ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998-2007*"

Transcript

1 ΧΡΟΝΙΚΑ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ * 1. Προλογικά Ή παρούσα έκθεση παρουσιάζει σέ άδρές γραμμές τό έργο πού τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατάφερε, μέσα στα όρια τών δυνατοτήτων του, να έπιτελέσει στή δεκαετία Τή χρονική αυτή περίοδο συνέβη καί ή αποχώρηση τού καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη από τή διεύθυνση τού 'Ιδρύματος μετά τήν εκλογή του στή θέση τού διευθυντή τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών τό Ό Π. Μ. Κιτρομηλίδης διηύθυνε τό ΚΜΣ από τό 1980 καί στήν εικοσαετία αυτή τό 'Ίδρυμα άποκαταστάθηκε στή συνείδηση τής επιστημονικής κοινότητας ώς μία ερευνητική εστία πού υπηρετεί τις μικρασιατικές σπουδές μέ συναίσθηση ευθύνης καί επίγνωση τών προδιαγραφών τής εμβριθούς έρευνας. Τό Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, τό όποιο παρέλαβε ό καθηγητής Κιτρομηλίδης από τόν αείμνηστο προκάτοχό του Φώτη Άποστολόπουλο στον 2ο τόμο του, φθάνει μέ τόν παρόντα στον 15ο. Τό Δελτίο αξιολογείται ήδη στούς κύκλους τής διεθνούς έρευνας τόσο τών νεοελληνικών θεμάτων όσο καί τών μεσανατολικών σπουδών ώς τό επιστημονικό όργανο προαγωγής τής μικρασιολογικής γνώσης. Τό ειδικό βάρος τής παρουσίας καί θητείας τού Πασχάλη Κιτρομηλίδη στό 'Ίδρυμα τών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ πιστοποιείται στις σελίδες τού παρόντος απολογισμού, όπου καί καταγράφεται ή εκδήλωση πού έγινε τό 2003 προς τιμήν του. Ας μοΰ έπιτραπεΐ μέσα άπό τό παρόν κείμενο νά άποτίσω τόν προσήκοντα φόρο ευγνωμοσύνης γιά όσα μοΰ προσέφερε ή μαθητεία μου κοντά του στό ΚΜΣ άπό τό Στήν προσπάθειά μου νά υπηρετήσω άπό επιτελική θέση τό 'Ίδρυμα άπό τό 2002, ή μαθητεία μου αυτή κατέστη ουσιώδες εφόδιο, ενώ τό έργο του στή διεύθυνση μέ όλα τά γνωρί * Ή Έκθεση Πεπραγμένων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συντάχθηκε άπό τόν Σταύρο Θ. Άνεστίδη. 31

4 482 ΧΡΟΝΙΚΑ σματα καί τα χαρίσματα τής επιστημονικής καί συγγραφικής του συμβολής αποτελούν πηγή έμπνευσης καί παραδειγματισμού. Δυστυχώς κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό desideratum τής οικονομικής αύτάρκειας δέν πραγματοποιήθηκε. Τό αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ουδέποτε επέδειξε τή βούληση καί τήν πρόθεση να άνταποκριθεΐ στις υποχρεώσεις πού επιβάλλει ό ρόλος του ώς έποπτεύουσας αρχής. Εύτυχώς πού στα δύσκολα αυτά χρόνια χορηγοί από τόν ιδιωτικό τομέα αποδείχθηκαν οί πραγματικοί άντιλήπτορες τής εθνικής αποστολής τού Ιδρύματος μας. Έτσι, χάρη στή δική τους γενναιοδωρία συνεχίσθηκε, χωρίς δραματική περιστολή, τό πρόγραμμα τών εκδόσεων καί παράλληλα κατέστη δυνατή ή συντήρηση καί ή άνακαίνιση τού οικήματος. Οί σελίδες τού χρονικού αύτού καταγράφουν επίσης τήν ένταξη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα τής Κοινωνίας τής Πληροφορίας. Χάρη στό πρόγραμμα αυτό, τό ανυπολόγιστης αξίας Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (ΑΠΠ) αποκτά πλέον ψηφιακή υπόσταση καί διαδικτυακά προβολή. Ή ενσωμάτωση τής τεκμηρίωσης πού προσφέρει τό ΚΜΣ - τόσο μέ τόν άρχειακό δσο καί μέ τόν βιβλιογραφικό του πλούτο - στά σύγχρονα εργαλεία καί μεθοδολογικά πρότυπα τής διαχείρισης τής γνώσης, αποτελεί ένα άπό τό πιό αισιόδοξα στοιχεία τού παρόντος απολογισμού. Αισιόδοξο μήνυμα αποτελεί βεβαίως καί ή έμπρακτη υποστήριξη τών ιδιωτών χορηγών πού περιβάλλουν τό "Ιδρυμά μας μέ τή μέριμνα καί τήν εμπιστοσύνη τους σέ πείσμα τής απούσας πολιτείας. Αύτή ή υποστήριξη μάς παρέχει δυνάμει καί τή δυνατότητα ανανέωσης τού επιστημονικού δυναμικού, εφόσον δυστυχώς ή συνταξιοδότηση επέρχεται αναπόφευκτα γιά καλούς συναδέλφους πού ύπηρέτησαν τό ΚΜΣ επί σειρά ετών. Έτσι θά είμαστε σέ θέση να τηρήσουμε καί αυτό πού άποτελοΰσε πάντοτε επιδίωξη καί μέλημα τού 'Ιδρύματος: να λειτουργήσει δηλαδή ώς φυτώριο καί ώς κυψέλη εκπαίδευσης καί κατάρτισης νέων ιστορικών πού θά θεραπεύουν τή μικρασιολογία μέ τό ήθος τής επιστήμης καί τό ύφος τού επιστημονικού λόγου πού εδώ καί δεκαετίες διέπουν καί χαρακτηρίζουν τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 2. Διοικητικό Συμβούλιο Φορέας τής νομικής προσωπικότητας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άνάδοχος τού πνευματικού κληροδοτήματος τών ιδρυτών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ είναι τό δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τού 'Ιδρύματος, στό όποιο άπόκεινται όλες οί αρμοδιότητες σέ σχέση μέ τή λήψη τών

5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 483 αποφάσεων πού αφορούν τή λειτουργία καί τον προγραμματισμό τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευτύχησε, κατά τήν πεντηκονταετή σχεδόν περίοδο πού διέρρευσε από τής νομικής συστάσεώς του ώς προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να συγκαταριθμήσει μεταξύ τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου κορυφαίες προσωπικότητες τού επιστημονικού καί κοινωνικού βίου άλλα καί τής δημόσιας ζωής τού τόπου. Ή παρουσία τους προσέδωσε βαρύτητα καί σοβαρότητα στή νομική προσωπικότητα τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άποτέλεσε εγγύηση για τήν επιβίωση τού 'Ιδρύματος εν μέσω συχνά άντίξοων συνθηκών. Μεγίστης σημασίας για τή διασφάλιση τής έγκυρότητας τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου υπήρξε ή συμμετοχή στό Διοικητικό Συμβούλιο τών κατά τεκμήριον άπολύτως άρμοδίων ειδικών πού διαθέτει ό άκαδημαϊκός κόσμος τής χώρας, οί όποιοι άποτελοΰν προσωπικότητες πράγματι διεθνούς εμβέλειας καί άκτινοβολίας. Στήν παρουσία τους καί στήν επιστημονική τους καθοδήγηση οφείλεται τό άξιοζήλευτο επίπεδο τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού άναγνωρίζεται καί λειτουργεί μέ έγκυρότητα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Στή συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Μαρτίου 1998 ό καθηγητής κ. Θεόδωρος Κουλουμπής υπέβαλε τήν παραίτησή του λόγω άνειλημμένων υποχρεώσεων. Στις 4 Αύγουστου 2000 τό Διοικητικό Συμβούλιο ύπέστη δεινό πλήγμα μέ τον θάνατο τού άκαδημαϊκοΰ Αριστόβουλου Μάνεση, κορυφαίου συνταγματολόγου, ό όποιος μέ τό έργο καί τή σκέψη του σφράγισε τή συνταγματική πορεία τής χώρας καί τις επιλογές τής ελληνικής κοινωνίας. Ό Αριστόβουλος Μάνεσης υπήρξε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου άπό τό 1990 καί ή παρουσία του στό 'Ίδρυμα, ειδικότερα δέ στήν Επιτροπή Επιστημονικού Προγραμματισμού, υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια καί ούσιαστική. Στή συνεδρίαση τής 25ης Φεβρουάριου 2002 ό καθηγητής κ. Νίκος Άλιβιζάτος υπέβαλε τήν παραίτησή του θεωρώντας ότι δέν μπορεί να άνταποκριθεΐ μέ επάρκεια στά καθήκοντα του λόγψ τών πολλών ύποχρεώσεών του στό Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο δύο άκόμα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν τήν παραίτησή τους γιά λόγους άντικειμενικούς. Στή συνεδρίαση τής 12ης Δεκεμβρίου 2005 υπεβλήθη ή παραίτηση τού Β' Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη, γιά λόγους υγείας, καί στή συνεδρίαση τής 11ης Δεκεμβρίου 2006 έγινε δεκτή ή παραίτηση τής καθηγήτριας κυρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Ή κυρία Ζαχαριάδου, μετά τήν πολυετή καί

6 484 ΧΡΟΝΙΚΑ σημαντική συμβολή της στις εργασίες τού Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να παραιτηθεί λόγω τής συχνής της απουσίας στό εξωτερικό. Οί προαναφερθείσες αποχωρήσεις αποστέρησαν τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τό "Ιδρυμα των υπηρεσιών σημαντικών μελών του, τα όποια τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευγνωμονεί για τή μεγάλη προσφορά τους στήν επιτέλεση τής αποστολής του. Σέ πλήρωση τών κενών θέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου: ό Προϊστάμενος τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου διακεκριμένος μουσικολόγος κ. Μάρκος Φ. Δραγούμης, ό άκαδημαϊκός Κώστας Κριμπάς, κορυφαία μορφή στον χώρο τών βιολογικών επιστημών καί τής Ιστορίας τής επιστήμης, ή μικρασιατικής καταγωγής κυρία Έβίτα Άράπογλου, διακεκριμένη ιστορικός τής τέχνης, καί ό διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Άρχαιότητος τοΰ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διακεκριμένος ιστορικός κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος. Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Συνθέσεις του Αιοίκητικοϋ Συμβουλίου (Συνεδρίαση Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Θεόδωρος Κουλουμπής Αριστόβουλος Μάνεσης Χρήστος Πατρινέλης Σημ. Στή συνεδρίαση τοΰ Δ.Σ. στις παρητήθη ό κ. Θ. Κουλουμπής λόγω τής ανάληψης νέων αυξημένων καθηκόντων. Εκλέγεται ομόφωνα ό άκαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας. Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου έχει ώς εξής : Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Αντιπρόεδροι Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Γεν. Γραματέας Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

7 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 485 Ταμίας Σύμβουλοι Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Αριστόβουλος Μάνεσης Χρήστος Πατρινέλης Εμμανουήλ Ρούκουνας Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Νίκος Άλιβιζάτος Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρήστος Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Μάρκος Φ. Δραγούμης Σημ. Θάνατος τού ακαδημαϊκού Αριστόβουλου Μάνεση καί ομόφωνη εκλογή τού κ. Μάρκου Φ. Δραγούμη (Δ.Σ ). Όμόφωνη εκλογή τού ομότιμου καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστα Κριμπά στή θέση τού άποχωρήσαντος καθηγητή κ. Νίκου Άλιβιζάτου (Δ.Σ ). Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου εχει ώς εξής: Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Αντιπρόεδροι Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Γεν. Γραμματέας Πασχάλης Μ, Κιτρομηλίδης Ταμίας Μάρκος Φ. Δραγούμης Σύμβουλοι Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρήστος Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Κώστας Κριμπάς

8 486 ΧΡΟΝΙΚΑ Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι (Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Θάνος Βερέμης Γεώργιος Δαβίδ Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρηστός Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Κώστας Κριμπάς Σημ. Στή θέση τοΰ άποβιώσαντος Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη ορίσθηκε ομόφωνα τό μέλος τοΰ Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δαβίδ (Δ.Σ ). Όμόφωνη εκλογή τής κυρίας Έβίτας Τάκη Άράπογλου στή θέση τοΰ Όδυσσέα Λαμψίδη (Δ.Σ ). Ή νέα σύνθεση τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου έχει ώς έξης: Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Κώστας Κριμπάς Θάνος Βερέμης Ελισάβετ Ζαχαριάδου Χρηστός Πατρινέλης Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Έβίτα Τάκη Άράπογλου Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Γεν. Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι (Δ.Σ ) Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Μάρκος Φ. Δραγούμης Κώστας Κριμπάς Θάνος Βερέμης

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 487 Χρηστός Πατρινέλης Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ Εμμανουήλ Ρούκουνας Έβίτα Τάκη Άράπογλου Μιλτιάδης Χατζόπουλος Σημ. Όμόφωνη εκλογή του κ. Μιλτιάδη Χατζόπουλου στή θέση τής κυρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου (Δ.Σ ). 3. Κατάσταση Προσωπικού Καθηγητής Κώστας Κωστής, άπό Διευθυντής (Δ.Σ , παραίτηση). 2. Γιώργος Γιαννακόπουλος, άπό Υποδιευθυντής. Παραίτηση στις Σταύρος Θ. Άνεστίδης, άπό 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ ). 4. Μάρκος Φ. Δραγοΰμης, μουσικολόγος, Προϊστάμενος Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου άπό τό 1960 καί άπό μέλος Δ.Σ. τού ΚΜΣ. Ερευνητές 1. Ματούλα Κουρουποϋ, φιλόλογος, Αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως. 2. Ιωάννα Πετροπούλου, Ιστορικός, Maîtrise Νεοελληνικού Ινστιτούτου τής Σορβόννης, άπό τό Σταύρος Θ. Άνεστίδης, διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης, άπό καί άπό 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ ). 4. Αθανάσιος Μωραιτης, μουσικός, συνεργάτης Μουσικού Ααογραφικοΰ Αρχείου, άπό Υπόλοιπο προσωπικό 1. Λουκία Π. Βασιλείου, γραμματέας, άπό Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, γραμματέας, Αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως. 3. Βαρβάρα Ψυχούλα-Κοντογιάννη, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης - Αρχείου, άπό Δημήτριος Πολίτης, βιβλιοθηκονόμος, άπό Θεοφανώ Βιγλιάρη, λογίστρια, άπό

10 488 ΧΡΟΝΙΚΑ 6. Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, Αποχώρηση λόγψ συνταξιοδοτήσεως. 7. Αικατερίνη Δημητράκη, καθαρίστρια, από Μάρθα Πύλια, διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Παρισίων I - Πάνθεον - Σορβόννη. Έκτακτη συνεργάτρια από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο Ή Μ. Πύλια κατέγραψε καί άποδελτίωσε τα έντυπα καί τίς περιοδικές εκδόσεις της ειδικής τουρκικής συλλογής τής βιβλιοθήκης. 4. Δραστηριότητα ερευνητών ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ συμμετείχε στά έξής συνέδρια καί ημερίδες: Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: «Du Prodrome de Sozopolis à la Panaghia de Chalki: copistes, restaurateurs et relieurs, de la fin du 15e siècle au début du 17e siècle», σέ συνεργασία μέ τον Paul Gehin (υπό δημοσίευση), 6 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα. Οκτώβριος Ανακοίνωση: «Reliures d'époque paléologue dans les fonds du Patriarcat Œcuménique», σέ συνεργασία μέ τόν Paul Gehin (υπό δημοσίευση), Διεθνές Συνέδριο τής Ελληνικής Βιβλιοδεσίας, Αθήνα. Κατά τήν ίδια περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ δημοσίευσε: I. Βιβλία Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλτά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά 'Αρχεία του Κράτους καί στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2001, σελ. 222, ISBN Χ. II. Άρθρα Μ. Kouroupou - P. Gehin, «Nouveaux documents chypriotes», Revue d Études Byzantines 59 (2001), σσ M. Kouroupou - J. F. Vannier, «Commémoraisons des Comnènes dans le typikon liturgique du monastère du Christ Philanthrope (ms. Panaghia Kamariotissa 29)», Revue d Études Byzantines 63 (2005), σσ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 489 III. Άλλα δημοσιεύματα «'Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ «Πολύμοχθο οδοιπορικό στα μονοπάτια της μνήμης», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο ή Ιωάννα Πετροπούλου συμμετείχε στα έξης συνέδρια καί ημερίδες: Απριλίου Ανακοίνωση: «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, Αθήνα. Βλ. «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, 1999, σσ Μαΐου Ανακοίνωση: «Ή Ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις ώς πηγή τής ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλ. «Ή ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις ώς πηγή τής ιστορίας, Αθήνα, Κατάρτι, 1998, σσ Ιανουάριος Ανακοίνωση: «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθωμανικού παρελθόντος στή χριστιανική Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγματοληψία», Επιστημονική Ημερίδα τής «Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού Μνήμων». Βλ. «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθωμανικού παρελθόντος στή χριστιανική Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγματοληψία», Ό Μνήμων 23 (2001), σσ Όκτωβρίου-3 Νοεμβρίου Ανακοίνωση: «Ό εκδημοκρατισμός τής γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, , Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών.

12 490 ΧΡΟΝΙΚΑ Βλ. «Ό εκδημοκρατισμός τής γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, , τόμ. Β', Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2004, σσ Οκτώβριος Ανακοίνωση: «Transforming Tradition. From West to East: the Translation Bridge. An approach from a western perspective» [μεταφράσεις ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων στα καραμανλίδικα], Ελληνοτουρκική Συνάντηση, "Υδρα, Bogaziçi University - University of Athens. Βλ. «Transforming Tradition. From West to East: the Translation Bridge. An approach from a western perspective», στο Anna Frangoudaki - Caglar Keyder (έπιμ.), Ways to Modernity in Greece and Turkey. Encounters with Europe , London-New York, Tauris, 2007, σσ Οκτωβρίου Ανακοίνωση: «Τό καλό εφαλτήριο: Τα Κυδωνιακά Ευρισκόμενα στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» (υπό δημοσίευση), Μυτιλήνη καί Άιβαλί (Κυδωνιές). Μιά άμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Οί Νύχτες τον Edward Young στά καραμανλίδικα. Οί πολλαπλές εθνικές υποστάσεις μιας ανέκδοτης μετάφρασης (1862)» (υπό δημοσίευση), Ρωμιοί τής Μικρός 'Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης / Grecs d Anatolie et d Istanbul / Greeks of Anatolia and Istanbul , École Française d Athènes - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Institut Français d Études Anatoliennes d Istanbul. Κατά τήν ίδια περίοδο ή Ιωάννα Πετροπούλου δημοσίευσε: Άρθρα «Μετονομασίες, έξαρχαϊσμός, εθνική ένταξη: Μικρά Άσία (19ος αιώνας)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 12 ( ), σσ «Λείψανα αρχαίας Πολυτελείας», στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (έπιμ.), Τό γλωσσικό ζήτημα. Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 'Ιστορικό Αρχείο, «Αρχείο "Ελλης Παπαδημητρίου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 ( ), σσ «Τό έφόδιο τοϋ ποιητή», στο Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας / Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce,

13 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 491 Μετάφραση: Όκτάβιος Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος : Ζήσιμος Λορεντζάτος, Επίμετρο : Ιωάννα Πετροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, «Ή δυναμική τού προφορικού λόγου : ένα παράδειγμα», Τά Ιστορικά 34 ( Ιούνιος 2001), σσ «Μουσικές εξαίσιες καί γεύσεις», Προλόγισμα στό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Μουσικαί διαχύσεις οίκιακαί, Αθήνα, Μορφωτικό 'Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σσ «Πρόλογος», στό Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σσ «'Έλλη Παπαδημητρίου (Σμύρνη 1906-Άθήνα 1993): Μεσανατολίτικα. Άπό τή μαρτυρία τού ενός στή μαρτυρία τών πολλών», Άρχειοτάξιο 4 (Μάιος 2002), σσ «Άπό τούς δρόμους τών τραγουδιών στούς δρόμους τών Ελλήνων», Ή Καθημερινή. Επτά Ήμερες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ «Changing frames of Historiography: Cappadocian stories», Historein 4 ( ), σσ «Φίλιππος Ήλιού: In Memoriam. Έπί ξυρού άκμής», Σύγχρονα Θέματα 1722 ( Απρίλιος 2004), σσ Άναδημοσιεύθηκε στό Τά Ιστορικά 41 (Δεκέμβριος 2004), σσ «Επίμετρο. Τό εφόδιο τού ποιητή», στό Γιώργος Σεφέρης, Τρεις Μέρες στά Μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2005, σσ «Τά ωραία φυτώρια», Αντί (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 2005): Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, σσ «Τό τελευταίο βλέμμα: Λουκία Πιστικίδου, Προύσα - Προσφυγιά, Αθήνα 2003», Νέα Εστία 1785 ( Ιανουάριος 2006), σσ «Σμύρνη - Σινασός: Ιστορία δύο πόλεων. Μία ανάγνωση», Κριτική γιά τά έργα: Hervé Georgelin, Σμύρνη, Παρίσι Χρ. Χατζηιωσήφ, Σινασός, Ηράκλειο Κρήτης 2005, Σύγχρονα Θέματα 91 ( Οκτώβριος 2006), σσ

14 492 ΧΡΟΝΙΚΑ Από τον παροικιακό ελληνισμό στήν εθνική συνείδηση. Finis Greciae: Ή Πηνελόπη Δέλτα καί τό Μικρασιατικό Ζήτημα», στο Πηνελόπη Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο τής Εστίας, 2006, σσ «Σεραφείμ Ρίζος. "Ενας Εγκυκλοπαιδιστής στήν Οθωμανική Αυτοκρατορία», Εισαγωγή στο Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σσ. ιγ'-κβ'. «"Ενα καλειδοσκόπιο στό χρόνο: Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, Αθήνα, ή πόλη - οί άνθρωποι, 12ος-19ος ai., Αθήνα 2005», Νέα Εστία 1797 (Φεβρουάριος 2007), σσ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο ô Σταύρος Άνεστίδης συμμετείχε στα εξής συνέδρια καί ημερίδες: 4 Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Πολίτες λόγιοι, Ιστορικοί, ποιητές καί ιράλτες, Σύνδεσμος τών έν Άθήναις Μεγαλοσχολιτών. Βλ. «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης τής καθ ημάς Ανατολής, 2005, σσ Μαΐου Ανακοίνωση: «Εκκλησιαστική \Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ως έπαλξη δικαίων καί προνομίων», Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. Βλ. «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνομίων», στό Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ώς σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μαΐου 2002, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2005, σσ Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση: «Ή συμβολή τών Μικρασιατικών Χρονικών στή μελέτη τής εκπαίδευσης στή Σμύρνη», Ή εκπαίδευση στή Σμύρνη, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία / Στοά τού Βιβλίου.

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νοεμβρίου 2002: Παρέμβαση: «Ιωακείμ Γ' καί Μανουήλ Ίω. Γεδεών», Επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας άπό της ε'ξαπολύσεως τής Πατριαρχικής καί Συνοδικής Εγκυκλίου τοϋ έτους 1902 υπό του ΙΩΑΚΕΙΜ Γ', Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικοί) Πατριαρχείου, Chambésy. 6-9 Οκτωβρίου Ανακοίνωση: «Λόγος καί εικόνες από τις Κυδωνιές τής ακμής», Μυτιλήνη καί Αιβαλί (Κυδωνιές). Μιά άμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών Φεβρουάριου Ανακοίνωση: «Οί Περσικές Επιστολές του Μοντεσκιέ στα ελληνικά στή Σμύρνη. Μια έκδοση μέ σημασία;», Ρωμιοί τής Μικρός Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης/Grecs danatolie et d Istanbul/ Greeks of Anatolia and Istanbul , École Française d Athènes - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Institut Français d Études Anatoliennes d Istanbul. 22 Μαρτίου Ανακοίνωση: «Ή διαφύλαξη καί ή διαχείριση τής συλλογικής μνήμης του μικρασιατικού ελληνισμού: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών», Ή Αττική γη υποδέχεται τούς πρόσφυγες τοϋ 22, "Ιδρυμα τής Βουλής τών Ελλήνων. 2-3 Ιουλίου Ανακοίνωση: «Ή Κωνσταντινούπολη μέ τό βλέμμα τού Μανουήλ Ίω. Γεδεών. Αποσημειώματα Χρονογράφου», Στήν Πόλη τόν 19ο αιώνα: "Οψεις τής κοινωνικής ιστορίας τής Πολίτικης Ρωμιοσύνης, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών - Επιστημονικό καί Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων. Κατά τήν ίδια περίοδο ό Σταύρος Άνεστίδης δημοσίευσε: I. Βιβλία Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλογος: Ιωάννα Πετροπούλου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σελ είκ.+l χάρτ. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Προλογικό σημείωμα: Ιωάννα Πετροπούλου, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σελ (32+14) είκ.

16 494 ΧΡΟΝΙΚΑ II. "Αρθρα «Οθωμανικός Πολιτικός Σύνδεσμος καί Αρμενικό Φιλοσυνταγματικό καί Φιλοδημοκρατικό Κόμμα: Έθνοκεντρικά αιτήματα καί πολιτικός φιλελευθερισμός», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 ( ), σσ «Οικονομική ζωή καί μετανάστευση», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ «Ή οικογένεια Ρίζου», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σ. 16. «Ή Εκκλησία τής Σμύρνης / The Church of Smyrna», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ή παιδεία καί ό πολιτισμός / Education and Culture», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. Ι9ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης τής καθ ημάς Ανατολής, 2005, σσ «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ώς μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνομίων», στό Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό ελληνικός Τύπος, 1784 ώς σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μαΐου 2002, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών, 2005, σσ «'Άμα ο τόπος κρατάει τήν ιστορία του.... Τό Τσανάκκαλε στό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», στό Ειρήνη Γαβριλάκη (έπιμ.), Τσανάκκαλε. Τό κάστρο τών αγγείων. Κατάλογος περιοδικής έκθεσης, Ρέθυμνο, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, 2006, σσ III. Βιβλιογραφικές εργασίες Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο τόμων 1 (1977)-10 ( ), συν-επιμέλεια μέ τόν Γιώργο Ά. Γιαννακόπουλο, 1998, σελ. 60.

17 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 495 IV. '"Αλλα δημοσιεύματα «Ή αποκρυστάλλωση τής επιστημονικής ταυτότητας», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ «Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών σήμερα», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών, σσ «Πρόλογος», στό Σούλα Μπόζη, Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης. Κοινότητα Σταυροδρομίου-Πέραν. 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002, σσ «Önsöz» [Πρόλογος], στό Elgin Macar, Cumhuriyet Döneminde Istanbul Rum Patrikhanesi, Κωνσταντινούπολη, ileti im, 2003, σσ [Βλ. Ημερήσια, Ιουνίου 2003, σ. 4/26.] «Αντί επιλόγου: Καταλύτης τής Ιστορίας», Τά Νέα: «Μικρασιατική Καταστροφή», ένθετο τχ. 31 (4-5 Οκτωβρίου 2003), σ. 8. «Σημείωμα γιά τό παρελθόν καί τό μέλλον τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Λυχνάρι. Τριμηνιαία έκδοση λόγου & τέχνης τοϋ Τωνικοϋ Συνδέσμου 27 ( Ιούνιος 2007), σσ Επιστημονικές συναντήσεις α. Ημερίδα 9 Απριλίου 2005: Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνδιοργάνωσε μέ τά Κολλέγια Αθηνών καί Ψυχικού καί τή Βιβλιοθήκη τού Έλληνοαμερικανικοΰ Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος (ΕΕΙ) ημερίδα μέ θέμα: «Πολυπολιτισμικά Κέντρα τής Όθιομανικής Αύτοκρατορίας». Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στή βιβλιοθήκη τού ΕΕΙ. β. Διαλέξεις - σεμινάρια στό ΚΜΣ 7 Μαΐου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Nevada Berch Berberoglu μέ θέμα τό βιβλίο του Turkey in Crisis. 21 Μαΐου 1999: Σεμιναριακή συνάντηση μέ ομιλητή τόν καθηγητή τής 'Ιστορίας στό Brown University τών ΗΠΑ Άντώνη Μόλχο μέ θέμα: «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις καί ή μελέτη τών μειονοτήτων». 14 Οκτωβρίου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τού Βο-

18 496 ΧΡΟΝΙΚΑ σπόρου (Bogaziçi) Selim Deringil μέ θέμα: «Nationalism and Supranationalism in the late Ottoman Empire». 6 Ιουνίου 2003: Σεμινάριο τοΰ επίκουρου καθηγητή 'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο Yildiz τής Κωνσταντινούπολης Elgin Macar μέ θέμα: «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Τουρκική Δημοκρατία». 13 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη τής Dr Ulrike Tischler τοΰ Πανεπιστημίου του Graz μέ θέμα: «Étranger et pourtant chez soi. Être l invité chez les Pérotes d Istanbul. Une minorité cosmopolite ignorée». 7 Μάίου 2004: Σεμινάριο τής Dr Marie-Carmen Smyrnelis, École des Hautes Études en Sciences Sociales, μέ θέμα: «Smyrne au XIXe siècle: une ville cosmopolite?». 8 Ιουλίου 2004: Σεμινάριο τών υποψήφιων διδακτόρων τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βοσπόρου (Bogaziçi) τής Κωνσταντινούπολης Φώτη καί Στέφου Μπενλήσοη για ζητήματα εκπαίδευσης καί ταυτότητας στήν Καππαδοκία καθώς καί για τό φαινόμενο τής Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. 7 Ιουνίου 2006: Σεμινάριο τής ιστορικού "Αννας Νομικού μέ θέμα: «Τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί ή μέθοδος τής προφορικής ιστορίας». γ. Τιμητική εκδήλωση στή μνήμη 'Αγλαΐας Άγιουτάντη Στις 19 Απριλίου 2000 στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στή μνήμη τής Αγλαΐας Άγιουτάντη, μουσικολόγου, ύποδιευθύντριας τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τή διεύθυνση τής Μέλπως Μερλιέ καί Γενικής Γραμματέως τοΰ Δ.Σ. Για τήν προσωπικότητα καί τό έργο τής Αγλαΐας Άγιουτάντη μίλησαν ό πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. άκαδημαΐκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ô Γενικός Γραμματέας τοΰ Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης καί ή καθηγήτρια Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου. Βλ. τα σχετικά κείμενα στό Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (2004), σσ δ. Όμιλία τής Αύτοϋ Θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίον Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεως τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Αθήνα, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διοργάνωσε στις

19 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οκτωβρίου 2000 εκδήλωση κατά τήν οποία ό Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνθηκε στον πνευματικό καί επιστημονικό κόσμο με θέμα: «Οί άξιες τής Ορθοδοξίας ως πνευματική παρακαταθήκη για τήν ανθρωπότητα του εικοστού πρώτου αιώνα». Έκ μέρους τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τόν Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε καί προσφώνησε ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τήν αιγίδα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος στό αίθριο τού Μεγάρου Μελά. ε. Εκδήλωση γιά τήν επέτειο των 550 χρόνων άνίδρνσης τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στίς 19 Ίανουαρίου 2005 στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 'Ομιλητής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μέ θέμα: «Ή Πατριαρχική Σχολή καί ή ελληνική παιδεία στήν Κωνσταντινούπολη (15ος-πρώιμος 19ος αιώνας)». Τή διάλεξη προλόγισε ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ακαδημαϊκός Μ. Β. Σακελλαρίου. Επίσης στό πλαίσιο τής επετείου αυτής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μίλησε στίς 13 Μαρτίου 2004 στό Σισμανόγλειο Μέγαρο τής Κωνσταντινούπολης. Τίτλος τής διάλεξής του: «Ή Μεγάλη τού Γένους Σχολή ώς κοιτίδα τής ελληνικής παιδείας στήν Πόλη». στ. "Αλλες εκδηλώσεις 22 Φεβρουάριου 2002 : Παρουσίαση τού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών σέ όμιλο φοιτητών τού ΑΠΘ (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Άρτέμιδος Ξανθοπούλου-Κυριακοϋ). 5 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ όμιλο φοιτητών τού 'Ιστορικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Άλέκας Μπουτζουβή). 26 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού βιβλίου τής παλαιός συνεργάτριας τού ΚΜΣ Σοφίας Άναστασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας. Τό έργο παρουσίασαν ό ακαδημαϊκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού ΚΜΣ, ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διευθυντής τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καί 32

20 498 ΧΡΟΝΙΚΑ Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ, καί ή φιλόλογος Μίρκα Τζεβελέκη- Κονδάκη. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 17 Μαΐου-2 Ιουνίου 2002: Συμμετοχή τοϋ ΚΜΣ στήν 25η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον τοϋ Άρεως. 29 Μαΐου 2002: Επίσκεψη των Isabelle Nathan καί Olivia Perez άπό τή Διεύθυνση των Αρχείων τοϋ Γαλλικοΰ Υπουργείου Εξωτερικών. 28 Ίανουαρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας των Φίλων τοϋ Έθνικοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν για τό έργο τοϋ ΚΜΣ καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του. 27 Μαρτίου 2003: Εκπαιδευτική επίσκεψη καί ξενάγηση στούς χώρους τοϋ ΚΜΣ για τούς φοιτητές τοϋ Ε' καί ΣΤ' εξαμήνου τοϋ Τμήματος Λαϊκής καί Παραδοσιακής Μουσικής τοϋ TEI Ηπείρου. 14 Απριλίου 2003: Παρουσίαση τοϋ Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ όμιλο φοιτητών τοϋ Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Ελένης Καρατζόλα). 1 Δεκεμβρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Έθνικοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν γιά τό έργο τοϋ ΚΜΣ καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του. Προβλήθηκε επίσης σειρά διαφανειών γιά τόν Ελληνισμό τής Μικρός Ασίας στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. 25 Ιουνίου 2004: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καί Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τοϋ Παντείου Πανεπιστημίου (πρωτοβουλία τών καθηγητών Ούρανίας Άστρινάκη καί Γιώργου Τσιμουρή). 17 Ίανουαρίου 2006: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Τουρκικών καί Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. 21 Ιουνίου 2006: Παρουσίαση τόΰ βιβλίου τοϋ Γιώργου Σεφέρη, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας (τρίτη άναθεωρημένη έκδοση) στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. Προλόγισε ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Γενικός Γραμματέας τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ. Ομιλητές: Σταϋρος Ζουμπουλάκης, διευθυντής τοϋ περιοδικού Νέα Εστία, Άννα Μπαλλιάν, έπιμελήτρια μεταβυζαντινής καί ίσλαμικής συλλογής τοϋ Μουσείου Μπενάκη, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας στήν εφημερίδα 'Ελευθεροτυπία.

21 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόσεις Σέ δ,τι αφορά τήν εκδοτική δραστηριότητα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας υπήρξε ή τακτική δημοσίευση του Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού αποτελεί τον καθρέφτη τής ερευνητικής προσπάθειας τοΰ Κέντρου. Έτσι στο διάστημα είδαν τό φώς τής δημοσιότητας τρεις ογκώδεις τόμοι τοΰ περιοδικοΰ, πού περιλαμβάνουν πορίσματα τής ερευνητικής δουλειάς τοΰ Κέντρου άλλα καί εργασίες ενός συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου έξωτερικών συνεργατών. Ή καθιέρωση τοΰ Δελτίου στή συνείδηση τής διεθνοΰς επιστημονικής κοινότητας ώς τοΰ εγκυρότερου οργάνου μικρασιολογικής έρευνας πού έκδίδεται στήν Ελλάδα αντισταθμίζει τούς κόπους καί τις συνεχώς διογκούμενες δαπάνες πού συνεπάγεται ή έκδοσή του.. Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο είναι οί εξής: Α' Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΔΚΜΣ) Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 12 ( ), σελ Κρίσεις: Γιάννης Στεφανίδης, Αντί 698 (29 Οκτωβρίου 1999), σ. 63. Richard Glogg, The Times Literary Supplement, 12 Νοεμβρίου Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου Charles Stewart, Middle Eastern Studies 36 (2000), σσ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 13 ( ), σελ Κρίσεις: Μάρη Θεοδοσοπούλου, Τό Βήμα, 23 Δεκεμβρίου Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 7 Ιανουάριου Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 ( Οκτώβριος 2007), σ. 38. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 14 (2004), σελ (Χορηγοί: Δημοσθένης, Γιώργος καί Ευγενία Φραγκοπούλου.) Κρίσεις: Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 20 Δεκεμβρίου Ελευθεροτυπία, 4 Φεβρουάριου Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 ( Οκτώβριος 2007), σ. 38.

22 500 ΧΡΟΝΙΚΑ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο Τόμων 1 (1977)-10 ( ). Πρόλογος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Γιώργος Ά. Γιαννακόπουλος, 1998, σελ. 57, ISBN Κρίσεις: Μαρία Ευθυμίου, Το Βήμα, 28 Νοεμβρίου Β' Καππαδοκία 1. Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλιά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους καί στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, 2001, σελ. 222, ISBN Χ. 2. Σοφία Άνασχασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας, Επιμέλεια: Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, 2002, σελ είκ.+ l χάρχ., ISBN (Βραβείο Τάξης Ηθικών καί Πολιχικών Επιστημών χής Ακαδημίας Αθηνών.) Κρίσεις: Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 Σεπτεμβρίου Ζήσιμος Λορεντζάτος, TÒ Βήμα, 22 Δεκεμβρίου Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας I Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce, Μεχάφραση: Όκχάβιος Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορενχζάχος, Έπίμεχρο: Ιωάννα Πεχροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, 2000, σελ είκ., ISBN Κρίσεις: Ελισάβετ Κοτζιά, Ή Καθημερινή, 15 Απριλίου Αντί 736 (20 Απριλίου 2001), σ. 63. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Νέα Εστία 1738 ( Οκτώβριος 2001), σσ Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). 4. Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, Επίμετρο: Ιωάννα Πεχροπούλου, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, 2005, σελ είκ.+l χάρχ., ISBN (Χορηγοί: Λένα Χατζηπέτρου, Έβίτα Άράπογλου, Τέτη Μιχαλαριά.)

23 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 501 Κρίσεις: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Εστία, 18 Φεβρουάριου Ή Καθημερινή, 26 Φεβρουάριου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 12 Μαϊου έφημ. Ό Πολίτης, Ιούνιος Γιώργος Κιούσης, Ελευθεροτυπία, 8 Απριλίου Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ή τέχνη τής ζωής, τχ. 229, 9 Απριλίου Κώστας Ακριβός, Τα Νέα, Ιουνίου Γ' Bibliotheca Asine Minons Historìca Tò δεύτερο έργο τής σειράς αυτής, τό βιβλίο τής Elena Frangakis-Syrett, The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century ( ), 1992, σελ χάρτ., ISBN , έκδόθηκε στα τουρκικά: Elena Frangakis-Syrett, 18. yuzyilda Izmir' de ticaret ( ), Μετάφραση: Çigdem Diken, Σμύρνη, Izmir Biiyiik ehir Belediyesi Yayinlan, Δ' Πηγές τής ιστορίας τον μικρασιατικού ελληνισμού 1. Συμβολή στη δημογραφία των Ελλήνων τής ενορίας Υπαπαντής τής Τραπεζούντας ( ), Αρχειακά κείμενα: Άχιλλέας Ίωάννου Λαμτζίδης, Είσαγωγή-επιμέλεια: Όδυσσέας Άχιλλέα Λαμψίδης, 1997, σελ είκ.+l χάρτ., ISBN Κρίσεις: Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου Χριστόφορος Χρηστίδης, Τά Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη 1955). Συμβολή στην πρόσφατη ιστορία των έλληνικών κοινοτήτων, Επιμέλεια: Γιάννης Δ. Στεφανίδης, 2000, σελ είκ.+l χάρτ., ISBN Κρίσεις: Σωτήρης Ντάλης, Τό Βήμα, 30 Απριλίου Πάνος Γεραμάνης, Τά Νέα, 11 Μαΐου Φραγκώ Καράογλαν, ΤάΝέα, 7-8 Σεπτεμβρίου έφημ. :Ανατολή, φ. 45, Μάιος Γιάννης Στεφανίδης, «Μία πρόδρομη Ιστοριογραφική ερευνά», Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 8 Ιουνίου 2007, σσ

24 502 ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική γεωγραφία τής μικρασιατικής χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλογος: Ιωάννα Πετροπούλου, 2002, σελ είκ.+ 1 χάρτ., ISBN Κρίσεις: TÒ Βήμα: Βιβλία, 20 Απριλίου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 Ιουνίου 2003, σ. 43. Μάρη Θεοδοσοπούλου, 7ο Βήμα: Βιβλία, 22 Ιουνίου «Από τάκαραμανλήδικα στα... ελληνικά», ΤάΝέα : «Ορίζοντες», 14 Αύγουστου Ήχώ Κωνσταντινουπόλεως, 26 Αυγούστου Αικατερίνη Κουμαριανοϋ, «Πιό κοντά στην καραμανλίδικη γραμματεία», Ή Καθημερινή : Τέχνες & Γράμματα, 7 Σεπτεμβρίου έφημ. 'Ανατολή, φ. 174, Αύγουστος 2003, σσ. 5,18. Μάκης Τσίτας, Περίπλους. Τετράδιο για τά γράμματα καί τις τέχνες, 52 (2003), σ Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Θεολογία 74/2 (2003), σσ Μάκης Τσίτας, Χώρος καί Design, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2003, σ. 24. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 1 Νοεμβρίου Ηρακλής Άνδΰρας, «Καραμανλίδικη Γεωγραφία Μικρός Ασίας», «Ανθρώπινα», Ελευθεροτυπία, 7 Απριλίου Anastasia Faliérou, Cahiers d études surla Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien 37 (2004), σσ Σεραφείμ N. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Εισαγωγή: Ιωάννα Πετροπούλου, 2007, σελ είκ , ISBN Χ. Κρίσεις: Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, φ. 443, Μάιος 2007, σ. 4. Γιώργος Κιοΰσης, «Ή Σινασός», 'Ελευθεροτυπία, 23 Μαΐου Τό Βήμα: Βιβλία, 27 Μαϊου έφημ. Ανατολή, φ. 45, Μάιος Ζ. Π. X., «Νέες έκδόσεις», Ή Καθημερινή: Τέχνες & Γράμματα, 3 Ιουνίου B. Κ. Καλαμαράς, «Ένας εγγράμματος στρατευμένος», Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 8 Ιουνίου 2007, σ. 27. Τάκης Ά. Σαλκιτζόγλου, «Όασις έν έρήμψ», Μικρασιατική Ήχώ, φ. 388, Μάιος-Ίοΰνιος 2007, σσ

25 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 503 Ε' Ειδικές εκδόσεις 1. Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τίς εκδόσεις Έφεσος, 2001, σελ είκ.+l CD, ISBN Κρίσεις: Τά Νέα, 13 Σεπτεμβρίου Σωτήρης Ντάλης, Αντί 747 (5 Οκτωβρίου 2001), σ. 66. Εθνος, 5 Οκτωβρίου Ελευθεροτυπία, 5 Οκτωβρίου Μαίρη Άδαμοπούλου, ΤάΝέα, 5 Οκτωβρίου Ελένη Μπιστικά, Ή Καθημερινή, 7 Οκτωβρίου Μαρία Θερμού, TÒ Βήμα, 4 Νοεμβρίου Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 14 Δεκεμβρίου Marie-Carmen Smyrnelis, Turcica 34 (2002), σσ Küçiik Asya Ara tirmalan Merkezi. G'ôç. Rumlar m Anadoiu dan Mecburi Aynhgi , Istanbul, îletiÿim, 4η ανατύπωση 2004, σελ (Έκδοση στην τουρκική ενός απανθίσματος από τούς τόμους τής Έξοδον Α'+Β'.) Κρίσεις: Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, 1 Απριλίου ΣΤ' Λευκώματα 1. Προκόπι / Urgiip. Φωτογραφίες άπό τό Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, σελ. 188, ISBN Κρίσεις: Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί άφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππαδοκία», ΑΩ 28 ( Ιούνιος 2005), σσ Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», Ό Πολίτης 134 ( Ιούνιος 2005), σσ Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 Ιουλίου Zeki Ankan, «Urgiip e Yolculuk», Tarìh 158 (Φεβρουάριος 2007), σσ Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Ορθοδοξίας 81 (Ίούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 38.

26 504 ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Σινασός. Εικόνες καί αφηγήσεις, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, σελ. 253, ISBN Κρίσεις: έφημ. Σινασίτικη Φωνή, χρόνος 26ος, Β' περίοδος, φ. 32 (Ίανουάριος- Μάρτιος 2005). Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί αφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππαδοκία», ΑΩ 28 ( Ιούνιος 2005), σσ Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», Ό Πολίτης 134 ( Ιούνιος 2005), σσ TÒ Βήμα, 19 Ιουνίου Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 Ιουλίου Ρεγγίνα Παπακωνσταντίνου, Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 15 Ιουλίου Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στϋλος Ορθοδοξίας 81 ( Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 38. Βλ. καί τήν τουρκική έκδοση του έργου: Evangelia Balta (ed.), Sinasos. Miibadeleden orice bir Kapadokya kasabasi. Resimler ve anlatilar, Istanbul, Birzamanlar Yayincilik, 2007, σελ Κρίσεις: Celai Ba langiç, έφημ. Radikal, 11 Ιουνίου Feza Kürkçiioglu, Virgili 109 (Ίούλιος-Αΰγουστος 2007), σσ Ay e Çavdar, Yeni Aktiiei 99 (Μάιος-Ίούνιος 2007), σσ özlem Ertan, έφημ. Agos, φ. 585, 15 Ιουνίου Ahmet Ak it, Toplumsal Tariti 163 ( Ιούλιος 2007), σσ Mehmet Ali Gôkaçti, έφημ. Radikal, 1η Ιουνίου Elit Görgü, έφημ. Evrensel, 18 Ιουνίου Ertan Altan, έφημ. Yeni afak, 24 Ιουνίου iskender özsoy, Bizim Gazete, 25 Μαΐου έφημ. HUrriyel, 27 Μαΐου Z' Ανατυπώσεις Ή Έξοδος, τόμ. Β': Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας, Εισαγωγή - Έποπτεία: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: Γιάννης Μουρέλος, πρώτη ανατύπωση 2004, σελ χάρτ. (Χορηγία Ιδρύματος Αλέξανδρος Γ. Ωνάσης.) Κρίσεις: Γιάννης Η. Χάρης, Τά Νέα: Βιβλιοδρόμιο, 7-8 Ιουλίου 2007.

27 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 505 Η' Ειδικές συνεργασίες 1. Συνεργασία μέ τήν εφημερίδα Ή Καθημερινή για το ένθετο Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών. 2. Συνεργασία μέ τήν έφημερίδα Τά Νέα για τή σειρά 31 τευχών άπό Αύγουστου 2003 έως τις 4-5 Οκτωβρίου 2003 μέ αναδημοσίευση μαρτυριών από τούς τόμους τής Εξόδου Α'+Β'. Τίτλος αφιερώματος: Μικρασιατική Καταστροφή. Σελίδες πού έγραφαν ιστορία. Βιβλιοθήκη 7. Βιβλιοθήκη - Αρχείο Στο διάστημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εύρετηρίαση καί τήν αυτοματοποίηση τής βιβλιοθήκης, ώστε να βελτιωθούν οί αναζητήσεις τών αναγνωστών καί να δημιουργηθει μία σημαντική ήλεκτρονική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων γιά τις μικρασιατικές σπουδές. Η εκ νέου άπογραφή τής μικρασιολογικής συλλογής θεωρήθηκε απαραίτητη. Έτσι έγινε ό επανέλεγχος τής συλλογής αυτής ( τίτλοι) καί ή διόρθωση τού αυτοματοποιημένου καταλόγου. Επίσης, συντάχθηκε πλήρης έντυπος κατάλογος τών εφημερίδων καί περιοδικών τής βιβλιοθήκης. Αύτοματοποιήθηκε, έξάλλου, καί ό κατάλογος τής τουρκικής συλλογής, ή οποία αριθμεί 600 περίπου τίτλους βιβλίων ιστορικού καί τοπογραφικοΰ κυρίως περιεχομένου καί 23 τίτλους περιοδικών. Ή συλλογή αυτή διαθέτει κάπο.ια άπό τά κλασικά συγγράμματα τής σύγχρονης τουρκικής Ιστοριογραφίας καθώς καί πλήρη σειρά τού Belleten, επιστημονικού οργάνου τού Τουρκικού Ιδρύματος 'Ιστορίας (Türk Tarih Kurumu). Γιά τις συλλογές αύτές συντάχθηκε επίσης έντυπος κατάλογος. Τήν περίοδο αύτή ολοκληρώθηκαν ή καταγραφή καί ή αύτοματοποίηση τής συλλογής τοϋ Μουσικού Λαογραφικοϋ 'Αρχείου. Περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις βυζαντινής μουσικής τού 19ου αιώνα καθώς καί μελετήματα καί άρθρα ελληνικά καί ξενόγλωσσα γιά τήν παραδοσιακή μας μουσική, τή δημοτική ποίηση καί τόν χορό. Αριθμεί τίτλους βιβλίων καί 41 τίτλους περιοδικών. Συντάχθηκε επίσης έντυπος κατάλογος. Κεφαλαιώδους σημασίας είναι τό τμήμα τής βιβλιοθήκης πού περιλαμβάνει τις εκδόσεις στά καραμανλίδικα. Ή συλλογή αύτή, πού είναι πλήρως βιβλιογραφημένη χάρη στις έργασίες τής Εύαγγελίας Μπαλτά, έντάχθηκε

28 506 ΧΡΟΝΙΚΑ έπίσης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο. Ώς προς τή μικρασιολογική τους θεματολογία άποδελτιώθηκαν τα περιοδικά Ελληνισμός, Ελληνικά, Ιστορικά καί Ίστωρ καί τά άρθρα τους έντάχθηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Ή συντήρηση τών συλλογών καθώς καί ή αποκατάστασή τους μέ βάση τις δυνατότητες πού προσφέρει ή σύγχρονη τεχνογνωσία άποτέλεσε πρωταρχική μέριμνα. Έτσι άποκαταστάθηκαν σπάνιες εκδόσεις τού 18ου καί τού 19ου αιώνα τής Σμύρνης καί τής Κωνσταντινούπολης, καθώς καί ικανοποιητικός αριθμός καραμανλίδικων έκδόσεων. Έπίσης συντηρήθηκε ή πλήρης σειρά τής περιοδικής έκδοσης τού Ελληνικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, πού αριθμεί 33 τόμους ( /11). Θά πρέπει εδώ να έπισημανθεΐ ή πολύτιμη συμβολή χορηγών, όπως τό 'Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Ή Ελληνική Εταιρεία Έμφιαλώσεως 3Ε, τό Ν. Demos Foundation καί τό 'Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, τών όποιων οί δωρεές συνέβαλαν ούσιαστικά τόσο στον συστηματικό εμπλουτισμό τού υλικού τής βιβλιοθήκης όσο καί στον έκσυγχρονισμό τής οργάνωσής της. Στή διάρκεια τής υπό ανασκόπηση περιόδου τό υλικό τής βιβλιοθήκης αυξήθηκε κατά τόμους, δηλαδή κατά 35%. Τό 30% τών νέων προσκτήσεων προέρχονται από αγορές, ενώ ορισμένα δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπήθηκαν καί έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη.ικανοποιητικά συνεχίσθηκε τό πρόγραμμα ανταλλαγών μέ είκοσι πέντε περίπου ελληνικά καί ξένα επιστημονικά ιδρύματα, μέσω τού όποιου πλουτίζεται ή βιβλιοθήκη καί παράλληλα γίνονται γνωστές στον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο οί εκδόσεις τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Έτος Βιβλία Αγορά ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Έτος Αναγνώστες ΣΥΝΟΛΟ 5.700

29 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 507 Θά πρέπει επίσης νά έπισημανθεΐ ή αυξημένη προσέλευση των αναγνωστών καί χρηστών τής βιβλιοθήκης πού αφορούν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: Ή πρώτη περιλαμβάνει μελετητές καί ερευνητές (μαθητές, προπτυχιακοί καί μεταπτυχιακοί φοιτητές καί ειδικοί επιστήμονες άπό τήν Ελλάδα καί το εξωτερικό) πού ασχολούνται μέ ζητήματα τής εύρύτερης μικρασιολογικής θεματολογίας. Ή δεύτερη κατηγορία άποτελεΐται άπό Μικρασιάτες νεότερων γενεών άπό τήν Ελλάδα καί τήν ελληνική διασπορά, τούς όποιους συνδέει μέ τό Κέντρο μιά Ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση. Τά τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση ώς προς τήν προσέλευση τής δεύτερης κατηγορίας άναγνωστών καί σημαντική αύξηση τής πρώτης. Τήν περίοδο αυτή ό συνολικός αριθμός επισκεπτών ανέρχεται στούς έξαιρουμένων αύτών πού εξυπηρετήθηκαν δτ άλληλογραφίας (κυρίως ερευνητές τού εξωτερικού). Κατά μέσον όρο εξυπηρετήθηκαν 634 μελετητές τον χρόνο. Αρχείο Οί όροι τής διαφύλαξης, τής μελέτης καί τής αξιοποίησης άπό τήν ελληνική καί τή διεθνή έπιστημονική καί ερευνητική κοινότητα τού πολύτιμου Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τέθηκαν πλέον σέ νέες βάσεις. Τό 'Ίδρυμά μας άξιολογήθηκε θετικά για τό έργο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών καί πληροφορικής γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών» τού επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας». Ή απόφαση αύτή κοινοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου Ό συνολικός προϋπολογισμός τού έργου ανέρχεται στά εύρώ. Τό έργο απαρτίζεται άπό οκτώ ύποέργα: 1. Έπιστημονική τεκμηρίωση τού αρχειακού υλικού. 2. Ψηφιοποίηση καί ψηφιακή έπεξεργασία τού αρχειακού υλικού. 3. Ανάπτυξη λογισμικού επιστημονικής τεκμηρίωσης. 4. Δημιουργία διαδικτυακού κόμβου. 5. Προστασία καί διαχείριση τού αρχειακού ύλικοΰ. 6. Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. 7. Δημιουργία CD-ROM προβολής καί άνάδειξης τού ύλικοϋ τού ΚΜΣ. 8. Προμήθεια εξοπλισμού. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή τεκμηρίωση, ή ταξινόμηση καί ή καταλογογράφηση τού υπό ψηφιοποίηση υλικού άπό τήν ομάδα τεκμηρίωσης. Επίσης, έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός πληροφορικής, άπαραίτητος γιά τήν

30 508 ΧΡΟΝΙΚΑ αξιοποίηση του ψηφιακού προϊόντος, ô όποιος άποτελεΐται άπό οκτώ επιτραπέζιους υπολογιστές καί έναν server μέ UPS, ένα lap-top, δύο εκτυπωτές, ένα μηχάνημα scanner καί ένα φωτοτυπικό για τήν έξυπηρέτηση τόσο τού έρευνητικοΰ προσωπικού όσο καί τού άναγνωστικού κοινού τού 'Ιδρύματος. Τό προς ψηφιοποίηση υλικό άποτελεΐται άπό τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (περίπου χειρόγραφες σελίδες μέ μαρτυρίες προσφύγων άπό όλες σχεδόν τίς περιοχές της Μικρός Ασίας), άπό χειρόγραφα πού έχουν συνταχθεΐ άπό τόν 19ο αίώνα αλλά καί τήν περίοδο μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή άπό λόγιους ή μή Μικρασιάτες, άπό φωτογραφίες πού απεικονίζουν τήν καθημερινή ζωή των Μικρασιατών στις έστίες τους αλλά καί άποτυπώνουν τό δράμα τού 1922 καί τήν έδώ έγκατάσταση καί, τέλος, άπό χάρτες καί σκαριφήματα τής Μικρός Ασίας πού σχεδιάσθηκαν άπό τή Χαρτογραφική Υπηρεσία τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Στό πλαίσιο τού προγράμματος αυτού έγιναν έργασίες για τήν πληρέστερη οργάνωση καί τήν ένδελεχή εύρετηρίαση τού αρχειακού ύλικού ώς προς τίς άποστολές καί τα οδοιπορικά τών συνεργατών τήν περίοδο συγκρότησης τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί ώς προς τήν έγκατάσταση τών προσφύγων στήν Ελλάδα. "Εγινε έπίσης έπανέλεγχος τού ευρετηρίου τών τοπωνυμίων τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί αυτοματοποίησή του καί συντάχθηκε ευρετήριο τών χαρτών τής Χαρτογραφικής 'Υπηρεσίας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ή βιβλιοθήκη καί τό αρχείο κατά περίσταση λειτουργούν καί ώς έκπαιδευτικά έργαστήρια. Στό διάστημα τής οκταετίας αυτής φοιτητές τμημάτων 'Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καί Γλωσσολογίας άπό τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Παντείου καί Αιγαίου προσέφεραν τήν έργασία τους, είτε έθελοντικά είτε ώς συμβασιούχοι ασκούμενοι φοιτητές. Ή υπεύθυνη τής Βιβλιοθήκης καί τού Αρχείου Βαρβάρα Κοντογιάννη δημοσίευσε τίς μελέτες: 1. «Βιβλιογραφικός οδηγός», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τίς έκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ «Ξενοφάνης ( ). Συμβολή στή γνώση καί τήν οικείωση τού Μικρασιατικού Ελληνισμού», Πρακτικά Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου γιά τόν Ελληνισμό τής Μικρός Ασίας. Ό Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας άπό τήν Αρχαιότητα ώς τόν εικοστό αίώνα. Πολιτική ιστορία καί ιστορία τού πολιτισμού (Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δήμος Θεσσαλονίκης, Δεκεμβρίου 2002), Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, σσ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια της συνεργασίας στο χώρο της πληροφόρησης: το Πανεπιστήμιο και ο χώρος της εργασίας Οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Προέδρου Τμήματος Φιλολογίας. Καθηγητή Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Προέδρου Τμήματος Φιλολογίας. Καθηγητή Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1.9.2013 31.8.2015 Προέδρου Τμήματος Φιλολογίας Καθηγητή Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31.8.2015 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Μουσείο Αργυροτεχνίας - νέο μέλος στο Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ Αθήνα Σεπτέμβριος 2016 14/9, 20:30 Προβολή ταινίας και έκθεση «1922» Εκδήλωση μνήμης της Μικρασιατικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΛΑΜΙΑ 2007 2 Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr Τηλέφωνο: 210-3689372 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2011 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Κατιάννα Μίχα Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών Απολογισμός Δραστηριοτήτων της Κίνησης Πολιτών Οι κυριότερες δραστηριότητες που αναπτύξαμε το 2014 ήσαν οι εξής : 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Η Κίνηση Πολιτών μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Kantor,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Το εμβληματικό της κτίριο

Το εμβληματικό της κτίριο Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό το 1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ηρακλής Ι. Πίττας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βιβλιοθηκονόμος Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης iraklis@fhw.gi Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα - Με την υποστήριξη του Παραρτήματος Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες 24-26 Νοεμβρίου 2016 αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ culture.uop.gr «Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, μια πολυεπίπεδη συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΦτΠ του 2013

Γενική Συνέλευση ΦτΠ του 2013 Τόπος : Οινοποιείο Μωραΐτη Νάουσα Χρόνος: 10.00-13.00 στις 24.08.2012 Παρόντες: 26 άτομα. Πρόεδρος Σ. Δαλαμάγκας Γενική Συνέλευση ΦτΠ του 2013 1. Εγκριση Ημερήσιας διάταξης 2. Διοικητικός απολογισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα Στη μνήμη του Χρίστου Τσολάκη 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φιλολογικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2012-2013 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013, ο πρώτος κύκλος παρουσιάσεων και δράσεων του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Τάσεις της επιμέλειας ΙΙΙ: Δίνοντας φωνή σε εκθέματα και κοινωνικά υποκείμεν Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ/ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ/ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: dionysiou.despo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιτσάνια Με επιτυχία η πρώτη εκδήλωση αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο τραγούδι - ΚΑΛΑΜΠΑ

Τσιτσάνια Με επιτυχία η πρώτη εκδήλωση αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο τραγούδι - ΚΑΛΑΜΠΑ Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 011-09-2012 το μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στο μικρασιατικό τραγούδι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τσιτσάνεια 2012», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά το διάστημα //0 έως 0/0/05 στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» ασκήθηκαν συνολικά 5 φοιτητές/τριες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γούρνες Ταχ. Κώδικας : 70014 Αρμόδια Υπάλ/ος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 86/

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 86/ Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/02/2015 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 86/10-2-15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 86 10 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ»-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 H συνεργασία Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα