ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015"

Transcript

1 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ 5. ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ-ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 6. ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΕΑΛΙΑ-ΗΠΕΙΡΟ 7. ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΙΑ-ΘΡΑΚΗ Ι.1. ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΨΜΑΣΙΚΕ ΒΛΑΒΕ (ΑΝΑ ΠΑΘΟΝΣΑ): ΤΛΙΚΕ ΖΗΜΙΕ (ΑΝΑ ΑΣΤΦΗΜΑ): Ι.2. ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΣΨΕΨΝ Α. ΛΟΓΨ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Από 3 μϋχρι 5 αυτοκύνητα Ϊκπτωςη 5% Από 6 μϋχρι 15 αυτοκύνητα Ϊκπτωςη 10% Από 16 μϋχρι 50 αυτοκύνητα Ϊκπτωςη 15% Από 51 και άνω αυτοκύνητα Ϊκπτωςη 20% Οι παραπάνω εκπτώςεισ παρέχονται ΜOΝΟ ΚΑΣOΠΙΝ ΤΝΕΝΝOΗΗ με την Enterprise Hellas επί των αςφαλίςτρων Αςτικήσ Ευθύνησ των ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΦΡΗΕΨ ΟΦΗΜΑΣΨΝ (εκτόσ Μοτοποδηλάτων) και εφόςον ανήκουν ςτον ίδιο ιδιοκτήτη (ίδιο ΑΥΜ) και δεν ςυνδυάζονται με καμία από τισ ΛΟΙΠΕ ΕΚΠΣΨΕΙ. Β. ΛΟΙΠΕ ΕΚΠΣΨΕΙ 1. ΛΟΓΨ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ (ΔΤ-ΔΕΚΟ) ε τρατιωτικούσ, ώματα Αςφαλεύασ, Δημοςύουσ Τπαλλόλουσ και Τπαλλόλουσ Δ.Ε.Κ.Ο παρϋχεται αποκλειςτικά και μόνο ςτην ϋναρξη του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου ό ςτην εκϊςτοτε ανανϋωςη, έκπτωςη επύ των αςφαλύςτρων Αςτικόσ Ευθύνησ 5% και ΜΟΝΟΝ ςτο δικαιούχο με την προώπόθεςη τησ προςκόμιςησ του απαιτούμενου δικαιολογητικού και για τισ χρόςεισ των ΕΙΦ αυτοκινότων και των ΕΙΦ μοτ/των. 2. ΛΟΓΨ ΑΝΕΡΓΙΑ ε ϊνεργουσ με εν ιςχύει κϊρτα ανεργύασ παρϋχεται αποκλειςτικϊ και μόνο ςτην ϋναρξη του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου, ϋκπτωςη επύ των αςφαλύςτρων Αςτικόσ Ευθύνησ 5% και ΜΟΝΟΝ ςτο δικαιούχο με την προώπόθεςη τησ προςκόμιςησ του απαιτούμενου δικαιολογητικού. τισ περιπτώςεισ που υπολογύζονται εκπτώςεισ χωρύσ την προςκόμιςη δικαιολογητικών,η εταιρύα θα εκδύδει χρεωςτικϋσ Πρόςθετεσ Πρϊξεισ. Διευκρινίζεται ότι, ςε καμία περίπτωςη δεν μπορούν οι εκπτώςεισ Λόγω Επαγγέλματοσ και Ανεργίασ να ςυνδυαςτούν. Ι.3. ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΑΥΑΛΙΣΡΨΝ (ΕΠΑΥΑΛΙΣΡΑ) 1. Λόγω Ηλικίασ, Ωδειασ Οδήγηςησ α) Λόγω νϋου οδηγού ςε ηλικύα (κϊτω των 23 ετών) ό λόγω νϋασ ϊδειασ οδόγηςησ (που δεν ϋχει κλεύςει χρόνο) 50% 1 σ ελ

2 β) Λόγω οδηγού ςε ηλικύα ϊνω των 75 ετών 30 γ) Λόγω οδηγού με ϊδεια οδόγηςησ από χώρα εκτόσ Ε.Ε. 50% Εφόςον δεν δηλωθεύ ςτην πρόταςη αςφϊλιςησ το νϋο δύπλωμα ό η ηλικύα του νϋου οδηγού ό η ηλικύα ϊνω των 75 ετών ό η ϊδεια οδόγηςησ από χώρα εκτόσ Ε.Ε. ςε περύπτωςη δόλωςησ ζημύασ επιβϊλλεται πρόςτιμο ύςο με το 100% των ετηςύων αςφαλύςτρων και ειςπρϊττονται τα αναλογούντα αςφϊλιςτρα εφ' ϊπαξ, με ϋκδοςη πρόςθετησ πρϊξησ. Οι ανωτϋρω προςαυξόςεισ επιβαρύνουν τα αςφϊλιςτρα Αςτικήσ Ευθύνησ και Ιδίων Ζημιών. 2. Λόγω Ρυμούλκασ: Ε.Ι.Φ. με Ρυμούλκα 2 τροχών 10% Ε.Ι.Φ. με Ρυμούλκα ϊνω των 2 τροχών 20% Ε.Ι.Φ. & Σροχόςπιτο ό Λϋμβοσ 30% Υ.Ι.Φ. & ΑΓΡΟΣΙΚΑ με Ρυμούλκα 2 τροχών 20% Υ.Ι.Φ. & ΑΓΡΟΣΙΚΑ με Ρυμούλκα 4 τροχών 40% Υ.Ι.Φ. & ΑΓΡΟΣΙΚΑ με Ρυμούλκα 6 τροχών 40% Υ.Ι.Φ. & ΑΓΡΟΣΙΚΑ με Σροχόςπιτο ό Λϋμβο 30% Υ.Ι.Φ & Υ.Δ.Φ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ 30% Υ.Δ.Φ με Ρυμούλκα 2 τροχών 30% Υ.Δ.Φ με Ρυμούλκα 4 τροχών 40% Υ.Δ.Φ με Ρυμούλκα 6 τροχών 50% Γεωργικού Ελκυςτόρεσ ϊνω των 2 τροχών 20% Για Ρυμούλκεσ ςε Μηχανόματα Ϊργου ιςχύει ότι ςτα ΥΙΦ 3. Λόγω θέςεων: Ε.Ι.Φ., ΣΑΞΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ από 5 θϋςεισ και ϊνω 30% ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΛΗΧΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΗ ΟΦΗΜΑΣΟ ΙΙ.1. ΑΝΑΛΗΧΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ Η κατϊ το ϊρθρο 2 αςφαλιςτικό κϊλυψη αρχύζει μόνο με την καταβολό ολόκληρου του οφειλόμενου αςφαλύςτρου ςτον αςφαλιςτό, πριν από την οπούα απαγορεύεται η παρϊδοςη του αςφαλιςτηρύου ςτον αςφαλιςμϋνο ό τον λόπτη τησ αςφϊλιςησ. ΙΙ.2. ΠΡΟΣΑΗ ΑΥΑΛΙΗ Δεδομϋνου ότι, η πρόταςη αςφϊλιςησ αποτελεύ τη βϊςη για την ανϊληψη ό όχι ενόσ κινδύνου, πρέπει να είναι πλήρωσ ςυμπληρωμένη και να αναφϋρει οπωςδόποτε την τελευταία διεύθυνςη κατοικίασ και τον ταχυδρομικό κωδικό του αςφαλιςμϋνου, καθώσ επύςησ το Α.Υ.Μ & την Δ.Ο.Τ. την πρόταςη αςφάλιςησ και ςε κάθε περίπτωςη, θα πρέπει να επιςυνάπτονται τα εξήσ: Υωτοτυπία Αδείασ κυκλοφορίασ του οχήματοσ. Αντίγραφο ςυμβολαίου τησ προηγούμενησ αςφαλιςτικόσ εταιρύασ, ή έντυπο ελέγχου υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο από τον ςυνεργϊτη. Ωδεια Οδήγηςησ (Δίπλωμα) που ϋχει εκδοθεύ ςτην Ελλάδα ή ςε Φώρα μέλοσ τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ. Για τουσ αςφαλιςμϋνουσ χωρών εκτόσ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ (αυτό αποδεικνύεται από τον τόπο γϋννηςησ που αναγρϊφεται επϊνω ςτην ϊδεια οδόγηςησ) εύναι απαραίτητο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ, ή προςαύξηςη ςτα αςφϊλιςτρα όπωσ αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο, «Ι.3.ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΑΥΑΛΙΣΡΨΝ». 2 σ ελ

3 ΙΙ.3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ & ΑΠΟΔΟΦΗ ΑΥΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ τισ περιπτώςεισ αςφϊλιςησ ςυμπληρωματικών κινδύνων (π.χ. Πυρκαγιϊσ, Κλοπόσ) πρϋπει το αςφαλιζόμενο ποςό να αντιπροςωπεύει την τρέχουςα εμπορική αξία του οχήματοσ. Για τον καθοριςμό και την αποδοχό τησ αςφαλιζόμενησ αξύασ καινούργιων αυτοκινότων απαιτούνται: Ωδεια κυκλοφορίασ. Σιμολόγιο αγοράσ, καθώσ και αποδεικτικό ςτοιχεύο (με αναλυτικό περιγραφό) που να δικαιολογεύ πρόςθετα ενδεχομϋνωσ αξεςουϊρ. Για μεταχειριςμένα αυτοκύνητα ο καθοριςμόσ τησ τρϋχουςασ εμπορικόσ αξύασ θα υπολογύζεται ςύμφωνα με : Σο ϋτοσ καταςκευόσ του οχόματοσ (απαραίτητη η άδεια κυκλοφορίασ). Σο τιμολόγιο αγορϊσ ό μεταπώληςησ. Σισ τιμϋσ που αναφϋρουν τα περιοδικϊ ΑUΣΟ ΣΡΙΣΗ, AUTO ΜΟΣΟ, κλπ. ή /και με Εκτίμηςη πραγματογνώμονα. (ημ.: υγκεκριμϋνα για οχόματα αςφαλιζόμενησ αξύασ ϋωσ και για όλεσ τισ καλύψεισ, εκτόσ των Ιδύων ζημιών, απαιτεύται η ςυμπλόρωςη του εντύπου ϋκθεςησ ελϋγχου αυτοκινότου το οπούο θα αποςτϋλλεται μαζύ με την αύτηςη αςφϊλιςησ.) Ειδικά για την αςφϊλιςη Ιδύων Ζημιών, η εκτύμηςη από πραγματογνώμονα τησ Εταιρεύασ αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για την χορόγηςη τησ κϊλυψησ, εϊν δεν εύναι ςυνεχιζόμενη η αςφϊλιςη. ΙΙ.4 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΔΡΑ Ο προςδιοριςμόσ τησ ϋδρασ γύνεται αποκλειςτικϊ από την διεύθυνςη τησ μόνιμησ κατοικύασ του ιδιοκτότη του οχόματοσ (ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ). ε περύπτωςη που η διεύθυνςη αυτό δεν ςυμπύπτει με την διεύθυνςη που αναγρϊφεται ςτην ϊδεια κυκλοφορύασ του οχόματοσ, η διεύθυνςη θα πιςτοποιεύται από: Σο τελευταύο εκκαθαριςτικό εφορύασ του ιδιοκτότη Σο ειδοποιητόριο ό το αποδεικτικό εξόφληςησ τελών κυκλοφορύασ. Βεβαύωςη από εργαςύα τισ περιπτώςεισ που δεν τηρούνται τα παραπϊνω, η εταιρύα θα εκδύδει διορθωτικέσ Πρόςθετεσ Πράξεισ. ΙΙ.5 ΦΡΗΕΙ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΜΗ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΥΔΦ ΔΙΕΘΝΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΑΘΕΝΟΥΟΡΑ ΛΕΨΥΟΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΨ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΚΣΟ ΕΙΦ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΞΕΝΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ «ΔΟΚΙΜΗ» ό Υ.Λ. ΟΦΗΜΑΣΑ ΦΨΡΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΑΓΨΝΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ και ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΕ ό ΟΦΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΤΠΟΣΕΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ (π.χ. αύξηςη ιπποδύναμησ) ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΟΤ (ΚΡΑΣΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ) ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΒΟΝUS ΜΑLUS ϊνω του 12 ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΥΟΡΑ & ΓΕΡΑΝΟΥΟΡΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΕΤΥΛΕΚΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΦΗΜΙΚΨΝ 3 σ ελ

4 ΜΟΣ/ΣΕ ΕΚΣΟ ΣΨΝ ΕΠΙΒΑΣΙΚΨΝ ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΦΡΗΕΨ ΑΝΣΙΚΕ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΥΙΛΠΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΑ Δ/ ΟΦΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΙΝΟΤΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΕΛΕΓΦΟΜΕΝΨΝ ΦΨΡΨΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΨΝ ΟΦΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ό ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΨΝ ΣΟΤ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΨ ΣΗ 30ΕΣΙΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΠΟΤ ΔΕΝ Α ΕΦΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΟΦΗΜΑΣΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ Ε.Ι.Φ Υ.Ι.Φ. Υ.Ι.Φ ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΜΟΣ/ΣΑ ΚΑΙ ΜΟΣ/ΣΕ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΕΨ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΕΡΓΟΤ ΓΕΨΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΤΣΗΡΕ (ΣΡΑΚΣΕΡ) ΥΔΦ ΕΘΝΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΣΑΞΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Ε.Ι.Φ Ειδικότερα για την αςφϊλιςη των ΣΑΞΙ απαραύτητη προώπόθεςη εύναι ο ϋλεγχοσ Ζημιών τουσ. το Β/Μ 02 θα αςφαλύζονται ΣΑΞΙ χωρύσ ζημιϋσ ό μϋχρι μύα ζημιϊ ςτο ιςτορικό τησ προηγούμενησ αςφϊλιςόσ τουσ. τισ περιπτώςεισ που δεν τηρούνται τα παραπϊνω, η εταιρύα κατόπιν ελϋγχου θα εκδύδει χρεωςτικϋσ Πρόςθετεσ Πρϊξεισ με βϊςη την κλύμακα του Bonus-Malus. Για την αςφϊλιςη των ενοικιαζόμενων οχημϊτων εύναι απαραύτητη η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων ότι, εκτόσ από τισ ϊδειεσ οδόγηςησ των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ςτην Ελλϊδα αναγνωρύζονται και οι διεθνεύσ ϊδειεσ οδόγηςησ των χωρών που ϋχουν κυρώςει εύτε τη ύμβαςη τησ Γενεύησ εύτε τησ Βιϋννησ. Θα πρϋπει δηλ. να εξετϊζεται, αν το ςυγκεκριμϋνο κρϊτοσ που εξϋδωςε την ϊδεια οδόγηςησ, ϋχει κυρώςει τισ προαναφερθεύςεσ υμβϊςεισ (Διεθνεύσ Ωδειεσ, τυπωμϋνεσ ςε ειδικού τύπου ϋντυπο, όπου αναγρϊφονται οι χώρεσ ςτισ οπούεσ ιςχύουν). ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΣΑ ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΕΨ ΒΤΣΙΟΥΟΡΑ (ΕΚΚΕΝΨΕΙ ΒΟΘΡΨΝ) 15% ΤΔΡΟΥΟΡΕ 15% ΜΠΕΣΟΝΙΕΡΕ 15% ΟΦΗΜΑΣΑ SECURITY & ΣΑΦΤΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 15% ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 15% ΟΦΗΜΑΣΑ Φ. ΟΔΗΓΨΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ) 20% ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΥΙΚΑ 15% ΚΑΝΣΙΝΕ 30% ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΑ 15% ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΑ 15% ΣΡΙΚΤΚΛΑ MOT/TA 15% ΣΕΣΡΑΣΡΟΦΑ ΜΟΣ/ΣΑ 30% 4 σ ελ

5 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ 15% ΝΕΚΡΟΥΟΡΕ 30% ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΣΡΟΦΟΠΙΣΑ 30% ΙΙ.6. ΜΗ ΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΚΑΛΤΧΕΙ 1. ΠΤΡΚΑΓΙΑ και ΠΤΡΚΑΓΙΑ ςυνεπεύα Σρομοκρατικών/Κακόβουλων Ενεργειών, τϊςεων, Απεργιών ςε οχόματα με πινακύδεσ Δ, ΞΑ, ΕΤ, ΕΦ, Υ IX Σηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μεταδόςεων, Νεκροφόρεσ, ςε οχόματα με εξοπλιςμό τροχόςπιτου, ςε οχόματα ςχολόσ οδηγών, ςε οχόματα μεταφορϊσ Τγρών Καυςύμων και ϊλλων εύφλεκτων υλικών και επικύνδυνων χημικών, ςε κϊθε εύδουσ ρυμουλκούμενο, ςε Θεριζοαλωνιςτικϋσ Μηχανϋσ, Μηχανόματα Ϊργων, Γεωργικούσ Ελκυςτόρεσ και ςε οχόματα που κινούνται με υγραϋριο χωρύσ πιςτοπούηςη. 2. ΚΛΟΠΗ και ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ςε Μοτοποδόλατα και Μοτοςικλϋτεσ και ςε κϊθε εύδοσ ρυμουλκούμενο. 3. ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ςε οχόματα ηλικύασ ϊνω των 7 ετών και με αξύα κϊτω 6.000, ςε οχόματα ζημιογόνα, ςε οχόματα που οδηγούνται από οδηγούσ κϊτω των 23 ετών ό η ϊδεια οδόγηςόσ τουσ δεν ϋχει ςυμπληρώςει χρόνο ό εύναι ϊνω των 75 ετών ό η ϊδεια οδόγηςόσ τουσ εύναι από χώρα εκτόσ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ καθώσ και ςε οχόματα ϊλλησ χρόςησ εκτόσ των Ε.Ι.Φ. 4. Αποκλεύονται τησ κϊλυψησ των ΙΔΙΨΝ ΖΗΜΙΨΝ οχόματα ηλικύασ ϊνω των 10 ετών. 5. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΣΤΦΗΜΑ ςε οδηγούσ Μοτοςικλετών, Γεωργικών Ελκυςτόρων και Μηχανημϊτων Ϊργων. 6. ΚΑΛΤΧΗ ΚΛΟΠΗ-ΙΔΙΨΝ ΖΗΜΙΨΝ ςε αυτοκύνητα μϊρκασ SMART και ςε αυτοκύνητα Cabrio με μαλακό κουκούλα. 7. ΚΑΛΤΧΗ ΠΤΡΟ ΚΛΟΠΗ ςε οχόματα ϊνω τησ 15 ετύασ. 8. ΚΑΛΤΧΗ ΠΛΗΡΟΤ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ςε Υ.Ι.Φ. μικτού βάρουσ άνω των 3,5 τόνων (άνω 18ΗΡ ) 9. ΚΑΛΤΧΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ςε ϊτομα ηλικύασ ϊνω των 80 ετών. 10. ΚΑΛΤΧΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ςε ϊτομα με ϊδεια οδόγηςησ από χώρα ΕΚΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ 11. Η ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ ΟΦΗΜΑΣΟ ΣΗΝ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ ςε οχόματα μικτού βϊρουσ ϊνω των 3,5 τόνων ΙΙ.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΨΝ Σα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια του Κλϊδου Αυτοκινότων εκδύδονται με ετόςια, εξϊμηνη και τρύμηνη διϊρκεια. Ειδικότερα, τα τρίμηνα ςυμβόλαια ςε όλεσ τισ χρήςεισ έχουν επιβάρυνςη 5% εκτόσ από τα τρύμηνα ςυμβόλαια των χρόςεων ΣΑΦΙ και Ε.Ι.Φ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ςτα οπούα δεν υπολογίζεται καμία επιβάρυνςη. Δεν εκδύδονται ςυμβόλαια με τρίμηνη διάρκεια για τα Μοτοποδήλατα και τουσ Γεωργικούσ Ελκυςτήρεσ. τα ετήςια ςυμβόλαια ςε όλεσ τισ χρόςεισ υπολογύζεται έκπτωςη 5%. ΙΙ.8. ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ Φορηγεύται ανϊλογα με την χώρα προοριςμού του αςφαλιςμϋνου με ελάχιςτη διάρκεια ένα(1) μήνα και μέγιςτη διάρκεια έξι(6) μήνεσ. Η λόξη τησ διϊρκειασ τησ Πρϊςινησ Κϊρτασ δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να ξεπερνϊει τη λόξη του αςφαλιςτηρύου. Πρϊςινη Κϊρτα ΔΕΝ ΦΟΡΗΓΕΙΣΑΙ ςε οχόματα με πινακύδεσ ΔΟΚΙΜΗ ΥΛ και με ξϋνεσ πινακύδεσ. Η πρϊςινη Κϊρτα θα χορηγεύται ΔΨΡΕΑΝ Η ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΡΣΑ ΔΕΝ ΑΚΤΡΨΝΕΣΑΙ ΙΙ.9.ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ 5 σ ελ

6 Η κϊλυψη, ΚΛΟΠΗ,ΥΤΙΚΨΝ ΥΑΙΝΟΜΕΝΨΝ και ΤΛΙΚΨΝ ΖΗΜΙΨΝ από ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΤΡΟ δύνεται πάντα ςε ςυνδυαςμό με την κϊλυψη ΠΤΡΟ. Η κϊλυψη των ΙΔΙΨΝ ΖΗΜΙΨΝ δύνεται ΜΟΝΟ ςε ΕΙΦ και πάντα ςε ςυνδυαςμό με την κϊλυψη ΠΤΡΟ και ΚΛΟΠΗ.Σα αςφϊλιςτρα τησ κϊλυψησ αυτόσ υπολογύζονται με βϊςη το Β/Μ. Η κϊλυψη Ζ.Ι.Α από ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΕ & ΚΑΚΟΒΟΤΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ δύνεται μόνο ςε ΕΙΦ και πάντα ςε ςυνδυαςμό με την κϊλυψη ΙΔΙΨΝ ΖΗΜΙΨΝ. Η κϊλυψη αερόςακου δύνεται πάντα ςε ςυνδυαςμό με την κϊλυψη ΘΡΑΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΨΝ. Ειδικϊ για τισ καλύψεισ τησ ΘΡΑΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΨΝ και τησ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ διευκρινύζεται ότι : καλύπτονται αποκλειςτικά και μόνο με την ϋναρξη του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου ό ςτην εκϊςτοτε ανανϋωςη του, προςκομύζοντασ ςε κϊθε περύπτωςη τα απαιτούμενα, ςτην παρϊγραφο «ΙΙ.2.ΠΡΟΣΑΗ ΑΥΑΛΙΗ», δικαιολογητικϊ. II.10 ΑΚΤΡΨΗ ΤΜΒΟΛΑΙΨΝ Σα ςυμβόλαια που εκδύδονται δεν ακυρώνονται, παρϊ μόνο εϊν ο λόπτησ τησ αςφϊλιςησ ό και ο αςφαλιςμϋνοσ καταγγεύλει την αςφαλιςτικό ςύμβαςη οποτεδόποτε ςυμπληρώνοντασ το ϋντυπο (επιςτολή ακύρωςησ) τησ εταιρύασ μασ το οπούο αποςτϋλλεται εύτε με μορφό τηλεομοιοτυπύασ εύτε ηλεκτρονικϊ ςτον κλϊδο αυτοκινότου, ό ςτην επύςημη ιςτοςελύδα μασ. Σα αποτελϋςματα τησ καταγγελύασ ωσ προσ τα ςυμβαλλόμενα μϋρη επϋρχονται ϊμεςα από την ημερομηνύα περιϋλευςησ αυτόσ ςτην εταιρύα. Οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, όπωσ λόγου χϊριν αντύγραφο ςυμβολαύου ϊλλησ αςφαλιςτικόσ εταιρύασ, δημοςύου κ.ϊ., δεν αποτελεύ αποδεικτικό ώςτε να προβούμε ςε ενϋργειεσ ακύρωςησ. 6 σ ελ

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012

Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012 Καλλιθέα, 26.09.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 246/2012 ΠΡΟΣ : ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η συνεχής αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η πορεία του Ομίλου μας, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγια Ασφαλίστρων

Τιμολόγια Ασφαλίστρων Μάιος2012 Τιμολόγια Ασφαλίστρων Μάϊος 2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έδρα Καλαμαριά Λαγκαδάς Θέρμη Έδρα: 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Θ. 60218 Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 499 000 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγια Ασφαλίστρων

Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος2013 Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έδρα Καλαμαριά Λαγκαδάς Θέρμη Έδρα: 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Θ. 60218 Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 499 000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 1.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 2 1.Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 2 1.Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα