ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (1895-1912) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)"

Transcript

1 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία) Στο σημείωμα αύτό δημοσιεύουμε βιογραφικά στοιχεία γιά Μακεδόνες πού εζησαν στο Παρίσι στά τέλη τοϋ 19 καί τις αρχές του 20 αΐ. Τά στοιχεία αυτά αρχίζουν αναγκαστικά άπό τό 1895, γιατί τότε ιδρύθηκε ή έλληνική ορθόδοξη έκκλησία τοϋ πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου στό Παρίσι (είκ. 1) καί σταματούν στό 1912, γιατί θεωρήσαμε σκόπιμο νά μή προχωρήσουμε στήν εξάντληση των πηγών μας, μετά τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας. Τά στοιχεία αύτά τά βρίσκουμε στά ληξιαρχικά βιβλία τής έλληνικής εκκλησίας, πού άναφέραμε, καί είναι: α. Église Orthodoxe Grecque. A'. Livre de Baptêmes. 1/13 Νοεμβ /22 Άπρ (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Α'. Βιβλίο Βαπτίσεων κ.λ.). β. Église Orthodoxe Grecque. B'. Livre de Mariages. 16/29 Άπριλ /4 Αύγ (= Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Β'. Βιβλίο Γάμων κ.λ.). γ. Église Orthodoxe Grecque. F. Livre de Décès. 25 Φεβρ Άπρ (sic) (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων]. F. Βιβλίο Κηδειών κ.λ.). Στή δημοσίευση πού άκολουθεΐ υπάρχουν δύο μέρη: στό πρώτο μέρος ( Αποσπάσματα άπό τά ληξιαρχικά βιβλία) άναδημοσιεύονται όλες οί σχετικές πληροφορίες άπό τά βιβλία πού άναφέραμε παραπάνω. Κρατάμε τήν ορθογραφία, σύμφωνα μέ τις πηγές μας, μέ τή μόνη προσθήκη στήν πρώτη σειρά ενός αυξ. άριθμοϋ. Στό δεύτερο μέρος (Εύρετήριο όνομάτων) άκολουθεΐ άλφαβητικός κατάλογος πού τόν συντάξαμε γιά νά βοηθήσουμε τόν άναγνώστη. Ό άριθμός πού άκολουθεΐ μετά άπό κάθε όνοματεπώνυμο είναι ό ό αύξων άριθμός πού προστέθηκε στήν πρώτη σειρά τοϋ πρώτου μέρους. 'Η έκκλησία τοϋ Αγίου Στεφάνου Παρισίων κτίστηκε τό 1895 μέ έξοδα τών άδελφών Δη μητριού καί Ίωάννου Σκυλίτση, τοϋ κλάδου τής οικογένειας Στεφάνοβιτς-Σκυλίτση, στον όποιο άνήκει καί ή Έλενα Σκυλίτση, σύζυγος τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. Εύχαριστοϋμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κύριο Μελέτιο (Καραμπίνη) καί τόν συμφοιτητή μας Πρωτοπρεσβύτερο κύριο

2 182 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Eix. 1. Tò εσωτερικό τής ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας τον 'Αγ. Στέφανον Παρισίων, δπως είναι σήμερα

3 Μακεδόνες στο Παρίσι (189,5-1912) 183 Παναγιώτη Σιμιγιάτο, γιά τή θερμή συμπαράσταση τήν οποία συναντήσαμε τον Ιούνιο τοϋ 1976 στις έρευνές μας στά αρχεία τής έκκλησίας τοο 'Αγίου Στεφάνου Παρισίων. I. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. A'. LIVRE DE BAPTÊMES 11/3 Νοεμβ /22 Άπρ Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθμ. 7, ήμερ. γεν. 17/29 Ιουλίου 1895, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Αθανάσιος, [υιός] Κωνσταντίνον Κανατζονλη, έκ Σιατίστης, ιατρού, υπηκόου Οθωμανού, καί τής Βασιλικής, τό γένος Αημητρίον, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Βασιλική Παπαγιάννη έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Λογοθέτης. 1 2 Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθ. 8, ήμερ. γεν. 13/25 Οκτωβρίου 1896, ήμερ. βαπτ. 22/3 Ιανουάριου Μαρία- Ελίζα-Ενγενία [θυγάτηρ] Νέλσων Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορου, ύπηκόου 'Αγγλου καί τής Ευγενίας Abbot, τό γένος Σεμελά, έκ Κωνσταντινουπόλεως, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Γεώργιος Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορος, Ορθόδοξος. Ίερεύς: Άρχιμ. Πορφύριος. 3 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 32, ήμερ. γεν. 5/17 Αύγούστου 1899, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Άννα [θυγάτηρ] τού Ήλία Παίτσον, έκ Μακεδονίας, ιατρού, ύπηκόου Έλληνος Ορθοδόξου, καί τής νομίμου αυτού συζύγου 'Ελένης, τό γένος Μελίδου έκ Βάρνης (τής Βουλγαρίας), Ορθοδόξου. Άναδ.: Καλλιόπη X. Άποστολίδου, κάτοικος Αθηνών, Ορθόδοξος, ύπήκοος Έλληνίς. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 16, άριθ. 55, ήμερ.γεν. 1 /14 Ιουνίου 1901,ήμερ. βαπτ. 2/15 Σεπτεμβρίου Γεώργιος [υιός] Αθανασίου Πλονμίδον, έκ Σερρών, ύπηκόου "Ελληνος Ορθοδόξου, έπιπλοποιού, καί τής νομίμου [συζύγου] αυτού Bianche Poupard, Γαλλίδος, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Δρίβας έκ Βόλου, υπήκοος "Ελλην, Ορθόδοξος, μάγειρος. Ίερεύς: Π. Λογοθέτης. 4

4 184 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Σελ. χφ. 20, αύξ. άριθ. 72, ήμερ. γεν. 4/17 Σεπτεμβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαϊου Νικόλαος, υιός Αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ έκ Σερρών, Ορθοδόξου, καί τής φυσικής αύτοΰ μητρός Blanche Poupard, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Λόαιπας εκ Πρεβέζης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 73, ήμερ. γεν. 10/23 Νοεμβρίου 1903, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαΐου Αλέξανδρος, υιός φυσικός τοΰ5αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ εκ Σερρών, καί τής φυσικής αύτοϋ μητρός Blanche Poupart, Καθολικής. Άνάδ.: Ιωάννης Κ. Κελεντζιάδης, έπιπλοποιός έκ Βάρνης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Π. Λογοθέτης. 7 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 108, ήμερ. γεν. 26/11 Νοεμβρίου 1901, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου 'Ελένη θυγάτηρ Δημητρίον Χη Μιχαήλ, Ορθοδόξου, Έλληνος υπηκόου έκ Θεσσαλονίκης, ύπαλλήλου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοΰ Μαγδαληνής Δ αμιανης, Καθολικής, Ίταλίδος έκ Πίνια (San-Remo). Άναδ.: Μάρκος Γιαννόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Κωνσταντινουπόλεως, πρώην δημόσιος υπάλληλος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 8 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 109, ήμερ. γεν. 12/15 Οκτωβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθ. 7]. Άνάδ.: Χρυσάνθη I. Ρονσσάκη, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Πειραιώς. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 9 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 110, ήμερ. γεν. 8/21 Μαΐου 1907, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Ελισάβετ, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθμ. 7]. Άνάδ.: Γεώργιος Τσαουσσάκης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Αθηνών, ήλεκτρομηχανικός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 10 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. γεν. 9/22 Νοεμβρίου 1907, ήμερ. βαπτ. 17/30 Δεκεμβρίου Χρηστός, υίός φυσικός Σιμόν Γαβριηλάκη, Ορθοδόξου Έλληνος έξ Αθηνών, ίατροΰ, καί τής Δεσποίνης Σ. Γέροντα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έξ Αθηνών. Άνάδ.: Μαρία Σ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 5 6

5 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 33, αΰξ. άριθ. 124, ήμερ. γεν. 1/14 Σεπτεμβρίου 1908, ήμερ. βαπτ. 8/21 Οκτωβρίου Παναγιώτης, υίός Δη μητριόν Π. Γεννήματα, Ορθοδόξου Έλληνος έκ Κοντηφάρεως, δήμου Λεύκτρου, νομοϋ Λακωνίας, ιατρού, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης, το γένος Κανταρτζή, έκ Βόλου: Άνάδ.: Γεώργιος Γεωργιάδης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σερρών Μακεδονίας, ιατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 12 Σελ. χφ. 39, αΰξ. άριθ. 143, ήμερ. γεν. 28/11 Μαΐου 1910, ήμερ. βαπτ. 4/17 Ιουλίου Γεώργιος, υίός Κωνσταντίνου Δ. Κοκκαλένιου, Ορθοδόξου, Οθωμανού ύπηκόου έκ Καστοριάς, σισυροποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης Γ. Τερζάκον, έκ Καστοριάς. Άνάδ.: Δημητριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 13 Σελ. χφ. 40, αΰξ. 148, ήμερ. γεν. 22/5 Δεκεμβρίου 1905, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Άνδρέας, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Blanche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Νικηφόρος Π. Ραπτόπονλος, Ορθόδοξος έκ Βασιλικού τής Θράκης, λεπτουργός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 14 Σελ. χφ. 40, αΰξ. άριθ. 149, ήμερ.γεν. 6/19 Ιουνίου 1907, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Ιωάννης, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Bianche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Παυλίνα Α. Τριποδοποΰλου, Ορθόδοξος έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 15 Σελ. χφ. 43, αΰξ. άριθ. 163, ήμερ. γεν. 31/13 Ιουνίου 1911, ήμερ. βαπτ. 3/16 Ιουλίου Νέστωρ, υίός Κωνσταντίνου Νέστορος, Ορθοδόξου 'Έλληνος έίς Άδριανουπόλεως, ράπτου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Μαρίας τό γένος Tretta, Ρωμαιοκαθολικής έκ Τεμισβάρης. Άνάδ.: Χρίστος Δ. Μιτσόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Δοϊράνης, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης

6 186 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 16 Σελ. χφ. 45, αύξ. άριθ. 171, ήμερ. γεν. 14/27 Οκτωβρίου 1911, ήμερ. βαπτ. 7/20 Δεκεμβρίου Σουλτάνα, θυγάτηρ Ήλία Ν. Ζέρβα, Ορθοδόξου Χριστιανού, Οθωμανού υπηκόου έκ Καστορίας, γουναρα, καί της νομίμου συζύγου αυτού Γλυκερίας, τό γένος Α. Φαρδελλά, Ορθοδόξου Χριστιανής έκ Καστορίας. Άνάδ.: Χρίστος Π. Λίτσκας, Ορθόδοξος Χριστιανός εκ Καστορίας, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 17 Σελ. χφ. 49, αύξ. άριθ. 188, ήμερ. γεν. 7/19 Ιουλίου 1872, έν Μοναστηρίφ Μακεδονίας, ήμερ. βαπτ. 24 Σεπτεμβρίου 7 8 /βρίου 1912, έν Παρισίοις. Μαρία, θυγάτηρ Μεμετ Σαΐθ, στρατιωτικού, καί τής συζύγου αυτού Φατμας- Μεχριμπιάν, άμφοτέρων Οθωμανών. Άνάδ.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Χρυσουπόλεως, Μάγειρος. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης. 18 Σελ. χφ. 50, αύξ. άριθ. 190, ήμερ. γεν. 15/28 Φεβρουάριου 1912, έν Παρισίοις, ήμερ. βαπτ. 28/10 Νοεμβρίου 1912, έν Παρισίοις. Γεώργιος, υιός Βασιλείου Γ. Σκαπέρδα, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου αυτού Μαρίας, τό γένος Κ. Δάγκανα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έκ Καστορίας. Άνάδ.: Νικόλαος Άθ. Δέλλης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 19 Σελ. χφ. 51, αύξ. άριθ. 192, ήμερ. γεν. 10/23 Απριλίου 1912, ήμερ. βαπτ. 8/21 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, υιός Γεωργίου Κ. Κόντου, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου Μαρίας τό γένος Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολικής, Γαλλίδος έκ Montmireyle Château. Άνάδ.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. B'. LIVRE DE MARIAGES 16/29 Άπριλ. -22/4 Αύγ Σελ. χφ. 8, αύξ. άριθ. 38, ήμερ. τελέσ. γάμου 2/15 Σ/βρίου Ιωάννης Θεοδώρου Μαυρίδης έκ Σερρών ράπτης, έτων 31, καί Βέρθα, τό γένος Labrousse, Γαλλίς Καθολική, έτων 28. Παράν.: Δημήτριος Βαίτσης, Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 20

7 Μακεδόνες στό Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. τελέσ. γάμου 31 /13 Σεπτεμβρίου Δημήτριος Χη Μιχαήλ, υπήκοος Έλλην Ορθόδοξος, υπάλληλος έκ Θεσσαλονίκης, έτων 42, [καί] Μαγδαλψή Δαμιάνη, Ίταλίς υπήκοος, Καθολική Ρωμαία εκ Πίνια (San- Remo) έτων 25. Παράν.: Ευάγγελος Γρηγορόγλου, Ορθόδοξος έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 22 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 54, ήμερ. τελέσ. γάμου 30/12 Ιουνίου Αθανάσιος Γεωργίου Πωλομίδης έκ Σερρών (Βεζνίκο), έπιπλοποιός, Ορθόδοξος, υπήκοος όθωμανός, έτων 31, [καί] Bianche Poupard, Ρωμαία Καθολική έκ Παρισίων, έτων 22. Παράν.: Νικόλαος Γρίβας έκ Βόλου, Ζαχαροπλάστης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 23 Σελ. χφ. 16, αΰξ. άριθ. 70, ήμερ. τελέσ. γάμου 14/27 Ιανουάριου Πέτρος Ν. Δερματόπονλος, Ορθόδοξος "Ελλην, έκ Βάρνης τής Βουλγαρίας, ράπτης έτων 30 [καί] Αμβροσία S. Delancret, Καθολική τό θρήσκευμα, έξ Avrolles τής Γαλλίας, έτων 39. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορίου, "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. 24 Σελ. χφ. 20, αΰξ. άριθ. 88, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Ιουνίου Αναστάσιος Κ. Άδοσίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Πριγκίπων Κων/πόλεως, δημοσιογράφος, έτων 33, [καί] "Ελλη Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: Χρηστός Χατζηλάζαρος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, κτηματίας. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 25 Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 91, ήμερ. τελέσ. γάμου 19/1 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, γούναρης [sic], έτων 26, [καί] Αίκατερίνα Γεωργίου Τερζάκου, Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 18. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος, έκ Καστοριάς, γούναρης [sic]. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 26 Σελ. χφ. 22, αΰξ. άριθ. 98, ήμερ. τελέσ. γάμου 13 /26 Ιουλίου Χρηστός X. Χορτόπουλος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυρο-

8 188 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης ποιος, έτών 34, καί "Αννα A. Schneider, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, ετών 22. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, "Ορθόδοξος, "Οθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: "Αρχιμανδρίτης 27 Σελ. χφ. 25, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Μαΐου Ιωάννης Α. Στέλλιος, "Ορθόδοξος Έλλην έκ τής νήσου Ρόδου, έμποροϋπάλληλος, έτών 22 καί Ιωάννα Π. Saint-Loup, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, ετών 23. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, "Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 28 Σελ. χφ. 26, αΰξ. άριθ. 112, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Ιουνίου Σταϋρος Π. Παπά Δημητρίον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Δαμάσου τής Ελλάδος, ράπτης έτών 22, [καί] Αλεξανδρινή S. Argence, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, έτών 28. Παράν.: Α.Φωτιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Άνσελίτσης τής Μακεδονίας, οφθαλμίατρος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 29 Σελ. χφ. 28, αΰξ. άριθ. 127, ήμερ. τελέσ. γάμου 29/12 Δεκεμβρίου Γεώργιος Θ. Τσανάς, Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός, έτών 34, [καί] Μαρία "Ελλά Ditze, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, έτών 26. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 30 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 136, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Αύγούστου Δημήτριος Α. Κουλούρης, Ορθόδοξος "Ελλην, κατοικοδημότης Ζάραχος νομού Λακεδαίμονος, ράπτης, έτών 34 [καί] Γεωργία Βαρδιάνα Γ. "Εβερετ, ύπήκοος Άγγλίς έκ Κερκύρας, Ρωμαιοκαθολική, έτών 26. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 31 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 141, ήμερ. τελέσ. γάμου 7 /20 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος Ε. Χαραλαμπίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Σμύρνης, ήλεκτρομηχανικός, έτών 24 [καί] Σοφία Ιάκωβον Ταρνοπόλ.σκη, Χριστιανή Ορθόδοξος, Ρωσίς ύπήκοος έξ Οδησσού, έτών 27. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας

9 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) 189 Ορθόδοξος, Οθωμανός υπήκοος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 32 Σελ. χφ. 32, αϋξ. άριθ. 145, ήμερ. τελέσ. γάμου 8/21 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος X. Βαϊανός, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σύλλης τής επαρχίας Ίκονίου, ιατρός, ετών 29, [καί] Ειρήνη Κ. Χατζηλαζάρου, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: "Ελλη Α. Άδοσίδον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης καί Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, σπουδαστής του δικαίου. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 33 Σελ. χφ. 33, αϋξ. άριθ. 149, ήμερ. τελέσ. γάμου 17/30 Απριλίου Λάμπρος Γ. Νάντσιον, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, σισυροποιός, έτων 29, [καί] 'Ελένη Εναγ. Χαραλαμπίδον, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Σμύρνης, έτων 23. Παράν.: Δημήτριος Σκαπέρδας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 34 Σελ. χφ. 36, αϋξ. άριθ. 159, ήμερ. τελέσ. γάμου 21 /4 Οκτωβρίου Χρηστός Ν. Γήτσος, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, έμπορος, έτων 30, [καί] Θωμαις Αναστασίου, Χριστανή Ορθόδοξος έκ Καστορίας, έτων 19. Παράν.: Θωμάς Κ. Καλογιάννης, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, όδοντοϊατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 35 Σελ. χφ. 39, αϋξ. άριθ. 172, ήμερ. τελέσ. γάμου 26/8 Αύγούστου Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, δημότης Πειραιώς, είσοδηματίας, έτων 26 [καί] ΓαβριηλΙς Αεμούρ, Ρωμαιοκαθολική έκ Gespimsart του νομού Ardennes, έτων 26. Παράν.: Ευστράτιος Χρ. Άθανασιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Μυτιλήνης, συγγραφεύς. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 36 Σελ. χφ. 41, αϋξ. άριθ. 181, ήμερ. τελέσ. γάμου 18/1 Δεκεμβρίου Πλούταρχος Απ. Νικολαιδης, Ορθόδοξος, Οθωμανός ύπήκοος έκ Ταταούλων, είσοδηματίας, έτων 24 [καί] Μαρία Σαϊθ Ορθόδοξος έκ Μοναστηριού Μακεδονίας, έτων 39. Παράν.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Χρυσουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης.

10 190 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 37 Σελ. χφ. 41, αΰξ. άριθ. 182, ήμερ. τελέσ. γάμου 5/18 Δεκεμβρίου Γεώργιος Κ. Κοντού, Ορθόδοξος Έλλην εκ Καστοριάς, δερματέμπορος, έτων 25, [καί] Μαρία Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολική Γαλλίς έκ Montmirey-le Château, έτων 30. Παράν.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλενιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. Γ'. LIVRE DE DÉCÈS 25 Φεβρ Άπρ Σελ. χφ. 4, αΰξ. άριθ. 25, ήμερ. θαν. 18/30 Δεκεμβρίου 1897, ήμερ. κηδείας 19/31 Δεκεμβρίου Θεμιστοκλής Δ. Αρμός, έκ Σερρών, Φαρμακοποιός, έτων 51. Αιτία θαν.: έκ πνευμονίας. Άπέθανε καί έτάφη έν Lazarches. Ίερεός: Άρ[χιμανδρίτης] Π. Λογοθέτης. 39 Σελ. χφ. 5, αΰξ. άριθ. 26, ήμερ. θαν. 24 /8 Μαρτίου 1898, ήμερ. κηδείας 26/10 Μαρτίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμας, έκ Θεσσαλονίκης, έτων 58. Αιτία θαν.: κεραυνοβόλος αποπληξία. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν St. Ouen. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 40 Σελ. χφ. 8, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. θαν. 22/3 Σ/βρίου 1900, ήμερ. κηδείας 26/6 Σ/βρίου Ήλίας Γιάντσος, έκ Μακεδονίας, έτων 27. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έτάφη έν τφ νεκροταφείφ Ivry. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 41 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 64, ήμερ. θαν. 8 /21 Απριλίου 1901, ήμερ. κηδείας 14/27 Απριλίου Εμμανουήλ Σταύρου, έκ Βερροίας (Μακεδονία), έτων 29. Αίτ. θαν.: δολοφονηθείς Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν Bagneux. 'Ιερεύς: [δέν άναφέρεται]. 42 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 72, ήμερ. θαν. 22/4 Φεβρουάριου 1902, ήμερ. κηδείας 24/6 Φεβρουάριου Κωνσταντίνος Τσονλκας, έκ Μακεδονίας, ράπτης, έτων 36. Αίτ. θαν.: φθυσικός. Έτάφη έν τω νεκροταφείφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης.

11 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 18, αυξ. άριθ. 106, ήμερ. θαν. 12/25 Ιουλίου 1905, ήμερ. κηδείας 15/28 Ιουλίου Διονύσιος Ιωάννον Μήλιος, Ορθόδοξος εκ Βοβοστίτζης (Γεμιτζέ) έν Μακεδονίμ, υπάλληλος σιδηροδρόμου, έτων 27. Αΐτ. θαν.: φθίσις. Έκηδεύθη έν τφ νοσοκομείφ Lariboisière καί έτάφη έν τφ κοιμητηρίω Pantin, Ίερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γ[ερμανός] Β[ασιλάκης], 44 Σελ. χφ. 27, αυξ. άριθ. 154, ήμερ. θαν. 20/2 Νοεμβρίου ήμερ. κηδείας: Έτάφη άνευ κηδείας μή είδοποιηθέντος του ίερέως: Νικόλαος Γ. Βελλίδης Ορθόδοξος Έλλην έκ Κασσάνδρας τής Μακεδονίας, σπογγαλιεύς, έτων 30. Αίτ. θαν.: παράλυσις. Άπέθανε έν Maison Départemantale de Nanterre, ένθα καί έτάφη. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 45 Σελ. χφ. 31, αυξ. άριθ. 173, ήμερ. θαν. 26/8 Φεβρουάριου 1910, ήμερ. κηδείας: 28/10 Φεβρουάριου Μαρία Σοφ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 35, Αίτ. θαν.: έκ περιπνευμονίας. Έκηδεύθη έν τή εκκλησία έτάφη έν κοιμητηρίφ St. Ouen. 'Ιερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γερμανός] Βασιλάκης. 46 Σελ. χφ. 32, αυξ, 183, ήμερ. θαν. 24/6 Ίανουαρίου 1911, ήμερ. κηδείας 26/8 Ίανουαρίου Ιωάννης Γ. Μενεξές. Ορθόδοξος 'Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, μαθητής Σχολής Αρχιτεκτονικής, έτων 19. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία- έτάφη έν κοιμητηρίφ Montrouge 'Ιερεύς: Άρχιμ. 47 Σελ. χφ. 33, αυξ. άριθ. 188, ήμερ. θαν. 24/9 Μαρτίου 1911, ήμερ. κηδείας 27/12 Μαρτίου Άργύριος Βαβακαρόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης, έτων 47. Αίτ. θαν.: εκ φθίσεως τοϋ λάρυγγος. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ Pitié' έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 48 Σελ. χφ. 36, αυξ. άριθ. 203, ήμερ. θαν. 18 /31 Δεκεμβρίου 1911, ήμερ. κηδείας 21/3 Ίανουαρίου Αναστασία Χριστοδούλου Πάππω, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 14. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως έντέρων. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Γερμανός Βασιλάκης.

12 192 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης II. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Abbot Γεώργιος, 2. Abbot Μαρία-Έλίζα-Εύγενία, 2. Abbot Νέλσων, 2. Άδοσίδου Έλλη, 32. Αναστασίου Θωμαΐς, 34. "Αρμός Θεμιστοκλής, 38. Βαβακαρόπουλος Άργύριος, 47. Βελλίδης Νικόλαος, 44. Γεωργιάδης Γεώργιος, 11. Γήτσος Χρηστός, 34. Γιάντσος Ήλίας, 40. Γκαρπολά Μαρία, 10, 45. Γρηγορίου Αριστοτέλης, 23, 27, 30, 31. Γρηγορόγλου Εύάγγελος, 21. Δάγκανα Μαρία (σύζυγος Σκαπέρδα Βασιλείου) 18. Δέλλης Νικόλαος, 18. Ζέρβα Γλυκερία (τό γένος Φαρδέλλα), 16. Ζέρβα Σουλτάνα, 16. Ζέρβας Ήλίας, 16. Καλογιάννης Θωμάς, 34. Κάλφας Αλέξανδρος, 17, 36. Κανατζούλης Αθανάσιος, 1. Κανατζούλης Κωνσταντίνος, 1. Κοκκαλένιος Γεώργιος, 12. Κοκκαλένιος Κωνσταντίνος, 12, 19, 25, 37. Κόντου Γεώργιος, 19, 37. Κόντου Κωνσταντίνος, 19. Λίτσκας Χρίστος, 16. Μαυρίδης Ιωάννης, 20. Μενεξές Ιωάννης, 46. Μήλιος Διονύσιος, 43. Μιτσόπουλος Χρίστος, 15. Νάντσιος Λάμπρος, 33. Παίτσος Ήλίας, 3. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου Παίτσου "Αννα, 3. Παλαμάς Γρηγόριος, 39. Πάππω Αναστασία, 48. Πλουμίδης Αθανάσιος1, (βλ. καί Πολομίδης καί Πωλομίδης), 4. Πλουμίδης Γεώργιος, 4. Πολομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πωλομίδης), 5, 6. Πολομίδης Αλέξανδρος, 6, 5, 6. Πολομίδης Νικόλαος, 5. Πωλομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πολομίδης), 13, 14, 22. Πωλομίδης Άνδρέας, 13. Πωλομίδης Ιωάννης, 14. Σκαπέρδα Μαρία, (τό γένος Δάγκανα). 18. Σκαπέρδας Βασίλειος, 18. Σκαπέρδας Γεώργιος, 18. Σκαπέρδας Δημήτριος, 12, 25, 26, 29, 33. Σταύρου Εμμανουήλ, 41. Τερζάκου Αικατερίνη, 12, 25. Τσάνας Γεώργιος, 29. Τσούλκας Κωνσταντίνος, 42. Φαρδέλλα Γλυκερία, (σύζυγος Ζέρβα Ήλία), 16. Φωτιάδης Α., 28. Χατζηλαζάρου Είρήνη, 32. Χατζηλαζάρου Έλλη, 24. Χατζηλαζάρου Φιλώτας, 32, 35. Χατζηλαζάρου Χρηστός, 24. Χατζημιχαήλ Δημήτριος, 7, 21, βλ. καί 8, 9. Χατζημιχαήλ Ελένη, 7. Χατζημιχαήλ Ελισάβετ, 9. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, 8. Χορτόπουλος Χρηστός, 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ 1. Ό Πλουμίδης ή Πολομίδης ή Πωλομίδης Αθανάσιος είναι τό ίδιο πρόσωπο. Είναι ό σύζυγος τής Poupard ή Poupart Blanche. Οί υπόλοιποι (δηλ. ό Πλουμίδης Γεώργιος, ό Πολομίδης Αλέξανδρος, ό Πολομίδης Νικόλαος, ό Πωλομίδης Άνδρέας καί ό Πωλομίδης Ιωάννης) είναι παιδιά τους.

13 RÉSUMÉ Constantin Papoulidis, Macédoniens à Paris entre les années L auteur publie des extraits tirés des registres de l Église Orthodoxe Grecque à Paris «St. Etienne» : l.l i v r e de Baptêmes, 2. Livre de Mariages, 3. Livre de Décès, qui nous donnent des renseignement sur 64 Grecs d origine macédonienne entre les années ; ces Macédoniens sont pour la plupart originaires de Kastoria, de Serres et de Thessalonique. Cette source servira à mieux connaître l élément grec de Macédoine, présent à cette époque-là à Paris, et contribuera aux recherches faites sur l histoire de l hellénisme de «diaspora». 13

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝ. ΛΕΦΑ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝ. ΛΕΦΑ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝ. ΛΕΦΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝ. ΛΕΦΑ Δ.Φ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΓΙΩΡΓ0Σ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ I Ή ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στή Σμύρνη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο διάστημα 1840-1922. Ωστόσο τά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913 Ανάμεσα στούς 150 περίπου φακέλους μέ έγγραφα τής Γενικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης των ετών 1913-1922 πού φυλάγονται στο Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του

Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του Καλλιόπη Μπόντα Ντουμανάκη Φυσικός Όνομα: Αργυριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980)

Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980) ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980) Εισαγωγικό σημείωμα Τα Μικρασιατικά Χρονικά πρωτοεμφανίσθηκαν τό 1938 ώς έκδοση τοϋ Τμήματος των Μικρασιατικών Μελετών τής «Ένώσεως Σμυρναίων»1,

Διαβάστε περισσότερα

13η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

13η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 13η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 2 Ιουλίου 2011 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον Σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΒΙΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ 1871-2010 ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ -2- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2010 Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 1860-1912

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 1860-1912 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 1860-1912 Η Γαλλία αποτέλεσε από τα μέσα του 19ου αιώνα μία από τις σημαντικότερες χώρες υποδοχής μεταναστών. Η επιβράδυνση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΙΔΑ» Πλ.Δημοκρατίας αρ.12-θεσσαλονίκη ΑΡ.ΜΑΕ 46281/62/Β/00/151

«ΑΙΓΙΔΑ» Πλ.Δημοκρατίας αρ.12-θεσσαλονίκη ΑΡ.ΜΑΕ 46281/62/Β/00/151 «ΑΙΓΙΔΑ» Πλ.Δημοκρατίας αρ.12-θεσσαλονίκη ΑΡ.ΜΑΕ 46281/62/Β/00/151 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσ/νίκης 16 1 εκτ. ΤΕΥΧΟΣ 14ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35. Τοπικά....................................................1339-1644 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Α. Ε. Μ. : 843) Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται παρέμβαση του εισαγγελέα Λευκάδας για Εισαγγελική Παραγγελία που δεν εκτελέστηκε!!!

Ζητείται παρέμβαση του εισαγγελέα Λευκάδας για Εισαγγελική Παραγγελία που δεν εκτελέστηκε!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.lefkada.at ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 38 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 136 - Οκτώβριος Νοέμβριος -Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Νικόλαος Δ. Σιώκης ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Διδάκτορας Ιστορίας του Ελληνισμού, Θεολογική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία του Παναγ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Το περιοδικό «Ξενοφάνης», πού έξέδιδε στήν Αθήνα ό Σύλλογος των Μικρασιατών «Ανατολή», είναι μιά σημαντικότατη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981).

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981). Το βιβλίο τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε στο τυπογραφείο ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. στις Σέρρες τον Μάρτιο του 2012 με έξοδα του συγγραφέα και δεν διατίθεται στο εμπόριο. Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ 1 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διάσπαρτα μέσα στην πόλη μας βρίσκονται αρκετά έργα τέχνης (αγάλματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ*

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* Ή Κασσάνδρεια (Βάλτα, Κασσανδρεία) βρίσκεται στο μέσο σχεδόν τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας1 καί άπό το Νοέμβριο του 1870 έπαυσε νά άποτελεΐ έδρα του Μητροπολίτη, γιατί άπό τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889)

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο Καλλίνικος, του οποίου το κατά κόσμον όνομα ήταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1800 στη Σκοτίνα Πιερίας* 1. Νέος σε ηλικία, εκάρη μοναχός

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών

Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 38. Τοπικά 1336-1629 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη Νησιά Αιγαίου Επτάνησα Δωδεκάνησα Κρήτη Άγιον Όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MAΡTΙΟΥ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2011 και το πρώτο τρίμηνο του 2012 2. Εκθέσεις εγκεκριμένων πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων

Καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων ΛΑΜΙΑΣ 3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ 32ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τα τμήματα Τριφύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ ΣΑΒΒΑΣ Ε. ΤΣΙΛΕΝΗΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ Η Χάλκη είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Πριγκηπονήσων, με 2,5 χλμ 2 έκταση, και το τρίτο κατοικημένο, που συναντά το πλοίο της γραμμής,

Διαβάστε περισσότερα