ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (1895-1912) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)"

Transcript

1 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία) Στο σημείωμα αύτό δημοσιεύουμε βιογραφικά στοιχεία γιά Μακεδόνες πού εζησαν στο Παρίσι στά τέλη τοϋ 19 καί τις αρχές του 20 αΐ. Τά στοιχεία αυτά αρχίζουν αναγκαστικά άπό τό 1895, γιατί τότε ιδρύθηκε ή έλληνική ορθόδοξη έκκλησία τοϋ πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου στό Παρίσι (είκ. 1) καί σταματούν στό 1912, γιατί θεωρήσαμε σκόπιμο νά μή προχωρήσουμε στήν εξάντληση των πηγών μας, μετά τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας. Τά στοιχεία αύτά τά βρίσκουμε στά ληξιαρχικά βιβλία τής έλληνικής εκκλησίας, πού άναφέραμε, καί είναι: α. Église Orthodoxe Grecque. A'. Livre de Baptêmes. 1/13 Νοεμβ /22 Άπρ (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Α'. Βιβλίο Βαπτίσεων κ.λ.). β. Église Orthodoxe Grecque. B'. Livre de Mariages. 16/29 Άπριλ /4 Αύγ (= Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Β'. Βιβλίο Γάμων κ.λ.). γ. Église Orthodoxe Grecque. F. Livre de Décès. 25 Φεβρ Άπρ (sic) (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων]. F. Βιβλίο Κηδειών κ.λ.). Στή δημοσίευση πού άκολουθεΐ υπάρχουν δύο μέρη: στό πρώτο μέρος ( Αποσπάσματα άπό τά ληξιαρχικά βιβλία) άναδημοσιεύονται όλες οί σχετικές πληροφορίες άπό τά βιβλία πού άναφέραμε παραπάνω. Κρατάμε τήν ορθογραφία, σύμφωνα μέ τις πηγές μας, μέ τή μόνη προσθήκη στήν πρώτη σειρά ενός αυξ. άριθμοϋ. Στό δεύτερο μέρος (Εύρετήριο όνομάτων) άκολουθεΐ άλφαβητικός κατάλογος πού τόν συντάξαμε γιά νά βοηθήσουμε τόν άναγνώστη. Ό άριθμός πού άκολουθεΐ μετά άπό κάθε όνοματεπώνυμο είναι ό ό αύξων άριθμός πού προστέθηκε στήν πρώτη σειρά τοϋ πρώτου μέρους. 'Η έκκλησία τοϋ Αγίου Στεφάνου Παρισίων κτίστηκε τό 1895 μέ έξοδα τών άδελφών Δη μητριού καί Ίωάννου Σκυλίτση, τοϋ κλάδου τής οικογένειας Στεφάνοβιτς-Σκυλίτση, στον όποιο άνήκει καί ή Έλενα Σκυλίτση, σύζυγος τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. Εύχαριστοϋμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κύριο Μελέτιο (Καραμπίνη) καί τόν συμφοιτητή μας Πρωτοπρεσβύτερο κύριο

2 182 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Eix. 1. Tò εσωτερικό τής ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας τον 'Αγ. Στέφανον Παρισίων, δπως είναι σήμερα

3 Μακεδόνες στο Παρίσι (189,5-1912) 183 Παναγιώτη Σιμιγιάτο, γιά τή θερμή συμπαράσταση τήν οποία συναντήσαμε τον Ιούνιο τοϋ 1976 στις έρευνές μας στά αρχεία τής έκκλησίας τοο 'Αγίου Στεφάνου Παρισίων. I. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. A'. LIVRE DE BAPTÊMES 11/3 Νοεμβ /22 Άπρ Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθμ. 7, ήμερ. γεν. 17/29 Ιουλίου 1895, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Αθανάσιος, [υιός] Κωνσταντίνον Κανατζονλη, έκ Σιατίστης, ιατρού, υπηκόου Οθωμανού, καί τής Βασιλικής, τό γένος Αημητρίον, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Βασιλική Παπαγιάννη έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Λογοθέτης. 1 2 Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθ. 8, ήμερ. γεν. 13/25 Οκτωβρίου 1896, ήμερ. βαπτ. 22/3 Ιανουάριου Μαρία- Ελίζα-Ενγενία [θυγάτηρ] Νέλσων Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορου, ύπηκόου 'Αγγλου καί τής Ευγενίας Abbot, τό γένος Σεμελά, έκ Κωνσταντινουπόλεως, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Γεώργιος Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορος, Ορθόδοξος. Ίερεύς: Άρχιμ. Πορφύριος. 3 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 32, ήμερ. γεν. 5/17 Αύγούστου 1899, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Άννα [θυγάτηρ] τού Ήλία Παίτσον, έκ Μακεδονίας, ιατρού, ύπηκόου Έλληνος Ορθοδόξου, καί τής νομίμου αυτού συζύγου 'Ελένης, τό γένος Μελίδου έκ Βάρνης (τής Βουλγαρίας), Ορθοδόξου. Άναδ.: Καλλιόπη X. Άποστολίδου, κάτοικος Αθηνών, Ορθόδοξος, ύπήκοος Έλληνίς. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 16, άριθ. 55, ήμερ.γεν. 1 /14 Ιουνίου 1901,ήμερ. βαπτ. 2/15 Σεπτεμβρίου Γεώργιος [υιός] Αθανασίου Πλονμίδον, έκ Σερρών, ύπηκόου "Ελληνος Ορθοδόξου, έπιπλοποιού, καί τής νομίμου [συζύγου] αυτού Bianche Poupard, Γαλλίδος, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Δρίβας έκ Βόλου, υπήκοος "Ελλην, Ορθόδοξος, μάγειρος. Ίερεύς: Π. Λογοθέτης. 4

4 184 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Σελ. χφ. 20, αύξ. άριθ. 72, ήμερ. γεν. 4/17 Σεπτεμβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαϊου Νικόλαος, υιός Αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ έκ Σερρών, Ορθοδόξου, καί τής φυσικής αύτοΰ μητρός Blanche Poupard, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Λόαιπας εκ Πρεβέζης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 73, ήμερ. γεν. 10/23 Νοεμβρίου 1903, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαΐου Αλέξανδρος, υιός φυσικός τοΰ5αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ εκ Σερρών, καί τής φυσικής αύτοϋ μητρός Blanche Poupart, Καθολικής. Άνάδ.: Ιωάννης Κ. Κελεντζιάδης, έπιπλοποιός έκ Βάρνης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Π. Λογοθέτης. 7 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 108, ήμερ. γεν. 26/11 Νοεμβρίου 1901, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου 'Ελένη θυγάτηρ Δημητρίον Χη Μιχαήλ, Ορθοδόξου, Έλληνος υπηκόου έκ Θεσσαλονίκης, ύπαλλήλου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοΰ Μαγδαληνής Δ αμιανης, Καθολικής, Ίταλίδος έκ Πίνια (San-Remo). Άναδ.: Μάρκος Γιαννόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Κωνσταντινουπόλεως, πρώην δημόσιος υπάλληλος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 8 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 109, ήμερ. γεν. 12/15 Οκτωβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθ. 7]. Άνάδ.: Χρυσάνθη I. Ρονσσάκη, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Πειραιώς. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 9 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 110, ήμερ. γεν. 8/21 Μαΐου 1907, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Ελισάβετ, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθμ. 7]. Άνάδ.: Γεώργιος Τσαουσσάκης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Αθηνών, ήλεκτρομηχανικός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 10 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. γεν. 9/22 Νοεμβρίου 1907, ήμερ. βαπτ. 17/30 Δεκεμβρίου Χρηστός, υίός φυσικός Σιμόν Γαβριηλάκη, Ορθοδόξου Έλληνος έξ Αθηνών, ίατροΰ, καί τής Δεσποίνης Σ. Γέροντα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έξ Αθηνών. Άνάδ.: Μαρία Σ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 5 6

5 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 33, αΰξ. άριθ. 124, ήμερ. γεν. 1/14 Σεπτεμβρίου 1908, ήμερ. βαπτ. 8/21 Οκτωβρίου Παναγιώτης, υίός Δη μητριόν Π. Γεννήματα, Ορθοδόξου Έλληνος έκ Κοντηφάρεως, δήμου Λεύκτρου, νομοϋ Λακωνίας, ιατρού, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης, το γένος Κανταρτζή, έκ Βόλου: Άνάδ.: Γεώργιος Γεωργιάδης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σερρών Μακεδονίας, ιατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 12 Σελ. χφ. 39, αΰξ. άριθ. 143, ήμερ. γεν. 28/11 Μαΐου 1910, ήμερ. βαπτ. 4/17 Ιουλίου Γεώργιος, υίός Κωνσταντίνου Δ. Κοκκαλένιου, Ορθοδόξου, Οθωμανού ύπηκόου έκ Καστοριάς, σισυροποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης Γ. Τερζάκον, έκ Καστοριάς. Άνάδ.: Δημητριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 13 Σελ. χφ. 40, αΰξ. 148, ήμερ. γεν. 22/5 Δεκεμβρίου 1905, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Άνδρέας, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Blanche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Νικηφόρος Π. Ραπτόπονλος, Ορθόδοξος έκ Βασιλικού τής Θράκης, λεπτουργός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 14 Σελ. χφ. 40, αΰξ. άριθ. 149, ήμερ.γεν. 6/19 Ιουνίου 1907, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Ιωάννης, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Bianche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Παυλίνα Α. Τριποδοποΰλου, Ορθόδοξος έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 15 Σελ. χφ. 43, αΰξ. άριθ. 163, ήμερ. γεν. 31/13 Ιουνίου 1911, ήμερ. βαπτ. 3/16 Ιουλίου Νέστωρ, υίός Κωνσταντίνου Νέστορος, Ορθοδόξου 'Έλληνος έίς Άδριανουπόλεως, ράπτου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Μαρίας τό γένος Tretta, Ρωμαιοκαθολικής έκ Τεμισβάρης. Άνάδ.: Χρίστος Δ. Μιτσόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Δοϊράνης, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης

6 186 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 16 Σελ. χφ. 45, αύξ. άριθ. 171, ήμερ. γεν. 14/27 Οκτωβρίου 1911, ήμερ. βαπτ. 7/20 Δεκεμβρίου Σουλτάνα, θυγάτηρ Ήλία Ν. Ζέρβα, Ορθοδόξου Χριστιανού, Οθωμανού υπηκόου έκ Καστορίας, γουναρα, καί της νομίμου συζύγου αυτού Γλυκερίας, τό γένος Α. Φαρδελλά, Ορθοδόξου Χριστιανής έκ Καστορίας. Άνάδ.: Χρίστος Π. Λίτσκας, Ορθόδοξος Χριστιανός εκ Καστορίας, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 17 Σελ. χφ. 49, αύξ. άριθ. 188, ήμερ. γεν. 7/19 Ιουλίου 1872, έν Μοναστηρίφ Μακεδονίας, ήμερ. βαπτ. 24 Σεπτεμβρίου 7 8 /βρίου 1912, έν Παρισίοις. Μαρία, θυγάτηρ Μεμετ Σαΐθ, στρατιωτικού, καί τής συζύγου αυτού Φατμας- Μεχριμπιάν, άμφοτέρων Οθωμανών. Άνάδ.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Χρυσουπόλεως, Μάγειρος. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης. 18 Σελ. χφ. 50, αύξ. άριθ. 190, ήμερ. γεν. 15/28 Φεβρουάριου 1912, έν Παρισίοις, ήμερ. βαπτ. 28/10 Νοεμβρίου 1912, έν Παρισίοις. Γεώργιος, υιός Βασιλείου Γ. Σκαπέρδα, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου αυτού Μαρίας, τό γένος Κ. Δάγκανα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έκ Καστορίας. Άνάδ.: Νικόλαος Άθ. Δέλλης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 19 Σελ. χφ. 51, αύξ. άριθ. 192, ήμερ. γεν. 10/23 Απριλίου 1912, ήμερ. βαπτ. 8/21 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, υιός Γεωργίου Κ. Κόντου, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου Μαρίας τό γένος Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολικής, Γαλλίδος έκ Montmireyle Château. Άνάδ.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. B'. LIVRE DE MARIAGES 16/29 Άπριλ. -22/4 Αύγ Σελ. χφ. 8, αύξ. άριθ. 38, ήμερ. τελέσ. γάμου 2/15 Σ/βρίου Ιωάννης Θεοδώρου Μαυρίδης έκ Σερρών ράπτης, έτων 31, καί Βέρθα, τό γένος Labrousse, Γαλλίς Καθολική, έτων 28. Παράν.: Δημήτριος Βαίτσης, Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 20

7 Μακεδόνες στό Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. τελέσ. γάμου 31 /13 Σεπτεμβρίου Δημήτριος Χη Μιχαήλ, υπήκοος Έλλην Ορθόδοξος, υπάλληλος έκ Θεσσαλονίκης, έτων 42, [καί] Μαγδαλψή Δαμιάνη, Ίταλίς υπήκοος, Καθολική Ρωμαία εκ Πίνια (San- Remo) έτων 25. Παράν.: Ευάγγελος Γρηγορόγλου, Ορθόδοξος έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 22 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 54, ήμερ. τελέσ. γάμου 30/12 Ιουνίου Αθανάσιος Γεωργίου Πωλομίδης έκ Σερρών (Βεζνίκο), έπιπλοποιός, Ορθόδοξος, υπήκοος όθωμανός, έτων 31, [καί] Bianche Poupard, Ρωμαία Καθολική έκ Παρισίων, έτων 22. Παράν.: Νικόλαος Γρίβας έκ Βόλου, Ζαχαροπλάστης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 23 Σελ. χφ. 16, αΰξ. άριθ. 70, ήμερ. τελέσ. γάμου 14/27 Ιανουάριου Πέτρος Ν. Δερματόπονλος, Ορθόδοξος "Ελλην, έκ Βάρνης τής Βουλγαρίας, ράπτης έτων 30 [καί] Αμβροσία S. Delancret, Καθολική τό θρήσκευμα, έξ Avrolles τής Γαλλίας, έτων 39. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορίου, "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. 24 Σελ. χφ. 20, αΰξ. άριθ. 88, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Ιουνίου Αναστάσιος Κ. Άδοσίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Πριγκίπων Κων/πόλεως, δημοσιογράφος, έτων 33, [καί] "Ελλη Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: Χρηστός Χατζηλάζαρος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, κτηματίας. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 25 Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 91, ήμερ. τελέσ. γάμου 19/1 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, γούναρης [sic], έτων 26, [καί] Αίκατερίνα Γεωργίου Τερζάκου, Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 18. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος, έκ Καστοριάς, γούναρης [sic]. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 26 Σελ. χφ. 22, αΰξ. άριθ. 98, ήμερ. τελέσ. γάμου 13 /26 Ιουλίου Χρηστός X. Χορτόπουλος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυρο-

8 188 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης ποιος, έτών 34, καί "Αννα A. Schneider, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, ετών 22. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, "Ορθόδοξος, "Οθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: "Αρχιμανδρίτης 27 Σελ. χφ. 25, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Μαΐου Ιωάννης Α. Στέλλιος, "Ορθόδοξος Έλλην έκ τής νήσου Ρόδου, έμποροϋπάλληλος, έτών 22 καί Ιωάννα Π. Saint-Loup, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, ετών 23. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, "Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 28 Σελ. χφ. 26, αΰξ. άριθ. 112, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Ιουνίου Σταϋρος Π. Παπά Δημητρίον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Δαμάσου τής Ελλάδος, ράπτης έτών 22, [καί] Αλεξανδρινή S. Argence, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, έτών 28. Παράν.: Α.Φωτιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Άνσελίτσης τής Μακεδονίας, οφθαλμίατρος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 29 Σελ. χφ. 28, αΰξ. άριθ. 127, ήμερ. τελέσ. γάμου 29/12 Δεκεμβρίου Γεώργιος Θ. Τσανάς, Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός, έτών 34, [καί] Μαρία "Ελλά Ditze, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, έτών 26. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 30 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 136, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Αύγούστου Δημήτριος Α. Κουλούρης, Ορθόδοξος "Ελλην, κατοικοδημότης Ζάραχος νομού Λακεδαίμονος, ράπτης, έτών 34 [καί] Γεωργία Βαρδιάνα Γ. "Εβερετ, ύπήκοος Άγγλίς έκ Κερκύρας, Ρωμαιοκαθολική, έτών 26. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 31 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 141, ήμερ. τελέσ. γάμου 7 /20 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος Ε. Χαραλαμπίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Σμύρνης, ήλεκτρομηχανικός, έτών 24 [καί] Σοφία Ιάκωβον Ταρνοπόλ.σκη, Χριστιανή Ορθόδοξος, Ρωσίς ύπήκοος έξ Οδησσού, έτών 27. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας

9 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) 189 Ορθόδοξος, Οθωμανός υπήκοος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 32 Σελ. χφ. 32, αϋξ. άριθ. 145, ήμερ. τελέσ. γάμου 8/21 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος X. Βαϊανός, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σύλλης τής επαρχίας Ίκονίου, ιατρός, ετών 29, [καί] Ειρήνη Κ. Χατζηλαζάρου, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: "Ελλη Α. Άδοσίδον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης καί Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, σπουδαστής του δικαίου. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 33 Σελ. χφ. 33, αϋξ. άριθ. 149, ήμερ. τελέσ. γάμου 17/30 Απριλίου Λάμπρος Γ. Νάντσιον, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, σισυροποιός, έτων 29, [καί] 'Ελένη Εναγ. Χαραλαμπίδον, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Σμύρνης, έτων 23. Παράν.: Δημήτριος Σκαπέρδας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 34 Σελ. χφ. 36, αϋξ. άριθ. 159, ήμερ. τελέσ. γάμου 21 /4 Οκτωβρίου Χρηστός Ν. Γήτσος, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, έμπορος, έτων 30, [καί] Θωμαις Αναστασίου, Χριστανή Ορθόδοξος έκ Καστορίας, έτων 19. Παράν.: Θωμάς Κ. Καλογιάννης, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, όδοντοϊατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 35 Σελ. χφ. 39, αϋξ. άριθ. 172, ήμερ. τελέσ. γάμου 26/8 Αύγούστου Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, δημότης Πειραιώς, είσοδηματίας, έτων 26 [καί] ΓαβριηλΙς Αεμούρ, Ρωμαιοκαθολική έκ Gespimsart του νομού Ardennes, έτων 26. Παράν.: Ευστράτιος Χρ. Άθανασιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Μυτιλήνης, συγγραφεύς. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 36 Σελ. χφ. 41, αϋξ. άριθ. 181, ήμερ. τελέσ. γάμου 18/1 Δεκεμβρίου Πλούταρχος Απ. Νικολαιδης, Ορθόδοξος, Οθωμανός ύπήκοος έκ Ταταούλων, είσοδηματίας, έτων 24 [καί] Μαρία Σαϊθ Ορθόδοξος έκ Μοναστηριού Μακεδονίας, έτων 39. Παράν.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Χρυσουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης.

10 190 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 37 Σελ. χφ. 41, αΰξ. άριθ. 182, ήμερ. τελέσ. γάμου 5/18 Δεκεμβρίου Γεώργιος Κ. Κοντού, Ορθόδοξος Έλλην εκ Καστοριάς, δερματέμπορος, έτων 25, [καί] Μαρία Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολική Γαλλίς έκ Montmirey-le Château, έτων 30. Παράν.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλενιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. Γ'. LIVRE DE DÉCÈS 25 Φεβρ Άπρ Σελ. χφ. 4, αΰξ. άριθ. 25, ήμερ. θαν. 18/30 Δεκεμβρίου 1897, ήμερ. κηδείας 19/31 Δεκεμβρίου Θεμιστοκλής Δ. Αρμός, έκ Σερρών, Φαρμακοποιός, έτων 51. Αιτία θαν.: έκ πνευμονίας. Άπέθανε καί έτάφη έν Lazarches. Ίερεός: Άρ[χιμανδρίτης] Π. Λογοθέτης. 39 Σελ. χφ. 5, αΰξ. άριθ. 26, ήμερ. θαν. 24 /8 Μαρτίου 1898, ήμερ. κηδείας 26/10 Μαρτίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμας, έκ Θεσσαλονίκης, έτων 58. Αιτία θαν.: κεραυνοβόλος αποπληξία. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν St. Ouen. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 40 Σελ. χφ. 8, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. θαν. 22/3 Σ/βρίου 1900, ήμερ. κηδείας 26/6 Σ/βρίου Ήλίας Γιάντσος, έκ Μακεδονίας, έτων 27. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έτάφη έν τφ νεκροταφείφ Ivry. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 41 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 64, ήμερ. θαν. 8 /21 Απριλίου 1901, ήμερ. κηδείας 14/27 Απριλίου Εμμανουήλ Σταύρου, έκ Βερροίας (Μακεδονία), έτων 29. Αίτ. θαν.: δολοφονηθείς Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν Bagneux. 'Ιερεύς: [δέν άναφέρεται]. 42 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 72, ήμερ. θαν. 22/4 Φεβρουάριου 1902, ήμερ. κηδείας 24/6 Φεβρουάριου Κωνσταντίνος Τσονλκας, έκ Μακεδονίας, ράπτης, έτων 36. Αίτ. θαν.: φθυσικός. Έτάφη έν τω νεκροταφείφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης.

11 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 18, αυξ. άριθ. 106, ήμερ. θαν. 12/25 Ιουλίου 1905, ήμερ. κηδείας 15/28 Ιουλίου Διονύσιος Ιωάννον Μήλιος, Ορθόδοξος εκ Βοβοστίτζης (Γεμιτζέ) έν Μακεδονίμ, υπάλληλος σιδηροδρόμου, έτων 27. Αΐτ. θαν.: φθίσις. Έκηδεύθη έν τφ νοσοκομείφ Lariboisière καί έτάφη έν τφ κοιμητηρίω Pantin, Ίερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γ[ερμανός] Β[ασιλάκης], 44 Σελ. χφ. 27, αυξ. άριθ. 154, ήμερ. θαν. 20/2 Νοεμβρίου ήμερ. κηδείας: Έτάφη άνευ κηδείας μή είδοποιηθέντος του ίερέως: Νικόλαος Γ. Βελλίδης Ορθόδοξος Έλλην έκ Κασσάνδρας τής Μακεδονίας, σπογγαλιεύς, έτων 30. Αίτ. θαν.: παράλυσις. Άπέθανε έν Maison Départemantale de Nanterre, ένθα καί έτάφη. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 45 Σελ. χφ. 31, αυξ. άριθ. 173, ήμερ. θαν. 26/8 Φεβρουάριου 1910, ήμερ. κηδείας: 28/10 Φεβρουάριου Μαρία Σοφ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 35, Αίτ. θαν.: έκ περιπνευμονίας. Έκηδεύθη έν τή εκκλησία έτάφη έν κοιμητηρίφ St. Ouen. 'Ιερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γερμανός] Βασιλάκης. 46 Σελ. χφ. 32, αυξ, 183, ήμερ. θαν. 24/6 Ίανουαρίου 1911, ήμερ. κηδείας 26/8 Ίανουαρίου Ιωάννης Γ. Μενεξές. Ορθόδοξος 'Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, μαθητής Σχολής Αρχιτεκτονικής, έτων 19. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία- έτάφη έν κοιμητηρίφ Montrouge 'Ιερεύς: Άρχιμ. 47 Σελ. χφ. 33, αυξ. άριθ. 188, ήμερ. θαν. 24/9 Μαρτίου 1911, ήμερ. κηδείας 27/12 Μαρτίου Άργύριος Βαβακαρόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης, έτων 47. Αίτ. θαν.: εκ φθίσεως τοϋ λάρυγγος. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ Pitié' έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 48 Σελ. χφ. 36, αυξ. άριθ. 203, ήμερ. θαν. 18 /31 Δεκεμβρίου 1911, ήμερ. κηδείας 21/3 Ίανουαρίου Αναστασία Χριστοδούλου Πάππω, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 14. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως έντέρων. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Γερμανός Βασιλάκης.

12 192 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης II. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Abbot Γεώργιος, 2. Abbot Μαρία-Έλίζα-Εύγενία, 2. Abbot Νέλσων, 2. Άδοσίδου Έλλη, 32. Αναστασίου Θωμαΐς, 34. "Αρμός Θεμιστοκλής, 38. Βαβακαρόπουλος Άργύριος, 47. Βελλίδης Νικόλαος, 44. Γεωργιάδης Γεώργιος, 11. Γήτσος Χρηστός, 34. Γιάντσος Ήλίας, 40. Γκαρπολά Μαρία, 10, 45. Γρηγορίου Αριστοτέλης, 23, 27, 30, 31. Γρηγορόγλου Εύάγγελος, 21. Δάγκανα Μαρία (σύζυγος Σκαπέρδα Βασιλείου) 18. Δέλλης Νικόλαος, 18. Ζέρβα Γλυκερία (τό γένος Φαρδέλλα), 16. Ζέρβα Σουλτάνα, 16. Ζέρβας Ήλίας, 16. Καλογιάννης Θωμάς, 34. Κάλφας Αλέξανδρος, 17, 36. Κανατζούλης Αθανάσιος, 1. Κανατζούλης Κωνσταντίνος, 1. Κοκκαλένιος Γεώργιος, 12. Κοκκαλένιος Κωνσταντίνος, 12, 19, 25, 37. Κόντου Γεώργιος, 19, 37. Κόντου Κωνσταντίνος, 19. Λίτσκας Χρίστος, 16. Μαυρίδης Ιωάννης, 20. Μενεξές Ιωάννης, 46. Μήλιος Διονύσιος, 43. Μιτσόπουλος Χρίστος, 15. Νάντσιος Λάμπρος, 33. Παίτσος Ήλίας, 3. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου Παίτσου "Αννα, 3. Παλαμάς Γρηγόριος, 39. Πάππω Αναστασία, 48. Πλουμίδης Αθανάσιος1, (βλ. καί Πολομίδης καί Πωλομίδης), 4. Πλουμίδης Γεώργιος, 4. Πολομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πωλομίδης), 5, 6. Πολομίδης Αλέξανδρος, 6, 5, 6. Πολομίδης Νικόλαος, 5. Πωλομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πολομίδης), 13, 14, 22. Πωλομίδης Άνδρέας, 13. Πωλομίδης Ιωάννης, 14. Σκαπέρδα Μαρία, (τό γένος Δάγκανα). 18. Σκαπέρδας Βασίλειος, 18. Σκαπέρδας Γεώργιος, 18. Σκαπέρδας Δημήτριος, 12, 25, 26, 29, 33. Σταύρου Εμμανουήλ, 41. Τερζάκου Αικατερίνη, 12, 25. Τσάνας Γεώργιος, 29. Τσούλκας Κωνσταντίνος, 42. Φαρδέλλα Γλυκερία, (σύζυγος Ζέρβα Ήλία), 16. Φωτιάδης Α., 28. Χατζηλαζάρου Είρήνη, 32. Χατζηλαζάρου Έλλη, 24. Χατζηλαζάρου Φιλώτας, 32, 35. Χατζηλαζάρου Χρηστός, 24. Χατζημιχαήλ Δημήτριος, 7, 21, βλ. καί 8, 9. Χατζημιχαήλ Ελένη, 7. Χατζημιχαήλ Ελισάβετ, 9. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, 8. Χορτόπουλος Χρηστός, 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ 1. Ό Πλουμίδης ή Πολομίδης ή Πωλομίδης Αθανάσιος είναι τό ίδιο πρόσωπο. Είναι ό σύζυγος τής Poupard ή Poupart Blanche. Οί υπόλοιποι (δηλ. ό Πλουμίδης Γεώργιος, ό Πολομίδης Αλέξανδρος, ό Πολομίδης Νικόλαος, ό Πωλομίδης Άνδρέας καί ό Πωλομίδης Ιωάννης) είναι παιδιά τους.

13 RÉSUMÉ Constantin Papoulidis, Macédoniens à Paris entre les années L auteur publie des extraits tirés des registres de l Église Orthodoxe Grecque à Paris «St. Etienne» : l.l i v r e de Baptêmes, 2. Livre de Mariages, 3. Livre de Décès, qui nous donnent des renseignement sur 64 Grecs d origine macédonienne entre les années ; ces Macédoniens sont pour la plupart originaires de Kastoria, de Serres et de Thessalonique. Cette source servira à mieux connaître l élément grec de Macédoine, présent à cette époque-là à Paris, et contribuera aux recherches faites sur l histoire de l hellénisme de «diaspora». 13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεφάσισε ότι: σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 2 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 4 ΔΡΟΜΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τομέας 1 Τηλ. οικίας Τηλ. γραφείου Fax E-mail Αθανασιάδου Ελένη Ε.ΔΙ.Π. ΟΠ 23920 72227 998679 lenovio@hotmail.com Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου. ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου. ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 14 Γκουτζαµάνης Νικόλαος Αθανάσιος Καστοριάς υτ. Μακεδονίας 85 Σούρµπας-Σερέτης Γεώργιος Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.) ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 Πίνακας Β' - Α/Α ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 8Μ 8Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ //009 8,6 0 0, 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ 3η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 4η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε ΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 'Αρθρο 6 υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK 30/0/04 7:0:07 Σελίδα : / 0 Ημ/νία τελ.ενημέρωσης :30/0/04 6:50 ΠΕ0 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΧΟΡΗΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΝΤΟΥΜΟΥ ΚΟΝΤΟΕ ΚΑΜΠΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Το ψηφοδέλτιο ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης 1.ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Νομού Ροδόπης 2. ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ 722137 17/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Ξάνθη Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Περιφερειακές Ξάνθη Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4 ΔΗΛΙΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5 ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Θεματικές περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης) Ονοματεπώνυμο 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/02/2014 2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Θεματικές περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης) Ονοματεπώνυμο 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04/02/2014 2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Το Όνομα συνδυασμού μας είναι: «ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1.- ΓΙΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Πίνακας εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1190 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1191 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1192 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1193 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1194 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1195 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1196 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1197 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

1190 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1191 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1192 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1193 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1194 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1195 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1196 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1197 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1190 1ο Γενικό Λύκειο Από : ΑΒΕΡΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 1191 1ο Γενικό Λύκειο Από : ΑΣΗΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εως : ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1192 1ο Γενικό Λύκειο Από : ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ Εως : ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1193 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΡΤΑ (26810) 50351 kangelis@teiep.gr. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ (26820) 50558 Εσωτ. 1558 ΑΡΤΑ (26810) 50345

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΡΤΑ (26810) 50351 kangelis@teiep.gr. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ (26820) 50558 Εσωτ. 1558 ΑΡΤΑ (26810) 50345 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΑ (26810) 50351 kangelis@teiep.gr Εσωτ. 1351 ΑΔΑΜ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΤΑ (26810) 50331 adamsp@teiep.gr Εσωτ. 1331 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ (26820)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 1391 18,7 1 1971 Σελίδα 1 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα