Ατομικού Απογραφικού Δελτίου για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Παράρτημα Δ. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους Φοιτητές - Φοιτήτριες Παράρτημα Ε. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Κλινικού Μαθήματος / Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας από τους Φοιτητές - Φοιτήτριες

14 1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σχεδίαση περιβάλλοντος διαχείρισης και ροής των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης. 1.1 Η Σύνθεση του Πληροφοριακού Συστήματος Το Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποσυστήματα, τα ακόλουθα: 1. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων, 2. Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα, 3. Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών και 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης χρηστών (e-learning) Τα υποσυστήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας σημαντικού όγκου δεδομένων (ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες, εκθέσεις μαθημάτων, στοιχεία προσωπικού, στοιχεία δημοσιεύσεων, ερευνητική δραστηριότητα, οικονομικά και άλλα στοιχεία). Τα εν λόγω στοιχεία στην πλειονότητά τους είναι εν μέρει διαθέσιμα σε επιμέρους Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος, για παράδειγμα στις γραμματείες των τμημάτων, στις οικονομικές υπηρεσίες, στη ΔΑΣΤΑ, στον ΕΛΚΕ κλπ. Απαιτείται η ανάπτυξη μηχανισμών όσο το δυνατό αυτόματης άντλησης και οργάνωσης των στοιχείων, ώστε να μην απαιτείται η παρέμβαση και η πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού. Κάποια άλλα στοιχεία θα εισάγονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. τα απογραφικά δελτία μαθημάτων θα εισάγονται από εκπαιδευτικούς στο Σύστημα, ενώ οι πληροφορίες που αφορούν στην αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών θα εισάγονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών). 14

15 Η Δομή του Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 στη συνέχεια. ΠΗΓΗ Α ΠΗΓΗ Β ΠΗΓΗ Γ ΠΗΓΗ Δ Επεξεργασία Ερωτηματολογίων Βάση Δεδομένων Σπουδαστών Web Interface για Διδάσκοντες και μέλη Ε.Π. Άλλες Εισαγωγές Επεξεργασία Δεδομένων Σπουδαστών Δεδομένα Ερωτηματολογίων Καταχωρήσεις Διδασκόντων και Ε.Π. Επεξεργασία Λοιπών Δεδομένων Πρόσβαση χρηστών με ειδικά δικαιώματα Data Base Εικόνα 1. Δομή Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Θα πρέπει να μπορεί με εύκολο τρόπο να συλλεχθεί και να εκδοθεί περιεχόμενο και πληροφορία από άλλα συστήματα και ειδικότερα από τις παρακάτω κύριες πηγές καταχώρησης: 15

16 Αυτόματη ανάγνωση ερωτηματολογίων (scanning) με χρήση προγράμματος ψηφιοποίησης Το λογισμικό αυτό θα λειτουργεί ως μια αυτόνομη λύση, η οποία θα προσφέρει το πλήρες φάσμα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων - από την εισαγωγή των εγγράφων ως την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, όλα σε ένα σταθμό εργασίας. Θα είναι παραμετρικό και προσαρμόσιμο σε κάθε μορφής ερωτηματολόγιο, όπως συλλογής στοιχείων από το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό, αξιολόγησης φοιτητών και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επίσης θα πρέπει ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος να μπορεί να επεκταθεί για χρήση σε τοπικό δίκτυο, με λειτουργία από ομάδα χειριστών όπου μοιράζονται όλες οι λειτουργίες του, αυξάνοντας τη συνολική αποδοτικότητα και ταχύτητα επεξεργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία από το διαχειριστή και η επεξεργασία των φορμών, θα μπορεί να αυτοματοποιηθεί η σχεδιασμένη ροή εργασιών και να εκτελεστεί από τους χειριστές. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: Εισαγωγή εγγράφων (σάρωση μέσω TWAIN ή ISIS, αρχεία εικόνας, αρχεία PDF, κλπ.), όπως για παράδειγμα ερωτηματολογίων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αναγνώριση εγγράφων με αυτόματη επικύρωση (αναγνώριση OCR, ICR, OMR, barcode, επεξεργασία, αυτόματη κατηγοριοποίηση, αναγνώριση κειμένου και δεδομένων, αυτόματη επικύρωση δεδομένων) Έλεγχο Αποτελεσμάτων (εύχρηστο περιβάλλον, πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, διόρθωση σφαλμάτων στη συγκρότηση των εγγράφων, δυνατότητα χειροκίνητου χαρακτηρισμού, άμεση διόρθωση με OCR) Εξαγωγή - Αποθήκευση σε αρχείο και Αρχειοθέτηση εγγράφων (δυνατότητες εξαγωγής σε ένα ή περισσότερα αρχεία, εξαγωγή σε ποικίλους τύπους αρχείων) Βασικά δεδομένα εισαγωγής στο σύστημα θα είναι τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων, μετά από κατάλληλη επεξεργασία των οποίων θα δημιουργείται ένα αρχείο κατάλληλο για ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ώστε, αν αποφασιστεί, να μπορεί να γίνει χρήση και της ηλεκτρονικής καταχώρησης των ερωτηματολογίων. Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων στην κεντρική βάση του συστήματος, θα πρέπει το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης να επεξεργαστεί τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει η ΑΔΙΠ Σύστημα διαχείρισης φοιτητών - φοιτητριών του ΤΕΙ Πάτρας Η ενότητα αυτή αφορά στη χρήση ενός λογισμικού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το κεντρικό σύστημα σπουδαστικών δεδομένων για τον υπολογισμό δεικτών ανά τμήμα που απαιτούνται από τα κριτήρια της ΑΔΙΠ, όπως αριθμός εγγεγραμμένων 16

17 φοιτητών ανά μάθημα, τμήμα, εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα αριθμός φοιτητών που προσέρχονται και επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, κατανομή βαθμολογίας ανά μάθημα, κατανομή βαθμολογίας πτυχιούχων, μέσος χρόνος παραμονής ανά μάθημα ή στο πρόγραμμα σπουδών κ.ά. Η εξαγωγή των δεικτών και η επικαιροποίηση τους θα πραγματοποιείται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε μορφή συμβατή για εισαγωγή στο σύστημα της κεντρικής Βάσης Δεδομένων. Η είσοδος δεδομένων θα είναι το αρχείο της Βάσης Σπουδαστικών Δεδομένων του Ιδρύματος, το οποίο θα επικαιροποιείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή/και έτους. Το αποτέλεσμα που θα παράγεται θα είναι ένα αρχείο (π.χ. Excel ή αρχείο κειμένου), το οποίο θα εισάγεται στη Βάση Δεδομένων σε συγκεκριμένους πίνακες Λοιπές πηγές πληροφοριών του συστήματος Άλλες πηγές πληροφοριών του Συστήματος είναι οι ακόλουθες: α) Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Εκπαιδευτικών Συνεργατών του ΤΕΙ Πατρών, β) Σύστημα Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού του ΤΕΙ Πατρών, γ) Διαδικτυακή Εφαρμογή ποικίλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φοιτητών (δηλώσεις μαθημάτων, επιλογή συγγραμμάτων, αιτήσεις προς γραμματείες, κλπ.), δ) Σύστημα ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας), από όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την πρακτική άσκηση και τη σταδιοδρομία των αποφοίτων, καθώς και για τη Μονάδα Καινοτομίας και Έρευνας (ΜΟ.Κ.Ε.), ε) Πρόγραμμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ροή λειτουργίας της, τους δείκτες επισκεψιμότητας και τη χρήση βιβλίων, στ) Στοιχεία που αφορούν σε πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση φοιτητών και άλλες δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης (αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στις παραγράφους και στη συνέχεια του εγγράφου). Τα προαναφερθέντα συστήματα αποτελούν αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία περιέχουν σημαντικά πρωτογενή δεδομένα και στοιχεία για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Για την αναγκαία συλλογή πληροφοριών από τα συστήματα θα αναπτυχθούν γέφυρες επικοινωνίας. 17

18 Καταχώρηση δεδομένων απογραφικών δελτίων διδασκόντων και ατομικών απογραφικών δελτίων των μελών Ε.Π. Η ενότητα αυτή αφορά στην ανάπτυξη ενός λογισμικού, το οποίο θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και θα έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων των απογραφικών δελτίων των διδασκόντων και μελών Ε.Π., καθώς και άλλων δελτίων που πιθανόν θα προκύψουν από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται και θα ταξινομούνται ανάλογα, ώστε να εξάγουν πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της Α.Δ.Ι.Π. Η καταχώρηση των δεδομένων θα γίνεται σε μορφή απογραφικού δελτίου σε διαδικτυακή εφαρμογή και θα συγκεντρώνονται πληροφορίες που με την κατάλληλη επεξεργασία θα καταχωρούνται στο κεντρικό σύστημα Βάσης Δεδομένων. Εκπαιδευτικοί Διαχειριστής Δημιουργία Λογαριασμού Σύνδεση με Σύστημα Δημιουργία Απογραφικού Επιπλέον στοιχεία Εικόνα 2. Ροή δημιουργίας ατομικού απογραφικού δελτίου 18

19 Θα υπάρχει διασύνδεση μέσω του διαδικτύου που θα δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν το ατομικό τους απογραφικό δελτίο on-line. Κάθε ατομικό απογραφικό δελτίο θα είναι επεξεργάσιμο από τον συντάκτη έως ότου καταστεί οριστικό και "κλειδώσει" από τον ίδιο. Η δημιουργία νέου ατομικού απογραφικού δελτίου θα μπορεί να βασιστεί σε στοιχεία και πληροφορίες του προηγούμενου ή κάποιου παλαιότερου, με σκοπό την ταχύτερη και σωστότερη καταχώρησή του. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνιμα στη Βάση Δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ανάκλησή τους όποτε χρειαστεί. Το σύστημα υποβολής ατομικών απογραφικών στοιχείων διέπεται από την ακόλουθη ροή εργασιών. 1. Δημιουργείται από τον διαχειριστή του συστήματος λογαριασμός του εκπαιδευτικού με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με παράλληλη αυθεντικοποίηση μέσω LDAP. 2. Γίνεται σύνδεση του εκπαιδευτικού με το σύστημα ώστε να ελεγχθεί η περίοδος αξιολόγησης που τον ενδιαφέρει. 3. Εάν η περίοδος αξιολόγησης είναι ενεργή για το Τμήμα που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό, τότε ξεκινά η δημιουργία του νέου ατομικού απογραφικού δελτίου. 4. Ολοκληρώνοντας το ατομικό απογραφικό δελτίο, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να προσθέσει επιπλέον στοιχεία όπως το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό του έργο ή νέες δημοσιεύσεις του. Ανάλογη διαδικασία όπως παραπάνω θα εφαρμοστεί και για τη συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών Το υποσύστημα παραγωγής αναφορών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αποτίμηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Το υποσύστημα θα διασυνδεθεί με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να εξάγει αυτόματα στατιστικά στοιχεία υπό μορφή πινάκων και γραφημάτων ή ακόμα και σε προκαθορισμένης μορφής έγγραφα για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης και της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. Αναλυτικά παραδείγματα στατιστικών αποτελεσμάτων δίνονται στην παράγραφο 4.8 στη συνέχεια του εγγράφου. Το ως άνω υποσύστημα θα έχει τη δυνατότητα προβολής των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά περίοδο αξιολόγησης, ούτως ώστε να συντάσσεται από τον υπεύθυνο αξιολόγησης έκθεση αξιολόγησης για κάθε περίοδο. Όταν η περίοδος αυτή ολοκληρωθεί, το σύστημα κλειδώνει τα στοιχεία αυτής της περιόδου και καθιστά την τροποποίηση των στοιχείων αυτών ανενεργή. 19

20 1.1.4 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) Το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει την απαραίτητη υποδομή για την ενσωμάτωση υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των χρηστών του λογισμικού της ΜΟ.ΔΙ.Π., σε ότι αφορά στο λογισμικό αλλά και στις διεργασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί και θα είναι προσβάσιμο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι σε πολυμεσική μορφή (multimedia), δηλαδή θα παρουσιάζεται ως συνδυασμός κειμένου, ήχου, εικόνας, video, animation, simulation κλπ., καθιστώντας τη διαδικασία μάθησης πληρέστερη, αποτελεσματικότερη και περισσότερο ευχάριστη προς τον εκπαιδευόμενο. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου του, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή, επόπτη ή ειδικό επί του θέματος. 1.2 Πολιτικές Πρόσβασης και Λειτουργίας Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Εφαρμογή Συστήματος (System Application) Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε υπολογιστή - εξυπηρετητή (Application Server), στον οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές του συστήματος με φυσικό τρόπο και όχι εξ αποστάσεως (remote access). Τα δεδομένα της εφαρμογής του συστήματος θα αποθηκεύονται σε διαφορετικό υπολογιστή - εξυπηρετητή (Data Server), η πρόσβαση στον οποίο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσου του υπολογιστή - εξυπηρετητή της εφαρμογής (Application Server). Λόγω του διαδικτυακού χαρακτήρα της εφαρμογής του συστήματος, θα υποστηρίζεται υποχρεωτικά το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL), για τις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής. Το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής (Application & Web Server) θα είναι υποχρεωτικά εντός τοπικού δικτύου (στο ΤΕΙ Πάτρας), το οποίο θα προσδιορίζεται βάσει των ρυθμίσεων του δικτύου, αλλά και των εξυπηρετητών (Application & Web Server): MAC Address του Application & Web Server της εφαρμογής, Συγκεκριμένη IP που θα έχει αποδοθεί στατικά (static IP) για τον Application & Web Server της εφαρμογής, DNS Server του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής, Gateway του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής, Subnet Mask του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής. 20

21 Η πρόσβαση στον κώδικα της βάσης της εφαρμογής, αλλά και η μη αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων, όταν απαιτείται, θα επιτρέπονται μόνο με την ταυτόχρονη πιστοποίηση τριών διαφορετικών λογαριασμών διαχειριστών συστήματος Λογαριασμοί Χρηστών (User Accounts) Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών, τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι αναμενόμενοι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος είναι: Διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος (στελέχη του τμήματος Πληροφορικής) Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας Μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας (1 μέλος από κάθε ΟΜ.Ε.Α.) Στελέχη του γραφείου υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. Μέλη Ε.Π. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Διοικητικό Προσωπικό (επιλεγμένα στελέχη, π.χ. από τη ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο διασύνδεσης, το ΤΣΟΕ, τμήματα μέριμνας φοιτητών / σίτιση - στέγαση κλπ.) Συμμετέχοντες φοιτητές στη διαδικασία αξιολόγησης Για κάθε κατηγορία χρηστών περιγράφονται στη συνέχεια οι διακριτοί ρόλοι και τα δικαιώματα πρόσβασης. Η οργάνωση του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ, για τη δημιουργία αναφορών, την παρακολούθηση των δεικτών και την εξαγωγή πληροφοριών. Αναλυτικά: 1. Ο Διαχειριστής του συστήματος θα έχει πλήρη πρόσβαση και έλεγχο σε όλα τα στοιχεία του συστήματος, καθώς και την ευθύνη δημιουργίας νέων χρηστών. 2. Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πάτρας θα έχει πρόσβαση στο σύστημα για τις εξής διεργασίες: Διασφάλιση εισαγωγής στοιχείων από τις διάφορες πηγές. Προβολή / Εκτύπωση περιοδικών Εκθέσεων των Τμημάτων, δεικτών και πινάκων, με δυνατότητα επιλογής Ακαδημαϊκών Ετών. 3. Η ΟΜ.Ε.Α. κάθε τμήματος θα έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης και διαχείρισης στοιχείων με αυτές της ΜΟΔΙΠ, με τη διαφορά ότι οι διεργασίες αυτές θα αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα. 21

22 4. Οι λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Κεντρική Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διασύνδεσης κλπ., θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μόνο στα σημεία που αφορούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Για τους λογαριασμούς των χρηστών θα χρησιμοποιηθεί η λογική τεσσάρων επιπέδων πρόσβασης και λειτουργιών. Επίπεδο 1: Απλός Χρήστης (User): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να εισάγουν και να διαβάζουν δεδομένα στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια - φόρμες κάθε φορά, αλλά και να έχουν πρόσβαση στις τελικές αναφορές μέσω ελέγχου της δυνατότητας πρόσβασης από τους διαχειριστές. Επίπεδο 2: Συντονιστής (Moderator): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να ρυθμίζουν την πρόσβαση απλών χρηστών σε αναφορές, να δημιουργούν ομάδες δικαιωμάτων απλών χρηστών και να ελέγχουν την πρόσβαση που μπορούν να έχουν άλλοι χρήστες στις τελικές αναφορές. Επίπεδο 3: Εξειδικευμένος Χρήστης (Super User): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν λογαριασμούς των Επιπέδων 1 και 2, καθώς και να τροποποιούν τις λειτουργίες πρόσβασής τους βάσει της Εσωτερικής Πολιτικής Πρόσβασης του Συστήματος. Επίπεδο 4: Διαχειριστής Συστήματος (Administrator): Ο διαχειριστής του συστήματος έχει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του συστήματος και όλων των κατηγοριών των χρηστών. Θα υπάρχουν μόνο τρεις διαφορετικοί λογαριασμοί διαχειριστών συστήματος Πρόσβαση Χρηστών (User Authorization) Η πρόσβαση στο σύστημα των χρηστών των Επιπέδων 1, 2 και 3 θα μπορεί να ρυθμίζεται από τους χρήστες του Επιπέδου 4 με τη χρήση των παρακάτω κριτηρίων, είτε μεμονωμένων είτε και οποιουδήποτε συνδυασμού τους: 1. Κριτήρια Χρόνου Ημέρας και Ώρας (Date & Time): Οι λογαριασμοί θα μπορούν να παραμετροποιούνται στις λειτουργίες τους από τους χρήστες του Επιπέδου 4 ως προς το χρονικό διάστημα πρόσβασης, αναφορικά με το τρέχον ημερολογιακό διάστημα, αλλά και την ώρα, με ακρίβεια έτους, ημέρας, ώρας και λεπτού. 22

23 2. Χαρακτηριστικά Δικτύου (Network Settings): Οι λογαριασμοί θα μπορούν να παραμετροποιούνται στις λειτουργίες τους από τους χρήστες του Επιπέδου 4 ως προς τα χαρακτηριστικά των δικτύων πρόσβασης. Αναλυτικότερα, ως πιθανά κριτήρια πρόσβασης ή αποκλεισμού θα μπορούν να δίνονται οι ακόλουθες παράμετροι: MAC Address σταθμού εργασίας, IP σταθμού εργασίας, IP Range σταθμού εργασίας, DNS Server σταθμού εργασίας, Gateway σταθμού εργασίας, Subnet Mask σταθμού εργασίας. Οι χρήστες όλων των Επιπέδων θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση: 1. Συνθηματικού κωδικού (password), και 2. Χρήση τεχνικής υδρογραφήματος CAPTCHA με τη μεθοδολογία crowd symbols together. Το σύστημα θα είναι παραμετροποιημένο ως προς τον επιτρεπόμενο αριθμό προσπαθειών εισόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσπαθειών εισόδου, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο από τους χρήστες του Επιπέδου 4. Επίσης, οι χρήστες του Επιπέδου 4 θα μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες χρηστών (user groups), οι οποίοι θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες και χαρακτηριστικά πρόσβασης. Τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας χρηστών θα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή Χρήση Συνθηματικών (Passwords Policy) Κατά τη δημιουργία των λογαριασμών των Επιπέδων 1, 2 και 3 θα δημιουργείται ένα συνθηματικό οκτώ (8) έως και δέκα έξι (16) χαρακτήρων που θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χαρακτήρες από το κάθε πιθανό είδος: γράμματα, αριθμοί και σύμβολα. Ο χρήστης κατά την πρώτη είσοδό του στο σύστημα θα πρέπει να αλλάξει το συνθηματικό αυτό. Διαφορετικά, κατά την έξοδό του από το σύστημα την πρώτη φορά εισόδου, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα πρέπει να γίνει ανανέωση του συνθηματικού και ο λογαριασμός να ξεκλειδώσει έπειτα από ενέργεια του Επιπέδου 4. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να αλλάξει το συνθηματικό του, μέσω διαθέσιμης επιλογής από το λογαριασμό του. Το σύστημα θα είναι παραμετροποιημένο ως προς το χρόνο διάρκειας ζωής των συνθηματικών. Η παράμετρος αυτή θα είναι προαιρετική και θα ενεργοποιείται από τους διαχειριστές του 23

24 συστήματος (Επίπεδο 4). Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει βάσει των πολιτικών λειτουργίας της εφαρμογής περιοδικά το συνθηματικό του και για το επιλεγμένο κάθε φορά χρονικό διάστημα διάρκειας ζωής του συνθηματικού. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα πρέπει να γίνει ανανέωση του συνθηματικού και ο λογαριασμός να ξεκλειδώσει έπειτα από ενέργεια του Επιπέδου 4. Τα συνθηματικά πρόσβασης θα φυλάσσονται κρυπτογραφημένα και μόνο ο χρήστης θα μπορεί να τα γνωρίζει κάθε φορά Αναφορές Δεδομένων Εισόδου (Data Reports) Με την εισαγωγή των δεδομένων στις αντίστοιχες φόρμες καταγραφής δεδομένων της εφαρμογής θα πρέπει να δημιουργούνται από το σύστημα αναφορές δεδομένων, που να περιλαμβάνουν όλα τα αντίστοιχα δεδομένα εισαγωγής από τις φόρμες εισόδου. Πριν τη δημιουργία κάθε αναφοράς δεδομένων εισόδου, θα υπολογίζεται η τιμή κατακερματισμού (hash value) της αναφοράς εισόδου, βάσει όλων των στοιχείων εγγραφών δεδομένων που περιέχει, όπως: Σχολή, Τμήμα, Μάθημα, Εξάμηνο, Κατηγορία, Διδάσκων, Χρήστης Συστήματος, στοιχεία αναφοράς ερωτηματολογίου κλπ. Η τιμή κατακερματισμού (hash value) θα υπολογίζεται και θα ενσωματώνεται στην ίδια την αναφορά πριν δημιουργηθεί το τελικό αρχείο προβολής της. Για τη δημιουργία της τιμής κατακερματισμού θα χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SHA-3 (Secure Hash Algorithm Version 3, 512-bit). Οι αναφορές θα αποκτούν διακριτό μοναδικό αριθμό εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο αναφορών Μητρώο Καταγραφής Ενεργειών (System Access Registry) Το σύστημα θα υποστηρίζει μητρώο καταγραφής ενεργειών, στο οποίο θα καταγράφονται υποχρεωτικά για κάθε χρήστη όλων των επιπέδων, ήτοι 1, 2, 3 και 4: Όνομα χρήστη (user name) της ενέργειας, Ημέρα και ώρα εισόδου και εξόδου από το σύστημα της εφαρμογής και συνολική διάρκεια παραμονής στην εφαρμογή, MAC Address υπολογιστή μέσω του οποίου έγινε η πρόσβαση χρήστη, IP Address υπολογιστή μέσω του οποίου έγινε η πρόσβαση χρήστη, Είδος και λειτουργίες ενέργειας: εισαγωγή δεδομένων, τροποποίηση, αποθήκευση, προβολή δεδομένων κλπ., Δημιουργία αναφοράς δεδομένων: διακριτός αριθμός εγγραφής αναφοράς. Το σύστημα θα αποσυνδέει αυτόματα το χρήστη στην περίπτωση ανενεργούς σύνδεσης για επιλεγόμενο κάθε φορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από επιλογή των διαχειριστών του συστήματος. Στο μητρώο ενεργειών θα καταγράφεται επίσης και το χαρακτηριστικό της αυτόματης αποσύνδεσης, στις περιπτώσεις εκείνες που αυτή πραγματοποιηθεί. 24

25 Η κάθε εγγραφή θα παίρνει διακριτό μοναδικό αύξοντα αριθμό και θα αποθηκεύεται στο μητρώο καταγραφής ενεργειών. Οι ενέργειες που καταγράφονται στο μητρώο θα είναι διαθέσιμες στον κάθε χρήστη του συστήματος και μόνο για τις εγγραφές του λογαριασμού του. Το μητρώο καταγραφής ενεργειών δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν χρήστη Μεταφορά Δεδομένων (Data Transport) Η μεταφορά των δεδομένων από και προς τους σταθμούς εργασίας, προς και από τους εξυπηρετητές της εφαρμογής θα γίνεται με τη χρήση κρυπτογράφησης, με τη λειτουργία του αλγορίθμου AES (Advanced Encryption Standard-512) Αποθήκευση Δεδομένων - Αντίγραφα Ασφαλείας Η αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται σε ξεχωριστό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Data Server). Σε καθημερινή βάση θα υποστηρίζεται η λειτουργία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (data backup), για όλα τα δεδομένα του συστήματος της εφαρμογής, με δύο τρόπους: σκληρό δίσκο δεδομένων, τύπου συστοιχίας (RAID) φορητό οπτικό δίσκο (CD ή DVD) μιας εγγραφής Σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος, δεν θα υπάρχει πτώση της λειτουργίας του (application system crash), αλλά επαναφορά του με τη χρησιμοποίηση των δεδομένων από τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας. Η επαναφορά των δεδομένων από εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ταυτόχρονη πιστοποίηση τριών διαφορετικών λογαριασμών διαχειριστών συστήματος, χρηστών του 4ου Επιπέδου. 1.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος Για την κάλυψη των αναγκών του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος αποτελούμενου από δυο εξυπηρετητές, όπου θα διανεμηθούν οι βασικές διεργασίες οι οποίες επιτελούνται στην εφαρμογή υλοποίησης. Στον πρώτο εξυπηρετητή θα εκτελούνται οι διεργασίες της Ιστοσελίδας του έργου της ΜΟΔΙΠ, της Πύλης διασύνδεσης της ΜΟΔΙΠ με το σύνολο των χρηστών (Portal) και της διασύνδεσης με την ΑΔΙΠ. 25

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 38711 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 19-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 41726 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 21-12-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 25-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 55442

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 25-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 55442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-03-2015 Αριθμ. Πρωτ. 11378 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ46914Γ-ΝΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα Αριθμ. Πρωτ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ46914Γ-ΝΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα Αριθμ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 10914 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-5-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11781 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 26-02-2015 Αριθμ. Πρωτ. 7371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 26-02-2015 Αριθμ. Πρωτ. 7371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 13763 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 10-10-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ.: 9380 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα. 16-5-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Μαρούσι, 28 /3/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110975 Fax: 210 8110985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC003880342 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : Δήμητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310891438 fax : 2310891266 e mail : dlazou@uom.gr Διευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1176 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα