ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998-2007*"

Transcript

1 ΧΡΟΝΙΚΑ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ * 1. Προλογικά Ή παρούσα έκθεση παρουσιάζει σέ άδρές γραμμές τό έργο πού τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατάφερε, μέσα στα όρια τών δυνατοτήτων του, να έπιτελέσει στή δεκαετία Τή χρονική αυτή περίοδο συνέβη καί ή αποχώρηση τού καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη από τή διεύθυνση τού 'Ιδρύματος μετά τήν εκλογή του στή θέση τού διευθυντή τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών τό Ό Π. Μ. Κιτρομηλίδης διηύθυνε τό ΚΜΣ από τό 1980 καί στήν εικοσαετία αυτή τό 'Ίδρυμα άποκαταστάθηκε στή συνείδηση τής επιστημονικής κοινότητας ώς μία ερευνητική εστία πού υπηρετεί τις μικρασιατικές σπουδές μέ συναίσθηση ευθύνης καί επίγνωση τών προδιαγραφών τής εμβριθούς έρευνας. Τό Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, τό όποιο παρέλαβε ό καθηγητής Κιτρομηλίδης από τόν αείμνηστο προκάτοχό του Φώτη Άποστολόπουλο στον 2ο τόμο του, φθάνει μέ τόν παρόντα στον 15ο. Τό Δελτίο αξιολογείται ήδη στούς κύκλους τής διεθνούς έρευνας τόσο τών νεοελληνικών θεμάτων όσο καί τών μεσανατολικών σπουδών ώς τό επιστημονικό όργανο προαγωγής τής μικρασιολογικής γνώσης. Τό ειδικό βάρος τής παρουσίας καί θητείας τού Πασχάλη Κιτρομηλίδη στό 'Ίδρυμα τών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ πιστοποιείται στις σελίδες τού παρόντος απολογισμού, όπου καί καταγράφεται ή εκδήλωση πού έγινε τό 2003 προς τιμήν του. Ας μοΰ έπιτραπεΐ μέσα άπό τό παρόν κείμενο νά άποτίσω τόν προσήκοντα φόρο ευγνωμοσύνης γιά όσα μοΰ προσέφερε ή μαθητεία μου κοντά του στό ΚΜΣ άπό τό Στήν προσπάθειά μου νά υπηρετήσω άπό επιτελική θέση τό 'Ίδρυμα άπό τό 2002, ή μαθητεία μου αυτή κατέστη ουσιώδες εφόδιο, ενώ τό έργο του στή διεύθυνση μέ όλα τά γνωρί * Ή Έκθεση Πεπραγμένων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συντάχθηκε άπό τόν Σταύρο Θ. Άνεστίδη. 31

4 482 ΧΡΟΝΙΚΑ σματα καί τα χαρίσματα τής επιστημονικής καί συγγραφικής του συμβολής αποτελούν πηγή έμπνευσης καί παραδειγματισμού. Δυστυχώς κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό desideratum τής οικονομικής αύτάρκειας δέν πραγματοποιήθηκε. Τό αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ουδέποτε επέδειξε τή βούληση καί τήν πρόθεση να άνταποκριθεΐ στις υποχρεώσεις πού επιβάλλει ό ρόλος του ώς έποπτεύουσας αρχής. Εύτυχώς πού στα δύσκολα αυτά χρόνια χορηγοί από τόν ιδιωτικό τομέα αποδείχθηκαν οί πραγματικοί άντιλήπτορες τής εθνικής αποστολής τού Ιδρύματος μας. Έτσι, χάρη στή δική τους γενναιοδωρία συνεχίσθηκε, χωρίς δραματική περιστολή, τό πρόγραμμα τών εκδόσεων καί παράλληλα κατέστη δυνατή ή συντήρηση καί ή άνακαίνιση τού οικήματος. Οί σελίδες τού χρονικού αύτού καταγράφουν επίσης τήν ένταξη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα τής Κοινωνίας τής Πληροφορίας. Χάρη στό πρόγραμμα αυτό, τό ανυπολόγιστης αξίας Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (ΑΠΠ) αποκτά πλέον ψηφιακή υπόσταση καί διαδικτυακά προβολή. Ή ενσωμάτωση τής τεκμηρίωσης πού προσφέρει τό ΚΜΣ - τόσο μέ τόν άρχειακό δσο καί μέ τόν βιβλιογραφικό του πλούτο - στά σύγχρονα εργαλεία καί μεθοδολογικά πρότυπα τής διαχείρισης τής γνώσης, αποτελεί ένα άπό τό πιό αισιόδοξα στοιχεία τού παρόντος απολογισμού. Αισιόδοξο μήνυμα αποτελεί βεβαίως καί ή έμπρακτη υποστήριξη τών ιδιωτών χορηγών πού περιβάλλουν τό "Ιδρυμά μας μέ τή μέριμνα καί τήν εμπιστοσύνη τους σέ πείσμα τής απούσας πολιτείας. Αύτή ή υποστήριξη μάς παρέχει δυνάμει καί τή δυνατότητα ανανέωσης τού επιστημονικού δυναμικού, εφόσον δυστυχώς ή συνταξιοδότηση επέρχεται αναπόφευκτα γιά καλούς συναδέλφους πού ύπηρέτησαν τό ΚΜΣ επί σειρά ετών. Έτσι θά είμαστε σέ θέση να τηρήσουμε καί αυτό πού άποτελοΰσε πάντοτε επιδίωξη καί μέλημα τού 'Ιδρύματος: να λειτουργήσει δηλαδή ώς φυτώριο καί ώς κυψέλη εκπαίδευσης καί κατάρτισης νέων ιστορικών πού θά θεραπεύουν τή μικρασιολογία μέ τό ήθος τής επιστήμης καί τό ύφος τού επιστημονικού λόγου πού εδώ καί δεκαετίες διέπουν καί χαρακτηρίζουν τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 2. Διοικητικό Συμβούλιο Φορέας τής νομικής προσωπικότητας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άνάδοχος τού πνευματικού κληροδοτήματος τών ιδρυτών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ είναι τό δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τού 'Ιδρύματος, στό όποιο άπόκεινται όλες οί αρμοδιότητες σέ σχέση μέ τή λήψη τών

5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 483 αποφάσεων πού αφορούν τή λειτουργία καί τον προγραμματισμό τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευτύχησε, κατά τήν πεντηκονταετή σχεδόν περίοδο πού διέρρευσε από τής νομικής συστάσεώς του ώς προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να συγκαταριθμήσει μεταξύ τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου κορυφαίες προσωπικότητες τού επιστημονικού καί κοινωνικού βίου άλλα καί τής δημόσιας ζωής τού τόπου. Ή παρουσία τους προσέδωσε βαρύτητα καί σοβαρότητα στή νομική προσωπικότητα τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άποτέλεσε εγγύηση για τήν επιβίωση τού 'Ιδρύματος εν μέσω συχνά άντίξοων συνθηκών. Μεγίστης σημασίας για τή διασφάλιση τής έγκυρότητας τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου υπήρξε ή συμμετοχή στό Διοικητικό Συμβούλιο τών κατά τεκμήριον άπολύτως άρμοδίων ειδικών πού διαθέτει ό άκαδημαϊκός κόσμος τής χώρας, οί όποιοι άποτελοΰν προσωπικότητες πράγματι διεθνούς εμβέλειας καί άκτινοβολίας. Στήν παρουσία τους καί στήν επιστημονική τους καθοδήγηση οφείλεται τό άξιοζήλευτο επίπεδο τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού άναγνωρίζεται καί λειτουργεί μέ έγκυρότητα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Στή συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Μαρτίου 1998 ό καθηγητής κ. Θεόδωρος Κουλουμπής υπέβαλε τήν παραίτησή του λόγω άνειλημμένων υποχρεώσεων. Στις 4 Αύγουστου 2000 τό Διοικητικό Συμβούλιο ύπέστη δεινό πλήγμα μέ τον θάνατο τού άκαδημαϊκοΰ Αριστόβουλου Μάνεση, κορυφαίου συνταγματολόγου, ό όποιος μέ τό έργο καί τή σκέψη του σφράγισε τή συνταγματική πορεία τής χώρας καί τις επιλογές τής ελληνικής κοινωνίας. Ό Αριστόβουλος Μάνεσης υπήρξε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου άπό τό 1990 καί ή παρουσία του στό 'Ίδρυμα, ειδικότερα δέ στήν Επιτροπή Επιστημονικού Προγραμματισμού, υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια καί ούσιαστική. Στή συνεδρίαση τής 25ης Φεβρουάριου 2002 ό καθηγητής κ. Νίκος Άλιβιζάτος υπέβαλε τήν παραίτησή του θεωρώντας ότι δέν μπορεί να άνταποκριθεΐ μέ επάρκεια στά καθήκοντα του λόγψ τών πολλών ύποχρεώσεών του στό Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο δύο άκόμα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν τήν παραίτησή τους γιά λόγους άντικειμενικούς. Στή συνεδρίαση τής 12ης Δεκεμβρίου 2005 υπεβλήθη ή παραίτηση τού Β' Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη, γιά λόγους υγείας, καί στή συνεδρίαση τής 11ης Δεκεμβρίου 2006 έγινε δεκτή ή παραίτηση τής καθηγήτριας κυρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Ή κυρία Ζαχαριάδου, μετά τήν πολυετή καί

6 484 ΧΡΟΝΙΚΑ σημαντική συμβολή της στις εργασίες τού Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να παραιτηθεί λόγω τής συχνής της απουσίας στό εξωτερικό. Οί προαναφερθείσες αποχωρήσεις αποστέρησαν τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τό "Ιδρυμα των υπηρεσιών σημαντικών μελών του, τα όποια τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευγνωμονεί για τή μεγάλη προσφορά τους στήν επιτέλεση τής αποστολής του. Σέ πλήρωση τών κενών θέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου: ό Προϊστάμενος τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου διακεκριμένος μουσικολόγος κ. Μάρκος Φ. Δραγούμης, ό άκαδημαϊκός Κώστας Κριμπάς, κορυφαία μορφή στον χώρο τών βιολογικών επιστημών καί τής Ιστορίας τής επιστήμης, ή μικρασιατικής καταγωγής κυρία Έβίτα Άράπογλου, διακεκριμένη ιστορικός τής τέχνης, καί ό διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Άρχαιότητος τοΰ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διακεκριμένος ιστορικός κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος. Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Συνθέσεις του Αιοίκητικοϋ Συμβουλίου (Συνεδρίαση Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Θεόδωρος Κουλουμπής Αριστόβουλος Μάνεσης Χρήστος Πατρινέλης Σημ. Στή συνεδρίαση τοΰ Δ.Σ. στις παρητήθη ό κ. Θ. Κουλουμπής λόγω τής ανάληψης νέων αυξημένων καθηκόντων. Εκλέγεται ομόφωνα ό άκαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας. Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου έχει ώς εξής : Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Αντιπρόεδροι Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Γεν. Γραματέας Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

7 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 485 Ταμίας Σύμβουλοι Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Αριστόβουλος Μάνεσης Χρήστος Πατρινέλης Εμμανουήλ Ρούκουνας Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρήστος Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Μάρκος Φ. Δραγούμης Σημ. Θάνατος τού ακαδημαϊκού Αριστόβουλου Μάνεση καί ομόφωνη εκλογή τού κ. Μάρκου Φ. Δραγούμη (Δ.Σ ). Όμόφωνη εκλογή τού ομότιμου καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστα Κριμπά στή θέση τού άποχωρήσαντος καθηγητή κ. Νίκου Άλιβιζάτου (Δ.Σ ). Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου εχει ώς εξής: Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Αντιπρόεδροι Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Γεν. Γραμματέας Πασχάλης Μ, Κιτρομηλίδης Ταμίας Μάρκος Φ. Δραγούμης Σύμβουλοι Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρήστος Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Κώστας Κριμπάς

8 486 ΧΡΟΝΙΚΑ Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι (Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρηστός Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Κώστας Κριμπάς Σημ. Στή θέση τοΰ άποβιώσαντος Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη ορίσθηκε ομόφωνα τό μέλος τοΰ Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δαβίδ (Δ.Σ ). Όμόφωνη εκλογή τής κυρίας Έβίτας Τάκη Άράπογλου στή θέση τοΰ Όδυσσέα Λαμψίδη (Δ.Σ ). Ή νέα σύνθεση τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου έχει ώς έξης: Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Κώστας Κριμπάς Θάνος Βερέμης Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρηστός Πατρινέλης Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Έβίτα Τάκη Άράπογλου Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι (Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Κώστας Κριμπάς Θάνος Βερέμης

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 487 Χρηστός Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Έβίτα Τάκη Άράπογλου Μιλτιάδης Χατζόπουλος Σημ. Όμόφωνη εκλογή του κ. Μιλτιάδη Χατζόπουλου στή θέση τής κυρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου (Δ.Σ ). 3. Κατάσταση Προσωπικού Καθηγητής Κώστας Κωστής, άπό Διευθυντής (Δ.Σ , παραίτηση). 2. Γιώργος Γιαννακόπουλος, άπό Υποδιευθυντής. Παραίτηση στις Σταύρος Θ. Άνεστίδης, άπό 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ ). 4. Μάρκος Φ. Δραγοΰμης, μουσικολόγος, Προϊστάμενος Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου άπό τό 1960 καί άπό μέλος Δ.Σ. τού ΚΜΣ. Ερευνητές 1. Ματούλα Κουρουποϋ, φιλόλογος, Αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως. 2. Ιωάννα Πετροπούλου, Ιστορικός, Maîtrise Νεοελληνικού Ινστιτούτου τής Σορβόννης, άπό τό Σταύρος Θ. Άνεστίδης, διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης, άπό καί άπό 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ ). 4. Αθανάσιος Μωραιτης, μουσικός, συνεργάτης Μουσικού Ααογραφικοΰ Αρχείου, άπό Υπόλοιπο προσωπικό 1. Λουκία Π. Βασιλείου, γραμματέας, άπό Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, γραμματέας, Αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως. 3. Βαρβάρα Ψυχούλα-Κοντογιάννη, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης - Αρχείου, άπό Δημήτριος Πολίτης, βιβλιοθηκονόμος, άπό Θεοφανώ Βιγλιάρη, λογίστρια, άπό

10 488 ΧΡΟΝΙΚΑ 6. Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, Αποχώρηση λόγψ συνταξιοδοτήσεως. 7. Αικατερίνη Δημητράκη, καθαρίστρια, από Μάρθα Πύλια, διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Παρισίων I - Πάνθεον - Σορβόννη. Έκτακτη συνεργάτρια από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο Ή Μ. Πύλια κατέγραψε καί άποδελτίωσε τα έντυπα καί τίς περιοδικές εκδόσεις της ειδικής τουρκικής συλλογής τής βιβλιοθήκης. 4. Δραστηριότητα ερευνητών ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ συμμετείχε στά έξής συνέδρια καί ημερίδες: Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: «Du Prodrome de Sozopolis à la Panaghia de Chalki: copistes, restaurateurs et relieurs, de la fin du 15e siècle au début du 17e siècle», σέ συνεργασία μέ τον Paul Gehin (υπό δημοσίευση), 6 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα. Οκτώβριος Ανακοίνωση: «Reliures d'époque paléologue dans les fonds du Patriarcat Œcuménique», σέ συνεργασία μέ τόν Paul Gehin (υπό δημοσίευση), Διεθνές Συνέδριο τής Ελληνικής Βιβλιοδεσίας, Αθήνα. Κατά τήν ίδια περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ δημοσίευσε: I. Βιβλία Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλτά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά 'Αρχεία του Κράτους καί στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2001, σελ. 222, ISBN Χ. II. Άρθρα Μ. Kouroupou - P. Gehin, «Nouveaux documents chypriotes», Revue d Études Byzantines 59 (2001), σσ M. Kouroupou - J. F. Vannier, «Commémoraisons des Comnènes dans le typikon liturgique du monastère du Christ Philanthrope (ms. Panaghia Kamariotissa 29)», Revue d Études Byzantines 63 (2005), σσ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 489 III. Άλλα δημοσιεύματα «'Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ «Πολύμοχθο οδοιπορικό στα μονοπάτια της μνήμης», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο ή Ιωάννα Πετροπούλου συμμετείχε στα έξης συνέδρια καί ημερίδες: Απριλίου Ανακοίνωση: «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, Αθήνα. Βλ. «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, 1999, σσ Μαΐου Ανακοίνωση: «Ή Ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις ώς πηγή τής ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλ. «Ή ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις ώς πηγή τής ιστορίας, Αθήνα, Κατάρτι, 1998, σσ Ιανουάριος Ανακοίνωση: «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθωμανικού παρελθόντος στή χριστιανική Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγματοληψία», Επιστημονική Ημερίδα τής «Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού Μνήμων». Βλ. «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθωμανικού παρελθόντος στή χριστιανική Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγματοληψία», Ό Μνήμων 23 (2001), σσ Όκτωβρίου-3 Νοεμβρίου Ανακοίνωση: «Ό εκδημοκρατισμός τής γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, , Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών.

12 490 ΧΡΟΝΙΚΑ Βλ. «Ό εκδημοκρατισμός τής γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, , τόμ. Β', Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2004, σσ Οκτώβριος Ανακοίνωση: «Transforming Tradition. From West to East: the Translation Bridge. An approach from a western perspective» [μεταφράσεις ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων στα καραμανλίδικα], Ελληνοτουρκική Συνάντηση, "Υδρα, Bogaziçi University - University of Athens. Βλ. «Transforming Tradition. From West to East: the Translation Bridge. An approach from a western perspective», στο Anna Frangoudaki - Caglar Keyder (έπιμ.), Ways to Modernity in Greece and Turkey. Encounters with Europe , London-New York, Tauris, 2007, σσ Οκτωβρίου Ανακοίνωση: «Τό καλό εφαλτήριο: Τα Κυδωνιακά Ευρισκόμενα στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» (υπό δημοσίευση), Μυτιλήνη καί Άιβαλί (Κυδωνιές). Μιά άμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Οί Νύχτες τον Edward Young στά καραμανλίδικα. Οί πολλαπλές εθνικές υποστάσεις μιας ανέκδοτης μετάφρασης (1862)» (υπό δημοσίευση), Ρωμιοί τής Μικρός 'Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης / Grecs d Anatolie et d Istanbul / Greeks of Anatolia and Istanbul , École Française d Athènes - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Institut Français d Études Anatoliennes d Istanbul. Κατά τήν ίδια περίοδο ή Ιωάννα Πετροπούλου δημοσίευσε: Άρθρα «Μετονομασίες, έξαρχαϊσμός, εθνική ένταξη: Μικρά Άσία (19ος αιώνας)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 12 ( ), σσ «Λείψανα αρχαίας Πολυτελείας», στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (έπιμ.), Τό γλωσσικό ζήτημα. Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 'Ιστορικό Αρχείο, «Αρχείο "Ελλης Παπαδημητρίου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 ( ), σσ «Τό έφόδιο τοϋ ποιητή», στο Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας / Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce,

13 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 491 Μετάφραση: Όκτάβιος Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος : Ζήσιμος Λορεντζάτος, Επίμετρο : Ιωάννα Πετροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, «Ή δυναμική τού προφορικού λόγου : ένα παράδειγμα», Τά Ιστορικά 34 ( Ιούνιος 2001), σσ «Μουσικές εξαίσιες καί γεύσεις», Προλόγισμα στό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Μουσικαί διαχύσεις οίκιακαί, Αθήνα, Μορφωτικό 'Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σσ «Πρόλογος», στό Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σσ «'Έλλη Παπαδημητρίου (Σμύρνη 1906-Άθήνα 1993): Μεσανατολίτικα. Άπό τή μαρτυρία τού ενός στή μαρτυρία τών πολλών», Άρχειοτάξιο 4 (Μάιος 2002), σσ «Άπό τούς δρόμους τών τραγουδιών στούς δρόμους τών Ελλήνων», Ή Καθημερινή. Επτά Ήμερες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ «Changing frames of Historiography: Cappadocian stories», Historein 4 ( ), σσ «Φίλιππος Ήλιού: In Memoriam. Έπί ξυρού άκμής», Σύγχρονα Θέματα 1722 ( Απρίλιος 2004), σσ Άναδημοσιεύθηκε στό Τά Ιστορικά 41 (Δεκέμβριος 2004), σσ «Επίμετρο. Τό εφόδιο τού ποιητή», στό Γιώργος Σεφέρης, Τρεις Μέρες στά Μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2005, σσ «Τά ωραία φυτώρια», Αντί (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 2005): Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, σσ «Τό τελευταίο βλέμμα: Λουκία Πιστικίδου, Προύσα - Προσφυγιά, Αθήνα 2003», Νέα Εστία 1785 ( Ιανουάριος 2006), σσ «Σμύρνη - Σινασός: Ιστορία δύο πόλεων. Μία ανάγνωση», Κριτική γιά τά έργα: Hervé Georgelin, Σμύρνη, Παρίσι Χρ. Χατζηιωσήφ, Σινασός, Ηράκλειο Κρήτης 2005, Σύγχρονα Θέματα 91 ( Οκτώβριος 2006), σσ

14 492 ΧΡΟΝΙΚΑ Από τον παροικιακό ελληνισμό στήν εθνική συνείδηση. Finis Greciae: Ή Πηνελόπη Δέλτα καί τό Μικρασιατικό Ζήτημα», στο Πηνελόπη Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο τής Εστίας, 2006, σσ «Σεραφείμ Ρίζος. "Ενας Εγκυκλοπαιδιστής στήν Οθωμανική Αυτοκρατορία», Εισαγωγή στο Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σσ. ιγ'-κβ'. «"Ενα καλειδοσκόπιο στό χρόνο: Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, Αθήνα, ή πόλη - οί άνθρωποι, 12ος-19ος ai., Αθήνα 2005», Νέα Εστία 1797 (Φεβρουάριος 2007), σσ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο ô Σταύρος Άνεστίδης συμμετείχε στα εξής συνέδρια καί ημερίδες: 4 Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Πολίτες λόγιοι, Ιστορικοί, ποιητές καί ιράλτες, Σύνδεσμος τών έν Άθήναις Μεγαλοσχολιτών. Βλ. «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης τής καθ ημάς Ανατολής, 2005, σσ Μαΐου Ανακοίνωση: «Εκκλησιαστική \Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ως έπαλξη δικαίων καί προνομίων», Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. Βλ. «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνομίων», στό Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ώς σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μαΐου 2002, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2005, σσ Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: «Ή συμβολή τών Μικρασιατικών Χρονικών στή μελέτη τής εκπαίδευσης στή Σμύρνη», Ή εκπαίδευση στή Σμύρνη, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία / Στοά τού Βιβλίου.

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νοεμβρίου 2002: Παρέμβαση: «Ιωακείμ Γ' καί Μανουήλ Ίω. Γεδεών», Επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας άπό της ε'ξαπολύσεως τής Πατριαρχικής καί Συνοδικής Εγκυκλίου τοϋ έτους 1902 υπό του ΙΩΑΚΕΙΜ Γ', Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικοί) Πατριαρχείου, Chambésy. 6-9 Οκτωβρίου Ανακοίνωση: «Λόγος καί εικόνες από τις Κυδωνιές τής ακμής», Μυτιλήνη καί Αιβαλί (Κυδωνιές). Μιά άμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Οί Περσικές Επιστολές του Μοντεσκιέ στα ελληνικά στή Σμύρνη. Μια έκδοση μέ σημασία;», Ρωμιοί τής Μικρός Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης/Grecs danatolie et d Istanbul/ Greeks of Anatolia and Istanbul , École Française d Athènes - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Institut Français d Études Anatoliennes d Istanbul. 22 Μαρτίου Ανακοίνωση: «Ή διαφύλαξη καί ή διαχείριση τής συλλογικής μνήμης του μικρασιατικού ελληνισμού: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών», Ή Αττική γη υποδέχεται τούς πρόσφυγες τοϋ 22, "Ιδρυμα τής Βουλής τών Ελλήνων. 2-3 Ιουλίου Ανακοίνωση: «Ή Κωνσταντινούπολη μέ τό βλέμμα τού Μανουήλ Ίω. Γεδεών. Αποσημειώματα Χρονογράφου», Στήν Πόλη τόν 19ο αιώνα: "Οψεις τής κοινωνικής ιστορίας τής Πολίτικης Ρωμιοσύνης, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών - Επιστημονικό καί Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων. Κατά τήν ίδια περίοδο ό Σταύρος Άνεστίδης δημοσίευσε: I. Βιβλία Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλογος: Ιωάννα Πετροπούλου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σελ είκ.+l χάρτ. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Προλογικό σημείωμα: Ιωάννα Πετροπούλου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σελ (32+14) είκ.

16 494 ΧΡΟΝΙΚΑ II. "Αρθρα «Οθωμανικός Πολιτικός Σύνδεσμος καί Αρμενικό Φιλοσυνταγματικό καί Φιλοδημοκρατικό Κόμμα: Έθνοκεντρικά αιτήματα καί πολιτικός φιλελευθερισμός», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 ( ), σσ «Οικονομική ζωή καί μετανάστευση», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ «Ή οικογένεια Ρίζου», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σ. 16. «Ή Εκκλησία τής Σμύρνης / The Church of Smyrna», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ή παιδεία καί ό πολιτισμός / Education and Culture», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. Ι9ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης τής καθ ημάς Ανατολής, 2005, σσ «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ώς μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνομίων», στό Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό ελληνικός Τύπος, 1784 ώς σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μαΐου 2002, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών, 2005, σσ «'Άμα ο τόπος κρατάει τήν ιστορία του.... Τό Τσανάκκαλε στό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», στό Ειρήνη Γαβριλάκη (έπιμ.), Τσανάκκαλε. Τό κάστρο τών αγγείων. Κατάλογος περιοδικής έκθεσης, Ρέθυμνο, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, 2006, σσ III. Βιβλιογραφικές εργασίες Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο τόμων 1 (1977)-10 ( ), συν-επιμέλεια μέ τόν Γιώργο Ά. Γιαννακόπουλο, 1998, σελ. 60.

17 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 495 IV. '"Αλλα δημοσιεύματα «Ή αποκρυστάλλωση τής επιστημονικής ταυτότητας», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ «Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών σήμερα», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών, σσ «Πρόλογος», στό Σούλα Μπόζη, Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης. Κοινότητα Σταυροδρομίου-Πέραν. 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002, σσ «Önsöz» [Πρόλογος], στό Elgin Macar, Cumhuriyet Döneminde Istanbul Rum Patrikhanesi, Κωνσταντινούπολη, ileti im, 2003, σσ [Βλ. Ημερήσια, Ιουνίου 2003, σ. 4/26.] «Αντί επιλόγου: Καταλύτης τής Ιστορίας», Τά Νέα: «Μικρασιατική Καταστροφή», ένθετο τχ. 31 (4-5 Οκτωβρίου 2003), σ. 8. «Σημείωμα γιά τό παρελθόν καί τό μέλλον τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Λυχνάρι. Τριμηνιαία έκδοση λόγου & τέχνης τοϋ Τωνικοϋ Συνδέσμου 27 ( Ιούνιος 2007), σσ Επιστημονικές συναντήσεις α. Ημερίδα 9 Απριλίου 2005: Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνδιοργάνωσε μέ τά Κολλέγια Αθηνών καί Ψυχικού καί τή Βιβλιοθήκη τού Έλληνοαμερικανικοΰ Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος (ΕΕΙ) ημερίδα μέ θέμα: «Πολυπολιτισμικά Κέντρα τής Όθιομανικής Αύτοκρατορίας». Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στή βιβλιοθήκη τού ΕΕΙ. β. Διαλέξεις - σεμινάρια στό ΚΜΣ 7 Μαΐου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Nevada Berch Berberoglu μέ θέμα τό βιβλίο του Turkey in Crisis. 21 Μαΐου 1999: Σεμιναριακή συνάντηση μέ ομιλητή τόν καθηγητή τής 'Ιστορίας στό Brown University τών ΗΠΑ Άντώνη Μόλχο μέ θέμα: «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις καί ή μελέτη τών μειονοτήτων». 14 Οκτωβρίου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τού Βο-

18 496 ΧΡΟΝΙΚΑ σπόρου (Bogaziçi) Selim Deringil μέ θέμα: «Nationalism and Supranationalism in the late Ottoman Empire». 6 Ιουνίου 2003: Σεμινάριο τοΰ επίκουρου καθηγητή 'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο Yildiz τής Κωνσταντινούπολης Elgin Macar μέ θέμα: «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Τουρκική Δημοκρατία». 13 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη τής Dr Ulrike Tischler τοΰ Πανεπιστημίου του Graz μέ θέμα: «Étranger et pourtant chez soi. Être l invité chez les Pérotes d Istanbul. Une minorité cosmopolite ignorée». 7 Μάίου 2004: Σεμινάριο τής Dr Marie-Carmen Smyrnelis, École des Hautes Études en Sciences Sociales, μέ θέμα: «Smyrne au XIXe siècle: une ville cosmopolite?». 8 Ιουλίου 2004: Σεμινάριο τών υποψήφιων διδακτόρων τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βοσπόρου (Bogaziçi) τής Κωνσταντινούπολης Φώτη καί Στέφου Μπενλήσοη για ζητήματα εκπαίδευσης καί ταυτότητας στήν Καππαδοκία καθώς καί για τό φαινόμενο τής Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. 7 Ιουνίου 2006: Σεμινάριο τής ιστορικού "Αννας Νομικού μέ θέμα: «Τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί ή μέθοδος τής προφορικής ιστορίας». γ. Τιμητική εκδήλωση στή μνήμη 'Αγλαΐας Άγιουτάντη Στις 19 Απριλίου 2000 στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στή μνήμη τής Αγλαΐας Άγιουτάντη, μουσικολόγου, ύποδιευθύντριας τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τή διεύθυνση τής Μέλπως Μερλιέ καί Γενικής Γραμματέως τοΰ Δ.Σ. Για τήν προσωπικότητα καί τό έργο τής Αγλαΐας Άγιουτάντη μίλησαν ό πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. άκαδημαΐκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ô Γενικός Γραμματέας τοΰ Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης καί ή καθηγήτρια Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου. Βλ. τα σχετικά κείμενα στό Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (2004), σσ δ. Όμιλία τής Αύτοϋ Θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίον Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεως τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Αθήνα, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διοργάνωσε στις

19 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οκτωβρίου 2000 εκδήλωση κατά τήν οποία ό Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνθηκε στον πνευματικό καί επιστημονικό κόσμο με θέμα: «Οί άξιες τής Ορθοδοξίας ως πνευματική παρακαταθήκη για τήν ανθρωπότητα του εικοστού πρώτου αιώνα». Έκ μέρους τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τόν Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε καί προσφώνησε ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τήν αιγίδα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος στό αίθριο τού Μεγάρου Μελά. ε. Εκδήλωση γιά τήν επέτειο των 550 χρόνων άνίδρνσης τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στίς 19 Ίανουαρίου 2005 στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 'Ομιλητής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μέ θέμα: «Ή Πατριαρχική Σχολή καί ή ελληνική παιδεία στήν Κωνσταντινούπολη (15ος-πρώιμος 19ος αιώνας)». Τή διάλεξη προλόγισε ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ακαδημαϊκός Μ. Β. Σακελλαρίου. Επίσης στό πλαίσιο τής επετείου αυτής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μίλησε στίς 13 Μαρτίου 2004 στό Σισμανόγλειο Μέγαρο τής Κωνσταντινούπολης. Τίτλος τής διάλεξής του: «Ή Μεγάλη τού Γένους Σχολή ώς κοιτίδα τής ελληνικής παιδείας στήν Πόλη». στ. "Αλλες εκδηλώσεις 22 Φεβρουάριου 2002 : Παρουσίαση τού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών σέ όμιλο φοιτητών τού ΑΠΘ (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Άρτέμιδος Ξανθοπούλου-Κυριακοϋ). 5 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ όμιλο φοιτητών τού 'Ιστορικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Άλέκας Μπουτζουβή). 26 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού βιβλίου τής παλαιός συνεργάτριας τού ΚΜΣ Σοφίας Άναστασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας. Τό έργο παρουσίασαν ό ακαδημαϊκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού ΚΜΣ, ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διευθυντής τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καί 32

20 498 ΧΡΟΝΙΚΑ Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ, καί ή φιλόλογος Μίρκα Τζεβελέκη- Κονδάκη. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 17 Μαΐου-2 Ιουνίου 2002: Συμμετοχή τοϋ ΚΜΣ στήν 25η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον τοϋ Άρεως. 29 Μαΐου 2002: Επίσκεψη των Isabelle Nathan καί Olivia Perez άπό τή Διεύθυνση των Αρχείων τοϋ Γαλλικοΰ Υπουργείου Εξωτερικών. 28 Ίανουαρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας των Φίλων τοϋ Έθνικοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν για τό έργο τοϋ ΚΜΣ καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του. 27 Μαρτίου 2003: Εκπαιδευτική επίσκεψη καί ξενάγηση στούς χώρους τοϋ ΚΜΣ για τούς φοιτητές τοϋ Ε' καί ΣΤ' εξαμήνου τοϋ Τμήματος Λαϊκής καί Παραδοσιακής Μουσικής τοϋ TEI Ηπείρου. 14 Απριλίου 2003: Παρουσίαση τοϋ Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ όμιλο φοιτητών τοϋ Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Ελένης Καρατζόλα). 1 Δεκεμβρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Έθνικοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν γιά τό έργο τοϋ ΚΜΣ καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του. Προβλήθηκε επίσης σειρά διαφανειών γιά τόν Ελληνισμό τής Μικρός Ασίας στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 25 Ιουνίου 2004: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καί Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τοϋ Παντείου Πανεπιστημίου (πρωτοβουλία τών καθηγητών Ούρανίας Άστρινάκη καί Γιώργου Τσιμουρή). 17 Ίανουαρίου 2006: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Τουρκικών καί Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. 21 Ιουνίου 2006: Παρουσίαση τόΰ βιβλίου τοϋ Γιώργου Σεφέρη, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας (τρίτη άναθεωρημένη έκδοση) στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. Προλόγισε ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Γενικός Γραμματέας τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ. Ομιλητές: Σταϋρος Ζουμπουλάκης, διευθυντής τοϋ περιοδικού Νέα Εστία, Άννα Μπαλλιάν, έπιμελήτρια μεταβυζαντινής καί ίσλαμικής συλλογής τοϋ Μουσείου Μπενάκη, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας στήν εφημερίδα 'Ελευθεροτυπία.

21 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόσεις Σέ δ,τι αφορά τήν εκδοτική δραστηριότητα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας υπήρξε ή τακτική δημοσίευση του Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού αποτελεί τον καθρέφτη τής ερευνητικής προσπάθειας τοΰ Κέντρου. Έτσι στο διάστημα είδαν τό φώς τής δημοσιότητας τρεις ογκώδεις τόμοι τοΰ περιοδικοΰ, πού περιλαμβάνουν πορίσματα τής ερευνητικής δουλειάς τοΰ Κέντρου άλλα καί εργασίες ενός συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου έξωτερικών συνεργατών. Ή καθιέρωση τοΰ Δελτίου στή συνείδηση τής διεθνοΰς επιστημονικής κοινότητας ώς τοΰ εγκυρότερου οργάνου μικρασιολογικής έρευνας πού έκδίδεται στήν Ελλάδα αντισταθμίζει τούς κόπους καί τις συνεχώς διογκούμενες δαπάνες πού συνεπάγεται ή έκδοσή του.. Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο είναι οί εξής: Α' Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΔΚΜΣ) Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 12 ( ), σελ Κρίσεις: Γιάννης Στεφανίδης, Αντί 698 (29 Οκτωβρίου 1999), σ. 63. Richard Glogg, The Times Literary Supplement, 12 Νοεμβρίου Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου Charles Stewart, Middle Eastern Studies 36 (2000), σσ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 13 ( ), σελ Κρίσεις: Μάρη Θεοδοσοπούλου, Τό Βήμα, 23 Δεκεμβρίου Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 7 Ιανουάριου Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 ( Οκτώβριος 2007), σ. 38. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 14 (2004), σελ (Χορηγοί: Δημοσθένης, Γιώργος καί Ευγενία Φραγκοπούλου.) Κρίσεις: Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 20 Δεκεμβρίου Ελευθεροτυπία, 4 Φεβρουάριου Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 ( Οκτώβριος 2007), σ. 38.

22 500 ΧΡΟΝΙΚΑ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο Τόμων 1 (1977)-10 ( ). Πρόλογος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Γιώργος Ά. Γιαννακόπουλος, 1998, σελ. 57, ISBN Κρίσεις: Μαρία Ευθυμίου, Το Βήμα, 28 Νοεμβρίου Β' Καππαδοκία 1. Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλιά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους καί στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, 2001, σελ. 222, ISBN Χ. 2. Σοφία Άνασχασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας, Επιμέλεια: Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, 2002, σελ είκ.+ l χάρχ., ISBN (Βραβείο Τάξης Ηθικών καί Πολιχικών Επιστημών χής Ακαδημίας Αθηνών.) Κρίσεις: Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 Σεπτεμβρίου Ζήσιμος Λορεντζάτος, TÒ Βήμα, 22 Δεκεμβρίου Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας I Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce, Μεχάφραση: Όκχάβιος Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορενχζάχος, Έπίμεχρο: Ιωάννα Πεχροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, 2000, σελ είκ., ISBN Κρίσεις: Ελισάβετ Κοτζιά, Ή Καθημερινή, 15 Απριλίου Αντί 736 (20 Απριλίου 2001), σ. 63. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Νέα Εστία 1738 ( Οκτώβριος 2001), σσ Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). 4. Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, Επίμετρο: Ιωάννα Πεχροπούλου, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, 2005, σελ είκ.+l χάρχ., ISBN (Χορηγοί: Λένα Χατζηπέτρου, Έβίτα Άράπογλου, Τέτη Μιχαλαριά.)

23 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 501 Κρίσεις: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Εστία, 18 Φεβρουάριου Ή Καθημερινή, 26 Φεβρουάριου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 12 Μαϊου έφημ. Ό Πολίτης, Ιούνιος Γιώργος Κιούσης, Ελευθεροτυπία, 8 Απριλίου Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ή τέχνη τής ζωής, τχ. 229, 9 Απριλίου Κώστας Ακριβός, Τα Νέα, Ιουνίου Γ' Bibliotheca Asine Minons Historìca Tò δεύτερο έργο τής σειράς αυτής, τό βιβλίο τής Elena Frangakis-Syrett, The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century ( ), 1992, σελ χάρτ., ISBN , έκδόθηκε στα τουρκικά: Elena Frangakis-Syrett, 18. yuzyilda Izmir' de ticaret ( ), Μετάφραση: Çigdem Diken, Σμύρνη, Izmir Biiyiik ehir Belediyesi Yayinlan, Δ' Πηγές τής ιστορίας τον μικρασιατικού ελληνισμού 1. Συμβολή στη δημογραφία των Ελλήνων τής ενορίας Υπαπαντής τής Τραπεζούντας ( ), Αρχειακά κείμενα: Άχιλλέας Ίωάννου Λαμτζίδης, Είσαγωγή-επιμέλεια: Όδυσσέας Άχιλλέα Λαμψίδης, 1997, σελ είκ.+l χάρτ., ISBN Κρίσεις: Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου Χριστόφορος Χρηστίδης, Τά Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη 1955). Συμβολή στην πρόσφατη ιστορία των έλληνικών κοινοτήτων, Επιμέλεια: Γιάννης Δ. Στεφανίδης, 2000, σελ είκ.+l χάρτ., ISBN Κρίσεις: Σωτήρης Ντάλης, Τό Βήμα, 30 Απριλίου Πάνος Γεραμάνης, Τά Νέα, 11 Μαΐου Φραγκώ Καράογλαν, ΤάΝέα, 7-8 Σεπτεμβρίου έφημ. :Ανατολή, φ. 45, Μάιος Γιάννης Στεφανίδης, «Μία πρόδρομη Ιστοριογραφική ερευνά», Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 8 Ιουνίου 2007, σσ

24 502 ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική γεωγραφία τής μικρασιατικής χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλογος: Ιωάννα Πετροπούλου, 2002, σελ είκ.+ 1 χάρτ., ISBN Κρίσεις: TÒ Βήμα: Βιβλία, 20 Απριλίου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 Ιουνίου 2003, σ. 43. Μάρη Θεοδοσοπούλου, 7ο Βήμα: Βιβλία, 22 Ιουνίου «Από τάκαραμανλήδικα στα... ελληνικά», ΤάΝέα : «Ορίζοντες», 14 Αύγουστου Ήχώ Κωνσταντινουπόλεως, 26 Αυγούστου Αικατερίνη Κουμαριανοϋ, «Πιό κοντά στην καραμανλίδικη γραμματεία», Ή Καθημερινή : Τέχνες & Γράμματα, 7 Σεπτεμβρίου έφημ. 'Ανατολή, φ. 174, Αύγουστος 2003, σσ. 5,18. Μάκης Τσίτας, Περίπλους. Τετράδιο για τά γράμματα καί τις τέχνες, 52 (2003), σ Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Θεολογία 74/2 (2003), σσ Μάκης Τσίτας, Χώρος καί Design, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2003, σ. 24. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 1 Νοεμβρίου Ηρακλής Άνδΰρας, «Καραμανλίδικη Γεωγραφία Μικρός Ασίας», «Ανθρώπινα», Ελευθεροτυπία, 7 Απριλίου Anastasia Faliérou, Cahiers d études surla Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien 37 (2004), σσ Σεραφείμ N. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Εισαγωγή: Ιωάννα Πετροπούλου, 2007, σελ είκ , ISBN Χ. Κρίσεις: Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, φ. 443, Μάιος 2007, σ. 4. Γιώργος Κιοΰσης, «Ή Σινασός», 'Ελευθεροτυπία, 23 Μαΐου Τό Βήμα: Βιβλία, 27 Μαϊου έφημ. Ανατολή, φ. 45, Μάιος Ζ. Π. X., «Νέες έκδόσεις», Ή Καθημερινή: Τέχνες & Γράμματα, 3 Ιουνίου B. Κ. Καλαμαράς, «Ένας εγγράμματος στρατευμένος», Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 8 Ιουνίου 2007, σ. 27. Τάκης Ά. Σαλκιτζόγλου, «Όασις έν έρήμψ», Μικρασιατική Ήχώ, φ. 388, Μάιος-Ίοΰνιος 2007, σσ

25 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 503 Ε' Ειδικές εκδόσεις 1. Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τίς εκδόσεις Έφεσος, 2001, σελ είκ.+l CD, ISBN Κρίσεις: Τά Νέα, 13 Σεπτεμβρίου Σωτήρης Ντάλης, Αντί 747 (5 Οκτωβρίου 2001), σ. 66. Εθνος, 5 Οκτωβρίου Ελευθεροτυπία, 5 Οκτωβρίου Μαίρη Άδαμοπούλου, ΤάΝέα, 5 Οκτωβρίου Ελένη Μπιστικά, Ή Καθημερινή, 7 Οκτωβρίου Μαρία Θερμού, TÒ Βήμα, 4 Νοεμβρίου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 14 Δεκεμβρίου Marie-Carmen Smyrnelis, Turcica 34 (2002), σσ Küçiik Asya Ara tirmalan Merkezi. G'ôç. Rumlar m Anadoiu dan Mecburi Aynhgi , Istanbul, îletiÿim, 4η ανατύπωση 2004, σελ (Έκδοση στην τουρκική ενός απανθίσματος από τούς τόμους τής Έξοδον Α'+Β'.) Κρίσεις: Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, 1 Απριλίου ΣΤ' Λευκώματα 1. Προκόπι / Urgiip. Φωτογραφίες άπό τό Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, σελ. 188, ISBN Κρίσεις: Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί άφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππαδοκία», ΑΩ 28 ( Ιούνιος 2005), σσ Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», Ό Πολίτης 134 ( Ιούνιος 2005), σσ Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 Ιουλίου Zeki Ankan, «Urgiip e Yolculuk», Tarìh 158 (Φεβρουάριος 2007), σσ Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Ορθοδοξίας 81 (Ίούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 38.

26 504 ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Σινασός. Εικόνες καί αφηγήσεις, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, σελ. 253, ISBN Κρίσεις: έφημ. Σινασίτικη Φωνή, χρόνος 26ος, Β' περίοδος, φ. 32 (Ίανουάριος- Μάρτιος 2005). Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί αφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππαδοκία», ΑΩ 28 ( Ιούνιος 2005), σσ Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», Ό Πολίτης 134 ( Ιούνιος 2005), σσ TÒ Βήμα, 19 Ιουνίου Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 Ιουλίου Ρεγγίνα Παπακωνσταντίνου, Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 15 Ιουλίου Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στϋλος Ορθοδοξίας 81 ( Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 38. Βλ. καί τήν τουρκική έκδοση του έργου: Evangelia Balta (ed.), Sinasos. Miibadeleden orice bir Kapadokya kasabasi. Resimler ve anlatilar, Istanbul, Birzamanlar Yayincilik, 2007, σελ Κρίσεις: Celai Ba langiç, έφημ. Radikal, 11 Ιουνίου Feza Kürkçiioglu, Virgili 109 (Ίούλιος-Αΰγουστος 2007), σσ Ay e Çavdar, Yeni Aktiiei 99 (Μάιος-Ίούνιος 2007), σσ özlem Ertan, έφημ. Agos, φ. 585, 15 Ιουνίου Ahmet Ak it, Toplumsal Tariti 163 ( Ιούλιος 2007), σσ Mehmet Ali Gôkaçti, έφημ. Radikal, 1η Ιουνίου Elit Görgü, έφημ. Evrensel, 18 Ιουνίου Ertan Altan, έφημ. Yeni afak, 24 Ιουνίου iskender özsoy, Bizim Gazete, 25 Μαΐου έφημ. HUrriyel, 27 Μαΐου Z' Ανατυπώσεις Ή Έξοδος, τόμ. Β': Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας, Εισαγωγή - Έποπτεία: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: Γιάννης Μουρέλος, πρώτη ανατύπωση 2004, σελ χάρτ. (Χορηγία Ιδρύματος Αλέξανδρος Γ. Ωνάσης.) Κρίσεις: Γιάννης Η. Χάρης, Τά Νέα: Βιβλιοδρόμιο, 7-8 Ιουλίου 2007.

27 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 505 Η' Ειδικές συνεργασίες 1. Συνεργασία μέ τήν εφημερίδα Ή Καθημερινή για το ένθετο Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών. 2. Συνεργασία μέ τήν έφημερίδα Τά Νέα για τή σειρά 31 τευχών άπό Αύγουστου 2003 έως τις 4-5 Οκτωβρίου 2003 μέ αναδημοσίευση μαρτυριών από τούς τόμους τής Εξόδου Α'+Β'. Τίτλος αφιερώματος: Μικρασιατική Καταστροφή. Σελίδες πού έγραφαν ιστορία. Βιβλιοθήκη 7. Βιβλιοθήκη - Αρχείο Στο διάστημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εύρετηρίαση καί τήν αυτοματοποίηση τής βιβλιοθήκης, ώστε να βελτιωθούν οί αναζητήσεις τών αναγνωστών καί να δημιουργηθει μία σημαντική ήλεκτρονική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων γιά τις μικρασιατικές σπουδές. Η εκ νέου άπογραφή τής μικρασιολογικής συλλογής θεωρήθηκε απαραίτητη. Έτσι έγινε ό επανέλεγχος τής συλλογής αυτής ( τίτλοι) καί ή διόρθωση τού αυτοματοποιημένου καταλόγου. Επίσης, συντάχθηκε πλήρης έντυπος κατάλογος τών εφημερίδων καί περιοδικών τής βιβλιοθήκης. Αύτοματοποιήθηκε, έξάλλου, καί ό κατάλογος τής τουρκικής συλλογής, ή οποία αριθμεί 600 περίπου τίτλους βιβλίων ιστορικού καί τοπογραφικοΰ κυρίως περιεχομένου καί 23 τίτλους περιοδικών. Ή συλλογή αυτή διαθέτει κάπο.ια άπό τά κλασικά συγγράμματα τής σύγχρονης τουρκικής Ιστοριογραφίας καθώς καί πλήρη σειρά τού Belleten, επιστημονικού οργάνου τού Τουρκικού Ιδρύματος 'Ιστορίας (Türk Tarih Kurumu). Γιά τις συλλογές αύτές συντάχθηκε επίσης έντυπος κατάλογος. Τήν περίοδο αύτή ολοκληρώθηκαν ή καταγραφή καί ή αύτοματοποίηση τής συλλογής τοϋ Μουσικού Λαογραφικοϋ 'Αρχείου. Περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις βυζαντινής μουσικής τού 19ου αιώνα καθώς καί μελετήματα καί άρθρα ελληνικά καί ξενόγλωσσα γιά τήν παραδοσιακή μας μουσική, τή δημοτική ποίηση καί τόν χορό. Αριθμεί τίτλους βιβλίων καί 41 τίτλους περιοδικών. Συντάχθηκε επίσης έντυπος κατάλογος. Κεφαλαιώδους σημασίας είναι τό τμήμα τής βιβλιοθήκης πού περιλαμβάνει τις εκδόσεις στά καραμανλίδικα. Ή συλλογή αύτή, πού είναι πλήρως βιβλιογραφημένη χάρη στις έργασίες τής Εύαγγελίας Μπαλτά, έντάχθηκε

28 506 ΧΡΟΝΙΚΑ έπίσης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο. Ώς προς τή μικρασιολογική τους θεματολογία άποδελτιώθηκαν τα περιοδικά Ελληνισμός, Ελληνικά, Ιστορικά καί Ίστωρ καί τά άρθρα τους έντάχθηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Ή συντήρηση τών συλλογών καθώς καί ή αποκατάστασή τους μέ βάση τις δυνατότητες πού προσφέρει ή σύγχρονη τεχνογνωσία άποτέλεσε πρωταρχική μέριμνα. Έτσι άποκαταστάθηκαν σπάνιες εκδόσεις τού 18ου καί τού 19ου αιώνα τής Σμύρνης καί τής Κωνσταντινούπολης, καθώς καί ικανοποιητικός αριθμός καραμανλίδικων έκδόσεων. Έπίσης συντηρήθηκε ή πλήρης σειρά τής περιοδικής έκδοσης τού Ελληνικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, πού αριθμεί 33 τόμους ( /11). Θά πρέπει εδώ να έπισημανθεΐ ή πολύτιμη συμβολή χορηγών, όπως τό 'Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Ή Ελληνική Εταιρεία Έμφιαλώσεως 3Ε, τό Ν. Demos Foundation καί τό 'Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, τών όποιων οί δωρεές συνέβαλαν ούσιαστικά τόσο στον συστηματικό εμπλουτισμό τού υλικού τής βιβλιοθήκης όσο καί στον έκσυγχρονισμό τής οργάνωσής της. Στή διάρκεια τής υπό ανασκόπηση περιόδου τό υλικό τής βιβλιοθήκης αυξήθηκε κατά τόμους, δηλαδή κατά 35%. Τό 30% τών νέων προσκτήσεων προέρχονται από αγορές, ενώ ορισμένα δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπήθηκαν καί έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη.ικανοποιητικά συνεχίσθηκε τό πρόγραμμα ανταλλαγών μέ είκοσι πέντε περίπου ελληνικά καί ξένα επιστημονικά ιδρύματα, μέσω τού όποιου πλουτίζεται ή βιβλιοθήκη καί παράλληλα γίνονται γνωστές στον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο οί εκδόσεις τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Έτος Βιβλία Αγορά ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Έτος Αναγνώστες ΣΥΝΟΛΟ 5.700

29 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 507 Θά πρέπει επίσης νά έπισημανθεΐ ή αυξημένη προσέλευση των αναγνωστών καί χρηστών τής βιβλιοθήκης πού αφορούν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: Ή πρώτη περιλαμβάνει μελετητές καί ερευνητές (μαθητές, προπτυχιακοί καί μεταπτυχιακοί φοιτητές καί ειδικοί επιστήμονες άπό τήν Ελλάδα καί το εξωτερικό) πού ασχολούνται μέ ζητήματα τής εύρύτερης μικρασιολογικής θεματολογίας. Ή δεύτερη κατηγορία άποτελεΐται άπό Μικρασιάτες νεότερων γενεών άπό τήν Ελλάδα καί τήν ελληνική διασπορά, τούς όποιους συνδέει μέ τό Κέντρο μιά Ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση. Τά τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση ώς προς τήν προσέλευση τής δεύτερης κατηγορίας άναγνωστών καί σημαντική αύξηση τής πρώτης. Τήν περίοδο αυτή ό συνολικός αριθμός επισκεπτών ανέρχεται στούς έξαιρουμένων αύτών πού εξυπηρετήθηκαν δτ άλληλογραφίας (κυρίως ερευνητές τού εξωτερικού). Κατά μέσον όρο εξυπηρετήθηκαν 634 μελετητές τον χρόνο. Αρχείο Οί όροι τής διαφύλαξης, τής μελέτης καί τής αξιοποίησης άπό τήν ελληνική καί τή διεθνή έπιστημονική καί ερευνητική κοινότητα τού πολύτιμου Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τέθηκαν πλέον σέ νέες βάσεις. Τό 'Ίδρυμά μας άξιολογήθηκε θετικά για τό έργο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών καί πληροφορικής γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών» τού επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας». Ή απόφαση αύτή κοινοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου Ό συνολικός προϋπολογισμός τού έργου ανέρχεται στά εύρώ. Τό έργο απαρτίζεται άπό οκτώ ύποέργα: 1. Έπιστημονική τεκμηρίωση τού αρχειακού υλικού. 2. Ψηφιοποίηση καί ψηφιακή έπεξεργασία τού αρχειακού υλικού. 3. Ανάπτυξη λογισμικού επιστημονικής τεκμηρίωσης. 4. Δημιουργία διαδικτυακού κόμβου. 5. Προστασία καί διαχείριση τού αρχειακού ύλικοΰ. 6. Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. 7. Δημιουργία CD-ROM προβολής καί άνάδειξης τού ύλικοϋ τού ΚΜΣ. 8. Προμήθεια εξοπλισμού. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή τεκμηρίωση, ή ταξινόμηση καί ή καταλογογράφηση τού υπό ψηφιοποίηση υλικού άπό τήν ομάδα τεκμηρίωσης. Επίσης, έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός πληροφορικής, άπαραίτητος γιά τήν

30 508 ΧΡΟΝΙΚΑ αξιοποίηση του ψηφιακού προϊόντος, ô όποιος άποτελεΐται άπό οκτώ επιτραπέζιους υπολογιστές καί έναν server μέ UPS, ένα lap-top, δύο εκτυπωτές, ένα μηχάνημα scanner καί ένα φωτοτυπικό για τήν έξυπηρέτηση τόσο τού έρευνητικοΰ προσωπικού όσο καί τού άναγνωστικού κοινού τού 'Ιδρύματος. Τό προς ψηφιοποίηση υλικό άποτελεΐται άπό τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (περίπου χειρόγραφες σελίδες μέ μαρτυρίες προσφύγων άπό όλες σχεδόν τίς περιοχές της Μικρός Ασίας), άπό χειρόγραφα πού έχουν συνταχθεΐ άπό τόν 19ο αίώνα αλλά καί τήν περίοδο μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή άπό λόγιους ή μή Μικρασιάτες, άπό φωτογραφίες πού απεικονίζουν τήν καθημερινή ζωή των Μικρασιατών στις έστίες τους αλλά καί άποτυπώνουν τό δράμα τού 1922 καί τήν έδώ έγκατάσταση καί, τέλος, άπό χάρτες καί σκαριφήματα τής Μικρός Ασίας πού σχεδιάσθηκαν άπό τή Χαρτογραφική Υπηρεσία τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Στό πλαίσιο τού προγράμματος αυτού έγιναν έργασίες για τήν πληρέστερη οργάνωση καί τήν ένδελεχή εύρετηρίαση τού αρχειακού ύλικού ώς προς τίς άποστολές καί τα οδοιπορικά τών συνεργατών τήν περίοδο συγκρότησης τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί ώς προς τήν έγκατάσταση τών προσφύγων στήν Ελλάδα. "Εγινε έπίσης έπανέλεγχος τού ευρετηρίου τών τοπωνυμίων τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί αυτοματοποίησή του καί συντάχθηκε ευρετήριο τών χαρτών τής Χαρτογραφικής 'Υπηρεσίας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ή βιβλιοθήκη καί τό αρχείο κατά περίσταση λειτουργούν καί ώς έκπαιδευτικά έργαστήρια. Στό διάστημα τής οκταετίας αυτής φοιτητές τμημάτων 'Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καί Γλωσσολογίας άπό τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Παντείου καί Αιγαίου προσέφεραν τήν έργασία τους, είτε έθελοντικά είτε ώς συμβασιούχοι ασκούμενοι φοιτητές. Ή υπεύθυνη τής Βιβλιοθήκης καί τού Αρχείου Βαρβάρα Κοντογιάννη δημοσίευσε τίς μελέτες: 1. «Βιβλιογραφικός οδηγός», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τίς έκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ξενοφάνης ( ). Συμβολή στή γνώση καί τήν οικείωση τού Μικρασιατικού Ελληνισμού», Πρακτικά Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου γιά τόν Ελληνισμό τής Μικρός Ασίας. Ό Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας άπό τήν Αρχαιότητα ώς τόν εικοστό αίώνα. Πολιτική ιστορία καί ιστορία τού πολιτισμού (Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δήμος Θεσσαλονίκης, Δεκεμβρίου 2002), Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, σσ

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Κατιάννα Μίχα Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2011 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών Απολογισμός Δραστηριοτήτων της Κίνησης Πολιτών Οι κυριότερες δραστηριότητες που αναπτύξαμε το 2014 ήσαν οι εξής : 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Η Κίνηση Πολιτών μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Kantor,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία Σπουδάζω με Υποτροφία Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ (1928-2011) τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των

Διαβάστε περισσότερα

ν ήβω φ ν Ε ω ουλή τ Β

ν ήβω φ ν Ε ω ουλή τ Β Βουλή των Εφήβων H «Bουλή των Eφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τη Bουλή των Ελλήνων το σχολικό έτος 1995-1996 και από τότε λειτουργεί σε ετήσια βάση, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΙΨΙΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11143 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:210-2587030 mobile : 6979-321952 e.mail: verodal@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 9.30-10.00 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) 10.00-10.30 «CLIL: Από τη Διδασκαλία στη Δημιουργία» Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ΙΔΡΥΣΗ Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη: Αγγειοπλάστη Γιώργο Ανδρονίδη Θεολόγη Γοργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ,

O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ, O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ένεκα της μεταφοράς της επιχείρησης του πατρός του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακός συνεργάτης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση Aναλυτικό πρόγραμμα των συζητήσεων της ΣΤΕΓΗΣ 2013-2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα