ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΡΟΦΙΛ» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΡΟΦΙΛ» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΡΟΦΙΛ» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία του Αναστασίου Ν. Λωσταράκου Πτυχιούχου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιάς 2006

2 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με στήριξαν και με ενθάρρυναν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διπλωματικής μου εργασίας καθώς και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα για την υλοποίηση της. Πρώτα, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας, κύριο Σωτήριο Κ. Καρβούνη για την ανάθεση του συγκεκριμένου θέματος διπλωματικής εργασίας, που υπήρξε εξαιρετικά ενδιαφέρον για εμένα και μου έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσω στην πράξη γνώσεις που έλαβα κατά την διάρκεια των σπουδών. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Καρβούνη για την καθοδήγηση, το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση του προς το πρόσωπο μου κατά τη διάρκεια των εργασιών στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυρία Λεονταρά Πηνελόπη (Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του περιοδικού «ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ»), τον κύριο Βγόντζα Μανώλη (Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) και την κυρία Κόκλα Ελένη (Προϊσταμένη τμήματος χορηγήσεων στην «Ελληνική Τράπεζα») για την πολύτιμη συνεργασία τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου χωρίς τη συμπαράσταση και την υποστήριξη, της οποίας δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τις σπουδές αυτές.

3 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : «ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.1 Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΙ «Ιστορικό και ιδέα του προγράμματος» Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΙΙ «Ανάλυση της αγοράς και της ζήτησης» Σύνοψη Κεφαλαίου ΙV «Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια» Σύνοψη Κεφαλαίου V «Τόπος εγκατάστασης» Σύνοψη Κεφαλαίου VΙ «Μηχανολογία και τεχνολογία» Σύνοψη Κεφαλαίου VΙΙ «Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα» Σύνοψη Κεφαλαίου VΙΙΙ «Ανθρώπινοι πόροι» Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΧ «Χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως του προγράμματος» Σύνοψη Κεφαλαίου Χ «Χρηματοοικονομική ανάλυση & αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου Συμπέρασμα...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : «ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 2.1 Βασικά στοιχεία του προγράμματος Οι υποστηρικτές του προγράμματος Μελέτη σκοπιμότητας Κόστος εκπονήσεως της μελέτης και των σχετικών ερευνών.. 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ» 3.1 Εισαγωγή Διεθνής αγορά Τρίτες χώρες Εγχώρια αγορά Εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου Εξωτερικό εμπόριο προϊόντων διέλασης αλουμινίου Ανάλυση εισαγωγών προϊόντων διέλασης ανά χώρα προέλευσης Ανάλυση εξαγωγών προϊόντων διέλασης ανά χώρα προέλευσης Ανάλυση της εγχώριας αγοράς προϊόντων διέλασης αλουμινίου Ανάλυση της ζήτησης Τιμή πρώτης ύλης Σελίδα i

4 3.5.2 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση Συγκριτικά στοιχεία Προβλέψεις Η αγορά των προϊόντων διέλασης Δομή και διάρθρωση του κλάδου διέλασης Κανάλια διάθεσης προϊόντων διέλασης Όροι εμπορίου Περιθώρια κέρδους Η εικόνα των κυριότερων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου Συγκριτικά στοιχεία Η Στρατηγική του μάρκετινγκ Μίγμα μάρκετινγκ Το μερίδιο της υπό ίδρυση μονάδας Τα έσοδα από πωλήσεις 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : «ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ» 4.1 Χαρακτηριστικά των πρώτων υλών και των άλλων εισροών Υπολογισμός του κόστους των πρώτων υλών και των άλλων εισροών Πίνακες..60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : «ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 5.1 Δεδομένα και εναλλακτικές λύσεις Επιλογή του χώρου (οικόπεδο) Κόστος Περιβάλλον...63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 6.1 Δυναμικότητα μονάδας Τεχνολογία Διαδικασία παραγωγής προϊόντων διέλασης Επιλογή τεχνολογίας Κριτήρια επιλογής τεχνολογίας Τρόπος ανακτήσεως τεχνολογίας.68 Σελίδα ii

5 6.3 Μηχανολογικός εξοπλισμός Κύριος παραγωγικός εξοπλισμός Βοηθητικός εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξυπηρετήσεως Κριτήρια επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού Έργα πολιτικού μηχανικού Χωροθέτηση εργοστασίου..72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ» 7.1 Κέντρα κόστους Οργανόγραμμα Ροές Εντοπισμός των κέντρων κόστους Γενικά έξοδα 77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ : «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» 8.1 Εργατικό δυναμικό Επιτελικό προσωπικό Κοστολόγηση εργασίας...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ : «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 9.1 Δραστηριότητες και δεδομένα Εκτίμηση του κόστους εκτελέσεως του προγράμματος...90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ : «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 10.1 Συνολικό κόστος επένδυσης Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Πηγές χρηματοδότησης και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Δανειοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Ανάλυση κόστους παραγωγής..104 Σελίδα iii

6 10.4 Υπολογισμός συνολικού κόστους παραγωγής Χρηματοοικονομική αξιολόγηση Περίοδος επιστροφής κεφαλαίου Απλός συντελεστής απόδοσης Νεκρό σημείο Καθαρή παρούσα αξία Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης 111 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα iv

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι «ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.1. Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΙ «Ιστορικό και ιδέα του προγράμματος» Ο βασικός υποστηρικτής του έργου είναι ο κύριος Παπασταματίου Γεώργιος, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρίας Παπασταματίου Α.Ε. Πρόκειται για μια εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, με καθαρά κέρδη για το Ο κύριος Παπασταματίου πρότεινε την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας, προκειμένου να εκτιμηθεί η ιδέα επένδυσης σε μια μονάδα παραγωγής άβαφου προφίλ αλουμινίου. Ο κύριος στόχος του επενδυτικού σχεδίου, διαχωρίζεται σε τρία σημεία: Η επιτυχημένη είσοδος μιας νέας μονάδας παραγωγής άβαφου προφίλ αλουμινίου στην αγορά. Η απόσπαση ενός επιθυμητού μεριδίου αγοράς. Η καθιέρωση της εταιρίας ως μίας από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου τόσο ως προς την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, όσο και ως προς την εξυπηρέτηση. Η μονάδα θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη βιομηχανική ζήτηση, ενώ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής θα προορίζεται για εξαγωγές. Το βασικό προϊόν του επενδυτικού σχεδίου είναι το άβαφο προφίλ αλουμινίου, σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και διατιθέμενο σε διάφορες διαστάσεις. Για την υποστήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων υπάρχουν κρατικές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης, όπως για παράδειγμα, επιδοτήσεις. 1

8 Το κόστος των προεπενδυτικών μελετών και των προπαρασκευαστικών ερευνών ανέρχεται στα Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΙΙ «Ανάλυση της αγοράς και της ζήτησης». Επιχειρηματικό περιβάλλον Με βάση τη ΣΤΑΚΟΔ-91, η ΠΡ.ΑΛ. Α.Ε. (ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.) καταχωρείται στον κλάδο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και ειδικότερα στον υποκλάδο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (PROFILE) ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, (Ράβδοι και διατομές από αλουμίνιο)» της Ε.Σ.Υ.Ε. Ο ελληνικός κλάδος παραγωγής και μεταποίησης αλουμινίου άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 1960, με την ίδρυση και λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που επέτρεψε την εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων βωξίτη για την παραγωγή μετάλλου αλουμινίου, δεδομένου μάλιστα ότι ο ελληνικός βωξίτης θεωρείται καλής ποιότητας και αποδίδει περίπου 50% σε αλουμίνα. Σήμερα ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμμεσα εργαζόμενους σε πάνω από επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί στο 1,8% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης Στον παρακάτω πίνακα μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου κατά την τελευταία δεκαετία. Πίνακας Ι.1 ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) , , , , , ,18 Συνεχίζεται 2

9 Συνέχεια , , ,13 Πηγή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Εισαγωγές - Εξαγωγές Από τα δεδομένα του πίνακα Ι.2 προκύπτει ότι, το εμπορικό ισοζύγιο των προϊόντων διέλασης παραμένει θετικό καθ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Πίνακας Ι.2 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (σε τόνους) ΕΞΑΓΩΓΕΣ (σε τόνους) Πηγή : ΕΣΥΕ Προβλέψεις ζήτησης Πιο κάτω παρουσιάζονται οι προβλέψεις της ζήτησης για την πενταετία Πίνακας Ι.3 ΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΤΟΝΟΙ)

10 Δομή και διάρθρωση του κλάδου διέλασης Στην αγορά της διέλασης αλουμινίου, δραστηριοποιείται μικρός σχετικά αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Ο περιορισμένος αριθμός των επιχειρήσεων υποδηλώνει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση στον κλάδο, η οποία συνεχώς εντείνεται τα τελευταία έτη, χωρίς ωστόσο να προσδίδει ολιγοπωλιακό χαρακτήρα. Από την πλευρά της γεωγραφικής κατανομής, παρατηρείται συγκέντρωση στα κύρια βιομηχανικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής Αττικής, της Βοιωτίας και της Βόρειας Ελλάδας, η οποία διευκολύνεται από την ύπαρξη σημαντικών βιομηχανικών υποδομών στις συγκεκριμένες περιοχές. Στον πίνακα Ι.4 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου για το Πίνακας Ι.4 Εταιρία Μερίδιο Αγοράς Αλουμύλ Μύλωνας ΑΕ 17,00% - 17,50% Ετέμ ΑΕ 13,50% -14,50% Europa Profil Αλουμίνιον ΑΒΕ 12,00% -13,00% Αλμάκο Αλουμίνιον Μακεδονίας ΑΕ 8,00% - 9,00% Εξάλκο ΑΕ 8,00% - 8,50% Άλκο Ελλάς ΑΕ 7,00% - 8,00% ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. ΑΕ 5,50% - 6,00% Μεταλουμίν ΑΕΒΕ 2,50% - 3,00% Groupal Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ 2,00% - 3,00% Αλουκόμ ΑΕ 2,00% - 3,00% Extral ΑΕ 2,50% - 3,00% Πηγή: ICAP Κανάλια διανομής Το κυριότερο προϊόν του κλάδου είναι το αρχιτεκτονικό προφίλ, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή κουφωμάτων. Ο αριθμός των κατασκευαστών κουφωμάτων από αλουμίνιο είναι ιδιαίτερα μεγάλος και εκτιμάται ότι ξεπερνά τους σε όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών απευθύνονται στην τοπική αγορά όπου δραστηριοποιούνται και είναι μικρού μεγέθους. Οι εν λόγω εταιρίες προμηθεύονται τις πρώτες ύλες είτε από 4

11 επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, είτε από αντιπροσώπους των μεγαλύτερων εταιριών διέλασης αλουμινίου. Γενικότερα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν ευρύτατο δίκτυο περιφερειακών αντιπροσώπων που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι για την απρόσκοπτη τροφοδοσία των κατασκευαστών προφίλ αλουμινίου. Παράλληλα, διαθέτουν και αυτόνομο τμήμα πωλήσεων για τη διάθεση προφίλ αλουμινίου στις μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ειδικά επί σχεδίω προφίλ αλουμινίου ως πρώτη ύλη. Μίγμα Μάρκετινγκ Το προϊόν της υπό ίδρυση μονάδας είναι άβαφο προφίλ αλουμινίου. Στόχος της είναι να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θα παράγει σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και θα διαθέτει σε διάφορες διαστάσεις. Η τιμή του προϊόντος καθορίζεται στα 2,9 Ευρώ/ κιλό και θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ακολουθώντας τις πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν στο 3,5% την επόμενη πενταετία. Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει Δημόσιες Σχέσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από καλά δημοσιεύματα σε σχετικά περιοδικά και εφημερίδες, με διαφημίσεις στην τοπική τηλεόραση, με συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις. Επιπλέον, βασικό ρόλο στην προώθηση των προϊόντων, κυρίως στις ξένες αγορές, θα έχουν οι αντιπρόσωποι με τους οποίους είτε θα συνεργάζεται η εταιρία είτε θα είναι εργαζόμενοι σε αυτήν. Η επιλογή των διαύλων διανομής θα γίνει με βάση το υπόδειγμα της συντομότερης διαδρομής από το εργοστάσιο προς τους επιμέρους πελάτες. Θα γίνει χρήση του οδικού δικτύου που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αλλά και των ακτοπλοϊκών γραμμών μέσω του λιμανιού της Καβάλας, ώστε να φτάνει το προϊόν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία. Το μερίδιο της υπό ίδρυση μονάδας Η ΠΡ.ΑΛ. Α.Ε. στοχεύει να κερδίσει μερίδιο αγοράς περίπου 5.2%, δηλαδή τόνους από σύνολο τόνων. Οπότε χρειάζεται μια μονάδα δυναμικότητας 5

12 τόνων με ποσοστό αξιοποίησης 77% κατά το πρώτο έτος. Το ποσοστό αξιοποίησης της μονάδας θα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, φτάνοντας το δεύτερο έτος λειτουργίας (2008) στο 80%, το τρίτο στο 85% και το τέταρτο στο 90%, όπου και θα σταθεροποιηθεί. Τα έσοδα από πωλήσεις Στον πίνακα Ι.5 παρουσιάζονται τα έσοδα από πωλήσεις που προβλέπονται για την υπό ίδρυση μονάδα καθώς και τα έξοδα του μάρκετινγκ. Πίνακας Ι.5 Έξοδα Πωλήσεων Έτη Αξιοποίηση Παραγωγικής Δυναμικότητας Ποσότητα (Τόνοι) Τιμή ( /τόνο) Πωλήσεις 1.3. Σύνοψη Κεφαλαίου IV «Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια». Η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή του προφίλ αλουμινίου είναι οι κύλινδροι αλουμινίου (μπιγιέτες), για τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής από διάφορες χώρες του εξωτερικού ή προμήθειας από την εταιρία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», η οποία θα είναι και ο προμηθευτής της εταιρίας. Επιπλέον, στην 6 ( ) και Μάρκετινγκ 2007* 77% % % % % % % % % % ( )

13 παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται βοηθητικές ύλες και άλλα εφόδια, καθώς επίσης ενέργεια, νερό και παρόμοια. Υπολογισμός κόστους πρώτων υλών και των άλλων εισροών Στον πίνακα Ι.6 παρουσιάζονται τα κόστη όλων των εισροών της παραγωγικής διαδικασίας. Περιγραφή Πίνακας Ι.6 Κόστος σε Ευρώ Ά ύλη (μπιγιέτες αλουμινίου) Βοηθητικά εφόδια Ηλεκτρική ενέργεια Καύσιμα Νερό Σύνολο Σύνοψη Κεφαλαίου V «Τόπος εγκατάστασης». Κατά την προσπάθεια εντοπισμού της τοποθεσίας, στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα διαμορφώνονται δύο εναλλακτικές προτάσεις: (α) Βιομηχανική περιοχή Καβάλας. (β) Βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρουπόλεως Έβρου. Αξιολογώντας τις παραπάνω περιοχές, καταλήγουμε στην επιλογή της βιομηχανικής περιοχής της Αλεξανδρουπόλεως - Έβρου έναντι της αντίστοιχης περιοχής της Καβάλας, εφ' όσον η δεύτερη δεν ικανοποιεί τις απαραίτητες, για το νόμο 3299/2004, προϋποθέσεις απόλυτα. Ως χώρος ανεγέρσεως της μονάδας έχει επιλεγεί οικόπεδο τετραγωνικών μέτρων επί του οδικού άξονα Αλεξανδρουπόλεως - Ξάνθης, το οποίο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση τόσο στο λιμάνι της Καβάλας όσο και στο σιδηροδρομικό σταθμό και τις πόλεις της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης καθώς και σε όλη την Ελλάδα. 7

14 Το οικόπεδο θα κοστίσει περίπου 2,985,000, οι φόροι μεταβίβασης θα ανέλθουν περίπου στα 500,000, ενώ 125,000 περίπου υπολογίζεται να καταβληθούν για συμβολαιογραφικά, νομικά και λοιπά έξοδα Σύνοψη Κεφαλαίου VI «Μηχανολογία και τεχνολογία» Διαδικασία παραγωγής προϊόντων διέλασης Η διεργασία της διέλασης του αλουμινίου (αναλυτικότερη περιγραφή παρέχεται στο Παράρτημα 1- Μηχανολογικά και Τεχνολογία), της παραγωγής δηλαδή του προφίλ αλουμινίου, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα εξής στάδια: Η πρώτη ύλη αλουμινίου - κύλινδροι ή μπιγιέττες - αφού θερμανθεί σε μία θερμοκρασία C οδηγείται στην πρέσα. Το θερμό μέταλλο συμπιέζεται μέσα σ' ένα χώρο που από τη μια μεριά είναι κλεισμένος με την μήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγματα όμοια με το τελικό προφίλ που θέλουμε να παράγουμε, και από την άλλη από το έμβολο της πρέσας. Το προφίλ μετά την έξοδό του από την μήτρα, ψύχεται με την βοήθεια ανεμιστήρων και αφού ευθυγραμμισθεί κόβεται στα επιθυμητά μήκη. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η γήρανση. Το προφίλ οδηγείται σε φούρνο και παραμένει σε μια ορισμένη θερμοκρασία για μια χρονική περίοδο. Με την γήρανση επιτυγχάνουμε τα τελικά μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κύριος παραγωγικός εξοπλισμός Αυτά περιλαμβάνουν : 1. Μηχανές γραμμής παραγωγής : i. Φούρνος Προθέρμανσης, ii. Αιθαλωτής, iii. Πρέσα, iν. 'Puller', ν. Τανυστική μηχανή, νi. Πριόνι τελικής κοπής νii. Stacker νiii. Φούρνος γήρανσης 2. Μηχανολογικές συσκευές 8

15 3. Ηλεκτρικός εξοπλισμός 4. Όργανα ελέγχου και αυτοματισμού ( συστήματα PLC, με τα οποία γίνεται η ρύθμιση και ο έλεγχος όλων των κρίσιμων παραμέτρων της διεργασίας) Βοηθητικός Εξοπλισμός Περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα : 1. Μεταφοράς (Γερανογέφυρες εντός του εργοστασίου: 2 των 3,2 τόνων εκάστη) 2. Μεταφοράς και παροχής νερού 3. Πύργοι ψύξεως 4. Ανεμιστήρες 5. Συσκευές ηλεκτρικής ενέργειας 6. Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 7. Μηχανήματα παραγωγής ενέργειας για έκτακτη ανάγκη 8. Συσκευές εξυπηρέτησης αποθηκευτικών χώρων 9. Συσκευές ενδοσυνεννοήσεως 10. Συσκευές θερμάνσεως, εξαερισμού, κλιματισμού 11. Μηχανήματα συσκευασίας και υλικά συσκευασίας 12. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος (πχ. ηχομονωμένο δωμάτιο αντλιοστασίου) 13. Άλλες βοηθητικές συσκευές Εξοπλισμός Εξυπηρετήσεως Αυτά περιλαμβάνουν : 1. Εξοπλισμό γραφείου: γραφομηχανές, φωτοαντιγραφικά, έπιπλα κλπ. 2. Εξοπλισμό κυλικείου. 3. Συσκευές ιατρείου. 4..Συσκευές ασφαλείας εργοστασίου: πυροσβεστικά, προλήψεως και ανιχνεύσεως πυρκαγιών, επιβλέψεως κλπ. 5. Μηχανήματα καθαρισμού: σκούπες, απορριμματοφόρα. 6. Διάφορα άλλα. Κόστος κύριου και βοηθητικού παραγωγικού εξοπλισμού Στον πίνακα Ι.7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα κόστη του κύριου και βοηθητικού παραγωγικού εξοπλισμού 9

16 Πίνακας Ι.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Κύριος και Βοηθητικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Παραγωγικός εξοπλισμός Βοηθητικός Εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξυπηρετήσεως Σύνολο Σύνοψη Κεφαλαίου VII «Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα». Το παρακάτω οργανόγραμμα αποτελεί την τελική επιλογή, για την οργανωσιακή δομή της μονάδας. Διάγραμμα Ι.1: Οργανόγραμμα μονάδας 10

17 Γενικά έξοδα Τα γενικά έξοδα της υπό ίδρυση μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 1.8 Πίνακας 1.8 Πρώτο έτος παραγωγής: 2007 Προβλέψεις κόστους για το έτος: 2007 Στοιχείο κόστους Νόμισμα: Ευρώ Κόστος έμμεση εργασία έξοδα συντήρησης και επισκευών έξοδα επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικό ρεύμα έξοδα εκπαίδευσης ασφάλιστρα παροχές στους εργαζόμενους εργοδοτικές εισφορές φόροι ακίνητης περιουσίας έξοδα για εφόδια και εξοπλισμό γραφείων έξοδα επικοινωνίας έξοδα μεταφοράς των προϊόντων στους πελάτες έξοδα μάρκετινγκ αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού αποσβέσεις κτιρίων αποσβέσεις οχημάτων αποσβέσεις εξοπλισμού γραφείων τόκοι δανείων έξοδα τραπεζών Σύνολο Γενικών Εξόδων Σύνοψη Κεφαλαίου VIII «Ανθρώπινοι πόροι». Στοιχεία απαραίτητα για τον καθορισμό του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού είναι το οργανόγραμμα, τα διαγράμματα ροής, η τεχνολογία παραγωγής και οι στόχοι της διεύθυνσης. Το εργατικό δυναμικό της παραγωγής θα απασχολείται για 7 ημέρες συνεχόμενα και ακολούθως, θα λαμβάνει 2 ημέρες ρεπό. Δηλαδή, ο κύκλος εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι οι 9 ημέρες. 11

18 Αποφασίζεται έπειτα από υπολογισμούς ότι θα χρησιμοποιηθούν 4 πληρώματα. Κατά συνέπεια θα απαιτηθούν συνολικά 47 εργάτες, από τους οποίους οι 4 είναι εργοδηγοί, 20 είναι χειριστές, οι 4 θα ασχολούνται με τη συντήρηση και τις πιθανές επιδιορθώσεις που θα χρειάζονται, οι 10 θα είναι ανειδίκευτοι, οι 4 θα είναι φύλακες, οι 2 καθαρίστριες και οι 3 οδηγοί. Οι ανάγκες σε επιτελικό προσωπικό καθορίζονται από το οργανόγραμμα και παρουσιάζονται στον πίνακα 1.9 Πίνακας Ι.9 Ιδιότητα Πλήθος Νομικός σύμβουλος 1 Έλεγχος ποιότητας 2 Γραμματέας 1 Εμπορικός διευθυντής 1 Υπεύθυνοι μάρκετινγκ 2 Customer support 1 Τεχνικός σχεδιασμού προϊόντος και σχεδιαστής 2 Υπεύθυνος διακίνησης 1 Προϊστάμενος πωλήσεων 1 Πωλητές 10 Οικονομικός διευθυντής 1 Βοηθοί λογιστή 3 Διευθυντής παραγωγής 1 Υπεύθυνος προμηθειών 1 Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών 2 Σύνολο 30 Οι ανάγκες που αναφέρθηκαν σε εργατικό δυναμικό και επιτελικό προσωπικό, μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως, καθώς υπάρχει πληθώρα προσφοράς των απαιτούμενων ειδικοτήτων. Οι προσλήψεις γίνονται από τη γενική διεύθυνση, πάντα σε συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων. Η αμοιβή της εργασίας γίνεται ανά ειδικότητα, γνώσεις και επίπεδο ιεραρχίας, σύμφωνα με το τι ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις. Επιπλέον, υπολογίζεται επί 12

19 μηνιαίας βάσης όσον αφορά στο επιτελικό προσωπικό, ενώ για το εργατικό δυναμικό, ο υπολογισμός γίνεται βάση ημερομισθίου. Έπειτα από αναλυτικούς υπολογισμούς που γίνονται στο κύριο μέρος της προμελέτης σκοπιμότητας, παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.10 τόσο το απαιτούμενο εργατικό και επιτελικό δυναμικό, όσο και τα κόστη που επιφέρει το ανθρώπινο δυναμικό στη μονάδα. Τμήμα: Πίνακας Ι.10 Επιτελικό προσωπικό & εργατικό δυναμικό Αριθμός προσώπων με μισθό (Ε) και με ημερομίσθιο (Ε Δ ) Εργοστάσιο (παραγωγή) Ε Δ = 38 Ε= 1 Λογιστήριο Ε= 4 Τμήμα προμηθειών Ε= 1 Εμπορικό τμήμα Ε= 18 Γραμματεία Ε= 1 Άλλοι Ε Δ = 4 Ε= 10 Ν ατόμων / Ε Δ / Ετήσιες αποδοχές / Σύνολο κόστους / Θέση / Ειδικότητα θέση Ε άτομο (Ευρώ) θέση (Ευρώ) Εργοδηγοί 4 Ε Δ Χειριστές - Εργάτες 34 Ε Δ Διευθυντής παραγωγής 1 Ε Διευθυντής οικονομικών 1 Ε Βοηθοί λογιστή 3 Ε Υπεύθυνος προμηθειών 1 Ε Εμπορικός διευθυντής 1 Ε Υπεύθυνοι μάρκετινγκ 2 Ε Customer support 1 Ε Τεχνικοί σχεδιασμού προϊόντος 2 Ε Υπεύθυνος διακίνησης 1 Ε Προϊστάμενος πωλήσεων 1 Ε Πωλητές 10 Ε Γραμματεία 1 Ε Νομικός σύμβουλος 1 Ε Υπεύθυνοι ποιότητας 2 Ε Υπάλληλοι εξωτ. Εργασιών 2 Ε Φύλακες 4 Ε Δ Καθαρίστριες 2 Ε Οδηγοί 3 Ε Σύνολο ανθρώπινου δυναμικού 77 Σύνολο αποδοχών

20 1.8. Σύνοψη Κεφαλαίου ΙΧ «Χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως του προγράμματος» Σύμφωνα με το διάγραμμα Gantt που ακολουθεί στο διάγραμμα Ι.1, θα χρειαστεί χρονικό διάστημα ενός έτους για την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου. Το κόστος για την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου, θα ανέλθει στα Διάγραμμα Ι.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α Διορισμός επιτελείου - εκτέλεση προγράμματος Β Γ Δ Σύσταση Λήψη αδειών Ενέργειες για χρηματοδότηση Ενέργειες για προμήθεια εξοπλισμού Ε Εξέταση προσφορών - κατακύρωση Ζ Αγορά γης - Συμβόλαια Η Σχεδιασμός έργων πολιτικού μηχανικού. Οικοδομικές άδειες Θ Επιθεώρηση - Παραλαβή έργων Πολ. Μηχ. & Εξοπλισμού Ι Στρατολόγηση εργοδηγών διευθυντών τμημάτων - εκπαίδευση Κ Στρατολόγηση προσωπικού - εκπαίδευση Λ Μ Ν Ενέργειες για μάρκετινγκ Ενέργειες για προμήθειες Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας 1.9. Σύνοψη Κεφαλαίου Χ «Χρηματοοικονομική ανάλυση & αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου». Συνολικό κόστος επένδυσης Το κόστος επένδυσης ισούται με το άθροισμα του πάγιου ενεργητικού και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Το πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνει τις πάγιες επενδύσεις και τις προπαραγωγικές δαπάνες. Στην περίπτωση του επενδυτικού 14

21 σχεδίου για την ίδρυση μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου, τα πάγια έξοδα επένδυσης αντιστοιχούν σε και τα προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα είναι Συνεπώς το πάγιο ενεργητικό ισούται με Το κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για την εκκίνηση της μονάδας (2007) είναι Οπότε, το κόστος επένδυσης ισούται με Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιούνται οι εξής πηγές: μετοχικό κεφάλαιο , επιχορήγηση , μακροπρόθεσμο δάνειο , μακροπρόθεσμο δάνειο και πιστώσεις από προμηθευτές Το κόστος χρηματοδότησης είναι τα τοκοχρεωλύσια, οι αποπληρωμές των προμηθευτών και τα μερίσματα. Όλα αυτά φαίνονται στον πίνακα Χ.5/3 του κεφαλαίου Χ. Κόστος παραγωγής Το σημαντικότερο μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που προέρχεται από την αγορά των πρώτων υλών ενώ το αντίστοιχο σταθερό είναι η παραγωγική εργασία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το 2007 (έναρξη παραγωγικής διαδικασίας), το μεταβλητό κόστος αποτελεί το 91% του συνολικού, ενώ κατά το 2011 (πλήρης δυναμικότητα) αποτελεί το 93% του συνολικού κόστους. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση - Περίοδος επανείσπραξης Η υπό ίδρυση μονάδα θα έχει πάρει κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της τα από τα που είναι το κόστος της επένδυσης, δηλαδή, το 74% περίπου του κόστους επένδυσης. - Απλός συντελεστής απόδοσης Πίνακας Ι.11 Έτος Συντελεστής 21,45% 25,43% 30,77% 36,48% 39,10% 15

22 - Νεκρό σημείο (2007) = tn ή Καθαρή Παρούσα Αξία > 0 - Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι περίπου 15%, δηλαδή πολύ μεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου που είναι το 3% Συμπέρασμα Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επένδυσης, είναι κατανοητό ότι το επενδυτικό σχέδιο της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου γίνεται αποδεκτό. 16

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 2.1 Βασικά στοιχεία του προγράμματος Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) Ο βασικός στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιτυχημένη είσοδος μιας νέας μονάδας παραγωγής άβαφου προφίλ αλουμινίου στην αγορά, η απόσπαση ενός επιθυμητού μεριδίου αγοράς και η μετέπειτα καθιέρωση της εταιρίας ως μίας από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου, τόσο από άποψη ποιότητας, όσο και από άποψη εξυπηρέτησης. (β) Η ιδέα μελέτης πιθανότητας ιδρύσεως μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου προέκυψε από διάφορα δημοσιεύματα και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται σε μεγάλα ποσοστά εξαγωγών. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συστημάτων αλουμινίου. (γ) Το προϊόν που αφορά το υπό μελέτη πρόγραμμα, είναι προφίλ αλουμινίου άβαφο, σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και διατιθέμενο σε διάφορες διαστάσεις. (δ) Η ονομασία της εταιρίας θα είναι «ΠΡ.ΑΛ. Α.Ε.», η οποία προκύπτει από το Προφίλ Αλουμινίου. (ε) Η δυναμικότητα της μονάδας θα προκύψει μέσω της ανάλυσης της ζήτησης και την εκτίμηση των ποσοστών αγοράς στο Κεφάλαιο Ill, ενώ ο τόπος της εγκατάστασης θα προκύψει από ειδική ανάλυση στο Κεφάλαιο V. (στ) Η μονάδα θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη βιομηχανική ζήτηση, ενώ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής θα προορίζεται για εξαγωγές. (ζ) Στη χώρα, την περίοδο αυτή, καλλιεργείται η επιχειρηματικότητα και ενισχύονται οι επενδυτικές δραστηριότητες με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 ο οποίος παρέχει σημαντικά κίνητρα μέσω επιδοτήσεων και 17

24 φορολογικών απαλλαγών για τους επενδυτές. Τα επιτόκια δανεισμού κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα (επίπεδο πληθωρισμού γύρω στο 3,5%), ενώ και οι χρηματιστηριακές εργασίες παρουσιάζουν περιορισμένο ενδιαφέρον. (η) Στο συγκεκριμένο υποκλάδο δεν υπάρχει ιδιαίτερη κρατική πολιτική, οι τράπεζες δεν έχουν συγκεκριμένη πολιτική για τέτοιου είδους επιχειρήσεις και επομένως η υποστήριξη προσπάθειας ίδρυσης μονάδας προφίλ αλουμινίου εξαρτάται άμεσα και από την ελκυστικότητα του προγράμματος και την αξιοπιστία του φορέα. (θ) Το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως του επενδυτικού προγράμματος έχει ως εξής: Οι εργασίες κατασκευής της μονάδας παραγωγής άβαφου προφίλ αλουμινίου θα ξεκινήσουν στις αρχές Ιανουαρίου του 2006 και θα ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου (κεφ. ΙΧ). 2.2 Οι υποστηρικτές του προγράμματος Οι επιχειρηματίες Παπασταματίου Γεώργιος και Κυριακίδης Αχιλλέας, οι οποίοι επενδύουν στον κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και στον υποκλάδο της παραγωγής προφίλ αλουμινίου. Οι διευθύνσεις τους αντίστοιχα είναι: Εθνάρχου Μακαρίου 23, Αργυρούπολη, 16452, Αττική. Αρκαδίας 102,Κάτω Κηφισιά, Αττική Μελέτη σκοπιμότητας Τη μελέτη σκοπιμότητας εκπόνησαν για λογαριασμό των δύο επιχειρηματιών, ομάδα μελετητών της εταιρίας «Σ & Λ Συμβουλευτική Α.Ε.». Η έδρα της εταιρίας είναι στη διεύθυνση Κανάρη 56, Αμπελόκηποι, 12377, Αττική Κόστος εκπονήσεως της μελέτης και των σχετικών ερευνών (α) Το κόστος εκπόνησης της μελέτης της επενδυτικής ευκαιρίας ανήλθε σε ενώ της προμελέτης σκοπιμότητας σε

25 (β) Το κόστος για έρευνες αγοράς και ταξίδια με σκοπό την επίσκεψη σε εργοστάσια του εξωτερικού ανήλθε σε (γ) Η πραγματοποίηση προκαταρκτικών ερευνών για το οικόπεδο της εγκατάστασης κόστισε (ε) Διάφορα άλλα προεπενδυτικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ. Το συνολικό ποσό αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας ΙΙ.1 Κόστος προεπενδυτικών και προπαρασκευαστικών ερευνών Περιγραφή εγγραφής Κόστος ( ) Μελέτη επενδυτικής ευκαιρίας Προμελέτη σκοπιμότητας Συνολικό κόστος προεπενδυτικών μελετών Κόστος για έρευνα αγοράς και ταξίδια Έρευνες για γήπεδα και οικόπεδα Άλλες έρευνες Συνολικό κόστος προπαρασκευαστικών ερευνών Γενικό Σύνολο

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ» Για τη μελέτη της αγοράς και την ανάλυση της ζητήσεως θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία της ΕΣΥΕ, εμπορικών συλλόγων καθώς και στοιχεία από επιχειρήσεις του υποκλάδου. Με βάση τη ΣΤΑΚΟΔ-91, η ΠΡ.ΑΛ. Α.Ε. καταχωρείται στον κλάδο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και ειδικότερα στον υποκλάδο «Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής (Profile) από αλουμίνιο, (Ράβδοι και διατομές από αλουμίνιο)» της Ε.Σ.Υ.Ε. Παρακάτω θα αναφερθούμε στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου και θα επικεντρωθούμε στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου, το εξωτερικό εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) καθώς και στην ανάλυση της εγχώριας αγοράς προϊόντων διέλασης αλουμινίου Εισαγωγή Ο ευρύτερος κλάδος του αλουμινίου κατέχει σημαντική θέση τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, αφού τα προϊόντα του διαθέτουν σημαντικό εύρος εφαρμογών σε βασικούς τομείς της μεταποίησης. Η ιδιαίτερη σημασία του οφείλεται στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του αλουμινίου που καλύπτουν υψηλές απαιτήσεις στους κλάδους της μηχανικής, των κατασκευών και της συσκευασίας Διεθνής αγορά - Τρίτες χώρες Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και υψηλή τεχνολογική βάση. Οι ΗΠΑ ηγούνται της παραγωγής, βασιζόμενες στους χαμηλούς φόρους ενέργειας και στην υψηλή κατανάλωση της εγχώριας αγοράς, που ξεπερνάει τα 270 εκ. ανθρώπων, αν και τα τελευταία τρία χρόνια η τάση είναι πτωτική καθώς οι παραγωγοί μεταφέρουν αργά αλλά σταθερά τις μονάδες τους σε τρίτες χώρες. 20

27 Ο Καναδάς σε αντίθεση, δεν έχει μεγάλη εγχώρια αγορά, αλλά έχει προικιστεί από την φύση με τις μεγάλες λίμνες και τους περίφημους καταρράκτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας και υψηλά ποσοστά αποθεματικών τόσο για εξαγωγές όσο και για χρήση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως αυτή της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου. Διάγραμμα ΙΙΙ.1 Πηγή γραφήματος: Canada Aluminium Association Η Ρωσία, μαζί με τις υπόλοιπες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών μοιράζονται την βιομηχανική ιστορία της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, που λειτουργούσε με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Εκτός από την μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής, οι ανάγκες της στρατιωτικής αυτής μηχανής, της μεγάλης υπερδύναμης οδήγησαν την βιομηχανία στην δημιουργία και εφαρμογή ορισμένων μοναδικών στο είδος τους κραμάτων, που δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο. Μετά την κρίση του 1998 οι εταιρίες, με την παρέμβαση του Κρεμλίνου, έπαψαν να παράγουν αλουμίνιο για λογαριασμό των τριών μεγάλων εταιριών του κόσμου (ALCAN, ALCOA, Pechiney) και οι ιδιοκτήτες τους για πρώτη φορά το 2002 ξεκίνησαν εκτεταμένες επενδύσεις στην ποιότητα αλλά και ποσότητα παραγωγής, με στόχο όχι μόνον τις δυτικές αγορές αλλά και την ανερχόμενη Κίνα. Η Κίνα είναι ο πιο νεότευκτος παραγωγός μεγάλων ποσοτήτων στον κόσμο. Με την στροφή της πιο πολυπληθούς χώρας στον κόσμο προς ένα σύστημα συγκρατημένου καταναλωτισμού, η χώρα αυτή των 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπων αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη αγορά στην υφήλιο. Με την αλλαγή του συστήματος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας το 1993, χιλιάδες άνθρωποι 21

28 αγοράζουν διαμερίσματα τα οποία ανακαινίζουν χρησιμοποιώντας έτσι μεγάλο όγκο προϊόντων αλουμινίου. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την διέλαση αλουμινίου. Παράλληλα, τα νέα φράγματα στον Κίτρινο ποταμό, που κατασκευάστηκαν για την αποτροπή των πλημμυρών, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος δίνοντας έτσι ώθηση στην παραγωγή αλουμινίου με μικρότερο κόστος. Όπως μπορεί να κατανοήσει κανείς, η Κίνα σήμερα, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές για το αλουμίνιο στον κόσμο. Τέλος η Αυστραλία και η Βραζιλία, που είναι σχετικά μεγάλες παραγωγοί βωξίτη, κατάφεραν να αποσπάσουν ένα τμήμα της διεθνούς αγοράς, υποβοηθούμενες από το χαμηλό κόστος ενέργειας. Η δεύτερη, όμως, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια, αφήνοντας ερωτηματικά για το μέλλον της ως παραγωγού με παγκόσμια εμβέλεια. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στο θέμα φορολόγησης ενέργειας και αν εξαιρεθούν οι Σκανδιναβικές χώρες, δεν έχει αποκτήσει ακόμα σαν Ένωση μια κοινή πολιτική για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες αλλαγές μιας διεθνοποιημένης παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, αλλαγές στον χάρτη της παραγωγής στην Ευρώπη δεν αναμένονται στο άμεσο μέλλον Εγχώρια αγορά Ο ελληνικός κλάδος παραγωγής και μεταποίησης αλουμινίου άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 1960, με την ίδρυση και λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που επέτρεψε την εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων βωξίτη για την παραγωγή μετάλλου αλουμινίου, δεδομένου μάλιστα ότι ο ελληνικός βωξίτης θεωρείται καλής ποιότητας και αποδίδει περίπου 50% σε αλουμίνα. Στη συνέχεια άρχισαν να αναπτύσσονται οι μονάδες πρώτης μεταποίησης αλουμινίου έλασης και διέλασης, καθώς και οι μονάδες δεύτερης μεταποίησης του μετάλλου για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Σήμερα ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμμεσα εργαζόμενους σε πάνω από επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί στο 1,8% περίπου του 22

29 Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως το βωξίτη, την αλουμίνα, το πρωτόχυτο αλουμίνιο και τα προϊόντα πρώτης μεταποίησης αλουμινίου, δηλαδή τα προϊόντα έλασης και διέλασης, καλωδίων και χυτών. Η Ελλάδα παράγει το 11% περίπου της παραγωγής αλουμινίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων διέλασης. Το βασικό προϊόν της διέλασης είναι το προφίλ αλουμινίου. Λόγω της απουσίας βαριάς βιομηχανίας στη χώρα, το 92% περίπου της παραγωγής προφίλ χρησιμοποιείται στην οικοδομική δραστηριότητα (αρχιτεκτονικό προφίλ) για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, υαλοκατασκευών, βιτρινών, θυρών και άλλων συναφών κατασκευών. Συνεπώς, η εγχώρια παραγωγή προφίλ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό της οικοδομικής δραστηριότητας. Σημαντικό κομμάτι της ζήτησης αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου προορίζεται και για την αντικατάσταση κουφωμάτων που είναι κατασκευασμένα από άλλα υλικά. Το υπόλοιπο 8% των εγχώριων πωλήσεων προορίζεται για την παραγωγή οικιακού εξοπλισμού (ομπρέλες, τέντες, έπιπλα κ.τ.λ.) ή απορροφάται σε γεωργικές και βιοτεχνικές εφαρμογές. Ο ανταγωνισμός από την εισαγωγή προφίλ από της ανατολικές χώρες δεν είναι ιδιαίτερα έντονος. Τα προφίλ αυτά υστερούν σε ποιότητα σε σχέση με τα εγχώρια. Αυτό γίνεται κατανοητό δεδομένου ότι η διέλαση είναι παραγωγική διαδικασία εντάσεως κεφαλαίου και για το λόγο αυτό απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ ο εξοπλισμός στις χώρες αυτές είναι παλαιάς τεχνολογίας. Η τιμή εξάλλου δεν αποτελεί ικανό αντιστάθμισμα, διότι η διέλαση δεν είναι παραγωγική διαδικασία εντάσεως εργασίας, ώστε το χαμηλό εργατικό κόστος στις χώρες αυτές να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα αυτό ουσιαστικά εκλείπει λόγω του κόστους μεταφοράς. Οι εισαγωγές από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένες, κυρίως λόγω της διαφοράς των τιμών που δεν δικαιολογείται από αντίστοιχη διαφορά στην ποιότητα προϊόντων. Λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει στις αγορές του εξωτερικού, οι ελληνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους και να βελτιώνουν την 23

30 ποιότητα των προϊόντων τους. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η πιστοποίηση των προφίλ και των ελληνικών συστημάτων αλουμινίου, γεγονός που συντείνει στην εδραίωση τους στη διεθνή αγορά. Καλές εμφανίζονται οι προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου στις αγορές των βαλκανικών χωρών, λόγω της ανάγκης για έργα υποδομής και της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σαφώς, η ραγδαία αυξανόμενη τιμή της πρώτης ύλης θα δημιουργήσει προβλήματα αν εξακολουθήσει να κινείται στους ίδιους ρυθμούς, κυρίως όμως για τις μικρές βιομηχανίες. Γενικότερα, η εξέλιξη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την τιμή του αλουμινίου και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου (η τιμή της πρώτης ύλης διαμορφώνεται σε δολάρια). Δεδομένης, όμως, της αυξανόμενης τάσης για χρήση αλουμινίου, καθώς και της αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές του κλάδου διαγράφονται ευοίωνες και κυρίως για τις βιομηχανίες οι οποίες διακρίνονται για τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό τους Εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το αλουμίνιο λόγω των ιδιοτήτων του (ευκαμψία και ευκολία μορφοποίησης, αντοχή στην οξείδωση, καλή θερμική αγωγιμότητα, μικρό βάρος), βρίσκει εφαρμογή σε πολλές χρήσεις και η παραγωγή και κατανάλωση του έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου κατά την τελευταία δεκαετία Πίνακας ΙΙΙ.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ( ) ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) , , , ,07 Συνεχίζεται 24

31 Συνέχεια , , , , ,13 Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής ακολούθησε ανοδική πορεία κατά το εξεταζόμενο διάστημα, με εξαίρεση την περίοδο 2000/2001, κατά την οποία εμφανίστηκε μία μικρή μείωση της παραγωγής κατά 0,77%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής παραγωγής κατά την περίοδο ήταν 9,21%. Τέλος, παρατηρεί κανείς ότι κατά την τελευταία δεκαετία η παραγωγή προϊόντων διέλασης αυξήθηκε από τόνους το 1994 σε τόνους το 2003, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξης του 117% Εξωτερικό εμπόριο προϊόντων διέλασης αλουμινίου Η εξέλιξη των εισαγωγών και των εξαγωγών προϊόντων διέλασης, για τη χρονική περίοδο , παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙΙ.2. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι στις εισαγωγές και τις εξαγωγές του 2004 δεν περιλαμβάνονται οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Πίνακας ΙΙΙ.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ( ) (σε τόνους) ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Τόνοι) ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Τόνοι) Συνεχίζεται 25

32 Συνέχεια Πηγή : ΕΣΥΕ Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι, το εμπορικό ισοζύγιο των προϊόντων διέλασης παραμένει θετικό καθ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Παρατηρείται επίσης, ότι τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές εμφάνισαν διακυμάνσεις το διάστημα Ειδικότερα οι εισαγωγές προϊόντων διέλασης εμφάνισαν διαχρονική αύξηση την περίοδο , ανερχόμενες στους τόνους το 1997 από τόνους το Τις υπόλοιπες χρονιές παρουσίασαν αυξομειώσεις μικρού μεγέθους και κυμάνθηκαν περίπου στους τόνους. Αναφορικά με τις εξαγωγές, κατά τη χρονική περίοδο , παρουσίασαν έντονα αυξητικές τάσεις με εξαίρεση τη χρονιά όπου παρουσιάστηκε μια μείωση της τάξης του 28%. Συγκεκριμένα, το 2004 οι εξαγωγές ανήλθαν στους τόνους (δεν περιλαμβάνονται οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος) από τόνους που ήταν το 1995, πραγματοποιώντας αύξηση 76%. Στον πίνακα ΙΙΙ.3 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων διέλασης, σε ποσότητα και αξία, για τη χρονική περίοδο , σύμφωνα με την ΕΣΥΕ. Πίνακας ΙΙΙ.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ( ) ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνους) ΑΞΙΑ (ευρώ) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (ευρώ/τόνο) Συνεχίζεται 26

33 Συνέχεια Πηγή ΕΣΥΕ Από τα στοιχεία του πίνακα ΙΙΙ.3 προκύπτει ότι, η μέση τιμή εισαγωγών ανήλθε στα ευρώ/τόνο το 2004 φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της εξεταζόμενης περιόδου, από ευρώ/τόνο το προηγούμενο έτος. Η χαμηλότερη μέση τιμή εισαγωγής (1840 ευρώ/τόνο) διαμορφώθηκε το Στον πίνακα ΙΙΙ.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εξαγωγών προϊόντων διέλασης, σε ποσότητα και αξία, για τη χρονική περίοδο , σύμφωνα με την ΕΣΥΕ. Πίνακας ΙΙΙ.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ( ) ΕΤΟΣ Πηγή ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους) ΑΞΙΑ (σε ευρώ) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (ευρώ/τόνο) Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η μέγιστη μέση τιμή/τόνο διαμορφώθηκε το 2003 (4.050 ευρώ/τόνο) από ευρώ/τόνο το 2002, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξης του 41%. Η χαμηλότερη μέση τιμή εξαγωγής διαμορφώθηκε το 1996 (2.320 ευρώ/τόνο). 27

34 Ανάλυση εισαγωγών προϊόντων διέλασης ανά χώρα προέλευσης Στον πίνακα ΙΙΙ.5, που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση των εισαγωγών προϊόντων διέλασης ανά χώρα προέλευσης, με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, για το έτος Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι, ο κύριος όγκος των εισαγωγών (ποσοστό 53,69%) προήλθε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Η αξία των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευσε το 63,71% της συνολικής αξίας το ίδιο έτος. Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία ήταν η κυριότερη χώρα προέλευσης από την οποία εισήχθησαν τόνοι προϊόντων διέλασης και κάλυψε το 34,84% περίπου του συνόλου των εισαγωγών. Το μερίδιο της επί της συνολικής αξίας των εισαγομένων προϊόντων ήταν της τάξεως του 33% περίπου (4,907 εκ. ευρώ). Έπεται η Γερμανία, από την οποία προήλθαν 415 τόνοι (μερίδιο 9,89% επί του συνόλου), καλύπτοντας το 20,35% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών το Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες κατέλαβαν μερίδιο της τάξεως του 46,31% περίπου επί του συνόλου των εισαγόμενων ποσοτήτων (1.944 τόνοι) και 36,29% περίπου επί της συνολικής αξίας (5,396 εκ. ευρώ) το ίδιο έτος. Η Βουλγαρία ήταν η κυριότερη χώρα προέλευσης, η οποία κάλυψε το 34,54% περίπου του συνόλου των εισαγωγών. Ακολουθεί η Ρουμανία με μερίδιο 4,92% επί του συνόλου των εισαγόμενων ποσοτήτων το Η μέση τιμή εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση (4.200 ευρώ/τόνο) κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη τιμή εισαγωγής από τις Τρίτες Χώρες (2.780 ευρώ/τόνο). 28

35 ΧΩΡΕΣ Πίνακας ΙΙΙ.5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (2004) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) ΙΤΑΛΙΑ 1.462, ,20 34,84% 33,00% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 415, ,42 9,89% 20,35% ΚΥΠΡΟΣ 139,54 455,35 3,32% 3,06% ΓΑΛΛΙΑ 22,14 326,65 0,53% 2,20% ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 33,01 162,07 0,79% 1,09% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 37,70 122,69 0,90% 0,83% ΒΕΛΓΙΟ 18,88 93,80 0,45% 0,63% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 40,43 88,66 0,96% 0,60% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 33,00 81,49 0,79% 0,55% ΙΣΠΑΝΙΑ 5,08 51,74 0,12% 0,35% ΣΟΥΗΔΙΑ 7,99 44,97 0,19% 0,30% ΑΥΣΤΡΙΑ 21,49 34,20 0,51% 0,23% ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΑΞΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 10,46 30,50 0,25% 0,21% ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΧΩΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΑΞΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,64 23,56 0,06% 0,16% ΔΑΝΙΑ 2,40 15,22 0,06% 0,10% ΠΟΛΩΝΙΑ 1,47 9,88 0,03% 0,07% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε , ,40 53,69% 63,71% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.450, ,87 34,54% 28,34% ΤΟΥΡΚΙΑ 163,56 473,00 3,90% 3,18% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 206,73 356,01 4,92% 2,39% ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 38,98 113,40 0,93% 0,76% ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 24,22 71,16 0,58% 0,48% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 33,84 71,11 0,81% 0,48% Η Π Α 2,85 24,93 0,07% 0,17% ΚΙΝΑ 9,97 21,20 0,24% 0,14% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4,13 12,77 0,10% 0,09% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1,65 11,18 0,04% 0,08% ΕΛΒΕΤΙΑ 1,05 9,92 0,02% 0,07% ΙΣΡΑΗΛ 1,59 8,74 0,04% 0,06% ΑΛΒΑΝΙΑ 1,52 3,68 0,04% 0,02% ΠΓΔΜ 3,77 3,20 0,09% 0,02% ΙΝΔΙΑ 0,17 0,77 0,00% 0,01% ΚΑΝΑΔΑΣ 0,06 0,65 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.944, ,58 46,31% 36,29% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.198, ,98 100,00% 100,00% 29

36 Ανάλυση εξαγωγών προϊόντων διέλασης ανά χώρα προέλευσης Η διάρθρωση των εξαγωγών των προϊόντων διέλασης ανά χώρα προορισμού για το έτος 2004 παρουσιάζεται στον πίνακα III.6. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν το 55,7% του συνόλου των εξαγομένων ποσοτήτων και το 51,64 % της αντίστοιχης αξίας το Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Γερμανία κάλυψε το 23,66% ( τόνοι) της συνολικής ποσότητας και το 19,34% (23,645 εκ. Ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 9,81% (4.441 τόνοι) στο σύνολο των εξαγομένων ποσοτήτων και αντιπροσώπευσε το 12,58% της συνολικής αξίας. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι κάτω χώρες με μερίδιο 4,75% (2.149 τόνοι) επί της συνολικής ποσότητας και 3,56% (4,353 εκ. ευρώ) επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Οι Τρίτες Χώρες κάλυψαν το 44,3% ( τόνοι) περίπου του συνόλου των εξαγομένων ποσοτήτων και το 48,36% (59,133 εκ. ευρώ) της συνολικής αξίας αυτών. Η Ρουμανία απορρόφησε τις μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων διέλασης μεταξύ των Τρίτων Χωρών το 2004, καλύπτοντας το 12,18% (5.515 τόνοι) του συνόλου των εξαγομένων ποσοτήτων και το 13,52% (16,533 εκ. ευρώ) της συνολικής τους αξίας. Έπεται η Βουλγαρία, η οποία απορρόφησε 5,323 τόνους προϊόντων διέλασης (μερίδιο 11,76%), καταλαμβάνοντας μερίδιο 12,44% (15,213 εκ. ευρώ) επί της αξίας των εξαγωγών. 30

37 Οι ποσότητες που κατευθύνθηκαν στη Σερβία ανήλθαν σε τόνους (μερίδιο 7,95% επί του συνόλου), αντιπροσωπεύοντας το 9,95% (12,169 εκ. δρχ.) της συνολικής αξίας. Ακολουθεί η Αλβανία, προς την οποία κατευθύνθηκαν τόνοι (ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των εξαγόμενων ποσοτήτων) και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία απορρόφησε 723 τόνους προϊόντων διέλασης, με αντίστοιχο μερίδιο 1,67%. Η μέση τιμή εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στα ευρώ/τόνο το 2004, ενώ η αντίστοιχη τιμή που σημειώθηκε στις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, διαμορφώθηκε στα ευρώ/τόνο το ίδιο έτος. Η υψηλότερη μέση τιμή επιτεύχθηκε στις εξαγωγές προς το Χόνγκ-Κόνγκ (7.487 ευρώ/τόνο). Πίνακας ΙΙΙ.6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (2004) ΧΩΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΑΞΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ,57 23,66% 19,34% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.441, ,99 9,81% 12,58% ΙΤΑΛΙΑ 1.955, ,32 4,32% 3,67% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 2.149, ,04 4,75% 3,56% ΚΥΠΡΟΣ 1.233, ,28 2,72% 3,07% ΓΑΛΛΙΑ 1.356, ,09 3,00% 2,44% ΤΣΕΧΙΑ 695, ,20 1,54% 1,48% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 757, ,92 1,67% 1,40% ΠΟΛΩΝΙΑ 540, ,16 1,19% 1,07% ΙΡΛΑΝΔΙΑ 400, ,23 0,88% 0,98% ΑΥΣΤΡΙΑ 421,62 838,81 0,93% 0,69% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 184,98 778,12 0,41% 0,64% ΒΕΛΓΙΟ 195,30 372,59 0,43% 0,30% ΣΛΟΒΕΝΙΑ 45,20 165,97 0,10% 0,14% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 57,75 146,12 0,13% 0,12% ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 39,31 132,66 0,09% 0,11% ΙΣΠΑΝΙΑ 21,94 48,08 0,05% 0,04% ΔΑΝΙΑ 2,46 9,98 0,01% 0,01% ΛΕΤΤΟΝΙΑ 1,96 8,12 0,00% 0,01% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,95 2,28 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε , ,54 55,70% 51,64% Συνεχίζεται 31

38 Συνέχεια ΡΟΥΜΑΝΙΑ 5.515, ,44 12,18% 13,52% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5.322, ,61 11,76% 12,44% ΑΛΒΑΝΙΑ 2.317, ,53 5,12% 4,17% ΧΩΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΑΞΙΑ ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 3.600, ,87 7,95% 9,95% ΠΓΔΜ 723, ,60 1,60% 1,67% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 470, ,33 1,04% 1,37% Η Π Α 410, ,35 0,91% 0,86% ΤΟΥΡΚΙΑ 278,95 853,84 0,62% 0,70% ΡΩΣΙΑ 252,07 708,86 0,56% 0,58% ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 118,75 452,42 0,26% 0,37% ΕΛΒΕΤΙΑ 86,91 339,45 0,19% 0,28% ΥΕΜΕΝΗ 141,67 321,67 0,31% 0,26% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 77,37 315,74 0,17% 0,26% ΙΣΡΑΗΛ 70,07 252,88 0,15% 0,21% ΕΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ 71,30 238,76 0,16% 0,20% ΜΑΛΤΑ 99,89 236,63 0,22% 0,19% ΜΑΡΟΚΟΝ 71,72 229,28 0,16% 0,19% ΑΡΜΕΝΙΑ 40,25 170,03 0,09% 0,14% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 16,76 63,68 0,04% 0,05% ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ 68,60 164,65 0,15% 0,13% ΚΡΟΑΤΙΑ 50,17 163,44 0,11% 0,13% ΜΠΑΧΡΕΙΝ 50,01 153,68 0,11% 0,13% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 33,89 121,51 0,07% 0,10% ΚΟΥΒΕΙΤ 28,07 93,29 0,06% 0,08% ΙΟΡΔΑΝΙΑ 37,92 90,84 0,08% 0,07% ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 20,97 80,86 0,05% 0,07% ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 19,94 80,26 0,04% 0,07% ΛΙΒΑΝΟΣ 19,47 53,84 0,04% 0,04% ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 10,03 48,35 0,02% 0,04% ΚΑΜΕΡΟΥΝ 9,88 35,52 0,02% 0,03% ΑΙΘΙΟΠΙΑ 6,73 19,38 0,01% 0,02% ΚΑΤΑΡ 2,70 18,68 0,01% 0,02% ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 4,50 17,05 0,01% 0,01% ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 2,77 13,49 0,01% 0,01% ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ 1,14 8,53 0,00% 0,01% ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΑ 2,39 2,17 0,01% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,50 44,30% 48,36% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,04 100,00% 100,00% Πηγή ΕΣΥΕ 3.4. Ανάλυση της εγχώριας αγοράς προϊόντων διέλασης αλουμινίου Μέγεθος εγχώριας αγοράς προϊόντων διέλασης αλουμινίου Στον πίνακα ΙΙΙ.7 και στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των προϊόντων διέλασης αλουμινίου, για το χρονικό διάστημα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημ. Δεσποτάκη ΜΔΕ ΟΠ/0710 Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ελένη Δημ. Δεσποτάκη ΜΔΕ ΟΠ/0710 Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΝΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΝΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

εξαγωγές εισαγωγές μαρμάρων

εξαγωγές εισαγωγές μαρμάρων εξαγωγές εισαγωγές μαρμάρων εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών το πρώτο 4μηνο 2010 Οι εξαγωγές μαρμάρων και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων παρουσίασαν το πρώτο 4μηνο του 2010 εντυπωσιακή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ... 2005 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα