ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2005 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. την 28/04/2006 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την άναρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Σπύρος Παπαγεωργίου Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /01ΑΤ/Β/99/297 Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. Πληροφοριακά Στοιχεία Α. Στοιχεία Ισολογισµού Β. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης Δ. Κατάσταση ταµειακών ροών Ε. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 2. Πληροφορίες για την Εταιρία 3. Δομή του Ομίλου Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδοι ενοποίησής τους Εταιρίες και Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο Επιπτώσεις μεταβολών από έναρξη, παύση ή μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης 4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία μέρη 5. Εξέλιξη απασχολούµενου προσωπικού 6. Πληροφορίες για τη μετοχή και δείκτες αποτίμησης 7. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 8. Σημαντικές επισημάνσεις/ γεγονότα Γεγονότα περιόδου που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις Μεταγενέστερα γεγονότα Επιπτώσεις γεγονότων σε οικονομικά μεγέθη 9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού 11. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (ΑΠΟΦΑΣΗ 17/336/ τoυ Δ.Σ. της Ε.Κ.) 12. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Ενοποίηση επιχειρήσεων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα Δάνεια (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 2

3 Μισθώσεις Χρηματοοικονομικά εργαλεία Μερίσματα Μετοχικό κεφάλαιο Φόροι (τρέχοντες και αναβαλλόμενοι) Προβλέψεις Παροχές προσωπικού Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κατασκευαστικά συμβόλαια 13. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις και ανάλυση σύμφωνα με το ΔΛΠ Εποχικότητα εργασιών Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ Γεωγραφική κατανομή κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων προ φόρων Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Φόροι Κέρδη ανά μετοχή Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κεφαλαιουχικές δαπάνες Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Αποθέματα Επίδικοι πελάτες/ υπό διαιτησία διαφορές /Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στον ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια- ίδιες μετοχές (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH Προς τους μετόχους της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της έκθεσής μας. Kατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου(του οποίου η εταιρία τυγχάνει μητρική), κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρίας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω θέματα : 1) H εταιρία έχει από το νόμο, υποχρέωση να καταβάλλει στο σύνολο του προσωπικού της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους. Η σημερινή αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων που αναμένεται ότι θα καταβληθούν,υπολογίστηκε στο ποσό των ,63 (Σημείωση 10), με συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρίας να είναι ισόποσα μικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις,ενώ τα κέρδη της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων να είναι επίσης ισόποσα μικρότερα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 2) Στη σημείωση 3.1 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής εταιρίας και της θυγατρικής της για τις χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Αθήνα, 15 Μαΐου 2006 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΕ 111 Ανεξάρτητο Μέλος Στέφανος Ι.Κλιάφας BKR INTERNATIONAL ΑΜ ΣΟΕΛ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 4

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/ /12/2005 Κατά τη διάρκεια της χρήσης που πέρασε ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, όπως αυτό είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση αυτή γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία μας στις 23/12/2005 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού προγράμματος. Η Κοινοπραξία Κατασκευής ολοκλήρωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2005 (καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των έργων) τις εργασίες του επενδυτικού προγράμματος στις οποίες περιλαμβάνονται συνοπτικά το κτίριο Διοίκησης, το κτίριο γραφείων Ro-Ro Terminal, το κτίριο γραφείων Διακίνησης Ε/Κ, η μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, τα λιμενικά έργα, οι λιμενικές αποθήκες και σιλό, ο πύργος ελέγχου και η σήμανση διαύλου ναυσιπλοΐας, η περίφραξη, η διαμόρφωση ελικοδρομίου και Πύλης Εισόδου / Εξόδου και τα δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, οδοποιίας και αποχέτευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού είναι συνολικού προϋπολογισμού έργων ,62, εκ του οποίου ποσοστό 58% επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Έως την 31/12/2005 έχει εισπραχθεί το ποσό των ,18 και μέχρι την κατάρτιση των παρόντων Οικονομικών Καταστάσεων επιπλέον το ποσό των Υπολείπεται η είσπραξη της Γ και τελευταίας δόσης που ανέρχεται σε ,46. Σημειώνεται ότι όλες οι ενέργειες ευρίσκονται στην φάση της παραλαβής ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έκδοση της Διαπιστωτικής πράξης και να πραγματοποιηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο η είσπραξη της τρίτης δόσης όλων των ενεργειών. Επισημαίνεται ότι πέραν των ως άνω Έργων του Επενδυτικού Προγράμματος εκτελέσθησαν ή και σήμερα εκτελούνται και βαίνουν προς ολοκλήρωση και έργα που κρίθηκαν απαραίτητα για την εξασφάλιση της όσο το δυνατό αρτιότερης λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ (εξωσυμβατικά έργα). Ωα τέτοια έργα χαρακτηριστικά αναφέρουμε: - Την περίφραξη τύπου ASCO, που επεβλήθη για το διαχωρισμό της Ελεύθερης Ζώνης της ΝΑΒΙΠΕ από τον Κοινοτικό Χώρο (Ζώνη Schengen). - Τον ηλεκτρονικό έλεγχο της περίφραξης της ΝΑΒΙΠΕ (κάμερες, κλπ.), που επεβλήθη από τον κώδικα ISPS που θεσπίσθηκε μετά την 11/09/2001 για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. - Την πλήρη ανάπτυξη της Πύλης Εισόδου / Εξόδου της ΝΑΒΙΠΕ σε τέσσερες (4) λωρίδες ανά κατεύθυνση, έναντι των δύο (2) που προβλέπονται στο Επενδυτικό Πρόγραμμα. - Την διευρυμένη συνολικά επιφάνεια του Κτιρίου Διοίκησης από τα τ.μ. του Επενδυτικού Προγράμματος σε τ.μ., λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για εγκατάσταση των Δημοσίων Υπηρεσιών. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 5

6 - Την Κατασκευή επτά (7) συνολικά κτιρίων εμβαδού τ.μ. στο Σταθμό Επισκευών και Συντήρησης, έναντι των τριών (3) εμβαδού τ.μ. του Επενδυτικού Προγράμματος, που απαιτήθηκε τελικά για την εύρυθμη λειτουργία της λιμενικής περιοχής και την αντιμετώπιση των αναγκών επισκευών και συντήρησης όλων των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν. - Την κατασκευή της Κοινοτικής Οδού 100, η οποία οδηγεί από την Πύλη στην Ζώνη Schengen χωρίς να διέρχεται από την Ελεύθερη Ζώνης της ΝΑΒΙΠΕ. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους, συνεχίστηκαν με εντεινόμενο ρυθμό οι προσπάθειες γνωστοποίησης της ΝΑΒΙΠΕ και των προσφερομένων υπηρεσιών της στην εγχώρια και διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η εμφανής αύξηση των εσόδων από την ανάθεση με σύμβαση της λειτουργίας του λιμένος στην εταιρεία «ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.». Η διοίκηση προβλέπει και θεωρεί βέβαιη την εγκατάσταση επενδυτών στη ΝΑΒΙΠΕ στο άμεσο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, που θεωρούνται απαραίτητα για τη εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και τα οποία δεν προβλέπονταν από το επιχορηγούμενο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης αλλά κρίθηκαν απαραίτητα. Δεν θα πρέπει να παραλείπεται ότι τόσο τα κίνητρα που δίδονται με τον Ν.3299/04, όσο και η ανάλυση των αναγκών του Διεθνούς εμπορίου οδηγεί στη βεβαιότητα ότι η ζήτηση για παροχή ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών θα ενταθεί στο προσεχές μέλλον, και ιδιαιτερα στη Δυτική Ελλάδα που αποτελεί την πύλη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων αφορούν ουσιαστικά την περίοδο έναρξης λειτουργίας του λιμανιού, κατά την οποία έχει αρχίσει η οικοδόμηση συνεργασιών οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε πολυετή βάση. Αθήνα, Το Διοικητικό Συμβούλιο (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 6

7 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, 2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Ημερομηνία Σύστασης & Διάρκεια Εταιρίας 1999, Διάρκεια: 50 έτη Κύρια Δραστηριότητα: Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού της ΕΤΒΑ. Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /01ΑΤ/Β/99/297 Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Ιωάννης Τριανταφύλλου, Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Σίμας, Δ/νων Σύμβουλος Παντελής Σκαρμούτσος, Μέλος Νικόλαος Κουτσός Κουτσόπουλος, Μέλος Μαρία Κοντογιάνη, Μέλος Κωνσταντίνος Κανάρης, Μέλος Ημερομηνία Λήξεως της τρέχουσας Χρήσεως: 31/12/2005 Διάρκεια Χρήσεως (σε μήνες): 12 Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις Ετήσιες οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28 Απριλίου 2006 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής & Ελεγκτική εταιρία: Στέφανος Ι. Κλιάφας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) B.K.R. Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Θέματα Έμφασης (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 7

8 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , , , ,45 Απαιτήσεις από πελάτες 1.647,85 217, ,44 140,06 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,68 Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθέσιμων 284,74 160,05 278,34 147,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,93 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , , , ,13 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.000,00 0, ,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.215, , , ,90 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις ,14 0, ,14 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,66 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , , , ,69 Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,64 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 3.065, , , ,60 Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β) , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (β) , , , ,93 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 8

9 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 Κύκλος εργασιών 895,71 270,56 880,26 179,50 Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Μικτά κέρδη / (Ζημίες) 895,71 270,56 880,26 179,50 (% επί του αμιγούς κύκλου εργασιών) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 668,59 0,04 668,59 0,04 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,80 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων , , , ,27 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) -224,80% -540,63% - 228,81% -815,19% Αποσβέσεις -27,20-27,29-26,99-27,20 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,47 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) - 227,88% -550,71% -231,88% -830,34% Έσοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 0,00 0,02 0,00 0,00 Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας -428,79-64,46-428,79-64,36 Κέρδη προ φόρων , , , ,83 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) -275,75% -574,53% -280,59% -866,18% Μείον Φόροι - 791,66 102,98-791,66 102,98 Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους , , , ,81 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) - 187,37% -612,59% -190,66% -923,55% Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας , , , ,81 Αριθμός μετοχών (τεμάχια) Σταθμισμένος Μ.Ο. Μετοχών Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε -0,03-0,07-0,03-0,07 Σημ.: Για τον προσδιορισμό των κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών, των αντίστοιχων περιόδων. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 9

10 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ετήσια Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) , , , ,31 Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους , , , ,81 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου (Σημ.1) 0, ,89 0, ,89 Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 409,85 409,85 409,85 409,85 Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα) , , , ,24 Σημ. 1: Αφορά τις καταβολές των μετόχων κατά τον Δεκέμβριο του 2004 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 10

11 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,81 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 27,20 27,29 26,99 27,20 Προβλέψεις -839,16 57,77-839,17 57,77 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 428,79 64,46 428,79 64,36 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης κλπ λειτουργ. δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,09 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,83 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 428,79 64,46 428,79 64,36 Καταβεβλημένοι φόροι 47,50 47,50 47,50 47,50 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,40 Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορά ενσώματων & άϋλων παγίων περιουσ. στοιχείων , , , ,23 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες β) , , , ,23 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,89 0, ,89 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,89 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 124,69-49,86 130,61-21,93 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 160,05 209,91 147,73 169,65 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 284,74 160,05 278,34 147,73 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 11

12 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. (Εταιρία), της 31 ης Δεκεμβρίου 2005, που καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2005, έχουν συνταχθεί με βάση: την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, την ομοιομορφία παρουσίασης, τη σημαντικότητα των στοιχείων, τη σύνεση - συντηρητισμό στη διαχείριση αβέβαιων θεμάτων ή συναλλαγών και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 2005 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ΛΠ 34 περί ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι οι παρούσες καταστάσεις δεν αποτελούν πλήρεις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ. Ως ημερομηνία μετάβασης του Ομίλου στα νέα πρότυπα, θεωρείται η 1η Ιανουαρίου Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια στις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2004, καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον χρήστη τους. Τα στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις και παρουσιάζονται συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρέχοντα στοιχεία, όπως προβλέπεται. Σε σχέση με αυτή την επαναδιατυπωμένη παρουσίαση δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν στην παρούσα χρήση. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), οι οποίες διαφέρουν σε ορισμένες περιοχές από τα ΔΠΧΠ. Η συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης -λόγω μετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΠ- στα ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβάνεται με την ανάλυση άλλων, επιλεγμένων λογαριασμών, στην παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 12

13 Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας και του Οµίλου σύμφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιμέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ΔΛΠ 39, εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγμένες εταιρίες. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΠ 1, που αναφέρεται στην υιοθέτηση των ΔΠΧΠ για πρώτη φορά, έχει εφαρμοστεί στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου Το ΔΛΠ 1 (παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων) απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση από τη χρήση αναφοράς. Ο ισολογισμός έναρξης εφαρμογής των ΔΠΧΠ του Ομίλου και της Εταιρίας θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2003 (ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ). Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1, ώστε να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2004 το αναθεωρημένο ΔΛΠ 32 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση) και το αναθεωρημένο ΔΛΠ 39 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Eπιμέτρηση). Οι λογιστικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με αποτίμηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων), επενδυτικών ακινήτων στην τρέχουσα αξία. Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από ) Με την τροποποίηση αυτή, παρέχεται στις εταιρίες η επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ίσως να επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και θα εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2006 τη συγκεκριμένη τροποποίηση. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 13

14 ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμιακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια υψηλής πιθανότητας προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς αντιστάθμιση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό της εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες του Ομίλου, καθώς ο Όμιλος δεν έχει ενδοομιλικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθμιση. ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς ο Όμιλος και η Εταιρία θα είναι σε θέση να εναρμονιστούν με τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων στην τρέχουσα αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος και η Εταιρία θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία, και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. ΔΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2006). Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες του Ομίλου. ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 14

15 στο ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής στο ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισμός του εάν μία επιχειρηματική συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων: α) εάν η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και β) εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών. Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2006). Η Διερμηνεία 5 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005). Η Διερμηνεία 6 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 2. Πληροφορίες για την Εταιρία Η Ανώνυμη Εταιρεία έχει συσταθεί με την επωνυμία «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.». Η εταιρεία ανέλαβε κατόπιν Διεθνούς Δημοσίου και Διαγωνισμού και με βάσει την διαδικασία και τις διατάξεις του Ν.2545/97 την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού συνολικού οικονομικού αντικειμένου ΕΥΡΩ. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η αγορά της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ. 2. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού της ΕΤΒΑ. 3. Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ομόρων προς την ΝΑΒΙΠΕ για την μελλοντική επέκταση αυτής. 4. Η αγορά των μετοχών της εταιρεία ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. από την ΕΤΒΑ. 5. Η πώληση ή μίσθωση βιομηχανικών οικοπέδων εντός της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ καθώς και η επιδίωξη έκδοσης, ή λήψη και χρήση αδείας ναυτικού πράκτορα σύμφωνα με το Π.Δ. 229/1995, όπως κάθε φορά ισχύει. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 15

16 6. Η προσέλευση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης, στο συγκεκριμένο χώρο, με έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οποίων η παραγωγή και λειτουργία έχουν ανάγκη συνεχούς ροής φορτίων που διακινούνται κυρίως μέσω θαλάσσης. 7. Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, για την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός και εκτός της περιοχής. 8. Η δραστηριοποίηση σε παρεμφερείς εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, για την εξέλιξη του επιχειρη-ματικού περιβάλλοντοςος. 9. Η συμμετοχή της σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν σο μέλλον, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού. Γενικά κάθε ενέργεια που, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2545/97 και του ΠΔ 133/1990, σκοπό έχει την ανάπτυξη της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού. Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών της, η εταιρεία, θα δραστηριοποιείται προς τις ακόλουθες κυρίων κατευθύνσεις: Θα διενεργεί τους σκοπούς της είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας. Θα συνεργάζεται (είτε μέσω εταιρείας ή άλλως) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Θα αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. Θα συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών. Θα συνάπτει και θα εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης και θα παρέχει ασφάλεια για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της. Θα αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια εξοπλισμού και θα εποπτεύει και να συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες. Θα εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών. 10. Η ίδρυση, λειτουργία, εμπορία και γενικώς εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, ασφαλτοσκυροδεμάτων, σκυροδεμάτων, προίόντων τσιμέντου και οικοδομικών, δομικών και λοιπων προϊόντων συναφών με την κατασκευή έργων. 11. Η εξόρυξη, παραγωγή, επεξεργασία, διασκευή και η καθ οιονδήποτε τρόπο εμπορία και εκμετάλλευση αδρανών υλικών και παραγώγων τους, δια χρήσεων μηχανικών και λοιπων μέσων (σπαστηροτριβεία, λατομεία, κ.λ.π.). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31/12/2005, ήταν η ακόλουθη: 1. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 2. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 3. Μιχαήλ Σίμας, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4. Παντελής Σκαρμούτσος, Μέλος, Εκτελεστικό Μέλος 5. Νικόλαος Κουτσός Κουτσόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Μαρία Κοντογιάνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 16

17 7. Κωνσταντίνος Κανάρης, Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους Η ανακοίνωση της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. καταχωρήθηκε στις 6/7/2005 στο Μητώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7169/ Δομή του Ομίλου 3.1. Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδοι ενοποίησής τους Η εταιρεία έχει ως θυγατρική της την ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε., στην οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Και οι δύο εταιρείες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση Εταιρίες που δεν ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες να είχαν περιληφθεί στην ενοποίηση σε προηγούμενη χρήση, και να μην ενοποιούνται κατά την παρούσα χρήση Επιπτώσεις μεταβολών από έναρξη, παύση ή μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης Δεν υπάρχουν μεταβολές στον τρόπο ενοποίησης της θυγατρικής της εταιρείας. 4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία μέρη Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων καθώς και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Εταιρίας από και προς τη θυγατρική της εταιρία, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2005, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Σ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε. 0,00 332,02 23,38 395,11 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 332,02 23,38 395,11 Στα πλαίσια του Ομίλου της ΑΕΓΕΚ, στην οποία ανήκει η εταιρεία, τα ποσά των αγορών και πωλήσεων καθώς και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Εταιρίας από και προς τις εταιρείες του Ομίλου, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2005, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 17

18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Σ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΓΕΚ 0,00 0, ,91 0,00 ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε ,18 896, , ,88 ΜΕΤΩΝ Α.Ε. 0,00 0,00 9,44 28,83 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ 0,00 0, ,26 4,74 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 0,00 0,00 76,84 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.639,18 896, , ,45 Σημειώνεται ότι το σύνολο των παγιοποιήσεων που εμφανίζεται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες αφορά την τιμολόγηση από την ανωτέρω Κ/Ξ της τμηματικής παράδοσης των παγίων εγκαταστάσεων της εταιρείας συνολικού ποσού χιλ , Εξέλιξη απασχολούμενου προσωπικού ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 31/12/ /6/ /12/2004 Εταιρία Όμιλος Στον πίνακα εμφανίζονται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου διάρκειας. Όμως στο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνονται και τρεις (3) ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την 31/12/2005 με πλήρη απασχόληση. 6. Πληροφορίες για τη μετοχή και δείκτες αποτίμησης Η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες και δείκτες για την μετοχή, στους οποίους χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία της. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από 1/1/2006 έως 30/3/2006 Από 1/1/2005 έως 31/12/2005 Από 1/1/2004 έως 31/12/2004 Αριθμός ονομαστικών μετοχών Τιμή μετοχής 0,59 0,59 0,59 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 18

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005 ΔΛΠ 31/12/2004 ΔΛΠ 31/12/2004 ΕΛΠ Αριθμός μετοχών Ονομαστική Τιμή ανά μετοχή (Ευρώ) 0,59 0,59 0,59 Σταθμισμένος Μ.Ο. Μετοχών Συνολική Κεφαλαιοποίηση (Ευρώ) , , ,00 Λογιστική Αξία μετοχής (Ευρώ) (1) 0,65 0,98 1,26 Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή (Ευρώ) (2) -0,05-0,06-0,08 Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή (Ευρώ) (3) -0,03-0,07-0,08 P/E μετά φόρων ανά μετοχή (4) -19,66-8,43-7,37 Απόδοση Επένδυσης (κέρδη μετά από φόρους / κεφαλαιοποίηση) -5,30% -7,69% -3,38% EV / Πωλήσεις (5) 59,29 75,76 75,76 EV / EBITDA (6) -26,37-14,61-12,13 (1) ( Ίδια Κεφάλαια προς το σταθμισμένο αριθμό μετοχών (2) Κέρδη προ φόρων προς το σταθμισμένο αριθμό μετοχών (3) Κέρδη μετά φόρων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας προς το σταθμισμένο αριθμό μετοχών (4) Οι δείκτες έχουν υπολογσθεί βάσει της ονομαστικής αξίας των μετοχών. (5) EV: Κεφαλαιοποίηση + Δανεισμός Διαθέσιμα Χρεόγραφα (6) EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 7. Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 (1/1-31/12/2005) Α] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΛΠ Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 101,40% Σύνολο υποχρεώσεων 187,37% Σύνολο ενεργητικού/ παθητικού 102,44 % Β] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΛΠ Σύνολο κύκλου εργασιών 231,05 % Κέρδη προ φόρων - 224,80 % (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 19

20 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2005 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/2005 ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΛΠ Α] ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ιδίων κεφαλαίων (Καθαρά Κέρδη μ. φ. / Ιδια Κεφάλαια) -4,83% -6,60% Ενεργητικού -1,02% -2,05% Β] ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ / ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Αποδοτικότητα Μικτού κέρδους (μικτό κέρδος/πωλήσεις) 100,00% 100,00% Κερδών προ Φόρων (κερδών προ φόρων/πωλήσεις) -275,75-574,53% Γ] ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 0,30 1,69 Δ] ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρημ/κά Έξοδα προς κέρδη προ Φόρων και Τόκων -21,00% -4,30% Χρηματοοικονομικά Έξοδα προς Μικτά Κέρδη 47,87% 23,82% Ε] ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 3,71 1,25 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 0,62-8. Σημαντικές επισημάνσεις/ γεγονότα 8.1. Γεγονότα περιόδου που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις Το κύριο γεγονός που έλαβε χώρα κατά την τρέχουσα χρήση ήταν η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Προγράμματος Ανάπτυξης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού, όπως αυτό είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού ,62 εκ του οποίου ποσοστό 58% επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Έως την 31/12/2005 είχε εισπραχθεί το ποσό των , Μεταγενέστερα γεγονότα Μέχρι την κατάρτηση των παρόντων οικονομικών καταστάσεων έχει εισπραχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΑΝ. το ποσό των ,42 και υπολείπεται η είσπραξη της Γ και τελευταίας δόσης της επιχορήγησης που ανέρχεται σε ,46. Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ενέργειες ώστε (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 20

21 να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και η είσπραξη να πραγματοποιηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα ή συναλλαγές στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 31/12/2005 έως την ημερομηνία δημοσίευσής τους, τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις Επιπτώσεις γεγονότων σε οικονομικά μεγέθη Δεν έλαβαν χώρα γεγονότα με ουσιαστική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη, εκτός αυτών που έχουν προδιαγεγραφεί από την πορεία του επενδυτικού προγράμματος που αφορούν στην εκτέλεση του αναπτυξιακού προγράμματος της ΝΑΒΙΠΕ. 9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η Εταιρία και η θυγατρική της εκτίθενται στους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διέπουν τη λειτουργία ομοειδών επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι αγοράς, συναλλαγματικοί, πιστωτικοί, ρευστότητας, ταμειακών ροών και κίνδυνοι εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος αγοράς Ο εξωγενής κίνδυνος αφορά την ζήτηση λιμενικών υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό των άλλων λιμένων της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με την σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας του λιμένα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ο άμεσος κίνδυνος αγοράς μεταφέρθηκε στην εταιρεία ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.. Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος γιατί η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές ή δραστηριότητες με μόνο νόμισμα το ευρώ. Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας Αναφορικά με τις απαιτήσεις του, ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Χρεωστών ή Πελατών του, πλην αυτών που αναφέρονται στην ενότητα «Επίδικες και υπό διαιτησία διαφορές» παρακάτω στις παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο θεωρούνται βέβαιης εισπραξιμότητας, τόσο λόγω πλήρωσης όλων των όρων από μέρους της εταιρείας, όσο και της μέχρι την παρούσα φάση πρακτικής. Η έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει από τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, δεδομένου ότι η θυγατρική δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, είναι περιορισμένος, διότι το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης είναι καλυμμένο με την απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι λοιπές υποχρεώσεις της αφορούν κυρίως εταιρείες του ομίλου που συμμετέχει η εταιρεία. Ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας είναι πιθανός, δεδομένου ότι μέχρι την παρούσα περίοδο ο λιμένας βρισκόταν σε φάση πλήρους ανάπτυξης, και οι ταμειακές ανάγκες καλύφθηκαν με καταβολές των μετόχων. Από (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21

22 την επόμενη περίοδο οι ανάγκες για ρευστότητα θα είναι περιορισμένες, επειδή πλέον οι δαπάνες θα αφορούν μόνο τις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας, και θα είναι περιορισμένες. Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια Τα λειτουργικά έσοδα και εισροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεπηρέαστα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων, διοτί το σύνολο της δραστηριότητας πραγματοποιείται σε ευρώ, σε περιβάλλον νομισματικής σταθερότητας και σχετικά χαμηλού πληθωρισμού. Δεν υπάρχουν στον ενεργητικό του ομίλου σημαντικά χρηματοοικονιμικά στοιχεία που να επηρεάζονται από τα επιτόκια. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας επιρρεάζονται από τα επιτόκια, ως προς την εύλογη αξία τους καθώς και τις εκροές σε τόκους και έξοδα. 10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, πλην της υποχρεώσεως για την αποζημίωση προσωπικού, ποσού ,63 κατά την 31/12/2005 βάσει της αναλογιστικής μελέτης. Είναι εμφανές ότι δεν επιρρεάζεται η οικονομική θέση του ομίλου με την ανωτέρω υποχρέωση, η οποία όμως θα περιληφθεί στις καταστάσεις που έπονται της παρούσας περιόδου. 11. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (ΑΠΟΦΑΣΗ 17/336/ τoυ Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.) «α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι µε παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης»: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. «β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «γ. Σε περίπτωση που σηµειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σηµαντική, στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκµετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσµατα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω µεγέθη (ποσό και ποσοστό).»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 22

23 «ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονοµικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, µε επισήµανση στη µη συγκρισιµότητα των οικονοµικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά µεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσµατα µετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου µε τα αντίστοιχα συγκρίσιµα της προηγούµενης περιόδου.»: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση για την Εταιρία ή τις ενοποιούμενες εταιρίες. «στ. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυµίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας τους και το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.»: Περιλαμβάνεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «ζ. Το ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «θ. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.»: Περιλαμβάνεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ΛΠ 24, προς αυτήν µέρη.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. «ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.»: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. «ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 23

24 12. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Ενοποίηση επιχειρήσεων Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ενοποιεί πλήρως τις θυγατρικές (ολική ενοποίηση) µε την μέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ αυτών και παύει να τις ενοποιεί από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία μετάβασης στα ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία μετάβασης, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πριν την μετάβαση στα ΠΧΠ. ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία μπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από την ΑΣΤΑΚΟ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 24

25 Το μερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεµατικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από την μετοχική ιδιότητα. Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου του ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι ενδοεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου που προκύπτουν από αυτές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη, απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα της Εταιρείας αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει μελέτης αναγνωρισμένων ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων, η οποία έλαβε υπόψη της το επενδυτικό πρόγραμμα που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Κατά την ημερομηνία μετάβασης το σύνολο των λειτουργικών παγίων δεν είχε χρησιμοποιηθεί παραγωγικά, λόγω μη λειτουργίας του λιμένος. Ο λιμένας ολοκληρώθηκε κατά την 23/12/2005, και ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσης του. Από την επόμενη περίοδο οι αξίες που θα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις θα είναι μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 25

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσης 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσης 2012 Δ Ι Ρ Κ Η Α.Ε. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 Τηλ. 210-63 06 000, Fax. 210-63 06 136 Εργοστάσιο: Ιωάννινα Ανατολή Τηλ. 26510 41385, Fax 26510 41385 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2014 31/3/2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39915/01ΑΤ/Β/98/32 12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ... 4 2. Περιγραφή του Ομίλου... 9 3. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων... 10 3.1. Γενικά... 10 3.2. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ την 28/03/2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα