Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ/Λ το 2010 με το Πρακτικό Συμβουλίου 440/ και τροποποιήθηκε με το Πρακτικό Συμβουλίου 555/

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 1ο: Σκοπός - γενικές αρχές 5 Άρθρο 2ο: Συγκρότηση Εφορείας Σπουδαστικής Εστίας 6 Άρθρο 3ο: Λειτουργία Εφορείας 7 Άρθρο 4ο: Αρμοδιότητες της Εφορείας 8 Άρθρο 5ο: Προϋποθέσεις για την επιλογή οικοτρόφων 9 Άρθρο 6ο: Προβλεπόμενα δικαιολογητικά 10 Άρθρο 7ο: Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών 11 Άρθρο 8ο: Επιλογή οικοτρόφων 11 Άρθρο 9ο: Υποχρεώσεις οικοτρόφων 15

4 Άρθρο 1ο ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιόκτητων Σπουδαστικών Εστιών του ΤΕΙ Λάρισας και του παραρτήματος Καρδίτσας, τη λειτουργία των οποίων έχει αποκλειστικά το ΤΕΙ/Λ. 2. Η λειτουργία των εν λόγω εστιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών και βιοτικών εν γένει αναγκών, που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές του ΤΕΙ Λάρισας και του παραρτήματος Καρδίτσας, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, στη διάρκεια των σπουδών τους. Συγκεκριμένα πλην της διαμονής τους εξασφαλίζεται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την ανάπτυξη των ποικίλων πνευματικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να βοηθηθούν σημαντικά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους και παράλληλα να εθισθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μέσα σ ένα πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών. 3. Στις Σπουδαστικές Εστίες του ΤΕΙ Λάρισας και του παραρτήματος Καρδίτσας γίνονται δεκτοί ως οικότροφοι σπουδαστές και σπουδάστριες του ΤΕΙ Λάρισας και του παραρτήματος που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. 4. Η αποδοχή του παρόντος κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του οικότροφου σπουδαστή. Άρθρο 2ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1. Η Εφορεία της Σπουδαστικής Εστίας Λάρισας είναι (5) πενταμελής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ Λάρισας και περιλαμβάνει: α) Τον /ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Λάρισας. β) Τον Προϊστάμενο του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ Λάρισας.

5 γ) ύο μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ/Λ που ορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ/Λ, από τα οποία το ένα τουλάχιστον προέρχεται από το προσωπικό του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας που απασχολείται στις Εστίες. δ) Ένα σπουδαστή της Εστίας που ορίζεται από την συνέλευση των οικότροφων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας. 2. Η Εφορεία της Σπουδαστικής Εστίας του παραρτήματος Καρδίτσας είναι (5) πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ και περιλαμβάνει δύο (2) εκπαιδευτικούς, δύο (2) μέλη του διοικητικού προσωπικού ή ΕΤΠ και έναν (1) εκπρόσωπο των σπουδαστών του παραρτήματος, που εκλέγεται από τη συνέλευση των οικότροφων της Σπουδαστικής Εστίας του παραρτήματος Καρδίτσας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας. Η θητεία των μελών της Εφορείας είναι διετής, εκτός των σπουδαστών που είναι ετήσια. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος από τους υπηρετούντες στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας ή από το ιοικητικό Προσωπικό του παραρτήματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ με την απόφαση συγκρότησης της Εφορείας. Άρθρο 3ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1. Της Εφορείας προεδρεύει ο /ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας για το ΤΕΙ Λάρισας και ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ για το παράρτημα της Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων κρατούνται πρακτικά από τον γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται από την Εφορεία στο τέλος της συνεδρίασης. 2. Η ημερήσια διάταξη αφού καταρτιστεί από τον προεδρεύοντα της Εφορείας κοινοποιείται στα μέλη της και στα μέλη του συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Εφορείας μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. 3. Η Εφορεία συνεδριάζει όταν συμμετέχει το 50% συν 1 των μελών της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6 4. Η Εφορεία συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα όποτε χρειαστεί μετά από πρόσκληση του προέδρου. Η Εφορεία συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση και εάν το ζητήσουν το 50% των μελών της. Η Εφορεία, σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει υποχρεωτικά να συνεδριάσει μέσα σε (3) τρεις ημέρες. 5. Κάθε μέλος της Εφορείας έχει μία προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί. 6. Κατά τις συνεδριάσεις της Εφορείας δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς ψήφο τα μέλη του συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ. Άρθρο 4ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Η Εφορεία έχει αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 1. Επικυρώνει τους πίνακες εισακτέων οικοτρόφων στις Εστίες με εφαρμογή κριτηρίων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των αιτήσεων των σπουδαστών και η κατάρτιση των πινάκων εισακτέων οικοτρόφων γίνεται από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. 2. Η Εφορεία αποφασίζει για την απομάκρυνση των σπουδαστών από τις Εστίες, όταν παραβιάζουν τον κανονισμό ύστερα από εισήγηση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τα άρθρα του κανονισμού αιτία για απομάκρυνση οικότροφου, γίνεται πρόταση της Εφορείας για λήψη απόφασης από το Συμβούλιο του ΤΕΙ/Λ. Ως δευτεροβάθμιο όργανο σε σοβαρά θέματα τήρησης του κανονισμού λειτουργίας επιλαμβάνεται το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας έχει δικαίωμα προφορικής παρατήρησης και έγγραφης επίπληξης σε σπουδαστές που παραβιάζουν τον κανονισμό. Σημείωση: Η Εφορεία για τη Σπουδαστική Εστία του παραρτήματος Καρδίτσας μέχρι τη στελέχωση του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας στη

7 Καρδίτσα, θα επιλαμβάνεται και όλων των θεμάτων που αφορούν στην καλή λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας, αναφέροντας αυτά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας στη Λάρισα. Άρθρο 5ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής για να συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση δωματίου στις Εστίες του ΤΕΙ Λάρισας ή του παραρτήματος θα πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός. 2. Να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή του ΤΕΙ Λάρισας ή του παραρτήματος. 3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 4. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής αλλά ούτε και να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε σημείο που να απέχει από την πόλη της Λάρισας ή της Καρδίτσας το πολύ 50 χλμ. Η απόσταση μπορεί να κατέβει στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των σπουδαστών. 5. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (καθυστερημένη έναρξη φοίτησης, αλλοδαποί σπουδαστές κ.λ.π. οι οποίοι να είναι συνεπείς στις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις) αποφασίζει το συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από πρόταση της Εφορείας της Εστίας. 6. Να μην έχει απομακρυνθεί από τις εστίες με προηγούμενη απόφαση της Εφορείας. 7. Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ Λάρισας. 8. Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 9. Να μην κάνει την πρακτική του άσκηση εκτός Νομών Λάρισας και Καρδίτσας. 10. Να έχει συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ιδακτικές Μονάδες για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του (ισχύει για τους ενεργούς σπουδαστές)

8 Άρθρο 6ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ενδιαφερόμενοι σπουδαστές Έλληνες και Αλλοδαποί που επιθυμούν να μείνουν στις Εστίες πρέπει να υποβάλλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (έντυπα της οποίας χορηγεί η Γραμματεία της Εστίας) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτούν σχετικά με το χρόνο εγγραφής τους και το διανυόμενο έτος σπουδών. Για τους ενεργούς σπουδαστές Πιστοποιητικό Βαθμολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον (15) ιδακτικές Μονάδες, για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους. 2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Εφορείας για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. 6. Μία πρόσφατη φωτογραφία. 7. Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. 8. Ειδικότερα οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν: ιαβατήριο και άδεια παραμονής. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορείας από τον τόπο καταγωγής Άρθρο 7ο

9 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται για τους σπουδαστές των παλαιών ετών από τις 5 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου και η αξιολόγηση μέχρι 25 Ιουνίου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και μέχρι 5 Ιουλίου θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ενστάσεων. Για δε τους πρωτοετείς Α χειμερινού εξαμήνου η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από την έκδοση των αποτελεσμάτων μέχρι την πρώτη εβδομάδα των εγγραφών. Τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την λήξη των εγγραφών, θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Οι πρωτοετείς σπουδαστές Α εαρινού εξαμήνου υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους την περίοδο των εγγραφών τους. Οι ειδικές κατηγορίες σπουδαστών (Ομογενείς, Κύπριοι κ.λπ.) υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο τμήμα που ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ. Οι ημερομηνίες αυτές είναι αποκλειστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές. Προβλέπεται η δυνατότητα διαμονής μεταπτυχιακών φοιτητών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% των συνολικών θέσεων. Άρθρο 8ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Η επιλογή των οικότροφων γίνεται με σύστημα μηχανογράφησης σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 1. Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες που αντιστοιχούν στο κύριο επάγγελμα των γονέων του. 1 1 Η ένταξη των σπουδαστών σε κατηγορίες γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα που δηλώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωση της οικονομικής εφορίας. Αν υπάρχουν εισοδήματα από διαφορετικές πηγές για την κατάταξη σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εισόδημα. Σημ: Σε περίπτωση που τα εισοδήματα από πηγές πέραν της κύριας είναι μεγαλύτερα από το 25% της κύριας πηγής, τότε το τελικό εισόδημα θα προκύπτει από την άθροιση όλων των εισοδημάτων, αφού πρώτα γίνουν οι υπολογισμοί ξεχωριστά κατά κατηγορία.

10 α) Κατηγορία μισθωτών υπαλλήλων β) Κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών γ) Κατηγορία αγροτών. 2. Υπολογίζεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου και λαμβάνονται υπόψη μόνον οι γονείς και αδέλφια ανύπαντρα κάτω των 24 ετών, αν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών, αν αυτά σπουδάζουν. 3. Υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψηφίου δηλαδή διαιρούμε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του α) Το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής ως εξής: Κατά 50% των μισθωτών (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων). Κατά 15% των αγροτών. Κατά 50% ορφανοί από έναν γονιό. Κατά 30% στις περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια (στοιχεία που φαίνονται από σχετική βεβαίωση) για κάθε παιδί. Κατά 10% εάν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι. Κατά 30% εάν υπάρχει αναπηρία στους γονείς πάνω από 67%. Κατά 10% εάν υπάρχει αναπηρία αδελφής/ου πάνω από 67% Κατά 30% εάν ο γονιός είναι άνεργος και αφού προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ (όπου να φαίνεται η επιδότηση) ή βεβαίωση πρόσφατης απόλυσης από τον εργοδότη. Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά. Οι σχετικές 2 α) Αν κάποιος υποψήφιος δεν υποβάλλει εκκαθαριστικό σημείωμα της οικονομικής εφορίας (διότι δεν υποχρεούται προς τούτο) λαμβάνεται ως ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. β) Αν υπάρχει και ατομικό εισόδημα τότε ως τελικό κατά κεφαλήν εισόδημα του υποψηφίου είναι το άθροισμα του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος.

11 μειώσεις πάντως δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 70% του πραγματικού εισοδήματος. β) Γίνεται επιπλέον μείωση κατά 20% στο κατά κεφαλή εισόδημα των τρίτεκνων οικογενειών (λαμβάνονται υπόψη οι γονείς και τα ανύπαντρα τέκνα, όταν είναι κάτω των 24 ετών, αν δεν σπουδάζουν, και κάτω των 28 ετών, αν αυτά σπουδάζουν. 5. Κατ εξαίρεση στεγάζονται στις Εστίες χωρίς να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων οικότροφων οι παρακάτω κατηγορίες 3 : α) Τα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών στεγάζονται οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από το εισόδημα. (Λαμβάνονται όμως υπόψη μόνον οι γονείς και τα αδέλφια ανύπαντρα κάτω των 24 ετών αν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών, αν αυτά σπουδάζουν). β) Ορφανοί από δύο γονείς επίσης στεγάζονται οπωσδήποτε ανεξάρτητα από εισόδημα. γ) Σπουδαστές που ανήκουν στην κατηγορία άτομα με ειδικές ανάγκες. δ) Τέκνα ανύπαντρων μητέρων. 6. Οι Εφορείες των Εστιών θα ανακοινώνουν μέχρι 5 Ιουλίου τα ονόματα σπουδαστών παλαιών ετών που δικαιούνται στέγασης. Η παράδοση των δωματίων προς χρήση γίνεται από 1/9 μέχρι 20/9 από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. 7. Εάν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου οι δικαιούμενοι στέγασης σπουδαστές δεν παραλάβουν τα δωμάτιά τους τότε παύει να υφίσταται το σχετικό δικαίωμα και τα δωμάτια παραχωρούνται στους επιλαχόντες μέσα σε 5 ημέρες. 8. Η διάρκεια διαμονής των οικότροφων σπουδαστών στις Εστίες λήγει στις 5 Ιουλίου πλην των περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου. 9. Οικότροφοι σπουδαστές μπορούν να παραμείνουν κατ εξαίρεση στις Εστίες και το καλοκαίρι, για όσο χρόνο κάνουν πρακτική, ασχολούνται με εργαστήρια, κλινικές ή ασκήσεις του τμήματός τους ή κατά το χρόνο που ιδίως λόγω εξετάσεων παρατείνεται η ακαδημαϊκή περίοδος, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το τμήμα τους. 3 Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει δωμάτιο σε σπουδαστή των παρακάτω κατηγοριών αν η οικονομική του κατάσταση είναι εξαιρετικά υψηλή.

12 10. Οικότροφοι έχουν δικαίωμα παραμονής αφού έχουν επιλεγεί στις Σ.Ε. για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για να πάρουν πτυχίο συν δύο εξάμηνα. Όσοι σπουδαστές με τη λήξη Χ.Ε συμπληρώνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια παραμονής κατά εξαίρεση θα επιτρέπεται να μείνουν άλλο ένα εξάμηνο, διότι θα τους είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε εξεύρεση άλλης λύσης. 11. Κατά την κατάρτιση των καταλόγων εισδοχής στις Σ.Ε από την Εφορεία κρατείται το 20% των θέσεων για τους πρωτοετείς σπουδαστές και 4% για τους σπουδαστές προγραμμάτων ανταλλαγής και επισκέπτες φοιτητές του εξωτερικού. Σε περίπτωση που το ποσοστό 4% δεν καλύπτεται θα δίνεται στους πρωτοετείς σπουδαστές. 12. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιούμενων στέγασης σπουδαστών διενεργείται κάθε έτος με σύστημα μηχανογράφησης. 13. Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας παραλαμβάνει στο τέλος του χρόνου τα δωμάτια αφού γίνει πρώτα καταγραφή των ζημιών και κοστολόγηση στους σπουδαστές. Άρθρο 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ 1. Ο οικότροφος με την εισαγωγή του στις Εστίες του ΤΕΙ και του παραρτήματος λαμβάνει γνώση του κανονισμού, δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και δεσμεύεται για πιστή εφαρμογή τους με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης με την παραλαβή του δωματίου. 2. Η σωστή λειτουργία των Εστιών διασφαλίζεται με τον σεβασμό της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής. Οι Σπουδαστικές Εστίες αποτελούν προέκταση του σπουδαστικού χώρου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που να τη διασαλεύουν.

13 3. Η οικονομική μηνιαία συμμετοχή του οικότροφου ανέρχεται στο ποσό των 20 4 το οποίο θα καταβάλλεται στο ΤΕΙ, για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών των Σπουδαστικών Εστιών. Κάθε οικότροφος με την παραλαβή του δωματίου καταβάλλει όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε ετήσια ή εξαμηνιαία διαμονή στις Εστίες, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής. 4. Αίτηση στέγασης δικαιούνται να υποβάλλουν μόνον όσοι από τους σπουδαστές δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες έναντι του ΤΕΙ Λάρισας. 5. Οι επί πτυχίω οικότροφοι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία του τμήματός τους βεβαίωση ότι έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για να μπορέσουν να ορκιστούν ως πτυχιούχοι. 6. εν επιτρέπεται η υπενοικίαση από τους οικότροφους σε τρίτους. Η διαπίστωση της παράβασης του παραπάνω λόγου συνεπάγεται την απομάκρυνση του οικότροφου. Η διανυκτέρευση (συγγενικών ή φιλικών προσώπων) δεν επιτρέπεται, εκτός από τους συγγενείς Α και Β βαθμού εξ αίματος, μετά από άδεια του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και με τη σύμφωνη γνώμη του συγκατοίκου. 7. Οι οικότροφοι μεριμνούν για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν καθώς και των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων. Όλοι οι οικότροφοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις μη φυσιολογικές φθορές των παραπάνω χώρων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για τις απώλειες υλικών αντικειμένων κ.λπ., που δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αποκατάσταση των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τους οικότροφους. Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία εκτιμά το ύψος των ζημιών και αποφασίζει. 8. εν επιτρέπεται η χρήση συσκευών υγραερίου και μαγειρικών σκευών και κάθε μορφής θερμαντικών σωμάτων. 4 Σε σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση της Εφορείας και απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ/Λ μπορεί να αυξομειωθεί αυτό το ποσόν για συγκεκριμένα άτομα που αποφασίζεται η διαμονή τους κατ εξαίρεση.

14 9. Η στάθμευση μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους προς τούτο χώρους και κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται η διέλευση άλλων οχημάτων. 10. Οι οικότροφοι που χρησιμοποιούν μονίμως Ι.Χ. αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, (ανεξάρτητα εάν είναι στην ιδιοκτησία τους) απομακρύνονται μετά από απόφαση της Εφορείας. Κατ εξαίρεση χορηγείται ειδική άδεια χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου σε σπουδαστές ΑΜΕΑ. 11. Απαγορεύεται η αφαίρεση, από τα δωμάτια, των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραλήφθηκαν από τους σπουδαστές καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή της επίπλωσης. 12. Η απώλεια των κλειδιών πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο. Η κατασκευή νέων κλειδιών καθώς και η παράδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση πρόσθετων κλειδαριών καθώς και ασφαλιστικών μηχανισμών. 13. Οι οικότροφοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. 14.Οι οικότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες αναφορικά με την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων (λ.χ. από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.). 15. Ο οικότροφος, όταν του ζητείται, πρέπει να θέτει στη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας το δωμάτιό του. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ και του παραρτήματος δικαιούται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να προβαίνει στην αποκατάσταση φθορών ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου. Το προσωπικό του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους κοιτώνες των οικότροφων για έλεγχο, μετά από ειδοποίηση (τηλεφώνημα, χτύπημα πόρτας). Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της καλής γειτονίας να τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας (15:30-17:00 και 23:30-08:00) και γενικότερα να τηρούν την αρχή της διακριτικότητας.

15 16. Οι οικότροφοι μπορούν να δέχονται επισκέψεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων διασφαλίζοντας την ησυχία των συναδέλφων τους μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 17. Οικότροφοι που απουσιάζουν αδικαιολόγητα, κατά τη σπουδαστική περίοδο καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους αυτούς στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. Εάν, οι εξηγήσεις τους δεν κριθούν επαρκείς, το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας δικαιούται να ζητήσει από την Εφορεία την αποχώρηση του οικότροφου από την Εστία, μέσα σε εύλογο χρόνο. Τη μακρά απουσία του οικοτρόφου υποχρεούται να δηλώσει και ο συγκάτοικός του. 18. Η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του κανονισμού συνιστά παράπτωμα που μπορεί να επισύρει ακόμη και την απομάκρυνση του οικότροφου από την Σπουδαστική Εστία μετά από απόφαση της Εφορείας της Σ.Ε. 19. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς των οικότροφων προβλέπονται: α. Προφορική παρατήρηση β. Έγγραφη επίπληξη γ. Ενεργοποίηση διαδικασίας απομάκρυνσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό στην περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο έχει προηγηθεί τιμωρία, σύμφωνα με τα εδ. α και β της ίδιας παραγράφου.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 Ο παρών εσωτερικός κανονισµός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1. Oι Φοιτητικές Kατοικίες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Φ. K. Π. I.) έχουν ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ... 6 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 6 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 6 2.1 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος... 6 2.2 Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...6 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ...7 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 7 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...7 2.1 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος... 7 2.2 Ιατροφαρµακευτική και Νοσοκοµειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 5 6 Γενικές Πληροφορίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες και απαιτούν την εγρήγορση για την εμπέδωση τους από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράµµατα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βασίζονται στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN ON WASTE TREATMENT AND RECYCLING Αθήνα 2006 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ª Àª π ƒà ª ø À ø Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές, Με την παρούσα έκδοση παραδίδουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα τους νέους κανόνες προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΤΡΑ 2008 Eπιμέλεια KΑΤΕΡIΝΑ KΩΣΤIΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ. της αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα