ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PET-CT ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19A/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 1.3 Του Ν.3527/2007 (ΦEK 25/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦEK Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α / ) Μέρος Β 157 περ. β της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθ. 1/20/ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του PET-CT στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου. Κατάθεση προσφορών έως και ώρα 14:00. Αποσφράγιση προσφορών: ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07. Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Δ) Συνεταιρισμοί. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο]. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ αποκοπή - τεμ. 1). -Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ) ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.

3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς. ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. AMΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγώνδιορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PET-CT ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των εργασιών, των ειδών, της ποιότητας και των τεχνικών στοιχείων συσκευών, μηχανημάτων, των υλικών, των δομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Ως έργο νοείται η προμήθεια και τοποθέτηση δομικών στοιχείων, νέας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, εγκατάστασης κλιματισμού και μιας μοναφασικής μονάδας αδιάλειπτης τροφοδοσίας με συσσωρευτές ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα PET-CT. Οι τεχνικές περιγραφές όλων των παραπάνω ακολουθούν μετά τις προδιαγραφές. 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισμών και προτύπων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των ΗΠΑ. Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισμοί είναι: ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Ο ισχύων Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2. Κτιριοδομικός Κανονισμός. 3. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν..Α.Κ.) 4. Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΝ και τα ISO, IEC, DIN, VDI και VDE. 5. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προδιαγραφές Η-Μ εγκαταστάσεων των κύριων τμημάτων Νοσοκομείων, Απόφαση ε-γκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ.49727/ Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκομείων, Απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ.3668, Ιούλιος 2001.

5 1.2.2 ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜ ΚΛΙΜ/ΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1. EN Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems 2. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε ΜΕΡΟΣ 1/86: "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων" 3. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε ΜΕΡΟΣ 2/86: "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων" 4. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων" 5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων" 6. SMACNA, HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS METAL AND FLEXIBLE ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ 1. ΕΛΟΤ HD384: Απαιτήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2. Πρότυπο CENELEC HD :201X Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for Medical locations 3. IEC : Electrical installations of buildings Part 7-710: Requirements for Medical locations 4. DIN VDE (VDE ): Errichten von Niederspan nungsanlagen; Anforderungen fur Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art; Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche 5. IEC : Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 41:Protection against electric shock 6. IEC : Electrical safety in low voltage distribution systems up to AC 1000 V and DC 1500 V Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures Part 8: Insulation monitoring for IT systems 7. IEC : Electrical safety in low voltage distribution systems up to V a.c. and V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

6 8. IEC : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules 9. IEC : Power switchgear and controlgear assemblies 10. Οδηγίες της Διεύθυνσης εκμετάλλευσης και διανομής της ΔΕΗ 11. Π.Δ. 422/79, Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας στους χώρους εργασίας (ΦΕΚ-128/Α/ ). 12. EN Lighting of work places Part 1: Indoor work places 13. EN Lighting of work places Part 2: Outdoor work places 14. Αμερικάνικο NFPA 99 "Health Care Facilities Code", Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών Φ.Ε.Κ. 767Β/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών και ενδεικτικοί τύποι, σημειώνονται τα εξής: Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων, τεχνικών χαρακτηριστικών και απαιτούμενων πιστοποιήσεων. Υλικά άλλων κατασκευαστών, που έχουν ισοδύναμα χαρακτηριστικά και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα, τοποθετημένη από το εργοστάσιο κατασκευής του, με όνομα κατασκευαστή, προέλευση, μοντέλο και αριθμό σειράς. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή προμηθευτή δεν είναι επαρκή ούτε αποδεκτά. 1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν στο διαγωνισμό τεχνικά στοιχεία, προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα

7 ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενημερωτικό στοιχείο ήθελε απαιτηθεί, σύμφωνα με όσα ανά εγκατάσταση ορίζονται στην συνέχεια της παρούσας προδιαγραφής ή στην ανάλυση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά οι τεχνικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. Ειδικότερα, θα συμπεριλαμβάνουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, τύπο, μοντέλο και αριθμό καταλόγου, στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις, όψεις και τομές Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος μετά το πέρας της συνολικής εγκατάστασης να παραδόσει στην Τεχνική Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α3 ή Α4 και θα περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές, καλωδιώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα θα περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτημάτων, κ.λπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης, που χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται για συμπλήρωση Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές σταθερές, κ.λπ. καθώς και τυχόν αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα καταθέσουν στο διαγωνισμό τα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών ως απόδειξη καταλληλότητας των συσκευών, μηχανήματων και υλικών, που απαιτούνται να ανταποκρίνονται σε

8 συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά ΕΛΟΤ, ΕΝ, DIN, VDE Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι δυνατόν να ανατεθεί, με δαπάνη του Αναδόχου, ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας Η απαίτηση για δοκιμές πιστοποίησης υλικών είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας, να υποκατασταθεί με την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. 1.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γενικά Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα καταθέσουν στο διαγωνισμό πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω: - Αγωγοί και καλώδια, κυτία κλπ. εξαρτήματα (π και δ) - Σωλήνες και σχάρες καλωδίων (π και δ) - Φωτιστικά σώματα (π και δ) - Ρευματοδότες και Διακόπτες Φωτισμού (π και δ) - Διακόπτες κάθε είδους (π) - Όργανα πινάκων (π) - Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας και συσσωρευτές (π) Πληροφορίες ή και δείγματα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η επιτροπή αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί πριν από την έναρξη των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας των προδιαγραφών.

9 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα καταθέσουν στο διαγωνισμό επίσημα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών ISO 9001/9008 των Εργοστασίων Κατασκευής, για το βασικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (ρευματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, σύστημα αδειάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος, σχάρες, καλώδια κ.λ.π.), τα οποία αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με το ΠΔ 334/94 (άρθρο 7, παρ. 5 και παρ. 4.3 του παραρτήματος ΙΙ). Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο Aνάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία τα παρακάτω: 1. Κατασκευαστικά σχέδια των πινάκων που θα περιλαμβάνουν: - Όψεις, γεωμετρικές διαστάσεις και πάχη λαμαρίνας - Διάταξη ζυγών, διαστάσεις και ονομαστική ένταση σε Α - Μέγιστη αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως - Τύπο/διάταξη στηριγμάτων ζυγών και βαθμό προστασίας κατά DΙΝ Ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών στοιχείων οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου και μέτρησης - Διαγράμματα αυτοματισμών - Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στήριξης ή εντοιχισμού των πινάκων στα οικοδομικά στοιχεία και λεπτομέρειες προσπέλασης των καλωδίων. 2. Πλήρη σειρά τεχνικών καταλόγων του κατασκευαστή του πίνακα που θα περιλαμβάνουν έντυπες τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά για όλα τα όργανα των πινάκων και τον τρόπο κατασκευής των πινάκων. 3. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων (δοκιμές τύπου) για τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: - Έλεγχος εσωτερικών κυκλωμάτων και συνδέσεων κατά IEC edition 2.0/2011, παρ Έλεγχος προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας και ακεραιότητας κυκλωμάτων προστασίας κατά IEC edition 2.0/2011, παρ Επιβεβαίωση διηλεκτρικών ιδιοτήτων (αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας) κατά IEC edition 2.0/2011, παρ Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων ότι έχουν γίνει στο εργοστάσιο οι πιο κάτω έλεγχοι και δοκιμές (δοκιμές σειράς):

10 - Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής - Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας - Δοκιμές γείωσης - Έλεγχος συρματώσεων και συστημάτων μανδάλωσης - Έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν στο διαγωνισμό, για τον κατασκευαστή των πινάκων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού ISO 9001 που έχει χορηγηθεί στον Οίκο για την μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. Κανάλια καλωδίων επίτοιχα Εξωτερικά επίτοιχα κανάλια διανομής πλαστικά, από PVC άριστης ποιότητας, ορθογωνικής διατομής, ενδεικτικών διαστάσεων 20x12.5, 32x12.5, 40x16, 60x16, 75x20, 100x34, 100x50 και 130x50 mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP ή ισοδύναμου, με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης, αλλαγής διεύθυνσης και τοποθέτησης των μηχανισμών των διακοπτών και ρευματοδοτών σ αυτά. Το κανάλι, ανάλογα με τη διατομή του, θα μπορεί να είναι μονομερές, διμερές ή τριμερές για το διαχωρισμό των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την εύκολη τοποθέτησή του, όπως ακραία καλύμματα ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, διακλαδώσεις κλπ. ειδικά τεμάχια. Το κανάλι θα φέρει επίσης όλα τα ειδικά εξαρτήματα που θα καθιστούν εύκολη την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. λήψεων. Οι διακόπτες, ρευματοδότες κλπ. θα μπορούν να τοποθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτερικά, όταν απαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων. Σχάρες καλωδίων Εσωτερικών Χώρων Σχάρες καλωδίων μεταλλικές, εσωτερικών χώρων, τυποποιημένης κατασκευής, από διάτρητη λαμαρίνα, γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό, πάχους 0,8 1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες μπορεί να φέρουν καπάκι, από λαμαρίνα, χωρίς όμως διάτρηση, επίσης γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιομηχανικού τύπου με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό. Ενδεικτικός τύπος ELVAN ή ισοδύναμος.

11 Διακόπτες Φωτισμού Οι διακόπτες φωτισμού εσωτερικών χώρων θα είναι της αυτής σειράς και του ιδίου χρώματος για κάθε κατηγορία χώρων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη για λόγους αισθητικής ομοιομορφίας. Γενικά προβλέπονται διακόπτες κανονικοί, χωρίς στεγανότητα. Οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί σε τοίχο ή σε κανάλι διανομής καλωδίων ή επίτοιχοι. Οι διακόπτες αποτελούνται από βάση, μηχανισμό και πλάκα και τοποθετούνται σε κατάλληλο κυτίο ή σε κανάλι διανομής. Οι μηχανισμοί των διακοπτών θα είναι με πλήκτρο, με πιεστικό κομβίο (μπουτον) και ειδικών χρήσεων. Κατά περίπτωση οι διακόπτες μπορεί να έχουν ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ρευματοδότες για εφεδρική παροχή (Η/Ζ), θα υπάρχει σήμανση διαφορετικών χρωμάτων για τη διάκριση των ρευματοδοτών, ως εξής: - Κοινή παροχή: Κάλυμμα ρευματοδότου χρώματος λευκού (ή με σήμανση ΔΕΗ όταν χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι διακόπτες). - Εφεδρική παροχή: Κάλυμμα χρώματος πράσινου (ή λευκού με τυπωμένη μόνιμα πράσινη ρίγα σήμανσης, Η/Ζ, όταν χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι διακόπτες). Οι διακόπτες θα είναι όμοιοι με εκείνους του χώρου για ομοιομορφία στην εγκατάσταση. Ηλεκτρικοί Πίνακες τύπου ερμαρίου Οι ηλεκτρικοί πίνακες εσωτερικών ξηρών χώρων τύπου ερμαρίου θα είναι επίτοιχοι, με θύρα, προστασίας IP 43 κατά IEC Οι πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα, όπως IEC , IEC , EN 60947, IEC 947, IEC 439-1, VDE 0660, κατάλληλοι για δίκτυο 230/400 V, και θα αποτελούνται από τα παρακάτω: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα. Μεταλλική πλάκα.

12 Ο πίνακας θα είναι εξοπλισμένος πλήρως με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα σχέδια ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα, συρματωμένος και δοκιμασμένος στο εργοστάσιο κατασκευής του. Μεταλλικό Ερμάριο Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Μέσα στο κλειστό ερμάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα δια μέσου φορέων σχήματος διπλού Π. Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα όργανα που περιέχει. Η διαμόρφωση του θα είναι τέτοια, ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις μετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και την τοποθέτηση τους στην τελική θέση. Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο. Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές (Knock- Outs) που θα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό χτύπημα, για την δημιουργία στην επιθυμητή θέση, οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων. Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (παίρνοντας υπ' όψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραμμές και τα τυχόν ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη απαιτούμενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση ώστε να μπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα για την διέλευση και της μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε περισσότερες της μια σειράς. Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και χρησιμεύει και για την στήριξη της πόρτας. Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα, ίδια με αυτή του μεταλλικού ερμαρίου, θα στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει ένα ή δύο περιστροφικούς μηχανισμούς για το ασφαλές κλείσιμο με ειδικό κλειδί. Θα τοποθετηθεί και πρόσθετη κλειδαριά. Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή, επιμελώς επινικελωμένη και το κάτω δεξιά εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που θα δείχνει αναλυτικά την συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των

13 αναχωρούντων γραμμών και της κατανάλωσης που τροφοδοτούν. Η καρτέλα θα προστατεύεται με διαφανές πλαστικό κάλυμμα. Μεταλλική μετωπική πλάκα Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του ερμαρίου και χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές για την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα όργανα, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά. Προβλέπονται επίσης διαφανείς οπές για τους επιτηρητές μόνωσης και τους μετατροπείς συχνότητας. Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των κυκλωμάτων. Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω στο πλαίσιο με τέσσερις τουλάχιστον επινικελωμένες ή ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείου και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική ασφάλιση ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση ΕΚΤΟΣ. Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη. Βαφή πίνακα Ο πίνακας θα βαφούν με δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιας τελικής στρώσης με χρώμα όμοιο με τους υπόλοιπους πίνακες της Ογκολογικής Μονάδας. Ζυγοί Πίνακα Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήριους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DΙΝ 43671/9.53, χάλκινοι επικασσιτερωμένοι, τυποποιημένων διατομών. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Συναρμολόγηση Πινάκων Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των

14 κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: 1. Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. 2. Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κλπ.) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του. 3. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, περιμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κλπ. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των διπλανών οργάνων. Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα. Εσωτερική συνδεσμολογία πίνακα 1. Mέσα στον πίνακα στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσας γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή εισερχόμενη στον πίνακα, να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της μόνο στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας σειράς κλεμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η πάνω επιφάνεια τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.

15 2. Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις, κλπ. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους. 3. Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχόμενων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. 4. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τμήματος αυτού "ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ" και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (πχ. η R αριστερά, η S στο μέσο, και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες. 5. Γενικά η συνδεσμολογία του πίνακα θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτοί θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμφωνούν κατ' ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. 6. Όλα τα παραπάνω, δηλαδή μεταλλική κατασκευή του πίνακα, ζυγοί και εσωτερικές συνδεσμολογίες με τα υλικά τους περιέχονται στην τιμή του πίνακα. Πιστοποίηση πινάκων ερμαρίου Οι πίνακες θα είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC και IEC Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής B Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου Β με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.

16 Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kα, μέσο όρο ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα. Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 ka πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 Α. Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής C Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών και συσκευών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 5-10 Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών σε μεγάλες εγκαταστάσεις και συσκευών με ιδιαίτερα μικρούς κινητήρες ισχύος κλάσματος του kw με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kα, μέσο όρο ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα. Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN με τη βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 ka πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 Α. Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής K

17 Οι μικροαυτόματοι για την προστασία κινητήρων θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου Κ με αντίδραση θερμικού 1,05-1,2 Ιον και μαγνητικού 8-14 Ιον, κατάλληλοι για προστασία μικρών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kα, μέσο όρο ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα. Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN με τη βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 ka πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 Α. Διακόπτες Πινάκων Οι διακόπτες πινάκων φωτισμού, κίνησης και μερικών πινάκων διανομής θα είναι πλήκτρου ή περιστροφικοί για ονομαστική ένταση μέχρι 63 Α, φορτίου μαχαιρωτοί για ονομαστική ένταση από Α ή αυτόματοι ισχύος (λεπτομέρειες δίνονται στην τεχνική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης που ακολουθεί). Διακόπτες προστασίας διαρροής τοποθετούνται σε όλους στους πίνακες φωτισμού για πρόσθετη προστασία. Διακόπτες τηλεχειρισμού τοποθετούνται για τον τηλεχειρισμό φορτίων κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού. Διακόπτες προστασίας διαρροής Οι διακόπτες προστασίας διαρροής (ΔΠΔ) θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με σύστημα μανδάλωσης.

18 Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους. Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που προστατεύουν. Όταν προκληθεί επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή του. Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται από την σχέση: RΕ ± 24V/IΔΝ, όπου IΔΝ είναι η ένταση διαρροής προς γη (σφάλμα). Τα χαρακτηριστικά του ΔΠΔ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις: - Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 100 Α πρέπει I 30 ma και ο χρόνος ΔΝ διακοπής κυκλώματος t 0,04 sec για I 0,25Α ΔΝ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος Οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για κύριοι διακόπτες προστασίας διανομών και χρησιμοποιούνται για την προστασία πινάκων ως γενικοί ασφαλειοδιακόπτες και την προστασία καλωδίων διανομών, αγωγών και τμημάτων εγκαταστάσεων από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι τριπολικοί, ονομαστικών εντάσεων όπως αναγράφονται στα σχέδια και θα έχουν πηνίο εργασίας, θερμικά ρυθμιζόμενα για προστασία από υπερεντάσεις, ηλεκτρομαγνητικά προστασίας από βραχυκύκλωμα και βοηθητικές επαφές. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με τη χρήση των αυτομάτων διακοπτών, να χρησιμοποιηθούν πηνία ελλείψεως τάσεως και πηνία ή κινητήρες χειρισμού, με τα οποία θα μπορούν κατά περίπτωση να τίθενται εκτός ή εντός λειτουργίας. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κλειστού τύπου. Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι διακόπτες θα είναι σταθερού τύπου. Μεγέθη Αυτομάτων Διακοπτών Ισχύος Σταθερού Τύπου Ονομαστική Ένταση Κλειστού Τύπου Ανοικτού Τύπου (Α) ν ν ν ν ν ν

19 Η ρύθμιση των θερμικών Ιr θα γίνεται σύμφωνα με την επιτρεπόμενη ένταση των προστατευομένων αγωγών ή καλωδίων. Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση θα είναι σταθερής τιμής 15xΙr για διακόπτες μέχρι 200 Α και ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερους διακόπτες, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και IEC 947-1,-2,-3, τάσης 380/415 V, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και θα έχουν δε χειριστήριο με ενδείξεις ON-OFF. Οι αυτόματοι διακόπτες των πινάκων με ονομαστική ένταση ρεύματος ρεύμα μέχρι 400Α θα είναι τύπου Plug-In. Ηλεκτρονόμοι (ρελαί) ισχύος Οι ηλεκτρονόμοι (τηλεχειριζόμενοι αυτόματοι αεροδιακόπτες) θα έχουν πηνίο εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη, μεταγωγή και προστασία του κινητήρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους και τα σήματα από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και προστασίας. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι προστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Ενδεικτικές Λυχνίες Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι δύο τύπων: 1. Ράγας για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. 2. Πίνακα για τοποθέτηση στο κάλυμμα ή την πόρτα πίνακα. Ενδεικτικές λυχνίες ράγας Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες και θα είναι σύμφωνες με το VDE 0632, ονομαστικής τάσεως 250 V. Θα είναι κατάλληλες για εσωτερική εγκατάσταση με μανδάλωση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα τύπου ερμαρίου. Ενδεικτικές λυχνίες πινάκων

20 Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι λαμπτήρες αίγλης κατάλληλοι για λειτουργία σε τάση 220 V, ονομαστικής εντάσεως 10 Α, ονομαστικής διαμέτρου καλύμματος περίπου 24 mm και θα συνδέονται με την παρεμβολή ασφαλειών με τις φάσεις που ελέγχουν. Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "μινιόν". Η ενδεικτική λυχνία θα έχει κάλυμμα χρώματος κόκκινου ή πράσινου και πλαστικό ή επινικελωμένο μετωπικό δακτύλιο. Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 65 και θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο κάλυμμα ή την πόρτα πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ 00 και κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής πλάκας του πίνακα. Το κάλυμμα του πίνακα θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η αποσυναρμολόγηση της λυχνίας. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 2.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ PET-CT 710 Όλες οι οικοδομικές εργασίες θα γίνουν με γνώμονα το άριστο τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά αποτέλεσμα. Οι οικοδομικές εργασίες περιορίζoνται: στην εγκατάσταση νέου αγώγιμου δαπέδου συνολικής επιφανείας περίπου 80 m 2 στο χώρο του Exam Room και Control Room (σχέδιο 1 σελ 02/10) Διαμόρφωση ενδοδαπέδιου καναλιού για την διέλευση των καλωδίων του μηχανήματος συνολικού μήκους περίπου 20 m στο χώρο του Exam Room και Control Room (σχέδιο 1 σελ 03/10). Κατασκευή επιφάνειας εργασίας από πάγκο κουζίνας πάχους 4cm χρώματος λευκού διαστάσεων 385cm x 80 cm στο χώρο του Control Room (σχέδιο 1 σελ 02/10). Ο πάγκος κουζίνας θα στερεωθεί με βίδες από το κάτω μέρος επάνω σε καδρόνι σουηδικό διαστάσεων 4cmx6cm, το οποίο θα έχει στερεωθεί εκ των προτέρων στους κατακόρυφους τοίχους σε σχήμα Π. Στο μέσο του θα φέρει πόδι από διπλό πάγκο κουζίνας διαστάσεων 80cmx80cm. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία και σταθερή. Αναλυτικότερα θα γίνουν: Εγκατάσταση νέου αγώγιμου δαπέδου

21 Να ομαλοποιηθεί το δάπεδο, µέχρι που θα είναι κατάλληλα επιπεδωµένο για την ορθή τοποθέτηση του πλέγµατος και των καλυµµάτων, ώστε το αποτέλεσµα να είναι δάπεδο χωρις ανισοσταθμίες, κοιλότητες και επίπεδο σε κάθε χώρο. Συγκεκριµένα, να γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώµατος µε την µέθοδο του µηχανικού τριβείου. Να ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισµού της επιφάνειας από σαθρά τµήµατα και δηµιουργίας πόρων στο υπόστρωµα για την διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια των δαπέδων να περασθεί µε κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιµέρους τµήµατα. Να ακολουθήσει λείανση µε κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων επιφανειών για επισκευές µικροανωµαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώµατος. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίµατα και ρηγµατώσεις να γίνει απόλυτα κλειστόπορη και χωρίς την δηµιουργία αρµού διάστρωση στρώσης οπλισµού, ενισχυµένη µε υαλοΰφασµα το οποίο να διαποτιστεί µε πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να απορροφά δυναµικό και στατικό φορτίο. Στην συνέχεια να διαστρωθεί πλέγµα από χαλκοταινίες για την γείωση του δαπέδου µε βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών που χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιµές αντιστάσεων της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Η προς επίστρωση επιφάνεια µετά τον πλήρη καθαρισµό να επαλειφθεί µε την προτεινόµενη από τον κατασκευαστή των υλικών αγώγιµη κόλλα στην αναλογία που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Στην συνέχεια να επικολληθούν λάµες χαλκού, προτεινόμενου πλάτους 2,5cm, αξονικά τόσο σταυροειδή σε µορφή και σε τρόπο ώστε ο χαλκός να είναι στο µέσον του πλακιδίου όσο και περιµετρικά του χώρου µε αναµονή για σύνδεση µε τη γείωση. Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι, µέχρι τα 30τ.µ. ξεχωριστές. Οι συνδέσεις µε τις γειώσεις των χώρων να πραγματοποιηθούν µε ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο µε εμπειρία. Κατόπιν να διαστρωθεί το νέο αγώγιµο ελαστικό δάπεδο µε κατάλληλα πλακίδια για αγώγιµα δάπεδα PVC, διαστάσεων περίπου 61cm x 61cm, ή 120Χ61 cm ή σε ρολό φάρδους 2m, πάχους τουλάχιστον 2mm, ενδεικτικού βάρους περίπου 3kgr/τ.µ., αντιανακλαστικό (ματ), άκαυστο (κατά EN Cfl-s1), αντιµικροβιακό, µε τιµή ηλεκτρικής αντίστασης RA µεταξύ 10 4 Ω και 10 6 Ω (κατά ΕΝ 1081) και χρήση αγώγιμης κόλλας. Το δάπεδο να διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώµα του δαπέδου θα επιλεγεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τις αποχρώσεις του αγώγιμου δαπέδου που θα προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν την πιστοποίηση CE και την πιστοποίηση ISO9001/2008 του συνεργείου τοποθέτησης του δαπέδου.

22 Οι αρµοί να συγκολληθούν µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των υλικών, µε τα κατάλληλα αρµοκολλητικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης κατάλληλων διαστάσεων του ίδιου χρώµατος µε το δάπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας αρµοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρµού να αφαιρεθεί σε δυο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία. Τα σοβατεπιά να είναι σε µορφή κοίλων, µε αναδίπλωση επί του δαπέδου (χωρίς αρµούς) µε χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η ακµή να προστατεύεται µε ειδικό προφίλ. Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή των καλυµµάτων (ύψος, τυχόν απαιτούμενα υποστηρίγματα και κατάλληλη διαμόρφωση, κλπ.). Να πραγματοποιηθεί προσεχτικό φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακµές. Μετά την λήξη των εργασιών θα κληθεί φορέας, υποχρέωσης του αναδόχου, ο οποίος θα είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), κατά το πρότυπο ΕΝ 17025/2005, και πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2008, για Πραγματοποίηση Μετρήσεων Ηλεκτρικής Αντίστασης σε Καλύμματα Δαπέδων, σύμφωνα με το πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ ΕΝ 1081/1998, ο οποίος θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων των δύο χώρων και θα εκδώσει πιστοποιητικά µε τα οποία να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων των χώρων µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των δαπέδων κατά το πρότυπο EN1081 θα πρέπει να είναι: 1. Για την αντίστασή του ως προς την γη R2: 10ΚΩ < τιμές R2 50KΩ < µέσος όρος τιµών R2 2. Για την επιφανειακή αντίστασή του R3: 10ΚΩ < τιμές R3 < 5ΜΩ 25ΚΩ < µέσος όρος τιµών R3 < 1ΜΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ: Η δαπάνη να περιλαµβάνει την εργασία και τα υλικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την µεταφορά και αποµάκρυνση αχρήστων, τα µικροϋλικά και τα µερεµετίσµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση των χώρων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση µαζί µε τα απαιτούµενα από την Τεχνική Περιγραφή πιστοποιητικά. Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

23 Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος της προμήθειας και αντικατάστασης των δαπέδων εκ νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαραίνει αποκλειστικά των Ανάδοχο Η ολοκλήρωση των εργασιών και η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την αμέσως επόμενη ηµέρα των µετρήσεων του φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν Πιστοποιητικό Συστήµατος ιαχείρισης σύµφωνα µε EN ISO 9001:2008 του εξειδικευμένου συνεργείου εγκατάστασης του δαπέδου, για το αντικείµενο της απαιτούµενης εργασίας και αποδεικτικά πρόσφατης εµπειρίας σε παρόµοια έργα συνοδευόμενα µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών. Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την αποµόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσµών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άµεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους ώστε να τεθούν άµεσα σε λειτουργία. Για διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων. Η εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος των αγώγιμων δαπέδων θα είναι τουλάχιστον άνω των δύο (2) ετών Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο Νοσοκοµείο: α) Το ανωτέρω πιστοποιητικό επί τόπου ελέγχου των ελαστικών καλυµµάτων δαπέδου όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, β) Πρωτότυπο δελτίο εργασιών που θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν και οι κωδικοί των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν γ) Τρία (3) τεµάχια πλακιδίων ή 2 m 2 αν χρησιμοποιηθεί ρολό ίδια µε αυτά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την διάστρωση στο χώρο Διαμόρφωση ενδοδαπέδιου καναλιού

24 Στα σημεία όπου θα γίνει η διάνοιξη του ενδοδαπέδιου καναλιού θα γίνει ακριβής χάραξη ώστε να μην καταστραφεί το δάπεδο το οποίο παραμένει δίπλα στο κανάλι (σχέδιο 1 σελ 03/10). Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε τα όρια του καναλιού να έχουν σωστό τελείωμα. Όλη η εργασία διάνοιξης του καναλιού θα γίνει με μηχανικά μέσα (τροχοί, κομπρεσέρ κλπ). Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η καθαριότητα των γύρω χώρων. Όταν θα έχει διαμορφωθεί το κανάλι, μέσα σε αυτό θα τοποθετηθεί μεταλλικό κανάλι ελάχιστης διάστασης 200x70mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένο (σχέδιο 1 σελ 03/10 και 04/10), το οποίο θα στερεωθεί με χρήση υδαρούς τσιμεντοκονίας. Στο τελείωμά του και στα σημεία που θα τελειώνει το δάπεδο, θα διαμορφωθεί το κατάλληλο χείλος (αρμοκάλυπτρο) έτσι ώστε η ένωση του μεταλλικού καναλιού και του δαπέδου να είναι αρίστη, να μην έχει κίνδυνο αποκόλλησης του δαπέδου, να διαμορφώνεται τελικά μια ομαλή επιφάνεια συναρμογής και να μην γίνεται συσσώρευση βρωμιάς σε αυτό. Επάνω από το κανάλι θα τοποθετηθεί καπάκι καταλλήλου πάχους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μηχανικής καταστροφής του, με τελειώματα τα οποία θα θηλυκώνουν σε κατάλληλα διαμορφωμένη εσοχή του καναλιού του δαπέδου. Το κάλυμμα θα είναι από κατάλληλο υλικό (λαμαρίνα γαλβανισμένη, ανοξείδωτη, αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο). Επί του αφαιρούμενου καλύμματος θα επικολληθεί δάπεδο από PVC ιδίου πάχους και χρώματος με το προσφερόμενο. Εννοείται ότι η τελική στάθμη του καλύμματος του καναλιού και του υπολοίπου δαπέδου θα είναι η ίδια. Το συνολικό μήκος του καναλιού είναι 20m περίπου. Επι του καλύμματος θα δημιουργηθούν 4 ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για είσοδο και έξοδο των καλωδίων (σημεία 2,4,5 και 8 σχέδιο 1 σελ 03/10). Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει, με ευθύνη του αναδόχου, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλου του αγώγιμου δαπέδου να μην έχουν αλλοιωθεί.

25 ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε καταστροφή ή αστοχία στην θωράκιση του χώρου, είναι ευθύνη του αναδόχου να την αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη. 2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PET-CT 710 Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του σχεδίου 1. Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα είναι προμήθειας και τοποθέτησης του αναδόχου. Οι τοποθετήσεις των υλικών θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην μόνωση από μόλυβδο που φέρει ο χώρος Πίνακας αυτοματισμού - κίνησης Η.Π. (PDB) Ο νέος πίνακας αυτοματισμού (PDB) θα τοποθετηθεί όπως σημειώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο 1 σελ 02/10 (3). Ο αυτοματισμός του και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του θα είναι ακριβώς όπως στο επισυναπτόμενο σχέδιο 2 και όπως περιγράφονται. Ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι αυτόματος τετραπολικός διακόπτης ισχύος 400Α με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36ΚΑ και θα τροφοδοτηθεί με το υπάρχον παροχικό καλώδιο 3x mm2. Εξωτερικά στη πόρτα του πίνακα θα υπάρχουν : Τρείς ενδεικτικές λυχνίες 240/400V Ενδεικτική λυχνία 24V Χειροκίνητος διακόπτης ΟΝ-OFF Εmergeny STOP Mπουτόν έναρξης και διακοπής Μανδάλωση με κλειδαριά. Θα υπάρχουν γρίλιες εξαερισμού στα πλαινά του ηλεκτρικού πίνακα.

26 Η είσοδος του παροχικού καλωδίου θα είναι από το επάνω μέρος μέσω κατάλληλης μεταλλικής σχάρας με καπάκι. Η αναχώρηση του παροχικού καλωδίου προς PDU θα είναι από το κάτως μέρος μέσω κατάλληλης μεταλλικής σχάρας με καπάκι. Η μεταλλική σχάρα θα καταλήγει και στο ενδοδαπέδιο κανάλι. Αν κατά την εγκατάστασή του διαπιστωθεί ότι η στήριξη του ηλεκτρικού πίνακα είναι ελλειπής θα τοποθετηθεί και επάνω σε ειδική σιδερένια βάση, βαμένη στο χρώμα του ηλεκτρικού πίνακα, που θα ακουμπά στο δάπεδο Πίνακας κλιματισμού. Ο νέος πίνακας κλιματισμού θα τοποθετηθεί δίπλα στο νέο ηλεκτρικό αυτοματισμούκίνησης (PDB) στο χώρο Εxam Room και θα περιλαβάνει: Γενικό τριπολικό ραγοδιακόπτη φορτίου 63Α. Γενικό τριπολικό ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 50Α Tρείς ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης ράγας με LED Τετραπολικό διακόπτη διαρροής 63Α, 30 ma για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής ως προς γη εναλλασσομένου ημιτονοειδούς ρεύματος που περιέχει και συνιστώσεις συνεχούς. Δύο τριφασικές ασφάλειες 25Α για τροφοδότηση των κλιματιστικών μονάδων Προήθεια και τοποθέτηση μιας μονοφασικής μονάδας αδιάλλειπτης τροφοδοσίας με συσσωρευτές (UPS) 1KVA. Το νέο UPS θα τοποθετηθεί στο χώρο Control Room (σχέδιο 1 σελ. 03/10 (13)) και θα πληρεί τουλάχιστον τις κάτωθι προδιαγραφές: On-Line διπλής μετατροπής. Τεχνολογίας DSP. Συμβατό με γεννήτρια. LCD display panel με ενδείξεις κατάσταση UPS, επίπεδο μπαταρίας και φορτίου, τάση εισόδου και εξόδου, χρονόμετρο εκφόρτισης, σφάλματα κλπ. Συσσωρευτές για αυτονομία τουλάχιστον 5 λεπτά και αυτόματο σύστημα φόρτισης τους Ηλεκτρολογικές εργασίες Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Νέα ηλεκτρική παροχή ΝΥΥ 5x16 mm2 (περίπου 120m) μέσω υφιστάμενων μεταλλικών σχαρών και νέων που τυχόν απαιτηθούν που θα ξεκινά από το

27 Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΠΕΔΙΟ Ε2.1) και θα καταλήγει στο χώρο όπου θα εγκατασταθεί το μηχάνημα PET-CT Σύνδεση της νέας ηλεκτρικής παροχή ΝΥΥ 5x16 mm2 εκατέρωθεν και στον αυτόματο διακόπτη ισχύος 80Α στο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΠΕΔΙΟ Ε2.1) και στο γενικό ραγοδιακόπτη του νέου ηλεκτρικού πίνακα κλιματισμού. Σύνδεση του υφιστάμενου παροχικού καλωδίου 3x mm 2 στο γενικό αυτόματο διακόπτη διακόπτη ισχύος 400Α στο νέο ηλεκτρικό πίνακα PDB που θα τοποθετηθεί στο χώρο όπου θα εγκατασταθεί το μηχάνημα PET-CT (Exam Room) Όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση στους χώρους Exam Room και Control Room σύμφωνα με το σχέδιο 1 σελ 3/10 και 5/10. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση Τριών επίτοιχων μπουτονιέρων με Emergency Stop (12) Δύο συστήματα φανών σήμανσης στο επάνω μέρος της πόρτας εισόδου στο Exam Room(16,15) Σύστημα απομακρυνσμένου ελέγχου όπως περιγράφεται (11), επίτοιχη μπουτονιέρα, στο χώρο Control Room. Σύνδεση του νέου ηλεκτρικού πίνακα PDB με ηλεκτρικό πίνακα PDU. Η όδευση των νέων καλωδίων θα γίνει μέσω κατάλληλων σωλήνων τύπου Κουβίδη. Τερματισμός δύο υπάρχουσων (1 Η/Ζ+1 ΔΕΗ) γραμμών ρεύματος NYY 3x2,5mm 2 σε 4 επίτοιχους ρευματοδότες (10) εντός του χώρου Control Room. Η κατακόρυφη όδευση καλωδίων μέσω σωλήνων τύπου Κουβίδη. Τερματισμός τριών υπάρχουσων γραμμών DATA (9) σε δύο επίτοιχες πρίζες 2xRJ45 εντός του χώρου Control Room. Η κατακόρυφη όδευση καλωδίων μέσω σωλήνων τύπου Κουβίδη. Τερματισμός δύο υπάρχουσων (Η/Ζ) γραμμών ρεύματος NYY 3x2,5mm 2 σε 4 επίτοιχους ρευματοδότες εντός του χώρου Exam Room. Τερματισμός τριών υπάρχουσων γραμμών φωτισμού σε τρείς επίτοιχους διακόπτες φωτισμού ρυθμιζόμενης έντασης. Τοποθέτηση του πίνακα αυτοματισμού (PDU) όπως σημειώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο 1 σελ 02/10 (4). Αν κατά την εγκατάστασή του διαπιστωθεί ότι η στήριξη του ηλεκτρικού πίνακα είναι ελλειπής θα τοποθετηθεί και επάνω σε ειδική σιδερένια βάση, βαμένη στο χρώμα του ηλεκτρικού πίνακα, που θα ακουμπά στο δάπεδο

28 Ηλεκτρική εγκατάσταση κλιματισμού που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του νέου ηλεκτρικού πίνακα κλιματισμού και την ηλεκτρική τροφοδότηση των δύο νέων κλιματιστικών μηχανημάτων στο χώρο του Exam Room. Η όδευση των νέων καλωδίων τροφοδότησης θα γίνει μέσω κατάλληλων σωλήνων τύπου Κουβίδη Διευκρινίσεις: Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην προκαλέσει κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών. Επιπλέον, θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών. Επιπλέον κατά την διάρκεια όλων τον εργασιών θα πρέπει ο ανάδοχος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος διάτρησης της επένδυσης ακτινοπροστασίας του χώρου. Ίδια μέριμνα θα πρέπει να παρθεί σε περίπτωση αναγκαστικής διάτρησης της επένδυσης για λόγους διέλευσης εγκαταστάσεων. Θα πρέπει η επένδυση να αποκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην θωράκιση του χώρου. 2.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στον χώρο του Exam Room θα τοποθετηθούν δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα (το ένα αμοιβό του άλλου). Έκαστο κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές. Θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες θερμοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας του χώρου (σχέδιο. 1 σελ 06/10). Θα είναι καινούργιο διαιρούμενου τύπου (split-unit), θα φέρουν CE mark και ISO 9001, ISO Θα είναι τύπου κασέτας τεσσάρων διευθύνσεων ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον BTU/h

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού

Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού Από το 1977 η Κ.Υ.ΒΑ. σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικά ερμάρια για την στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 4181 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Aρ. Βατουσίου Τηλέφωνο:210 3381138 Ε-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα