Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη"

Transcript

1 Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη ἑβδομάδο ἑσπέρα καθ' ὅλον τὸ ἔτο

2 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ποίηµα Γερασίµου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Εὐλογήσαντο τοῦ Ἱερέω. Ψαλμό ρμβ (142) Κ ύριε, εἰσάκουσον τῆ προσευχῆ μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνην σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰ κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶ ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρό τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰ γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισεν με ἐν σκοτεινοῖ ὡ νεκρού αἰῶνο, καὶ ἠκηδίασεν τὸ πνεῦμα μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδίαν μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πάσι τοῖ ἔργοι σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτησα. Διαπέτασα πρὸ σὲ τὰ χείρα μου, ἡ ψυχή μου ὡ γῆ ἄνυδρο σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃ τὸ πρόσωπόν σου ἄπ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖ καταβαίνουσιν εἰ λάκον. Ἀκουστόν ποίησον μοί τὸ πρωί τὸ ἔλεό σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοι Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸ σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου. Ἐξελού με ἐκ τῶν ἐχρῶν μου Κύριε, πρὸ σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σύ εἰ ὁ Θεό μου. Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθεία ἕνεκεν τοῦ ὀνόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Ἐν τῇ δικαιοσύνη σου ἑξάξει ἐκ θλίψεω τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσει τοὺ ἐχθρού μου. Καὶ ἀπολεῖ πάντα τοὺ θλίβοντα τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλό σου εἰμί.

3 Καὶ εὐθὺ εἰ Ἦχον δ. Θ εὸ Κύριο καὶ ἐπέφανεν ἡμίν εὐλογημένο ὁ ἐρχόμενο ἕν ὀνόματι Κυρίου. (Τετράκι ) Ἦχο δ. «ὁ ὑψωθεῖ ἐν τῷ Σταυρῷ» Τ ῷ Ἱεράρχῃ τοῦ Χριστοῦ Νεκταρίῳ, τῷ δοξασθέντι δωρεαῖ οὐρανίαι, προσπέσωμεν κραυγάζοντε ἐκ βάθου ψυχῆ ἅγιε Νεκτάριε, Ὀρθοδόξων προστάτα, πάση ἡμᾶ λύτρωσαι, συμφορᾶ καὶ ἀνάγκη, καὶ πειρασμῶν καὶ νόσων χαλεπῶν, τοὺ καταφεύγοντα, Πάτερ τῇ σκέπῃ σου. Δόξα πατρὶ Ἀπολυτίκον Ἦχο δ. Σ κεῦο ἐκλογῆ τοῦ Σωτῆρο γέγονα κινδύνοι ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοι ἐν διωγμοῖ, κηρύγματι ἐφώτισα τὰ ἔθνη, καὶ Ἀθηναίοι ἔδειξα τὸν ἄγνωστον Θεόν, Παῦλε Ἀπόστολε, τῶν ἐθνῶν διδάσκαλε, Κορίνθου πολιοῦχε, περίσωζε τοὺ σὲ τιμῶντα ἐκ πάση περιστάσεω. Καὶ νῦν «Θεοτοκίον» Ο ὐ σιωπήσομεν, ποτέ, Θεοτόκε, τὰ δυναστεία σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰ μὴ γὰρ σύ προῒστασο πρεσβεύουσα, τί ἡμᾶ ἐρρύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τί δέ διεφύλαξεν ἕω νῦν ἐλευθέρου ; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ, σού γὰρ δούλου σώζει ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

4 Ψαλμό Ν (50) Ε λέησον με, ὁ Θεό, κατά τὸ μέγα ἔλεό σου, καὶ κατά τὸ πλῆθο τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἑξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπί πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆ ἀνομία μου καὶ ἀπὸ τῆ ἁμαρτία μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἔστι διά παντό. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρόν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπω ἄν δικαιωθῇ ἐν τοῖ λόγοι Σου, καὶ νικήσῃ ἐν τῷ κρίνεσθαί σὲ. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαι συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαι ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδού γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησα τά ἄδηλα καί τά κρύφι τῆ σοφία σου ἐδήλωσά μοι. Ραντιεῖ με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖ με καὶ ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖ μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινομένα. Ἀποστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσα τὰ ἀνομία μου ἑξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεό, καὶ πνεῦμα εὐθέ ἐγκαίνισον ἐν τοῖ ἐγκάτοι μου. Μὴ ἀπορρίψη με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλη ἀπ ἐμοῦ. Ἀπόδο μοί τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ Πνεύματι ἠγεμονικῶ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμου τὰ ὁδού σου, καὶ ἀσεβεῖ ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ρύσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεό, ὁ Θεό τῆ σωτηρία μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλώσσα μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξει, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἰνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησα θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσει. Θυσία τῷ Θεῶ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεό οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίαν Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσει θυσίαν δικαιοσύνη, ἀναφοράν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχου.

5 Ὠδή α. (Ἦχο πλ δ ) «Ὑγράν διοδεύσα» Π ληγεῖ τῇ κακία τοῦ δυσμενοῦ, τῇ σῇ ἀντιλήψει, καταφεύγω ἀναβοῶν. Εἰρήνευσον Πάτερ τὴν ζωήν μου καὶ τὴν κατ ἄμφω ὑγείαν μοι δώρησαι. Ἁ γίω ἀνύσα σου τὴν ζωήν, ἀεί ἁγιάζει, καὶ λυτροῦσαι παντό κακοῦ, Νεκτάριε Πάτερ θεοφόρε, τοὺ προσιόντα τοῖ θείοι λειψάνοι σου. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Θ αυμάτων δυνάμει ὡ ἐνεργῶν, θεράπευσον Πάτερ, ἀσθενεία ὀδυνηρᾶ, τῶν τὴν σήν βοήθειαν ζητούντων, θαυματουργέ Ἱεράρχα Νεκτάριε. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ὡ Μήτηρ φιλεύσπλαχνο τοῦ Θεοῦ, φιλάγαθε Κόρη, εὐσπλαχνίσθητι ἐπ ἐμοί, καὶ βλάβη με πάση καὶ μανία, τοῦ ἀοράτου ἁπάλλαξον ὄφεω.

6 Ὠδή γ. «Οὐρανία ἁψίδο» Ν οσημάτων παντοίων, καὶ χαλεπῶν θλίψεων, καὶ ἐπηρειῶν ὀλεθρίων, καὶ ἐπιθέσεων, τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, ὡ συμπαθή Ἱεράρχη, ἀσινεῖ διάσῳζε, τοὺ σὲ γεραίροντα. Ν έκταρ ἄυλον θεῖον, τῆ θεικῆ χάριτο, ἤ παρά Θεοῦ ἐκομίσω, βλύζει ἑκάστοτε, ἡ θεία κάρα σου, καὶ τῶν παθῶν τὴν πικρίαν, ἀπελαύνει Ἅγιε, ἐκ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Ἐ ν ὀδύναι καὶ πόνοι, καὶ θλιβεραῖ μάστιξι, Πάτερ τὴν ζωήν μου ἀνύων, πρὸ σὲ κατέφυγον μὴ οὔν παρίδη με, ἀλλά τῇ σῇ ἐπισκέψει, ἐκ τῶν συνεχόντων με, δεινῶν ἁπάλλαξον. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Κ αταφύγιον κόσμου, καὶ ἀρραγέ στήριγμα, Κεχαριτωμένη Παρθένε, τοὺ καταφεύγοντα, ὑπό τὴν σκέπην σου, τῶν πολυπλόκων σκανδάλων, τοῦ δολίου δράκοντο, σκέπε καὶ φύλαττε.

7 Δ ιάσωσον ἐκ πάση βλάβη καὶ θλίψεω Ἱεράρχα, τοὺ ἐν πίστει τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέχοντα, καὶ σὲ τιμώντα Νεκτάριε θεοφόρε. Ἐ πιβλεψον ἐν εὐμενεία, Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμήν χαλεπὴν τοῦ σώματο κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆ ψυχῆ μου τὸ ἄλγο. Κάθισμα Ἦχο β. «Πρεσβείαν θερμήν» Π ηγή δαψιλή, ἰάσεων ἐν Πνεύματι, ἐδείχθη σοφέ, ἡ θήκη τῶν λειψάνων σου ἰᾶται γὰρ τοὺ πάσχοντα, καὶ ὑγείαν καὶ ρῶσιν χαρίζεται, τοῖ προσιούσιν ἐν πίστει θερμῇ, Νεκτάριε πάτερ ἱερώτατε.

8 Ὠδή δ. «Εἰσακήκοα Κύριε» Τ ὴν Μονήν σου Νεκτάριε, πάση ἐπηρεία ἀνεπηρέαστον, τοῦ δολίου πολεμήτορο, Πάτερ διατήρει τῇ σῇ χάριτι. Ἀ σθενεῖ τοὺ προστρέχοντα, Πάτερ πανταχόθεν τῇ θείᾳ Μάνδρα σου, θεραπεία καταξίωσον, καὶ τὴν λύπην τούτων διασκέδασον. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Ρ ῶσιν δίδου καὶ ἴασιν, τὴν κατὰ ψυχήν καὶ σῶμα Νεκτάριε, καὶ πταισμάτων ἀπολύτρωσιν, τοῖ εἰλικρινῶ σὲ μακαρίζουσι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ἴ θυνόν με Πανάμωμε, πρὸ τῆ μετανοία ὁδόν σωτήριον, καὶ παθῶν μου τά σκιρτήματα, νέκρωσον εἰ τέλο καὶ ἀφάνισον.

9 Ὠδή ε. «Φώτισον ἡμᾶ» Ε ὗρέ σε θερμόν, ἀντιλήπτορα ἡ Αἴγινα διὰ τοῦτό σου τῇ χάριτι ἀεί, καταφεύγει καὶ λυτροῦται πάση θλίψεω. Ἤ ρεμον ζωήν, διανύειν καὶ ἀτάραχον, ἀπὸ πάση του ἐχθροῦ ἐπιβουλῆ, καταξίωσον ἡμᾶ Πάτερ Νεκτάριε. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Μ έγαν σὲ φρουρόν, καὶ προστάτην Πάτερ Ὅσιε, κεκτημένη ἡ Μονή σου ἡ σεπτή, ἐγκαυχᾶται τῇ ταχείᾳ ἀντιλήψει σου. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ἄ χραντε Ἁγνή, τοῦ Θεοῦ Μῆτερ ἀπείρανδρε, τοὺ ἐλπίζοντα τῇ σκέπη σου ἀεί, ἀνωτέρου πάση βλάβη διατήρησον.

10 Ὠδή στ. «Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ» Σ ωμάτων, καὶ τῶν ψυχῶν τὰ ὀδύνα, ἐπικούφησον Νεκτάριε Πάτερ, τῶν πρὸ τὴν σήν ἀφορώντων πρεσβείαν, καὶ τὰ καρδία ἡμῶν χαρᾶ πλήρωσον, καὶ ἀθυμία χαλεπῆ, ἐξ ἡμῶν τὴν ὁμίχλην διάλυσον. Ρ υσθῆναι, πειρατηρίων παντοίων, καὶ σκανδάλων τοῦ ἐχθροῦ ὀλεθρίων, καὶ ἀναγκῶν καὶ στενώσεων πλείστων, τὸν Πανοικτίρμονα Λόγον ἱκέτευε, Νεκτάριε θαυματουργέ, τοὺ προστρέχοντα πίστει τῇ σκέπῃ σου. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Ὑ ψόθεν, ὡ συμπαθή ἐποπτεύων, καὶ ἀπαύστω προστατεύων μὴ παύση, τῆ ἱερᾶ σου Μονῆ θεοφόρε, τῆ κεκτημένη ὡ μέγα θησαύρισμα, Νεκτάριε θαυματουργέ, τὴν σορόν τῶν ἁγίων λειψάνων σου. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Σ ωτήρα, καὶ Λυτρωτήν τῶν ἀνθρώπων, τὸν φιλάνθρωπον κυήσασα Λόγον, σῶσόν με Κόρη τῇ σῇ προστασία, τῆ πονηρᾶ τυραννίδο τοῦ χείρονο, καὶ νεύρωσόν μου τὴν ψυχήν, πρὸ ἐπίδοσιν βίου βελτίονο.

11 Δ ιάσωσον ἐκ πάση βλάβη καὶ θλίψεω Ἱεράρχα, τοὺ ἐν πίστει τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέχοντα, καὶ σὲ τιμώντα Νεκτάριε θεοφόρε. Ἄ χραντε, ἡ διά λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτω, ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡ ἔχουσα μητρικήν παρρησίαν. Κοντάκιον Ἦχο β. «Προστασία τῶν Χριστιανῶν» Π επτωκότων ἐπανόρθωσι γέγονα, καὶ τῶν κλονουμένων Νεκτάριε στήριγμα, ἐν ὑστέροι τοῖ καιροῖ παρά Κυρίου δοξασθεῖ ἀλλά πάντοτε καὶ ἡμᾶ, τῶν ἐν τῷ βίῳ πειρασμῶν, ἀνωτέρου διάσῳζε, ἄφεσιν τῶν πταισμάτων, καὶ ρῶσιν καὶ σωτηρίαν, αἰτούμενο παρά Θεοῦ, Ἱεράρχα ταῖ ψυχαῖ ἡμῶν. «Προκείμενον» Οἱ ἱερεῖ σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὃσιοί σου ἀγαλλιάσονται. «Στίχο» Τίμιο ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατο τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.

12 «Εὐαγγέλιον» Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ε ἶπεν ὁ Κύριο Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα δι ἐμοῦ ἐάν τί εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται, καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομήν εὐρήσει. Ὁ κλέπτη οὐκ ἔρχεται εἰμή ἴνα κλέψῃ, καὶ θύσῃ, καὶ ἀπολέσῃ ἐγώ ἦλθον ἴνα ζωήν ἔχωσι καὶ περισσόν ἔχωσι. Ἐγώ εἴμι ὁ Ποιμήν ὁ καλό ὁ Ποιμήν ὁ καλό τὴν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων. Ὁ μισθωτό δέ καὶ οὐκ ὢν πομήν οὗ οὐκ εἰσί τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ ἀφίησι τά πρόβατα, καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκο ἁρπάζει αὐτά, καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸ φεύγει, ὅτι μισθωτό ἐστι, καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμί ὁ Ποιμήν ὁ καλό καὶ γινώσκω τά ἐμά, καὶ γινώσκομαι ὑπό τῶν ἐμῶν. Καθὼ γινώσκει με ὁ Πατήρ κἀγῶ γινώσκω τὸν Πατέρα καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι, ὑπὲρ τῶν προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆ αὐλῆ ταύτη κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆ φωνῆ μου, ἀκούσουσι καὶ γενήσεται μία ποίμην, εἷ ποιμήν. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Τ αῖ τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείε ἐλεῆμον, ἑξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Τ αῖ τῆ Θεοτόκου πρεσβείε ἐλεῆμον, ἑξάλειψον τά πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

13 «Στίχο» Ἐ λέησόν με, ὁ Θεό, κατὰ τὸ μέγα ἔλεό σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθο τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἑξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Προσόμοιον Ἦχο πλ. β. «Ὅλην ἀποθέμενοι» Ν έον ἄστρον πέφηνα, τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐν ἐσχάτοι ἔτεσι, βίου καθαρότητι λάμψα Ὅσιε, νοηταῖ λάμψεσι, τῶν ἐν σοὶ χαρίτων, καταυγάζων τὰ ψυχᾶ ἡμῶν, καὶ τῶν ἰάσεων, ταῖ μαρμαρυγαῖ λύων πάντοτε, δαιμόνων τὴν σκοτόμαιναν, καὶ ἀρρωστημάτων τὴν ζόφωσιν ὅθεν σοί βοῶμεν Μὴ παύσῃ ἐκλυτρούμενο ἡμᾶ, ἐπηρειῶν τοῦ ἀλάστορο, καὶ παντοίων θλίψεων.

14 Ὠδή ζ. «Οἱ ἐκ τῆ Ἰουδαία» Ἀ λγηδόνων ποικίλων, πειρασμῶν καὶ κινδύνων καὶ περιστάσεων, καὶ φθόνου καὶ κακία, ἀνθρώπων κακοτρόπων, ἀσινεῖ διαφύλαττε, τοὺ σὲ τιμώντα ἀεί, Νεκτάριε παμμάκαρ. Ἰ ατρεύων ἀπαύστω, χαλεπὰ ἀσθενεία Πάτερ Νεκτάριε, τῶν πίστει προσιόντων, τοῖ θείοι σου λειψάνοι, ἀρωγό ἐτοιμότατο, ἐν τοῖ ἐσχάτοι καιροῖ, τῶν εὐσεβούντων ὤφθη. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Γ έρα ἔνθεον ὤφθη, καὶ διάδημα νέον Πάτερ Νεκτάριε, τῇ νήσῳ τῆ Αἰγίνη, ἤτι ἀεί προστρέχει, τῇ πρεσβείᾳ σου Ἅγιε, καὶ τῆ εὐνοία τῆ σῆ, τρυγᾶ τὰ ἀντιλήψει. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ἐ ντολῶν με πρὸ τρῖβον, τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντο, Κόρη ὁδήγησον, πυλῶν τῆ ἁμαρτία, ἐξαίρουσα Παρθένε, τὴν ροπήν τῆ καρδία μου, ἴνα ὑμνῶ σε ἀεί, σωθεὶ τῇ χάριτί σου.

15 Ὠδή η. «Τὸν Βασιλέα» Ρ οῦν τῆ κακία, τὸν κατακλύζοντα Πάτερ, τῆ καρδία μου τοὺ αὔλακα εἰ τέλο, ξήρανον δυνάμει, τῶν θείων πρεβειῶν σου. Ἀ σθενειῶν σὲ, θεραπευτήν ἐγνωκότε, καταφεύγομεν τῇ Κάρᾳ σου τῇ θείᾳ, ἴνα λυτρωθῶμεν, μαστίγων ἐπωδύνων. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Σ κέπε ἀπαύστω, τὴν σὴν Μονήν τὴν ἁγίαν, καὶ πρυτάνευε αὐτῇ τῇ σῇ πρεσβείᾳ, Πάτερ Ἱεράρχα, τὰ Πατρικά σου δόσει. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ἴ ασαι Κόρη, τὴν ἀσθενοῦσαν ψυχήν μου, τῇ τοῦ ὄφεω κακίστη ἐπηρείᾳ, καὶ καταύγασόν με, φωτί τῆ ἀπαθεία.

16 Ὠδή θ. «Κυρίω Θεοτόκον» Μ ανία ἡμᾶ ρύσαι, ἐχθροῦ του ἀοράτου, καὶ τῶν ἐν βίῳ δεινῶν περιστάσεων, τοὺ καταφεύγοντα Πάτερ, ὑπό τὴν σκέπην σου. Ὀ δύνη ψυχικῆ με, καὶ τῶν ἀλγημάτων, τῶν ἐν τῷ σώματι Πάτερ ἁπάλλαξον, τῇ ἐκ Θεοῦ σοί δοθείσῃ πλουσία χάριτι. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῶ καὶ ἁγίω Πνεύματι Ὑ πέρ τῆ εὐαγοῦ σου, Μάνδρα ἐκδυσώπει, καὶ τῆ Αἰγίνη Χριστόν τὸν φιλάνθρωπον, καὶ τῆ Ἑλλάδο ἁπάση, Πάτερ Νεκτάριε. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺ αἰώνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν Ὑ μνοῦμέν σου τὴν χάριν, Κεχαριτωμένη σὺ γὰρ ἀπαύστω ὡ μήτηρ φιλόστοργο, σκέπει καὶ τρέφει καὶ θάλπει, ἡμᾶ ἑκάστοτε. Δεκάλεπτο κήρυγµα ὑπό τοῦ ἐπιτίµου πρωτοσυγγέλλου τῆ Ἱερᾶ Μητροπόλεω, ἀρχιµανδρίτου Νεκταρίου Μαρµαρινοῦ

17 Τὸ «Ἄξιον ἐστίν» καὶ τά ἀκόλουθα Μεγαλυνάρια Τ ὸν τῆ εὐσεβεία νέον πυρσόν, καὶ τῆ Ἐκκλησία, τὸν φωστήρα τὸν φαεινόν, τὸν θερμόν προστάτην, καὶ ἔφορον Αἰγίνη, Νεκτάριον τὸν θεῖον, ὕμνοι τιμήσωμεν. Χ αίροι ὁ νεόρρυτο ποταμό, ὁ τὰ νεκταρώδη, τῶν χαρίτων τῶν θεικῶν, ρεῖθρα πελαγίζων, τῇ θείᾳ ἐπομβρίᾳ, Χριστοῦ τῇ Ἐκκλησίᾳ, Πάτερ Νεκτάριε. Λ άμψα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν, ἐν ἐσχάτοι χρόνοι, ὥσπερ λύχνο θεολαμπή, νοητῶ λαμπρύνει, πιστῶν τὰ διανοία, τῇ καθαρᾳ ζωῇ σου, Πάτερ Νεκτάριε. Χ αίροι τεθλιμμένων ὁ ἀρωγό, καὶ τῶν δαιμονόντων, ὁ ταχύτατο ἰατρό, χαίροι ὁ τά πάθη, καὶ νόσου θεραπεύων, τῶν προσιόντων Πάτερ, ἐν τοῖ λειψάνοι σου. Χ αίροι τῆ Αἰγίνη ὁ θησαυρό, καὶ τῶν Ὀρθοδόξων, ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθό, χαίροι τῆ Ἑλλάδο, ἀγλάισμα τὸ Νέον, Νεκτάριε παμμάκαρ, ἡμῶν τὸ στήριγμα. Τ ῇ σῇ προστασία τῇ πατρικῇ, τὴν σεπτήν Μονήν σου, διαφύλαττε ἀβλαβῆ, Νεκτάριε Πάτερ, καὶ πλήρου τὰ αἰτήσει, τῶν εὐλαβῶ τελούντων, τὴν θείαν μνήμην σου.

18 Π αῦλε τῆ Ἑλλάδο ὁ φωτιστῆ καὶ τῶν Κορινθίων ὁ προστάτη καὶ ὁδηγό πρέσβευε Κυρίω, ἡμᾶ διαφυλάττειν ἀπὸ παντοία βλάβη καί περιστάσεω Π ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκά, οἱ Ἅγιοι πάντε, μετὰ τῆ Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰ τὸ σωθῆναι ἡμᾶ. Τρισάγιον Ἐκτενὴ, μνημόνευσι, ἀπόλυσι καὶ ψάλλομεν : Ἦχο β. «Ὄτε ἐκ τοῦ ξύλου» Π άντων προστατεύει Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει, τῇ κραταιᾷ σου χειρί ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ πρὸ Θεόν, ἐν κινδύνοι καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι, ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅθεν σοὶ προσπίπτομεν ρῦσαι, πάση περιστάσεω τοὺ δούλου σου. Δ έσποινα πρόσδεξαι, τὰ δεήσει τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶ, ἀπὸ πάση ἀνάγκη καὶ θλίψεω. Τ ὴν πάσαν ἐλπίδα μου, εἰ σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. Δί εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεό, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶ. Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ -17- «Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε (Κύριε).» (Ψαλμ. ΡΙΗ 164) «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.» (Α' Θεσ. Ε' 17-18) «Μνημο

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Διδαχή 1 ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν 1 1 Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν ὁδῶν. 2 Ἡ μὲν οὖν ὁδὸς τῆς ζωῆς ἐστιν

Διαβάστε περισσότερα

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα