ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΝ ΑΣΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Μ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΑΝΗΑ 2011

2 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Οκμιαζία, ημπμεεζία ηαζ πςνμεέηδζδ Λεζημονβίεξ ηαειμύ Σύπμζ Δηηάηηςκ Καηαζηάζεςκ Δπζηίκδοκεξ ηαηαζηάζεζξ, πμο πνμένπμκηαζ από ηδ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο ηαειμύ Φοζζηά βεβμκόηα Δηπώνδζδ ανιμδζμηήηςκ ηαζ απμζημθή Ανιμδζόηδηεξ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Δηηίιδζδ επεζζμδίμο ηαζ απόθαζδ Ανπζηή ακηίδναζδ ζε επεζζόδζμ (βεβμκόξ) Δκένβεζεξ οκημκζζηή πεδίμο Δθανιμβή ημο πεδίμο Ακηζιεηώπζζδξ Δηηάηηςκ Καηαζηάζεςκ Δζςηενζηή εκδιένςζδ ηαζ οπεοεοκόηδηεξ Δλςηενζηή εζδμπμίδζδ Γεκζηέξ εοεύκεξ ηαζ ανιμδζόηδηεξ Δηηίιδζδ επζηζκδοκόηδηαξ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Δκένβεζεξ πνμζςπζημύ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ Δηηάηηςκ Καηαζηάζεςκ Γζαδζηαζίεξ ακηίδναζδξ ηαζ εκενβεζώκ Κνζηήνζα επζθμβήξ ηνόπμο ακηίδναζδξ Γζαδζηαζίεξ ακηίδναζδξ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣ. ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ οζηήιαηα επζημζκςκίαξ Σμπζηόξ ελμπθζζιόξ Ακηζιεηώπζζδξ Δηηάηηςκ Καηαζηάζεςκ Δηπαίδεοζδ Απμιάηνοκζδ ελμπθζζιμύ βζα θόβμοξ εηπαίδεοζδξ ΥΔΓΗΟ ΔΚΚΔΝΧΖ ΥΧΡΧΝ Πνόζααζδ ζημοξ πώνμοξ ηαζ έλμδμξ Γζαδζηαζίεξ εηηέκςζδξ Γζαδζηαζίεξ ηνάηδζδξ ζε Πενίπηςζδ Έηηαηηδξ Καηάζηαζδξ Δκένβεζεξ πνμζςπζημύ - Αημιζηή ζοιπενζθμνά Δπζπηώζεζξ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία Δπζζηνμθή ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο ηαειμύ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΑΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Απμθοβή επακάθδρδξ Καεανζζιόξ / δζάεεζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ ηαζ οπμθεζιιάηςκ Απμννύπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ημο ελμπθζζιμύ Απμννύπακζδ πνμζςπζημύ, ακαθμνά ηαζ επακεηπαίδεοζδ οκέπζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηαειμύ ΡΤΘΜΗΔΗ - ΤΝΔΝΝΟΖΔΗ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΑΡΥΔ/ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΟΥΟΗ ΥΔΓΗΧΝ ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΗ ΥΔΓΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

3 11 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ (ΟΜΑΓΑ ΓΗΑΧΖ) ΤΠΟΟΜΑΓΑ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΠΟΟΜΑΓΑ ΑΠΔΓΚΛΧΒΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΥΔΓΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ ΥΧΡΧΝ ΟΓΟΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ Ζ ΜΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΖ.ΑΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΡΖΔΗ ΒΛΑΠΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΤΛΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΧΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΤΣΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΡΓΟΛΑΒΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΖΜΑΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαη κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην Παπαδάθε, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ κε ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ Αηκνειεθηξηθφ ηαζκφ Αιηβεξίνπ. Ζ θαζνδήγεζή ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο επραξηζηψ ζεξκά ηε ΓΔΖ ΑΔ θαη ηδηαίηεξα ηε Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηε παξνρή πινχζηνπ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θαινχο κνπ θίινπο, φπνπ φια απηά ηα ρξφληα κε ζηεξίδνπλ απφ θαξδηάο εζηθά θαη πιηθά. 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θάζε εηαηξίαο. Απηφ ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ πέθηνπλ ζχκαηα εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηέηνησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρεδηαζκφο Αληηκεηψπηζεο ησλ Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ (.Α.Δ.Κ.) ζηελ εηαηξεία, ν νπνίνο ζα απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ επηζθεπηψλ θαη πειαηψλ ηεο φπσο επίζεο θαη ε αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηεο. Σν ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ πξνβιέπεη έλαλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ,νη φπνηνη έρνπλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ψζηε λα δξάζνπλ ακέζσο κεηά απφ έλα πεξηζηαηηθφ θαη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε λα πινπνηήζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη ε εηαηξεία γηα λα αληηκεησπίζεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε. Έλα.Α.Δ.Κ. έρεη σο ζηφρν ηα εμήο: ηελ ειαρηζηνπνίεζε δηαθνπψλ ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ζηελ απνθπγή ηεο θιηκάθσζεο απηψλ. ηελ εγθαηάζηαζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ ιεηηνπξγίαο εθ ησλ πξνηέξσλ. ηελ εθπαίδεπζε, εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο θαη νκαιήο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο φισλ είλαη φηη κέζα απφ ην ζρέδην κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ παληθφ κηαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο θαη λα κεηξηάζνπκε ηηο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο νη νπνίεο έρνπλ απνδεηρηεί πην θαηαζηξνθηθέο απφ ην ίδην ην πεξηζηαηηθφ πνπ πξνθάιεζε ηελ θξίζε. Δάλ π.ρ. έλαο ζεηζκφο έρεη πξνθαιέζεη κηα θαηαζηξνθή ε θσηηά πνπ απνηειεί κηα δεπηεξνγελή επίπησζε πνπ πξνθαιείηαη εθ ησλ χζηεξσλ απφ ην ζπαζκέλν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα επηθέξεη πεξηζζφηεξεο θαηαζηξνθέο. Ο αηκνειεθηξηθφο ζηαζκφο Αιηβεξίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο κεγάινπο αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο, απαζρνιεί έλα κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ(κφληκνπο, έθηαθηνπο θαη εξγνιάβνπο) θαη παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Γηα ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαηνεηδψλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νη κνλάδεο. Σα ρεκηθά θαη ηα πεηξειαηνεηδή απηά είλαη εμαηξεηηθά εχθιεθηα, ηνμηθά θαη ξππνγφλα. Γίλεηαη ινηπφλ, ακέζσο αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε 5

6 απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε γξακκή παξαγσγήο, είηε απφ θπζηθά αίηηα. ην παξαθάησ θείκελν, ζα αλαιχζνπκε ηα βήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο, λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο απψιεηεο θπξίσο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιά θαη ζε θαηαζηξνθέο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. πλνπηηθά, ζην ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνπκε ηα εμήο: ην πξψην θεθάιαην, θάλνπκε κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ, ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαζψο θαη ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Θα δνχκε επίζεο, επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ζρεδίνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα πεξηγξάςνπκε ηηο επζχλεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ή κέξνο απηνχ. ην ηξίην θεθάιαην, έρνπκε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα έθηαθηε θαηάζηαζε. ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαθέξνπκε ηνλ ηνπηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηαζκφ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. Γίλεηαη ιφγνο επίζεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ην πέκπην θεθάιαην, πεξηγξάθνπκε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζηνπο ηξαπκαηίεο αλ ππάξρνπλ. ην έθην θεθάιαην, έρνπκε ην ζρέδην αζθαινχο εθθέλσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη κεηά απφ απηή. ην έβδνκν θεθάιαην, αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηεο, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνξξχπαλζε ηνπ ζηαζκνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. ην φγδνν θεθάιαην, πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο θαη νη ζπλελλνήζεηο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, θαζψο θαη νη θάηνρνη ηνπ ζρεδίνπ. ην έλαην θεθάιαην ππάξρνπλ νη ιφγνη θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. ην δέθαην θεθάιαην, γίλεηαη έιεγρνο αζθαιείαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επηζεσξήζεσλ γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη πεηξειαηνεηδή θαη θπζηθφ αέξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη έιεγρνο θαη επηζεψξεζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ κεγάινπ αηπρήκαηνο, ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αιιαγψλ, ζην ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο, θαη ηέινο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 6

7 Σέινο, ζην ελδέθαην θεθάιαην, αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ Α. Ζ.. Αιηβεξίνπ. εκαληηθφ θνκκάηη απνηεινχλ ηα παξαξηήκαηα θαηά ηα νπνία γίλεηαη αλάιπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη ε κνλάδα θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ Α.Δ γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 7

8 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ο Αηκνειεθηξηθφο ηαζκφο Αιηβεξίνπ Δπβνίαο ( Α.Ζ.. Αιηβεξίνπ ), αλήθεη ζηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ.Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα (150 kv), απνζθιεξπκέλν θαη αθαιαησκέλν λεξφ, δηαρεηξίδνληαη θαχζηκα (φπσο καδνχη θαη diesel), ρεκηθέο νπζίεο (φπσο ζεηηθφ νμχ, θαπζηηθφ λάηξην, δηαιχκαηα αιάησλ ζηδήξνπ, ζθφλε πδξαζβέζηνπ, δηαιχκαηα ακκσλίαο, ιηπαληηθά, πδξνγφλν,θ.α). Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: ηηο θπξίσο Μνλάδεο ηνπ ηαζκνχ (I, II, III θαη IV) ηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ ησλ Μνλάδσλ (ππνζηαζκφο) ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηεξγαζίαο λεξνχ (αθαιαηψζεηο, απνζθιεξχλζεηο, εμνπδεηεξψζεηο, ψζκσζε), ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ηηο θιεηζηέο δεμακελέο καδνχη (δχν φγθνπ m3, κία m3, κία m3 δχν 100 m3 γηα εκεξήζηα θαηαλάισζε θαη κία diesel 100 m3 γηα ηηο εθθηλήζεηο ), ην θηίξην ηεο θεληξηθήο απνζήθεο ηνπ ηαζκνχ θαζψο θαη άιιεο θιεηζηέο ή εκηππαίζξηεο απνζήθεο, ην θηίξην ηνπ κεραλνπξγείνπ θαη ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο, ην θηίξην ηεο ειεθηξνινγηθήο ζπληήξεζεο, ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ νξγάλσλ, ην θηίξην ηνπ ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ, ην θηίξην ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ, ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ δνκηθψλ έξγσλ, ην θηίξην ηνπ δηνηθεηεξίνπ θαη άιια βνεζεηηθά θηίξηα (ππξνζβεζηείν, μπινπξγείν θιπ) 8

9 1.1 Ονομαςύα, τοποθεςύα και χωροθϋτηςη Ονομασία: Γ Δ Ζ. Α.Δ. - Αηκνειεθηξηθφο ηαζκφο Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, ( Α. Ζ.. Αιηβεξίνπ) Τοποθεσία: 47 ρικ Υαιθίδαο-Κχκεο Κάξαβνο Γήκνπ Σακπλέσλ Σει.: Φαμ: ην παξάξηεκα Α πεξηέρνληαη ρήκα 1-1: Υάξηεο Σνπνζεζίαο ηνπ ηαζκνχ. ρήκα 1-2: ρέδην Δγθαηαζηάζεσλ ηαζκνχ. ρήκα 1-3: Οξγάλσζε ηαζκνχ θαηά ηελ Δθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ 1.2 Λειτουργύεσ ταθμού Ο ΑΖ Αιηβεξίνπ, παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα πςειήο ηάζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο εγθαηαζηάζεηο: 1. Σηο θπξίσο Μνλάδεο ηνπ ηαζκνχ (III θαη IV, εθφζνλ νη κνλ. I θαη Π έρνπλ απνζπξζεί) 2. ηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο (ππνζηαζκφο) 3. ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηεξγαζίαο λεξνχ (αθαιαηψζεηο, απνζθιεξχλζεηο, εμνπδεηεξψζεηο, ψζκσζε), 4. ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, 5. ηηο θιεηζηέο δεμακελέο καδνχη (δχν φγθνπ m3, κία m3, κία m3, δχν 100 m3 γηα εκεξήζηα θαηαλάισζε θαη κία diesel 100 m3 γηα ηηο εθθηλήζεηο ), 6. ην θηίξην ηεο θεληξηθήο απνζήθεο ηνπ ηαζκνχ θαζψο θαη άιιεο θιεηζηέο ή εκηππαίζξηεο απνζήθεο, 9

10 7. ην θηίξην ηνπ κεραλνπξγείνπ θαη ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο, 8. ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ ειεθηξνινγηθήο ζπληήξεζεο, 9. ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ νξγάλσλ, 10. ην θηίξην ηνπ ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ, 11. ην θηίξην ηνπ εζηηαηνξίνπ, 12. ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ δνκηθψλ έξγσλ, 13. ην θηίξην δηνίθεζεο θαη 14. άιια βνεζεηηθά θηίξηα (ππξνζβεζηείν, μπινπξγείν θιπ). 1.3 Σύποι Εκτϊκτων Καταςτϊςεων Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, ππάξρεη ζην ηαζκφ ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, κέζα ζηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα. Δπηπξφζζεηα, θπζηθά ή άιια γεγνλφηα (π.ρ «αλσηέξα βία»), κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ Έθηαθηεο Καηαζηάζεηο ζην ηαζκφ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά, απφ ηνλ ίδην ην ηαζκφ. Οη ηχπνη ησλ γεγνλφησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πηζαλέο ή δπλαηέο πεξηπηψζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηαζκνχ (Γηεπζπληήο ΑΖ), ζηελ θήξπμε εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, εθφζνλ βεβαίσο ην θξίλεη απαξαίηεην Επικίνδυνεσ καταςτάςεισ, που προέρχονται από τη λειτουργία των εγκαταςτάςεων του ταθμού Πηζαλέο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΖ: α. Ππξθαγηά 1. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ έθιπζε ηνμηθψλ ή επηβιαβψλ αεξίσλ θαη αηκψλ. 2. Μπνξεί λα εμαπισζεί θαη πηζαλψο λα πξνθαιέζεη έλαπζε άιισλ πιηθψλ ζηε γχξσ πεξηνρή, ή λα πξνθαιέζεη εθξήμεηο ιφγσ ζεξκφηεηαο. 10

11 3. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ξππαζκέλα θαηάινηπα ησλ ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ απφ ηα ρεκηθά κέζα ππξφζβεζεο. 4. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ζην πξνζσπηθφ. 5. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο ζηε θπζηθή δνκή ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Έθξεμε 1. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλνπο απφ ηελ εθηίλαμε ζξαπζκάησλ ή ην σζηηθφ θχκα. 2. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εθξήμεηο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ. 3. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ. γ. Αηύρεκα (όρεκα ή εμνπιηζκόο) 1. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θσηηά, έθξεμε ή ππεξρείιηζε. 2. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλάκημε αζχκβαησλ πιηθψλ. 3. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη έθιπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην λεξφ, ζην έδαθνο ή ζηνλ αέξα. 4. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ. 11

12 1.3.2 Υυςικά γεγονότα α. Γαζηθή ππξθαγηά 1. κπνξεί λα εμαπισζεί ζην ζηαζκφ θαη λα κεηαδνζεί ζε άιια πιηθά ή λα πξνθαιέζεη εθξήμεηο ιφγσ ζεξκφηεηαο. 2. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ξππαζκέλα θαηάινηπα ησλ ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ απφ ηα ρεκηθά κέζα ππξφζβεζεο. 3. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ζην πξνζσπηθφ. 4. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο ζηε θπζηθή δνκή ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Φπζηθά θαηλόκελα Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ θπζηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα φπσο ζεηζκφο, απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο θαηαηγίδα ή πιεκκχξα ζηα νπνία ν ζπληνληζηήο ηνπ ζρεδίνπ ζα αληαπνθξηζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρέδην. Ο ζηαζκφο δηαηεξεί ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ αιιά θαη πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. γ. Αζύκκεηξεο απεηιέο Πξφθεηηαη γηα εζθεκκέλε πξφθιεζε κηθξψλ ή κεγάισλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα πιαίζηα επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζε ζπλζήθεο ζπκβαηνχ ή κε ζπκβαηνχ πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο θπξίσο γηα ελέξγεηεο πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ζε απηά ηα γεγνλφηα είλαη ε κεγάιε ςπρνινγηθή επίδξαζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ηφζν ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη φζν θαη γηα ηελ αληίδξαζή ηνπο ζε ηέηνηεο απεηιέο. Αζχκκεηξεο απεηιέο επίζεο, ζεσξνχληαη θαθφβνπιεο πξάμεηο αιιά θαη εθδηθεηηθέο ελέξγεηεο. δ. Βηνινγηθέο θαηαζηξνθέο Βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ θνηλσλία απφ αηχρεκα, απφ θπζηθά αίηηα ή απφ εζθεκκέλε ελέξγεηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 12

13 θαη νη επηδεκίεο σο πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο θαηαζηξνθέο φπνπ ν ζπληνληζηήο ηνπ ζρεδίνπ εξεπλψληαο ηα αίηηα εθδήισζεο θαη ησλ κεραληζκψλ εμάπισζεο ζα αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 1.4 Εκχώρηςη αρμοδιοτότων και αποςτολό Σν ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ, πξνβιέπεη έλαλ αξηζκφ αηφκσλ, ηα νπνία είλαη εθπαηδεπκέλα λα ζπληνλίζνπλ ηα κέηξα, πνπ ζα ιάβεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη ν ηαζκφο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο. Σα άηνκα απηά, είλαη δπλαηφλ λα κελ βξίζθνληαη πάληα ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνχ, θαηά ηε ζηηγκή, πνπ ζα εθδεισζεί ην έθηαθην γεγνλφο. Έλαο απφ ηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ ρήκα 1-3 βξίζθεηαη πάληα ζε ηειεθσληθή επηθπιαθή. Αλ ν πληνληζηήο ρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ηειεθσληθή επηθπιαθή, δε βξίζθεηαη ζην ηαζκφ, ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ βξίζθεηαη ζην ηαζκφ, κέζσ ηειεθψλνπ ή ζπζθεπήο απηφκαησλ θιήζεσλ. Ο πληνληζηήο ρεδίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ηειεθσληθή επηθπιαθή, πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν Δηδνπνηήζεσλ πνπ ππάξρεη ζηνλ ρήκα 1-3.Αλ ε εθδήισζε ηεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, εθδεισζεί ζε εκεξήζην σξάξην, ηφηε έλαο ηνπιάρηζηνλ πληνληζηήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ηαζκφ. ε πεξίπησζε, πνπ ε Έθηαθηε Αλάγθε εθδεισζεί ζε ψξεο πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα ν πληνληζηήο ρεδίνπ θαη εθφζνλ δελ εληνπηζηεί ζηα πξνθαζνξηζκέλα ηειέθσλα ζα πξέπεη άκεζα λα εηδνπνηεζεί ν επφκελνο πληνληζηήο ηνπ Καηαιφγνπ. 1.5 Αρμοδιότητεσ ηνλ εθάζηνηε πληνληζηή ρεδίνπ, έρνπλ δνζεί νη απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο. Με απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά ζην ρέδην, ν εθάζηνηε πληνληζηήο κπνξεί: α. Να αλαπηχμεη ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίζηαζε β. Να θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο γ. Να επηθνηλσλήζεη κε ηηο Ρπζκηζηηθέο θαη Σνπηθέο Αξρέο δ. Να δεηήζεη βνήζεηα απφ ηα Ννζνθνκεία ηεο πεξηνρήο ε. Να ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο Μνλάδσλ ή/θαη ηνπ ηαζκνχ θαη λα εθθελψζεη ην ηαζκφ. 13

14 ζη. Να δεηήζεη βνήζεηα απφ ππεξεζίεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ (π.ρ. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ΠΔΑ, Αζηπλνκία θ.ι.π 2 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ ΜΕΣΡΨΝ ΑΝΣΙΔΡΑΗ Καηάιιειεο θαη πξνζεθηηθέο ελέξγεηεο αληίδξαζεο ζην ζπκβάλ, αξρίδνπλ κε θάζε γεγνλφο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θσηηά (ππξθαγηά), έθξεμε, ή άιιε έθηαθηε θαηάζηαζε. Μηα πξψηε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, επηρεηξείηαη άκεζα απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ ή απφ ην άηνκν πνπ επί ηφπνπ απηφο ζα ηνπ αλαζέζεη. Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππ' φςε ζηελ εθηίκεζε απηή πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Σειηθά, ιακβάλεηαη ε απφθαζε απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ηνπ ρεδίνπ, ζην ζχλνιν ηνπ ή ζε θάπνηα ηνπ κφλν ηκήκαηα (π.ρ. κπνξεί λα θξηζεί φηη απαηηείηαη λα ελεξγνπνηεζεί κφλνλ ε Οκάδα Ππξνπξνζηαζίαο 14

15 2.1 Εκτύμηςη επειςοδύου και απόφαςη Σα κέηξα, πνπ ιακβάλνληαλ ζε έλα επεηζφδην θαη νη ελέξγεηεο, πνπ γίλνληαη, πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ εθάζηνηε γεγνλφηνο. Δλψ ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ παξνπζηάδεη έλα κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ, εθαξκφδνληαη κφλνλ απηά πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα ζε θάζε πεξίπησζε (π.ρ. νη εγθαηαζηάζεηο εθθελψλνληαη κφλνλ εθφζνλ ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε απηέο, αληηκεησπίδεη απ' επζείαο θπζηθφ θίλδπλν). Έλα ινγηθφ δηάγξακκα ησλ δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο θαη απνθάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ, πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 2.2 Αρχικό αντύδραςη ςε επειςόδιο (γεγονόσ) Σν άηνκν πνπ παξαηεξεί έλα πεξηζηαηηθφ (επεηζφδην) θαη πνπ εθηηκά φηη ζα κπνξνχζε λα δεκηνχξγεζα θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Δλεξγνπνηεί ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο επεηζνδίνπ (ηειεθσληθά, κε αζχξκαην ή κε δηαθφπηε ζπλαγεξκνχ), ψζηε ην επεηζφδην λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ην πξνζσπηθφ). ηελ πεξίπησζε θσηηάο ή έθξεμεο, ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο κέζσ ηνπ ΒΜΦ ηεο κνλ. ΠΗ. β. Δπηθνηλσλεί κε ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ, ηελ ηνπνζεζία θαη ηνπ εθζέηεη ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ επεηζνδίνπ 2.3 Ενϋργειεσ υντονιςτό χεδύου Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, αλαιακβάλεη πιήξε έιεγρν ηεο πεξηνρήο φπνπ ζπλέβε ην επεηζφδην θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή θάζε δηαδηθαζία ή κέζνλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, έσο φηνπ εμαιεηθζεί ε έθηαθηε θαηάζηαζε θαη νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο. 15

16 Ο πληνληζηήο ρεδίνπ, δηεπζχλεη εο αθφινπζεο ελέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο : α. Όπνπ είλαη εθηθηφ, δηαζθαιίδεη φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη ε ιεηηνπξγία έρεη ζηακαηήζεη θαη φηη θσηηέο θαη εθξήμεηο δελ ζπλερίδνπλ ή δελ εμαπιψλνληαη β. Πξνζδηνξίδεη (εθφζνλ είλαη δπλαηφλ), ηελ πεγή, ή ηελ αηηία ηνπ επεηζνδίνπ θαη εθηηκά ηα πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ηνπ (π. ρ. έθιπζε ηνμηθψλ αεξίσλ θαη θαπλψλ, θίλδπλνο έθξεμεο θ.ι.π). Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο εθαξκνγήο ή κε ηνπ ρεδίνπ (ΑΔΚ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πληνληζηήο παξνπζηάδνληαη ζην «Λνγηθφ Γηάγξακκα Δθαξκνγήο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο». Σν ρέδην εθαξκφδεηαη, κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζεη ην επεηζφδην θηλδχλνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αθεξαηφηεηα. 2.4 Εφαρμογό του χεδύου Αντιμετώπιςησ Εκτϊκτων Καταςτϊςεων Ακέζσο κεηά ηελ ιήςε απφθαζεο γηα εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ, ν πληνληζηήο, ζα θαηεπζχλεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο, φπσο ηηο θξίλεη ζθνπηκφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε: α. Κήξπμε ηεο έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. β. Απνινγηζκφο γηα φιν ην πξνζσπηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, γ. Δθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ κε παξάιιειε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη θιήζε ζε βνήζεηα, δ. πληνληζκφο ησλ Α' Βνεζεηψλ, αλ ππάξρνπλ ηξαπκαηηζκνί, θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 16

17 δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ Απσιεηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5. ε. Δθθέλσζε ρψξσλ κε εθαξκνγή ηεο ρεδίνπ Δθθέλσζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Εςωτερικό ενημϋρωςη και υπευθυνότητεσ Οπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο, αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε θσηηάο, ή άιιεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη πξψηα λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο θαη ακέζσο κεηά λα εηδνπνηήζεη ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ εηδνπνηείηαη γηα Έθηαθηε Καηάζηαζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πγθεληξσηηθφ Καηάινγν Δλεκέξσζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ ρήκα 1-3 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α. Μφλνλ έλα άηνκν (ν βαζηθφο πληνληζηήο), απφ απηφλ ηνλ θαηάινγν, ζε θάζε ζέζε ηνπ ρεδίνπ, αλαιακβάλεη ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ελφο ζπκβάληνο. Ο αλαπιεξσκαηηθφο πληνληζηήο ζα αλαιάβεη δξάζε κφλνλ ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν βαζηθφο πληνληζηήο δελ είλαη δηαζέζηκνο εθείλε ηε ζηηγκή. 2.6 Εξωτερικό ειδοπούηςη Καηάινγνο ησλ εμσηεξηθψλ ελεκεξψζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο, ππάξρεη ζηνλ Πίλαθα 2-2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α. Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, ζα πξνζδηνξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπο Φνξείο ή εο Τπεξεζίεο εθείλεο, πνπ ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ. Οπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε πξνο ηνλ Σχπν, ή ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ζα δίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηαζκνχ, ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζηέιερνο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ηαζκνχ. Ο Πίλαθαο 3-2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α είλαη έλα βνήζεκα, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα εμεγήζεη εο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηαζκνχ, ή λα βνεζήζεη σο ππφδεηγκα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Σχπνπ. 17

18 2.7 Γενικϋσ ευθύνεσ και αρμοδιότητεσ ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, δίλνληαη νη αθφινπζεο ππεπζπλφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, ψζηε: α. Να ζπληνλίζεη φια ηα κέζα αληηκεηψπηζεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο. β. Να θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ησλ νκάδσλ επέκβαζεο (ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, δηάζσζεο θ.ι.π.) ηεο θάζε βάξδηαο, γ. Να αλαζέζεη ζε άιινπο εξγαδφκελνπο λα βνεζήζνπλ, φπνπ απαηηείηαη, δ. Να θάλεη ρξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πφξσλ, κε ζηφρν ηνλ έγθαηξν έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο, ε. Να αλαζέζεη ηελ ελεξγνπνίεζε θάζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο έρεη εμαληιεζεί θαηά ηε ρξήζε ηνπ. ζη. Να παξάζρεη θαη λα δηαζθαιίζεη θάζε δπλαηή ηαηξηθή βνήζεηα, δ. Να δεηήζεη επίκνλα θάζε δπλαηή βνήζα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ή Τπεξεζίεο, ε. Να πξνβεί ζε φιεο εο απαξαίηεηεο απφ ηε Ννκνζεζία ελεκεξψζεηο απφ ηειεθψλνπ θαη αλ είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξψζεη φιεο εο ζρεηηθέο εθζέζεηο (reports) θαη εκεηψκαηα. ζ. Να ελεκεξψζεη εο Σνπηθέο Αξρέο, αλ ε εθηίκεζε ηεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο δείρλεη νηη νη πεξηνρέο γχξσ απφ ην ηαζκφ ζα πξέπεη λα εθθελσζνχλ, η. Να κελ επηηξέςεη ηελ επαλείζνδν θαλελφο αηφκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, κέρξηο φηνπ έρνπλ πιήξσο εθηηκεζεί ή εμαιεηθζεί φιεο νη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή είλαη απαξαίηεηε, θ. Να εθηηκήζεη θάζε πηζαλφ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα, ηελ πεξηνπζία ή ην πεξηβάιινλ. 18

19 Η επξύηαηε εθπαίδεπζε ηνπ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: α. Δηνηκφηεηα γηα Έθηαθηε Καηάζηαζε, β. Γλψζε ηνπ ρεδίνπ Δθθέλσζεο ηνπ ηαζκνχ. γ. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο. δ. Δθπαίδεπζε ζε ζηνηρεηψδε ηαηξηθή βνήζεηα, πεξηπηψζεσλ αλάγθεο, πνπ πεξηιακβάλεη πξψηεο βνήζεηεο θαη ηερληθέο ηερλεηήο αλαπλνήο θαη αλάλεςεο, ε. Ππξνπξνζηαζία θαη ππξφζβεζε. Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, ζα πξέπεη πάληα λα είλαη ζε ηειεθσληθή εηνηκφηεηα θαη λα κπνξεί λα εληνπηζζεί άκεζα κε ηε βνήζεηα ηειεθψλνπ ή απηφκαηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, πνπ αζθεί θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο γεγνλφηνο, λα δηαηεξεί ζπλερή επηθνηλσλία κέζσ αζπξκάησλ ή άιισλ επηθνηλσληαθψλ γξακκψλ. Ο πληνληζηήο ρεδίνπ θαη ν Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ, ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξνχλ, θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηηο Τπεξεζίεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ, φπσο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Αζηπλνκία, Ννζνθνκεία θαη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο. Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγνπνηήζεη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ κε ηε ζπλαξκνιφγεζε εμνπιηζκνχ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ παξάγξαθνο 4 πεξηγξάθεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκνο γηα Έθηαθηε Καηάζηαζε, ηφζν επί ηφπνπ ζην ηαζκφ, φζν θαη ζε εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο. Όηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο εθηφο ηαζκνχ (π.ρ. Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Ννκαξρία θ.ι.π.), ζα ην θάλεη κφλνλ, εθφζνλ ν πληνληζηήο έρεη εθηηκήζεη απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη δψζεη ηε ζρεηηθή άδεηα. Σν άηνκν, πνπ ζα θάλεη απηή ηελ επαθή θαη ελεκέξσζε ζε ηξίηνπο, ζα δίλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α. Όλνκα, ηειέθσλν θαη ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο, β. Ώξα θαη ηχπν ζπκβάληνο (π.ρ. ππξθαγηά, έθξεμε θ.ι.π.). 19

20 γ. Έθηαζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 2.8 Εκτύμηςη επικινδυνότητασ Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, ζα εθηηκήζεη ηελ πηζαλή επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ηνλ εμνπιηζκφ (άκεζε ή έκκεζε) θαη αθνινχζσο ζα ελεκεξψζεη, ηφζν ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη ηηο Αξρέο. Ζ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνλ πληνληζηή, ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο, πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. Ο πληνληζηήο, ζα ιακβάλεη πξνθνξηθέο αλαθνξέο απφ ην ππεχζπλν (αξκφδην) πξνζσπηθφ, επί ηεο θαηάζηαζεο φινπ ηνπ ππάξρνληνο ζηελ εγθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ. Σνπιάρηζηνλ έλα άηνκν, ζα αλαιάβεη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξφληεο απφ ηα δειηία παξνπζηψλ θαη ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ, ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δείρλνπλ λα απνηεινχλ έλαλ απ' επζείαο θίλδπλν ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο πληνληζηήο, ζα ζπιιέγεη επίζεο πιεξνθνξίεο απφ φιν ην πξνζσπηθφ, αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή ηελ έθηαζε ηξαπκαηηζκψλ ή απσιεηψλ (π.ρ. δηαθνκηδή ζε λνζνθνκεία, αζζελνθφξα θ.ι.π). Με βάζε ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ν πληνληζηήο ζα πξνζδηνξίζεη ηα αθφινπζα: α. Σελ έθηαζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, β. Πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, γ. Σελ δπλαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε. Αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή, επηθνηλσλεί ακέζσο κε ηηο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο εθηφο ηαζκνχ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2-2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α. δ. Σελ αλαγθαηφηεηα εθθέλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ηφηε ζέηεη ζε εθαξκνγή ην ρέδην Δθθέλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6. ε. Σελ αλαγθαηφηεηα απνθιεηζκνχ ηεο γεληθφηεξεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο θαη ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο απφ φια ηα ζεκεία εηζφδνπ ζε απηήλ. ην παξφλ ρέδην, πεξηγξάθνληαη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο (π.ρ. πληνληζηήο Διέγρνπ Απσιεηψλ, πληνληζηήο Πξνζσπηθνχ θ.ι.π.). Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 20

21 θαηάζηαζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζέζεσλ απηψλ, κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ ή λα αλαηεζνχλ ζε άιια άηνκα ή αθφκα θαη λα αγλνεζνχλ. 3 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ζ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, έρεη ζρεδηαζζεί έηζη, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ην πξνζσπηθφ. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ, πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 3.1 Ενϋργειεσ προςωπικού για την αντιμετώπιςη Εκτϊκτων Καταςτϊςεων Ζ έλαξμε ησλ ελεξγεηψλ πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, ν νπνίνο ζα επηβιέςεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: Ζ ΓΔΖ Α.Δ. δηαηεξεί ζηνλ Α.Ζ..Αιηβεξίνπ Δχβνηαο ( Α.Ζ.. Αιηβεξίνπ ), εζσηεξηθφ ππξνζβεζηηθφ ηκήκα, γηα ηελ πξσηνγελή αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ηκήκαηνο, έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ζχκθσλα κε ηνπ θαλνληζκνχο ππξαζθάιεηαο. Σα κέιε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ηκήκαηνο, εθπαηδεχνληαη ηαθηηθά θαη είλαη ελήκεξα γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ππξθαγηέο, πξφιεςε ππξθαγηψλ θαη ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ. Ζ πνιηηηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ ππξφζβεζε είλαη: 1. Γελ θάλεη ππξφζβεζε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ εκπιέθνληαη εθξεθηηθά πιηθά. 2. Ζ δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο, αθφκε θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ή θηίξηα πνπ δελ έρνπλ εθξεθηηθά πιηθά, πεξηνξίδεηαη ζηελ πξσηνγελή κφλνλ αληηκεηψπηζε ηεο θσηηάο (ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ππξθαγηάο) θαη ε ππξφζβεζε επηρεηξείηαη κφλνλ απφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θαηάζβεζεο. 3. Ζ δνκή ηνπ εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο, πεξηνξίδεηαη ζε πεξηνρέο θαη θηίξηα ρσξίο εθξεθηηθά πιηθά θαη επηρεηξείηαη κφλνλ απφ πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 4. πλαξκνινγεί θάζε απαηηνχκελν κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. 21

22 5. Πξνζδηνξίδεη ηε βέιηηζηε κέζνδν πξνζέγγηζεο θαη πεξηνξηζκνχ: α. Πξνζέγγηζε απφ θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηνλ άλεκν. β. Υξεζηκνπνηεί λεξφ απφ ην δίθηπν ππξφζβεζεο, αθξφ θαη ππξνζβεζηήξεο μεξάο ζθφλεο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, γ. Υξεζηκνπνηεί μεξά ρεκηθά πιηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ πξφιεςε ηεο πηζαλφηεηαο αλαδσπχξσζεο ηεο θσηηάο, δ. Φχρεη ηηο δεμακελέο θαη θαηαβξέρεη ηηο ιεθάλεο αζθάιεηάο ηνπο, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε θσηηά κε ηε ρξήζε άθζνλσλ πνζνηήησλ λεξνχ θαη αθξνχ. εκείσζε: Γελ αλακέλεηαη όηη έλαο κεκνλσκέλνο εξγαδόκελνο ηνπ ηαζκνύ ζα θάλεη νπνηαδήπνηε ππξόζβεζε. Τπφ θακία ζπλζήθε δελ πξέπεη ε αλζξψπηλε δσή λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν. Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο εκθαληδφκελεο θσηηάο, ν εξγαδφκελνο, ν νπνίνο ηελ αληηιήθζεθε, ζα πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ θαη αθφκε λα ελεκεξψζεη πξνθνξηθά (κε θσλή) αλ είλαη απαξαίηεην. Σν πξνζσπηθφ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, βνεζά ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο, κε ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο (ρήκα 1-3): α. πληνληζηήο ππξαζθάιεηαο πληνλίδεη ην Άγεκα Ππξαζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ, θαζψο θαη θάζε εμσηεξηθή δχλακε, πνπ ζα πξνζηξέμεη πξνο βνήζεηα. Δλεκεξψλεη ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζβεζεο, ηα πξνβιήκαηα θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θιήζεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκάδα ππξαζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο θαλφλεο ηεο αζθαινχο ππξφζβεζεο ζην ζηαζκφ παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα Β. β. πληνληζηήο επηθνηλσληώλ 22

23 1. Δπηθνηλσλεί κε ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο. Απηφ, κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επίζεκε θαηαγξαθή ζπκβάλησλ ή αξρεηνζέηεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο Φνξείο ή Τπεξεζίεο θαη πξέπεη λα έρεη ηελ πξνέγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ηαζκνχ. 2. Δπηθνηλσλεί κε ηηο εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Δπέκβαζεο θαη ηνπο Φνξείο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. 3. Δλεκεξψλεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θαη δηαρεηξίδεηαη θάζε άιιε επηθνηλσλία πνπ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. γ. πληνληζηήο δηάζσζεο 1. Απνηηκά ηελ έθηαζε ησλ ηξαπκαηηψλ ή ησλ απσιεηψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 2. Γηαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή ππνζηήξημε θαη ηηο πξψηεο βνήζεηεο, φπνπ απαηηείηαη. Παξέρεηαη εηήζηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο βάξδηαο ζε πξψηεο βνήζεηεο θαη ηερληθέο αλάλεςεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζε θάζε βάξδηα ππάξρεη δηαζέζηκν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Καηάινγνο κε ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα 3-1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 3. Γηαζθαιίδεη φηη έρνπλ ελεκεξσζεί ηα Ννζνθνκεία ή νη Κιηληθέο ηεο πεξηνρήο θαη φηη έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε θάζε δήηεζε βνήζεηαο. 4. Δλεκεξψλεη ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δχν Τπννκάδεο (απεγθισβηζκνχ θαη Α' βνεζεηψλ), ηηο νπνίεο ζπληνλίδεη γηα ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο βνήζεηαο ζε θάζε εγθισβηζκέλν ή ηξαπκαηία (ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ακάδσλ απηψλ ζην Παξάξηεκα Γ). δ. πληνληζηήο πξνζσπηθνύ 23

24 1. πληνλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο, ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο ρψξσλ. 2. Κάλεη θαηακέηξεζε πξνζσπηθνχ θαη εληνπίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θάζε εξγαδφκελνο. 3. Δγθαζηζηά έιεγρν πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (νκάδα αζθάιεηαο). 4. Δλεκεξψλεη ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δχν ππννκάδεο (αζθάιεηαο θαη εθθέλσζεο ρψξσλ), ηηο νπνίεο ζπληνλίδεη ψζηε λα απνκαθξχλεη ην πξνζσπηθφ ή ηνπο επηζθέπηεο απφ ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο, λα θαηαγξάςεη ηπρφλ αγλννχκελνπο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα εηζέιζεη θαλείο κέζα ζ' απηνχο, εθηφο βέβαηα απφ ην άγεκα ππξφζβεζεο (ιεπηνκέξεηεο γηα απηέο ηηο νκάδεο ζην Παξάξηεκα Γ). 3.2 Διαδικαςύεσ αντύδραςησ και ενεργειών ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο αληίδξαζεο ζε θσηηά, εθξήμεηο, ή θαηλφκελα «Αλσηέξαο Βίαο». Οη δηαδηθαζίεο απηέο, πνηθίινπλ θαηά πεξίπησζε γεγνλφηνο Κριτήρια επιλογήσ τρόπου αντίδραςησ ηελ πεξίπησζε, πνπ ζπκβεί έλα απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα αλάινγα κέηξα θαη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ γεγνλφηνο: α. Φσηηά ή έθξεμε. 1. Φσηηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηα θηίξηα ηνπ ηαζκνχ. 2. Γεκηνπξγία έθξεμεο, ή πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο έθξεμεο. 24

25 β. Φπζηθά Φαηλόκελα ("Αλσηέξα Βία") 1. Έλα απξφβιεπην θπζηθφ γεγνλφο, φπσο ν ζεηζκφο Διαδικαςίεσ αντίδραςησ Οη ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην απηφ, είλαη φζεο απαηηνχληαη ζαλ αληίδξαζε, ζηηο δεκηνπξγνχκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαζκνχ. α. Φσηηά ή έθξεμε 1. Άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν ζηελ πεξηνρή ηνπ γεγνλφηνο θαη άκεζε θιήζε γηα βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. 2. Όιν ην πξνζσπηθφ, πνπ ζα επηδνζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο, ζα πξέπεη λα θνξά ηα θαηάιιεια ελδχκαηα θαη Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) αλάινγα κε ηε πξνέιεπζε θαη θχζε ηεο θσηηάο. 3. Οη πεξηνρέο θαη νη ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαζέηνπλ ππξνζβεζηήξεο ηχπνπ ABC, θαζψο θαη δίθηπν λεξνχ ππξφζβεζεο (ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί) γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηθξψλ ππξθαγηψλ (ζεκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ δελ θάλεη θαηάζβεζε ζε θσηηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ εθξεθηηθά πιηθά). Ο Πίλαθαο 4-1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β θαη ηα αλαθεξφκελα εθεί ζρέδηα, πεξηγξάθνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο (Μειέηε Ππξαζθάιεηαο ηαζκνχ). β. Φπζηθά θαηλόκελα ("αλσηέξα βία" Αθνινπζνχληαη επαθξηβψο νη εληνιέο ηνπ πληνληζηή ρεδίνπ. 25

26 4 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΜΕΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΕΚΣ. ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ Ο ηαζκφο δηαζέηεη ηξία ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη κία πνηθηιία εγθαηεζηεκέλσλ ζπζθεπψλ, θαηάιιειεο γηα άκεζε ρξήζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο θαηάζηαζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 4.1 υςτόματα επικοινωνύασ Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηξία ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηαζκφο δηαηεξεί επηθνηλσλία ηφζν κε ηνλ έμσ θφζκν, φζν θαη εζσηεξηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Σν ρέδην απηφ, δελ πξνηίζεηαη λα αλαγθάζεη ην ηαζκφ λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ή λα εγθαηαζηήζεη θάπνηα λέα. Αληίζεηα, ην ρέδην, πξνηίζεηαη λα δηαζθαιίζεη, φηη ν ηαζκφο δηαζέηεη πάληα έλα ηνπιάρηζηνλ ζχζηεκα, γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία, ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα Εξωτερικέσ επικοινωνίεσ Οη εμσηεξηθέο επηθνηλσλίεο είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ησλ αθφινπζσλ ζπζηεκάησλ: α. Δλζχξκαηεο ηειεθσληθέο γξακκέο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηειεθσληθφ θφκβν ηνπ Αιηβεξίνπ (ΟΣΔ), 26

27 β. Ηδηφθηεην ηειεθσληθφ δίθηπν (ζπλδεδεκέλν κε άιιεο Μνλάδεο ηεο Δπηρείξεζεο), κε ρξήζε ησλ γξακκψλ ηζρχνο (carrier), πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηάζεο Εςωτερικέσ επικοινωνίεσ Οη εζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο δηελεξγνχληαη κε ηα αθφινπζα αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα: α. Δζσηεξηθφ ηειεθσληθφ δίθηπν κε ηειεθσληθφ θέληξν, πνπ δηαζέηεη πξφζβαζε θαη ζε εμσηεξηθέο γξακκέο. Σν δίθηπν απηφ είλαη δηάζπαξην ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνχ θαη δηαζέηεη 180 πεξίπνπ εζσηεξηθνχο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, β. Σνπιάρηζηνλ 15 θνξεηνχο αζπξκάηνπο (walkie-talkie), γ. Έλα ζχζηεκα αλαγγειηψλ κέζσ κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ φινλ ζρεδφλ ην ηαζκφ θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ ζάιακν ειέγρνπ ησλ Μνλάδσλ. 4.2 Σοπικόσ εξοπλιςμόσ Αντιμετώπιςησ Εκτϊκτων Καταςτϊςεων Ο ηαζκφο, δηαηεξεί κηα κεγάιε πνηθηιία ζπζθεπψλ πξσηνγελνχο αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα. Ο εμνπιηζκφο απηφο, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα : α. Γίθηπν ππξφζβεζεο πνπ θαιχπηεη φιν ην ηαζκφ, κε επίγεηνπο θξνπλνχο θαη παξνρέο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν λεξφ, δηαθηλείηαη κε πεηξειαηνθίλεηε αληιία (ζηελ πεξίπησζε black out) θαη ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη πεξίπνπ 12 bar. Σν δηάγξακκα ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο παξνπζηάδεηαη ζηε Μειέηε Ππξαζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ β. Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο (πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο θιάζεσλ Α, Β θαη C, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β). 27

28 γ. Καηαηνληζηήξεο (ληνπδηέξεο) έθηαθηεο αλάγθεο. δ. Πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ην πξνζσπηθφ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ζ. ε. Τιηθά θαη εμνπιηζκφο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-4. Όινο ν εμνπιηζκφο, ειέγρεηαη θαη επηζεσξείηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. 4.3 Εκπαύδευςη Σν πξνζσπηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη εθπαηδεπκέλν λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ απφ ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο: α. Σνπηθή εθπαίδεπζε, απφ ηνπο επηθεθαιήο θαη πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ, β. Δθπαίδεπζε απφ θαηαζθεπαζηέο κεραλεκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζηα πξνκεζεπφκελα ζπζηήκαηα, γ. Δθπαίδεπζε απφ άιιεο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο (δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, ηαηξφο εξγαζίαο θιπ), ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ θαηαζηάζεσλ θαη πξψησλ βνεζεηψλ θαη ππξνπξνζηαζίαο, δ. Δθπαίδεπζε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζε ηερληθέο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο θαη ζηε ρξήζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ θαη νρήκαηνο. Όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηείηαη ζπκβνιή ή εθπαίδεπζε απφ ηηο Σνπηθέο Τπεξεζίεο αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΠΔΑ θ.ι.π.). 28

29 Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο, φιν ην πξνζσπηθφ, πνπ εκπιέθεηαη ζηηο νκάδεο επέκβαζεο (ππξαζθάιεηα, δηάζσζεο θ.ιπ.), ή ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο, εθπαηδεχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 1. Άζθεζε ππξθαγηάο / εθθέλσζεο ρψξσλ. 2. Δθπαίδεπζε ππξφζβεζεο γηα φιν ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ. 3. Οη επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ ή βάξδηαο, είλαη εθπαηδεπκέλνη ζε πξψηεο βνήζεηεο θαη ηερληθέο αλάλεςεο. 4. Σν λενεηζεξρφκελν πξνζσπηθφ, εθπαηδεχεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ζαλ κέξνο ηεο ηερληθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή Δθηάθησλ αζθήζεσλ. (Αλάιπζε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ) 4.4 Απομϊκρυνςη εξοπλιςμού για λόγουσ εκπαύδευςησ Οπνηνδήπνηε πιηθφ θαη εμνπιηζκφο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ρέδην, κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηελ θαηαγεγξακκέλε ηνπ ζέζε γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηζηξαθεί ζηελ ίδηα ζέζε, ζην ηέινο ηεο εκέξαο. ηε ζέζε πνπ απνκαθξπλφκελνχ πιηθνχ, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ηακπέια κε ην φλνκα απηνχ πνπ ην παξέιαβε, θαη ηνλ εθηηκνχκελν ρξφλν επηζηξνθήο ηνπ. Πξηλ ηελ επαλαηνπνζέηεζε, ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα επηζεσξείηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ. Αλαιπηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Παξάξηεκα Σ. 5 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΩΛΔΙΩΝ Σν πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ πληνληζηή Γηάζσζεο, είλαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πξψησλ βνεζεηψλ ζηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο. Γεπηεξεπφλησο, ν πληνληζηήο Γηάζσζεο, θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηαηξηθήο βνήζεηαο απφ ηξίηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα θιήζε 29

30 αζζελνθφξσλ, είηε γηα κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ζε ρψξνπο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (ηαηξεία, λνζνθνκεία, θιηληθέο). Σν ηξαπκαηηζκέλν πξνζσπηθφ, εμεηάδεηαη απφ γηαηξφ, πξηλ επηζηξέςεη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία. Άκεζε εμέηαζε ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλσλ, γίλεηαη απφ γηαηξνχο ή λνζνθνκεία, κε άκεζε κεηαθνξά, κέζσ ην αζζελνθφξνπ ηνπ ηαζκνχ. Ο πληνληζηήο Γηάζσζεο, εθηειεί ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο αθνινπζψληαο ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο: α. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε έθηαζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ ππάξρνπλ εθείλε ηε ζηηγκή, θαζψο θαη φζσλ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ, ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, β. Δθαξκνγή κέηξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, πνπ απαηηνχληαη, γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξσλ ηξαπκαηηζκψλ, γ. πλελλφεζε κε εμσηεξηθνχο θνξείο, γηα βνήζεηα θαη ζπληνληζκφ ηεο άθημεο ηνπο. δ. Δλέξγεηεο, γηα αλαθνχθηζε θαη πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηψλ, ζπληνλίδνληαο ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη εθπαηδεπκέλν ζε πξψηεο βνήζεηεο θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξψησλ βνεζεηψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-4. (ηαηξφο ηαζκνχ, λνζνθφκα, νκάδα Α' Βνεζεηψλ βάξδηαο), ε. πληνληζηηθέο ελέξγεηεο, γηα ηελ εηζαγσγή ηξαπκαηηψλ ζε λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο. (Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ζπληνληζηή δηάζσζεο ζην Παξάξηεκα Γ.) 6 ΦΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΨΗ ΦΨΡΨΝ Μφλνλ ν πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ηαζκνχ, ή ν Αλαπιεξσηήο ηνπ, έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζνπλ ηελ εθθέλσζε ησλ ρψξσλ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Ζ απφθαζε γηα εθθέλσζε, κπνξεί λα βαζηζζεί ζηελ εθηίκεζε ηνπ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, ή ζε αίηεζε απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο. 30

31 1. Όινη νη εξγαδφκελνη, πξέπεη λα εθθελψζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο, ακέζσο κφιηο δνζεί ε εληνιή γηα εθθέλσζε, κέζσ κεγαθψλσλ, κέζσ ζεηξήλσλ, ηειεθψλσλ, ή κέζσ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Οη νδνί δηαθπγήο θαη εθθέλσζεο, θαζψο θαη ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο αλαξηψληαη ζε θάζε θηήξην ηνπ ζηαζκνχ.(παξάξηεκα Γ) 3. Ακέζσο κεηά ηελ εθθέλσζε, φινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη λα παξακείλνπλ εθεί, κέρξη λα ηνπο δνζεί ε εληνιή γηα απνρψξεζε, απφ ην πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. 4. Καηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ εθθέλσζε ησλ ρψξσλ θαη θάζε αζπκθσλία κε ηελ πξαγκαηηθή δχλακε ηνπ ηαζκνχ ηε ζηηγκή εθείλε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ πληνληζηή ρεδίνπ θαη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο δηάζσζεο. ε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη λα επηζηξέςεη θάπνηνο εξγαδφκελνο ζηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλαδήηεζε αγλννχκελσλ, πιελ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηάζσζεο. 6.1 Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ και ϋξοδοσ Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, ε πξφζβαζε θαη είζνδνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζηνπο πιεγέληεο απφ ην ζπκβάλ ρψξνπο, ειέγρεηαη ζπλερψο απφ ηελ νκάδα αζθάιεηαο ηνπ ηαζκνχ. Μφλν ην πξνζσπηθφ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο (π.ρ. νκάδεο δηάζσζεο, ππξφζβεζεο θιπ.), επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνπο ρψξνπο, κέρξηο φηνπ παξέιζεη ε θξίζε. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο, θάζε άηνκν πνπ εγθαηαιείπεη ην ηαζκφ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ηφζν απφ ηνπ ππεχζπλνπο εθθέλσζεο, φζν θαη απφ ην θχιαθα ηεο θεληξηθήο πχιεο ηνπ ηαζκνχ (νλνκαηεπψλπκν, ρψξνο εξγαζίαο, ψξα αλαρψξεζεο). 31

32 6.2 Διαδικαςύεσ εκκϋνωςησ Ο πληνληζηήο ρεδίνπ, καδί κε ην ζπληνληζηή πξνζσπηθνχ (εθφζνλ βξίζθεηαη ζην ηαζκφ) θαη ηνπο ππεχζπλνπο εθθέλσζεο ρψξσλ, εθθελψλνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ ηαζκνχ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α. Αλαθνηλψλνπλ ζπλαγεξκφ ζην κεγαθσληθφ δίθηπν, ζην δίθηπν ησλ θνξεηψλ αζπξκάησλ θαη ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηε ζεηξήλα ηνπ ηαζκνχ θαη ηνπο θψδσλεο ζπλαγεξκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα παξαπάλσ εθηεινχληαη απφ ηνπο Βνεζνχο Μεραληθνχο Τπεξεζίαο ηνπ ηαζκνχ (ΒΜΦ), κεηά απφ εληνιή ηνπ πληνληζηή ρεδίνπ, β. Δλεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, γηα ηελ πεγή θαη ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ην θαηεπζχλνπλ ζηηο νδνχο δηαθπγήο, κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ αζπξκάησλ, αιιά θαη απεπζείαο πξνζσπηθήο ή θαη ηειεθσληθήο εληνιήο. Οη ρεηξηζηέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηαζκνχ, πξηλ εθθελψζνπλ ην ρψξν επζχλεο ηνπο (θαη εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο), πξέπεη λα ζέζνπλ ΔΚΣΟ ιεηηνπξγίαο ηα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζπκβαηηθέο νδεγίεο θξάηεζεο ζπζηεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, γ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, θαηά ηελ εθθέλσζε, ρξεζηκνπνηεί ηηο πξσηεχνπζεο νδνχο δηαθπγήο, εθηφο αλ απηέο δηέξρνληαη κέζα απφ ην ρψξν ηνπ ζπκβάληνο θαη θαηαιήγεη ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν ζπγθέληξσζεο. Δλαιιαθηηθνί δηάδξνκνη δηαθπγήο, παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6.1. δ. Απνζηέιινληαη αληηπξφζσπνη ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην ρέδην εθθέλσζεο (ζρήκα 5.1), γηα θαηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αλαθνξά ζην πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, ε. Γίλεηαη απνινγηζκφο γηα φιν ην πξνζσπηθφ, πνπ βξίζθεηαη ζην ηαζκφ ηε ζηηγκή εθείλε, ζε ζχγθξηζε κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ην παξνπζηνιφγην. 6.3 Διαδικαςύεσ κρϊτηςησ ςε Περύπτωςη Έκτακτησ Κατϊςταςησ Όινη νη ρεηξηζηέο ηνπ ηαζκνχ, πξέπεη λα ζέζνπλ ΔΚΣΟ ιεηηνπξγίαο, (ΜΟΝΟΝ εθφζνλ ν ρξφλνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην), φια ηα ζπζηήκαηα, αληιίεο, ζπκπηεζηέο, απνκνλσηηθά επηζηφκηα θαη γξακκέο ηξνθνδνζίαο. 32

33 6.4 Ενϋργειεσ προςωπικού - Ατομικό ςυμπεριφορϊ Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φινη νη εξγαδφκελνη ζην ηαζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα εθθέλσζεο θαη ζπγρξφλσο λα γίλεη αζθαιέζηεξν ην έξγν ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη ππξαζθάιεηαο. ηε ζθέςε φισλ, πξσηίζησο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ε αζθαιήο εθθέλσζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ θαη ηα κέηξα πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζα εθαξκφδνληαη, εθφζνλ θαη φηαλ είλαη εθηθηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ε πξψηε κέξηκλα πάληα ζα πξέπεη λα είλαη ε αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο): 1. Γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο αζθάιεηα αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ: Μείλεηε ήξεκνη! 2. εκάλεηε ζπλαγεξκφ γηα θάζε Έθηαθηε Καηάζηαζε, ψζηε θάπνηνη λα εηδνπνηεζνχλ θαη λα ζπεχζνπλ ζε βνήζεηα. Οπνηαδήπνηε βνήζεηα είλαη απαξαίηεηε. 3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο, ζέζηε εθηφο ιεηηνπξγίαο φινλ ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ επζχλεο ζαο. Πξέπεη λα γίλεη θξάηεζε ζε αληιίεο, αζθάιηζε απνκνλσηηθψλ επηζηνκίσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Αλνίμηε φια ηα εμαεξηζηηθά επηζηφκηα. 4. Αλ ππάξρεη ρξφλνο, ηνπνζεηείζηε ηα εχθιεθηα πιηθά ζηνπο θαηάιιεινπο ρξφλνπο απνζήθεπζήο ηνπο. Καιχςηε ηα δνρεία ηνπο. 5. Διέγμηε ην ρψξν ζαο, γηα ζπλαδέιθνπο ή άιια άηνκα, γηα λα δηαπηζηψζεηε αλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη βνήζεηα, ή είλαη αλαίζζεηνο. (Πνηέ κελ αγγίδεηε θάπνηνλ πνπ έρεη ππνζηεί ειεθηξνπιεμία). 6. Αθήζηε αλνηρηά φια ηα θψηα θαη αζθαιίζηε ηνπο αλεκηζηήξεο (εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εμαεξηζκφ, νπφηε πξέπεη λα ηνλ αθήζεηε ζε ιεηηνπξγία). 7. Μελ ηξέρεηε, αιιά βαδίζηε έμσ απφ ην ρψξν. Σν ηξέμηκν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παληθφ θαη ηξαπκαηηζκνχο. 33

34 6.5 Επιπτώςεισ ςτην τοπικό κοινωνύα Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο, πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη Σνπηθέο Αξρέο είλαη ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια ζε κία Έθηαθηε Καηάζηαζε ζην ηαζκφ: α. Παξαδίδεη ην εγθεθξηκέλν ρέδην, ζε φιεο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη Κξαηηθέο Τπεξεζίεο (Πίλαθαο 7-1 Παξάξηεκα Α). β. Αλαζεσξεί ην ρέδην, κε ηε βνήζεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ. γ. Δπεθηείλεη ηελ εθπαίδεπζε, πνπ πθίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, ζε αληηπξνζψπνπο ησλ αξκφδησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, δ. Δλεκεξψλεη ηηο Σνπηθέο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο, γηα πξνζερείο ηνπηθέο αζθήζεηο θαη ηηο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρνπλ, ε. Καηαρσξεί ζε εηδηθφ εκεξνιφγην φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, άζθεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Σνπηθέο Τπεξεζίεο. 6.6 Επιςτροφό ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ταθμού Ο πξνζδηνξηζκφο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, γίλεηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Σνπηθέο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο. Οη εξγαζίεο 34

35 ζηηο εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ, κφλνλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ρεδίνπ. 7 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Οη δηαδηθαζίεο κεηά ηελ Έθηαθηε Καηάζηαζε, απνζθνπνχλ ζην λα απνθιείζνπλ ηελ επαλεκθάληζε ησλ αηηηψλ θαη παξαγφλησλ, πνπ πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ, λα ζπιιέμνπλ θαη λα δηαζέζνπλ ηα θαηάινηπα, λα απνξξππάλνπλ ή/θαη λα θαζαξίζνπλ ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, λα ζπγθεληξψζνπλ πιηθά πνπ παξέκεηλαλ θαηάιιεια γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο απφ ην πξνζσπηθφ, αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ. 7.1 Αποφυγό επανϊληψησ Ο πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ, πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπ εθδήισζε. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζηακάηεζαλ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, δελ επηηξέπεηαη λα αξρίζνπλ, έσο φηνπ δνζεί έγθξηζε απφ ην πληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. Όιεο νη ελέξγεηεο, πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζηελ Αλαθνξά ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ. 7.2 Καθαριςμόσ / διϊθεςη των καταλούπων και υπολειμμϊτων Απφ ηε ζηηγκή, πνπ ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεζεί ππφ έιεγρν, ν πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ δίλεη εληνιή, γηα ηελ έλαξμε ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο θαζαξηζκφο, πξέπεη λα αξρίζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ην ζπκβάλ, ψζηε λα απνθεπρζεί πεξηζζφηεξε έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνχ ζην Παξάξηεκα Δ. 7.3 Απορρύπανςη και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκβάληνο, φινο ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Έθηαθηεο Καηάζηαζεο, πξέπεη λα δηαηεζεί θαηάιιεια ή λα απνξξππαλζεί /θαζαξηζηεί θαη λα εηνηκαζηεί γηα πεξαηηέξσ ρξήζε.οη ζπζθεπέο θαη ηα πιηθά πνπ μνδεχζεθαλ (π.ρ. ππξνζβεζηήξεο θ.ι.π.), πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ θαη λα 35

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ πγγξαθή : Δπηβιέπσλ: Ππξαγόο Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ

Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1343 Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ Φ. Νικολόποςλορ, SV3ICK Γημόζια Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού, sv3ick@raag.org Μέλορ ηηρ Ένυζηρ Ραδιοεπαζιηεσνών Γςηικήρ Πελοποννήζος

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα