ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)"

Transcript

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

2 Προοίµιο Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση πολύπλοκων τραπεζικών προϊόντων και χρηµατοοικονοµικών µέσων έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τράπεζες. Συνεπώς, ο αποτελεσµατικός έλεγχος των κινδύνων που αντιµετωπίζουν και η διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψή τους καθίστανται συνεχής πρόκληση. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, εξέδωσε στις 26 Ιουνίου, 2004, τη συµφωνία-πλαίσιο γνωστή ως Βασιλεία II ή Basel II, για τη διεθνή σύγκλιση των διατάξεων περί της επάρκειας κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε σκοπό τη σύγκλιση των πρακτικών των κρατών-µελών µε τη διεθνή πρακτική, εξέδωσαν την 14 η Ιουνίου, 2006 την Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας τραπεζικών ιδρυµάτων και την Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των τραπεζικών ιδρυµάτων, οι διατάξεις των οποίων εφαρµόζονται στα κράτη µέλη από την 1η Ιανουαρίου, Οι σχετικές διατάξεις των υπό αναφοράν Οδηγιών αναφορικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελούν ισοδύναµο πλαίσιο µε τις διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως αρµόδια εποπτική αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει υιοθετήσει τις διατάξεις των προαναφερθεισών Οδηγιών στην Οδηγία της προς τις Τράπεζες για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των µεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Οδηγία ΚΤΚ). Μεταξύ των καινοτοµιών του νέου πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι και η εισαγωγή της εποπτικής εξέτασης (Supervisory Review Process) στη διαδικασία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, µε σκοπό τη διασφάλιση επαρκών ιδίων κεφαλαίων για όλους τους κινδύνους που αντιµετωπίζει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα. Η ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕΕΑ) αποτελεί το πρώτο από τα δύο συστατικά στοιχεία που αποτελούν την εποπτική εξέταση. Το δεύτερο 2

3 στοιχείο είναι οι Εσωτερικές ιαδικασίες Αξιολόγησης της Επάρκειας του Κεφαλαίου (Ε ΑΚΕ). Οι Ε ΑΚΕ σχεδιάζονται και εφαρµόζονται από το τραπεζικό ίδρυµα. Σύµφωνα µε το Άρθρο 123 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (Ενότητα Α, Παράγραφος 67 της Οδηγίας ΚΤΚ), τα τραπεζικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανοµής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε να διασφαλιστεί ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το παρόν έγγραφο καταγράφει τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εφαρµόζει κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα ως επίσης και της επάρκειας του κεφαλαίου που διατηρούν. Η συχνότητα και η ένταση της εξέτασης και της αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (principle of proportionality) δηλαδή το µέγεθος, την συστηµική σπουδαιότητα, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων έκαστου τραπεζικού ιδρύµατος. Επιπρόσθετα, καταγράφεται η πολιτική που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφορικά µε τα εποπτικά µέτρα που λαµβάνει σε περίπτωση που η αξιολόγησή της εντοπίσει σηµαντικές αδυναµίες. Η ετοιµασία και δηµοσιοποίηση του πλαισίου της ΕΕΑ γίνεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 144 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας αναφορικά µε τις εποπτικές πρακτικές που εφαρµόζονται και στη δηµιουργία αµοιβαίας αντίληψης µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζικών ιδρυµάτων. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΠΕ ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΑ, ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Πεδίο Άσκησης της ΕΕΑ Ατοµική βάση Ενοποιηµένη βάση Εφαρµογή σε υπο-ενοποιηµένη βάση (sub-consolidated level) Συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στα πλαίσια της ΕΕΑ Άσκηση Ενοποιηµένης ή Υπο-ενοποιηµένης Εποπτείας Άσκηση Εποπτείας σε Ατοµική Βάση Ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές Αρχή της Αναλογικότητας Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων/ οµίλων Αξιολόγηση της συστηµικής σπουδαιότητας Αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα Τελική ταξινόµηση του τραπεζικού ιδρύµατος και της συχνότητας και έντασης της ΕΕΑ Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Γενικά ιαδικασία Αξιολόγησης των Κινδύνων Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων (ΣΑΚ) Ένταση της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων Εποπτικές Τεχνικές Συνεργασία µε άλλες εποπτικές αρχές Ενοποιηµένη και υπο-ενοποιηµένη βάση Ατοµική βάση Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γενικά

5 2 Στάδια της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Συχνότητα, ένταση και λεπτοµέρεια της διαδικασίας αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Μεθοδολογία Αξιολόγησης των Ε ΑΚΕ Αξιολόγηση της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου που διατηρείται για αντιµετώπιση των διαφόρων κατηγοριών κινδύνων Αξιολόγηση της επίπτωσης των κινδύνων στο ύψος του κεφαλαίου όπως προκύπτει από τις προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων Αξιολόγηση ποιοτικών παραγόντων ιάγνωση αδυναµιών και εξαγωγή τελικών συµπερασµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθορίζει µε σαφήνεια τις εποπτικές ευθύνες των αρµοδίων εποπτικών αρχών αναφορικά µε την εποπτική εξέταση εντός του νέου πλαισίου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 124 της εν λόγω Οδηγίας, το οποίο υιοθετείται στη Ενότητα Α Παράγραφος 68 της Οδηγίας της ΚΤΚ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οφείλει να εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις πρόνοιες της Οδηγίας αυτής. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οφείλει να αξιολογεί τους κινδύνους που τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν και να προσδιορίζει κατά πόσο οι διακανονισµοί, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που εφαρµόζουν καθώς και τα ίδια κεφάλαια που διατηρούν εξασφαλίζουν την υγιή διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων τους. Συναφώς, η εποπτική εξέταση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου διενεργείται στη βάση των κινδύνων που έχει αναλάβει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και αξιολογούνται οι διάφοροι κίνδυνοι που έχουν αναληφθεί. Πέραν της αξιολόγησης του προφίλ κινδύνων του τραπεζικού ιδρύµατος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί δεόντως ποιοτικούς παράγοντες όπως είναι η ποιότητα της διοίκησης, η εφαρµογή κανόνων χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης κ.α 1. Η ΕΕΑ επικεροποιείται (updated) τουλάχιστον ετησίως. Κατά τον καθορισµό του πλαισίου της ΕΕΑ, λαµβάνονται υπόψη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οι Βασικές Αρχές Εποπτείας (Core Principles) της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 2 και οι αρχές που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας 3. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εφαρµόζει επίσης την αρχή της αναλογικότητας κατά τη άσκηση των ελέγχων της. Σχετικοί παράγοντες που 1 Σχετική είναι η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής οµής, Εσωτερικής ιακυβέρνησης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών Μάιος Core Principles Methodology Οκτώβριος Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 January

7 λαµβάνονται υπόψη είναι το µέγεθος, η πολυπλοκότητα και η συστηµική σπουδαιότητα του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος. Βάσει των εποπτικών της ελέγχων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξάγει συµπεράσµατα σχετικά µε την καταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (Ε ΑΚΕ) του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των διαφόρων κινδύνων στην οποία προβαίνει. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την επάρκεια των διαδικασιών και των κεφαλαίων που το κάθε τραπεζικό ίδρυµα εφαρµόζει και διατηρεί για τη διαχείριση και κάλυψη των διαφόρων κινδύνων που αναλαµβάνει. Συναφώς, σύµφωνα µε Άρθρο 136 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το οποίο υιοθετείται στην Ενότητα Α Παράγραφο 69 της Οδηγίας της ΚΤΚ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µπορεί να επιβάλει ορισµένα εποπτικά µέτρα σε περίπτωση που η ΕΕΑ καταδείξει ανεπάρκεια στα εσωτερικά συστήµατα και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την επιβολή διατήρησης πρόσθετου κεφαλαίου ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των κινδύνων που αντιµετωπίζονται, την υπόδειξη της αναγκαιότητας ενδυνάµωσης των εσωτερικών µηχανισµών και διαδικασιών του τραπεζικού ιδρύµατος κ.α. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ύπαρξη δοµηµένου διαλόγου µε τα τραπεζικά ιδρύµατα. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται επίσης στη συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται θυγατρικές και υποκαταστήµατα κυπριακών τραπεζικών ιδρυµάτων ή οι µητρικές εταιρείες εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων. Ο διάλογος και η συνεργασία τόσο µε τις εποπτικές αρχές όσο και µε τραπεζικά ιδρύµατα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος της εποπτικής µεθοδολογίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς φρονεί ότι η αγαστή συνεργασία µόνον οφέλη µπορεί να αποφέρει προς το τραπεζικό σύστηµα στο σύνολό του. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΠΕ ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΑ, ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Πεδίο Άσκησης της ΕΕΑ Το πεδίο άσκησης της ΕΕΑ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, οι οποίες υιοθετούνται στην Ενότητα Α Παράγραφοι 12 µέχρι 17 της Οδηγίας ΚΤΚ. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, η ΕΕΑ µπορεί να ασκείται είτε σε ενοποιηµένη/υπο-ενοποιηµένη είτε σε ατοµική βάση όπως αναφέρεται πιο κάτω: 1.1 Ατοµική βάση Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε ατοµικό επίπεδο στις περιπτώσεις όπου: (α) Το τραπεζικό ίδρυµα έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν έχει µητρική ή θυγατρική ή συνδεδεµένη εταιρεία 1, είναι δηλαδή πραγµατικό ατοµικό ίδρυµα, (β) Το τραπεζικό ίδρυµα εξαιρείται από την ενοποιηµένη εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 73(1) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το οποίο υιοθετείται στην παράγραφο 17(1) της Ενότητας Α της Οδηγίας ΚΤΚ, ως ακολούθως: i) Όταν το εξαιρούµενο τραπεζικό ίδρυµα έχει συσταθεί σε χώρα εκτός της ΕΕ και υπάρχουν νοµικά εµπόδια στη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών προς την µητρική εταιρεία, 1 Η µητρική εταιρεία, η θυγατρική εταιρεία και η συνδεδεµένη εταιρεία έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο. 8

9 ii) Όταν το εξαιρούµενο τραπεζικό ίδρυµα είναι, κατά τη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αµελητέο σε σχέση µε τους στόχους της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων, iii) Όταν κατά τη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η ενοποίηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του τραπεζικού ιδρύµατος θα αντενδείκνυτο ή θα µπορούσε να οδηγήσει σε λάθη όσον αφορά τους στόχους της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξαιρέσει από την ενοποιηµένη της εποπτεία θυγατρικές εταιρείες τραπεζικών ιδρυµάτων, µπορεί να ζητήσει από τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες συγκεκριµένες πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται από το Άρθρο 127(3) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. (γ) τραπεζικό ίδρυµα το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν έχει ως µητρική εταιρεία άλλο εγχώριο τραπεζικό ίδρυµα, ούτε έχει ως θυγατρικές εταιρείες άλλα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα. (δ) Υποκατάστηµα, τραπεζικού ιδρύµατος µε έδρα κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σηµειώνεται ότι για τις εν λόγω περιπτώσεις, η άσκηση της ΕΕΑ σε ατοµική βάση θα γίνεται αν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι το υποκατάστηµα είναι σηµαντικό ως προς τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος (systemically significant), υπόκειται στη διατήρηση 9

10 προικώου κεφαλαίου (assigned capital) ή/και αν η εποπτεία που ασκείται από την εποπτική αρχή που εποπτεύει τα Κεντρικά του Γραφεία δεν είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω περιπτώσεις αναγνωρίζονται µέσω του συνεχούς διαλόγου µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των υποκαταστηµάτων και της αρµόδιας εποπτικής αρχής που εποπτεύει τα Κεντρικά τους Γραφεία. (ε) Υποκατάστηµα, τραπεζικού ιδρύµατος που έλαβε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το οποίο έχει συσταθεί σε χώρα εκτός ΕΕ., αν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η εποπτεία που ασκείται από την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας δεν είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΕΕ. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις υποκαταστηµάτων, τραπεζικών ιδρυµάτων µε έδρα κράτος της ΕΕ., τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο, δεν ασκείται η ΕΕΑ, δεδοµένου ότι τα εν λόγω υποκαταστήµατα περιλαµβάνονται στην εποπτεία που ασκείται από την αρµόδια εποπτική αρχή της ΕΕ. Νοείται επίσης, ότι υποκαταστήµατα τραπεζικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα οποία λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ δεν υπόκεινται σε ΕΕΑ, δεδοµένου ότι καλύπτονται από την εποπτεία που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυµα. 1.2 Ενοποιηµένη βάση Η άσκηση της ΕΕΑ σε ενοποιηµένη βάση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γίνεται στις περιπτώσεις όπου: 10

11 (α) Τραπεζικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι µητρική τράπεζας εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία 1, (β) Η µητρική επιχείρηση ενός τραπεζικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι Μητρική Χρηµατοδοτική Εταιρεία Συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία 2. Η ΕΕΑ λαµβάνει υπόψη όλες τις επιχειρήσεις που ενοποιούνται κάτω από τη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών περιλαµβανοµένης της τελευταίας Εφαρµογή σε υπο-ενοποιηµένη βάση (sub-consolidated level) Η ΕΕΑ ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε υποενοποιηµένη βάση στις περιπτώσεις όπου: (α) Θυγατρικό τραπεζικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ως θυγατρική ή συµµετέχει (δηλαδή κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 20% του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου) σε τραπεζικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ.). 1 «µητρική τράπεζα εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία» σηµαίνει τράπεζα η οποία διαθέτει θυγατρικό πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή η οποία κατέχει συµµετοχή σε τέτοιο ίδρυµα και η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική άλλης τράπεζας µε άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή ηµοκρατία ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Κυπριακή ηµοκρατία. 2 «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία» είναι χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική τράπεζας µε άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή ηµοκρατία ή άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Κυπριακή ηµοκρατία. 3 Άρθρο 71(2) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και παράγραφος 15(2) της Ενότητας Α της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. 11

12 (β) Όταν η µητρική εταιρεία, του θυγατρικού τραπεζικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών και έχει ως θυγατρική ή συµµετέχει σε τραπεζικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ.). 2. Συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών στα πλαίσια της ΕΕΑ Οι αλλαγές που παρατηρούνται στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό τοµέα κατά τα τελευταία χρόνια είναι σηµαντικές. Η παγκοσµιοποίηση όπως εκφράζεται µέσω της διασυνοριακής επέκτασης των εργασιών των τραπεζικών ιδρυµάτων, είτε οργανικά είτε µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος του όλου σκηνικού που δηµιουργείται. Συνεπώς, η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εποπτικών αρχών των διαφόρων χωρών καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εποπτεία και η οικονοµική ευρωστία των τραπεζικών ιδρυµάτων καθώς και η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα γενικότερα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων χωρών. Η ανάγκη συνεργασίας πηγάζει τόσο λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων σε χώρες του εξωτερικού όσο και από τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή τη λειτουργία υποκαταστηµάτων στην Κύπρο από µητρικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστηµένες εκτός Κύπρου. Η συνεργασία αποβλέπει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας της εποπτείας, στην σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην αποφυγή επικάλυψης εργασιών ώστε να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας χωρίς να επιβαρύνονται διοικητικά ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα τραπεζικά ιδρύµατα. 12

13 Για την υποβοήθηση της εν λόγω συνεργασίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υιοθετήσει τις διατάξεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ως επίσης και των σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας 1, τόσο στις περιπτώσεις όπου είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση ενοποιηµένης ή υπο-ενοποιηµένης εποπτείας όσο και στις περιπτώσεις που η εποπτεία της περιορίζεται σε ατοµική βάση. Σχετικώς, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υπογράψει αριθµό Μνηµονίων Συνεννόησης (MOUs) µε αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων κρατών. 2.1 Άσκηση Ενοποιηµένης ή Υπο-ενοποιηµένης Εποπτείας Στις περιπτώσεις όπου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί ενοποιηµένη εποπτεία, και συνεπώς εφαρµόζει τη ΕΕΑ σε ενοποιηµένη βάση, έχει την ευθύνη οργάνωσης της εποπτείας. Εφόσον υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής, µε απώτερο στόχο την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας της, δηµιουργεί κανάλια συνεχούς επικοινωνίας µε όλες τις αρµόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι η εποπτεία συγκεκριµένων θεµάτων ή κινδύνων µπορεί να διεκπεραιωθεί αποτελεσµατικότερα από την αρµόδια εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής, λόγω της πιο ολοκληρωµένης γνώσης που έχει της επιτόπιας αγοράς και κουλτούρας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναθέτει στην εν λόγω αρχή τη διεκπεραίωσή τους. Αναλυτικότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο 2 µέρος Guidelines for co-operation between consolidating supervisors and host supervisors Ιανουάριος

14 Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι πλήρως ενηµερωµένη αναφορικά µε τις ανησυχίες της αρµόδιας εποπτικής αρχής της χώρας υποδοχής και τις µεθόδους που αυτή εφαρµόζει για την αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζει η θυγατρική εταιρεία του εξωτερικού. Η εν λόγω ενηµέρωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική ειδικότερα για τα θυγατρικά τραπεζικά ιδρύµατα τα οποία είναι ψηλής συστηµικής σηµασίας σε επίπεδο τραπεζικού οµίλου. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή σχετικών και ουσιωδών πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της όλης συνεργασίας µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής (βλέπε µέρος 2.3 του παρόντος Κεφαλαίου). Οι πληροφορίες που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει είναι αυτές που κρίνει ως ουσιώδεις για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του τραπεζικού οµίλου όπως: αρνητικές εξελίξεις στη οικονοµική κατάσταση της θυγατρικής εταιρείας οι οποίες δηµιουργούν αµφιβολία για την συνέχιση της λειτουργίας της σαν λειτουργούσα οικονοµική µονάδα, αλλαγές στη λειτουργική και οργανωτική δοµή, αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία, θέµατα µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, ενδεχόµενες ποινές που επιβλήθηκαν από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής. Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται µε τις εποπτικές αρχές της χώρας υποδοχής, 14

15 εξαρτώνται άµεσα από τη συστηµική σηµασία του εποπτευόµενου τραπεζικού ιδρύµατος τόσο για τον όµιλο όσο και για την χώρα υποδοχής στην οποία δραστηριοποιείται (βλέπε µέρος 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου). Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει επίσης υπόψη τη λειτουργική δοµή του κάθε τραπεζικού οµίλου. Σχετικώς, έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη η συγκέντρωση αυξανόµενου αριθµού δραστηριοτήτων στο µητρικό τραπεζικό ίδρυµα, όπως για παράδειγµα η ιαχείριση Κινδύνων. Συγχρόνως, συνεχίζεται η εξαγορά τοπικών θυγατρικών εταιρειών, η οποία είναι η δηµοφιλέστερη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την είσοδο σε νέες αγορές. Κατά συνέπεια, ο άµεσος συσχετισµός µεταξύ της νοµικής και της λειτουργικής δοµής ενός τραπεζικού οµίλου παύει να υφίσταται, ή τουλάχιστον µειώνεται. Τα τραπεζικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αποτελούν µέρος των εν λόγω εξελίξεων. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στις περιπτώσεις που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας, είναι αυξηµένος και περιλαµβάνει την αξιολόγηση των εν λόγω κεντροποιηµένων δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η παροχή των αναγκαίων σχετικών πληροφοριών προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής αποτελεί µέρος των υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Καταληκτικά, τονίζεται ότι η γενική αρχή που διέπει την εποπτική πρακτική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την άσκηση της ενοποιηµένης της εποπτείας, είναι η δηµιουργία κοινής αντίληψης και κατανόησης από όλες τις αρµόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά µε τη εσωτερική διακυβέρνηση του τραπεζικού οµίλου, τους κινδύνους που αντιµετωπίζει, τις διαδικασίες που εφαρµόζει για τη διαχείρισή τους και τέλος το στρατηγικό του σχεδιασµό. Με τον τρόπο αυτό υποβοηθείται η διαφάνεια των πρακτικών και επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη εποπτεία. 15

16 2.2 Άσκηση Εποπτείας σε Ατοµική Βάση Εποπτεία Θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει την ευθύνη της εποπτείας των εν λόγω θυγατρικών και για την τήρηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στους καταθέτες τους. Συνεπώς, ασκεί πλήρεις διαδικασίες ΕΕΑ ώστε να είναι ενήµερη σε συνεχή βάση για θέµατα εσωτερικής διακυβέρνησης, για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύµατα, τις µεθόδους που εφαρµόζουν για τη διαχείρισή των κινδύνων που αναλαµβάνουν και το ύψος του κεφαλαίου που διατηρούν για την κάλυψή τους. Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης άσκησης της ΕΕΑ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει ουσιώδεις πληροφορίες από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής όπως: ενδεχόµενες αλλαγές των εποπτικών αρχών που εµπλέκονται στην εποπτεία του τραπεζικού οµίλου, αλλαγές στην δοµή του οµίλου, αλλαγές στη λειτουργική δοµή του οµίλου, σηµαντικές µεταβολές στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου, προβλήµατα του οµίλου που θέτουν σε αµφιβολία την αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης (going concern), αλλαγές στη γενική στρατηγική, ενδεχόµενα µέτρα που λήφθηκαν από τις εποπτικές αρχές που ασκούν ενοποιηµένη εποπτεία κ.α. 16

17 Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που λαµβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τη συστηµική σπουδαιότητα του τραπεζικού ιδρύµατος εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρέχει προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες κρίνεται ότι µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του τραπεζικού οµίλου Εποπτεία υποκαταστήµατος τραπεζικού ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ Οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο, είναι περιορισµένες σε σχέση µε τα εν λόγω υποκαταστήµατα. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου περιορίζεται στην παρακολούθηση της ρευστότητας, της εφαρµογής από το υποκατάστηµα των αναγκαίων διαδικασιών σε σχέση µε το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και στη λήψη στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Συγχρόνως, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρέχει, σε περίπτωση που της ζητηθούν από την αρµόδια εποπτική αρχή που ασκεί την ενοποιηµένη εποπτεία, αξιολογήσεις σηµαντικών αλλαγών στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον του υποκαταστήµατος που ενδεχοµένως να επηρεάσουν ολόκληρο τον όµιλο. Επίσης, παρέχει γενική αξιολόγηση του υποκαταστήµατος σε σχέση µε τους τοµείς που εποπτεύει π.χ. ρευστότητα. 17

18 2.2.3 Εποπτεία υποκαταστήµατος τραπεζικού ιδρύµατος που εδρεύει σε χώρα εκτός της ΕΕ Στις περιπτώσεις των εν λόγω υποκαταστηµάτων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί πρώτα τη συστηµική σπουδαιότητά τους (βλέπε µέρος 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου). Αν η συστηµική σπουδαιότητά τους κριθεί ως ουσιαστική ή/και η εποπτεία του τραπεζικού ιδρύµατος δεν είναι ισοδύναµη µε αυτήν που προβλέπεται από την ΕΕ για µητρικά τραπεζικά ιδρύµατα, τότε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί πλήρη ΕΕΑ επί του υποκαταστήµατος. Συνεπώς, στόχος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι η λήψη από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των τρίτων χωρών όλων των αναγκαίων πληροφοριών που θα της επιτρέπουν να αξιολογεί τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την ευρωστία των εν λόγω υποκαταστηµάτων. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα υποκαταστήµατα και των µέτρων που λαµβάνονται για τη διαχείρισή τους αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ΕΕΑ. 2.3 Ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η απρόσκοπτη ανταλλαγή των πληροφοριών µε τις άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές. Η σηµασία της έγκειται στη δηµιουργία εκτίµησης και εµπιστοσύνης στις διαδικασίες αξιολόγησης και εποπτείας που εφαρµόζονται. Επίσης, µέσω της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών υποβοηθείται ο καλύτερος δυνατός προγραµµατισµός και συντονισµός της εποπτείας, πάντα υπό την τελική ευθύνη της εποπτικής αρχής που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας. 18

19 Το εύρος και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται εξαρτάται από τη συστηµική σπουδαιότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων τόσο εντός του οµίλου όσο και εντός της χώρας που έχει εγκατασταθεί. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επικοινωνεί µε τις διάφορες εποπτικές αρχές και προβαίνει σε συζήτηση των αξιολογήσεων συστηµικής σπουδαιότητας που κάθε εποπτική αρχή διενεργεί. Στη βάση των εν λόγω συζητήσεων, καθορίζεται το περιεχόµενο των σχετικών πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται καθώς και η εποπτική αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή τους. Τονίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναγνωρίζει πλήρως ότι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών είναι αµφίδροµη. Συγχρόνως, αναγνωρίζει ότι η ροή των πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες των σχετικών εποπτικών αρχών. Συνεπώς, η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται πρέπει να γίνεται από την εποπτική αρχή που είναι η καταλληλότερη. Στόχος είναι πάντοτε η συλλογή εκείνων των πληροφοριών που θα προσδώσουν τη µεγαλύτερη δυνατή αξία στην εποπτεία και την αποφυγή της ροής µη αναγκαίων πληροφοριών ώστε ο στόχος άσκησης αποτελεσµατικής εποπτείας να επιτυγχάνεται. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διασφαλίζει ότι τηρείται η αναγκαία εµπιστευτικότητα αναφορικά µε όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει. 3. Αρχή της Αναλογικότητας Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί τη ΕΕΑ λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η συχνότητα και η ένταση µε την οποία ασκείται η ΕΕΑ λαµβάνει υπόψη το µέγεθος, τη συστηµική σπουδαιότητα, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εποπτευόµενου τραπεζικού ιδρύµατος. 19

20 Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ως στόχο την άσκηση οµοιόµορφης εποπτείας µεταξύ των διαφόρων τραπεζικών ιδρυµάτων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα του προφίλ κινδύνων, των στρατηγικών και πολιτικών ως επίσης και της οργανωτικής δοµής και διακυβέρνησης µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων. Συναφώς, η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η τελική απόφαση για τη συχνότητα και την ένταση που ασκείται η ΕΕΑ βασίζεται στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων δύο βασικών παραµέτρων: (α) (β) της συστηµικής σπουδαιότητας του τραπεζικού ιδρύµατος, των κινδύνων που αναλαµβάνονται από το τραπεζικό ίδρυµα Η συχνότητα και η ένταση της ΕΕΑ βασίζεται στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δύο εν λόγω παραµέτρων. Η µεθοδολογία αξιολόγησής που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τον καθορισµό της συχνότητας και της έντασης της ΕΕΑ παρατίθεται στο µέρος 4 του παρόντος κεφαλαίου. 4. Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων/ οµίλων Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δηµιουργήσει το δικό της Εσωτερικό Σύστηµα ιαβαθµίσεων βάσει του οποίου ταξινοµείται το κάθε τραπεζικό ίδρυµα και καθορίζεται η συχνότητα και η ένταση της ΕΕΑ. Η ταξινόµηση αντικατοπτρίζει τη συστηµική σπουδαιότητα και το ύψος του κινδύνου του τραπεζικού ιδρύµατος. Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις διαβαθµίσεις ως ακολούθως: 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 5(Ι)/2015 5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα