Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασια. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση»"

Transcript

1 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασια Θέμα: «Σύστημα αυτομάτου ελέγχου δύο εισόδων κλειστού βρόγχου με ανάδραση» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Β ΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ ΤΕ' ηε ιρα\α 2

3 Περίληψη Πτυχιακής Άσκησης: Στην πτυχιακή άσκηση που παρουσιάζω σχεδιάζω σύστημα με 2 εισόδους οι οποίες- Βάση των τιμών που θα μου δίνουν -θα έχουν τις ανάλογες εξόδους. Το σύστημα αυτό θα μετράει τις τιμές των επιπέδων Υδρογόνου και Υγραερίου που Βρίσκονται σε έναν κλειστό χώρο και αν αυτές υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια, θα ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός, όπως επίσης και οι εξαερισμοί του χώρου. Οι είσοδοι του συστήματος θα είναι οι τιμές του Υδρογόνου και Υγραερίου ενώ οι έξοδοί του θα είναι ο ηχητικός συναγερμός και η ενεργοποίηση των εξαερισμών του χώρου. Οι έξοδοι θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όπως επίσης θα εμφανίζονται και σε οθόνη LCD. Η οθόνη LCD θα δείχνει τις τιμές των αερίων. Το φώς της οθόνης θα μπορεί να αυξομειώνεται μέσα από ένα ποτενσιόμετρο. Οι επιθυμητές τιμές των αερίων θα είναι οι τιμές που έχουν αυτά σε καθαρό αέρα. 3

4 lo ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Ο επεξεργαστής που έχει χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εργασία είναι ο ARDUINO UNO. ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος με όλες τις εισόδους και τις εξόδους, σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: ΒΙ ΒΛ ΙΟ ΘΗΚΙ-i ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 4

5 Ψηφιακές Θύρες: LCD Pin 37 LCD Pin 47 LCD Pin 57 LCD Pin Σειρίνα 97Είσοδος Εντολής Relay 107 LCD Pin 117 LCD Pin 127 LCD Pin 137 LCD Ρίn (Συνδεδεμένο εν σειρά με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης). Αναλογικές Θύρες: ΑΟ7Με αισθητήρα Υγραερίου (MQ 6) Α17Με αισθητήρα Υδρογόνου (MQ8) Α27-- Α37-- Α47-- Α57-- Η Γείωση (GND) του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένη με την γείωση της εξωτερικής τροφοδοσίας. Τα SVolt του Επεξεργαστή είναι βραχυκυκλωμένα με τα SVolt της εξωτερικής τροφοδοσίας. 5

6 2. Οθόνη (LCD) η οποία είναι συνδεδεμένη με τάση τροφοδοσίας από τον μικροεπεξεργαστή και επίσης είναι συνδεδεμένη με τον μικροεπεξεργαστή με συγκεκριμένο τρόπο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. LCD in Connectto 1 (VSS) GND Arduino pin" 2 (VDD) + 5ν Arduino pin 3 (contrast) Resistor to GND ArdUino pin 4RS ArdUino pin 12 5R/W Arduino pin 11 6 Enable ArdUino pin 1 ο 7 Νο connection 8 Νο connection 9 Νο connection 1 ο Νο connection 11 Data 4 Arduino pln 5 12 Data 5 Arduino pin 4 13 Data 6 Arduino pin 3 14 Data 7 Arduino pin 2 15 Back/ight + Resistor to Arduino pin Backlight GND GND Arduino pin* 6

7 3. Ποτενσιόμετρο που είναι συνδεδεμένο με την οθόνη (LCD) και με τάση τροφοδοσίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: Motor Potentiometer 7

8 4.,Αισθ η τ ή p G Υγ ρ 6 pίou (GAS SENSOR Mq 6) ο αισθητήρας Υγραερίου είvαι συvδεδεμέvος με τάση τροφοδοσιας 5 Vo lt. Επ ίσ η ς ε ίν α ι σ υνδ ε δ ε μ ένο ς με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρν ε ι τιμές από 10ΚΩ μέχρι 60ΚΩ. Η έ ξοδος του αισθη τήρα η οποία συνδ έεται μ ε την αναλο γική θ ύρ α του επεξεργαστή ~ ΑΟ. 8

9 TECHNICAL DATA (GAS SENSOR MQ-6): HANWEI SENSORS MQ.6 TECHNICAL DATA MQ.6 GAS SENSOR FEATURES H ίgh sensί tiνi t y to LPG, ί so-butane, propane Small sensitί\' ίty ιο alcoh oί, smoke. Fast response. Stable and long lίfe Sίrφ l e drί νe cί rcuit APPUCATION They are ιι.sed in gas leakage detl.'ctίng ιη uipments ί n family and ίndu.~ιιγ, are suitable for detoctίng of LPG, iso-butane, propane, LNG, a\'oί d the noise of alcohol and cooking funies and cigarette smoke. SPECIFICAΠONS Α. Standard work co ndίι i on S}mbol Paramctcr namc: Tcchn i cι l condition Rmwts Vc Circuit \'Oltagt 5V:t0.J ACORDC VH Hcating \'oltagt 5V±O.I ACOR DC Ρι Load rcsistancc 20ΚΩ Rι! Hcatcr rrsistance 33 Ω ±5t; 9 Ιωοο!Τmι ΡΗ Hcating αxιsumρlion lcωhan 750mw Β Enνironmenι condί t ion S)mbol Paramcιer namc Tcchnical condi ι ion Rcmaώ Tao UsingTcm.JO'C-SO'C Ta<i Sιorage Tcm -20'C-70'C RH Rclatcd hunύdity Ι ι:s.~ than 9~1. Rh ~ Oxygcn conccnlralioo 2 1 1~standard condition~)x)-gcn minimum νaluc is cooccn traι i on can affcct scll.'i ί tiνit\' 0\tr 2%... en.ς ι t t \'l ly c rac t erιs ι c cs " ' ha S}mbol Paramcter namc: Tcc hn ίca l paramctcr Rcmaris Rs Scll.'iίng Rcsistancc Ι ΟΚΩ-όΟΚΩ lkιι:cting cooccntraι ioo ο (IOOOppml Concc n tratί on slopc ratc ~ oom LΡ(ί) Stιndaιd 'fcmp:20'c 2'C \lc:5v±o.i dcιι:cting Humidity: 65%f5t/p \lh: 5 V:Ο. Ι cmdίι i on p,,. ι..., 1 ι ί.,,,. /'\,,,.. ' 4 hιv ιr (IOOO~m L )'(ι ) scqίt! 20U. Ι OOO)pρm LPCi, ί~o-buta~ propaηe, LNG

10 10 0 Sι.r11.'1 ur r anil ιχιrι fι b'uι1ιιίι)~ uf~~ p ~ d ~~1tn ;)j ~1& 1 ((41oJi e:υiaιjon Α -- b~ ~~ιl by mισ 0 υ AUOJ JJtrιίmk 1ιk lln Ι>ίοχ ι dι! (Sιί)2) it!ιιιili\'t! byl'i', me~~lng el«~ ;ιmj tdιe are ΙL\td i ιlb a truil Dlildι: b) p /.wίι: inιl ~L;WL'\\i ~cl DC\.. 1 /ιj OOalt-'7 pin icld nfl'\.'!ιφ}' \Ιι ' ί:rι L~ fc!r ώ uf' ~Ιιi ~ Ι! ι'ύιφ)nι'jι/.i. l be ιonvrl up.>d ΜQ.6 Ιιaη~ 6 Jln,4 of,jbem are ιl lb fι11.iι ilgnak, and ύι.ιια 2 are ιιιι;t r~ pmν ιαιj!!.!ιtr.iιins ι:ιιπcιιι. Ι:ΞΙΙ!ι11k pιτanriι.τ measllι'jl)t!n J c lrι11.ϊ ι i~ ~t.ίw n a.ιι ~ ig.1 Ε. Sαι~ίt ίν iι y chanι.c tcr~tic curνc 11 ι. ι σ.1 fis1 ~ lt l\ 1 iιyt~ αf ι!ιe MQ.6 α..._ 11 6_ - "... ~ ~... ~... ~ k ~ -4k_ ~... r--.. ~... n~ ~ ~ - ' - -+-ιlc ΙΩ -ό- CΙΜ... co -+-ιι aιllιl -+- &ιr ~ ι 1111 ' -... t.. _,~ ~ t'1 "-... ""~~ 11 1Dllll Hg.3 b. s~~ ιbe ιyplι-ι/ :ιι>m.ί ι ι,1 1 )' 1cbar.1ι'Utli1ki 000' tlr MQ.6 for in mιl μ~. in ι lιeir: Teιqx: ~τ:,.ηυιιιϋίιμ~, " Ο:ι ί\ά.'«irιtiαιι 21~ RL ~ku R.o: lδlsil' reιίst.ιιια l ljooppaιcι l.pg in ιhe dea11 ιir. Rι :lδlsil' ιrιίιtιιιω ΥιιίΟΙΙ!i 11111α 0Ιιwι ίιιιu ri. pii. ~ ι l ':' "- -- ~ ι! :! - ~ - = - ~.... u Μ 2fl, Μ ι -+- ι~~ 1 ~15 fίg.4 Ιs ~ Ιιιwι ~ ~ typlta! dι!ρeιιιlι'nι: όf ιιιι.! ΜQ.6 1 ύιι ttinpί'r.ι.1ur ~ and blilάldi.t)'. Ro: se111α r ιsiιhll"t ιt Ι αt'ιnιπ oflpg in ιί' H%RH IJlld 10 ~Ρ. Rl: Sιιtυ' resiιllb:e 111 Ι~ cι/ί.ρc.1 in ιir DI dillmnl ~ ΠlflCl'DbllfS DDliΊwmΩt ί CJ. SENSITVIJY ADJUSTMENT Re~ lsim.-t \t lue uf MQ.b is d l ltereήtt ιο \'i nοιι~ klnιh a ιι! ''anous eoocι!tilralίc:ιιι i8jill~. Su, \\thι"ι'ι UΙ:lήg ιhb ~ί'jιι~. 11e11Si ιίνί1)' adjuι:tιήe:jll ίi \-ery l'.'<'ei.~ary. "t reί'ommmd ιlιat )'Ου dlllbraro lhe dι1ι!d.(ιι Ι'eι Ι (ΚΗ}ppιή οω'g eooteήll'jtί αn ι ή a ί rand ι&! ralue of Load tl"!ι ί3ι.; ιι.-e ( R ι} abαuι 1UK Q( Ι ΟΧ Q ι.u~?κ ρ ). W'!Mo't'J alcur.ιtι>.i}' ΠM.'fWlring, Ι~ pru~τ.alarm pοίnι feι Ιhe ~ dtta1cι ~hwld be dι"ι~ afier i::~1d ιιrl ng ~ ιenφι>r.uure and hωrιldji) ίn'ouelk'e.

11 D. Strucyure and configuratlo~ basic J001Sιιring ckcuit 1 ίιi!.11~ 5 1 Elrctnk λu J Elrclnk Ιiιιι Ρι 4 llωlιrcι:i l Α or 1 ναιt Rι Η Fig.1 Coofiguntil Β

12 5. Αισθητήρας Υδρογόνου (HYDROGEN SENSOR MQ-8) Ο αισθητηρας Υδρογόνου είναι συνδεδεμένος με τάση τροφοδοσίας 5 Volt. Επίσης είναι συνδεδεμένος με μεταβλητή αντίσταση η οποία παίρνει τιμές από 10ΚΩ Μέχρι 60ΚΩ. Η έξοδος του αισθητήρα η οποία συνδέεται με την αναλογική θύρα του επεξεργαστή ~ Al. ΤΕΙ Β Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 12

13 TECHNICAL DATA {GAS SENSOR MQ-8) : TECHNICAL. DAT A MQ-8 GA.S SENSOR FEA'ΠIRES ιiijsh "'-""" iι;, ; ι:) ι u H)"<irul!"n41i.,,I Snι oij ι ;;;eπ.~ iι ί ~ iι )"4ι1 a lc<>bιιlι. 'Ll'G.<."<M.1k.ing fwn.:: ~ SιabJc aτιd l ύιιq; lif.t: APPLICAT ION l be) ιirre WΙ&'d uι ρ l&';ιklίgi: d &'k'cllng "'!lliptt)l'n Ι ;ι ' " Ι~ mί ιy amj i ηιιlω.. 1Γ.y, a n: "uί t:ιιb l " Ι "ι>ιr ιj..'1.ό::'1.ing o f ti yιirυgom ( Η ~). :ι.υύld ι he... ~ υr ui cυ'hu L Ιίnιl.::ιx'lki ns rυmι:,.. L!t'(l.C O. 8~EC I FICATIΘNS Α. Sιanιii.rιJ ν.οd L"Undί l iύlι S-hol ~t«nιι n ιc.,,.c Circuil...ι ~- \ 'u ~ι..ι ;,..., ι...- l'l ιαωι""'"'ι-ι.τ ιι.. 'Ρ., ~bι., :c.- ίιw ΙΧΩS<ΙΙΠ"Ι Ϊι<w> Tedιniαι l cmdίtίon j V:U.I j \Ι'±(L Ι ΙΟΚ f.ι J. ι± ~ ΙΙe..; ιhιnsooni~' lb:nwb ι.eοιιοc ΛL"OR 0C tι:οιιm. iδπ a: h ιιiω l oondi tiιιn k. ι Rd.ιted hunoidl'i 0 :1 Οχ:ηιm con.,._,..ion C. S...Τιtο ίι ί'\ 1 ί1ν...-bar-"clα ί""1.ίιc Swnhol IPMD~α-1Uι11'11C' ~. ~i n s R~UDΩC."Je" u, ( IOf~ C""""'11rMion s l oρc: ΠIC ~~.. S ι an.iu:d Tcmρc:lt>'C ± 2'C ιllιι: ι ettί n s IH umidi Ι ) : 11,~ cιwdi ι Ol'I Preh<>ιt time ~"' r 24haυr ' ι.,., ι ha n ~~ Rh :l l%(~ oondi tiιιn l!l-rx)l!!'r ι'οιιιcc'ωιnιtίιοκι Cat'I.ιδ:α ~ti.... Vc~V,;,0. 1. Ί.'h : ~"',ώ. ι Τ echn icιli ρι...,r ι οι.:.σ. ι.οκ Q ,.~ ~) ~i1'.ιι mίwimum ~-. ι ι.ι c i' (t\lleγ.:2%. iimn.d< 2 Dιe ι ea> π s _,.,...,.. i οιι scqoe: 100..LOOOOpf'no H~ ~en(h:) -

14 Sι.r11.1 ιat and oorι fιguraώa of MQ-11 μs ~ ίs ibowa u Hg, 1 (ι'ooflguraιlιm Α c1r 6~ imiύr ~d tiy mkro AU<)! ~mmlc tubι!, 'rm Ι>ίcn ιdι! ~.Sιί)2) tόl!ηιdιί\-t byt!r, ιtιeθill'/rιs el«ιruι:lt :υιd hbaωr bn Ι~ίd 1dύ a tn!il madc b) pla.wι: aιιl. :1ιainlb1 sιerl Dί1. 1'/r b&lrer ι:rύl ίdd arι-niaη " ι:rι CύllldJιlιaι. ι(w "'όd. uf ~ί ιί ν~ ι~/$. Ί ht tnνl!j -d MQ.M Μ\ ' ι! b pn,.ο ofιbtrn are l&'d Ιύ (ι'ιdι ~ίgnak aι.j. ΟΟια 2 are uιtd ri:r pnn ίdjng Ιιιsι ιi ιιg ι: ID'reιd. 1: k ι1rk pι.radιml>r ιtιeθiι.remι!ιι Ι clrcuiι ίi sbown Μ 1'4;.1 Ε. Scnsίtίνiry chιιrιc tαiςtic cunιc 1Η Ll'C 0.1 -M-CI ι ό--clt ι lr 1Η 1111 ~ ~ ιε ~ Ι' ~ ~Ϊ'\,... 1 ιιaσ ίg. 3 ί.ηfιι)\\'s ιj.e Ιypίι.'3 / ~ιlvίι)' tbir.ιι..'lι'liflki ύf ιhe MQ.M for sι!\1mj ~lics.. ι ίι~ tlιcir : Τ cιqx ~~, Ήwιιiiil):.,~,.. ο.ι WΙι.."ΩΙΙΤιtίαα 21% ΙRL.,Ι!)ΗΙ R.o: ιι ιιιι.ν ι:ιsί11jιιια ΩΙ Ι~ lli in νν cbn ιιi r. Rs:ισιwωi~ιι ΥιιίΟΙΙΙi αιιιrnm αιu ιi pi!i. s,t ~ c.., 1 - : : ι.: ".: ; "-: ,. 11,.. :ιι... uwι ι 41 '51 Hg.4 ί ~ rdιι:μ dιe Ι)p cal ~ι>dci! of ιhe MQ-11 ύιi leq'lί'tilllw'e atιd bumidίι)'. R'I!: ιι ιιιι.ν rcs~ιιι IOO!p al f'1inιir lll :U1Wt lllld 21) ltp. too!pdh:in air ~ ιiflemlι 1ttφcιn:lιrι lllld lunidίtiιs. IU: ΙtΙΙWresW.wιι..η ι SENSITVΠY ADJUSTMENT Ιtc~ίs~-e \111.ue oj' MQ.K ' dίtfeιencι! 10 \'Αή(ΙU~ kj ιlik ιι:/ νaήο'u.~ tίlocmtraώn gas~. ~ \\ ' hι.>n ltlllίg dil~ ι~tmιi. stniί ιlνίι}' adjιιstn'icdι ίi \"er)',.,,'<.'ι':i.~ry. \\'!! reoonuil'ild ιbat }'00 ι::alί'braro ιιιι! d ι!! cωr fιπ Ι ΟΟΟpριΙ.'Ι Η : c.ιmι.'ι-'n!raιί ο ιι Ιπ aίr.anιt ΙΙSΙe \'Α I ΙΙΙ! i>i' Uιad resl~taήc~ ( Rι) a'bαιιt 1 Ο fκ () (S:Κ Q Ιό 33 fκ Q ). w ι Cur.ιtι.>ly mr.ιsu~ ιhe prφ.'i' a lιutil po lnι ιι. ιhc sa~ dι!tιoetίt shotιld bι! ddmnίnl!d afl..v c~1 d ι'l11ίm. 'lb! Ιι!ιiφerJΙιrre and bιιn'ιίdί,t)' ίn!juenι.'e. 14

15 6. Γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου: Δομή Γεννήτριας: Αποτελείται από την δεξαμενή η οποία είναι από μέταλλο, μη αγώγιμο, από το ηλεκτρικό ρεύμα και από 2 ηλεκτρόδια τα οποία σε κανένα σημείο τους δεν βρίσκονται σε επαφή.(η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη με τάση 12Volt και με διακόπτη απομόνωσής της). Αρχή λειτουργείας γεννήτριας Υδρογόνου Το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων του υδρογόνου να γίνεται με ομογενή τρόπο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερώθηκαν μεταφέρονται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την κάθοδο δημιουργώντας ηλεκτρισμό, αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για αυτό το λόγο άνοδος και καταλύτης διαλέγονται αγώγιμα υλικά. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου (στην ουσία αναφερόμαστε σε μεμονωμένα πρωτόνια) διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνο το οποίο τροφοδοτεί την κάθοδο, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο, και παράγεται νερό. Όπως και πριν, την ομογενή διάχυση του οξυγόνου στον καταλύτη εξασφαλίζει η κατασκευή του ηλεκτροδίου. Ο καταλύτης αναλαμβάνει την επιτάχυνση της δημιουργίας του νερού από τα συστατικά του. Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν -εκτός των μορίων του οξυγόνου και των ιόντων του υδρογόνου- τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας. ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Καταλύτης ονομάζεται η χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

16 Η αλλαγή ταχύτητας χημικής αντίδρασης με χρησιμοποίηση καταλύτη ονομάζεται χημική κατάλυση. Επίσης η ουσία που μπορεί να βελτιώσει ένα καταλύτη ονομάζεται Προωθητής καταλύτου ή προωθητής καταλύτης. (Στην συγγεκριμέvη κατασκευή για καταλύτης έχει χρησιμοποιηθεί μαγειρική σόδα). Reaktio11sko0Idi11ate ΑΒ + Κ

17 7. Ανεμιστήρας (Cooler) 12Volt: Είναι στερεωμένος στο PLEXIGLAS και επίσης είναι συνδεδεμένος με Relay στην κατάσταση Normal Open (ΝΟ). Ο ανεμιστήρας βρίσκεται ακριβώς πάνω από την γεννήτρια παραγωγής υδρογόνου, έτσι ώστε μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει την είσοδο αερίου Υδρογόνου ή Υγραερίου να έχει άμεση επαναφορά στις κανονικές λειτουργίες του συστήματος.

18 8. Relay με τάση ενεργοποίησης 5 Volt: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί υπό τάση 12Volt και η έξοδος του επεξεργαστή δίνει τάση SVolt. 18

19 Γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται Relay με τάση ενεργοποίησης SVolt. Είναι συνδεδεμένος με τον Ανεμιστήρα στην θέση (ΝΟ) Normal Open.

20 9. Σειρήνα: Βρίσκεται έξω από το σύστημα και της οποίας ο ένας ακροδέκτης είναι γειωμένος και ο άλλος είναι συνδεδεμένος στον μικροεπεξεργαστή (Pin 8). 20

21 10. Σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις συσκευές που απαιτούν τάση τροφοδοσίας το οποίο στην αρχή του είναι συνδεδεμένο με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα 5 Volt και είναι συνδεδεμένο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: ΤΟ-220 GND 1. lnput 1 2. GND 3. Output Το LM7805 είναι συνδεδεμένο με ψύκτρα για να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να του προκαλέσουν βλάβη.

22

23 Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας: 11. Η οποία είναι 12Volt/3 Ampere μπαταρία

24 Φιαλύδιο Υγραερίου: 12.

25 Πληροφορίες σχετικά με την δομή της κατασκευής: 'φαvο Ο σκελετός της είναι δομημένος από ξύλο ΡΑΜΠΟΤΕ και δια ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ. Ε,,, κλειστό χωρ ιναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αναπαριστα εναν ο οποίος να μπορεί να παρέχει ευκολία χειρισμών στον,, ορατατα προγραμματιστή-δημιουργό, επίσης να μπορούν να ειναι, το,, ζ υν το ιδιο ερεθισματα που του δίνουμε εμείς για το πώς επηρεα 0, 0 σύστημα. Τα τοιχώματα από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις., \J Παρατηρούμε επίσης μία οπή στο πίσω μέρος του συστήματος ono εισέρχεται ένας σωλήνας,από τον οποίο γίνεται η εισαγωγή αερίου υγραερίου.

26 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κώδικας προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int backlight = 13; int korna = 8; int cooler = 9; const int analoglnpino = ΑΟ;. const int analoglnpin1 = Α1; int sensorvalueo = Ο; int outputvalueo = Ο; int sensorvalue1 = Ο; int outputvalue1 = Ο; void setup() { Serial.begin(9600); PinMode(backlight, OUTPUT); PinMode(korna,OUTPUT); PinMode( cooler,output); } Void Ιοοp() { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 25 5 ); outputvalueo = map( outputvalue0,0,255,255,0); if (outputvalue0>150) { outputvalueo={outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpin1); outputvaluel = map{sensorvalue1, Ο, 1023, Ο, 255); 26

27 utputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); if (outputvalue1>150) { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digita IWrite( backlight, Η IG Η); } else { digitalwrite(korna,low); digitalwrite( cooιer,low); } if (outputvaιue1>90) { digitaιwrite(korna,high); digitaιwrite(cooιer,high); digitaιwrite(backlight,high); } Serial.print{ 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t lpg = 11 ); Serial.println( outputvalueo); lcd.begin(16,2); ιcd.clear(); lcd.setcursor(o,o); lcd.print( 1 ΊPG= ppm 11 ); lcd.setcursor(0,1); lcd.print( 1 ΉYDROGEN= ppm 11 ); lcd.setcursor(lo,o);

28 lcd.print(outputvalueo); lcd.setcursor(lo,l); lcd.print(outputvaluel); delay(soo); } Επεξήγηση κώδικα προγράμματος: #include <LiquidCrystal.h> Εισαγωγή της βιβλιοθήκης σχετική με την οθόνη LCD. LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); Ποιά Pin ενεργοποιούνται και αντιστιχίζονται με τον ARDUINO. int backlight = 13; int korna = 8, int cooler = g., const int analoglnpino = ΑΟ; const int analoglnpinl = Al; int sensorvalueo = Ο;. int 0 utputvalueo = ο,. nt sensorvaluel = ο, nt outputvaluel =ο Δ η ' λ ωση μεταβλητών/χαρακτήρων ',Αντιστίχησή τους με τα κατ άλλα η Pin και αpχικοποίησή τους. " 0 id setup() Βρόγχ. ίσοδοι ή έξοδοι { ος Αρχικοποίησης Εντολών και ορισμος τους ως ε Se rιaι.begin(9600); Α.:~ικοποίηση οθόνης LCD nrνιode(backlight nrνιode(korna,output); OUTPUT) p ' '

29 pinmode(cooler,output); ρισμός Pin 13/8/9 ως έξοδοι (output) Κλείσιμο βρόγχου. void loop() Κεντρικός Βρόγχος προγράμματος { sensorvalueo = analogread(analoglnpino); Διάβασμα τιμής Υγραερίου από αναλογική θύρα outputvalueo = map(sensorvalueo, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvalueo = map(outputvalue0,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvalue0>150) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvalueo=(outputvalue0-150); } sensorvaluel = analogread(analoglnpinl); Διάβασμα τιμής Υδρογόνου από αναλογική θύρα outputvaluel = map(sensorvaluel, Ο, 1023, Ο, 255); Αλλαγή του εύρους τιμών που μπορεί να πάρει outputvaluel = map(outputvaluel,0,255,255,0); Αλλαγή από φθίνουσα σε αύξουσα μέτρηση if (outputvaluel>l50) Συνθήκη Για καλιμπράρισμα τιμής { outputvaluel=(outputvaluel-150); } if (outputvalue0>60) Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περίπτωση που έχουμε διαταραχή στο σύστημ για τον αισθητήρα Υγραερίου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high);

30 digitalwrite(backlight,high); Εvεργοποίηση:Φώς οθόvης,αvεμιστήρας,κόρvα } else { dίgitalwrite(korna,low); digitalwrite(cooler,low); Άπεvεργοποίησή τους } if (outputvalue1>90), ε διαταραχή στο σύστημα Συνθήκη απόκρησης προγράμματος σε περι 'πτωση που εχουμ νια τον αισθητήρα Υδρογόνου { digitalwrite(korna,high); digitalwrite(cooler,high); digitalwrite(backlight,high); Ενεργοποίηση :Φώς οθόνη ς,α νεμιστή ρας, Κόρνα } Serial.print( 11 \t Hydrogen = 11 ); Serial.println(outputValuel); Serial.print( 11 \t Lpg = 11 ); SeriaΙ.println(outputValueO); Εμφ ανηση αποτελεσμάτων Υδρογονου. & γ γρ αερίου στην 0 0 lcd.begin(l6,2); Ορίζει το μέγεθος της οθόνης lcd.clear(); iηv Καθαρίζει,. lcd.setcursor(o, Ο), ηv τοnοθετεί στο (Ο.Ο) lcd.print('8lpg= Εκτuττω. vει την τταρενθεση lcd.setcursor(o 1),.,, ηv τοnοθετεί στο (0.1) 1 td.print("hvdrogen= Εκτuττ ωvει την παρένθεση lcd.setcursor(lo Ο),.,, ηv τοττοθετεί στο (10.Ο) ppm 1'); ppm 1'); 'vη του Υπολογιστή 8

31 ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η κατασκευή τροφοδοτείται με μπαταρία 12Volt/DC οποία συνδέεται με ολοκληρωμένο κύκλωμα LM7805 το οποίο σταθεροποιεί την τάση στα s Volt. Από την μπαταρία τροφοδοτείται απευθείας μόνο η γεννήτρια παραγωγής Υδρογόνου. (Η γείωση του επεξεργαστή με την γείωση του LM7805 και της μπαταρίας είναι βραχυκυκλωμένες). Από τις εξόδους του LM7805 τροφοδοτείται ο επεξεργαστής ο οποίος τίθεται σε λειτουργία, και οι αισθητήρες υγραερίου και υδρογόνου. bταν τεθεί ο επεξεργαστής και οι αισθητήρες σε λειτουργία πρέπει να περάσουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά ώστε οι τιμές να σταθεροποιηθούν λόγω του ότι οι αισθητήρες πρέπει να φτάσουν σε κ ατ άλλ ηλη θερμοκρασία. Αφού οι τιμές σταθεροποιηθούν όπως θα μας δείχνει και η οθόνη εισάγουμε από την φιάλη υγραερίου αέριο.μόλις οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά επίπεδα τότε λειτουργεί η σειρήνα και ενεργοποιείται και 0 ανεμιστήρας. Η σειρήνα και ο ανεμιστήρας θα είναι ενεργοποιημένοι για όσο χρονικό διάστημα οι τιμές είναι πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα. Μόλις πέσουν στα επιτρεπτά όρια αμέσως σταματάνε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε περίπτωση ενεργοποίησης της γεννήτριας υδρογόνου. Αν ενεργοποιηθούν και οι 2 αισθητήρες ταυτόχρονα το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά. Οτ Ροπος ενεργοποίησης της σειρήνας και του ανεμιστηρα ειναι ο εξής: ~ειpήνα~το ένα άκρο της είναι συνδεδεμένο με την γείωση και το άλλ... Γ 0 ειναι συνδεδεμεένο με το ΡΙΝ 8 του επεξεργαστη. ια οση ΧΡονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 8 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και η σειρήνα είναι ενεργοποιημένη. Αvεμ ιστηρας~ο Ανεμιστήρας δεν τροφοδοτειται απευ θ ειας απο τον εnεξεργαστή αλλά από ένα ενδιάμεσο κύκλωμα (Relay). Το Rel ay ειναι συνδεδεμένο με τάση 12 Volt απευ θ ειας απο την 32

32 lcd.print( outputvalueo); Εκτυπώνει την τιμή Υγραερίου lcd.setcursor(l0,1); Την τοποθετεί στο (10.1) lcd.print(outputvaluel); Εκτυπώνει την τιμή Υδρογόνου Εμφάνηση αποτελεσμάτων Υδρογόνου & Υγραερίου στην οθόνη LCD delaγ(soo); Περίοδος Δειγματολειψίας :0.5 second } Κλείσιμο βρόγχου. Τερματισμός Προγράμματος.

33 μπαταρία ο ακροδέκτης εντολής για ενεργοποίηση του Relay είναι συνδεδεμένος με το ΡΙΝ 9 του έπεξεργαστή. Για όση χρονική διάρκεια οι τιμές υπερβούν τα επιθυμητά όρια τότε το ΡΙΝ 9 βρίσκεται υπό τάση 5 Volt οπότε και το Relay είναι είναι ενεργοποιημένο μιας και η τάση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου Relay είναι 5 Volt.'Οταν ενεργοποιείται το Relay η έξοδος (ΝΟ) βρίσκεται υπό τάση 12 Volt η οποία είναι συνδεδεμένη με το +του ανεμιστήρα και το -του είναι γειωμένο.τότε ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Μόλις το ΡΙΝ 9 σταματήσει να τροφοδοτεί το Relay τότε σταματάει να λειτουργεί το Relay και ως συνέπεια σταματάει να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας. Τον επεξεργαστή μπορούμε να τον συνδέσουμε και με τον υπολογιστή έτσι ώστε εκτός από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην LCD οθόνη, να εμφανίζονται και στην οθόνη του υπολογιστή.

34 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ΜfΔΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Έvα σύστη, ' λλ' μα ανιχνευσης Υγραερίου θα μπορουσε να ειχε πο ες εφαρμογές στην αγορά. Τα Περισσότερα εστιατόρια χρησιμοποιούν πλέον για λόγους οικονομίας συσκευές υ,,,,, γραεριου στις κουζίνες τους και θα ηταν απαραιτητο ενα ~~~, ' ανιχνευσης κάποιας διαρροής, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομέ,, νων οσο και για την ασφάλεια της εγκαταστασης. Επίσης λ,, u, π εον οι περισσότεροι χώροι πλέον θερμαίνονται με σομπες ΥΡαεριοu κ 0, αι α πρέπει να υπάρχει έλεγχος τυχών διαρροων τους.

35 ' j. Τα αυτοκίνητα επίσης.πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υγραέριο:ενα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. - για τους ίδιους τους επιβάτες ' ~ιο..-= οφ.'.οv ~(,J O"'tO το οο~ ; PGJ ' ' 1 ' 1 Λέβητες Υγραερίου που πλέον υπάρχουν στην αγορά και αυξάνεται η, χρήση τους θα πρέπει να έχουν μέσα στο Λεβητοστάσιο κάποιον ανιχνευτη.

36 Ένα σύστημα ανίχνευσης Υδρογόνου θα μπορούσε να είχε πολλές εφαρμογές στην αγορά. Στα αυτοκίνητα. Πλέον στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υποβοήθηση υδρογόνου.ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροών υδρογόνου είναι απαραίτητο τόσο για το όχημα όσο και για για τους ίδιους τους επιβάτες αλλά και αυτους που βρίσκονται κοντά σε αυτό. ΗΗΟ Gas -ΗΗ Ο Gas -..., HHC ' Water Air lntake Manifold ΗΗΟ System Schematics Σε σκάφη αναψυχής. Αν και ακόμα δεν είναι διαδεδομένο και οι περισσότερες δοκιμές βρίσκονται σε Project δοκιμαστικά ήδη κάποιοι εξωλέμβιοι κινητήρες χρησιμοποιούν ως βελτιστοποίηση καυσίμου γεννήτριες παραγωγής υδρογόνου.επειδή οι δεξαμενές καυσίμου σε σκάφη αναψυχής είναι πολύ μεγάλες και η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτο υγρό μια τυχόν διαρροή υδρογόνου θα μπορούσε μαζί με τις αναθυμιάσεις της βενζίνης να δημιουργήσει ένα πολύ εύφλεκτο αέριο και ένας αυτοματισμός ανίχνευσης διαρροής υδρογόνου θα ήταν απαραίτητος νια να προληφθούν τυχόν άσχημες καταστάσεις.

37 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ξοuν πολλές Στο παραπάνω σύστημα θα μπορουσαν να uπαρ τροποποιήσεις., αλλά και Το σύστημα θα μπορούσε να έχει περισσότερες εισοδοuς περισσότερες εξόδους. Οι έξοδοι θα μπορούσαν να ήταν: Άνοιγμα λυχνιών κινδύνου Αυτόματο άνοιγμα θυρών εξόδου εκτάκτου ανάγκης,,,, γλώσσα Ηχητικη ειδοποιηση που να λειτουργει μιλωντας την, νουμε., η ωρα ε" χωρας οπου να αναφέρει ανά 15 δευτερόλεπτα ποσ, διαρροή και τις τιμές της ώστε να αποφεύγεται ο πανικος '(ης

38 Οι είσο δοι θ α μπορο ύ σαν να ήταν: Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας Αισθητήρας Θερμοκρασίας

39 Αισθητήρας Καπνού Αισθητήρας ανίχνευσης μαγνητικής ακτινοβολίας

40 Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης

41 Ανιχνευτής Φλόγας (Flame Detection) Γενικά ο επεξεργαστής Arduino μπορεί να δεχθεί τεράστια γκάμα αισθητήρων ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η δυνατότητες παραλλαγής της κατασκευής είναι απεριόριστες μιας και για τα περισσότερα ερεθίσματα υπάρχει ο κατάλληλος αισθητήρας.

42 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Το επίσημο link της Arduino 2. Αγορά Επεξεργαστή & Αισθητήρων / 3. Ιδέα για τρόπο κατασκευής Γεννήτριας Υδρογόνου 19.html 4. Τρόπος λειτουργείας Relay 5. Αισθητήρες τροποποίησης προγράμματος / s/ arduino+se nsor?gclid=ckq -6a2WrrMCFczHtAodHCOAVQ&page= l 6. Ιδέες προγραμματισμού Arduino http :// hackn mod. com/hack/t o p-40-a rd u ί no-pro jects-of-the-we b/ 7. Αγορά ξύλων Rampote Και κομματιών Pleχiglass 8. Συνδεσμολογία LM7508 u/ sega/7805.htm 9. Σύνδεση οθόνης LCD με τον Arduino roller.com/wiring.html 10.Την αγορά του Relay 11.Τα καλώδια ενώσεων / 12.Την αγορά του ανεμιστήρα 13.Την αγορά της σειρήνας 14.Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ6 /www.ebay. com/itm/ MQ-6-LPG-Ga s-sensor-module-for-arduino-and-mcus / Τα ενδεικτικά προγράμματα των αισθητήρων MQ8 / itm/ MQ-8-LPG-Gas-Se nsor-module-for-ardui no-and-m CUs /

«Αυτόματο Παρκιvγκ» Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Φοιτητές: Ανδρέας Τρίκος Α. Μ: 37999. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ:

«Αυτόματο Παρκιvγκ» Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Φοιτητές: Ανδρέας Τρίκος Α. Μ: 37999. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: «Αυτόματο Παρκιvγκ» Επιβλέπων καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές: Ανδρέας Τρίκος Α. Μ: 37999 Σωτήρης Αχλάδης Α.Μ : 37998 Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενσωματωμένου συστήματος απεικόνισης μηνυμάτων στην αρχιτεκτονική Arduino με δυναμική υποστήριξη ιστοχώρου διαχείρισης Design and construction of an embedded

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Ονόματα φοιτητών 3469 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3474 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. από τον. Μακρίδη Άγγε'ΝJ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. από τον. Μακρίδη Άγγε'ΝJ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ από τον Μακρίδη Άγγε'ΝJ Πτυχιακή εργασία που παρουσιάστηκε στους υπεύθυνους καθηγητέ ς Γρηγόρη Νικολάου, Κωνσταντίνο Αλαφοδήμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet)

Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet)

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 από τους ΛΟΥΠΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος. Design and implementation of a power measurement device

Διπλωματική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος. Design and implementation of a power measurement device Διπλωματική εργασία Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Design and implementation of a power measurement device Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και κατασκευή ενσωματωμένου συστήματος συναγερμού στην αρχιτεκτονική Arduino με υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων : Καλλίγερος Μανόλης Επίκουρος Καθηγητής ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- BEMS (Building Energy Management System)» Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Αίγιο, Απρίλιος 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ` ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Εφαρμογή στο κτίριο του Ι.Τ.Ε.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης στην αίθουσα των εργαστηρίων λογικής σχεδίασης, ηλεκτρονικής και

Διαβάστε περισσότερα