Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε (431 έσο 404 π.υ.), ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ ζηόινπ πνπ είρε απνζηνιή λα πξνζηαηέςεη ηελ Ακθίπνιε, ζηελ Θξάθε. Γελ θαηόξζσζε όκσο λα θηάζεη έγθαηξα ζηελ πόιε. Η πόιε έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ παξηηάηε ζηξαηεγνύ Βξαζίδα, γεγνλόο ην νπνίν θόζηηζε είθνζη ρξόληα εμνξίαο ζηνλ Θνπθπδίδε. ε απηό ην δηάζηεκα είρε ηελ επθαηξία λα ζπγθεληξώζεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο γηα ην έξγν ηνπ, ηελ Ιζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. Ο Θνπθπδίδεο ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηζηνξηθνύο ηεο Αξραηόηεηαο. Γηα λα εμεγήζεη ηελ εμέιημε ηεο Ιζηνξίαο, επηθεληξώλεηαη ζηα θπζηθά αίηηα θαη ζηηο πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ παξά ζηε κνίξα ή ζηελ παξέκβαζε ησλ ζεώλ. ην έξγν ηνπ, δελ παξνπζηάδεη ηα γεγνλόηα ζαλ απιά επεηζόδηα, αιιά ηα εμεγεί πξνζπαζώληαο λα ξίμεη θσο ζηνπο ιόγνπο πνπ ώζεζαλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο λα δξάζνπλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Δπεηδή ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθέο ηηο πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ, εηζήγαγε ζην έξγν ηνπ θάπνηεο δεκεγνξίεο πνπ επηλόεζε ν ίδηνο απηέο ηνλ βνεζνύλ λα εμεγήζεη ηα θίλεηξα ησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ. ΜΔΡΟΣ B Ο Θνπθπδίδεο απνδίδεη ζηνλ Αζελαίν εγέηε Πεξηθιή (πέκπηνο αηώλαο π.χ.) ηελ παξαθάησ δεκεγνξία, ε νπνία εθθσλήζεθε πξνο ηηκή ησλ ζηξαηησηώλ πνπ ζθνηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. Σν πνιίηεπκά καο δελ αληηγξάθεη ηνπο λόκνπο ησλ γεηηνληθώλ θξαηώλ. αληίζεηα εκείο απνηεινύκε ππόδεηγκα γηα ηνπο άιινπο, παξά ηνπο κηκνύκαζηε. Σν πνιίηεπκά καο νλνκάδεηαη δεκνθξαηία, γηαηί ε εμνπζία είλαη ζηα ρέξηα ησλ πνιιώλ θαη όρη ησλ ιίγσλ. Οη λόκνη καο εγγπώληαη ζε όινπο ηα ίδηα δηθαηώκαηα ζηηο ηδησηηθέο ηνπο ππνζέζεηο, ελώ ζηνλ δεκόζην βίν, ηα αμηώκαηα απνδίδνληαη αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ θαζελόο θαη όρη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Η θνηλσληθή ζέζε δελ απνηειεί εκπόδην γηα νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα αζθήζεη έλα δεκόζην ιεηηνύξγεκα ( ). Όπσο ζηελ ηδησηηθή καο δσή δελ ελνρινύκε ηνπο άιινπο, έηζη θαη ζην δεκόζην βίν δελ παξαβαίλνπκε ηνπο λόκνπο. Τπαθνύκε ζε απηνύο πνπ ηνπο έρνπκε εκπηζηεπηεί ηα αμηώκαηα θαη ππαθνύκε θαη ζηνπο λόκνπο, θπξίσο ζε όζνπο πξνζηαηεύνπλ ηνπο αδύλακνπο. εβόκαζηε θαη ηνπο άγξαθνπο λόκνπο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ πξνθαιεί κεγάιε ληξνπή. Δπίζεο, πξνζθέξνπκε πνιιέο επθαηξίεο γηα ςπραγσγία. Οη αγώλεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ γίλνληαη όιν ηνλ ρξόλν, ν εθιεπηπζκέλνο δηάθνζκνο ησλ θαηνηθηώλ καο, απνηεινύλ θαζεκεξηλή πεγή επραξίζηεζεο, πνπ βνεζά λα δηώρλνπκε καθξηά ηηο έγλνηεο. Οη πνιπάξηζκνη θάηνηθνη ηεο πόιεο θξνληίδνπλ ώζηε αγαζά από όιεο ηηο γσληέο ηνπ θόζκνπ λα ζπξξένπλ ζηελ Αζήλα θαη έηζη ηα θξνύηα από άιιεο ρώξεο είλαη ην ίδην γλσζηά ζηνπο Αζελαίνπο όζν θαη ηα δηθά ηνπο. Θνπθπδίδεο, Ιζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ (δηαζθεπή) 1

2 Να αλαηξέμεηο ζην θείκελν «Η Δεκνθξαηία ζηελ Αζήλα» πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δρώτηση 1: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πνην γεγνλόο θόζηηζε ηελ εμνξία ζηνλ Θνπθπδίδε; Α Γελ θαηόξζσζε λα πξνζθέξεη ηε λίθε ζηνπο Αζελαίνπο ζηελ Ακθίπνιε. Β Σνπνζεηήζεθε επηθεθαιήο ηνπ ζηόινπ ζηελ Ακθίπνιε. Γ πγθέληξσζε πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα. Γ Ληπνηάθηεζε από ηελ Αζήλα γηα λα πνιεκήζεη ζην πιεπξό ησλ παξηηαηώλ. Δρώτηση 2: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ ιόγνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Μέξνο Β ήηαλ λα ηηκήζεη ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ ζθνηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. Να αλαθέξεηο ΑΚΟΜΑ έλαλ ζηόρν ηεο δεκεγνξίαο. Δρώτηση 3: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πνηνο έγξαςε ηε δεκεγνξία ζην Μέξνο Β; Να αλαθεξζείο ζην θείκελν γηα λα εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. Δρώτηση 4: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ύκθσλα κε ην θείκελν, ζε ηη δηέθεξε ν Θνπθπδίδεο από ηνπο άιινπο ηζηνξηθνύο ηεο επνρήο ηνπ; Α Έγξαθε γηα ηνπο ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο, όρη γηα ηνπο ήξσεο. Β ηεξηδόηαλ ζε καξηπξίεο παξά ζε απιά γεγνλόηα. Γ Δμεγνύζε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα αλαθεξόκελνο ζε ππεξθπζηθά αίηηα. Γ Δζηηαδόηαλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έθαλαλ όηη έθαλαλ. 2

3 Δρώτηση 5: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Να θνηηάμεηο ην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ, πνπ βξίζθεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο: «Δπίζεο, πξνζθέξνπκε πνιιέο επθαηξίεο γηα ςπραγσγία. Οη αγώλεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ γίλνληαη όιν ηνλ ρξόλν, ν εθιεπηπζκέλνο δηάθνζκνο ησλ θαηνηθηώλ καο, απνηεινύλ θαζεκεξηλή πεγή επραξίζηεζεο, πνπ βνεζά λα δηώρλνπκε καθξηά ηηο έγλνηεο.» Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζπλνςίδεη θαιύηεξα απηό ην απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ; Α ηελ Αζήλα, ην πνιίηεπκα επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα λνκνζεηεί. Β Η δηαζθέδαζε θαη ε νκνξθηά απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο επράξηζηεο δσήο πνπ πεξλά θάπνηνο ζηελ Αζήλα. Γ Οη Αζελαίνη δνπλ κέζα ζε ππεξβνιηθή πνιπηέιεηα θαη δελ κπνξνύλ λα πάξνπλ ηε δσή ζηα ζνβαξά. Γ Ο δεκόζηνο βίνο θαη ε ηδησηηθή δσή ζεσξνύληαη έλα θαη ην απηό. Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 3

4 Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δρώτηση 1 Α. Γελ θαηόξζσζε λα πξνζθέξεη ηε λίθε ζηνπο Αζελαίνπο ζηελ Ακθίπνιε. Δρώτηση 2 Δύινγε απάληεζε θαη ζύκθσλε κε ην θείκελν. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζηόρνπο ηνπ θεηκέλνπ : λα πείζεη ηνπο ζηξαηηώηεο λα ζπλερίζνπλ ηε κάρε, λα παξεγνξήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ λεθξώλ, λα θάλεη πεξήθαλνπο ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο, ή λα πξνβάιιεη ηηο αξεηέο ηεο Αζήλαο έλαληη ηεο πάξηεο ή ησλ άιισλ πόιεσλ. Να θάλεη πεξήθαλνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο. Να πξνάγεη ηε δεκνθξαηία. Να εμεγήζεη ηα πξνηεξήκαηα ηεο Αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Να πείζεη ηνλ θόζκν όηη ε Αζήλα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε παξόιν πνπ ηώξα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Να ηνλώζεη ηελ αηζηνδνμία θαη ην εζηθό. Να πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ιανύ. Να ηνλώζεη ηνλ παηξησηηζκό. Να θεξδίζεη ηηο επόκελεο εθινγέο. Να απμήζεη ηε δεκνηηθόηεηά ηνπ. Να ζηξέςεη ηνλ θόζκν ελαληίνλ ησλ Σπαξηηαηώλ. Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ν ζηόρνο ηνπ Θνπθπδίδε είλαη λα θαηαλνήζεη ηα θίλεηξα ή ην ζθεπηηθό ηνπ Πεξηθιή. Να εμεγήζεη ηελ ςπρνινγία ηνπ Πεξηθιή. Να εμεγήζεη γηαηί έθαλε απηό πνπ έθαλε. Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη κόλν ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία. Να ζίμεη ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο. Να εμεγήζεη ηε δεκνθξαηία ζην ιαό. Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. Γηα λα ηηκήζεη ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ ζθνηώζεθαλ ζηνλ πόιεκν. [Επαλαιακβάλεη ηελ εθθώλεζε] 4

5 Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε, ή εθηόο ζέκαηνο απάληεζε. Τν ζέκα ηνπ ιόγνπ, είλαη ε Αζήλα. [Δελ αλαθέξεη ηνλ ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ] Να θάλεη ηνλ θόζκν λα γειάζεη. [Λαλζαζκέλε απάληεζε] Δρώτηση 3 Αλαθέξεηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηνλ Θνπθπδίδε σο ηνλ ζπγγξαθέα ηεο δεκεγνξίαο ΚΑΙ ζην γεγνλόο όηη ν Θνπθπδίδεο απνδίδεη απηή ηελ δεκεγνξία ζηνλ Πεξηθιή. Παξαθξάδεη ή απιώο παξαζέηεη ην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. Ο Θνπθπδίδεο. Τν θείκελν ιέεη:«ο Θνπθπδίδεο απνδίδεη ζηνλ Πεξηθιή». Ο Θνπθπδίδεο. «Επεηδή ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθέο ηηο πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ, εηζήγαγε ζην έξγν ηνπ θάπνηεο δεκεγνξίεο πνπ επηλόεζε ν ίδηνο». Τν θείκελν ιέεη όηη ν Θνπθπδίδεο επηλννύζε δεκεγνξίεο γηα ινγαξηαζκό ησλ αλζξώπσλ γηα ηνπο νπνίνπο έγξαθε. Αλαγλσξίδεη ηνλ Θνπθπδίδε σο ηνλ ζπγγξαθέα ηεο δεκεγνξίαο αιιά ρσξίο λα δίλεη εμήγεζε. Ο Θνπθπδίδεο. Έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο. [Έκκεζε αλαθνξά ζηνλ Θνπθπδίδε] Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. Κάπνηνο άιινο. [Πνιύ αόξηζην] Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε, ή εθηόο ζέκαηνο απάληεζε. Ο Πεξηθιήο. Τνλ έγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Δρώτηση 4 Γ. Δζηηαδόηαλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έθαλαλ όηη έθαλαλ. Δρώτηση 5 Β. Η δηαζθέδαζε θαη ε νκνξθηά απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο επράξηζηεο δσήο πνπ πεξλά θάπνηνο ζηελ Αζήλα. Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 5

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα