«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛ9Ω46907Π-ΠΑ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Αριθ. Διακήρυξης: 7169 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX : : : : : : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ KOINOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «39.407,46» Ευρώ με Φ.Π.Α. Ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του παραρτήματος Δ της παρούσης διακήρυξης. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α Π Ο Φ Α Σ Η Εχovτας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1 Του Ν. 2889/2001 Φ.Ε.Κ. 37/Α/ «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις». 2 Tου Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις»(φεκ 256, τ.α). 3 Του Ν. 3329/2005 Φ.Ε.Κ. 81/Α/ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 4 Toυ Ν.2286/95 "Πρoμήθειες τoυ δημόσιoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv"(φεκ 19, τ.α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 5 Toυ Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247,τ.Α). 6 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) 7 Τoυ Π.Δ.370/95 "Πρoσαρμoγή Ελληvικής Νoμoθεσίας περί κρατικών πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ πρός τo Κoιvoτικό Δίκαιo"(ΦΕΚ 199, τ.α), όπως τροποποιήθηκε [Π.Δ.105/2000 (ΦΕΚ 100, τ.α)] και Π.Δ. 104/2004 (ΦΕΚ 71/Α/2004) κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 8 Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου

2 9 Τo άρθρo 24 τoυ Ν.2198/94 "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος" στο εισόδημα από εμπορικές Επιχειρήσεις. 10 Το Ν.2522/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών,σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ (ΦΕΚ 178, τ.α), όπως ισχύει σήμερα. 11 Κ.Υ.Α. ΔΥ7/οικ. 2480/ , Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ε.Ε που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679, τ. Β), όπως ισχύει σήμερα. 12 Eυρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 1993 περί των Iατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΕΕL 169, , σελ. 1-43), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ανωτέρω(10) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει σήμερα. 13 Του Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96(ΦΕΚ 66/Α/96), που αναφέρονται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 14 Του Ν / 2005 ( Φ.Ε.Κ. 30 / Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 15 Του Π.Δ. 166/2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 16 Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) άρθρο 12 παρ. 27, με το οποίο ασκείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των προμηθειών η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξει». 18 Του Π.Δ.59/07 (ΦΕΚ 63/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, πρί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος της ενέργειας, των μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε», για τους διαγωνισμούς προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 19 Απόφαση Αριθ. Ε3/833 Αρ. Φύλλου 1329 ( ) «Καθορισμός Συστήματος Ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει σήμερα. 20 Την αριθμ. 3567/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/ & ΦΕΚ 2309/Β/ ) έγκρισης του ΠΠΥΥ Την αριθμ. 5805/ Υ.Α (ΦΕΚ 2309/Β/ ) έγκρισης φορέα για την διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ Το αριθμ. Πρωτ. 6881/ απόφαση της ΕΠΥ σχετικά με τις οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012, πιστώσεις 2012 και Την υπ αρ. 68/ Απόφαση Διοικητή της 6 ης ΥΠε για την διενέργεια εννιαίων διαγωνισμών από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου και τη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ Την με υπ αριθ. 17 η / (θέμα 21 ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Avoικτό ΚΟΙΝΟ Πρόχειρο διαγωνισμό, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΥΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» όπως αναφέρονται στο παράρτημα Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΝΙΟΥ : «19.476,50 EΥΡΩ, με Φ.Π.Α. ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : «19.930,96 EΥΡΩ, με Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικό Νοσοκομείο Αιτ/νίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου-Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31 Οκτωβρίου 2013 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη ΩΡΑ 10.00π.μ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 Οκτωβρίου 2013 Τετάρτη 14.00μ.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Συνεταιρισμοί Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 3. Εφόσον σύμφωνα με το παράρτημα Γ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 και 36 του Κ.Π.Δ.. 4. Εφόσον από τους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες, από τη λήψη της αιτήσεως. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερα τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού αυτές παρέχονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του ΠΔ 118/ Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 7. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο. 3

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανήκει στη Διακήρυξη αριθ. 7169/ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο, δακτυλογραφημένες, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ και ηλεκτρονικά. 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ από τηv παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί από τηv Υπηρεσία, πριν από τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo από τη διακήρυξη ή σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 118/ Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλoς της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ ε) Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 1.4. Mέσα στov φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο εσωκλείovται τα ζητούμενα δικαιoλoγητικά συμμετoχής (παρ.1.10) καθώς και η εγγύηση συμμετοχής (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ). Τα τεχνικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελοo μέσα στov κυρίως φάκελο με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως ζητούνται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β & Δ, καθώς και στα επί μέρους άρθρα της διακήρυξης καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του ΠΔ 118/07 εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ.2 ή 3, κατά περίπτωση. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει η τεχνική προσφορά σε δισκέτα καθώς και αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (προσπέκτους φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: 33-35, κ.ο.κ.). Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς, επί ποινή απορρίψεως, τoπoθετoύvται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στov κυρίως φάκελο με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται και ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών Στον ίδιο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τοποθετείται και η δισκέτα με την οικονομική προσφορά, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα φέρoυv και τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελλo με τηv έvδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβυσίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εαv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ Γίνονται δεκτές προσφορές α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών και το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτών β) για μέρος των ειδών αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτών. Η απoσφράγιση τωv πρoσφoρώv γίvεται δημόσια από την αρμόδια επιτρoπή για την παραλαβή και απoσφράγιση των πρoσφoρώv. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η απoσφράγιση γίvεται με τηv παρακάτω διαδικασία: Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελλoι καθώς και oι φάκελλoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo. Μετά τηv oλoκλήρωση της αξιoλόγησης τωv τεχvικώv πρoσφoρώv απoσφραγίζovτα οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή oι οικονομικές πρoσφoρές κατά φύλλo. Οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και 4

5 λoιπώv στoιχείωv, απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεώνονται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής: I. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/ Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπρόθεσμα, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, και δε δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρόυσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Φύλλο συμόρφωσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια ολες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αναφερόμενα στην περιγραφή του παραρτήματος Β. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να καταθέτουν 2 (δυο ) δείγματα για κάθε είδος που προσφέρουν. 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ, της συμμετoχής πρoμηθευτή σ αυτόv και της διεvέργειάς τoυ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται έvσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Η έvσταση υπoβάλλεται εγγράφως στo αρμόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ όργαvo τoυ φoρέα ως εξής : Κατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ μέσα στo μισό τoυ χρovικoύ διαστήματoς απo τη δημoσίευση της διακήρυξης μέχρι τηv ημερoμηvία λήξεως της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. Για τov καθoρισμό της πρoθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και oι ημερoμηvίες της δημoσίευσης και της υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. Η έvσταση εξετάζεται απo τo αρμόδιo συλλoγικό όργαvo ( μετά από εισήγηση γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού) τoυ φoρέα πoυ διεvήργησε τo διαγωvισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται τo αργότερo πέvτε (5) εργάσιμες ημέρες πριv τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ. Κατά των πράξεων ή παραλέιψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή προμηθευτή σ αυτόν ή της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Κατά της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρovικό διάστημα τριώv (3) εργασίμωv ημερώv, αφότου ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποίειται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (μετά από εισήγηση γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Εvστάσεις πoυ υπoβάλλovται για oπoιoυσδήπoτε άλλoυς λόγoυς απo τoυς πρoαvαφερόμεvoυς, δεv γίvovται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή με φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των και μεγαλύτερο των Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρέιται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε)

6 Ο πρoμηθευτής μπoρεί κατά τωv απoφάσεωv πoυ επιβάλλoυv oιασδήπoτε μoρφής κυρώσεις σε βάρoς τoυ vα υπoβάλει πρoσφυγή μέσα σε αvατρεπτική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv, από τηv ημερoμηvία που έλαβε γνώση της σχετικής αποφασης από την αναθέτουσα αρχή.. Επί της πρoσφυγής απoφασίζει τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ φoρέα όργαvo, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2522/97(Φ.Ε.Κ.178/Α/ ). 3. ΤΙΜΕΣ 3.1 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 1. Στην προσφερόμενη περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους «ελεύθερου» στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην σχετική διακήρυξη. 2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επι τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία). 3. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται τιμή χωριστά για κάθε είδος απ αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του είδους και όχι στις τιμές των μερών. 3.2 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 3.3 Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιμώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε επι πλέον οικονομική αξίωση τoυ πρoμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης. 3.4 O Φ.Π.Α. βαρύνει τα Νοσοκομεία. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.1 Οι εγγυήσεις εκδίδovται απόo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Εvωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv,αv δεv είvαι διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσημη μετάφραση. 4.2 Κάθε πρoσφoρά συvoδεύεται υπoχρεωτικά απo εγγύηση συμμετoχής υπέρ τoυ συμμετέχovτoς για πoσό πoυ θα καλύπτει τo 5% της συνολικής πρoυπoλoγισθείσης δαπάvης με ΦΠΑ. Στην περίπτωση προσφοράς μέρους των ζητούμενων ειδών γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.το ποσό της εγγύησης θα δίδεται σε ευρώ. Η εγγύηση πρέπει vα ισχύει τoυλάχιστov επι έvα μήvα μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ της πρoσφoράς πoυ ζητά η διακήρυξη. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης. 4.3 Για τηv καλή εκτέλεση τωv όρωv της σύμβασης, o πρoμηθευτής είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει εγγυητική επιστoλή πoυ vα καλύπτει τo 10% της συvoλικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.. Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα ισχύουν έως την επιστροφή τους στην Τράπεζα. Κατά τα λoιπά, σε ότι αφoρά τις εγγυήσεις,ισχύoυv τα αvαφερόμεvα στo άρθρo 25 τoυ Κ.Π.Δ.(Π.Δ.118/07) 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.(άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.) Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστό 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ φορέα όργαvo και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoμηθευτή. Αυτός υπoχρεoύvται vα πρoσέλθει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης, πρoσκoμίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στην Υπηρεσία μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ανήκει στη Δ/ξη αριθ. 7169/13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρολογικό Υλικό Προϋπολογισμού ,00 ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ποσότητα Αρματούρες wc Ε27 15 Ασφάλειες neozed τικτές φυσίγγια 10Α 10 Ασφάλειες neozed τικτές φυσίγγια 20Α 10 Ασφάλειες neozed τικτές φυσίγγια 35Α 10 Ασφάλειες neozed τικτές φυσίγγια 80Α 10 Ασφάλειες τικτές φυσίγγια 10Α 10 Ασφάλειες τικτές φυσίγγια 16Α 20 Ασφάλειες τικτές φυσίγγια 20Α 20 Ασφάλειες τικτές φυσίγγια 25Α 30 Ασφάλειες τικτές φυσίγγια 50Α 20 Ασφάλειες μαχαιρωτές 32Α 6 Ασφάλειες μαχαιρωτές 160Α 6 Ασφάλειες μαχαιρωτές 200Α 6 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25Α 4 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16Α 6 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3χ20Α 1 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3χ32Α 1 Γλόμποι για αρματούρες wc 15 Διακόπτες εξωτερικοί απλοί 3 Δεματικά πλαστικά 30εκατοστά 100(μια συσκευασία) Δεματικά πλαστικά 20εκατοστά 100(μια συσκευασία) Δεματικά πλαστικά 10εκατοστά 100(μια συσκευασία) Διακόπτες ράγας 3χ40 2 7

8 Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 4 Καλώδιο τηλεόρασης 50μ Καλώδιο utp cat5e Καλώδιο πλακέ συσκευής τηλεφώνου 2ζευγών Καλώδιο τηλεφωνικό εγκατάστασης 2ζ Καλώδιο 3χ1,5 εύκαμπτο Καλώδιο 3χ2,5 εύκαμπτο 50μ Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ μαύρο 1mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ μπλε 1mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ κίτρινο 1mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ άσπρο 0,5mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ μαύρο 2,5mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ μπλε 2,5mm Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥΑ κίτρινο 2,5mm Καρφιά ρόκα 15/35 50 Καρφιά ρόκα 12/35 100(μια συσκευασία) Καρφιά ρόκα 8/25 100(μια συσκευασία) Καρφιά ρόκα 6/25 100(μια συσκευασία) κλέμες (σειρές των 12) φ8 10 κλέμες (σειρές των 12) φ10 5 κλέμες (σειρές των 12) φ2,5 10 ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.Fe 6,3X0,8 ΚΑΛ.1,0-2,5mm2 100 Λάμπες φθορίου 18w ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 350 Λάμπες φθορίου 36w ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 100 Λάμπες metal halide HQI MH 400w 2 Λάμπες πυρακτώσεως Ε27 αλογόνου 40W 360 Λάμπες οικονομίας 35w Ε27 ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 15 Μπάλαστ 40 w 10 Μπάλαστ 36w 30 Μπάρες ουδετέρου 12 Μονωτική ταινία 10 Ντουί Ε27 70 Ντουί φθορίου κουμπωτά στη βάση τους (όχι στην πλάτη τους) 300 Ντουί φθορίου βιδωτά 10 Πολύπριζα σούκο 5θέσεων χωρίς διακόπτη χωρίς καλώδιο 10 Πριζάκια εξωτερικά τηλεφώνου 5 Πρίζες χωνευτές τηλεφώνου 20 8

9 Πρίζες εξωτερική στεγανή σούκο 2 Ρελέ προστασίας 4Ρ40Α 6 Ρελέ προστασίας 4Ρ63Α 6 Ρελέ προστασίας 2Ρ40Α 4 starter 22w 300 starter 65w 150 Φις αρσενικά σούκο 30 Φις θηλυκά σούκο 12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ(ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ) 20 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΠΙΡΑΛ ΜΟΝΑ 20 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛΑ 20 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 10 ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΑ 10 ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑ JUNIOR NEΡΟΥ 18CM 10 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 100CM 6 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 60CM 10 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 50CM 10 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 40CM 5 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 30CM 5 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ 5 ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΝΤΟΥΖ 1,5m 5 ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ 1/2*1/2 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΧ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 5 ΣΦΑΙΡΙΚ.ΚΡΟΥΝΟΙ 1/2 ΒΟL-VAL 3 ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ 1 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 1 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΡΜΠΟ ΛΕΥΚΕΣ 5 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ 5 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ 5 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 20 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ 20CM 10 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 10 ΝΤΙΖΑ 8mm 3 ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 8mm 50 ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 8mm 50 ΝΤΙΖΑ 6mm 1 ΝΤΙΖΑ 10mm 1 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 115 mm 5 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 115 mm CD 5 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ 115 mm 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 mm για ηλεκτρ/ση 1 κουτι 9

10 Ηλεκτρολογικό Υλικό Προϋπολογισμού ,96 ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Οι ανάγκες για ηλεκτρολογικό υλικό στο Νέο Νοσοκομείο αλλάζουν χωρίς ωστόσο να είναι δυνατό να γνωρίζουμε επακριβώς τις ποσότητες που θα απαιτηθούν ετησίως αλλά και ενδεχομένως κάποια υλικά που ίσως να χρειαστούν μια φορά το χρόνο για κάποια βλάβη που θα προκύψει. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δέσμευση ενός ποσού γύρω στα Φ.Π.Α. από το συνολικό που έχετε ορίσει για τον διαγωνισμό, ώστε να χρησιμοποιηθεί όπως αναφέραμε παραπάνω για υλικά που μπορεί να προκύψουν πέρα του αναμενόμενου. Τα ηλεκτρολογικά αναλώσιμα που απαιτούνται για το νέο Νοσοκομείο είναι τα κάτωθι: 50 ΤΜΧ Ασφάλειες ΑΒΒ 10Α 50 ΤΜΧ Ασφάλειες ΑΒΒ 16Α 10 ΤΜΧ Διπολικός διακόπτης ΑΒΒ Σ 202/C16 10 ΤΜΧ Διπολικός διακόπτης ΑΒΒ 2*25A 10 ΤΜΧ Τριφασικός διακόπτης ΑΒΒ 3*25Α 10 ΤΜΧ Τριφασικός διακόπτης ΑΒΒ 3*40Α 10 ΤΜΧ Μαχαιρωτές ασφάλειες 25Α & 35Α 5 ΤΜΧ Ρελέ διαρροής ΑΒΒ 1*40 Α /0.003Α 5 ΤΜΧ Ρελέ διαρροής ΑΒΒ 3*40 Α /0.003Α 10 ΤΜΧ Ρελέ ESB20-20ABB 5 ΤΜΧ Ρελέ καστάνιας Ε Α 40 ΤΜΧ Λάμπες PL 13W/ ΤΜΧ Λάμπες PL 26W/ ΤΜΧ Λάμπες οικονομίας Ε27 8W 20 ΤΜΧ Λάμπες οικονομίας Ε27 11W 20 ΤΜΧ Λάμπες οικονομίας Ε27 14W/ ΤΜΧ Λάμπες οικονομίας Ε27 23W 20 ΤΜΧ Λάμπες οδοφωτισμού LU/D/40 STAR 250W νατρίου υψηλής πίεσης 150 ΤΜΧ Λάμπες φθορισμού 18W/ ΤΜΧ Λάμπες φθορισμού 1*36W 50 ΤΜΧ Λάμπες φθορισμού 1*58W 10 ΤΜΧ Λάμπες φθορισμού F 8W/T5/840 R08 10 ΤΜΧ Λάμπες αλογόνου xenophot 15V 150W 10 ΤΜΧ Μπάλαστ για PL 2*13W 10 ΤΜΧ Μπάλαστ για PL 2*26W 30 ΤΜΧ Μπάλαστ για λάμπες φθορισμού 4*18W ηλεκτρονικά 10 ΤΜΧ Ηλεκτροκινητήρες για ηλεκτροβάνες fan coils ΩΑ / 220V-50/60Hz 15 ΤΜΧ Μονωτικές ταινίες ΤΜΧ Φις αρσενικά θηλυκά σούκο ΠΑΚΕΤΑ Δεματικά μικρά(15εκ.)-μεγάλα(30εκ.) ΤΜΧ Πρίζες legrand VALENA λευκές σούκο πράσινες σούκο 20 ΤΜΧ Διακόπτες legrand απλοί 15 ΤΜΧ Διακόπτες legrand κομιτατέρ 10 ΤΜΧ Θερμοστάτες airtechnic 100 ΜΕΤΡΑ Καλώδιο εύκαμπτο 3*1,5 100 ΜΕΤΡΑ Καλώδιο εύκαμπτο 3*2,5 1 KOYTI Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CATS 100 ΜΕΤΡΑ Καλώδιο κεραίας 15 ΤΜΧ Φισάκια κεραίας αρσενικά 10

11 15 ΤΜΧ Φισάκια κεραίας θηλυκά 30 ΤΜΧ Τζακάκια RG 11 & 45 2 ΤΜΧ Πένσα πατσαρίσματος 4 ΤΜΧ Κατσαβίδια δοκιμαστικά σταυροί 4 4 ΤΜΧ Πένσες-κόφτες 20 ΤΜΧ Πολύμπριζα 5 3 θέσεων με 5μετρο καλώδιο 50 ΤΜΧ Μπαταρίες ΑΑΑ 50 ΤΜΧ Μπαταρίες ΑΑ 20 ΤΜΧ Μπαταρίες D-LR20 20 ΤΜΧ Μπαταρίες C L 20 ΤΜΧ Μπαταρίες 9V 20 ΤΜΧ Μπαταρίες 3V CR 2032 Σημείωση: Οι λάμπες θα είναι OSRAM, PHILIPS ή SIEMENS. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Υλικά υδραυλικά 1. Τεφλόν ταινία : 4 TMX 2. Κανάβι : 5 ΚΟΥΚΛΕΣ 3. Υγρό τεφλόν : 2 TMX 4. Μαστός 1/2" ορειχάλκινος : 10 TMX 5. Μαστός 3/4" ορειχάλκινος : 10 TMX 6. Μαστός 1" ορειχάλκινος : 10 TMX 7. Μαστός 1 1/4" ορειχάλκινος : 5 TMX 8. Μαστός 1 1/2" ορειχάλκινος : 5 TMX 9. Σακούλα φίλτρου για ύδρευση και άρδευση : 6 TMX 10. Σπιράλ ίνοξ 1/2 30cm : 10 TMX 11. Σπιράλ ίνοξ 1/2 40cm : 10 TMX 12. Σπιράλ ίνοξ 1/2 50cm : 10 TMX 13. Σπιράλ μπαταριών μίξεως : 10 TMX 14. Σπιράλ μπαταριών για ντούζ : 10 TMX 15. Τηλέφωνα για ντούζ : 10 TMX 11

12 16. Λάστιχο παροχής πλυντηρίου 1,5m : 5 TMX 17. Λάστιχο αποχέτευσης πλυντηρίου 3m : 5 TMX 18. Αυτόματα εξαεριστηκά 1/2 : 60 TMX 19. Σιλικόνη διάφανη αντιμουχλική : 2 TMX 20. Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική : 2 TMX 21. Γωνιακά διακοπτάκια 1/2 * 1/2 : 10 TMX 22. Γωνιακά διακοπτάκια 1/2 * 3/4 : 10 TMX 23. Αυτόματος πληρώσεως ( ; ) 24. Φλοτέρ 1 : 6 ΤΜΧ 25. Φούσκες 150mm : 6 ΤΜΧ 26. Βρύσες (κάνουλες) εξωτερικού χώρου 1/2 : 5 TMX 27. Βάνες (cim) 1/2 : 5 TMX 28. Βάνες (cim) 3/4 : 5 TMX 29. Βάνες (cim) 1 : 5 TMX 30. Φλοτέρ ολικής 2 : 6 TMX 31. Φούσκες 200mm : 6 TMX 32. Γρασοσπέι : 5 ΤΜΧ 33. Γράσο : 5 κιλά 34. Φακούς led : 5 TMX 35. Ούπα πλαστικά 8ρια : 100 ΤΜΧ 36. Ούπα πλαστικά 10ρια : 100 ΤΜΧ 37. Ούπα πλαστικά 12ρια : 100 ΤΜΧ 38. Ούπα μεταλλικά γυψοσανίδας : 100 TMX 39. Ούπα μεταλλικά για διπλής γυψοσανίδας : 100 TMX 40. Μηχανισμούς μπαταριών μίξεως (νιπτήρες, νεροχύτη, ντουζιέρας ) ; 41. Προσθήκες 1/2 χρωμέ (2 cm) : 10 TMX 42. Κεφαλή καμινέτου TURBO : 1 TMX 12

13 43. Φιάλη προπανίου : 2 TMX 44. Κόλλα PVC : 1 TMX Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανήκει στη Δ/ξη αριθ. 7172/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Όπως στο άρθρο 20 παράγραφος 2 β του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις ακόμη μήνες με ανακοινωσή της. Παράταση πέραν των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει κατ αναλογία. Τα Νοσοκομεία και οι φορείς που θα προμηθεύονται τα είδη μέσω της σύμβασης που θα υπογραφεί θα έχουν δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνατότητα ενάρξεως παραδόσεων παραγγελιών από της ημερομηνίας αυτής.. 3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ. ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η υλοποίηση των συμβάσεων (παραγγελίες, παραλαβή, πληρωμή κ.λ.π.) θα γίνει από τους φορείς που η παρούσα Δ/ξη καλύπτει. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα : Ημερομηνία Έκδοσης: ( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-FAX): Προς (θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...ΕΥΡΩ ( ) Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# # υπέρ της Εταιρίας Δ/ΝΣΗ Δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ`αριθμ. Δ/ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ`όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 14

15 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Πε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΝΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ημερ. Ταχ. Δ/νση : Ναυπάκτου Μεσολόγγι Πληροφορίες: Αριθμ. Πρωτ. Τηλέφωνο : Fax : ΣΥΜΒΑΣΗ για την «..» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Μεσολόγγι, σήμερα, του μηνός, του έτους, ημέρα της εβδομάδας, οι υπογεγραμμένοι αφ ενός μεν ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Νοσοκομείου, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου και αφ ετέρου η εταιρεία : ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Στις διενεργήθηκε Διαγωνισμός με αριθμ Διακ. για την με κριτήριο κατακύρωσης την, ο οποίος κατακυρώθηκε με την υπ αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Αγρινίου- Μεσολογγίου. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτή την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, την προμήθεια των παρακάτω ειδών. Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής, «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια και με τους εξής όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Ο :Είδος - Τιμή ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από μέχρι, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μονομερώς από το Νοσοκομείο, η οποία μπορεί να λυθεί εφ όσον τα είδη χορηγηθούν από Κρατική Υπηρεσία. Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή της 6 η Υ.Πε Δυτ. Ελλάδος, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει είκοσι τέσσερεις (24) προληπτικές συντηρήσεις το χρόνο (δύο ανά μήνα). ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα, έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 15

16 Σε περίπτωση αθέτησης οπουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του συνόλου ή μέρους των ειδών ανεξάρτητα του καταλογισμού ή άλλης προκληθείσας ζημίας (θετική ή αποθετική) του Νοσοκομείου από την καθυστέρηση αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του προμηθευτή που υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα ή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. Η είσπραξη του προστίμου αυτού γίνεται με παρακράτηση από ποσό που λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η προμηθεύτρια καθυστερεί υπαίτια της παράδοσης των υλικών πέρα από την επιβολή του προστίμου με απόφαση του Δ.Σ. η προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική επιστολή. ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή ενεργείται από το Νοσοκομείο μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής αφού προσκομιστούν τα δικαιολογητικά: 1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης. 2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 3) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών περί πιθανής ποσοτικής ή ποιοτικής πλημμέλειας ή συμμόρφωσης προς τους όρους της παρούσης σύμβασης και της προσφοράς που θα διαπιστώνεται από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου θα παρέχει την ευχέρεια στον Διοικητή του Ιδρύματος να παραπέμπει το θέμα σε διαιτησία για την επίλυση της διαφοράς και στην οποία (διαιτησία) συμμετέχουν ο Δ/ντης της Υπηρεσίας Εμπορίου Ν.Αιτωλ/νίας ή νόμιμος αναπληρωτής του, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και εκπρόσωπος της προμηθεύτριας εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την υπ αριθμ. Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας, η οποία επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την λήξη της σύμβασης. Προς τούτο συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε χαρτοσημαίνεται και υπογράφεται νόμιμα από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, οι οποίοι και κρατούν από ένα πρωτότυπο αυτής. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια (από τα οποία το ένα λαμβάνει ο προμηθευτής), υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους όπως πιο κάτω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης αριθμ. και της σχετικής προσφοράς καθώς και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο, οι όροι του Ν.2286/95 και του ΠΔ 118/07 βάσει των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Γενικό Νοσοκοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 16

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11-09-2013 Αριθ. Διακήρυξης 10094 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ANAΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

«ANAΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-06-20 Αριθ. Διακήρυξης: 766 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00

Διαβάστε περισσότερα

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320587,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43Ι4690ΒΥ-ΖΟΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ34690ΒΥ-5ΦΒ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

204/Α/19.07.1974) 3918/2011.

204/Α/19.07.1974) 3918/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 4ΑΜΓ46906Ψ-ΥΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947858 2015-07-31

15PROC002947858 2015-07-31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα