230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)"

Transcript

1 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Το Τμήμα ΜΠΔ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Στην ίδρυση του Τμήματος ΜΠΔ οδήγησαν οι εξής αναγκαιότητες: Ο αυξανόμενος διεθνής αλλά και εγχώριος ανταγωνισμός, που απαιτεί την αποτελεσματική εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών των οποίων το υψηλό κόστος κτήσης και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιουργεί την απαίτηση για υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που εξασφαλίζει έναν τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά αποδεκτό τρόπο εφαρμογής τους. Η έλλειψη στη χώρα μας μηχανικών οι οποίοι εκτός από την ευχέρεια αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, διαθέτουν ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών. Επίσης, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Πανεπιστήμια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αρκετοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο σε διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που εκπονούνται από Καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος. Επαγγελματικές Διέξοδοι Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα, οι ΜΠΔ απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης του ΜΠΔ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων Προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών Εφοδιαστική

2 Δυναμική κατανομή πόρων Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Τηλεματική μεταφορών Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας Χρηματοοικονομική διοίκηση Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΜΠΔ Ο Διπλωµατούχος ΜΠΔ σύµφωνα µε το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες: α. Προγραµµατισµός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαµβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθµών παραγωγής, κατανοµή εργασιών, έλεγχος αποθεµάτων, κατανοµή επισκευαστικών πόρων, προγραµµατισµός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισµού, κατανοµή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες. β. Έρευνα, σχεδιασµός και αυτοµατοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως προϊόντων, µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ. Χωροθέτηση της µονάδας παραγωγής. ως µονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η µονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαµβάνονται υπόψιν τεχνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιµέρους συστηµάτων παραγωγής. ως σχεδίαση συστηµάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των µηχανηµάτων (και εν γένει των σταθµών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράµετρος του ανθρώπινου δυναµικού. ε. Επιστηµονική προετοιµασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστηµονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστηµα πχ δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµοί, και βιοµηχανικές µονάδες. στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονοµικός προγραµµατισµός έργων. ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, µε στόχο την αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης. Ο Διπλωµατούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. Πρόγραμμα Σπουδών 1ο Εξάμηνο

3 ΜΑΘ 101 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Συναρτήσεις µιας µεταβλητής - Όρια και συνέχεια συναρτήσεων - Παράγωγος συνάρτησης - Γεωµετρική ερµηνεία της έννοιας της παραγώγου - Διαφορικά συναρτήσεων - Εφαρµογές των παραγώγων στη µελέτη συναρτήσεων (Μονοτονία, κυρτότητα, ακρότατα συναρτήσεων) - Θεώρηµα µέσης τιµής - Ολοκληρώµατα συναρτήσεων µιας µεταβλητής - Ορισµένο ολοκλήρωµα - Θεµελιώδη θεωρήµατα ολοκληρωτικού λογισµού - Εύρεση εµβαδών - Υπολογισµός όγκων, µηνών - Εφαρµογές στη Φυσική (Ροπή και κέντρο µάζας, Έργο, Υδροστατική πίεση) - Θεώρηµα Πάππου - Εκθετικές συναρτήσεις - Αντίστροφες συναρτήσεις - Υπερβολικές συναρτήσεις - Αρµονικές ταλαντώσεις - Τεχνικές ολοκλήρωσης (Άρτιες δυνάµεις ηµίτονου συνηµίτονου) - Δυνάµεις τριγ. συναρτήσεων - Ρητές συναρτήσεις- Ολοκληρώµατα τύπου α κ 2 2 ± ) - Ολοκλήρωση κατά µέρη, µε αντικατάσταση - Καταχρηστικά ολοκληρώµατα - Απόλυτη σύγκλιση ολοκληρωµάτων - Ολοκληρώµατα Dirichlet, Frensel - Ακολουθίες - Σειρές (Κριτήρια σύγκλισης) - Δυναµοσειρές και σειρές Taylor - Απροσδιόριστες µορφές - Διαφορικές εξισώσεις (Χωριζόµενες µεταβλητές, γραµµικές πρώτη τάξης, λύση µε δυναµοσειρές) - Σειρές ΦΥΣ 101 ΦΥΣΙΚΗ Ι Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές της κινηµατικής και δυναµικής του σηµείου και του στερεού σώµατος. Περιγράφει τους βασικούς νόµους της θερµοδυναµικής και των µηχανικών εφαρµογών της και δίνει στον φοιτητή τα βασικά στοιχεία της ηλεκτροστατικής αναλύοντας τους νόµους του Coulomb, Gauss και την έννοια του πεδίου. Έµφαση δίδεται στο φυσικό περιεχόµενο των φυσικών εννοιών και στην εξάσκηση του φοιτητή στην επίλυση θεωρητικών προβληµάτων και στη διεξαγωγή πρακτικών πειραµατικών ασκήσεων. ΜΠΔ 101 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Εισαγωγή στους Η/Υ, εξέλιξη των υπολογιστών (υλικό και λογισµικό Η/Υ, µνήµες, περιφερειακά, ), δοµή και λειτουργία του Η/Υ, αρχιτεκτονική, λειτουργικά συστήµατα και περιβάλλοντα εργασίας. Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη προγράµµατος. Σταθερές, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων (integer, real boolean). Εντολή απόδοσης τιµής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if, φωλιασµένα if, case). Επαναληπτικές δοµές (While, repeat, for). Δοµηµένοι τύποι (Πίνακες, string, εγγραφές, σύνολα), τύποι που ορίζονται από τον χρήστη. Εκµάθηση της γλώσσας προγραµµατισµού C, µέχρι επιπέδου χειρισµού πινάκων. ΜΠΔ 102 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιστορική αναδροµή και µεθοδολογικό πλαίσιο, Στοιχεία θεωρίας γραφηµάτων, Χρονικός προγραµµατισµός, Θεωρία ελέγχου αποθεµάτων-τυπολογία µεθόδων, Το µοντέλο του Wilson και επεκτάσεις, Εισαγωγή στον γραµµικό προγραµµατισµό, Λήψη αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια, Μελέτες περιπτώσεων. ΜΗΧ 101 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ YΠΟΛΟΓΙΣΤΔΝ Όργανα και υλικά σχεδίασης, γραµµογραφία, διαστάσεις, κλίµακες, γεωµετρικές κατασκευές, µηχανολογικό σχέδιο, σχεδίαση µε χρήση υπολογιστών. ΚΕΠ 101 ΚΟΙΝΔΝΙΟΛΟΓΙA Εισαγωγικές έννοιες, επεξεργασίες µεθοδολογιών εργαλείων για την ανάλυση της κοινωνίας στο µικρο- και µακροεπίπεδο. Ιστορικοποίηση της συνέχειας ανάµεσα σε µικρο- και µακροδοµές. Κοινωνική δοµή και κοινωνική στρωµάτωση. Διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση των θεσµών. ΓΛΣ 101 Α ΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται για να παρακολουθήσουν το µάθηµα των Αγγλικών, χρειάζεται να καλύψουν τη βασική γραµµατική και το λεξιλόγιο, χρησιµοποιώντας το υπάρχον υλικό στο ΚΕ.Γ.Ε.Π., για χαµηλό και µεσαίο επίπεδο. Προτείνεται ένα ελάχιστο 25 ωρών παρακολούθησης ανά εξάµηνο στους φοιτητές για να καλύψουν το υλικό «αυτό-µάθησης». Επιπρόσθετη ώρα θα προγραµµατιστεί για σεµιναριακά µαθήµατα γραµµατικής και συγγραφής. Οι φοιτητές βαθµολογούνται µε εξετάσεις*. Για το µάθηµα των Γερµανικών (προϋπόθεση : βασικές γνώσεις γερµανικών), µε ανάπτυξη προφορικών δεξιοτήτων, επέκταση λεξιλογίου, γραµµατική και µεθοδολογία γραπτού λόγου. 2ο Εξάμηνο ΜΑΘ 102 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΔΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

4 Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων µεταβλητών - Εξισώσεις στερεών (Κώνου, κυλίνδρου, κ.λ.π.) - Πολικές κυλινδρικές σφαιρικές συντεταγµένες - Παραµετρική παράσταση καµπύλης και στοιχεία Διαφορικής Γεωµετρίας (Καµπυλότητα, κάθετα διαν. κ.λ.π.) - Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο διανυσµάτων - Μερικές Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, dir, grad, Curl, και στοιχειώδης θεωρία διανυσµατικών πεδίων - Πολλαπλασιαστές Lagrange και άλλα κριτήρια ακρότατων για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών - Διαφορικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών - Επικαµπύλια Ολοκληρώµατα - Διπλά τριπλά ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη Φυσική και την Γεωµετρία (Υπολογισµός όγκων, ροπών αδράνειας, εµβαδών επιφανειών, κ.λ.π.) - Επιφανειακά Ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη ροή των ρευστών- Το Θεώρηµα του Green, διανυσµατική διατύπωση Θ. του Green, παραµετρική παράσταση επιφανειών και εφαρµογές (ροή, κ.λ.π.) - Το Θεώρηµα του Stokes (Εφαρµογές στη Φυσική) -Το Θεώρηµα της Απόκλισης. ΦΥΣ 102 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές του ηλεκτροµαγνητισµού αναπτύσσοντας τις έννοιες του µαγνητικού πεδίου και αναλύοντας τους νόµους του Ampere και Faraday. Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε αναφορά στις αρχές της γεωµετρικής και κυµατικής οπτικής καθώς και στην αλληλοεπίδραση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και φωτός µε την ύλη. Στα ανωτέρω θέµατα έµφαση δίδεται σε πρακτικές και τεχνολογικές εφαρµογές. Το µάθηµα ολοκληρώνεται και συµπληρώνεται µε την επίλυση θεωρητικών ασκήσεων και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι του Proficiency in English και προσκοµίσουν απόδειξη (φωτοτυπία) γι αυτό, δεν χρειάζεται να συµµετέχουν στις εξετάσεις των Αγγλικά 01 και 02; µετά από αίτηµα τους µπορούν να µεταβιβάσουν το βαθµό που έλαβαν στα Αγγλικά 03, στα Αγγλικά 01 και 02. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει στην αρχή του εξαµήνου να ενηµερώσουν την κα Μαντωνανάκη στο ΚΕ.Γ.Ε.Π ΜΗΧ 102 TEXNIKH ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ Μονάδες µέτρησης - Στατική του υλικού σηµείου - Στερεά σώµατα (ροπές, ζεύγη, και αναγωγή δυνάµεων και ροπών) - Ισορροπία στερεών σωµάτων - Κέντρα βάρους - Ανάλυση φορέων - Δυνάµεις σε δοκούς και καλώδια - Τριβή. ΧΗΜ 103 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Δοµή και ιδιότητες των στοιχείων - Περιοδικός πίνακας στοιχείων - Χηµικοί δεσµοί, χηµικές αντιδράσεις - Στοιχεία Χηµικής Θερµοδυναµικής - Οξείδωση, αναγωγή - Οξέα, βάσεις, άλατα - Σύντοµη εξέταση των κυριότερων αµέταλλων και µετάλλων - Στοιχεία οργανικής χηµείας, υδρογονάνθρακες, εστέρες, πρωτείνες, συνθετικά, πρώτες ύλες - Πετροχηµεία - Απορρυπαντικά - Φάρµακα - Στοιχεία για τους κανόνες ασφάλειας σε χηµικά εργοστάσια και εργαστήρια - Χηµεία και περιβάλλον - Εργαστηριακά σκεύη - Βασικές εργαστηριακές τεχνικές - Ποιοτική ανάλυση - Μελέτη αντιδράσεων χαλκού - Φωτοµετρία - Χηµική ισορροπία- Φασµατοσκοπία ατοµικής απορρόφησης - Υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης. Η ύλη του µαθήµατος συµπληρώνεται και εµπεδώνεται µε εργαστηριακές ασκήσεις. ΜΠΔ 121 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΔΜΑΤΑ Βασικές ηλεκτρικές ποσότητες, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, όργανα µέτρησης, σφάλµατα, θεώρηµα Thevenin, θεώρηµα Norton, κυκλώµατα πρώτης και δεύτερης τάξης, µέθοδος των κόµβων, µέθοδος των βρόχων, ηµιτονοειδής µόνιµη κατάσταση. ΜΠΔ 122 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΔΝ Τύποι δεδοµένων, αλγόριθµοι, πίνακες, γραµµικές λύσεις, συνδετική λίστα, σωροί, ουρές, αναζήτηση, ταξινόµηση, αναδροµικοί αλγόριθµοι, δένδρα, ισοζυγισµένα δένδρα, βέλτιστα δένδρα αναζήτησης, κατακερµατισµός. Εισαγωγή σε συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων, αρχεία, δοµή αρχείων, οργάνωση & επεξεργασία, ταξινόµηση αναζήτηση συγχώνευση αρχείων, αρχιτεκτονική συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, σχεσιακό µοντέλο, ιεραρχικό µοντέλο, δικτυακό µοντέλο, διαχείριση βάσεων /δεδοµένων. Εκµάθηση της γλώσσας προγραµµατισµού C. Εκπόνηση εργασίας η οποία θα περιλαµβάνει την υλοποίηση των θεωρητικά αναπτυγµένων αλγορίθµων και εφαρµογή τους. ΓΛΣ 102 ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Τα Αγγλικά 02 προσφέρουν επέκταση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στα Αγγλικά 01 στην γραµµατική και το λεξιλόγιο. Επίσης δίνεται περαιτέρω έµφαση σε ικανότητες ακαδηµαϊκής ανάγνωσης και συγγραφής. Επιπρόσθετα στο ελάχιστο των 25 ωρών παρακολούθησης οι φοιτητές µπορούν να παρακολουθήσουν σεµιναριακά µαθήµατα συγγραφής και συζήτησης που παρέχονται από το ΚΕ.Γ.Ε.Π. Τα Γερµανικά επιπέδου πρώτου διπλώµατος Goethe Institut Μονάχου (Zertifikat Deutsch). Οι φοιτητές βαθµολογούνται µε εξετάσεις. 3ο Εξάμηνο

5 ΜΑΘ 201 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΔΣΕΙΣ Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως - Διαφορικές Εξισώσεις ανωτέρας τάξεως - Συστήµατα Διαφορικών Εξισώσεων - Μετασxηµατισµοί Laplace - Εξισώσεις Διαφορών - Θεωρία Ευστάθειας. ΜΠΔ 201 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Γεγονότα, ορισµός πιθανότητας, υπό συνθήκην πιθανότητα, ανεξαρτησία, τυχαίες µεταβλητές, κατανοµές πολυδιάστατες τυχαίες µεταβλητές, κατανοµές, ροπές θεώρηµα ροπών, συναρτήσεις τυχαίων µεταβλητών, το θεµελιώδες θεώρηµα πιθανοτήτων, εκτίµηση, κεντρικό οριακό θεώρηµα. Ανασκόπηση της θεωρίας πιθανοτήτων, περιγραφική στατιστική, δείγµα και κατανοµές στατιστικών δειγµάτων, αµερόληπτες εκτιµήτριες, εκτιµήτριες Bayes, εκτιµήτριες µεγίστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ), κατασκευή διαστηµάτων εµπιστοσύνης για εκτιµήτριες, έλεγχος στατιστικών υποθέσεων, Λήµµα Neyman-Pearson, έλεγχοι µε χρήση πηλίκου πιθανοφάνειας λ, έλεγχος καλής προσαρµογής, F-test, έλεγχος διασποράς, εκτιµητική στο γραµµικό µοντέλο, απλή γραµµική παλινδρόµηση, έλεγχος υποθέσεων στο γραµµικό µοντέλο, συσχέτιση, χ2-test, µη παραµετρικοί έλεγχοι. ΜΑΘ 202 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Εισαγωγή στη Γραµµική Άλγεβρα και στην Άλγεβρα Πινάκων - Άµεσοι Μέθοδοι Επίλυσης Γραµµικών Συστηµάτων - Στρατηγικές Οδήγησης - Ανάλυση Σφάλµατος - Δείκτης Κατάστασης - Ορίζουσες - Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα - Διαγωνοποίηση - Επαναληπτικές µέθοδοι Επίλυσης Γραµµικών Συστηµάτων. ΜΗΧ 201 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Εσωτερικές δυνάµεις, τάσεις-παραµορφώσεις-σχέσεις τάσεων & παραµορφώσεων-στατικά αόριστα προβλήµατα- Προβλήµατα θερµοκρασιακών µεταβολών-διατµητική παραµόρφωση-κατανοµή τάσεων & παραµορφώσεων - Στρέψη - Απλή κάµψη - Ασύµµετρη κάµψη - Εγκάρσια φόρτιση - Τάσεις κάτω από συνδυασµό φορτίσεων - Μετασχηµατισµοί τάσεων - Κύκλοι του Mohr - Ελαστική γραµµή φορτισµένων δοκών - Ενεργειακές µέθοδοι. ΜΠΔ 202 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΔΝ ΥΛΙΚΔΝ Ατοµική θεωρία, περιοδικό σύστηµα, χηµικοί δεσµοί, καταστάσεις της ύλης, θεωρία ζωνών στη στερεά κατάσταση, ετερογενή συστήµατα, διάβρωση και προστασία µετάλλων, πραγµατικά υλικά. ΓΛΣ 201 ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Τα Αγγλικά 03 προσφέρουν ένα πρόγραµµα «αυτό-µάθησης» στο ΚΕ.Γ.Ε.Π. µε µια σειρά συνδυαστικών µαθηµάτων & εργασιών σε θέµατα της ειδικότητας των φοιτητών. Μικρές εργασίες καθ όλη τη διάρκεια της σειράς µαθηµάτων για τα Αγγλικά 03 & οι τελικές εξετάσεις θα καθορίσουν το βαθµό των φοιτητών+. Για το µάθηµα των Γερµανικών εισαγωγή στην εξειδικευµένη ορολογία & πράξη σε γερµανικό περιβάλλον εργασίας. + Η ανταπόκριση στα προαπαιτούµενα αυτού του τµήµατος είναι υποχρεωτική. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) µαθήµατος ΜΠΔ 203 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Βασικές έννοιες ηλεκτρονικών σηµάτων και συστηµάτων. Αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα. Εξέλιξη και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ηµιαγωγών και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Μικροηλεκτρονική. Νόµος του Moore. Φυσική στερεάς κατάστασης και ηµιαγωγών. Δίοδοι. Θεωρία, λειτουργία και κυκλώµατα εφαρµογών. Τρανζίστορ διπολικής ένωσης (BJT) και επίδρασης πεδίου (FET). Αναφορές σε θεωρία, µοντέλα, χαρακτηριστικές, πόλωση και βασικές συνδεσµολογίες. Κυκλώµατα εφαρµογών. Διαφορικός και τελεστικός ενισχυτής, κυκλώµατα και εφαρµογές. Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες. Απλοποίηση συναρτήσεων Boole. Συνδυαστική λογική. Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (A/D) και ψηφιακού σε αναλογικό (D/A). Κυκλώµατα δειγµατοληψίας (sample and hold). Αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα µικρό- υπολογιστικών συστηµάτων. Επεξεργαστές, αρτηρίες, µνήµη, σύστηµα I/O και µοντέλο προγραµµατισµού χαµηλού επιπέδου (assembly) οικογένειας x86. Μικρό-ελεγκτές. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σχεδίαση, προσοµοίωση και ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (αναλογικών, ψηφιακών και µεικτών) σε υπολογιστή µε χρήση του λογισµικού TinaPro (Spice Berkeley 3F5). Μετρήσεις και λειτουργία σε πραγµατικά κυκλώµατα µε συµβατικά και εικονικά όργανα (µέσω υπολογιστή) και σύγκριση αποτελεσµάτων

6 προσοµοίωσης και πραγµατικής λειτουργίας. ΚΕΠ 302 ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η τεχνολογία και η τέχνη στη διάρθρωση της κοινωνίας. Η τεχνολογία ως αντικειµενοποίηση, ως πλαίσιο επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, ως προτρέχουσα σύλληψη-γνώση και ως όργανο επενέργειας στη φύση. Η ιδιοτυπία του αισθητικού. Το αισθητικό ως εξειδικευµένη ενασχόληση στον καταµερισµό της εργασίας (τέχνη). Βασικές αισθητικές κατηγορίες. Οι κοινωνικές λειτουργίες της τέχνης. Τέχνη και τεχνολογία στην ιστορία του πολιτισµού. Το ανυπόστατο της µεταφυσικής αντιδιαστολής «απολλώνιου» και «διονυσιακού». Η συνθετική διάσταση της δηµιουργικότητας. 4ο Εξάμηνο ΜΑΘ 203 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Επίλυση Αλγεβρικών Εξισώσεων µίας Μεταβλητής - Παρεµβολή και Πολυωνοµική Προσέγγιση - Αριθµητική Παραγώγιση - Αριθµητική Ολοκλήρωση - Θεωρία Προσέγγισης - Προβλήµατα Αρχικών και Συνοριακών Τιµών για Συνήθεις Εξισώσεις. ΜΠΔ 221 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβληµατική του γραµµικού ππρογραµµατισµού (ΓΠ)-µεθοδολογία µοντελοποίησης, Γραφική µέθοδος, Αλγόριθµος simplex, Η µέθοδος των πινάκων, Δυϊκότητα και δυϊκός αλγόριθµος simplex, Ανάλυση ευαισθησίας, Παραµετροποίηση, Ανάλυση ευστάθειας, Ακέραιος ΓΠ, Ειδικά προβλήµατα ΓΠ, Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ, Πρακτικές εφαρµογές. ΜΠΔ 222 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Διοικητικές διαδικασίες: Προγραµµατισµός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. Συστήµατα λειτουργίας επιχειρήσεων. Διοίκηση συστηµάτων παραγωγής. Συζήτηση πρακτικών παραδειγµάτων και σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων. ΜΠΔ 223 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Εισαγωγή Ιδιότητες ρευστών Υδροστατική Πρίσµα υδροστατικής πίεσης Απεικόνηση πεδιών ροής κατά Euler και κατά Lagrange, γραµµές ροής, τροχιές Ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής - Διαφορικές εξισώσεις ροής - Ροϊκή συνάρτηση Δυναµικό ταχύτητας Εξίσωση Laplace Εξίσωση Bernoulli Στροβιλά και αστρόβιλα πεδία ροής Νόµος του Newton για τη συνεκτικότητα Εξισώσεις Navier-Stokes Εξισώσεις Euler Στρωτή και τυρβώδης ροή - Ροή σε σωληνώσεις Στρωτή ροή σε ευθείς κυκλικούς σωλήνες Στρωτή ροή σε µη κυκλικούς σωλήνες Τυρβώδης ροή σε ευθύγραµµους αγωγούς Διάγραµµα Moody Εντοπισµένες αντιστάσεις και γραµµικές απώλειες σε αγωγούς Επίλυση προβληµάτων ροής σε δίκτυα αγωγών. ΜΠΔ 224 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Εισαγωγή Θερµοδυναµικά συστήµατα Μακροσκοπική και µικροσκοπική θεώρηση Κατάσταση και ιδιότητες σώµατος Θερµοδυναµική ισορροπία Θερµοδυναµικές µεταβολές και κύκλοι Ενέργεια Πίεση Θερµοκρασία Μηδενικός Νόµος Θερµοδυναµικής Κλίµακες Θερµοκρασίας Αέρια και ατµοί Καταστατική εξίσωση τελείων αερίων Ειδικές περιπτώσεις µεταβολών Καταστατικές εξισώσεις πραγµατικών αερίων Βαθµός συµπιεστότητας Έργο και Θερµότητα Μετάδοση θερµότητας Ο Πρώτος Θερµοδυναµικός Νόµος για κυκλική και για τυχαία διεργασία κλειστού συστήµατος Ενθαλπία Ειδική θερµοχωρητικότητα Ο Πρώτος Θερµοδυναµικός Νόµος για ανοικτά συστήµατα Θερµικές και Ψυκτικές µηχανές Ο Δεύτερος Θερµοδυναµικός Νόµος Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές διεργασίες Ο κύκλος Carnot Θερµοδυναµική κλίµακα θερµοκρασιών - Θερµοκρασιακή κλίµακα τελείου αερίου Ανισότητα Clausius Εντροπία Η µεταβολή της εντροπίας σε αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Οι σχέσεις του Gibbs Παραγωγή εντροπίας αρχή αυξήσεως της εντροπίας Ο Δεύτερος Θερµοδυναµικός Νόµος για ανοικτά συστήµατα Αναντιστρεπτότητα και διαθεσιµότητα Εξέργεια Συνάρτηση Helmholtz Συνάρτηση Gibbs Εξισώσεις Tds Θερµοδυναµική δύο φάσεων Λανθάνουσα θερµότητα αλλαγής φάσης Θερµοδυναµικές ιδιότητες ατµών Εξίσωση Clausius / Clapeyron Διαγράµµατα T-s, h-s νερού Πίνακες ιδιοτήτων Αντιστρεπτές µεταβολές στα διαγράµµατα p-v, T-s, h-s Ισεντροπικοί βαθµοί απόδοσης Θερµοδυναµικοί κύκλοι ισχύος Κύκλος Rankine Κύκλος υπέρθερµου ατµού Επίδραση της πίεσης και της θερµοκρασίας στον κύκλο Rankine Κύκλος Rankine µε αναθέρµανση και µε αποµάστευση ατµού Ο πραγµατικός κύκλος Rankine Ο κύκλος Brayton (θεωρητικός και πραγµατικός) τύποι αεριοστροβίλων Εµβολοφόρες µηχανές εσωτερικής καύσεως - Θεωρητικοί κύκλοι αέρος Otto, Diesel και µεικτός Πραγµατικοί κύκλοι εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ.

7 ΓΛΣ 202 ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Στα Αγγλικά 04 θα ζητηθεί από τους φοιτητές να µελετήσουν κείµενα και γλώσσα βασισµένα σε υλικό σχετικό µε την ειδικότητά τους. Δίνεται εργασία στην τάξη για να ολοκληρωθεί µε την βοήθεια του υπάρχοντος υλικού στο ΚΕ.Γ.Ε.Π., η οποία περιλαµβάνει εκτεταµένη χρήση του Web για την ανάπτυξη όχι µόνο των ικανοτήτων στην Αγγλική γλώσσα αλλά και θεµάτων τέτοιων όπως Ηθική Επαγγέλµατος και ακαδηµαϊκός τρόπος συγγραφής τεχνικών αναφορών και κειµένων. Η τελική εργασία και οι εξετάσεις θα καθορίσουν το βαθµό των φοιτητών+. Στα Γερµανικά επιπέδου Mittelstufe (ZMP) µε επέκταση εξειδικευµένων εφαρµογών γλώσσας ανά τµήµα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) µαθηµάτων ΜΠΔ 225 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΔΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΔΝ Μονάδες και διαστάσεις. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες ουσιών και µιγµάτων. Θερµοδυναµική αερίων, ατµών, υγρών και στερεών. Ισοζύγια µάζας σε µόνιµη κατάσταση. Ισοζύγια ενέργειας σε µόνιµη κατάσταση. Συνδυασµένα ισοζύγια µάζας και ενέργειας σε µόνιµη κατάσταση. Ισοζύγια σε µη µόνιµη (δυναµική) κατάσταση. ΚΕΠ 204 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο πολιτισµός ως διαδικασία: Ο πολιτισµός ως διεργασία αναδόµησης του θυµικού και ορµικού κόσµου. Πολιτισµική διάχυση και ενσωµάτωση. Πολιτισµικές συγκρούσεις και πολιτισµική πρόσµιξη (aculturation). Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του πολιτισµού και της τεχνολογίας. Ο πολιτισµός στη νεωτερική και µετανεωτερική του εκδοχή. ΚΕΠ 102 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Περιλαµβάνει σύντοµη ανασκόπηση της οικονοµικής ιστορίας, µε ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικά διαδοχικούς τρόπους οργάνωσης της παραγωγής, και των σηµερινών αναπτυξιακών τάσεων. Εξετάζονται επίσης σύντοµα ορισµένα από τα συναφή επιστηµολογικά και µεθοδολογικά ζητήµατα, και αναλύεται ειδικότερα η εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης (θεωρίας) µέχρι σήµερα.. ΜΠΔ 227 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δίκτυα υπολογιστών VAN, LAN, MAN, WAN, δίκτυα προστιθέµενης αξίας, πρότυπα µηνυµάτων Χ400 και Χ435, τεχνολογία γραµµωτού κώδικα (bar coding), τεχνολογία της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εµπόριο, internet, intranets, extranets, ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (EDI), ηλεκτρονικό µάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά καταστήµατα, Ηλεκτρονικό εµπόριο & Customers Modeling, Ηλεκτρονικό εµπόριο & Positioning, εικονικές επιχειρήσεις, διαχείριση ροής εργασίας, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών, ηλεκτρονικά κείµενα, e-banking, ηλεκτρονική δηµοκρατία, e-government, ηλεκτρονικοί κατάλογοι και µηχανές αναζήτησης, Information Retrieval Filtering, Μοντελοποίηση Χρήστη, Ασφάλεια - Πιστοποίηση Γνησιότητας Εγγράφων & Υπογραφών, Τεχνητή Νοηµοσύνη και Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Διεπιχειρησιακά και web-based Π.Σ., Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Μεθοδολογίες και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών καταστηµάτων Εργαστήριο: Προγραµµατισµός και ανάπτυξη εφαρµογών σε περιβάλλον web (Java, HTML, Active X). ΜΠΔ 407 ΘΕΔΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΝ Εισαγωγή, Παίγνια µε δύο παίκτες, Παίγνια µηδενικού αθροίσµατος, Αµιγείς και Μικτές στρατηγικές, Μητρικά και Διµητρικά παίγνια, Σηµεία ισορροπίας και Σαγµατικά σηµεία, Θεώρηµα minmax, Επίλυση µητρικών παιγνίων µε Γραµµακό Προγραµµατισµό, Επίλυση διµητρικών παιγνίων µε Μη-γραµµικό Προγραµµατισµό, Ισορροπία Nash και σηµεία Pareto, Ιεραρχικά παίγνια, Ισορροπία και ανισορροπία Stackelberg, Διεπίπεδος Προγραµµατισµός, Εφαρµογές στην Μικροοικονοµία και Δυοπώλειο Cournot, Εφαρµογές σε δίκτυα κυκλοφορίας και ισορροπία Wardrop. 5ο Εξάμηνο ΜΠΔ 301 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΔΓΗΣ Ι Εισαγωγή, Κρυσταλλική δοµή, ατέλειες, µηχανικές ιδιότητες υλικών, διαγράµµατα φάσεων. Βασικές αρχές κοπής, εργαλειοµηχανές και κατεργασίες κοπής,

8 κοπτικά. Χύτευση, είδη χύτευσης, συστολή, θερµική συµπεριφορά, ατέλειες. Αριθµητικός έλεγχος και εργαλειοµηχανές. Υπολογιστικά Ολοκληρωµένη Παραγωγή. Ευελιξία και συστήµατα παραγωγής. ΜΠΔ 302 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΔΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μοντέλα περιγραφής εργασίας και ρόλων. Αξιολόγηση της εργασίας. Μισθολογική πολιτική. Πρόσληψη προσωπικού. Ηγεσία, ανάπτυξη προσωπικού, ανάπτυξη οµάδων. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην καινοτοµική εξέλιξη της επιχείρησης. Μελέτη και συζήτηση περιπτώσεων. ΜΠΔ 303 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Εισαγωγικές έννοιες, ορισµός στοχαστικών διαδικασιών, συσχέτιση, στατιστική, ροπές, λογισµός µέσου τετραγώνου, ανεξαρτησία, διαδικασία Wiener, λευκός θόρυβος, διαδικασία Poisson, συστήµατα µε στοχαστικές εισόδους, εργοδικότης, αλυσίδες Markov, εισαγωγή στην θεωρία πληροφοριών, εφαρµογές. ΜΠΔ 304 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή (Βασικές έννοιες, µετάδοσης της Θερµότητας. Τρόποι Μετάδοσης της Θερµότητας (αγωγή, µεταφορά, ακτινοβολία). Εξισώσεις Μετάδοσης της Θερµότητας): Μετάδοση Θερµότητας µε Αγωγή. (Μονοδιάστατη Αγωγή Θερµότητας σε µόνιµη κατάσταση. Πολυδιάστατη Αγωγή Θερµότητας σε µόνιµη κατάσταση. Αγωγή Θερµότητας σε µεταβατική κατάσταση). Μετάδοση Θερµότητας µε Ακτινοβολία (Βασικές έννοιες. Νόµοι της Μετάδοσης Θερµότητας µε Ακτινοβολία. Μέλαν σώµα. Φαιό σώµα. Ηλιακή ακτινοβολία. Ανταλλαγή ακτινοβολίας µεταξύ µελάνων και φαιών επιφανειών. Συντελεστής µορφής επιφανειών). ΜΠΔ 305 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΔΝ Εισαγωγή Στοιχεία αντοχής των υλικών υπολογισµός σε κόπωση άξονες και άτρακτοι (υπολογισµός αντοχής σε στατικές και δυναµικές φορτίσεις, αρχικός υπολογισµός διαστάσεων, µέγιστος αριθµός στροφών) Υλικά κατεργασίας ανοχές, συναρµογές και τραχύτητα επιφανειών Τυποποίηση και υπολογισµοί κοχλιώσεων Υπολογισµός εδράνων κύλισης Στοιχεία υπολογισµού συγκολλήσεων Σύγχρονες υπολογιστικές µέθοδοι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) µαθήµατος ΜΠΔ 306 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΔΣΕΔΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΔΝ Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοηµοσύνη, Επίλυση Προβληµάτων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές, Αβέβαια και Ασαφής Γνώση, Σχεδιασµός Ενεργειών, Έµπειρα Συστήµατα, Μηχανική Μάθηση, Rough Sets, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθµοι, Ασαφή Σύνολα, Εξόρυξη Γνώσης, Ευφυείς µέθοδοι διασύνδεσης µε το περιβάλλον (Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τεχνητή όραση, ροµποτική), Πράκτορας - Ευφυής Πράκτορας, Συστήµατα Πολλαπλών Πρακτόρων, Ευφυή Συστήµατα και Εφαρµογές. Εργαστήριο ΚΕΠ 301 ΕΙΣΑΓΔΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ H επιστήµη ως κοινωνικο-πολιτισµικό φαινόµενο. Η θέση και ο ρόλος της επιστήµης στη διάρθρωση της κοινωνίας. Ζητήµατα θεωρίας της γνώσης, λογικής και µεθοδολογίας στην επιστηµονική έρευνα. Οι επιστήµες στην ιστορία. Διαφοροποίηση, ολοκλήρωση της επιστήµης και διεπιστηµονικότητα. Νεωτερισµοί και παραδόσεις στην ανάπτυξη της επιστήµης. Το υποκείµενο της επιστηµονικής δραστηριότητας. Θεωρίες, κατευθύνσεις, τάσεις και προσεγγίσεις στη φιλοσοφία της επιστήµης. ΚΕΠ 201 ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Περιλαµβάνεται η ανάλυση της προσφοράς-ζήτησης εµπορευµάτων, των βασικών λειτουργιών και αναπτυξιακών τάσεων στα πλαίσια της επιχείρησης, καθώς και ο ρόλος της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε µακροοικονοµική επίπεδο καλύπτονται ζητήµατα που αφορούν τον προσδιορισµό του εισοδήµατος και της απασχόλησης, τον πληθωρισµό, τον ρόλο του κράτους, και τα προβλήµατα ή τις τάσεις ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας. 6ο Εξάμηνο ΜΠΔ 321 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΔΓΗΣ ΙΙ Εισαγωγή. Μορφοποίηση µε παραµόρφωση, έλαση, ολική, βαθεία κοίλανση, εξώθηση, σφυρηλάτηση. Κονιοµεταλλουργία, πυροσυσσωµάτωση. Συγκόλληση,

9 είδη συγκολλήσεων, µηχανές συγκόλλησης. Ηλεκτροχηµικές µέθοδοι αφαίρεσης υλικού. Πλαστικά, κεραµικά πολυµερή: ιδιότητες, κατεργασίες. ΜΠΔ 322 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΔΓΗΣ Εισαγωγή-µοντέλα αποθεµάτων µε στατική ζήτηση, µοντέλα µε δυναµική ζήτηση, αποθέµατα µε εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασµός παραγωγής, ανάµειξη προϊόντων, προβλήµατα µεγέθους παραγωγής, συστήµατα πρόβλεψης, κινούµενος µέσος όρος, ελάχιστο µέσο τετράγωνο, προγραµµατισµός -ν εργασίες, 1 µηχανή -ν εργασίες, 2 µηχανές, προγραµµατισµός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιµασίας, απαιτούµενες ακολουθίες εργασιών. ΜΠΔ 323 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή, βασικές έννοιες, παλινδρόµηση, ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ανάλυση αντιστοιχιών, παραγοντική ανάλυση, διακριτή ανάλυση, κατανοµή κατά τµήµατα, ταξινοµική ανάλυση, συµπλεκτική ανάλυση, Q-ανάλυση, ιεραρχική ανάλυση, κανονική ανάλυση, ανάλυση χρονολογικών σειρών, πρόβλεψη, τεχνικές πρόβλεψης, τεχνολογική πρόβλεψη, προγράµµατα Η/Υ, εφαρµογές. ΜΠΔ 324 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΔΝ Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήµατα και τη τεχνολογία της πληροφορικής, Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήµατα, Θεωρία Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Λήψη Οµαδικών Αποφάσεων, Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, Αρχιτεκτονικές Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήµατα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, Συστήµατα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων, Δοµηµένη Μοντελοποίηση & Συστήµατα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων, Αξιολόγηση και Αποτελεσµατικότητα των ΠΣ & ΣΥΑ, Ευφυείς Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων, Ευφυή Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήµατα Υποστήριξης Οµαδικών Αποφάσεων & Διαπραγµατεύσεων, Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης, Συστήµατα Data Warehouses & On Line Analytical Processing, Κατανεµηµένα & Webbased ΣΥΑ, Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, Εφαρµογές των ΣΥΑ στη Διοίκηση, στο Μάρκετινγκ, στη Βιοµηχανία και τη Παραγωγή, στη Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση, στην Ιατρική, στο Περιβάλλον, κα. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών ΠΣ & ΣΥΑ καθώς και εκπόνηση εργασίας µε χρήση διαφόρων συστηµάτων για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. ΜΠΔ 325 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή, βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς, µέθοδοι τύπου Newton, µέθοδοι συζυγών κατευθύνσεων, απόλυτη βελτιστοποίηση, θεωρία περιορισµένης βελτιστοποίησης, τετραγωνικός προγραµµατισµός, γραµµικά περιορισµένη βελτιστοποίηση, γενικοί αλγόριθµοι µη γραµµικού προγραµµατισµού. ΜΠΔ 326 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδροµή Ενεργειακοί ισολογισµοί και ροή ενέργειας στις στροβιλοµηχανές Διάκριση µεταξύ µηχανών συµπιεστού και ασυµπίεστου ρευστού Το θεώρηµα της ροπής της ορµής Τρίγωνα ταχυτήτων και µετατροπή µεταξύ ακίνητου και κινούµενου συστήµατος συντεταγµένων Άεργη ροή Εφαρµογή του θεωρήµατος της ροπής της ορµής σε πτερωτές ακτινικής και αξονικής ροής Διαµορφώσεις στροβιλοµηχανών Μονοβάθµιες και πολυβάθµιες µηχανές Ροή µεταξύ των πτερυγίων Φυγόκεντρες αντλίες Βέλτιστη παροχή Ιδεατή και θεωρητική χαρακτηριστική πτερωτής Βαθµοί απόδοσης Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας Νόµοι οµοιότητας Ειδικός αριθµός στροφών Αντλητική εγκατάσταση Καθορισµός σηµείου λειτουργίας επιλογή αντλίας Συνεργασία αντλιών Σπηλαίωση Τύποι υδροστροβίλων Η ανάπτυξη της ροπής σε πτερωτή υδροστροβίλου Τρίγωνα ταχυτήτων και θεωρητική χαρακτηριστική πτερωτής υδροστροβίλου Βαθµοί απόδοσης χαρακτηριστικές υδροστροβίλου Είδη θερµικών στροβιλοµηχανών και περιγραφή λειτουργίας τους Κύκλος Brayton Μονοδιάστατη ανάλυση λειτουργίας Βαθµοί απόδοσης - Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας συµπιεστή και στροβίλου Εµβολοφόρες M.E.K. Θεωρητικοί και πραγµατικοί κύκλοι λειτουργίας Στοιχεία καύσης. 7ο Εξάμηνο ΜΠΔ 401 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι Μαθηµατικές έννοιες: σήµατα εισόδου, µετασχηµατισµός Laplace, µιγαδικές συναρτήσεις, περιγραφή συστηµάτων: συνάρτηση µεταφοράς, διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις κατάστασης, δοµικά συστήµατα 1ης και 2ης τάξης, παράµετροι σχεδίασης, είδη ελεγκτών, ρύθµιση ελεγκτών PID, παραδείγµατα εφαρµογών. ΜΠΔ 402 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

10 Η επιχείρηση και οι στόχοι της, η εξέλιξη της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, το πιστωτικό σύστηµα, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης, κεφάλαιο κίνησης, χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, µεθοδολογία χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, αποδοτικότητα, χρηµατοοικονοµική µόχλευση, βιοµηχανικός και χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος της επιχείρησης, ανάλυση νεκρού σηµείου, πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, µέθοδοι χρηµατοοικονοµικής πρόβλεψης, µέθοδοι χρηµατοδότησης: αυτοχρηµατοδότηση, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, δάνεια, Leasing, εργαστηριακές ασκήσεις. ΜΠΔ 403 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΔΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μέθοδοι, τεχνικές και µοντέλα που χρησιµοποιούνται σε θέµατα αξιοπιστίας, συντήρησης και αντικατάστασης µηχανηµάτων-συστηµάτων, αντικατάσταση οµοίων µηχανών-εξαρτηµάτων, µέτρηση αξιοπιστίας συστηµάτων, προβλήµατα επιθεώρησης, συντήρησης για µεγιστοποίηση µέτρων απόδοσης του συστήµατος, προβλήµατα επάνδρωσης σταθµών επιδιόρθωσης, σχεδιασµός και βέλτιστες πολιτικές συντήρησης συστηµάτων, δένδρα επικινδυνότητας. ΜΠΔ 405 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή στην ποιότητα και στις µεθόδους βελτίωσης ποιότητας, Έννοιες και εργαλεία ελέγχου ποιότητας, Βασικοί κλάδοι του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, Βασικές έννοιες στατιστικής, Δειγµατοληπτικά σχέδια αποδοχής παρτίδας, Σχέδια απλής, διπλής ή πολλαπλής δειγµατοληψίας µέσω χαρακτηριστικών, Εξακολουθητικά δειγµατοληπτικά σχέδια, Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής, Γενικές αρχές διαγραµµάτων ελέγχου, Διαγράµµατα ελέγχου (ιδιοτήτων και µεταβλητών), Ειδικά θέµατα στατιστικού ελέγχου ποιότητας. ΜΠΔ 406 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ορισµός του µάρκετινγκ (ΜΚΤ), δραστηριότητες του ΜΚΤ, το µίγµα ΜΚΤ, το περιβάλλον του ΜΚΤ, µάρκετινγκ στον Ελληνικό χώρο, αγορά, έρευνα της αγοράς, κατάτµηση ή τµηµατοποίηση της αγοράς, το δυναµικό και η ζήτηση της αγοράς, ο καταναλωτής, παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του καταναλωτή, ο κύκλος ζωής των προϊόντων, συναρτήσεις που εκφράζουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων, πρόβλεψη πωλήσεων, επεξεργασία στοιχείων, πολιτική τιµών, παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική τιµών, η προβολή των προϊόντων, διαφήµιση, προσωπικές πωλήσεις, προώθηση των πωλήσεων, συστήµατα διοίκησης στο Μάρκετινγκ. ΜΠΔ 409 ΟΡΓΑΝΔΣΗ ΠΑΡΑΓΔΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΔΝ Εισαγωγή στα προβλήµατα οργάνωσης παραγωγής & προγραµµατισµού έργου. Μαθηµατικά εργαλεία. Χρονικός Προγραµµατισµός Έργων (χωρίς ή µε περιορισµούς). Προγραµµατισµός χρήσης πόρων Σχέση χρόνου- κόστους. Γενική µεθοδολογία και επιλογή παραγωγικής διαδικασίας. Υπολογισµός αναγκαίου εξοπλισµού και ανθρώπινου δυναµικού Συγκεντρωτικός προγραµµατισµός: Περίπτωση πλήρους απασχόλησης, Περίπτωση µερικής απασχόλησης. Χωροταξική διάταξη παραγωγής: Συστηµατική χωροταξική διάταξη, Αλγόριθµοι εναλλακτικών σχεδίων (µέθοδοι ανταλλαγής, γραφική µέθοδος, µέθοδος σχέσεων), Εφαρµογές σε Η/Υ (Craft, Aldep, Storm). Εξισορρόπηση γραµµής παραγωγής: Ορισµός µαθηµατικού προβλήµατος, Επίλυση µε δυναµικό προγραµµατισµό, Προσεγγιστικές µέθοδοι (µέγιστης διάρκειας, ranked positional weight). Κύριος προγραµµατισµός παραγωγής. Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών ΜΠΔ 426 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Μαθηµατικά πρότυπα και εφαρµογές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, Διαφορές µεταξύ Ακέραιου και Γραµµικού Προγραµµατισµού, Γραφήµατα και Δίκτυα, Δοµές δεδοµένων για δίκτυα και γραφήµατα, Ανίχνευση γραφηµάτων, Βέλτιστες διαδροµές και Διακριτός Δυναµικός Προγραµµατισµός, Τανύοντα δένδρα και αλγόριθµοι Απληστίας, Προβλήµατα ροών, Περιπλοκότητα αλγορίθµων και προβληµάτων, Γραµµική και Λαγρανζιανή χαλάρωση, Μέθοδος Branch-and-Bound, Μέθοδος Τοπικής Ανίχνευσης, Ευρηστικοί Αλγόριθµοι, Αλγόριθµοι προσέγγισης, Μετα-ευρηστικοί Αλγόριθµοι. 8ο Εξάμηνο ΜΠΔ 421 ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (CAM) Εισαγωγή, µοντέλα γέννησης-θανάτου, το σύστηµα Μ Μ 1, συστήµατα Markov που δεν είναι γέννησης- θανάτου, η κατανοµή Erlang, οµαδικές εξυπηρετήσεις, προχωρηµένα µοντέλα M G 1, M G m, G G 1, G G m, προχωρηµένα µοντέλα ανάλυσης γραµµών παραγωγής, εισαγωγή στα προβλήµατα και τα µοντέλα ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής (FMS). ΜΠΔ 422 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΔΝ

11 Χρηµατοοικονοµικά µαθηµατικά, χρονική αξία του χρήµατος, κεφαλαιοποίηση, ράντες, απόφαση της επένδυσης υπό βέβαιο µέλλον, πανόραµα των κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων, απόφαση της επένδυσης υπό αβέβαιο µέλλον, αβεβαιότητα και κίνδυνος, κριτήρια εκτίµησης των επενδυτικών έργων υπό απροσδιόριστο µέλλον, κριτήρια εκτίµησης των επενδυτικών έργων υπό πιθανολογικό µέλλον, κίνδυνος και απόδοση ενός χαρτοφυλακίου µετοχών, µοντέλα εκτίµησης χαρτοφυλακίων: µοντέλο κεφαλαιοαγοράς, µοντέλο αποτίµησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, εργαστηριακές ασκήσεις. ΜΠΔ 423 ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ(CAD) Σχεδιοµελέτη µε χρήση Η/Υ, ρόλος στην διαδικασία µελέτης προϊόντος, εφαρµογές-συστήµατα σχεδίασης, συστήµατα τρισδιάστατης µοντελοποίησης, µοντέλα σύρµατος, µοντέλα επιφανειών, µοντέλα στερεών, αναπαράσταση καµπυλών και επιφανειών µε Ferguson, Bezeir, B-Splines, Nurbs. Συστήµατα στερεάς µοντελοποίησης, Constructive Solid Geometry, Οριακή Αναπαράσταση (Β-Rep). ΜΠΔ 424 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Εισαγωγή, εργονοµική ανάλυση εργασίας, ακοή-θόρυβος, όραση, φωτισµός, συλλογή και επεξεργασία οπτικών πληροφοριών, ενδεικτικά όργανα, θερµοκρασιακό περιβάλλον, βιοµετρία, διαµόρφωση των µορφολογικών στοιχείων θέσης εργασίας, νοητική εργασία, επιτηδιότητες, ροή πληροφοριών, διάγνωση, λύση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων, χρόνος και εργασία, σωµατικός, νοητικός, ψυχικός φόρτος εργασίας, επικοινωνία ανθρώπουυπολογιστή, οργάνωση εργασίας και εργονοµία. ΜΠΔ 425 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή, συνδυαστικά προβλήµατα, βέλτιστος έλεγχος διακριτού χρόνου, βέλτιστος έλεγχος συνεχούς χρόνου, εφαρµογές, παραλλαγµένοι αλγόριθµοι δυναµικού προγραµµατισµού, στοχαστικός δυναµικός προγραµµατισµός, εφαρµογές στοχαστικού δυναµικού προγραµµατισµού, επιλογές πρακτικής εφαρµογής. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) µαθηµάτων ΜΠΔ 427 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Εισαγωγή στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, Βασικά θέµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίων, Μαθηµατικά υποδείγµατα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, Αποτίµηση οµολόγων, Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση οµολόγων, Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων οµολόγων και στρατηγικές διαχείρισης, Δικαιώµατα προαίρεσης, Μοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων, Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισµού, Κατασκευή χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR. ΜΠΔ 430 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Εισαγωγή στα πολυµεταβλητά συστήµατα ελέγχου. Χρονική απόκριση συστηµάτων πολλών εισόδων-πολλών εξόδων. Εξεγξιµότητα. Παρατηρησιµότητα. Ευστάθεια. Έλεγχος συστηµάτων πολλών εισόδων-πολλών εξόδων. Τοποθέτηση ιδιοτιµών ευρωστία. ΜΠΔ 408 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή στην ποιότητα (ορισµοί, βασικές διαστάσεις, ιστορική αναδροµή), Βασικές αρχές και αξιώµατα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Η ΔΟΠ ως νέα κουλτούρα, Φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη ΔΟΠ (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, Feigenbaum), Ικανοποίηση πελατών και συστήµατα εξυπηρέτησης πελατών, Βραβεία ποιότητας (Deming, EFQM, Malcolm Baldridge), Έλεγχος ανταγωνιστικότητας και Αξιολόγηση επιδόσεων, Εργαλεία ΔΟΠ (βελτίωση ποιότητας, στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας, τεχνικές ανάλυσης του Taguchi, κλπ), Πρότυπα και συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, Κόστος ποιότητας. 9ο Εξάμηνο ΜΠΔ 501 ΠΡΟΣΟΜΟΙΔΣΗ Προσοµοίωση συστηµάτων παραγωγής και γραµµών αναµονής, µοντελοποίηση συστηµάτων διακεκριµένων γεγονότων, στατιστικές τεχνικές εκτίµησης µέτρων απόδοσης και σύγκρισης συστηµάτων, τεχνικές ελάττωσης της διασποράς, εισαγωγή στην ανάλυση διαταραχών και στη βελτιστοποίηση, λογισµικό προσοµοίωσης.

12 ΜΠΔ 502 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Αρχές λειτουργίας και χειρισµού ροµπότ και αισθητήρων. Κινηµατική, δυναµική και στατική ανάλυση ροµποτικών βραχιόνων. Ανάλυση χώρου εργασίας και σύνθεση ροµποτικών βραχιόνων. Σχεδιασµός κίνησης ροµπότ, προγραµµατισµός και έλεγχος. Στρατηγικές βασισµένες σε αισθητήρια και τεχνικές αποφάσεων. Ροµποτικά συστήµατα και εφαρµογές. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Υποχρεωτική η επιλογή τεσσάρων (4) µαθηµάτων ΜΠΔ 504 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βασικές αρχές οικολογίας, γεωχηµικοί κύκλοι, ρύπανση της ατµόσφαιρας, ρύπανση των υδάτων, στατιστική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδοµένων, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων. ΜΠΔ 505 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μοντέλα περιγραφής και µελέτης των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι εργαζόµενοι κατά την εργασία τους, τεχνικές καταγραφής και ανάλυσης των δραστηριοτήτων, ιδιαιτερότητες της εργονοµικής ανάλυσης εργασίας ανάλογα µε τις περιπτώσεις εφαρµογής της. ΜΠΔ 506 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Έννοια, ορισµός και σκοπός του στρατηγικού προγραµµατισµού, Φάσεις του στρατηγικού προγραµµατισµού (προσδιορισµός στρατηγικής, κατηγορίες στόχων, εσωτερική ανάλυση επιχείρησης, εξωτερική διάγνωση της κατάστασης, ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών, επεξεργασία στρατηγικών, πρόβλεψη και ανάλυση σεναρίων, µέθοδοι αξιολόγησης και επιλογής στρατηγικών), Προϋπολογισµός παραγωγής και πωλήσεων, Προκαθορισµένο κόστος, Ανάλυση των αποκλίσεων, Η προσέγγιση των Balanced Scorecards, Εφαρµογές στρατηγικού προγραµµατισµού σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. MΠΔ 507 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Έννοιες και ορισµοί, πολυωνυµικά µοντέλα, διωνυµικά µοντέλα : COLEMAN, DODD, BASS, MAHAJAN, FLOYD, SHARIF-KABIR, EASINGWOOD-MAHAJAN, VON BERTALANFFY, άλλα µοντέλα : κανονική κατανοµή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, κατανοµή WEIBULL, κατανοµή GOMPERTZ, νέα µοντέλα : τροποποιηµένο µοντέλο NSRL, γενικευµένα ρητά µοντέλα : GRMI και ΙΙ, εφαρµογές. ΜΠΔ 510 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μεθοδολογία εκπόνησης τεχνικοοικονοµικών µελετών. Ανάλυση επενδυτικών σχεδίων. Κοστολόγηση έργων και δραστηριοτήτων. Εκτίµηση κόστους. Μελέτη παραδειγµάτων και εκπόνηση εργασιών. ΜΠΔ 511 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ To δίκαιο και οι κανόνες του, στοιχεία δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η έννοια του κράτους, τα υποκείµενα του δικαίου, τα πράγµατα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, η κατοικία και η πόλη, τα δηµόσια έργα, η µελέτη του δηµοσίου έργου, οι υποχρεώσεις του αναδόχου από την ανάληψη της κατασκευής του έργου, η εξέλιξη της σύµβασης, επίλυση διαφορών. ΜΠΔ 512 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚIΝΔYNΩΝ Ορισµός και σηµασία του κινδύνου στη Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση, Είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, Κλασσικές µεθοδολογίες εκτίµησης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων: µονοδιάστατη στατιστική ανάλυση, βελτιστοποίηση, Νέες µεθοδολογίες εκτίµησης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων: πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση, πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, προσεγγιστικά σύνολα, ευφυή συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, εφαρµογές. ΜΠΔ 513 ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΔΝ Η σηµασία των νέων προϊόντων, Οργάνωση για νέα προϊόντα, Παράλληλη Μηχανική, Προγραµµατισµός προϊόντων, Απαιτήσεις πελατών, Σύνταξη προδιαγραφών προϊόντων, Δηµιουργία & δοκιµή ιδέας, Αρχιτεκτονική προϊόντος, Βιοµηχανικός σχεδιασµός, Δηµιουργία & δοκιµή πρωτοτύπου, Διαχείριση ζωής προϊόντος. Ταχεία πρωτοτυποποίηση & πλασµατικά πρωτότυπα. ΜΠΔ 514 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

13 Ο ρόλος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδιασµός ζήτησης και προσφοράς σε µια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Εφαρµογές και µαθηµατική προτυποποίηση. Αλγοριθµική Πολυπλοκότητα προβληµάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόβληµα του περιπλανώµενου πωλητή, το πρόβληµα της συσκευασίας κουτιών. Μεταφορές και Διανοµή προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σχεδιασµός Δικτύου Διανοµής. Κανάλια διανοµής. Σχεδιασµός δροµολογίων. Προβλήµατα επιλογής στόλου και µεγέθους οχηµάτων. Προβλήµατα δροµολόγησης οχηµάτων. Παραλλαγές προβληµάτων διανοµής προϊόντων (χρονικά παράθυρα, πολλαπλά προϊόντα, ζήτηση σε πραγµατικό χρόνο, προβλήµατα ταυτόχρονης διανοµής και παραλαβής προϊόντων) Προβλήµατα προγραµµατισµού οχηµάτων. Προβλήµατα προγραµµατισµού πλοίων. Προβλήµατα δροµολόγησης αποθεµάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. (Απλής περιόδου πρόβληµα δροµολόγησης αποθεµάτων, πολλαπλών περιόδων πρόβληµα δροµολόγησης αποθεµάτων) Προβλήµατα χωροθέτησης αποθηκών. Επιλογή τοποθεσίας πώλησης. Προβλήµατα επικάλυψης συνόλου. Προβλήµατα p-κέντρων και p- µέσων. Προβλήµατα εγκατάστασης µίας ή πολλαπλών αποθηκών. Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο ρόλος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μελέτες περιπτώσεων πραγµατικών προβληµάτων (Μοντελοποίηση, ανάπτυξη, µέθοδος επίλυσης). ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΔΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών είναι µια συλλογή υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικών συστηµάτων, γεωγραφικών δεδοµένων και ανθρωπίνου δυναµικού µε σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση, κάθε µορφής πληροφορίας που αφορά το γεωγραφικό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών αρχικά αποτελούν µια ηλεκτρονική βάση γεωγραφικών δεδοµένων ή πιο απλά είναι ένας ψηφιακός χάρτης. Στο µάθηµα αυτό θα γίνει µια εισαγωγή πάνω στα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και θα γίνει µια προσπάθεια εκµάθησης βασικών αρχών σχεδίασης, λειτουργίας και εφαρµογής ενός γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών. Παραδείγµατα γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών που θα παρουσιαστούν είναι το TRANSCAD, το GRASS και το NTN. 10ο Εξάμηνο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση και η εκπαίδευση, των παρακολουθούντων, σε θέµατα Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΜΕΔ). Η ΜΕΔ αποτελεί µία σύνθεση πολλών τεχνικών που έχουν να κάνουν µε την σχεδίαση, επανασχεδίαση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε µία επιχείρηση. Η ΜΕΔ ως επιστηµονικός όρος περιλαµβάνει: την τέχνη της ικανότητας κατανόησης, σχεδιασµού ορισµού, ανάλυσης και εφαρµογής διαδικασιών που καλύπτουν τον κύκλο ζωής µίας επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της µε εφικτό κόστος και υψηλή ανταγωνιστικότητα». Σύµφωνα µε αυτή την θεώρηση τα επιχειρησιακά συστήµατα προσεγγίζονται µε συστηµατικό τρόπο όπως οποιοδήποτε άλλο πολύπλοκο σύστηµα. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται γνωστές τεχνικές ανάλυσης παραγωγικών συστηµάτων αλλά και νέες τεχνικές όπως τεχνικές διαχείρισης της ροής πληροφοριών καθώς και σχεδίασης και ανάλυσης των οργανωτικών δοµών. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OLAP-ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αποθήκες δεδοµένων: αρχές αποθηκών δεδοµένων, σχήµατα υλοποίησης, αναλυτική επεξεργασία δεδοµένων η έννοια OLAP, ολοκλήρωση και χρήση στα συστήµατα στήριξης αποφάσεων. Εξόρυξη δεδοµένων (data mining): αρχές ανάλυσης δεδοµένων, τεχνικές κατηγοριοποίησης δεδοµένων (classification) και αυτόµατης εξαγωγής κανόνων που τα διέπουν (association rules), µορφές δεδοµένων (patterns), δέντρα αποφάσεων (decision trees), ολοκλήρωση στο περιβάλλον Internet και στα συστήµατα στήριξης αποφάσεων. Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο Διδακτικών Μονάδων για απόκτηση διπλώµατος: κατ' ελάχιστον 212.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Σηµειώσεις µαθήµατος ηµήτρης Βαλουγεώργης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Εργαστήριο Φυσικών και Χηµικών ιεργασιών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 5ο 7ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 --------- Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Νέα Ύλη για τις Κατατακτήριες από 2012 και μετά στην Φυσική Ι. Για το 1ο εξάμηνο. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Νέα Ύλη για τις Κατατακτήριες από 2012 και μετά στην Φυσική Ι. Για το 1ο εξάμηνο. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ στην Φυσική Ι ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Κινηματική (ευθύγραμμη και καμπυλόγραμμη κίνηση) 2. Σχετική κίνηση-μετασχηματισμοί Lorentz 3. Δυναμική ενός σωματιδίου (Νόμοι της δυναμικής-ορμή-στροφορμήσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας 493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 1. Γενικά.. 15 Επιφάνεια 15 Ευθειογενεί επιφάνειε. 15 Επιφάνειε δευτέρου βαθμού.. 16 2. Μερικέ επιφάνειε δευτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HN5120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο Αναδευτήρας Θερμόμετρο Μονωτικό κάλυμμα Μείγμα αντιδρώντων Συσκευή θερμιδομέτρου Δημήτριος Γαβριήλ Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Ενεργειακής Μηχανολογίας Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ Φ/Β ΠΑΡΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 7 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών..................... 7 1.2 Προθέματα φυσικών μεγεθών.............................. 13 1.3 Αγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath. Μηχανική Ρευστών ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.gr Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση μεθόδων προτυποποίησης προβλημάτων της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική

Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική Πρότυπο Πρόγραµµα Master Εξάµηνο Σπουδών Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ιδακτικές Μονάδες 1 ο Εξάµηνο ΜΑΣ650 Μαθηµατική Στατιστική 10 ΜΑΣ655 ειγµατοληψία 10 ΜΑΣ658 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Μακροσκοπική ανάλυση ροής Μακροσκοπική ανάλυση ροής Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Μακροσκοπική ανάλυση Όγκος ελέγχου και νόμοι της ρευστομηχανικής Θεώρημα μεταφοράς Εξίσωση συνέχειας Εξίσωση ορμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 19-04-2016 Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 1 / 5 Πεμ, 01 Σεπ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΠΙΛ. ΧΕΙΜ.) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 1 Παρ, 02 Σεπ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Διδάσκοντες: Κώστας Περράκης, Δημοσθένης Γεωργίου http://eclass.upatras.gr/ p Βιβλιογραφία Advanced Thermodynamics for Engineers, Kenneth, Jr. Wark Advanced thermodynamics engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές έννοιες, συνεχές μέσο, είδη, μονάδες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης... 16 Λειτουργίες µεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Αρ ιθμ.πρω τ.: 333 0 Αθήνα, 06/06 /2012 Προς τους Διδάσκοντες του Ιδρύματος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Προγραμμάτων Τελικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα της συνάρτησης = (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R )

Γράφημα της συνάρτησης = (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R ) Γράφημα της συνάρτησης f( x), αν p x< 0 F( x) = f( x), αν 0 x p και F( x+ 2 p) = F( x), x R (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Βιβλίο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012 1ο _ (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (102) Φυσική (557-558) Κουρούκλης Γ. (102) Φυσική (557-558)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα