Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»"

Transcript

1 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασια Θέμα: «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Β ΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ ΤΕ' ηε ιρα\α 2

3 Περίληψη Πτυχιακής Άσκησης: Στην πτυχιακή άσκηση που παρουσιάζω σχεδιάζω σύστημα με 2 εισόδους οι οποίες- Βάση των τιμών που θα μου δίνουν -θα έχουν τις ανάλογες εξόδους. Το σύστημα αυτό θα μετράει τις τιμές των επιπέδων Υδρογόνου και Υγραερίου που Βρίσκονται σε έναν κλειστό χώρο και αν αυτές υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια, θα ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός, όπως επίσης και οι εξαερισμοί του χώρου. Οι είσοδοι του συστήματος θα είναι οι τιμές του Υδρογόνου και Υγραερίου ενώ οι έξοδοί του θα είναι ο ηχητικός συναγερμός και η ενεργοποίηση των εξαερισμών του χώρου. Οι έξοδοι θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όπως επίσης θα εμφανίζονται και σε οθόνη LCD. Η οθόνη LCD θα δείχνει τις τιμές των αερίων. Το φώς της οθόνης θα μπορεί να αυξομειώνεται μέσα από ένα ποτενσιόμετρο. Οι επιθυμητές τιμές των αερίων θα είναι οι τιμές που έχουν αυτά σε καθαρό αέρα. 3

4 lo ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Ο επεξεργαστής που έχει χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εργασία είναι ο ARDUINO UNO. ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος με όλες τις εισόδους και τις εξόδους, σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: ΒΙ ΒΛ ΙΟ ΘΗΚΙ-i ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 4

5 Ψηφιακές Θύρες: LCD Pin 37 LCD Pin 47 LCD Pin 57 LCD Pin Σειρίνα 97Είσοδος Εντολής Relay 107 LCD Pin 117 LCD Pin 127 LCD Pin 137 LCD Ρίn (Συνδεδεμένο εν σειρά με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης). Αναλογικές Θύρες: ΑΟ7Με αισθητήρα Υγραερίου (MQ 6) Α17Με αισθητήρα Υδρογόνου (MQ8) Α27-- Α37-- Α47-- Α57-- Η Γείωση (GND) του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένη με την γείωση της εξωτερικής τροφοδοσίας. Τα SVolt του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένα με τα SVolt της εξωτερικής τροφοδοσίας. 5

6 2. Οθόνη (LCD) η οποία είναι συνδεδεμένη με τάση τροφοδοσίας από τον μικροεπεξεργαστή και επίσης είναι συνδεδεμένη με τον μικροεπεξεργαστή με συγκεκριμένο τρόπο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. LCD in Connectto 1 (VSS) GND Arduino pin" 2 (VDD) + 5ν Arduino pin 3 (contrast) Resistor to GND ArdUino pin 4RS ArdUino pin 12 5R/W Arduino pin 11 6 Enable ArdUino pin 1 ο 7 Νο connection 8 Νο connection 9 Νο connection 1 ο Νο connection 11 Data 4 Arduino pln 5 12 Data 5 Arduino pin 4 13 Data 6 Arduino pin 3 14 Data 7 Arduino pin 2 15 Back/ight + Resistor to Arduino pin Backlight GND GND Arduino pin* 6

7 3. Ποτενσιόμετρο που είναι συνδεδεμένο με την οθόνη (LCD) και με τάση τροφοδοσίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: Motor Potentiometer 7

8 4.,Αισθ η τ ή p G Υγ ρ 6 pίou (GAS SENSOR Mq 6) ο αισθητήρας Υγραερίου είvαι συvδεδεμέvος με τάση τροφοδοσιας 5 Vo lt. Επ ίσ η ς ε ίν α ι σ υνδ ε δ ε μ ένο ς με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρν ε ι τιμές από 10ΚΩ μέχρι 60ΚΩ. Η έ ξοδος του αισθη τήρα η οποία συνδ έεται μ ε την αναλο γική θ ύρ α του επεξεργαστή ~ ΑΟ. 8

9 TECHNICAL DATA (GAS SENSOR MQ-6): HANWEI SENSORS MQ.6 TECHNICAL DATA MQ.6 GAS SENSOR FEATURES H ίgh sensί tiνi t y to LPG, ί so-butane, propane Small sensitί\' ίty ιο alcoh oί, smoke. Fast response. Stable and long lίfe Sίrφ l e drί νe cί rcuit APPUCATION They are ιι.sed in gas leakage detl.'ctίng ιη uipments ί n family and ίndu.~ιιγ, are suitable for detoctίng of LPG, iso-butane, propane, LNG, a\'oί d the noise of alcohol and cooking funies and cigarette smoke. SPECIFICAΠONS Α. Standard work co ndίι i on S}mbol Paramctcr namc: Tcchn i cι l condition Rmwts Vc Circuit \'Oltagt 5V:t0.J ACORDC VH Hcating \'oltagt 5V±O.I ACOR DC Ρι Load rcsistancc 20ΚΩ Rι! Hcatcr rrsistance 33 Ω ±5t; 9 Ιωοο!Τmι ΡΗ Hcating αxιsumρlion lcωhan 750mw Β Enνironmenι condί t ion S)mbol Paramcιer namc Tcchnical condi ι ion Rcmaώ Tao UsingTcm.JO'C-SO'C Ta<i Sιorage Tcm -20'C-70'C RH Rclatcd hunύdity Ι ι:s.~ than 9~1. Rh ~ Oxygcn conccnlralioo 2 1 1~standard condition~)x)-gcn minimum νaluc is cooccn traι i on can affcct scll.'i ί tiνit\' 0\tr 2%... en.ς ι t t \'l ly c rac t erιs ι c cs " ' ha S}mbol Paramcter namc: Tcc hn ίca l paramctcr Rcmaris Rs Scll.'iίng Rcsistancc Ι ΟΚΩ-όΟΚΩ lkιι:cting cooccntraι ioo ο (IOOOppml Concc n tratί on slopc ratc ~ oom LΡ(ί) Stιndaιd 'fcmp:20'c 2'C \lc:5v±o.i dcιι:cting Humidity: 65%f5t/p \lh: 5 V:Ο. Ι cmdίι i on p,,. ι..., 1 ι ί.,,,. /'\,,,.. ' 4 hιv ιr (IOOO~m L )'(ι ) scqίt! 20U. Ι OOO)pρm LPCi, ί~o-buta~ propaηe, LNG

10 10 0 Sι.r11.'1 ur r anil ιχιrι fι b'uι1ιιίι)~ uf~~ p ~ d ~~1tn ;)j ~1& 1 ((41oJi e:υiaιjon Α -- b~ ~~ιl by mισ 0 υ AUOJ JJtrιίmk 1ιk lln Ι>ίοχ ι dι! (Sιί)2) it!ιιιili\'t! byl'i', me~~lng el«~ ;ιmj tdιe are ΙL\td i ιlb a truil Dlildι: b) p /.wίι: inιl ~L;WL'\\i ~cl DC\.. 1 /ιj OOalt-'7 pin icld nfl'\.'!ιφ}' \Ιι ' ί:rι L~ fc!r ώ uf' ~Ιιi ~ Ι! ι'ύιφ)nι'jι/.i. l be ιonvrl up.>d ΜQ.6 Ιιaη~ 6 Jln,4 of,jbem are ιl lb fι11.iι ilgnak, and ύι.ιια 2 are ιιιι;t r~ pmν ιαιj!!.!ιtr.iιins ι:ιιπcιιι. Ι:ΞΙΙ!ι11k pιτanriι.τ measllι'jl)t!n J c lrι11.ϊ ι i~ ~t.ίw n a.ιι ~ ig.1 Ε. Sαι~ίt ίν iι y chanι.c tcr~tic curνc 11 ι. ι σ.1 fis1 ~ lt l\ 1 iιyt~ αf ι!ιe MQ.6 α..._ 11 6_ - "... ~ ~... ~... ~ k ~ -4k_ ~... r--.. ~... n~ ~ ~ - ' - -+-ιlc ΙΩ -ό- CΙΜ... co -+-ιι aιllιl -+- &ιr ~ ι 1111 ' -... t.. _,~ ~ t'1 "-... ""~~ 11 1Dllll Hg.3 b. s~~ ιbe ιyplι-ι/ :ιι>m.ί ι ι,1 1 )' 1cbar.1ι'Utli1ki 000' tlr MQ.6 for in mιl μ~. in ι lιeir: Teιqx: ~τ:,.ηυιιιϋίιμ~, " Ο:ι ί\ά.'«irιtiαιι 21~ RL ~ku R.o: lδlsil' reιίst.ιιια l ljooppaιcι l.pg in ιhe dea11 ιir. Rι :lδlsil' ιrιίιtιιιω ΥιιίΟΙΙ!i 11111α 0Ιιwι ίιιιu ri. pii. ~ ι l ':' "- -- ~ ι! :! - ~ - = - ~.... u Μ 2fl, Μ ι -+- ι~~ 1 ~15 fίg.4 Ιs ~ Ιιιwι ~ ~ typlta! dι!ρeιιιlι'nι: όf ιιιι.! ΜQ.6 1 ύιι ttinpί'r.ι.1ur ~ and blilάldi.t)'. Ro: se111α r ιsiιhll"t ιt Ι αt'ιnιπ oflpg in ιί' H%RH IJlld 10 ~Ρ. Rl: Sιιtυ' resiιllb:e 111 Ι~ cι/ί.ρc.1 in ιir DI dillmnl ~ ΠlflCl'DbllfS DDliΊwmΩt ί CJ. SENSITVIJY ADJUSTMENT Re~ lsim.-t \t lue uf MQ.b is d l ltereήtt ιο \'i nοιι~ klnιh a ιι! ''anous eoocι!tilralίc:ιιι i8jill~. Su, \\thι"ι'ι UΙ:lήg ιhb ~ί'jιι~. 11e11Si ιίνί1)' adjuι:tιήe:jll ίi \-ery l'.'<'ei.~ary. "t reί'ommmd ιlιat )'Ου dlllbraro lhe dι1ι!d.(ιι Ι'eι Ι (ΚΗ}ppιή οω'g eooteήll'jtί αn ι ή a ί rand ι&! ralue of Load tl"!ι ί3ι.; ιι.-e ( R ι} abαuι 1UK Q( Ι ΟΧ Q ι.u~?κ ρ ). W'!Mo't'J alcur.ιtι>.i}' ΠM.'fWlring, Ι~ pru~τ.alarm pοίnι feι Ιhe ~ dtta1cι ~hwld be dι"ι~ afier i::~1d ιιrl ng ~ ιenφι>r.uure and hωrιldji) ίn'ouelk'e.

11 D. Strucyure and configuratlo~ basic J001Sιιring ckcuit 1 ίιi!.11~ 5 1 Elrctnk λu J Elrclnk Ιiιιι Ρι 4 llωlιrcι:i l Α or 1 ναιt Rι Η Fig.1 Coofiguntil Β

12 5. Αισθητήρας Υδρογόνου (HYDROGEN SENSOR MQ-8) Ο αισθητηρας Υδρογόνου είναι συνδεδεμένος με τάση τροφοδοσίας 5 Volt. Επίσης είναι συνδεδεμένος με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρνει τιμές από 10ΚΩ Μέχρι 60ΚΩ. Η έξοδος του αισθητήρα η οποία συνδέεται με την αναλογική θύρα του επεξεργαστή ~ Al. ΤΕΙ Β Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 12

13 TECHNICAL DATA {GAS SENSOR MQ-8) : TECHNICAL. DAT A MQ-8 GA.S SENSOR FEA'ΠIRES ιiijsh "'-""" iι;, ; ι:) ι u H)"<irul!"n41i.,,I Snι oij ι ;;;eπ.~ iι ί ~ iι )"4ι1 a lc<>bιιlι. 'Ll'G.<."<M.1k.ing fwn.:: ~ SιabJc aτιd l ύιιq; lif.t: APPLICAT ION l be) ιirre WΙ&'d uι ρ l&';ιklίgi: d &'k'cllng "'!lliptt)l'n Ι ;ι ' " Ι~ mί ιy amj i ηιιlω.. 1Γ.y, a n: "uί t:ιιb l " Ι "ι>ιr ιj..'1.ό::'1.ing o f ti yιirυgom ( Η ~). :ι.υύld ι he... ~ υr ui cυ'hu L Ιίnιl.::ιx'lki ns rυmι:,.. L!t'(l.C O. 8~EC I FICATIΘNS Α. Sιanιii.rιJ ν.οd L"Undί l iύlι S-hol ~t«nιι n ιc.,,.c Circuil...ι ~- \ 'u ~ι..ι ;,..., ι...- l'l ιαωι""'"'ι-ι.τ ιι.. 'Ρ., ~bι., :c.- ίιw ΙΧΩS<ΙΙΠ"Ι Ϊι<w> Tedιniαι l cmdίtίon j V:U.I j \Ι'±(L Ι ΙΟΚ f.ι J. ι± ~ ΙΙe..; ιhιnsooni~' lb:nwb ι.eοιιοc ΛL"OR 0C tι:οιιm. iδπ a: h ιιiω l oondi tiιιn k. ι Rd.ιted hunoidl'i 0 :1 Οχ:ηιm con.,._,..ion C. S...Τιtο ίι ί'\ 1 ί1ν...-bar-"clα ί""1.ίιc Swnhol IPMD~α-1Uι11'11C' ~. ~i n s R~UDΩC."Je" u, ( IOf~ C""""'11rMion s l oρc: ΠIC ~~.. S ι an.iu:d Tcmρc:lt>'C ± 2'C ιllιι: ι ettί n s IH umidi Ι ) : 11,~ cιwdi ι Ol'I Preh<>ιt time ~"' r 24haυr ' ι.,., ι ha n ~~ Rh :l l%(~ oondi tiιιn l!l-rx)l!!'r ι'οιιιcc'ωιnιtίιοκι Cat'I.ιδ:α ~ti.... Vc~V,;,0. 1. Ί.'h : ~"',ώ. ι Τ echn icιli ρι...,r ι οι.:.σ. ι.οκ Q ,.~ ~) ~i1'.ιι mίwimum ~-. ι ι.ι c i' (t\lleγ.:2%. iimn.d< 2 Dιe ι ea> π s _,.,...,.. i οιι scqoe: 100..LOOOOpf'no H~ ~en(h:) -

14 Sι.r11.1 ιat and oorι fιguraώa of MQ-11 μs ~ ίs ibowa u Hg, 1 (ι'ooflguraιlιm Α c1r 6~ imiύr ~d tiy mkro AU<)! ~mmlc tubι!, 'rm Ι>ίcn ιdι! ~.Sιί)2) tόl!ηιdιί\-t byt!r, ιtιeθill'/rιs el«ιruι:lt :υιd hbaωr bn Ι~ίd 1dύ a tn!il madc b) pla.wι: aιιl. :1ιainlb1 sιerl Dί1. 1'/r b&lrer ι:rύl ίdd arι-niaη " ι:rι CύllldJιlιaι. ι(w "'όd. uf ~ί ιί ν~ ι~/$. Ί ht tnνl!j -d MQ.M Μ\ ' ι! b pn,.ο ofιbtrn are l&'d Ιύ (ι'ιdι ~ίgnak aι.j. ΟΟια 2 are uιtd ri:r pnn ίdjng Ιιιsι ιi ιιg ι: ID'reιd. 1: k ι1rk pι.radιml>r ιtιeθiι.remι!ιι Ι clrcuiι ίi sbown Μ 1'4;.1 Ε. Scnsίtίνiry chιιrιc tαiςtic cunιc 1Η Ll'C 0.1 -M-CI ι ό--clt ι lr 1Η 1111 ~ ~ ιε ~ Ι' ~ ~Ϊ'\,... 1 ιιaσ ίg. 3 ί.ηfιι)\\'s ιj.e Ιypίι.'3 / ~ιlvίι)' tbir.ιι..'lι'liflki ύf ιhe MQ.M for sι!\1mj ~lics.. ι ίι~ tlιcir : Τ cιqx ~~, Ήwιιiiil):.,~,.. ο.ι WΙι.."ΩΙΙΤιtίαα 21% ΙRL.,Ι!)ΗΙ R.o: ιι ιιιι.ν ι:ιsί11jιιια ΩΙ Ι~ lli in νν cbn ιιi r. Rs:ισιwωi~ιι ΥιιίΟΙΙΙi αιιιrnm αιu ιi pi!i. s,t ~ c.., 1 - : : ι.: ".: ; "-: ,. 11,.. :ιι... uwι ι 41 '51 Hg.4 ί ~ rdιι:μ dιe Ι)p cal ~ι>dci! of ιhe MQ-11 ύιi leq'lί'tilllw'e atιd bumidίι)'. R'I!: ιι ιιιι.ν rcs~ιιι IOO!p al f'1inιir lll :U1Wt lllld 21) ltp. too!pdh:in air ~ ιiflemlι 1ttφcιn:lιrι lllld lunidίtiιs. IU: ΙtΙΙWresW.wιι..η ι SENSITVΠY ADJUSTMENT Ιtc~ίs~-e \111.ue oj' MQ.K ' dίtfeιencι! 10 \'Αή(ΙU~ kj ιlik ιι:/ νaήο'u.~ tίlocmtraώn gas~. ~ \\ ' hι.>n ltlllίg dil~ ι~tmιi. stniί ιlνίι}' adjιιstn'icdι ίi \"er)',.,,'<.'ι':i.~ry. \\'!! reoonuil'ild ιbat }'00 ι::alί'braro ιιιι! d ι!! cωr fιπ Ι ΟΟΟpριΙ.'Ι Η : c.ιmι.'ι-'n!raιί ο ιι Ιπ aίr.anιt ΙΙSΙe \'Α I ΙΙΙ! i>i' Uιad resl~taήc~ ( Rι) a'bαιιt 1 Ο fκ () (S:Κ Q Ιό 33 fκ Q ). w ι Cur.ιtι.>ly mr.ιsu~ ιhe prφ.'i' a lιutil po lnι ιι. ιhc sa~ dι!tιoetίt shotιld bι! ddmnίnl!d afl..v c~1 d ι'l11ίm. 'lb! Ιι!ιiφerJΙιrre and bιιn'ιίdί,t)' ίn!juenι.'e. 14

15 6. Γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου: Δομή Γεννήτριας: Αποτελείται από την δεξαμενή η οποία είναι από μέταλλο, μη αγώγιμο, από το ηλεκτρικό ρεύμα και από 2 ηλεκτρόδια τα οποία σε κανένα σημείο τους δεν βρίσκονται σε επαφή.(η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη με τάση 12Volt και με διακόπτη απομόνωσής της). Αρχή λειτουργείας γεννήτριας Υδρογόνου Το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων του υδρογόνου να γίνεται με ομογενή τρόπο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερώθηκαν μεταφέρονται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την κάθοδο δημιουργώντας ηλεκτρισμό, αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για αυτό το λόγο άνοδος και καταλύτης διαλέγονται αγώγιμα υλικά. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου (στην ουσία αναφερόμαστε σε μεμονωμένα πρωτόνια) διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνο το οποίο τροφοδοτεί την κάθοδο, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο, και παράγεται νερό. Όπως και πριν, την ομογενή διάχυση του οξυγόνου στον καταλύτη εξασφαλίζει η κατασκευή του ηλεκτροδίου. Ο καταλύτης αναλαμβάνει την επιτάχυνση της δημιουργίας του νερού από τα συστατικά του. Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν -εκτός των μορίων του οξυγόνου και των ιόντων του υδρογόνου- τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας. ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Καταλύτης ονομάζεται η χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

16 Η αλλαγή ταχύτητας χημικής αντίδρασης με χρησιμοποίηση καταλύτη ονομάζεται χημική κατάλυση. Επίσης η ουσία που μπορεί να βελτιώσει ένα καταλύτη ονομάζεται Προωθητής καταλύτου ή προωθητής καταλύτης. (Στην συγγεκριμέvη κατασκευή για καταλύτης έχει χρησιμοποιηθεί μαγειρική σόδα). Reaktio11sko0Idi11ate ΑΒ + Κ

17 7. Ανεμιστήρας (Cooler) 12Volt: Είναι στερεωμένος στο PLEXIGLAS και επίσης είναι συνδεδεμένος με Relay στην κατάσταση Normal Open (ΝΟ). Ο ανεμιστήρας βρίσκεται ακριβώς πάνω από την γεννήτρια παραγωγής υδρογόνου, έτσι ώστε μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει την είσοδο αερίου Υδρογόνου ή Υγραερίου να έχει άμεση επαναφορά στις κανονικές λειτουργίες του συστήματος.

18 8. Relay με τάση ενεργοποίησης 5 Volt: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί υπό τάση 12Volt και η έξοδος του επεξεργαστή δίνει τάση SVolt. 18

19 Γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται Relay με τάση ενεργοποίησης SVolt. Είναι συνδεδεμένος με τον Ανεμιστήρα στην θέση (ΝΟ) Normal Open.

20 9. Σειρήνα: Βρίσκεται έξω από το σύστημα και της οποίας ο ένας ακροδέκτης είναι γειωμένος και ο άλλος είναι συνδεδεμένος στον μικροεπεξεργαστή (Pin 8). 20

21 10. Σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις συσκευές που απαιτούν τάση τροφοδοσίας το οποίο στην αρχή του είναι συνδεδεμένο με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα 5 Volt και είναι συνδεδεμένο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: ΤΟ-220 GND 1. lnput 1 2. GND 3. Output Το LM7805 είναι συνδεδεμένο με ψύκτρα για να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να του προκαλέσουν βλάβη.

22

23 Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας: 11. Η οποία είναι 12Volt/3 Ampere μπαταρία

24 Φιαλύδιο Υγραερίου: 12.

25 Πληροφορίες σχετικά με την δομή της κατασκευής: 'φαvο Ο σκελετός της είναι δομημένος από ξύλο ΡΑΜΠΟΤΕ και δια ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ. Ε,,, κλειστό χωρ ιναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αναπαριστα εναν ο οποίος να μπορεί να παρέχει ευκολία χειρισμών στον,, ορατατα προγραμματιστή-δημιουργό, επίσης να μπορούν να ειναι, το,, ζ υν το ιδιο ερεθισματα που του δίνουμε εμείς για το πώς επηρεα 0, 0 σύστημα. Τα τοιχώματα από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις., \J Παρατηρούμε επίσης μία οπή στο πίσω μέρος του συστήματος ono εισέρχεται ένας σωλήνας,από τον οποίο γίνεται η εισαγωγή αερίου υγραερίου.

26 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κώδικας προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int backlight = 13; int korna = 8; int cooler = 9; const int analoglnpino = ΑΟ;. const int analoglnpin1 = Α1; int sensorvalueo = Ο; int outputvalueo = Ο; int sensorvalue1 = Ο; int outputvalue1 = Ο; void setup() { Serial.begin(9600); PinMode(backlight, OUTPUT); PinMode(korna,OUTPUT); PinMode( cooler,output); } Void Ιοοp() { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 25 5 ); outputvalueo = map( outputvalue0,0,255,255,0); if (outputvalue0>150) { outputvalueo={outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpin1); outputvaluel = map{sensorvalue1, Ο, 1023, Ο, 255); 26

27 utputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); if (outputvalue1>150) { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digita IWrite( backlight, Η IG Η); } else { digitalwrite(korna,low); digitalwrite( cooιer,low); } if (outputvaιue1>90) { digitaιwrite(korna,high); digitaιwrite(cooιer,high); digitaιwrite(backlight,high); } Serial.print{ 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t lpg = 11 ); Serial.println( outputvalueo); lcd.begin(16,2); ιcd.clear(); lcd.setcursor(o,o); lcd.print( 1 ΊPG= ppm 11 ); lcd.setcursor(0,1); lcd.print( 1 ΉYDROGEN= ppm 11 ); lcd.setcursor(lo,o);

28 lcd.print(outputvalueo); lcd.setcursor(lo,l); lcd.print(outputvaluel); delay(soo); } Επεξήγηση κώδικα προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> Εισαγωγή της βιβλιοθήκης σχετική με την οθόνη LCD. LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); Ποιά Pin ενεργοποιούνται και αντιστιχίζονται με τον ARDUINO. int backlight = 13; int korna = 8, int cooler = g., const int analoglnpino = ΑΟ; const int analoglnpinl = Al; int sensorvalueo = Ο;. int 0 utputvalueo = ο,. nt sensorvaluel = ο, nt outputvaluel =ο Δ η ' λ ωση μεταβλητών/χαρακτήρων ',Αντιστίχησή τους με τα κατ άλλα η Pin και αpχικοποίησή τους. " 0 id setup() Βρόγχ. ίσοδοι ή έξοδοι { ος Αρχικοποίησης Εντολών και ορισμος τους ως ε Se rιaι.begin(9600); Α.:~ικοποίηση οθόνης LCD nrνιode(backlight nrνιode(korna,output); OUTPUT) p ' '

29 pinmode(cooler,output); ρισμός Pin 13/8/9 ως έξοδοι (output) Κλείσιμο βρόγχου. void loop() Κεντρικός Βρόγχος προγράμματος { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); Διάβασμα τιμής Υγραερίου από αναλογική θύρα outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvalueo = map(outputvalue0,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvalue0>150) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvalueo=(outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpinl); Διάβασμα τιμής Υδρογόνου από αναλογική θύρα outputvaluel = map(sensorvaluel, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvaluel>l50) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περίπτωση που έχουμε διαταραχή στο σύστημ για τον αισθητήρα Υγραερίου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high);

30 digitalwrite(backlight,high); Εvεργοποίηση:Φώς οθόvης,αvεμιστήρας,κόρvα } else { dίgitalwrite(korna,low); digitalwrite(cooler,low); Άπεvεργοποίησή τους } if (outputvalue1>90), ε διαταραχή στο σύστημα Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περι 'πτωση που εχουμ νια τον αισθητήρα Υδρογόνου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digitalwrite(backlight,high); Ενεργοποίηση :Φώς οθόνη ς,α νεμιστή ρας, Κόρνα } Serial.print( 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t Lpg = 11 ); SeriaΙ.println(outputValueO); Εμφ ανηση αποτελεσμάτων Υδρογονου. & γ γρ αερίου στην 0 0 lcd.begin(l6,2); Ορίζει το μέγεθος της οθόνης lcd.clear(); iηv Καθαρίζει,. lcd.setcursor(o, Ο), ηv τοnοθετεί στο (Ο.Ο) lcd.print('8lpg= Εκτuττω. vει την τταρενθεση lcd.setcursor(o 1),.,, ηv τοnοθετεί στο (0.1) 1 td.print("hvdrogen= Εκτuττ ωvει την παρένθεση lcd.setcursor(lo Ο),.,, ηv τοττοθετεί στο (10.Ο) ppm 1'); ppm 1'); 'vη του Υπολογιστή 8

31 ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η κατασκευή τροφοδοτείται με μπαταρία 12Volt/DC οποία συνδέεται με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα s Volt. Από την μπαταρία τροφοδοτείται απευθείας μόνο η γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου. (Η γείωση του επεξεργαστή με την γείωση του LM7805 και της μπαταρίας είναι βραχυκυκλωμένες). Από τις εξόδους του LM7805 τροφοδοτείται ο επεξεργαστής ο οποίος τίθεται σε λειτουργία, και οι αισθητήρες υγραερίου και υδρογόνου. bταν τεθεί ο επεξεργαστής και οι αισθητήρες σε λειτουργία πρέπει να περάσουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά ώστε οι τιμές να σταθεροποιηθούν λόγω του ότι οι αισθητήρες πρέπει να φτάσουν σε κ ατ άλλ ηλη θερμοκρασία. Αφού οι τιμές σταθεροποιηθούν όπως θα μας δείχνει και η οθόνη εισάγουμε από την φιάλη υγραερίου αέριο.μόλις οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά επίπεδα τότε λειτουργεί η σειρήνα και ενεργοποιείται και 0 ανεμιστήρας. Η σειρήνα και ο ανεμιστήρας θα είναι ενεργοποιημένοι για όσο χρονικό διάστημα οι τιμές είναι πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα. Μόλις πέσουν στα επιτρεπτά όρια αμέσως σταματάνε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε περίπτωση ενεργοποίησης της γεννήτριας υδρογόνου. Αν ενεργοποιηθούν και οι 2 αισθητήρες ταυτόχρονα το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά. Οτ Ροπος ενεργοποίησης της σειρήνας και του ανεμιστηρα ειναι ο εξής: ~ειpήνα~το ένα άκρο της είναι συνδεδεμένο με την γείωση και το άλλ... Γ 0 ειναι συνδεδεμεένο με το ΡΙΝ 8 του επεξεργαστη. ια οση ΧΡονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 8 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και η σειρήνα είναι ενεργοποιημένη. Αvεμ ιστηρας~ο Ανεμιστήρας δεν τροφοδοτειται απευ θ ειας απο τον εnεξεργαστή αλλά από ένα ενδιάμεσο κύκλωμα (Relay). Το Rel ay ειναι συνδεδεμένο με τάση 12 Volt απευ θ ειας απο την 32

32 lcd.print( outputvalueo); Εκτυπώνει την τιμή Υγραερίου lcd.setcursor(l0,1); Την τοποθετεί στο (10.1) lcd.print(outputvaluel); Εκτυπώνει την τιμή Υδρογόνου Εμφάνηση αποτελεσμάτων Υδρογόνου & Υγραερίου στην οθόνη LCD delaγ(soo); Περίοδος Δειγματολειψίας :0.5 second } Κλείσιμο βρόγχου. Τερματισμός Προγράμματος.

33 μπαταρία ο ακροδέκτης εντολής για ενεργοποίηση του Relay είναι συνδεδεμένος με το ΡΙΝ 9 του έπεξεργαστή. Για όση χρονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 9 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και το Relay είναι είναι ενεργοποιημένο μιας και η τάση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου Relay είναι 5 Volt.'Οταν ενεργοποιείται το Relay η έξοδος (ΝΟ) βρίσκεται υπό τάση 12 Volt η οποία είναι συνδεδεμένη με το +του ανεμιστήρα και το -του είναι γειωμένο.τότε ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Μόλις το ΡΙΝ 9 σταματήσει να τροφοδοτεί το Relay τότε σταματάει να λειτουργεί το Relay και ως συνέπεια σταματάει να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας. Τον επεξεργαστή μπορούμε να τον συνδέσουμε και με τον υπολογιστή έτσι ώστε εκτός από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην LCD οθόνη, να εμφανίζονται και στην οθόνη του υπολογιστή.

34 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ΜfΔΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Έvα σύστη, ' λλ' μα ανιχνευσης Υγραερίου θα μπορουσε να ειχε πο ες εφαρμογές στην αγορά. Τα Περισσότερα εστιατόρια χρησιμοποιούν πλέον για λόγους οικονομίας συσκευές υ,,,,, γραεριου στις κουζίνες τους και θα ηταν απαραιτητο ενα ~~~, ' ανιχνευσης κάποιας διαρροής, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομέ,, νων οσο και για την ασφάλεια της εγκαταστασης. Επίσης λ,, u, π εον οι περισσότεροι χώροι πλέον θερμαίνονται με σομπες ΥΡαεριοu κ 0, αι α πρέπει να υπάρχει έλεγχος τυχών διαρροων τους.

35 ' j. Τα αυτοκίνητα επίσης.πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υγραέριο:ενα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. - για τους ίδιους τους επιβάτες ' ~ιο..-= οφ.'.οv ~(,J O"'tO το οο~ ; PGJ ' ' 1 ' 1 Λέβητες Υγραερίου που πλέον υπάρχουν στην αγορά και αυξάνεται η, χρήση τους θα πρέπει να έχουν μέσα στο Λεβητοστάσιο κάποιον ανιχνευτη.

36 Ένα σύστημα ανίχνευσης Υδρογόνου θα μπορούσε να είχε πολλές εφαρμογές στην αγορά. Στα αυτοκίνητα. Πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υποβοήθηση υδρογόνου.ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υδρογόνου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για για τους ίδιους τους επιβάτες αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. ΗΗΟ Gas -ΗΗ Ο Gas -..., HHC ' Water Air lntake Manifold ΗΗΟ System Schematics Σε σκάφη αναψυχής. Αν και ακόμα δεν είναι διαδεδομένο και οι περισσότερες δοκιμές βρίσκονται σε Project δοκιμαστικά ήδη κάποιοι εξωλέμβιοι κινητήρες χρησιμοποιούν ως βελτιστοποίηση καυσίμου γεννήτριες παραγωγής υδρογόνου.επειδή οι δεξαμενές καυσίμου σε σκάφη αναψυχής είναι πολύ μεγάλες και η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτο υγρό μια τυχόν διαρροή υδρογόνου θα μπορούσε μαζί με τις αναθυμιάσεις της βενζίνης να δημιουργήσει ένα πολύ εύφλεκτο αέριο και ένας αυτοματισμός ανίχνευσης διαρροής υδρογόνου θα ήταν απαραίτητος νια να προληφθούν τυχόν άσχημες καταστάσεις.

37 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ξοuν πολλές Στο παραπάνω σύστημα θα μπορουσαν να uπαρ τροποποιήσεις., αλλά και Το σύστημα θα μπορούσε να έχει περισσότερες εισοδοuς περισσότερες εξόδους. Οι έξοδοι θα μπορούσαν να ήταν: Άνοιγμα λυχνιών κινδύνου Αυτόματο άνοιγμα θυρών εξόδου εκτάκτου ανάγκης,,,, γλώσσα Ηχητικη ειδοποιηση που να λειτουργει μιλωντας την, νουμε., η ωρα ε" χωρας οπου να αναφέρει ανά 15 δευτερόλεπτα ποσ, διαρροή και τις τιμές της ώστε να αποφεύγεται ο πανικος '(ης

38 Οι είσο δοι θ α μπορο ύ σαν να ήταν: Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας Αισθητήρας Θερμοκρασίας

39 Αισθητήρας Καπνού Αισθητήρας ανίχνευσης μαγνητικής ακτινοβολίας

40 Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης

41 Ανιχνευτής Φλόγας (Flame Detection) Γενικά ο επεξεργαστής Arduino μπορεί να δεχθεί τεράστια γκάμα αισθητήρων ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η δυνατότητες παραλλαγής της κατασκευής είναι απεριόριστες μιας και για τα περισσότερα ερεθίσματα υπάρχει ο κατάλληλος αισθητήρας.

42 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Το επίσημο link της Arduino 2. Αγορά Επεξεργαστή & Αισθητήρων / 3. Ιδέα για τρόπο κατασκευής Γεννήτριας Υδρογόνου 19.html 4. Τρόπος λειτουργείας Relay 5. Αισθητήρες τροποποίησης προγράμματος / s/ arduino+se nsor?gclid=ckq -6a2WrrMCFczHtAodHCOAVQ&page= l 6. Ιδέες προγραμματισμού Arduino http :// hackn mod. com/hack/t o p-40-a rd u ί no-pro jects-of-the-we b/ 7. Αγορά ξύλων Rampote Και κομματιών Pleχiglass 8. Συνδεσμολογία LM7508 u/ sega/7805.htm 9. Σύνδεση οθόνης LCD με τον Arduino roller.com/wiring.html 10.Την αγορά του Relay 11.Τα καλώδια ενώσεων / 12.Την αγορά του ανεμιστήρα 13.Την αγορά της σειρήνας 14.Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ6 /www.ebay. com/itm/ MQ-6-LPG-Ga s-sensor-module-for-arduino-and-mcus / Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ8 / itm/ MQ-8-LPG-Gas-Se nsor-module-for-ardui no-and-m CUs /

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμο ς σε Arduino

Προγραμματισμο ς σε Arduino Προγραμματισμο ς σε Arduino Arduino UNO & Innoesys Educational Shield www.devobox.com Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Υλικά Κατασκευής Πρωτοτύπων Λέανδρου 79, 10443, Κολωνός +30 210 51 55 513, info@devobox.com

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας με Θερμοστάτη. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη Κωνσταντίνος Γκαλονάκης Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη 1 Σύνδεση του Arduino με τον Η/Υ και προγραμματισμός αυτού. 1. Εγκατάσταση περιβάλλοντος Arduino IDE Για να προγραμματίσετε τη μονάδα σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SR04). Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου: ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος Αριθµός Μητρώου: 0 Στα σχήµατα 1 και 2 απεικονίζεται το ηλεκτρικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αναλογικών / Ψηφιακών

Εφαρμογές αναλογικών / Ψηφιακών Εφαρμογές αναλογικών / Ψηφιακών 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε μερικές ακόμα εφαρμογές ψηφιακών / αναλογικών εισόδων/ εξόδων που μπορούμε να φτιάξουμε με την βοήθεια του Arduino, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a Βασικό κύκλωμα προγραμματισμός μικροελεγκτή Πλακέτα Arduino, 1 Να δημιουργήσετε και να προγραμματίσετε ένα πολύ απλό σύστημα που να αναβοσβήνει ένα λαμπάκι (έξοδος)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense 1. Εισαγωγή A. Arduino Robokit Το Robokit, όπως και όλες οι πλακέτες τύπου Arduino, λειτουργεί χάρη σε έναν μικροελεγκτή. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (sensors) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 2442013 1 Σκοπός της εργασίας Η αναζήτηση γνώσεων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

: 7 1). 5sec 3sec. 7 sec 3 sec. restart. d6 1, d7 1 B 0. $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF 2

: 7      1). 5sec  3sec.     7 sec   3 sec.  restart. d6 1, d7 1 B 0.      $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF  2 Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών IΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο: 7 Έλεγχος Κινητήρα Συνεχούς Ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Βαθµός: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: Η άσκηση αυτή προσφέρει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4 Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Τρανζίστορ στη Λειτουργία ενός DC Κινητήρα. Η Χρήση της Διόδου. Το Πρόγραμμα που Οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 7 - Δημιουργώ τα δικά μου χρώματα με το RGB LED

Φύλλο εργασίας 7 - Δημιουργώ τα δικά μου χρώματα με το RGB LED Φύλλο εργασίας 7 - Δημιουργώ τα δικά μου χρώματα με το RGB LED Στην δραστηριότητα αυτή θα δουλέψουμε με το RGB LED για να παράγουμε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Το RGB LED είναι στην ουσία τρία διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino. Το Arduino είναι βασισμένο σε μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ 701 2014 JANTEX INTELLIGENT CORPORATION Κουμπί ελέγχου LED Πράσινο τροφοδοσίας LED Λειτουργιών CT 04090004 20/9/2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις 115*72*41mm

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Δομή Επιλογής. Ο κώδικας. //με χρήση μεταβλητών. delay (3000);

Απλή Δομή Επιλογής. Ο κώδικας. //με χρήση μεταβλητών. delay (3000); Απλή Δομή Επιλογής Να κατασκευάσετε το κύκλωμα το οποίο θα υλοποιεί τα φανάρια. Στη συνέχεια να αναπτύξετε τον κατάλληλο κώδικα ώστε όταν ανάβει το κόκκινο θα ανάβει και το άσπρο, όταν θα σβήνει το κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη για οθόνη LCD

Βιβλιοθήκη για οθόνη LCD Βιβλιοθήκη για οθόνη LCD Η βιβλιοθήκη LCD βρίσκεται προεγκατεστημένη στο περιβάλλον προγραμματισμού του Arduino (IDE) και για την ορθή της λειτουργία ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: Ø Δηλώνουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Το πλάτος της σκάλας. Τα υλικά κατασκευής της σκάλας να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FSM-1 (FSM-1, FBMulti-1/S) (για ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΤΑ RD)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FSM-1 (FSM-1, FBMulti-1/S) (για ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΤΑ RD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FSM-1 (FSM-1, FBMulti-1/S) (για ) 0 Εισαγωγή O πίνακας ελέγχου FSM-1 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν, εξοπλισμένο με μια προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Το είδαμε μέχρι τώρα Δομή συστήματος αυτοματισμού Ο ελεγκτής προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων στοιχείων, στα οποία θα επιδράσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC 5.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων DC. Αναλύονται ο τρόπος εκκίνησης και ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384 & IEC 60364.6 V1.0/03/12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

EOS FP Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα. Οδηγίες Λειτουργίας

EOS FP Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα. Οδηγίες Λειτουργίας EOS FP- 600 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Ο αυτόνομος αναγνώστης EOS FP- 600, είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα χρήσης του µικροελεγκτή Arduino Εφαρµογές για το εργαστήριο Μέρος 2 ο :Οδήγηση Κινητήρων DC(PM)

Παραδείγµατα χρήσης του µικροελεγκτή Arduino Εφαρµογές για το εργαστήριο Μέρος 2 ο :Οδήγηση Κινητήρων DC(PM) Μηχατρονικά Συστήματα Ι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παραδείγµατα χρήσης του µικροελεγκτή Arduino Εφαρµογές για το εργαστήριο Μέρος 2 ο :Οδήγηση Κινητήρων DC(PM) Δρ. Φασουλάς Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά 1 4 Κυκλώματα σε Σειρά (Series Circuits) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αντιστάτες σε Σειρά Το Ρεύμα σε ένα Κύκλωμα σε Σειρά Ολική Αντίσταση σε Σειρά Πηγές Τάσης σε Σειρά Ο Νόμος Τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης σε οικιακούς χώρους ή στο αυτοκίνητο.

Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης σε οικιακούς χώρους ή στο αυτοκίνητο. UT-338A Συσκευή μέτρησης συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σχετικά με την χρήση της συσκευής Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής Άσκηση : Τελεστικός Ενισχυτής Αντικείμενο ) Άθροιση με τελεστικό ενισχυτή ) Έλεγχος κέρδους τελεστικού ενισχυτή Απαιτούμενες Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Ο αυτόνομος αναγνώστης EOS FP- 200 είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

A T ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

A T ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ M QU LI II T RT ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ TY SYS UNI N ISO 9001 N. IT - 13421 Συστήματα διασύνδεσης ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ o 523, Πλήρης κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Εφαρμογές Αισθητηρίων Σκοπός του Κεφαλαίου να παρουσιαστούν μερικά από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές. να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο με

Διαβάστε περισσότερα