ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας"

Transcript

1 Γ Ί) ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας ύπό Michel Sivignon Εις τό παρόν τεύχος τής Έπιθεωρήσεώς μας παρουσιάζομεν ώρισμένας όψεις τής ανθρωπογεωγραφίας τής Ελλάδος. Με τήν ευκαιρίαν αυτήν, νομίζομεν ότι θά είναι χρήσιμοι διά τον άναγνώστην μερικαί γενικαί γνώσεις, ώς καί σκέψεις εις τάς όποιας κατελήξαμεν διά των ερευνών μας έπί τοϋ θέματος αύτοϋ. τό γεωγραφικόν τοπίον Ή άνθρωπογεωγραφία ένεφανίσθη είς τήν αρχήν ώς άποκλειστικώς περιγραφική έπιστήμη, παρέμεινε δέ κατά μέγα μέρος τοιαότη μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 19ου αίώνος. Άπητεΐτο τότε να περιγραφοϋν, διά τάς άνάγκας των Ευρωπαίων ή των Αμερικανών, αί μακριναί καί μυστηριώδεις ακόμη περιοχαί αί όποϊαι συνεχώς άνεκαλύπτοντο. Μετά τήν πρώτην φάσιν, ή έπιστήμη αυτή είσήλθεν εις τό στάδιον τής ερμηνείας. Είς τήν Γαλλίαν, ιδρυτής τής ανθρωπογεωγραφίας ύπήρξεν ό Paul Vidal de la Blache.1 Ούτος ώρισε τήν έπιστήμην αύτήν ώς «περιγραφήν καί ερμηνείαν τών τοπίων». Αλλά ό όρος τοπίον κατά τόν Vidal de la Blache έχει μίαν έννοιαν αρκετά ίδιόμορφον: είναι τό περιβάλλον έντός τοϋ όποιου διαβιοΐ μία άνθρωπίνη κοινότης. Τό γεωγραφικόν αυτό τοπίον είναι δυνατόν νά προσεγγίζη πολύ εν τοπίον φυσικόν: πρόκειται δι όλας έκείνας τάς περιοχάς όπου οί καταναγκασμοί τοϋ περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως ισχυροί καί αί άνθρώπιναι ομάδες ιδιαιτέρως όλιγάριθμοι ή τεχνολογικώς πτωχαί. Εις τήν κατηγορίαν αύτήν άνήκουν τά δάση τοϋ Ισημερινού, πολλαί τροπικαί έρημοι, αί παγωμέναι έρημοι τής Αρκτικής ή τής Ανταρκτικής. 'Ως έπί τό πλεΐστον, όμως, ή άνθρωπογεωγραφία, έξ όρισμοϋ, έξετάζει τοπία μεταμορφούμενα ύπό τοϋ ανθρώπου ή, όπως λέγουν οί Γερμανοί, «τοπία πολιτισμικά» (Kulturlandschaft). Ύπ αύτήν τήν έννοιαν, δυνάμεθα νά όμιλώμεν διά τοπία άστικά, βιομηχανικά, γεωργικά ή αγροτικά. Μέ αύτόν τόν ορισμόν, συνεπώς, τό τοπίον είναι δεδομένον σύνθετον. Ουτω, εν τοπίον αστικόν, ώς π.χ. τών Αθηνών, είναι δυνατόν νά άναλυθή είς σειράν στοιχείων: ή τοποθεσία όπου έχει κτισθή ή πόλις, μετά τών όρεινών της περιχαρακωμάτων (συνόρων) καί τών λόφων οί όποιοι διεδραμάτισαν τόσον σημαντικόν ρόλον είς τήν άνάπτυξίν της ή θέσις τής πρωτευούσης έντός τής περιοχής της, δηλαδή τό «άνοιγμά» της προς τήν θάλασσαν, καθώς καί αί δίοδοι έπικοινωνίας (διάσελα) προς Βορράν, προς τά Μεσόγεια, προς τήν Πελοπόννησον (ύπό εύρυτέραν έννοιαν, ή θέσις τής πρωτευούσης έντός τής έλληνικής έπικρατείας καί άκόμη έντός τής ανατολικής Μεσογείου)- 1. Βλέπε είδικώτερον τό εργον του Principes de géographie humaine, Paris 1922.

2 :Επιϋεώρησις Κοινωνικών Ερευνών τρίτον τρίμηνον 1969 ή έπίδρασις τοΰ κλίματός της: από αυτήν έξαρτάται μερικώς ή μορφή των οικημάτων έξ άλλου, τό ξηρόν κλίμα απαιτεί πολυέξοδα έργα διά τήν ΰδρευσιν τής πόλεως τέλος, ή μορφή τών διαφόρων συνοικιών της, ή οικονομική των λειτουργία, ή κοινωνική σύνθεσις του πληθυσμού των1 ερμηνεύονται εκ του άστικοϋ αύτοΰ τοπίου. Κάθε τοπίον είναι βεβαίως μοναδικόν. Ή άνθρωπογεωγραφία όμως, ώς καί αί λοιπαί επιστήμαι, χρησιμοποιεί τήν μέθοδον ή οποία άγει εκ του ειδικού είς τό γενικόν. Άπησχολήθη, συνεπώς, ή ανθρωπογεωγραφία μέ τήν κατάταξιν τών τοπίων εις διαφόρους τύπους, συγκρίνουσα αυτά όσον αφορά εις τήν μορφήν καί τήν γένεσίν των. Κατ αυτόν τόν τρόπον, διακρίνομεν διαφόρους τύπους μεσογειακών τοπίων. Ό πλέον γνωστός ίσως είναι τό τοπίον τής huerta, τό όποιον άποτελοϋν αί αρδευόμενοι μεσογειακοί πεδιάδες αί αφιερωμένοι είς δενδρώδεις καλλιέργειας ή είς λαχανικά. Είς τήν Ελλάδα, τόσον ή Μεσσηνιακή πεδιάς όσον καί ή Άργολική, καθώς καί ή παραλιακή ζώνη ή οποία εκτείνεται άπό τής Κορίνθου μέχρι τών Πατρών, είναι huertas, χωρίς όμως αυτό νά σημαίνη ότι δεν παραλλάσσουν. Εν εκ τών καθηκόντων τής ανθρωπογεωγραφίας είς τήν Ελλάδα θά είναι ακριβώς ή άπογραφή καί ή κατάταξις τών αγροτικών τοπίων, ή σύγκρισίς των προς τά τοπία τής Μεσογείου εν γένει καί τής Βαλκανικής Χερσονήσου είδικώτερον. Ή άνάλυσις ένός γεωγραφικού τοπίου δέν είναι μόνον στατική διότι ολόκληρον τό τοπίον εμφανίζει τά χαρακτηριστικά τής γενέσεως καί, είς ώρισμένον βαθμόν, τής μελλοντικής του έξελίξεως. Ας λάβωμεν ώς παράδειγμα ορεινόν τοπίον τής βορείου Πίνδου. Έδώ, ή περιγραφή μόνον τής μορφής τοΰ άναγλύφου, τής χλωρίδας, τής έκμεταλλεύσεως τής βλαστήσεως υπό τών ανθρώπων δέν έπαρκεΐ. Ή σύνθεσις έκάστης φυτοκοινωνίας δίδει μίαν εικόνα τής δυναμικής τοΰ τοπίου: τό άνώτατον όριον εμφανίσεως τής όξυάς, παραδείγματος χάριν, δέν αντιστοιχεί προς τό φυσικόν άνώτατον όριον τής ζώνης της, αλλά προς εκείνο τό όποιον θέτει είς αυτήν ή ύπερβολική έπέκτασις τών βοσκοτόπων εκ τών υψηλών περιοχών. Ή έξάπλωσις, επίσης, τής πτέριδος έκφράζει τάς δυσμενείς συνέπειας τής ληστρικής βοσκήσεως. Είναι λοιπόν δυνατόν, βάσει τών ανωτέρω παρατηρήσεων, νά προσδιορίσωμεν κατά πόσον εν τοιοΰτο φυτικόν τοπίον εύρίσκεται εν ΐσορροπίμ, είς πρόοδον ή βαίνει προς παρακμήν. Ή άνάλυσις αυτή προϋποθέτει, εκ μέρους τοΰ γεωγράφου, γνώσιν τών μεθόδων καί συμπερασμάτων τών συγγενών έπιστημών, τόσον τών άσχολου- 1. Βλέπε Guy Burgel, «Δομικά χαρακτηριστικά τοϋ πολεοδομικοϋ συγκροτήματος Αθηνών», είς περιοδικόν Κοινωνιολογική Σκέψη, τεύχος 2, Άθήναι μένων μέ τό φυσικόν περιβάλλον: γεωλογίαν, βιογεωγραφίαν, κλιματολογίαν, όσον καί τών ασχολούμενων μέ τόν άνθρωπον: ιστορίαν, οικονομικήν, κοινωνιολογίαν. Ύπ αυτήν τήν έννοιαν, ή ανθρωπογεωγραφία είναι συνθετική επιστήμη. ή ανθρωπογεωγραφία είναι επιστήμη συνθετική Ή άνθρωπογεωγραφία είναι έπιστήμη συνθετική, διότι καί τό περιβάλλον όπου διαβιοϊ μία άνθρωπίνη κοινότης αποτελεί σύνθεσιν. «Έχομεν ανάγκην προστασίας εκ τοΰ ψύχους αύτό όμως δέν αποκλείει τήν άνάγκην νά προστατευθώμεν, συγχρόνως, έκ τής πείνης, τών λύκων ή τών χιονοστιβάδων.»2 Ή κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ, ή έκλογή τής τοποθεσίας τών χωρίων, ή σύνθεσις τών άγροτικών δραστηριοτήτων έξαρτώνται έξ όλων τών στοιχείων τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος συγχρόνως, άλλά καί έκ πλήθους άλλων παραγόντων. Διά τόν λόγον αυτόν, είς γενικός γραμμάς, ή άνθρωπογεωγραφία άσχολεΐται μέ διπλήν σειράν αιτίων: αίτια όφειλόμενα είς τήν φύσιν καί αίτια όφειλόμενα εις τήν υπό μελέτην κοινωνικήν ομάδα. Είς τήν Γαλλίαν, κατά παράδοσιν, δέν ύφίσταται, είς τήν παιδείαν τοΰ γεωγράφου, διαχωρισμός μεταξύ φυσικής γεωγραφίας καί ανθρωπογεωγραφίας ή μία συνοδεύει άπαραιτήτως τήν άλλην. Ή γεωμορφολογία, ή κλιματολογία, ή βιογεωγραφία είναι συνεπώς αί πλέον γειτονικά! καί οίκεΐαι έπιστήμαι εις τόν άσχολούμενον μέ τήν ανθρωπογεωγραφίαν. Αυτό όμως δέν σημαίνει ότι ή πορεία τής ανθρωπογεωγραφίας κατευθύνεται πάντοτε κατά τό γνωστόν σχήμα, έκ τής μελέτης τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος είς τήν μελέτην τών τρόπων διευθετήσεώς του, ή ότι στηρίζεται μόνον έπί τής σχέσεως αίτιότητος ή οποία συνδέει τήν πρώτην προς τήν δευτέραν. Ή έπιθυμητή πορεία είναι ή άντίστροφος. Τό βασικόν δεδομένον είναι άναμφισβητήτως ή γενική κατανομή τών ανθρώπων. 'Απλούσταται όμως παρατηρήσεις όδηγοΰν είς τό συμπέρασμα ότι ή φυσική γεωγραφία είναι τελείως άνεπαρκής νά τό έρμηνεύση. Παραδείγματος χάριν, τό δέλτα τοΰ Άμαζονίου δέν κατοικεΐται, ενώ τοΰ Γάγγη είναι πυκνοκατοικημένον, παρ όλον ότι καί τά δύο εύρίσκονται υπό παρόμοια κλίματα καί διαθέτουν παραπλήσιας φυσικάς δυνατότητας. Είς τό ίδιον γεωγραφικόν πλάτος καί μέ πλουτοπαραγωγικάς πηγάς τής αυτής σημασίας, ή Φινλανδία καί ή Αλάσκα συντηρούν 10 κατοίκους κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον ή πρώτη καί ολιγώτερον τοΰ ενός ή δευτέρα. Όμοίως διά νά έπανέλθωμεν είς τά μεσογειακά πλαίσια ή Κρήτη παρουσιάζει πυκνότητα πληθυσμοΰ τής τάξεως τών Ρ. Georgε, La géographie active: Problèmes, doctrine et méthode, σ. 11.

3 άπό το περιεχόμενον καί τας μεθόδους τής ανθρωπογεωγραφίας κατοίκων κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, ένώ ή Σικελία των 200. Επομένως, αί άντίστοιχοι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί τοϋ εδάφους καί του υπεδάφους δεν άρκοϋν διά νά έξηγήσουν τοιαύτην άνισότητα. Πρέπει νά έπικαλεσθώμεν έν προκειμένφ τήν κοινωνιολογίαν καί τήν ιστορίαν. Ό γεωγράφος δεν πρόκειται νά έκτελέση ό ίδιος τό εργον του κοινωνιολόγου ή τοϋ ιστορικού. 'Απλώς χρησιμοποιεί τά συμπεράσματά των. Αυτό, εξ άλλου, δέν σημαίνει οτι ή ανθρωπογεωγραφία διατηρεί τό προβάδισμα. Όλαι αί έπιστήμαι αί όποΐαι έχουν ώς άντικείμενον τόν άνθρωπον έργάζονται μέ βάσιν τό αυτό δεδομένον. Μόνον ή όπτική των γωνία διαφέρει. ή γεωγραφία είναι επιστήμη τοΰ χώρου καί τοϋ συγκεκριμένου Άντικείμενον τής μελέτης τοϋ γεωγράφου είναι πάντοτε ό χώρος. Άπό τής έμφανίσεως τής επιστημονικής γεωγραφίας, ό γεωγράφος είναι ό άνθρωπος ό όποιος συντάσσει χάρτας. Κατά κάποιον τρόπον, διά τόν γεωγράφον τά πάντα άρχίζουν καί τά πάντα τελειώνουν μέ ένα χάρτην. Ό χάρτης αποτελεί αφετηρίαν. Ή σύνταξις, ουτω, ένός χάρτου υπό μεγάλην κλίμακα τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμοϋ1 έπιτρέπει καρποφόρους παρατηρήσεις ή σημασία τοϋ άναγλύφου διά τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμοϋ καθίσταται εις τόν χάρτην αυτόν προφανής, άλλά εμφανίζονται καί άντιθέσεις, αί όποΐαι έχουν ανάγκην περαιτέρω έξηγήσεων: έπί παραδείγματι, ή διαφορά ώς προς τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμοϋ μεταξύ τής πυκνοκατοικημένης Μεσσηνίας καί τής Ήλιδος ή οποία κατοικεΐται όλιγώτερον. Ό χάρτης εκφράζει γεωγραφικώς τά δεδομένα τής στατιστικής. Συγχρόνως, ό χάρτης αποτελεί καί αφετηρίαν διά τήν άναζήτησιν συσχετισμών καί διά τήν έπαλήθευσιν εις τήν ύπαιθρον. Αντίστροφος πάλιν, μετά τάς έπαληθεύσεις εις τήν ύπαιθρον, πρέπει καί αύταί νά είναι δυνατόν νά έρμηνευθοϋν δι ενός χάρτου. 'Ο χάρτης αποτελεί συγχρόνως τήν αρχήν καί τό τέλος τής γεωγραφικής έργασίας: έκφράζει τήν φροντίδα διά τόν επακριβή προσδιορισμόν των τοποθεσιών. Ή φροντίς αυτή προέρχεται άπό μίαν άλλην άνάγκην, χαρακτηριστικήν διά τόν γεωγράφον: τήν άνάγκην διά τό συγκεκριμένον. Ό γεωγράφος δέν είναι ό άνθρωπος τοϋ γραφείου άλλά τής υπαίθρου. Ό μέγας Γάλλος ειδικός διά τήν άλπικήν γεωγραφίαν Raoul Blanchard έλεγεν ότι «ή γεωγραφία μαθαίνεται μέ τά πόδια». Καί ήτο υπερήφανος διότι είχεν έπισκεφθή τουλάχιστον μίαν φοράν κάθε χωρίον τών δυτικών Άλπεων. Ή ένατένισις τοΰ τοπίου, ή συζήτησις μέ τούς τοπι- 1. Β. Kayser, «La carte de la distribution géographique de la population grecque en 1961», εις Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 1965, άριθ. 2. κούς παράγοντας, μέ τούς άπλοϋς χωρικούς, είναι στοιχεία άναντικατάστατα. Ή μελέτη τών άρχείων καί τών στατιστικών είναι μία προκαταρκτική εργασία, χρήσιμος, όσον τό δυνατόν, διά τόν προσανατολισμόν τών άναλαμβανομένων ερευνών. Άλλά κατ ούδένα τρόπον είναι επαρκής. Κάθε νέον βήμα τοϋ γεωγράφου πραγματοποιείται μέ βάσιν τήν έμπειρίαν του έπί τής υπαίθρου καί τήν φροντίδα του νά γνωρίση ανθρώπους καί πράγματα. Έπί πλέον, όσονδήποτε πλήρεις καί άκριβεΐς έάν είναι αί στατιστικοί πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει πάντοτε πολλά στοιχεία διαφεύγουν. Έλαχίστας πληροφορίας παρέχουν οί αριθμοί διά τήν έγκατάστασιν τοΰ πληθυσμοϋ, τήν έσωτερικήν μετανάστευσης τήν ζώνην επιρροής κάθε πόλεως καί τάς σχέσεις της μέ τήν γειτονικήν ύπαιθρον. Αύτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον αί περισσότεροι έκδοθεΐσαι εις τήν Ελλάδα άνθρωπογεωγραφικαί μελέται άποτελοϋν ο,τι θά ήδυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν μονογραφίαν, έάν ό όρος αύτός δέν είχεν ένίοτε έννοιαν μειωτικήν ή έστω περιοριστικήν. Αί μελέται αί όποΐαι δημοσιεύονται εις τό παρόν τεΰχος τοΰ περιοδικοϋ άκολουθοΰν τήν μορφήν αύτήν τής μονογραφίας καί επιδιώκουν νά παράσχουν μίαν έπακριβή εικόνα συγκεκριμένων καταστάσεων. Αί μελέται αύταί πρέπει νά θεωρηθοΰν ώς μέρος «μιας γεωγραφικής άπογραφής τοΰ έλληνικοΰ χώρου».2 Ή άκριβής γνώσις τών διαφόρων περιοχών τής Ελλάδος είναι έπιθυμητή όχι μόνον προς ίκανοποίησιν τής έπιστημονικής περιεργείας, άλλά κυρίως διότι είναι δυνατόν νά χρησιμεύση ώς θεμέλιον διά τήν άνάπτυξίν των, έντός τών πλαισίων τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Συντονισμοΰ («Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως»). ή γεωγραφία τών περιοχών καί ή διευθέτησις τοΰ χώρου Κατά τήν έπιστημονικήν του πορείαν ô γεωγράφος, μελετών τό τοπίον, οδηγείται εις τήν διαίρεσιν τοΰ χώρου κατά περιοχάς. 'Ο καθορισμός τών περιοχών καί ή χάραξις τών ορίων των ύπήρξαν καί έξακολουθοΰν νά είναι έκ τών κυριωτέρων έπιδιώξεων τής γαλλικής γεωγραφικής σχολής. Τό έγχείρημα αύτό προϋποθέτει ότι δέν περιοριζόμεθα εις τό πλαίσιον τής φυσικής περιοχής, όπως αύτή προσδιορίζεται άπό μίαν νδρογραφικήν λεκάνην, άπό μίαν γεωλογικήν ενότητα ή άπό σειράν υψωμάτων. Ούτε πάλιν πρόκειται διά τήν ταύτισιν τής γεωγραφικής περιοχής προς τήν διοικητικήν: διότι κατ αύτόν τόν τρόπον ή μελέτη τών περιοχών τής Ελλάδος θά περιωρίζετο εις τήν άπαρίθμησιν τών διαφόρων νομών της. Κάθε γεωγραφική περιοχή έγγράφεται, βεβαίως, 2. B. Kayser, εις περιοδικόν Κοινωνιολογική Σκέψη, τεΰχος 1, Άθήναι

4 Είς τον άνωτέρω χάρτην τμήματος τής Ελλάδος έμφανίζονται αί περιοχαί (σημειούμεναι διά πλαισίου) διά τάς όποιας έχουν άφιερωθή είδικαΐ άνθρωπογεωγραφικαί μελέται εις το παρόν τεύχος, συνταχθεϊσαι ύπό Γάλλων συνεργατών τοϋ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών: μελέτη διά τήν Καβάλαν, τοο κ. Pierre-Yves ΡάοΙιοιιχ,'Υφηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιον τής Τουλούζης μελέτη διά τήν περιοχήν πλησίον τής Καρδίτσης, τοϋ κ. Michel Sivignon, Ύφηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιον τής Λυώνος δύο μελέται διά τήν λεκάνην (πόλγην) τοϋ Λασιθίου, ή πρώτη τοϋ κ. Pierre-Yves Péchoux, ή δευτέρα τοϋ κ. Émile Kolodny, Έρευνητοϋ είς τό Centre National de la Recherche Scientifique (Γαλλία).

5 από το περιεχόμενον καί τας μεθόδους της ανθρωπογεωγραφίας έντός δεδομένου φυσικοϋ πλαισίου, το όποιον ό άνθρωπος είναι υποχρεωμένος νά λάβη ύπ όψιν καί το όποιον άποτελεΐ θεμέλιον τής όμοιογενείας των τοπίων: είναι αληθές ότι ή σύστασις των έδαφών καί ή ιδιομορφία του κλίματος τείνουν νά ευνοούν ώρισμένας καλλιέργειας. Ή διευθέτησις όμως των περιοχών δέν είναι αποτέλεσμα φυσικής αιτιοκρατίας έχρειάσθη νά άναμείνωμεν μέχρι του 1963 διά νά άντιληφθωμεν ότι το έλληνικόν έδαφος είναι καταλληλότατον διά τήν καλλιέργειαν ζαχαροτεύτλων, με άποδόσεις ύψηλοτέρας έκείνων τής δυτικής Ευρώπης. Ή καθυστέρησις εϊς τήν άνάπτυξιν, όφειλομένη εις ιστορικούς λόγους καί εις τήν οικονομικήν έξάρτησιν από τας βιομηχανικός χώρας, παρέχει τήν έξήγησιν. Έξ άλλου, ή πρόοδος τής καλλιέργειας αύτής, αύστηρώς έλεγχομένη παρά τοϋ Οργανισμού ό όποιος διαχειρίζεται τήν βιομηχανίαν ζαχάρεως, ώδήγησεν εις τήν έδραίωσιν τού ρόλου ώρισμένων πόλεων ώς ή Λάρισα ή αί Σέρραι εντός τής περιοχής των. Τό αστικόν δίκτνον αποτελεί τήν βάσιν δι οίανδήποτε όργάνωσιν των περιοχών. Ή πόλις κυριαρχεί εις ώρισμένην περιφέρειαν- δημιουργεί μίαν περιοχήν τήν όποιαν διοικεί καί εξυπηρετεί μέ διαφόρους υπηρεσίας, έμπορικάς, τραπεζικός, νοσοκομειακός, σχολικός. Τό όρια τής επιρροής τής πόλεως άποτελοϋν καί όρια τής γεωγραφικής περιοχής. Μία γεωγραφική περιοχή εκφράζεται, συνεπώς, δι ενός πλέγματος σχέσεων καί τάσεων. Είναι βεβαίως δυνατόν τό όρια αύτό επιρροής νά συμπίπτουν προς τό διοικητικό όρια ή τό φυσικά όρια, αύτό όμως δέν είναι άπαραίτητον. Ή μελέτη τού αστικού δικτύου όδηγεΐ εις τήν μελέτην τής όργανώσεως τού χώρου. Ή μελέτη αυτή δέν είναι καθαρώς στατική. Ό γεωγράφος δέν άντιμετωπίζει τό παρόν, δηλαδή τό άντικείμενον τού έργου του, ώς τέρμα μιας έξελικτικής πορείας, άλλα, ώς μίαν στιγμήν αύτής τής πορείας. Ύπ αύτήν τήν έννοιαν, ή γεωγραφία είναι επιστήμη προγραμματισμού έπομένως ή γνώσις τών γεωγραφικών δεδομένων είναι απαραίτητος εις τήν διευθέτησιν τού χώρου. Διό τήν έλληνικήν πραγματικότητα, ή γνώσις αυτή είναι περισσότερον όναγκαία, διότι ή άπογραφή τών φυσικών πόρων δέν έγένετο κατά τρόπον συστηματικόν (όσον αφορά εις τός μεταλλευτικός πηγάς ή τός ύδατίνας δυνατότητας) καί ή ανθρωπογεωγραφία, ώς τούλάχιστον νοείται εν Γαλλία, δέν εχει καταλάβει άκόμη τήν θέσιν της εις τήν άνωτάτην έκπαίδευσιν τής Ελλάδος. Ή προσπάθεια διευθετήσεως τού χώρου ή όποια άνελήφθη ύπό τών ελληνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Άναπτύξεως είναι μία προσπάθεια «εφηρμοσμένης γεωγραφίας». Άναμφιβόλως, άποστολή τού γεωγράφου δέν είναι νά ύποκαταστήση τον άσκοΰντα τήν κρατικήν έξουσίαν, τού όποιου ή άρμοδιότης είναι άλλης (ρύσεως- δύναται όμως νά προσφέρη συνεργασίαν. βιβλιογραφία Vidal de la Blache, Principes de géographie humaine, Paris J. Brunhes, La géographie humaine, τόμοι 3, δκδοσις 4η, Paris A. Demangeon, Problèmes de géographie humaine, A. Colin, Paris Max Sorre, Les fondements de la géographie humaine, τόμοι 4, Paris M. Le Lannou, La géographie humaine, «Bibliothèque de philosophie scientifique», Paris M. Derruau, Précis de géographie humaine, A. Colin, Paris P. George, R. Guglielmo, B. Kayser, Y.Lacoste, La géographie active, PUF, H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Παραθέτομεν τινάς εκ τών άνθρωπογεωγραψικών μελετών ai δποϊαι είσήχθησαν προσφάτως εϊς τήν βιβλιοθήκην μας. Pierre Birot, Jean Dresch, «La Méditerranée et le Moyen-orient», Tome I: la Méditerranée occidentale, Paris 1953, Tome II: la Méditerranée orientale et le Moyen-orient, Paris André Blanc, Michel Drain, Bernard Kayser, «L Europe Méditerranéenne», Paris Fernand Braudel, «La Méditerranée et le monde méditerranéen à l époque de Philippe II», 2ème édition, Paris Paul Claval, «Géographie générale des marchés», Paris Paul Claval, «Région et régionalisation dans la géographie française»,paris René Clozier, «Histoire de la géographie», Paris Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (Paris, octobre 1965), «Les problèmes agraires des Amériques Latines», Paris Max Derruau, «Précis de géographie humaine», 4ème édition, Paris René Dumont, «Terres vivantes: voyages d un agronome autour du monde», Paris Jacqueline Beaujeu-Garnier, «Géographie de la population», Tome II, Paris Jacqueline Beaujeu-Garnier, «Images économiques du monde 1968», Paris Jacqueline Beaujeu-Garnier, Georges Chabot, «Traité de géographie urbaine», 2ème édition, Paris Pierre George, «La France», Paris Pierre George, «Géographie de la population», Paris Jean Labasse, «L organisation de l espace: éléments de géographie volontaire», Paris Max Sorre, «Les fondements de la géographie humaine», Tome II: les fondements techniques, 2ème édition, Paris

Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός.

Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός. Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός. Μια εισαγωγή Χρήστος Θ. Κουσιδώνης ΑΜ, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας τηλ.: 2310542446 e-mail: kousidon@otenet.gr Δεκέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Οι όροι πολεοδομία και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑμορφωθεί

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑμορφωθεί Το νοσοκομείο ως Οργάνωση (Organisation) 1. Πρώτη ένδειξη ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑμορφωθεί και έχουν προταθεί πολλαπλές προσεγγίσεις, από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γιάννης Χ. Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της

πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Επιστ. Υπεύθυνος: Δέσποινα Παπαδοπούλου Ερευνητική Ομάδα: Κώστας Δημουλάς Δέσποινα Μπαμπανέλου Γιώργος Τσιώλης 16 ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 0 0 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική Σειρά ΕΣΔΔ Τμήμα : ΤΑΠΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Αθ. Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 4 Στάδιο Α1 - Τεύχος 4... 1 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 1 Α.1.1.β: Αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/11/13 5:09 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Άρης Ασλανίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών εγώ συναλλάσσομαι, εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. ΤΟΠΟΣ 14/98 Άρθρα Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α. ΛΙΟΥΤΑΣ: Η Πρόσληψη του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ* * ρ. Οικονοµολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Περιβάλλοντος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα