ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Απνηύπωζε Μνληεινπνίεζε δηαδηθαζηώλ Γεκόζηνπ Οξγαληζκνύ (Αξρή Πιεξωκήο) Δπηβιέπωλ: ηαζήο Αληώλεο πνπδαζηήο: Νίθνο Υεηιάο ΑΘΖΝΑ

2 ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ Πεπίλητη Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα απνηππψζεη κε έλα ζχλνιν δξάζεσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ κνληεινπνίεζε επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αξρήο Πιεξσκήο θαη ηα ζπλεπαθφινπζα ζπκπεξάζκαηα-βειηησηηθέο πξνηάζεηο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ απηέο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ δηέπνπλ ηελ έλλνηα ηεο κνληεινπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη ζε ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. εκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαηαιακβάλεη ε θαηαγξαθή ησλ επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ε κνληεινπνίεζε ηνπο κε ηελ ρξήζε επηιεγκέλνπ εξγαιείνπ, ε εμαγσγή αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο ε απνηχπσζε βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ. Πην αλαιπηηθά ε εξγαζία δνκείηαη σο εμήο: Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο φπσο: Γηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ Μεζνδνινγία κνληεινπνίεζεο Αξρηηεθηνληθή Μνληεινπνίεζεο Κνζηνιφγεζε βάζεη δηαδηθαζηψλ Δπίζεο αλαπηχζζεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο ππφ εμέηαζε ππεξεζίαο απνηππψλνληαο βαζηθέο παξακέηξνπο φπσο αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, νξγαλσηηθή δνκή, απνζηνιή, ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κε άιινπο θνξείο, ράξηεο δηαδηθαζηψλ θα. Αθνινπζεί ε κεζνδνινγία επηινγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ε απνηχπσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ 2

3 κνληέισλ ηνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ Adonis Community φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ Υάξηεο δηαδηθαζηψλ Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Μνληέια εγγξάθσλ Γηαγξάκκαηα ρξήζεο ξφισλ Μνληέιν επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ Καηφπηλ γίλεηαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ηφζν ζε επίπεδν ελεξγεηψλ φζν θαη ζε επίπεδν εκπιεθνκέλσλ ξφισλ, εγγξάθσλ θαη ρξφλσλ. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο κνληεινπνίεζεο φπσο επίζεο θαη δηαγξακκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ πνζνζηηαίεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θξίζηκεο παξακέηξνπο (ζρέζεηο ελεξγεηψλ θαη ξφισλ κε αληίζηνηρνπο ρξφλνπο θαη θφζηε). Αθνινπζνχλ παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη γηα θάζε δηαδηθαζία κηα ζεηξά βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζε κνξθή πηλάθσλ φζν θαη δηαγξακκάησλ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αξρηθψλ θαη ησλ βειηηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο γίλεηαη κηα ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα επηθέξνπλ νη πξνηεηλφκελεο βειηησηηθέο πξνηάζεηο κέζα ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα 1 έηνπο γηα ηελ ππφ εμέηαζε ππεξεζία γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθφ αλαζρεδηαζκφ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ξνψλ δηαδηθαζηψλ. Λέμεηο θιεηδηά Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ, Αξρή Πιεξσκήο, Adonis Community, αλάιπζε, αμηνιφγεζε, βειηηζηνπνίεζε, ελέξγεηεο, επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζπκπεξάζκαηα, αλαδηνξγάλσζε, ξνή δηαδηθαζηψλ, ξφινη. 3

4 Abstract The aim of this assignment is to record through a set of operations and systematic activities the steps that led to the process modeling procedure some specific Special Paying Authority s processes. We continue with the followup results and proposals for improvement which are issued from all the previous activities. We put emphasis on the description of theoretical concepts and norms that rule the concept of the process modeling procedure. We also point out technological tools which align with this prospect. A great part of this project consists of the recording of specific processes, their process modeling procedure with the use of a selected tool. And lastly, we formulate initial conclusions and proposals to ameliorate the existing processes. Moreover, our assignment s structure is analytically presented as following: Firstly, we treat theoretical concepts and parameters which are related to the subject of our study-case, such as: Processes / Procedures Business Process Management Process Modeling procedure Process modeling architecture Activity based costing We also mention the basic planning and methodology followed for the process modeling procedure as well as a brief presentation and evaluation of the technological tools studied in order to fulfill this piece of work. Then, we operate a description of the Authority that constitutes our study-case. Though it we record some main parameters like, the Authority s subject (cause), its organizational structure and mission, the functional relationships with other authorities and services, a process map, etc. We continue in the methodology that defined the selection of the processes examined and in conveying the operational environment with the use 4

5 of some proper tools of the Adonis Community Technological Tool, as reported below: Processes Map Business environment Model documents Role usage diagrams / charts Operational process modeling Afterwards, we formulate a verbal description both in a stage of actions and in a stage of involving roles, documents and times. We proceed with stating a statistic analysis of the results ensued by the process modeling analysis. We have also elaborated diagrammatic representations which reveal percentage relationships among critical parameters (activities and role relationships related to corresponding times and costs). At the end, we report observations and conclusions relevant to all the previous results. Finally, a series of ameliorative proposals are submitted for each process as well as the final results which are presented in the form of tables and diagrams aiming the more efficient comparison between the initial and the ameliorated processes. We conclude with a global presentation of the changes which will be brought by these proposals within a time limit of 1 year for the Special Paying Authority. And this fact could lead to a partial re-formulation of the already existing processes paths. Key words Process Modeling, Paying Authority, Adonis Community, analysis, evaluation, activities, roles, re-engineering, conclusions, ameliorative proposals, flow of processes, operational environment. 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ... 2 Πεξίιεςε... 2 Λέμεηο θιεηδηά... 3 Abstract... 4 Key words ΔΗΑΓΧΓΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ Οξηζκφο δηαδηθαζίαο Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ Μεζνδνινγία κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ Αξρηηεθηνληθή Μνληεινπνίεζεο Κνζηνιφγεζε βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Activity based costing) Δηζαγσγή Αξρέο Πιενλεθηήκαηα Δπηζθφπεζε εξγαιείσλ κνληεινπνίεζεο Adonis Community Intalio Global Αμηνιφγεζε εξγαιείσλ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-ΑΡΥΖ ΠΛΖΡΧΜΖ Σαπηφηεηα ππεξεζίαο Απνζηνιή Οξγαλσηηθή δνκή ηειέρσζε Οξγαλφγξακκα Υάξηεο δηαδηθαζηψλ Λεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κε εζληθνχο-επξσπατθνχο θνξείο ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Μεζνδνινγία επηινγήο δηαδηθαζηψλ Απνηχπσζε δηαδηθαζηψλ Υάξηεο δηαδηθαζηψλ Ρφινη-Καζήθνληα Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ Καηάξηηζε αηηεκάησλ πιεξσκήο δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ Καηαρψξεζε ηφθσλ ζην ΟΠ χληαμε θαη παξαθνινχζεζε παξαηππηψλ ζηελ OLAF Γηαδηθαζία Διέγρσλ Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαίδεπζεο Καηάξηηζε Δλεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ Καηάξηηζε Αηηεκάησλ Πιεξσκήο Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ χληαμε-παξαθνινχζεζε Παξαηππηψλ ζηελ OLAF Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαίδεπζεο Καηάξηηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο

7 5.5 Γηαδηθαζία Διέγρσλ Καηαρψξεζε Σφθσλ ην ΟΠ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Αιιαγψλ ζε εηήζηα βάζε ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Ννκνζεηηθφ πιαίζην Αξρήο Πιεξσκήο ΚΤΑ χζηαζεο Τπεξεζίαο ε ηξνπνπνηεηηθή ΚΤΑ (2002) ε ηξνπνπνηεηηθή ΚΤΑ (2004) ε ηξνπνπνηεηηθή ΚΤΑ (2006) ε ηξνπνπνηεηηθή ΚΤΑ (2008) Ννκνζεηηθφ πιαίζην δηαδηθαζηψλ Καηάξηηζε αηηεκάησλ πιεξσκψλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Καηαρψξεζε ηφθσλ ζην ΟΠ Καηαρψξεζε δειηίσλ παξαηππηψλ ζηελ OLAF Γηελέξγεηα ειέγρσλ Καηάξηηζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο Αλάιπζε Γηαδξνκψλ Γηαδηθαζηψλ (path analysis) Καηάξηηζε αηηεκάησλ πιεξσκψλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Καηαρψξεζε ηφθσλ ζην ΟΠ Γειψζεηο Παξαηππηψλ ζηελ OLAF Γηαδηθαζία ειέγρσλ Πξνγξακκαηηζκφο εθπαίδεπζεο Καηάξηηζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο

8 1 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα επηθξαηεί κηα ζεκαληηθή ηάζε αλαλέσζεο θαη αλαδφκεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο πθίζηαηαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ ( απνθέληξσζε ππεξεζηψλ, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη κεηνρνπνηήζεηο, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ), θαζψο θαη ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζθνξάο θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ, αθνινπζψληαο ηηο γξήγνξεο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σαπηφρξνλα φκσο νη παζνγέλεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη γλσζηέο ηφζν ζηνπο πνιίηεο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ κε ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο έρεη σο απνηέιεζκα ηαιαηπσξία θαη θφζηνο ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε ρξήκαηα, παξά εμππεξέηεζε, είλαη κάιινλ θαλφλαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο παζνγέλεηεο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη νη εμήο: Αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο Γαηδαιψδεο λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην Τςειφ θφζηνο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Υακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Άθακπηεο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο. Με αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαιείηαη λα πξσηίζησο λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο εμνξζνινγηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ θαζψο πνιιέο θνξέο ε νπζία ελφο πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ξίδα ηνπ θαη φρη ζηελ επηθάλεηα ηνπ. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη αθφκα πεξηζζφηεξα ε κέζνδνο ηεο κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηώλ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά. Ήδε απφ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα βίσζαλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο κεηψλνληαο θξίζηκεο παξακέηξνπο φπσο θφζηε θαη ρξφλνπο. Οπζηαζηηθά κε ηελ κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο γίλεηαη πεξηζζφηεξα εχιεπηνο θαη θαηαλνεηφο ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ θαζψο 8

9 απνηππψλεηαη κε ηελ κνξθή δηαγξακκάησλ θαη ξνψλ ελεξγεηψλ. Κξίζηκεο παξάκεηξνη πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ( ξφινη, έγγξαθα, ρξφλνη, θφζηε) απνθηνχλ κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγεζνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχνληαη κε επθνιφηεξν ηξφπν πηζαλά πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπο κνηάδεη πεξηζζφηεξν εθηθηή. Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε κεζφδνπο κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζα κπνξέζεη λα απνιαχζεη κηα ζεηξά απφ νθέιε πνπ είλαη ηα εμήο: Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο Πξνζαξκνγέο ζηηο δεμηφηεηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δλίζρπζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Πξνψζεζε ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ Μείσζε δηνηθεηηθνχ θφζηνπο Αλαδηνξγάλσζε-απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ. 9

10 2 ΘΔΧΡΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ 2.1 Οπιζμόρ διαδικαζίαρ ηελ πξνζπάζεηα νξηζµνχ ηεο έλλνηαο ηεο Γηαδηθαζίαο (Process), πξνθχπηνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, µία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζµνχο. ηελ παξάγξαθν απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ µεξηθέο πεξηπηψζεηο νξηζµψλ νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηελ μερσξηζηή νπηηθή ηνπο θαζψο επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα δηακνξθσζεί µία ζθαηξηθή άπνςε γηα ηηο Γηαδηθαζίεο. Καηά ηνλ Striening ε Γηαδηθαζία είλαη µηα δηαδνρή Γξαζηεξηνηήηωλ (Tasks) γηα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη άµεζα ην έλα µε ην άιιν θαη ην ζχλνιφ ηνπο θαζνξίδεη ηελ Γηνίθεζε, ηελ Παξαγσγή, ηελ Σερληθή Γηνίθεζε, θαη ηελ νηθνλνµηθή επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Μία Γξαζηεξηφηεηα µε ηε ζεηξά ηεο είλαη µία ζηνηρεηψδεο εξγαζία, ζπλήζσο αηνµηθή θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο ζηελ αλάιπζε µίαο Γηαδηθαζίαο. Ο Oberweis ιέεη πσο είλαη µία πιήξσο ή κεξηθψο απηνκαηνπνηεκέλε επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εθηειείηαη µε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη νδεγεί ζε έλαλ ηδηαίηεξν ζηφρν. Μηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία δεκηνπξγεί, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα απνηέιεζµα αμίαο γηα ηνλ πειάηε. Ο Fischer νξίδεη ηε Γηαδηθαζία σο επαλαιακβαλφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε µηαο εξγαζίαο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνµείο µηαο επηρείξεζεο. Δίλαη ηα επαλαιαµβαλφµελα απνηειέζµαηα ελφο µεµνλσµέλνπ ζηφρνπ µε θαζνξηζµέλε είζνδν, ππνινγίζηµε πξνζηηζέκελε αμία θαη θαζνξηζµέλε έμνδν. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηγξαθέο έρνπλ σο θνηλφ ζεµείν ην φηη ππάξρνπλ δεδνµέλεο πιεξνθνξίεο θαη ππνινγίζηµα απνηειέζµαηα. Δπίζεο ππάξρεη 10

11 θαζνξηζµέλε έλαξμε θαη ιήμε, θαζψο θαη αλάγθε γηα πξνζζήθε αμίαο µέζα απφ µία Γηαδηθαζία. Ζ Γηαρείξηζε ησλ Γηαδηθαζηψλ, έρεη σο ζθνπφ ηεο ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ην αξρηθφ γεγνλφο, µέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. 2.2 Θευπηηική πποζέγγιζη μονηελοποίηζηρ διαδικαζιών Αλ γηλφηαλ πξνζπάζεηα γηα µία πξνθνξηθή ή αθεξεκέλε πεξηγξαθή ηεο αιιεινπρίαο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ µέζα ζε µία Γηαδηθαζία, ην απνηέιεζµα δελ ζα ήηαλ ην επηζπκεηφ, θαζψο δελ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο. Οη Γξαθηθέο κέζνδνη απεηθφληζεο πξνζδίδνπλ ηελ απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα θαη είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ξνήο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ επηζήκαλζε παξάιιεισλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο πσο θαζίζηαληαη ιεηηνπξγηθφηεξεο ζηελ αλάγλσζε θαη παξέρνπλ µε θπζηθφ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ αλαγλψζηε ηξφπν ηε δπλαηφηεηα γηα επηζθφπεζε ηεο Γηαδηθαζίαο. Ζ Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηώλ (Process Modeling) ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ θαη βαζίδεηαη, ζηε Γξαθηθή Απεηθφληζε ησλ Γηαδηθαζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη δπλαηή ε ηεθκεξίσζε, ε θαηαγξαθή ηνπο θαη παξαπέξα ε εθηίµεζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θάζε Γηαδηθαζία. Γεληθά δελ ππάξρεη θάπνην κνλαδηθφ, επξέσο θαζηεξσκέλν, πξφηππν κνληεινπνίεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν δνµείηαη ην εθάζηνηε Μνληέιν επεξεάδεηαη ζεµαληηθά απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ πνπ επηιέγεηαη. Δπηπιένλ, ε Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ, είλαη ζπλήζσο µέξνο ελφο επξχηεξνπ project, φπσο ε Αλαδηνξγάλωζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (Business Process Reengineering) θαη ε δνµή ηνπ Μνληέινπ εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ project. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ είλαη: Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κνληέισλ πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ πλέπεηα Σα κνληέια δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαηζζεηηθά θαη ινγηθά ζπλεπή ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη (πρ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ) πκβαηφηεηα κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πρ BPMN ή UML) 11

12 Γηαηεξεζηκφηεηα Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνληέισλ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εθδφζεψλ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πξνβιήκαηα ζηελ Οξγάλσζε θαη ιαλζαζκέλα ζηεµέλεο Γηαδηθαζίεο, νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα Μνληεινπνίεζε ησλ Γηαδηθαζηψλ, ψζηε λα βειηησζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Καζψο ε Μνληεινπνίεζε, είλαη θάηη ην νπνίν έρεη ζεµαληηθή δηάξθεηα, µία ηδεαηή πεξίπησζε ζα ήηαλ λα µπνξεί λα εθηειείηαη ρσξίο ηελ πίεζε γηα άµεζε αιιαγή. Ζ πίεζε απηή φµσο µπνξεί λα µελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζµαηα, θαζψο ε ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο ζαλ µία γξήγνξε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα, ζα µπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ειιεηπή κνληέια θαη ιχζεηο ραµειήο πνηφηεηαο. Αλ εμεηάζνπµε ηα ηέζζεξα βήµαηα πνπ αλαθέξεη ν Nagl γηα ηε γεληθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ µέζα ζε µία Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζίαο βιέπνπµε πσο απηά είλαη: Καηαλφεζε ησλ Τθηζηάκελσλ Γηαδηθαζηψλ, ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε πφξνπο, ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαµα ζεµεία ηνπο θαη ηελ επηζήµαλζε ηνπ ξίζθνπ ιφγσ θάπνησλ παξαγφλησλ Καζνξηζµφο ησλ ζρεδηαδφκελσλ Γηαδηθαζηψλ θαη πεξηγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ ιεηηνπξγηψλ Τπνινγηζµφο ηεο εθηηµψµελεο ρξήζεο πφξσλ Αλαγλψξηζε ησλ ζηαδίσλ Δθαξµνγήο (Implementation), πεξηιακβάλνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πφξσλ, ηεο ρξήζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη ησλ µέηξσλ πνπ ιαµβάλνληαη ζε δηάθνξνπο ηνµείο ιεηηνπξγίαο. Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Μνληεινπνίεζεο Γηαδηθαζηψλ είλαη νη παξαθάησ: Καιχηεξε αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ Ζ δηεπθφιπλζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, πψο, απφ πνηνλ, πσο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε, πνηα είλαη ηα ζρεηηθά θφζηε Ζ παξνρή θαζνδήγεζεο ησλ αηφκσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 12

13 δηαδηθαζίαο. Ζ απηφκαηε εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ ή ηκεκάησλ ηνπο Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα κεηέπεηηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο Ζ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη αζθάιεηα ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο Ζ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ιεηηνπξγηθή, νξγαλσζηαθή, νηθνλνκηθή, πνζνηηθή, θαη πνηνηηθή αλάιπζε). Ζ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο βειηηψζεσλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ελφο Οξγαληζκνχ. Έηζη ινηπφλ, φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία έρνπλ θαηαγξαθεί, ηφζν πην αθξηβήο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο. Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή κνληεινπνίεζε αθνξνχλ ηηο Γξαζηεξηφηεηεο, ηνπο Πφξνπο, ην Κφζηνο, ηηο Υξνληθέο Γηάξθεηεο, θάπνηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη. εμαίξεζε, ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ, ηε δνµή ηεο Δπηθνηλσλίαο, απαηηήζεηο ζε ζέµαηα Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο. Ζ κνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ µπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη πνιιαπιέο απαηηήζεηο, φπσο: 1) Δπηθνηλσλία µε ζπλεξγάηεο 2) Δδξαίσζε µίαο βάζεο γηα ηελ θαηαλφεζε µίαο Γηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάιπζε ηεο 3) ρεδηαζµφ ηεο εξγαζίαο θαη εθηίµεζε ησλ αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ 4) Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ξνήο εξγαζίαο (workflow) 5) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 6) Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζµηθνχ. 2.3 Μεθοδολογία μονηελοποίηζηρ διαδικαζιών ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη αθνινπζεί επξέσο απνδεθηά δηεζλή πξφηππα.. 13

14 ηάδην 1. Δπηινγή δηαδηθαζηώλ ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ γηα κνληεινπνίεζε. Ζ ελ ιφγν επηινγή έγηλε βάζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ φπσο (ζθαηξηθή θάιπςε νξγαληζκνχ, ζεκαληηθφηεηα, πνιππινθφηεηα, αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θνξείο). Αλαιπηηθή πεξηγξαθή γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4.1 ( κεζνδνινγία επηινγήο δηαδηθαζηψλ) ηάδην 2. πιινγή-θαηαγξαθή ζηνηρείωλ Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο κνληεινπνίεζεο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα θξίζηκν θαζψο ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ ιεηηνπξγηψλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αλαδείμεη πηζαλά πξνβιήκαηα-δπζιεηηνπξγίεο. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πινπνηήζεθε κε 3 ηξφπνπο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 1) Καηαγξαθή ζηνηρείσλ από ISO Πνιχ ζεκαληηθή δεμακελή πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (ISO). Σν ISO πεξηγξάθεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αξρή Πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ EN ISO 9001:2000 θαη απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ειεγρφκελε πινπνίεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξνληαο κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο θαη θαζνξίδνληαο κεζφδνπο θαη ππεπζπλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο δνκείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Απνηχπσζε δηεξγαζηψλ ( νη δηεξγαζίεο πεξηγξάθνπλ ηνλ νξηδφληην ηξφπν ιεηηνπξγίαο αθελφο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο κέζα ζην πιέγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο ππεξεζίαο θαη αθεηέξνπ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ κέζα ζηελ ππεξεζία) Απνηχπσζε δηαδηθαζηψλ ( νη δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνπλ κηα ζαθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε δηαδηθαζία πεξηέρεη ρξνληθή αθνινπζία ελεξγεηψλ, θαηαλνκή επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ, ζρεηηθά έληππα) Πξνδηαγξαθέο ( θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα κηα εξγαζία) 14

15 Οδεγίεο ( αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο) Δμσηεξηθά έγγξαθα ( αθνξνχλ έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηξίηνπο θαη ε εθαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππεξεζία) Δζσηεξηθά έγγξαθα ( αθνξνχλ έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη εληφο ηεο ππεξεζίαο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ) Τπεχζπλν πξνζσπηθφ ( θαζνξίδεη ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηεο ππεξεζίαο). 2) Σπλεληεύμεηο Πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ άληιεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απνηέιεζαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εξσηήζεθαλ ήηαλ o Υξφλνη εθηέιεζεο ελεξγεηψλ o Κφζηε ελεξγεηψλ o πλεξγαζίεο κε άιινπο ξφινπο o ρεηηθά έγγξαθα o Πξνηάζεηο αλαδηνξγάλσζεο 3) Πξνζσπηθή εκπεηξία Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο είρα ηνπνζεηεζεί ζηελ Μνλάδα Β ηεο Αξρήο Πιεξσκήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 4 κελψλ απέθηεζα κηα ζθαηξηθή γλψκε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ελ ιφγν Μνλάδαο γεγνλφο πνπ κε βνήζεζε αξθεηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. ηάδην 3. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ Με ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε έλα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν. πλήζσο ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή είλαη ιεθηηθή ή δηαγξακκαηηθή θαη απνηππψλεη ηελ ρξνληθή αιιεινπρία ησλ ξνψλ ελεξγεηψλ. ηάδην 4. Δπηινγή ηερλνινγηθνύ εξγαιείνπ Αθνινπζεί ε επηινγή ηνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ επηινγή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ηερλνινγηψλ. ( αλαιπηηθά ελφηεηα 2.4 ) 15

16 ηάδην 5. Μνληεινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην γίλεηαη ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην ηερλνινγηθφ εξγαιείν θαη ε γξαθηθή απνηχπσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπληζησζψλ ησλ δηαδηθαζηψλ (ράξηεο δηαδηθαζηψλ, ξφινη, έγγξαθα, δηαδηθαζίεο). Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην θεθάιαην 4 (απνηχπσζε δηαδηθαζηψλ) ηάδην 6. Μειέηε δηαδηθαζηώλ-δληνπηζκόο Γπζιεηηνπξγηώλ Αθνχ κνληεινπνηεζεί ε θάζε δηαδηθαζία αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνηχπσζε αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαιχπηεη θξίζηκεο παξακέηξνπο φπσο (ζπλνιηθνί ρξφλνη, θφζηε, αξηζκφο απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ ) ηάδην 7. Πξνηάζεηο αλαδηνξγάλωζεο δηαδηθαζηώλ Μέζα απφ ηελ κειέηε ησλ αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαζνξίδνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη αιιαγέο ζηεξίδνληαη ζε εληνπηζκνχο ζεκείσλ πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά. ηάδην 8. πγθξηηηθή κειέηε δηαδηθαζηώλ Αθνχ απνηππσζνχλ ζην ζχζηεκα νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο αθνινπζεί ε ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Οη βειηηψζεηο κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ ηφζν γξαθηθά (κείσζε πεξηηηψλ ελεξγεηψλ) φζν θαη ζηαηηζηηθά (ζχγθξηζε κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη βειηηζηνπνηεκέλσλ παξακέηξσλ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ αιιαγψλ. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κεζνδνινγίαο κνληεινπνίεζεο Δπιλογή διαδικαζιών ςγκένηπυζη πληποθοπίαρ Δπιλογή επγαλείος Αναλςηική πεπιγπαθή Μονηελοποίηζη διαδικαζίαρ Δνηοπιζμόρ δςζλειηοςπγιών Πποηάζειρ αναδιοπγάνυζηρ ςγκπιηική μελέηη 16

17 2.4 Απσιηεκηονική Μονηελοποίηζηρ Γεληθά Γηα ηε ζπζηεµαηηθή θαηαγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε ησλ Γηαδηθαζηψλ ππάξρνπλ αξθεηέο αξρηηεθηνληθέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηµεο. Απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απιέο κεζόδνπο πεξηγξαθήο, φπσο ηα flowcharts. εκηεπίζεκεο ηερληθέο φπσο ηα δηαγξάµµαηα BPMN (γεληθή πεξηγξαθή αθνινπζεί) θαη ηα δηαγξάµµαηα ηεο UML. επίζεµεο εθαξµνγέο φπσο ηα Petri nets. Πίζσ απφ ηα επίζεµα δηαγξάµµαηα ππάξρεη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε Θεσξία Γηαγξαµµάησλ. BPMN Ζ BPMN παξέρεη κηα ζεκεηνγξαθία (notation) πνπ είλαη εχθνια θαηαλνεηή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ελψ παξάιιεια παξέρεη πξνρσξεκέλεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο ελλνηψλ φπσο ν ρεηξηζκφο εμαηξέζεσλ (exception handling), νη δνζνιεςίεο (transactions) θαη ε απνδεκίσζε (compensation) κε ηελ έλλνηα ηεο αλαδξνκήο. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε BPMN πξνζθέξεη δηαζχλδεζε θαη απεηθφληζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζε γιψζζεο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε BPEL (Business Process Execution Language). Ζ ΒPMN ζεσξεί σο βαζηθέο νληφηεηεο κνληεινπνίεζεο ηα Γηαγξάκκαηα Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Diagram - BPD) θαη νξίδεη ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηε ζεκαζηνινγία ηνπο. Σα BPDs νπζηαζηηθά αλαπαξηζηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπο ειέγρνπο ξνήο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη αληαιιάζζνληαη ηα δεδνκέλα, ηνπο ξφινπο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ. 17

18 2.5 Κοζηολόγηζη βαζιζμένη ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ (Activity based costing) Διζαγωγή Ζ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο-νξγαληζκνχο, έρεη απνδεηρζεί αλεπαξθήο, εθφζνλ δελ παξέρεη δηαθάλεηα. Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία επέβαιιε ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο. Ζ Activity-Based Costing (ABC) θνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θφζηνπο ζε φιν ην θάζκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Aπηφ πνπ απνηειεί θαηλνηνκία ηεο ABC ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, είλαη φηη γηα ηε θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αθελφο ππνινγίδνληαη κφλν νη πφξνη νη νπνίνη έρνπλ αλαισζεί θαη αθεηέξνπ ε αλάισζε απηψλ ησλ πφξσλ ππνινγίδεηαη βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ηειηθφ πξντφλ πξντφληα/ππεξεζίεο. Δπηπιένλ ζπλδπάδεη παξάγνληεο φπσο πνηφηεηα, δπλακηθφηεηα, επειημία θαη θφζηνο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε είδνο εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ Απσέρ Ζ κεζνδνινγία ABC ζπρλά ζεσξείηαη αξθεηά πεξίπινθε θαζφηη πνιινί ζεσξνχλ φηη πεξηέρεη πνιχπινθνπο θαη επαλαιακβαλφκελνπο επηκεξηζκνχο ηνπ θφζηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε ιίγεο πνιχ απιέο αξρέο. 1: Κάζε δξαζηεξηόηεηα θαηαλαιώλεη επηρεηξεζηαθνύο πόξνπο Όζν πεξηζζφηεξν επαλαιακβάλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα, άζρεηα απφ ην αλ είλαη ρξήζηκε ή φρη, θαηαλαιψλεη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο. 18

19 2: Κάζε δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη γηα θάπνην ζθνπό. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε γίλεηαη γηα θάπνηα αηηία ή ζθνπφ. ηηο άξηηα νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα αληηθείκελα θφζηνπο δειαδή ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο. πκβαίλεη φκσο ζπρλά έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο λα κελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηα αληηθείκελα θφζηνπο αιιά λα ζπζρεηίδεηαη κε θάπνην θέληξν θφζηνπο, δειαδή θάπνην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. 3: Δηαθνξεηηθνί πειάηεο, πξντόληα ή θαη θαλάιηα δηαλνκήο ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθήο έληαζεο εξγαζία. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, φπσο ε απνξξνθεηηθή θαη ε νξηαθή, επηκεξίδνπλ ηα γεληθά έμνδα ζηα αληηθείκελα θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο βάζεηο επηκεξηζκνχ φπσο ν φγθνο θαη ε αμία ησλ πσιήζεσλ, νη ψξεο άκεζεο εξγαζίαο θαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Έηζη φκσο δε ιακβάλεηαη ππφςε ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ην θάζε θφζηνο. Ζ κεζνδνινγία ABC ιακβάλεη ππφςε ηηο αηηίεο θφζηνπο επηκεξίδνληαο ηα γεληθά έμνδα ζηα αληηθείκελα θφζηνπο κε βάζεη ην ηη πξαγκαηηθά θαηαλαιώζεθε γηα ην θάζε αληηθείκελν Πλεονεκηήμαηα Αλ θαη είλαη μεθάζαξν φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ABC είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζε κηα επηρείξεζε. Ζ κεζνδνινγία ABC παξέρεη πνιχηηκε βνήζεηα αθνχ επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε λα δηεθπεξαηψζεη δηάθνξεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: Να εληνπίζεη ηηο δηάθνξεο πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αλά κνλάδα πξντόληνο θαη λα βξεη ηξόπνπο λα κεησζνύλ Να κεηξήζεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο κεζόδνπο ηεο ινγηζηηθήο 19

20 Να πξνζδηνξίζεη εάλ θάπνην πξντόλ ή ππεξεζία ζπλερίδεη λα έρεη ιόγνπο ύπαξμεο ή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνύξγηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο Να απνθαζίζεη αλ είλαη ζπκθέξνπζα ε εζσηεξηθή αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (in-house) ή είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηεζνύλ ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο (outsourcing) Με άιια ιφγηα, ε κεζνδνινγία ABC ππνζηεξίδεη ηξεηο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ζηξαηεγηθώλ απνθάζεωλ κέζα ζηελ εηαηξία: Τελ θνζηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Τελ δηαθνξνπνίεζε ηεο γθάκαο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο είηε κε ηελ παξνπζίαζε θαη πξνώζεζε λέσλ πξντόλησλ, είηε κε ηελ δηαθνπή παξαγσγήο κέξνπο απηώλ Τνλ ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Ζ κεζνδνινγία ABC δελ ππνθαζηζηά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη θαη έρεη παγησζεί ζε κηα επηρείξεζε-νξγαληζκφ. Αληίζεηα, ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα ειέγρνπ φηη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο είλαη ζσζηφ. Δίλαη απαξαίηεην λα ιερζεί φηη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή δελ εμεηάδεη ζε κεγάιν βάζνο ηηο αηηίεο ηνπ θφζηνπο αιιά ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ζπγθεληξσηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. ην πιαίζην απηφ ε κεζνδνινγία ABC ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά εμαζθαιίδνληαο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ην απαξαίηεην βάζνο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ 20

21 2.6 Δπιζκόπηζη επγαλείυν μονηελοποίηζηρ ην παξφλ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζχλνιν πεξηβαιιφλησλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ Μνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ. Με ηνλ φξν Πεξηβάιινλ Λνγηζκηθνχ γηα ηελ Μνληεινπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ (Enterprise Modelling Software Environment - EMSEs) αλαθεξφκαζηε ζε εξγαιεία ρεδηαζκνχ ( Engineering Tools ETs ), ηα νπνία ζχκθσλα κε ην πιαίζην UEML «ππνζηεξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη ελζσκάησζεο, ρξεζηκνπνηψληαο κία κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη ππνζηεξίδνληαο γιψζζεο κνληεινπνίεζεο. Σα εξγαιεία ρεδηαζκνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε, ζρεδηαζκφ θαη ρξήζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ» ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα εμήο εξγαιεία: ADONIS, INTALIO, GLOBAL360, ηα νπνία απνηεινχλ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία γηα κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ δηεμαγφκελε έξεπλα, ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη ε ηάζε ηα πεξηβάιινληα λα ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη κεζνδνινγίεο κνληεινπνίεζεο. Παξφια απηά, θαλέλα εξγαιείν δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα ελνπνηήζεη ηα κνληέια ηνπ κε κνληέια άιισλ εξγαιείσλ. Γελ ππάξρνπλ αθφκα κεραληζκνί αληαιιαγήο επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη παξά ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ εξγαιείσλ, ππάξρνπλ αθφκα πνιιά ζέκαηα, ηα νπνία επηδέρνληαη αλάιπζε θαη επίιπζε γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ελνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ Adonis Community Σν ADONIS community είλαη ην εξγαιείν κνληεινπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξία BOC θαη είλαη ην θχξην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Βαζηζκέλν πάλσ ζηελ ζεκαηνδνζία ηεο πξφηππεο γιψζζαο BPMN αλαιχζεθαλ ζε πνιχ θαιφ επίπεδν νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηιέμακε. Σν ADONIS community απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 21

22 Απφθηεζε Πιεξνθνξηψλ Σν ηκήκα απηφ ππνζηεξίδεη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε κνληεινπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μία απφ ηηο κεζφδνπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη ε ρξήζε ησλ πηλάθωλ απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ, ε νπνία εθηειείηαη κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ πηλάθσλ κε ην Microsoft Excel. Μνληεινπνίεζε Σν κέξνο απηφ ηνπ εξγαιείνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηα κνληέια πνπ επηζπκεί (παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα). Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηείηαη ν Graphical Model editor ν νπνίνο παξέρεηαη απφ ην ADONIS θαη είλαη πνιχ εχθνινο ζηελ ρξήζε. Ο Graphical Model editor επηηξέπεη ηελ ραξηνγξάθεζε (mapping) φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Αλάιπζε Σν ζηνηρείν απηφ επηηξέπεη λα θαινχληαη θαη λα ειέγρνληαη πιεξνθνξίεο απνζεθεπκέλεο ζηα κνληέια κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν. Οη Eξωηήζεηο θαηαγξάθνπλ ηα πεξηερφκελα αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε, ελψ νη πίλαθεο ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνπλ ζρέζεηο θαη εμαξηήζεηο (π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο). Πξνζνκνίσζε Σν ηκήκα απηφ επηηξέπεη ηελ πξφβιεςε αιιαγψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ειέγρεη θαη αμηνινγεί επαθξηβψο ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ λα ηηο ζέζεη ζε ιεηηνπξγία. Σέζζεξηο δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη πξνζνκνίσζεο πξνζθέξνληαη απφ ην ADONIS, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνγξακκαηηζκφ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ πφξσλ θαζψο θαη γηα πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη αιγφξηζκνη απηνί είλαη: 22

23 Path Analysis Capacity Analysis Workload Analysis (ζηαζεξή θαηάζηαζε) Workload Analysis ( ζηαζεξή πεξίνδνο ρξφλνπ) Αμηνιφγεζε Υξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν απηφ, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα εθηηκεζνχλ ηφζν ηα κνληέια ηνπ ADONIS φζν θαη νη πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν εξγαιείν απηφ πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ πεξηνρέο ιεηηνπξγηθφηεηαο: πγθξηηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Πξνθαζνξηζκέλα εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο Δηζαγσγή-Δμαγσγή δεδνκέλσλ Σν ηκήκα απηφ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο κνληέισλ ηνπ ADONIS, νκάδσλ κνληέισλ θαη κνληέισλ εθαξκνγήο ζε αξρεία ADL θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ADONIS. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεχζεξα πξνζβάζηκε γιψζζα ADL ή ε γιψζζα XML Σεθκεξίσζε Με ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ είλαη εθηθηή ε παξαγσγή HTML θαη RTF εγγξάθσλ ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη ζηα κνληέια ηνπ ADONIS. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα δηαλεκεζνχλ ηα δεδνκέλα ησλ κνληέισλ είηε κε ηελ κνξθή εγγξάθσλ (κέζσ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ), είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ intranet. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ θαη επεμήγεζε ησλ ζπκβφισλ Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Adonis Community 23

24 Δπεμήγεζε ζπκβφισλ Έλαξμε δηαδηθαζίαο Γηαδηθαζία Απφθαζε Τπνδηαδηθαζία Μεηαβιεηή απφθαζεο Απνδίδεη αξηζκεηηθή πηζαλφηεηα Σέινο δηαδηθαζίαο Έλαξμε παξάιιεισλ ελεξγεηψλ πγρψλεπζε παξάιιεισλ ελεξγεηψλ 24

25 2.6.2 Intalio Σν Intalio Business Process Management Suite (Intalio BPMS) απνηειεί έλα αλζξσπνθεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ. Πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ κε ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη είλαη ηα παξαθάησ Intalio BPMS Designer Απνηειεί έλαλ γξαθηθφ editor ν νπνίνο επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο Business Process Modeling Notation (BPMN) πξνδηαγξαθέο, ελψ ε απνζήθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κε ρξήζε ηεο γιψζζαο Business Process Definition Metamodel (BPDM). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ BPDM κνληέισλ ζηε γιψζζα Business Process Execution Language (BPEL), ε νπνία επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε θάπνηα κεραλή εθηέιεζεο BPEL δηαδηθαζηψλ (BPEL Engine). Ο Intalio Designer επηηξέπεη ηφζν ηε ζρεδίαζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ φζν θαη ηε ζρεδίαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο κε ρξήζε ηεο γιψζζαο BPEL4People Intalio server Τπνζηεξίδεη ηελ εθηέιεζε BPEL δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη BPEL4People αλζξψπηλσλ ξνψλ. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: o Apache ODE BPEL Engine: απνηειεί κηα κεραλή εθηέιεζεο BPEL δηαδηθαζηψλ. Μφιηο κηα Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία Δηζαρζεί ζηε κεραλή γίλεηαη άκεζα πξνζπειάζηκε απφ ηηο εμσηεξηθέο εθαξκνγέο σο έλα web service. o Intalio Tempo Workflow Engine: απνηειεί κηα Μεραλή Γηαρείξηζεο Ρνήο Αλζξψπηλσλ Δξγαζηψλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θχθιν δσήο ησλ αλζξψπηλσλ εξγαζηψλ (human tasks). Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο αλζξψπηλεο εξγαζίεο κέζσ ελφο web service. 25

26 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Intallio desighner 26

27 ρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ Σν πεξηβάιινλ ηνπ intallio designer σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηερλνινγία BPMN επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ εξγαζίεο, ηελ ξνή ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Παξαθάησ θαίλνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί: Έλαξμε δηαδηθαζία Σέινο δηαδηθαζίαο Έλαξμε κελχκαηνο Σέινο κελχκαηνο Γξαζηεξηφηεηα Έλαξμε παξάιιεισλ ελεξγεηψλ Κφκβνο απφθαζεο Τπνδηαδηθαζία Πεξηγξαθή κελχκαηνο 27

28 2.6.3 Global 360 To global360 απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο-νξγαληζκνχο λα κνληεινπνηνχλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο. ηεξίδεηαη ζε ηερλνινγηθέο δνκέο BPM φπνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο λα ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο θαη ηειηθά λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ BPM ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη βειηίσζεο πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ είλαη ηα εμήο: Process designer Ο ζρεδηαζηήο δηαδηθαζηψλ ηνπ global360 απνηειεί έλα εξγαιείν αλάπηπμεο θαη δηακφξθσζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε γξαθηθφ ηξφπν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ πλδέεηαη κε ην ππνζχζηεκα Insight360, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζηνηρείσλ αλάιπζεο γηα πξνζνκνίσζε. Δπίζεο απνηππψλεη κε εχιεπην ηξφπν ηελ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε ξφινπο ησλ δηαδηθαζηψλ. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ είλαη ελέξγεηεο, ξφινη, ρξνλνδηαγξάκκαηα, έγγξαθα δηαδηθαζηψλ, ρξφλνη θαη θφζηε ελεξγεηψλ. Simulation. Μέζα απφ ηελ πξνζνκνίσζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ ( ρξφλνη, θφζηε) κέζα απφ έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ ηξεμηκάησλ ηεο δηαδηθαζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηα επίπεδα πξνζσπηθνχ θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηεζνχλ εχθνια κέζα απφ ηηο δνθηκέο έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ην θφζηνο, ηα επίπεδα δηαδηθαζηψλ ή ηελ πνηφηεηα. Oη πξνζνκνηψζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε ελέξγεηεο, ξφινπο, ζπκκεηέρνληεο, δηαδηθαζίεο. 28

29 Documentation Σν global 360 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηεθκεξίσζε ησλ κνληεινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο δεδνκέλσλ: HTML CSV γηα εηζαγσγή θαη αλάιπζε απφ ην Excel XML Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 29

30 Δπεμήγεζε ζπκβφισλ process designer Έλαξμε δηαδηθαζηψλ Αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα Απηφκαηε δξαζηεξηφηεηα Απφθαζε Παξάιιειεο ελέξγεηεο πγρψλεπζε παξάιιεισλ ελεξγεηψλ Σέινο δηαδηθαζίαο πκκεηέρνληεο ζε κηα δηαδηθαζία Ρφινη 30

31 2.7 Αξιολόγηζη επγαλείυν Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ εξγαιείνπ εγθαηέζηεζα θαη ηηο 3 εθδφζεηο ησλ εξγαιείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ( free edition). Καηφπηλ πξνζπάζεζα ζε θάζε έλα μερσξηζηά απνηππψζσ κηα κνληεινπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ( ελέξγεηεο, ξφινη, έγγξαθα, ράξηε δηαδηθαζηψλ, αλάιπζε, πξνζνκνίσζε), έηζη ψζηε λα έρσ κηα ζθαηξηθή άπνςε. Ζ ηειηθή επηινγή (Adonis Community) ζηεξίρζεθε ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Adonis Intallio Global360 Δπειημία πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε Πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ (SQL) Τπνζηήξημε ρξεζηώλ Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Δπίδεημε εξγαιείνπ (demo) Forum ρξεζηψλ Γπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην πξφγξακκα Γπλαηόηεηεο εξγαιείνπ κνληεινπνίεζεο Δπθνιία εθκάζεζεο Απαίηεζε γηα ηδηαίηεξεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο Φηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε Γπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο Γπλαηφηεηα αμηνιφγεο ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ Δκπινπηηζκφο γξαθηθψλ κνληέισλ On-line help Γπλαηόηεηεο πξνζνκνίωζεο Δπίπεδν ιεπηνκέξεηαο Δπίπεδν ειέγρσλ Δκθάληζε ξνψλ δηαδηθαζίαο Αλάιπζε δεδνκέλσλ εμφδνπ (output) Γπλαηόηεηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηνηρείωλ Αλάγλσζε δεδνκέλσλ εηζφδνπ απφ άιια αξρεία Γπλαηφηεηα εμφδνπ αλαθνξψλ (reports) Δκπεηξία 1 Πξνεγνχκελε πξνζσπηθή εκπεηξία Δπεμήγεζε ζπκβφισλ Τςειφ επίπεδν Μέηξην επίπεδν Υακειφ επίπεδν 1 Σν Adonis Community απνηέιεζε κέξνο ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ θνηλή θάζε ζπνπδψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 31

32 3 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ-ΑΡΥΗ ΠΛΗΡΧΜΗ 3.1 Σαςηόηηηα ςπηπεζίαρ Ζ Αξρή Πιεξσκήο σο απηνηειήο ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπζηάζεθε κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθ/ζεο-Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Αξηζκφο ΚΤΑ: 43491/ΓΗΟΔ 789/ ΦΔΚ 1639/Σ.Β/ ) σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( Άξζξα 9 θαη 32 ηνπ Καλ 1260/1999) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ νθείιεη λα έρεη θάζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. 3.2 Αποζηολή Χο εηδηθή ππεξεζία ε Αξρή Πιεξσκήο έρεη σο απνζηνιή-αξκνδηφηεηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εμαζθάιηζε, έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΚΠ, ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Διιεληθφ Κξάηνο. Κχξην κέιεκα ηεο ππεξεζίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο, επηιεμηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη πνπ πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ε ΔΤΑΠ είλαη ε απνδνρή φισλ ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο πξνβιέςεσλ πιεξσκψλ, νη απνδνηηθφηεξνη έιεγρνη θαη νη πηζηνπνηήζεηο δαπαλψλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο. 32

33 3.3 Οπγανυηική δομή Ζ αξρή πιεξσκήο σο εηδηθή απηνηειήο ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επνπηεχεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο. Αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο ππεξεζίαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο ΔΤΑΠ ν νπνίνο ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο ζε επίπεδν ηαθηηθήο δηνίθεζεο, επηβιέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θαη εθπξνζσπεί ηελ αξρή πιεξσκήο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο δηαξζξψλεηαη ζε κνλάδεο-ηκήκαηα θάζε κία ηηο νπνίεο έρεη δηαθξηηνχο ξφινπο έηζη φπσο θαζνξίζηεθε απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη κνλάδεο ηεο ππεξεζίαο είλαη νη εμήο: Μνλάδα Α: Υξεκαηνδνηηθώλ Ρνώλ Μνλάδα Β: Διέγρνπ Μνλάδα Γ: Σερληθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Μνλάδα Γ: Έιεγρνο Ά επηπέδνπ θαη πηζηνπνίεζεο δαπαλώλ ηωλ ΔΠ θαη ΚΠ 33

34 3.4 ηελέσυζη ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ν αξηζκφο ζηειερψλ ηεο ππεξεζίαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. 3.5 Οπγανόγπαμμα ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Αξρήο Πιεξσκήο Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζευν και Ανάπηςξηρ Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Τπεύθςνορ ISO Απσήρ Πληπυμήρ Πποιζηαμενορ Γπαθείο Πποιζηαμένος Γπαμμαηέαρ Νομικόρ ζύμβοςλορ Μονάδα Υπημαηοδοηικών ποών Πποιζηάμενορ Μονάδα Δλέγσος Πποιζηάμενορ Μονάδα Γιοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ Πποφζηάμενορ Μονάδα Πιζηοποιήζευν Πποφζηάμενορ ηελέση Γπαμμαηεία ηελέση Γπαμμαηεία ηελέση Ππυηόκολλο ηελέση Γπαμμαηεία 34

35 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ- ΔΘΝΗΚΟ) 3.6 Χάπηηρ διαδικαζιών ΚΤΡΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ Παποσή οδηγιών (HELP DESK) Καηάπηιζη εηηζίυν πποβλέτευν Καηάπηιζη εηηζίος ππογπάμμαηορ Σεσνικήρ Βοήθειαρ ηήπιξηρ Καηάπηιζη ενδιάμεζυν πληπυμών Σαμείος ςνοσήρ Καηάπηιζη ενδιάμεζυν πληπυμών Γιεςπυπαικών Γικηύυν Πιζηοποίηζειρ δαπανών ηυν ΔΠ και ΚΠ Μονάδα Γ Ππυηογενείρ έλεγσοι και πιζηοποιήζειρ δαπανών ηυν Κοινοηικών Ππυηοβοςλιών Έκδοζη ζςλλογικών αποθάζευν Ανάθεζη εκηέλεζηρ έπγυν ζηήπιξηρ ζηοςρ δικαιούσοςρ Οπγάνυζη και παπακολούθηζη Υπημαηοπποών ΜΟΝΑΓΑ Α Απόδοζη κοινοηικήρ ζςμμεηοσήρ ζηοςρ δικαούσοςρ Παποσή πληποθοπιών Γιεπγαζία ελέγσυν Μονάδα Β ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΛΔΓΥΩΝ Οπγάνυζη και ςποζηήπιξη ΜΟΝΑΓΑ Γ Απόδοζη κοινοηικήρ ζςμμεηοσήρ ζηοςρ δικαούσοςρ Πληπυμέρ ζηα πλαίζια εκηέλεζηρ ενεπγειών Σεσνικήρ Βοήθειαρ ηήπιξηρ. Παπακολούθηζηκαηασώπηζη ηόκυν Αξιολόγηζη ππομηθεςηών Τποβολή πποβλέτευν πληπυμών ΓΗΛΩΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΣΗΝ OLAF Δκπαίδεςζη πποζυπικού Γιασείπιζη νομοθεζίαρ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΔΛΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΡΥΗ ΠΛΗΡΩΜΗ Απνδέθηεο ππεξεζηψλ 35

36 3.7 Λειηοςπγικέρ ζσέζειρ με εθνικούρ-εςπυπαφκούρ θοπείρ Ζ αξρή πιεξσκήο ιεηηνπξγεί σο έλαο εζληθφο κεραληζκφο δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη ην Διιεληθφ θξάηνο. πκκεηέρεη ζε έλα πιαίζην ειέγρσλ, επνπηείαο θαη ζπλεξγαζίαο καδί κε δηάθνξνπο θνξείο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπκκεηέρνληαο ζην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ελ ιφγν θνξείο: Δζληθνί θνξείο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο Δ.Π. Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ΜΟΓ Α.Δ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Βνπιή ησλ Διιήλσλ Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 36

37 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δπξωπαϊθνί Φνξείο Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην Κεληξηθφο επξσπατθφο θνξέαο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δηαθξαηηθήο, δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο-interreg III Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο-olaf Δηδηθή Τπεξεζία Σακείνπ πλνρήο Σακείν πλνρήο ην παξαθάησ ζρήκα απνηππψλεηαη ε ιεηηνπξγηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε επξσπατθνχο θαη εζληθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ Δπξσπατθψλ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΥΕΣΙΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΠ ΚΠ ΕΔΕΛ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ του ΚΠ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε.Π. Ε.Π. ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΑΡΥΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΕΓΥΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Ε.Π. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ / ΕΛΕΓΥΟ ΣΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 37

38 4 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ 4.1 Μεθοδολογία επιλογήρ διαδικαζιών Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε κνληεινπνίεζε φρη ηνπ ζπλφινπ αιιά κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Μνλάδσλ Α, Β θαη Γ. Ζ επηινγή έγηλε κε ηα εμήο θξηηήξηα: Τπεξεζηαθέο κνλάδεο ηφρνο είλαη λα παξνπζηαζηεί κία εηθφλα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΑΠ θαη φρη κία απνζπαζκαηηθή πεξηγξαθή κίαο κφλν κνλάδαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη κία ζπλνιηθή απεηθφληζε ηξηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο ( Α. Β, Γ ) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο. εκαληηθφηεηα δηαδηθαζίαο Δπηιέρζεθαλ εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο Μνλάδεο φζν θαη γηα ηελ ππεξεζία ζπλνιηθά. Ηδηαίηεξα νη δηαδηθαζίεο ηεο Μνλάδαο Γ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. Πνιππινθφηεηα δηαδηθαζίαο Οη επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο έρνπλ αξθεηέο ελέξγεηεο θαη πιήζνο ζπκκεηερφλησλ θαζψο επηζπκνχκε λα δείμνπκε ηηο αιιειεμαξηήζεηο θαη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΤΑΠ. Δπίζεο βάζεη απηψλ ησλ πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εθ ησλ πζηέξσλ βειηησηηθέο πξνηάζεηο. Αιιειεπίδξαζε κε Δπξσπατθά Όξγαλα-Φνξείο Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέρηεθαλ θπξίσο απφ ηελ Μνλάδα Α θα Β απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε ίδηα ε θχζε ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζηφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο-ειέγρνπ ησλ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο νη νπνίεο κνληεινπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ΑΓΧΝΗ είλαη 6 θαη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο απφ ηηο Μνλάδεο Α, Β θαη Γ. 38

39 Μνλάδα Α Δλδηάκεζε αίηεζε πιεξσκήο γηα δξάζεηο Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην ΟΠ Μνλάδα Β Γηελέξγεηα ειέγρσλ Γειψζεηο Παξαηππηψλ ζηελ OLAF Μνλάδα Γ Πξνγξακκαηηζκφο εθπαίδεπζεο Καηάξηηζε εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο 4.2 Αποηύπυζη διαδικαζιών Ζ θάζε δηαδηθαζία πνπ αλαιχεηαη απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο: Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ : Πεξηγξάθεη ηελ γεληθή απνηχπσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη Δκπιεθφκελα κέξε : Οη νξγαλσηηθέο κνλάδεο-ξφινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο Έγγξαθα αλαθνξάο : Σα βήκαηα ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζίαο : Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ απνηππψλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Adonis θαη απεηθνλίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ πην θάησ εηδψλ κνληέισλ- Model Types: Υάξηεο δηαδηθαζηψλ Ρφινη-θαζήθνληα Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο 39

40 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ ηα παξαθάησ κέξε ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη γεληθά ζηνηρεία φπσο ν ράξηεο δηαδηθαζηψλ ηεο Αξρήο Πιεξσκήο, νη ξφινη ησλ ζηειερψλ κε ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Μεηέπεηηα γίλεηαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πξνέθπςε απφ ην business process model ηνπ εξγαιείνπ Adonis Αθνινπζεί πεξηγξαθή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κνληεινπνηήζεθαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθηίκεζε αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζα είλαη νη ρξφλνη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. 2 Όζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλαιχνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο Υξφλνο εθηέιεζεο ( ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο-πρ ρξφλνο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο εγγξάθνπ) Υξφλνο αλακνλήο ( ρξφλνο πνπ πεξηκέλεη ε δξαζηεξηφηεηα λα μεθηλήζεη πρ ρξφλνο αλακνλήο ππνγξαθήο ελφο εγγξάθνπ εθφζνλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ αξκφδην) Υξφλνο εθεζπραζκνχ ( ρξφλνο δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πρ έλα έγγξαθν έρεη πξνσζεζεί απφ ην εζσηεξηθφ ηαρπδξνκείν ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν αιιά ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζηνλ αξκφδην ππάιιειν θαζπζηεξεί) 3 Υξφλνο κεηαθνξάο ( πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί έλα έγγξαθν απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζε κηα άιιε ). Ο κνξθφηππνο ηεο εκεξνκελίαο είλαη ηεο κνξθήο (εκέξεο: ψξεο: ιεπηά: δεπηεξφιεπηα) 2 Οη ηειηθνί ρξφλνη ππνινγίδνληαη σο κέζνο φξνο ησλ ρξφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ εθφζνλ θάζε δηαδηθαζία ηξέρεη 1000 θνξέο θαη κε ηελ παξαδνρή φηη νη εηήζηεο εξγάζηκεο εκέξεο είλαη 170 θαη ε εκεξήζηεο εξγάζηκεο ψξεο 8. (path analysis) 3 Ο ρξφλνο κεηαθνξάο ησλ εγγξάθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη δελ αλαθέξεηαη θαζψο έρσ αλαπηχμεη ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζε-παξαιαβή εγγξάθσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ γξακκαηεηψλ μερσξηζηά πξάγκα πνπ αλαιχεηαη ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ δηθψλ ηνπο ελεξγεηψλ. 40

41 Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο θάζε ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ηνπ πξνζσπηθνχ θφζηνπο ( ζρεηίδεηαη κε ρξφλν εθηέιεζεο) θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θάζε ελέξγεηαο (αλαιψζηκα, ηαρπδξνκηθά θα). Πην αλαιπηηθά ην πξνζσπηθφ θφζηνο αλζξσπνψξαο ηνπ θάζε ξφινπ είλαη απνηέιεζκα δχν παξαγφλησλ 1) Γηνηθεηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, κεξηζκέλν αλαινγηθά ζην πξνζσπηθφ θαη δηαθξίλεηαη ζε: Δλνίθηα ρψξσλ Κφζηνο ζέξκαλζεο Κφζηνο θαζαξηζκνχ ΓΔΖ-ΔΤΓΑΠ-ΔΛΣΑ Κφζηνο ζπληήξεζεο ( θηεξίνπ θαη εμνπιηζκνχ) Απνζβέζεηο θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ Κφζηνο αλαισζίκσλ Κφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ Λνηπά 2) Μεηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο Τπνινγίδνληαο ηα θφζηε ηεο αλζξσπνψξαο ησλ ξφισλ ζχκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε αληιήζεη πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ θφζηε Πξντζηάκελνο ΔΤΑΠ (48 ) Πξντζηάκελνη Μνλάδσλ (35 ) ηειέρε Μνλάδσλ (24 ) Τπάιιεινο γξακκαηείαο πξσηνθφιινπ (21 ) Τπάιιεινη γξακκαηεηψλ Μνλάδσλ (19 ). 41

42 4 Σέινο αλαιχνληαη κε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε ελέξγεηεο θαη ρξφλνπο-θφζηνο φπσο επίζεο θαη ε ζρέζε ξφισλ θαη ρξφλσλ-θφζηνπο θαη εμάγνληαη αξρηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 4.3 Χάπηηρ διαδικαζιών ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο πνπ κνληεινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. 4 Οη ρξφλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη σο κέζνη φξνη ησλ ρξφλσλ (aggregated times) εθφζνλ ε δηαδηθαζία ηξέμεη 1000 θνξέο. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε δηαδξνκήο. 42

43 4.4 Ρόλοι-Καθήκονηα χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο ηεο ππεξεζίαο θαζψο επίζεο θαη επίζεο θαη κε ηξνπνπνηεηηθέο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Αξρήο Πιεξσκήο δηαξζξψλεηαη ζε νξγαλσηηθέο κνλάδεο θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ πεξηέρεη δηαθνξεηηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο θαη θαζήθνληα. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ξφινη νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο κνληεινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαζψο επίζεο θαη ηα αλάινγα θαζήθνληα ηνπο. Δπίζεο γίλεηαη δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε (use cases) ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαζεθφλησλ ηνπ θάζε ξφινπ μερσξηζηά 43

44 Ρφινο: Πξνϊζηάκελνο Αξρήο Πιεξωκήο Καζήθνληα 1) Γηνίθεζε ππεξεζίαο 2) Τπνβνιή θαη έγθξηζε εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΔΤΑΠ 3) Υξέσζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο κνλάδαο Β ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχλ φινη νη ειεγθηηθνί θνξείο (ΔΓΔΛ, ΔΠΔΛ, Δπξσπατθά Όξγαλα), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ 4) Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ Γειηίσλ Παξαηππηψλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηελ ΔΓΔΛ 5) πκκεηνρή ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηψλ ΣΒ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 6) Τπνγξαθή ηεο απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο γηα ηηο ελέξγεηεο ΣΒ ζηελ ΤΓΔ 7) Τπνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ΣΒ ζηελ ΤΓΔ 8) Κνηλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο, έγθξηζε ηειηθψλ πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 44

45 Ρφινο: Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α Καζήθνληα 1) Έιεγρνο ησλ εηζεγήζεσλ ηεο Μνλάδαο Β σο πξνο ηα αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ 2) Έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ, ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ 3) Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε ηεο κνλάδαο Α 4) Γηεξεχλεζε αλαγθψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 5) Δηζήγεζε / Αίηεζε πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ελέξγεηεο ΣΒ 6) Δπίβιεςε-δηνίθεζε κνλάδαο 45

46 Ρφινο: Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β Καζήθνληα 1) ρεδηαζκφο ησλ ειέγρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2) Έιεγρνο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3) Αλάζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειέγρσλ ζηα ζηειέρε ηεο κνλάδαο Β 4) Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε ηεο κνλάδαο Β 5) Γηεξεχλεζε αλαγθψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 6) Δηζήγεζε / Αίηεζε πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ελέξγεηεο 46

47 Ρφινο: Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ (Τπόινγνο/Γηαρεηξηζηήο) Καζήθνληα 1) Αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ 2) Έγθξηζε πξνηάζεσλ γηα παξαθνινχζεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 3) Δπίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 4) Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε ηεο κνλάδαο Γ 5) Γηεξεχλεζε αλαγθψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 6) Δηζήγεζε / Αίηεζε πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ελέξγεηεο ΣΒ / Καηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΒ 8) Έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ 9) Έθδνζε επηηαγήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε δηαηαγή ηνπ δηθαηνχρνπ πιεξσκήο 47

48 Ρφινο: Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ Καζήθνληα 1) Έιεγρνο θαη ππνγξαθή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δαπαλψλ 2) Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε ηεο κνλάδαο Γ 3) Γηεξεχλεζε αλαγθψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 4) Δηζήγεζε / Αίηεζε πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ελέξγεηεο ΣΒ 48

49 Ρφινο: ηέιερνο Μνλάδαο Α Καζήθνληα 1) Γεκηνπξγία εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ γηα ηελ αίηεζε πιεξσκήο θαη ππνθαθέινπ γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 2) Έιεγρνο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξήζεσλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ 3) Έιεγρνο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ 4) Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην ΟΠ 5) Έιεγρνο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ ζην ΟΠ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εθδνζείζεο απνθάζεηο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ 6) Δλεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο κνλάδαο Α γηα ηα αηηήκαηα πιεξσκψλ 7) Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα αηηήκαηα πιεξσκψλ, θαηαινγηζκψλ, αλαζηνιψλ 8) Τπεχζπλνο γηα ηελ ινγηζηηθή δηελέξγεηα ησλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ 9) χληαμε αηηήκαηνο πιεξσκψλ θαη ππνβνιή ηνπο ζηελ Δ.Δ αλά ηακείν 10) Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ πεξηνδηθήο πηζηνπνίεζεο 11) Τπνβνιή πξνβιέςεσλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ 49

50 Ρφινο: ηέιερνο Μνλάδαο Β Καζήθνληα 1) ρεδηαζκφο ειέγρσλ ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 2) Γηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ζχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ 3) Αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη ειεγθηηθνί θνξείο (ΔΓΔΛ, ΔΠΔΛ, Δπξσπατθά Όξγαλα) 4) χληαμε θαη παξαθνινχζεζε δειψζεσλ παξαηππηψλ ζηελ OLAF 5) Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνλάδα Β 6) ρεδηαζκφο ειέγρσλ 7) Πξνζδηνξηζκφο δεκνζηνλνκηθνχ ζθάικαηνο 50

51 Ρφινο: ηέιερνο Μνλάδαο Γ ( Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ-Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο) Καζήθνληα 1) Κνηλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ κνλάδσλ 2) πιινγή θαη αμηνιφγεζε επηκέξνπο πξνηάζεσλ απφ ηηο κνλάδεο 3) πληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 4) Δπζχλε πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεχζεσλ (ελεκέξσζε ζπκκεηερφλησλ, επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηέο θνξείο, πξνεηνηκαζία δηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλεχξεζε ρψξνπ) 5) πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεχζεσλ 6) Σήξεζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο εθπαίδεπζεο αλά ηνκέα εθπαίδεπζεο 7) Παξαθνινχζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 8) Δπίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα δηθηχνπ θαη πιηθνχ 9) Τπεχζπλνο ΤΕΔΤΞΗ ηεο ΔΤΑΠ Ρφινο ηέιερνο Μνλάδαο Γ 51

52 Καζήθνληα 1) Δμέηαζε πιεξφηεηαο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 2) Έιεγρνο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 3) Δηζήγεζε θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ δαπαλψλ 4) Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 52

53 Ρφινο: Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ Καζήθνληα 1) Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΔΤΑΠ (εηζεξρφκελα εμεξρφκελα έγγξαθα) 2) Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιεινγξαθίαο (παξαιαβή απνζηνιή) 3) πιινγή ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ παξνπζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απνζηνιή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ) 4) Παξνρή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΤΑΠ 53

54 Ρφινη: Γξακκαηείο Μνλάδωλ / Πξνϊζηακέλνπ ΔΤΑΠ Καζήθνληα 1) Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ πξντζηάκελν θαη ηα ζηειέρε ηεο κνλάδαο 2) Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηεο κνλάδαο 3) Τπεχζπλε/νο γηα ηελ αιιεινγξαθία 54

55 4.5 Πεπιβάλλον επγαζίαρ ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο έηζη φπσο αλαιχεηαη ζε ηεξαξρηθφ επίπεδν βάζεη ξφισλ, ιεηηνπξγηψλ θαη ηκεκάησλ. Οη ξφινη πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αλαιχζσ παξαθάησ. 55

56 4.6 Πεπιγπαθή διαδικαζιών Καηάπηιζη αιηημάηων πληπωμήρ διεςπωπαϊκών δικηύων 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 5 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρήο Πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Μνλάδα Α γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΔ ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ θαη ησλ δειψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 2236/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο θαλνληζκνχο 1655/1999 θαη 807/2004 γηα ηα 6 Γηεπξσπατθά Γίθηπα 2. Βαζηθή δηαδηθαζία 2.1 Φνξείο-Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη Αξκόδην ζηέιερνο Μνλάδαο Α : Δίλαη ην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α : Διέγρεη ην πεξηερφκελν ηεο ελδηάκεζεο αίηεζεο πιεξσκήο πνπ ζπληάρζεθε απφ ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α Πξνϊζηάκελνο Αξρήο Πιεξωκήο : Διέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηα δειηία ελδηάκεζεο πιεξσκήο Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ. 5 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 6 Σα δηεπξσπατθά δίθηπα απνηεινχλ έξγα πνπ παξάζρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ κέζσ κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ππνδνκήο ( ζηδεξφδξνκνη, νδηθνί άμνλεο, ιηκάληα). Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 56

57 2.1.4 Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Παξαιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηα πξνσζεί ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α. Δπίζεο φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνζηέιιεη ηα αηηήκαηα ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γξακκαηέαο Πξνϊζηακέλνπ ΔΤΑΠ : Παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ απφ ηελ Μνλάδα Α θαη ηελ πξνσζεί ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο γηα ηειηθφ έιεγρν. 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Γειηία δαπαλψλ κειεηψλ ( εμσηεξηθφ έγγξαθν δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ) Γειηίν ειέγρνπ αηηήκαηνο ελδηάκεζεο πιεξσκήο (εζσηεξηθφ έγγξαθν) ρέδην Δληχπνπ ηειηθήο έθζεζεο έξγσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ( εμσηεξηθφ έγγξαθν δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ) 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο Γεγνλφο εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε παξαιαβή ησλ δειηίσλ δαπαλψλ-κειεηψλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα κεηαθνξψλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία απφ ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο πρλφηεηα δηαδηθαζίαο : 3 θνξέο αλά έηνο. 2.4 Βήκαηα Γηαδηθαζίαο Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο παξαιακβάλεη ηαρπδξνκηθψο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ( έγγξαθα απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο πνπ πεξηέρνπλ ηηο δεινχκελεο δαπάλεο θαη ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο ησλ έξγσλ. Δπίζεο επηζπλάπηεηαη ε ηειηθή έθζεζε θιεηζίκαηνο ηεο αξκφδηαο εηδηθήο ππεξεζίαο. (20 ιεπηά) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ πξνσζεί ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α (10 ιεπηά) 57

58 2.4.3 Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ειέγρεη ζε πξψην βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ελδηάκεζσλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ (1 εξγάζηκε εκέξα). Οη ηνκείο πνπ θαιχπηεη ν έιεγρνο είλαη νη εμήο: Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Λακβάλεηαη ππφςε ε πνξεία ηεο δξάζεο ή ηεο κειέηεο θαζψο θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη, βάζε αλαζεσξεκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ κε απζηεξφ θαη δηαθαλή ηξφπν ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία γίλεηαη ελεκέξσζε ζηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πεξί κε ηήξεζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αίηεζεο πιεξσκήο ή ε αλάγθε εθηέιεζεο αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ (εθφζνλ δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο ζηνλ έιεγρν δηελέξγεηαο αίηεζεο) (30 ιεπηά) - Σέινο δηαδηθαζίαο ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία ηφηε ην αξκφδην ζηέιερνο πξνρσξάεη ζην επφκελν επίπεδν ειέγρνπ πνπ είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αίηεζεο Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ειέγρεη ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο αηηήκαηνο ελδηάκεζεο πιεξσκήο. Ο έιεγρνο ρσξίδεηαη ζε δχν ζθέιε 7 Έιεγρν λνκηκφηεηαο (4 ψξεο) Οη έιεγρνη λνκηκφηεηαο δηαδηθαζηψλ αθνξνχλ: -Έιεγρνο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο -Έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθψλ -χγθξηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθά κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε. Έιεγρν παξαδνηέσλ (4 ψξεο) Οη Έιεγρνη παξαδνηέσλ αθνξνχλ: - Έιεγρνο παξαιαβήο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ παξαδνηένπ (κειέηεο) ή θαη ην ζχλνιν ηνπ παξαδνηένπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ηφηε ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πεξί κε ηήξεζεο ησλ 7 Ζ ελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη παξαδνηέσλ γίλνληαη ηαπηφρξνλα απφ ην αξκφδην ζηέιερνο. 58

59 αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αίηεζεο πιεξσκήο ή ε αλάγθε εθηέιεζεο αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ (εθφζνλ δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο ζηνλ έιεγρν δηελέξγεηαο αίηεζεο (30 ιεπηά)-σέινο δηαδηθαζίαο) Δθφζνλ ην αξκφδην ζηέιερνο δηαπηζηψζεη φηη φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά ζπληάζζεη ηελ αίηεζε πιεξσκήο. (1 εξγάζηκε εκέξα) Ζ γξακκαηέαο ηεο Μνλάδαο Α πξνσζεί ηελ αίηεζε ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Α (5 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηεο αίηεζεο (2 ψξεο) ε πεξίπησζε πνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α δηαπηζηψζεη ηπρφλ παξαιείςεηο ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο. (30 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη ηα αηηήκαηα είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα ππνγξάθεη ηελ αίηεζε (1 ιεπηφ) Ζ γξακκαηέαο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΔΤΑΠ παξαιακβάλεη ηελ ππνγεγξακκέλε αίηεζε θαη ηελ πξνσζεί ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο γηα ηειηθφ έιεγρν (10 ιεπηά) Ο πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ειέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο (30 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ελεκεξψλεη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Α γηα ηπρφλ βειηηψζεηο. ( 20 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεί ππνγξάθεη ηηο αηηήζεηο ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ (1 ιεπηφ) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ παξαιακβάλεη ηηο ππνγεγξακκέλεο αηηήζεηο θαη ηηο απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο ζηηο αληίζηνηρεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (30 ιεπηά) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α γηα ηελ απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ. (10 ιεπηά) Σν αξκφδην ζηέιερνο ζπκπιεξψλεη ην ηππνπνηεκέλν έληππν <<Γηαδηθαζία αηηεκάησλ ελδηακέζσλ πιεξσκψλ>> (1 ψξα) 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ 59

60 2.5.1 Οινθιήξσζε ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ <Γηαδηθαζία αηηεκάησλ ελδηακέζσλ πιεξσκψλ>> ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 60

61 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 8 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 6 (βιέπε παξάξηεκα- Πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 003:02:22:25 Υξφλνο αλακνλήο 001:01:06:40 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:05:06:40 πλνιηθφο ρξφλνο 005:04:21:53 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 764,62 8 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλάιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 61

62 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 6% 4% 9% 15% 9% 57% Έιεγρνο αίηεζεο Έιεγρνο λνκηκόηεηαο Έιεγρνο παξαδνηέωλ Έιεγρνο πιεξόηεηαο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ύληαμε αίηεζεο Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν εθηέιεζεο είλαη ε ζχληαμε αίηεζεο θαη ηδηαίηεξα ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο γηα ηελ ζπλνιηθή εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 62

63 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 17% 3% 23% 17% 7% 7% 26% Έιεγρνο έγθξηζεο αίηεζεο Έιεγρνο παξαδνηέωλ Δλεκέξωζε αξκόδηνπ ζηειέρνπο Πξνώζεζε αίηεζεο Πξνώζεζε αίηεζεο Πξνώζεζε ζηνηρείωλ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ ελέξγεηα ηεο πξνψζεζεο αίηεζεο ζε Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο θαη ν έιεγρνο παξαδνηέσλ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ρξφλν εθεζπραζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πξνθαιψληαο κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 63

64 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 5% 3% 7% 19% 12% 3% 2% 12% 37% Έιεγρνο έγθξηζεο αίηεζεο 19,56 Έιεγρνο αίηεζεο 56,78 Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 91,01 Έιεγρνο παξαδνηέωλ 91,01 Έιεγρνο πιεξόηεηαο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ 288,00 Απνζηνιή αίηεζεο 16,46 πκπιήξωζε ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ 19,27 ύληαμε αίηεζεο 146,18 Τπόινηπεο 39,36 Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα κεγαιχηεξα θφζηε είλαη ηεο ζχληαμεο αίηεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ γεγνλφο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνπο πςεινχο ρξφλνπο εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. 64

65 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 7% 4% 1% 88% Αξκόδην ζηέιερνο Μνλάδαο Α 23 ΩΡΔ/4 ΛΔΠΣΑ/3 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 1 ΩΡΑ/45 ΛΔΠΣΑ/18 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 1 ΩΡΑ/2 ΛΔΠΣΑ/22 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 15 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο-πκπεξάζκαηα Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ απνξξνθνχλ ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α ( θπξίσο ην αξκφδην ζηέιερνο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ). 65

66 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 26% 7% 25% 28% 7% 7% Πξνϊζηάκελνο ππεξεζίαο 50 ΛΔΠΣΑ/20 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Πξνϊζηακέλνπ ππεξεζίαο 3 ΩΡΔ/17 ΛΔΠΣΑ/02 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Α 31 ΛΔΠΣΑ/52 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 55 ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 3 ΩΡΔ /40 ΛΔΠΣΑ/50 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 3 ΩΡΔ /16 ΛΔΠΣΑ/36 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Σν ζηέιερνο Μνλάδαο Α θαη ν ππάιιεινο πξσηνθφιινπ θαηαιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ρξφλνπ εθεζπραζκνχ. 66

67 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 14,10% 13,75% 19,35% 50,91% Πξνϊζηάκελνο ππεξεζίαο 1 ΩΡΑ/14 ΛΔΠΣΑ/26 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Πξνϊζηακέλνπ ππεξεζίαο 1 ΩΡΑ/44 ΛΔΠΣΑ/45 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 4 ΩΡΑ/35 ΛΔΠΣΑ/37 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 1 ΩΡΑ/16 ΛΔΠΣΑ/19 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Σν ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ηελ πηζαλή ελαζρφιεζε ηνπ θαη κε άιιεο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Α. 67

68 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ- ΚΟΣΟΤ 4% 8% 88% Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Α 61,33 ηέιερνο Μνλάδαο Α 648,86 Τπόινηπνη 26,39 Παξαηεξήζεηο Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο απνξξνθνχλ ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α ( θπξίσο ην αξκφδην ζηέιερνο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ). 68

69 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη έιεγρνη ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα Τπάξρεη δηαθνξά πεξίπνπ 2 εκεξψλ αλάκεζα ζην execution time θαη ζην cycle time πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ρξφλνπο waiting θαη resting time, πξνθαιψληαο έηζη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο είλαη ην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α. Απηφ δείρλεη ζρεηηθφ θφξην εξγαζίαο κε άιιεο δηαδηθαζίεο Τπάξρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ( έιεγρνο εγθξίζεσλ) γεγνλφο πνπ κεηαθπιχεηε ζε κηα κηθξή αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ρξφλσλ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη (24) ελέξγεηεο Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη (3) θφκβνπο απνθάζεσλ. 69

70 4.6.2 Καηασώπηζη ηόκων ζηο ΟΠ 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 9 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μνλάδα Α, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαρσξνχληαη νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ εηδηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ζηα πιαίζηα εκκέζσλ πιεξσκψλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 2. Βαζηθή δηαδηθαζία 2.1 Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη ηέιερνο Μνλάδαο Α : ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α έρνπλ δηπιφ ξφιν. Πξψηνλ ππάξρεη ην ζηέιερνο πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε ησλ ηφθσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΠ. Γεχηεξνλ ππάξρεη ην εθάζησηε αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηα αηηήκαηα πιεξσκψλ θαη ειέγρεη ηα ζηνηρεία ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα πνζά ησλ ηφθσλ πνπ θαηαρσξνχληαη Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Παξαιακβάλεη θαη πξνσζεί ηα Extrait ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Δxtrait ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (εμσηεξηθφ έγγξαθν) Γειηίν ειέγρνπ θαηαρψξεζεο ηφθσλ ζην ΟΠ Πίλαθαο θαηαρψξεζεο ηφθσλ 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο 9 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 70

71 2.3.1 Οη θνξείο / Σειηθνί Γηθαηνχρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηφζν ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φζν θαη ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην Ν.2860/2000, άξζξν 11. Έηζη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ Αξρή Πιεξσκήο κε ηελ παξαιαβή ησλ Extrait ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ πρλφηεηα δηαδηθαζίαο Γχν θνξέο ηνλ ρξφλν (Ηαλνπάξην θαη Ηνχιην). 2.4 Βήκαηα δηαδηθαζίαο Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ παξαιακβάλεη ηαρπδξνκηθψο ηα Extrait ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (30 ιεπηά) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ πξνσζεί ηα Extrait ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α. (10 ιεπηά) Σν αξκφδην ζηέιερνο ζπγθεληξψλεη θαη ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ησλ πξάμεσλ (1 εξγάζηκε εκέξα) ε πεξίπησζε πνπ δελ εληνπίδνληαη πηζηψζεηο ηφθσλ ελεκεξψλεη ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ πξάμεσλ πεξί κε δπλαηφηεηαο θαηαρψξεζεο-πίζησζεο ησλ ηφθσλ θαη ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη. ( Οη ηειηθνί δηθαηνχρνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ελεκεξψλνπλ ηελ ηξάπεδα). (30 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη πηζηψζεηο ηφθσλ ην αξκφδην ζηέιερνο θαηαρσξεί αξρηθά ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ηα αθφινπζα ζηνηρεία: (2 ψξεο) Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Κσδηθφο ΟΠ Πξνγξάκκαηνο Πεξίνδνο αλαθνξάο Πνζφ ηφθσλ Καηφπηλ γίλεηαη ελεκέξσζε ζην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηα αηηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηφθνπο λα ειέγμεη ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο (30 ιεπηά) Σν ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α πξνβαίλεη ζηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο (4 ψξεο) 71

72 Δάλ ην ζηέιερνο δελ εγθξίλεη ηνπο ινγαξηαζκνχ ηφηε ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο λα επαλειέγμεη ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ( 10 ιεπηά) Δάλ ην ζηέιερνο εγθξίλεη ηνπο ινγαξηαζκνχ ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο γηα ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. (10 ιεπηά) Σν αξκφδην ζηέιερνο θαηαρσξεί ζην ΟΠ ηα πνζά ησλ ηφθσλ ηα νπνία θαη είλαη αθαηξεηηθά ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. (2 ψξεο) 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ Οινθιήξσζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζην ΟΠ 72

73 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 73

74 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 10 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 4 (βιέπε παξάξηεκα-πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 002:00:19:31 Υξφλνο αλακνλήο 000:01:22:20 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 000:03:49:44 πλνιηθφο ρξφλνο 002:05:31:35 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 382, Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλάιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 74

75 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 4% 11% 5% 5% 75% Έιεγρνο ζηνηρείωλ Δηζαγωγή ζηνηρείωλ ζην ΟΠ Καηαρώξεζε ζηνηρείωλ πγθέληξωζε-έιεγρνο θηλήζεωλ πξάμεωλ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ ελέξγεηα ηεο ζπγθέληξσζεο- ειέγρνπ θηλήζεσλ πξάμεσλ θαηαιακβάλεη ην πεξηζζφηεξν ρξφλν εθηέιεζεο. 75

76 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 11% 11% 24% 7% 47% Έιεγρνο ζηνηρείωλ Δλεκέξωζε αξκόδηνπ ζηειέρνπο Μνλάδαο Α Πξνώζεζε ηωλ Extrait ηωλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ πγθέληξωζε-έιεγρνο θηλήζεωλ πξάμεωλ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ ελέξγεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αξκφδηνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Α θαηέρεη ην κεγαιχηεξν ρξφλν εθεζπραζκνχ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε εθ κέξνπο ηεο κνλάδαο ηνπ πξσηνθφιινπ. 76

77 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 8% 22% 10% 50% 10% Έιεγρνο ζηνηρείωλ 83,71 Δηζαγωγή ζηνηρείωλ ζην ΟΠ 37,49 Καηαρώξεζε ζηνηρείωλ 37,49 πγθέληξωζε-έιεγρνο θηλήζεωλ πξάμεωλ 192,00 Τπόινηπεο 31,82 Παξαηεξήζεηο Ζ ελέξγεηα ηεο ζπγθέληξσζεο-ειέγρνπ πξάμεσλ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θφζηνπο ιφγσ πςεινχ ρξφλνπ εθηέιεζεο. 77

78 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 4% 96% ηέιερνο Μνλάδαο Α 15 ΩΡΔ/38ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 40ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ζπκκεηέρεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 78

79 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 6% 94% ηέιερνο Μνλάδαο Α 01 ΩΡΑ/16ΛΔΠΣΑ/56 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 05ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ζπκκεηέρεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δείρλεη φηη ηελ πηζαλή ελαζρφιεζε ηνπ θαη κε άιιεο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Α. 79

80 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 10,92% 89,08% ηέιερνο Μνλάδαο Α 03 ΩΡΔ/23ΛΔΠΣΑ/58 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 25ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ζπκκεηέρεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθεζπραζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο. 80

81 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΚΟΣΟΤ 4% 96% ηέιερνο Μνλάδαο Α 367,42 Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 14,00 Παξαηεξήζεηο Πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ αξκφδηνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Α ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο κε ζπλνιηθφ πνζφ 367,42. 81

82 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ξφισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη κηθξφο ( 2 ξφινη) Γελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεξαξρηθά ηζηάκελνη ηνπ αξκφδηνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Α, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο δηαδηθαζίεο φπνπ ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ είλαη ελεξγφο. Ζ δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ (9) Ζ δηαδηθαζία έρεη 2 θφκβνπο απνθάζεσλ. Οη ρξφλνη αλακνλήο θα εθεζπραζκνχ είλαη ζρεηηθά κηθξνί θαη δελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο δηαδηθαζίαο 82

83 4.6.3 ύνηαξη και παπακολούθηζη παπαηςπιών ζηην OLAF 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 11 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β αλαθνξηθά κε ηελ ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δειψζεσλ παξαηππηψλ ζηελ 12 Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (OLAF). 2. Βαζηθή δηαδηθαζία 2.1 Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη Αξκόδην ζηέιερνο Μνλάδαο Β : Δίλαη ην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ δειηίσλ παξαηππηψλ ησλ ηειερψλ ηεο ππεξεζίαο ηειέρε Μνλάδαο Α θαη Β : πκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαζψο απνζηέιινπλ ζην αξκφδην ζηέιερνο ηηο δειψζεηο παξαηππηψλ πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη κεηά απφ δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο Πξνϊζηάκελνο Αξρήο Πιεξωκήο : Διέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηα δειηία παξαηππηψλ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Απνζηέιιεη ηα δειηία παξαηππηψλ ζηελ ΔΓΔΛ θαη ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπο. 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Γειηίν Παξαηππηψλ 1831/ Γειηίν Παξαηππηψλ 1681/ Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ππνβνιήο δειψζεσλ παξαηππηψλ 11 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 12 Απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) είλαη λα πξνζηαηεχεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη θάζε άιιεο παξάηππεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπησκάησλ εληφο ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ. Δπηδηψθνληαο ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο κε ηξφπν ππεχζπλν, δηαθαλή θαη απνδνηηθφ απφ πιεπξάο θφζηνπο, ε OLAF απνβιέπεη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο. 83

84 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ( 4 θνξέο ηνλ ρξφλν) φπσο αλαθέξεηαη ζην επφκελν δηάζηεκα εκεξνκεληψλ θάζε έηνπο ( απφ 25/1 έσο 31/1, απφ 25/4 έσο 21/4, απφ 20/7 έσο 25/7, απφ 25/10 έσο 31/10) πρλφηεηα εθηέιεζεο δηαδηθαζίαο : 4 θνξέο ηνλ ρξφλν. 2.4 Βήκαηα Γηαδηθαζίαο Σν αξκφδην γηα ηελ ζχληαμε θαη απνζηνιή ησλ Γειηίσλ Παξαηππίαο ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ζπληάζζεη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ ησλ Μνλάδσλ Α θαη Β φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ παξαηππηψλ. ( 1 ψξα) Σν αξκφδην ζηέιερνο ελεκεξψλεη κε ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α θαη Β πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξαδψζνπλ ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα ζπκπιεξσκέλα Γειηία Παξαηππηψλ ( 1 ιεπηφ) Σα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α -Β παξαιακβάλνπλ ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ππνβνιή δειψζεσλ παξαηππηψλ ( 10 ιεπηά) Σα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ ζπγθεληξψλνπλ θαη κειεηνχλ ηα δειηία παξαηππηψλ φπσο πξνέθπςαλ απφ επξήκαηα δηθψλ ηνπο ειέγρσλ ( 4 ψξεο) Σα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ απνζηέιινπλ ηα δειηία παξαηππηψλ πξνο ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ( 10 ιεπηά) Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ειέγρεη ηα Γειηία Παξαηππηψλ ηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ηνπο. ( 1 εκέξα γηα φια ηα δειηία) Δάλ ην αξκφδην ζηέιερνο δηαπηζηψζεη φηη ηα δειηία παξαηππηψλ είλαη ειιηπή ηφηε ελεκεξψλεη ηα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ γηα επαλέιεγρν θαη απνζηνιή ησλ δειηίσλ ( 10 ιεπηά) Δάλ ην αξκφδην ζηέιερνο απνδέρεηαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ δειηίσλ ηφηε πξνσζεί ηα δειηία παξαηππηψλ κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Μνλάδαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ( 1 ιεπηφ) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ειέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηα ππνβαιιφκελα δειηία παξαηππηψλ. ( 1 ψξα) 84

85 Δάλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο δελ απνδερζεί ην πεξηερφκελν ησλ δειηίσλ παξαηππηψλ ηφηε ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β λα επαλειέγμεη ηα δειηία. ( 5 ιεπηά) Δάλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο απνδερζεί ην πεξηερφκελν ησλ δειηίσλ ηφηε ππνγξάθεη ηα δειηία ( 1 ιεπηφ) Σν ζηέιερνο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιακβάλεη ηα ππνγεγξακκέλα δειηία παξαηππηψλ θαη ηα απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο ζηελ ΔΓΔΛ ( Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ). ( 30 ιεπηά) Σν ζηέιερνο ηνπ πξσηνθφιινπ ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β φηη απέζηεηιε ηα δειηία παξαηππηψλ ζηελ ΔΓΔΛ ( 1 ιεπηφ) Σν αξκφδην ζηέιερνο θαηαρσξεί ηηο παξαηππίεο ζην ειεθηξνληθφ αξρείν << Παξαθνινχζεζε Παξαηππηψλ>> ψζηε λα δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ αλαθνηλψζεσλ κέρξη ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπο. ( 2 ψξεο) 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ αξρείν Οινθιήξσζε θαηαρψξεζεο παξαηππηψλ ζην ειεθηξνληθφ 13 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειέζεη ε Αξρή Πιεξσκήο ηειεηψλεη κε ηελ νινθιήξσζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Χζηφζν ζην ζχλνιν ηεο ε δηαδηθαζία γηα λα νινθιεξσζεί απαηηνχληαη θάπνηεο ελέξγεηεο απφ ηελ ΔΓΔΛ (Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ) φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ ΔΓΔΛ αθνχ παξαιάβεη ηα δειηία παξαηππίαο απφ ηελ Αξρή Πιεξσκήο ηα απνζηέιιεη ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF). Μεηέπεηηα απνζηέιιεη ζηελ Αξρή Πιεξσκήο θαηαιφγνπο αλαθνηλψζεσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ζηελ OLAF θαζψο θαη θαηαιφγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο παξαηππηψλ θαη νπνίνη επηζπλάπηνληαη ζην αξρείν << Γειψζεηο Παξαηππηψλ>> 85

86 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 86

87 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 14 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 8 (βιέπε παξάξηεκα-πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 002:07:59:10 Υξφλνο αλακνλήο 000:04:26:50 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 000:05:59:04 πλνιηθφο ρξφλνο 003:03:32:35 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 601,59 14 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλαιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 87

88 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 11% 10% 10% 5% 64% ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ πγθέληξωζε δειηίωλ παξαηππηώλ Μνλάδαο A πγθέληξωζε δειηίωλ παξαηππηώλ Μνλάδαο B Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Παξαηεξνχκε φηη ε ελέξγεηα πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο είλαη ν έιεγρνο δειηίσλ παξαηππηψλ. Πξνθχπηεη αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. 88

89 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 15% 6% 6% 9% 9% 6% 9% 7% 25% 8% Απνζηνιή δειηίωλ παξαηππηώλ Απνζηνιή ελεκέξωζεο ζε ζηειέρε Μνλάδαο Α ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΓΔΛΣΙΩΝ Παξαιαβή ελεκεξωηηθνύ ζεκεηώκαηνο ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΑ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ πξνψζεζε δειηίσλ παξαηππηψλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο Β. Οη ππφινηπεο ελέξγεηεο ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ ηζφπνζα ζηνλ ρξφλν εθεζπραζκνχ. 89

90 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 9% 6% 4% 16% 37% 16% 4% 8% ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ ΠΡΟ ΔΓΔΛ 25,50 ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ 221,76 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ 48,00 ΤΝΣΑΞΗ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 24,00 πγθέληξωζε δειηίωλ παξαηππηώλ Μνλάδαο A 96,00 πγθέληξωζε δειηίωλ παξαηππηώλ Μνλάδαο B 96,00 ΣΔΛΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 51,12 Τπόινηπεο 37,84 Παξαηεξήζεηο Ο έιεγρνο δειηίσλ παξαηππηψλ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν θφζηνο σο ελέξγεηα ιφγν πςεινχ ρξφλνπ εθηέιεζεο. Αθνινπζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο δειηίσλ παξαηππηψλ ησλ Μνλάδσλ κε ηζφπνζνπο ρξφλνπο. Πξνθχπηεη αλάγθε απηνκαηνπνίεζεο ηδηαίηεξα ηεο ελέξγεηαο ειέγρνπ δειηίσλ παξαηππηψλ. 90

91 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 2% 5% 20% 73% Πξνϊζηάκελνο ππεξεζίαο 1 ΩΡΑ/05 ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 4 ΩΡΔ/50 ΛΔΠΣΑ/14 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 17ΩΡΔ/13 ΛΔΠΣΑ/54 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 4 ΩΡΔ Παξαηεξήζεηο Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αξκφδηνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Β ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ρξφλν εθηέιεζεο γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. 91

92 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 4% 5% 32% 45% 14% Πξνϊζηάκελνο ππεξεζίαο 01 ΩΡΑ/24ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 36ΛΔΠΣΑ/07 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 01 ΩΡΑ/57ΛΔΠΣΑ/57 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 10ΛΔΠΣΑ/30 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 14ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Ο πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο θαη ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β θαηαιακβάλνπλ ην πεξηζζφηεξν ρξφλν αλακνλήο γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ παξάιιειε ελαζρφιεζε ηνπο θαη κε άιια ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο. 92

93 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 10% 9% 22% 17% 42% Πξνϊζηάκελνο ππεξεζίαο 31ΛΔΠΣΑ/03 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 1ΩΡΑ/00 ΛΔΠΣΑ/08 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 2 ΩΡΔ/30 ΛΔΠΣΑ/48 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 1 ΩΡΑ/18 ΛΔΠΣΑ/45 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 35ΛΔΠΣΑ/00 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ν ρξφλνο εθεζπραζκνχ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β θαη Α φπνπ θαζπζηεξνχλ ζηηο ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ δειηίσλ παξαηππηψλ ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β. Δδψ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ( Βειηησηηθέο πξνηάζεηο) 93

94 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΚΟΣΟΤ 0% 4% 9% 19% 68% Πξνηζηάκελνο ΔΤΑΠ 52,48 ηέιερνο Μνλάδαο Α 111,67 ηέιερνο Μνλάδαο Β 410,59 Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 0,33 Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 25,85 Παξαηεξήζεηο ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα απνηππψλεηαη ην πςειφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ πςειφ ρξφλν εθηέιεζεο ελεξγεηψλ ηνπ αξκνδίνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Β. 94

95 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Οη ρξφλνη εθεζπραζκνχ θαη αλακνλήο είλαη κηθξνί θαη δελ επεξεάδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 24 ελέξγεηεο Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 2 θφκβνπο απφθαζεο Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ αξκνδίνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο Β 95

96 4.6.4 Γιαδικαζία Δλέγσων 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 15 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μνλάδα Β, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο πάλσ ζε θπζηθφ-νηθνλνκηθφ αληηθείκελν κε απνδέθηεο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο-δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη πξάμεηο. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη επαιήζεπζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεινπκέλσλ δαπαλψλ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηελ ηέινο ηελ επαξθή εμαζθάιηζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ. 2. Βαζηθή δηαδηθαζία 2.1 Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη ηειέρε Μνλάδαο Β : πκκεηέρνπλ ζε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ν ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, ζηελ ζχληαμε ησλ πνξηζκάησλ, ζηνλ έιεγρν πξνηάζεσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, ζηνλ έιεγρν απιψλ παξαηππηψλ, ζηνλ έιεγρν αληηξξήζεσλ απφ ηνπο ηειηθνχ δηθαηνχρνπο, ζηελ ζχληαμε ηειηθνχ πνξίζκαηνο, ζηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην ΟΠ, ζηελ εηζήγεζε δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη ζηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β : Απνθαζίδεη ηελ νκάδα πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν, ειέγρεη ηα πνξίζκαηα ειέγρσλ θαη ηα ζρέδηα ειέγρσλ Πξνϊζηάκελνο Αξρήο Πιεξσκήο : Διέγρεη ηελ απφθαζε ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπ, ειέγρεη θαη εγθξίλεη ηα ζρέδηα θαη ηα ηειηθά πνξίζκαηα ειέγρσλ 15 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 96

97 2.1.4 Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β : Πξνσζεί ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ηα ζρέδηα θαη ηα ηειηθά πνξίζκαηα ειέγρσλ γηα έγθξηζε Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Απνζηέιιεη θαη παξαιακβάλεη ηαρπδξνκηθψο ηα πνξίζκαηα ειέγρσλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο φπσο επίζεο θαη ηηο εηζεγήζεηο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Δξσηεκαηνιφγηνπ Διέγρνπ Σειηθνχ Γηθαηνχρνπ Έγγξαθν ειέγρσλ Αξρήο Πιεξσκήο Πξφηππν έγγξαθν πνξηζκάησλ ειέγρνπ Δξσηεκαηνιφγηνπ Διέγρνπ Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Έγγξαθν εηζήγεζεο δεκνζηνλνκηθνχ ζθάικαηνο Έγγξαθν απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο Έγγξαθν ηειηθνχ πνξίζκαηνο ειέγρνπ Πξφηππν απφθαζεο ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπ Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα δηεμαγσγήο ειέγρσλ 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο ε κεγάιν πνζνζηφ νη έιεγρνη πξνηείλνληαη δεηγκαηνιεπηηθά κέζα απφ έλα ζχλνιν ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ (Risk Analysis), φπνπ επηιέγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ηα πην επηθίλδπλα έξγα γηα έιεγρν κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο βάζηκεο ππφλνηαο ή θαηαγγειίαο γηα παξαηππίεο, δηελεξγείηαη έθηαθηνο έιεγρνο θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο. Tέινο ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ν έιεγρνο αλαηίζεηαη ζε εηδηθή νκάδα Ζ ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ είλαη πεξίπνπ 3 θνξέο ην έηνο 2.4 Βήκαηα δηαδηθαζίαο Σα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β ζρεδηάδνπλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ειέγρνπ (Σελ νκάδα ειέγρνπ, ην λνκηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, 97

98 ηνπο ιφγνπο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηε κέζνδν ειέγρνπ, ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ θαη ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα) (2 εκέξεο) Ζ Γξακκαηέαο ηεο Μνλάδαο Β πξνσζεί ηo ζρέδην ειέγρνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο. (5 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Β ειέγxεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη παξακέηξνπο ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ. (30 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλεί γίλεηαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Μνλάδαο (2 ψξεο) ε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεί ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηελ απφθαζε ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηελ κεηαθίλεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ( 30 ιεπηά) Ζ γξακκαηέαο ηεο Μνλάδαο Β πξνσζεί πξνο έιεγρν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ηελ απφθαζε ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπκεηαθηλήζεηο. (5 ιεπηά) Ο πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο ειέγρεη ηελ απφθαζε ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπ. (15 ιεπηά) ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλεί γίλεηαη επαλέιεγρνο ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΔΤΑΠ ( 1 ψξα) ε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεί ππνγξάθεη ηελ έγθξηζε ζχζηαζεο νκάδαο ειέγρνπ. (1 ιεπηφ) Αθνινπζεί ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγζνχλ ( 30 ιεπηά) Αθνχ ελεκεξσζνχλ νη θνξείο δηελεξγείηαη έιεγρνο, Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ πεξηιακβάλεη: ( 16 αλαθνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ γίλεηαη ζηελ ππνζεκείσζε ηεο ζειίδαο) Δπηηφπνπ επίζθεςε ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ έδξα ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 16 Έρεη γίλεη ε παξαδνρή φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη εθηφο έδξαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 2 ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β κε κέζν αξηζκφ 3 εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο γίλεη εληφο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ παξακέλεη 2 ελψ ν κέζνο αξηζκφο εκεξψλ ειέγρνπ είλαη 2. 98

99 πγθέληξσζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ Έιεγρνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πξάμεο πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ειέγρσλ κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ Δμαγσγή αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε αληηζηνηρία κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ Πηζαλέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε Οινθιήξσζε ειέγρνπ Αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο αθνινπζεί ζχληαμε ησλ επξεκάησλ ειέγρνπ απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε (2 εκέξεο) Ζ γξακκαηέαο Μνλάδαο Β πξνσζεί ηελ έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο πξνο έγθξηζε (5 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Β ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηεο ζπληαρζείζαο έθζεζεο ειέγρνπ (1 ψξα) Δθφζνλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ έθζεζε γίλεηαη επαλέιεγρνο ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ απφ ηα ζηειέρε πνπ δηελήξγεζαλ ηνπο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Μνλάδαο (1 ψξα) Δάλ ζπκθσλήζεη κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηφηε ην ππνγξάθεη (1 ιεπηφ) Σν εγθεθξηκέλν πφξηζκα ειέγρνπ πξνσζείηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξρήο πιεξσκήο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν. (5 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ. (20 ιεπηά) Δάλ δελ ζπκθσλεί ηφηε γίλεηαη επαλεμέηαζε ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ ζχκθσλα κε δηνξζσηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Αξρήο Πιεξσκήο (1 ψξα) Δάλ ζπκθσλεί ηφηε ην ππνγξάθεη (1 ιεπηφ) Μεηέπεηηα ε ππάιιεινο πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο πξνσζεί ην πφξηζκα ειέγρνπ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο πξνο έγθξηζε. (10 ιεπηά) Αθνινπζεί ε παξαιαβή ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνξίζκαηνο. (5 ιεπηά) Σα ζηειέρε αθνινχζσο θαηαρσξνχλ ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΡΓΟΡΑΜΑ. (1 εκέξα) 99

100 Μεηέπεηηα ηα ζηειέρε νδεγνχληαη αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ ζε πξνηάζεηο γηα έθδνζε ή κε δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ (2 ιεπηά) Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ πεξηπηψζεηο γηα επηβνιή δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ηφηε πξνζδηνξίδνπλ θαη ζπληάζζνπλ ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ησλ ειέγρσλ ην δεκνζηνλνκηθφ ζθάικα (1 ψξα). Μεηέπεηηα ελεκεξψλνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο γηα ππνβνιή αληηξξήζεσλ. (20 ιεπηά). Αθνχ ηηο παξαιάβνπλ (10 ιεπηά) θαη ηηο ειέγμνπλ (45 ιεπηά) ηφηε νδεγνχληαη ζε δχν απνθάζεηο α) Δθφζνλ δελ απνδερζνχλ ηηο αληηξξήζεηο ησλ ειεγρφκελσλ νδεγνχληαη ζηελ εηζήγεζε δεκνζηνλνκηθνχ ζθάικαηνο (40 ιεπηά). Μεηέπεηηα απνζηέιινπλ ηελ εηζήγεζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα έγθξηζε (30 ιεπηά). Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο εγθεθξηκέλεο απφθαζεο (5 ιεπηά) θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα δειηία παξαηππηψλ (40 ιεπηά) θαη θαηφπηλ ηελ απνζηέιινπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο, ζηελ ΔΓΔΛ θαη ζηελ αληίζηνηρε δηαρεηξηζηηθή αξρή (20 ιεπηά). β) Δάλ απνδερζνχλ ηηο αληηξξήζεηο νδεγνχληαη ζε απιφ έιεγρν παξαηππηψλ πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ Δθφζνλ δελ δηαπηζησζνχλ πξνηάζεηο γηα δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ηφηε ηα ζηειέρε νδεγνχληαη ζε έιεγρν απιψλ παξαηππηψλ. (1 ψξα) α) Δθφζνλ δελ δηαπηζησζνχλ παξαηππίεο ηφηε ζπληάζζνπλ ην ηειηθφ πφξηζκα (40 ιεπηά) θαη ην απνζηέιινπλ ζηνλ ειεγρφκελν θνξέα, ζηελ ΔΓΔΛ θαη ζηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή (20 ιεπηά) β) Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ παξαηππίεο θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα δειηία παξαηππηψλ (40 ιεπηά), κεηέπεηηα ζπληάζζνπλ ην πφξηζκα κ ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο (1 ψξα) θαη θαηφπηλ απνζηέιινπλ ην ηειηθφ πφξηζκα ειέγρνπ ζηνλ ειεγρφκελν θνξέα, ζηελ ΔΓΔΛ θαη ζηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο γηα ζπκκφξθσζε. (30 ιεπηά) Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ (1 ψξα) 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ Οινθιήξσζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ 17 Λφγν πιεζψξαο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δπζθνιίαο ζηελ κεηέπεηηα αξίζκεζε ηνπο ζπλέπηπμα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο φπσο παξαπάλσ. 100

101 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 101

102 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 18 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 48 (βιέπε παξάξηεκα- Πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 008:07:08:56 Υξφλνο αλακνλήο 001:03:49:54 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 005:05:48:50 πλνιηθφο ρξφλνο 016:00:35:57 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 2827,52 18 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλαιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 102

103 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 26% 6% 29% 13% 26% Γηελέξγεηα ειέγρνπ εθηόο έδξαο Καηαρώξεζε ζηνηρεηωλ ζην ΟΠ ρεδηαζκόο ειέγρωλ ύληαμε έθζεζεο ειέγρνπ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηεο πνπ απνξξνθνχλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο είλαη νη δηελέξγεηεο ειέγρσλ, ε ζχληαμε πνξηζκάησλ ειέγρνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ειέγρσλ. Παξνπζηάδεηαη αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο. 103

104 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 13% 35% 52% Δγγξαθε ελεκεξωζε θνξέωλ Πξνώζεζε πνξίζκαηνο ειέγρνπ ζηνλ ΓΓΔΑ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Παξαηεξνχληαη πςεινί ρξφλνη εθεζπραζκνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηνλ ιφγν φηη ελ ιφγν ελέξγεηεο ζπλδένληαη κε ηελ ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ θνξέσλ ( Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ηειηθνί δηθαηνχρνη) γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γειαδή ελψ ην ζρεηηθά αηηήκαηα απφ ηελ Αξρή Πιεξσκήο έρνπλ θχγεη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο κέρξη λα μεθηλήζεη ε επφκελε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο Αξρήο Πιεξσκήο κεζνιαβεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο. 104

105 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 9% 14% 14% 59% 4% Γηελέξγεηα ειέγρνπ εθηόο έδξαο 1.651,39 Γηελέξγεηα ειέγρνπ εληόο έδξαο 118,27 ρεδηαζκόο ειέγρωλ 384,30 ύληαμε έθζεζεο ειέγρνπ 384,50 Τπόινηπεο 240,72 Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηα ειέγρνπ εθηφο έδξαο θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ιφγν πςεινχ ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη ζπκκεηνρήο 2 ζηειερψλ. 105

106 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 3% 2% 1% 94% ηέιερνο Μνλάδαο Β 2 ΗΜΔΡΔ/18 ΩΡΔ/ 22 ΛΔΠΣΑ/34 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 2 ΩΡΔ/ 07 ΛΔΠΣΑ/36 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 1 ΩΡΔ/ 29 ΛΔΠΣΑ/13 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 1 ΩΡΑ Παξαηεξήζεηο Σα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 106

107 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 2% 8% 6% 4% 80% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 41 ΛΔΠΣΑ/07 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 26 ΛΔΠΣΑ/11 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 09 ΩΡΔ/30 ΛΔΠΣΑ/02 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 15 ΛΔΠΣΑ/37 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 59 ΛΔΠΣΑ/13 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Παξαηεξείηαη πςειφο ρξφλνο ζπλνιηθήο αλακνλήο απφ ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί πςειφ θφξην εξγαζηψλ θαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο ηεο Μνλάδαο. 107

108 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 10% 1% 3% 86% Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 02 ΗΜΔΡΔ/01 ΩΡΑ/48ΛΔΠΣΑ/58 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 01 ΩΡΑ/37ΛΔΠΣΑ/46 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 05 ΩΡΔ/39ΛΔΠΣΑ/51 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 40 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Ο ξφινο πνπ ζπλδέεηαη κε πςεινχο ρξφλνπο εθεζπραζκνχ είλαη ν ππάιιεινο πξσηνθφιινπ θαζψο κεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο εγγξάθσλ θαη ηεο επφκελεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ε παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ππάξρεη ρξφλνο δηαθνπήο ιφγν ζπκκεηνρήο ησλ εμσηεξηθψλ θνξέσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη επζχλεηαη ν ελ ιφγν ππάιιεινο. 108

109 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΚΟΣΟΤ 6% 94% ηέιερνο Μνλάδαο Β (Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ΔΤΑΠ) 2.653,51 Τπόινηπνη 163,70 Παξαηεξήζεηο Παξαηεξείηαη ζρέζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ ηεο Μνλάδαο Β κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο ιφγν ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηψλ. Ηδηαίηεξα ην θφζηνο απμάλεηαη ιφγν ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ ζηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ εθηφο έδξαο. 109

110 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Σα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηέρνπλ ηφζν ν Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο φζν θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Β ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ θαζπζηεξεί ζρεηηθά ηελ δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απαηηεί κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηψλ (49) Δκθαλίδεηαη κεγάινο αξηζκφο πηζαλψλ δηαδξνκψλ θαζψο ππάξρνπλ αξθεηνί θφκβνη απνθάζεσλ ( ζπλνιηθά 9) 110

111 4.6.5 Ππογπαμμαηιζμόρ Δκπαίδεςζηρ 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 19 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνβνιή ζπκκεηνρψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ. Οη εθπαηδεχζεηο θαιχπηνλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο Αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΤΑΠ Θέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ( ρξήζε Ζ/Τ, αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο Δζσηεξηθνί έιεγρνη 2. Βαζηθή δηαδηθαζία 2.1 Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο (ηέιερνο Μνλάδαο Γ ) : πκκεηέρεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ Μνλάδσλ ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο Πξνϊζηάκελνη Μνλάδωλ : πκκεηέρνπλ ζηελ δηεξεχλεζε αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ Μνλάδσλ ηνπο, ζπγθεληξψλνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πξνηάζεηο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο γηα ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο-παξαιείςεηο ηειέρε ΔΤΑΠ : πκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε πξνηάζεσλ ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ : Διέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηηα πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο 19 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 111

112 2.1.5 Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Πξνσζεί ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε Πξντζηάκελν ΔΤΑΠ θαη απνζηέιιεη ηελ ηειηθή πξφηαζεο ζπκκεηνρήο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ : Δλεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ΜΟΓ ( εμσηεξηθφ έγγξαθν) Πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο Yπ Οηθνλνκηθψλ (εμσηεξηθφ έγγξαθν) Γειηίν πξνηάζεσλ ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πγθεληξσηηθή εηζήγεζε ζπκκεηνρψλ Σειηθή πξφηαζε ζπκκεηνρψλ 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεχζεσλ ( εμσηεξηθψλ) μεθηλά κε ηελ παξαιαβή εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηελ ΜΟΓ θαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πρλφηεηα δηαδηθαζίαο : 2 θνξέο ηνλ ρξφλν ( Αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη Ηνπιίνπ) 2.4 Βήκαηα Γηαδηθαζίαο Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ παξαιακβάλεη ηαρπδξνκηθψο απφ ηελ ΜΟΓ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηηο πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνσζεί ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΔΤΑΠ πξνο ελεκέξσζε. (15 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο ελεκεξψλεη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ γηα ηηο πξνζθιήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. (10 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (20 ιεπηά) Οη Γξακκαηείο ησλ Μνλάδσλ παξαιακβάλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο (5 ιεπηά) 112

113 2.4.5 Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ δηεξεπλνχλ ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη δεηνχλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ( νη ελέξγεηεο γίλνληαη παξάιιεια θαη απαηηνχλ θαηά κέζν φξν 6 ψξεο) Σα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ θαηαξηίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. (1 εκέξα ζπλνιηθά) Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ ζπιιέγνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ ζηειερψλ (1 ψξα) θαη φπνπ απαηηείηαη δεηνχλ δηεπθξηλήζεηο-ηξνπνπνίεζεο. (1 ψξα) Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ ζπληάζζνπλ ζπγθεληξσηηθή εηζήγεζε ζπκκεηνρψλ (2 ψξεο) θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ ηνπο. (10 ιεπηά)) Ο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο ζπγθεληξψλεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο εηζεγήζεηο (20 ιεπηά) θαη φπνπ απαηηείηαη δεηά δηεπθξηλήζεηο ή ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο. (1ψξα) Ο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο ζπληάζζεη ηελ ηειηθή πξφηαζε ζπκκεηνρψλ. (1 εκέξα) Ο γξακκαηέαο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΔΤΑΠ παξαιακβάλεη ηελ ηειηθή πξφηαζε θαη ηελ πξνσζεί ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΔΤΑΠ (10 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΔΤΑΠ ειέγρεη ηελ ηειηθή πξφηαζε (1 ψξα) Δάλ δελ ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο γηα ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο (10 ιεπηά) Δάλ ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ππνγξάθεη ηελ ηειηθή πξφηαζε (1 ιεπηφ) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο ηελ ηειηθή πξφηαζε εθπαίδεπζεο ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ΜΟΓ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. (10 ιεπηά) 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ Οινθιήξσζε απνζηνιήο ηειηθψλ πξνηάζεσλ 113

114 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 114

115 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 20 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 5 (βιέπε παξάξηεκα-πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 007:07:14:23 Υξφλνο αλακνλήο 001:02:25:50 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:06:18:21 πλνιηθφο ρξφλνο 005:03:12:35 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 1840,30 20 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλαιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 115

116 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 2% 15% 19% 19% 19% 3% 2% 2% 19% Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Γ 1 ΗΜΔΡΑ. Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Β 1 ΗΜΔΡΑ Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Α 1 ΗΜΔΡΑ Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Γ 3 ΩΡΔ Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Β 3 ΩΡΔ Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Α 4 ΩΡΔ Γηακόξθωζε ηειηθήο πξόηαζεο 1 ΗΜΔΡΑ Αμηνιόγεζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Γ 3 ΩΡΔ Τπόινηπεο 7 ΩΡΔ/40 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο πξνηάζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ Μνλάδσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαιακβάλνπλ ηζφπνζν ρξφλν εθηέιεζεο θαη ηνλ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο ελέξγεηεο. 116

117 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 7% 33% 14% 7% 7% 8% 14% 10% Δλεκέξωζε πξνγξακκάηωλ εθπαίδεπζεο ζε ππεύζπλν εθπαίδεπζεο Κνηλνπνίεζε πξνγξακκάηωλ Κνηλνπνίεζε πξνγξακκάηωλ ζε πξνηζηάκελν Μνλάδαο Α Κνηλνπνίεζε πξνγξακκάηωλ ζε πξνηζηάκελν Μνλάδαο Β Κνηλνπνίεζε πξνγξακκάηωλ ζε πξνηζηάκελν Μνλάδαο Γ Πξνώζεζε πξνγξακκάηωλ εθπαίδεπζεο Πξνώζεζε ζε Πξνηζηάκελν ΔΤΑΠ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Παξαηεξνχκε φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ κηα ζρεδφλ ηζφπνζε ζπκκεηνρή ζηνπο ρξφλνπο εθεζπραζκνχ κε κεγαιχηεξεο ηεο θνηλνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη ηεο πξνψζεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 117

118 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 17% 6% 4% 4% 4% 11% 12% 8% 6% 11% 11% 6% Αμηνιόγεζε-ζπκπιήξωζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Β 105 Αμηνιόγεζε-ζπκπιήξωζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Γ 70 Γηακόξθωζε ηειηθήο πξόηαζεο 193 Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Α 140 Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Β 105 Γηεξεύλεζε αλαγθώλ Μνλάδαο Γ 105 Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Α 193 Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Β 194 Καηάξηηζε πξνηάζεωλ ζπκκεηνρήο Μνλάδαο Γ 193 ύληαμε ζπγθεληξωηηθήο εηζήγεζεο Μνλάδαο Α 70 ύληαμε ζπγθεληξωηηθήο εηζήγεζεο Μνλάδαο Β 71 Τπόινηπεο 273 Παξαηεξήζεηο Οη ελέξγεηεο κε ηα κεγαιχηεξα θφζηε είλαη ε θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρήο απφ ηα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ ηεο ππεξεζίαο φπσο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ. Παξνπζηάδεηαη αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο-απηνκαηνπνίεζεο. 118

119 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 13% 2% 2% 14% 11% 13% 19% 13% 13% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 1 ΩΡΑ/32 ΛΔΠΣΑ/58 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 9 ΩΡΔ ηέιερνο Μνλάδαο Α 8 ΩΡΔ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 8 ΩΡΔ/30 ΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 8 ΩΡΔ Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο 12 ΩΡΔ/05 ΛΔΠΣΑ/23 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 7 ΩΡΔ ηέιερνο Μνλάδαο Γ 8 ΩΡΔ Τπόινηπνη 35 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Τπάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή ζπκκεηνρήο ησλ ξφισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ελεξγεηψλ 119

120 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 3% 3% 6% 3% 19% 10% 5% 18% 33% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 21 ΛΔΠΣΑ/43 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 40 ΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Α 20 ΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 1 ΩΡΑ ηέιερνο Μνλάδαο Β 30 ΛΔΠΣΑ Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο 3 ΩΡΔ/25 ΛΔΠΣΑ/43 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ/50 ΛΔΠΣΑ ηέιερνο Μνλάδαο Γ 2 ΩΡΔ Τπόινηπνη 16 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Δκθαλίδνληαη πςεινί ρξφλνη αλακνλήο ζηνπο ξφινπο ηνπ ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ. Απηφ δείρλεη παξάιιειε ελαζρφιεζε θαη κε άιια δεηήκαηα ησλ Μνλάδσλ ηνπο. 120

121 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 10% 4% 15% 15% 8% 3% 4% 7% 34% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 02 ΩΡΔ/10 ΛΔΠΣΑ/22 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Πξνϊζηακέλνπ ΔΤΑΠ 1 ΩΡΑ/10 ΛΔΠΣΑ/16 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 30 ΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 38 ΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο 4 ΩΡΔ/50 ΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 2 ΩΡΔ/05 ΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ/25 ΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 31ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Δκθαλίδεηαη έλαο ζρεηηθά πςειφο ρξφλνο εθεζπραζκνχ ζηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο θαζψο νη ππάξρνπλ ελέξγεηεο ηνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Μνλάδσλ φπσο ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ δηαδηθαζία. 121

122 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΚΟΣΟΤ 11% 3% 4% 16% 13% 11% 15% 11% 16% Πξνηζηάκελνο ΔΤΑΠ 74,5 Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Α 315,3 ηέιερνο Μνλάδαο Α 193,0 Πξνηζηάκελνο Μνλάδα Β 298,0 ηέιερνο Μνλάδαο Β 193,5 Γηαρεηξηζηήο δηθηύνπ - Τπεπζπλνο εθπαηδεπζεο 270,8 Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Γ 245,5 ηέιερνο Μνλάδαο Γ 193,0 Τπόινηπνη 53,1 Παξαηεξήζεηο Τπάξρεη ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή ζην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ελεξγεηψλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Μνλάδσλ, ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο. 122

123 ΔΠΗΠΛΔΟΝ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη παξάιιεια απφ ηηο Μνλάδεο Α, Β θαη Γ ηεο ππεξεζίαο Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο Οη ρξφλνη αλακνλήο θαη εθεζπραζκνχ παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο Σν ζχλνιν ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ζρεηηθά πςειφ (35), γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξηα βειηίσζεο Πνιχ κηθξφο αξηζκφο θφκβσλ απνθάζεσλ (1) Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν θαζψο αξθεηέο ελέξγεηεο ηξέρνπλ παξάιιεια ζε 3 Μνλάδεο. Άξα ν ρξφλνο εθηέιεζεο πξνζηίζεηαη ελψ ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακέλεη ίδηνο 123

124 4.6.6 Καηάπηιζη Δνεπγειών Σεσνικήρ Βοήθειαρ ηήπιξηρ 1.πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 21 Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζε επίπεδν ελεξγεηψλ γηα ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Πιεξσκήο (θαηάξηηζε πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνο έγθξηζε). 2.1 Φνξείο-Οξγαληθέο Μνλάδεο- Ρόινη 2. Βαζηθή δηαδηθαζία Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ : πκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ησλ πξνηάζεσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαξηίδεη ην ζρέδην πξνηάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο θαη ηέινο ζπληάζζεη ην ηειηθφ εηήζην πξφγξακκα ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο Πξνϊζηάκελνη Μνλάδωλ : Δηζεγνχληαη πξνηάζεηο αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ηνπο, αμηνινγνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην ζρέδην πξνηάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο, ππνβάιινπλ δηεπθξηλήζεηο εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ Γξακκαηείο Μνλάδωλ : Πξνσζνχλ πξνηάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ ζπκβάιινληαο ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ Μνλάδσλ Πξνϊζηάκελνο Αξρήο Πιεξωκήο : Διέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ην ζρέδην εθηέιεζεο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ : Απνζηέιιεη ην ηειηθφ εηήζην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο πξνο έγθξηζε 21 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην αξρείν Παξάξηεκα Πηλάθσλ Γηαδηθαζηψλ 124

125 2.2 Έγγξαθα-Γηθαηνινγεηηθά Γηαδηθαζίαο Αηηηνινγηθή έθζεζε ζθνπηκφηεηαο Δηήζην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο Δηζήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο 2.3 Γεγνλόο Δθθίλεζεο Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο ( Αξρέο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο γίλεηαη ε θαηάξηηζε πξνηάζεσλ απφ ηηο εηδηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο-ειέγρνπ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο). 2.4 Βήκαηα δηαδηθαζίαο Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ εηζεγνχληαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ηνπο. (1 εκέξα) Οη Γξακκαηείο ησλ Μνλάδσλ πξνσζνχλ ηηο πξνηάζεηο ζηνλ ππάιιειν πξσηνθφιινπ. (10 ιεπηά) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ πξνσζεί ηηο παξαιεθζείζεο πξνηάζεηο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ. (20 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ ειέγρεη ηηο πξνηάζεηο (2 ψξεο) Δάλ δελ ζπκθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο ή εάλ δηαπηζηψζεη θάπνηα αζάθεηα ηφηε ππνβάιιεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ (1 ψξα) θαη ηηο πξνσζεί ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ γηα ζρεηηθή δηφξζσζε (10 ιεπηά). Καηφπηλ νη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ ππνβάιινπλ δηεπθξηλήζεηο (1 ψξα) θαη ηηο πξνσζνχλ κέζσ ηεο γξακκαηείαο ησλ Μνλάδσλ ηνπο (5 ιεπηά) Δάλ ζπκθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο θαηαξηίδεη ην ζρέδην πξνηάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο (2 εκέξεο) θαη ην πξνσζεί ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ κέζσ ησλ ππαιιήισλ γξακκαηεηψλ ηνπο. (5 ιεπηά) Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ παξαιακβάλνπλ ην ζρέδην πξφηαζεο ( 2 ιεπηά), ην κειεηνχλ (30 ιεπηά) θαη ην ππνγξάθνπλ (1 ιεπηφ) Οη Γξακκαηείο ησλ Μνλάδσλ πξνσζνχλ ηα ππνγεγξακκέλα ζρέδηα πξνηάζεσλ ζηνλ ππάιιειν πξσηνθφιινπ (5 ιεπηά) 125

126 2.4.7 Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ πξνσζεί ηα ζρέδηα πξνηάζεσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο (4 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ειέγρεη ζε ηειηθφ βαζκφ ηα ζρέδηα πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο (1 ψξα) Δάλ δελ ζπκθσλεί κε ην ζρέδην πξφηαζεο ελεκεξψλεη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ γηα ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο-δηνξζψζεηο. (30 ιεπηά) Δάλ ζπκθσλεί ππνγξάθεη ην ζρέδην θαηάξηηζεο (1 ιεπηφ) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ πξνσζεί ην ππνγεγξακκέλν ζρέδην θαηάξηηζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ (4 ιεπηά) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ ζπληάζζεη ην ηειηθφ εηήζην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο-ζηήξημεο ( 1 εκέξα) Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο ην ηειηθφ εηήζην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο πξνο έγθξηζε (10 ιεπηά). 2.5 Γεγνλόηα ηεξκαηηζκνύ Οινθιήξσζε απνζηνιήο ηειηθνχ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο. 126

127 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 127

128 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 22 Αλάιπζε δηαδξνκήο Ο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο ππνιφγηζε ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πεξίπησζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ είλαη 10 (βιέπε παξάξηεκα- Πίλαθεο δηαδξνκψλ). Παξαθάησ εκθαλίδνληαη πίλαθεο κε εθηηκψκελεο ηηκέο ρξφλσλ θαη θφζηνπο γηα νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία. Πίλαθαο ρξφλσλ Υξφλνο εθηέιεζεο 006:06:03:41 Υξφλνο αλακνλήο 000:07:44:32 Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:06:11:39 πλνιηθφο ρξφλνο 006:04:01:40 Πίλαθαο θφζηνπο πλνιηθφ θφζηνο 1891,70 22 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιχζεσλ δηαδξνκήο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα αλαιπζε δηαδξνκψλ δηαδηθαζηψλ 128

129 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 36% 46% 18% Καηάξηηζε ζρεδίνπ πξνηάζεωλ ΣΒ ύληαμε ηειηθνύ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ΣΒ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ ελέξγεηεο ηεο θαηάξηηζεο ζρεδίνπ πξνηάζεσλ θαη ε ζχληαμε ηειηθνχ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο θαηαιακβάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν εθηέιεζεο. Πξνθχπηεη αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε 129

130 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 12% 9% 54% 25% Έιεγρνο Δηζήγεζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Γ Πξνώζεζε εηζεγήζεωλ Τπόινηπεο Παξαηεξήζεηο Ζ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ έρεη αλαινγηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο ελέξγεηα ζηνλ ρξφλν εθεζπραζκνχ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κηθξή θαζπζηέξεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο, ιφγν απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 130

131 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ-ΚΟΣΟΤ 6% 3% 4% 15% 15% 1% 15% 30% 11% Διεγρνο ζρεδίνπ πξνηάζεωλ 58 Έιεγρνο 82 Δηζήγεζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Α 281 Δηζήγεζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Β 281 Δηζήγεζε πξνηάζεωλ Μνλάδαο Γ 211 Καηάξηηζε ζρεδίνπ πξνηάζεωλ ΣΒ 561 Μειέηε ζρεδίνπ-πξνηζηάκελνο Γ 26 ύληαμε ηειηθνύ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ΣΒ 281 Τπόινηπεο 112 Παξαηεξήζεηο Ζ θαηάξηηζε ζρεδίνπ πξνηάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν θφζηνο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε πςειφ ρξφλν εθηέιεζεο. Ηζφπνζε ζπκκεηνρή ησλ εηζεγήζεσλ πξνηάζεσλ ησλ Μνλάδσλ. Πξνθχπηεη Αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε. 131

132 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 13% 3% 2% 16% 16% 50% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 1 ΩΡΑ/16 ΛΔΠΣΑ/45 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 8 ΩΡΔ/42 ΛΔΠΣΑ/17 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 8 ΩΡΔ/42 ΛΔΠΣΑ/17 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΗΜΔΡΑ/2 ΩΡΔ/44 ΛΔΠΣΑ/20 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 6 ΩΡΔ/51 ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπόινηπνη 1 ΩΡΑ/30 ΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 50%) ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 132

133 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 9% 8% 6% 5% 26% 14% 6% 6% 20% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 35 ΛΔΠΣΑ/15 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Α 25 ΛΔΠΣΑ/56 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 22 ΛΔΠΣΑ/49 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 1 ΩΡΑ/03 ΛΔΠΣΑ/46 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 28 ΛΔΠΣΑ/46 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ/34 ΛΔΠΣΑ/55 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 29 ΛΔΠΣΑ/59 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 2 ΩΡΔ/01 ΛΔΠΣΑ/53 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Γ 43 ΛΔΠΣΑ/46 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Τπάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή ησλ ξφισλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ ελεξγεηψλ. 133

134 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΥΡΟΝΧΝ ΔΦΖΤΥΑΜΟΤ 11% 2% 5% 5% 10% 7% 8% 14% 38% Πξνϊζηάκελνο ΔΤΑΠ 12 ΛΔΠΣΑ/56 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Α 45 ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α 42 ΛΔΠΣΑ/53 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 57 ΛΔΠΣΑ/53 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Β 1 ΩΡΑ/05 ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Β 1 ΩΡΑ/57 ΛΔΠΣΑ/48 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Τπάιιεινο πξωηνθόιινπ 5 ΩΡΔ/30 ΛΔΠΣΑ/42 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ/28 ΛΔΠΣΑ/49 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Γξακκαηέαο Μνλάδαο Γ 1 ΩΡΑ/35 ΛΔΠΣΑ/38 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Παξαηεξήζεηο Ο ππάιιεινο πξσηνθφιινπ ζπλδέεηαη κε έλα ζρεηηθά πςειφ ρξφλν εθεζπραζκνχ θαζψο πξνσζεί θαη παξαιακβάλεη πξνηάζεηο θαη ζρέδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν κηα κηθξή θαζπζηέξεζε 134

135 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΡΟΛΧΝ-ΚΟΣΟΤ 13% 6% 16% 16% 49% Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Α 304,67 Πξνηζηάκελνο Μνλάδα Β 304,67 Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Γ'- Τπόινγνο/Γηαρεηξηζηήο 933,44 Πξνηζηάκελνο Μνλάδαο Γ 243,92 Τπόινηπνη 104,89 Παξαηεξήζεηο Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ ζπλδέεηαη κε πςειά θφζηε ιφγν ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ελέξγεηαο πνπ απαηηνχλ πςεινχο ρξφλνπο εθηέιεζεο. 135

136 ΔΠΗΠΛΔΟΝ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία ζπλνιηθά Ο ρξφλνο εθεζπραζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο πξνθαιψληαο κηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία εμειίζζεηαη ζε πνιιέο παξάιιειεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη εζσηεξηθά ζηηο Μνλάδεο ηεο ππεξεζίαο. Μεγάινο αξηζκφο ελεξγεηψλ (42) Μηθξφο αξηζκφο θφκβσλ απνθάζεσλ (2) 5 ΒΔΛΣΙΧΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Οη βειηησηηθέο πξνηάζεηο θαιχπηνπλ κηα ζεηξά αιιαγψλ φπσο: απηνκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πεξηθνπή πεξηηηψλ ελεξγεηψλ, εθαξκνγή δεηγκαηνιεπηηθψλ έιεγρσλ πξντζηακέλσλ, ελίζρπζε πξνζσπηθνχ, ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη απνηχπσζε ησλ βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ ζε θάζε δηαδηθαζία μερσξηζηά θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο θαη ζηηο ηξνπνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ ζε εηήζηα βάζε θαη εμαγσγή ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 136

137 5.1 Καηάπηιζη Αιηημάηυν Πληπυμήρ Γιεςπυπαφκών Γικηύυν Απνηππψλνληαο κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ δηαδηθαζία αηηεκάησλ πιεξσκψλ ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ θαη έρνληαο ππφςε ην έληππν ζηνρνζεζίαο ηεο ππεξεζίαο φπνπ πξνβιέπεη κέγηζην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο λα είλαη πεξίπνπ 10 εκέξεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηφζν νη ρξφλνη φζν θαη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θπκαίλνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Χζηφζν φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε 3 βειηησηηθέο πξνηάζεηο έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν θξίζηκεο παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο 1) Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αίηεζεο πιεξσκήο είλαη έλαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλνο κε ηελ δηεθπεξαίσζε θξίζηκσλ ελεξγεηψλ γεγνλφο πνπ κεηαθπιχεηε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο δηαδηθαζίαο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα αζρνιείηαη θαη δεχηεξν ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α φπνπ εθείλν ην δηάζηεκα πηζαλφλ λα ππναπαζρνιείηαη θπξίσο ζε ελέξγεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ειέγρνπο ζηνηρείσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αθελφο κεηψλεηαη ζρεηηθά ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο αθνχ πιένλ αζρνινχληαη 2 ζηειέρε ( ην έλα ζηέιερνο αζρνιείηαη κε έιεγρν πιεξφηεηαο θαη ην άιιν κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο- Οη δηαδηθαζίεο εμειίζζνληαη παξάιιεια) 2) Μειεηψληαο ηνπο θφκβνπο ησλ απνθάζεσλ παξαηεξνχκε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο έρεη πηζαλφηεηα ζεηηθήο έγθξηζεο 95%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ελ γέλεη έιεγρνο είλαη πεξηζζφηεξν ηππηθφο παξά νπζηαζηηθφο θαζψο έρεη πξνεγεζεί πξνγελέζηεξνο έιεγρνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Α. πλεπψο ελαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο λα γίλεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ αξηζκφ αηηήζεσλ κεηψλνληαο έηζη ηηο θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 3) Με ηελ έλαξμε ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ ζα απνηειέζεη θνκβηθφ ζεκείν αιιαγψλ γηα ηελ ππεξεζία. Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν είλαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα ππάξρνπλ έηνηκεο θφξκεο κέζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φπνπ ζα 137

138 εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία απφ ην ζηέιερνο θαη ην ζχζηεκα ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν ζα ειέγρεη αλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ελέξγεηαο απφ 1 εκέξα ζε 4 ψξεο. Τηνζεηψληαο ηηο δχν βειηησηηθέο πξνηάζεηο πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο κε βειηηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξφλσλ θαη θφζηνπο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ην θαηλνχξγην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα. 23 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 23 Παξαηεξνχκε φηη νη κεηψζεθαλ 5 ελέξγεηεο θαη 1 θφκβνο απφθαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία. 138

139 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Απνηππψλνληαο ηηο αιιαγέο καο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο 003:02:22:25 002:01:55:16 32,04% Υξφλνο αλακνλήο 001:01:06:40 000:06:44:51 16% Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:05:06:40 001:04:02:24 8% πλνιηθφο ρξφλνο 005:04:21:53 003:06:26:13 31,39% Κφζηνο 756,84 449,880 40,56% Παξαηεξψληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψζεθε αμηφινγε κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο ζεκαληηθή κείσζε είρακε θαη ζην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ιφγν αληίζηνηρεο κεηαβνιήο ζηνπο ρξφλνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 139

140 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΟΝΧΝ 6,000 5,000 4,000 3,000 Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 2,000 1,000 0,000 Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 140

141 5.2 ύνηαξη-παπακολούθηζη Παπαηςπιών ζηην OLAF Παξαηεξψληαο ηελ δηαδηθαζία ζχληαμε δειηίσλ παξαηππηψλ ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (OLAF) θαη έρνληαο ππφςηλ ην έληππν ζηνρνζεζίαο ηεο ππεξεζίαο θαηαιήγνπκε ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία βξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα πιαίζηα ρξφλσλ θαη θφζηνπο. Χζηφζν ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε 2 βειηησηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε θξίζηκσλ ζηνηρείσλ. 1) Μειεηψληαο ηα βήκαηα ηεο ελ ιφγν δηαδηθαζίαο παξαηεξνχκε ηελ εμήο ξνή δηαδηθαζηψλ. Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ζπληάζζεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πξνο ηα ηειέρε ησλ Μνλάδσλ Α θαη Β γηα λα ηνπ ππνβάιινπλ ηα δειηία παξαηππηψλ, ην απνζηέιιεη, ηα ζηειέρε ζπγθεληξψλνπλ ηα δειηία παξαηππηψλ θαη θαηφπηλ ηα πξνσζνχλ πάιη ζην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Β. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε ηα παξαπάλσ βήκαηα (θαηάξγεζε ζχληαμεο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο) κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ δηθηπαθνχ αξρείνπ (κεδακηλφ θφζηνο πινπνίεζεο) φπνπ ηα ζηειέρε ζα κπαίλνπλ κε πξνζσπηθφ θσδηθφ θαη ζα θαηαρσξνχλ ζε έηνηκεο θφξκεο ηα ζηνηρεία ησλ παξαηππηψλ ειέγρσλ. Έηζη ην αξκφδην ζηέιερνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηα δειηία παξαηππηψλ ρσξίο πεξηηηέο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θαη ηνπο ρξφλνπο ηεο δηαδηθαζίαο. Αλάινγε κείσζε ζα έρνπκε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ δειηίσλ αθνχ ζα είλαη πεξηζζφηεξν απηνκαηνπνηεκέλν. 2) Παξαηεξψληαο ηελ δηαδηθαζία παξαηεξνχκε φηη ε γξακκαηέαο ηνπ πξσηνθφιινπ ελεκεξψλεη ην αξκφδην ζηέιερνο φηη απέζηεηιε ηα δειηία παξαηππηψλ ζηελ ΔΓΔΛ θαη θαηφπηλ ην ζηέιερνο θαηαρσξεί ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. Απηφ ζεσξείηαη πεξηηηή ελέξγεηα θαη ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί. Τηνζεηψληαο ηηο δχν βειηησηηθέο πξνηάζεηο πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο κε βειηηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξφλσλ θαη θφζηνπο θαη 12 ιηγφηεξεο ελέξγεηεο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ην θαηλνχξγην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα. 141

142 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 142

143 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Απνηππψλνληαο ηηο αιιαγέο καο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά θπξίσο ηα κεγέζε ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο 002:07:59:10 001:07:35:57 34,95% Υξφλνο αλακνλήο 000:04:26:50 000:03:29:16 21,57% Υξφλνο εθεζπραζκνχ 000:05:59:04 000:02:47:10 53,44% πλνιηθφο ρξφλνο 003:03:32:35 002:05:11:16 23,07% Κφζηνο 601,46 412,25 31,45% Παξαηεξψληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψζεθε αμηφινγε κεηαβνιή ζηνπο ζπλνιηθνχο ρξφλνπο ηεο δηαδηθαζίαο (θπξίσο ζηνλ ρξφλν εθεζπραζκνχ θαζψο εκπιέθνληαη ιηγφηεξα ζηειέρε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), φπσο επίζεο θαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 143

144 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΟΝΧΝ 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 1,500 1,000 0,500 0,000 Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 144

145 5.3 Ππογπαμμαηιζμόρ Δκπαίδεςζηρ Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ Αξρή Πιεξσκήο θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ζπλνιηθά. ε πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηγξάςακε ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνηππψζακε ηελ ζπζρέηηζε ελεξγεηψλ θαη ξφισλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο θαη θφζηε. Παξαηεξνχκε φηη ε δηαδηθαζία επηδέρεηαη νξηζκέλεο βειηηψζεηο θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ. Πην αλαιπηηθά παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ αθνχ νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξνπλ θάηη ζηελ δηαδηθαζία αιιά θπξίσο θαιχπηνπλ ηππηθέο πιεπξέο ηεο ηεξαξρίαο. 1) Γηα λα ελεκεξσζεί ν θαζχιελ αξκφδηνο ππάιιεινο ( ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο) πξνεγείηαη κηα ζεηξά ελεκεξψζεσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα παζαιεηθζεί κε ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνλ ππάιιειν πξσηνθφιινπ ζηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο. 2) Σεο θαηάξηηζεο πξνηάζεσλ ζπκκεηνρψλ ησλ ζηειερψλ ησλ Μνλάδσλ πξνεγείηαη ε δηεξεχλεζε αλαγθψλ εθπαίδεπζεο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ. Καη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί θαζψο νη Πξντζηάκελνη αμηνινγνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ηηο πξνηάζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπο. 3) Θα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα ειεθηξνληθφ αξρείν ηειηθψλ πξνηάζεσλ εθπαίδεπζεο, φπνπ ν ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κειεηψληαο παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα λα θαηαξηίζεη ηελ πξφηαζε ζρεηηθά επθνιφηεξα κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ελέξγεηαο. 4) Ζ ελεκέξσζε ησλ Μνλάδσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα γίλεη κέζσ ζηνπο δηθηπαθνχ ινγαξηαζκνχο ησλ Πξντζηακέλσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ελεκέξσζε κέζσ ησλ ππαιιήισλ ηεο γξακκαηείαο. Τηνζεηψληαο ηηο δχν βειηησηηθέο πξνηάζεηο πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο κε βειηηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξφλσλ θαη θφζηνπο θαη 5 ιηγφηεξεο ελέξγεηεο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ην θαηλνχξγην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα. 145

146 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 146

147 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Απνηππψλνληαο ηηο αιιαγέο καο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά θπξίσο ηα κεγέζε ησλ ρξφλσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο 007:07:14:23 006:00:24:32 23,4% Υξφλνο αλακνλήο 001:02:25:50 001:00:26:30 18,46% Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:06:18:21 001:02:15:20 27,68% πλνιηθφο ρξφλνο 005:03:12:35 003:06:44:33 28,84% Κφζηνο 1840, ,441 21,19% Παξαηεξψληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψζεθε αμηφινγε κεηαβνιή θπξίσο ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο, ζηνπο ρξφλνπο εθεζπραζκνχ, ζηνπο ζπλνιηθνχο ρξφλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο θαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 147

148 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΟΝΧΝ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 3,00 2,00 1,00 0,00 Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 148

149 5.4 Καηάπηιζη Δηηζίος Ππογπάμμαηορ Σεσνικήρ Βοήθειαρ ηήπιξηρ Ζ δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ Αξρή Πιεξσκήο θαζψο κέζσ απηήο απνηππψλνληαη νη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Τπεξεζίαο ηφζν ζε ππνδνκέο φζν θαη ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Απνηππψλνληαο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηηο ελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη κηα πιεζψξα πξνβιεπνκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηζηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαη θφζηνο γηα ηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηψληαο ηηο ελέξγεηεο ηηο δηαδηθαζίαο παξαηεξνχκε φηη θαηαξρήλ νη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ εηζεγνχληαη ηηο πξνηάζεηο αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ηνπο, κεηέπεηηα ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ ηηο αμηνινγεί θαη θαηφπηλ ζπληάζζεη ην ζπλνιηθφ ζρέδην θαηάξηηζεο ελεξγεηψλ ηεο ππεξεζίαο. Ζ ελέξγεηα πνπ αθνινπζεί είλαη ε πξνψζεζε εθ λένπ ηνπ ζρεδίνπ πξνηάζεσλ ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ γηα ηειηθή κειέηε-έγθξηζε. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν πξνηείλνπκε λα θαηαξγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη φηη ηελ επαθνινπζεί ( απνζηνιή παξαιαβή) σο πιενλάδνπζα θαζψο νη πξνηάζεηο ησλ Μνλάδσλ έρνπλ ήδε ζπληαζεί απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. Γειαδή ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα έρεη πεξηζζφηεξν ηππηθφ παξά νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα. Σέινο ζα κπνξνχζε λα απηνκαηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν νη ελέξγεηεο ζχληαμεο ζρεδίνπ θαη ηειηθνχ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ φπνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ κειέηε παιαηφηεξσλ θαηαξηηζζέλησλ πξνγξακκάησλ λα απνηππψλεη κε πεξηζζφηεξν απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ πην πάλσ ελεξγεηψλ. Απνηππψλνληαο ηελ βειηησηηθή καο πξφηαζε πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο κε βειηηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξφλσλ θαη θφζηνπο θαη 12 ιηγφηεξεο ελέξγεηεο. 149

150 Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ην θαηλνχξγην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 150

151 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Απνηππψλνληαο ηηο αιιαγέο καο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά θπξίσο ηα κεγέζε ησλ ρξφλσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο 006:06:03:41 005:03:56:48 18,61% Υξφλνο αλακνλήο 000:07:44:32 000:03:11:23 59,35% Υξφλνο εθεζπραζκνχ 001:06:11:39 001:02:33:22 25,98% πλνιηθφο ρξφλνο 006:04:01:40 004:07:22:38 26,75% Κφζηνο 1891, ,044 11,048% Παξαηεξψληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψζεθε αμηφινγε κεηαβνιή θπξίσο ζηνπο ρξφλνπο αλακνλήο θαη εθεζπραζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο κηθξή κεηαβνιή ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 151

152 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΟΝΧΝ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 152

153 5.5 Γιαδικαζία Δλέγσυν ρφιηα Ζ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο εθπιεξψλεη έλα βαζηθφ ζεζκηθφ ηεο ξφιν ηεο Αξρήο Πιεξσκήο σο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. Χζηφζν ιφγν κε επαξθνχο ζηειέρσζεο ηεο Μνλάδαο ε ελ ιφγν δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κφλν 3-4 θνξέο ηνλ ρξφλν. Πάγην αίηεκα ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο Μνλάδαο Β κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ε Μνλάδα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ αμηνιφγεζε επξεκάησλ ειέγρσλ άιισλ εζληθψλ νξγάλσλ ή 24 ηδησηηθψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Βειηησηηθέο πξνηάζεηο χκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ αξκφδηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β, ελ φςεη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο , ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δξγφξακα ζα απνηειέζεη θνκβηθφ ζεκείν αιιαγψλ θαζψο ζα απηνκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο. 25 Μηα ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ, ειεθηξνληθή κεηαθνξά εγγξάθσλ, θφξκεο εηζαγσγήο θαη ειέγρνπ ζηνηρείσλ έξγσλ ζα κπνξέζνπλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα παξέρεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ κπνξεί λα απηνκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο αλαπηχζζεηαη παξαθάησ: 1) Ζ έγθξηζε ησλ πνξηζκάησλ ειέγρσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εηδηθψλ θνξκψλ. Σα ζηειέρε δειαδή ηεο ππεξεζίαο ζα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα πνξίζκαηα ειέγρσλ θαη ζα εηδνπνηνχληαη επίζεο ειεθηξνληθά 24 Ζ Αξρή Πιεξσκήο σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ειιεληθή ηδησηηθή εηαηξία ειέγρσλ θαη θχξην κέιεκα ηεο απνηειεί ε αμηνιφγεζε επξεκάησλ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο φπσο θαη ε δηαρείξηζε έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο ε Αξρή Πιεξσκήο έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ ηζπαληθή εηαηξία eptisa sevicios γηα δηελέξγεηα επηηφπησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ( 2000 ηνλ αξηζκφ) ζε θαηαζθεπαζηηθάηερληθά έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 25 Αλάγθε αλάπηπμεο ππνδνκψλ ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα δηαζθάιηζε εκπηζηεπηηθφηεηαοαθεξαηφηεηαο. 153

154 γηα ηελ έγθξηζε ηνπο. Έηζη κεηψλνληαη νη ρξφλνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κεηαθνξά εληχπσλ κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν ( ηαρπδξνκηθά) 2) Σν ίδην αθξηβψο ζα κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηελ ελέξγεηα ηεο απνζηνιήο-παξαιαβήο δεκνζηνλνκηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ- ΔΡΓΟΡΑΜΑ. 3) Μέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα απνηππψλνληαη ηα ζηάδηα εμέιημεο ησλ έξγσλ ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη θπζηθφ επίπεδν ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ζα ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα γηα ηελ επάξθεηα θαη επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ. Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ πιεξνθνξία ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Β ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζνχλ θαιχηεξα γηα ηνπο ζηνηρεία ησλ θνξέσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειέγμνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ειέγρνπ κπνξεί λα κεησζεί αθνχ ζα ππάξρεη ήδε ππάξρνπζα πιεξνθνξία. 4) Σέινο ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ( εληφο ηεο Μνλάδαο), φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη πνξίζκαηα ειέγρσλ θαη ε ήδε ππάξρνπζα εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζα βνεζήζεη αξθεηά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο. 26 Τηνζεηψληαο ηηο δχν βειηησηηθέο πξνηάζεηο πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο κε βειηηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξφλσλ θαη θφζηνπο 26 Λφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ειέγρσλ δελ ζεψξεζα ζθφπηκν λα πξνηείλσ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπ εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ησλ Πξντζηακέλσλ παξφηη ε πηζαλφηεηα ζεηηθήο έγθξηζεο είλαη πςειή. 154

155 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 155

156 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Απνηππψλνληαο ηηο αιιαγέο καο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ηα κεγέζε ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο 008:07:08:56 006:07:47:57 21,59% Υξφλνο αλακνλήο 001:03:49:54 001:03:18:47 4,08% Υξφλνο εθεζπραζκνχ 005:05:48:50 004:04:05:46 25,98% πλνιηθφο ρξφλνο 016:00:35:57 012:07:06:26 21,15% Κφζηνο 2827, ,086 11,048% Παξαηεξψληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψζεθε αμηφινγε κεηαβνιή θπξίσο ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο θαη εθεζπραζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο κηθξή κεηαβνιή ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 156

157 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΟΝΧΝ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΤΟΣ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 157

158 5.6 Καηασώπηζη Σόκυν ηο ΟΠ Παξαηεξψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαθξίλνπκε φηη απνηειείηαη απφ κηθξφ αξηζκφ ελεξγεηψλ, ξφισλ θαη θφκβσλ απνθάζεσλ. Δπίζεο νη ρξφλνη εθηέιεζεο, αλακνλήο, εθεζπραζκνχ είλαη ζρεηηθά κηθξνί φπσο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Παξάιιεια κε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα 27 ηξνπνπνηεζεί ελφςεη ΔΠΑ. Απνηππψλνληαο απηά ηα ζηνηρεία θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξνθχπηεη αλάγθε γηα βειηησηηθέο πξνηάζεηο αθνχ νη αιιαγέο ζα έρνπλ πνιχ κηθξφ αληίθξηζκα γηα ηελ ππεξεζία θαη ηελ Μνλάδα Α ζπλνιηθά. 27 χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ηφθνη δελ ζα αθαηξνχληαη απφ ηελ δαπάλε αιιά ν θνξέαο ζα ηα ζπκπιεξψλεη ζην έξγν. 158

159 5.7 ςγκπιηική Αξιολόγηζη Αλλαγών ζε εηήζια βάζη 28 Απνηππψλνληαο ζε εηήζηα βάζε ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κπνξνχκε λα απνηππψζνπκε κε έλαλ πην νινθιεξσκέλν ηξφπν ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ ππεξεζία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αιιαγέο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή. ΠΗΝΑΚΔ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ Παξάκεηξνη Γηαδηθαζίαο Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Πνζνζηηαία κεηαβνιή Υξφλνο εθηέιεζεο (εκέξεο) 71,03 53,02 25,36% Υξφλνο εθεζπραζκνχ (εκέξεο) 30,38 23,66 22,12% Υξφλνο αλακνλήο (εκέξεο) 13,61 11,01 19,09% πλνιηθφο ρξφλνο (εκέξεο) 96,08 73,25 23,76% Κφζηνο 16472, ,07 24,49% Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα δηαθξίλνπκε φηη ζεκεηψζεθε κηα αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ηφζν ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο, αλακνλήο θαη εθεζπραζκνχ φζν θαη ζηα ζπλνιηθά θφζηε ησλ ελεξγεηψλ. Ζ κείσζε απηή απνηππψλεη ηα νθέιε ηεο ππεξεζίαο κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 5 δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο νη ρξφλνη θαη ηα θφζηε πνπ θεξδίδνληαη κέζα απφ ηηο βειηησηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ ζε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο πφξσλ. Παξαθάησ απνηππψλνληαη δηαγξακκαηηθά νη παξαπάλσ κεηαβνιέο. 28 ηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ππνινγίδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζε έλα έηνο 159

160 ΗΜΔΡΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία Υξόλνο εθηέιεζεο Υξόλνο αλακνλήο Υξόλνο εθεζπραζκνύ πλνιηθόο ρξόλνο ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ ΚΟΣΟ Τπάξρνπζα δηαδηθαζία Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 160

161 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2008) << Γ Έθδνζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο>> Αζήλα Δπαγγειία Ζ. ηαθαβέιια (2006) <<πζηήκαηα επηρεηξεζηαθήο κνληεινπνίεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο>> Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Δ.Μ.Π Αζήλα Γεώξγηνο Η Κακπόιεο (2008) <<ρεδηαζκφο πξνηχπνπ ζπλφισλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ>> Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Δ.Μ.Π Αζήλα Καπιάλνγινπ Λάδαξνο (2007) <<ρεδηαζκφο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε>> Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ΔΓΓ Αζήλα Αρηιιέαο Κωλζηαληίλνπ (2008) <<Δθαξκνγή κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ BPMN>> Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δ.Μ.Π Αζήλα Λεωλίδαο Εακπεηάθεο (2006) <<Μεζνδνινγία γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ελδνεηαηξηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα>> Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο Δηδηθή ππεξεζία Αξρήο Πιεξωκήο (2007) <<Δγρεηξίδην δηαζθάιηζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ISO>> Αζήλα Αξηζηνκέλεο Μαθξήο (2006) <<πζηήκαηα ERP θαη βειηίσζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ>> Αζήλα SAP (2001) <<Activity based costing>> USA Suzanne Byrne, Erle Stower, Paula Torry, (2006) <<Activity based costing Implementation Success in Australia>>, Australia Liu Wei, Xiao Lin, Zeng Ming, Feng Hi (2008) << The Design of Activity-based Costing Model for Guohua Electric Power company>> China 161

162 Martin Owen and Jog Raj (2003) <<BPMN and Business Process Management>> Popkin Software, USA Marc Fasbinder (2007) <<Why business Processes?>> WebSphere Software Technical Sales, IBM USA S.E.Slack (2007) <<Using a phased methodology in business process management>> Author and business transformation communications consultant, USA Object Management Group (2006) <<Business process modeling notation specification>> USA Γηθηπαθνί Σόπνη

163 Π Α ΡΑ Ρ Σ Ζ Μ Α 163

164 Νομοθεηικό πλαίζιο Απσήρ Πληπυμήρ ΚΤΑ ύζηαζηρ Τπηπεζίαρ 1η ηποποποιηηική ΚΤΑ (2002) 2η ηποποποιηηική ΚΤΑ (2004) 3η ηποποποιηηική ΚΤΑ (2006) 4η ηποποποιηηική ΚΤΑ (2008) Νομοθεηικό πλαίζιο διαδικαζιών Καηάπηιζη αιηημάηων πληπωμών Γιεςπωπαϊκών Γικηύων ΔΚ 2236/1995, ΔΚ 1962/1999 ΔΚ 1655/1999, (άξζξν 1 παξ 7) ΔΚ 807/2004 ΔΚ 884/2004, ΚΤΑ χζηαζεο ΔΤΑΠ 43491/ ΓΗΟΔ/ , Ν 2860/ 2000 άξζξν 11 Καηασώπηζη ηόκων ζηο ΟΠ 164

165 Καηασώπηζη δεληίων παπαηςπιών ζηην OLAF ΔΚ 1681/1994 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 2035/2005, ΔΚ 1831/1994 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 2168/2005 Γιενέπγεια ελέγσων Ν 2860/2000, (άξζξν 9) Ν 2803/2000, ΠΓ 4/2002, ΔΚ 1260/1999, (άξζξν 38) ΔΚ 1685/2000, ΔΚ 438/2001, (άξζξα απφ 2 κέρξη 16) ΔΚ 448/2001, ΔΚ 1164/1994, (άξζξν 12) ΔΚ 1257/1999, ΔΚ 1258/1999, ΔΚ 1263/1999, ΔΚ 1264/1999, (άξζξν 1 παξ 10) ΔΚ 1265/1999, (άξζξν 1 παξ 7) ΔΚ 1783/1999, ΔΚ 1784/1999, ΔΚ 2792/1999 Καλνληζκφο (ΔΤΡΑΣΟΜ) 1074/1999, ΔΚ 908/2000, ΔΚ 2438/2000, ΔΚ 2355/2002, (άξζξν 1 παξ 1) ΔΚ 16/2003 ΔΚ 1145/2003, ΔΚ 448/2004, ΔΚ 643/2000, Κνηλνηηθή Οδεγία 97/52, Κνηλνηηθή Οδεγία 93/37, Κνηλνηηθή Οδεγία 93/36, Κνηλνηηθή Οδεγία 92/50, 165

166 Καηάπηιζη ενεπγειών ηεσνικήρ βοήθειαρ ζηήπιξηρ Ν. 2860/2000, άξζξν 12, παξ. 3 Π.Γ. 4/2002, άξζξα 1,2 Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο / Μάξηηνο Οδεγφο Γηαδηθαζηψλ θαη επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο

167 Ανάλςζη Γιαδπομών Γιαδικαζιών (path analysis) Καηάπηιζη αιηημάηων πληπωμών Γιεςπωπαϊκών Γικηύων Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 167

168 Καηασώπηζη ηόκων ζηο ΟΠ Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 168

169 Γηλώζειρ Παπαηςπιών ζηην OLAF Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 169

170 Γιαδικαζία ελέγσων Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 170

171 171

172 Ππογπαμμαηιζμόρ εκπαίδεςζηρ Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 172

173 Καηάπηιζη ενεπγειών ηεσνικήρ βοήθειαρ ζηήπιξηρ Path analysis Πίλαθεο αλάιπζεο δηαδξνκήο 173

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Καηαγπαθή και Μονηελοποίηζη Γιαδικαζιϊν ενψρ Γημψζιος Οπγανιζμοω Δπιβλέπυν: Φαίδυν Κακλαμάνηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Μνληεινπνίεζε θαη Αλαδηνξγάλσζε Γηαδηθαζηψλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο Δπηβιέπσλ: Παπαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΑΖΙΜΑ ΟΛΓΑ ΑΜ:8286 22/1/2015 ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ Άξηα Σκήκα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Καηαγξαθή θαη Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ»

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ» ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Βειηηζηνπνίεζε Ρνψλ Δξγαζίαο κέζσ Process

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα