ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)"

Transcript

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

2 Προοίµιο Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση πολύπλοκων τραπεζικών προϊόντων και χρηµατοοικονοµικών µέσων έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τράπεζες. Συνεπώς, ο αποτελεσµατικός έλεγχος των κινδύνων που αντιµετωπίζουν και η διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψή τους καθίστανται συνεχής πρόκληση. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, εξέδωσε στις 26 Ιουνίου, 2004, τη συµφωνία-πλαίσιο γνωστή ως Βασιλεία II ή Basel II, για τη διεθνή σύγκλιση των διατάξεων περί της επάρκειας κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε σκοπό τη σύγκλιση των πρακτικών των κρατών-µελών µε τη διεθνή πρακτική, εξέδωσαν την 14 η Ιουνίου, 2006 την Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας τραπεζικών ιδρυµάτων και την Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των τραπεζικών ιδρυµάτων, οι διατάξεις των οποίων εφαρµόζονται στα κράτη µέλη από την 1η Ιανουαρίου, Οι σχετικές διατάξεις των υπό αναφοράν Οδηγιών αναφορικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελούν ισοδύναµο πλαίσιο µε τις διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως αρµόδια εποπτική αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει υιοθετήσει τις διατάξεις των προαναφερθεισών Οδηγιών στην Οδηγία της προς τις Τράπεζες για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των µεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Οδηγία ΚΤΚ). Μεταξύ των καινοτοµιών του νέου πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι και η εισαγωγή της εποπτικής εξέτασης (Supervisory Review Process) στη διαδικασία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, µε σκοπό τη διασφάλιση επαρκών ιδίων κεφαλαίων για όλους τους κινδύνους που αντιµετωπίζει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα. Η ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕΕΑ) αποτελεί το πρώτο από τα δύο συστατικά στοιχεία που αποτελούν την εποπτική εξέταση. Το δεύτερο 2

3 στοιχείο είναι οι Εσωτερικές ιαδικασίες Αξιολόγησης της Επάρκειας του Κεφαλαίου (Ε ΑΚΕ). Οι Ε ΑΚΕ σχεδιάζονται και εφαρµόζονται από το τραπεζικό ίδρυµα. Σύµφωνα µε το Άρθρο 123 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (Ενότητα Α, Παράγραφος 67 της Οδηγίας ΚΤΚ), τα τραπεζικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανοµής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε να διασφαλιστεί ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το παρόν έγγραφο καταγράφει τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εφαρµόζει κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα ως επίσης και της επάρκειας του κεφαλαίου που διατηρούν. Η συχνότητα και η ένταση της εξέτασης και της αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (principle of proportionality) δηλαδή το µέγεθος, την συστηµική σπουδαιότητα, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων έκαστου τραπεζικού ιδρύµατος. Επιπρόσθετα, καταγράφεται η πολιτική που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφορικά µε τα εποπτικά µέτρα που λαµβάνει σε περίπτωση που η αξιολόγησή της εντοπίσει σηµαντικές αδυναµίες. Η ετοιµασία και δηµοσιοποίηση του πλαισίου της ΕΕΑ γίνεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 144 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας αναφορικά µε τις εποπτικές πρακτικές που εφαρµόζονται και στη δηµιουργία αµοιβαίας αντίληψης µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζικών ιδρυµάτων. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΠΕ ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΑ, ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Πεδίο Άσκησης της ΕΕΑ Ατοµική βάση Ενοποιηµένη βάση Εφαρµογή σε υπο-ενοποιηµένη βάση (sub-consolidated level) Συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στα πλαίσια της ΕΕΑ Άσκηση Ενοποιηµένης ή Υπο-ενοποιηµένης Εποπτείας Άσκηση Εποπτείας σε Ατοµική Βάση Ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές Αρχή της Αναλογικότητας Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων/ οµίλων Αξιολόγηση της συστηµικής σπουδαιότητας Αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα Τελική ταξινόµηση του τραπεζικού ιδρύµατος και της συχνότητας και έντασης της ΕΕΑ Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Γενικά ιαδικασία Αξιολόγησης των Κινδύνων Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων (ΣΑΚ) Ένταση της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων Εποπτικές Τεχνικές Συνεργασία µε άλλες εποπτικές αρχές Ενοποιηµένη και υπο-ενοποιηµένη βάση Ατοµική βάση Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γενικά

5 2 Στάδια της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Συχνότητα, ένταση και λεπτοµέρεια της διαδικασίας αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Μεθοδολογία Αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Αξιολόγηση της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου που διατηρείται για αντιµετώπιση των διαφόρων κατηγοριών κινδύνων Αξιολόγηση της επίπτωσης των κινδύνων στο ύψος του κεφαλαίου όπως προκύπτει από τις προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων Αξιολόγηση ποιοτικών παραγόντων ιάγνωση αδυναµιών και εξαγωγή τελικών συµπερασµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθορίζει µε σαφήνεια τις εποπτικές ευθύνες των αρµοδίων εποπτικών αρχών αναφορικά µε την εποπτική εξέταση εντός του νέου πλαισίου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 124 της εν λόγω Οδηγίας, το οποίο υιοθετείται στη Ενότητα Α Παράγραφος 68 της Οδηγίας της ΚΤΚ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οφείλει να εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις πρόνοιες της Οδηγίας αυτής. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οφείλει να αξιολογεί τους κινδύνους που τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν και να προσδιορίζει κατά πόσο οι διακανονισµοί, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που εφαρµόζουν καθώς και τα ίδια κεφάλαια που διατηρούν εξασφαλίζουν την υγιή διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων τους. Συναφώς, η εποπτική εξέταση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου διενεργείται στη βάση των κινδύνων που έχει αναλάβει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και αξιολογούνται οι διάφοροι κίνδυνοι που έχουν αναληφθεί. Πέραν της αξιολόγησης του προφίλ κινδύνων του τραπεζικού ιδρύµατος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί δεόντως ποιοτικούς παράγοντες όπως είναι η ποιότητα της διοίκησης, η εφαρµογή κανόνων χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης κ.α 1. Η ΕΕΑ επικεροποιείται (updated) τουλάχιστον ετησίως. Κατά τον καθορισµό του πλαισίου της ΕΕΑ, λαµβάνονται υπόψη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οι Βασικές Αρχές Εποπτείας (Core Principles) της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 2 και οι αρχές που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας 3. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εφαρµόζει επίσης την αρχή της αναλογικότητας κατά τη άσκηση των ελέγχων της. Σχετικοί παράγοντες που 1 Σχετική είναι η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής οµής, Εσωτερικής ιακυβέρνησης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών Μάιος Core Principles Methodology Οκτώβριος Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 January

7 λαµβάνονται υπόψη είναι το µέγεθος, η πολυπλοκότητα και η συστηµική σπουδαιότητα του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος. Βάσει των εποπτικών της ελέγχων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξάγει συµπεράσµατα σχετικά µε την καταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (Ε ΑΚΕ) του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των διαφόρων κινδύνων στην οποία προβαίνει. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την επάρκεια των διαδικασιών και των κεφαλαίων που το κάθε τραπεζικό ίδρυµα εφαρµόζει και διατηρεί για τη διαχείριση και κάλυψη των διαφόρων κινδύνων που αναλαµβάνει. Συναφώς, σύµφωνα µε Άρθρο 136 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το οποίο υιοθετείται στην Ενότητα Α Παράγραφο 69 της Οδηγίας της ΚΤΚ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µπορεί να επιβάλει ορισµένα εποπτικά µέτρα σε περίπτωση που η ΕΕΑ καταδείξει ανεπάρκεια στα εσωτερικά συστήµατα και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την επιβολή διατήρησης πρόσθετου κεφαλαίου ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των κινδύνων που αντιµετωπίζονται, την υπόδειξη της αναγκαιότητας ενδυνάµωσης των εσωτερικών µηχανισµών και διαδικασιών του τραπεζικού ιδρύµατος κ.α. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ύπαρξη δοµηµένου διαλόγου µε τα τραπεζικά ιδρύµατα. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται επίσης στη συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται θυγατρικές και υποκαταστήµατα κυπριακών τραπεζικών ιδρυµάτων ή οι µητρικές εταιρείες εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων. Ο διάλογος και η συνεργασία τόσο µε τις εποπτικές αρχές όσο και µε τραπεζικά ιδρύµατα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος της εποπτικής µεθοδολογίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς φρονεί ότι η αγαστή συνεργασία µόνον οφέλη µπορεί να αποφέρει προς το τραπεζικό σύστηµα στο σύνολό του. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΠΕ ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΑ, ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Πεδίο Άσκησης της ΕΕΑ Το πεδίο άσκησης της ΕΕΑ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, οι οποίες υιοθετούνται στην Ενότητα Α Παράγραφοι 12 µέχρι 17 της Οδηγίας ΚΤΚ. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, η ΕΕΑ µπορεί να ασκείται είτε σε ενοποιηµένη/υπο-ενοποιηµένη είτε σε ατοµική βάση όπως αναφέρεται πιο κάτω: 1.1 Ατοµική βάση Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε ατοµικό επίπεδο στις περιπτώσεις όπου: (α) Το τραπεζικό ίδρυµα έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν έχει µητρική ή θυγατρική ή συνδεδεµένη εταιρεία 1, είναι δηλαδή πραγµατικό ατοµικό ίδρυµα, (β) Το τραπεζικό ίδρυµα εξαιρείται από την ενοποιηµένη εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 73(1) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το οποίο υιοθετείται στην παράγραφο 17(1) της Ενότητας Α της Οδηγίας ΚΤΚ, ως ακολούθως: i) Όταν το εξαιρούµενο τραπεζικό ίδρυµα έχει συσταθεί σε χώρα εκτός της ΕΕ και υπάρχουν νοµικά εµπόδια στη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών προς την µητρική εταιρεία, 1 Η µητρική εταιρεία, η θυγατρική εταιρεία και η συνδεδεµένη εταιρεία έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο. 8

9 ii) Όταν το εξαιρούµενο τραπεζικό ίδρυµα είναι, κατά τη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αµελητέο σε σχέση µε τους στόχους της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων, iii) Όταν κατά τη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η ενοποίηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του τραπεζικού ιδρύµατος θα αντενδείκνυτο ή θα µπορούσε να οδηγήσει σε λάθη όσον αφορά τους στόχους της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξαιρέσει από την ενοποιηµένη της εποπτεία θυγατρικές εταιρείες τραπεζικών ιδρυµάτων, µπορεί να ζητήσει από τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες συγκεκριµένες πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται από το Άρθρο 127(3) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. (γ) τραπεζικό ίδρυµα το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν έχει ως µητρική εταιρεία άλλο εγχώριο τραπεζικό ίδρυµα, ούτε έχει ως θυγατρικές εταιρείες άλλα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα. (δ) Υποκατάστηµα, τραπεζικού ιδρύµατος µε έδρα κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σηµειώνεται ότι για τις εν λόγω περιπτώσεις, η άσκηση της ΕΕΑ σε ατοµική βάση θα γίνεται αν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι το υποκατάστηµα είναι σηµαντικό ως προς τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος (systemically significant), υπόκειται στη διατήρηση 9

10 προικώου κεφαλαίου (assigned capital) ή/και αν η εποπτεία που ασκείται από την εποπτική αρχή που εποπτεύει τα Κεντρικά του Γραφεία δεν είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω περιπτώσεις αναγνωρίζονται µέσω του συνεχούς διαλόγου µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των υποκαταστηµάτων και της αρµόδιας εποπτικής αρχής που εποπτεύει τα Κεντρικά τους Γραφεία. (ε) Υποκατάστηµα, τραπεζικού ιδρύµατος που έλαβε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το οποίο έχει συσταθεί σε χώρα εκτός ΕΕ., αν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η εποπτεία που ασκείται από την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας δεν είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΕΕ. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις υποκαταστηµάτων, τραπεζικών ιδρυµάτων µε έδρα κράτος της ΕΕ., τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο, δεν ασκείται η ΕΕΑ, δεδοµένου ότι τα εν λόγω υποκαταστήµατα περιλαµβάνονται στην εποπτεία που ασκείται από την αρµόδια εποπτική αρχή της ΕΕ. Νοείται επίσης, ότι υποκαταστήµατα τραπεζικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα οποία λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ δεν υπόκεινται σε ΕΕΑ, δεδοµένου ότι καλύπτονται από την εποπτεία που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυµα. 1.2 Ενοποιηµένη βάση Η άσκηση της ΕΕΑ σε ενοποιηµένη βάση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γίνεται στις περιπτώσεις όπου: 10

11 (α) Τραπεζικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι µητρική τράπεζας εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία 1, (β) Η µητρική επιχείρηση ενός τραπεζικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι Μητρική Χρηµατοδοτική Εταιρεία Συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία 2. Η ΕΕΑ λαµβάνει υπόψη όλες τις επιχειρήσεις που ενοποιούνται κάτω από τη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών περιλαµβανοµένης της τελευταίας Εφαρµογή σε υπο-ενοποιηµένη βάση (sub-consolidated level) Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε υποενοποιηµένη βάση στις περιπτώσεις όπου: (α) Θυγατρικό τραπεζικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ως θυγατρική ή συµµετέχει (δηλαδή κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 20% του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου) σε τραπεζικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ.). 1 «µητρική τράπεζα εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία» σηµαίνει τράπεζα η οποία διαθέτει θυγατρικό πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή η οποία κατέχει συµµετοχή σε τέτοιο ίδρυµα και η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική άλλης τράπεζας µε άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή ηµοκρατία ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Κυπριακή ηµοκρατία. 2 «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία» είναι χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική τράπεζας µε άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή ηµοκρατία ή άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Κυπριακή ηµοκρατία. 3 Άρθρο 71(2) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και παράγραφος 15(2) της Ενότητας Α της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. 11

12 (β) Όταν η µητρική εταιρεία, του θυγατρικού τραπεζικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών και έχει ως θυγατρική ή συµµετέχει σε τραπεζικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ.). 2. Συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στα πλαίσια της ΕΕΑ Οι αλλαγές που παρατηρούνται στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό τοµέα κατά τα τελευταία χρόνια είναι σηµαντικές. Η παγκοσµιοποίηση όπως εκφράζεται µέσω της διασυνοριακής επέκτασης των εργασιών των τραπεζικών ιδρυµάτων, είτε οργανικά είτε µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος του όλου σκηνικού που δηµιουργείται. Συνεπώς, η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εποπτικών αρχών των διαφόρων χωρών καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εποπτεία και η οικονοµική ευρωστία των τραπεζικών ιδρυµάτων καθώς και η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα γενικότερα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών. Η ανάγκη συνεργασίας πηγάζει τόσο λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων σε χώρες του εξωτερικού όσο και από τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή τη λειτουργία υποκαταστηµάτων στην Κύπρο από µητρικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστηµένες εκτός Κύπρου. Η συνεργασία αποβλέπει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας της εποπτείας, στην σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην αποφυγή επικάλυψης εργασιών ώστε να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας χωρίς να επιβαρύνονται διοικητικά ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα τραπεζικά ιδρύµατα. 12

13 Για την υποβοήθηση της εν λόγω συνεργασίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υιοθετήσει τις διατάξεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ως επίσης και των σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας 1, τόσο στις περιπτώσεις όπου είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση ενοποιηµένης ή υπο-ενοποιηµένης εποπτείας όσο και στις περιπτώσεις που η εποπτεία της περιορίζεται σε ατοµική βάση. Σχετικώς, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υπογράψει αριθµό Μνηµονίων Συνεννόησης (MOUs) µε αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων κρατών. 2.1 Άσκηση Ενοποιηµένης ή Υπο-ενοποιηµένης Εποπτείας Στις περιπτώσεις όπου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί ενοποιηµένη εποπτεία, και συνεπώς εφαρµόζει τη ΕΕΑ σε ενοποιηµένη βάση, έχει την ευθύνη οργάνωσης της εποπτείας. Εφόσον υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής, µε απώτερο στόχο την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας της, δηµιουργεί κανάλια συνεχούς επικοινωνίας µε όλες τις αρµόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι η εποπτεία συγκεκριµένων θεµάτων ή κινδύνων µπορεί να διεκπεραιωθεί αποτελεσµατικότερα από την αρµόδια εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής, λόγω της πιο ολοκληρωµένης γνώσης που έχει της επιτόπιας αγοράς και κουλτούρας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναθέτει στην εν λόγω αρχή τη διεκπεραίωσή τους. Αναλυτικότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο 2 µέρος Guidelines for co-operation between consolidating supervisors and host supervisors Ιανουάριος

14 Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι πλήρως ενηµερωµένη αναφορικά µε τις ανησυχίες της αρµόδιας εποπτικής αρχής της χώρας υποδοχής και τις µεθόδους που αυτή εφαρµόζει για την αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζει η θυγατρική εταιρεία του εξωτερικού. Η εν λόγω ενηµέρωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική ειδικότερα για τα θυγατρικά τραπεζικά ιδρύµατα τα οποία είναι ψηλής συστηµικής σηµασίας σε επίπεδο τραπεζικού οµίλου. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή σχετικών και ουσιωδών πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της όλης συνεργασίας µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής (βλέπε µέρος 2.3 του παρόντος Κεφαλαίου). Οι πληροφορίες που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει είναι αυτές που κρίνει ως ουσιώδεις για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του τραπεζικού οµίλου όπως: αρνητικές εξελίξεις στη οικονοµική κατάσταση της θυγατρικής εταιρείας οι οποίες δηµιουργούν αµφιβολία για την συνέχιση της λειτουργίας της σαν λειτουργούσα οικονοµική µονάδα, αλλαγές στη λειτουργική και οργανωτική δοµή, αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία, θέµατα µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, ενδεχόµενες ποινές που επιβλήθηκαν από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής. Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται µε τις εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής, 14

15 εξαρτώνται άµεσα από τη συστηµική σηµασία του εποπτευόµενου τραπεζικού ιδρύµατος τόσο για τον όµιλο όσο και για την χώρα υποδοχής στην οποία δραστηριοποιείται (βλέπε µέρος 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου). Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει επίσης υπόψη τη λειτουργική δοµή του κάθε τραπεζικού οµίλου. Σχετικώς, έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη η συγκέντρωση αυξανόµενου αριθµού δραστηριοτήτων στο µητρικό τραπεζικό ίδρυµα, όπως για παράδειγµα η ιαχείριση Κινδύνων. Συγχρόνως, συνεχίζεται η εξαγορά τοπικών θυγατρικών εταιρειών, η οποία είναι η δηµοφιλέστερη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την είσοδο σε νέες αγορές. Κατά συνέπεια, ο άµεσος συσχετισµός µεταξύ της νοµικής και της λειτουργικής δοµής ενός τραπεζικού οµίλου παύει να υφίσταται, ή τουλάχιστον µειώνεται. Τα τραπεζικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αποτελούν µέρος των εν λόγω εξελίξεων. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στις περιπτώσεις που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας, είναι αυξηµένος και περιλαµβάνει την αξιολόγηση των εν λόγω κεντροποιηµένων δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η παροχή των αναγκαίων σχετικών πληροφοριών προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής αποτελεί µέρος των υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Καταληκτικά, τονίζεται ότι η γενική αρχή που διέπει την εποπτική πρακτική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την άσκηση της ενοποιηµένης της εποπτείας, είναι η δηµιουργία κοινής αντίληψης και κατανόησης από όλες τις αρµόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά µε τη εσωτερική διακυβέρνηση του τραπεζικού οµίλου, τους κινδύνους που αντιµετωπίζει, τις διαδικασίες που εφαρµόζει για τη διαχείρισή τους και τέλος το στρατηγικό του σχεδιασµό. Με τον τρόπο αυτό υποβοηθείται η διαφάνεια των πρακτικών και επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη εποπτεία. 15

16 2.2 Άσκηση Εποπτείας σε Ατοµική Βάση Εποπτεία Θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει την ευθύνη της εποπτείας των εν λόγω θυγατρικών και για την τήρηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στους καταθέτες τους. Συνεπώς, ασκεί πλήρεις διαδικασίες ΕΕΑ ώστε να είναι ενήµερη σε συνεχή βάση για θέµατα εσωτερικής διακυβέρνησης, για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύµατα, τις µεθόδους που εφαρµόζουν για τη διαχείρισή των κινδύνων που αναλαµβάνουν και το ύψος του κεφαλαίου που διατηρούν για την κάλυψή τους. Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης άσκησης της ΕΕΑ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει ουσιώδεις πληροφορίες από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής όπως: ενδεχόµενες αλλαγές των εποπτικών αρχών που εµπλέκονται στην εποπτεία του τραπεζικού οµίλου, αλλαγές στην δοµή του οµίλου, αλλαγές στη λειτουργική δοµή του οµίλου, σηµαντικές µεταβολές στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου, προβλήµατα του οµίλου που θέτουν σε αµφιβολία την αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης (going concern), αλλαγές στη γενική στρατηγική, ενδεχόµενα µέτρα που λήφθηκαν από τις εποπτικές αρχές που ασκούν ενοποιηµένη εποπτεία κ.α. 16

17 Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που λαµβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τη συστηµική σπουδαιότητα του τραπεζικού ιδρύµατος εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρέχει προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες κρίνεται ότι µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του τραπεζικού οµίλου Εποπτεία υποκαταστήµατος τραπεζικού ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ Οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο, είναι περιορισµένες σε σχέση µε τα εν λόγω υποκαταστήµατα. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου περιορίζεται στην παρακολούθηση της ρευστότητας, της εφαρµογής από το υποκατάστηµα των αναγκαίων διαδικασιών σε σχέση µε το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και στη λήψη στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Συγχρόνως, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρέχει, σε περίπτωση που της ζητηθούν από την αρµόδια εποπτική αρχή που ασκεί την ενοποιηµένη εποπτεία, αξιολογήσεις σηµαντικών αλλαγών στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον του υποκαταστήµατος που ενδεχοµένως να επηρεάσουν ολόκληρο τον όµιλο. Επίσης, παρέχει γενική αξιολόγηση του υποκαταστήµατος σε σχέση µε τους τοµείς που εποπτεύει π.χ. ρευστότητα. 17

18 2.2.3 Εποπτεία υποκαταστήµατος τραπεζικού ιδρύµατος που εδρεύει σε χώρα εκτός της ΕΕ Στις περιπτώσεις των εν λόγω υποκαταστηµάτων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί πρώτα τη συστηµική σπουδαιότητά τους (βλέπε µέρος 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου). Αν η συστηµική σπουδαιότητά τους κριθεί ως ουσιαστική ή/και η εποπτεία του τραπεζικού ιδρύµατος δεν είναι ισοδύναµη µε αυτήν που προβλέπεται από την ΕΕ για µητρικά τραπεζικά ιδρύµατα, τότε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί πλήρη ΕΕΑ επί του υποκαταστήµατος. Συνεπώς, στόχος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι η λήψη από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των τρίτων χωρών όλων των αναγκαίων πληροφοριών που θα της επιτρέπουν να αξιολογεί τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την ευρωστία των εν λόγω υποκαταστηµάτων. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα υποκαταστήµατα και των µέτρων που λαµβάνονται για τη διαχείρισή τους αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ΕΕΑ. 2.3 Ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η απρόσκοπτη ανταλλαγή των πληροφοριών µε τις άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές. Η σηµασία της έγκειται στη δηµιουργία εκτίµησης και εµπιστοσύνης στις διαδικασίες αξιολόγησης και εποπτείας που εφαρµόζονται. Επίσης, µέσω της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών υποβοηθείται ο καλύτερος δυνατός προγραµµατισµός και συντονισµός της εποπτείας, πάντα υπό την τελική ευθύνη της εποπτικής αρχής που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας. 18

19 Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται εξαρτάται από τη συστηµική σπουδαιότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων τόσο εντός του οµίλου όσο και εντός της χώρας που έχει εγκατασταθεί. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επικοινωνεί µε τις διάφορες εποπτικές αρχές και προβαίνει σε συζήτηση των αξιολογήσεων συστηµικής σπουδαιότητας που κάθε εποπτική αρχή διενεργεί. Στη βάση των εν λόγω συζητήσεων, καθορίζεται το περιεχόµενο των σχετικών πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται καθώς και η εποπτική αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή τους. Τονίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναγνωρίζει πλήρως ότι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών είναι αµφίδροµη. Συγχρόνως, αναγνωρίζει ότι η ροή των πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες των σχετικών εποπτικών αρχών. Συνεπώς, η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται πρέπει να γίνεται από την εποπτική αρχή που είναι η καταλληλότερη. Στόχος είναι πάντοτε η συλλογή εκείνων των πληροφοριών που θα προσδώσουν τη µεγαλύτερη δυνατή αξία στην εποπτεία και την αποφυγή της ροής µη αναγκαίων πληροφοριών ώστε ο στόχος άσκησης αποτελεσµατικής εποπτείας να επιτυγχάνεται. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διασφαλίζει ότι τηρείται η αναγκαία εµπιστευτικότητα αναφορικά µε όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει. 3. Αρχή της Αναλογικότητας Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί τη ΕΕΑ λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η συχνότητα και η ένταση µε την οποία ασκείται η ΕΕΑ λαµβάνει υπόψη το µέγεθος, τη συστηµική σπουδαιότητα, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εποπτευόµενου τραπεζικού ιδρύµατος. 19

20 Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ως στόχο την άσκηση οµοιόµορφης εποπτείας µεταξύ των διαφόρων τραπεζικών ιδρυµάτων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα του προφίλ κινδύνων, των στρατηγικών και πολιτικών ως επίσης και της οργανωτικής δοµής και διακυβέρνησης µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων. Συναφώς, η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η τελική απόφαση για τη συχνότητα και την ένταση που ασκείται η ΕΕΑ βασίζεται στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων δύο βασικών παραµέτρων: (α) (β) της συστηµικής σπουδαιότητας του τραπεζικού ιδρύµατος, των κινδύνων που αναλαµβάνονται από το τραπεζικό ίδρυµα Η συχνότητα και η ένταση της ΕΕΑ βασίζεται στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δύο εν λόγω παραµέτρων. Η µεθοδολογία αξιολόγησής που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τον καθορισµό της συχνότητας και της έντασης της ΕΕΑ παρατίθεται στο µέρος 4 του παρόντος κεφαλαίου. 4. Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων/ οµίλων Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δηµιουργήσει το δικό της Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων βάσει του οποίου ταξινοµείται το κάθε τραπεζικό ίδρυµα και καθορίζεται η συχνότητα και η ένταση της ΕΕΑ. Η ταξινόµηση αντικατοπτρίζει τη συστηµική σπουδαιότητα και το ύψος του κινδύνου του τραπεζικού ιδρύµατος. Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις διαβαθµίσεις ως ακολούθως: 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II) Χ. Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΗΕπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0041/2. Τροπολογία. Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0041/2. Τροπολογία. Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 22.4.2015 A8-0041/2 2 Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE Άρθρο 3 παράγραφος 1 α (νέα) 1α. Ένα ΑΚΧΑ ή ένας διαχειριστής του ΑΚΧΑ µπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα ή έννοµη τάξη υπό την προϋπόθεση ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ; Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΠΡΙΛΗΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: SEC/GovC/X/09/14b ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2006 TPAΠEZIKO AΦIEPΩMA: Tο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙ) ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική για: (α) τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αναφορικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα