ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 εκεµβρίου 2010 (δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη, κατά τα.π.χ.π.) (Ποσά εκφρασµένα σε ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: ραγατσανίου 6 - Αθήνα Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 43719/01ΑΤ/Β/99/213(08) Λεούσης Αντώνιος : Αντιπρόεδρος Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών Χρυσανθόπουλος Νικόλαος : Μέλος Ηµεροµηνία εγκρίσεως από το.σ των ετήσιων οικονοµικών Συρράκος Αθανάσιος : Μέλος καταστάσεων: 29 Απριλίου 2011 Αποστολόπουλος Ξενοφών : Μέλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Βασίλειος Ι. Λουµιώτης - Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Χατζηδηµητρίου Γεώργιος : Μέλος Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Παπαιωάννου Γεώργιος : Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη ιεύθυνση διαδικτύου: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,58 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων ( ,70) ( ,02) Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,45 Πλέον/µείον προσαρµογές για : Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις , ,36 Αποσβέσεις , ,03 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 44, ,00 Προβλέψεις (3.733,33) (6.333,15) , ,39 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) ( ,46) (30.560,69) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες , ,92 επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 Λοιπές απαιτήσεις , ,18 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαρασµών κεφαλαίου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,08 κίνησης ή που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες , ,18 Μείωση / αύξηση απαιτήσεων , ,55 Σύνολο Ενεργητικού , ,57 Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ,94) ( ,79) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (192,20) ( ,95) Μετοχικό κεφάλαιο , ,80 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές Αποτελέσµατα εις νέον ( ,83) ( ,34) δραστηριότητες (α) , ,94 Σύνολο καθαρής θέσεως , ,46 Επενδυτικές δραστηριότητες Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , ,28 Πληρωµές για αγορές συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 ( ,00) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αγορά ενσώµατων & αϋλων παγίων στοιχείων ( ,21) ( ,26) Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0, ,78 Τόκοι εισπραχθέντες , ,36 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0, ,33 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση , ,84 δραστηριότητες (β) ( ,42) ( ,90) Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ,01 0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,88 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,00 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,83 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 ( ,17) Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης , ,57 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/κές δρασ/τες (γ) 0, ,83 Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ) , ,87 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως , ,21 Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών) ,00 0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως , ,08 µείον : Κόστος Παροχής υπηρεσιών , ,07 Μικτά αποτελέσµατα ( ,52) ( ,07) 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ πλέον : Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , ,35 31/12/ /12/2009 µείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (41.866,24) (93.194,95) Υπόλοιπο και αντίστοιχα , ,32 Άλλα έξοδα ( ,47) ( ,08) Αποτέλεσµα (ζηµίες) χρήσεως 2010 και 2009 αντίστοιχα ( ,49) ( ,86) Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και Υπόλοιπο και αντίστοιχα , ,46 επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ,73) ( ,75) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,69 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ( ,43) ( ,96) 1.Οι Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων ( ,70) ( ,02) ενοποίησης, στις ενοποιηµένες καταστάσεις της APE ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ A.E. που Μείον : Φόρος εισοδήµατος ( ,79) ( ,84) εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει το 100% άµεσα ή έµµεσα του µετοχικού κεφαλαίου. 2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σηµείωση 24 επί των Ζηµίες µετά το φόρο ( ,49) ( ,86) οικονοµικών καταστάσεων. Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 3. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους ( ,49) ( ,86) 4. Η εταιρία την 31/12/2010 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ την 31/12/2009 απασχολούσε 1 άτοµο. Κέρδη /(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος ανά µετοχή 5. Από τις συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεόµενα προς αυτήν µέρη για το χρονικό βασικές και προσαρµοσµένές σε ευρώ -0,0847-0,0874 διάστηµα από 1/1/2010 έως 31/12/2010 προέκυψαν τα εξής ποσά: Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ευρώ 0,0000 0,0000 Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, -Έσοδα ,18 επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,83 -Έξοδα ,43 Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2010 των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων από τις εν λόγω Αθήνα 29 Απριλίου 2011 συναλλαγές, είχαν ως εξής : -Απαιτήσεις ,22 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ -Υποχρεώσεις ,01 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α Τ ΑΗ ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Τ ΑΑ ΝΝΤ A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΝΤ Α.Ε. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α..Τ. ΑΕ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Α' Τάξης ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΝΤ PRESS

2 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Οικονοµικές καταστάσεις της Κατάσταση Αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός 6 Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος 7 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 8 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 9 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές Βάση παρουσίασης Πληροφόρηση κατά τοµέα Συµµετοχές σε θυγατρικές Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων ενεργητικού Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Απαιτήσεις από πελάτες Φόρος εισοδήµατος Ταµείο και διαθέσιµα Προβλέψεις Λειτουργικές µισθώσεις Έσοδα Παροχή υπηρεσιών Κόστος παροχής υπηρεσιών Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Άλλα έξοδα Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Φόρος εισοδήµατος Ζηµίες ανά µετοχή Ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία Κυκλοφορούν ενεργητικό Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Καθαρή θέση Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 31 Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 32 2

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού αποτελέσµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας Οικονοµικών Καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 3

5 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31 η εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 2 Μαΐου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Ι. Λουµιώτης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 4

6 Οικονοµικές καταστάσεις της Κατάσταση Α οτελεσµάτων Σηµείωση 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών) ,00 0,00 µείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών , ,07 Μικτά α οτελέσµατα ( ,52) ( ,07) πλέον : Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , ,35 µείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (41.866,24) (93.194,95) Άλλα έξοδα 7 ( ,47) ( ,08) Κέρδη/Ζηµιές ρο φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων ( ,73) ( ,75) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,69 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 ( ,43) ( ,96) Κέρδη/Ζηµιές ρο φόρων ( ,70) ( ,02) Μείον : Φόρος εισοδήµατος 9 ( ,79) ( ,84) Κέρδη/Ζηµιές µετά το φόρο ( ,49) ( ,86) Κέρδη /(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος ανά µετοχή βασικές και ροσαρµοσµένές σε ευρώ 10 (0,08) (0,09) Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 5

7 Ισολογισµός 11η εταιρική χρήση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµείωση 31/12/ /12/2009 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,58 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,45 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,36 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14 44, ,00 Σύνολο µη κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,39 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες , ,10 Λοιπές απαιτήσεις , ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,08 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,18 Σύνολο Ενεργητικού , ,57 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,80 Αποτελέσµατα εις νέο 17 ( ,83) ( ,34) Σύνολο καθαρής Θέσης , ,46 Ε ιχορηγήσεις αγίων ε ενδύσεων , ,28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 19 0, ,78 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 0, ,33 Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση , ,84 Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων , ,95 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ,01 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,88 Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων , ,88 Σύνολο Υ οχρεώσεων , ,11 Σύνολο καθαρής θέσης και υ οχρεώσεων , ,57 Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 6

8 Κατάσταση Συνολικού Α οτελέσµατος Ζηµιές µετά το φόρο εισοδήµατος, ου αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Α οτελεσµάτων Αποτέλεσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση Συνολικό α οτέλεσµα χρήσεως, µετά το φόρο εισοδήµατος 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 ( ,49) ( ,86) 0,00 0,00 ( ,49) ( ,86) Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 7

9 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως Μετοχικό Α οτελέσµατα κεφάλαιο εις νέο Σύνολο Υ όλοι ο ,80 ( ,48) ,32 Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά το φόρο εισοδήµατος ( ,86) ( ,86) Υ όλοι ο ,80 ( ,34) ,46 Υ όλοι ο ,80 ( ,34) ,46 Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά το φόρο εισοδήµατος ( ,49) ( ,49) Υ όλοι ο ,80 ( ,83) ,97 Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 8

10 Κατάσταση ταµειακών ροών 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/Ζηµιές πριν το φόρο εισοδήµατος ( ,70) ( ,02) Πλέον/µείον ροσαρµογές για : Αποσβέσεις 4, , ,03 Προβλέψεις (3.733,33) (6.333,15) Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα) επενδυτικής δραστηριότητας 8 ( ,46) (30.560,69) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 Πλέον/µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,55 Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ,94) ( ,79) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (192,20) ( ,95) Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,94 Ε ενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορές συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 ( ,00) Αγορά ενσώµατων & αϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,21) ( ,26) Τόκοι εισπραχθέντες , ,36 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,42) ( ,90) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,00 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 ( ,17) Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0, ,83 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) , ,87 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης , ,21 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης , ,08 Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 Σηµειώσεις ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές ληροφορίες για την Εταιρία Η εταιρία «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 1999 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 43719/01ΑΤ/Β/99/213(08). Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και εδρεύει στην Αθήνα, ραγατσανίου 6. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 50 έτη, µέχρι το 2049, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι: 1. Η αγορά της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ. 2. Η υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου Ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του διεθνούς διαγωνισµού της ΕΤΒΑ. 3. Η αγορά ή µίσθωση εκτάσεων οµόρων προς την ΝΑΒΙΠΕ για την µελλοντική επέκταση αυτής. 4. Η αγορά των µετοχών της εταιρία ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. από την ΕΤΒΑ. 5. Η πώληση ή µίσθωση βιοµηχανικών οικοπέδων εντός της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ καθώς και η επιδίωξη έκδοσης, ή λήψη και χρήση αδείας ναυτικού πράκτορα σύµφωνα µε το Π.. 229/1995, όπως κάθε φορά ισχύει. 6. Η προσέλευση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηµατικής συγκέντρωσης, στο συγκεκριµένο χώρο, µε έµφαση στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των οποίων η παραγωγή και λειτουργία έχουν ανάγκη συνεχούς ροής φορτίων που διακινούνται κυρίως µέσω θαλάσσης. 7. Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών, για την διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας εντός και εκτός της περιοχής. 8. Η δραστηριοποίηση σε παρεµφερείς εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, για την εξέλιξη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 9. Η συµµετοχή της σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν σο µέλλον, οµοίου ή παρεµφερούς σκοπού. Γενικά κάθε ενέργεια που, κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2545/97 και του Π 133/1990, σκοπό έχει την ανάπτυξη της Ναυτιλιακής και Βιοµηχανικής Περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού. Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών της, η εταιρία, θα δραστηριοποιείται προς τις ακόλουθες κυρίων κατευθύνσεις: Θα διενεργεί τους σκοπούς της είτε άµεσα είτε µέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρίας. Θα συνεργάζεται (είτε µέσω εταιρίας ή άλλως) µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. Θα αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Θα συνάπτει οποιαδήποτε σύµβαση εγγύησης, ενοχικής ή εµπράγµατης ασφάλειας σε σχέση µε τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών. Θα συνάπτει και θα εκτελεί συµβάσεις δανείου ή χρηµατοδότησης και θα παρέχει ασφάλεια για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της. Θα αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση έργων ή την προµήθεια εξοπλισµού και θα εποπτεύει και να συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες. Θα εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση µε τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών. 10. Η ίδρυση, λειτουργία, εµπορία και γενικώς εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων, ασφαλτοσκυροδεµάτων, σκυροδεµάτων, προϊόντων τσιµέντου και οικοδοµικών, δοµικών και λοιπών προϊόντων συναφών µε την κατασκευή έργων. 11. Η εξόρυξη, παραγωγή, επεξεργασία, διασκευή και η καθ οιονδήποτε τρόπο εµπορία και εκµετάλλευση αδρανών υλικών και παραγώγων τους, δια χρήσεων µηχανικών και λοιπών µέσων (σπαστηροτριβεία, λατοµεία, κ.λ.π.). Οι µετοχές της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» κατέχονται από την «ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» κατά 90% και από την «ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε.» κατά 10%. 10

12 Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Κακογιάννης Ευστάθιος Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Λεούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος Χρυσανθόπουλος Νικόλαος Μέλος Συρράκος Αθανάσιος Μέλος Αποστολόπουλος Ξενοφών Μέλος Χατζηδηµητρίου Γεώργιος Μέλος Παπαιωάννου Γεώργιος Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις Ε ο τεύουσα αρχή Νοµαρχία Αθηνών Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 43719/01ΑΤ/Β/99/213(08) Αριθµός φορολογικού µητρώου Eλεγκτής Βασίλειος Ι. Λουµιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις, της 11 ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010, στην συνεδρίασή του της 29 ης Απριλίου Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 2.1 Βάση αρουσίασης Βάση αρουσίασης Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση , και έχουν συνταχθεί: α) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 11

13 Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2009 και 2010, αφού, επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι νέες ιερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από : Τρο ο οίηση του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1 «Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως» (Κανονισµός:1136/ ) Στις 27 Νοεµβρίου 2008 δηµοσιεύτηκε αναθεωρηµένη έκδοση του εν λόγω προτύπου, µε την οποία επήλθε αλλαγή στη δοµή του. Σκοπός της αλλαγής αυτής ήταν η βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχει το εν λόγω πρότυπο καθώς και η διευκόλυνση της εφαρµογής µελλοντικών τροποποιήσεων. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1 «Επιπρόσθετες εξαιρέσεις για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ» (Κανονισµός: 550/ ) Την εκδόθηκε τροποποίηση του ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες συντάσσουν για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ δύνανται: i. Να µην επανεξετάσουν το αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (βάσει της ιερµηνείας 4) στην περίπτωση που την αξιολόγηση αυτή την έχουν ήδη πραγµατοποιήσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. ii. Να αποτιµήσουν, κατά τη µετάβαση στα ΠΧΠ, το τεκµαρτό κόστος των προϊόντων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη λογιστική αξία που είχαν προσδιορίσει µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα (αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου). Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών- Ενδοοµιλικές συναλλαγές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε µετρητά» (Κανονισµός 244/ ) Σκοπός της τροποποίησης αυτής, η οποία εκδόθηκε την , είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2 καθώς και το λογιστικό χειρισµό των ενδοοµιλικών παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών στις απλές ή ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών, οι οποίες λαµβάνουν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς, όµως, να έχουν οι ίδιες την υποχρέωση να διακανονίσουν τη συναλλαγή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την τροποποίηση, µια εταιρία θα πρέπει να εφαρµόζει το ΠΧΠ 2 προκειµένου να αντιµετωπίσει λογιστικά όλες τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών, ακόµα και αν δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει διακριτά κάποια ή όλα από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει λάβει. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι το ΠΧΠ 2 θα πρέπει να εφαρµόζεται και για τη λογιστικοποίηση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των µετοχών και οι οποίες δεν διακανονίζονται από την εταιρία που λαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες αλλά από µία άλλη εταιρία του οµίλου ή τον µέτοχο µίας άλλης εταιρίας του οµίλου. Το πρότυπο θα πρέπει να εφαρµόζεται τόσο για την εταιρία η οποία λαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες όσο και για την εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να διακανονίσει τη συναλλαγή. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 12

14 Τρο ο οίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύ ου 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Κανονισµοί: / ) Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιηµένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής: i. Στις περιπτώσεις µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής σε µια επιχείρηση, µε την οποία είτε αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης, που υπήρχε πριν τη µεταβολή του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέµεινε αντίστοιχα, πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσµατα. ii. ίνεται η δυνατότητα αποτίµησης των δικαιωµάτων τρίτων, κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία τους. Επίσης, τα δικαιώµατα τρίτων θα απορροφούν πλέον το σύνολο των ζηµιών που τους αναλογεί. iii. Ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς µιας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και αποτιµάται στην εύλογη αξία. iv. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν πλέον συστατικό του συνολικού τιµήµατος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Επίσης, καθορίζεται, ρητά πλέον, ότι η τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά τη µεταβολή ποσοστών σε µια θυγατρική εταιρία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει έλεγχος, µεταξύ του τιµήµατος και της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό µεταβολής, καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. Η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύ ου 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» όσον αφορά στοιχεία κατάλληλα προς αντιστάθµιση» (Κανονισµός: 839/ ) Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 31η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις όσον αφορά στην εφαρµογή της λογιστικής αντιστάθµισης. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται ότι ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία σε µία αντιστάθµιση των µεταβολών της εύλογης αξίας ή της διακύµανσης των ταµειακών ροών, µπορούν να οριστούν: i. Η µερική µεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ii. iii. Η µεταβολή των ταµειακών ροών που συµβατικά σχετίζονται µε τον πληθωρισµό (υπό προϋποθέσεις) Η αύξηση ή η µείωση των ταµειακών ροών ή της εύλογης αξίας σε σχέση µε µία συγκεκριµένη τιµή αναφοράς (one-sided risk). Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Βελτιώσεις ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων: Τροποποίηση του ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» (Κανονισµός 70/ ) Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων εκδόθηκε την η τροποποίηση του ΠΧΠ 5. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, στις περιπτώσεις που µία εταιρία έχει δεσµευθεί να προβεί στην πώληση µίας θυγατρικής της εταιρίας θα πρέπει να κατατάσσει το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της θυγατρικής στην κατηγορία των κατεχοµένων προς πώληση, ανεξάρτητα µε το αν πρόκειται να διατηρήσει µειοψηφική συµµετοχή στη θυγατρική αυτή. Η υιοθέτηση της ανωτέρω βελτίωσης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Βελτιώσεις ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (Κανονισµός 243/ ) 13

15 Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετησίων βελτιώσεων, το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε, την 16η Απριλίου 2009, τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η πλειοψηφία αυτών ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την Η υιοθέτηση των βελτιώσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ιερµηνεία 17 «ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (Κανονισµός: 1142/ ) Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2008, δίδονται οδηγίες για την αναγνώριση και τη µεταγενέστερη αποτίµηση της υποχρέωσης που προκύπτει από την απόφαση για διανοµή στους µετόχους στοιχείων ενεργητικού άλλων από µετρητά. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» (Κανονισµός: 1164/ ) Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009, διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση συµφωνιών βάσει των οποίων η επιχείρηση, στα πλαίσια της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της, λαµβάνει από αυτούς κάποιο στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιήσει προκειµένου να εξυπηρετήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις προς αυτούς. Επίσης η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες για να κατασκευάσει ή να αγοράσει κάποιο στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων που θα χρησιµοποιήσει όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Εκτός των Προτύπων και ιερµηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία Τρο ο οιήσεις του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1: «Περιορισµένη εξαίρεση για την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων του ΠΧΠ 7 για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά ΠΧΠ» (Κανονισµός 574/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Tην εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ΠΧΠ 1 µε βάση την οποία οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ δύνανται να εφαρµόσουν τους ίδιους κανόνες µετάβασης, όσον αφορά τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που επέβαλε η τροποποίηση του ΠΧΠ 7 η οποία εκδόθηκε την , µε εκείνες τις επιχειρήσεις που ήδη συντάσσουν καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύ ου 24: «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Κανονισµός 632/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Το αναθεωρηµένο ΛΠ 24 τροποποιεί τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών καθώς και ορισµένες από τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε οντότητες συνδεδεµένες µε την κυβέρνηση. 14

16 Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύ ου 32: «Ταξινόµηση των δικαιωµάτων έκδοσης» (Κανονισµός 1293/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, η οποία εκδόθηκε την , τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους να αποκτήσει σταθερό αριθµό µετοχών µιας εταιρίας σε καθορισµένη τιµή, η οποία δύναται να είναι εκφρασµένη σε οποιοδήποτε νόµισµα, αποτελούν στοιχείο της καθαρής θέσεως, µε την προϋπόθεση ότι η εταιρία παρέχει το δικαίωµα αυτό αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους την ίδια κατηγορία µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. Βελτιώσεις ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (Κανονισµός 149/ ) Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετησίων βελτιώσεων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, την 6η Μαΐου 2010, τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η πλειοψηφία αυτών ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των βελτιώσεων στις οικονοµικές της καταστάσεις. Τρο ο οίηση της ιερµηνείας 14: «Προκαταβολές ελάχιστων εργοδοτικών εισφορών» (Κανονισµός 633/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Στόχος της τροποποίησης είναι η διόρθωση των απαιτήσεων της ιερµηνείας 14 αναφορικά µε τις προκαταβολές των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν οδηγούν στην αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού αλλά στην αναγνώριση εξόδου. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. ιερµηνεία 19: «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε έκδοση µετοχών» (Κανονισµός 662/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Σύµφωνα µε τη ιερµηνεία 19, η οποία εκδόθηκε την , η έκδοση µετοχών για την εξόφληση του συνόλου ή µέρους µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελεί «τίµηµα» µε την έννοια που απαιτεί το ΛΠ 39 για τη διακοπή αναγνώρισης. Οι µετοχές που εκδίδονται για την εξόφληση της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης θα αποτιµώνται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία, εκτός εάν η εύλογη αξία των τίτλων δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Εάν µε την έκδοση των µετοχών εξοφλείται µόνο µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να εκτιµήσει εάν το «τίµηµα» σχετίζεται µε την τροποποίηση των όρων της υποχρέωσης που εξακολουθεί να υφίσταται. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο οφειλέτης θα πρέπει να κατανείµει το τίµηµα στο µέρος που αφορά εξόφληση υποχρέωσης και στο µέρος που αφορά τροποποίηση υποχρέωσης. Η διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή του µέρους της) που παύει να υφίσταται και του τιµήµατος που καταβάλλεται θα αναγνωρίζεται στα 15

17 αποτελέσµατα της περιόδου. Επισηµαίνεται πως η ανωτέρω ιερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο στις περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µίας σύµβασης και όχι στις περιπτώσεις στις οποίες η δυνατότητα εξόφλησης χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε έκδοση µετοχών περιλαµβάνεται στην αρχική σύµβαση. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω διερµηνείας στις οικονοµικές της καταστάσεις. Επίσης, το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1 «Σηµαντικός υπερπληθωρισµός και διαγραφή καθορισµένων ηµεροµηνιών για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε την οποία: i. Μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ΠΧΠ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα υπερ-πληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. ii. Καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ( και ) που ορίζει το υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ». Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τρο ο οίηση του ιεθνούς Προτύ ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 7 «Γνωστοποιήσεις Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΠΧΠ 7 αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που µεταβιβάζονται. Με την ανωτέρω τροποποίηση αναθεωρούνται οι υφιστάµενες γνωστοποιήσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στις συναλλαγές µεταβίβασης και κυρίως στις τιτλοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Η Εταιρία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. ιεθνές Πρότυ ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη

18 Στις 12 Νοεµβρίου 2009 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο ΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου για την αναθεώρηση του ΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως πεδίο εφαρµογής την ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων αυτών. ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων. Επιπρόσθετα, το ΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά µε την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Επίσης, την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις αναθεωρηµένες απαιτήσεις του αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του ΠΧΠ 9, στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. ιεθνές Λογιστικό Πρότυ ο 12: «Αναβαλλόµενη φορολογία: ανάκτηση υποκείµενων στοιχείων του ενεργητικού» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση στο IAS 12 αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία στις περιπτώσεις που αφενός δεν είναι σαφές µε ποιο τρόπο η εταιρία πρόκειται να ανακτήσει την αξία ενός παγίου και αφετέρου ο τρόπος ανάκτησης της αξίας του παγίου επηρεάζει τον προσδιορισµό της φορολογικής βάσης και του φορολογικού συντελεστή. Στο αναθεωρηµένο κείµενο του IAS 12, διευκρινίζεται πως στις περιπτώσεις που ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα» και αποτιµάται στην εύλογη αξία ή κατατάσσεται στην κατηγορία «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια» και αποτιµάται µέσω της µεθόδου αναπροσαρµογής µπορεί να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί µέσω της πώλησής του και κατά συνέπεια για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής και η αντίστοιχη φορολογική βάση. Ωστόσο, ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το αναθεωρηµένο πρότυπο διευκρινίζει πως η ανωτέρω εύλογη υπόθεση αναιρείται στην περίπτωση που το πάγιο είναι αποσβέσιµο και εντάσσεται σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο στόχος της εταιρίας είναι να καταναλώσει ουσιωδώς όλα τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από αυτό και όχι να ανακτήσει την αξία του µέσω της πώλησής του. Η Εταιρία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. 17

19 2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα Η Εταιρία δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο και ως τούτου δεν έχει υποχρέωση γνωστοποιήσεων κατά τοµέα δραστηριότητας. 2.3 Συµµετοχές σε θυγατρικές Η Εταιρία είναι θυγατρική της ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ η οποία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες ενσωµατώνει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου η Εταιρία κάνει χρήση της σχετικής εξαίρεσης που προβλέπει το ΛΠ 27 και κατά συνέπεια συντάσσει µόνο ιδιαίτερες και όχι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η Εταιρία συµµετέχει την 31 η εκεµβρίου 2010 στις ακόλουθες εταιρίες: Ποσοστό Είδος Χώρα Ε ωνυµία θυγατρικής συµµετοχής συµµετοχής εγκατάστασης ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε. 100% Άµεση Ελλάδα 2.4 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Το λειτουργικό νόµισµα, καθώς και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι το ευρώ. 2.5 Ενσώµατα άγια (ιδιοχρησιµο οιούµενα) Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, µειωµένη µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες αποµειώσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο, µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής: Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 40 έτη 25 έτη 25 έτη 5 έτη Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα, ως έξοδο, στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζηµίες, στα αποτελέσµατα. 18

20 2.6 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που αποκτούνται από µια επιχείρηση, καταχωρούνται στην αξία κτήσεώς τους. Λογισµικό: Οι αγορασθείσες άδειες λογισµικού καταχωρούνται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι γενόµενες δαπάνες έρευνας για την παραγωγή λογισµικού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι γενόµενες δαπάνες για προγράµµατα ανάπτυξης του λογισµικού (σχετιζόµενα µε τον σχεδιασµό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωµένων προγραµµάτων), καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα έχει επιτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Οι λοιπές γενόµενες δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. απάνες ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα δεν επαναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους. Οι δαπάνες ανάπτυξης άυλου στοιχείου, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, οι οποίες κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται. από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 2.7 Α οµείωση αξίας αγίων εριουσιακών στοιχείων Σύµφωνα µε τα.π.χ.π. η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται όποτε υπάρχουν ενδείξεις για αποµείωση. Η ζηµία της αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να προκύψουν από την συνεχιζόµενη χρησιµοποίησή του µέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιµης ζωής του. Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών της καταστάσεων) τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για πιθανές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη της ανακτήσιµης αποµειώνεται (µέσω αποτελεσµάτων), ώστε να συµπίπτει µε την ανακτήσιµη. 2.8 Ε ιχορηγήσεις αγίων εριουσιακών στοιχείων Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η Εταιρία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζονται ως έσοδο εποµένων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού 2.9 Α αιτήσεις α ό ελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης ηµέρες, καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται, ως προς την εισπραξιµότητά τους, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, µε βάση τους συµβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, που προκύπτουν, καταχωρούνται απ ευθείας στα αποτελέσµατα 2.10 Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος επί των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου 19

21 υπάρχουν κονδύλια που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. Ο φόρος της χρήσεως περιλαµβάνει τον αναµενόµενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών της καταστάσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ή αναµένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισµού της υποχρέωσης ή απαίτησης. Μια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται µόνο κατά το βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογικά διαθέσιµα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση µπορεί να συµψηφιστεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά το βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί Ταµείο και διαθέσιµα Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (διάρκειας µικρότερης του τριµήνου) άµεσης ρευστοποιήσεως Προβλέψεις Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. Πρόβλεψη α οζηµίωσης ροσω ικού Η Εταιρία κατά την δεν απασχολεί προσωπικό Λειτουργικές µισθώσεις Συµφωνίες µισθώσεων, όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσεως ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, θεωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης Έσοδα Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το ύψος τους µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών 20

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Τα ποσά σε Ευρώ) (Δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) 19 η εταιρική χρήση Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ vka^port ACARNANIAN LOGISTICS CENTER S.A. AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιες Για τη χρήση 2012 (από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) TTSTRATEGICECONOMICINITIATIVES ΤΤΕΙΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ MAΡΤΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Οικονομικές Καταστάσεις της 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 24 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 1683801000 Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα