ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1914/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο νομικών «Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού»... 1 Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου... 2 Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χο ρωδίας Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχεί ρησης ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/266/Π05/4/00068/ Ε/ /ν. 3299/2004 απόφασης του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της ατομικής επιχείρη σης του ΗΛΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχεί ρησης ΝΤΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/964/Π05/1/00354/ /ν. 2601/1998 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπα γωγής επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 2601/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙ ΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε.»... 8 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/404/Π05/4/00094/ Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυ σης της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» στις δια τάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998, της ατομικής επιχεί ρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/1244/Π05/4/00039/ Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επέν δυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/1067/Π05/1/00384/ / ν. 2601/1998, απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ στις διατά ξεις του ν. 2601/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6552/ απόφα σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών ΦΕΚ 1673/ τ.β Διενέργεια υποχρεωτικού αναδασμού περιοχής που περιλαμβάνεται στην περίμετρο του έργου «Εγ γειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς N. Πρέβεζας» Αλλαγή της επωνυμίας της ανώνυμης εταιρείας χρη ματοδοτικής μίσθωσης «ΕΓΝΑΤΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» σε «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /41441/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1682/ (τ. Β )

2 27204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1914/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσω πικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευ ρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 3) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/ ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει. 4) Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/ ), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων στους κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδι κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 798). 6) Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995), «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 7) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 8) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 9) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ171/ (Β 204) όμοια απόφαση. 10) Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονο μικών περί «Σύστασης οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού». 11) Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΑΣΕΠ που αφορά ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 967/ απόφασης του Δ Τμήματός του, σχετικά με την δι όρθωση εκπαιδευτικής βαθμίδας του δικαιούχου προς κατάταξη Χρήστου Σάκουλα. 12) Το υπ αριθμ. 7/ΔΤΑ/7039/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο μας διαβιβάζει το υπ αριθμ. 6464/ έγγραφο του Δήμου Δραπε τσώνας. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του Δήμου Δραπετσώνας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1914/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στη σύσταση μίας (1) θέσης στον Δήμο Δραπετσώ νας, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Πολιτικών Μη χανικών και διορθώνουμε την εκπαιδευτική βαθμίδα από ΠΕ σε TE καθώς και την ειδικότητα από Πολιτικών Μηχανικών σε Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1914/Β/ ) απόφασή μας περί «Σύστασης οργανικών θέσεων με σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303 (2) Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Tου άρθρου 10 παρ. 13 εδ. στ. του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302) β) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο λιτισμού» (ΦΕΚ Α 146). γ) Tου άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών στη Σχολή Σαξοφώνου, τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προ σόντα των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών (τάξεις), την εξεταστέα ύλη, τους τίτ λους σπουδών, το πρόγραμμα των προαγωγικών, πτυχια κών και διπλωματικών εξετάσεων, καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, ως εξής: Άρθρο 1 Τάξεις Στις Σχολές Σαξοφώνου λειτουργούν οι εξής τάξεις: α) Προκαταρτική β) Κατωτέρα γ) Μέση δ) Ανωτέρα Άρθρο 2 Έτη φοίτησης Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής: 1. Για την προκαταρτική τάξη, από 1 έτος μέχρι 2 έτη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την κατωτέρα τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη 3. Για την μέση τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη 4. Για την ανωτέρα τάξη, από 3 έτη μέχρι 5 έτη Άρθρο 3 Γενικά μαθήματα Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπου δαστές, είναι: 1. Θεωρία τρεις (3) τάξεις Σολφέζ τρεις (3) τάξεις 2. Αρμονία τρεις (3) τάξεις Σολφέζ δύο (2) τάξεις 3. Ιστορία της Μουσικής δύο (2) τάξεις 4. Μορφολογία μία (1) τάξη 5. Πιάνο ως και την τάξη Β Κατωτέρα 6. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μία (1) τάξη 7. Μουσική Δωματίου δύο (2) τάξεις 8. Μεταφορά πνευστών οργάνων ένα (1) έτος 9. Πρακτικό διδασκαλείο ένα (1) έτος ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Άρθρο 4 Τάξη προκαταρτική Μέθοδοι Delangle Cl., Bois Ch. Methode de saxophone Londeix J. M. La saxophone en Jouant Klose H. Vol I Giampieri Methodo για σαξόφωνο Έργα Bozza E. Reves d enfant Damase J.M. Ajur Dubois P.M. Deux Mini Romances Ghidoni A. Vingt Petit Pièces aciles Άρθρο 5 Τάξη Κατωτέρα Μέθοδοι Lancour G. Précis pour l étude des gammes Londeix J. M. Exercises Mechaniques (τεύχη 1,2) Mule M. Gammes et Arpèges Salviani Vol I Σπουδές Klose H. Vingt Cing Exercises Journaliers Klose H. Vingt Cing Etudes Chantantes Lacour G. 50 Etudes Vol I, II Έργα Alessandrini P.L. Valse lente Damase J. M. Vacances Ibert J. Aria Lesieur Prélude et Rondo Tomasi H. Chant Corse Άρθρο 6 Τάξη Μέση Μέθοδοι Londeix J. M. Exercises Mechaniques Vol I, II Londeix J. M. Les gammes Conjointes et en Interrales Σπουδές erling W. Quarant Huit Etudes Gallois Montbrun B. Six pieces Techniques, Op. 8 Niehaus L. Vol. I, II, III Mule M. Exercises Journaliers d après Terschak Mule 30 Grand Exercises Έργα Μεταγραφές έργων του Bach Bonneau P. Suite Bozza E. Aria Demersseman J. Sérénade, op. 33 Dubois P. M. Pièces Caractéristiques rancais J. Cing Dances Exotiques Haendel Sonate No 1, No 6 Jolivet Α. antaisie Impromptu Lantier P. Sicilienne Έργα Ελλήνων συνθετών Άρθρο 7 Τάξη Ανωτέρα Μέθοδοι Londeix J. M. Nouvelles Etudes Londeix J. M. Exercises Mechaniques Vol. III Σπουδές Bozza E. Douze Etudes Caprices Lacour G. Huit Etudes Brillantes Mule M. Etudes Variées Mule Μ. 30 Grandes Exercises Piazzolla A. Tango Etudes Έργα Creston P. Sonata op. 19 Demersseman J. antaisie sur un theme Original Maurice P. Tableaux de Provence Desenclos A. Prélude, Cadence et inale Sancan P. Lamento et Rondo Hindemith P. Sonata Debussy C. Rhapsodie Tomasi H. Ballade Schmitt. Legende op. 66 Constant M. Musique de Concert Glazunov A. Concerto en mi bemol Ibert J. Concertino de Camera Martin. Ballade Mihaud D. Scaramouche Τοmasi Η. Concerto Villa Lobos antasia Caplet A. Legende Dubois P. M. Concerto No I Έργα Ελλήνων συνθετών Σόλο Σαξόφωνο Bonneau P. Caprice en forme de valse Berio L. Sequenza IX b Scelsi G. Tre pezzi Έργα Ελλήνων συνθετών Άρθρο 8 Προϋποθέσεις εγγραφής Για την εγγραφή στην προκαταρτική τάξη δεν απαι τούνται γνώσεις μουσικής. Για την εγγραφή σε οποια δήποτε τάξη ανώτερη της προκαταρτικής απαιτούνται κατατακτήριες ή προαγωγικές εξετάσεις. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 9 Στην Κατωτέρα 1. Κλίμακες ως τρεις διέσεις υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες

4 27206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. μία σπουδή 3. ένα σύντομο έργο Άρθρο 10 Στη Μέση 1. Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες 2. μία σπουδή 3. ένα έργο με συνοδεία πιάνου Άρθρο 11 Στην Ανωτέρα 1. μία σπουδή 2. δύο έργα του ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής, ένα εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά ένα μέρος κονσέρτου Η από μνήμης εκτέλεση είναι προαιρετική για όλες τις βαθμίδες. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 12 Από Προκαταρτική σε Κατωτέρα τάξη 1. Κλίμακες ως τρεις διέσεις υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες αρμονικές (λεγκάτο στακάτο) σε όλη την έκταση του οργάνου και αρπισμοί 2. Μία σπουδή και ένα σύντομο έργο με πιάνο Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, κατ επιλογήν του σπουδα στή Άρθρο 13 Από Κατωτέρα σε Μέση τάξη 1. Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε στακάτο και λεγκάτο και αρπισμοί 2. Μία σπουδή 3. Ένα έργο του ρεπερτορίου από τη διδακτέα ύλη Η από μνήμης εκτέλεση ενός έργου είναι υποχρεω τική Άρθρο 14 Από Μέση σε Ανωτέρα τάξη 1. Κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε τρίτες 2. Μία σπουδή 3. Ένα έργο του ρεπερτορίου Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική ή στη σπουδή ή σε έργο, κατ επιλογήν του σπουδαστή. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 15 Πρόγραμμα Πτυχιακών εξετάσεων 1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας 2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας 3. Ένα έργο κατ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασ σικής ή σύγχρονης εποχής, ή Ελλήνων συνθετών Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχι στον σε ένα από τα ανωτέρω έργα. Άρθρο 16 Πρόγραμμα Διπλωματικών εξετάσεων 1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας 2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας 3. Ένα έργο κατ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασ σικής εποχής, ή Ελλήνων συνθετών 4. Ένα έργο σύγχρονης εποχής Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχι στον σε δύο από τα ανωτέρω έργα. Άρθρο 17 Προσόντα διδακτικού προσωπικού 1. Προσόντα διορισμού διδακτικού προσωπικού ορίζο νται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966), όπως ισχύει. 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και για μία πενταετία, ως διδακτικό προσωπικό στο μάθημα του σαξοφώνου γίνονται δεκτοί οι διδάξαντες σαξό φωνο επί μια τουλάχιστον 5ετία στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στα αναγνωρισμένα από το Κράτος ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια. Η διδακτική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από το Κρατικό Ωδείο Θεσ σαλονίκης και από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια. Άρθρο 18 Γενική διάταξη Ως προς τα λοιπά θέματα λειτουργίας της Σχολής Σαξοφώνου, τους τίτλους σπουδών και τις κάθε είδους εξετάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 2 του ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90/Α/1976). Άρθρο 19 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301 (3) Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορω δίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 παρ. 13 εδ. στ. του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302). β) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο λιτισμού» (ΦΕΚ Α 146). γ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκό μενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών (τάξεις), την εξεταστέα ύλη, τους τίτλους σπουδών, το πρόγραμμα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των προαγωγικών, πτυχιακών και διπλωματικών εξετά σεων, καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσω πικού, ως εξής: Άρθρο 1 Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας Το Ωδείο, προκειμένου να λειτουργήσει η Σχολή Δι εύθυνσης Χορωδίας, πρέπει να διαθέτει Μικτή Χορωδία τουλάχιστον τεσσάρων (4) φωνών. Άρθρο 2 Έτη φοίτησης Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε πέντε (5) έτη Άρθρο 3 Προϋποθέσεις εγγραφής Για να γίνει δεκτός σπουδαστής στη Σχολή Διεύθυν σης Χορωδίας, πρέπει να έχει Πτυχίο Αντίστιξης και να έχει περατώσει τη φοίτηση της α Ανωτέρας τάξης στο Πιάνο Άρθρο 4 Κατατακτήριες Εξετάσεις Οι υποψήφιοι μπορούν να καταταγούν μέχρι και το 4ο έτος σπουδών Για την κατάταξη οι σπουδαστές εξετά ζονται στα παρακάτω θέματα: Διεύθυνση και πρόβα Χορωδιακού κομματιού a capella Πιάνο: ένα πρώτο μέρος σονάτας Μπετόβεν Παίξιμο παρτιτούρας: α) ένα έργο για μεικτή χορωδία επιλογής του υπο ψηφίου, τουλάχιστον 4 φωνών β) ένα τετράφωνο έργο για μεικτή χορωδία prima vista Τραγούδι: Ο υποψήφιος σε έργο της επιλογής του (τουλάχιστον τετράφωνο), τραγουδάει όλες τις φωνές ξεχωριστά, ή παίζει στο πιάνο 2 ή 3 φωνές και τρα γουδάει την 4η, ή συνδυασμό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή. Ακουστικές ασκήσεις: α) Τραγούδισμα διαστημάτων από δεδομένη βάση β) Προφορική dictee στο πιάνο (αρμονικές συνθέσεις μετατροπές) Για την κατάταξη ο σπουδαστής θα πρέπει να λάβει σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα βαθμολογία από «Λίαν Καλώς» και άνω. Για την κατάταξη σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 1ου ο σπουδαστής πρέπει να εξετασθεί στα υποχρεω τικά μαθήματα των προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο σπουδαστής δεν κατατάσσεται, αλλά εγγράφεται στο 1ο έτος σπουδών. Άρθρο 5 Γενικά μαθήματα Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπου δαστές, είναι: 1. Παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας στο πιάνο, παλιά κλειδιά, παίξιμο και τραγούδισμα φωνών (συνδυασμοί), basso continuo, (ατομικό): δύο (2) διδακτικές ώρες την εβδομάδα κατά το Α και Β έτος και από μία (1) ώρα εβδομαδιαίως κατά το Γ και Δ έτος σπουδών. 2. Ειδικό Σολφέζ dictee [πολυφωνικό, πολυτονικό, ατονικό, ασκήσεις κουρδίσματος φωνών (intonation) (ομαδικό)]: δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως κατά το Α έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητή θεωρη τικών μαθημάτων. 3. Μουσική ανάλυση, φόρμες, αισθητική και ύφος χο ρωδιακών έργων (ομαδικό): δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως κατά το Γ και Δ έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από μουσικολόγο 4. Ιστορία χορωδιακής μουσικής (ομαδικό) μία (1) ώρα την εβδομάδα το Α έτος. 5. Ιστορία όπερας (ομαδικό) μία (1) ώρα την εβδομάδα το Β έτος. 6. Πιάνο (ατομικό): δύο (2) έτη υποχρεωτικής φοίτησης εκτός αν είναι κάτοχος πτυχίου 7. Φωνητική διαπαιδαγώγηση (ατομικό): υποχρεωτικά μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ όλα τα έτη σπουδών (πέντε έτη). 8. Συμμετοχή στη χορωδία (ομαδικό): δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και τα πέντε έτη σπουδών. 9. Πρακτική Διεύθυνση χορωδίας: τρία (3) έτη. 10. Μάθημα διεύθυνσης ορχήστρας ή οργανικών μου σικών συνόλων (τεχνική και πρακτική): δύο (2) ώρες την εβδομάδα το Δ και το Ε έτος (Το 1ο έτος μάθημα δι εύθυνσης ορχήστρας, το 2ο έτος πρακτική διεύθυνσης ορχήστρας). 11. Χορωδιακή φωνητική αγωγή (φωνητική προετοιμα σία (ζέσταμα) τονοδότηση, άρθρωση, προφορά, διά ταξη φωνών, φυσιολογία φωνής και φωνητικός μηχανι σμός, χορωδιακή αναπνοή): ένα (1) έτος υποχρεωτικής παρακολούθησης, από δύο (2) ώρες την εβδομάδα. 12. Στοιχεία φούγκας: δύο (2) ώρες την εβδομάδα το Α και Β έτος σπουδών. Ο κάτοχος πτυχίου φυγής και Διπλώματος Σύνθεσης απαλλάσσεται της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. 13. Στοιχεία ενορχήστρωσης μεταγραφή για χορωδία: μία (1) ώρα την εβδομάδα κατά το Α και Β έτος. 14. Ορθή προφορά ξένων κειμένων (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά Λατινικά): μία (1) ώρα την εβδομάδα κατά το Α και Β έτος. Οι ώρες της διδασκαλίας είναι για μεν το ειδικό μάθη μα πλήρεις, για δε τα υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικές ώρες (διάρκειας 45 ). Άρθρο 6 Διδακτέα ύλη 1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο σπουδαστής πρέ πει να διδαχθεί χορωδιακά έργα απ όλες τις εποχές (μεσαίωνα, αναγέννηση, μπαρόκ, κλασική, ρομαντική, σύγχρονη) 2. Ειδικό μάθημα είναι η Διεύθυνση Χορωδίας: 2 πλή ρεις ώρες διδασκαλίας, μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια και των πέντε ετών σπουδών. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 7 Πρόγραμμα Διπλωματικών εξετάσεων 1. Μετά τη συμπλήρωση του κύκλου σπουδών οι τελει όφοιτοι υποβάλλονται σε εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος. 2. Πρόγραμμα εξετάσεων: Διεύθυνση Χορωδίας τριών χορωδιακών έργων a capella, προετοιμασμένων, διαφόρων εποχών, καθώς και ενός έργου prima vista που θα δοθεί στον υποψήφιο την ημέρα των εξετάσεων

6 27208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεύθυνση ενός ή περισσοτέρων χορωδιακών έργων με συνοδεία ορχήστρας ή οργανικού συνόλου διάρκειας Ο τελικός βαθμός θα προέρχεται κατά 50% από την εξέταση των απολυτηρίων εξετάσεων και κατά 50% από τον μέσο όρο των υποχρεωτικών μαθημάτων. 4. Βραβείο μπορεί να απονεμηθεί μόνο εάν ο σπου δαστής έχει βαθμολογηθεί με «Άριστα» κατά τις απο λυτήριες εξετάσεις και στα επί μέρους υποχρεωτικά μαθήματα. Άρθρο 8 Προσόντα διδακτικού προσωπικού 1. Ως Προσόν διορισμού διδακτικού προσωπικού ορί ζεται το Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας. 2. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: α) Από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης β) Από Ανώτατο Εκ παιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναγνωρισμένη ισοτιμία. Άρθρο 9 Γενική διάταξη Ως προς τα λοιπά θέματα λειτουργίας της Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας, τους τίτλους σπουδών και τις κάθε είδους εξετάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 2 του ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90/Α/1976) Άρθρο 10 Μεταβατική διάταξη Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και για μία πενταετία από τη δημοσίευση της παρούσας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαιτείται τίτλος σπουδών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2β και 2γ του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 11 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ (4) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης ΜΠΡΑ ΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Με την υπ αριθμ. 3800/23471/Π05/4/00215/Ε/ / ν.3299/2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής επί πλων, στο 6ο χιλ. Τρικάλων Πύλης, του Ν. Τρικάλων. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ σης. Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των Ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/266/Π05/4/00068/ Ε/ /ν. 3299/2004 απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επέν δυσης της ατομικής επιχείρησης του ΗΛΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. 3299/20100/Π05/4/Ε/00068/ / ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας, τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. ΙΕ/266/ Π05/4/00068/Ε/ /ν. 3299/2004 απόφαση υπαγω γής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΗΛΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής στο Δήμο Γόννων του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολι κού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 7 του ν. 3299/2004. (6) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης ΝΤΟ ΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ. Με την υπ αριθμ. 3804/23484/Π05/4/00068/Ε/ / ν. 3299/2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΝΤΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ που ανα φέρεται στην ίδρυση μονάδας αρτοποιείου και ζαχα ροπλαστικής στο Δ.Δ. Γόννων, του Δήμου Γόννων, του Ν. Λάρισας. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ σης. Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των Ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η Κυβέρνησης. (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/964/Π05/1/00354/ / ν. 2601/1998 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 2601/1998. Με την υπ αριθμ. 3022/18707/Π05/1/00354/ /ν. 2601/1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας, τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. ΙΕ/964/ Π05/1/00354/ /ν. 2601/1998 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους της επένδυσης της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κουφωμάτων και επίπλων κουζίνας στο Μικρό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Φαλώρειας του Νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους με ποσοστό επιχορήγησης 30% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης και ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% για τραπεζικό δάνειο ύψους Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 7 του ν. 3299/2004. (8) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙ ΔΑΣ Α.Ε.» Με την υπ αριθμ. 3802/23481/Π05/4/00039/Ε/ / ν. 3299/2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε. που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Α τάξης δυνα μικότητας 89 κλινών, στη Σκόπελο, του Ν. Μαγνησίας. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ σης. Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των Ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο ρήγησης ποσού Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η Κυβέρνησης. (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/404/Π05/4/00094/Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/3135/19121/ΠΟ5/4/00094/Ε/ / ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η ΙΕ/404/Π05/4/00094/ Ε/ απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής επίπλων κουζίνας στην θέση 10ο χιλ. Εθ. Οδού Λάρισας Αγιάς του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ( ), με ποσοστό επιχορή γησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνο

8 27210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λικό ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ( ). Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. (10) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστο ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν δυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998, της ατομικής επιχείρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ. Με την υπ αριθμ. 3801/23473/Π05/1/00384/ / ν. 2601/1998 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ που αναφέρεται Σε μετατροπή παραδοσιακού κτίσματος σε ξενώνα Α τάξης δυναμικότητας 4 δωματίων 10 κλινών, στο Δ.Δ. Βυζίτσας, του Δήμου Μηλεών, του Ν. Μαγνησίας. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ σης. Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των Ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο ρήγησης ποσού Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η Κυβέρνησης. (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/1244/Π05/4/00039/ Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε.» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 Με την υπ αριθμ. 3606/22527/ΠΟ5/4/00039/Ε/ / ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. ΙΕ/1244/ Π05/4/00039/Ε/ /ν. 3299/2004 απόφαση υπαγω γής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε.» που αναφέρεται σε εκ συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας Α τάξης, δυναμικότητας 89 κλινών στην Νήσο Σκόπελο του Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα χιλιάδων ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ). Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. (12) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/1067/Π05/1/00384/ / ν. 2601/1998, απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ στις διατά ξεις του ν. 2601/1998. Με την υπ αριθμ. 2636/16931/Π05/1/00384/ / ν. 2601/1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας, τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. ΙΕ/1067/ Π05/1/00384/ /ν. 2601/1998 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρί θηκε η αναμόρφωση κόστους επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, που αναφέρεται σε με τατροπή παραδοσιακού κτίσματος σε ξενώνα Α τάξης, δυναμικότητας 4 δωματίων 10 κλινών, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βυζίτσας του Δήμου Μηλεών, του Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000) ευρώ. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, στις Αριθμ (13) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6552/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών ΦΕΚ 1673/ τ.β. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 κ 240 του ν. 3463/2006 * *

9 ΦΕΚ 1913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27210α «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114/2006 τ.α σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 5236/ (εγκ. 8) του ΥΠΕΣΔΔΑ. 2. Την υπ αριθμ. 6552/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών σχετικά με σύσταση Ν.Π.Δ.Δ στο Δ. Παλικής με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ. Παλικής ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥ ΡΟΥΚΛΗ» ΦΕΚ 1673/ τ.β. 3. Την υπ αριθμ. 6498/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 4. Την υπ αριθμ. 244/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Παλικής με την οποία αποφασίζεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 που αφορά τη διοίκηση και στο άρθρο 7 που αφορά την κάλυψη δα πάνης της λειτουργίας του Νομικού Προσώπου προ κειμένου να γίνει προσαρμογή τους στις διατάξεις του Νέου Δ.Κ.Κ., αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 6552/ (ΦΕΚ 1673/ τ.β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών σχετικά με την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στο Δ. Παλικής με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ, Παλικής» και συγκεκριμένα τροπο ποιούνται το άρθρο 4 που αφορά την Διοίκηση και το άρθρο 7 που αφορά την κάλυψη δαπάνης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ως κατωτέρω: Άρθρο 5 Διοίκηση Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μαζί με τους αναπλη ρωτές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τους: Α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Β. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία του Δημο τικού Συμβουλίου. Γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων των Νηπίων Δ. Έναν (1) Δημότη Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Συμβούλους ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν χωρίς να αντι κατασταθούν, μετέχουν Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Α Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν συμμετέχει ο Δήμαρχος αυτοδίκαια αναλαμβάνει αυ τοδίκαια την προεδρία του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φύλου πρέπει να ανέρχεται σε ποοοστό ίσο με το 1/3 των διοριζομένων μελών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. Άρθρο 7 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δ. Παλικής με ποσό ύψους ,00 ετησίως. Κατά τα λοιπά ισχύει ως η υπ αριθμ. 6552/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών ΦΕΚ 1673/ τ.β. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αργοστόλι, 6 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Διευθυντής Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ Αριθμ (14) Διενέργεια υποχρεωτικού αναδασμού περιοχής που πε ριλαμβάνεται στην περίμετρο του έργου «Εγγειοβελ τιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς N. Πρέβεζας». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγενθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». 2. Το υπ αριθμ. 2642/ έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 3. Την εισήγηση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Πολιτικής Γης της Ν.Α. Πρέβεζας, αποφασίζουμε Εγκρίνουμε την διενέργεια υποχρεωτικού αναδασμού στην περιοχή που περικλείεται από την περίμετρο του έργου «Εγγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς» που περιλαμβάνει το Δ.Δ. Αμμουδιάς Δήμου Φαναρίου με έκταση περίπου στρέμματα και το Δ.Δ. Με σοποτάμου Δήμου Φαναριού με έκταση 40 περίπου στρέμματα. Πρέβεζα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (15_ Αλλαγή της επωνυμίας της ανώνυμης εταιρείας χρη ματοδοτικής μίσθωσης «ΕΓΝΑΤΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» σε «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 248/ ) Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/ σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων (τελευταία τροποποίηση ΠΔ/ΤΕ 2539/ ), β) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) το ν. 1665/1986 «χρηματοδοτική μίσθωση», όπως ισχύει, δ) την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 73/7/ απόφ. με την οποία, μεταξύ άλλων, παρασχέθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μί σθωσης υπό την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»,

10 27210β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) την από (ΑΠ 5147) αίτηση της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», με την οποία ζητεί την έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της σε «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και υποβάλει το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με τη σχετική τροποποίηση του Κατα στατικού της, στ) το από σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: Εγκρίνεται η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙ ΣΘΩΣΗΣ», η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της οποίας έχει παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 73/7/ , σε: «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τα λοιπά η απόφαση ΕΤΠΘ 73/7/ παρα μένει αμετάβλητη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Διορθώνεται η υπ αριθμ.. Φ /41441/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1682/ (τ. Β ) και αφορά την ΚΙΛΕΡΗ ΕΛΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΚΙΛΕ, ως προς την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης από το λανθασμένο στο ορθό (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27210γ

12 27210δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1445 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα