Κπξίεο θαη θχξηνη αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη θαιεκέξα ζαο, αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπξίεο θαη θχξηνη αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη θαιεκέξα ζαο, αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ζαο"

Transcript

1 1 Κπξίεο θαη θχξηνη αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη θαιεκέξα ζαο, αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ζαο Η ζεκεξηλή καο Ηκεξίδα είλαη ε αθεηεξία ζεηξάο εθδειψζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα αλαδείμνπλ κε ηνλ πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν, κέζσ ηεο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζζσξεπηψλ, ηα πξνβιήκαηα, ηα δεδνκέλα, ηηο ειιείςεηο, ηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη πξνηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ή απειεπζεξψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη λφκηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ, κέζα ζε ζπλζήθεο επλνκίαο θαη νξγαλσκέλεο δηνηθεηηθήο ηάμεο θαζψο θαη ζε ζπλζήθεο ειεχζεξνπ, αλεκπφδηζηνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ. Κπξίεο θαη θχξηνη θνηηάκε κπξνζηά!!! αο κηιάεη έλαο άλζξσπνο ηεο πξαγκαηηθήο καρφκελεο νηθνλνκίαο πνπ αγσλίδεηαη πνιιά ρξφληα, κέζα ζ έλα πεξηβάιινλ κνλαμηάο θαη απνκφλσζεο πνιιέο θνξέο, ζπρλά δε ζ έλα πεξηβάιινλ απξνθάιππησλ εθβηαζκψλ θαη απεηιψλ, γηα λα επηθξαηήζεη ε λνκηκφηεηα, ην ήζνο νη αμίεο ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ, ζην ρψξν ηεο αλαθχθισζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ. αο κηιάεη έλαο άλζξσπνο, πξνεξρφκελνο απφ κηα νηθνγελεηαθή κηθξή επηρείξεζε κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη αλαθχθισζε ησλ ζπζζσξεπηψλ γηα 40 θαη πιένλ ρξφληα πνπ φκσο εμαζθαιίδεη ηε δσή 30 νηθνγελεηψλ. Καη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ζπρλά καο πεξηβάιινπλ, είκαζηε εδψ. Η Re-Battery είλαη εδψ δπλαηή θαη επηηπρεκέλε, θαξπφο πξνζπαζεηψλ πνιιψλ εηψλ. Καη είλαη απηφ πνπ, επηηξέςηε κνπ έλα πξνζσπηθφ ηφλν, κε θάλεη πεξήθαλε, δηθαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα κνπ, κε θάλεη λα πηζηεχσ αθφκα πεξηζζφηεξν φηη ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν θαη ζην ηέινο ην δίθην θαη ε αιήζεηα επηθξαηνχλ. Κπξίεο θαη θχξηνη, Η Re-Battery AE ηδξχζεθε γηα λα αλαδείμεη θαη λα επηβάιεη ηνλ νξζφ θαη λφκηκν δξφκν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ.ε.δ., ζην ρψξν ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ, καθξηά απφ εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ λνζεχνπλ ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία θαη απνζηαζεξνπνηνχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ καο.

2 2 Η Re-Battery AE ζηήξημε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην 1 ν έηνο, ζηελ ακέξηζηε ζπκβνιή θαη ζπκπαξάζηαζε 17 ππφρξεσλ, κε ΠΡΩΣΟ ΟΛΩΝ ζηαζεξφ θαη αγαπεκέλν καο θίιν θ. Νίθν Κφληε, ηνλ νπνίν πξνζσπηθά επραξηζηνχκε γηα ηνπο αγψλεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ΚΤΚΛΟΤ ησλ ζπζζσξεπηψλ. Η Re-Battery AE ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί σο πξνζεισκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ ΤΠΕΚΑ θαη ηνπ ΕΟΑΝ γηα λα ζπκβάιεη, φζν είλαη δπλαηφλ ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ( ηνπ ήδε ρακέλνπ ζηφρνπ) γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα καο έρεη δεζκεπηεί πξνο ηελ Ε.Ε. Απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο καο, βέβαηα, θαηαλνήζακε φηη δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο, αλ δελ ππάξμεη ιχζε θαη αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ θιαδηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ ζπζζσξεπηψλ. Καη αλαιάβακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πιαηθφξκα δηαιφγνπ θαη αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θάζε θιάδνπ ρσξηζηά γηα λα χπαξμε ζπδήηεζε, αλάιεςε πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία. ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο καο, ζεσξνχκε φηη δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο άληζεο θαη κεξνιεπηηθήο / δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εηζαγσγέσλ, σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Αλ δελ ππάξμεη δειαδή πάηαμε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Αλ δελ επηθξαηήζεη ηζνλνκία ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη κηα πξψηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ππάξρεη ζηελ θαηάξηηζε Μεηξψνπ ππφρξεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ ήδε ζηείιακε σο Re-Battery AE ζηνλ ΕΟΑΝ. Αληηζηνίρσο δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο αλ ε πνιηηεία δελ ζθχςεη ζηα πξνβιήκαηα ησλ αλαθπθισηψλ. Αλ δελ ππάξμνπλ εηδηθά κέηξα επηδφηεζεο π.ρ. ΕΠΑ, Αλ. Νφκνο θιπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ. Αλ δελ ππάξμνπλ ξηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζθσξίαο εθηφο απφ ηα πξφζηηκα πνπ ηφζν εχθνια ε πνιηηεία αξέζθεηαη λα απεηιεί θαη λα επηβάιεη. Αλ δελ ππάξμεη θηιηθή, παηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή, εθιατθεπκέλε ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πξνο ηνπ πιιέθηεο γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ Ε.Α.Ε.Α. γηα ηελ ζσζηή

3 3 άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο πνπ ππνζθάπηεηαη απφ παξάλνκεο ζπλαιιαγέο, ελψ δηαζέηεη θαη ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο πξνζθνξάο. Αλ δελ ππάξμεη ηέινο ζεζκηθή αληηκεηψπηζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνδνκήο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Σερληηψλ Απηνθηλήησλ, κέζσ ηεο ππαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζηνπ Πξφηππνπο Πεξηβαιινληηθνχ Όξνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. Κπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δηνίθεζεο Δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο αλ δελ θαηαξγεζεί ην δηνηθεηηθφ ράνο πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο. Αλ δελ ζπλεξγαζηνχλ ΟΛΕ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΥΕ, θνξνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ηεισληαθέο, αζηπλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θιπ γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο πάηαμεο ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ησλ παξάλνκσλ εμαγσγψλ. Αλ δελ βξεζνχλ ιχζεηο εμνξζνινγηζκνχ ησλ επαγγεικάησλ καο θαη επηβνιήο ηεο λνκηκφηεηαο ζε θάζε ζηάδην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ. Κπξίεο θαη θχξηνη, Απηή είλαη ε πξφθιεζε ηεο εκεξίδαο καο θαη φπσο ιέκε θαη ζηελ πξφζθιεζε πνπ ζαο απνζηείιακε: Πηζηεχνπκε φηη κία ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ πνηνηηθνχ δηαιφγνπ ζηνλ νπνίν πξνζθεχγνπκε κέζσ ηεο ΗΜΕΡΙΔΑ, κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ, αληαγσληζηψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ, κεηαμχ ηέινο ΠΟΛΙΣΕΙΑ, ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ, ζα θαζνξίζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζπληζηακέλε γηα κηα πγηή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα ζπκβάιεη ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε πνπ ηφζν πνιχ ηα ρξεηάδεηαη ε παηξίδα καο ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε. Απνηειεί βαζηά καο πεπνίζεζε (ηεο Re Battery A.E.) φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηνλ θαηάιιειν πνηνηηθφ «κεραληζκφ» δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ θαη ελ ηέιεη: α) πκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλνρήο θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλφλσλ νξζήο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. β) Εθκεδελίδνπλ θάζε παξεκβαηηθή δχλακε πνπ θαηαιχεη ή ζθνπεχεη λα θαηαιχζεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ.

4 4 Σέινο επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα θαη μερσξηζηά φινπο ηνπο θαινχο νκηιεηέο καο πνπ καο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη εηδηθφηεξα με την σειρά που θα μιλήσουν : Τελ Δθπξόζωπν ηεο θαο Μάξω Δπαγγειίδνπ, Γεληθήο Γξακκαηέωο Υ.Π.Δ.Κ.Α., θα Αξθαλάθνπ, Τελ Δθπξόζωπν Δηδηθνύ Γξακκαηέα Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θα. Πνπιή Τνλ Αδακάληην Σθνξδίιε, Γεληθό Γηεπζπληή Δ.Ο.ΑΝ. Τνλ Γξ. Φίιηππν Κπξθίηζν, Μέινο Γ.Σ. Δ.Ο.ΑΝ. - Πξόεδξν Οηθνινγηθήο Δηαηξίαο Αλαθύθιωζεο Τελ Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε, Πξόεδξν CICD, πξ. Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Τνλ Κωζηαληηλόπνπιν Γεώξγην, Γηθεγόξνο ζηνλ Άξεην Πάγν, Δηδηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο ζε Αμηνινγήζεηο Δλαξκόληζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο Τνλ Αιέμαλδξν Μνπδάθε, Γ.Δ.Γ.Σ.Α.Π. Τελ Όιγα Απνζηνιίδνπ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνπζα Σύκβνπινο EVROS LEAD A.E. Τνλ Γεκήηξην Σηακαηνύθν, Μέινο Γ.Σ. Δ.Ο.ΑΝ., πξ. Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ Σελ ΗΜΕΡΙΔΑ ζα ζπληνλίζεη ν Δεκνζηνγξάθνο θ. Βαγγέιεο Γηαθνπκήο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηνχκε πνιχ πνπ κε πνιιή κεγάιε ραξά δέρζεθε λα καο ζπληνλίζεη λα καο βνεζήζεη γηα λα θζάζεη ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ ζε ρεηξνπηαζηφ απνηέιεζκα.

5 5 Εθ κέξνπο δε ηεο Re-Battery νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θαιφ κνπ θίιν θαη ζπλεξγάηε θ. Μαλψιε Μπαιηά, χκβνπιν ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Re-Battery AE, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ΙΓΟΤΡΑ δελ ζα ήκαζηαλ ζήκεξα εδψ. Η δηθή κνπ επηηπρία ήηαλ πνπ θαηάθεξα λα ηνλ πείζσ λα κπεη ζηνλ ρψξν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη απφ εθεί θαη πέξα φιεο νη επηηπρίεο ήηαλ δηθέο ηνπ. Σνλ θαιψ δε ζην βήκα γηα λα αλνίμεη ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο Ηκεξίδαο καο. αο επραξηζηψ φινπο ζαο.

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα