Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»"

Transcript

1 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασια Θέμα: «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Β ΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ ΤΕ' ηε ιρα\α 2

3 Περίληψη Πτυχιακής Άσκησης: Στην πτυχιακή άσκηση που παρουσιάζω σχεδιάζω σύστημα με 2 εισόδους οι οποίες- Βάση των τιμών που θα μου δίνουν -θα έχουν τις ανάλογες εξόδους. Το σύστημα αυτό θα μετράει τις τιμές των επιπέδων Υδρογόνου και Υγραερίου που Βρίσκονται σε έναν κλειστό χώρο και αν αυτές υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια, θα ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός, όπως επίσης και οι εξαερισμοί του χώρου. Οι είσοδοι του συστήματος θα είναι οι τιμές του Υδρογόνου και Υγραερίου ενώ οι έξοδοί του θα είναι ο ηχητικός συναγερμός και η ενεργοποίηση των εξαερισμών του χώρου. Οι έξοδοι θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όπως επίσης θα εμφανίζονται και σε οθόνη LCD. Η οθόνη LCD θα δείχνει τις τιμές των αερίων. Το φώς της οθόνης θα μπορεί να αυξομειώνεται μέσα από ένα ποτενσιόμετρο. Οι επιθυμητές τιμές των αερίων θα είναι οι τιμές που έχουν αυτά σε καθαρό αέρα. 3

4 lo ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Ο επεξεργαστής που έχει χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εργασία είναι ο ARDUINO UNO. ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος με όλες τις εισόδους και τις εξόδους, σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: ΒΙ ΒΛ ΙΟ ΘΗΚΙ-i ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 4

5 Ψηφιακές Θύρες: LCD Pin 37 LCD Pin 47 LCD Pin 57 LCD Pin Σειρίνα 97Είσοδος Εντολής Relay 107 LCD Pin 117 LCD Pin 127 LCD Pin 137 LCD Ρίn (Συνδεδεμένο εν σειρά με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης). Αναλογικές Θύρες: ΑΟ7Με αισθητήρα Υγραερίου (MQ 6) Α17Με αισθητήρα Υδρογόνου (MQ8) Α27-- Α37-- Α47-- Α57-- Η Γείωση (GND) του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένη με την γείωση της εξωτερικής τροφοδοσίας. Τα SVolt του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένα με τα SVolt της εξωτερικής τροφοδοσίας. 5

6 2. Οθόνη (LCD) η οποία είναι συνδεδεμένη με τάση τροφοδοσίας από τον μικροεπεξεργαστή και επίσης είναι συνδεδεμένη με τον μικροεπεξεργαστή με συγκεκριμένο τρόπο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. LCD in Connectto 1 (VSS) GND Arduino pin" 2 (VDD) + 5ν Arduino pin 3 (contrast) Resistor to GND ArdUino pin 4RS ArdUino pin 12 5R/W Arduino pin 11 6 Enable ArdUino pin 1 ο 7 Νο connection 8 Νο connection 9 Νο connection 1 ο Νο connection 11 Data 4 Arduino pln 5 12 Data 5 Arduino pin 4 13 Data 6 Arduino pin 3 14 Data 7 Arduino pin 2 15 Back/ight + Resistor to Arduino pin Backlight GND GND Arduino pin* 6

7 3. Ποτενσιόμετρο που είναι συνδεδεμένο με την οθόνη (LCD) και με τάση τροφοδοσίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: Motor Potentiometer 7

8 4.,Αισθ η τ ή p G Υγ ρ 6 pίou (GAS SENSOR Mq 6) ο αισθητήρας Υγραερίου είvαι συvδεδεμέvος με τάση τροφοδοσιας 5 Vo lt. Επ ίσ η ς ε ίν α ι σ υνδ ε δ ε μ ένο ς με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρν ε ι τιμές από 10ΚΩ μέχρι 60ΚΩ. Η έ ξοδος του αισθη τήρα η οποία συνδ έεται μ ε την αναλο γική θ ύρ α του επεξεργαστή ~ ΑΟ. 8

9 TECHNICAL DATA (GAS SENSOR MQ-6): HANWEI SENSORS MQ.6 TECHNICAL DATA MQ.6 GAS SENSOR FEATURES H ίgh sensί tiνi t y to LPG, ί so-butane, propane Small sensitί\' ίty ιο alcoh oί, smoke. Fast response. Stable and long lίfe Sίrφ l e drί νe cί rcuit APPUCATION They are ιι.sed in gas leakage detl.'ctίng ιη uipments ί n family and ίndu.~ιιγ, are suitable for detoctίng of LPG, iso-butane, propane, LNG, a\'oί d the noise of alcohol and cooking funies and cigarette smoke. SPECIFICAΠONS Α. Standard work co ndίι i on S}mbol Paramctcr namc: Tcchn i cι l condition Rmwts Vc Circuit \'Oltagt 5V:t0.J ACORDC VH Hcating \'oltagt 5V±O.I ACOR DC Ρι Load rcsistancc 20ΚΩ Rι! Hcatcr rrsistance 33 Ω ±5t; 9 Ιωοο!Τmι ΡΗ Hcating αxιsumρlion lcωhan 750mw Β Enνironmenι condί t ion S)mbol Paramcιer namc Tcchnical condi ι ion Rcmaώ Tao UsingTcm.JO'C-SO'C Ta<i Sιorage Tcm -20'C-70'C RH Rclatcd hunύdity Ι ι:s.~ than 9~1. Rh ~ Oxygcn conccnlralioo 2 1 1~standard condition~)x)-gcn minimum νaluc is cooccn traι i on can affcct scll.'i ί tiνit\' 0\tr 2%... en.ς ι t t \'l ly c rac t erιs ι c cs " ' ha S}mbol Paramcter namc: Tcc hn ίca l paramctcr Rcmaris Rs Scll.'iίng Rcsistancc Ι ΟΚΩ-όΟΚΩ lkιι:cting cooccntraι ioo ο (IOOOppml Concc n tratί on slopc ratc ~ oom LΡ(ί) Stιndaιd 'fcmp:20'c 2'C \lc:5v±o.i dcιι:cting Humidity: 65%f5t/p \lh: 5 V:Ο. Ι cmdίι i on p,,. ι..., 1 ι ί.,,,. /'\,,,.. ' 4 hιv ιr (IOOO~m L )'(ι ) scqίt! 20U. Ι OOO)pρm LPCi, ί~o-buta~ propaηe, LNG

10 10 0 Sι.r11.'1 ur r anil ιχιrι fι b'uι1ιιίι)~ uf~~ p ~ d ~~1tn ;)j ~1& 1 ((41oJi e:υiaιjon Α -- b~ ~~ιl by mισ 0 υ AUOJ JJtrιίmk 1ιk lln Ι>ίοχ ι dι! (Sιί)2) it!ιιιili\'t! byl'i', me~~lng el«~ ;ιmj tdιe are ΙL\td i ιlb a truil Dlildι: b) p /.wίι: inιl ~L;WL'\\i ~cl DC\.. 1 /ιj OOalt-'7 pin icld nfl'\.'!ιφ}' \Ιι ' ί:rι L~ fc!r ώ uf' ~Ιιi ~ Ι! ι'ύιφ)nι'jι/.i. l be ιonvrl up.>d ΜQ.6 Ιιaη~ 6 Jln,4 of,jbem are ιl lb fι11.iι ilgnak, and ύι.ιια 2 are ιιιι;t r~ pmν ιαιj!!.!ιtr.iιins ι:ιιπcιιι. Ι:ΞΙΙ!ι11k pιτanriι.τ measllι'jl)t!n J c lrι11.ϊ ι i~ ~t.ίw n a.ιι ~ ig.1 Ε. Sαι~ίt ίν iι y chanι.c tcr~tic curνc 11 ι. ι σ.1 fis1 ~ lt l\ 1 iιyt~ αf ι!ιe MQ.6 α..._ 11 6_ - "... ~ ~... ~... ~ k ~ -4k_ ~... r--.. ~... n~ ~ ~ - ' - -+-ιlc ΙΩ -ό- CΙΜ... co -+-ιι aιllιl -+- &ιr ~ ι 1111 ' -... t.. _,~ ~ t'1 "-... ""~~ 11 1Dllll Hg.3 b. s~~ ιbe ιyplι-ι/ :ιι>m.ί ι ι,1 1 )' 1cbar.1ι'Utli1ki 000' tlr MQ.6 for in mιl μ~. in ι lιeir: Teιqx: ~τ:,.ηυιιιϋίιμ~, " Ο:ι ί\ά.'«irιtiαιι 21~ RL ~ku R.o: lδlsil' reιίst.ιιια l ljooppaιcι l.pg in ιhe dea11 ιir. Rι :lδlsil' ιrιίιtιιιω ΥιιίΟΙΙ!i 11111α 0Ιιwι ίιιιu ri. pii. ~ ι l ':' "- -- ~ ι! :! - ~ - = - ~.... u Μ 2fl, Μ ι -+- ι~~ 1 ~15 fίg.4 Ιs ~ Ιιιwι ~ ~ typlta! dι!ρeιιιlι'nι: όf ιιιι.! ΜQ.6 1 ύιι ttinpί'r.ι.1ur ~ and blilάldi.t)'. Ro: se111α r ιsiιhll"t ιt Ι αt'ιnιπ oflpg in ιί' H%RH IJlld 10 ~Ρ. Rl: Sιιtυ' resiιllb:e 111 Ι~ cι/ί.ρc.1 in ιir DI dillmnl ~ ΠlflCl'DbllfS DDliΊwmΩt ί CJ. SENSITVIJY ADJUSTMENT Re~ lsim.-t \t lue uf MQ.b is d l ltereήtt ιο \'i nοιι~ klnιh a ιι! ''anous eoocι!tilralίc:ιιι i8jill~. Su, \\thι"ι'ι UΙ:lήg ιhb ~ί'jιι~. 11e11Si ιίνί1)' adjuι:tιήe:jll ίi \-ery l'.'<'ei.~ary. "t reί'ommmd ιlιat )'Ου dlllbraro lhe dι1ι!d.(ιι Ι'eι Ι (ΚΗ}ppιή οω'g eooteήll'jtί αn ι ή a ί rand ι&! ralue of Load tl"!ι ί3ι.; ιι.-e ( R ι} abαuι 1UK Q( Ι ΟΧ Q ι.u~?κ ρ ). W'!Mo't'J alcur.ιtι>.i}' ΠM.'fWlring, Ι~ pru~τ.alarm pοίnι feι Ιhe ~ dtta1cι ~hwld be dι"ι~ afier i::~1d ιιrl ng ~ ιenφι>r.uure and hωrιldji) ίn'ouelk'e.

11 D. Strucyure and configuratlo~ basic J001Sιιring ckcuit 1 ίιi!.11~ 5 1 Elrctnk λu J Elrclnk Ιiιιι Ρι 4 llωlιrcι:i l Α or 1 ναιt Rι Η Fig.1 Coofiguntil Β

12 5. Αισθητήρας Υδρογόνου (HYDROGEN SENSOR MQ-8) Ο αισθητηρας Υδρογόνου είναι συνδεδεμένος με τάση τροφοδοσίας 5 Volt. Επίσης είναι συνδεδεμένος με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρνει τιμές από 10ΚΩ Μέχρι 60ΚΩ. Η έξοδος του αισθητήρα η οποία συνδέεται με την αναλογική θύρα του επεξεργαστή ~ Al. ΤΕΙ Β Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 12

13 TECHNICAL DATA {GAS SENSOR MQ-8) : TECHNICAL. DAT A MQ-8 GA.S SENSOR FEA'ΠIRES ιiijsh "'-""" iι;, ; ι:) ι u H)"<irul!"n41i.,,I Snι oij ι ;;;eπ.~ iι ί ~ iι )"4ι1 a lc<>bιιlι. 'Ll'G.<."<M.1k.ing fwn.:: ~ SιabJc aτιd l ύιιq; lif.t: APPLICAT ION l be) ιirre WΙ&'d uι ρ l&';ιklίgi: d &'k'cllng "'!lliptt)l'n Ι ;ι ' " Ι~ mί ιy amj i ηιιlω.. 1Γ.y, a n: "uί t:ιιb l " Ι "ι>ιr ιj..'1.ό::'1.ing o f ti yιirυgom ( Η ~). :ι.υύld ι he... ~ υr ui cυ'hu L Ιίnιl.::ιx'lki ns rυmι:,.. L!t'(l.C O. 8~EC I FICATIΘNS Α. Sιanιii.rιJ ν.οd L"Undί l iύlι S-hol ~t«nιι n ιc.,,.c Circuil...ι ~- \ 'u ~ι..ι ;,..., ι...- l'l ιαωι""'"'ι-ι.τ ιι.. 'Ρ., ~bι., :c.- ίιw ΙΧΩS<ΙΙΠ"Ι Ϊι<w> Tedιniαι l cmdίtίon j V:U.I j \Ι'±(L Ι ΙΟΚ f.ι J. ι± ~ ΙΙe..; ιhιnsooni~' lb:nwb ι.eοιιοc ΛL"OR 0C tι:οιιm. iδπ a: h ιιiω l oondi tiιιn k. ι Rd.ιted hunoidl'i 0 :1 Οχ:ηιm con.,._,..ion C. S...Τιtο ίι ί'\ 1 ί1ν...-bar-"clα ί""1.ίιc Swnhol IPMD~α-1Uι11'11C' ~. ~i n s R~UDΩC."Je" u, ( IOf~ C""""'11rMion s l oρc: ΠIC ~~.. S ι an.iu:d Tcmρc:lt>'C ± 2'C ιllιι: ι ettί n s IH umidi Ι ) : 11,~ cιwdi ι Ol'I Preh<>ιt time ~"' r 24haυr ' ι.,., ι ha n ~~ Rh :l l%(~ oondi tiιιn l!l-rx)l!!'r ι'οιιιcc'ωιnιtίιοκι Cat'I.ιδ:α ~ti.... Vc~V,;,0. 1. Ί.'h : ~"',ώ. ι Τ echn icιli ρι...,r ι οι.:.σ. ι.οκ Q ,.~ ~) ~i1'.ιι mίwimum ~-. ι ι.ι c i' (t\lleγ.:2%. iimn.d< 2 Dιe ι ea> π s _,.,...,.. i οιι scqoe: 100..LOOOOpf'no H~ ~en(h:) -

14 Sι.r11.1 ιat and oorι fιguraώa of MQ-11 μs ~ ίs ibowa u Hg, 1 (ι'ooflguraιlιm Α c1r 6~ imiύr ~d tiy mkro AU<)! ~mmlc tubι!, 'rm Ι>ίcn ιdι! ~.Sιί)2) tόl!ηιdιί\-t byt!r, ιtιeθill'/rιs el«ιruι:lt :υιd hbaωr bn Ι~ίd 1dύ a tn!il madc b) pla.wι: aιιl. :1ιainlb1 sιerl Dί1. 1'/r b&lrer ι:rύl ίdd arι-niaη " ι:rι CύllldJιlιaι. ι(w "'όd. uf ~ί ιί ν~ ι~/$. Ί ht tnνl!j -d MQ.M Μ\ ' ι! b pn,.ο ofιbtrn are l&'d Ιύ (ι'ιdι ~ίgnak aι.j. ΟΟια 2 are uιtd ri:r pnn ίdjng Ιιιsι ιi ιιg ι: ID'reιd. 1: k ι1rk pι.radιml>r ιtιeθiι.remι!ιι Ι clrcuiι ίi sbown Μ 1'4;.1 Ε. Scnsίtίνiry chιιrιc tαiςtic cunιc 1Η Ll'C 0.1 -M-CI ι ό--clt ι lr 1Η 1111 ~ ~ ιε ~ Ι' ~ ~Ϊ'\,... 1 ιιaσ ίg. 3 ί.ηfιι)\\'s ιj.e Ιypίι.'3 / ~ιlvίι)' tbir.ιι..'lι'liflki ύf ιhe MQ.M for sι!\1mj ~lics.. ι ίι~ tlιcir : Τ cιqx ~~, Ήwιιiiil):.,~,.. ο.ι WΙι.."ΩΙΙΤιtίαα 21% ΙRL.,Ι!)ΗΙ R.o: ιι ιιιι.ν ι:ιsί11jιιια ΩΙ Ι~ lli in νν cbn ιιi r. Rs:ισιwωi~ιι ΥιιίΟΙΙΙi αιιιrnm αιu ιi pi!i. s,t ~ c.., 1 - : : ι.: ".: ; "-: ,. 11,.. :ιι... uwι ι 41 '51 Hg.4 ί ~ rdιι:μ dιe Ι)p cal ~ι>dci! of ιhe MQ-11 ύιi leq'lί'tilllw'e atιd bumidίι)'. R'I!: ιι ιιιι.ν rcs~ιιι IOO!p al f'1inιir lll :U1Wt lllld 21) ltp. too!pdh:in air ~ ιiflemlι 1ttφcιn:lιrι lllld lunidίtiιs. IU: ΙtΙΙWresW.wιι..η ι SENSITVΠY ADJUSTMENT Ιtc~ίs~-e \111.ue oj' MQ.K ' dίtfeιencι! 10 \'Αή(ΙU~ kj ιlik ιι:/ νaήο'u.~ tίlocmtraώn gas~. ~ \\ ' hι.>n ltlllίg dil~ ι~tmιi. stniί ιlνίι}' adjιιstn'icdι ίi \"er)',.,,'<.'ι':i.~ry. \\'!! reoonuil'ild ιbat }'00 ι::alί'braro ιιιι! d ι!! cωr fιπ Ι ΟΟΟpριΙ.'Ι Η : c.ιmι.'ι-'n!raιί ο ιι Ιπ aίr.anιt ΙΙSΙe \'Α I ΙΙΙ! i>i' Uιad resl~taήc~ ( Rι) a'bαιιt 1 Ο fκ () (S:Κ Q Ιό 33 fκ Q ). w ι Cur.ιtι.>ly mr.ιsu~ ιhe prφ.'i' a lιutil po lnι ιι. ιhc sa~ dι!tιoetίt shotιld bι! ddmnίnl!d afl..v c~1 d ι'l11ίm. 'lb! Ιι!ιiφerJΙιrre and bιιn'ιίdί,t)' ίn!juenι.'e. 14

15 6. Γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου: Δομή Γεννήτριας: Αποτελείται από την δεξαμενή η οποία είναι από μέταλλο, μη αγώγιμο, από το ηλεκτρικό ρεύμα και από 2 ηλεκτρόδια τα οποία σε κανένα σημείο τους δεν βρίσκονται σε επαφή.(η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη με τάση 12Volt και με διακόπτη απομόνωσής της). Αρχή λειτουργείας γεννήτριας Υδρογόνου Το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων του υδρογόνου να γίνεται με ομογενή τρόπο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερώθηκαν μεταφέρονται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την κάθοδο δημιουργώντας ηλεκτρισμό, αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για αυτό το λόγο άνοδος και καταλύτης διαλέγονται αγώγιμα υλικά. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου (στην ουσία αναφερόμαστε σε μεμονωμένα πρωτόνια) διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνο το οποίο τροφοδοτεί την κάθοδο, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο, και παράγεται νερό. Όπως και πριν, την ομογενή διάχυση του οξυγόνου στον καταλύτη εξασφαλίζει η κατασκευή του ηλεκτροδίου. Ο καταλύτης αναλαμβάνει την επιτάχυνση της δημιουργίας του νερού από τα συστατικά του. Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν -εκτός των μορίων του οξυγόνου και των ιόντων του υδρογόνου- τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας. ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Καταλύτης ονομάζεται η χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

16 Η αλλαγή ταχύτητας χημικής αντίδρασης με χρησιμοποίηση καταλύτη ονομάζεται χημική κατάλυση. Επίσης η ουσία που μπορεί να βελτιώσει ένα καταλύτη ονομάζεται Προωθητής καταλύτου ή προωθητής καταλύτης. (Στην συγγεκριμέvη κατασκευή για καταλύτης έχει χρησιμοποιηθεί μαγειρική σόδα). Reaktio11sko0Idi11ate ΑΒ + Κ

17 7. Ανεμιστήρας (Cooler) 12Volt: Είναι στερεωμένος στο PLEXIGLAS και επίσης είναι συνδεδεμένος με Relay στην κατάσταση Normal Open (ΝΟ). Ο ανεμιστήρας βρίσκεται ακριβώς πάνω από την γεννήτρια παραγωγής υδρογόνου, έτσι ώστε μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει την είσοδο αερίου Υδρογόνου ή Υγραερίου να έχει άμεση επαναφορά στις κανονικές λειτουργίες του συστήματος.

18 8. Relay με τάση ενεργοποίησης 5 Volt: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί υπό τάση 12Volt και η έξοδος του επεξεργαστή δίνει τάση SVolt. 18

19 Γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται Relay με τάση ενεργοποίησης SVolt. Είναι συνδεδεμένος με τον Ανεμιστήρα στην θέση (ΝΟ) Normal Open.

20 9. Σειρήνα: Βρίσκεται έξω από το σύστημα και της οποίας ο ένας ακροδέκτης είναι γειωμένος και ο άλλος είναι συνδεδεμένος στον μικροεπεξεργαστή (Pin 8). 20

21 10. Σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις συσκευές που απαιτούν τάση τροφοδοσίας το οποίο στην αρχή του είναι συνδεδεμένο με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα 5 Volt και είναι συνδεδεμένο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: ΤΟ-220 GND 1. lnput 1 2. GND 3. Output Το LM7805 είναι συνδεδεμένο με ψύκτρα για να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να του προκαλέσουν βλάβη.

22

23 Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας: 11. Η οποία είναι 12Volt/3 Ampere μπαταρία

24 Φιαλύδιο Υγραερίου: 12.

25 Πληροφορίες σχετικά με την δομή της κατασκευής: 'φαvο Ο σκελετός της είναι δομημένος από ξύλο ΡΑΜΠΟΤΕ και δια ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ. Ε,,, κλειστό χωρ ιναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αναπαριστα εναν ο οποίος να μπορεί να παρέχει ευκολία χειρισμών στον,, ορατατα προγραμματιστή-δημιουργό, επίσης να μπορούν να ειναι, το,, ζ υν το ιδιο ερεθισματα που του δίνουμε εμείς για το πώς επηρεα 0, 0 σύστημα. Τα τοιχώματα από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις., \J Παρατηρούμε επίσης μία οπή στο πίσω μέρος του συστήματος ono εισέρχεται ένας σωλήνας,από τον οποίο γίνεται η εισαγωγή αερίου υγραερίου.

26 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κώδικας προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int backlight = 13; int korna = 8; int cooler = 9; const int analoglnpino = ΑΟ;. const int analoglnpin1 = Α1; int sensorvalueo = Ο; int outputvalueo = Ο; int sensorvalue1 = Ο; int outputvalue1 = Ο; void setup() { Serial.begin(9600); PinMode(backlight, OUTPUT); PinMode(korna,OUTPUT); PinMode( cooler,output); } Void Ιοοp() { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 25 5 ); outputvalueo = map( outputvalue0,0,255,255,0); if (outputvalue0>150) { outputvalueo={outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpin1); outputvaluel = map{sensorvalue1, Ο, 1023, Ο, 255); 26

27 utputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); if (outputvalue1>150) { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digita IWrite( backlight, Η IG Η); } else { digitalwrite(korna,low); digitalwrite( cooιer,low); } if (outputvaιue1>90) { digitaιwrite(korna,high); digitaιwrite(cooιer,high); digitaιwrite(backlight,high); } Serial.print{ 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t lpg = 11 ); Serial.println( outputvalueo); lcd.begin(16,2); ιcd.clear(); lcd.setcursor(o,o); lcd.print( 1 ΊPG= ppm 11 ); lcd.setcursor(0,1); lcd.print( 1 ΉYDROGEN= ppm 11 ); lcd.setcursor(lo,o);

28 lcd.print(outputvalueo); lcd.setcursor(lo,l); lcd.print(outputvaluel); delay(soo); } Επεξήγηση κώδικα προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> Εισαγωγή της βιβλιοθήκης σχετική με την οθόνη LCD. LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); Ποιά Pin ενεργοποιούνται και αντιστιχίζονται με τον ARDUINO. int backlight = 13; int korna = 8, int cooler = g., const int analoglnpino = ΑΟ; const int analoglnpinl = Al; int sensorvalueo = Ο;. int 0 utputvalueo = ο,. nt sensorvaluel = ο, nt outputvaluel =ο Δ η ' λ ωση μεταβλητών/χαρακτήρων ',Αντιστίχησή τους με τα κατ άλλα η Pin και αpχικοποίησή τους. " 0 id setup() Βρόγχ. ίσοδοι ή έξοδοι { ος Αρχικοποίησης Εντολών και ορισμος τους ως ε Se rιaι.begin(9600); Α.:~ικοποίηση οθόνης LCD nrνιode(backlight nrνιode(korna,output); OUTPUT) p ' '

29 pinmode(cooler,output); ρισμός Pin 13/8/9 ως έξοδοι (output) Κλείσιμο βρόγχου. void loop() Κεντρικός Βρόγχος προγράμματος { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); Διάβασμα τιμής Υγραερίου από αναλογική θύρα outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvalueo = map(outputvalue0,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvalue0>150) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvalueo=(outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpinl); Διάβασμα τιμής Υδρογόνου από αναλογική θύρα outputvaluel = map(sensorvaluel, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvaluel>l50) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περίπτωση που έχουμε διαταραχή στο σύστημ για τον αισθητήρα Υγραερίου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high);

30 digitalwrite(backlight,high); Εvεργοποίηση:Φώς οθόvης,αvεμιστήρας,κόρvα } else { dίgitalwrite(korna,low); digitalwrite(cooler,low); Άπεvεργοποίησή τους } if (outputvalue1>90), ε διαταραχή στο σύστημα Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περι 'πτωση που εχουμ νια τον αισθητήρα Υδρογόνου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digitalwrite(backlight,high); Ενεργοποίηση :Φώς οθόνη ς,α νεμιστή ρας, Κόρνα } Serial.print( 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t Lpg = 11 ); SeriaΙ.println(outputValueO); Εμφ ανηση αποτελεσμάτων Υδρογονου. & γ γρ αερίου στην 0 0 lcd.begin(l6,2); Ορίζει το μέγεθος της οθόνης lcd.clear(); iηv Καθαρίζει,. lcd.setcursor(o, Ο), ηv τοnοθετεί στο (Ο.Ο) lcd.print('8lpg= Εκτuττω. vει την τταρενθεση lcd.setcursor(o 1),.,, ηv τοnοθετεί στο (0.1) 1 td.print("hvdrogen= Εκτuττ ωvει την παρένθεση lcd.setcursor(lo Ο),.,, ηv τοττοθετεί στο (10.Ο) ppm 1'); ppm 1'); 'vη του Υπολογιστή 8

31 ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η κατασκευή τροφοδοτείται με μπαταρία 12Volt/DC οποία συνδέεται με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα s Volt. Από την μπαταρία τροφοδοτείται απευθείας μόνο η γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου. (Η γείωση του επεξεργαστή με την γείωση του LM7805 και της μπαταρίας είναι βραχυκυκλωμένες). Από τις εξόδους του LM7805 τροφοδοτείται ο επεξεργαστής ο οποίος τίθεται σε λειτουργία, και οι αισθητήρες υγραερίου και υδρογόνου. bταν τεθεί ο επεξεργαστής και οι αισθητήρες σε λειτουργία πρέπει να περάσουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά ώστε οι τιμές να σταθεροποιηθούν λόγω του ότι οι αισθητήρες πρέπει να φτάσουν σε κ ατ άλλ ηλη θερμοκρασία. Αφού οι τιμές σταθεροποιηθούν όπως θα μας δείχνει και η οθόνη εισάγουμε από την φιάλη υγραερίου αέριο.μόλις οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά επίπεδα τότε λειτουργεί η σειρήνα και ενεργοποιείται και 0 ανεμιστήρας. Η σειρήνα και ο ανεμιστήρας θα είναι ενεργοποιημένοι για όσο χρονικό διάστημα οι τιμές είναι πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα. Μόλις πέσουν στα επιτρεπτά όρια αμέσως σταματάνε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε περίπτωση ενεργοποίησης της γεννήτριας υδρογόνου. Αν ενεργοποιηθούν και οι 2 αισθητήρες ταυτόχρονα το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά. Οτ Ροπος ενεργοποίησης της σειρήνας και του ανεμιστηρα ειναι ο εξής: ~ειpήνα~το ένα άκρο της είναι συνδεδεμένο με την γείωση και το άλλ... Γ 0 ειναι συνδεδεμεένο με το ΡΙΝ 8 του επεξεργαστη. ια οση ΧΡονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 8 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και η σειρήνα είναι ενεργοποιημένη. Αvεμ ιστηρας~ο Ανεμιστήρας δεν τροφοδοτειται απευ θ ειας απο τον εnεξεργαστή αλλά από ένα ενδιάμεσο κύκλωμα (Relay). Το Rel ay ειναι συνδεδεμένο με τάση 12 Volt απευ θ ειας απο την 32

32 lcd.print( outputvalueo); Εκτυπώνει την τιμή Υγραερίου lcd.setcursor(l0,1); Την τοποθετεί στο (10.1) lcd.print(outputvaluel); Εκτυπώνει την τιμή Υδρογόνου Εμφάνηση αποτελεσμάτων Υδρογόνου & Υγραερίου στην οθόνη LCD delaγ(soo); Περίοδος Δειγματολειψίας :0.5 second } Κλείσιμο βρόγχου. Τερματισμός Προγράμματος.

33 μπαταρία ο ακροδέκτης εντολής για ενεργοποίηση του Relay είναι συνδεδεμένος με το ΡΙΝ 9 του έπεξεργαστή. Για όση χρονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 9 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και το Relay είναι είναι ενεργοποιημένο μιας και η τάση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου Relay είναι 5 Volt.'Οταν ενεργοποιείται το Relay η έξοδος (ΝΟ) βρίσκεται υπό τάση 12 Volt η οποία είναι συνδεδεμένη με το +του ανεμιστήρα και το -του είναι γειωμένο.τότε ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Μόλις το ΡΙΝ 9 σταματήσει να τροφοδοτεί το Relay τότε σταματάει να λειτουργεί το Relay και ως συνέπεια σταματάει να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας. Τον επεξεργαστή μπορούμε να τον συνδέσουμε και με τον υπολογιστή έτσι ώστε εκτός από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην LCD οθόνη, να εμφανίζονται και στην οθόνη του υπολογιστή.

34 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ΜfΔΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Έvα σύστη, ' λλ' μα ανιχνευσης Υγραερίου θα μπορουσε να ειχε πο ες εφαρμογές στην αγορά. Τα Περισσότερα εστιατόρια χρησιμοποιούν πλέον για λόγους οικονομίας συσκευές υ,,,,, γραεριου στις κουζίνες τους και θα ηταν απαραιτητο ενα ~~~, ' ανιχνευσης κάποιας διαρροής, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομέ,, νων οσο και για την ασφάλεια της εγκαταστασης. Επίσης λ,, u, π εον οι περισσότεροι χώροι πλέον θερμαίνονται με σομπες ΥΡαεριοu κ 0, αι α πρέπει να υπάρχει έλεγχος τυχών διαρροων τους.

35 ' j. Τα αυτοκίνητα επίσης.πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υγραέριο:ενα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. - για τους ίδιους τους επιβάτες ' ~ιο..-= οφ.'.οv ~(,J O"'tO το οο~ ; PGJ ' ' 1 ' 1 Λέβητες Υγραερίου που πλέον υπάρχουν στην αγορά και αυξάνεται η, χρήση τους θα πρέπει να έχουν μέσα στο Λεβητοστάσιο κάποιον ανιχνευτη.

36 Ένα σύστημα ανίχνευσης Υδρογόνου θα μπορούσε να είχε πολλές εφαρμογές στην αγορά. Στα αυτοκίνητα. Πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υποβοήθηση υδρογόνου.ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υδρογόνου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για για τους ίδιους τους επιβάτες αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. ΗΗΟ Gas -ΗΗ Ο Gas -..., HHC ' Water Air lntake Manifold ΗΗΟ System Schematics Σε σκάφη αναψυχής. Αν και ακόμα δεν είναι διαδεδομένο και οι περισσότερες δοκιμές βρίσκονται σε Project δοκιμαστικά ήδη κάποιοι εξωλέμβιοι κινητήρες χρησιμοποιούν ως βελτιστοποίηση καυσίμου γεννήτριες παραγωγής υδρογόνου.επειδή οι δεξαμενές καυσίμου σε σκάφη αναψυχής είναι πολύ μεγάλες και η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτο υγρό μια τυχόν διαρροή υδρογόνου θα μπορούσε μαζί με τις αναθυμιάσεις της βενζίνης να δημιουργήσει ένα πολύ εύφλεκτο αέριο και ένας αυτοματισμός ανίχνευσης διαρροής υδρογόνου θα ήταν απαραίτητος νια να προληφθούν τυχόν άσχημες καταστάσεις.

37 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ξοuν πολλές Στο παραπάνω σύστημα θα μπορουσαν να uπαρ τροποποιήσεις., αλλά και Το σύστημα θα μπορούσε να έχει περισσότερες εισοδοuς περισσότερες εξόδους. Οι έξοδοι θα μπορούσαν να ήταν: Άνοιγμα λυχνιών κινδύνου Αυτόματο άνοιγμα θυρών εξόδου εκτάκτου ανάγκης,,,, γλώσσα Ηχητικη ειδοποιηση που να λειτουργει μιλωντας την, νουμε., η ωρα ε" χωρας οπου να αναφέρει ανά 15 δευτερόλεπτα ποσ, διαρροή και τις τιμές της ώστε να αποφεύγεται ο πανικος '(ης

38 Οι είσο δοι θ α μπορο ύ σαν να ήταν: Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας Αισθητήρας Θερμοκρασίας

39 Αισθητήρας Καπνού Αισθητήρας ανίχνευσης μαγνητικής ακτινοβολίας

40 Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης

41 Ανιχνευτής Φλόγας (Flame Detection) Γενικά ο επεξεργαστής Arduino μπορεί να δεχθεί τεράστια γκάμα αισθητήρων ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η δυνατότητες παραλλαγής της κατασκευής είναι απεριόριστες μιας και για τα περισσότερα ερεθίσματα υπάρχει ο κατάλληλος αισθητήρας.

42 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Το επίσημο link της Arduino 2. Αγορά Επεξεργαστή & Αισθητήρων / 3. Ιδέα για τρόπο κατασκευής Γεννήτριας Υδρογόνου 19.html 4. Τρόπος λειτουργείας Relay 5. Αισθητήρες τροποποίησης προγράμματος / s/ arduino+se nsor?gclid=ckq -6a2WrrMCFczHtAodHCOAVQ&page= l 6. Ιδέες προγραμματισμού Arduino http :// hackn mod. com/hack/t o p-40-a rd u ί no-pro jects-of-the-we b/ 7. Αγορά ξύλων Rampote Και κομματιών Pleχiglass 8. Συνδεσμολογία LM7508 u/ sega/7805.htm 9. Σύνδεση οθόνης LCD με τον Arduino roller.com/wiring.html 10.Την αγορά του Relay 11.Τα καλώδια ενώσεων / 12.Την αγορά του ανεμιστήρα 13.Την αγορά της σειρήνας 14.Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ6 /www.ebay. com/itm/ MQ-6-LPG-Ga s-sensor-module-for-arduino-and-mcus / Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ8 / itm/ MQ-8-LPG-Gas-Se nsor-module-for-ardui no-and-m CUs /

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ) Με την υποστήριξη των Έκδοση 0.9 Σπηλιόπουλος Αναστάσιος Φωτόπουλος Βασίλης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Νοέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣ: 500063 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Project 5: Συνθέτοντας μουσική

Project 5: Συνθέτοντας μουσική Project 5: Συνθέτοντας μουσική Επίπεδο: Μέτριο Κατηγορία: Προγραμματισμός Σύντομη Περιγραφή: Πράγματι το Arduino είναι ικανό να παίξει μουσική! Το μόνο επιπλέον εξάρτημα που απαιτείται είναι Buzzer ή πιεζοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 24-4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1οΑ ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - 6ο Σ.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

CLA-VAL. Σειρά e-line. Version 2.0 C

CLA-VAL. Σειρά e-line. Version 2.0 C CLA-VAL Σειρά e-line Version 2.0 C e-flowmeter e-log-33 e-smart/l1 e-smart/l11 Διαθέσιμο το 2014 Μετρητής Data Logger Πίεσης και Παροχής για Σωληνοειδή για Σωληνοειδή Μεταφερόμενο αισθητήριο IP68 Δεν απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 Η γεννήτριες της σειράς DSPA-8 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προέρχεται από καύση εύφλεκτων υγρών (βενζίνη, έλαια, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα