Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK"

Transcript

1 Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ενότητα: Εργασία ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε!

2 1. Θα δηαιέγαηε θάπνην από ηα εηθνληδόκελα επαγγέικαηα; Πνην είλαη ην ηδαληθό επάγγεικα γηα ζαο; Εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζεσξείηε ηδαληθό. 2. Πνην από ηα παξαθάησ θξηηήξηα ζεσξείηε πην ζεκαληηθό ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη γηαηί; ην πξνζσπηθό ζαο ελδηαθέξνλ ην ηαιέλην ζαο ην κηζζό ην ρώξν θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηε δήηεζε άιιν 3. Πηζηεύεηε όηη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν; 4. αο έρνπλ πάξεη πνηέ ζπλέληεπμε γηα δνπιεηά; Αλ λαη, πώο ήηαλ απηή ε εκπεηξία; Β1. «Αμίδεη λα ζπλεξγαζηνύκε». Ζ Μαξίλα Θενδσξάθε πάεη ζε ζπλέληεπμε γηα λα ηελ πάξνπλ ζε κηα δνπιεηά. Αθνύζηε ην δηάινγν θαη βάιηε ζε θύθιν ην ζσζηό/ ζσζηά. 1. Η γξακκαηέαο ιέεη ζηε Μαξίλα Θενδσξάθε όηη πξέπεη λα πεξηκέλεη α. κηζή ώξα β. έλα ηέηαξην γ ιεπηά 2. Ο θ. Γξεγνξάθεο δε κπνξεί λα ηε δερηεί απηή ηε ζηηγκή γηαηί α. ιείπεη β. κηιάεη ζην ηειέθσλν γ. είλαη ζε ζύζθεςε 3. Σνλ θ. Γξεγνξάθε ηνλ ελδηαθέξεη αλ ε θνπέια κηιάεη θαιά α. γεξκαληθά β. ηζπαληθά γ. αγγιηθά 4. Πξέπεη λα ζπδεηήζεη ηελ πξόζιεςε ηεο θνπέιαο α. κε ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο β. κε ηε γξακκαηέα ηνπ γ. κε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 5. Η Μαξίλα Θενδσξάθε είλαη από α. ηα Χαληά β. ην Ηξάθιεην γ. ην Ρέζπκλν 6. Η θνπέια θαηαιαβαίλεη όηη ν θύξηνο Γξεγνξάθεο είλαη θη απηόο θξεηηθόο α. από ηελ πξνθνξά β. από ην όλνκα γ. από ηε ζπκπεξηθνξά Βάιηε () ζηα ζσζηά, θαη δηνξζώζηε ηα ιάζε. 1. Η Μαξίλα Θενδσξάθε είλαη δεκνζηνγξάθνο θαη έρεη έξζεη λα πάξεη κηα ζπλέληεπμε. 2. Ο θ. Γξεγνξάθεο έρεη ήδε κειεηήζεη ην βηνγξαθηθό ηεο. 3. Η θνπέια ζέιεη λα θύγεη από ηελ ησξηλή δνπιεηά ηεο, γηαηί δελ είλαη επραξηζηεκέλε από ηε ζπλεξγαζία.

3 4. Η εηαηξεία ζηελ νπνία ζέιεη λα δνπιέςεη είλαη κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. 5. Η Μαξίλα Θενδσξάθε έρεη γξάςεη ηε δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία θαη ηελ εξγαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηεο ζηα γεξκαληθά. 6. Ο θ. Γξεγνξάθεο δειεύεη πνπ ε θ. Θενδσξάθε ζα πάεη ζηελ Κξήηε γηα ην Πάζρα. Απαληήζηε πξνθνξηθά ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 1. Γίλεηαη ηώξα ζπδήηεζε γηα ην κηζζό ηεο θνπέιαο; Αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο ζα θνπβεληηάδαηε ακέζσο γηα ηα νηθνλνκηθά ή όρη; Γηαηί; 2. Γηαηί ε θνπέια ζέιεη λα ελεκεξώζεη εγθαίξσο ηελ εηαηξεία ηεο όηη ζα θύγεη; πκθσλείηε καδί ηεο; Γηαηί; 3. Είλαη εύθνιν λα βξεη θαλείο δνπιεηάο ζηε ρώξα ζαο ή ππάξρεη αλεξγία; Αλ ππάξρεη, ηη πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα γίλεη γη απηό; 4. Πηζηεύεηε όηη είλαη εύθνιν λα βξεη θαλείο δνπιεηά ζηελ Ειιάδα; ε πνηα επαγγέικαηα ππάξρεη κεγαιύηεξε πξνζθνξά θαη ζε πνηα κηθξόηεξε δήηεζε Β2. «Φξνληηζηήξηα γηα ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο». Αθνύζηε ηελ είδεζε πνπ αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζεκεηώζηε έλαλ ζηαπξό ζην θαηάιιειν θνπηάθη δίπια από ηελ θάζε πξόηαζε. Λ ΓΑ ηελ Ειιάδα ιεηηνπξγνύλ εηαηξείεο πνπ ζπκβνπιεύνπλ ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο. + ήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο θαη επθνιόηεξεο δνπιεηέο. Παξάιιεια κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο, θαη ην θξάηνο βνεζά ηνπο άλεξγνπο λένπο. ηηο εηαηξείεο νη ζπκβνπιέο είλαη ίδηεο γηα όινπ ηνπο ππνςήθηνπο. Αλάκεζα ζηα άιια, νη ππνςήθηνη καζαίλνπλ λα γξάθνπλ ζσζηά ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα. Οη ππνςήθηνη δίλνπλ ζπλεληεύμεηο θαη κεηά βξίζθνπλ ηα ιάζε ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθώλ. Οη εξγνδόηεο πξνηηκνύλ απηνύο πνπ έρνπλ πείξα. Απηνί πνπ δεηνύλ ζπκβνπιέο γηα λα βξνπλ δνπιεηά ζπλήζσο δελ είλαη πνιύ κνξθσκέλνη.

4 Οη ππνςήθηνη πξνηηκνύλ δνπιεηέο πνπ δελ ηνπο αθήλνπλ αξθεηό ειεύζεξν ρξόλν. Οη ππνςήθηνη πιεξώλνπλ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο, όηαλ μεθηλήζνπλ λα εξγάδνληαη.

5 1. Γείηε ην παξαθάησ βηνγξαθηθό ην θαη θηηάμηε ην δηθό ζαο. Αληαιιάμηε ηα βηνγξαθηθά ζαο ζεκεηώκαηα κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο. Υσξηζηείηε ζε δεπγάξηα. Ο έλαο είλαη ν εξγνδόηεο θαη ν άιινο απηόο πνπ δεηάεη εξγαζία. Πάξηε ζπλέληεπμε ν έλαο από ηνλ άιιν. Μαρία Παπαδοπούλοσ Διεύθσνζη καηοικίας: Ολύμποσ 87, Θεζζαλονίκη Σηλέθωνα επικοινωνίας: & ΣΟΥΟ ΣΑΔΘΟΔΡΟΜΘΑ Γηεθδίθεζε ζέζεο ζην ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ Πηπρίν Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Σρνιή Ννκηθώλ, Οηθνλνκηθώλ & Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Βαζκόο πηπρίνπ: 8,4 / ν Λύθεην Θεζζαινλίθεο, Βαζκόο απνιπηεξίνπ: 18 θαη 8/11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΕΜΠΕΘΡΘΑ 3/2000-6/2000 Τκήκα πσιήζεσλ, Δηαηξεία «Ππμίο». Πξαθηηθή άζθεζε. Σπκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή θαη παξάδνζε πξντόλησλ. Δμππεξέηεζε πειαηώλ. 1/ /1999 Δηαηξία δεκνζθνπήζεσλ «Research». Δξεπλήηξηα αγνξάο. Σπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνύ απέλαληη ζε δηάθνξα πξντόληα (επνρηαθή απαζρόιεζε). 1/7/98-30/9/98 Βηβιηνπσιείν - Δθδόζεηο «Θέηηο». Υπάιιεινο βηβιηνπσιείνπ. Πώιεζε, δηαλνκή θαη πξνώζεζε βηβιίσλ ζε θεληξηθά βηβιηνπσιεία ησλ Αζελώλ. ΤΝΕΥΗ ΚΑΣΑΡΣΘΗ 5/2000 Ηκεξίδα: «Δηεζλήο αγνξά θαη παγθόζκηεο εμειίμεηο», Σύιινγνο Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, Βειιίδεην Ίδξπκα, Θεζζαινλίθε. 11/1999 Σπλέδξην: «Η επξωπαϊθή πνιηηηθή ζηελ πξνώζεζε πξνϊόληωλ δηαθξαηηθά», Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Ναύπιην. 10/1997-1/1998 Σεκηλάξην: «Η ειιεληθή κνπζηθή θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν θαη ε εμέιημή ηεο ζε δεκνηηθή», Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Θεζζαινλίθε. Ιζηνξηθή παξνπζίαζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε βπδαληηλά θαη παξαδνζηαθά κνπζηθά όξγαλα. ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγιηθά Γαιιηθά Άξηζην επίπεδν, πηπρίν: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge. Ιθαλνπνηεηηθό επίπεδν, πηπρίν: Certificat de Langue Francaise, L' Institut Francais. ΑΛΛΕ ΓΝΩΕΘ Γλώζε θαη ρξήζε Η/Υ ζε πεξηβάιινλ MS Windows 9x/2000/XP/Vista, πξνγξάκκαηα: Word, Excel, Access.

6 Γλώζε θαη ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Γλώζε ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS. Γξαθνκεραλή, ηέιεμ. Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. ΔΘΑΚΡΘΕΘ Υπνηξνθία Ι.Κ.Υ. γηα άξηζηε επίδνζε ζην 2ν έηνο ζπνπδώλ. ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΑ Ορηώ ρξόληα καζήκαηα θιαζηθήο θηζάξαο. Σπκκεηνρή ζε ζπγθξόηεκα κνληέξλαο ειιεληθήο κνπζηθήο. Καηαδύζεηο. Σπκκεηνρή ζε εξαζηηερληθή νκάδα βόιετ. ΤΣΑΕΘ Δημήηριος Ζιάκας επίθνπξνο θαζεγεηήο Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Α.Π.Θ. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, ηει , επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο Γιάννα Παπαδοπούλοσ ππεύζπλε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο «Ππμίο» Δηαηξεία «Ππμίο», Θεζζαινλίθε, ηει: , επηβιέπνπζα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηελ εηαηξεία ΦΣΗΑΞΣΔ ΣΟ ΓΗΚΟ Α ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Διεύθσνζη καηοικίας: Σηλέθωνα επικοινωνίας: ΣΟΥΟ ΣΑΔΘΟΔΡΟΜΘΑ

7 ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΤΝΕΥΗ ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΑΛΛΕ ΓΝΩΕΘ ΔΘΑΚΡΘΕΘ

8 ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΑ ΤΣΑΕΘ Γ. ΚΔΗΜΔΝΟ. Αθνύζηε ην ηξαγνύδη: Γηα πνην πξόβιεκα κηια; Ζ εξγαζηνκαλία είλαη έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Γηαβάζηε ην πην θάησ θείκελν θαη δείηε πσο: ΔΡΓΑΗΟΜΑΝΗΑ - O ΦΑΤΛΟ ΚΤΚΛΟ Κάπνηνο πνπ αγαπάεη πνιύ ηε δνπιεηά ηνπ θαη εξγάδεηαη πνιιέο ώξεο εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο δελ είλαη εμαξηεκέλνο. Kαη αθόκε πεξηζζόηεξν, όινη εθείλνη πνπ δνπιεύνπλ πνιύ ζθιεξά, γηαηί δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιηώο, δελ έρνπλ απηόκαηα θάπνην ςπρνινγηθό πξόβιεκα. O εξγαζηνκαλήο όκσο είλαη ζρεδόλ εθηόο ειέγρνπ. θέθηεηαη ζπλέρεηα ηε δνπιεηά θαη, όηαλ δελ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε απηήλ, αηζζάλεηαη παληθό θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, παξόκνηα κε απηά ηεο θαηάζιηςεο. Aπνθεύγεη λα παίξλεη άδεηεο θαη, αλ ην θάλεη, ληώζεη ηύςεηο, λεπξηθόηεηα θαη ππεξβνιηθό άγρνο. Φνβάηαη όηη, αλ ιείςεη, θάπνηνο άιινο ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ. Φνβάηαη όηη κπνξεί ε απνπζία ηνπ λα απνδείμεη ζηνπο άιινπο όηη δελ είλαη θαη ηόζν ζεκαληηθόο όζν λόκηδαλ, θαη έηζη ζα ράζεη ηελ αλαγλώξηζε πνπ είρε. Δελ είλαη ηπραίν όηη νη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί πνπ αζρνινύληαη κε απηό ην πξόβιεκα έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ν εξγαζηνκαλήο δνπιεύεη γηα λα θξύςεη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Kάζε δπζθνιία ζηε δσή σζεί εθείλνλ πνπ ηε βηώλεη λα βξεη ηξόπν λα ηα βγάιεη πέξα θαη λα ληώζεη θαιύηεξα. O ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εξγαζηνκαλείο είλαη λα δνπιεύνπλ πεξηζζόηεξν. Aλαζέηνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο πνιιέο επζύλεο θαη αλαιώλνληαη ζε απηέο. Kάζε επηηπρία είλαη θαη κία αλαθνύθηζε. Όκσο, θαζώο αλαιακβάλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο ππνρξεώζεηο, παξακεινύλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ηελ πγεία ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπο αγαπνύλ. Δεκηνπξγνύλ δειαδή λέεο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο θαη πάιη ζα αληηκεησπίζνπλ κε ην κνλαδηθό ηξόπν πνπ μέξνπλ: δνπιεύνληαο πεξηζζόηεξν. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο θαύινο θύθινο, πνπ νδεγεί ζε απξόβιεπηεο, αιιά ζίγνπξα δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. ΠΩ ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΖ Ζ ΕΩΖ Oη ζπλέπεηεο ηεο εξγαζηνκαλίαο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, αιιά ηδηαίηεξα ζηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, κπνξεί λα είλαη νιέζξηεο.

9 Oηθνγέλεηα. Tα απνηειέζκαηα κίαο πξόζθαηεο έξεπλαο γηα ην γάκν θαη ηελ εξγαζηνκαλία είλαη ελδεηθηηθά ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Oη γπλαίθεο πνπ παληξεύηεθαλ εξγαζηνκαλείο άληξεο ληώζνπλ πην απνμελσκέλεο από ην ζύδπγό ηνπο, δελ έρνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα γη απηόλ θαη ληώζνπλ όηη δελ ειέγρνπλ ηε δσή ηνπο. Όπσο είλαη θπζηθό, ην 55% ησλ δεπγαξηώλ κε έλα ηνπιάρηζηνλ εξγαζηνκαλέο κέινο θαηαιήγνπλ ζην ρσξηζκό, ζε αληίζεζε κε ην 16% πνπ ηζρύεη γηα ην γεληθόηεξν πιεζπζκό. Φηιία. Γεληθόηεξα, νη θνηλσληθέο επαθέο ελόο εξγαζηνκαλνύο ζπξξηθλώλνληαη. Oη θίινη παύνπλ λα πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ ηειέθσλν, γηαηί μέξνπλ όηη ν θίινο ηνπο δελ πξόθεηηαη λα δηαθόςεη ηελ εξγαζία ηνπ. ηγά-ζηγά ε απνκόλσζε γίλεηαη κνλαμηά, αιιά ν εξγαζηνκαλήο έρεη έλαλ θαη κνλαδηθό ηξόπν λα αληηδξάζεη... Θα δνπιέςεη αθόκα πην πνιύ. Yγεία. H αλάγθε ηνύ λα αλαιακβάλεη όιν θαη πεξηζζόηεξεο επζύλεο όρη απιώο πξνθαιεί, αιιά θαη κεγαιώλεη ην άγρνο θαη ό,ηη απηό αθνινπζεί (θνύξαζε, πνλνθεθάινπο, ζηνκαρηθνύο ηιίγγνπο, γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, αθόκα θαη έιθνο). Aγλνεί κε αδηαθνξία νπνηαδήπνηε αξξώζηηα κπνξεί λα ηνπ θιέςεη ρξόλν από ηε δνπιεηά ηνπ. Δξσηήζεηο 1. Βξείηε ηη ζεκαίλνπλ νη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ δηαιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε. 1. εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. α) ράλεη ρξόλν από ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή β) παραίλεη 2. εθηόο ειέγρνπ. α) δελ ειέγρεηαη από ηνλ εξγνδόηε ηνπ β) δε κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ εαπηό ηνπ 3. απνθεύγεη λα παίξλεη άδεηεο. α) πξνζπαζεί λα παίξλεη άδεηεο β) δε ζέιεη άδεηεο 4. θάπνηνο άιινο ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ α) ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη β) ζα ηνλ δηώμεη 5. θαύινο θύθινο α) επηθίλδπλε θαηάζηαζε β) ην αδηέμνδν 2. Βξείηε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζπλώλπκεο κε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ζεκαληηθόο = αλαζέηνπλ = παξακεινύλ = δπζάξεζηεο = ζπλέπεηεο = νιέζξηεο =

10 Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ 3. Πώο ζπκπεξηθέξεηαη έλαο εξγαζηνκαλήο ζύκθσλα κε ην θείκελν; 4. Ση πηζηεύνπλ νη εηδηθνί όηη θηαίεη γηα ηελ εξγαζηνκαλία; 5. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο εξγαζηνκαλίαο; 6. Έρεηε βξεζεί πνηέ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε; Θεσξείηε όηη είλαη θαιό λα δνπιεύεη θαλείο πνιιέο ώξεο; Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ Δμεγήζηε γξαπηά ζε έλαλ εξγαζηνκαλή θίιν ζαο γηαηί δελ πξέπεη λα εξγάδεηαη ππεξβνιηθά. Αλαθέξεηε ηξία επηρεηξήκαηα.

11 Δεν προλαβαίνω Γελ πξνιαβαίλσ, πνηέ δελ πξνιαβαίλσ Ο ρξόλνο ηξέρεη θη εγώ μνπίζσ κέλσ Γελ πξνιαβαίλσ, πνηέ δελ πξνιαβαίλσ Πεο κνπ ην ιόγν πνπ εδώ αθόκα κέλσ Να πξνιάβσ ην θαλάξη... Γελ πξνιαβαίλσ Οη δξόκνη έρνπλε θξαθάξεη... Γελ πξνιαβαίλσ Γθάδη θξέλν, γθάδη θξέλν... Γελ πξνιαβαίλσ Καη ζην ίδην κέξνο κέλσ... Γελ πξνιαβαίλσ Γελ πξνιαβαίλσ, πνηέ δελ πξνιαβαίλσ Ο ρξόλνο ηξέρεη θη εγώ μνπίζσ κέλσ Γελ πξνιαβαίλσ, πάιη δελ πξνιαβαίλσ Πεο κνπ εζύ γηαηί δελ θαηαιαβαίλσ Αλαζαίλσ μαλαζαίλσ... Γελ πξνιαβαίλσ Σην δαθηύιην δελ κπαίλσ... Γελ πξνιαβαίλσ Τόζα ακάμηα δελ ρσξάκε... Γελ πξνιαβαίλσ Πεο κνπ θίιε κνπ πνύ πάκε... Γελ πξνιαβαίλσ Απ' ηε Γεπηέξα ην πξσί... Γελ πξνιαβαίλσ Μέρξη ηελ Παξαζθεπή... Γελ πξνιαβαίλσ Καη ην Σάββαην ην βξάδπ άκα θάλσ πσο βγαίλσ ζηελ Καξαγηώξγε Σεξβίαο ζα κε βξεηο θνιιεκέλν Καη πάιη απ' ηελ αξρή... Γελ πξνιαβαίλσ Μέρξη ηελ Παξαζθεπή... Γελ πξνιαβαίλσ Γελ μέξσ ηη κε θξαηάεη ζ' απηήλ ηελ πόιε δεκέλν θαη κνπ θσλάδεη κε ξπζκό ζη' απηί κνπ δαηκνληζκέλν Τξέμε πην γξήγνξα, πάκε πην γξήγνξα, έια πην γξήγνξα, θύγε πην γξήγνξα, ζήθσ πην γξήγνξα, θάηζε πην γξήγνξα, δνύιεςε γξήγνξα, πνύιεζε γξήγνξα, θηάζε πην γξήγνξα, ζηξίςε πην γξήγνξα, κπήμε πην γξήγνξα, δείμε πην γξήγνξα, ζθύςε πην γξήγνξα, πιήμε πην γξήγνξα, πιήμεεε! Άηληε πην γξήγνξα, όια πην γξήγνξα, πάκε πην γξήγνξα, ηώξα πην γξήγνξα, γλώξηζε γξήγνξα, ρώξηζε γξήγνξα, αγόξαζε γξήγνξα, πνύιεζε γξήγνξα, ρέζε πην γξήγνξα, θιάζε πην γξήγνξα, θηύζε πην γξήγνξα, θηάζε πην γξήγνξα, ζήθσ πην γξήγνξα, θάηζε πην γξήγνξα, γξήγνξα, γξήγνξα Γελ πξνιαβαίλσ, γηαηί δελ πξνιαβαίλσ Ο ρξόλνο ηξέρεη θη εγώ μνπίζσ κέλσ Γελ πξνιαβαίλσ, παιί δελ πξνιαβαίλσ Πεο κνπ ην ιόγν πνπ εδώ αθόκα κέλσ

12 Μ' έλα θνπηί πίζσ απ' ην άιιν... Γελ πξνιαβαίλσ Φίιε δελ αληέρσ άιιν... Γελ πξνιαβαίλσ Γθάδη θξέλν, γθάδη θξέλν... Γελ πξνιαβαίλσ Καη ζην ίδην κέξνο κέλσ... Γελ πξνιαβαίλσ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα