Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο"

Transcript

1 IEE Project BiogasIN Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο D / WP6 Σεπτέµβριος

2 Έκδοση και συντονισµός: Nathalie Bachmann (EBA) Arthur Wellinger (EBA) Συνεισφορά από: PetkoApostolov (ENPRO) IlzeDzene (EKODOMA) Dan Ionescu (TRINERGI GRUP) ŽeljkaFištrek (EIHP) Barbara Ropoša (SINERGIJA) Κωνσταντίνος Σιούλας (ΚΑΠΕ) Karel Vobr (CzBA) Υποστηρίζεται από Η πλήρης ευθύνη του περιεχοµένου αυτής της έκδοσης εναπόκειται στους συντάκτες της. εν απεικονίζει κατ ανάγκη την άποψη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση που µπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτήν. 2

3 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΧ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΧ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NREAP ΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΕ 3

4 Γλωσσάρι Οδικός Χάρτης Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ): ιαδικασία κατά την οποία µικροοργανισµοί διασπούν βιοαποικοδοµήσιµο υλικό απουσία οξυγόνου. Η ΑΧ παράγει βιοαέριο, το οποίο αποτελείται από µεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη αερίων. Λαµβάνει χώρα σε φυσικά περιβάλλοντα (στο στοµάχι των µηρυκαστικών, ηφαιστειακές θερµές πηγές ή έλη) και χρησιµοποιείται σε βιοµηχανική κλίµακα για την παραγωγή ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων. Μηχανισµός εγγυηµένων τιµών (Feed-in tariff): Μηχανισµός υποστήριξης δηµιουργίας οικονοµικών κινήτρων για την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο δίκτυο. Εγγυάται µια καθορισµένη τιµή κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. Μηχανισµός εγγυηµένων διαφορικών τιµών (Feed-in premium): Μηχανισµός υποστήριξης που επιτρέπει να πωλείται ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας απευθείας στην αγορά, λαµβάνοντας µια πριµοδότηση (premium) πάνω από την τιµή της αγοράς ηλεκτρισµού. Σε αντίθεση µε τον µηχανισµό εγγυηµένης τιµής δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αγοράς και δηµιουργεί ένα κίνητρο για να διατίθεται ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της αιχµής της ζήτησης. Πράσινα πιστοποιητικά: Εµπορεύσιµο αγαθό που εγγυάται ότι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αέρια του θερµοκηπίου: Αέρια στην ατµόσφαιρα, που απορροφούν και εκπέµπουν ακτινοβολία εντός του θερµικού υπέρυθρου φάσµατος. Η διαδικασία αυτή είναι η βασική αιτία του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Τα αέρια αυτά είναι οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου, το όζον και ένας αριθµός οργανικών ενώσεων µε αλογόνα. Επιχορήγηση: Κεφάλαια που εκταµιεύονται από το ένα µέρος, συχνά µια κρατική υπηρεσία, νοµικό πρόσωπο, ίδρυµα ή ένωση οµοειδών επιχειρήσεων (τραστ), σε έναν παραλήπτη, όπως ένας µη-κερδοσκοπικό οργανισµός, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, µία επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο. Σε αντίθεση µε ένα δάνειο, η επιχορήγηση δεν χρειάζεται να επιστραφεί. άνειο: Είδος µακροπρόθεσµου χρέους µεταξύ ενός δανειολήπτη και ενός δανειστή µε την υποχρέωση της αποπληρωµής. Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: Σχέδιο που υποβλήθηκε από κάθε κράτος µέλος της ΕΕ το 2010, παρουσιάζοντας πώς µπορεί θα επιτευχθούν οι (δεσµευτικοί) στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το 2020, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας που καταναλώνεται στις µεταφορές, την ηλεκτροπαραγωγή, τη θέρµανση και ψύξη. Σε αυτά τα σχέδια των κρατών µελών υπάρχουν λεπτοµερής περιγραφές των στόχων, των τεχνολογιών, των µέτρων και των µεταρρυθµίσεων που θα πρέπει να εφαρµοστούν. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Οι πόροι που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας που δεν είναι εξαντλήσιµοι µε ανθρώπινα κριτήρια. Για παράδειγµα: ο ήλιος, ο άνεµος, η βιοµάζα, το νερό και η γεωθερµία. Η κατανάλωση των ΑΠΕ δεν µειώσει τους πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα, όπως οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ή το ουράνιο. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Εταιρείες µε περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων. Στην Ευρώπη τρεις παράµετροι καθορίζουν τις ΜΜΕ: 250 εργαζόµενοι (255 για τη Γερµανία, 100 για το Βέλγιο), κύκλος εργασιών έως 50 εκατοµµύρια ευρώ ή ισολογισµός έως 43 εκατοµµύρια ευρώ. Τόνος Ισοδυνάµου Πετρελαίου (ΤΙΠ): Μονάδα ενέργειας που αντιστοιχεί στο ποσό της ενέργειας που απελευθερώνεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου, η οποία ορίζεται ως 11,63 MWh. 4

5 1 Εισαγωγή Η τεχνολογία του βιοαερίου αρχίζει να αναγνωρίζεται ως µία από τις σηµαντικές δυνατότητες για την αναβάθµιση των αποβλήτων σε ανανεώσιµη ενέργεια και πολύτιµο εδαφοβελτιωτικό. Η ενέργεια από βιοαέριο θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που εγκρίθηκαν από την Eυρωπαϊκή Οδηγία για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (2009/28/ΕΚ), η οποία αναφέρει ότι το 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το Η παραγωγή και χρήση βιοαερίου ανοίγει νέα πεδία δραστηριότητας. Το δυναµικό της βιοµάζας από τον αγροτικό τοµέα είναι ακόµα σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτο, αν και ο τοµέας έχει τις µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και αναµένεται να αναπτυχθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια. Το έργο BiogasIN στοχεύει να υποστηρίξει την δηµιουργία βιώσιµης αγοράς βιοαερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και να βελτιώσει αποτελεσµατικά τις συνθήκες για την υλοποίηση έργων βιοαερίου. Οι επτά χώρες στόχος του έργου BiogasIN είναι: Βουλγαρία Κροατία Τσεχία Ελλάδα Λετονία Ρουµανία Σλοβενία Κεντρικό σηµείο του έργου BiogasIN είναι η άρση των εµποδίων. Οι εκτεταµένες διαδικασίες χρηµατοδότησης και αδειοδότησης είναι σηµαντικά εµπόδια για την εγκατάσταση νέων µονάδων βιοαερίου. Με στόχο τη βελτίωση και την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και χρηµατοδότησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες που αναφέρονται παραπάνω, διενεργήθηκαν έρευνες µεταξύ τραπεζών, επενδυτών και των αρχών. Η επιτυχής υλοποίηση έργων βιοαερίου απαιτεί τρεις προϋποθέσεις: Καλές και σταθερές συνθήκες νοµοθετικού πλαισίου Εύκολες και διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Αν µία από τις προϋποθέσεις αυτές είναι αδύναµη ή δεν υπάρχει το έργο βιοαερίου κινδυνεύει να αποτύχει. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι πολύ καλές σε χώρες όπως η Γερµανία και η Αυστρία. Σε άλλες χώρες, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξακολουθεί να απαιτείται σηµαντική προσπάθεια για την εξασφάλισή τους. Οι οδικοί χάρτες βιοαερίου σε εθνικό επίπεδο αποτελούν βοήθηµα για να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και συµβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιµης αγοράς βιοαερίου. Οι κύριες πηγές δεδοµένων για τον Οδικό Χάρτη είναι οι εκθέσεις, µελέτες και έρευνες του έργου BiogasIN, καθώς και δηµοσιεύσεις από τους EBA 1, AEBIOM 2 και το έργο BiG>East 3. 1 European Biogas Association, 5

6 2 Βασικά στοιχεία για το βιοαέριο 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά Το βιοαέριο είναι ένας φορέας ενέργειας που παράγεται από την µικροβιακή διάσπαση της οργανικής ύλης. Αυτή η διαδικασία, ονοµάζεται Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) και απαιτεί ειδικές συνθήκες, όπως το χαµηλό οξειδοαναγωγικό δυναµικό (απουσία οξυγόνου). Είναι κοινή σε φυσικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγµα στα ιζήµατα των θαλασσών ή το στοµάχι των µηρυκαστικών. Όταν χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, η ΑΧ λαµβάνει χώρα σε ειδικά διαµορφωµένους χωνευτές. Η κοπρία, τα γεωργικά υπολείµµατα, τα οργανικά απόβλητα από κατοικίες, αγροτοβιοµηχανίες και βιοµηχανίες τροφίµων, η λυµατολάσπη κλπ. µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρώτη ύλη για την ΑΧ. Ανάλογα µε τη σύνθεση της πρώτης ύλης, ο χρόνος αποικοδόµησης κυµαίνεται από µερικές ώρες έως εβδοµάδες. Μέσοι χρόνοι παραµονής 60 έως 120 ηµέρες είναι συνηθισµένοι σε αγροτικού τύπου χωνευτές. Μετά την αποικοδόµηση, δύο προϊόντα προκύπτουν από την διεργασία: βιοαέριο και χωνεµένο υπόλειµµα. Το βιοαέριο που αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 1). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισµού, θερµότητας και βιοκαυσίµων. Το χωνεµένο υπόλειµµα που είναι η αποικοδοµηµένη βιοµάζα που έµεινε µετά την ΑΧ. Αποτελεί εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά συγκρινόµενο µε την αρχική πρώτη ύλη. Οι οσµές έχουν µειωθεί και η διαθεσιµότητα θρεπτικών για τα φυτά είναι αυξηµένη. Πίνακας 1: Μέση σύνθεση βιοαερίου Χηµική Ένωση Μεθάνιο CH % ιοξείδιο του άνθρακα CO % Νερό H 2 O Κορεσµένο Υδρόθειο H 2 S ppm Άζωτο N % Υδρογόνο H % 2.2 Πρώτες ύλες για ΑΧ και πεδία εφαρµογής βιοαέριο παράγεται σε διάφορους τοµείς όπου οργανικά υποστρώµατα είναι διαθέσιµα. Οι κύριοι τοµείς και τα βασικά τους υποστρώµατα είναι: Αγροτικός τοµέας στερεή και υδαρής κοπριά, υπολείµµατα και ενεργειακές καλλιέργειες 2 European Biomass Association, 3 BiG>East, Biogas for Eastern Europe: 6

7 Οδικός Χάρτης Αγροτοβιοµηχανίες βιοµηχανικά υγρά απόβλητα µε υψηλό οργανικό φορτίο (επεξεργασία γάλακτος, βιοµηχανίες χάρτου, βιοµηχανίες αναψυκτικών και ποτών, κλπ.) Βιοαπόβλητα οργανικό κλάσµα δηµοτικών αποβλήτων, υπολείµµατα εστίασης εστιατορίων και ξενοδοχείων Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων λυµατολάσπη. Η αρχή της ΑΧ είναι όµοια σε όλες τις εφαρµογές. Όµως, οι αντιδραστήρες βιοαερίου µπορεί να λάβουν διάφορες µορφές και οι εφαρµοζόµενες τεχνολογίες µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την πρώτη ύλη. Ένα παράδειγµα µίας τυπικής αγροτικής µονάδας µε Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) φαίνεται στο Σχήµα 1. Σχήµα 1: Τυπική αγροτική µονάδα βιοαερίου µε ΣΗΘ Αγρόκτηµα ΣΗΘ ίκτυο ηλεκτρισµού Στάβλος Οµο-υποστρώµατα Χωνευτής Αποθήκευση / Μεταχωνευτής Καλλιέργειες 2.3 Βιοαέριο για ενέργεια Πριν από κάθε µετασχηµατισµό, το βιοαέριο πρέπει να ξηραίνεται και να καθαρίζεται από το H 2 S και άλλες ουσίες για να γίνει ένα αέριο καύσιµο καλής ποιότητας. Στη συνέχεια, το βιοαέριο µπορεί να µετατραπεί σε διάφορες µορφές ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, θερµότητα και βιοµεθάνιο είναι οι πιο συνήθεις επιλογές, που περιγράφονται περαιτέρω στον Πίνακα 2. 7

8 Μερικές τυπικές εφαρµογές για αγροτικές µονάδες είναι: Αγροτικοί χωνευτές σε αποµενόµενες περιοχές: Συµπαραγωγή µε έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, αξιοποίηση της θερµότητας στην διεργασία και θέρµανση κατοικιών. Η χρήση όλης της παραγόµενης θερµότητας συχνά δεν είναι δυνατή. Αγροτικοί χωνευτές κοντά σε χωριά: Μεταφορά του βιοαερίου µε ειδικό αγωγό σε µονάδα συµπαραγωγής που βρίσκεται κοντά σε ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο, και η θερµότητα χρησιµοποιείται πλήρως. Αγροτικοί χωνευτές κοντά σε άλλους: Μεταφορά του βιοαερίου µε έναν αγωγό σε ένα κεντρικό σταθµό αναβάθµισης και έγχυση του βιοµεθανίου στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Κεντρικές µονάδες σε περιοχές µε µεγάλη διαθεσιµότητα πρώτης ύλης: Συλλογή αποβλήτων και ενεργειακών καλλιεργειών και αναδιανοµή του χωνεµµένου υπολείµµατος. Συµπαραγωγή µε έγχυση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, παροχή θερµότητας για βιοµηχανικές διεργασίες ή σε ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης. Κεντρικές µονάδες σε περιοχές µε µεγάλη διαθεσιµότητα πρώτης ύλης και εγγύτητα σε δίκτυο φυσικού αερίου: Συλλογή αποβλήτων και ενεργειακών καλλιεργειών και αναδιανοµή του κοµπόστ. Αναβάθµιση του βιοαερίου και έγχυση του βιοµεθανίου στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Βιοαέριο σε θερµότητα Πίνακας 2: Επιλογές για µετατροπή του βιοαερίου Για την παραγωγή θερµότητας, το βιοαέριο καίγεται σε έναν λέβητα. Η θερµότητα που προκύπτει µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ένα κύκλωµα θέρµανσης ή για την παραγωγή ατµού. Η επιλογή αυτή χρησιµοποιείται µόνο σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε µεγάλους καταναλωτές θερµότητας. Ωστόσο, η συµπαραγωγή είναι η προτιµητέα λύση, επειδή η ενέργεια του βιοαερίου χρησιµοποιείται καλύτερα. Βιοάεριο σε θερµότητα και ηλεκτρισµό (συµπαραγωγή) Για συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, το βιοαέριο µετατρέπεται σε γεννήτρια (ΣΗΘ συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας). Οι σταθµοί ΣΗΘ σε µονάδες βιοαερίου έχουν φτάσει σε ίση θερµική και ηλεκτρική ισχύ (ένα kwe για κάθε ένα kwth) µέσα από την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων ετών. Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο και η θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση του χωνευτή, σε στάβλους, σπίτια ή µπορεί να διατεθεί σε ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης. Αυτή είναι και η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη επιλογή του µετασχηµατισµού του βιοαερίου. Στις περισσότερες αγροτικές εγκαταστάσεις η παραγόµενη θερµότητα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλήρως, γεγονός που σηµαίνει χαµηλότερη συνολική απόδοση. 8

9 Βιοαέριο σε βιοµεθάνιο Για την παραγωγή βιοµεθανίου, το βιοαέριο οδηγείται για επεξεργασία σε µονάδα αναβάθµισης. Το CO 2 αποµακρύνεται µέχρι η συγκέντρωση CH 4 να φτάσει 96% ή µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται σηµαντικά η ενεργητική πυκνότητα του αερίου. Το βιοµεθάνιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω µε πολλούς τρόπους: - Έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου - Αξιοποίηση ως καύσιµο µεταφορών - Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία - Καύσιµο για κυψέλες υδρογόνου. Το βιοµεθάνιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που σχεδιάστηκαν για το φυσικό αέριο. 2.4 Οφέλη της ΑΧ Μέσω της αναερόβιας χώνευσης, οι µικροοργανισµοί παράγουν ανανεώσιµη ενέργεια από οργανικά υπολείµµατα υλικών. Τα απόβλητα προϊόντων µπορούν έτσι να χρησιµοποιηθούν ως πόρος και να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιµα. Το χωνεµένο υπόλειµµα που µένει είναι ένα πολύτιµο λίπασµα που χρησιµοποιείται στη γεωργία, υποκαθιστώντας τα ανόργανα λιπάσµατα. Η ΑΧ επιτρέπει σε κοινότητες να δηµιουργήσουν βιώσιµα συστήµατα ανακύκλωσης οργανικών, παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας και αναζωογόνηση του εδάφους. Ωστόσο, τα πλεονεκτήµατα ππροχωρούν περισσότερο, τα πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη απεικονίζεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 2: Κοινωνικο-οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ΑΧ Αγροτική ανάπτυξη - Επενδύσεις - Βελτίωση ενεργειακής ανεξαρτησίας - ηµιουργία θέσεων εργασίας Παραγωγή ανανεώσι- µης ενέργειας - Ανεξάντλητη πρώτη ύλη, π.χ. στερεή και υδαρής κοπριά, λυµατολάσπη, ενεργειακές καλλιέργειες ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών - Ενεργειακή ασφάλεια - Σταθερές τιµές - Μείωση εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας Μείωση αερίων του θερµοκηπίου - Μείωση εκποµπών CO 2 - Μείωση εκποµπών µεθανίου Κοινωνικο-οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη Βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων - Επιστροφή των θρεπτικών στο έδαφος - Μείωση παθογόνων & ζιζανίων Ευελιξία χρήσεων του βιοαερίου - Παραγωγή ηλεκτρισµού, θερµότητας ή βιοµεθανίου - Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενέργεια βάσης ή αιχµής Οικονοµικά θέµατα - Υψηλή επένδυση στην αρχή αλλά κερδοφορία µακροπρόθεσµα - Επιπρόσθετο εισόδηµα για τους αγρότες Χωνεµένο υπόλειµµα ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό - Αντικατάσταση λιπασµάτων - Βελτιωτικό εδάφους 9

10 Η αναερόβια Χώνευση συµβάλλει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης, οικολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και συστηµάτων παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, η ποιότητα των λιπασµάτων κοπριάς βελτιώνεται. Ως αποτέλεσµα της αποκεντρωµένης φύσης της και της περιφερειακής επενδυτικής δοµής, οι εγκαταστάσεις βιοαερίου συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και προσφέρουν νέες ευκαιρίες εισοδήµατος. Η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές ορυκτών καυσίµων θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις σε ανανεώσιµες, τοπικές πηγές ενέργειας και τη δηµιουργία µιας βιώσιµης αγοράς βιοαερίου Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι σε γενικές γραµµές µια ισχυρή κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το Σχήµα 3 δείχνει τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας από τον τοµέα αυτό και τη σύγκριση µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας από τον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας. Η τελευταία δεν συνεισφέρει ούτε το δέκατο από ότι συµβάλλει ο τοµέας των ΑΠΕ στην αγορά εργασίας. Σχήµα 3: ηµιουργία θέσεων εργασίας από τον κλάδο των ΑΠΕ στη Γερµανία (Πηγή: H.J. Fell, 2010) Ανανεώσιµες Πυρηνική ενέργεια 10

11 3 υναµικό ενέργειας από βιοαέριο Η AEBIOM εκτίµησε για το 2020 το δυναµικό ενέργειας από βιοαέριο για τις 27 κράτη µέλη της ΕΕ 2. Έγινε η παραδοχή ότι 25 εκ. εκτάρια αγροτικών εκτάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ενεργειακές καλλιέργειες το 2020, χωρίς να ανταγωνίζονται την παραγωγή τροφίµων και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον. Η έκταση αυτή θα χρειαστεί για να αναπτυχθούν πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίµων πρώτης γενιάς, θερµότητα, ηλεκτρισµό και δεύτερης γενιάς βιοκαύσιµα. Το σενάριο AEBIOM βασίζεται στην εξής υπόθεση: 15 εκ, εκτάρια εκτάσεων χρησιµοποιείται για πρώτης γενιάς βιοακύσιµα (σιτάρι, ελαιοκράµβη, ζαχαρότευτλα, κλπ) 5 εκ. εκτάρια για δάση µικρού περίτροπου χρόνου, µίσχανθο και παραγωγή άλλης στερεής βιοµάζας και 5 εκ. εκτάρια καλλιεργειών για βιοαέριο Η εκτίµηση του δυναµικού βιοαερίου µέχρι το 2020 δίνεται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3: Εκτιµώµενο δυναµικό βιοαερίου µέχρι το 2020, EU27 (σύµφωνα µε AEBIOM 2 ) Προέλευση Γεωργία Θεωρητικό δυναµικό [Mtoe] Χρησιµοποιούµενο ως το 2020 [%] Ρεαλιστικό δυναµικό [Mtoe] Γεωργικές καλλιέργειες 23, ,4 Agricultural υποπροϊόντα (άχυρο, κοπριές, ) 27,2 28 7,9 Απόβλητα Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των δηµοτικών στερεών αποβλήτων (συµπεριλαµβανοµένων των βιοαποβλήτων), βιοαέριο από ΧΥΤΑ Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα βιοµηχανικών αποβήτων (συµπεριλαµβανοµένων των χαρτιών, συσκευασίων, ) 8,6 2,6 40 3,4 50 1,3 Λυµατολάσπη 5,1 66 3,4 Σύνολο 66, ,5 Η AEBIOM υποθέτει ότι το ρεαλιστικό δυναµικό µεθανίου που προέρχεται από την κοπριά των ζώων, ενεργειακές καλλιέργειες και απόβλητα ανέρχεται σε 40 Mtoe (εκατ. τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου) το 2020 σε σύγκριση µε την παραγωγή των 5,9 Mtoe το Η χρήση δευτερευουσών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοαερίου δεν ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισµό και προσφέρει επιπλέον δυναµικό. Το 2020 το βιοαέριο θα µπορούσε να δώσει περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγής φυσικού αερίου της Ευρώπης ή περίπου το 10% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης (434 Mtoe το 2007). Μέσα στο συνολικό δυναµικό της βιοµάζας για την παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη, το βιοαέριο µπορεί να φθάσει το 15% έως 25% της συνολικής βιοενέργειας, σε σύγκριση µε το 7% το Το δυναµικό της βιοµάζας για την παραγωγή ενέργειας στο σύνολό της είναι πολύ µεγαλύτερη από την σηµερινή της χρήση, αλλά το δυναµικό αυτό πρέπει να αναπτυχθεί µε δραστηριότητες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 11

12 Εξετάζοντας τη συνολική συνεισφορά της βιοενέργειας, η δασική βιοµάζα είναι σήµερα η κύρια πηγή, αλλά ο γεωργικός τοµέας έχει µεγάλες δυνατότητες και θα µπορούσε να είναι ο σηµαντικότερος προµηθευτής ενέργειας µέχρι το Το βιοαέριο θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη, δεδοµένου ότι προσφέρει αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις για τους ταχέως αναπτυσσόµενους τοµείς της βιο-ηλεκτρισµού και των καυσίµων οχηµάτων. Το καλαµπόκι έχει ήδη καθιερωθεί ως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοαερίου. Στο µέλλον άλλες ενεργειακές καλλιέργειες θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση ανά εκτάριο γεωργικής γης, να µειωθεί η µονοκαλλιέργεια και να αυξηθεί η βιοποικιλότητα. Μαζί µε την κοπριά από τη ζωική παραγωγή (κυρίως βοοειδή και χοιροτροφικές µονάδες) οι αποκεντρωµένες µονάδες συγχώνευσης έχουν το µεγαλύτερο δυναµικό για την παραγωγή βιοαερίου, αλλά και η χρήση της ιλύος και των αποβλήτων από βιοµηχανίες τροφίµων και τα οικιακά απορρίµµατα προσφέρουν µεγάλες ευκαιρίες. Το Σχήµα 4 δείχνει για κάθε χώρα την παραγωγή βιοαερίου το 2007 σε σχέση µε το δυναµικό που εκτιµήθηκε για το 2020, λαµβάνοντας υπόψη βιοαέριο που παράγεται από αγροτικά προϊόντα (κοπριά, άχυρο, καλλιέργειες). Η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Ρουµανία διαθέτουν το µεγαλύτερο ανεκµετάλλευτο δυναµικό, ενώ η Γερµανία παρουσιάζει την πιο προηγµένη κατάσταση. Το Ηνωµένο Βασίλειο παράγει επίσης σηµαντικές ποσότητες βιοαερίου, αν και σχεδόν το 90% από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. Σχεδόν ολόκληρο το δυναµικό (για παραγωγή βιοαερίου στον αγροτικό τοµέα) είναι ακόµη προς εκµετάλλευση. Σχήµα 4: Παραγωγή βιοαερίου το 2007 σε σχέση µε το δυναµικό το 2020 (σύµφωνα µε AEBIOM 2 ) 12

13 4 Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα 4.1 Παρούσα κατάσταση Γενικό πλαίσιο Η Ελλάδα υποστηρίζει την χρήση του βιοαερίου εδώ και αρκετά χρόνια, µε αποτέλεσµα µία αναπτυσσόµενη αγορά. Τον Ιούνιο του 2011 η εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων για την παραγωγή βιοαερίου έφθασε σχεδόν τα 43,5 MW 4. Τον εκέµβριο του 2011 η εγκατεστηµένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες βιοαερίου-βιοµάζας ήταν σχεδόν 45 MW και η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2011 ανήλθε σε 199,1 GWh 5. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο δυναµικό για την αύξηση της χρήσης του βιοαερίου, ιδίως µε τη χρήση ζωικών ή οργανικών αποβλήτων (µέχρι στιγµής βιοαέριο παράγεται κυρίως από χώρους υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων). Σήµερα νέα έργα βιοαερίου βρίσκονται στην διαδικασία αδειοδότησης και αυτό το βήµα είναι µια θετική αλλαγή προς την αξιοποίηση του βιοαερίου σε ευρύτερη κλίµακα. Εποµένως, η γενική αδειοδοτική διαδικασία και τα εµπόδιά της παρουσιάζονται στα επόµενα κεφάλαια. Ο νόµος Νόµος 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 129/Α/06) επιχείρησε να προωθήσει τις ΑΠΕ, να απλοποιήσει την αδειοδοτική διαδικασία και να αναµορφώσει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Ο νόµος έθεσε ένα νέο περιβάλλον στην ηλεκτροπαραγωγή και ο προβλεπόµενος χρόνος αδειοδότησης µειώθηκε. Ο νόµος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιούνιο του 2010 για να αναµορφώσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ και ειδικότερα το νόµο 3468/ ιαδικασία αδειοδότησης Στην Ελλάδα απαιτούνται άδειες, που χορηγούνται από διαφορετικές αδειοδοτούσες αρχές. Η γενική διαδικασία αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ και έργα βιοαερίου στην Ελλάδα είναι η ακόλουθη: Άδεια Παραγωγής. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Άδεια εγκατάστασης. Προσοφορά σύνδεσης, Σύµβαση Σύνδεσης και Σύµβαση Πώλησης. Άδεια λειτουργίας. 4 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργεις (ΡΑΕ), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ΑΠΕ και ΣΗΘ, Μηνιαίο ελτίο, εκέµβριος

14 Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι: Οδικός Χάρτης 1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός (1) MW. 2) Εξαιρούνται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 0,5MW (υπάρχουν προϋποθέσεις για την εξαίρεση). 3) Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Τα κύρια εµπόδια των διαδικασιών αδειοδότησης στην Ελλάδα, µε βάση τα αποτελέσµατα του έργου BiogasIN συνοψίζονται στα ακόλουθα: Εµπόδια κατά την αδειοδοτική διαδικασία Η αδειοδοτική διαδικασία χρονικά διαρκεί πολύ εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για την αδειοδοτική διαδικασία Εµπλέκονται πολλές υπηρεσίες στην αδειοδοτική διαδικασία εν είναι ξεκάθαρο ποια Υπηρεσία είναι αρµόδια για ποια άδεια Οι απαιτούµενες πληροφορίες του φακέλου είναι πολλές ιαδικασία χρηµατοδότησης Κρατικές ενισχύσεις: Ένα σύστηµα εγγυηµένης τιµής (feed-in tariff) εξασφαλίζει προνοµιακή τιµή αγοράς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο για µια περίοδο 20 ετών (νόµος 3851/2010). Η τιµή βασίζεται στην πρώτη ύλη και το µέγεθος της µονάδας (απόσπασµα του πίνακα του άρθρου 5 του νόµου 3851/2010 δίνεται στον Πίνακα 4). Πίνακας 4: Σύστηµα Εγγυηµένης τιµής (Feed-in tariff) Πρώτη ύλη Ισχύς Τιµή [ /MWh] Αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια από βιοµάζα (συµπεριλαµβανοµένου και του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος αποβλήτων) Βιοαέριο που προέρχεται από βιοµάζα (κτηνοτροφικά και αγροτοβιοµηχανικά οργανικά υπολείµµατα και απόβλητα) 2MW 120 > 2MW MW 220 > 3MW

15 Η εγγυηµένη τιµή αποτελεί κινητήριο µοχλό για να προσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση του βιοαερίου, καθώς η τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σηµαντικά. Επίσης, η παραγόµενη ενέργεια από βιοαέριο, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης, τιµολογείται µε βάση τις τιµές του νόµου 3851/2010, προσαυξηµένες κατά ποσοστό 15%. Σήµερα, το βασικό εργαλείο δηµόσιας χρηµατοδότησης έργων ΑΠΕ είναι ο Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2001 (ΦΕΚ 8/Α/2011). Ο αναπτυξιακός νόµος καλύπτει όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα (αφορά όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας µε κάποιες εξαιρέσεις). Προτάσεις για χρηµατοδότηση µπορούν να υποβληθούν στον Αναπτυξιακό Νόµο δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο και οποτεδήποτε για τα µεγάλα Επενδυτικά Σχέδια). Ιδιωτική χρηµατοδότηση: Οι συνηθέστεροι τρόποι ιδιωτικής χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου στην Ελλάδα είναι ο παραδοσιακός δανεισµός, η αυτοχρηµατοδότηση και η χρηµατοδότηση από τρίτους. Μία σειρά τραπεζών δίνουν δάνεια για έργα βιοαερίου και κάποιες από αυτές έχουν συγκεκριµένα προγράµµατα χρηµατοδότησης έργων, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταικών ή οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια. Οι βασικές απαιτήσεις χορήγησης δανείων είναι µία αίτηση και νοµιµοποιητικά και φορολογικά στοιχεία (ανάλογα το είδος της επένδυσης και την Τράπεζα). Μία άλλη επιλογή είναι η αυτοχρηµατοδότηση (Project Finance), η οποία χρησιµοποιείται συνήθως για έργα προϋπολογισµού µερικών εκατοµµυρίων Ευρώ. Η χρηµατοδότηση του έργου έχει ως κύρια ή/και αποκλειστική πηγή αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων τα προσδοκώµενα έσοδα και εξασφαλίζεται µε τα στοιχεία του ενεργητικού του έργου (χρηµατοδότηση χωρίς ή µε περιορισµένη αναγωγή στους φορείς της επένδυσης /limited or non recourse financing). Στην Ελλάδα, ο τύπος χρηµατοδότησης Project Finance αφορά κυρίως σε τράπεζες που αναζητούν συχνά ώριµες και δοκιµασµένες τεχνολογίες (χαµηλού ρίσκου) ή επενδύσεις που θα δώσουν οικονοµίες κλίµακας. Στην περίπτωση της χρηµατοδότησης από τρίτους, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές δαπάνες χρησιµοποιώντας µέρος της οικονοµικής αξίας της εξοικονόµησης ενέργειας που προκύπτει από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωµή του επενδυτικού κόστους και του κόστους των επιτοκίων. Σε αυτόν τον τρόπο χρηµατοδότησης µία Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) παίζει πρωταρχικό ρόλο και αναλαµβάνει τις ευθύνες και/ή την χρηµατοδότηση. Η ΕΕΥ αναλαµβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία του έργου. Η βασική αρχή στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι ο δικαιούχος (πελάτης ή τελικός χρήστης) δεν χρειάζεται να προβεί σε χρηµατοροές. Τα τρία εµπλεκόµενα µέρη είναι α) η ΕΕΥ, β) ο άµεσα ενδιαφερόµενος και γ) η τράπεζα. Αν και το σχήµα αυτό είναι σχετικά νέο στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί µερικά παραδείγµατα, σε εξέλιξη, στον τοµέα του βιοαερίου. Τα κύρια εµπόδια των διαδικασιών χρηµατοδότησης στην Ελλάδα, µε βάση τα αποτελέσµατα του έργου BiogasIN συνοψίζονται στα ακόλουθα: Εµπόδια στη χρηµατοδότηση Ο τοµέας του βιοαερίου είναι σχετικά νέος στην Ελλάδα Είναι δύσκολη η λήψη δανείου από τις τράπεζες και οι διαπραγµατεύσεις κρατούν αρκετό καιρό Τα επιτόκια και τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια είναι υψηλά 15

16 Αν και οι τράπεζες διαθέτουν «πράσινα προϊόντα», οι υπάλληλοι των τραπεζών δεν έχουν καµία ή έχουν µικρή εµπειρία χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου εν υπάρχει σταθερό θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο Γενικά, οι τράπεζες και οι επενδυτές δεν έχουν αρκετές γνώσεις και εµπειρία σε έργα βιοαερίου. 4.2 Στόχοι και δυναµικό Στόχοι βιοαερίου σύµφωνα µε το NREAP 2020 Ο εθνικός ενεργειακός στόχος της Ελλάδας για το 2020 είναι συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. Οι στόχοι για την ηλεκτροπαραγωγή είναι 40%, για τη θέρµανση και ψύξη ποσοστό τουλάχιστον 20% και για τις µεταφορές ποσοστό τουλάχιστον 10%. Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ (NREAP) είναι η παραγωγή GWh από βιοαέριο το Ο νόµος 3851/10 θέτει τους εθνικούς στόχους για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µέχρι το έτος 2020, µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009), ως εξής: Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. Συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Σύµφωνα µε Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Α.Υ/Φ1/οικ.19598, Οκτώβριος 2010), η επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς της βιοµάζας για το 2020 ανέρχεται στα 350MW. Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ ο στόχος του 20% των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 θα επιτευχθεί µέσω του συνδυασµού µέτρων για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και µε την αυξηµένη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παροχή θέρµανσης και των µεταφορών. Η συνεισφορά (εγκατεστηµένη ισχύς, ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) που αναµένεται από το βιοαέριο στην Ελλάδα για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 έχει υπολογιστεί στα 210MW (895GWh ή 77ktoe 6 ). Το Σχήµα 5 δείχνει µία εκτίµηση της συνολικής συνεισφοράς (εγκατεστηµένη ισχύς, ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) που αναµένεται από το βιοαέριο στην Ελλάδα για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 και η ενδεικτική πορεία για τα µερίδια της ενέργειας από ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή την περίοδο European Environmental Agency, ECN (2011), Renewable Energy Projections as published in the NREAP of the European Member States. 7 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, National Renewable Action Plan in the scope of Directive 2009/28/EC. 16

17 Σχήµα 5: Στόχοι για το βιοαέριο το Mw years MWel GWh υναµικό βιοαερίου σε σχέση µε τους στόχους Υπάρχουν αρκετές µελέτες δυναµικού βιοαερίου και αποτελέσµατα στην Ευρώπη βασιζόµενα σε διαφορετικές µεθοδολογίες και παραδοχές. Η AEBIOM έχει υπολογίσει το δυναµικό παραγωγής βιοαερίου στον Οδικό της Χάρτη για το βιοαέριο στην Ευρώπη από ενεργειακές καλλιέργειες και ζωικά απόβλητα για το 2020, εάν το 5% της καλλιεργήσιµης γης χρησιµοποιηθεί για ενεργειακές καλλιέργειες και το 35% των συνολικών ζωικών αποβλήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου. Σύµφωνα µε αυτή την εκτίµηση το συνολικό δυναµικό βιοαερίου στην ΕΕ των 27 θα µπορούσε να φθάσει στο 29,43 Mtoe και στην Ελλάδα περίπου τα 0,59 Mtoe 2. Στο πλαίσιο του έργου BiG>East (IEE/07/214) εκτιµήθηκε ότι το θεωρητικό δυναµικό βιοαερίου στην Ελλάδα θα µπορούσε να δώσει περίπου GWh/έτος 8. Ο Πίνακας 5 δείχνει το δυναµικό βιοαερίου σε σχέση µε τους στόχους της Ελλάδας το Συγκρινόµενοι µε τις εκτιµήσεις της AEBIOM, οι στόχοι της Ελλάδας για το βιοαέριο το 2020 ανέρχονται στο 37% του εκτιµώµενου δυναµικού! Πίνακας 5: υναµικό βιοαερίου (AEBIOM 2 ) έναντι στόχων το 2020 (NREAPs) Εκτίµηση της AEBIOM για το δυναµικό βιοαερίου το 2020 NREAP Στόχος για το βιοαέριο το 2020 Mtoe GWh Mtoe % NREAP MANGUS (2009), Estimation of the potential feedstock availability from biogas production in Eastern Europe. Deliverable for Task 2.3, BiG>East project (IEE/07/214). 17

18 4.3 Συστάσεις για την επίτευξη των στόχων του 2020 Σύµφωνα µε µελέτες και έρευνες στο πλαίσιο του έργου BiogasIN, τα βασικά εµπόδια της διαδικασίας αδειοδότησης και χρηµατοδότησης για την υλοποίηση έργων βιοαερίου προσδιορίστηκαν για την Ελλάδα. Προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την υλοποίηση έργων βιοαερίου και να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων του 2020, συγκεκριµένες συστάσεις διατυπώνονται στα επόµενα κεφάλαια ιαδικασίες αδειοδότησης Οι διαδικασίες αδειοδότησης στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες και να διαρκούν χρονικά, καθυστερώντας τα έργα και αποθαρρύνοντας τους επενδυτές. Για να επιτευχθεί µια σαφής και απλή διαδικασία, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου, συνιστώνται οι ακόλουθες ενέργειες: Ενίσχυση ικανοτήτων για την ιοίκηση: γενικές πληροφορίες για το βιοαέριο, οφέλη και δυναµικό και παραδείγµατα από έργα που λειτουργούν. Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας: συγκέντρωση της διαδικασίας σε µία Υπηρεσία Μίας Στάσης ( one stop shop ), όπου όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι διαθέσιµα σε ένα σηµείο. Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπηρεσιών. Παροχή Κατευθυντήριων Οδηγιών «Αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου», όπου θα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες άδειες, προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόκτησής τους, κόστη, αριθµός ηµερών / εβδοµάδων για να αποκτηθούν οι άδειες και η αρµόδια Υπηρεσία ιαδικασίες χρηµατοδότησης Η πρόσβαση των έργων βιοαερίου σε χρηµατοδότηση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στην Ελλάδα, θέτοντας ένα σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη των έργων βιοαερίου. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες: Κράτος: Παροχή Κατευθυντήριων Οδηγιών «Χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου», όπου θα περιλαµβάνονται Εθνικοί και ιεθνείς µηχανισµοί στήριξης, οι τράπεζες και τα προϊόντα τους για χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου. Τράπεζες: Ενίσχυση ικανοτήτων (capacity building) για το διοικητικό συµβούλιο των τραπεζών: παρούσα κατάσταση της αγοράς βιοαερίου στην Ευρώπη, γενικές πληροφορίες για το βιοαέριο, οφέλη και δυναµικό, παραδείγµατα επιτυχούς χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου. Ενίσχυση ικανοτήτων για τα στελέχη των Τραπεζών: οι Τράπεζες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν ειδικό για τα έργα ΑΠΕ ο οποίος θα πρέπει να είναι επίσης καλά ενηµερωµένος σχετικά µε τα θέµατα του βιοαερίου. Ένα πρόγραµµα κατάρτισης για αυτούς τους ειδικούς θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παρούσα κατάσταση της αγοράς βιοαερίου στην Ευρώπη, γενικές πληροφορίες σχετικά µε το βιοαέριο, τα κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων δανειοδότησης έργων βιοαερίου και παραµέτρων κινδύνου. Η εκπαίδευση αυτή µπορεί να είναι συνεχής (µία φορά το χρόνο), προκειµένου να ακολουθήσει η τεχνολογική και νοµοθετική εξέλιξη. ηµιουργία ενός τµήµατος για τις ΑΠΕ / βιοαέριο και ανάπτυξη των νέων χρηµατοδοτικών προϊόντων (αναθεώρηση των πραγµατικά απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων και των επιτοκίων). 18

19 Ενηµέρωση για δυνατότητες και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου (ενηµερωτικά, δελτία, οδηγίες, ). Επενδυτές: Ενίσχυση ικανοτήτων για επενδυτές: γενικές πληροφορίες για το βιοαέριο, διαθέσιµες τεχνολογίες, σχεδιασµός µονάδας, οικονοµική αξιολόγηση και διαδικασίες αδειοδότηση ςκαι χρηµατοδότησης (πχ. πώς να υποβάλλουν αίτηση για τραπεζικό δάνειο) Λοιπές συστάσεις Προώθηση των ωφελειών που προκύπτουν από την παραγωγή βιοαερίου για την κοινωνία, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τα έργα βιοαερίου και την επίτευξη αποδοχής από το κοινό. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΙΕΘΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΕ Τα ιεθνή συστήµατα υποστήριξης είναι ένα σηµαντικό µέσο για τη χρηµατοδότηση έργων. Τα διαθέσιµα συστήµατα υποστήριξης είναι παρόµοια για τις περισσότερες χώρες του BiogasIN, µε εξαίρεση την Κροατία, η οποία δεν είναι ακόµη µέλος της ΕΕ και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιµη για όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Τα βασικά εργαλεία για τη στήριξη του τοµέα του βιοαερίου αναφέρονται παρακάτω: Το Ταµείο Συνοχής είναι ένα ευρωπαϊκό διαρθρωτικό µέσο προώθησης των έργων που αφορούν στο περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Εφαρµόζεται σε κράτη µέλη της ΕΕ µε Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% του κοινοτικού µέσου όρου και χρηµατοδοτεί µέχρι και το 85% των επιλέξιµων δαπανών των έργων. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης που υποβάλλονται από κάθε χώρα. Περίοδος: Το LIFE+ είναι ένα χρηµατοδοτικό µέσο προώθησης περιβαλλοντικών έργων. Στόχος είναι να συµβάλει στην εφαρµογή, ενηµέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας συγχρηµατοδοτώντας πιλοτικά ή επιδεικτικά έργα. Καλύπτει έως το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του έργου και είναι ανοικτό σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς, φορείς ή οργανισµούς που εδρεύουν στην ΕΕ. Το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας µε στόχο την τόνωση και τη βελτίωση των δεσµών µεταξύ βιοµηχανίας και έρευνας εντός ενός διακρατικού πλαισίου. Υποστηρίζει επιστηµονικές έρευνες, τη διάδοση των πληροφοριών και ανταλλαγή δραστηριοτήτων. Περίοδος: Το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (ΠΠΑΚ) ενθαρρύνει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Περίοδος: ). Ειδικά υποπρογράµµατα του ΠΠΑΚ που συµβάλλουν στον τοµέα του βιοαερίου είναι τα εξής: Πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»: παρέχει χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη καινοτόµων περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών. Απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εταιρείες µε υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης και παραδοσιακές µικρο-επιχειρήσεις και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (ΙΕΕ): υποστηρίζει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την υιοθέτηση των νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τη µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά για αυτές τις πηγές ενέργειας, τη διαφοροποίηση ενέργειας και καυσίµων, την αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Το ELENA (European Local Energy Assistance) είναι ένα χρηµατοδοτικό µέσο παροχής τεχνικής βοήθειας, χρησιµοποιώντας πόρους του ΙΕΕ. Παρέχει τεχνική βοήθεια σε ηµόσιους Φορείς (για επενδύσεις ελάχιστου ποσού 6 εκ. ). Το ELENA καλύπτει ένα τµήµα του κόστους της τεχνικής βοήθειας που είναι αναγκαία για την προετοιµασία, την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος, όπως µελετών σκοπιµότητας και αγοράς, 20

21 διάρθρωση των προγραµµάτων, επιχειρηµατικών σχεδίων, ενεργειακών επιθεωρήσεων, προετοιµασία διαγωνισµών. Η Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility (WeBSEDFF) είναι µία διευκόλυνση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Παρέχει δάνεια για έργα ΑΠΕ και βιοµηχανικά έργα ενεργειακής απόδοσης σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στα υτικά Βαλκάνια. Ένας έµµεσος τρόπος για την υποστήριξη έργων βιοαερίου είναι η παροχή κεφαλαίων στις τράπεζες στις χώρες στόχο για περαιτέρω δανειοδότηση έργων βιοαερίου. Αρκετά τέτοια συστήµατα υποστήριξης υπάρχουν: Western Balkans Private Sector Support Facility: Ένα σύστηµα δανειοδότησης της ΕΤΑΑ για τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και έργων ΑΠΕ στον ιδιωτικό τοµέα. Το πρόγραµµα υποστηρίζει από τη µία πλευρά επενδύσεις από ΜΜΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την ένταξη στην ΕΕ και από την άλλη επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ. Τα προγράµµατα Turn Around Management (TAM) και Business Advisory Services (BAS): Τα δύο αυτά προγράµµατα της ΕΤΑΑ έχουν στόχο να βοηθήσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της οικονοµίας της αγοράς. Το TAM έχει µια ευρεία προσέγγιση εστιάζοντας σε σηµαντικές διοικητικές και διαρθρωτικές αλλαγές εντός των εταιρειών. Το BAS υποστηρίζει σχέδια µε αυστηρά καθορισµένους στόχους και γρήγορη απόσβεση. Έργα TAM έχουν υλοποιηθεί σε 28 χώρες από την Κεντρική Ευρώπη µέχρι την Κεντρική Ασία και την Ρωσική Άπω Ανατολή. 21

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση IEE Project BiogasIN Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση D.4.7, WP 4 Dominik Rutz, David Güntert WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο Γερμανία Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Χρηµατοδότηση έργων βιαοερίου στην Ελλάδα και εµπόδια D.5.1.4, WP5 Σιούλας Κωνσταντίνος Καναβάκης Γιώργος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλµ Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2 IEE Έργο BiogasIN Τρόποι χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου D.5.5, WP 5 Dominik Rutz Erik Ferber WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο, Γερµανία Φεβρουάριος, 2011 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.3 Χάρτης πορείας (Roadmap) για την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα έργων βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.3 Χάρτης πορείας (Roadmap) για την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.3 Χάρτης πορείας (Roadmap) για την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.3 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Χρήστος Ζαφείρης Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας Ημερίδα βιομάζας, ΕΜΠ-Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΜEC Expo-center ΠΑΙΑΝΙΑ 07.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation.

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation. IEE Project BiogasIN Information Material for biogas investors/farmers in Greece Υλικό πληροφόρησης για επενδυτές βιοαερίου/αγρότες στην Ελλάδα D.3.8.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος 1 ΚΑΡ ΙΤΣΑ: Καλλιέργειες Βιοµάζα Βιοενέργεια Καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας Σπύρος Κυρίτσης Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ Παρούσακατάσταση ΜετάαπότοννέοΝόμο3851 του2010, οι επενδύσεις στην παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαεριο μέσω της αναερόβιας χώνευσης από αγροτοβιομηχανικα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Αργυρώ Γιακουμή Φυσικός MSc Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός MSc EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γιάννης Τσουλόφτας tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης 1. Κλιματική Αλλαγή 2. Πράσινη Ανάπτυξη 3. Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ) 4. Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα