Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου Πάτρα Πληροφορίες: Καρακώστας Αθ. Τηλέφωνο: FAX : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Πάτρας» με MIS Το ΤΕΙ Πάτρας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των

2 οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 16/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τις ανάγκες της πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ» με κωδ. MIS ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προδιαγραφές και ο πίνακας συμμόρφωσης αναφέρονται στο Παράρτημα προκήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. της παρούσας Η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο, «ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Πάτρας» με MIS , το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντικείμενο - Παραδοτέα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και εκπαίδευση των χρηστών του για τις ανάγκες του έργου «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι Πάτρας» με κωδικό MIS όπως έχουν περιγραφεί και εγκριθεί στο τεχνικό δελτίο του έργου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα παραδοτέα: 1. Πληροφοριακό Σύστημα για την Αξιολόγηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το ΤΕΙ Πάτρας. Το Πληροφοριακό Σύστημα στην τελική του μορφή θα εγκατασταθεί σε server του ΤΕΙ Πάτρας και θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα σε DVD. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΤΕΙ Πάτρας τον κώδικα που θα αναπτύξει και θα παραιτηθεί κάθε νομίμου δικαιώματος μετά την παράδοσή του. 2. Τεχνική τεκμηρίωση του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα: Τεχνική περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος, Σχήμα Βάσης Δεδομένων με αναλυτική περιγραφή των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους, Διάγραμμα Οντοτήτων - Σχέσεων (E-R Διάγραμμα), Διαγράμματα Ροής, Λεξικό Βάσης Δεδομένων (Data Base Dictionary). 3. Εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος σε έντυπη μορφή και σε DVD, με αναφορά σε κάθε κατηγορία χρηστών. 4. Εγχειρίδιο διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος σε έντυπη μορφή και σε DVD, με αναφορά σε διαδικασίες αλλαγών και προσαρμογής του συστήματος σε νέα δεδομένα. 5. Εκπαίδευση διαχειριστών και βασικών χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος. 2

3 Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ενδεικτικά, η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 1. Φάση 1: Μελέτη προδιαγραφών - Ανάλυση απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος σε συνεργασία με στελέχη του ΤΕΙ Πάτρας (1 μήνας) 2. Φάση 2: Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (2 μήνες) 3. Φάση 3: Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος με συμμετοχή στελεχών του ΤΕΙ Πάτρας (1 μήνας) 4. Φάση 4: Εκπαίδευση διαχειριστών και βασικών χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα...14,00 μ.μ... στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (14,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ μ. Επίσης το τεύχος είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (Γενικές πληροφορίες Προμήθειες και Ειδικός Λογαριασμός). Η αναθέτουσα αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ώρα παραλαβής των προσφορών όπως καθορίζεται στο άρθρο 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα: 3

4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΑ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου Β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. δ). Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή ε). πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. Γ. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Ποιότητας του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 (για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και υπηρεσιών πληροφορικής). Δ. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων και να έχουν ολοκληρώσει 4

5 με επιτυχία, κατά τα τελευταία 5 έτη, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ) σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που περιλαμβάνουν εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων, web portals για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εφαρμογή για τη διαχείριση των χρηστών, εφαρμογή διασύνδεσης με δεδομένα φοιτητολογίου, εφαρμογή διαχείρισης αναφορών εκτύπωσης και στατιστικών αναφορών. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή για τα ακόλουθα: Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού (μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή των διεπαφών με τα υφιστάμενα συστήματα) Δυνατότητα συνεχούς επαφής με την ομάδα υποστήριξης του έργου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πάτρας καθ όλη τη διάρκεια του έργου Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης μετά την παράδοση Παραδοτέα του έργου Χρονοδιάγραμμα του έργου Εκπαίδευση προσωπικού - χρηστών και διαχειριστών Ομάδα Έργου (Οργάνωση - Εμπειρία σε αντίστοιχες εφαρμογές) Υπεύθυνος του Έργου Συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, (σε δύο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 3. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 5

6 Η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησης τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α) Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Β) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Γ) Ο μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. Η περίοδος της εγγύησης θα έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια όση θα δοθεί στη προσφορά. Στο διάστημα αυτό, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την 6

7 Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Γενικά για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007 ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα παραδοτέα κάθε φάσης θα μπορούν να παραδίδονται σταδιακά και πάντως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να έχουν παραδοθεί όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη σύμβαση παραδοτέα μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει το υπό ανάθεση έργο εντός του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω χρόνου. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους υπευθύνους του Ιδρύματος μαζί με όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια. Η εκπαίδευση των χρηστών θα γίνει σε χώρους του Ιδρύματος που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τακτικά και κάθε φορά που του ζητείται για την πρόοδο του έργου την αρμόδια επιτροπή, που φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και στις συστάσεις της. Η Επιτροπή αυτή θα ελέγχει τα παραδοτέα και θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα ημερών από την παράδοση τους. Εάν τα παραδοτέα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του έργου, τότε η επιτροπή θα εκδίδει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Αντίθετα, εάν τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω 7

8 προδιαγραφές του έργου, η επιτροπή θα ζητά την επανάληψη των εργασιών και την επανάληψη της παράδοσης των διορθωμένων παραδοτέων εντός ταχθείσας προθεσμίας. Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω προδιαγραφές εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν σύστασης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προβαίνει σε νέο διαγωνισμό, εφόσον εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για την εκτέλεση του έργου. Η οριστική παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει μετά την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το έργο στο σύνολο του είναι σύμφωνο με τους όρους της παρούσας, του επισυναπτόμενου παραρτήματος και της προσφοράς του αναδόχου, οπότε η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάσει αρμοδίως για την προώθηση της πληρωμής του «Αναδόχου» σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Η ευθύνη της παραλαβής του έργου ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Α). Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης εγκατάστασης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Β). Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 3) Φορολογική ενημερότητα. 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπόψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή μη καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως της συμβάσεως, ο ανάδοχος θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της αναθέτουσας αρχής. Κυριότητα του έργου: Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου μεταβιβάζεται επ αόριστον στην αναθέτουσα αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από τη γέννηση του. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την 8

9 τεχνογνωσία που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό τρίτων. Αποζημίωση: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Γ). Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Για όσα τυχόν δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύει το Π.Δ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δρ. Σωτηρία Αντωνοπούλου Αναπλ. καθηγήτρια 9

10 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Προδιαγραφές υλικού και λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος Έργο: Πακέτο Εργασίας 2: Δράση 2.1: ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών Ανάλυση απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος με βάση τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π, την πολιτική του ΤΕΙ Πατρών και τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα Ομάδα Εργασίας Π.Ε 2 του έργου «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πατρών» Πάτρα, Σεπτέμβριος

11 Πίνακας περιεχομένων 1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Σύνθεση του Πληροφοριακού Συστήματος Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) Πολιτικές Πρόσβασης και Λειτουργίας Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Εφαρμογή Συστήματος (System Application) Λογαριασμοί Χρηστών (User Accounts) Πρόσβαση Χρηστών (User Authorization) Χρήση Συνθηματικών (Passwords Policy) Αναφορές Δεδομένων Εισόδου (Data Reports) Μητρώο Καταγραφής Ενεργειών (System Access Registry) Μεταφορά Δεδομένων (Data Transport) Αποθήκευση Δεδομένων - Αντίγραφα Ασφαλείας Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος Περιγραφή Συστήματος Συνιστώσες του συστήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Προγράμματα Σπουδών Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τα Προγράμματα Σπουδών Αναφορές για τα Προγράμματα Σπουδών Ανθρώπινο Δυναμικό Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για το Ανθρώπινο Δυναμικό Αναφορές για το Ανθρώπινο Δυναμικό Φοιτητές - φοιτήτριες Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τους Φοιτητές - τις Φοιτήτριες Αναφορές για τους Φοιτητές - Φοιτήτριες Υποδομές Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τις Υποδομές

12 2.4.2 Αναφορές για τις Υποδομές Χρηματοοικονομικά στοιχεία Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Αναφορές για τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Προδιαγραφές Βάσης Δεδομένων για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Αναφορές για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πάτρας Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου από τους Σπουδαστές Προδιαγραφές Στατιστικής Ανάλυσης για το Πληροφορικό Σύστημα Προδιαγραφές στατιστικής ανάλυσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής Η αριθμητική μέση τιμή Ποσοστιαία θέση μαθήματος - ανάλυση παρατηρήσεων σε τεταρτημόρια Στατιστικά στοιχεία στην ανάλυση ερωτηματολογίων Πίνακες στατιστικών στοιχείων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Υποσύστημα Ι - Υποσύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Είσοδοι Συστήματος Προδιαγραφές Χρηστών Επιπλέον χαρακτηριστικά συστήματος Υποσύστημα II - Υποσύστημα εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Υποσύστημα αυτόματης ανάγνωσης, καταχώρησης και επεξεργασίας στοιχείων από ερωτηματολόγια Υποσύστημα εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το κεντρικό σύστημα σπουδαστικών δεδομένων Υποσύστημα καταχώρησης δεδομένων απογραφικών δελτίων διδασκόντων και ατομικών απογραφικών δελτίων των μελών Ε.Π Υποσύστημα συμπλήρωσης απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος από τον εκπαιδευτικό Υποσύστημα III - Υποσύστημα παραγωγής αναφορών Υποσύστημα υποβοήθησης δημιουργίας έκθεσης αξιολόγησης του τμήματος

13 3.4.2 Υποσύστημα διαχείρισης περιόδου αξιολόγησης Υποσύστημα IV - Υποσύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (E-Learning) των χρηστών του συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α. Υπόδειγμα Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος Παράρτημα Β. Ατομικό Δελτίο Κλινικού Μαθήματος / Κλινικής Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα Ατομικού Απογραφικού Δελτίου για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Παράρτημα Δ. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους Φοιτητές - Φοιτήτριες Παράρτημα Ε. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Κλινικού Μαθήματος / Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας από τους Φοιτητές - Φοιτήτριες

14 1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σχεδίαση περιβάλλοντος διαχείρισης και ροής των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης. 1.1 Η Σύνθεση του Πληροφοριακού Συστήματος Το Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποσυστήματα, τα ακόλουθα: 1. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων, 2. Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα, 3. Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών και 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης χρηστών (e-learning) Τα υποσυστήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας σημαντικού όγκου δεδομένων (ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες, εκθέσεις μαθημάτων, στοιχεία προσωπικού, στοιχεία δημοσιεύσεων, ερευνητική δραστηριότητα, οικονομικά και άλλα στοιχεία). Τα εν λόγω στοιχεία στην πλειονότητά τους είναι εν μέρει διαθέσιμα σε επιμέρους Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος, για παράδειγμα στις γραμματείες των τμημάτων, στις οικονομικές υπηρεσίες, στη ΔΑΣΤΑ, στον ΕΛΚΕ κλπ. Απαιτείται η ανάπτυξη μηχανισμών όσο το δυνατό αυτόματης άντλησης και οργάνωσης των στοιχείων, ώστε να μην απαιτείται η παρέμβαση και η πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού. Κάποια άλλα στοιχεία θα εισάγονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. τα απογραφικά δελτία μαθημάτων θα εισάγονται από εκπαιδευτικούς στο Σύστημα, ενώ οι πληροφορίες που αφορούν στην αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών θα εισάγονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών). 14

15 Η Δομή του Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 στη συνέχεια. ΠΗΓΗ Α ΠΗΓΗ Β ΠΗΓΗ Γ ΠΗΓΗ Δ Επεξεργασία Ερωτηματολογίων Βάση Δεδομένων Σπουδαστών Web Interface για Διδάσκοντες και μέλη Ε.Π. Άλλες Εισαγωγές Επεξεργασία Δεδομένων Σπουδαστών Δεδομένα Ερωτηματολογίων Καταχωρήσεις Διδασκόντων και Ε.Π. Επεξεργασία Λοιπών Δεδομένων Πρόσβαση χρηστών με ειδικά δικαιώματα Data Base Εικόνα 1. Δομή Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Υποσύστημα Εισαγωγής περιεχομένου από άλλα συστήματα Θα πρέπει να μπορεί με εύκολο τρόπο να συλλεχθεί και να εκδοθεί περιεχόμενο και πληροφορία από άλλα συστήματα και ειδικότερα από τις παρακάτω κύριες πηγές καταχώρησης: 15

16 Αυτόματη ανάγνωση ερωτηματολογίων (scanning) με χρήση προγράμματος ψηφιοποίησης Το λογισμικό αυτό θα λειτουργεί ως μια αυτόνομη λύση, η οποία θα προσφέρει το πλήρες φάσμα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων - από την εισαγωγή των εγγράφων ως την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, όλα σε ένα σταθμό εργασίας. Θα είναι παραμετρικό και προσαρμόσιμο σε κάθε μορφής ερωτηματολόγιο, όπως συλλογής στοιχείων από το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό, αξιολόγησης φοιτητών και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επίσης θα πρέπει ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος να μπορεί να επεκταθεί για χρήση σε τοπικό δίκτυο, με λειτουργία από ομάδα χειριστών όπου μοιράζονται όλες οι λειτουργίες του, αυξάνοντας τη συνολική αποδοτικότητα και ταχύτητα επεξεργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία από το διαχειριστή και η επεξεργασία των φορμών, θα μπορεί να αυτοματοποιηθεί η σχεδιασμένη ροή εργασιών και να εκτελεστεί από τους χειριστές. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: Εισαγωγή εγγράφων (σάρωση μέσω TWAIN ή ISIS, αρχεία εικόνας, αρχεία PDF, κλπ.), όπως για παράδειγμα ερωτηματολογίων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αναγνώριση εγγράφων με αυτόματη επικύρωση (αναγνώριση OCR, ICR, OMR, barcode, επεξεργασία, αυτόματη κατηγοριοποίηση, αναγνώριση κειμένου και δεδομένων, αυτόματη επικύρωση δεδομένων) Έλεγχο Αποτελεσμάτων (εύχρηστο περιβάλλον, πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, διόρθωση σφαλμάτων στη συγκρότηση των εγγράφων, δυνατότητα χειροκίνητου χαρακτηρισμού, άμεση διόρθωση με OCR) Εξαγωγή - Αποθήκευση σε αρχείο και Αρχειοθέτηση εγγράφων (δυνατότητες εξαγωγής σε ένα ή περισσότερα αρχεία, εξαγωγή σε ποικίλους τύπους αρχείων) Βασικά δεδομένα εισαγωγής στο σύστημα θα είναι τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων, μετά από κατάλληλη επεξεργασία των οποίων θα δημιουργείται ένα αρχείο κατάλληλο για ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ώστε, αν αποφασιστεί, να μπορεί να γίνει χρήση και της ηλεκτρονικής καταχώρησης των ερωτηματολογίων. Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων στην κεντρική βάση του συστήματος, θα πρέπει το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης να επεξεργαστεί τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει η ΑΔΙΠ Σύστημα διαχείρισης φοιτητών - φοιτητριών του ΤΕΙ Πάτρας Η ενότητα αυτή αφορά στη χρήση ενός λογισμικού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το κεντρικό σύστημα σπουδαστικών δεδομένων για τον υπολογισμό δεικτών ανά τμήμα που απαιτούνται από τα κριτήρια της ΑΔΙΠ, όπως αριθμός εγγεγραμμένων 16

17 φοιτητών ανά μάθημα, τμήμα, εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα αριθμός φοιτητών που προσέρχονται και επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, κατανομή βαθμολογίας ανά μάθημα, κατανομή βαθμολογίας πτυχιούχων, μέσος χρόνος παραμονής ανά μάθημα ή στο πρόγραμμα σπουδών κ.ά. Η εξαγωγή των δεικτών και η επικαιροποίηση τους θα πραγματοποιείται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε μορφή συμβατή για εισαγωγή στο σύστημα της κεντρικής Βάσης Δεδομένων. Η είσοδος δεδομένων θα είναι το αρχείο της Βάσης Σπουδαστικών Δεδομένων του Ιδρύματος, το οποίο θα επικαιροποιείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή/και έτους. Το αποτέλεσμα που θα παράγεται θα είναι ένα αρχείο (π.χ. Excel ή αρχείο κειμένου), το οποίο θα εισάγεται στη Βάση Δεδομένων σε συγκεκριμένους πίνακες Λοιπές πηγές πληροφοριών του συστήματος Άλλες πηγές πληροφοριών του Συστήματος είναι οι ακόλουθες: α) Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Εκπαιδευτικών Συνεργατών του ΤΕΙ Πατρών, β) Σύστημα Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού του ΤΕΙ Πατρών, γ) Διαδικτυακή Εφαρμογή ποικίλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φοιτητών (δηλώσεις μαθημάτων, επιλογή συγγραμμάτων, αιτήσεις προς γραμματείες, κλπ.), δ) Σύστημα ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας), από όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την πρακτική άσκηση και τη σταδιοδρομία των αποφοίτων, καθώς και για τη Μονάδα Καινοτομίας και Έρευνας (ΜΟ.Κ.Ε.), ε) Πρόγραμμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ροή λειτουργίας της, τους δείκτες επισκεψιμότητας και τη χρήση βιβλίων, στ) Στοιχεία που αφορούν σε πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση φοιτητών και άλλες δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης (αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στις παραγράφους και στη συνέχεια του εγγράφου). Τα προαναφερθέντα συστήματα αποτελούν αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία περιέχουν σημαντικά πρωτογενή δεδομένα και στοιχεία για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Για την αναγκαία συλλογή πληροφοριών από τα συστήματα θα αναπτυχθούν γέφυρες επικοινωνίας. 17

18 Καταχώρηση δεδομένων απογραφικών δελτίων διδασκόντων και ατομικών απογραφικών δελτίων των μελών Ε.Π. Η ενότητα αυτή αφορά στην ανάπτυξη ενός λογισμικού, το οποίο θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και θα έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων των απογραφικών δελτίων των διδασκόντων και μελών Ε.Π., καθώς και άλλων δελτίων που πιθανόν θα προκύψουν από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται και θα ταξινομούνται ανάλογα, ώστε να εξάγουν πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της Α.Δ.Ι.Π. Η καταχώρηση των δεδομένων θα γίνεται σε μορφή απογραφικού δελτίου σε διαδικτυακή εφαρμογή και θα συγκεντρώνονται πληροφορίες που με την κατάλληλη επεξεργασία θα καταχωρούνται στο κεντρικό σύστημα Βάσης Δεδομένων. Εκπαιδευτικοί Διαχειριστής Δημιουργία Λογαριασμού Σύνδεση με Σύστημα Δημιουργία Απογραφικού Επιπλέον στοιχεία Εικόνα 2. Ροή δημιουργίας ατομικού απογραφικού δελτίου 18

19 Θα υπάρχει διασύνδεση μέσω του διαδικτύου που θα δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν το ατομικό τους απογραφικό δελτίο on-line. Κάθε ατομικό απογραφικό δελτίο θα είναι επεξεργάσιμο από τον συντάκτη έως ότου καταστεί οριστικό και "κλειδώσει" από τον ίδιο. Η δημιουργία νέου ατομικού απογραφικού δελτίου θα μπορεί να βασιστεί σε στοιχεία και πληροφορίες του προηγούμενου ή κάποιου παλαιότερου, με σκοπό την ταχύτερη και σωστότερη καταχώρησή του. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνιμα στη Βάση Δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ανάκλησή τους όποτε χρειαστεί. Το σύστημα υποβολής ατομικών απογραφικών στοιχείων διέπεται από την ακόλουθη ροή εργασιών. 1. Δημιουργείται από τον διαχειριστή του συστήματος λογαριασμός του εκπαιδευτικού με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με παράλληλη αυθεντικοποίηση μέσω LDAP. 2. Γίνεται σύνδεση του εκπαιδευτικού με το σύστημα ώστε να ελεγχθεί η περίοδος αξιολόγησης που τον ενδιαφέρει. 3. Εάν η περίοδος αξιολόγησης είναι ενεργή για το Τμήμα που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό, τότε ξεκινά η δημιουργία του νέου ατομικού απογραφικού δελτίου. 4. Ολοκληρώνοντας το ατομικό απογραφικό δελτίο, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να προσθέσει επιπλέον στοιχεία όπως το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό του έργο ή νέες δημοσιεύσεις του. Ανάλογη διαδικασία όπως παραπάνω θα εφαρμοστεί και για τη συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών Το υποσύστημα παραγωγής αναφορών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αποτίμηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Το υποσύστημα θα διασυνδεθεί με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να εξάγει αυτόματα στατιστικά στοιχεία υπό μορφή πινάκων και γραφημάτων ή ακόμα και σε προκαθορισμένης μορφής έγγραφα για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης και της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. Αναλυτικά παραδείγματα στατιστικών αποτελεσμάτων δίνονται στην παράγραφο 4.8 στη συνέχεια του εγγράφου. Το ως άνω υποσύστημα θα έχει τη δυνατότητα προβολής των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά περίοδο αξιολόγησης, ούτως ώστε να συντάσσεται από τον υπεύθυνο αξιολόγησης έκθεση αξιολόγησης για κάθε περίοδο. Όταν η περίοδος αυτή ολοκληρωθεί, το σύστημα κλειδώνει τα στοιχεία αυτής της περιόδου και καθιστά την τροποποίηση των στοιχείων αυτών ανενεργή. 19

20 1.1.4 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) Το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει την απαραίτητη υποδομή για την ενσωμάτωση υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των χρηστών του λογισμικού της ΜΟ.ΔΙ.Π., σε ότι αφορά στο λογισμικό αλλά και στις διεργασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί και θα είναι προσβάσιμο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι σε πολυμεσική μορφή (multimedia), δηλαδή θα παρουσιάζεται ως συνδυασμός κειμένου, ήχου, εικόνας, video, animation, simulation κλπ., καθιστώντας τη διαδικασία μάθησης πληρέστερη, αποτελεσματικότερη και περισσότερο ευχάριστη προς τον εκπαιδευόμενο. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου του, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή, επόπτη ή ειδικό επί του θέματος. 1.2 Πολιτικές Πρόσβασης και Λειτουργίας Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Εφαρμογή Συστήματος (System Application) Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε υπολογιστή - εξυπηρετητή (Application Server), στον οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές του συστήματος με φυσικό τρόπο και όχι εξ αποστάσεως (remote access). Τα δεδομένα της εφαρμογής του συστήματος θα αποθηκεύονται σε διαφορετικό υπολογιστή - εξυπηρετητή (Data Server), η πρόσβαση στον οποίο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσου του υπολογιστή - εξυπηρετητή της εφαρμογής (Application Server). Λόγω του διαδικτυακού χαρακτήρα της εφαρμογής του συστήματος, θα υποστηρίζεται υποχρεωτικά το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL), για τις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής. Το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής (Application & Web Server) θα είναι υποχρεωτικά εντός τοπικού δικτύου (στο ΤΕΙ Πάτρας), το οποίο θα προσδιορίζεται βάσει των ρυθμίσεων του δικτύου, αλλά και των εξυπηρετητών (Application & Web Server): MAC Address του Application & Web Server της εφαρμογής, Συγκεκριμένη IP που θα έχει αποδοθεί στατικά (static IP) για τον Application & Web Server της εφαρμογής, DNS Server του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής, Gateway του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής, Subnet Mask του τοπικού δικτύου για τον Application & Web Server της εφαρμογής. 20

21 Η πρόσβαση στον κώδικα της βάσης της εφαρμογής, αλλά και η μη αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων, όταν απαιτείται, θα επιτρέπονται μόνο με την ταυτόχρονη πιστοποίηση τριών διαφορετικών λογαριασμών διαχειριστών συστήματος Λογαριασμοί Χρηστών (User Accounts) Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών, τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι αναμενόμενοι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος είναι: Διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος (στελέχη του τμήματος Πληροφορικής) Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας Μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας (1 μέλος από κάθε ΟΜ.Ε.Α.) Στελέχη του γραφείου υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. Μέλη Ε.Π. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Διοικητικό Προσωπικό (επιλεγμένα στελέχη, π.χ. από τη ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο διασύνδεσης, το ΤΣΟΕ, τμήματα μέριμνας φοιτητών / σίτιση - στέγαση κλπ.) Συμμετέχοντες φοιτητές στη διαδικασία αξιολόγησης Για κάθε κατηγορία χρηστών περιγράφονται στη συνέχεια οι διακριτοί ρόλοι και τα δικαιώματα πρόσβασης. Η οργάνωση του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ, για τη δημιουργία αναφορών, την παρακολούθηση των δεικτών και την εξαγωγή πληροφοριών. Αναλυτικά: 1. Ο Διαχειριστής του συστήματος θα έχει πλήρη πρόσβαση και έλεγχο σε όλα τα στοιχεία του συστήματος, καθώς και την ευθύνη δημιουργίας νέων χρηστών. 2. Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πάτρας θα έχει πρόσβαση στο σύστημα για τις εξής διεργασίες: Διασφάλιση εισαγωγής στοιχείων από τις διάφορες πηγές. Προβολή / Εκτύπωση περιοδικών Εκθέσεων των Τμημάτων, δεικτών και πινάκων, με δυνατότητα επιλογής Ακαδημαϊκών Ετών. 3. Η ΟΜ.Ε.Α. κάθε τμήματος θα έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης και διαχείρισης στοιχείων με αυτές της ΜΟΔΙΠ, με τη διαφορά ότι οι διεργασίες αυτές θα αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα. 21

22 4. Οι λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Κεντρική Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διασύνδεσης κλπ., θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μόνο στα σημεία που αφορούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Για τους λογαριασμούς των χρηστών θα χρησιμοποιηθεί η λογική τεσσάρων επιπέδων πρόσβασης και λειτουργιών. Επίπεδο 1: Απλός Χρήστης (User): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να εισάγουν και να διαβάζουν δεδομένα στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια - φόρμες κάθε φορά, αλλά και να έχουν πρόσβαση στις τελικές αναφορές μέσω ελέγχου της δυνατότητας πρόσβασης από τους διαχειριστές. Επίπεδο 2: Συντονιστής (Moderator): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να ρυθμίζουν την πρόσβαση απλών χρηστών σε αναφορές, να δημιουργούν ομάδες δικαιωμάτων απλών χρηστών και να ελέγχουν την πρόσβαση που μπορούν να έχουν άλλοι χρήστες στις τελικές αναφορές. Επίπεδο 3: Εξειδικευμένος Χρήστης (Super User): Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν λογαριασμούς των Επιπέδων 1 και 2, καθώς και να τροποποιούν τις λειτουργίες πρόσβασής τους βάσει της Εσωτερικής Πολιτικής Πρόσβασης του Συστήματος. Επίπεδο 4: Διαχειριστής Συστήματος (Administrator): Ο διαχειριστής του συστήματος έχει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του συστήματος και όλων των κατηγοριών των χρηστών. Θα υπάρχουν μόνο τρεις διαφορετικοί λογαριασμοί διαχειριστών συστήματος Πρόσβαση Χρηστών (User Authorization) Η πρόσβαση στο σύστημα των χρηστών των Επιπέδων 1, 2 και 3 θα μπορεί να ρυθμίζεται από τους χρήστες του Επιπέδου 4 με τη χρήση των παρακάτω κριτηρίων, είτε μεμονωμένων είτε και οποιουδήποτε συνδυασμού τους: 1. Κριτήρια Χρόνου Ημέρας και Ώρας (Date & Time): Οι λογαριασμοί θα μπορούν να παραμετροποιούνται στις λειτουργίες τους από τους χρήστες του Επιπέδου 4 ως προς το χρονικό διάστημα πρόσβασης, αναφορικά με το τρέχον ημερολογιακό διάστημα, αλλά και την ώρα, με ακρίβεια έτους, ημέρας, ώρας και λεπτού. 22

23 2. Χαρακτηριστικά Δικτύου (Network Settings): Οι λογαριασμοί θα μπορούν να παραμετροποιούνται στις λειτουργίες τους από τους χρήστες του Επιπέδου 4 ως προς τα χαρακτηριστικά των δικτύων πρόσβασης. Αναλυτικότερα, ως πιθανά κριτήρια πρόσβασης ή αποκλεισμού θα μπορούν να δίνονται οι ακόλουθες παράμετροι: MAC Address σταθμού εργασίας, IP σταθμού εργασίας, IP Range σταθμού εργασίας, DNS Server σταθμού εργασίας, Gateway σταθμού εργασίας, Subnet Mask σταθμού εργασίας. Οι χρήστες όλων των Επιπέδων θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση: 1. Συνθηματικού κωδικού (password), και 2. Χρήση τεχνικής υδρογραφήματος CAPTCHA με τη μεθοδολογία crowd symbols together. Το σύστημα θα είναι παραμετροποιημένο ως προς τον επιτρεπόμενο αριθμό προσπαθειών εισόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσπαθειών εισόδου, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο από τους χρήστες του Επιπέδου 4. Επίσης, οι χρήστες του Επιπέδου 4 θα μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες χρηστών (user groups), οι οποίοι θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες και χαρακτηριστικά πρόσβασης. Τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας χρηστών θα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή Χρήση Συνθηματικών (Passwords Policy) Κατά τη δημιουργία των λογαριασμών των Επιπέδων 1, 2 και 3 θα δημιουργείται ένα συνθηματικό οκτώ (8) έως και δέκα έξι (16) χαρακτήρων που θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χαρακτήρες από το κάθε πιθανό είδος: γράμματα, αριθμοί και σύμβολα. Ο χρήστης κατά την πρώτη είσοδό του στο σύστημα θα πρέπει να αλλάξει το συνθηματικό αυτό. Διαφορετικά, κατά την έξοδό του από το σύστημα την πρώτη φορά εισόδου, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα πρέπει να γίνει ανανέωση του συνθηματικού και ο λογαριασμός να ξεκλειδώσει έπειτα από ενέργεια του Επιπέδου 4. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να αλλάξει το συνθηματικό του, μέσω διαθέσιμης επιλογής από το λογαριασμό του. Το σύστημα θα είναι παραμετροποιημένο ως προς το χρόνο διάρκειας ζωής των συνθηματικών. Η παράμετρος αυτή θα είναι προαιρετική και θα ενεργοποιείται από τους διαχειριστές του 23

24 συστήματος (Επίπεδο 4). Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει βάσει των πολιτικών λειτουργίας της εφαρμογής περιοδικά το συνθηματικό του και για το επιλεγμένο κάθε φορά χρονικό διάστημα διάρκειας ζωής του συνθηματικού. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ο λογαριασμός θα κλειδώνει και θα πρέπει να γίνει ανανέωση του συνθηματικού και ο λογαριασμός να ξεκλειδώσει έπειτα από ενέργεια του Επιπέδου 4. Τα συνθηματικά πρόσβασης θα φυλάσσονται κρυπτογραφημένα και μόνο ο χρήστης θα μπορεί να τα γνωρίζει κάθε φορά Αναφορές Δεδομένων Εισόδου (Data Reports) Με την εισαγωγή των δεδομένων στις αντίστοιχες φόρμες καταγραφής δεδομένων της εφαρμογής θα πρέπει να δημιουργούνται από το σύστημα αναφορές δεδομένων, που να περιλαμβάνουν όλα τα αντίστοιχα δεδομένα εισαγωγής από τις φόρμες εισόδου. Πριν τη δημιουργία κάθε αναφοράς δεδομένων εισόδου, θα υπολογίζεται η τιμή κατακερματισμού (hash value) της αναφοράς εισόδου, βάσει όλων των στοιχείων εγγραφών δεδομένων που περιέχει, όπως: Σχολή, Τμήμα, Μάθημα, Εξάμηνο, Κατηγορία, Διδάσκων, Χρήστης Συστήματος, στοιχεία αναφοράς ερωτηματολογίου κλπ. Η τιμή κατακερματισμού (hash value) θα υπολογίζεται και θα ενσωματώνεται στην ίδια την αναφορά πριν δημιουργηθεί το τελικό αρχείο προβολής της. Για τη δημιουργία της τιμής κατακερματισμού θα χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SHA-3 (Secure Hash Algorithm Version 3, 512-bit). Οι αναφορές θα αποκτούν διακριτό μοναδικό αριθμό εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο αναφορών Μητρώο Καταγραφής Ενεργειών (System Access Registry) Το σύστημα θα υποστηρίζει μητρώο καταγραφής ενεργειών, στο οποίο θα καταγράφονται υποχρεωτικά για κάθε χρήστη όλων των επιπέδων, ήτοι 1, 2, 3 και 4: Όνομα χρήστη (user name) της ενέργειας, Ημέρα και ώρα εισόδου και εξόδου από το σύστημα της εφαρμογής και συνολική διάρκεια παραμονής στην εφαρμογή, MAC Address υπολογιστή μέσω του οποίου έγινε η πρόσβαση χρήστη, IP Address υπολογιστή μέσω του οποίου έγινε η πρόσβαση χρήστη, Είδος και λειτουργίες ενέργειας: εισαγωγή δεδομένων, τροποποίηση, αποθήκευση, προβολή δεδομένων κλπ., Δημιουργία αναφοράς δεδομένων: διακριτός αριθμός εγγραφής αναφοράς. Το σύστημα θα αποσυνδέει αυτόματα το χρήστη στην περίπτωση ανενεργούς σύνδεσης για επιλεγόμενο κάθε φορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από επιλογή των διαχειριστών του συστήματος. Στο μητρώο ενεργειών θα καταγράφεται επίσης και το χαρακτηριστικό της αυτόματης αποσύνδεσης, στις περιπτώσεις εκείνες που αυτή πραγματοποιηθεί. 24

25 Η κάθε εγγραφή θα παίρνει διακριτό μοναδικό αύξοντα αριθμό και θα αποθηκεύεται στο μητρώο καταγραφής ενεργειών. Οι ενέργειες που καταγράφονται στο μητρώο θα είναι διαθέσιμες στον κάθε χρήστη του συστήματος και μόνο για τις εγγραφές του λογαριασμού του. Το μητρώο καταγραφής ενεργειών δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν χρήστη Μεταφορά Δεδομένων (Data Transport) Η μεταφορά των δεδομένων από και προς τους σταθμούς εργασίας, προς και από τους εξυπηρετητές της εφαρμογής θα γίνεται με τη χρήση κρυπτογράφησης, με τη λειτουργία του αλγορίθμου AES (Advanced Encryption Standard-512) Αποθήκευση Δεδομένων - Αντίγραφα Ασφαλείας Η αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται σε ξεχωριστό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Data Server). Σε καθημερινή βάση θα υποστηρίζεται η λειτουργία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (data backup), για όλα τα δεδομένα του συστήματος της εφαρμογής, με δύο τρόπους: σκληρό δίσκο δεδομένων, τύπου συστοιχίας (RAID) φορητό οπτικό δίσκο (CD ή DVD) μιας εγγραφής Σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος, δεν θα υπάρχει πτώση της λειτουργίας του (application system crash), αλλά επαναφορά του με τη χρησιμοποίηση των δεδομένων από τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας. Η επαναφορά των δεδομένων από εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ταυτόχρονη πιστοποίηση τριών διαφορετικών λογαριασμών διαχειριστών συστήματος, χρηστών του 4ου Επιπέδου. 1.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος Για την κάλυψη των αναγκών του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος αποτελούμενου από δυο εξυπηρετητές, όπου θα διανεμηθούν οι βασικές διεργασίες οι οποίες επιτελούνται στην εφαρμογή υλοποίησης. Στον πρώτο εξυπηρετητή θα εκτελούνται οι διεργασίες της Ιστοσελίδας του έργου της ΜΟΔΙΠ, της Πύλης διασύνδεσης της ΜΟΔΙΠ με το σύνολο των χρηστών (Portal) και της διασύνδεσης με την ΑΔΙΠ. 25

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 27/07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 29663 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα