ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ"

Transcript

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) µέτρηση διαφόρων φυσικών και χηµικών παραµέτρων σε µονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων, αλλά και σε επιφανειακούς αποδέκτες, όπως λίµνες ποτάµια κλπ. Οι κυριότερες εφαρµογές της συνεχούς παρακολούθησης είναι: Ο αυτόµατος έλεγχος µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας µονάδων κατεργασίας υγρών αποβλήτων. Η συνεχής µέτρηση καταγραφή στην έξοδο των µονάδων αυτών ώστε να ελέγχεται αν πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για τον αποδέκτη Η παρακολούθηση της ποιότητας του αποδέκτη Τα διάφορα συστήµατα συνεχούς µέτρησης φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραµέτρων σε νερό ή απόβλητα, βασίζονται συνήθως σε εφαρµογές εργαστηριακών µεθόδων. Ένα σύστηµα συνεχούς µέτρησης της ποιότητας του νερού, ορίζεται ως το ολοκληρωµένο σύστηµα που αποτελείται από το σύστηµα δειγµατοληψίας, τον αναλυτή και τον εξοπλισµό εξαγωγής και διαχείρισης των αποτελεσµάτων. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στους αναλυτές συνεχούς µέτρησης. Η ανάγκη για µεγάλο αριθµό αναλυτών και ολοκληρωµένη επεξεργασία των σηµάτων τους µε έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδοµένων και συστήµατα πρόγνωσης σφαλµάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στους υπεύθυνους παρακολούθησης µονάδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, αλλά και στις υπηρεσίες παρακολούθησης επιφανειακών νερών. Αρκετοί είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση των αναλυτών συνεχούς µέτρησης σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια: Η τεχνολογία των αναλυτών έχει αναπτυχθεί πολύ. Σύνθετα όργανα όπως αναλυτές συνεχούς µέτρησης θρεπτικών (PO 4, NO 3, κλπ) και τοξικόµετρα χρησιµοποιούνται ευρέως. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων δεν αποτελεί πια εµπόδιο. Υπάρχουν διαθέσιµα λογισµικά για την επεξεργασία των δεδοµένων, δυναµικά µοντέλα απεικόνισης και προσοµοίωσης µε την συµµετοχή των πραγµατικών µετρήσεων, κλπ. Τα συστήµατα δεύτερης και τρίτης γενιάς SCADA εγκαθίστανται σε πολλές εφαρµογές. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

2 Τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων σε συνδυασµό µε την τεχνολογία αυτοµατισµών, προσφέρουν δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις συναγερµού (π.χ. ακόµα και µε µήνυµα σε κινητό τηλέφωνο) Οι χρήστες των συστηµάτων παρακολούθησης ποιότητας νερού και αποβλήτων είναι πιο εξοικειωµένοι µε τους αναλυτές, υπολογιστές και την τεχνολογία των συστηµάτων ελέγχου. Η θεωρία των συστηµάτων ελέγχου και η τεχνολογία των αυτοµατισµών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Για την επιλογή ενός κατάλληλου συστήµατος θα πρέπει να γίνει κατ αρχάς καθορισµός του σκοπού της µέτρησης και θα πρέπει να καθορισθούν ρεαλιστικοί στόχοι που θα ικανοποιούν τον σκοπό της µέτρησης. Σ ένα σύστηµα συνεχούς µέτρησης που έχει σαν σκοπό να ελέγξει την συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές, παράµετροι όπως η ακρίβεια της µέτρησης, η επαναληψιµότητα, η συχνότητα των µετρήσεων και ο χρόνος απόκρισης της µέτρησης µπορεί να καθορίζονται από αυτές τις προδιαγραφές. Η µέθοδος ανάλυσης του συστήµατος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναφέρεται σε κάποια πρότυπη εργαστηριακή µέθοδο, η οποία θα είναι αποδεκτή από την εκάστοτε ελέγχουσα αρχή. Συστήµατα που έχουν σαν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων σε αποδέκτες απαιτούν µικρούς κύκλους δειγµατοληψίας και γρήγορη απόκριση. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν εξόδους συναγερµού που θα ειδοποιούν το εντεταλµένο προσωπικό, ώστε να εκτελεί τις απαιτούµενες κατά περίπτωση διορθωτικές ενέργειες. Απλοί, χαµηλού κόστους και χαµηλής ακρίβειας αναλυτές µε ένδειξη της µετρούµενης τιµής και εξόδους συναγερµού είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση της τάσης µιας µετρούµενης τιµής και για την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις µη ικανοποίησης λειτουργικών παραµέτρων. Όταν ο σκοπός ενός συστήµατος είναι ο έλεγχος της καλής λειτουργίας µίας διεργασίας (π.χ. νιτροποίηση απονιτροποίηση βιολογικών καθαρισµών, επεξεργασία νερού) οι αναλυτές διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα ανάλογα µε την φύση της εφαρµογής. Μπορεί να διαθέτουν αναλογικές ή ψηφιακές εξόδους που δίνουν σήµα ή εντολές σε άλλους εξοπλισµούς (π.χ. αεριστήρες, αντλίες κλπ). Στις περιπτώσεις που σκοπός είναι η επεξεργασία δεδοµένων της διεργασίας για αυτόµατο έλεγχο, οι αναλυτές θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακούς Η/Υ ή συστήµατα τηλεµετρίας. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα αυτών των συστηµάτων, ιδιαίτερα η έξοδος των δεδοµένων, πρέπει να είναι υψηλή. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήµατος µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών σε υγρά απόβλητα και νερό, τα οποία έχουν εφαρµογή γενικότερα και σε άλλα συστήµατα συνεχούς µέτρησης είναι: Εύρος µέτρησης Υλικό κατασκευής Αξιοπιστία Ηλεκτρολογική ασφάλεια Απόδοση Κόστος προµήθειας και λειτουργίας Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σηµαντικό ρόλο για την καλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήµατος συνεχούς µέτρησης παίζει το σηµείο δειγµατοληψίας και ο τρόπος δειγµατοληψίας. Επίσης η προεπεξεργασία του δείγµατος πριν την εισαγωγή του στον αναλυτή, δεν θα πρέπει να αλλοιώνει τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του. Μία άλλη παράµετρος που επηρεάζει την αξιοπιστία της µέτρησης είναι οι παρεµβολές άλλων παραµέτρων ως προς την µετρούµενη τιµή. Ειδικά όταν γίνεται µέτρηση για τον έλεγχο ως προς καθορισµένες προδιαγραφές, οι γνωστές παρεµβολές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5% της πραγµατικά µετρούµενης τιµής. Είναι προφανές ότι η µέθοδος µέτρησης της παραµέτρου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε ένα διεθνές πρότυπο όπως ISO, DIN κλπ. Η περιοδική βαθµονόµηση και η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων συµβάλουν σε σηµαντικό βαθµό στην αξιοπιστία της µέτρησης. 4. ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ON-LINE ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για τη συνεχή µέτρηση της ποιότητας του νερού ή των αποβλήτων που ξεφεύγουν από τις κλασικές ηλεκτροχηµικές ή χρωµατοµετρικές µεθόδους. Έχουν αναπτυχθεί νέου τύπου αισθητήρες, που είναι στην ουσία φασµατοφωτόµετρα τα οποία έρχονται κατευθείαν σε επαφή µε το δείγµα, έχουν µικρούς χρόνους απόκρισης, πραγµατοποιούν µεγάλο αριθµό µετρήσεων, δεν χρησιµοποιούν χηµικά αντιδραστήρια και δεν απαιτούν προετοιµασία του δείγµατος. Έχουν εφαρµογή στη µέτρηση του οργανικού φορτίου και των νιτρικών ιόντων. Πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται και η µέτρηση της τοξικότητας σε αναλυτές συνεχούς µέτρησης. Σαν δείκτες χρησιµοποιούνται Daphnia ή µικροοργανισµοί που εκπέµπουν φωταύγεια. Τα όργανα είναι αρκετά σύνθετα, αλλά έχουν µεγάλη ευαισθησία σε µικρές συγκεντρώσεις ρυπαντών, που δύσκολα ανιχνεύονται σε αναλυτές συνεχούς µέτρησης. Στη συνέχεια γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση αυτών των τεχνικών. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

4 4.1 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Το οργανικό φορτίο εκφράζεται ως COD, BOD ή TOC. Για τη συνεχή µέτρηση των παραµέτρων αυτών χρησιµοποιούνται αφενός on-line αναλυτές η τεχνική των οποίων µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αυτοµατοποίηση των παραδοσιακών εργαστηριακών µεθόδων δειγµατοληψίας και ανάλυσης και αφετέρου αισθητήρες συνεχούς λειτουργίας οι οποίοι τοποθετούνται απευθείας στο προς µέτρηση µέσο. Η λειτουργία των αισθητήρων αυτών στηρίζεται στην µέτρηση του SAC (συντελεστής απορρόφησης στα 254nm) και το βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι για τη λειτουργία τους δεν απαιτείται δειγµατοληψία και χηµικά αντιδραστήρια ή άλλα αναλώσιµα. Η µέτρηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN Στον πίνακα 1 αναφέρεται για κάθε µέθοδο η µετρούµενη παράµετρος και η αρχή µέτρησης της ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα απεικονίζεται η συσχέτιση µεταξύ του SAC και των BOD, COD και TOC. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα σύγκρισης µεταξύ των τιµών SAC και COD Σχήµα 1. Σύγκριση µεταξύ SAC και COD COD SAC COD, SAC t [h] 168 AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

5 Πίνακας 1. Τυπικές παράµετροι για τον υπολογισµό του οργανικού φορτίου Μέθοδος BOD βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο TOC ολικός οργανικός άνθρακας SAC φασµατικός συντελεστής απορρόφησης διαλυµένων οργανικών ουσιών 4.2 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Μετρούµενη Παράµετρος κατανάλωση O 2 κατανάλωση O 2 συγκέντρωση C UVαπορρόφηση σε λ = 254 nm Αρχή µέτρησης µικροβιακή οξείδωση υγρή- χηµική οξείδωση θερµική / υγρή χηµική χώνευση µέτρηση UV απορρόφησης Σύνολο παραµέτρων SAC COD BOD TOC Οι χηµικές αναλύσεις δεν µπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις βιολογικές επιπτώσεις των διαφόρων ρυπαντών. Οι χηµικές αναλύσεις προσδιορίζουν συγκεκριµένα συστατικά, τα οποία διερευνά ο αναλυτής. Οι συνολικές επιπτώσεις των συστατικών αυτών παραµένουν άγνωστες. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διάφορες µέθοδοι µέτρησης και εκτίµησης της τοξικότητας κατά ASTM, DIN, ISO κλπ. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δοκιµών τοξικότητας, που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής τοξικότητας των διαφόρων ουσιών και παρασκευασµάτων, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των ειδών και των οικοσυστηµάτων που υπάρχουν. Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να ταξινοµηθούν ως προς το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εκτέλεση του πειράµατος και ως προς το είδος των οργανισµών που χρησιµοποιούνται. Στις περιπτώσεις των ψαριών, των ποντικιών και των πτηνών χρησιµοποιούνται περίοδοι δοκιµής µεταξύ 24 και 48 ωρών. Τα τελευταία χρόνια κάτω από την πίεση οικολογικών οργανώσεων και κινηµάτων για την προστασία των ζώων, έχουν εκδοθεί οδηγίες και νόµοι που απαιτούν την εκτέλεση των δοκιµών τοξικότητας σε όσο πιο χαµηλές µορφές ζωής είναι δυνατόν. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί δοκιµές τοξικότητας που χρησιµοποιούν AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

6 βακτήρια νερού που εκπέµπουν φωταύγεια όπως vibrio fischeri, photobacterium fischeri κλπ. Οι δοκιµές αυτές έχουν τυποποιηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ASTM (D-5660), DIN (38412 Part34), ISO (11348 draft). Η αρχή λειτουργίας των µεθόδων µέτρησης της τοξικότητας µε τη χρήση βακτηρίων που εκπέµπουν βιοφωταύγεια, βασίζεται στην εκποµπή φωτός από αυτά τα βακτήρια όταν βρίσκονται σε κατάλληλο καθαρό περιβάλλον. Οι τοξικές ουσίες επηρεάζουν τις κυτταρικές δοµές οι οποίες είναι θεµελιώδεις για όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου. Η βιοφωταύγεια έχει άµεση σχέση µε τη ζωτικότητα, δηλαδή τη µεταβολική κατάσταση του κυττάρου. Κάθε τοξική ουσία µπορεί να προκαλέσει αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο όπως η κυτταρική µεµβράνη, το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρονίων, το περιεχόµενο του πρωτοπλάσµατος κλπ. τα οποία έχουν άµεση αντανάκλαση στη µείωση της βιοφωταύγειας. Σχήµα 2. Παρακολούθηση της ποιότητας πόσιµου νερού µε όργανο συνεχούς µέτρησης της τοξικότητας. 5 alum inium sulp hate :19 4:30 6:22 8:49 10:39 13:08 15:10 19:10 21:27 23:29 1:48 3:51 7:51 10:48 12:50 15:06 19:17 21:10 23:35 1:52 3:54 8:03 1:22 3:24 5:41 7:32 14:35 16:54 19:11 21:04 11:02 13:19 15:38 17:40 19:30 23:50 2:07 4:26 6:45 9:31 13:53 16:12 18:14 20:30 22:49 Gamma detergent spill 17-Sep 18-Sep 19-Sep 22-Sep 23-Sep 24-Sep -1 Actual Time Οι µετρήσεις της τοξικότητας µε φορητά, εργαστηριακά ή όργανα συνεχούς µέτρησης έχουν µεγάλο πεδίο εφαρµογής. Είναι κατάλληλες για την παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων νερών, ενσταλαγµάτων σε χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων, ποιότητας εδάφους, υγρών αποβλήτων, για τον έλεγχο χηµικών παρασκευασµάτων στη βιοµηχανία, κλπ. Τα συστήµατα συνεχούς µέτρησης έχουν επίσης σηµαντική εφαρµογή στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών και των υγρών αποβλήτων. Η παρακολούθηση των ποταµών είναι ένα παράδειγµα. Οι ποταµοί είναι αποδέκτες πολλών ρυπάντων (βιοµηχανικά απόβλητα, γεωργική ρύπανση κλπ). Σε αρκετές περιπτώσεις το νερό των ποταµών χρησιµοποιείται για ύδρευση µεγάλων πόλεων. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

7 Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης της εισροής τοξικών ουσιών στα διυλιστήρια νερού, πριν από την είσοδό του νερού σε αυτά και φυσικά πριν φθάσει στον καταναλωτή. Ορισµένες φορές τα ποτάµια περνούν από διάφορες χώρες. Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού στην είσοδο της χώρας είναι αναγκαίος, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν εισροές τοξικών ουσιών (π.χ. από ατυχήµατα, κακόβουλες ενέργειες, πόλεµοι, τροµοκρατικές ενέργειες), πριν εισέλθουν στην χώρα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα - εάν είναι δυνατόν - ή να ειδοποιηθούν οι χρήστες του νερού για την ακαταλληλότητά του. Αντίστοιχες εφαρµογές υπάρχουν και στην παρακολούθηση των υπόγειων νερών (έλεγχος για εισροή φυτοφαρµάκων, τοξικών ουσιών µετά από ατυχήµατα κλπ). Η παρακολούθηση της εισόδου βιολογικών καθαρισµών, για την προστασία της βιοµάζας από τοξικά σοκ, και της εξόδου για την προστασία του αποδέκτη από την απόρριψη των αποβλήτων, είναι ένα ακόµα παράδειγµα της εφαρµογής της µέτρησης της τοξικότητας.. Επίσης, ο έλεγχος της εξόδου επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων πριν από την είσοδό τους σε βιολογικούς καθαρισµούς αστικών λυµάτων, εάν γίνεται συνδυασµένη επεξεργασία. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρµογή on-line αναλυτών για τη συνεχή µέτρηση νιτρικών, αµµωνιακών, οργανικού φορτίου, τοξικότητας και άλλων παραµέτρων είναι συνήθης τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες µονάδες κατεργασίας νερού και αποβλήτων. Οι παραπάνω αναλυτές χρησιµοποιούνται όχι µόνο για την µέτρηση καταγραφή της συγκεντρώσεως της παραµέτρου που ενδιαφέρει, αλλά πολύ περισσότερο και ως ρυθµιστές της λειτουργίας των διαφόρων διεργασιών (π.χ ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντλιών, δειγµατοληπτών κ.α). Οι σύγχρονες απαιτήσεις για αξιοπιστία και καλύτερη ακρίβεια των µετρήσεων, χαµηλού κόστους λειτουργία και συντήρηση κ.α. καλύπτονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Η χρήση προτύπων µεθόδων µέτρησης σε συνδυασµό µε τους µικρούς χρόνους απόκρισης καθιστά τους αισθητήρες συνεχούς µέτρησης ως τους πλέον κατάλληλους για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και για τον έλεγχο διεργασιών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Jim Pickering, Colin Genner and Patrick Keller Airport surface water runoff: applications for on-line BOD analysis 2. Standard Guide for Continual On-Line Monitoring Systems for Water Analysis, ASTM D (Reapproved 1990) AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

8 3. M. Thomann, L. Rieger et al. A monitoring concept for on line sensors, World Water Congress, Efficient Water Management, Berlin 15-19/10/ Vandenberghe V. et al Detection of the most optimal measuring points for water quality variables: application to river water quality model of the river Dender in WSWAT, World Water Congress, Efficient Water Management, Berlin 15-19/10/ RERRY s Chemical Engineers Handbook 6. Α. Πατρώνας Μέτρηση της τοξικότητας: Νέες τεχνικές µε βακτήρια που εκπέµπουν βιοφωταύγεια, ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών. 7. Βιοδοκιµές τοξικότητας στα εργαστήρια της ΕΥ ΑΠ,. Κορωνάκης, ΕΥ ΑΠ Πηγή Ενηµέρωσης,, Τριµηνιαία Έκδοση ηµοσίων Σχέσεων της ΕΥ ΑΠ, εκέµβριος AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Διατριβή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον Κατεύθυνση : Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CLEAN ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1.1 Εισαγωγή Οι µεµβράνες µπορούν να τοποθετηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) είτε ως στάδιο τριτοβάθµιας επεξεργασίας µε σκοπό την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ο ΗΓΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (500-5.000 ισοδύναµων-κατοίκων) Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ARGO» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:191/03048 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα