Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα"

Transcript

1 Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης Εσάγγελος Α.Μ Κονταρίνης Ιωάννη A.M Επιβλέπων : Βασίλειος Λιόγκας, Μητανολόγος Μητανικός ΜSc Καβάλα, Οκτώβριος 2009

2 1.ΜΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θερμικζσ μονϊςεισ...ςελ.4 Θερμομονϊςθ κτιρίου...ςελ.5 Μελζτθ κερμομόνωςθσ κτιριου...ςελ.7 Ραράρτθμα Ι...ςελ.19 2.ΜΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΗ Θζρμανςθ...ςελ.40 Γενικι περιγραφι μονοςωλινιου ςυςτιματοσ...ςελ.43 Σφγκριςθ μονοςωλινιου-διςωλινιου κυκλϊματοσ κ.κ...ςελ.44 Εγκατάςταςθ κεντρικισ κζρμανςθσ...ςελ.47 Συςτιματα ελζγχου και ρυκμίςεων...ςελ.62 Φφλλα υπολογιςμοφ κερμικϊν απωλειϊν...ςελ.66 Υπολογιςμόσ μονοςωλινιων κυκλωμάτων Κ.Θ...ςελ.177 Σφνολα κερμίδων και επιλεγόμενα ςϊματα Α ορόφου...ςελ.209 Σφνολα κερμίδων και επιλεγόμενα ςϊματα Β ορόφου...ςελ.210 Σφνολα κερμίδων και επιλεγόμενα ςϊματα Γ ορόφου...ςελ.211 Σφνολα κερμίδων και επιλεγόμενα ςϊματα Δ ορόφου...ςελ.212 Σωλθνϊςεισ κατακόρυφου δικτφου...ςελ.213 Υπολογιςμόσ λζβθτα...ςελ.215 Υπολογιςμόσ βαλβίδασ αςφαλείασ...ςελ.218 Υπολογιςμόσ καυςτιρα...ςελ.219 Υπολογιςμόσ-επιλογι κυκλοφορθτι...ςελ.219 Υπολογιςμόσ καπνοδόχου...ςελ.223 Υπολογιςμόσ του κλειςτοφ δοχείου διαςτολισ...ςελ.225 Δεξαμενι πετρελαίου...ςελ.228 Ανεξάρτθτθκζρμανςθ(αυτονομία)...ςελ.230

3 φκμιςθ κερμοκραςίασ του ηεςτοφ νεροφ...ςελ.232 Τρίοδεσ-τετράοδεσ βάνεσ CENTRA...ςελ.232 Τεχνικι ανάμειξθσ-θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ βάνασ...ςελ.236 φκμιςθ κζρμανςθσ με θλεκτρονικά ςυςτιματα...ςελ.236 Ραράρτθμα ΙΙ...ςελ ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ρρόλογοσ...ςελ.262 Λειτοφργια COLLECTIVE-SELLECTIVE ανόδοκακόδου...ςελ.263 Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα μιασ ςωςτισ εγκάταςταςθσ Επιβατικοφ ανελκυςτιρα...ςελ.264 Συςτιματα λειτοφργιασ ανελκυςτιρα...ςελ.264 Στοιχεία ανελκυςτιρων ( φρεάρ ανελκυςτιρα)...ςελ.277 Ευκυντιριεσ ράβδοι ( οδθγοί )...ςελ.283 Θαλαμίςκοσ...ςελ.289 Μθχανοςτλαςιο Τροχαλιοςτάςιο...ςελ.291 Συρματόςχοινα ανάρτθςθσ...ςελ.296 Συρνατόςχοινα αντιςτάκμθςθσ...ςελ.302 Τροχαλία Τριβισ...ςελ.304 Αντίβαρο...ςελ.313 Αποςβεςτιρεσ κροφςεων...ςελ.316 Συςκεφθ αρπάγθσ...ςελ.319 Μθχανιςμόσ πζδιςθσανελκυςτιρα...ςελ.324 Ρεριορθςτιρασ ( ρυκμιςτισ ) ταχφτθτασ...ςελ.332 Θλεκτροκινθτιρασ...ςελ.338 Υπολογιςμόσ ιςχφοσ κινθτιρα...ςελ.339 Ρίνακεσ χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων ςυρματόςχοινων...ςελ.346 Υπολογιςμόσθλεκτροκίνθτου ανελκυςτιρα 7 ατόμων...ςελ.359

4 Ζντυπο υπολογιςμοφ ςτοιχείων ανελκυςτιρα...ςελ.381 Ραράρτθμα III..ςελ.385

5 Πρόλογος Θ ςυγκεκριμζνθ πτυχιάκθ εργαςία αποτελεί ζνα μζροσ το τι περιλαβάμβανει μια μελζτθ κζρμανςθσ, κερμομόνωςθσ κακωσ και μελζτθ ανζλκυςτιρα ετςι ϊςτε να γίνεταει κατανοίτθ από τον επιβλζποντα αλλά και από τον καταςκευαςτι. Το βιβλιο χωριηεται ςε τρείσ ενότθτεσ όπου ςτθν πρϊτθ ενότθτα αναφζρεται ςτο τι πρζπει κανείσ να προςζξει αλλά και να γνωρίηει όταν κα πάει να κάνει μια μελζτθ κζρμανςθσ. Επίςθσ ςε κακε ενότθτα υπάρχει και μια ειςαγϊγθ θ οποία αναφζρεται ςχετίκα με τθ μελζτθ όπου κζλουμε να πάρουμε πλθροφορίεσ για να μθν παρουςιαςτοφν ελείψθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ. Ξεκινϊντασ από τθν πρϊτθ ενότθτα κα ςυναντίςουμε εκείνα τα δεδόμενα αλλά και κεωριτικά μζροι που αφοροφν τθν ςυγκεκριμενθ μελζτθ. Σε κάκε ενότθτα ξεχωριςτά εκτόσ από τα κεωριτικά μεροί υπάρχουν μζςα και εικόνεσ αλλά και θ τεχνικι περιγραφι όπου μαηί με τα φίλλα υπολογιςμοφ αποτελοφν τον κορμό αυτισ τθσ ςχεδιομελζτθσ. Μζςα ςτθν τεχνικι περιγραφι αυτό το οποίο κα δει κανείσ είναι θ ονομαςία αλλά και θ λείτουργια που κάνει το κακε αντικείμενο ξεχωριςτά αλλά και τα φφλλα υπολογιςμοφ ςτα οποία προδιαγράφοντε όλα εκείνα τα αποτελζςματα τα οποία εμφανιςτικαν βάςθ όλων εκείνων των αντικειμζνων αλλά και ςτοιχείων που πείραν μζροσ για να ςτικεί θ μελζτθ ζτςι όπωσ πρζπει. Τζλοσ, αυτό το οποίο κζλουμε να τονίςουμε είναι ότι με τθν βοικεια του ayto fine καταφζραμε να ολοκλθρϊςουμε τουσ υπολογιςμοφσ μασ αλλά και τον ςχεδιαςμό τθσ ςχεδιομελζτθσ.

6 Θεξκηθέο κνλψζεηο ΜΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ Α. Γεληθά Θεξκαηλφκελνο νηθνδνκηθφο ρψξνο έρεη απψιεηεο ζεξκφηεηαο (ή πην ζπάληα θέξδνο ζεξκφηεηαο), Όηαλ ππάξρεη ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεξκνθξαζηψλ κέζα ζηνλ ρψξν θαη εθηφο απηνχ, ιφγσ ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηβάινπλ ην ρψξν. πγθεθξηκέλα φηαλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφηε δεκηνπξγείηαη ξνή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ρψξν πξνο ην πεξηβάιινλ, ε νπνία νλνκάδεηαη ζεξκηθή απψιεηα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νπφηε ππάξρεη ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην πεξηβάιινλ ζην ρψξν, ε νπνία νλνκάδεηαη θέξδνο ζεξκφηεηαο. Ζ ζεξκνκφλσζε έρεη ζαλ πξννξηζκφ λα ειαηηψζεη θαηά ην δπλαηφ ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ησλ θηηξίσλ, ησλ ζσιελψζεσλ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο θαη ησλ ζπζθεπψλ, ψζηε έηζη λα έρνπκε νηθνλνκία ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Β. Μνλσηηθά πιηθά Β1. Όιθηκα κνλσηηθά πιηθά (Θεξκνκνλσηηθέο κάδεο) Σέηνηα είλαη ην νμείδην ηνπ καγλεζίνπ θαη ε ζθφλε αγσγψλ θακίλνπ πνπ ηα πξνκεζεπφκαζηε ζε κνξθή ζθφλεο ηα αλαθαηεχνπκε κε λεξφ ζηελ νηθνδνκή θαη ηα επηζηξψλνπκε κε θνπβάδεο πάλσ ζηνπο ζσιήλεο, ή αθφκα ζε κνξθή επηδέζκσλ ή έηνηκσλ επηζηξψζεσλ. Ζ ζθιήξπλζε ηνπο γίλεηαη απφ ηε ζέξκαλζε ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ (λεξφ, αέξαο, αηκφο) Πνπ πεξλάεη κέζα απφ ηνπο ζσιήλεο. Ζ κφλσζε απηή ιέγεηαη θαη κφλσζε ζθιεξνχ καλδχα. Δίλαη θζελή θαηαζθεπή θαη πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε ζρήκα θαη ζήκεξα ζεσξείηαη παιηά κέζνδνο. ηηο ζεξκνκνλψζεηο ζσιήλσλ θαη αγσγψλ πξέπεη λα πξνζέρνπκε ψζηε ηα πιηθά καο λα είλαη άθαπζηα θαη λα κελ απνδίδνπλ βιαβεξά αέξηα ε αηκνχο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο φπσο π.ρ πδξνρισξηθφ νμχ.

7 Β2. Δηδηθά ηεκάρηα Απφ θειιφ, αλεξγνπνηεκέλεο ίλεο, νμείδην ηνπ καγλεζίνπ, αθξψδεο πνιπζηπξφιεο, πνιπνπξεζάλεο, παινβάκβαθα. Καηαζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην ζε δηάθνξα ζρήκαηα φπσο θειχθε πιάθεο θαη ηνπνζεηνχληαη κε έλα ζπλδεηηθφ πιηθφ ε ζηεγλά, ζην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα κνλψζνπκε. Β3. Θεξκνκνλσηηθέο ςάζεο θαη πιάθεο Πξνκεζεχνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο απφ ακίαλην, αλνξγαλνπνηεκέλεο ίλεο (παιφπιεγκα, παινβάκβαθα,γπαιί, πδξφθηιν, ιηζφκαιιν, ζθσξηφκαιιν θ.ι.π) Πιάθεο θειινχ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηε κφλσζε ςχρνπο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ δηνγθσκέλν θειιφ φπσο επίζεο θαη αθξψδεο γπαιί θαη αληέρνπλ ζηε ζιίςε θαη ζηελ πγξαζία. Β4. Μφλσζε κε παξαγέκηζκα Γηνγθσκέλνο θειιφο, θνληνπνηεκέλε ηχξθε iporka, ζθνξηφκαιιν, γπαιί πδξφθηιν (ιηζφκαιιν), ακίαληνο θ.ι.π ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθελα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε ηδηαίηεξεο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Δίλαη φκσο αθξηβέο. Δμσηεξηθή πξνζηαζία παξέρεηαη απφ ζπξκάηηλν πιέγκα, ή ιακαξίλα ε ζθιεξφ καλδχα. Ππθλφηεηα ζηηβάγκαηνο kg/m.

8 Β5.Κνξδφληα Μφλσζεο (ζσιήλεο απν χθαζκα) Δίλαη εχθακπηνη απν ίλεο πθάζκαηνο, γπαιηνχ ή θνξδψλε αλνξγαλνπνηεκέλσλ ηλψλ ή ιεπηψλ ζπξκάησλ πνπ παξαγεκίδνληαη κε κνλσηηθά πιηθά πρ. Αλνξγαλνπνηεκέλεο ίλεο δηνγθνκέλν θειιφ θιπ.υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζηέο κέρξη 100 C. Β6. Αθξψδε πιηθά Καηαζθεπάδνληαη απφ πνιιέο θαη δηάθνξεο πξψηεο χιεο, ηδίσο πνιπζηπξφιε, PVC, ξεηίλε θαηλφιhο θαη πνιπνπξεζάλε. H αθξψδε θαηάζηαζε γίλεηαη κε θαηαιχηεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη ηνπηθά ζηνλ ηνπνζεηεκέλν ζσιήλα. ην εκπφξην βξίζθνληαη κε πνιιά νλφκαηα φπσο Frigolit, Isopor, Moltoperen, Poresta θ.ι.π. Βάδνληαο ζε απηά δηάθνξεο πξνζκίμεηο ηα θαζηζηνχλ δπζαλάθιεθηα. Τπάξρνπλ αθφκα θαη πγξά αθξψδε πιηθά γηα κνλψζεηο ζσιήλσλ ζε ζρηζκέο ηνηρνπνηίαο. Β7. Μφλσζε κε ζηξψκαηα αέξα ηε κφλσζε απηή ζρεκαηίδνπκε ζηξψκαηα αέξα κε θχιια αινπκηλίνπ (κφλσζε Alfol) ηζαιαθσκέλα ή ηελησκέλα ή αθφκα κε θπκαηηζηφ ραξηφλη ακηάλησλ. Β8. Πνξψδεο κπεηφλ Αλακηγλχεηαη κπεηφλ κε θάπνην ρεκηθφ πιηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεκηνπξγεί θπζαιίδεο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ππφγεηα δίθηπα ηειεζέξκαλζεο.

9 Γ. ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ Ζ κειέηε ζεξκνκφλσζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ 16/ (Φ.Δ.Κ) φπνπ αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ηθαλνπνηεηηθή κφλσζεο ζηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο. Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζεξκνκφλσζε είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο α) ε ζεξκνπεξαηφηεηα θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Κ, Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα, ν κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Km, ε ζεξκνδηαθπγή θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνδηαθπγήο Λ. Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο α απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θαηαζθεπήο πξνο ηνλ αέξα πνπ έξρεηαη ζε επαθή θαη αληίζηξνθα, δίλεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ζε Kcal ή W ε νπνία κεηαδίδεηαη κε ζηαζεξή ζεξκηθή θαηάζηαζε αλά ψξα κεηαμχ ελφο κέηξνπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ αέξα πνπ έξρεηαη ζε επαθή φηαλ κεηαμχ απηψλ ππάξρεη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1 C ή K αληίζηνηρα. Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ελφο ζψκαηνο ε ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο νλνκάδνπκε ηελ ηθαλφηεηα απηνχ λα απνζεθεχεη πνζφηεηα ζεξκφηεηαο θαηά ηε ζέξκαλζε ηνπ. Ζ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ε νπνία απνζεθεχεηαη είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ε κάδα ηνπ ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο. πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο k. Ζ ζεξκνπεξαηφηεηα ραξαθηεξίδεη ηε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο κέζσ ελφο ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο αλ ιάβνπκε ππ φςηλ ηε ζεξκνδηαθπγή θαη ηελ ζεξκηθή κεηάβαζε απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζηνηρείνπ. Απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ε νπνία κεηαδίδεηαη κεηαμχ ηνπ αέξα πνπ είλαη ζε επαθή κε ηηο δχν πιεπξέο (αέξα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ), κε ηελ επίδξαζε ηεο πθηζηάκελεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ησλ πιεπξψλ ηνπ ζηνηρείνπ αέξα. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο k θαζνξίδεη ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο θαη δίλεη πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ζε kcal ε νπνία κεηαδίδεηαη ζε ζηαζεξή ζεζκηθή θαηάζηαζε ηελ ψξα αλά m επηθάλεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ είλαη 1 C ή K. Θεξκνδηαθπγή: Ζ ζεξκνδηαθπγή ραξαθηεξίδεη ηελ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κέζσ κηαο ζηξψζεο πιηθνχ (ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο, ηνίρνπ, νξνθήο) πάρνπο d (ζε m). Ο ζπληειεζηήο ζεξκνδηαθπγήο δίλεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ζε kcal ε νπνία δηαξξέεη ζε ζηαζεξή ζεξκηθή θαηάζηαζε, κε ηελ επίδξαζε ηεο θαζέηνπ πξνο ηελ ζηξψζε ζεξκνθξαζηαθή πηψζε, φηαλ κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ ηεο ππάξρεη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1 C ή K. Ο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο km δίλεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ πνπ δηαξξένπλ θαηά m ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ ε ηκήκαηνο απηνχ, θαη θαηά C δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ΓΣ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ αέξα.

10 ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡMΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. Πξννξηζκφο θηηξίνπ: ΚΑΣΟΗΚΗΑ 2. Ηδηνθηεζία: 3. Πφιε: ΚΑΒΑΛΑ 4. Οδφο αξηζκφο: 5. Τςφκεηξν: Εψλε: Γ. Β. ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. Δπηθάληα Δμσηεξηθψλ ηνίρσλ Fw m2 2. Δπηθάληα αλνηγκάησλ παξάζπξα - πφξηεο Ff m2 3. Δπηθάλεηα νξνθήο, ζηέγεο, νξνθήο θάησ απφ ηε κε ζεξκνκνλσζείζα ζηέγε Fd m2 4. Δπηθάλεηα δαπέδνπ Fg m2 5. Δπηθάλεηα νξνθήο πηινηήο Fdl m2 6. Οιηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα νηθνδνκήο F Fw+Ff+Fd+Fg+Fdl m2 7. Όγθνο νηθνδνκήο V m3 8. Λφγνο F/V 0.49m-1 Γ. ΜΔΓΗΣΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ Km Kca 1/m2 hc Km ζε Kca 1/m2 hc F/v m-1 δψλε Α δψλε Β Εψλε Γ 0,2 1,335 1,015 0,807 0,3 1,245 0,955 0,760 0,4 1,160 0,897 0,715 0,5 1,092 0,845 0,675 0,6 1,030 0,795 0,635 0,7 0,965 0,750 0,600 0,8 0,947 0,717 0,575 0,9 0,927 0,695 0,550 1,0 0,920 0,680 0,530 Ο ΤΝΣΑΞΑ

11 Γπλακηθφ ζηνηρείν : ΔΞ. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 27 ΦΤΛΛΟ 1.1 Σχπνο θαηαζθεπήο : ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΖ Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο k α/α ηξψζεηο πιηθψλ Ππθλ. Kg/m3 Παρ. 1 m πλη. ι Kcal / mhc d1/ι m2hc/kcal 1. ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0, ΣΟΗΥΟ ,09 0,450 0, ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - 0,05 0,035 1, ΣΟΗΥΟ ,09 0,450 0, ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0,027 ΤΝΟΛΟ 1,882 Αληηζη. Θεξκνδηαθπγήο ζηνηρείνπ (φισλ ησλ ζηξψζεσλ) 1/ι: 1,882 1/ai 0.14 m2 hc/kcal k kcal/m2 hc 1/aa 0.05m2 hc/kcal k ai Λ aa

12 Γπλακηθφ ζηνηρείν : ΓΟΚΟΗ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑΣΑ 20 ΦΤΛΛΟ 1.2 Σχπνο θαηαζθεπήο : ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο k α/α ηξψζεηο πιηθψλ Ππθλ. Kg/m3 Παρ. 1 m πλη. ι Kcal / mhc d1/ι m2hc/kcal 1. ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0, ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - 0,05 0,035 1, ΓΟΚΟ - ΚΟΛΧΝΑ ,20 1,750 0, ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0,027 ΤΝΟΛΟ 1,596 Αληηζη. Θεξκνδηαθπγήο ζηνηρείνπ (φισλ ησλ ζηξψζεσλ) 1/ι: 1,596 1/ai 0.14 m2 hc/kcal k kcal/m2 hc 1/aa 0.05m2 hc/kcal ,786 k ai Λ aa

13 Γπλακηθφ ζηνηρείν : ΓΑΠ. ΜΑΡΜ. Δ PILOTIS 15 ΦΤΛΛΟ 1.2 Σχπνο θαηαζθεπήο : ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 15 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο k α/α ηξψζεηο πιηθψλ Ππθλ. Kg/m3 Παρ. 1 m πλη. ι Kcal / mhc d1/ι m2hc/kcal 1. ΜΑΡΜΑΡΟ - 0,02 3,000 0, ΑΒΔΣΟΚΟΝΗΑΜΑ - 0,02 0,075 0, ΓΑΡΜΠΗΛΟΚΤΡΟΓΔΜΑ - 0,06 0,550 0, ΠΛΑΚΑ ,15 1,750 0, ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - 0,07 0,035 2, ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0,027 ΤΝΟΛΟ 2,495 Αληηζη. Θεξκνδηαθπγήο ζηνηρείνπ (φισλ ησλ ζηξψζεσλ) 1/ι: 2,495 1/ai 0.14 m2 hc/kcal k kcal/m2 hc 1/aa 0.05m2 hc/kcal ,475 k ai Λ aa

14 ΚΑΡΗΦΖΜΑ: ΜΑΡΜΑΡΟ (0,02m) ΑΒΔΣΟΚΟΝΗΑΜΑ(0,02m) ΓΑΡΜΠΗΛΟΚΤΡΟΓΔΜΑ(0,06m) ΠΛΑΚΑ(0,015m) ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ(0,07m) ΔΠΗΥΡΗΜΑ(0,02m)

15 Γπλακηθφ ζηνηρείν : ΟΡΟΦΖ ΦΤΛΛΟ 1.4 Σχπνο θαηαζθεπήο : ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο k α/α ηξψζεηο πιηθψλ Ππθλ. Kg/m3 Παρ. 1 m πλη. ι Kcal / mhc d1/ι m2hc/kcal 1. ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΧΖ - 0,03 0,100 0, ΜΠΔΣΟΝ - 0,15 1,750 0, ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - 0,07 0,035 2, ΔΠΗΥΡΗΜΑ ,02 0,750 0,027 ΤΝΟΛΟ 2,412 Αληηζη. Θεξκνδηαθπγήο ζηνηρείνπ (φισλ ησλ ζηξψζεσλ) 1/ι: 2,412 1/ai 0.14 m2 hc/kcal k kcal/m2 hc 1/aa 0.05m2 hc/kcal ,662 k ai Λ aa

16 ΚΑΡΗΦΖΜΑ: ΜΑΡΜΑΡΟ (0,02m) ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ(0,07m) ΜΠΔΣΟΝ(0,15m) ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΧΖ(0,03m)

17 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΣΟΗΥΟΗ Δπίπεδν: 1 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο Κ (Κεθ. 5) Δπηηξεπφκελν φξην Κ < 0,6 Kcal/m2hc (3X4) Σνίρνο πκβνιηζκφο Σχπνο Καηαζθεπήο Γνκηθφ ζηνηρείν πληει. Θεξκνπεξαηφηεηαο Κ Kcal/m2hc Δπηθάλεηα F m2 FK Kcal/hc Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία 27 0,483 45,410 21,915 Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ. 0,560 13,000 7,279 W1 ΤΝΟΛΑ 58,410 29,194 KW1 = <= 0.6 W2 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ ΤΝΟΛΑ 64,690 32,340 KW2 = <= 0.6

18 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ W3 ΤΝΟΛΑ 48,370 24,426 KW3 = <= 0.6 W4 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ ΤΝΟΛΑ 64,640 32,432 KW4 =0,502 <=0,6

19 m m ΚΑΡΗΦΖΜΑ ΔΠΗΠΔΓΟΤ 1 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: 13,00 m ΣΟΗΥΟΗ: 45,41m2 X X X ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 9,79m X X 2.30 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m2 ΣΟΗΥΟΗ: m2 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 14.36m X X X X X 2.30

20 m m ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m ΣΟΗΥΟΗ: m2 X 1.10 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 16.73m X X X X ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m2 ΣΟΗΥΟΗ: m2 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 15.96m X X X X X X

21 Δπίπεδν: Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκνπεξαηφηεηαο Κ (Κεθ. 5) Δπηηξεπφκελν φξην Κ < 0,6 Kcal/m2hc (3X4) Σνίρνο πκβνιηζκφο Σχπνο Καηαζθεπήο Γνκηθφ ζηνηρείν πληει. Θεξκνπεξαηφηεηαο Κ Kcal/m2hc Δπηθάλεηα F m2 FK Kcal/hc Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία 27 0,483 45,410 21,915 Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ. 0,560 13,000 7,279 W1 ΤΝΟΛΑ 58,410 29,194 KW1 = <= 0.6 W2 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ ΤΝΟΛΑ 64,690 32,340 KW2 = <= 0.6

22 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ W3 ΤΝΟΛΑ 48,370 24,426 KW3 = <= 0.6 W4 Φχιιν 1,1 Δμ. Σνηρνπνηία Φχιιν 1,2 Γνθνί Τπνζηπισκ ΤΝΟΛΑ 64,640 32,432 KW4 =0,502 <=0,6

23 m m ΚΑΡΗΦΖΜΑ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: 13,00 m ΣΟΗΥΟΗ: 45,41m2 X X X ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 9,79m X X 2.30 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m2 ΣΟΗΥΟΗ: m2 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 14.36m X X X X X 2.30

24 m m ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m ΣΟΗΥΟΗ: m2 X 1.10 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 16.73m X X X X ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ W m ΜΠΔΣΟΝ: m2 ΣΟΗΥΟΗ: m2 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ: 15.96m X X X X X X

25 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ KM (W,F) ΓΗΑ ΣΟΗΥΟΤ ΚΑΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΠΔΓΟ: 1 (Kw.Fw) + (Kf.Ff) Όξην επηπέδνπ: Km (W,F) = <=1.6 Kcal/1m2hc (Kf+Ff) =(3x4) Δπηθάλεηα πληειεζηήο Κ KF Γνκηθφ ζηνηρείν πκβνιηζκφο F Θεξκνπεξαηφηεηαο (m2) (Kcal/1m2hc) (kcal/hc) W1 58,410 0,500 29,193 Σνίρνη W2 64,690 0,500 32,345 W3 48,370 0,505 24,427 W4 64,640 0,502 32,496 F1 9,790 2,200 21,538 Αλνίγκαηα F2 14,360 2,200 31,592 F3 16,730 2,200 26,806 F4 15,960 2,200 35,112 F= KF= Km (W,F) = =

26 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ KM (W,F) ΓΗΑ ΣΟΗΥΟΤ ΚΑΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΠΔΓΟ: (Kw.Fw) + (Kf.Ff) Όξην επηπέδνπ: Km (W,F) = <=1.6 Kcal/1m2hc (Kf+Ff) =(3x4) Δπηθάλεηα πληειεζηήο Κ KF Γνκηθφ ζηνηρείν πκβνιηζκφο F Θεξκνπεξαηφηεηαο (m2) (Kcal/1m2hc) (kcal/hc) W1 58,410 0,500 29,193 Σνίρνη W2 64,690 0,500 32,345 W3 48,370 0,505 24,427 W4 64,640 0,502 32,496 F1 9,790 2,200 21,538 Αλνίγκαηα F2 14,360 2,200 31,592 F3 16,730 2,200 26,806 F4 15,960 2,200 35,112 F= KF= Km (W,F) = =

27 ΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ Δπηηπγραλφκελνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο KM Όξην θηηξίνπ Km, max <= kcal/m2 hc Δπηθάλεηα πληειεζηήο KXF ηνηρείν πκβνιηζκφο F m2 Θεξκνπεξ. Κ kcal/m2 hc Παξάγσλ Kcal/hc Δπίπεδν 1 292,950 0,831 1, ,441 Δπίπεδν 2 292,950 0,831 1, ,441 Δπίπεδν 3 292,950 0,831 1, ,441 Δπίπεδν 4 292,950 0,831 1, ,441 ΓΑΠ. ΜΑΡ Δ Ρ Φχιιν 1,3 377,000 0,364 1, ,341 ΟΡΟΦΖ Φχιιν 1,4 377,000 0,376 1, ,601 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟ Φχιιν 1,5 0,000 0,370 1,000 0,000 ΤΝΟΛΑ: 1925, , Km= = Kcal/m2hc

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΟΙΥΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ

29 ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ Πεξί εγθξίζεσο θαλνληζκνχ δηα ηελ ζεξκνκφλσζηλ ησλ θηηξίσλ Έρνληεο ππ φςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1. Σαο δηαηάμεηο ηνπ απφ 17/7/1923 Ν. Γ/ηνο πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θ.ι.π σο κεηαγελεζηέξσο ελεξγνπνηήζεζαλ θαη ζπλεπιεξψζεζαλ θαη εηδηθψηεξνλ ησλ άξζξσλ 9,52,53,59 σο ην άξζξνλ ηνχην ηζρχεη θαηφπηλ ηνπ Ν. Γ/ηνο 2726/1953 πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17/7/1923 Ν. Γ/ηνο πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θιπ θαη 85 Α. 2. Σελ ππ' αξηζ. ΔΓ2/α/04/20Φ Δ/ θνηλή απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ππνπξγνχ δεκνζίσλ έξγσλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηεο απνθάζεσο πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ εηο ηνλ Τθππνπξγφλ ηνπ απηνχ Τπνπξγείνπ (ΦΔΚ 106/ Σεχρνο Β') 3. Σελ ππ' αξηζκ. 199/ γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σκήκα Μειεηψλ) σο θαη ηελ 273/1979 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πξφηαζε ηνπ επί ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Τθππνπξγνχ απεθαζίζακελ:

30 α/α πκβνιηζκφο Ολνκαζία νξηζκφο Μνλάδεο 10 c Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεο 11 ts εκείνλ δξφζνπ 12 km Μέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο kcal Kg C kcal m2h C Wh kgk W m2k ΠΗΝΑΞ 2 Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνηρεία θαηαζθεπήο Kmax Δπηηξεπφκελνλ Kcal/m2hC W/m2K 1. Δμσηεξηθνί ηνίρνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθ ζθπξνδέκαηνο εηο φιαο ηαο Εψλαο. 0,6 0,7 2. Οξηδφληηνη επηθάλεηαη θαη νξνθαί απνρσξίδνπζαη ζεξκαηλφκελνλ ρψξν απφπ ηνλ ειεχζεξνλ αέξα είηε πξνο ηα άλσ είηε πξνο ηα θάησ εηο φιαο ηαο Εψλαο. 0,4 0,5 3. Γάπεδα θείκελα επί ηνπ εδάθνπο ε δάπεδα ππεξθείκελα θιεηζηνχ κε ζεξκαηλφκελνπ ππνγείνπ ή εκηππφγεηνπ ρψξνπ Γηά ηελ Εψλελ Α 2,6 3,0 Γηά ηελ Εψλελ Β 1,6 1,9 Γηά ηελ Εψλελ Γ 0,6 0,7 4. Γηαρσξηζηηθνί ηνίρνη πξνο κε ζεξκαηλφκελνπο θιεηζηνχο ρψξνπο. Γηά ηελ Εψλελ Α 2,6 3,0 Γηά ηελ Εψλελ Β 1,6 1,9 Γηά ηελ Εψλελ Γ 0,6 0,7

31 ΜΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΗ

32 Θέξκαλζε. Α. Γεληθά. θνπφο ηεο ζέξκαλζεο είλαη λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ ππάξρεη απηή ε ηζνξξνπία, γίλεηαη άλεηε ε παξακνλή ηνπ αλζξψπνπ είηε ζε ρψξνπο πνπ εξγάδεηαη ή ζε ρψξνπο πνπ θαηνηθεί. Έηζη ινηπφλ αλέθαζελ ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο ζην ρψξν παξακνλήο ηνπ. Ο ηξφπνο ζέξκαλζεο ζε θάπνην ρψξν δηαθξίλεηαη ζε ηνπηθή ζέξκαλζε ή θεληξηθή. ε ζρέζε κε ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηαθξίλεηαη ζε ζέξκαλζε κε πγξά θαχζηκα θαη ζε ζέξκαλζε κε ζηεξεά θαχζηκα ε αέξηα. Ζ ζέξκαλζε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζε έλα θηίξην κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο : α) Με ηε κέζνδν ηεο ηνπηθήο ζέξκαλζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνπνζεηνχκε ζε θάζε ρψξν θηλεηφ ή ζηαζεξφ κέζν ζέξκαλζεο. Ζ κέζνδνο απηή παξνπζίαδε πνιιά κεηνλεθηήκαηα φπσο ξχπαλζε ζηνπο θχξηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, επίβιεςε θαη ξχζκηζε πνιιψλ ζεξκηθψλ κέζσλ, αλνκνηνκνξθία ζέξκαλζεο θαη αξθεηνί δαπάλε ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Με ηε κέζνδν ηεο Κεληξηθήο ζέξκαλζεο. Ζ θεληξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζθνπφ έρεη ζε αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο λα αλεβάζεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεξήζεη ζεξκνθξαζία ζηαζεξή, αληηκεησπίδνληαο ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο πνπ έρνπλ νη ρψξνη πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ππάξρεη κηα κνλάδα παξαγσγήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηνχο ππφ ζέξκαλζε ρψξνπο. Ζ δηαλνκή γίλεηαη ζπλήζσο εμαλαγθαζκέλα. ηνηρεία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη ην ιεβεηνζηάζην, νη ζσιήλεο θαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία (ζψκαηα). Ζ θεληξηθή ζέξκαλζε παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία θαη βειηησκέλε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή ζέξκαλζε. Οη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε ζεξκάλζεηο κε ζηεξεά θαχζηκα, καδνχη, πεηξέιαην, ειηαθή ελέξγεηα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα αλάινγα κε ην θνξέα κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο ζε ζεξκάλζεηο κε λεξφ, αηκφ θαη αέξα. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ. αλ πξνζθνξφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε - κεηά απφ δηάθνξεο κειέηεο - είλαη ε θεληξηθή ζέξκαλζε κε λεξφ.

33 Β. Κεληξηθή ζέξκαλζε κε λεξφ. ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο κε λεξφ ε κνλάδα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ (ιέβεηαο) δνπιεχεη κε θαχζηκα ζηεξεά (θσθ, ιηγλίηε, ιηζάλζξαθα, μχια θ.ιπ) Ζ κε πγξά (καδνχη, πεηξέιαην). Ζ πνζφηεηα ηνπ δεζηνχ λεξνχ κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ ζσιελψζεσλ ζηνπο ζεξκνπνκπνχο, φπνπ απνδίδεη ηε ζεξκφηεηα ηνπ θαη μαλαγπξίδεη ζην ιέβεηα γηα μαλαδέζηακα θ.ν.θ. Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζεξκαληηθά ζψκαηα γίλεηαη είηε ιφγσ βαξχηεηαο θαη έηζη έρνπκε ηε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ, είηε κέζσ αληιίαο λεξνχ πνπ νλνκάδεηαη θπθινθνξεηήο θαη έρνπκε ηελ εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπθινθνξεηή είλαη νινθάλεξα, γηαηί έρνπκε ηαρχηεξε θπθινθνξία ηνπ δεζηνχ λεξνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηαρχηεξε ζέξκαλζε. πζηήκαηα ζέξκαλζεο κε λεξφ : Οη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο κε λεξφ δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ απνδίδνπλ ηε ζεξκφηεηα κέζσ ζεξκνπνκπψλ «ζεξκαληηθά ζψκαηα» θαη ζε απηέο πνπ απνδίδνπλ ηε ζεξκφηεηα κέζσ ζσιήλσλ, νη νπνίνη ελζσκαηψλνληαη ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία (δάπεδν, νξνθέο θαη ηνίρνπο). Έηζη, νη ζεξκάλζεηο κε λεξφ κέζσ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ δηαθξίλνληαη απφ: α) Σν είδνο ηεο ζχλδεζεο κε ηελ αηκφζθαηξα 1. Αλνηρηέο ζεξκάλζεηο λεξνχ, 2. Κιεηζηέο ζεξκάλζεηο λεξνχ β) Σνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ 1. Κάησ δηαλνκή λεξνχ 2. Άλσ δηαλνκή λεξνχ γ)σν χςνο ηεο ζεξκνθξαζίαο 1. Θεξκάλζεηο λεξνχ < 110 C θαη δ) Σνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ζσκάησλ 2. ε ζχζηεκα δχν ζσιήλσλ (δηζσιήλην) (ζχλδεζε ησλ ζσκάησλ παξάιιεια) 3. ε ζχζηεκα ελφο ζσιήλα (κνλνζσιήλην) (ζχλζεζε ησλ ζσκάησλ ζε ζεηξά) 4. ε ζχζηεκα ησλ πηεξπγίσλ (ζχλδεζε ηνπ θάζε ζψκαηνο κε δχν ζσιήλεο απφ ζπιιέθηε δηαλνκήο, ηνπνζεηεκέλν ζε θάζε δηακέξηζκα).

34 ηε κειέηε καο ρξεζηκνπνηνχκε θεληξηθή ζέξκαλζε κε λεξφ κε κνλνζσιήλην ζχζηεκα. Σν κνλνζσιήλην ζχζηεκα ζεξκάλζεσο δηαθέξεη απφ ην δηζσιήλην σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αγσγψλ πξνζαγσγήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κε ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα. ην δηζσιήλην ζχζηεκα, αλαρσξνχλ απφ ην ιέβεηα κέζσ ησλ αξρηθψλ νξηδφληησλ δηαθιαδψζεσλ θαηαθφξπθνη ζσιήλεο (πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ), πνπ δηαηξέρνπλ ηνπο νξφθνπο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν. ηηο θαηαθφξπθεο απηέο ζηήιεο ζπλδένληαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα. Αληίζεηα ζην κνλνζσιήλην ζχζηεκα ππάξρεη κφλν έλα δεχγνο θαηαθφξπθσλ αγσγψλ, πνπ ηξνθνδνηεί νξηδφληηα θπθιψκαηα ζε θάζε φξνθν. Γ. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΟΧΛΖΝΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ην κνλνζσιήλην ζχζηεκα Κεληξηθήο ζέξκαλζεο, απφ ην ιέβεηα μεθηλάεη ζπλήζσο κηα θαηαθφξπθε ζηήιε, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (νξφθνπο κεγάιεο επηθάλεηαο), δχν ζηήιεο. ε θάζε φξνθν, ε θαηαθφξπθε ζηήιε ηξνθνδνηεί ηνπο εηδηθνχο ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ κνλνζσιελίνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηνλ ζπιιέθηε πξνζαγσγήο αλαρσξνχλ επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ αληίζηνηρνπ νξφθνπ νη δηάθνξνη νξηδφληηνη θιάδνη νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ ζε ζεηξά ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα (ζπλήζσο κέρξη πέληε αλά θιάδν) επί κνλήο ζσιήλαο θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπιιέθηε επηζηξνθήο. Ο θάζε νξηδφληηνο θιάδνο ν νπνίνο θαιείηαη θαη 'θχθισκα' θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ εηδηθφ εχθακπην ραιπβδνζσιήλα ή ραιθνζσιήλα ή αθφκα θαη απφ εηδηθφ πιαζηηθφ ζσιήλα νπνίνο ηνπνζεηείηαη επί ηνπ δαπέδνπ απφ ζψκα ζε ζψκα (ρσξίο ελδηάκεζε ζχλδεζε) θαη κεηά ην ηειεπηαίν ζψκα νδεχεη πξνο ην ζπιιέθηε ηεο ηξνθήο. Ζ ζχλδεζε θάζε ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο πξνο ηε ζσιελψζε ηνπ κνλνζσιελίνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην θάησ κέξνο κέζσ ελφο εηδηθνχ δηαθφπηε ηεο ηεηξάνδεο βάλαο νπνίνο ξπζκίδεηαηη ζπλήζσο ζε νθηψ ζέζεηο θαη θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ε νπνία ζα πεξάζεη απφ ην ζεξκαληηθφ ζψκα ελψ ε ππφινηπε πνζφηεηα δηέξρεηαη θαη' επζείαλ παξαθάκπηνπζα ην ζψκα απηφ. ε θάζε θχθισκα ζηνλ ζπιιέθηε πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπνζεηείηαη εηδηθή ξπζκηζηηθή βαιβίδα αληί ηεο ζπλεζηζκέλεο βάλαο ε νπνία ξπζκίδεη ζπλνιηθά ηελ πνζφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ λεξνχ ζην θχθισκα θαη ζπγρξφλσο εμηζνξξνπεί ηα δηάθνξα θπθιψκαηα ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θαηά ην δπλαηφλ ίδηεο πεξίπνπ αληηζηάζεηο. Δπίζεο ζην κνλνζσιήλην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ελ αληηζέζεη κε ην θιαζηθφ ζχζηεκα είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί 'απηνλνκία ζέξκαλζεο' φηαλ απαηηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε δίνδεο ε θαη ηξίνδεο ειεθηξνθίλεηεο βάλαο ζηελ αλαρψξεζε εθείλε απφ ηνλ ζπιιέθηε πξνζαγσγήο, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηα θπθιψκαηα θάζε δηακεξίζκαηνο. Ζ δίνδνο βάλα θάζε δηακεξίζκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ζεξκνζηάηε ρψξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ δηακεξίζκαηνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνπκε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ δηακεξίζκαηνο, νπφηε αλνίγεη ηε δίνδν βάλα θαη επηηξέπεη ηελ παξνρή ζεξκνχ λεξνχ πξνο ην δηακέξηζκα γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη

35 επηιεγεί. Όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία, ε βάλα δηαθφπηεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ θαη πάιη φηαλ θαηεβεί θάησ απφ ηελ δηαθνξηθή ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε αλνίγεη εθ λένπ ε βάλα. Ζ κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κέζσ σξνκεηξεηψλ νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο κέζα ζην ιεβεηνζηάζην ή ζε θάπνην άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, δηαζπλδένληαη ειεθηξηθά πξνο ηελ αληίζηνηρε βάλα θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Ζ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ε νπνία θαηαλαιψλεηαη ζε έλα δηακέξηζκα γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη σο γηλφκελν ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο επί ηηο αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ σξνκεηξεηή. Αληί σξνκεηξεηψλ ζηελ πεξίπησζε απηνλνκίαο είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκηδνκεηξεηέο (κεηξεηέο ζεξκφηεηαο) νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ απεπζείαο ην πνζφ ζεξκφηεηαο δηά πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο παξνρήο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ επί ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. εμήο : Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζην κνλνζσιήλην ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηα Ο θπθινθνξεηήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάληνηε ζην θχθισκα ηεο πξνζαγσγήο θαη φρη ζηελ επηζηξνθή. Σν δνρείν δηαζηνιήο ζπληζηάηαη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη φρη αλνηθηφ ζην δψκα, ψζηε λα κελ εηζέρεηε αέξαο ζηελ εγθαηάζηαζε. ην ηέινο ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη, ζην πάλσ κέξνο, απηφκαηεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ γηα ηελ έμνδν ηνπ αέξα πνπ παγηδεχηεθε ζην δίθηπν. Δπίζεο ζην ζχζηεκα κε απηνλνκία ζέξκαλζεο κέζσ δηφδσλ βαλψλ ζπληζηάηαη ε γεθχξσζε ησλ δχν ζσιήλσλ ηεο θαηαθφξπθεο ζηήιεο (εηζαγσγήο θαη επηζηξνθήο) ζην επάλσ κέξνο, κέζσ ηκήκαηνο ζηδεξνζσιήλαο 1/2'' ή 3/4 (ή αληίζηνηρεο δηαηνκήο ραιθνχ) ζηελ νπνία ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε βάλαο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ κέζσ ηεο γεθπξψζεσο. Ζ γεθχξσζε απηή είλαη απαξαίηεηε, ψζηε ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή κε θιεηζηέο φιεο ηηο βάλεο λα είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ ζην δίθηπν. ΤΓΚΡΗΖ ΜΟΝΟΧΛΖΝΗΟΤ ΓΗΧΛΖΝΗΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ Κ.Θ. ΚΛΑΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΧΛΖΝΗΟ Α. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ: 1. Ζ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ κε νξαηά ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ νπφηε πξνθχπηεη άκεζε επηηήξεζε απηνχ θαη εχθνιε αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνχ. 2. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε κηθξφ ζρεηηθά κέγεζνο θπθινθνξεηή (κηθξφ καλνκεηξηθφ χςνο) 3. Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ηνπ απηνχ νξφθνπ κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ζεξκνθξαζία εηζαγσγήο ηνπ ζεξκνχ θιίκαηνο.

36 Β. ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ. 1. Ζ ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζεξκάλζεσο κε απνηέιεζκα ην κεγάιν ρξφλν θαηαζθεπήο θαη ηνλ αληηαηζζεηηθφ ηξφπν απφ ηε δηέιεπζε ησλ ζσιελψζεσλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ησλ δηακεξηζκάησλ. Δπίζεο δεκηνπξγείηαη ζνβαξφ αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα απφ ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ δηά ηεο πηινηήο φπνπ εθεί απαηηείηαη θαιή κφλσζε θαη ζπλήζσο εθθηβσηηζκφο ησλ ζηειψλ κέζσ πξφζζεηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Αιιά θαη ε πξνψζεζε ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηελ πηινηή πξνο ην ιεβεηνζηάζην (φπνπ δελ ππάξρεη πιήξεο ππφγεην) θάησ απφ ηελ πηινηή δεκηνπξγεί πξφζζεην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα δηφηη ζα πξέπεη ην θεληξηθφ δίθηπν, είηε λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ νξνθή ηεο πηινηήο, πξάγκα ηειείσο αληηαηζζεηηθφ είηε ζην δάπεδν ηεο πηινηήο (κέζα ζην έδαθνο) νπφηε απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θαλαιηψλ απφ κπεηφλ θαη εηδηθή κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ. 2. Ζ κε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ απφ ηελ θαηαθφξπθε ζηήιε πέξα απφ κηα νξηζκέλε νξηδφληηα απφζηαζε (ζπλήζσο 2,0-2,5 κέηξσλ ην πνιχ). 3. Δίλαη απαξαίηεηε ε θιίζε ηνπ νξηδφληηνπ δηθηχνπ πξνο ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα (0,5% πεξίπνπ) ψζηε ν αέξαο νπνίνο ζα παγηδεπηεί ζηηο ζσιελψζεηο λα πξνσζείηαη πξνο ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα νπφηε απφ εθεί κπνξεί λα απαρζεί κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ εμαεξηζηηθψλ. 4. Ζ κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απηφλνκεο ζέξκαλζεο δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκνλσζνχλ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θάζε δηακεξίζκαηνο εθφζνλ ε ηξνθνδφηεζε γίλεηαη κέζσ θαηαθφξπθνο θχισλ. 5. Ζ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο ζηα δηάθνξα εθάζηνηε επηζπκεηά φξηα. ΜΟΝΟΧΛΖΝΗΟ ΤΣΖΜΑ Α. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ : 1. Ζ ρξεζηκνπνίεζε κηαο θαηαθφξπθε ζηήιεο ζην θηίξην (ή ην πνιχ δχν) ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηνλ θεληξηθφ θνηλφρξεζην δηάδξνκν ηεο πνιπθαηνηθίαο, θαη έηζη απνθεχγεηαη ε θαηαζθεπή πιήξνπο δηθηχνπ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ κε φια ηα αλαθεξζέληα πην πάλσ κεηνλεθηήκαηα. 2. Ζ εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ηνπ νξηδφληηνπ επηδαπέδηνπ κνλνζσιήληνπ δηθηχνπ απφ ηνλ ζπιιέθηε ηνπ κνλνζσιελίνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζε ζεηξά ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο θαηαζθεπήο κε δεκηνπξγία θαη' αλάγθε θιίζεο πξνο ηα ζψκαηα. 3. Ζ ξχζκηζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ην θάζε έλα ζεξκαληηθφ ζψκα κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηαθφπηε ησλ ζσκάησλ ηνπ κνλνζσιήληνπ ζπζηήκαηνο.

37 4. Ζ ξχζκηζε ζπλνιηθά ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ην θάζε θχθισκα κέζσ ηεο εηδηθήο βαιβίδαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζπιιέθηε. 5. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απηνλνκίαο ζεξκάλζεσο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηνδίνπ ε ηξηνδίνπ βάλαο πξνο ηα θπθιψκαηα εθάζηνπ δηακεξίζκαηνο κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ ζε θάζε δηακέξηζκα θαη πίλαθα σξνκεηξεηψλ ε ζεξκνκεηξεηψλ ζην ιεβεηνζηάζην ε ζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν. Β. ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 1. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θπθινθνξεί ηε κεγαιχηεξε ζρεηηθά κεγέζνπο έλαληη ηνπ θιαζηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ αληηζηάζεσλ ηνπ κνλνζσιήληνπ ζπζηήκαηνο νθεηιφκελν θπξίσο ζηε κηθξή δηαηνκή ησλ επηδαπέδησλ ζσιελψζεσλ θαη ζηηο απψιεηεο ζηνπο δηαθφπηεο ησλ ζσκάησλ θαη ζηηο ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο. 2. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επηδαπέδηνπ κνλνζσιελίνπ δηθηχνπ ην νπνίν δελ έρεη δπλαηφηεηα επηζθέςεσο, ζπληεξήζεσλ ε αληηθαηαζηάζεσο. Σν κεηνλέθηεκα φκσο απηφ αίξεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη νη ζσιελψζεηο απηέο (εηδηθήο θαηαζθεπήο) είλαη πςειήο αληνρήο, έρνπλ κεγάιε αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε, είλαη εχθακπηεο θαη ζπλδένληαη απφ ζψκα ζε ζψκα θαη φρη ελδηάκεζα ζην δάπεδν νπφηε ζα ππήξρε ν θίλδπλνο δηαξξνήο ζηε ζχλδεζε. Δηδηθφηεξα, αλ είλαη απαξαίηεην, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνηνπνζέηεζεο (αληηθαηάζηαζεο) είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε άιιεο πιαζηηθέο ζσιελψζεηο (κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) νπφηε ε εμαγσγή ηνπο είλαη εχθνιε. 3. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ κεγαιχηεξεο ζεξκαληηθήο επηθάλεηαο (έλαληη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζην θιαζηθφ ζχζηεκα) ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηνπ κνλλνζσιήληνπ θπθιψκαηνο ιφγσ ηεο κεησκέλεο ζεξκνθξαζίεο ηξνθνδφηεζεο ησλ ζσκάησλ απηψλ. Σν κεηνλέθηεκα απηφ αίξεηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξψηα ζψκαηα ζε θάζε θχθισκα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο ηνπο απαηηνχλ κηθξφηεξε ζεξκαληηθή επηθάλεηα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ θιαζηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθνί θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα κηα θαιή θαη ζσζηή εγθαηάζηαζε κνλνζσιήληνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. * ε θάζε θχθισκα πεξηιακβάλνπκε 4-6 Θ. γηα δηακέξηζκα κε ζεξκηθή κφλσζε ή 3-4 ζψκαηα γηα δηακέξηζκα ρσξίο ζεξκηθή κφλσζε. * Φξνληίδνπκε ηα θπθιψκαηα λα έρνπλ Θ. ίζνπ πεξίπνπ ζπλνιηθνχ ζεξκηθνχ θνξηίνπ (Qh). *Φξνληίδνπκε, ψζηε φια ηα θπθιψκαηα λα έρνπλ ην ίδην πεξίπνπ κήθνο ζσιήλσλ Καηά ην δπλαηφλ, δηαιέγνπκε ζαλ πξψην ζψκα (α) ζην θχθισκα (Η) εθείλν κε ην κεγαιχηεξν θνξηίν.

38 Γ. Δγθαηάζηαζε Κεληξηθήο ζέξκαλζεο Δ.1 Γενικά Δγθαηαζηάζεηο Κεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ, θαηαζθεπψλ, δηαηάμεσλ, κεραληζκψλ θ.η.ι πνπ παξαιακβάλεη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ κηα πεγή θαη ηελ θαηαλέκεη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη απψιεηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ζεξκνθξαζία απηψλ ησλ ρσξψλ ζε επηζπκεηά επίπεδα. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ην ιέβεηα (φπνπ δηαηίζεηαη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε πεηξειαίνπ ε αεξίνπ), ην ζχζηεκα δηαλνκήο (αληιίεο θαη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ηνπ δεζηνχ λεξνχ - θνξέαο ηεο ζεξκφηεηαο), ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα, ην ζχζηεκα πξνζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ, ηνλ θαπζηήξα, ην δίθηπν απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ, ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Δ.2 Λέβηηερ Οη ιέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξννξίδνληαη γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ κέρξη ζεξκνθξαζίεο 110 C θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 6 bar. Σν λεξφ πνπ ζεξκαίλνπλ νη ιέβεηεο, αλαθπθινθνξεί ζπλερψο (δελ αλαλεψλεηαη) θαη επνκέλσο γηα ηηο ζπλήζεηο εθαξκνγέο δελ ρξεηάδεηαη εηδηθή επεμεξγαζία.

39 Καηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα πξνδηαγξάθνληαη ιέβεηεο πνπ λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα ειιεληθά πξφηππα γηα ιέβεηεο (ΔΛΟΣ 234, 235, θαη 763). πλίζηαηαη ζηελ κειέηε λα θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : α) Σν κέγεζνο ηεο ηζρχνο ζε Kw ή Kcal/h 1, Μηθξφο ιέβεηαο κε απφδνζε έσο 60 Kw (52000 Kcal/h) 2, Μεζαίνο ιέβεηαο κε απφδνζε απφ 60 Kw έσο 350 Kw ( Kcal/h) 3, Μεγάινο ιέβεηαο κε απφδνζε κεγαιχηεξε ησλ 350 Kw ( Kcal/h). β) Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ: 1. Υαιχβδηλνο 2. Υπηνζίδεξνο γ)ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο δ) Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ ε) Ζ πίεζε ζηνλ ρψξν θαχζεο ζη) Ζ δηακφξθσζε ησλ ζεξκαληηθψλ επηθαλεηψλ 1) Λέβεηεο κε θινγνζσιήλεο θαη αεξηαπινχο 2) Λέβεηεο κε ηε πδξαπινχο 3) Λέβεηεο πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ Δ2. ήμανζη ηος λέβηηα Κάζε ιέβεηαο Κ.Θ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία : i. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο αλ ππάξρεη. ii. Σνλ ηχπν ηνπ ιέβεηα iii. Σν έηνο θαηαζθεπήο iv. Σελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ ιέβεηα, γηα θάζε θαχζηκν πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε Kw (Kcal/h) ή ζε Mw (Kcal/h).

40 v. Σελ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζηνλ ιέβεηα vi. Σελ κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνχ λεξνχ vii. Σελ πίεζε δνθηκήο ηνπ ιέβεηα viii. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ιέβεηα νθείιεη λα αλαθέξεη ζηα Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ιέβεηα νθείιεη λα αλαθέξεη ζηα ζρεηηθά ηερληθά έληππα ηε ζπλνιηθή πδξαπιηθή αληίζηαζε ηνπ ιέβεηα ζε Pa (mm.ν), κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή ηνπ δεζηνχ λεξνχ. Αθφκα πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ζπληειεζηή ηνπηθήο αληίζηαζεο γηα ηελ δηεξρφκελνπ πνζφηεηα λεξνχ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζηελ νλνκαζηηθή ηζρχ θαη γηα ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά λεξνχ κεηαμχ εηζφδνπ θαη επηζηξνθήο 20 C θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ιέβεηα ζε λεξφ. Δ2. 2 Εκλογή ηος μεγέθοςρ και απιθμού λεβήηων Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ιέβεηα ζε κηα εγθαηάζηαζε Κ.Θ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςηλ ηα εμήο : 1) Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ζεξκηθφ θνξηίν) πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαλαισηψλ. Σν ζχλνιν ησλ αλαγθψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζαπμεζεί αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 30%. 2) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε εγθαηαζηάζεηο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, φηαλ δελ ζπκπίπηνπλ ηα κέγηζηα ησλ θαηαλαιψζεσλ, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ν ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ. Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο νιηθήο απαηηνχκελεο ζεξκηθήο ηζρχνο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιέβεηεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςηλ ηα εμήο : I. Ζ πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε κεησκέλε ηζρχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. II. Ζ αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε ελφο ιέβεηα πνπ είλαη πεξησξηζκέλε. Με θξηηήξην ην είδνο θαη ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξνπο ιέβεηεο. III. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ιπφκελνη ιέβεηεο γηα ηζρχ κέρξη 250 Kw ελδείθλπηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ιέβεηα. Όηαλ επηδηψθεηαη αθξηβέζηεξε ξχζκηζε ζε ζπλδπαζκφ κε θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία, γηα πάλσ απφ 150 Kw ( Kcal/h)ηνπ είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ιέβεηεο. IV. ε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε πεηξέιαην γεληθφηεξα θαη γηα ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 250 Kw ( Kcal/h) κέρξη 1200 Kw ( Kcal/h) θαιφ είλαη λα ηνπνζεηνχληαη δχν ιέβεηεο, ελψ γηα εγθαηαζηάζεηο πάλσ απφ 1200 Kw ( Kcal/h) πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηξείο ιέβεηεο Δ 2.3 Έδπαζη λεβήηων Οη ιέβεηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθήο θαηαζθεπήο βάζε. πλήζσο κηα βάζε 6 έσο 7 cm είλαη αξθεηή ψζηε λα απνθεχγνληαη δεκηέο απφ ζθνπξηέο ζηνλ ιέβεηα ιφγσ πγξαζίαο ηνπ δαπέδνπ. Όηαλ εθηηκάηαη φηη ππάξρεη αλάγθε αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ιέβεηα ζπληζηάηαη λα πξνεθηείλεηαη ε βάζε πεξίπνπ 15cm πεξηκεηξηθά σο πξνο ηνλ

41 ιέβεηα. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ιεβήησλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηαζθεπή εληαίαο βάζεο. πληζηάηαη ε αληηθξαδαζκηθή θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζφξπβνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ιέβεηα. Δ3. Καςζηήπερ Oη θαπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθή θαη αζθαιή θαχζε κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαπζηήξα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο ηζρχνο θαη ηηο αληίζιηςεο ηνπ ιέβεηα. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαπζηήξσλ, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα φξγαλα κε ηα νπνία εμνπιίδνληαη πξέπεη λα αληέρνπλ ζηηο ρεκηθέο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο θαπζηήξαο ζε ζπλεξγαζία κε ην θινγνζάιακν ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πιήξε θαη αζθαιή θαχζε ηνπ θαπζίκνπ θαη λα παξέρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηζρχ ιεηηνπξγίαο θαη επίπεδν πίεζεο. Σα θηλνχκελα κέξε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ψζηε λα απνθιείεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Ζ θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ ηκήκαηνο ζχλδεζεο ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη εχθνιε πξνζαξκνγή ζηνλ ιέβεηα θαη ε ζέζε ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ θαπζηήξα λα ζπλδπάδεηαη απφιπηα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ ιέβεηα. Ζ δηάηαμε επηηήξεζεο ηεο θιφγαο πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαπζηήξα. Οη κεηαζρεκαηηζηέο έλαπζεο θαη ε ειεθηξνθηλεηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα ελψ ε δηάηαμε έλαπζεο πςειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηπραία επαθή ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε θαζψο θαη απφ επεκβάζεηο αλαξκφδησλ. Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ δελ πξέπεη λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία αλ δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ε νκαιή πξνζαγσγή ηεο θαπζίκνπ (π.ρ δελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα δηαζθνξπηζκνχ ζηνπο θαπζηήξεο πεηξειαίνπ). Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάζεη πξφβιεκα ην ζχζηεκα πξνζαγσγήο ηνπ θαπζίκνπ, πξέπεη λα δηαθφπηεηαη

42 ακέζσο ε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θαη λα απνθιείεηαη ε πεξαηηέξσ παξνρή θαπζίκνπ ζηνλ ζάιακν θαχζεο. Κάζε θαπζηήξαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πηλαθίδα ηνπνζεηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη : Σνλ θαηαζθεπαζηή ηνλ ηχπν ηνπ θαπζηήξα Σν έηνο θαηαζθεπήο Σνλ αξηζκφ παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ Σελ σξηαία κέγηζηε θαη ειάρηζηε παξνρή θαπζίκσλ ζε kg/h γηα πγξά θαχζηκα Σν είδνο ηνπ θαηάιιεινπ θαπζίκνπ Σηο ελδείμεηο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηεξήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηα ζήκαηα ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο Κάζε θαπζηήξαο ζα ζπλνδεχεηαη κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ξχζκηζεο θαη ρεηξηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθφκα ηνλ θαπζηήξα ζα ζπλνδεχνπλ ζρέδην ζχλδεζεο, ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο επηηήξεζεο ηεο θιφγαο θαη ππνδείμεηο γηα ηηο δνθηκέο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. Δ3.1 Καςζηήπαρ ςγπών καςζίμων Οη θαπζηήξεο πγξψλ θαπζίκσλ έρνπλ πξννξηζκφ λα δηαζθνξπίδνπλ ην πεηξέιαην ζε θαηάιιεια ιεπηά ζηαγνλίδηα θαη αθνχ ην αλακείμνπλ έληνλα κε ηνλ αέξα λα θαηλε ην κίγκα. Οη θαπζηήξεο πεηξειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 276 θαη 386. Όηαλ πξνδηαγξάθεηαη θαπζηήξαο γηα εγθαηάζηαζε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κε φξγαλα ξχζκίζεο, θαζνδήγεζεο θαη φξγαλα αζθαιείαο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη : Αλ ν θαπζηήξαο είλαη απηφκαηεο ε κε ιεηηνπξγίαο Όξγαλα ξιπζκηζεο, θαζνδήγεζεο θαη επηηήξεζεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη. Όξγαλα απφδεπμεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο Όξγαλα εθθίλεζεο, έλαπζεο δηαθνπήο, επαλεθθίλεζεο θαη επαλέλαπζεο Κάζε θαπζηήξαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα ζχζηεκα 'επαγξχπλεζεο' ηεο θιφγαο πνπ λα απνθιείεη ηε ζπλέρηζε εθηφμεπζεο πεηξειαίνπ πέξα απφ έλα πνιχ κηθξφ ρξφλν κέζα ζηελ εζηία φηαλ δελ ππάξρεη θιφγα. Ζ επαγξχπλεζε ηεο θιφγαο κπνξεί λα γίλεηαη κε θσηναληηζηάζεηο ε θσηνθχηηαξν πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην ρξφλν αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ ΔΛΟΣ, ηφζν γηα ηελ έλαξμε φζν θαη γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπζίκνπ. ε εγθαηαζηάζεηο κε ιέβεηα ηζρχνο κεγαιχηεξε ησλ 175 Kw ( Kcal/h) ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δη βαζκνχ θαπζηήξα γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη ηε κείσζε ηεο εθπνκπήο αθαχζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε θάζε ηεο έλαξμεο. Γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαηά ηηο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ δηάθξαγκα (ηακπεξ) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν αέξα ζηνλ θιφγνζάιακν ηνπ ιέβεηα.

43 Δ4. Κςκλοθοπηηήρ Ζ θπθινθνξία ηνπ δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ, ηνπο θπθινθνξεηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θπθινθνξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο Κ.Θ είλαη φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε λεξφ ζεξκνθξαζηψλ κέρξη 130C φπνηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αλαρψξεζε, ε κέρξη 100C νπφηε ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηζηξνθή. Ζ θπθινθνξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο Κ.Θ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ δχν ηκήκαηα ζηαζεξά ζπλδεδεκέλα ηελ αληιία θαη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο (ζπλήζσο ηνπο κηθξνχο θπθινθνξεηέο) ή κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θνηλή ζηαζεξή βάζε κε ηελ αληιία θαη λα ζπλδέεηαη κε εηδηθφ ειαζηηθφ ζχλδεζκν. Οη θπθινθνξεηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππεξληθνχλ ηηο ηξηβέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε ξνή ηνπ δεζηνχ λεξνχ (θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο), λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηελ αλαγθαία παξνρή λεξνχ, λα είλαη πδξνιίπαληνη θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ζηαζεξή ζηάζκε ζνξχβνπ. Ζ ρξήζε κε πδξνιίπαλησλ θπθινθνξεηψλ επηηξέπεηαη φηαλ δηαζθαιίδεηαη ε ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζή εθεδξηθήο αληιίαο ζε παξάιιειε ζχλδεζε. Ζ ζχλδεζε ηνπ θπθινθνξεηήη ζηα δίθηπα ηνπ δεζηνχ λεξνχ, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ φξγαλα : ζπληζηάηαη λα Γχν βαιβίδεο δηαθνπήο πξηλ θαη κεηά ηνλ θπθινθνξεηή, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηνπ θπθινθνξεηή απφ ην δίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη άδεηαζκα ηνπ λεξνχ απφ ην δίθηπν. Γχν καλφκεηξα, έλα πξηλ θαη έλα κεηά ηνλ θπθινθνξεηή, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο ππέξπηέζεο πνπ δεκηνπξγεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή ε εγθαηαζηάζεηο πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε θίιηξνπ λεξνχ, κε θαζνξηδφκελν ζηνηρείν ζηελ αλαξξφθεζε ηνπ θπθινθνξεηή.

44 Δ5. Διαηάξειρ αζθαλείαρ Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο κηαο εγθαηαζηάζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα είλαη : Σν δνρείν δηαζηνιήο, (αλνηρηφ ή θιεηζηφ) Οη δηαζθαιηζηηθνί ζσιήλεο εηζφδνπ θαη επηζηξνθήο Ο πηεδνζηαηηθφο ζσιήλαο Ζ βαιβίδα αζθαιείαο Ζ εγθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 351, 352, 810 Γ6. Γεμακελή πγξψλ θαπζίκσλ Οη δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε ζε ρψξν αλεμάξηεην απφ ην ρψξν ηνπ ππνινίπνπ ιεβεηνζηαζίνπ, έζησ θαη αλ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν ην αληίζεην. Γηα εγθαηαζηάζεηο ησλ 150 Kw ( Kcal/h) απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο. Μέρξη πνζφηεηαο 3m επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε πεηξειαίνπ κέζα ζην ιεβεηνζηάζην, εθφζνλ ε δεμακελή δελ έρεη ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ζπζθεπή παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ε θαπλαγσγφ θαη απέρεη απφ ηα ζηνηρεία απηά ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξα. Ζ ηειεπηαία απφζηαζε κπνξεί λα κεησζεί ζην έλα κέηξν εάλ παξεκβιεζεί ππξάρνλην ηνίρσκα. Γεληθφηεξα ηνλ ππξάρνλην δηαρσξηζηηθφ ηνίρσκα ζπλίζηαηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηνλ ΓΟΚ. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηήξα έμη θηιψλ μεξήο ζθφλεο κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ησλ πγξψλ θαπζίκσλ. Ο ηδηαίηεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε δεμακελή πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην ιεβεηνζηάζην θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ρψξν κε ηνίρν απφ πξαθηηθά άθαπζην πιηθφ. ηνλ ρψξν απηφ ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πφξηαο κε άλνηγκα πξνο ηα έμσ ε παιηλδξνκηθή θίλεζε. Ζ απνζήθεπζε πγξψλ θαπζίκσλ ζε δηαδξφκνπο, εηζφδνπο, θιηκαθνζηάζηα θαη έμσ απφ απηά, ρψξνπο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, ζε εξγαζηήξηα θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ζπλσζηηζκνχ αηφκσλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, απαγνξεχεηαη. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ πξέπεη λα αεξίδεηαη είηε κε άλνηγκα πνπ επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ην πεξηβάιινλ είηε κέζσ αλάινγνπ ζήξαγγνο. Ζ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ αλνίγκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1/12 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο. Ζ ηνπνζέηεζε δεμακελψλ πεηξειαίνπ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη φηαλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο θηηξηνδνκηθνχο, δεκνηηθνχο, ππξνζβεζηηθνχο ε άιινπο θαλνληζκνχο θαη εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ, ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.

45 Ζ δεμακελή πεηξειαίνπ πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε κεηαιιηθή βάζε. Ζ θάησ απφ ηε δεμακελή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ζε κνξθή ιεθάλεο, αξθεηήο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε λα ζπγθεληξψλνπλ ην πεηξέιαην πνπ κπνξεί λα δηαθεχγεη απφ ηε δεμακελή. Μέζα ζηε ιεθάλε πεξηζπιινγήο ηνπ πεηξειαίνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απνξξνή δαπέδνπ πνπ ζα θαηαιχγεη ζε εηδηθή απνρέηεπζε (φρη ζην δίθηπν ηεο πφιεο), έμσ απφ ην θηίξην. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ηεο δεμακελήο απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ρψξνπο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΓΟΚ 74. Πξνο απνθπγή πηζαλφλ ζπηλζήξσλ ιφγσ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ νη δεμακελέο πεηξειαίνπ πξέπεη λα γεηψλνληαη κε μερσξηζηή γείσζε ηφζν νη ππέξγεηεο φζν θαη νη ππφγεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί εηδηθφ ζεκείν ζχλδεζεο ηεο δεμακελήο. Δ6.1 Καηαζκεςαζηικά ζηοισεία δεξαμενών πεηπελαίος. ε εγθαηαζηάζεηο κέρξη 250 Kw ( kcal/h) επηηξέπεηαη ρξεζηκνπνίεζε δεμακελψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο. ε κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δεμακελέο θπθιηθήο δηαηνκήο ππφγεηεο, ππέξγεηεο ε εκηππφγεηεο. Οη θχξηεο δηαζηάζεηο ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε θξηηήξηα ηε δπλαηφηεηα παξαιαβήο πνζνηήησλ θαπζίκνπ, ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο. Ζ αλακελφκελε πνζφηεηα παξαιαβήο πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη εκεξψλ γηα πνιχ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ησλ ζαξάληα εκεξψλ γηα κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο. ε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ε ζε πνιχ κηθξέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ε δεμακελή ηνπ πεηξειαίνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φιεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ.

46 Δ7. Καπνοδόσορ Καπλνδφρνο είλαη ην ζχλνιν ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θαχζεο απφ ηηο εζηίεο θαχζεο ησλ ιεβήησλ ζηνλ αέξα πάλσ απφ ηηο εηαηξείεο. Ζ θαπλνδφρνο κπνξεί λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ νηθνδνκή ή πάλσ ζε θάπνην εμσηεξηθφ ηνίρν ή θαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ην θηίξην. Ζ δνκηθή θαηαζθεπή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζην θηίξην ε ζην έδαθνο. Ζ φδεπζε ηεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθε. Δπίζεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαπλνδφρνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπζηνιέο θαη νη δηαζηνιέο απηήο. Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά : Αλζεθηηθά ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή, αληίζηαζε ζηε ρεκηθή δηάβξσζε απφ ηα ζπκππθλψκαηα ησλ θαπζαεξίσλ. Πνπ είλαη αδηάβξνρα. Πνπ δεκηνπξγνχλ ιεία εζσηεξηθά ηνηρψκαηα, ρσξίο ξσγκέο, ξαβδψζεηο ή εζσηεξηθέο δηαβξψζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζηξνβηιηζκνχο, λα θαηαθξαηήζνπλ αηζάιε, κεηψλνληαο ηελ εζσηεξηθή ηεο δηαηνκήο Ζ θαπλνδφρνη πξέπεη λα θαηαιήγνπλ αξθεηά ςειφηεξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θαπζαεξίσλ ζε ειεχζεξν ρψξν θαη λα απνθεχγεηαη ε εκθάληζε ζηξνβηιηζκψλ θαη θίλδπλνη ή επηθίλδπλεο ελνριήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ζπηλζήξεο, ζηάρηε ε θαπλφ. χκθσλα κε ην ΓΟΚ ην χςνο απηφ πξέπεη λα είλαη έλα κέηξν πάλσ απφ ηε ζηέγε. Κάζε θαπλνδφρνο πξέπεη λα έρεη έλα άλνηγκα θαζαξηζκνχ ζηε βάζε ηεο πνπ λα θιείλεη εξκεηηθά θαη κπξνζηά απφ ην νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ ελφο κέηξνπ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ Α.Δ.Μ. 3949

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα