ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΛΡΙΟ Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας οπό ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28.ΈΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΈΚ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήψ:οε η Βουλή ΕΝΟΤΗΤΑ Α' ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού Η αξιοποίηση του πρώ ην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας Ολυμπιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά Αττικής (πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά) συνιστά σκοπό εντόνου δημοσίου ουμφέοοντος, με τον οποίο επιδιώκεται ιδίως: α. Η συμβολή στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. β Η ποοσέλκυση επενδύσεων και δοαστηοιοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της χώρας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας γ Η δημιουργία θέσεων εογασίας σε τομείς με υψηλή ανταγωνιστικότητα για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της χώρας δ Η ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, καθώς και εκπαίδευσης και έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. ε. Η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς. στ. Η εψαρμογή πρότυπων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και η απόδοση στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών υποδομών υψηλής ποιότητας. ζ Η εψαρμογή ποοτύπων σχεδίων, μεθόδων και τ ε χνικών για την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού και τη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα. Άρθρο 2 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά 1. Για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντοου Νεότητας (Ε Α.Κ Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, όπως αυτά εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του άρθρου 7 και συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος. 2. Με το mo πάνω Σχέδιο προσδιορίζονται ειδικότερα τα όρια της έκτασης που πρόκειται να αναπτυχθεί στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά και καθορίζονται και εγκοίνονται α. Τα όρια των ειδικότερων ζωνών και ο βασικός χωρικός προορισμός εκάστης ζώνης. β. Ο, ζώνες που πρόκειται να πολεοδομηθούν (περιοχές προς πολεοδόμηση) και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών χοήσεις γης και όρο, και περιορισμοί δόμησης γ Οι ζώνες που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (ζώνες ανάπτυξης) και οι επιτρεπόμενες, ανά ζώνη. χρήσεις γης και όοοι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιοίων και των ακάλυπτων χώοων, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιοοισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επί μέρους χρήσεων.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1895 μικα σχεδία και οχεδια πόλεως ή και πολεοδομικές μελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί οροι χρησεως και δόμησης για τα εντός σχεδίου πολεως δημόσια ακίνητα του άρθρου 10 π α ράγραφ ος 2. ακόμη και κατά παρέκκλιση από τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και α πο τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. ειροσον οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται ανα γκαιες για την εκπλήρωσή της αποστολής των πιο πάνω ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική φι,σιογνωμ π της περιοχές και την όλη αισθητική της εικόνα.» 2 Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3986*2011 αντικαθίσταται ως έξης: «γ> Ο» περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και των έργων εξωτερικής υποδομής, οπου απαιτειται, ύ στερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 20 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 20 του ανωτέρω άρθρου και οι οποίες είναι ανω των είκοσι (20) εργάσιμων ήμερων, μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες» 3 Οι παράγραφο» 2 και 3 του άρθρου 13 του ν, 398&2011 αντικαθίστανται ως εξής: «2 α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, γνωμοδοτουν, όπου απαιτειται, οι υπηρεσίες και φορείς που ορίζεται ότι γνωμοδοτούν στις παραγραφους 4. 5 και 11 του άρθρου 2 του ν. 4014,2011. καθώς και το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Α ξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νομού. 0. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ε γκρινονταί και οι τυχόν απαιτουμεναι ειδικοτεροι οροι και μέτρα για την προστασία και αναδειξη των μνημείων, αρχαιολογικών χωρων, ιστορικών τόπων και λοπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υ πάρχουν στην έκταση του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ, υστέρα απο υποβολή των κατά περίπτωση απαιτουμενων μελετών και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στην περίπτωση αυτή. η πιο πανω απόφαση επέχει θέση έγκρισης κατά την έννοια των άρθρων 10 παράγραφοι 3 και 4, 12, 13 και 15 ιου ν για εργα και δραστηριότητες που εκτελούνται πλησίον αρχαίων ή εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χωρων και ιστορικών τόπων, εντός Ζωνών Προστασίας Α και Β. καθώς καί για καθε εργασ;α επέμβαση η αλλαγή χρησης σε ακίνητα μνημεία η στο περιβάλλον τους γ Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν 4014/2011, όπως ισχυοϋν. εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου Τυχόν απαιτουμενες αποφάσεις. εγκρίσεις και άδειες των άρθρων και 58 του ν 998/1979 (Λ 298), όπως ισχύουν, εκδιδονται απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιυαπκής Αλλαγής δ Η απόφαση εγκρ.σης της χωροθέτησης για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 επέχει θεση βεβαίωσης χρησης γης, βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και θέση έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης βιωσιμότητας και έγκρισης καταλληλότητας του οικείου επενδυτικού σχεδίου κατά τις κείμενες διατάξεις Ειδικως για ιουρισηκά καιαλυμαια kui εγκαιασιάαεις ειδικής τουριστικής υποδομής, η πιο πανω απόφαση επέ* χει θεση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου η γηπέδου απο τον EOT και αντιστοίχως θεση έγκρισης σκοπιμότητας η σκοπιμότητας χωροθέτησης κατά τις κείμενες διαταεεις. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης επέχει θέση προέγκρισης ίδρυσης καιά την έννοια του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Με κοινή απόφαση του Υπουργου Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι εγκρίσεις, άδειες και βεβαιώσεις που εντάσσονται στην έννοια της έγκρισης σκοπιμότητας, της έγκρισης βιωσιμότητας και της έγκρισης καταλληλότητας για την εφαρμογή της παρούσας περιπτώσεως 3. Ot αποφάσεις των προηγουμένων παραγραφών εκδίδονται εντός εξι μηνών απο τοτε που ο κύριος της ε πένδυσης υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτουμενα βασει των κείμενων διατάξεων δικαιολογητικα. στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλανής. Ολες οι επι μέρους γνώμες που οφείλουν να παρασχεθούν για την έκδοση των πιο πάνω αποφασεων. χορηγούνται απο τις αρμο διες υπηρεσίες, φορείς και όργανα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ήμερων από τότε που περιέρχεται σε αυτα το σχετικό αίτημα» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξης: 1. α. Οι άδειες δόμησης για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στα ακίνητα του άρθρου 10. καθώς και για τις οικοδομικές εργασίες που απαιτουνται για τα συ νοδά έργα εξωτερικής υποδομής, εκδιδονται από τη Δ ι εύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αίτησης απο τον κύριο η τον εχοντα νόμιμο δικαίωμα Εφοσον απαιτειται κατα τις κείμενες διαταξεις γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβαλλονται για την έκδοση άδειας δόμησης αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 26 του ν β Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδιδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται σιην Εφημερίδα της Κυβερνησεως, μπορει να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικα στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των άδειων δόμησης, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φάκελων των αδειών δόμησης για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται εντός των ακινήτων της παρούσας παραγράφου, κατα παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων» ΕΝΟΤΗΤΑ θ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΟΣ Αρθρο 10 Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ 1 Σκοπός των διατάξεων της παρούσας ενότητας είναι η προώθησε, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ε νεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ε νεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα Μ ΑΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελει. ειδικό τερα, η αναπτυξη. παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικης ε

3 1896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) νεργειας που παρογεται απο ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο ίων ευρωπαϊκών πολίτικων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας α πό ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενεργε.ας αυτής στα διευρωπαικά δίκτυα ενέργειας. Η ανωτέρω ενέργεια που παραγεται κατά την υ λοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, δεν προαμετραται στην καλυφη των εθνικών στόχων Α Π.Ε. της Ελληνικής ΔΓμοκρατϊας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28 ΕΚ {EEL ι που έχουν ενσωματωθεί με το άρθρο 1παρ 3 του ν 3851/2010 (Α 85). 2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποοκοπει α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή κα; εξαγωγή ηλεκτρικής ενεργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικης Δημοκρατίας και ενός ή περισσότερων κρατων-μελων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτων χωρων σύμφωνα με τις διαταξεις της Οδηγίας 2009/28.ΈΚ (EEL ) και ιδιαίτερα των άρθρων και 11, όπως αυτα ενσωματώνονται με την παράγρα ψο 2 του άρθρου 16 του παροντος 0) Στην προώθηση κα* υποστήριξή σχεδίων ανάπτυξης υποδομών μεταφορας ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό και διευρωπαικό επίπεδο σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ολοκλήρωσή της εσωτερι κης αγοράς ενέργειας κα. τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). γ) Στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημοσίων ακίνητων ποος οφελος της εθνικής οικονομίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους 3 Κατά την καταρτιση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ιοχυουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε.. οι κατευθύνσεις και οι κανόνες χωροθέτησης που προσδιορίζονται στο εκαστοτε ισχυον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διαιαξεις του άρθρου 28. Με αιιοψαοη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να προσδιορίζονται κα. να εξειδικεύονται τα στάδια ανάπτυξης του Προγράμματος, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφαρουν στη διαδικασία χαραξης. καταρτισης και εφαρμογής των επι μέρους σταδίων του Προγράμματος 4. Κατα την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφορας Ηλεκτρικής ΕνεργειαςίΕ Σ,Μ Η Ε ) σύμφωνα με το ν. 4Q0i,'20li (Λ 179), ο αρμόδιός διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπό- ΨΠ του την αναπτυξη σε σταδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Αρθρο 11 Σύσταση ονώνυμης εταιρείας «-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.β 1 Συνισταται ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * και με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία-). Στις διεθνείς ου ναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδετα; ως «PROJECT HELIOS S A *. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρετηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και διεπεται από τις διαταξεις του νόμου αυτού, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920. Η Εταιρεία εξαιρείται απο τις διατάξεις για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και απο τις διαταξεις για τις εταιρίες που α νήκουν άμεσα η έμμεσα στο Δημόσιο, πλην οσων ρητά ορίζοντα στο άρθρο αυτό Κατά την άσκηση των δρα στηριοτήτων της, η Ειαιρεια εποπτεύεται από τον Υ πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γης. ενω η εποπτεια σχετικά με τη λειτουργία της ως α νωνυμης εταιρείας διενεργειται σύμφωνα με τις γενκες διαταξεις. κατα την έκταση που εφαρμόζονται στην Ε ταιρεία 2. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργου Περιβάλλοντος. Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. και ρυθμίζει καθε θεμα που προ βλέπεται στην κείμενη γιο τις ανώνυμες εταιρίες νομο θεσία, και οσα ρητά ορίζοντα* στο άρθρο αυτό Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργουνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διαταξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διαρκεια της Εταιρείας οριζετα* σε ενενήντα εννεα (99ί ετη απο τη δημοσίευση του ιδρυ τικου της καταστατικού 3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπιυξη, προώθηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα. η Εταιρεία: α) διερευνά και αξιολογεί το δυναμικό της χωράς σε η- λιακη ενεργεια και εισηγειται αιτιολογημένα προς τον Υ πουργό Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γης για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ δημόσιων ή άλλων ακίνητων των οποίων η θέση. η επιφανεια. ο προσανατολισμος και τα ειδικότερα χαρακτηριστικό τους εί να. κατάλληλα για την υλοποίηση του προγράμματος. β) διαχειρίζεται για λογαριασμο του Ελληνικού Δημοσίου η του κατα περίπτωση κυρίου τους, τα ακίνητα τα ο ποία παραχωρούνται κατά χρήση σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 12 για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας απο ηλιακη ακτινοβολία. γ) προβαίνει σε ολες τις απαραίτητες ενεργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και έργων, δ) υποστηρίζει τοσο σε εθνικό οσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αναπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενεργειας απο Α,Π Ε. ε} συμμετέχει στους εκάοτοτε μηχανισμούς κατανομής δικαιωμάτων μεταφορικής ικανότητας στις διασυνδέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταψορας Ενερ γειας, σύμφωνα με τη σταδιακή αναπτυξη του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. στ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ωρίαανσης για ιην αξιοποίηση των εθνικών πόρων σε ηλιακή ενεργεια επι των παραχωρουμενων κατα χρηαη σε αυτήν ακινήτων και την προσέλκυση επενδυτών ζ) προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκπλήρωση του σκοπού της. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της 4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της. η Εταιρεία δυ

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1897 ναιαι να συνιστώ εταιρείες κάθε μομφής σιις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρησης και εκμετάλλευσης, εμττραγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατα χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει, σε τρίτους τπ διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγοάμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού η κοινοπραξίες, καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενερνεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. 5. Μ Εταιρεία διοικείται απο Διοικητικά Συμβουλιο (Δ Σ ) που αποτελείται από πέντε (5) μελη. τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πα το διορισμό ή την ανανέωση της θητείας οτις θεσεις του Προέδρου και tou Διευθϋνοντος Συμβουλου απαιτειται γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 49Α του Κανονισμού της βουλής που διατυπώνεται με πλειοψηφια των 2/3 των μελών της» ύ στερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας κα; Κλιματικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Για τη θεση του Προέδρου καί του Διευ θυνοντος Σύμβουλου της Εταιρείας απαιτειται η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής η ι σοτίμου της αλλοδαπής και η απόκτηση τουλάχιστον πενταετούς, επιστημονικής ή επαγγελματικής, εμπειρίας σε θεση σημαντικής ειλυνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φοαα Εάν κενωθεί πρόωρα θεοη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης, με την ιδια ως άνω διαδικασία, για το χράνο θητείας που απομένει στο μέλος που αντικαθίσταται. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και καθορίζονται με απόφαση των Υ πουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγές, τηρούμενων των εκαστοτε α νώτατων ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις αμοιβές των αντίστοιχων μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών nou υπάγονται στο Κεφάλαιο Α του ν. 3429/20(36. 6 Το μετοχικο κεφαλαίο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ( ) ευρω το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από ιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου με την επωνυμία -Πράσινο Ταμείο-, Για το σκοπο αυτό. δεσμεύονται ισοποσα έσοδα του -Πράσινου Ταμείου*, που προέρχονται απο τις δημοπρασίες δικαιωματων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ αριθ / (Β 1182) κοινής αποιρασης των Υ πουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενεργε ας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά την περίοδο από ι έως Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ήμερων από ιη δημοσίευση ίου καιασιατικού της Εταιρείας, ουμφωνα με τα οριζομενα στην παράγραφο 1. Εαν απαιτειται συμπληρωματική καταβολή, αυτη πραγματοποιείται την 31, Αν τα πιο πάνω έ σοδα του «Πράσινου Ταμείου» υπολείπονται του συνολικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, η διαφορά καταβάλλεται απο το Ελληνικό Δημόσιό το αργότερο έως την Πα το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μια μετοχή υπερ του Ελληνικού Δημοσίου Το Δημόσιο για την ά σκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από tov Υπουργό Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 7 Εσοδο της Εταιρείας είναι, ιδίως, έσοδα από τις δραστηριότητες της σύμφωνα με το σκοπό της, τυχόν ε πιχορηγήσεις από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στο παρακάτω εδσψίο της παρούσας, καθώς και έσοδα από καθε νόμιμη αίτια Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν να καταβαλλοντοι στην Εταιρεία επιχορηγήσεις απο ε θνικούς ή ευρωποικους πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας καί Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τροπος και τα απαιτοϋμενα δικαιολογητικα για την καταβολή της. οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα Τα έ σοδα της Εταιρείας διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, την πληρωμή καθε είδους δαπανών που απαιτουνται για την εκπλήρωσή του σκοπού της και την αποπληρωμή τυχόν χρεών της. καθώς και για την αποπληρωμη του δημοσίου χρέους της χώρος Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των κερδών της Εταιρείας στο Δημόσιό 8 Το Διοικητικό Συμβουλιο της Εταιρείας καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εγκρινεται απο τον Υπουργο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται, ιδίως, η διάρθρωση και η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης των πόρων της, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσοντα για την πρόσληψη σε θέση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 9. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστα σεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροψορπσης και δημοσιεύει ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2* και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Με τη συμπλήρωσή ενός (!) μηνος απο το τέλος καθε τριμήνου, η Εταιρεία υποβάλλει στον Υπουργο Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τριμηνιαίες οικονομικές καιαατάσεις σύμφωνα με ια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροψορησης, ελεγμενες απο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών 10, Η Εταιρεία υποβάλλει, καθε Σεπτέμβριο, προς έ γκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συντασσεται, κατ ετος και τριετία, κατ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 6 του ν (Α 314), Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας εγκρινεται με από- «puon ιου Υπουργού Περιβάλλονιος. Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβεονησεως Η Εταιρεία παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της και καθε τρίμηνο, μαζί με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της παρα γράφου 9 υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ε νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απολογισμο της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων απο τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, μάζί με τον τρίμην ο ί απολογισμό, η Εται-

5 1898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ρεια υποβάλλει και πρόταση διορατικών ενερνειων η α* ναθεωρησπς του Επιχειρησιακού Σχεδίου 11 Η εκπόνπση των μελετών και η εκτέλεση των έρ γων της Εταιρείας, καθώς και οι συνάψεις προμήθειες και εργασίες διενεργούνται κατ εξαίρεση από κάθε κεί μενη διαταξη, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετική με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Το πλαίσιο των διαδικασιών αναθεσες και ε* κτελεσης των συμβάσεων, που συνάπτει η Εταιρεία, καθορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από to Δ Σ της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υ πουργού Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής Οι διαταξεις της παρ 7 του άρθρου 19 του π δ 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιοεια η ε ταιρειες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο λοκλήρου άμεσα η έμμεσα, σε αυτή 12. α) Για την κάλυψη ίων άμεσων αναγκών της Εται ρειας. κατά την έναρξη λειτουργίας της. μπορεί να απο* σπωνται σε αυτη έως πέντε (5) μέλη προσωπικού απο φορείς του δημοσίου τομέα, οπως αυτός ορίζεται στην παρ 1 του άρθρου 14 του ν, 2190'1994 Λ 28) Η απόσπαση γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση εκ μέρους της Εταιρείας, με κοινή απόφαση του Υπουργου Περιβάλλοντος. Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα και με τα ορίζομενα στην παρ 16 του άρθρου ένατου του ν, 4057/ 2012 (Α 54), καιά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημά εως τρία (3) έτη. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζονται τα απσιτουμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπο απόσπαση προσωπικού Η επιλογή των αποσπωμενων θπ γίνει από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση tou Δ.Σ. της Εταιρείας. β) Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικά με σύμβαση εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου στελέχη με σύμβαση έργου και δικηγορους με σύμβαση έμμισθης ε ντολής, σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, αποκλειστικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου! I του ν. 3833/2010 ΙΑ 40). Με τον Κανονισμό της παραγράφου 8 μπορει να συνιστώνται έως είκοσι (20) θέσεις επι στημονικου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και έως πεντε (5) θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Η πλήρωσή των θεσεων αυτών γίνεται με δημόσια πρόσκληση εκ μέρους της Εταιρίας κατόπιν απόφασης του Δ.Σ με την οποία καθορίζονται οι ειδικοτεροι όροι, οι προυποθεσεις η σχετική διαδικασία καθώς κα? τα απαιτουμενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η ε πιλογή γίνεται απο τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ Σ της Εταιρείας. Η διαδικασία επιλογής για πς θεσε,ς του ως άνω προσωπικού υηό*έΐται σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εφαρμοζόμενων αναλογικα των διαταξεων της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν 2190/1994 (Α 28} Οι αποδοχές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις ιου προσωπικού καθορίζονται με αποφοση των Υπουργών Οικονομικών κα Περι βαλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Μετά α* πο πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας, τηρούμενων των ε» καστοτε ανωτατων ορίων που προφλεπονται στις διαταξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις αμοιβές της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού των φορέων που υπα γονται στο Κεφαλαίο Α του ν 3429/ Τα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της Εταιρείας υπέχουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού η και άλλων απορρήτων, οι οποίες προβλέπονται απο τις διατάξεις της κείμενης νομοθε αίας. 14 Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο τικό η υπέρ τρίτου άμεσο ή εμμεσο φόρο, καθώς και απο καθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός α πο το φορο προστιθέμενης αξίας, το φορο εισοδήματος, το φορο ακίνητης περιουσίας και το φόρο κληρονομιών και δωρεών. Επιπλέον, απαλλάσσεται απο την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών (ουσιαστικού και δικονομικού δίκαιου) και άλλων προνομίων και ατελείων του Δημοσίου Για κάθε πράξη της Εταιρείας για την οποία απαιτειται συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν κατα&αλλονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, φόροι, τέλη, εισφορές, αμοιβές ή δικαιώματα, ανταποδοτικά ή μη, υπέρ του Δημοσίου. οποιουδήποτε Ν Π Δ Δ. ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων. Αρθρο 12 Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακίνητων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ι Επιτρεπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, καια χρηοη, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και. ειδικότερα, για την εγκατασταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφορας ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής η λιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργου στην αομοδιοτητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του ακίνητου. Η χωροθέτησπ, εγκατάσταση, λ ειτουργία και σύνδεση των εν λογω σταθμών με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διαταξεων του επομενου άρθρου 2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγρομματος ΗΛΙΟΣ επίτρεπε ται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμιαθωση στην Εταιρεία ακίνητων που ανήκουν σε Ν,Π Δ Δ η ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού Σε αυτή την περίπτωση, η παραχώρηση διενεργειται με πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του κυρίου του ακινήτου, η οποία εγκρινεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εποπτεύοντας τον φορεο Υπουργου 3 Απο τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο Περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο απο κάθε δικαίωμα τρίτου Πα δικαιώματα του επί του ακίνητου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα απαζημιωοεως, ένανη του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη οσων οριζο νται στις επόμενες παραγράφους, Η Εταιρεία νομιμοποιείται αποκλειστικά, ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα στα παραχωρούμενα α* κινητά, με εξαίρεση τις δίκες με αίτημα αποζημίωσης κατα του κυρίου του ακίνητου κατα τα ανωτέρω, στις οποί ες εξακολουθεί να νομιμοποιείται ο κύριος του ακινήτου Επί των παραχωρούμενων σε αυτήν ακινήτων, η Εται-

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1899 ρεισ δυνατό» να υπογράφει καθε σύμβαση ενοχική ή ε- μπράνματη, για την πεοαιτέρω παραχώρηση της χρήσης κα! εκμετάλλευσης των εν λσγω ακινήτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ 4. Στα ακίνητα του Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. η ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού τα οποία δ.ακατέχονται παρονομως απο τρίτους και παραχωρουνται στην Εταιρεία, εφαρμόζεται γ προβλεπόμενη για την προστασία των δημόσιων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανομως διπκατεχόντων αυτά προσωπων κα* την εφαρμογή εν γενει της σχετικής προστατευτικής για τη δημοσία κτήση νομοθεσίας. Για την προσωρινή ρύθμιση ίων διάφορων που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακίνητων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ, της 22.4/16,5/1926 και του άρθρου 22 του α ν 1539/1938 {Α 488) Η Εταιρεία καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενεργεια καθε αναγκαίας προς ιούτο διοικητικής η δικαστικής ενεργειας, 5 Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακίνητων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παροντος αοθρου στη διαχείριση της Εταιρείας μπορει να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον η συνέχισή τους δεν συμβιβάζεται με τη χρηση του ακινήτου προς το σκοπο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, κατα παρέκκλιση καθε άλλης διαταξης Η καταγγελία επιφερει τη λυση της μίσθωσης η τη λήξη της παραχώρησης δυο (2) μήνες από την επίδοση της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρηθηκε ίο ακίνητο. Για την πρόωρη λυση της μίσθωσης καταβάλλεται α ποζημίωση απο τον κύριο του ακίνητου στο μισθωτή ιση με εξι (6) μηναία μισθώματα ή με το ημισυ του οοειλόμενου ετησίου μισθώματος ή τιμήματος 6 Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορει να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργου Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Ενεργείας και Κλιματικής Αλ λαγής. για λογους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος. αν κρινονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και. ειδικότερα, για την εγκατάσταση. λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικης ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακης ενέργειας επι των ακίνητων που περιέρχονται κατα τις ρυθμίσεις του παροντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 238?'?001 (Α 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις nckj κηρύσσονται, σύμφωνα με την napouoa παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαυξηση της α ξιας του απαλλοτριουμενου η οποία σχετίζεται άμεσα ή εμμεσα με την υλοποίηση του Προγραμμστος ΗΛΙΟΣ επι των παρακείμενων ακινήτων 7 Οι δια τάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα, τα εμπράγματα δικαιώματα και το δικαίωμα διακατοχης των νομικών προσωπων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 59QT977 (Α 146). Αρθρο 13 Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ - Χορηγηση αδειών 1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Η ΛΙΟΣ. η Εταιρεία μπορει να ιδρύει εταιρείες για την ίδρυση και λειτουργία ενος η περισσότερων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α,Π Ε (εφεξής «Εταιρείες - Παραγωγοί *) στις οποίες εισφερει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έ χουν παραχωρηθει ή της ανήκουν. Οι Ε ταιρείες - Παραγωγοί ιδρυοντα; μετά από απόφαση του Δ Σ της Εταιρείας και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπάγονται αποκλειστικά στις δισταξεις του κ.ν και εξαιρούνται απο το δημόσιό τομέα και τις διατάξεις via τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Οι Εταιρείες - Παρανωγοι δεν απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών, ατελείων ή ειδικών προνομίων, πλην όσων ρητά προβλέπονται στο άρθρο αυτο. 2 Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδε.οδοτηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των Εταιρειών - Παραγωγών ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάβε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι άδειες παραγωγής, ε γκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, καθώς και κάθε απαιτουμενη διοικητική άδεια για την υ λοποίηση των έργων εκδιδονται στο ονομα της οικείας Εταιρείας - Παραγωγού 3. Μετά την έκδοση των οικείων άδειων παραγωγής ή εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής, η Εταιρεία συμπράττει. στο πλαίσιο της εθνικής πολίτικης για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, κατά τη διαδικασία που προβλεπεται στις δισταξεις του άρθρου 28 του παρόντος, με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών παραγωγής που έχουν ενταχθει στο Πρόνραμμα ΗΛΙΟΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρούμενης πάντοτε της αρχής της διαψονεισς. του ελευθερου ανταγωνισμού και του δίκαιου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 4 Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες - Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες η τους αρμόδιους Φορείς της αγοράς ηλεκτρικης ενέργειας οπως περιγρα- Φονται στο ν 4001/2011, οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το εργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες η μέρες απο την ημέρα κατα την οπο,α περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη τυχόν αυντομοτερης προθεσμίας που προβλέπεται στην κείμενη νομο θεσία, η δε αδικαιολόγητη υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστα ειδικό πειθαρχικό παραπτωμα του αρμόδιου υπαλλήλου και επίτρεπε ι στο κατά περίπτωση αρμόδω όργανο να αναθέσει τον φάκελλο σε άλλον ή άλλους υ παλλήλους. Ειδικά για την έκδοση μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, η παρα πάνω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες, ενω για την οριστικοποίηση της προσφοράς σύνδεσης η ως ανω προθεσμία ορίζεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ήμερες. Κατα την κατάρτιση των προσφορών όρων σύνδεσης για τους αταθμούς παραγωγής του Προγράμματος Ηλιος, ο διαχειριστής οφείλει να προβει στη βέλτιστη διαχείριση του διαθέσιμου ανθρωπίνου δυναμικού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τάχιστη καταρτιση των προσφορών για το Προγρομμα Ηλιος παράλληλα με την υλοποίηση των λοιπών αιτημάτων για προσφορές όρων σύνδεσης για έργα α ξιοποίησης Α.Π.Ε. για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Α.Π.Ε.. 5 Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτουμενες οικοδομικές ή άλλες ά δειες. που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκαστοτε

7 1900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) νομοθεσία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδιδονται κατά προτεραιότητα απο τις κεντρώες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων, τηρούμενης κοτα τα λοιπά της τυχόν,σχυουσας λοιπής διαδι κοσιας έκδοσης των πράξεων αυτών κα» με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους με απόφαση των καθ' ύλην αρμοδίων ή συναρμοδιων Υπουργών κατα παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες Εκχω ρούν τις σχετικες αρμοδιότητες οε άλλα όργανα η υπηρεσίες της κεντρικής ή ιης αποκεντρωμένης διοίκησης, ιης πε ρ.φερειακης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθεοεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν οπονεμηθει σε ανεξάρτητες αρχές 6 Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών Παραγωγων αδειοδοτουνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακολουθες παρεκκλι σεις: α) Για την έκδοση της άδειας παραγωγής καθε στάθμου από τη ΡΑΕ, που προβλεπεται στο άρθρο 3 του ν 3468/2006 τεκμαιρεται ότι η Εταιρεία και η οικεία Εταιρεία - Παραγωγός διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Η τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα εξεταζεται απο τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διαταξεις στο πλαίσιο της μεταβολής της ά δειας παραγωγές, μετα τη σύμπραξη με το στρατηγικό επενδυτή σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3 3) Γ ια την ένταξη τω ν σταθμών του Προγράμματος Η ΛΙΟΣ στο Συατημα ή το Δίκιυο, αντι ιης σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενεργειας που προβλεπεται ατο αρ θρο 12 του ν υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας - Παραγωγού και του αρμοδίου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγομενης ηλεκτρικής εν ερ γ είς. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η δ.αδικαοια κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού, καθώς και καθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργου Περιβάλλοντος. Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδϊδεται μετά από εισηγηση του αρμοδίου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γ) Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης της Προσφοράς Σύνδεσης απο τον αρμόδιο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3468*2006 δεν απαιτειται η καταβολή παραβολου ή άλλου χρηματικού ανταλλαγματος η τε λους. δ) Η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων <ΑΕ ΠΟ) που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν 4014/2011 (Α 209) για καθε σταθμό παραγωγής των Εταιρειών - Παραγωγών, εκδϊδεται απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ε νεργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η διαδικασία διεκπεραιωνεται απο τις κεντρικες υπηρεσίες του Υπουργεί ου. οι δε προθεσμίες που προβλέπονται αφορούν σε η μερολογιακές ήμερες και συντέμνονται κατά το ημισυ Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορει να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδόιηοης για την αντιμετώπιση των ζητημοτων που αναφερονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν 4014/2011 ε) Αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες που τυχόν απαι τουνται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την ε κτέλεση των έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και στοθμων παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποι ησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδιδονται απο τον Υ πουργό Περιβάλλοντος. Ενεργειας και Κλιματικής Αλλα- Υής- ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩ ΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΚ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΠΑΣ ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ) Αρθρο 14 Σκοπος Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/28,ΕΚ του Ευρωπαικου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου (L 140). Αρθρο 15 Ορισμοί (Αρθρο 2 της Οδηγίας ) 1. f ια τους σκοπούς του παροντος αντικαθίστανται η προστίθενται αντίστοιχα στις κατωτέρω διαταξεις οι α- κολουοοι ορισμοί: α Οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 2 του ν 3468'2006 (Α 129) αντικαθίστανται και μετά την παράγραφο 2 προστίθενται παράγραφο* 2α. 2β και 2γ ως ακολούθως. < 2. Ενεργεια απο Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας {Α.Π.Ε.): η ενεργεια απο ανανεώσιμες μη ορυκτές πήγες. ήτοι αιολική, ηλιακη. αεροθερμικη, γεωθερμική, υ δροθερμική και θαλάσσια ενέργεια, υδροηλεκτρική, από βιομαζα απο τα εκλυόμενα στους χώρους υ γειονομικ ής ταφής αέρ α. από τα αέρια που παραγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτω ν και από τα βιοαερια 2α Αεροθερμική ενεργεια: η ενεργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στον αερα. 2β Γεωθερμική ενέργεια: η ενεργεια που είναι αποθη κευμένη υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή ε- πιφσνεια της γης. 2γ Υδροθερμική ενέργεια: η ενέργεια που ε,ναι αποθηκευμένη υπο μορφή Θερμότητας στα επιφανειακό ύ- δατα. 10 Εγγύηση προέλευσής: ηλεκτρονικό έγγραφο το ο ποίο χρησιμεύει μόνον ως απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή οτι δεδομενο μερίδιο ή ποσοτητα ενεργε.ας έ χει παραχθε, απο ανανεώσιμες πηγές, οπως απαιτειται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας /ΕΚ» β. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 του ν καθώς και οι παραγραφοι 16 και 16 του άρθρου 3 του ν αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως ακολούθως: Βιομαζα: το βιοαποικοδομησιμο κλασμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προ-

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1901 ελευοης απο τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων ίων φυτικών και των ζωικων ουσιών), τη δασοκομία κα» τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (rclat ed industries), συμπεριλαμβανομενης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαπο.κοδομήοιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste). Βιοκαυσιμα: τα υγρά η αέρια καύοιμα κίνησης (for transport), τα οποία παραγονται απο βιομάζα.< γ. Η παρ, 17 του άρθρου 3 του ν. 3054, 2002 αντικαθίσταται και μετά την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν προστίθεται παραγραψος 8α. ως εξής: «Βιορευστά: τα υγρα καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός απο κίνηση (not tor transport), συμπεριλαμβανόμενος της ηλεκτρικης ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παραγονται από βιομαζα.» δ Μετά την παράγραφο 30 του άρθρου 2 του ν προστίθενται παράγραφοι 30α. 30β. 30γ και 30δ, ως ακολούθως. -30α Ακαθάριστη τελική καταναλωση ενέργειας: τα ε νεργειακά βασικα προϊόντα (commodities) που παρα&δονται νια ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές. ota νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομενης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κα. θερμότητας απο τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικης ε νέργειας και θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κα τα τη διανομή και τη μεταφορά. 30β. Καθεστώς στήριξής; καθε μεοο, καθεστώς η μηχανισμός που δρομολογείται απο τις αρχές της χωράς η ομάδα κρατών - μελών στην οποία η χωρα συμμετέχει kui προάγει τη χρήαη ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες μειώνοντας το κοστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησης της η αυξάνοντας, με την επιβο λη υποχρέωσης χρησης ανανεωσιμων πηγών ενέργειας ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας. Στα καθεστωτπ στήριξης περιλαμβάνονται. μεταξϋ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές η μειώσεις, οι επιστροφές φορου. τα καθεστώτα στήριξής της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενεργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν npaojva πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα ά μέσης οιήριξης των ιιμων συμπεριλαμβανομένων ίων εγγυημένων τιμών αγορας και της καταβολής πριμοδοτήσεων 30γ Υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμης ενεργειας: ε θνικό καθεστώς στήριξης το οποίο επιβάλλει στους παραγωγούς ενέργειας την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν ενα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεωσ.μων πηγών ε- νεργειας στην παραγωγή τους. απαιτεί από τους προμηθευτές ενέργειας να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστά ανανεωσιμων πηγών ενέργειας στον εφοδιασμό τους ή απαιτεί από τους καταναλωτές ενεργε.ας να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενεργειας στην κατανάλωση τους. Συ* μπεριλαμβανονται καθεστώτα δυνάμει των οποίων οι α παιτησεις αυτές είναι δυνατόν να τηρούνται μέσω της προσκόμισης πράσινου πιστοποιητικού. 30δ. Τηλεθερμανοη ή τηλεψύξη: η διανομή θερμικής ε νέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υ γρών (chiltod liquids), από μια κεντρική πηγή παραγωγής μεσω δικτυου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψυξη χωρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψυξη. 2 Πα τους σκοπούς του παρόντος ισχυουν επιπροσθετως οι ακολουθοι ορισμοί: α Πραγματική τιμη; η μείωση εκπομπών αέριων θερμοκηπίου για ορισμένες ή όλες τις φάσεις αίας συγκεκρίμένης διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσιμου, η οποία υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος 3 Μέρος Γ β Τυπική τιμή: εκτίμηση της μείωσης των αντιπροσωπευτικών εκπομπών αέριων θερμοκηπίου για συγκεκριμένη οδο παραγωγής βιοκαυσίμων γ Προκαθορισμένη τιμη: ιιμή η οποία προκύπτει βάσει τυπικής τιμής με την εψαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων και η οποία, υπο συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα νομο απορεί να χρησιμοποιείται αντ της πραγματικής τιμής, 3 Κατα τα λοιπά και για τις ανάγκες της παρούσας ε νότητας ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 3 του ν. 3054/2002. Αρθρο 16 (Αρθρο 3 παρ. 4. άρθρα 5, 6, 7, 9,11,12 και 20 της Οδηγίας 2009'28ΈΚ) t Μετα το άρθρο 2 του ν. 3468*2006 προστίθεται αρ θοα 2Α ως εξής: «Αρθρο?Α Υπολογισμός μεριδίου ενέργειας από ανανεωοιμες πήγες (Αρθρο 3 παρ, 4 και άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 1 Η ακαθάριστη τελική καταναλωση ενεργειας από α νανεώσιμες πηγές υπολογίζεται ως ίο άθροισμα: α) της ακαθαριοτης τελικής καταναλωσης ηλεκτρικής ενεργειας απο ανανεώσιμες πήγες. βι της ακαθόριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηνές για θέρμανση και ψύξη και γ) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορες. Για τον υπολογισμο του μεριδίου ακαθόριστης τελικής καταναλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα α έ ρια (gas), η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενεργειας ΙΑ Π Ε.) λαμβάνονιαι υπάψη μία μόνον ψορα για την εφαρμογή των διαταξεων των περιπτωσεων α. β η γ του πρώτου εδάφιου 2 Για τους σκοπούς της παραγράφου 1περίπτωση α. η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ττηγές ενέργειας υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παραγεται οτη χωρα απο τις εν λογω πηγές, εξαιρούμενης της ηλεκτρικης ενεργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης νερού που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα. Σε σταθμούς παραγωγής πολλαπλών καυσίμων (mufti fuel plants) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες καί συμβατικές πηγές ενεργειας. λαμβάνεται υπαψη μονο το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται απο ανανεώσιμες πήγες. Για τους σκοπούς του εν λογω υπολογισμοί, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς και αιολικούς στοθμούς λαμβάνεται υπόψη

9 1902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σύμφωνα με τους κανόνες κανονικοποίησης (normalization rules) του Παραρτήματος 1. 3 Πα τους σκοπούς της παραγοοφου I περίπτωση β η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψυξη υπολογίζεται ως η ποσοτητα ενέργειας για τηλεθερμανση και τηλεψυξη (quantity of district heating and cooling) που παραγεται α πό ανανεώσιμες πήγες. συν ή καταναλωση άλλων μορ ψων ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές στη βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δααο κομία και στην αλιεία για θέρμανση, ψύξη και για βιομηχανικές διεργασίες (processing purposes). Σε οταθαους πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές ενεργειακές πηγές, λαμβανεται υπόψη μόνον το κλάσμα της θέρμανσης και ψύξης που παραγεται απο ανανεώσιμες ττηγες. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμου. η συμβολή κάθε πηγής ενεργείας υπολογίζεται με βάση το ενεογειακο της περιεχόμενο. Η αεροθερμική. η γεωθερμική κα» η υδροθερμική ενέργεια που δεσμεύεται από (captured oy) αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υποψη για τους σκοπούς της παρανράφου 1 περίπτωση β, υπό την προυποθεση οτι η τελική χρήσιμη ενέργεια (final energy output) υπερβαίνει κατα πολύ την πρωτογενή ενέργεια (primary energy input) που απαιτειται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας Η ποσοτητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ε νεργεια απο ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς του νομού αυτου. υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παραρτηυα 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου!β. δεν λαυβάνεται υποψη η θερμική ενέργεια που παραγεται απο σύστημα τα παθητικής ενέργειας με τα οποία επαυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με παθητικό τροπο, μέσω του σχεδιασμου του κτιρίου ή από τη θερμότητα που παράγεται απο ενεργεια απο μη ανανεώσιμες πηγές. 4. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υ πολογίζεται διαιρώντας την ακαθαρ στη τελική καταναλωση ενεργειας απο ανανεώσιμες πηγές δια της ακαθα ριστης τελικής καταναλωσης ενέργειας απο όλες τις ε- νεργειακες πήγες, και εκφράζεται ως ποσοστο Πα τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το άθροισμα που σναφέρεται στην παράγραφο! προσαρμόζεται σύμφωνα με τα αρθρα 32Α και 32Δ του παρόντος και τα άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, Κατα τον υπολογισμό της ακαθόριστης τελικής καταναλωσης ενέργειας της χώρας για τους σκοπούς μέτρησης της συμμόρφωσης της προς τους στοχους και την ενδεικτική πορεία που ορίζονται στο νόμο αυτόν, η ποσοτητα ενεργειας που καταναλισκεται στην αεροπορία υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενεργειας. το 6 18 %. 5 Η μεθοδολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες προβλέπονται στον Κανονιαμο (ΕΚ) α- ριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (L 304), 6. Το μερίδιο της ενεργειας απο ανανεώσιμες πηνες σε όλες τις μορφές μεταφορών το έτος 2020 αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον t0% της τελικής κατανα λωσης ενέργειας στις μεταφορες σύμφωνα με το άρθρο 1 παοαγραφος 3 περίπτωση 5 ι παοαγραφος 3 περίπτωση δ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακολουθες ρυθμίσεις: α) για τον υπολογισμό του παρονομαστή, ήτοι της συνολικής ποσότητας ενεργειας που καταναλισκεται στις μεταφορες για τους σκοπούς του πρώτου εδάφιου, λαμβανονται υποψη μονο η βενζίνη, το πετρελαιο κίνησης (diesel), τα βιοκαυσιμα που καταναλισκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορες και η ηλεκτρική ενέργεια. β} για τον υπολογισμο του οριθμητη, ήτοι της ποσοτηιας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου ε δαφίου. λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλισκονται σε Ολες τις μορφές μεταφορών. γ) για τον υπολογισμο του μεριδίου της ηλεκτρικης ε- νεργειας που παραγεται απο ανανεώσιμες πήγες και καταναλισκεται απο ολα τα ειδη ηλεκτρικών οχημάτων για τους σκοπούς των περιτττωσεων α και β, χρησιμοποιείται είτε το μέσο μερίδιό της ηλεκτρικής ενέρνειας από α νανεώσιμες πήγες στην Ευρωπαϊκή Ενωση ειτε το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, όπως μετρηθηκε δυο ετη πριν απο το υπο συζήτηση έτος. Πέραν τουτου, για τον υπολογισμο της ηλεκτρικης ενεργειας απο ανανεώσιμες πηγές που κα ταναλισκεται απο ηλεκτρικά οχήματα, η καταναλωση αυτή υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2.5 του ενεργειακού περιεχομένου της κατσναλισκόμενης ηλεκτρικής ενεργειας από ανανεώσιμες πηγές Ος ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο Παράρτημα 3» 2. Μετά το άρθρο 32 του ν προστ.θενται τα αρθρα 32A, 32Β, 32Γ, 32Δ και 32Ε ως εξής -Αρθρο 32 Α Στατιστικές μεταβιβάσεις ( Αρθρο 6 της Οδηγίας /ΕΚ) 1. Είναι δυνατή η συμφωνία με κράτη - μέλη με την ο ποία μπορει να ρυθμίζεται η στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες προς αυτα Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα: α.ι αφαιρειταί απο την ποσότητα ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμοανεται υποψη κατα την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταβιβαζοντος κράτους - μέλους προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι t και 2 της Οδηγίας 20C9 28 EK και β} προστίθεται στην ποσοτητα ενεργειας απο ανανεώσιμες πηγές η οποία λομ3άνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους - μέλους παυ δέχεται τη μεταβίβαση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009 '28/ΕΚ Η στατιστική μεταβίβαση δεν επηρεάζει την επίτευξη του εθνικού στόχου t o j μεταβιβαζοντος κράτους μέλους. 2. Οι ρυθμίσεις δυνάμει της παραγραφου 1μπορούν να ισχύουν επι ενα η περισσότερα ετη. αλλα πρεπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολυ από το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ισχύουν. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή περιλαμβάνουν την ποσοτητα και την τιμή της συγκεκριμένης ενέργειας. 3. Οι μεταβιβάσεις οριστικοποιούνται μονο μετά την κοινοποίησή τους στην Επιτροπή απο ολα τα ενεχόμενα κράτη μελη. κράτη - μεκη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Σχεδιασμός & Πολιτικές για τις Πόλεις του Αύριο Συνεργασία Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για την

Διαβάστε περισσότερα