ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (1895-1912) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία)"

Transcript

1 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ( ) (Συμβολή στή νεώτερη Μακεδονική Προσωπογραφία) Στο σημείωμα αύτό δημοσιεύουμε βιογραφικά στοιχεία γιά Μακεδόνες πού εζησαν στο Παρίσι στά τέλη τοϋ 19 καί τις αρχές του 20 αΐ. Τά στοιχεία αυτά αρχίζουν αναγκαστικά άπό τό 1895, γιατί τότε ιδρύθηκε ή έλληνική ορθόδοξη έκκλησία τοϋ πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου στό Παρίσι (είκ. 1) καί σταματούν στό 1912, γιατί θεωρήσαμε σκόπιμο νά μή προχωρήσουμε στήν εξάντληση των πηγών μας, μετά τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας. Τά στοιχεία αύτά τά βρίσκουμε στά ληξιαρχικά βιβλία τής έλληνικής εκκλησίας, πού άναφέραμε, καί είναι: α. Église Orthodoxe Grecque. A'. Livre de Baptêmes. 1/13 Νοεμβ /22 Άπρ (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Α'. Βιβλίο Βαπτίσεων κ.λ.). β. Église Orthodoxe Grecque. B'. Livre de Mariages. 16/29 Άπριλ /4 Αύγ (= Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων], Β'. Βιβλίο Γάμων κ.λ.). γ. Église Orthodoxe Grecque. F. Livre de Décès. 25 Φεβρ Άπρ (sic) (=Έλληνική Ορθόδοξη Έκκλησία [Παρισίων]. F. Βιβλίο Κηδειών κ.λ.). Στή δημοσίευση πού άκολουθεΐ υπάρχουν δύο μέρη: στό πρώτο μέρος ( Αποσπάσματα άπό τά ληξιαρχικά βιβλία) άναδημοσιεύονται όλες οί σχετικές πληροφορίες άπό τά βιβλία πού άναφέραμε παραπάνω. Κρατάμε τήν ορθογραφία, σύμφωνα μέ τις πηγές μας, μέ τή μόνη προσθήκη στήν πρώτη σειρά ενός αυξ. άριθμοϋ. Στό δεύτερο μέρος (Εύρετήριο όνομάτων) άκολουθεΐ άλφαβητικός κατάλογος πού τόν συντάξαμε γιά νά βοηθήσουμε τόν άναγνώστη. Ό άριθμός πού άκολουθεΐ μετά άπό κάθε όνοματεπώνυμο είναι ό ό αύξων άριθμός πού προστέθηκε στήν πρώτη σειρά τοϋ πρώτου μέρους. 'Η έκκλησία τοϋ Αγίου Στεφάνου Παρισίων κτίστηκε τό 1895 μέ έξοδα τών άδελφών Δη μητριού καί Ίωάννου Σκυλίτση, τοϋ κλάδου τής οικογένειας Στεφάνοβιτς-Σκυλίτση, στον όποιο άνήκει καί ή Έλενα Σκυλίτση, σύζυγος τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. Εύχαριστοϋμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κύριο Μελέτιο (Καραμπίνη) καί τόν συμφοιτητή μας Πρωτοπρεσβύτερο κύριο

2 182 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Eix. 1. Tò εσωτερικό τής ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας τον 'Αγ. Στέφανον Παρισίων, δπως είναι σήμερα

3 Μακεδόνες στο Παρίσι (189,5-1912) 183 Παναγιώτη Σιμιγιάτο, γιά τή θερμή συμπαράσταση τήν οποία συναντήσαμε τον Ιούνιο τοϋ 1976 στις έρευνές μας στά αρχεία τής έκκλησίας τοο 'Αγίου Στεφάνου Παρισίων. I. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. A'. LIVRE DE BAPTÊMES 11/3 Νοεμβ /22 Άπρ Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθμ. 7, ήμερ. γεν. 17/29 Ιουλίου 1895, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Αθανάσιος, [υιός] Κωνσταντίνον Κανατζονλη, έκ Σιατίστης, ιατρού, υπηκόου Οθωμανού, καί τής Βασιλικής, τό γένος Αημητρίον, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Βασιλική Παπαγιάννη έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Λογοθέτης. 1 2 Σελ. χφ. 3, αΰξ. άριθ. 8, ήμερ. γεν. 13/25 Οκτωβρίου 1896, ήμερ. βαπτ. 22/3 Ιανουάριου Μαρία- Ελίζα-Ενγενία [θυγάτηρ] Νέλσων Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορου, ύπηκόου 'Αγγλου καί τής Ευγενίας Abbot, τό γένος Σεμελά, έκ Κωνσταντινουπόλεως, άμφοτέρων Ορθοδόξων. Άνάδ.: Γεώργιος Abbot, έκ Θεσσαλονίκης, έμπορος, Ορθόδοξος. Ίερεύς: Άρχιμ. Πορφύριος. 3 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 32, ήμερ. γεν. 5/17 Αύγούστου 1899, ήμερ. βαπτ. 3/15 Οκτωβρίου Άννα [θυγάτηρ] τού Ήλία Παίτσον, έκ Μακεδονίας, ιατρού, ύπηκόου Έλληνος Ορθοδόξου, καί τής νομίμου αυτού συζύγου 'Ελένης, τό γένος Μελίδου έκ Βάρνης (τής Βουλγαρίας), Ορθοδόξου. Άναδ.: Καλλιόπη X. Άποστολίδου, κάτοικος Αθηνών, Ορθόδοξος, ύπήκοος Έλληνίς. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 16, άριθ. 55, ήμερ.γεν. 1 /14 Ιουνίου 1901,ήμερ. βαπτ. 2/15 Σεπτεμβρίου Γεώργιος [υιός] Αθανασίου Πλονμίδον, έκ Σερρών, ύπηκόου "Ελληνος Ορθοδόξου, έπιπλοποιού, καί τής νομίμου [συζύγου] αυτού Bianche Poupard, Γαλλίδος, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Δρίβας έκ Βόλου, υπήκοος "Ελλην, Ορθόδοξος, μάγειρος. Ίερεύς: Π. Λογοθέτης. 4

4 184 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης Σελ. χφ. 20, αύξ. άριθ. 72, ήμερ. γεν. 4/17 Σεπτεμβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαϊου Νικόλαος, υιός Αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ έκ Σερρών, Ορθοδόξου, καί τής φυσικής αύτοΰ μητρός Blanche Poupard, Καθολικής. Άνάδ.: Νικόλαος Λόαιπας εκ Πρεβέζης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 73, ήμερ. γεν. 10/23 Νοεμβρίου 1903, ήμερ. βαπτ. 10/23 Μαΐου Αλέξανδρος, υιός φυσικός τοΰ5αθανασίου Γ. Πολομίδου, έπιπλοποιοϋ εκ Σερρών, καί τής φυσικής αύτοϋ μητρός Blanche Poupart, Καθολικής. Άνάδ.: Ιωάννης Κ. Κελεντζιάδης, έπιπλοποιός έκ Βάρνης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Π. Λογοθέτης. 7 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 108, ήμερ. γεν. 26/11 Νοεμβρίου 1901, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου 'Ελένη θυγάτηρ Δημητρίον Χη Μιχαήλ, Ορθοδόξου, Έλληνος υπηκόου έκ Θεσσαλονίκης, ύπαλλήλου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοΰ Μαγδαληνής Δ αμιανης, Καθολικής, Ίταλίδος έκ Πίνια (San-Remo). Άναδ.: Μάρκος Γιαννόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Κωνσταντινουπόλεως, πρώην δημόσιος υπάλληλος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 8 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 109, ήμερ. γεν. 12/15 Οκτωβρίου 1902, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθ. 7]. Άνάδ.: Χρυσάνθη I. Ρονσσάκη, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Πειραιώς. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 9 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 110, ήμερ. γεν. 8/21 Μαΐου 1907, ήμερ. βαπτ. 2/15 Δεκεμβρίου Ελισάβετ, τέκνον τών αύτών προηγουμένων γονέων [Βλ. άριθμ. 7]. Άνάδ.: Γεώργιος Τσαουσσάκης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Αθηνών, ήλεκτρομηχανικός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 10 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. γεν. 9/22 Νοεμβρίου 1907, ήμερ. βαπτ. 17/30 Δεκεμβρίου Χρηστός, υίός φυσικός Σιμόν Γαβριηλάκη, Ορθοδόξου Έλληνος έξ Αθηνών, ίατροΰ, καί τής Δεσποίνης Σ. Γέροντα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έξ Αθηνών. Άνάδ.: Μαρία Σ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 5 6

5 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 33, αΰξ. άριθ. 124, ήμερ. γεν. 1/14 Σεπτεμβρίου 1908, ήμερ. βαπτ. 8/21 Οκτωβρίου Παναγιώτης, υίός Δη μητριόν Π. Γεννήματα, Ορθοδόξου Έλληνος έκ Κοντηφάρεως, δήμου Λεύκτρου, νομοϋ Λακωνίας, ιατρού, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης, το γένος Κανταρτζή, έκ Βόλου: Άνάδ.: Γεώργιος Γεωργιάδης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σερρών Μακεδονίας, ιατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 12 Σελ. χφ. 39, αΰξ. άριθ. 143, ήμερ. γεν. 28/11 Μαΐου 1910, ήμερ. βαπτ. 4/17 Ιουλίου Γεώργιος, υίός Κωνσταντίνου Δ. Κοκκαλένιου, Ορθοδόξου, Οθωμανού ύπηκόου έκ Καστοριάς, σισυροποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Αικατερίνης Γ. Τερζάκον, έκ Καστοριάς. Άνάδ.: Δημητριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 13 Σελ. χφ. 40, αΰξ. 148, ήμερ. γεν. 22/5 Δεκεμβρίου 1905, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Άνδρέας, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Blanche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Νικηφόρος Π. Ραπτόπονλος, Ορθόδοξος έκ Βασιλικού τής Θράκης, λεπτουργός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 14 Σελ. χφ. 40, αΰξ. άριθ. 149, ήμερ.γεν. 6/19 Ιουνίου 1907, ήμερ. βαπτ. 10/23 Οκτωβρίου Ιωάννης, τέκνον Αθανασίου Γ. Πωλομίδου, Ορθοδόξου, ύπηκόου Οθωμανού έκ Σερρών, έπιπλοποιοϋ, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Bianche Poupard, Ρωμαιοκαθολικής έκ Παρισίων. Άνάδ.: Παυλίνα Α. Τριποδοποΰλου, Ορθόδοξος έκ Κωνσταντινουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 15 Σελ. χφ. 43, αΰξ. άριθ. 163, ήμερ. γεν. 31/13 Ιουνίου 1911, ήμερ. βαπτ. 3/16 Ιουλίου Νέστωρ, υίός Κωνσταντίνου Νέστορος, Ορθοδόξου 'Έλληνος έίς Άδριανουπόλεως, ράπτου, καί τής νομίμου συζύγου αύτοϋ Μαρίας τό γένος Tretta, Ρωμαιοκαθολικής έκ Τεμισβάρης. Άνάδ.: Χρίστος Δ. Μιτσόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Δοϊράνης, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης

6 186 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 16 Σελ. χφ. 45, αύξ. άριθ. 171, ήμερ. γεν. 14/27 Οκτωβρίου 1911, ήμερ. βαπτ. 7/20 Δεκεμβρίου Σουλτάνα, θυγάτηρ Ήλία Ν. Ζέρβα, Ορθοδόξου Χριστιανού, Οθωμανού υπηκόου έκ Καστορίας, γουναρα, καί της νομίμου συζύγου αυτού Γλυκερίας, τό γένος Α. Φαρδελλά, Ορθοδόξου Χριστιανής έκ Καστορίας. Άνάδ.: Χρίστος Π. Λίτσκας, Ορθόδοξος Χριστιανός εκ Καστορίας, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 17 Σελ. χφ. 49, αύξ. άριθ. 188, ήμερ. γεν. 7/19 Ιουλίου 1872, έν Μοναστηρίφ Μακεδονίας, ήμερ. βαπτ. 24 Σεπτεμβρίου 7 8 /βρίου 1912, έν Παρισίοις. Μαρία, θυγάτηρ Μεμετ Σαΐθ, στρατιωτικού, καί τής συζύγου αυτού Φατμας- Μεχριμπιάν, άμφοτέρων Οθωμανών. Άνάδ.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Χρυσουπόλεως, Μάγειρος. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης. 18 Σελ. χφ. 50, αύξ. άριθ. 190, ήμερ. γεν. 15/28 Φεβρουάριου 1912, έν Παρισίοις, ήμερ. βαπτ. 28/10 Νοεμβρίου 1912, έν Παρισίοις. Γεώργιος, υιός Βασιλείου Γ. Σκαπέρδα, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου αυτού Μαρίας, τό γένος Κ. Δάγκανα, Ορθοδόξου Έλληνίδος έκ Καστορίας. Άνάδ.: Νικόλαος Άθ. Δέλλης, Ορθόδοξος Έλλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 19 Σελ. χφ. 51, αύξ. άριθ. 192, ήμερ. γεν. 10/23 Απριλίου 1912, ήμερ. βαπτ. 8/21 Δεκεμβρίου Κωνσταντίνος, υιός Γεωργίου Κ. Κόντου, Ορθοδόξου "Ελληνος έκ Καστορίας, δερματεμπόρου, καί τής νομίμου συζύγου Μαρίας τό γένος Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολικής, Γαλλίδος έκ Montmireyle Château. Άνάδ.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. B'. LIVRE DE MARIAGES 16/29 Άπριλ. -22/4 Αύγ Σελ. χφ. 8, αύξ. άριθ. 38, ήμερ. τελέσ. γάμου 2/15 Σ/βρίου Ιωάννης Θεοδώρου Μαυρίδης έκ Σερρών ράπτης, έτων 31, καί Βέρθα, τό γένος Labrousse, Γαλλίς Καθολική, έτων 28. Παράν.: Δημήτριος Βαίτσης, Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 20

7 Μακεδόνες στό Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. τελέσ. γάμου 31 /13 Σεπτεμβρίου Δημήτριος Χη Μιχαήλ, υπήκοος Έλλην Ορθόδοξος, υπάλληλος έκ Θεσσαλονίκης, έτων 42, [καί] Μαγδαλψή Δαμιάνη, Ίταλίς υπήκοος, Καθολική Ρωμαία εκ Πίνια (San- Remo) έτων 25. Παράν.: Ευάγγελος Γρηγορόγλου, Ορθόδοξος έκ Θεσσαλονίκης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 22 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 54, ήμερ. τελέσ. γάμου 30/12 Ιουνίου Αθανάσιος Γεωργίου Πωλομίδης έκ Σερρών (Βεζνίκο), έπιπλοποιός, Ορθόδοξος, υπήκοος όθωμανός, έτων 31, [καί] Bianche Poupard, Ρωμαία Καθολική έκ Παρισίων, έτων 22. Παράν.: Νικόλαος Γρίβας έκ Βόλου, Ζαχαροπλάστης. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 23 Σελ. χφ. 16, αΰξ. άριθ. 70, ήμερ. τελέσ. γάμου 14/27 Ιανουάριου Πέτρος Ν. Δερματόπονλος, Ορθόδοξος "Ελλην, έκ Βάρνης τής Βουλγαρίας, ράπτης έτων 30 [καί] Αμβροσία S. Delancret, Καθολική τό θρήσκευμα, έξ Avrolles τής Γαλλίας, έτων 39. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορίου, "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης. Ίερεύς: Άρχιμ. 24 Σελ. χφ. 20, αΰξ. άριθ. 88, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Ιουνίου Αναστάσιος Κ. Άδοσίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Πριγκίπων Κων/πόλεως, δημοσιογράφος, έτων 33, [καί] "Ελλη Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: Χρηστός Χατζηλάζαρος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, κτηματίας. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 25 Σελ. χφ. 21, αΰξ. άριθ. 91, ήμερ. τελέσ. γάμου 19/1 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλένιος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, γούναρης [sic], έτων 26, [καί] Αίκατερίνα Γεωργίου Τερζάκου, Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 18. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος, έκ Καστοριάς, γούναρης [sic]. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 26 Σελ. χφ. 22, αΰξ. άριθ. 98, ήμερ. τελέσ. γάμου 13 /26 Ιουλίου Χρηστός X. Χορτόπουλος, Ορθόδοξος, Όθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυρο-

8 188 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης ποιος, έτών 34, καί "Αννα A. Schneider, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, ετών 22. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, "Ορθόδοξος, "Οθωμανός υπήκοος έκ Καστοριάς, σισυροποιός. 'Ιερεύς: "Αρχιμανδρίτης 27 Σελ. χφ. 25, αΰξ. άριθ. 111, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Μαΐου Ιωάννης Α. Στέλλιος, "Ορθόδοξος Έλλην έκ τής νήσου Ρόδου, έμποροϋπάλληλος, έτών 22 καί Ιωάννα Π. Saint-Loup, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, ετών 23. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, "Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 28 Σελ. χφ. 26, αΰξ. άριθ. 112, ήμερ. τελέσ. γάμου 20/3 Ιουνίου Σταϋρος Π. Παπά Δημητρίον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Δαμάσου τής Ελλάδος, ράπτης έτών 22, [καί] Αλεξανδρινή S. Argence, Χριστιανή Καθολική έκ Παρισίων, έτών 28. Παράν.: Α.Φωτιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έξ Άνσελίτσης τής Μακεδονίας, οφθαλμίατρος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 29 Σελ. χφ. 28, αΰξ. άριθ. 127, ήμερ. τελέσ. γάμου 29/12 Δεκεμβρίου Γεώργιος Θ. Τσανάς, Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός, έτών 34, [καί] Μαρία "Ελλά Ditze, Χριστιανή Διαμαρτυρομένη έκ Λειψίας τής Σαξωνίας, έτών 26. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας, Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστοριάς, σισυροποιός. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 30 Σελ. χφ. 30, αΰξ. άριθ. 136, ήμερ. τελέσ. γάμου 16/29 Αύγούστου Δημήτριος Α. Κουλούρης, Ορθόδοξος "Ελλην, κατοικοδημότης Ζάραχος νομού Λακεδαίμονος, ράπτης, έτών 34 [καί] Γεωργία Βαρδιάνα Γ. "Εβερετ, ύπήκοος Άγγλίς έκ Κερκύρας, Ρωμαιοκαθολική, έτών 26. Παράν.: Αριστοτέλης Γρηγορών, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Στρωμνίτσης τής Μακεδονίας, ράπτης. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης 31 Σελ. χφ. 31, αΰξ. άριθ. 141, ήμερ. τελέσ. γάμου 7 /20 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος Ε. Χαραλαμπίδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Σμύρνης, ήλεκτρομηχανικός, έτών 24 [καί] Σοφία Ιάκωβον Ταρνοπόλ.σκη, Χριστιανή Ορθόδοξος, Ρωσίς ύπήκοος έξ Οδησσού, έτών 27. Παράν.: Δημήτριος Γ. Σκαπέρδας

9 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) 189 Ορθόδοξος, Οθωμανός υπήκοος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 32 Σελ. χφ. 32, αϋξ. άριθ. 145, ήμερ. τελέσ. γάμου 8/21 Νοεμβρίου Κωνσταντίνος X. Βαϊανός, Ορθόδοξος Έλλην έκ Σύλλης τής επαρχίας Ίκονίου, ιατρός, ετών 29, [καί] Ειρήνη Κ. Χατζηλαζάρου, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 27. Παράν.: "Ελλη Α. Άδοσίδον, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης καί Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, σπουδαστής του δικαίου. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 33 Σελ. χφ. 33, αϋξ. άριθ. 149, ήμερ. τελέσ. γάμου 17/30 Απριλίου Λάμπρος Γ. Νάντσιον, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, σισυροποιός, έτων 29, [καί] 'Ελένη Εναγ. Χαραλαμπίδον, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Σμύρνης, έτων 23. Παράν.: Δημήτριος Σκαπέρδας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, σισυροποιός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης. 34 Σελ. χφ. 36, αϋξ. άριθ. 159, ήμερ. τελέσ. γάμου 21 /4 Οκτωβρίου Χρηστός Ν. Γήτσος, Χριστιανός Ορθόδοξος, ύπήκοος Οθωμανός έκ Καστορίας, έμπορος, έτων 30, [καί] Θωμαις Αναστασίου, Χριστανή Ορθόδοξος έκ Καστορίας, έτων 19. Παράν.: Θωμάς Κ. Καλογιάννης, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Καστορίας, όδοντοϊατρός. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 35 Σελ. χφ. 39, αϋξ. άριθ. 172, ήμερ. τελέσ. γάμου 26/8 Αύγούστου Φιλώτας Κ. Χατζηλαζάρον, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Θεσσαλονίκης, δημότης Πειραιώς, είσοδηματίας, έτων 26 [καί] ΓαβριηλΙς Αεμούρ, Ρωμαιοκαθολική έκ Gespimsart του νομού Ardennes, έτων 26. Παράν.: Ευστράτιος Χρ. Άθανασιάδης, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Μυτιλήνης, συγγραφεύς. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης 36 Σελ. χφ. 41, αϋξ. άριθ. 181, ήμερ. τελέσ. γάμου 18/1 Δεκεμβρίου Πλούταρχος Απ. Νικολαιδης, Ορθόδοξος, Οθωμανός ύπήκοος έκ Ταταούλων, είσοδηματίας, έτων 24 [καί] Μαρία Σαϊθ Ορθόδοξος έκ Μοναστηριού Μακεδονίας, έτων 39. Παράν.: Αλέξανδρος Κ. Κάλφας, Χριστιανός Ορθόδοξος έκ Χρυσουπόλεως. 'Ιερεύς: Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Πετσάλης.

10 190 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης 37 Σελ. χφ. 41, αΰξ. άριθ. 182, ήμερ. τελέσ. γάμου 5/18 Δεκεμβρίου Γεώργιος Κ. Κοντού, Ορθόδοξος Έλλην εκ Καστοριάς, δερματέμπορος, έτων 25, [καί] Μαρία Α. Βουρδών, Ρωμαιοκαθολική Γαλλίς έκ Montmirey-le Château, έτων 30. Παράν.: Κωνσταντίνος Δ. Κοκκαλενιος, Ορθόδοξος "Ελλην έκ Καστορίας, δερματέμπορος. Ίερεύς: Αρχιμανδρίτης ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE. Γ'. LIVRE DE DÉCÈS 25 Φεβρ Άπρ Σελ. χφ. 4, αΰξ. άριθ. 25, ήμερ. θαν. 18/30 Δεκεμβρίου 1897, ήμερ. κηδείας 19/31 Δεκεμβρίου Θεμιστοκλής Δ. Αρμός, έκ Σερρών, Φαρμακοποιός, έτων 51. Αιτία θαν.: έκ πνευμονίας. Άπέθανε καί έτάφη έν Lazarches. Ίερεός: Άρ[χιμανδρίτης] Π. Λογοθέτης. 39 Σελ. χφ. 5, αΰξ. άριθ. 26, ήμερ. θαν. 24 /8 Μαρτίου 1898, ήμερ. κηδείας 26/10 Μαρτίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμας, έκ Θεσσαλονίκης, έτων 58. Αιτία θαν.: κεραυνοβόλος αποπληξία. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν St. Ouen. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 40 Σελ. χφ. 8, αΰξ. άριθ. 53, ήμερ. θαν. 22/3 Σ/βρίου 1900, ήμερ. κηδείας 26/6 Σ/βρίου Ήλίας Γιάντσος, έκ Μακεδονίας, έτων 27. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έτάφη έν τφ νεκροταφείφ Ivry. 'Ιερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης. 41 Σελ. χφ. 10, αΰξ. άριθ. 64, ήμερ. θαν. 8 /21 Απριλίου 1901, ήμερ. κηδείας 14/27 Απριλίου Εμμανουήλ Σταύρου, έκ Βερροίας (Μακεδονία), έτων 29. Αίτ. θαν.: δολοφονηθείς Έκηδεύθη έν τή έκκλησία. έτάφη έν Bagneux. 'Ιερεύς: [δέν άναφέρεται]. 42 Σελ. χφ. 11, αΰξ. άριθ. 72, ήμερ. θαν. 22/4 Φεβρουάριου 1902, ήμερ. κηδείας 24/6 Φεβρουάριου Κωνσταντίνος Τσονλκας, έκ Μακεδονίας, ράπτης, έτων 36. Αίτ. θαν.: φθυσικός. Έτάφη έν τω νεκροταφείφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Π. Λογοθέτης.

11 Μακεδόνες στο Παρίσι ( ) Σελ. χφ. 18, αυξ. άριθ. 106, ήμερ. θαν. 12/25 Ιουλίου 1905, ήμερ. κηδείας 15/28 Ιουλίου Διονύσιος Ιωάννον Μήλιος, Ορθόδοξος εκ Βοβοστίτζης (Γεμιτζέ) έν Μακεδονίμ, υπάλληλος σιδηροδρόμου, έτων 27. Αΐτ. θαν.: φθίσις. Έκηδεύθη έν τφ νοσοκομείφ Lariboisière καί έτάφη έν τφ κοιμητηρίω Pantin, Ίερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γ[ερμανός] Β[ασιλάκης], 44 Σελ. χφ. 27, αυξ. άριθ. 154, ήμερ. θαν. 20/2 Νοεμβρίου ήμερ. κηδείας: Έτάφη άνευ κηδείας μή είδοποιηθέντος του ίερέως: Νικόλαος Γ. Βελλίδης Ορθόδοξος Έλλην έκ Κασσάνδρας τής Μακεδονίας, σπογγαλιεύς, έτων 30. Αίτ. θαν.: παράλυσις. Άπέθανε έν Maison Départemantale de Nanterre, ένθα καί έτάφη. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 45 Σελ. χφ. 31, αυξ. άριθ. 173, ήμερ. θαν. 26/8 Φεβρουάριου 1910, ήμερ. κηδείας: 28/10 Φεβρουάριου Μαρία Σοφ. Γκαρπολά, Ορθόδοξος Έλληνίς έκ Θεσσαλονίκης, έτων 35, Αίτ. θαν.: έκ περιπνευμονίας. Έκηδεύθη έν τή εκκλησία έτάφη έν κοιμητηρίφ St. Ouen. 'Ιερεύς: Ά[ρχιμανδρίτης] Γερμανός] Βασιλάκης. 46 Σελ. χφ. 32, αυξ, 183, ήμερ. θαν. 24/6 Ίανουαρίου 1911, ήμερ. κηδείας 26/8 Ίανουαρίου Ιωάννης Γ. Μενεξές. Ορθόδοξος 'Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, μαθητής Σχολής Αρχιτεκτονικής, έτων 19. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως. Έκηδεύθη έν τή έκκλησία- έτάφη έν κοιμητηρίφ Montrouge 'Ιερεύς: Άρχιμ. 47 Σελ. χφ. 33, αυξ. άριθ. 188, ήμερ. θαν. 24/9 Μαρτίου 1911, ήμερ. κηδείας 27/12 Μαρτίου Άργύριος Βαβακαρόπουλος, Ορθόδοξος Έλλην έκ Θεσσαλονίκης, ράπτης, έτων 47. Αίτ. θαν.: εκ φθίσεως τοϋ λάρυγγος. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ Pitié' έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. 'Ιερεύς: Άρχιμ. 48 Σελ. χφ. 36, αυξ. άριθ. 203, ήμερ. θαν. 18 /31 Δεκεμβρίου 1911, ήμερ. κηδείας 21/3 Ίανουαρίου Αναστασία Χριστοδούλου Πάππω, Χριστιανή Ορθόδοξος έκ Καστοριάς, έτων 14. Αίτ. θαν.: έκ φθίσεως έντέρων. Έκηδεύθη έν νοσοκομείφ έτάφη έν κοιμητηρίφ Bagneux. Ίερεύς: Άρχιμ. Γερμανός Βασιλάκης.

12 192 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης II. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Abbot Γεώργιος, 2. Abbot Μαρία-Έλίζα-Εύγενία, 2. Abbot Νέλσων, 2. Άδοσίδου Έλλη, 32. Αναστασίου Θωμαΐς, 34. "Αρμός Θεμιστοκλής, 38. Βαβακαρόπουλος Άργύριος, 47. Βελλίδης Νικόλαος, 44. Γεωργιάδης Γεώργιος, 11. Γήτσος Χρηστός, 34. Γιάντσος Ήλίας, 40. Γκαρπολά Μαρία, 10, 45. Γρηγορίου Αριστοτέλης, 23, 27, 30, 31. Γρηγορόγλου Εύάγγελος, 21. Δάγκανα Μαρία (σύζυγος Σκαπέρδα Βασιλείου) 18. Δέλλης Νικόλαος, 18. Ζέρβα Γλυκερία (τό γένος Φαρδέλλα), 16. Ζέρβα Σουλτάνα, 16. Ζέρβας Ήλίας, 16. Καλογιάννης Θωμάς, 34. Κάλφας Αλέξανδρος, 17, 36. Κανατζούλης Αθανάσιος, 1. Κανατζούλης Κωνσταντίνος, 1. Κοκκαλένιος Γεώργιος, 12. Κοκκαλένιος Κωνσταντίνος, 12, 19, 25, 37. Κόντου Γεώργιος, 19, 37. Κόντου Κωνσταντίνος, 19. Λίτσκας Χρίστος, 16. Μαυρίδης Ιωάννης, 20. Μενεξές Ιωάννης, 46. Μήλιος Διονύσιος, 43. Μιτσόπουλος Χρίστος, 15. Νάντσιος Λάμπρος, 33. Παίτσος Ήλίας, 3. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου Παίτσου "Αννα, 3. Παλαμάς Γρηγόριος, 39. Πάππω Αναστασία, 48. Πλουμίδης Αθανάσιος1, (βλ. καί Πολομίδης καί Πωλομίδης), 4. Πλουμίδης Γεώργιος, 4. Πολομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πωλομίδης), 5, 6. Πολομίδης Αλέξανδρος, 6, 5, 6. Πολομίδης Νικόλαος, 5. Πωλομίδης Αθανάσιος, (βλ. καί Πλουμίδης καί Πολομίδης), 13, 14, 22. Πωλομίδης Άνδρέας, 13. Πωλομίδης Ιωάννης, 14. Σκαπέρδα Μαρία, (τό γένος Δάγκανα). 18. Σκαπέρδας Βασίλειος, 18. Σκαπέρδας Γεώργιος, 18. Σκαπέρδας Δημήτριος, 12, 25, 26, 29, 33. Σταύρου Εμμανουήλ, 41. Τερζάκου Αικατερίνη, 12, 25. Τσάνας Γεώργιος, 29. Τσούλκας Κωνσταντίνος, 42. Φαρδέλλα Γλυκερία, (σύζυγος Ζέρβα Ήλία), 16. Φωτιάδης Α., 28. Χατζηλαζάρου Είρήνη, 32. Χατζηλαζάρου Έλλη, 24. Χατζηλαζάρου Φιλώτας, 32, 35. Χατζηλαζάρου Χρηστός, 24. Χατζημιχαήλ Δημήτριος, 7, 21, βλ. καί 8, 9. Χατζημιχαήλ Ελένη, 7. Χατζημιχαήλ Ελισάβετ, 9. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, 8. Χορτόπουλος Χρηστός, 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ 1. Ό Πλουμίδης ή Πολομίδης ή Πωλομίδης Αθανάσιος είναι τό ίδιο πρόσωπο. Είναι ό σύζυγος τής Poupard ή Poupart Blanche. Οί υπόλοιποι (δηλ. ό Πλουμίδης Γεώργιος, ό Πολομίδης Αλέξανδρος, ό Πολομίδης Νικόλαος, ό Πωλομίδης Άνδρέας καί ό Πωλομίδης Ιωάννης) είναι παιδιά τους.

13 RÉSUMÉ Constantin Papoulidis, Macédoniens à Paris entre les années L auteur publie des extraits tirés des registres de l Église Orthodoxe Grecque à Paris «St. Etienne» : l.l i v r e de Baptêmes, 2. Livre de Mariages, 3. Livre de Décès, qui nous donnent des renseignement sur 64 Grecs d origine macédonienne entre les années ; ces Macédoniens sont pour la plupart originaires de Kastoria, de Serres et de Thessalonique. Cette source servira à mieux connaître l élément grec de Macédoine, présent à cette époque-là à Paris, et contribuera aux recherches faites sur l histoire de l hellénisme de «diaspora». 13

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΛΩΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤ. Ε.Σ.Υ. 1/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Ε.Φ.Ο.Τ. Πασχάλης Βασίλειος

Εκπρόσωπος Ε.Φ.Ο.Τ. Πασχάλης Βασίλειος ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 1 1A ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΟΥ 284 272 556 28 22 2 1D ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 279 277 556 22 32 3 6D ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 277 275 552

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων Αριθ. Πρωτ.:... Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων ιαγωνισµός : 1/170M/ / 25/5/2007 Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Ειδικότητα : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 78η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 78/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 58 6 ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΙΓΚΛΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 58 6 ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΙΓΚΛΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 91 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 91 3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Δ/ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 4 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής»

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Γρηγόρης Καλτσάς Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ

ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16ΗΣ ΟΚΤ.&ΚΑΚΑΡ 2229038723 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27-29 2221400145-2221090970-6937348843

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα