ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ"

Transcript

1 ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο θ. Π. Παπαζαλαζφπνπινο ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΥΧΝ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΕΠΙΛΗΦΙΑ ΚΑΙ Η ΥΕΗ ΑΤΣΧΝ ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΗ ΕΠΙΛΗΦΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΣΖ ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Φ. ΤΡΡΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΙΟΤΛΙΟ 2009

2 ΣΡΙΜΔΛΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ θ. Υξφλε Διηζάβεη Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Νεπξνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. Κσζηφπνπινο Γεψξγηνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο θ. Αλαζηαζφπνπινο Γεκήηξηνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο Ννζειεπηηθνχ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Μέινο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο 2

3 ΔΠΣΑΜΔΛΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ θ. Διηζάβεη Υξφλε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Νεπξνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. Γεψξγηνο Κσζηφπνπινο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο θ. Γεκήηξηνο Αλαζηαζφπνπινο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο Ννζειεπηηθνχ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Μέινο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο θ. Παπαζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Επηακεινύο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο θ. Πνιπρξνλφπνπινο Παλαγηψηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Επηακεινύο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο θ. αθειιαξφπνπινο Γεψξγηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Επηακεινύο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο θ. Διινχι Ησάλλεο Λέθηνξαο Νεπξνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο Επηακεινύο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο 3

4 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΕΚΤΧΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Απφ ην πιηθφ ηεο δηαηξηβήο πξνέθπςαλ, κεηά απφ θξίζε, νη εμήο 2 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα λεπξνινγηθά πεξηνδηθά: 1. Sirrou V., Trachani E., Sakellaropoulos GC., Polychronopoulos P., Chroni E., Evaluation of conduction properties of somatic and sympathetic sudomotor fibers in patients with epilepsy. Journal of clinical neurophysiology: official publication of the American Electroencephalographic Society; 25 (5): Chroni E., Sirrou V., Trachani E., Sakellaropoulos GC., Polychronopoulos P., Interictal alterations of cardiovagal function in chronic epilepsy. Epilepsy research; 83 (2-3):

5 Αφιερωμένη 5

6 Στους γονείς μου, Χρήστο και Μαρία ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τις θυσίες τους Στην καθηγήτριά μου, κ. Ελισσάβετ Χρόνη πηγή γνώσης και επιστημονικής δημιουργίας ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΨΝ ΑΝ: Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα ΠΝ: Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα ΚΝ: Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα ΗΚΓ: Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 6

7 ΗΕΓ: Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ΚΕΚ: Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ΓΕ: Γαζηξεληεξηθφ χζηεκα ΔΑ:πκπαζεηηθή Γεξκαηηθή Απάληεζε TST: Θεξκνξξπζκηζηηθή Γνθηκαζία Ηδξψηα a-cmap: Ύςνο θηλεηηθνχ δπλακηθνχ MCV: Κηλεηηθή ηαρχηεηα αγσγήο DSL: Λαλζάλσλ αηζζεηηθφο ρξφλνο Amp: Ύςνο δπλακηθνχ ΑΕΕ: Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην Ν/Υ: Νεπξνρεηξνπξγηθή SSR:πκπαζεηηθή Γεξκαηηθή Απάληεζε SUDEP: Αηθλίδηνο ζάλαηνο DML: Λαλζάλσλ θηλεηηθφο ρξφλνο a-sap: Ύςνο αηζζεηηθνχ δπλακηθνχ SCV: Αηζζεηηθή ηαρχηεηα αγσγήο Lat: Λαλζάλσλ ρξφλνο MRI: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία Area: Δκβαδφλ CIDP: Υξφληα απνκπειηλσηηθή πνιπξηδνλεπξνπάζεηα AIDS: χλδξνκν επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο QSART : Πνζνηηθφο έιεγρνο αμνληθνχ ηδξσηνπνηνχ αληαλαθιαζηηθνχ ΝΕΤΡΟΥΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΨΝ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΕΠΙΛΗΧΙΑ ΚΑΙ Η ΦΕΗ ΑΤΣΨΝ ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΗ ΕΠΙΛΗΧΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 7

8 ει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΜΑΣΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ. 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Πξνέιεπζε αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κξηηήξηα εηζαγσγήο αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κξηηήξηα εηζαγσγήο αζζελψλ Κξηηήξηα εηζαγσγήο καξηχξσλ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ αζζελψλ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ καξηχξσλ Καηαγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κιηληθή αμηνιφγεζε αζζελψλ θαη καξηχξσλ Νεπξνθπζηνινγηθή κειέηε αζζελψλ θαη καξηχξσλ Νεπξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο Πεξηθεξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο(πν) α) Μειέηε ηεο θηλεηηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πεξνληαίνπ β) Μειέηε ηεο αηζζεηηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ σιελίνπ γ) Μειέηε ηεο αηζζεηηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ γαζηξνθλεκηαίνπ δ) Μειέηε ηεο ζπκπαζεηηθήο δεξκαηηθήο απάληεζεο(ssr) ε) Μειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ζηηο θάζεηο ηεο αλαπλνήο (R- R Interval) ζη) Μειέηε ηεο αιιαγήο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ απφ θαηαθεθιηκκέλε ζε φξζηα ζέζε (Tilt-test) δ) Μειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαηά ηε δνθηκαζία εθπλνήο κε θιεηζηή γισηηίδα(δνθηκαζία Valsava) ηαηηζηηθή αλάιπζε

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΓΚΡΙΗ ΑΘΕΝΧΝ-ΜΑΡΣΤΡΧΝ Γεκνγξαθηθά θαη λνζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ θαη καξηχξσλ Φαξκαθεπηηθή αγσγή αζζελψλ θαη καξηχξσλ Καηάζηαζε άθξσλ ρεηξψλ αζζελψλ θαη καξηχξσλ Κηλεηηθή θαη αηζζεηηθή αγσγηκφηεηα αζζελψλ θαη καξηχξσλ πκπαζεηηθή λεπξηθή ιεηηνπξγία αζζελψλ θαη καξηχξσλ Παξαζπκπαζεηηθή λεπξηθή ιεηηνπξγία αζζελψλ θαη καξηχξσλ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΑΦΟΡΧΝ ΤΥΕΣΙΕΧΝ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΧΝ ΑΘΕΝΧΝ ρέζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ επηιεςίαο θαη θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ ρέζε κεηαμχ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ ρέζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ επηιεςίαο, ζπκπησκαηνινγίαο απφ ην ΑΝ θαη λεπξνινγηθήο ζεκεηνινγίαο ρέζε κεηαμχ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζπκπησκαηνινγίαο απφ ην ΑΝ θαη λεπξνινγηθήο ζεκεηνινγίαο ρέζε κεηαμχ θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ, ζπκπησκαηνινγίαο απφ ην ΑΝ θαη λεπξνινγηθήο ζεκεηνινγίαο ρέζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ επηιεςίαο θαη αγσγηκφηεηαο ζσκαηηθψλ λεχξσλ ρέζε κεηαμχ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη αγσγηκφηεηαο ζσκαηηθψλ λεχξσλ ρέζε κεηαμχ θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ θαη αγσγηκφηεηαο ζσκαηηθψλ λεχξσλ ρέζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ επηιεςίαο θαη ζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο

10 ρέζε κεηαμχ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο ρέζε κεηαμχ θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ θαη ζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κε απνχζα ΓΑ ρέζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ επηιεςίαο θαη παξαζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο ρέζε κεηαμχ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη παξαζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο ρέζε κεηαμχ θαηάζηαζεο άθξσλ ρεηξψλ θαη παξαζπκπαζεηηθήο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΕΖΣΖΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΝΟΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

11 K Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 1: ΠΡΟΛΟΓΟ Καηά ηα παιηά ρξφληα ε επηιεςία ήηαλ κία θαηάζηαζε αλεμήγεηε ε νπνία απoδίδνληαλ ζε δπλάκεηο ππεξθπζηθέο. Ζ ζέα ελφο αλζξψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα επηιεπηηθήο θξίζεο πξνθαινχζε ηξφκν θαη δένο ελψ εθθξάζεηο φπσο «είλαη δαηκνληζκέλνο» ή «κπήθε ν ζαηαλάο κέζα ηνπ» ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 11

12 λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε. Αγηαζκνί, εμνξθηζκνί, ηειεηέο εμαγλεζκνχ θαη άιια ζξεζθεπηηθά θαη παξαζξεζθεπηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ επηιεπηηθνχ αζζελνχο ν νπνίνο δνχζε απνκνλσκέλνο απφ φινπο θαη απφ φια κε κνλαδηθή ζπληξνθηά ηα «δαηκφληά ηνπ». Αξγφηεξα κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο απνδείρζεθε φηη ε επηιεςία είλαη λφζνο, θαη φρη ππεξθπζηθή θαηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμέιεγθηεο, ηαρείεο, αλψκαιεο θαη επαλαιεπηηθέο εθθνξηίζεηο ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ, θαη ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ δηάθνξεο αηηίεο, θαη φρη απφ «ηελ εηζαγσγή δαηκφλσλ», ελψ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο δνθηκάζζεθαλ, κειεηήζεθαλ θαη ηειηθά θαζηεξψζεθαλ κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα, ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα, ηα αληηεπηιεπηηθά, ηα νπνία θαη αληηθαηέζηεζαλ «ηηο δηάθνξεο ηειεηέο εμνξθηζκνχ ησλ δαηκφλσλ». Παξά ην άπιεην θσο πνπ έξημε ε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηε λφζν ηεο επηιεςίαο, παξακέλνπλ αθφκε αξθεηά αλαπάληεηα εξσηήκαηα, θπξίσο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νη αζζελείο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηιεπηηθήο θξίζεο φζν θαη ζηα κεζνθξηηηθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία πηζαλφηαηα νθείινληαη ζε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ, πνιιέο θνξέο ζαλαηεθφξα, θαη ηα νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλν ηχπν επηιεςίαο θαη ζπγθεθξηκέλε αληηεπηιεπηηθή αγσγή. Μία πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά έγηλε κέζα απφ ηε κειέηε καο κε απψηεξν ζθνπφ ζην κέιινλ λα αηηηνινγεζνχλ πιήξσο φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο επηιεςίαο. Ζ κειέηε καο ινηπφλ ζρεδηάζζεθε κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζζεί αλ ζηνπο αζζελείο κε επηιεςία ζπκβαίλεη δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ θαζψο επίζεο θαη αλ ε δηαηαξαρή απηή ζρεηίδεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηχπν επηιεςίαο ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αληηεπηιεπηηθή αγσγή. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κειέηε καο, αζζελείο θαη κάξηπξεο, ππεβιήζεζαλ ζε απιέο, αλψδπλεο, ζχληνκεο θαη αθίλδπλεο εμεηάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ, ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθνχ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο αγσγηκφηεηαο, θηλεηηθήο θαη αηζζεηηθήο, ησλ ζσκαηηθψλ λεχξσλ κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά 12

13 πφζν ε αληηεπηιεπηηθή αγσγή γεληθά, αιιά θαη πην εηδηθά ζπγθεθξηκέλα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρή απηήο, δεδνκέλνπ φηη ηα θάξκαθα απηά ιακβάλνληαη ρξνλίσο. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο απηήο δηαηξηβήο έγηλε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίθνπξνπ Καζεγήηξηαο Νεπξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ.δ.υξφλε ε νπνία κε ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αθνχξαζηε παξνπζία, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ηηο αθξηβείο, επηζηεκνληθέο ηεο ππνδείμεηο απνηέιεζε φρη κφλν ην ζεκέιην ιίζν αιιά θαη ηε ζπλερή θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Οη άξηζηεο γλψζεηο θαη ε ηεξάζηηα εκπεηξία ηεο ζηελ Κιηληθή Νεπξνθπζηνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απφ κέξνπο ηεο ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ηε δηαξθή κέξηκλά ηεο γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ, εμαζθάιηζαλ ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δθηφο απφ ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, ζηε ζπνπδαία απηή επηζηήκνλα θαη άλζξσπν νθείισ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζα πάλσ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Νεπξνινγίαο, αιιά θπξίσο ηε ζπλερή δίςα γηα γλψζε θαη κάζεζε, ηηο επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο αλεζπρίεο θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ, ηα νπνία κε ηελ αζπλαγψληζηε κεηαδνηηθφηεηά ηεο κνπ κεηέθεξε θαη γηα ηα νπνία ηεο είκαη πξαγκαηηθά επγλψκσλ. Πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο απηήο ήηαλ ε- πίζεο ε ζπκβνιή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ. Π. Πνιπρξνλφπνπινπ, ν νπνίνο σο ππεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζ- ιεθηξνεγθεθαινγξαθίαο, καο εμαζθάιηζε ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, αιιά θαη κε ηηο εηδηθέο ηνπ γλψζεηο πάλσ ζηε λφζν ηεο επηιεςίαο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηιεπηηθψλ αζζελψλ θαζψο επίζεο θαη ζηε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Δθηφο απφ ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, ζηνλ εμαίξεην απηφ επηζηήκνλα θαη άλζξσπν νθείισ επίζεο έλα κεγάιν κέξνο ησλ γλψζεσλ κνπ πάλσ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Νεπξνινγίαο θαη θπξίσο ζηνλ δχζθνιν ηνκέα ηεο Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθίαο, πνπ κε 13

14 ηε κεγάιε κεηαδνηηθφηεηά ηνπ κνπ κεηέθεξε, θαη γηα φια απηά ηνλ επραξηζηψ ζεξκά. Δπραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη Γηεπζπληή ηεο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν Παηξψλ θ. Π. Παπαζαλαζφπνπιν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ, αθελφο κελ δίλνληαο πξφζπκα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο αθεηέξνπ δε επηηξέπνληαο ηε δηεμαγσγή ηεο ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνλεπξνκπνγξαθίαο ηεο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν Παηξψλ. Δπίζεο ηνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε ζην πξφζσπφ κνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ σο εηδηθεπφκελεο ηαηξνχ ζηε Νεπξνινγηθή Κιηληθή. Δπραξηζηψ, ηνλ Καζεγεηή Φπζηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ.γ.κσζηφπνπιν θαη ηνλ Καζεγεηή Φπζηνινγίαο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Γ. Αλαζηαζφπνπιν γηα ηελ εκπηζηνζχλε, ηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ηηο πνιχηηκεο παξεκβάζεηο ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο απηήο. Δπραξηζηψ, ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Γ.Ν Παηξψλ γηα ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία δέρηεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλά, απνηειψληαο ηελ πιεηνςεθία ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ. Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε νη νπνίνη ζπλεξγάζζεθαλ πξφζπκα θαη αδηακαξηχξεηα ηφζν θαηά ηνλ θιηληθφ φζν θαη θαηά ην λεπξνθπζηνινγηθφ έιεγρν, θαη νη νπνίνη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο απηή πξνζέζεζαλ θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λφζν ηεο επηιεςίαο. 14

15 Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 2: ΕΙΑΓΨΓΗ Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ εμαπιψλεηαη ζε νιφθιεξν ην ζψκα, ξπζκίδεη ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ θαη ηε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαζηζηψληαο έηζη ηνλ νξγαληζκφ ηθαλφ λα αληηδξά ζην πεξηβάιινλ σο έλα αξκνληθφ ζχλνιν. Δίλαη επίζεο ε έδξα ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κε ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, πνπ αλήθνπλ ζ απηφ, θέξλεη ην άηνκν 15

16 ζε επηθνηλσλία κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Γηαηξείηαη ζε δχν κεγάια ηκήκαηα, ζην εγθεθαινλσηηαίν ή δστθφ θαη ζην απηφλνκν ή θπηηθφ. Σν Δγθεθαινλσηηαίν Νεπξηθφ χζηεκα ξπζκίδεη ηηο δστθέο ιεηηνπξγίεο (θηλήζεηο θαη αηζζήζεηο) θαη δηαθξίλεηαη ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγθέθαιν θαη ην λσηηαίν κπειφ θαη ζην Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΠΝ) πνπ πεξηιακβάλεη ηα λσηηαία λεχξα θαη ηα λσηηαία γάγγιηα. Σν Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα (ΑΝ) είλαη ην ηκήκα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ξπζκίδεη ηηο ιεγφκελεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίεο, δειαδή ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο ηεο χιεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. Λφγσ ησλ πνιπάξηζκσλ ζπλδέζεψλ ηνπ κε ην Δγθεθαινλσηηαίν Νεπξηθφ χζηεκα (εληφπηζε ησλ απηφλνκσλ θέληξσλ κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αλαζηφκσζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζηειέρνπο κε ην λσηηαίν κπειφ θαη ηα λσηηαία λεχξα κέζσ ησλ ιεγφκελσλ αλαζηνκσηηθψλ θιάδσλ) είλαη δχζθνιε ε θαηαλφεζή ηνπ σο μερσξηζηνχ θαη απζππφζηαηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεπξηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ χπαξμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο ηα δχν ζπζηήκαηα, Δγθεθαινλσηηαίν θαη Απηφλνκν εκθαλίδνπλ ηελ εμήο ζεκαληηθή δηαθνξά: ελψ ζην Δγθεθαινλσηηαίν ε αγσγή ησλ δηεγέξζεσλ απφ ην ΚΝ πξνο ηνπο κχεο είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε, ζην ΑΝ νη θπγφθεληξεο νδνί πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ εγθέθαιν ή ηνλ λσηηαίν κπειφ δελ θαηαιήγνπλ απεπζείαο ζηα εθηειεζηηθά φξγαλα, αιιά κεηαπίπηνπλ ζε απηφλνκα γάγγιηα πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζην ζψκα, απφ ηα θχηηαξα ησλ νπνίσλ μεθηλνχλ λένη λεπξίηεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη δηεγέξζεηο θηάλνπλ ζηα φξγαλα πνπ λεπξψλνληαη απφ ην ΑΝ. Γειαδή νη θπγφθεληξεο νδνί ηνπ ΑΝ απνηεινχληαη αθελφο κελ απφ πξνγαγγιηαθέο ίλεο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηα απηφλνκα θέληξα θαη θαηαιήγνπλ ζηα απηφλνκα γάγγιηα, αθεηέξνπ δε απφ κεηαγαγγιηαθέο ίλεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηα απηφλνκα γάγγιηα θαη θαηαιήγνπλ ζηα φξγαλα πνπ λεπξψλνληαη απφ ην ΑΝ. Πην αλαιπηηθά ην ΑΝ απνηειείηαη απφ ηα εμήο αλαηνκηθά ζηνηρεία: Απηόλνκα θέληξα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ΚΝ, είηε ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο είηε ζην λσηηαίν κπειφ, θαη απνηεινχληαη απφ κηθξά πνιχπνια θχηηαξα, αηξαθηνεηδή ή σνεηδή, κε κεγάιν θπζηενεηδή ππξήλα πνπ είλαη δηαηεηαγκέλα ζπλήζσο ζαλ «ζκήλνο ςαξηψλ». ην λσηηαίν κπειφ βξίζθνληαη ηα θέληξα 16

17 πνπ ξπζκίδνπλ ηελ νχξεζε, ηελ αθφδεπζε, ηελ ζηχζε θαη ηελ εθζπεξκάηηζε ελψ ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο βξίζθνληαη νη ππξήλεο ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ θαη ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ (ΗΥ θαη Υ εγθεθαιηθή ζπδπγία), νη ππξήλεο ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ πξνκήθνπο, ηεο γέθπξαο θαη ηνπ κεζεγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θαξδηαγγεηαθή θαη αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη νη ππξήλεο Edinger-Westphal πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θφξεο θαη ηνπ θαθνχ ηνπ νθζαικνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο απηφλνκν θέληξν είλαη ν ππνζάιακνο ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ δηεγθεθάινπ, θάησ απφ ην ζάιακν, ζρεκαηίδνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εδάθνπο θαη κέξνο ηνπ πιαγίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξίηεο θνηιίαο θαη ν νπνίνο παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε θαη ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΑΝ, ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθνχ. Σν ζπκπαζεηηθφ ελεξγνπνηείηαη κε ηε δηέγεξζε ησλ νπηζζίσλ θαη πιάγησλ πεξηνρψλ ηνπ ππνζαιάκνπ, ελψ ην παξαζπκπαζεηηθφ κε ηε δηέγεξζε ησλ πξνζζίσλ πεξηνρψλ απηνχ (Δπίηνκε αλαηνκηθή ηνπ αλζξψπνπ θαη άηιαο, Α.Π.άββαο, 1989). ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία επηθξαηεί δηρνγλσκία γηα ην αλ ν ππνζάιακνο απνηειεί ή φρη ηκήκα ηνπ ιεγφκελνπ κεηαηρκηαθνχ ή ιηκπηθνχ ζπζηήκαηνο (παιαηά γλσζηφ σο «ξηλεγθέθαινο»), ην νπνίν αξρηθά πεξηιάκβαλε ην δαθηχιην θαηάο νπζίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ παξατππνθάκπεηα έιηθα θαη ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη πεξηβάιιεη ην κεζνιφβην θαη ηελ ππνθείκελε αλψηεξε κνίξα ηνπ ζηειέρνπο (Willis, 1664; Broca, 1878), αξγφηεξα δε επεθηάζεθε θαη πεξηέιαβε επηπιένλ ηνλ ππνθείκελν ζρεκαηηζκφ ηνπ ηππνθάκπνπ, ηελ ππνκεζνιφβηα έιηθα θαη ηελ παξανζθξεηηθή πεξηνρή (Papez, 1930) κε ιεηηνπξγηθή απνζηνιή ηελ φζθξεζε, ζήκεξα φκσο θαηά ηελ επηθξαηνχζα άπνςε πεξηγξάθεηαη σο έλα ζχκπιεγκα απφ αλαηνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο θνληά ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ (ακπγδαινεηδείο ππξήλεο, ηππφθακπνο, παξατππνθάκπεηα έιηθα, έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ, ςαιίδα, ζάιακνο, νζθξεηηθφο θινηφο) κε πνηθίιε ιεηηνπξγηθή ζπκκεηνρή, ζηελ επεμεξγαζία ηεο φζθξεζεο θαη ελ κέξεη ηεο γεχζεο, ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ζηελ ξχζκηζε ηεο αξκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ (ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθνχ), κε επίδξαζε ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ, ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηεο κάζεζεο, επηδξψληαο ζην ζθέινο 17

18 ηεο πξνζήισζεο ηεο πξνζνρήο γηα ηελ θαηαγξαθή εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξνκεηαβηβαζηηθψλ νπζηψλ (λνξαδξελαιίλε, ληνπακίλε) (Νεπξνινγία, Παπαγεσξγίνπ θαη ζπλεξγάηεο, 1992). Καηά ηε κία ινηπφλ άπνςε ν ππνζάιακνο αλήθεη ζην ιηκπηθφ ζχζηεκα (Boeree, The Emotional Neurvous System, 2002), (Bailey, Limbic system, 2008), (Salzman, Hypothalamus and limbic system II, 2003). Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε άπνςε ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν ππνζάιακνο δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ ιηκπηθνχ ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεη φκσο ζπλδέζεηο θεληξνκφιεο θαη θπγφθεληξεο κε δνκέο απηνχ (Crockett, Hypothalamus and limbic system, 2000), (Mulligan, Limbic system, 2008). Aλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ απφςεσλ είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη νη πην γλσζηέο θεληξνκφιεο ζπλδέζεηο ηνπ ππνζαιάκνπ πεγάδνπλ άκεζα απφ ηνλ ηππνθάκπεην ζρεκαηηζκφ, ηνλ ακπγδαινεηδή ππξήλα θαη ηνλ νζθξεηηθφ θινηφ θαη έκκεζα απφ θινηψδεηο πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ιηκπηθφ ζχζηεκα (κεησπηαίνο ινβφο) ελψ νη πην γλσζηέο θπγφθεληξεο ζπλδέζεηο ηνπ νδεχνπλ πξνο ηνλ νπηηθφ ζάιακν, ην δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ θαη ηνλ πξνκήθε θαη έηζη ν ππνζάιακνο απνηειεί ην θεληξηθφ κέξνο κηαο αιπζίδαο πνπ νλνκάδεηαη ζχλδεζκν-ππνζάιακν-κεζεγθεθαιηθή. Λφγσ ηεο ζέζεο θαη ησλ ζπλδέζεψλ ηνπ νπνηαδήπνηε εζηηαθή βιάβε ησλ παξαθείκελσλ δνκψλ φπσο π.ρ ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ (ηππνθάκπεηα ζθιήξπλζε, φγθνη, αξηεξηνθιεβψδεηο δπζπιαζίεο, αλεπξχζκαηα, λέθξσζε κεηά απφ έκθξαθην ή θιεγκνλή) ζα κπνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, λα πξνθαιέζεη πίεζε ή δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ θαη δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επηπηψζεηο εθηφο ησλ άιισλ ζην θαξδηαγγεηαθφ (κείσζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, αγγεηνδηαζηνιή, κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο), ζην αλαπλεπζηηθφ (κείσζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ θηλήζεσλ) θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο (ππντδξσζία). Απηόλνκα γάγγιηα, κεγάια θαη κηθξά, πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζ φιν ην ζψκα θαη απνηεινχληαη απφ πνιχπνια, κηθξά λεπξηθά θχηηαξα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κεγάισλ γαγγιίσλ βξίζθεηαη δεμηά θαη αξηζηεξά θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νλνκάδνληαη ζπνλδπιηθά ή παξαζπνλδπιηθά, ζπλδένληαη δε κεηαμχ ηνπο κε λεπξηθέο ίλεο ζρεκαηίδνληαο έηζη δχν επηκήθε ζηειέρε, 18

19 ην δεμηφ θαη ην αξηζηεξφ ζπκπαζεηηθφ ζηέιερνο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ βάζε ηνπ θξαλίνπ έσο ηνλ θφθθπγα. Ληγφηεξα ζε αξηζκφ κεγάια γάγγιηα είλαη ηα πξνζπνλδπιηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε κέζε γξακκή ηνπ ζψκαηνο κπξνζηά απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, κέζα ζε πινχζηα πξνζπνλδπιηθά λεπξηθά πιέγκαηα ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ίλεο ηνπ ΑΝ. Σέινο έλαο κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ γαγγιίσλ βξίζθεηαη είηε θνληά ζηα φξγαλα πνπ λεπξψλνληαη απφ ην ΑΝ είηε πάλσ είηε κέζα ζην ηνίρσκα απηψλ (επηηνίρηα ή ελδνηνίρηα). Πξνγαγγιηαθέο ίλεο, ιεπηέο θαη εκκχειεο (ιεπθέο), νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηα απηφλνκα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη κέζσ ησλ εγθεθαινλσηηαίσλ λεχξσλ θαηαιήγνπλ γχξσ απφ ηα θχηηαξα ησλ απηφλνκσλ γαγγιίσλ. Μεηαγαγγιηαθέο ίλεο, ιεπηέο θαη ακχειεο (θαηέο), νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηα θχηηαξα ησλ απηφλνκσλ γαγγιίσλ θαη θαηαιήγνπλ ζηα φξγαλα πνπ λεπξψλνληαη απφ ην ΑΝ, ζηα νπνία κεηαβηβάδνπλ ηηο δηεγέξζεηο απφ ηηο πξνγαγγιηαθέο ίλεο. Πεξηθεξηθά γαγγιηνθόξα πιέγκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηα πεξηθεξηθά ηκήκαηα ηνπ ΑΝ, θέξνληαη ζπλήζσο θαηά κήθνο ησλ αγγείσλ θαη εμαπιψλνληαη πάλσ ζην ηνίρσκα ησλ δηαθφξσλ ζπιάρλσλ φπνπ θαη ζρεκαηίδνπλ ιεπηφηεξα πιέγκαηα επη- ή ελδνηνίρηα. Σν ΑΝ δηαηξείηαη ζε δχν κέξε, ην ζσξαθννζθπτθφ ή ζπκπαζεηηθφ θαη ην θξαληντεξφ ή παξαζπκπαζεηηθφ. Σν ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη αλαηνκηθά απφ δχν κνίξεο, ηελ θεληξηθή θαη ηελ πεξηθεξηθή, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πξνγαγγιηαθέο ίλεο. Ζ θεληξηθή ηνπ κνίξα είλαη κία ζηήιε απφ λεπξηθά θχηηαξα πνπ εθηείλεηαη απφ ην Α8 έσο ην Ο3 λεπξνηφκην, νλνκάδεηαη έμσ δηάκεζνο ππξήλαο θαη βξίζθεηαη ζην πιάγην θέξαο ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απφ ηα θχηηαξα ηνπ έμσ δηάκεζνπ ππξήλα μεθηλνχλ πξνγαγγιηαθέο ίλεο νη νπνίεο εμέξρνληαη απφ ην λσηηαίν κπειφ κε ηηο πξφζζηεο ξίδεο ησλ Α8-Ο3 λεχξσλ θαη θηάλνπλ ζηα ν- κψλπκα λσηηαία λεχξα. ηε ζπλέρεηα νη ίλεο απηέο απνζπνχληαη θαη ζρεκαηηδνπλ ηνπο ιεπθνχο αλαζηνκσηηθνχο θιάδνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηεηζδχεη ζην ηζνυςέο γάγγιην ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζηειέρνπο. Έλα κέξνο ησλ πξν- 19

20 γαγγιηαθψλ ηλψλ ηνπ ιεπθνχ αλαζηνκσηηθνχ θιάδνπ θαηαιήγεη γχξσ απφ ηα θχηηαξα ηνπ γαγγιίνπ. Απφ ηα θχηηαξα απηά μεθηλνχλ κεηαγαγγιηαθέο ίλεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην θαηφ αλαζηνκσηηθφ θιάδν κέζσ ηνπ νπνίνπ επαλέξρνληαη ζην ζχζηνηρν λσηηαίν λεχξν θαη θέξνληαη κε απηφ πξνο ηελ πεξηθέξεηα, φ- πνπ δηαλέκνληαη ζηα αγγεία, ζην δέξκα (ηδξσηνπνηνί αδέλεο, νξζσηήξεο κχεο ησλ ηξηρψλ), ζηα νζηά θαη ζηνπο κχεο ηεο πεξηνρήο πνπ λεπξψλεηαη απφ ην λεχξν απηφ. Οη ππφινηπεο πξνγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ ιεπθνχ αλαζηνκσηηθνχ θιάδνπ δελ απνζπνχληαη ζηα γάγγιηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζηειέρνπο, αιιά ηα πεξλνχλ θαη νδεχνπλ ζηα πξνζπνλδπιηθά γάγγιηα ή ζε γάγγιηα ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ζπιάρλσλ, φπνπ θαη θαηαιήγνπλ γχξσ απφ ηα θχηηαξά ηνπο. Απφ ηα θχηηαξα ησλ πξνζπνλδπιηθψλ γαγγιίσλ αξρίδνπλ κεηαγαγγιηαθέο ίλεο, νη νπνίεο θέξνληαη θαηά κήθνο ησλ αγγείσλ θαη θηάλνπλ ζηα ζπιάρλα, ζην ηνίρσκα ησλ νπνίσλ θαη θαηαιήγνπλ. Σα θχηηαξα ηνπ έμσ δηάκεζνπ ππξήλα καδί κε ηηο πξνγαγγιηαθέο ίλεο απνηεινχλ ηνλ πξψην ζπκπαζεηηθφ ή πξνγαγγιηαθφ λεπξψλα, ελψ ηα θχηηαξα ησλ ζπκπαζεηηθψλ γαγγιίσλ (ζπνλδπιηθψλ, πξνζπνλδπιηθψλ) καδί κε ηηο κεηαγαγγιηαθέο ίλεο, απνηεινχλ ην δεχηεξν ζπκπαζεηηθφ ή κεηαγαγγιηαθφ λεπξψλα (Δπίηνκε αλαηνκηθή ηνπ αλζξψπνπ θαη άηιαο, Α.Π.άββαο, 1989). Ζ πεξηθεξηθή κνίξα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ηα εμήο: Σηο πξνγαγγιηαθέο θαη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ. Ζ ζπκπαζεηηθή πξνγαγγιηαθή νδφο έρεη ηελ αξρή ηεο ζηε ζσξαθηθή θαη ν- ζθπτθή κνίξα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απφ ηηο ίλεο απηέο κεξηθέο αλέξρνληαη πξνο ηα απρεληθά γάγγιηα, φπνπ νη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο ζα λεπξψζνπλ ηελ θεθαιή, ηνλ απρέλα, ηα άλσ άθξα, ηελ θαξδηά θαη ηνπο πλεχκνλεο, άιιεο θαηέξρνληαη πξνο ηα νζθπτθά θαη ηεξά γάγγιηα, φπνπ νη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο εηζέξρνληαη ζηα νζθπντεξά πιέγκαηα θαη λεπξψλνπλ ηα αγγεία ησλ θάησ άθξσλ θαη ηέινο θάπνηεο ίλεο πνξεχνληαη ζηα κεζεληέξηα γάγγιηα. Σα δχν ζπκπαζεηηθά ζηειέρε, δεμηφ θαη αξηζηεξφ, πνπ θέξνληαη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο απφ ηε βάζε ηνπ θξαλίνπ έσο ηνλ θφθθπγα θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο ηελ θνθθπγηθή αγθχιε. Κάζε ζηέιερνο 20

21 απνηειείηαη απφ ζπνλδπιηθά ζπκπαζεηηθά γάγγιηα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζαλ θνκπνιφγη κέζσ ησλ κεζνγάγγιησλ ζπλδέζκσλ, θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπ ζπλάπηεηαη ηφζν κε ηελ θεληξηθή κνίξα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ ιεπθψλ αλαζηνκσηηθψλ θιάδσλ φζν θαη κε ηα λσηηαία λεχξα κέζσ ησλ θαηψλ αλαζηνκσηηθψλ θιάδσλ θαη δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο κνίξεο, ηξαρειηθή, ζσξαθηθή, νζθπτθή ή θνηιηαθή θαη ηεξή ή ππειηθή νη νπνίεο αιιεινδηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Ζ ηξαρειηθή κνίξα απνηειείηαη απφ ηξία ζπκπαζεηηθά γάγγιηα, ην άλσ απρεληθφ ην νπνίν ρνξεγεί ην ζθαγηηηδηθφ, ην έζσ θαξσηηδηθφ θαη ην άλσ θαξδηαθφ λεχξν, ην κέζν απρεληθφ ην νπνίν ρνξεγεί ην κέζν θαξδηαθφ λεχξν θαη ην θάησ απρεληθφ ην νπνίν ρνξεγεί ην θάησ θαξδηαθφ λεχξν. Ζ ζσξαθηθή κνίξα απνηειείηαη απφ ζπκπαζεηηθά γάγγιηα θαη ρνξεγνχλ θιάδνπο γηα ην ηνίρσκα ηεο ανξηήο, ησλ κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ θαη ηεο άδπγεο θιέβαο, γηα ηελ θαξδηά, ηνπο πλεχκνλεο, ηελ ηξαρεία, ηνλ νηζνθάγν, ηα ζπιάρλα ηεο θνηιηάο (ζηφκαρν, ιεπηφ θαη παρχ έληεξν, ήπαξ, πάγθξεαο, ζπιήλα, λεθξνχο, φξρεηο, σνζήθεο) θαζψο θαη γηα ηα αγγεία απηψλ. Ζ νζθπτθή ή θνηιηαθή κνίξα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπκπαζεηηθά γάγγιηα ηα ν- πνία ρνξεγνχλ δηάθνξνπο θιάδνπο κε ζπνπδαηφηεξνπο ηα νζθπτθά ζπιαρληθά λεχξα πνπ θέξνληαη ζην ππνγάζηξην θαη ελ κέξεη ζην θνηιηαθφ πιέγκα. Ζ ηεξή ή ππειηθή κνίξα απνηειείηαη απφ 4 κηθξά ζπκπαζεηηθά γάγγιηα θαη ρνξεγεί θιάδνπο γηα ην θνθθπγηθφ θαη ηα ηεξά λεχξα θαζψο επίζεο θαη γηα ην ππνγάζηξην πιέγκα. Σα πεξηθεξηθά γαγγιηνθόξα ή πξνζπνλδπιηθά πιέγκαηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Δπίηνκε αλαηνκηθή ηνπ αλζξψπνπ θαη άηιαο, άββαο, 1989): Καξδηαθφ πιέγκα, πνπ εμαπιψλεηαη ζηελ θνίιε επηθάλεηα ηνπ ανξηηθνχ ηνμνπ, πάλσ απφ ην δηραζκφ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη κπξνζηά απφ ηνλ δηραζκφ ηεο ηξαρείαο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο άλσ θαη θάησ θαξδηαθνχο θιάδνπο ησλ δχν πλεπκνλνγαζηξηθψλ λεχξσλ θαη ην άλσ, κέζν θαη θάησ θαξδηαθφ λεχξν ηεο ηξαρειηθήο κνίξαο ησλ δχν ζπκπαζεηηθψλ ζηειερψλ θαη απφ ην νπνίν εμνξκψληαη ην δεμηφ θαη αξηζηεξφ ζηεθαληαίν πιέγκα, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο θαη δηαλέκνληαη ζηα ηνηρψκαηα ηεο θαξδηάο. 21

22 Πλεπκνληθά πιέγκαηα, πνπ δηαθξίλνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ζε πξφζζην θαη νπίζζην, βξίζθνληαη ζηελ πξφζζηα θαη νπίζζηα επηθάλεηα ησλ βξφγρσλ θαη ησλ αγγείσλ ηεο ξίδαο ηνπ πλεχκνλα, ζρεκαηίδνληαη απφ θιάδνπο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ θαη ρνξεγνχλ θιάδνπο γηα ηνλ ζχζηνηρν πλεχκνλα, πνπ θέξνληαη θαηά κήθνο ησλ βξφγρσλ θαη ησλ αγγείσλ, κέρξη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ππεδσθφηα. Κνηιηαθφ πιέγκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην χςνο ηνπ πξψηνπ νζθπτθνχ ζπνλδχινπ, κπξνζηά απφ ηελ αξρή ηεο θνηιηαθήο ανξηήο, πίζσ απφ ην πάγθξεαο θαη αλάκεζα ζηα δχν επηλεθξίδηα, φπνπ πεξηβάιιεη ηελ έθθπζε ηεο θνηιηαθήο θαη ηεο άλσ κεζεληέξηαο αξηεξίαο. ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκβάιινπλ ηα ζπιαρληθά λεχξα, κνίξα ηνπ δεμηνχ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ, θισλία απφ ην δεμηφ θξεληθφ θαη ηα αλψηεξα νζθπτθά ζπκπαζεηηθά γάγγιηα θαζψο θαη ηα εμήο πξνζπνλδπιηθά γάγγιηα, θνηιηαθά ή κελνεηδή, άλσ κεζεληέξηα θαη ανξηηθνλεθξηθά. Υνξεγεί δε ηα εμήο πιέγκαηα: θξεληθφ, επαηηθφ, αξηζηεξφ γαζηξηθφ, ζπιεληθφ, επηλεθξίδην, λεθξηθφ, έζσ ζπεξκαηηθφ (σνζεθηθφ ή νξρηθφ), άλσ κεζεληέξην, θάησ κεζεληέξην θαη ην πιέγκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Άλσ ππνγάζηξην πιέγκα, ην νπνίν ζπλέρεηαη πξνο ηα πάλσ κε ην πιέγκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο θαη κέζα ζην νπνίν πνξεχνληαη θπξίσο αηζζεηηθέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπιάρλα ηεο ππέινπ. Κάησ ππνγάζηξην πιέγκα, δεμηφ θαη αξηζηεξφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ ζχζηνηρε δεζκίδα ηνπ άλσ ππνγάζηξηνπ πιέγκαηνο, θισλία απφ ην 2 ν θαη 3 ν ηεξφ ζπκπαζεηηθφ γάγγιην, παξαζπκπαζεηηθέο, πξνγαγγιηαθέο ίλεο απφ ηνπο πξφζζηνπο πξσηεχνληεο θιάδνπο ηνπ Η2, Η3 θαη Η4 λεχξνπ θαη πνιιά παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα θαη ρνξεγεί ηα εμήο πιέγκαηα, κέζν αηκνξξντδηθφ θαη θπζηηθφ πνπ είλαη θνηλά ζηα δχν θχια, πξνζηαηηθφ θαη κεηξνθνιετθφ γηα ηα άξξελα θαη ηα ζήιεα άηνκα αληίζηνηρα. Σν παξαζπκπαζεηηθφ, φπσο θαη ην ζπκπαζεηηθφ, απνηειείηαη αλαηνκηθά απφ κία θεληξηθή θαη κία πεξηθεξηθή κνίξα. Ζ θεληξηθή ηνπ κνίξα ζρεκαηίδεηαη απφ ππξήλεο πνπ βξίζθνληαη ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ζην λσηηαίν κπειφ. ην λσηηαίν κπειφ βξίζθεηαη ε ηεξή 22

23 κνίξα ηνπ έμσ δηάκεζνπ ππξήλα ελψ ζην ζηέιερνο βξίζθνληαη ν ππξήλαο Edinger-Westphal, ν δαθξπνξξηληθφο ππξήλαο, ν άλσ θαη ν θάησ ζηαιηθφο ππξήλαο θαζψο θαη ν ξαρηαίνο ππξήλαο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηνλ πξνκήθε, θάησ απφ ηε θαηά πηέξπγα, θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη ν πην ζεκαληηθφο ππξήλαο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. Ζ πεξηθεξηθή κνίξα ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ απνηειείηαη απφ πξνγαγγιηαθέο ίλεο, παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα θαη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο. Οη πξνγαγγιηαθέο ίλεο μεθηλνχλ απφ ηνπο ππξήλεο ηεο θεληξηθήο κνίξαο, αξρηθά πνξεχνληαη κέζα ζε εγθεθαιηθά θαη λσηηαία λεχξα απφ ηα νπνία απνζπνχληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη δηεηζδχνπλ κέζα ζε παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα γχξσ απφ ηα θχηηαξα ησλ νπνίσλ θαη θαηαιήγνπλ (πξψηνο παξαζπκπαζεηηθφο ή πξνγαγγιηαθφο λεπξψλαο). Απφ ηα θχηηαξα ησλ γαγγιίσλ απηψλ μεθηλνχλ κεηαγαγγιηαθέο ίλεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηα φξγαλα πνπ λεπξψλνληαη απφ ην ΑΝ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ξαρηαίν ππξήλα ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ, πνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ππξήλαο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ, μεθηλνχλ νη πεξηζζφηεξεο παξαζπκπαζεηηθέο πξνγαγγιηαθέο ίλεο, νη νπνίεο πνξεχνληαη κέζα ζην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ θαη δηαθφπηνληαη ζε πνιιά, κηθξά, παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα, πνπ βξίζθνληαη είηε κέζα ζηα δηάθνξα απηφλνκα πιέγκαηα είηε ζην ηνίρσκα ησλ δηαθφξσλ ζπιάρλσλ. Απφ ηα γάγγιηα απηά μεθηλνχλ πνιιέο κεηαγαγγιηαθέο ίλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλαζηαιηηθέο γηα ηελ θαξδηά, αγγεηνζπζηαιηηθέο γηα ηα ζηεθαληαία αγγεία θαη θηλεηηθέο γηα ηνπο βξφγρνπο. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αλαηνκηθέο δηαθνξέο, ηα δχν κέξε ηνπ ΑΝ, ζπκπαζεηηθφ θαη παξαζπκπαζεηηθφ, παξνπζηάδνπλ επίζεο θαξκαθνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο δηαθνξέο. Όζνλ αθνξά ζηηο θαξκαθνινγηθέο δηαθνξέο απηέο ζπλίζηαληαη ηφζν ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ φζν θαη ζηελ εθιεθηηθή δξάζε ησλ θαξκάθσλ ζην έλα ή ην άιιν ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε εξγνηακίλε θαη ε εξγνηνμίλε παξαιχνπλ ηηο απνιήμεηο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ, ελψ ε αδξελαιίλε ηηο δηεγείξεη επίζεο ε αηξνπίλε παξαιχεη ηηο απνιήμεηο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ, ελψ ε κνπζθαξίλε, ε πηινθαξπίλε, ε θπζνζηηγκίλε θαη ε ρνιίλε ηηο δηεγείξεη. Όζνλ 23

24 αθνξά ζηηο θπζηνινγηθέο ηνπο δηαθνξέο απηέο ζπλίζηαληαη αθελφο κελ ζηνλ α- ληαγσληζηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ, αθεηέξνπ δε ζηελ απειεπζέξσζε δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ δηέγεξζε ησλ κεηαγαγγιηαθψλ ηλψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ελψ ε δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ πξνθαιεί κπδξίαζε, εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, πεξηθεξηθή αγγεηνζχζπαζε, αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, βξνγρνδηαζηνιή θαη πεξηνξηζκφ ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηνπ εληέξνπ, ε δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ πξνθαιεί ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα δειαδή ζηελ θαξδηά πξνθαιεί βξαδπθαξδία. Δπίζεο θαηά ηελ δηέγεξζε ησλ κεηαγαγγιηαθψλ ηλψλ ηνπ ζπκπαζεηηθνχ, θαηά θαλφλα απειεπζεξψλεηαη ζηηο απφιήμεηο ηνπο λνξαδξελαιίλε (αδξελεξγηθέο ίλεο) κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο νπνίαο γίλεηαη ε δηέγεξζε ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ, ελψ θαηά ηελ δηέγεξζε ησλ κεηαγαγγιηαθψλ ηλψλ ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ απειεπζεξψλεηαη ζηηο απνιήμεηο ηνπο αθεηπινρνιίλε (ρνιηλεξγηθέο ίλεο) ε νπνία απειεπζεξψλεηαη επίζεο απφ ηηο πξνγαγγιηαθέο ίλεο θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, απφ ηηο θηλεηηθέο ίλεο ηνπ ε- γθεθαινλσηηαίνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαη εμαίξεζε απφ ηηο κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο πνπ λεπξψλνπλ ηνπο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο θαη νξηζκέλα αηκνθφξα αγγεία πνπ αξδεχνπλ κχεο. Απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο ην ΑΝ είλαη ην ηκήκα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη ηηο ζπιαρληθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζηε βνχιεζή καο, λεπξψλνληαο ηηο ιείεο κπτθέο ίλεο ησλ ζπιάρλσλ, ησλ αγγείσλ, ηνπ δέξκαηνο, ηνπ νθζαικνχ, φινπο ηνπο αδέλεο θαη ηνλ θαξδηαθφ κπ. Σέηνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο θαξδηάο (ζπρλφηεηα θαη έληαζε ζπζηνιήο, αξηεξηαθή πίεζε), ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο (πεξηζηαιηηζκφο, ηφλνο ησλ ζθηγθηήξσλ), ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ (αγγεηνζπζηνιή, αγγεηνδηαζηνιή), ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, ηεο αλαπλνήο, ηεο ζεξκνξξχζκηζεο, ηνπ ηδξψηα, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (ζηχζε, εθζπεξκάηηζε). Σα δχν κέξε ηνπ ΑΝ, ζπκπαζεηηθφ θαη παξαζπκπαζεηηθφ, δξνπλ αληαγσληζηηθά κε ηξφπν ψζηε ε ζπληζηακέλε ησλ αληίξξνπσλ δξάζεψλ ηνπο λα θαζνξίδεη ηελ ηνληθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία θέξνπλ δηπιή λεχξσζε, απφ ην ζπκπαζεηηθφ θαη ην παξαζπκπαζεηηθφ. Γηα παξάδεηγκα ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα έρεη δηεγεξηηθή επίδξαζε ζηελ θαξδηά, ελψ ην παξαζπ- 24

25 κπαζεηηθφ θαηαζηαιηηθή. Χζηφζν νξηζκέλεο δνκέο φπσο νη ηδξσηνπνηνί αδέλεο, ηα κε ζπιαρληθά αηκνθφξα αγγεία θαη νη ζχιαθνη ησλ ηξηρψλ δέρνληαη κφλν ζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηαθέο ίλεο, ελψ ν κπειφο ησλ επηλεθξηδίσλ θέξεη κφλν παξαζπκπαζεηηθή λεχξσζε. Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ ζπλεπάγεηαη πξνβιήκαηα φπσο νξζνζηαηηθή ππφηαζε, δηαηαξαρέο εθίδξσζεο (ππν- ή ππεξηδξσζία), γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (δηάξξνηα ή δπζθνηιηφηεηα), ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, μεξνθζαικία, μεξνζηνκία, δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο θαη δηαηαξαρέο ηεο θφξεο ησλ νθζαικψλ κπνξεί δε λα είλαη ηδηνπαζήο, ή λα ζπλνδεχεη κία πιεηάδα παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ θαη ξηδψλ είηε ηνπ ΚΝ. Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ θαη ξηδψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξρεη δπζαπηνλνκία είλαη νη δηάθνξεο λεπξνπάζεηεο (παξαλενπιαζηθή, δηαβεηηθή, HIV-λεπξνπάζεηα, λεπξνπάζεηα απφ κπνξέιιηα, λεπξνπάζεηα ηεο ιέπξαο, ζ. Guillain-Barré, ακπινεηδηθή, νπξαηκηθή, αιθννιηθή), ε πνξθπξία, ε λφζνο Fabry, ην ζχλδξνκν Riley-Day, ε αιιαληίαζε, ην κπαζζεληθφ ζχλδξνκν, φπνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Cannon ή θαηλφκελν ππεξεπαηζζεζίαο ιφγσ απνλεχξσζεο ην πάζρνλ φξγαλν-ζηφρνο 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηελ απνλεχξσζή ηνπ γίλεηαη ππεξεπαίζζεην πξνο ην λεπξνδηαβηβαζηή πνπ ην δηέγεηξε ζην παξειζφλ (Ravitis, 1997). ε πνηθίιεο ε- πίζεο παζήζεηο ηνπ ΚΝ ζπλππάξρεη δπζιεηηνπξγία ηνπ ΑΝ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη εθθπιηζηηθέο λφζνη φπσο ε πνιπζπζηεκαηηθή αηξνθία θαη ε λφζνο Parkinson, αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, δηάθνξνη ηχπνη θεθαιαιγηψλ (ηξηδπκηθή απηφλνκε θεθαιαιγία) θαζψο επίζεο θαη ε επηιεςία (De Marinis at al., 2000; Miles at al., 1998). Πάθηση υπό μελέτη Ζ επηιεςία είλαη κία θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη ζε αηθλίδηα, επεηζνδηαθή, ηαρεία θαη ππεξβνιηθή εθθφξηηζε πνπ θαηαιακβάλεη έλαλ ηθαλφ αξηζκφ λεπξψλσλ ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, πνζνζηφ 70%, ε αηηηνινγία ηεο παξακέλεη άγλσζηε αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ κε MRI εγθεθάινπ (θξπςηγελήο επηιεςία).οη αγγεηαθέο 25

26 εγθεθαιηθέο παζήζεηο (αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, αξηεξηνθιεβψδεηο δπζπιαζίεο) απνηεινχλ αηηία επηιεςίαο ζε πνζνζηφ 15%, νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ φπσο θαη ην αιθνφι επζχλνληαη ζε πνζνζηφ 6% ην θαζέλα, νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο ελνρνπνηνχληαη γηα ην 2% ησλ πεξηπηψζεσλ επηιεςίαο ελψ ην ππφινηπν 1% θαηαιακβάλνπλ ινηκψδεηο, θιεγκνλψδεηο ή εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ηνπ ΚΝ θαζψο επίζεο θαη ζπζηεκαηηθέο ή κεηαβνιηθέο παζήζεηο. Κιηληθή εθδήισζε ηεο επηιεςίαο απνηεινχλ νη επηιεπηηθέο θξίζεηο νη ν- πνίεο είλαη απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΝ, πνπ νθείινληαη ζε π- ςειήο ηάζεο ειεθηξηθέο εθθνξηίζεηο είηε παξνμπζκηθέο θαη πςειήο ζπρλφηεηαο είηε ζχγρξνλεο θαη ρακειήο ζπρλφηεηαο, κε αδηεπθξίληζηεο κέρξη ζήκεξα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππξνδνηήζεηο πνπ ηηο πξνθαινχλ. Πξφθεηηαη γηα επεηζφδηα κε ζπκπηψκαηα θηλεηηθά, αηζζεηηθά, ςπρηθά ή απφ ην ΑΝ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππάξρεη ή φρη δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, θαη νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε γεληθεπκέλεο (ακθνηεξφπιεπξα ζπκκεηξηθέο θαη ρσξίο εζηηαθή έλαξμε) φηαλ ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ θινηνχ, είηε εζηηαθέο (κε εζηηαθή έλαξμε) φηαλ ζπκκεηέρεη κηα πεξηνξηζκέλε νκάδα λεπξψλσλ. Οη γεληθεπκέλεο επηιεπηηθέο θξίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο κνξθέο (Νεπξνινγία, Λνγνζέηεο, 1988, Αdams and Victor s Principles of Neurology, 2001): α) Αθαιρεηικές κρίζεις, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή θπξίσο θαη ζπάληα ζηελ εθεβηθή ειηθία, έρνπλ βξαρεία δηάξθεηα πεξίπνπ 2-10sec, κεγάιε ζπρλφηεηα έσο θαη 100 θξίζεηο εκεξεζίσο, ζπλήζσο δε ππνρσξνχλ κέρξη ηελ ελειηθίσζε ή ζπαληφηεξα αληηθαζίζηαληαη απφ γεληθεπκέλεο ηνληθνθινληθέο θξίζεηο. Μπνξεί λα είλαη είηε απιέο (Petit Mal), νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ α- πψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα αληίιεςε θαη αληίδξαζε κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ήηαλ ζε εμέιημε (ν άξξσζηνο ζηακαηά λα ηξψεη, λα κηιάεη, λα πεξπαηά θαη κέλεη θαζεισκέλνο κε ην βιέκκα απιαλέο), είηε ζχλζεηεο, ζηηο νπνίεο ζηελ παξαπάλσ θιηληθή εηθφλα πξνζηίζεληαη ζχγρξνλεο ηνληθέο ζπζπάζεηο θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ, ιεπηέο θινληθέο θηλήζεηο ησλ βιεθάξσλ, ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ δαθηχισλ, απηνκαηηζκνί κε ηε κνξθή πιαηαγί- 26

27 ζκαηνο ησλ ρεηιέσλ, κάζεζεο ή θηλήζεσλ αλαδήηεζεο ησλ δαθηχισλ ή λεπξνθπηηθά ζπκπηψκαηα θαη κπνξεί εχθνια λα εθιπζνχλ κε εθνχζην ππεξαεξηζκφ (ππέξπλνηα) δηάξθεηαο 2-3min. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο θξίζεο ν αζζελήο α- πνθαζηζηά πιήξε επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη ζπλερίδεη ηελ πξνθξηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. β) Μσοκλονικές κρίζεις, είηε θαινήζεηο βξεθηθέο, είηε λεαληθέο, είηε ζπκπησκαηηθέο (νθεηιφκελεο ζε θιεξνλνκηθέο κεηαβνιηθέο, εθθπιηζηηθέο ή ινηκψδεηο παζήζεηο) νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμέιεγθηα κπνθινληθά ηηλάγκαηα ρσξίο δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηα νπνία κπνξεί είηε λα ε- μειηρζνχλ ζε γεληθεπκέλεο ηνληθνθινληθέο θξίζεηο είηε ζπαληφηεξα λα ζπλδπάδνληαη κε αθαηξέζεηο. Οη πην ζπρλέο είλαη νη λεαληθέο κπνθινληθέο θξίζεηο (λεαληθή κπνθινληθή επηιεςία), νη νπνίεο μεθηλνχλ ζηελ εθεβεία, ηππηθά πεξίπνπ γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κπνθινλίεο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην ζψκα, εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πξστλή αθχπληζε θαη κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε γεληθεπκέλεο ηνληθνθινληθέο ζπζπάζεηο. Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ πεξηνδηθά κπνθινληθέο ζπζπάζεηο ηνπ βξαρίνλα θαη ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ θνξκνχ θαηά ηελ θφπσζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζηαδίσλ ηνπ χπλνπ ή κεηά ηελ θαηαλάισζε αιθνφι ελψ ε ζηέξεζε χπλνπ θαη ε θαηάρξεζε αιθνφι απνηεινχλ εθιπηηθνχο παξάγνληεο ησλ θξίζεσλ. γ) Τονικοκλονικές κρίζεις (Grand Mal,νη νπνίεο ζπλήζσο αξρίδνπλ απφηνκα κε άλαξζξε θξαπγή, πηψζε ζην έδαθνο θαη άκεζε απψιεηα ζπλείδεζεο, δηαξθνχλ 5-10min θαη απνηεινχληαη απφ ηηο εμήο ηξεηο θάζεηο, ηελ ηνληθή ε ν- πνία δηαξθεί 10-20sec θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή ηνληθή ζχζπαζε ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ θνξκνχ θαη ησλ άθξσλ κε επαθφινπζα άλαξζξε θξαπγή, δήγκα γιψζζαο, άπλνηα θαη θπάλσζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη θφξεο είλαη ζε κπδξίαζε θαη δελ αληηδξνχλ ζην θσο, ηελ θινληθή ε νπνία δηαξθεί 1-2min θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλνπο, ζχγρξνλνπο θινληθνχο ζπαζκνχο άλσ θαη θάησ άθξσλ, πνπ αξαηψλνπλ φζν εμειίζζεηαη ε θξίζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν ζθπγκφο είλαη ηαρχο, ε αξηεξηαθή πίεζε απμεκέλε, νη θφξεο ζε κπδξίαζε, ππάξρεη άθζνλε ζηειφξξνηα θαη εθίδξσζε θαη ηελ κεηαθξηηηθή θάζε ε νπνία δηαξθεί κεξηθά ιεπηά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ βαζχ χπλν 27

28 κε γεληθεπκέλε κπτθή ράιαζε, ξεγρψδε αλαπλνή, εθξνή αηκαηεξήο ζηέινπ θαζψο επίζεο θαη απψιεηα νχξσλ ή θνπξάλσλ. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο θξίζεο ν αζζελήο κπνξεί λ αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ θαη λα θνηηάδεη γχξσ-γχξσ εκθαλψο αλήζπρνο θαη ζπγρπηηθφο ή λα πέζεη ζε βαζχ χπλν γηα αξθεηέο ψξεο θαη λα μππλήζεη κε έληνλε, ζθχδνπζα θεθαιαιγία. Όηαλ ζπλέιζεη πιήξσο ν αζζελήο δελ έρεη θακία αλάκλεζε ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ, θαη ηα κφλα πνπ ηνπ εγείξνπλ ηελ ππνςία φηη θάηη ζπλέβε είλαη ηα κπτθά άιγε απφ ηηο ζπζπάζεηο θαη ην επψδπλν δήγκα ηεο γιψζζαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνεγεζνχλ ζπκπηψκαηα ηα νπνία πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ επέιεπζε ηεο θξίζεο (πξφδξνκε θάζε). Έηζη ν αζζελήο κπνξεί γηα ψξεο πξηλ ηελ θξίζε λα λνηψζεη απάζεηα, θαηάζιηςε, επεξεζηζηφηεηα ή ζπαληφηεξα έθζηαζε. Μία ή πεξηζζφηεξεο κπνθινληθέο ζπζπάζεηο ηνπ θνξκνχ ή ησλ άθξσλ θαηά ηελ αθχπληζε κπνξεί λα πξναλαγγέινπλ ηελ επέιεπζε κηαο επηιεπηηθήο θξίζεο αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θάπνηνο ηχπνο θίλεζεο ιίγα δεπηεξφιεπηα πξηλ ηελ απψιεηα ζπλείδεζεο (ζηξνθή ηεο θεθαιήο θαη ησλ νθζαικψλ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ή δηαιιείπνληα ηηλάγκαηα ελφο άθξνπ). Σέινο ηα θνηιηαθά άιγε ή νη θνηιηαθέο θξάκπεο, ε αίζζεζε ζχζθημεο, δηάηαζεο ή ζπξξίθλσζεο ηνπ επηγαζηξίνπ, ε σρξφηεηα ή ε εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ε ζθχδνπζα θεθαιαιγία, ε δηάξξνηα ή ε δπζθνηιηφηεηα έρνπλ απνηειέζεη πξφδξνκα ζπκπηψκαηα επηιεπηηθήο θξίζεο ηα νπνία φκσο επεηδή δελ είλαη ζηαζεξά δελ απνηεινχλ βνεζεηηθά ζηνηρεία. δ) Αηονικές (αζηαηικές ή ακινηηικές) κρίζεις ε) Βρεθικοί ζπαζμοί (ζύνδρομο West) Οη εζηηαθέο επηιεπηηθέο θξίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο κνξθέο: α) Απιέο, ζηηο νπνίεο δελ δηαηαξάζζεηαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο, θαη νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη: 1. κινητικές, κε πξνέιεπζε απφ ηνλ θηλεηηθφ θινηφ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη, είηε απφ ξπζκηθέο ζπζπάζεηο ζηελ ζχζηνηρε πξνο ηελ εξεζηζηηθή εζηία πιεπξά, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ άθξα ρείξα, εμαπιψλνληαη ζην βξαρίνλα, ην πξφζσπν θαη ην θάησ άθξν, ή μεθηλνχλ απφ ηνλ άθξν πφδα θαη επε- 28

29 θηείλνληαη ζην κεξφ, ην βξαρίνλα θαη ην πξφζσπν ζε δηάζηεκα 20-30sec (θξίζεηο Jackson) θαη ζπρλά αθνινπζνχληαη απφ πεξίνδν κπτθήο αδπλακίαο (κεηαθξηηηθή πάξεζε Todd), είηε απφ ζηξνθηθή θίλεζε ηεο θεθαιήο θαη ησλ νθζαικψλ αξρηθά πξνο ηελ ζχζηνηρε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηελ αληίζεηε ηεο εξεζηζηηθήο εζηίαο πιεπξά, ζπρλά ζπλνδεπφκελε απφ ηνληθή ζχζπαζε ηνπ θνξκνχ θαη ησλ άθξσλ ηεο ίδηαο πιεπξάο (δπζηνληθέο ζέζεηο ησλ άλσ άθξσλ, ζηεξεφηππεο θηλήζεηο ησλ θάησ άθξσλ) θαζψο θαη απψιεηα νχξσλ (θξίζεηο κεησπηαίνπ ινβνχ) 2. αισθητικές, κε πξνέιεπζε απφ ηνλ αηζζεηηθφ θινηφ, νη νπνίεο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνδηθέο, βξαρείεο, δπζάξεζηεο παξαηζζεζίεο (αηκσδία, κπξκήθηαζκα, αίζζεζε λπγκνχ απφ βειφλα, αίζζεζε ειεθηξηζκνχ), ζηελ αληίζεηε ηεο εξεζηζηηθήο εζηίαο πιεπξά, κε αηθλίδηα έλαξμε ζπλήζσο απφ ηα ρείιε θαη ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ απ φπνπ επεθηείλνληαη πξννδεπηηθά,φπσο θαη νη θηλεηηθέο θξίζεηο Jackson, ζην πξφζσπν, ηνλ βξαρίνλα ή ν- ιφθιεξν ην άλσ άθξν θαη νη νπνίεο δηαξθνχλ δεπηεξφιεπηα ή ιεπηά, ελψ πην ζπάληα κπνξεί λα ππάξρεη επηζπκία θίλεζεο ελφο κέξνπο ηνπ ζψκαηνο, αίζζεζε φηη θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο θηλήζεθε (ρσξίο λα έρεη θηλεζεί), αίζζεζε έιιεηςεο ελφο κέξνπο ηνπ ζψκαηνο ή θαη άξλεζε ηνπ κηζνχ ζψκαηνο (θξίζεηο βξεγκαηηθνχ ινβνχ) 3. οπτικές, κε πξνέιεπζε απφ ηνλ ηληαθφ ινβφ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη α- πφ, θεπγαιέεο νπηηθέο δηαηαξαρέο (παξνςίεο) είηε αξλεηηθέο (ζθφησκα, ε- κηαλνςία, ακαχξσζε) είηε ζεηηθέο (ζπηλζεξηζκνί ή ιάκςεηο ζηαηηθέο ή θηλεηέο, αζπξφκαπξεο ή έγρξσκεο ζπλήζσο θφθθηλεο) πνπ θαηαιακβάλνπλ ην νπηηθφ πεδίν αληίπιεπξα ηεο βιάβεο ή εμαπιψλνληαη ζε νιφθιεξν ην ν- πηηθφ πεδίν, κνλφθζαικε δηπισπία, δπζκεηξνςία (κεηαβνιή ζην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ, κηθξν- ή καθξνςία), ηεινςία (κεηαβνιή ζηελ απφζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ), πιαγηνςία (θιίζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο κία θαηεχζπλζε) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνεγεζνχλ θινληθέο ή ηνληθέο θηλήζεηο ησλ καηηψλ ή ηεο θεθαιήο (βνιβνθινληθή απφθιηζε) ή θαη ζχζπαζε ησλ βιεθάξσλ, 29

30 4. με συμπτώματα ψυχικά, νη νπνίεο έρνπλ πξνέιεπζε απφ ηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, ραξαθηεξίδνληαη απφ αηζζήκαηα αθξαίνπ θφβνπ πνπ ζπλήζσο μεθηλνχλ απφ ην επηγάζηξην, ηελ θνηιηά ή ην ζψξαθα, δηαηαξαρέο εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ φπνπ ν αζζελήο ζεσξεί φηη γλσξίδεη θαιά έλα άγλσζην κέξνο (deja vu), ςεπδαηζζήζεηο ζπλήζσο γεπζηηθέο (κεηαιιηθή, άζρεκε ή πεξίεξγε γεχζε ζην ζηφκα) θαη νζθξεηηθέο (πεξίεξγε ή δπζάξεζηε νζκή), ζπάληα αθνπζηηθέο (αίζζεζε εκβνψλ ή θξφηνπ ζηα απηηά, αίζζεζε αλζξψπηλεο θσλήο πνπ επαλαιακβάλεη αθαηάιεπηεο ιέμεηο) θαη νξγαλσκέλεο νπηηθέο (έγρξσκεο ζθελέο, ζθελέο παξακνξθσκέλεο ή πνπ κηθξαίλνπλ, νπηηθή αληίιεςε ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο) φηαλ ε εζηία βξίζθεηαη ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ, θνληά ζηελ έλσζή ηνπ κε ηνλ ηληαθφ ινβφ θαη αθφκε πην ζπάληα αίζζεζε ηιίγγνπ φηαλ ε εζηία βξίζθεηαη ζηελ άλσ νπίζζηα θξνηαθηθή πεξηνρή ή ζηελ έλσζή ηνπ θξνηαθηθνχ κε ηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ, 5. με συμπτώματα από το ΑΝΣ, φπσο αίζζεκα παικψλ θαη επηηάρπλζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, φηαλ ε εζηία βξίζθεηαη ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, εθίδξσζε θαη αλφξζξσζε ηξηρψλ ζηα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εζηηαθή θηλεηηθή θξίζε, φηαλ ε εζηία βξίζθεηαη εληφο ή πιεζίνλ ηεο ξνιάλδεηαο πεξηνρήο. β) ύλζεηεο (ςπρνθηλεηηθέο ή ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ), ζηηο νπνίεο δηαηαξάζζεηαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο, θαη νη νπνίεο είηε μεθηλνχλ ζαλ απιέο, αιιά εμειίζζνληαη ζε απψιεηα ζπλείδεζεο, είηε ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαηαξαρή ηεο επίγλσζεο κε ή ρσξίο απηνκαηηζκνχο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηελ δηάξθεηα. Γηαθέξνπλ απφ ηηο γεληθεπκέλεο επηιεπηηθέο θξίζεηο ζην φηη ε πξφδξνκε θάζε (αχξα) κπνξεί λα είλαη απιή εζηηαθή θξίζε, ςεπδαίζζεζε ή αληηιεπηηθή παξαίζζεζε ελδεηθηηθή ζπλήζσο θξνηαθηθήο πξνέιεπζεο θαη αληί γηα πιήξε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ππάξρεη κία πεξίνδνο δηαηαξαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλείδεζεο, γηα ηελ νπνία ν αζζελήο αξγφηεξα δελ έρεη θακία αλάκλεζε. Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία κε απμεκέλε επίπησζε ζηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθν δσή θαη νη ζπρλφηεξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ εκθά- 30

31 ληζε ηνπο είλαη ηα πεξηγελλεηηθά ζπκβάκαηα, νη λενγληθνί ζπαζκνί, νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ε ηππνθάκπεηα ζθιήξπλζε θαη νη φγθνη εγθεθάινπ. Μία ζχλζεηε εζηηαθή θξίζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο: αιζθηηηριακές παραιζθήζεις, π.ρ αίζζεζε φηη ηα αληηθείκελα ή ηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ζκηθξχλνληαη ή κεγελζχλνληαη (κηθξνςία ή καθξνςία), κεηαθηλνχληαη ζε θάπνηα απφζηαζε ή απνθιίλνπλ πξνο ηα πιάγηα, υεσδαιζθήζεις, θπξίσο νπηηθέο (ζρεκαηνπνηεκέλεο ή αδηακφξθσηεο νπηηθέο εηθφλεο) θαη αθνπζηηθέο (ήρνη ή θσλέο) θαη ζπαληφηεξα νζθξεηηθέο (δπζάξεζηεο ή απξνζδηφξηζηεο νζκέο), γεπζηηθέο (δπζάξεζηε ή απξνζδηφξηζηε γεχζε ζην ζηφκα) ή αίζζεζε ηιίγγνπ, δσζγνφζιακές καηαζηάζεις, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αίζζεζε απμεκέλεο νηθεηφηεηαο (déjà vu), αίζζεζε μέλνπ ή αγλψζηνπ (jamais vu) ή θαηάζηαζε απνπξνζσπνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη αθξηβή επαλάιεςε παιαηψλ ζθελψλ ή αλακλήζεσλ πνπ επαλέξρνληαη ζην κπαιφ ηνπ αζζελνχο ή απφηνκε δηαθνπή ηεο κλήκεο, ζσναιζθημαηικές διαηαρατές, πην ζπρλά θφβν, αλεζπρία, νξγή θαη έληνλν ζπκφ θαη ζπαληφηεξα ζιίςε, κνλαμηά, επηπρία θαη ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, ασηομαηιζμούς, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα θηλεηηθά ζηνηρεία ηεο θξίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο (1-2min ή πεξηζζφηεξν) ν αζζελήο παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ηεο ζπλείδεζεο, κπνξεί λα γίλεη βίαηνο θαη επηζεηηθφο (πξνβάιινληαο αληίζηαζε ή θηππψληαο ηνλ εμεηαζηή) θαη ζπλήζσο είηε θάλεη πεξίεξγεο, άζθνπεο, ζχλζεηεο πξάμεηο (πεξπαηά θαη επαλάιεςε ζε κηθξνχο θχθινπο, ηξέρεη, ελεξγεί αθαηάιιεια π.ρ αθαηξεί ηα ξνχρα ηνπ ζε δεκφζην ρψξν, ρνξεχεη, βγάδεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ ηζάληα ηνπ, πεξηθέξεηαη άζθνπα θαη καδεχεη αληηθείκελα, κηιά κε αζπλάξηεηεο ή αηζρξέο ιέμεηο), είηε ζπλερίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ έθαλε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, είηε πιαηαγίδεη ηα ρείιε ηνπ, θάλεη θαηαπνηηθέο θηλήζεηο θαη έρεη ζηειφξξνηα είηε ηέινο θάλεη θηλήζεηο ςαχζεο κε ηα ρέξηα ή κεηαθηλήζεηο ησλ πνδηψλ ελψ ζπάληα κπνξεί λα γειάεη αλαίηηα (γειαζηηθή επηιεςία) ή λα παξνπζηάδεη δπζηνληθή ζηαζε άλσ θαη θάησ άθξνπ αληίπιεπξα πξνο ηελ επηιεπηηθή εζηία. Μεηά ην ηέινο κηαο ζχλζεηεο εζηηαθήο θξίζεο ν αζζελήο ζπλήζσο δελ έρεη θακία αλάκλεζε ή αλαθαιεί απνζπαζκαηηθά απηά πνπ εηπψζεθαλ ή δηαδξακαηίζηεθαλ. Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηάζεη δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ, ηνπ ηχπνπ ηεο αθαζίαο, αλ ε επηιεπηηθή εζηία βξίζθεηαη 31

32 αξηζηεξά ή παξαηεηακέλν απνπξνζαλαηνιηζκφ ζε ρψξν θαη ρξφλν αλ ε εζηία βξίζθεηαη δεμηά, απηνκαηηζκνχο ή κεηαθξηηηθή πάξεζε άλσ άθξνπ (παξάιπζε Todd). Ζ δηάγλσζε ηεο επηιεςίαο ζα βαζηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, ζηελ θιηληθή εηθφλα (ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επεηζνδίνπ δηαηαξαρήο ηεο ζπλείδεζεο ή ηνπ επεηζνδίνπ ζπαζκψλ) θαζψο επίζεο θαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε MRI εγθεθάινπ θαη ΖΔΓ. Σν ΖΔΓ είλαη απαξαίηεηε εμέηαζε γηα λα θαζνξηζηεί ε γεληθή θαηεγνξία, γεληθεπκέλε ή εζηηαθή θξίζε, θαη ηπρφλ ε επηιεπηηθή εζηία (π.ρ θξνηαθηθή) ή εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ κπνθινλία. Έηζη ζηηο εζηηαθέο επηιεπηηθέο θξίζεηο ζην ΖΔΓ ζα δνχκε είηε εζηηαθά αηρκεξά ζηνηρεία, είηε αληίζεζε θάζεο, ηα νπνία είλαη ηππηθά εζηηαθήο βιάβεο, ζηηο αθαηξέζεηο ζα δνχκε ηππηθφ ζχκπιεγκα αηρκήο-θχκαηνο ζπρλφηεηαο 3Ζz, ζηηο κπνθινλίεο ζα δνχκε ζπκπιέγκαηα αηρκήο ή πνιπαηρκήο-θχκαηνο θαη ζηηο γεληθεπκέλεο ηνληθνθινληθέο θξίζεηο γεληθεπκέλα θαη ακθνηεξφπιεπξα ζπκπιέγκαηα αηρκήοθχκαηνο. Ζ δηάθξηζε ζε επηιεπηηθά ζχλδξνκα θαη φρη επηιεςία σο κία νληφηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηεπηιεπηηθνχ θαη ηελ πξφγλσζε θάζε πεξίπησζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κηκνχληαη επηιεπηηθή θξίζε φπσο ηα ζπγθνπηθά επεηζφδηα, ηα παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζφδηα, ηα επεηζφδηα πηψζεσλ (drop attacks), ε ππνγιπθαηκία, ε θαηαπιεμία, ε παξνδηθή θαζνιηθή ακλεζία, ε εκηθξαλία, ε ππλνβαζία θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, νη θξίζεηο παληθνχ, νη πνηθίιεο αηηηνινγίαο αηαμηθέο θαη ρνξεηναζεησζηθέο θηλήζεηο θαζψο επίζεο θαη νη ςεπδνθξίζεηο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο επηιεςίαο πεξηιακβάλεη αθελφο κελ ηελ απνθπγή ησλ εθιπηηθψλ παξαγφλησλ ησλ θξίζεσλ (θαηάρξεζε αιθνφι, ζηέξεζε χπλνπ, πνιχσξε ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή video games, παξακνλή ζε ρψξνπο κε έληνλνπο δηαιιείπνληεο θσηηζκνχο) θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα φπνπ ππάξρεη (ζεξαπεία ινίκσμεο ηνπ ΚΝ, ρεηξνπξγηθή εθηνκή ηεο επηιεπηνγφλνπ εζηίαο), αθεηέξνπ δε ηνλ έιεγρν ησλ θξίζεσλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ ρξήζε αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ζε ειάρηζηεο, ζπάληεο, θαξκαθναλζεθηηθέο κνξθέο επηιεςίαο κε επεκβαηηθέο κεζφδνπο (ιεηηνπξγηθή εκηζθαηξεθηνκή). Όζνλ αθνξά ζηελ θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 32

33 επηιεςίαο, εθηφο απφ ηα θιαζζηθά, κείδνλα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα (βαιπξντθφ λάηξην, θαξβακαδεπίλε, νμθαξβαδεπίλε, θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εζνζνπμηκίδε) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλνζεξαπεία, ν λεπξνιφγνο ζήκεξα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ θαη ηα λεφηεξα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο κνλνζεξαπεία (ιακνηξηγίλε, ηνπηξακάηε, ιεβεηηξαζεηάκε), είηε σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία, ζε ζπλδπαζκφ δει. κε ηα θιαζζηθά αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, ζηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο επηιεπηηθψλ θξίζεσλ (βηγθακπαηξίλε, γθακπακπεληίλε, ηηαγθακπίλε). Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ είλαη πνηθίινο. Έηζη ην βαιπξντθφ λάηξην επνδψλεη ηε δξάζε ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμένο (GABA), ε θαξβακαδεπίλε, ε νμθαξβαδεπίλε θαη ε θαηλπηνΐλε δξνπλ κέζσ απνθιεηζκνχ ησλ θαλαιηψλ λαηξίνπ, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ αλψκαιε λεπξσληθή ππξνδφηεζε θαη ηελ επηιεπηηθή εμάπισζε, φπσο θαη ε ιακνηξηγίλε ε νπνία είλαη επηπιένλ θαη αληαγσληζηήο ηνπ θπιιηθνχ νμένο θαζψο επίζεο θαη ε ηνπηξακάηε ε νπνία είλαη επηπιένλ θαη αζζελήο αλαζηνιέαο ηεο θαξβνληθήο αλπδξάζεο ελψ ε βηγθακπαηξίλε, ε γθακπακπεληίλε θαη ε ηηαγθακπίλε είλαη αλαζηνιείο ηεο GABA ηξαλζακηλάζεο θαη επνδψλνπλ ην ελδνγελέο αλαζηαιηηθφ ζχζηεκα ηνπ GABA ζηνλ εγθέθαιν. Σφζν ζηελ παιαηφηεξε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Russell, 1906; Blumhardt et al., 1986; Drake et al., 1998) φζν θαη ζηελ ηξέρνπζα (de Carolis et al., 2003; Evrengül at al., 2005; Sathyaprabha at al., 2006), έρνπλ δεκνζηεπζεί ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ΑΝ είηε ζηε δηάξθεηα ηεο επηιεπηηθήο θξίζεο είηε ζηα κεζνδηαζηήκαηα κε απνηειέζκαηα δηαηαξαρή ηεο αγγεηνξχζκηζεο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαζψο θαη ηεο εθίδξσζεο. Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝ γίλεηαη κε θιηληθέο/λεπξνθπζηνινγηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο δνθηκαζίεο. Όζνλ αθνξά ζην παξαζπκπαζεηηθφ νη ζπλήζεηο θιηληθέο δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε είλαη νη εμήο: α) Μέηξεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαηά ηελ ήξεκε (Rest R-R Interval) θαη ηε βαζηά αλαπλνή (Deep R-R Interval) πνπ απνηειεί κηα απιή κέζνδν πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ην πξνζαγσγφ θαη απαγσγφ ζθέινο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 33

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο Σύνατη Νεπξνκπτθή χλαςε χλαςε νεςπικόρ άξοναρ ηελική απόληξη δενδπίηερ νεςπικό κύηηαπο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ χλαςε νεςπικό κύηηαπο λεπξνδηαβηβαζηήο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα