ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΗΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου πουδάστρια: Ελένη Φαλκιά ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές έρευνες στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης, τεκμηριώνουν την άποψη ότι σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, δυναμικών αλλαγών, αβεβαιότητας και αντιφάσεων, εντός του οποίου σήμερα δραστηριοποιούνται οι οργανώσεις, η Ηγεσία, ως λειτουργία και συμπεριφορά των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων, αποτελεί τη βασική αιτία της αποτελεσματικότητας και κατά συνέπεια της επιτυχίας τους. Σο πλαίσιο για την αποτελεσματική ανάπτυξή της διαμορφώνεται από τη συνισταμένη των ικανοτήτων, της διάθεσης και των ευκαιριών που παρέχονται. Η ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στις δημόσιες οργανώσεις, ο συνδυασμός της πολιτικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το ισχύον σύστημα προαγωγών, με την κουλτούρα και την παθογένεια του οργανωσιακού τους περιβάλλοντος, φαίνεται ότι λειτουργεί περιοριστικά για την ανάπτυξη της (αναζητούμενης) ηγετικής συμπεριφοράς. Η εμπειρική έρευνα που συντελέστηκε στο Τπουργείο Πολιτισμού επιβεβαιώνει με ενάργεια τα παραπάνω. Ωστόσο, φωτεινές εξαιρέσεις στελεχών του Τπουργείου που κατάφεραν με όπλα το ήθος, τον επαγγελματισμό, και την ισχυρή τους προσωπικότητα, να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να αναδειχθούν σε ηγετικές μορφές, κάνουν τα μελλοντικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης που διαθέτουν ικανότητες, δημιουργική διάθεση και πάνω από όλα το θέλουν, να αισιοδοξούν ότι μπορούν να αφήσουν τη δική τους σφραγίδα στο δύσκολο έργο του διοικητικού εκσυγχρονισμού-εξορθολογισμού. Η έρευνα και ανάπτυξη του θέματος βασίστηκε κυρίως στη μέθοδο της ανάλυσης γραπτών τεκμηρίων με τη μελέτη πρωτογενών (νομοθεσία, 1

3 σχετικές εγκύκλιοι, δημόσια έγγραφα) και δευτερογενών πηγών (βιβλία, μελέτες, άρθρα, επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο). υμπληρωματικά, αλλά σε περιορισμένο βαθμό, έγινε χρήση της ιστορικής μεθόδου για να φανεί η ιστορικότητα του συστήματος προαγωγών και να προσδιοριστεί καλύτερα, το σύγχρονο περιεχόμενό του. Η εργασία ολοκληρώθηκε με «μελέτη περίπτωσης» προκειμένου να φανεί ο βαθμός στον οποίο ισχύουν όσα αναλύονται στο πρώτο μέρος της και να αποδειχθεί η πρακτική χρησιμότητά της. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων έγινε με τη μέθοδο της άμεσης παρατήρησης, μέσω της διενέργειας ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους: κ. Μ. Δεκλερή, ένα Γενικό Διευθυντή, δύο Διευθυντές και δύο στελέχη αποφοίτους της ΕΔΔ που υπηρετούν στο Τπουργείο Πολιτισμού, καθώς και ένα πρώην στέλεχος του Τπουργείου, νυν στέλεχος του υνηγόρου του Πολίτη. 2

4 ABSTRACT The most modern scientific researches in the sector of Administrative Science argue that in a competitive, dynamic and uncertain environment, which is full of contradictions, leadership constitutes the main parameter of effectiveness and success of all organizations. The frame within which effective leadership is implemented, is shaped by abilities, motives and opportunities provided. The analysis led to the conclusion that the structural and operational problems that characterize the greek Public Administration, combined with the way the human resources policy is implemented through the system of promotions, create a restrictive environment for the exercitation of leadership. The empirical research that took place in the Ministry of Culture confirms explicitly the above written. However, there are luminous exceptions of public servants of the Ministry who accomplished to overcome all the difficulties and are distinguished as leaders due to their professionalism, their creative attitude and their personality. These exceptions give hope to the future executives of the public sector to believe that they can contribute to the administrative modernization. The chosen method for elaborating this paper s issue was mainly the analysis of written evidence by studying both primary sources (legislation, relevant circulars, public documents) and secondary ones (relevant books, papers, articles, sources in the internet). In addition, use of the historical method was made, in order to highlight the historicity of the system of promotions and its modern content. The paper includes a case study in the Ministry of Culture. For the collection of essential elements and information the chosen method is that of direct observation by conducting selective interviews. 3

5 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Ηγεσία, ηγέτης, ηγετικές ικανότητες, ηγετικοί ρόλοι, πρότυπα (στυλ) ηγεσίας, εθελοντικά, πρόθυμα, ανταγωνιστικότητα, αβεβαιότητα, μάνατζερ, όραμα, προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος, συναισθηματική νοημοσύνη, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, συστηματική σκέψη, γραφειοκρατία, παθογένεια, ανθρώπινο δυναμικό, σύστημα προαγωγών, κινητοποίηση, κίνητρα, αντικίνητρα, ευκαιρίες, αξιοκρατία, ικανότητες, αποτελεσματικότητα, καινοτομία, ποιότητα, οργανωσιακό περιβάλλον, κουλτούρα, επιτυχία. 4

6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 7 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α - Η ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ<<<<<<<<<. Α1. Η έννοια της Ηγεσίας Α2. Πρότυπα (στυλ) Ηγεσίας. Α3. Σα συστατικά στοιχεία του Ηγέτη... Α4. Προσεγγίσεις της Ηγεσίας.. Α5. Ηγεσία και Μάνατζμεντ.. Α6. Η σημασία της Ηγεσίας... Α7. Η Ηγεσία στις δημόσιες οργανώσεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β - Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ<<<<<<< Β1. Αιτίες και συμπτώματα της κρίσης Η «αλλαγή παραδείγματος». 28 Β2. Διαφορές μεταξύ Δημόσιας Γραφειοκρατίας και Δημοσίου Μάνατζμεντ. 40 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ - ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΑΓΨΓΨΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ<<<<<<<. 42 Γ1. Ιστορική αναδρομή του συστήματος προαγωγών.. 42 Γ2. Σο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στον ισχύοντα Τπαλληλικό Κώδικα: Ν.3528/ Γ3. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την επιλογή προϊσταμένων 51 5

7 Γ4. Ανάδειξη στελεχών με ηγετικά χαρακτηριστικά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση (;) 56 Β ΜΕΡΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ - ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠ.ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ<.. 66 Δ1. Όραμα Αποστολή Δ2. Οργανωτική δομή Δ3. Προγραμματισμός υντονισμός Έλεγχος 74 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΟ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ<<. 78 Ε1. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων ανάδειξη στελεχών.. Ε2. Ηγεσίες του Τπουργείου Πολιτισμού ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. ΠΗΓΕ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

8 ΕΙΑΓΨΓΗ Ένα από τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα η κακή ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, προϊόν της βαθιάς κρίσης που αυτή διέρχεται τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία τείνει να προσλάβει ενδημικό χαρακτήρα. Μεταξύ των πλέον έκδηλων χαρακτηριστικών της κρίσης του διοικητικού συστήματος είναι ο ανορθολογισμός στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, η ακαταλληλότητα της δημόσιας υπαλληλίας, η τυπολατρία και ο νομικισμός, ο συγκεντρωτισμός στη λήψη αποφάσεων, η απουσία στρατηγικής δράσης, η σπατάλη στη διαχείριση των ανεπαρκών δημόσιων πόρων, η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Προκειμένου να μη φαλκιδευτεί η πορεία του τόπου προς το μέλλον από ένα κράτος που είναι τεράστιο, σπάταλο, αναποτελεσματικό και αδιαφανές, είναι αδήριτη ανάγκη η ουσιαστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης για την οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό, ως ένας από τους βασικότερους συντελεστές της διοικητικής ικανότητας. Η επίτευξη της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας, χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης ανταποκριτικής δημόσιας διοίκησης, εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από σειρά διαρθρωτικών αλλαγών. Εξαρτώνται όμως πρώτα από όλα από τους ανθρώπους της, τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις ιδέες τους, τις προσδοκίες, τα όνειρα, τη διάθεση, τον ενθουσιασμό και το πάθος, τις αξίες και τα πιστεύω τους, την υπευθυνότητα, την πειθαρχία, τη δέσμευση και την αφοσίωση στο καθήκον, που αισθάνονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή της λειτουργίας της Ηγεσίας, όπως αυτή αναδύεται σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, μπορεί να δράσει καταλυτικά προς την εφαρμογή των επιθυμητών αλλαγών. 7

9 Η παρούσα εργασία διερευνά τη λειτουργία της Ηγεσίας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Μέσα από την ανάλυση επιχειρείται ειδικότερα να απαντηθεί το ερώτημα, εάν το οργανωσιακό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και το ισχύον σύστημα προαγωγών, συμβάλλουν, αφενός στην ανάδειξη στελεχών που έχουν πράγματι ηγετικά χαρακτηριστικά και αφετέρου στην ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς. το πρώτο κεφάλαιο του Α μέρους παρουσιάζεται η έννοια της Ηγεσίας και η διαφοροποίηση ή η συνάφεια που παρουσιάζει με την έννοια της διοίκησης (mamagement) και αναλύονται τα στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά. Ακολουθεί παρουσίαση των βασικών παραμέτρων που συνθέτουν το πλαίσιο άσκησης της ηγετικής λειτουργίας και αναδεικνύεται η σημασία αυτής για την αποτελεσματικότητα όλων των δημοσίων οργανώσεων. το δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η κατάσταση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τα αίτια και τα συμπτώματα της γραφειοκρατικής παθολογίας που την ταλανίζουν και καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για αλλαγή και οι περιορισμοί που θέτει το διοικητικό περιβάλλον στην ανάπτυξη της λειτουργίας της ηγεσίας. το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα προαγωγών, το οποίο αξιολογείται ως προς το αν θέτει εμπόδια στην ανάδειξη, με όρους αξιοκρατίας και ισότητας, των πραγματικά ικανών να ηγηθούν στελεχών. το δεύτερο μέρος, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια, παρουσιάζονται τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στο Τπουργείο Πολιτισμού. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού, παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία του Τπουργείου, η πολιτική διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ανάδειξης στελεχών και οι περιορισμοί που θέτει το οργανωσιακό του πλαίσιο στην ανάπτυξη της ηγεσίας, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στελεχών του Τπουργείου, 8

10 φωτεινές εξαιρέσεις που κατάφεραν, παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν, να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση και να αναδειχθούν σε ηγετικές μορφές. 9

11 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α Η ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ Α1. Η έννοια της Ηγεσίας ε κάθε μικρή ή μεγάλη, τυπική ή άτυπη κοινωνική οργάνωση, η ηγεσία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που προσδιορίζει όχι μόνο τη φυσιογνωμία της, αλλά ενίοτε και την επιτυχία ή αποτυχία της. Σι είναι όμως η ηγεσία; Πως ορίζεται και ποια είναι η φύση της; Ο W. Bennis (1989), διακεκριμένος καθηγητής της Hγεσίας, θεωρεί πως η εν λόγω έννοια είναι το πλέον ορατό, καθημερινό φαινόμενο στη Γη, το οποίο ωστόσο έχουμε ελάχιστα κατανοήσει. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η έννοια της ηγεσίας και του ηγέτη ταυτίζεται με την κορυφή της ιεραρχικής κλίμακας της οργάνωσης. Έτσι, για τους πολλούς, η ηγεσία μιας επιχείρησης είναι ο διευθύνων σύμβουλός της, η ηγεσία ενός Πανεπιστημίου είναι ο πρύτανης, η ηγεσία ενός υπουργείου είναι ο υπουργός κ.ο.κ. Για την επιστήμη του management ωστόσο, η ηγεσία και ο ηγέτης δε σχετίζεται με την έννοια της κορυφής, ή μάλλον δε σχετίζεται μόνο με την έννοια της κορυφής. τη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν εκατοντάδες ορισμοί της ηγεσίας, οι περισσότεροι από τους οποίους συγκλίνουν σε έναν κοινό παρονομαστή και επισημαίνουν πως «ως ηγεσία ορίζεται η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από έναν άνθρωπο (ηγέτη), με τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που 10

12 απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή για ένα καλύτερο μέλλον». 1 ύμφωνα με αυτό τον ορισμό, τα θεμελιώδη στοιχεία του πυρήνα της έννοιας της ηγεσίας είναι δύο: Πρώτον, η άσκηση επιρροής ενός ατόμου πάνω σε άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την υλοποίηση των στόχων. Η άσκηση επιρροής στην ηγεσία έχει να κάνει με το πάθος, τον ενθουσιασμό, το κέφι, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την έμπνευση, την πίστη, τη δέσμευση, την αφοσίωση και τελικά την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων, στοιχεία τα οποία δεν αγοράζονται αλλά κερδίζονται. Σα δεύτερο εξίσου θεμελιώδες στοιχείο της έννοιας της ηγεσίας, αφορά την εθελοντική και πρόθυμη επιδίωξη των ανθρώπων να υλοποιούν στόχους που αφορούν φιλοδοξίες, πρόοδο και ένα καλύτερο μέλλον. Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι η έννοια της ηγεσίας συνδέεται άρρηκτα με την αλλαγή. Η ηγεσία, ως διαδικασία άσκησης επιρροής σε άλλους ανθρώπους, λαμβάνει χώρα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών - λειτουργιών όπως η έμπνευση των ανθρώπων μέσω οράματος και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον, η δημιουργία κατεύθυνσης για την υλοποίηση αυτού του οράματος, η παρακίνηση των ανθρώπων, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, η υλοποίηση αλλαγών κλπ. Η βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας, προϋποθέτει την κατανόηση των εννοιών της δύναμης, της εξουσίας και της επιρροής. Πιο συγκεκριμένα, η δύναμη, είναι η δυνατότητα ενός ανθρώπου να επιβάλει τις επιθυμίες του στους άλλου, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους (Μπουραντάς 2005). Η εξουσία αφορά το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να ασκεί τη δύναμη που διαθέτει, δηλαδή αποτελεί τη «νομιμοποιημένη δύναμη» που προκύπτει από τη θέση που κατέχει το άτομο στη διοικητική 1 Δ. Μπουραντάς, «Ηγεσία», εκδ. Κριτική, Αθήνα

13 ιεραρχία σύμφωνα με το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο (Μπουραντάς, 2005). Σέλος, η επιρροή συνίσταται στην αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των στάσεων, των συναισθημάτων, των ικανοτήτων, των προσδοκιών και κυρίως της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από την επίδραση της δύναμης που ασκείται σε αυτό από ένα άλλο άτομο. ύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, φαίνεται ότι η δύναμη και η εξουσία αποτελούν τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο ηγέτης προκειμένου να επηρεάσει, να κατευθύνει, να καθοδηγήσει, να ενεργοποιήσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας του. Δηλαδή, η ηγεσία αποτελεί μια λειτουργία - διαδικασία, ενώ η δύναμη και η εξουσία αποτελούν μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης ο οποίος για να είναι αποτελεσματικός, απαιτείται να γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη και την εξουσία που διαθέτει ή πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί. Αρκετοί θεωρητικοί της ηγεσίας έχουν προσπαθήσει να κωδικοποιήσουν την ηγετική συμπεριφορά, προκειμένου να δώσουν ένα πρακτικό πλαίσιο στα στελέχη. Αυτού του είδους οι προσπάθειες ενέχουν πάντα τον κίνδυνο της απλούστευσης του πολυσύνθετου φαινομένου της ηγεσίας. Σην ίδια στιγμή ωστόσο, αποτελούν έναν καλό οδηγό. Παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών είναι αυτά των Kouzes και Posner οι οποίοι προτείνουν δέκα ηγετικές ενέργειες, του Quinn, ο οποίος προτείνει συγκεκριμένους ηγετικούς ρόλους με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο των «ανταγωνιστικών αξιών», κ.α. Επιχειρώντας μία σύνοψη των όσων προκύπτουν από τις έρευνες και την επισκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται με συντομία οι ρόλοι στους οποίους τελικά συνίσταται η ηγετική συμπεριφορά: Ενεργοποίηση - παρακίνηση συνεργατών: Ο ηγέτης οφείλει μέσω της συμπεριφοράς του να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, να εμπνέει, να ενεργοποιεί και να συμπαρασύρει τους συνεργάτες του ώστε να δίνουν τον 12

14 καλύτερό τους εαυτό για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (Μπουραντάς, 2005). Τποστήριξη συνεργατών: Η απόδοση των εργαζομένων δεν εξαρτάται μόνο από τη διάθεσή τους, αλλά και από τη γνώση, την κατανόηση και την ικανότητά τους. Ο ηγέτης οφείλει να εξασφαλίζει τα παραπάνω, μέσω της σωστής ανάθεσης καθηκόντων, της πληροφόρησης και ενημέρωσης, της άρσης των εμποδίων και της εξασφάλισης της ελευθερίας πρωτοβουλιών μέσω της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης (Μπουραντάς, 2005). Ανάπτυξη ομάδας και συνεργασίας: Ακριβώς επειδή η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων εξαρτάται και από το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται και λειτουργούν ως ομάδα, ο ηγέτης οφείλει : Πρώτον, να αναπτύξει πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, να «χτίσει» την ομάδα του και δεύτερον, να διατηρεί σε συνεχή βάση το συνεργατικό πνεύμα και την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας μέσω των ενεργειών του (Μπουραντάς, 2005). Διοίκηση συντονισμού: Ο ηγέτης αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των διαφόρων ομάδων που αποτελούν μέρος της ολότητας της οργάνωσης, αλλά και μεταξύ αυτής και συνεργατών εκτός αυτής (Μπουραντάς, 2005). Ανάπτυξη συνεργατών: Η διαρκής επιτυχία κάθε οργανισμού, απαιτεί την ύπαρξη των κατάλληλων ανθρώπων, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Η ανάπτυξη των στελεχών και των εργαζομένων, είναι σε κάποιο βαθμό ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά ο βασικός υπεύθυνος είναι ο άμεσος προϊστάμενος. Όπως ορθά επισημαίνει ο καθηγητής N. Tichy, «<η κληρονομιά που αφήνει ένας ηγέτης είναι οι άνθρωποι που φτιάχνει για να συνεχίσουν μετά από αυτόν» (Μπουραντάς, 2005). 13

15 Ανάπτυξη κουλτούρας: Η κουλτούρα του οργανισμού είναι ένα από τα βασικότερα προσδιοριστικά στοιχεία της αποτελεσματικότητάς του. Ο κύριος διαμορφωτής της κουλτούρας νοοτροπίας τους οργανισμού και κατ επέκταση των ανθρώπων του είναι ο ηγέτης ο οποίος, μέσα από τη συμπεριφορά και το παράδειγμά του εμπνέει αξίες, αρχές, πιστεύω κλπ Η άσκηση των ηγετικών ρόλων που περιγράφηκαν, απαιτεί, εκτός των άλλων, την επιτέλεση δύο βασικών λειτουργιών: την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για λειτουργίες οι οποίες είναι απαραίτητες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην άσκηση των ηγετικών ρόλων. Με την επικοινωνία, ο ηγέτης εμπνέει και παρακινεί τους συνεργάτες του, τους καθοδηγεί, τους ενθαρρύνει, τους αναπτύσσει. Σο ίδιο συμβαίνει και με τη λήψη αποφάσεων τις οποίες ο ηγέτης απαιτείται καθημερινά να λαμβάνει 2. Α2. Πρότυπα (στυλ) Ηγεσίας Με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον ηγέτη, προσδιορίστηκαν 3 διαφορετικά πρότυπα (στυλ) ηγεσίας. Η πρώτη συστηματική έρευνα πάνω στον τρόπο συμπεριφοράς του ηγέτη, έγινε στη δεκαετία 1930 στο Πανεπιστήμιο Iowa υπό την καθοδήγηση του K. Lewin. Ακολούθησε σειρά ερευνών και μελετών για να καταλήξουμε σήμερα να 2 Η επικοινωνία και η λήψη αποφάσεων είναι λειτουργίες εργαλεία που χρησιμοποιεί καθημερινά ο ηγέτης. ειρά ερευνών έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα στελέχη δαπανούν 80% του χρόνου τους στην επικοινωνία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αναφορά σε αυτές τις δύο βασικές λειτουργίες συμβάλλει στην πιο πρακτική προσέγγιση της ηγετικής συμπεριφοράς και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία των ικανοτήτων επικοινωνίας και λήψης δημιουργικών αποφάσεων για την άσκηση ηγεσίας. Δ. Μπουραντάς, όπ.π σελ Ερευνητές όπως ο R. Lippit και ο R. White υπό την καθοδήγηση του K. Lewin, όπως αναφέρεται στο Δ. Μπουραντάς, Ηγεσία, εκδ. Κριτική, 2005 αλλά και ο R. Likert στο Πανεπιστήμιο του Michigan, όπως αναφέρεται στο Κέφης, 2005, όρισαν διάφορα στυλ ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. 14

16 αποδεχόμαστε ως την πλέον έγκυρη κατηγοριοποίηση, αυτή που προσδιορίζει ως βασικά πρότυπα τα εξής: το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό. Σο αυταρχικό πρότυπο σημαίνει ότι ο ηγέτης λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις και τις μεταβιβάζει στην ομάδα, μέσω διαταγής, για εκτέλεση. Δημοκρατικό είναι εκείνο κατά το οποίο ο ηγέτης σε κάθε απόφαση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις, τις προτάσεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών της ομάδας του και συχνά ζητά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Σέλος, το εξουσιοδοτικό πρότυπο είναι εκείνο κατά το οποίο ο ρόλος του ηγέτη είναι πολύ περιορισμένος καθώς η ομάδα λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις, χωρίς τον επηρεασμό του ηγέτη. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα καθενός από αυτά, σύμφωνα με την ενδεχομενική θεωρία 4, αυτή εξαρτάται από την κατάσταση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε διαφορετικές καταστάσεις απαιτούνται διαφορετικοί ηγετικοί ρόλοι και πρότυπα (στυλ) ή ακόμη και συνδυασμός αυτών. ε κάθε περίπτωση πάντως, ο αποτελεσματικός ηγέτης, οφείλει να λειτουργεί με ευελιξία και να προσαρμόζει αναλόγως την ηγετική του συμπεριφορά. 4 Η ενδεχομενική θεώρηση του μάνατζμεντ υποστηρίζει ότι κάθε οργάνωση έχει το δικό της τρόπο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, η οποία εξαρτάται από «ενδεχόμενα» - μεταβλητές. Πρώτη ενδεχομενική προσέγγιση επιχείρησαν οι W. Schmidt και R. Tannenbaum. Σο επικρατέστερο ωστόσο μοντέλο στο χώρο της ενδεχομενικής θεώρησης είναι αυτό του Fiedler σύμφωνα με τον οποίο η έννοια της κατάστασης προσδιορίζεται από τρεις κύριες μεταβλητές: α) τις σχέσεις μεταξύ ηγέτη και μελών της ομάδας, β) τη δομή των καθηκόντων και γ) τη δύναμη της θέσης. Σο πρακτικό συμπέρασμα που προκύπτει από το υπόδειγμά του είναι ότι η αποτελεσματική ηγεσία δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη βελτίωση του ηγέτη και της συμπεριφοράς του, αλλά και με τη βελτίωση των βασικών μεταβλητών που συνθέτουν την κατάσταση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η ηγεσία. 15

17 Α3. Σα συστατικά στοιχεία του Ηγέτη Από τη μέχρι τώρα ανάλυση έγινε κατανοητό ότι η ηγεσία είναι πρώτα απ όλα μία σχέση επιρροής μεταξύ του ηγέτη και των συνεργατών του η οποία προκύπτει από την ηγετική συμπεριφορά του πρώτου. Τποστηρίχθηκε ότι αυτό που κάνουμε ασκεί θετική ή αρνητική επίδραση πάνω στους άλλους και όχι αυτό που είμαστε. Άλλωστε, οι άλλοι βλέπουν αυτό που είμαστε μέσω του τι κάνουμε και πώς ενεργούμε, δηλαδή μέσω της συμπεριφοράς μας 5. Προκειμένου να αποκτήσει κανείς μία σαφέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ηγεσία, είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά σε ένα επίσης θεμελιώδες στοιχείο αυτής, το οποίο συνίσταται στο τι πρέπει να είναι ή το τι πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης. Πρόκειται για τα συστατικά στοιχεία του ατόμου που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας. Αφορά δηλαδή, τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η αποτελεσματική άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς. Η βιβλιογραφία η οποία έχει αναπτυχθεί σχετικά με τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη, αποτελεί ένα τεράστιο μωσαϊκό. Σόσο οι επιστημονικές ερευνητικές εργασίες όσο και αρκετά δημοφιλή βιβλία 6 παρουσιάζουν μία πληθώρα χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ικανοτήτων που δημιουργούν ένα συγκρότημα εκατοντάδων θετικών στοιχείων τα οποία λίγο ή πολύ είναι όλα χρήσιμα για την ηγεσία. Η εξαντλητική αυτή 5 Η συμπεριφορική προσέγγιση θεωρείται η πιο ουσιαστική, επιστημονικά και πρακτικά. Προσπαθεί να μελετήσει το περιεχόμενο της ηγετικής συμπεριφοράς, δηλαδή «το τι κάνει» και όχι «το τι είναι» ο ηγέτης. Ασφαλώς, το τι κάνουμε δεν είναι ανεξάρτητο αυτού που είμαστε, όμως η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι πιο αντικειμενική από ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά (Προσέγγιση χαρακτηριστικών) αφού μπορεί να γίνει «χειροπιαστή» και να περιγραφεί. Βλ. Δ. Μπουραντάς, όπ.π σελ Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς Δ., Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Μπένος, 2003 Kotter J., Ο ηγέτης της αλλαγής, εκδ. Κριτική, 2001 Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη, εκδ. ταμούλη,

18 απαρίθμηση ωστόσο, δεν είναι χρήσιμη πρακτικά. Σο πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που προτείνει η βιβλιογραφία είναι εντελώς υποκειμενικά (π.χ ευχάριστος, δίκαιος) ενώ άλλα είναι ασαφή ως έννοιες (π.χ δυναμικός). Σαυτόχρονα, η πολυπλοκότητα του ζητήματος αυξάνεται από το γεγονός ότι αρκετά ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες, μάλλον πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση, όπως το ιεραρχικό επίπεδο, η δομή της οργάνωσης, το μέγεθός της, το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται και με το οποίο επικοινωνεί κλπ. Παρ όλες αυτές τις δυσκολίες, η ανάπτυξη ηγετικών στελεχών στην πράξη, απαιτεί τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, η εξασφάλιση των οποίων είναι αναγκαία. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς, αξιοποιώντας την επιστημονική βιβλιογραφία και έρευνα, καταγράφει έναν αριθμό θεμελιωδών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων τα οποία προσδιορίζουν την αποτελεσματική ηγεσία. ύμφωνα με τα συμπεράσματά του, οι δύο βασικές συνιστώσες του ηγέτη είναι, πρώτον, η διάθεσή του για άσκηση ηγεσίας και δεύτερον, η ικανότητά του να ασκεί ηγεσία. Η πρώτη, αφορά ουσιαστικά τα κίνητρα για άσκηση ηγεσίας. Πράγματι, δεν έχουν όλα τα άτομα τη διάθεση να ηγούνται άλλων. Σα κίνητρα αυτά αφορούν κυρίως: Σην ανάγκη για επιτεύγματα/όραμα. Η διάθεση για άσκηση ηγεσίας, πηγάζει ως ένα βαθμό, από την ανάγκη του ατόμου να φθάσει σε αποτελέσματα τα οποία, είτε από τον ίδιο είτε από τους άλλους, θεωρούνται σημαντικά. Σην ανάγκη για αυτό-εκτίμηση/αναγνώριση. Η διάθεση για άσκηση ηγεσίας επηρεάζεται θετικά από την ανάγκη για αυτό-εκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους, δηλαδή φιλοδοξία. Αυτές οι ανάγκες ωθούν το άτομο στην επιδίωξη διάκρισης, επαγγελματικής εξέλιξης, επιτυχίας. 17

19 Σην πίστη και δέσμευση σε αξίες. Η αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας προϋποθέτει ότι ο ηγέτης πιστεύει και αισθάνεται δέσμευση σε αξίες οι οποίες προσδιορίζουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Σην ανάγκη για δύναμη και επιρροή. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με την ευχαρίστηση που πηγάζει από την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την άσκηση επιρροής σε άλλους, συνήθως με τελικό σκοπό την επίτευξη ευρύτερων σκοπών προς όφελος όλων και της προόδου. Μία άλλη κατηγορία χαρακτηριστικών, πάντα κατά τον καθηγητή Δ. Μπουραντά, που συνδέονται με την πρώτη συνιστώσα της διάθεσης για άσκηση ηγεσίας, αφορούν κυρίως το χαρακτήρα της ηγετικής συμπεριφοράς. Αυτά είναι: Αυτοπεποίθηση Θάρρος Κουράγιο. Ο ηγέτης αναδεικνύεται και λειτουργεί εντός ενός πολύπλοκου περιβάλλοντος. Έτσι, η ηγεσία, εκτός των άλλων, σημαίνει και προϋποθέτει αμφισβήτηση του κατεστημένου, ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση συγκρούσεων, πρόκληση και διοίκηση αλλαγών, λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση αβέβαιων και πολλές φορές αντιφατικών καταστάσεων και ανταγωνισμών. Όλα αυτά απαιτούν τα ανάλογα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Εστίαση Επιμονή Πειθαρχία. Η ηγεσία σημαίνει όραμα, υψηλές προσδοκίες και στόχους, πρόοδο και αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. υνήθως όμως, η επιδίωξη των παραπάνω προσκρούει σε σειρά δυσκολιών οι οποίες συχνά δημιουργούν απογοητεύσεις. Προκειμένου αυτές να ξεπεραστούν, απαιτείται επιμονή, πειθαρχημένη, εστιασμένη και συνεχής προσπάθεια του ηγέτη. Αντίστοιχα με τα χαρακτηριστικά της ηγετικής συμπεριφοράς, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και της επιστημονικής έρευνας η οποία έχει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό, ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς καταλήγει σε ένα κατάλογο ηγετικών ικανοτήτων που συνιστούν και αυτές αναγκαίο συστατικό στοιχείο για την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας. Αυτές είναι: 18

20 Η ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Αυτή, συνίσταται στη δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων, ανάπτυξης καινοτομικών εναλλακτικών λύσεων και επιλογής της καλύτερης λύσης στο σωστό χρόνο. Πρόκειται για ικανότητα η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση όλων των ρόλων του ηγέτη, αφού σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οι ενέργειές του έπονται μικρότερων ή μεγαλύτερων αποφάσεων. Η συστηματική σκέψη. Πρόκειται για την ικανότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, η οποία συνδέεται κυρίως με την ικανότητα λήψης αποφάσεων, διαμόρφωσης στρατηγικής, ανάπτυξης δομών και οργάνωσης και συνεχούς μάθησης 7 Η ικανότητα επικοινωνίας. Πρόκειται για λειτουργία εργαλείο του ηγέτη, απαραίτητη για την άσκηση όλων των ηγετικών ρόλων. Ικανότητα επικοινωνίας ουσιαστικά σημαίνει αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων και αποτελεσματική ακοή και ταυτόχρονα διάθεση για θετική, ανοιχτή συνεργασία. Η συναισθηματική νοημοσύνη. Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους, και κυρίως να κατανοεί και να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματα, τα δικά του και των άλλων. 8 Η αυτοεπίγνωση. Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό του, τις αξίες και τις ανάγκες του. Σαυτόχρονα συνιστά 7 Μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, των στάσεων και των συμπεριφορών που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας. Μπουραντάς, όπ.π σελ «<Η έρευνα έχει δείξει ότι μολονότι η γενική νοημοσύνη (IQ) συνδέεται με την απόδοση των υψηλόβαθμων στελεχών, δεν μπορεί από μόνη της να καθορίσει μία εξαιρετική απόδοση. Πέρα από τις γνωστικές ικανότητες, που κυρίως αφορούν τη γενική νοημοσύνη, συναισθηματικής φύσεως στοιχεία ή δεξιότητες που συγκροτούν τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν καλύτερα τέτοιες αποδόσεις καθότι συνδέονται τόσο με τον τρόπο σκέψης όσο και με τις γενικότερες αντιδράσεις του ατόμου». Διοικητική Ενημέρωση, Σεύχος 51, άρθρο Ε. Υραγκούλη 19

21 ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων και αντικειμενικής αυτόαντίληψης για τα ισχυρά και ασθενή σημεία μας, τις δυνατότητες και τα μειονεκτήματά του. Η αυτορρύθμιση. Πρόκειται για την ικανότητα χειρισμού, αυτοελέγχου και σωστής διαχείρισης του συγκινησιακού εαυτού του ατόμου. Η ενσυναίσθηση. Πρόκειται για την ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων, των αναγκών, των αξιών, των προβλημάτων, των ανησυχιών κλπ, των άλλων ανθρώπων και του χειρισμού αυτών με το σωστό τρόπο. Α4. Προσεγγίσεις της Ηγεσίας Η προσπάθεια των ερευνητών να εντοπίσουν τι ακριβώς είναι η Ηγεσία, τι την αποτελεί, αν τα στοιχεία και οι εκφάνσεις της είναι σταθερά υπό όλες τις συνθήκες και περιστάσεις ή είναι άλλα τα δεδομένα τα οποία και οδηγούν τα άτομα να εκδηλώνουν ηγετικές συμπεριφορές και τους υποστηρικτές τους να τους στηρίζουν, κατέληξε σε διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις 9 οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι εξής: Η χαρακτηριστικολογική προσέγγιση: Επιδιώκει να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και άλλα στοιχεία του ικανού και αποτελεσματικού ηγέτη Η συμπεριφορική προσέγγιση: Επιδιώκει να προσδιορίσει ηγετικές συμπεριφορές και να αναγνωρίσει αποτελεσματικά και αναποτελεσματικά ηγετικά στυλ Η περιπτωσιολογική ενδεχομενική προσέγγιση: Επιδιώκει να αναγνωρίσει υπό ποιες συνθήκες είναι αποτελεσματικός ένας ηγέτης 9 Βλ. Εκπαιδευτικό υλικό ΕΔΔ «Αρχές λειτουργίας σύγχρονων οργανισμών», Κ Εκπ. ειρά, Αθήνα

22 καθώς πρεσβεύει ότι η αποτελεσματική ηγεσία εξαρτάται από το οργανωσιακό περιβάλλον Η σύγχρονη προσέγγιση: Αναγνωρίζει τους ηγέτες ως ηρωϊκούς οραματιστές που εμπνέουν και δίνουν όραμα και κατεύθυνση στη ζωή των άλλων Η προσέγγιση της μετασχηματιστικής ηγεσίας: Αναγνωρίζει τη δύναμη του ηγέτη να διακρίνει ικανότητες στους άλλους και τη διάθεσή του να τους αναπτύσσει σε ηγέτες αναθέτοντάς τους σημαντικούς ρόλους και καθοδηγώντας τους ανάλογα. Σα βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας είναι: Η χαρισματική επιρροή, που δημιουργεί όραμα και αίσθηση καθήκοντος, κερδίζει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη Η εμπνευσμένη κινητοποίηση, που προάγει την ευφυϊα Η εξατομικευμένη θεώρηση, που δίνει προσοχή στο προσωπικό, μεταχειρίζεται κάθε υπάλληλο χωριστά, υποστηρίζοντας και συμβουλεύοντάς τον - την ύμφωνα με τους Manz και Sims (1991), οι τελευταίες δύο προσεγγίσεις είναι σήμερα και οι πιο αποδεκτές. Ως προς αυτό, αναφέρουν ότι «ο καταλληλότερος ηγέτης σήμερα είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει τους άλλους στο να ηγηθούν του εαυτού τους. Η παραδοσιακή εικόνα του ηγέτη με την πανοπλία πάνω στο άσπρο άλογο να φωνάζει: «ακολουθήστε με», αντιπροσωπεύει μια ελλιπή προσέγγιση της σύγχρονης Ηγεσίας». 21

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Συναφείς Έννοιες. Τα παραπάνω είναι τα μέσα που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο ηγέτης στη λειτουργία της ηγεσίας

Συναφείς Έννοιες. Τα παραπάνω είναι τα μέσα που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο ηγέτης στη λειτουργία της ηγεσίας 3 η Ενότητα ΗΓΕΣΙΑ The Leader ΗΓΕΣΙΑ Διαδικασία επηρεασμού των στάσεων και της συμπεριφοράς μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του.

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του. 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα οποία είναι μόνο ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ. Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΗΓΕΣΙΑ. Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΣΙΑ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την τυπική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής

Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΣΙΑ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την τυπική θέση

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία Ηγεσία και Διοικηση Management και Ηγεσία Management και Ηγεσία Μια σημαντική διάκριση η οποία υφίσταται στο πλαίσιο της διοίκησης και της οργάνωσης είναι η διαφορά ανάμεσα στην άσκηση του management και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Ηγεσία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ -ΗΓΕΣΙΑ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΕΣ Η Διοίκηση (ή το μάνατζμεντ) των Ανθρώπινων Πόρων (HRM) μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία επίτευξης των

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.1. - Ηγεσία 3 Καθημερινά χρησιμοποιείται η έννοια του ηγέτη, όταν αναφερόμαστε σε άτομα που μέσα σε μία ομάδα καθοδηγούν τους άλλους, αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Ιστορική Εξέλιξη Γραφειοκρατία Διοικητική Θεωρία Οργανωτική Επιστήμη Ανθρωπίνων Πόρων Επιστημονικό Μάνατζμεντ Πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2 Management Ηγεσία Ηγεσία Στρατηγική Διοίκηση Γ. Ζάχου ICBS 2 1 Management Functions Προγραμματισμός Ηγεσία Οργάνωση Έλεγχος Γ. Ζάχου ICBS 3 Ηγεσία και HR Ηγεσία Διαφέρει η ηγεσία (Leadership) από τη διοίκηση(management)?

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: . 3.3. Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο 3.3.1. Ηγεσία Βασικές έννοιες. Ερ.1. Να ορίσετε την έννοια του ηγέτη, να δώσετε παραδείγματα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2017-2018 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Δεκέμβρης 2013 Αποφάσεις οι οποίες δε χρησιμοποιούν δεδομένα, θεωρούνται ότι είναι γνώμες και με αυτές δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

CAD / CAM. Ενότητα #11: Φιλοσοφία Διαχείρισης. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E.

CAD / CAM. Ενότητα #11: Φιλοσοφία Διαχείρισης. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα #11: Φιλοσοφία Διαχείρισης Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ονοματεπώνυμο: 4 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες: 3.3.1-3.3.2) Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Διεύθυνσης Ηγεσία. Θεωρίες για την Ηγεσία. α. Θεωρία ηγέτη βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του.

Η Λειτουργία της Διεύθυνσης Ηγεσία. Θεωρίες για την Ηγεσία. α. Θεωρία ηγέτη βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του. ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο Η Λειτουργία της Διεύθυνσης Ηγεσία α. Θεωρία ηγέτη βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του δυναµικός Εµπνέει ευφυής εµπιστοσύνη σίγουρος ενθουσιώδης δηµιουργικός καινοτόµος πειστικός αντικειµενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ Στόχος: να βρει ηεπιχείρηση το συντομότερο μονοπάτι προς το μέλλον & ταυτόχρονα να εξωθήσει τους ανταγωνιστές σε περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, χρειάζεται να διαθέτουν στελέχη που να είναι και ηγέτες. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης

Ηγεσία και Διοικηση. Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης Ηγεσία και Διοικηση Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης Θεωρία του «επιστημονικού Μάνατζμεντ του F.Taylor Η κυριότερη επιδίωξη της οργάνωσης της εργασίας είναι επινόηση μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Σημειώσεις Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής 1. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης του management Ο όρος management μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «Οργάνωση και Διοίκηση». Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Είναι χαρακτηριστικό κάποιων ατόμων; Προκύπτει από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς

Ηγεσία και Διοικηση. Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Ηγεσία και Διοικηση Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Στην προέκταση της θεωρητικής συζήτησης για την ηγεσία και την ηγετική συμπεριφορά, η επιστημονική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ενότητα: Ηγεσία, Επικοινωνία, Διαχείριση Κρίσεων ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Oργανωσιακή Kουλτούρα

Oργανωσιακή Kουλτούρα Oργανωσιακή Kουλτούρα Ορισμός της οργανωσιακής κουλτούρας Κουλτούρα είναι ένα δομημένο σύνολο από βασικές παραδοχές, που έχουν ανακαλυφθεί - εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μια δεδομένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και ομαδική εργασία

Ηγεσία και ομαδική εργασία Ηγεσία και ομαδική εργασία Παπαθεοδώρου Μαρία ΤΕ Νοσηλεύτρια, MBA, Προϊσταμένη Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ηγεσία και ομαδική εργασία Συνθετότητα και πολυπλοκότητα σύγχρονης εποχής Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα