INSTRUKCIJOS ŢYMENYS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTRUKCIJOS ŢYMENYS:"

Transcript

1 0

2 INSTRUKCIJOS ŢYMENYS: SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ DALIŲ: Bendra: Šie ţenklai turi būti ant viršelio, viršelio kitoje pusėje, arba kituose instrukcijos puslapiuose, gerai paţymėtos fonui kontrastinga spalva, ţymėjimo aukštis yra neprivalomas, sutartinai pavaizduotas kaip pavyzdys, kiti susitarimai, kurie atvaizuoja vartotojo ketinimus, gali būti priimtini. I Dalis Du grafiniai symboliai ir papildomi ţenklinimai bus kaip aiškinamasis pranešimas per visą tekstą.. Kiekvienas grafinis symbolis su jo reikšmės paaiškinimu. II Dalis Atsargiai: Ţaibo simbolis lygiakraščiame trikampije skirtas įspėti vartotoją, kad neizoliuota pavojinga įtampa einanti per produktą gali būti pakankamo dydţio, kad sukeltų pavojų ţmogui. Dėmesio: Šaukštukas lygiakraščiame trikampije skirtas įspėti vartotoją, kad atlikdami svarbius veikmus diegiant imtuvą, grieţatai laikytis instrukcijos. 1

3 Turinys I. Bendra Informacija 3 1. Įţanga 3 2. Pagrindinės savybės 3 3. Įrenginys Priekinis skydelis Galinis skydelis 3.3 Nuotolinio valdymo pultas 5 4. Imtuvo Pajungimas 6 5. Imtuvo Diegimas 7 6. Meniu struktūra 8 6.1Kanalų redaktorius Sistemos nustatymai Kalbų nustatymai Laiko nustatymai AV Nustatymai OSD Nustatymai Paieškos nustatymai Kanalų paieška Paieškos būdai CA Sistema CA Informacija Brandos reitingas Keisti CA PIN kodą Failų sistema Gamyklos Nustatymas Trumpinys Imtuvo programinės įrangos Atnaujinimai 28 9.Priedai 28 II. Galimų problemų pašalinimas 29 III. Techninė Charakteristika 30 2

4 I. Bendra Informacija 1. Įţanga Dėkojame uţ nupirktą skaitmeninės antţeminės imtuvą. Naujausios technologijos ir išskiriantis dizainas padeda uţtikrinti aukštą patikimumą ir stabilų vaizdą, patogias operacijas. Rekomenduojame susipaţinti su vartotojo instrukcija prieš diegiant įrenginį. 2. Pagrindinės savybės 1. Sąlyginė prieiga prie sistemos palaiko Irdeto / Conax / PI 2. Galingas lustas STi5202 ST40CPU Greitis: 266MHz 3. OS Linux MPEG-4(dalis10) pagrindinis ir aukšto lygio 3/MPEG-2 5. DDRAM Atmintis 128/256Mbytes (neprivaloma) 6. Flash 64/128Mbit (neprivalomal) 7. HDMI 1.3 išėjimas 8. USB 2.0 sąsaja (PIC naršimui ir SW atnaujinimui) 9. Fully DVB-T compliant TV ir radijo kanalų 12. Visiškai palaiko 7 dienų elektroninį programų gidą (EPG) 13. OSD teletekstas (DVB compliant) ir dalie funkcijų palaikymas 14. Automatinis įjungti / išjungti laikmačio nustatymas 15. Teleteksto palaikymas pagal VBI įterpimą ( tik SD Scart) 16. Multi- kalbų palaikymas (Anglų, Prancūzų, Vokiečių, ir Italų Ispanu, Portugalų, Lativių, 13 kalbos rūšių.) 3

5 3. Įrenginys (1) Prekinis skydelis 1. Meniu 2. OK 3. Kairė 4. Žemyn 5. Dešinė 6. Aukštyn 7. Įjungimas 8.Kortelės lizdas (2) Galinis skydelis 1 ANT IN 2 LOOP 3 SPDIF 4 USB lizdas 5 HDMI lizdas 6 TV SCART 7 VCR SCART 4

6 (3) NVP (Nuotolinio valdymo pultas) 5

7 (1) Imtuvo įjungimas/išjungimas (2) L/R: garso takelio pasirinkimas (3) : ON/OFF laikmatis (4) EPG: Elektroninis programų gidas (5) MENU : Įeiti į pardindinį Meniu (6) OK: Paţymėti (7) Volume+/Volume-: Pagarsinti padildyti (8) AUDIO: Garso pasirinkimas (9) SUBT:Subtitrai Įjn/Išj. (10) DELETE: Ištrinti programą. (11) TV/RADIO: TV/RADIO pasirinkimas (12) MUTE: Begarsis reţimas (13) 0-9: Kanalo ir skaitmenės vertės pasirinkimas (14) RECALL: ATGAL (15) INFO: Programos informacija (16) EXIT: Išeiti iš pasirinkimų (17) Cursor: Kursoriaus mygtukas (18) PAGE+/PAGE-: Puslapis ţemyn arba aukštyn (19) TEXT :Teletekstas (20) FAV:Favoritai (21) ASPECT: Keisti vaizdo konvertavimą (22) LIST: Iš sąrašo 4. IMTUVO PAJUNGIMAS Prašome ţiūrėti į imtuvo jungiamąją shemą, kuri apima įtampą, signalo, TV ir kitą susijusią įranga. 6

8 1. ANT IN kabėlinio signalo įvedimui 2. LOOP RF išėjimas į TV 3. S/PDIF S/PDIF išėjimas 4. USB lizdas 5. HDMI lizdas 6. TV SCART :SCART išėjimas į TV 7. VCR SCART:SCART įšėjimas/įvedimas į VCR 5. IMTUVO DIEGIMAS 1 Ţingsnis: Patikrinti sistemos pajungimą Prašome atsiţvelgiant į imtuvo jungiamąją shemą, patikrinkite signalinį kabelį, AV įrangą ir ar gerai pajungtas maitinimas. 2 Ţingsnis: Įjunkite imtuvą Teisingai pajungus visus kabelius, įjunkite imtuvą į maitinimą. Galios indikatorius (raudona lemputė) tampa raudonas, įjunkite TV ar perjunkite TV į Video reţimą, jeigu iš anksto bus įrašytos programos, čia bus kanalų skaičius ir ant TV ekrano bus antraštė nurodanti signalo kokybę. 3 Ţingsnis: 7

9 Visu programų Auto Paieška Tuo atveju, jeigu iš anksto nebus įrašytų programų, bus atidaryta tik ekrano uţsklandą ekrane. Prašome paspauskite MENU, naudodami kursoriaus mygtuką UP / Aukštyn ir DOWN / Ţemyn, pasirinkite Search Settings / Paieškos Nustatymai, paspauskite OK, tada pasirinkite susijusius veiksnius su paieška ir vėl paspauskite OK paleisti programų paiešką. Vartotojas gali rasti išsamios ieškomos informacijos programos paieškos proceso metu. Kai pasibaigia paieška, ant ekrano bus parodyta kiek iš viso programų Jūs galite gauti. 4 ţingsnis: TV ir Radijo programų pasirinkimas: 1. Prašome paspauskite MENU, naudodami kursoriaus mygtuką UP / Aukštyn ir DOWN / Ţemyn, pasirinkite Channel Manager / Kanalų redaktorius, paspauskite OK ir paţymėkite Jūsų mėgstamas programas. 2. Jei norite klausytis radijo ir MöGSTAMIAUSIOS programos, paspauskite OK, Non- Menu reţime. Naudokite kursoriaus mygtukus LEFT / KAIRö ir RIGHT / DEŠINö, norėdami pasirinkti. 6. Meniu struktūra Jei norite nustatyti imtuvą naudodami Non-Main Menu būdą, paspauskite mygtuką MENU ant nuotolinio valdymo pulto, įeikite į pagrindinį meniu, funkcija Pagrindinis Menu ( Main Menu ) sudaro: 8

10 6.1 Channel Manager /Kanalų redaktorius: valdymo programos meniu. 6.2 System Settings/Sistemos nustatymai: sistemos meniu arba sąlyginiai parametrai Search Settings/ Paieškos nustatymai: kanalų paieškos meniu. 6.4 CA System/ CA sistema: sąlyginis prieigos kanalų nustatymo meniu. 6.5 File system/failų sistema: USB naršyklės ir programinės įrangos atnaujinimo meniu. 6.6 Factory Setting/ Gamykliniai nustatymai: numatyta sistema ir grąţina sistemos nustatymus prie gamykliniu nustatymu. Prašome paspauskite mygtukus UP / Aukštyn ir DOWN / Ţemyn, norėdami pasirinkti modelį, kurį Jūs pageidaujate. 9

11 Paspauskite OK, tada Jūs galėsite laisvai naudotis visomis meniu operacijomis. 6.1 Kanalų Redaktorius Sistemos nustatymuose pasirinkite Channel Manager / Kanalų Redaktorių, paspaukite OK patvirtinimui. Naudodami mygtukus UP / Aukštyn ir DOWN / Ţemyn, pabrėţkite programas ir paspauskite OK perjungdami tarp savo mėgstamiausių kanalų sąrašo ir kanalų sąrašo.paspauskite spalvų mygtuką lengvam savo kanalų valdymui. Spalvų mygtuko funkcijos:: Raudonas: Rūšiuoti Mėlynas: Pridėti prie mėgstamiausių Geltonas: Persikėlimas Trinti: Ištrinti bet kurią programą, kuri Jums nepatinka. 10

12 6.2 Sistemos nustatymas Pasirinite System Setting / Sistemos nustatymas, paspauskite OK, įeikite į Sistemos nustatymus Kalbos nustatymai Sistemos nustatymuose pasirinkite Language Settings / Kalbos nustatymai, ir paspauskite OK ir įeikite į Kalbos Sistemos Meniu. Po to naudodami mygtukus LEFT / Kairė ir RIGHT / Dešinė, nustatykite pagal savo pageidavimą kiekvienam punktui submenių MENU, AUDIO, SUBTITRAI. 11

13 Dėmesio: Garso Kalbą ir subtitrus turėtų remti vietos valdţios institucija Laiko nustatymai Sistemos nustatymuose pasirinkite Time Settings / Laiko Nustatymai, ir paspauskite OK, įeikite į laiko nustatymus. Remiantis Jūsų laiko zona, Jūs turite nustatyti GMT pagal Jūsų vietinius nustatymus. Paspauskite mygtukus LEFT / Kairė ir RIGHT / Dešinė norėdami pasirinkti automatinį įjungimą/ išjungimą. Pavyzdţiui, nustyta Leisti reiškia, kad funkcija įjungta, ir tada Jūs galite įvesti laiką, kuris Jums reikalingas. 12

14 Dėmesio: absoliutūs skaičiai laiko nustatymui yra 0-23 valandoms ir 0-59 minutems AV Nustatymai Sistemos nustatymuose pasirinkite AV Setting / AV Nustatymai, paspauskite OK patvirtinimui. Jūs pakeisite veiksnius į Audio/Video pagal Jums reikiamą atlikimą. 13

15 6.2.4 OSD Nustatymai Sistemos nustatymuose, paspauskite OK norėdami įeiti. Naudodami mygtukus LEFT / Kairė ir RIGHT / Dešinė nustatykite Neskaidrumą, ir pasirinkite LCN būseną Įjungtas arba Išjungtas. 14

16 6.3. Paieškos Nustatymai 6.3.1Kanalų paieška: Pagrindiniame Meniu pasirinkite Search Settings / Paieškos nustatymai, norėdami įeiti paspauskite OK. Jūsų patogumui mes parengėme visų kanalų informaciją, tokia kaip: Kanlo Nr., Daţnis, Sparta, Ant maitinimas, Išsaugojimo tipas ir Paieškos tipas. Jums tik reikia paţymėti Search / Paieška ir paspausti OK, imtuvas pradės automatinę paiešką. Baigus paiešką, ant ekrano bus rodoma kiek programų buvo ieškoma, priklausomai nuo pasirinkto paieškos tipo. 15

17 6.3.2 Paieškos būdai Yra tris paieškos būdai, kurie apima rankinę paiešką (Manu), tinklo paiešką (Net) ir automatinę paiešką (Auto). 1. Menu paieška Išsaugokite tik Jūsų ieškotą kanalą. Tada įtraukite programas į Jūsų kanalų sąrašą. 16

18 2. Net paieška Pagal Jūsų pasirinktą skaitmeninį daţnį, Jūs ieškosite realiai egzistuojančių kanalų. Dėl to bus padidintas paieškos greitis. Paspauskite EXIT / Išeiti, norėdami sustabdyti paiešką. 17

19 3. Auto paieška Toks paiešos budas surasti visus realiai egzistuojančius kanalus uţims daug laiko. Paspauskite OK norėdami sustabdyti automatinę paiešką. 18

20 6.4 CA Sistema CA Informacija. Įeidami į CA sistemą, paţymėkite CA informacija ir Jūs gausite atitinkamą informaciją apie CA, tokią kaip serijos numerį, perţiūrą ir t.p. 19

21 6.4.2 Brandos Reitingas Čia yra keturi lygiai, kurie apima Mėlynus filmus: Bendra, PG- tėvų vadovas, A- virš 18 ir X- Erotika. Naudodami mygtukus LEFT / Kairė ir RIGHT / Dešinė konroliuosite lygius, įeikiye į CA kortos PIN kodą, poto paspauskite OK patvirtinimui. CA kortos PIN kodą sudaro keturi skaičiai, kuriuos pateikia Komercinis operatorius. 20

22 6.4.3 Keisti CA PIN kodą Pasirinkite Keisti CA PIN kodą pagal sąlyginę prieigos sistemą, paspauskite OK įeiti. Po to vykdykite instrukcijos nurodymus kol CA PIN kodas bus sėkmingai pakeistas. 21

23 6.5 Failų sistema Šiuo metu Failų sistema yra skirta perţiūrėti failus per USB ir atnaujinti programinę įrangą. 22

24 6.6 Gamyklianiai Nustatymai Paspaudę Menu, pasirinkite Factory Setting / Gamykliniai Nustatymai. Paspauskite OK įeiti į gamyklinius nustatymus. Po to paspauskite UP / Aukštyn ir Down / Ţemyn norėdami pasirinkti System Information / Sistemos informacija arba Load Default / Pakrovimas pagal nutylėjimą, paspauskite OK uţtikrinti savo pasirinkimą Sistemos informacija Pakrovimas pagal nutylėjimą. 23

25 7. Trumpinys 7.1 OPT: Garso kalbų pasirinkimas 7.2 TEXT: Teleteksto puslapis! Paspauskite mygtuką TEXT ant NVP, norėdami atidaryti Teleteksto funkciją. 24

26 7.3 INFO (Informacija) : Įeidami į Non- Menu reţimą, ir paspaudę INFO, informacija apie einantį kanalą pasirodys ant televizoriaus ekrano, apimant Kanalo Nr., Kanalo pavadinimą, Signalo kokybė ir t.t. 25

27 7.4 EXIT: Išėjimo skyrius. 7.5 Sąrašas Paspauskite List ant NVP ir naudodami mygtukus Left / Kairė ir Right / Dešinė perjungikite tarp TV/RADIO/FAV, ir su mygtuku pagalba UP / Aukštyn ir Down / Ţemyn pasirinkite kanalą, paspauskite OK patvirtinimui. 26

28 7.6 DELETE: Ištrinti programą. 7.7 BACK: Grįţti į paskutinį puslapį. 7.8 MENU: įeiti į pagrindinį menių. 7.9 Elektroninis programų gidas (EPG) : Pasirinkite GUIDE ant NVP ir paspaudę OK įeikite į EPG Meniu. Tokia informacija gali būti rasta EPG Meniu: Perţiūrėti Jūsų ţiūrimos programos informaciją Perţiūrėti kas savaitę TV programą ir pasirinkti Jūsų mėgstamas programas. 27

29 Naudokite mygtukus UP / Aukštyn ir Down / Ţemyn norėdami pasirinkti programą ir mygtukus Left / Kairė ir Right / Dešinė ţiūrėti TV programą Garsas. TV arba Radijo paslaugoms Garso stiprumą galima reguliuoti naudodami NVP arba mygtukus ant STB priekinio skydėlio. Rankinė Audio MUTE funkcija taip pat galima ir ant RCU. 8. Imtuvo programinės įrangos atnaujinimas: Siekiant, kad Jūsų imtuvas turėtų daugiausia galimybių, mes nuolat atnaujinsime programinę įrangą. Daugiau informacijos PLS suţinosite susisiekę su mumis. 9. Priedai 1 Nuotolinis valdymo pultas 2 (AAA) Elementai 1 Vartotojo vadovas 28

30 II.Galimų problemų pašalinimas Problema Galima prieţastis Ką daryti Ekranas priekinio skydelio neįsiţiebė Neprijungtas pagrindinis kabelis Patikrinkita ar pagrindinis kabelis įjungtas į maitinimo lizdą. Blogas Blokavimo klaida vaizdas/ Signalas per stiprus Sumaţinkite signalo lygį antenos Nėra vaizdo arba garso Nėra garso ir vaizdo, tačiau ant prekinio skydelio rodomas laikas Bloga signalo kokybė arba bloga jungtis Imtuvas veikia laukimo reţimu Patikrinkite antenos sistemą. Patikrinkite kabelio jungtis. Paspauskite raktą ant NVP Neveikia NVP Blogi elementai Pakeiskite elementus (1) Reikia pakeiti elementus Jūsų nuotolinio valdymo (1) Pakeiskite elementus Nuotolinio valdymo pulte. (2) Įsitikinkite, kad nėra pultas neveikia su (2) Yra kliūčių kliūčių blokuojančių signalą Jūsų STB blokuojančiu signalą tarp nuotolinio valdymo tarp nuotolinio pulto ir imtuvo. valdymo pulto ir imtuvo PASTABA: jeigu negalite išspręsti problemos remdamiesi problemos pašalinimo lentele, kreipkites į specializuotą meistrą. 29

31 III. TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA IMTUVAS Priimamo daţnio riba 47~858MHz Priimamo signalo lygio -73 iki -2 dbm riba Pasipriešinimas 75Ω DEMOLUDACIJA GX1001 Demodulacija QAM16~QAM256 FEC Reed-Solomon (204,188) DEMULTIPLEKSERIS Standartas ISO/IEC Procesoriaus sparta 110M bit/s (serial), 13.5M byte/s (parallel) VAIZDO DEKODAVIMAS Perdavimo srautas ISO/IEC Profilio lygis part 10) main and high profile level 3/MPEG-2 4:3, 16:9 pašto deţūtė Ekrano santykis Visas ekranas, Ekrano Cenras, 16:9 pašto dežūtė Vaizdo sinchronizavimo sritis 300mVp-p Vaizdo rezoliucija 1080i,720p,576i GARSO DEKODAVIMAS MPEG-2, MPEG-4 AAC(optional ) Standartas ISO/IEC Garso dekodavimas MPEG1/2 Layer I & II 30

32 Garso reţimas Single/Dual mono/stereo Sample Frequency 16/22.05/24/32/44.1/48 khz Garso išėjimo lygis 0-6 dbu Garso stiprumo lygiai 16 Lygių PROCESORIUS IR ATMINTIS OS Linux 2.6 CPU ST5202 ST40 CPU Procesorio Greitis 266MHz DDRAM Atmintis 128/256Mbytes FLASH Atmintis 64/128Mbit GALINIS SKYDELIS HDMI/ HDCP 1.3 USB USB 2.0 Scart Išėjimas One for TV and One for VCR (RS232) S/PDIF Skaitmeninis garso išėjimas 1*COAXIAL MAITINIMAS Įeinanti įtampa AC90~250V, 50/60HZ Suvartojamas maitinimas 12W max, standby<5w Darbo temperatūra

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukcija NV-GS300 NV-GS280 DV-IN - Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio nr. NV-GS300 NV-GS280 Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Interneto svetainė: http://www.panasonic.lt

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο 1.0 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο ΜΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΗΔΣΔ ΣΟΝ ΓΔΚΣΗ Α: ε έλα θιεηζηό ή αλεπαξθώο αεξηδόκελν ληνπιάπη. απεπζείαο πάλσ ή θάησ από νπνηνδήπνηε άιιν εμνπιηζκό. επάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

FullHD FullHD SAT Receiver

FullHD FullHD SAT Receiver FullHD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ FullHD SAT Receiver FullHD FullHD SAT Receiver High Definition Digital Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 2) Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3 TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 1.3 MSS Electronics 2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 1.1 Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1.1 Ιστοσελίδα... Σφάλμα! Δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra Telekomunikacijų sistemų mokomoji laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 9 DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD2000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης TELESTAR TD 2210 T HD Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγεται κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε τον δέκτη. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα τμήματα στο εσωτερικό του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες...3 Εµπρόσθια και Οπίσθια Όψη Συσκευής...4 Εµπρόσθια Όψη...4 Οπίσθια Όψη...4 Τηλεχειριστήριοt (RCU)...5 Λειτουργίες Μενού...6

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

A28. DualSIM. Mobile phone user manual

A28. DualSIM. Mobile phone user manual A28 DualSIM EN Mobile phone user manual General Information EN 1.1. Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Our company may change this mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini AX Lion mini Εγχειριδιο Χρησης Lion mini Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ ε αποφύγετ πάρχ επισ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 900 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 900 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 900 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI Περιεχόμενα 1. Βασικά Χαρακτηριστικά....4 2. Τηλεχειριστήριο.......6 3. Αρχική Σελίδα.....7 4. Οδηγός Εγκατάστασης 7 5. Πρόγραμμα. 7 5.1 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά

Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά Επίγειος ψηφιακός δέκτης DV-127 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127 Ελληνικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα. Για επισκευή µόνο σε εξειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C Home Modulator AV to DVBT/C Διαμορφωτής σήματος Audio/video σε DVB-T MpeG-2 - Home Use Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της συσκευής. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για την κατάλληλη εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. DigitalBox HDT-200 USB-PVR

Οδηγίες χρήσεως. DigitalBox HDT-200 USB-PVR Οδηγίες χρήσεως DigitalBox HDT-200 USB-PVR Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήμη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150

www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150 www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150 Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION GREECE Οδηγίες Χρήσης 1 RT 0406 HD ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Lion 2. Διαβαστε το εγχειριδιο πριν απο την εγκατασταση

Lion 2. Διαβαστε το εγχειριδιο πριν απο την εγκατασταση Lion 2 ς Διαβαστε το εγχειριδιο πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ αποφύγετ λ τροπλ γετ το ε πάρχ επισ ε άσ τ στ ερι τ

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL...

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 10 8.1 Ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 - Power On/Off...6 - Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.lenco.com 1.Προειδοποίηση : Δενυπάρχουν χρήσιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. 2. Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-720UZ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

SAB Nova 3600 FTASC. Οδηγίες Χρήσης

SAB Nova 3600 FTASC. Οδηγίες Χρήσης SAB Nova 3600 FTASC Οδηγίες Χρήσης Προφύλαξη Ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αστραπή με σύμβολο το βέλος μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει στόχο να προειδοποιήσει τον χρήστη για επικίνδυνη τάση και να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

QM DHM Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

QM DHM Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης QM DHM-2060 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Το DHM-2060 μπορεί να προγραμματιστεί με τα παρακάτω βήματα: Βήμα No1 Τροφοδοτήστε το DHM-2060 χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό τροφοδοτικό (12VDC/1,5A) που περιλαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση.

Οδηγός χρήσης. Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Οδηγός χρήσης Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο του οδηγού υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της ποιότητας. Για προβολή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

SAB Titan HD User Manual

SAB Titan HD User Manual SAB Titan HD User Manual Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση.

Εγχειρίδιο. Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. για Εγχειρίδιο Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-042-61(1) GR Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου Κάντε κλικ σε ένα κουμπί στα δεξιά για μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2010 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 2010 m. birželio 8 d. valstybinį matematikos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

Full HD & Media Player THD-2852 THD-2855

Full HD & Media Player THD-2852 THD-2855 Full HD & Media Player GR THD-2852 THD-2855 2 THD-2852/2855 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες Ασφαλείας 2 2. Προφυλάξεις 3 3. Χαρακτηριστικά 4 4. Παρελκόμενα 4 5. Πρόσοψη 4 6. Πίσω πλευρά 4 7. Τηλεχειριστήριο 4 8.

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. HDVB 1080i 2

Περιεχόμενα. HDVB 1080i 2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Εισαγωγικά... 4 Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης... 5 Πρόσοψη... 5 Πίσω όψη... 5 Τηλεχειριστήριο... 6 Εγκατάσταση μπαταριών... 7 Σύνδεση σε TV... 8 Σύνδεση σε ενισχυτή ήχου...10

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. 1 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας precautions ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET HD.0014 DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ

Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ...5 2. ΕΙΑΓΨΓΗ...6 3. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ...6 4. ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΣΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΟΧΗ...8 6. ΠΙΨ ΠΛΕΤΡΑ...8 7. ΤΝΔΕΕΙ...9 8. ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA HERCULES Green Hercules Eco Therm U26 Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Pritaikymas ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης Προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πεδιόμετρο σας για πρώτη φορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10 Google Media Smart Player Οδηγίες Χρήσεως itv-10 (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για καθημερινή χρήση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά.. 2 2. Λίστα αξεσουάρ........2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Ψηφιακός δέκτης πρώτης κλάσης, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 160 GB, για ατελείωτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Γενικές πληροφορίες... 2 Βασικά χαρακτηριστικά... 2 Για την ασφάλειά σας... 3 Άνοιγμα της συσκευασίας (Προαιρετικό)... 3 RCU... 5 Οπίσθια όψη... 6 Συνδέοντας στην TV χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα