ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, Οκτωβρίου 01 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:/950/000 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Πανεπιστημίου Σ.Κ ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: 1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν.151/01) ) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν.151/01) ) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν.151/01) ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις των άρθρων 15 και 1 του N. 1/00 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 00 01» (ΥΕΚ Α ) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 151/01 (ΥΕΚ Α 10) και ισχύουν.. Σις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 9/00 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α 10) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 151/01 (ΥΕΚ Α 10) και ισχύει.. Σις διατάξεις των άρθρων 11 και 1 του Ν. 151/01 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Τπουργείου Οικονομικών» (ΥΕΚ Α 10).. Σις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ /005 (Α.98). 5. Σις διατάξεις του π.δ. 8/1988 «Οργανισμός του Τπουργείου Οικονομικών» (ΥΕΚ Α 18), όπως ισχύει.. Σις διατάξεις του π.δ. /199 «Οργάνωση Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Τπουργείου Οικονομικών» (ΥΕΚ Α ), όπως ισχύει. 1

2 . Σις διατάξεις του ΠΔ 11/010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.19). 8. Σην υπ. αριθ. Τ8/01 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών Φρήστου ταϊκούρα» (ΥΕΚ Β 105). 9. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί, κατά μεν το τρέχον οικονομικό έτος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Τπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υορέας -10, Κ.Α.Ε. 081, Κ.Α.Ε. 011 και Κ.Α.Ε. 0515), κατά δε τα επόμενα οικονομικά έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό καθώς και από το Π.Δ.Ε. [.Α.Ε. 015/8, έργο 011 Ε και.α.ε. 051/]. 10. Σις με α.π. /809, /80 και /80/ Βεβαιώσεις Δέσμευσης Πίστωσης της Γ.Δ.Ο.Τ. 11. Σις με α.π. /8, /858 και /8/ εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Τ. ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΣΗ Ε.Δ.ΕΛ. (άρθρο 1 του Ν. 151/01) 1. Καταρτίζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.. Σο Μητρώο χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του ελεγκτικού έργου των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.. Σο Μητρώο δεν έχει περιορισμό κατώτατου ή ανώτατου αριθμού εγγεγραμμένων.. Σο Μητρώο τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. το Μητρώο δύνανται να ενταχθούν μετά από αίτησή τους υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΕ) β) Έχουν συνολικά πλήρη διετή εμπειρία ως υπηρετούντες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή σε οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία του

3 Ελληνικού Δημοσίου. Oι διορισθέντες υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΕΠ (ΥΕΚ /τ.γ /1.1.01) έχουν δυνατότητα εγγραφής μετά από αίτησή τους. γ) Έχουν ποινικό μητρώο μηδέν και δεν τους έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή, ούτε εκκρεμεί εναντίον τους πειθαρχική δίωξη. δ) Έχουν επιτυχή συμμετοχή σε προφορική συνέντευξη... Η συνέντευξη δίδεται σε τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση Τπουργού Οικονομικών και απαρτίζεται από: α) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους β) Ένα (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ανεξαρτήτως βαθμίδας εν ενεργεία ή συνταξιούχο γ) Ένα (1) Μέλος του Νομικού υμβουλίου του Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχο, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.. Με δεδομένο ότι η αναφορά που γίνεται στο εδ. 1 της παρ. 5 του Ν.151/01 είναι ενδεικτική, σημειώνονται τα παρακάτω: Σα στοιχεία που αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αφορούν κυρίως σε στοιχεία της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου. ε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, τα στοιχεία που κυρίως ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α. Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 8. Συχόν ενστάσεις κατά απόφασης της Σριμελούς Επιτροπής που διενεργεί την προφορική συνέντευξη υποβάλλονται εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης και εξετάζονται από Σριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών ως ακολούθως: α) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. β) Ένα (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εν ενεργεία ή συνταξιούχο. γ) Ένα (1) Μέλος του Νομικού υμβουλίου του Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχο με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους. Οι Επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του. Κάθε μέλος της επιτροπής ενστάσεων πρέπει να είναι ανώτερο ή ίσο σε βαθμό/βαθμίδα από το αντίστοιχο μέλος της επιτροπής που διενεργεί τη συνέντευξη. Η Επιτροπή που διενεργεί τη συνέντευξη καταθέτει το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4 9. το Μητρώο δύνανται να ενταχθούν υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους. 10. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και ένταξης έχει ως ακολούθως: i. Κάθε δεύτερο έτος από την 1 η ημερομηνία δημιουργίας του Μητρώου, η Διεύθυνση Προσωπικού στην οποία τηρείται το Μητρώο, το 1 ο τριήμερο του Οκτωβρίου απευθύνει γραπτή πρόσκληση προς όλους τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. ii. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παραμένει αναρτημένη για δεκαπέντε (15) ημέρες, η δε υποβολή των φακέλων των ενδιαφερομένων θα γίνεται έως 1 Οκτωβρίου. iii.η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως τις 15 Δεκεμβρίου. iv. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου, οι εγγεγραμμένοι σε αυτό υπάλληλοι παραμένουν μέχρι την κατάρτιση νέου Μητρώου, εκτός αν συντρέχει λόγος διαγραφής αυτών. 11. Οι υπάλληλοι που εγγράφονται στο Μητρώο θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε διαδικασίες εκπαίδευσης που θα λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχής εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω σεμιναρίων τα οποία θα σχεδιάζονται από κοινού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Σα σεμινάρια καθώς και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 1. Εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου διαγράφεται, εφόσον έχει καταδικαστεί είτε α) για κακούργημα είτε β) για έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα (άρθρα 1 επ. ΠΚ), την απονομή δικαιοσύνης (άρθρα επ. ΠΚ), την Τπηρεσία (άρθρα 5 επ. ΠΚ), παραβίαση απορρήτων (άρθρα 0 επ. ΠΚ), καθώς και κλοπή, υπεξαίρεση (είτε κοινή είτε στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, ή οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα επ. ΠΚ). Επίσης από το Μητρώο δύναται να διαγραφεί οικειοθελώς με αίτησή του εγγεγραμμένο μέλος. Σο εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου τίθεται σε αναστολή δικαιώματος διενέργειας ελέγχων για όσο διάστημα διαρκεί δίωξη σε βάρος του για τα ανωτέρω. Επίσης, λόγο αναστολής δικαιώματος συμμετοχής σε ελεγκτικές ομάδες συνιστά η μη επιτυχής συμμετοχή στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Λόγο διαγραφής από το Μητρώο συνιστά η επιβολή πειθαρχικής ποινής. 1. Αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των δημοσιονομικών ελεγκτών και ελεγκτών της ΕΔΕΛ στους δημοσιονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους της ΕΔΕΛ είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων Διεύθυνσης. 1. Κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους δεν επιτρέπεται η συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας με την ίδια σύνθεση περισσότερες από μία φορές. Οι ελεγκτικές ομάδες πρέπει να συγκροτούνται από διαφορετικά μέλη

5 του Μητρώου κάθε φορά Εξαίρεση από την ως άνω υποχρέωση δύναται να υπάρξει μόνο κατόπιν Απόφασης της ΕΔΕΛ ή της ΕΕΛ κατά περίπτωση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης που διενεργεί τον έλεγχο. 15. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και μη υπηρετούντες στις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσιονομικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα, συμμετέχουν ετησίως κατ ανώτατο όριο σε τρεις () ελεγκτικές αποστολές. ε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον αυτό επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες αξιολογούνται αιτιολογημένα ως τέτοιες από τους Γενικούς Διευθυντές των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, οι εν λόγω υπάλληλοι δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερους των τριών () ελέγχων, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερους των πέντε (5) ελέγχων συνολικά. 1. ε ό,τι αφορά τη διενέργεια ελέγχων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η εντοπιότητα συνιστά απόλυτο λόγο εξαίρεσης. Σο κριτήριο εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου και αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν./00, Α 11). ε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση που διενεργεί τον έλεγχο τυχόν κώλυμα για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έλεγχο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 1 του Ν. 151/01) 1. Καταρτίζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.. Σο Μητρώο χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του ελεγκτικού έργου των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.. Σο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.. Σο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων έχει συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων. Ο αριθμός προσδιορίζεται στις τριακόσιες (00) εγγραφές, οι οποίες κατανέμονται σε όλη την επικράτεια. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων αναθεωρείται, με Απόφαση του Τπουργού των Οικονομικών 5. Δικαίωμα ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων έχουν φυσικά πρόσωπα, με ποινικό μητρώο μηδέν, λειτουργικά ανεξάρτητα από τους ελεγχόμενους φορείς με διαδικασία που διεξάγεται κάθε τρία έτη και για τέσσερις () φορές συνολικά. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων από τους ελεγχόμενους φορείς, και να προβλεφθεί τρόπος διασφάλισης αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων του εμπειρογνώμονα με τον ελεγχόμενο φορέα, το μέλος του Μητρώου κατά το στάδιο ορισμού του 5

6 από το αρμόδιο Όργανο, υποχρεούται να καταθέτει σχετική Τπεύθυνη Δήλωση. Σα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: α) Σίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες: (Ε1) Νομικής (50 εγγραφές) (Ε) Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής (0 εγγραφές) (Ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (0 εγγραφές) (Ε) Οικονομικών Επιστημών (0 εγγραφές) (Ε5) Μηχανικών, (0 εγγραφές, εκ των οποίων Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Σοπογράφων ή Αρχιτεκτόνων, τουλάχιστον οι 0 εγγραφές) (Ε) Γεωτεχνικών (0 εγγραφές) (Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Βιολόγων κ.λπ.) (Ε) Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (0 εγγραφές) (Μαθηματικών, Υυσικών Φημικών, Βιολόγων, Ιατρών, Υαρμακοποιών κ.λπ.) (Ε8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (0 εγγραφές) (Ε9) Πληροφορικής (0 εγγραφές) αα. τις ειδικότητες Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε) και Πληροφορικής (Ε9) ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (0%) των αντίστοιχων θέσεων δύναται να καλυφθεί και από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικής εκπαίδευσης. ββ. τις ειδικότητες Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε), Οικονομικών Επιστημών (Ε), τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Ε8) και Πληροφορικής (Ε9) ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (0%) των αντιστοίχων θέσεων δύναται να καλυφθεί και από φυσικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν α) μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντίστοιχο αντικείμενο και τέσσερα () έτη εμπειρίας σ αυτό μετά την απόκτηση του τίτλου ή β) διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο αντικείμενο και δύο () έτη εμπειρίας σ αυτό μετά την απόκτηση του τίτλου. γγ. την ειδικότητα Μηχανικών (Ε5), σε περίπτωση μη κάλυψης τριάντα (0) θέσεων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αγρονόμους Σοπογράφους ή Αρχιτέκτονες, καλύπτονται αυτές από άλλους Μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. δδ. την ειδικότητα τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Ε8) ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (0%) των αντιστοίχων θέσεων δύναται να καλυφθεί και από φυσικά πρόσωπα με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Μαθηματικών.

7 εε. τις ειδικότητες Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ε), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε), Μηχανικών (Ε5), και Πληροφορικής (Ε9), σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του συνόλου των θέσεων από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύναται το σύνολο των κενών θέσεων να καλυφθεί από φυσικά πρόσωπα με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των ελέγχων: Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των ελέγχων, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία για την ένταξή του στο μητρώο. Εναλλακτικά, μπορεί η εμπειρία να αποδεικνύεται από σχετική πιστοποίηση από το ΟΕΛ ή αντίστοιχο διεθνή φορέα. γ) Γνώση Η/Τ (τουλάχιστον χρήσεως Word, Excel και διαδικτύου). Επιπλέον γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Τ και βασικών γνώσεων προγραμματισμού συνεκτιμάται. δ) Καλή τουλάχιστον γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών. Με δεδομένο ότι τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της παρ. 5 του άρθρου 1 είναι ενδεικτικά, σημειώνονται τα εξής: Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα προσόντα που τυχόν διαθέτουν: α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συναφούς ή μη αντικειμένου με το αντικείμενο των ελέγχων β) Πιστοποιημένη επιμόρφωση Λαμβάνεται επίσης υπόψη το αποτέλεσμα προφορικής συνέντευξης.. Για την επιλογή των υποψηφίων καταρτίζεται πίνακας μοριοδότησης με άριστα τα εκατό (100) μόρια από τα οποία: πενήντα (50) μόρια προκύπτουν από την εκπαίδευση, τριάντα (0) από την εργασιακή εμπειρία και είκοσι (0) μόρια από την προφορική συνέντευξη ως κατωτέρω:. ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΑΘΜΟΙ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 50 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 5 Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές με το αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης συναφής με το αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης μη συναφής με το αντικείμενο

8 ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 5 Βαθμός πτυχίου x,5 (στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 5 δεκαδικό) Βαθμός δεύτερου πτυχίου 10. ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 1 ΠΡΩΣΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ- ΓΑΛΛΙΚΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) Άριστη γνώση (Γ/C, CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe κ.λπ.) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1, CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I), GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe κ.λπ.) Καλή γνώση (B, FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE, GOETHE ZERTIFIKAT B κ.λπ.) ΔΕΤΣΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ (Οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Καλή γνώση Σα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναφέρονται ενδεικτικά και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζει σχετικά το ΑΕΠ για την απόδειξη της γλωσσομάθειας.. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Η/Τ 5 α) επεξεργασίας κειμένων ή β) υπολογιστικών φύλλων ή γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή δ) χειρισμού σχετικών με το αντικείμενο προγραμμάτων Η/Τ ή ε) βασικών γνώσεων προγραμματισμού. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζει το ΑΕΠ για την απόδειξη επιπέδου γνώσης χειρισμού Η/Τ. ΣΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ωρών ή πλέον 5 ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΝΑΥΗ ΜΕ ΕΛΕΓΦΟΤ 0 1 έτος ή έτη ή 5 έτη ή πλέον έτη 18 0 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 0 Γενική μόρφωση 5 Εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου 5 Προσωπικότητα στο σύνολό της 5 Επικοινωνιακές Δεξιότητες 5 ΤΝΟΛΟ 100 ε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. 8

9 8. Διαδικασία σύστασης του Μητρώου είναι η ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως εξής: Κάθε τρία () έτη, η Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το 1ο τριήμερο του επτεμβρίου αναρτά πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ, η οποία δημοσιεύεται και στον ημερήσιο τύπο και απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά και σε δημοσίους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων και των ΙΔΑΦ) εκτός ΓΛΚ, για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Η πρόσκληση παραμένει αναρτημένη για δεκαπέντε (15) ημέρες, η δε υποβολή των φακέλων των ενδιαφερομένων θα γίνεται έως 0 επτεμβρίου. Η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε τρίτου ( ου ) έτους. 9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτούνται επιτροπές διενέργειας συνέντευξης και ενστάσεων ως κατωτέρω: Εντός του μηνός επτεμβρίου συγκροτείται με Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών τριμελής Επιτροπή Διενέργειας υνέντευξης των υποψηφίων, καθώς και τριμελής Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων. Η κάθε μία εξ αυτών απαρτίζεται από: α) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους β) Ένα (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εν ενεργεία ή συνταξιούχο γ) Ένα (1) Μέλος του Νομικού υμβουλίου του Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχο, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους. Οι Επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τον αναπληρωτή του. Κάθε μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να είναι ανώτερο ή ίσο σε βαθμό/βαθμίδα από/με το αντίστοιχο μέλος της Επιτροπής που διενεργεί τη συνέντευξη. Συχόν ενστάσεις κατά της Απόφασης της Σριμελούς Επιτροπής που διενεργεί την προφορική συνέντευξη υποβάλλονται εντός μηνός από την έκδοση της Απόφασης και εξετάζονται από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Διενέργειας υνέντευξης συνεδριάζει εντός του μηνός Νοεμβρίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή που διενεργεί τη συνέντευξη καταθέτει το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 9

10 10. Η ένταξη στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων διενεργείται με απόφαση του Τπ. Οικονομικών μετά την υποβολή του οριστικού πίνακα των επιλεγέντων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας υνέντευξης στη Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ.Κράτους. Προηγείται η μοριοδότηση των υποψηφίων από την ανωτέρω Δ/νση, η οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή Διενέργειας υνέντευξης προσωρινό πίνακα επιτυχόντων με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης, μέσω σεμιναρίων που διενεργούνται είτε από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σα εν λόγω σεμινάρια θα βεβαιώνονται από τριμελή Επιτροπή που θα ορίζεται με απόφαση του Τπουργού και θα απαρτίζεται από έναν Καθηγητή (ανεξαρτήτως βαθμίδας) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εν ενεργεία ή συνταξιούχο, ένα στέλεχος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ένα Γενικό Διευθυντή του Γ.Λ.Κ. Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση είτε από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 11. Η διάρκεια ισχύος του Μητρώου ορίζεται στα τρία () έτη. 1. Σην 1 η επτεμβρίου κάθε τρίτου ( ου ) έτους το Μητρώο ανανεώνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση. Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή των ειδικοτήτων που θα αφορά η ανανέωση αποφασίζεται από τον Τπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) και της Επιτροπής υντονισμού Ελέγχων (Ε..ΕΛ.). 1. Εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου διαγράφεται, εφόσον έχει καταδικαστεί είτε α) για κακούργημα είτε β) για έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα (άρθρα 1 επ. ΠΚ), την απονομή δικαιοσύνης (άρθρα επ. ΠΚ), την Τπηρεσία (άρθρα 5 επ. ΠΚ) ή παραβίαση απορρήτων (άρθρα 0 επ. ΠΚ), καθώς και για κλοπή, υπεξαίρεση (είτε κοινή είτε στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, ή οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα επ. ΠΚ). Σο εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου τίθεται σε αναστολή δικαιώματος διενέργειας ελέγχων για όσο διάστημα διαρκεί δίωξη σε βάρος του για τα ανωτέρω, καθώς επίσης και για όσο διάστημα απέχει από την παρακολούθηση οργανωθέντος σεμιναρίου, του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επίσης, λόγους διαγραφής από το Μητρώο συνιστούν η επιβολή πειθαρχικής ποινής, εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, καθώς και η υποβολή οικειοθελώς αίτησης διαγραφής εκ μέρους του ιδίου του ενδιαφερομένου. Λόγο αναστολής δικαιώματος συμμετοχής σε ελεγκτικές ομάδες συνιστά η μη επιτυχής συμμετοχή στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους ο εμπειρογνώμονας - ιδιώτης προσκομίζει στη Διεύθυνση Προσωπικού, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μηδέν και ο εμπειρογνώμονας Δημόσιος Τπάλληλος πιστοποιητικό Τπηρεσιακών Μεταβολών 1. Η αποζημίωση των Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στους διενεργούμενους ελέγχους ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 0/011. Πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης, καλύπτονται επιπλέον οι δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 85/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 8/010 (ΥΕΚ Α 0). 10

11 15. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εμπειρογνώμονες συμμετέχουν ετησίως κατ ανώτατο όριο σε τρεις () ελεγκτικές αποστολές. ε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον αυτό επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες αξιολογούνται αιτιολογημένα ως τέτοιες από τους Γενικούς Διευθυντές των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερους των τριών () ελέγχων, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερους των πέντε (5) ελέγχων συνολικά. 1. Κατά τον ορισμό μέλους του Μητρώου εμπειρογνωμόνων ως μέλους ελεγκτικής ομάδας λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά η λειτουργική ανεξαρτησία του από τον ελεγχόμενο φορέα. 1. Ο αριθμός των επιλεγόμενων στην πρώτη ανοικτή πρόσκληση προσδιορίζεται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο, στους τριακόσιους (00) και κατανέμεται σε όλη την επικράτεια. Με βάση αφενός την αρχή της αναλογικής ισότητας κι αφετέρου ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές όπου εντοπίζεται κατά τον παρόντα χρόνο περισσότερη ελεγκτική δραστηριότητα, οι εγγραφές που προβλέπονται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση ορίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΟΝΣΑ 1. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ (1) Νομικής 10 () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών 9 (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες 1 τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας 5 (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 5 (9) Πληροφορικής 8. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 (1) Νομικής () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής 8 () 11

12 . ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1) Νομικής () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ (1) Νομικής () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες 8 τουλάχιστον) () () Γεωτεχνικών () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής 5. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 50 (1) Νομικής 8 () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες 9 τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής 5. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ (1) Νομικής () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής () 1 () 1

13 . ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ (1) Νομικής () Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής () Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων () Οικονομικών Επιστημών (5) Μηχανικών (εκ των οποίων Πολιτικοί Μηχ., Αγρ. Τοπογράφοι ή Αρχιτέκτονες τουλάχιστον) () Γεωτεχνικών () () Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τγείας (8) τατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (9) Πληροφορικής 18. ε ό,τι αφορά τη διενέργεια ελέγχων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η εντοπιότητα συνιστά απόλυτο λόγο εξαίρεσης. Σο κριτήριο εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου και αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν./00, Α 11). ε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση που διενεργεί τον έλεγχο τυχόν κώλυμα για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έλεγχο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ ΘΗΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΣΗ Ε.Δ.ΕΛ. (άρθρο 11 του Ν. 151/01) 1. Η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή και Ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ. στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με εξαίρεση τους υπηρετούντες σε Τ.Δ.Ε., δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τη δωδεκαετία.. Η εξαίρεση των Τ.Δ.Ε. αποβλέπει σε δύο κυρίως στόχους: α) αφενός στην κάλυψη της απόλυτης ανάγκης να μην υποστελεχωθούν οι Τ.Δ.Ε. κυρίως στην Περιφέρεια και β) αφετέρου στην αναβάθμιση των Τ.Δ.Ε., αφού οι Τ.Δ.Ε. μεσοπρόθεσμα ή ακόμη και βραχυπρόθεσμα δύνανται να ενισχυθούν από έμπειρους ελεγκτές με τεχνογνωσία, των οποίων η θητεία στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ή /και στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερβεί συνολικά τη δωδεκαετία κι ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι ελεγκτές θα πρέπει να μετακινηθούν.. Η δια της θητείας εφαρμοζόμενη εναλλαγή προσωπικού αφορά όλους τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και Ελεγκτές της Ε.Δ.ΕΛ. με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. του άρθρου 11 του Ν. 151/01, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται οι κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ και ΣΕ (π.χ. ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Μηχανικών κ.λπ.), για τις οποίες δεν προβλέπονται θέσεις υπαλλήλων, προϊσταμένων Tμημάτων και προϊσταμένων Διευθύνσεων στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέχρις ότου αυτές προβλεφθούν. 1

14 . Η παρούσα Τπουργική Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από τη δημοσίευση της παρούσας Τπουργικής Απόφασης οι διατάξεις των άρθρων 11 και 1 του Ν.151/01 εφαρμόζονται στο σύνολό τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α. 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Άγιος Γερμανός 02/10/2008

Ανακοινώνει. Άγιος Γερμανός 02/10/2008 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Δ/νση : Αγιος Γερμανός Πρεσπών 530 77 Τηλ.: 2385051870 Fax: 2385051871 Άγιος Γερμανός 02/10/2008 Αριθμ. Πρωτ.: 694 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης δύο (2) θέσεων με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ469107-Γ1Η. Σελίδα 2 από 43

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ469107-Γ1Η. Σελίδα 2 από 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 25, ZΕΦΥΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2312228 Ζεφύρι, 13/03/2013 Αριθμ. Πρωτ.:74

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Αριθμ.Πρωτ. 2/55931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστη 3/4/15 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:4585 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 23-01-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο κληροδότημα Αποστολίδη

Διαβάστε περισσότερα

Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009.

Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 26/4/2013 Αριθ. πρωτ.: 22789 Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2039728 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 1/10/2014 Α. Π. : 20556 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8425 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 307 2 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης 35 θέσεων τακτικού προσωπικού με σει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613690 & -680 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Πάτρα 01-9-2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ Άρθρο 1 Σχολές Τμήματα 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10100/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα