ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1750/32219 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών δι ατάξεων της κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας σχε τικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊό ντων του τομέα. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 83). 2) των άρθρων 15, 35, 36, 39, 42 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013,σχετικά για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανο νισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβου λίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L354). 3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊ όντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L354). 4) του Κανονισμού (ΕΚ) 2406/1996 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996, περί καθορισμού κοινών προδι αγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 334). 5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,τροποποιήσεως των κα νονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/1996, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ.2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 2847/1993, (ΕΚ) αριθ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L343). 6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011,για τη θέσπιση λεπτομερών κα νόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112). 7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβου λίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξά λειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργη σης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286). 8) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτομερών κα νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήμα τος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνο μης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L280). 9) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλί ου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο,.. (EEL 96) και του ΚΑΝ (ΕΕ) 640/2010 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnusthynnus και την τροποποίηση του KAN(ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου (EEL194). 10) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβου λίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα δια χείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/1994 (EEL 409). 11) του Κανονισμού (ΕΚ) 1984/2003 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 για τη θέσπιση κοινοτικού συ στήματος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον τόνο (Thunnus thynnus), το ξιφία (Xiphias gladius) και το μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus) (EEL 295). 12) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλί ου της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατι στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256).

2 5844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτω βρίου 2011, για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργη ση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L304). 14) των άρθρων 11,12,13,14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α27), του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργί ας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α70) και των άρθρων 48 και 49 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α242) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» σχετικά με το εθνικό κυρωτικό σύστημα τομέα αλιείας. 15) των διαταγμάτων: το από β.δ. (ΦΕΚ Α25) Περί απαγορεύσεως αλιείας και πωλήσεως ιχθύων ορισμένων διαστάσεων», β.δ. 168/1962 (ΦΕΚ Α143) «Περί προστασίας ιχθύων ακιπησίων», β.δ. 142/1971 (ΦΕΚ Α149) «Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»,π.δ. 658/1981 (ΦΕΚ Α166) «Περί προστασίας της ιχθυοπανίδος των λιμνών και ποταμών», π.δ. 144/1986 (ΦΕΚ Α53) «Περιορισμοί αλιείας και εμπο ρίας των χταποδιών (Octopus vulgaris)», π.δ. 237/1996 (ΦΕΚ Α178) «Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών», το π.δ. 86/1998 (ΦΕΚ Α78) και π.δ. 227/2003 (ΦΕΚ Α198) «Αλιεία οστράκων», π.δ. 99/2003 (ΦΕΚ Α94) «Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά», π.δ. 174/2013 (ΦΕΚ Α277) «Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία», και π.δ. 65/2014 (ΦΕΚ Α108) «ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία αχινού του είδους Paracentrotus lividus». 16) του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α154) περί «Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και ρύθμισης θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας». 17) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98). 18) του άρθρου 206 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α86) «Βελτί ωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Νέα εταιρική μορφή. Σήματα. Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012, ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α160) 19) του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α187) «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας» και το π.δ. 107/2014 (Α 174) «Ορ γανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 20) του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α170) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». 21) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης. Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22) του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α20) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 23) του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α21) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» 24) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ 103/2015 (ΦΕΚ Β 309) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι βάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου» 2. Την ανάγκη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των διατάξεων της ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας για την κοινή οργάνωση αγορών,το κοινοτικό σύστημα ελέγχου, την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραί ας και άναρχης αλιείας που αφορούν τη διακίνηση,την εμπορία, την ιχνηλασιμότητα, τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας, την ενημέρωση του καταναλωτή, και τη σή μανση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο αριθ. 262/2014 πρακτικό του. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται συμπληρωμα τικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας για τη Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το ενωσιακό σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,το ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης,Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτι κών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, που μνημονεύονται στην παρούσα με α/α 2 έως 11, οι οποίες αφορούν την κυκλοφορία και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής Οι διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας (ενωσιακή και εθνική) με α/α 2 έως 11 και α/α 14 έως 15, που μνη μονεύονται στην παρούσα απόφαση και αφορούν την κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κ.α. τον έλεγχο αυτών καθώς και οι διατάξεις της παρού σας, εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας ή και εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στους χώρους ή τα μέσα εκφόρτωσης, αγοράς, πώλησης, αποθήκευσης, μεταποί ησης, μεταφοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ λιέργειας, κατά περίπτωση. Άρθρο 3 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς: Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και Καν (ΕΕ) αριθ. 404/2011 και ειδικότε ρα οι ορισμοί α) επιχειρηματίας, παρτίδα, μεταποίηση, εκφόρτωση, λιανική του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, παρουσίαση προϊόντος του Καν. (ΕΕ) αριθ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /2011 της Επιτροπής,προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλ λιέργειας, παραγωγός, κλάδος αλιείας και υδατοκαλ λιέργειας, περιοχή αλίευσης, κυκλοφορία στην αγορά, διάθεση στην αγορά, προσυσκευασμένο προϊόν αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Άρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές 1. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι βάλλοντος & Ενέργειας δια της Γενικής Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων εφαρμογής των διατάξεων της ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας για τον έλεγχο και την εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 2. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση, την επιθε ώρηση,τον έλεγχο τήρησης των άρθρων της παρούσας από τους υπόχρεους,τη διερεύνηση επώνυμων πληρο φοριών και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι: α) η Δ/νση Ελέγχου Αλιείας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και οι Λιμενικές Αρ χές της χώρας στους χώρους αρμοδιότητάς τους. β) η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο ντος & Ενέργειας στους χώρους που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Οι κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων δύ ναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της, στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και το Γραφείο Ελέγχου Αλιευμάτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Άρθρο 5 Ενημέρωση Καταναλωτή 1. α) Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Παραρτήματος 1 της παρούσας, τα οποία διατίθενται για πώληση στην ελληνική αγορά, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών) ή τη μέθοδο εμπορίας τους,προσφέρονται στη λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης, μόνο εάν φέρουν κατάλληλη σήμανση ή ετικέ τα,με τις υποχρεωτικές πληροφορίες όπως προβλέπεται στα άρθρα 35,37 και 38 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την ΚΟΑ των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. β) Επιπλέον για το είδος τόνος (Τhunnus thynnus BFT) η σήμανση ή ετικέτα έχει τις εξής πρόσθετες πληρο φορίες: i) τη συγκεκριμένη περιοχή αλίευσης και ii) την ημερομηνία της αλίευσης. γ) στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η σήμανση με τις υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχεται με πινακίδα ή αφίσα. 2. Στην σήμανση ή στην ετικέτα των προϊόντων της παρ. 1, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες δύ νανται να αναγράφονται προαιρετικά οι πληροφορίες του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/ Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στα προ ϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πωλούνται απευθείας σε καταναλωτές από τα αλιευτικά σκάφη στο σημείο εκφόρτωσης ή στους χώρους εγκαταστάσεις συγκέντρωσης παραγωγής των μονάδων υδατοκαλ λιέργειας και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ανά καταναλωτή, ανά ημέρα. 4. α) Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουρ γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των ελληνικών εμπορικών ονομασιών των προϊόντων της παρ. 1, στο εξής εμπορική ονομασία είδους (ων), τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά (Παράρτημα 2) με σκοπό να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και να προστατεύονται τα συμφέροντα του, με την παροχή πληροφοριών που είναι επαληθεύσιμες και ακριβείς για το είδος, την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής β) Ο κατάλογος αναφέρει για το (α) είδος (η), τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO, την επιστημονική ονομασία και την εμπορική ονομασία αυτών. γ) Η απόδοση της ελληνικής εμπορικής ονομασίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί τις εξής αρχές: i) Η εμπορική ονομασία μπορεί να είναι σύνθετη. ii) Για κάθε είδος αποδίδεται μόνο μια εμπορική ονο μασία. iii) Εξαιρούνται τα είδη του ίδιου γένους χωρίς εμ φανή μορφολογική διαφοροποίηση και διαφορά στην εμπορική αξία στα οποία αποδίδεται ονομασία σε επί πεδο γένους. Επιπλέον εξαιρούνται τα γένη της ίδιας οικογένειας χωρίς διαφορά στην εμπορική αξία στα οποία αποδίδεται ονομασία σε επίπεδο οικογένειας. Εφ όσον έχει ήδη αποδοθεί εμπορική ονομασία σε επίπεδο γένους ή οικογένειας και τίθεται στην αγορά νέο ει σερχόμενο είδος, η εμπορική ονομασία είναι αυτή του γένους ή της οικογένειας. iv) Δεν αποδίδεται ίδια εμπορική ονομασία σε είδη που ανήκουν σε διαφορετική οικογένεια. v) Όταν αποδίδεται η εμπορική ονομασία σε όλα τα συγγενικά είδη, δηλαδή του ίδιου γένους, τότε σε κάθε είδος χωριστά αποδίδεται σύνθετο όνομα με επιθετικό προσδιορισμό, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του. vi) Στα είδη που ενδημούν και αλιεύονται στην Μεσό γειο αποδίδεται και διατηρείται η εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται διαχρονικά για το είδος, η οποία δεν προκαλεί καμία σύγχυση. vii) Στα είδη που ενδημούν και αλιεύονται εκτός Μεσογείου,αποδίδεται εμπορική ονομασία ή σύνθετη εμπορική ονομασία σύμφωνα είτε με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους (χρώμα, πτερύγια, ουρά)είτε την περιοχή προέλευσης ή αλίευσης είτε την επιστημονι κή ονομασία, είτε την αγγλική ονομασία, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπορική αξία. Αν το επιστημονικό όνο μα τους προέρχεται από ελληνική λέξη, τότε αυτό το όνομα προτιμάται. viii) Στα είδη που ενδημούν και αλιεύονται εκτός Με σογείου, δεν αποδίδονται εμπορικές ονομασίες που θυμίζουν καταξιωμένα ελληνικά αλιευτικά προϊόντα με υψηλή εμπορική αξία. Όπου χρειάζεται να χρησι μοποιηθούν, στο όνομα συμπληρώνεται η προέλευση του είδους. δ) Είδη για τα οποία ισχύει παντελής απαγόρευση της αλιείας και της εμπορίας τους,σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας δεν συμπεριλαμβάνονται ή διαγράφονται από τον κατάλογο της παραγράφου 4α. ε) Είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εμπορικών ονομασιών της παρ. 4α του παρόντος άρ θρου μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά ή να εγκριθεί το Πιστοποιητικό Αλιείας του Καν. (ΕΕ) αριθ.

4 5846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1005/2008, μόνο εφόσον έχει αποδοθεί προσωρινή ονο μασία εμπορικού χαρακτήρα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας, με την προϋπόθεση αίτη σης από παραγωγική ή εμπορική επιχείρηση. Η αίτηση αναφέρει το επιστημονικό όνομα του είδους,την αντί στοιχη περιοχή αλιείας (προϊόντα συλλεκτικής αλιείας) ή την περιοχή παραγωγής(προϊόντα αλιείας στα εσω τερικά νερά ή τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας) καθώς και την τιμή αγοράς ή την ενδεικτική τιμή πώλησης και τηνπροτεινόμενη εμπορική ονομασία. 5. Ο κατάλογος της παρ. 4α του παρόντος άρθρου (Παράρτημα 2) α) επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, στο τέλος κάθε χρόνου και οριστικοποιεί τις προσωρινές ονομασίες. β)είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/ νσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 6. Οι συσκευασίες των προϊόντων αλιείας και υδατο καλλιέργειας,στις οποίες έχει τοποθετηθεί σήμανση ή ετικέτα πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα σης μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι εξάντλη σης των αποθεμάτων και όχι πέραν της 1ης Ιουνίου Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Άρθρο 6 Ζύγιση 1. Τα προϊόντα αλιείας που εκφορτώνονται από ενω σιακά σκάφη και τίθενται στην κυκλοφορία και διατί θενται στην ελληνική ή ενωσιακή αγορά ζυγίζονται με εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης με ευθύνη του πρώτου αγοραστή ή του πλοιάρχου εάν η ζύγιση γίνεται επί του σκάφους. Οι υπεύθυνοι της ζύγισης τηρούν μητρώα ζύγισης με στοιχεία του είδους [τριψήφιο κωδικό, κιλά/ είδος, στοιχεία σκάφους (ΑΜΑΣ), παρουσίαση, ημερο μηνία ζύγισης]. 2. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων υλοποιεί προγράμματα δειγματοληψίας για την εφαρ μογή του παρόντος άρθρου. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Άρθρο 7 Παρτίδες 1. Τα προϊόντα αλιείας που εκφορτώνονται από ενω σιακά σκάφη και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, που θα τεθούν στην κυκλοφορία ή θα διατεθούν στην αγορά της Ε.Ε. κατανέμονται σε παρτίδες, με ευθύνη της επι χείρησης του αλιευτικού σκάφους ή της μονάδας υδα τοκαλλιέργειας πριν την πρώτη πώληση τους. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον πρώτο αγοραστή ή σε Ομάδα Παραγωγών να κατανέμει σε παρτίδες προϊόντα αλιείας μόνο για ποσότητες μικρότερες των 30 κιλών ανά είδος. 2. Η εμπορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος εγγράφεται στο κατάλογο των πρώτων αγορα στών και υποβάλλει αρμοδίως τις δηλώσεις ανάληψης ή και πώλησης. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Άρθρο 8 Ιχνηλασιμότητα 1.α. Όλες οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδα τοκαλλιέργειας που τίθενται στην κυκλοφορία ή δι ατίθενται στην ελληνική και ενωσιακή αγορά, πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε όλες τις φάσεις παραγωγής, εμπορίας, επεξεργασίας, μεταποίησης και μεταφοράς, από την αλίευση ή την καλλιέργεια τους έως την λια νική πώληση. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών για τις παρτίδες των προαναφερόμενων προϊόντων περιλαμβάνονται και παρέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 παρ. 5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Οι πληροφορίες του άρθρου 58 παρ. 5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ι) παρέχονται τη στιγμή που τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατα νέμονται σε παρτίδες ή το αργότερο πριν την πρώτη πώληση τους, οι εμπορικές επιχειρήσεις επικαιροποιούν τις προαναφερόμενες πληροφορίες σε κάθε διαχωρισμό ή συγχώνευση των παρτίδων, και ιι) για τα προϊόντα αλιείας δημιουργούνται και συμφωνούν με τα στοιχεία των ημερολογίων αλιείας και δηλώσεων εκφόρτωσης που έχουν υποβληθεί για κάθε εκφόρτωση, είτε ηλε κτρονικά είτε σε έντυπη μορφή. β. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, πώληση, αποθήκευση ή μεταφορά παρτίδων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, υποχρεού νται να τηρούν στοιχεία ή συστήματα και διαδικασίες για τον προσδιορισμό της επιχείρησης από την οποία προμηθεύτηκαν καθώς και τον προσδιορισμό της επι χείρησης όπου πούλησαν ή διέθεσαν τις παρτίδες των προϊόντων, εκτός από την περίπτωση που ο άμεσος αγοραστής είναι ο τελικός καταναλωτής ή μονάδες μα ζικής εστίασης. Τα στοιχεία αυτά τίθενται στην διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν σχετικού αιτήματος τους ή κατά τον επιτόπιο έλεγχο των ελεγκτικών αρχών. γ. Οι παρτίδες των προϊόντων της παρ. α του παρό ντος άρθρου συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται μετά την πρώτη πώληση μόνο εφόσον είναι δυνατόν να ανιχνευ θεί κάθε στάδιο εμπορίας από την αλίευση ή καλλιέρ γεια μέχρι τον τελικό καταναλωτή. 2.α. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1 οι ποσότητες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά σκάφη στο σημείο εκφόρτωσης ή στους χώρους εγκαταστάσεις συγκέντρωσης παραγωγής των μονάδων υδατοκαλλιέρ γειας,σε καταναλωτές όταν η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50)Ευρώ ανά τελικό καταναλωτή και ανά ημέρα. β. Εξαιρούνται της σήμανσης με τις πληροφορίες του άρθρου 58 παρ. 5 του Καν (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα προ ϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 του Καν (ΕΚ) αριθ. 2658/1987. γ. Οι παρτίδες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι έργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες και συνοδεύ ονται από τα επικυρωμένα Πιστοποιητικά Αλιευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1005/2008 ή όσα δεν υποχρεούνται να συνοδεύονται από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ή αλιεύονται ή εκτρέφονται σε γλυκά νερά ή τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια που προορίζονται για διακόσμηση και διατίθενται στην αγορά, φέρουν στη σήμανση μόνο τις πληροφορίες του άρθρου 35 του Καν (ΕΕ) αριθ.1379/2013.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5847 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 καιτου Καν. (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Άρθρο 9 Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας 1.α) Τα προϊόντα αλιείας για τα οποία έχουν καθορι σθεί κοινές προδιαγραφές εμπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2406/1996 του Συμβουλί ου της 26ης Νοεμβρίου 1996 και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια,ενωσιακά, τρίτων χωρών), τίθενται στην κυκλο φορία ή διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. μόνο εφόσον τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές αυτές. Οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας των προϊόντων αλιείας των συγκεκριμένων ειδών αφορούν την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες μεγέθους, φρεσκότητας και παρουσίασης. β) Κάθε παρτίδα των προϊόντων αλιείας των ειδών που πρέπει να τηρούν τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας ι) περιλαμβάνει προϊόντα με τον ίδιο βαθμό φρεσκό τητας ή μεγέθους. Ωστόσο μικρές παρτίδες, μέχρι 50 κιλά ανά είδος, επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενείς ως προς την φρεσκότητα ή το μέγεθος ή και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή, η παρτίδα θα κατατάσσεται στην χαμη λότερη αντιπροσωπευόμενη κατηγορία φρεσκότητας ή μεγέθους, ιι) αναγράφει το καθαρό βάρος σε κιλά. Όταν οι παρτίδες πωλούνται σε τυποποιημένα ιχθυοκιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους, εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο του ιχθυοκιβωτίου, όταν ζυγίζεται πριν την πώληση, αντιστοιχεί με το εικα ζόμενο περιεχόμενο εκφρασμένο σε κιλά, ιιι) φέρει την κατάλληλη σήμανση με πληροφορίες και ειδικότερα τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της παρ. α). 2. Όλες οι επιχειρήσεις εμπορίας και εισαγωγής προ ϊόντων αλιείας που είναι υπεύθυνες για την αγορά,την πώληση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά παρτίδων των προϊόντων αλιείας της παρ. 1 πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που εμπορεύονται πληρούν τις προδιαγραφές εμπορίας σε όλα τα στάδια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2406/1996. Άρθρο 10 Ελάχιστα Μεγέθη 1.α) Το ελάχιστο καθορισμένο μέγεθος ή ελάχιστο καθορισμένο βάρος ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους,εμπορίας των ειδών που αλιεύο νται στην Μεσόγειο ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών), καθώς και στα εσω τερικά ύδατα της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο κατάλογο Παράρτημα 4. β) Για τα λοιπά είδη που αλιεύονται εκτός Μεσογείου και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της προηγού μενης παραγράφου, ισχύουν τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη ή ελάχιστα καθορισμένα βάρη ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους, εμπορίας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 2406/1996. γ) Οι επιχειρήσεις μεταφοράς, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής προϊόντων αλιείας απαγορεύεται να μετα φέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποι ούν,εισάγουν, εξάγουν προϊόντα αλιείας των ειδών του καταλόγου της παραγράφου α) Παράρτημα 4 και της παραγράφου β, μέχρι και τη λιανική πώληση,ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών),εάν δεν πληρούν το καθορισμένο ελάχιστο μέ γεθος ή βάρος ή μέγιστο αριθμό ατόμων ανά χιλιόγραμ μο βάρους εμπορίας. Υπομεγέθη αλιεύματα του τόνου (Thunnus thynnus BFT) και ξιφία (Xiphias gladius SWO), που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ελληνικής ση μαίας με άδεια αλίευσης για το συγκεκριμένο είδος σε ισχύ, επιτρέπεται να μεταφέρονται και να πωλούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις: ι) τα υπομεγέθη άτομα τό νου δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% σε αριθμό ατόμων τόνου κάθε εκφόρτωσης και έχουν βάρος 8(οκτώ) έως 30 (τριάντα) κιλών ή μεσουραίου μήκους 75 (εβδομήντα πέντε) εκατοστών έως 115 (εκατό δέκα πέντε) εκατο στών και ιι) τα υπομεγέθη άτομα ξιφία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% επί των αλιευμάτων ξιφία κατά βάρος ή αριθμό ατόμων κάθε εκφόρτωσης, ιιι) η αλιεία των ειδών δεν έχει διενεργηθεί σε χρονική περίοδο απαγό ρευσης αλιείας του είδους και όταν έχει εξαντληθεί η εθνική ποσόστωση για τον τόνο, ιv) τα δεδομένα της διενέργειας της αλιείας του είδους και των υπομεγεθών ατόμων κάθε αλιευτικού ταξιδιού έχουν καταχωρηθεί στο Ημερολόγιο Αλιείας, στη Δήλωση Εκφόρτωσης κα θώς και στη Δήλωση Ανάληψης ή Πώλησης και έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ΟΣΠΑ. 2. Τα προϊόντα αλιείας που δεν συμμορφώνονται με τις Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας του άρθρου 8 της παρούσας, μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως για να παρασκευαστούν ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, τροφές για ζώα,πρόσθετα τροφίμων, φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων κ.τ.λ. 3. Τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη της παρ. 1α του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατο καλλιέργειας, καθώς και για τα προϊόντα που προέρ χονται από τα μισθωμένα δημόσια ιχθυοτροφεία λι μνοθάλασσες της χώρας. 4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πα ραγωγή,μεταφορά, αγορά,πώληση, αποθήκευση, μετα ποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του παρόντος άρθρου, πρέπει να αποδεικνύουν την αντί στοιχη γεωγραφική περιοχή προέλευσης των προϊόντων που κατέχουν ή πωλούν ή μεταφέρουν. 5. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 (Παράρτημα 4): α) επικαιροποιείται με απόφαση του Παραγωγικής Ανασυ γκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, εφόσον προκύπτουν αλλαγές στα ελάχιστα μεγέθη ή ελάχιστα βάρη ή μέγι στο αριθμό ατόμων ή συμπλήρωση ή αφαίρεση ειδών. β) είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/ νσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1379/2013, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2406/1996, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και της εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 11 Απαγορεύσεις Εμπορίας 1. Οι επιχειρήσεις εμπορίας, μεταφοράς,εισαγωγής,ε ξαγωγής ή επανεξαγωγής προϊόντων αλιείας απαγο ρεύεται:

6 5848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν,προϊόντα αλιείας, τα οποία έχουν αλιευθεί με αλιευτικά εργαλεία ή μεθόδους,για τα οποία από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερι κή ή ολική χρονική απαγόρευση του εργαλείου ή της μεθόδου. β) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν,προϊόντα αλιείας των ειδών τα οποία έχουν αλιευθεί σε χρόνο που από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική χρονική απα γόρευση αλιείας του είδους. γ) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊόντα αλιείας ειδών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς ποσό στωσης, όταν έχουν αλιευθεί σε χρόνο που η ποσόστω ση του κράτους σημαίας έχει εξαντληθεί. δ) να εισάγουν, μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, απο θηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας τρίτων χωρών, εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα Πιστοποιητικά Αλιευμάτων των άρθρων 12 και 13 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα οποία εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπη ρεσίες. ε) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊό ντα αλιείας τόνου (Thunnusthynnus BFT), ξιφία (Xiphias gladius SWO), και μεγαλόφθαλμου τόνου (Thunnus obesus BET), εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα δικαιολογητικά των Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2010 και Καν. (ΕΚ) αριθ. 1984/ Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2406/1996, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 302/2009, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2010, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1005/2008,του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1010/2009, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1984/2003. Άρθρο 12 Εξαιρέσεις Μεταφοράς Η μεταφορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι έργειας του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 που προορίζονται είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς είτε για μη ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπεται εφόσον ο προ ορισμός αναγράφεται στο συνοδευτικό παραστατικό. Άρθρο 13 Κυρώσεις 1. Στους παραβάτες: α) που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12 της παρούσας ή επαναλαμβάνουν παραβάσεις εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών,επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και συγκεκριμένα, τα χρηματικά πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 44, τα άμεσα μέτρα επιβολής των παραγράφων 1γ, 1ε και 1στ του άρθρου 43, και οι κυρώσεις της περίπτωσης 7 και 8 του άρθρου 45. Για την επιβολή του χρηματικού προστίμου,η αξία των προϊόντων αλιείας προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων ή την πλέον πρόσφατη μέση τιμή πώλησης του είδους μέσω του συστήματος κατα γραφής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση κατάσχεσης των προϊόντων αλιείας, τα προϊόντα δια τίθενται για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. β) που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 9 της παρούσας, επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 2538/1997, από χίλια πε ντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. γ) που παραποιούν έγγραφα δικαιολογητικά εμπορίας, μεταφοράς, εισαγωγής, εξαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή χρησιμοποιούν τέτοια έγγρα φα επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. δ) που αρνούνται ή κωλυσιεργούν την διενέργεια ελέγ χων, επιθεωρήσεων για τις προαναφερόμενες περιπτώ σεις, δεν παρέχουν πληροφορίες ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 48 παρ. 1 του ν.2538/1997,από χίλια πεντακό σια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. ε) που δεν υποβάλλουν δήλωση πώλησης επιβάλλε ται το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 48 παρ. 2 του ν.2538/1997, από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) Ευρώ. στ) σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται. 2. Όλα τα έξοδα για τις ενέργειες κατάσχεσης ή κα ταστροφής ή μεταφοράς για τους σκοπούς της 1α, βα ρύνουν τον παραβάτη. 3. α. Η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από τις Αρ μόδιες Αρχές ελέγχου του τομέα αλιείας και από τους εξουσιοδοτημένους για τον έλεγχο και την επιθεώρηση υπαλλήλους αυτών. β. Οι κυρώσεις της παρ.1 επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των Αρμόδιων Αρχών του άρθρου 4, με τη διαδικασία που κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 και εκδίδο νται μετά την έγγραφη ενημέρωση του εικαζόμενου ως «παραβάτη» και τον ορισμό προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή των απόψεών του, την έγγραφη αποστολή των απόψεων ή την άπρακτη παρέλευση αυτής και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 4. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων επιτρέ πεται η άσκηση προσφυγής, με τη διαδικασία του άρ θρου 9 παρ. 2 υποπαράγραφος 4 του ν.2040/1992, σε συνδυασμό με τη παράγραφο 5και 6 του ίδιου άρθρου. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώ σεων,προσφυγή στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών. Η προσφυγή συνοδεύεται με την κατάθεση παράβολου του άρθρου 14 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970 όπως ισχύει. 5. Η είσπραξη των χρηματικών προστίμων και των παράβολων του παρόντος άρθρου ακολουθεί την δια δικασία του άρθρου 49 του ν. 2538/1997. Άρθρο 14 Μεταβατικές Διατάξεις Από την ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η υπουρ γική απόφαση αριθ /2003 (Β 1035), η υπουργική απόφαση /2005 (Β 777) και η υπουργική απόφαση /2005 (Β 297).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5849 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ KΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΚΑΝ (ΕΕ) 1739/2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων 0301:Ψάρια ζωντανά. 0302:Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης : Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης : Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα. 0305:Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων. 0306:Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. αλεύρια, σκόνες και συσσωμα τωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων. 0307:Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγ μένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων : Φύκια.

8 5850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ, ΔΙΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ α/α ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 BSZ Acanthistius brasilianus Πέρκα Αργεντινής 2 WAH Acanthocybium solandri Ρίκι 3 MDO Acanthurus monroviae Χειρούργος 4 APG Acipenser gueldenstaedtii Οξύρυγχος Δούναβη 5 AAA Acipenser naccarii Οξύρυγχος Αδριατικής 6 APE Acipenser stellatus Αστροξυρύχι 7 APU Acipenser sturio Οξύρυγχος 8 ALV Alopias vulpinus Αλεπόσκυλος 9 SHD Alosa fallax Σαρδελομάνα 10 SHE Alosa maeotica Σαρδελομάνα Πόντου 11 CAT Anarhichas spp Λυκόψαρα 12 ELE Anguilla anguilla Χέλι 13 BSF Aphanopus carbo Μαυροσπαθόψαρο 14 AVR Aprion virescens Είδος Λουτζιάνου 15 ARY Argentina sphyraena Γουρλομάτης 16 KBR Argyrops spp Ακανθοτσιπούρες Ινδο Ειρηνικού 17 MGR Argyrosomus regius Κρανιός 18 SLF Argyrozona argyrozona Ακανθοτσιπούρα Νότιας Αφρικής 19 RGX Arnoglossus spp Είδος Αρνόγλωσσας 20 ARF Atheresthes stomias Φασί Βορείου Ειρηνικού 21 AVX Atherina spp Αθερίνες 22 FRZ Auxis spp Κοπάνι 23 TRG Balistes carolinensis Βαλιστής 24 GAR Belone belone Ζαργάνα 25 NUW Blennius spp Είδος Σαλιάρας 26 UAE Branchiostegus semifasciatus Ζεβρόψαρο Ατλαντικού 27 BOG Boops boops Γόπα 28 USK Brosme brosme Βρόσμιος 29 TRE Caranx spp Είδος Κοκκαλιού 30 CWZ Carcharhinus spp Είδος Καρχαρίνου 31 SMC Carlarius heudelotii Γατόψαρο Ατλαντικού 32 EHI Centracanthus cirrus Αμερικάνα 33 GUP Centrophorus granulosus Κεντροφόρος 34 ROB Centropomus spp Είδος Κεντρόπομου 35 BSB Centropristis striata Πέρκα Δυτικού Ατλαντικού 36 EFA Cephalopholis taeniops Ροφός Ανατολικού Ατλαντικού 37 MIL Chanos chanos Χάνος Ασίας 38 ECE Cheilopogon heterurus Χελιδονόψαρο Μεσογείου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SLD Cheimerius nufar Φαγκρί Ινδικού 40 GUC Chelidonichthys capensis Χελιδονάς του Ακρωτηρίου 41 GUR Chelidonichthys cuculus Γκριζοκαπόνι 42 KUG Chelidonichthys kumu Χελιδονάς Ινδο Ειρηνικού 43 GUU Chelidonichthys lucerna Χελιδονάς 44 GUM Chelidonichthys obscura Ασπιδοκαπόνι 45 MLR Chelon labrosus Χειλονάρι 46 HER Clupea harengus Ρέγγα 47 CLA Clupeonella cultriventris Κλουπεονέλλα 48 SAP Cololabis saira Σάιρα 49 COE Conger conger Μουγγρί 50 COS Conger orbignianus Μουγγρί Αργεντινής 51 BRG Conodon nobilis Μπούρος Γραμμάτος 52 COU Coris julis Γύλος 53 DOL Coryphaena hippurus Κυνηγός 54 YOY Cynoglossus cynoglossus Γλώσσα Βεγγάλης 55 YOE Cynoglossus senegalensis Γλώσσα Ατλαντικού 56 WKS Cynoscion striatus Κυνόψαρο 57 ZCT Cyttus spp Χριστόψαρα Ωκεανίας 58 DYL Dactylopterus volitans Χελιδονόψαρο κόκκινο 59 SCK Dalatias licha Σκυμνοσκυλόψαρο 60 JDP Dasyatis pastinaca Βατοτρυγόνα 61 SDX Decapterus spp Είδος Δεκάπτερου 62 DEA Dentex angolensis Συναγρίδα Αγκόλας 63 DEN Dentex canariensis Συναγρίδα Καναρίων 64 DNC Dentex congoensis Συναγρίδα Αφρικής 65 DEC Dentex dentex Συναγρίδα 66 DEP Dentex gibbosus Τσαούσης 67 DEL Dentex macrophthalmus Μπαλάς 68 DEM Dentex maroccanus Συναγρίδα Μαρόκου 69 BSS Dicentrarchus labrax Λαβράκι 70 ANN Diplodus annularis Σπάρος 71 SBZ Diplodus cervinus Ζεβρόσπαρος 72 SHR Diplodus puntazzo Μυτάκι 73 SWA Diplodus sargus Σαργός 74 CTB Diplodus vulgaris Καμπανάς 75 RJB Dipturus batis Γκριζόβατος 76 RJO Dipturus oxyrinchus Νόνα 77 TOT Dissostichus spp Είδος Μπακαλιάρου Ανταρκτικής 78 ANA Engraulis anchoita Γαύρος Αργεντινής 79 ANE Engraulis encrasicolus Γαύρος 80 JAN Engraulis japonicus Γαύρος Δυτικού Ειρηνικού 81 GPW Epinephelus aeneus Σφυρίδα

10 5852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 82 EPR Epinephelus areolatus Ροφός Ινδο Ειρηνικού 83 EFE Epinephelus bruneus Ροφός Ειρηνικού 84 EFJ Epinephelus caninus Βλαχοσφυρίδα 85 EFH Epinephelus chlorostigma Ροφός Ινδο Ειρηνικού 86 ENI Epinephelus coioides Ροφός Ινδο Ειρηνικού 87 EPK Epinephelus costae Στήρα Μεσογείου 88 ELD Epinephelus diacanthus Ροφός Ινδικού 89 EWE Epinephelus epistictus Ροφός Ινδο Ειρηνικού 90 EEA Epinephelus fasciatus Στήρα 91 EWF Epinephelus fuscoguttatus Ροφός Ειρηνικού 92 EEG Epinephelus goreensis Ροφός Ατλαντικού 93 MAR Epinephelus malabaricus Ροφός Ινδο Ειρηνικού 94 GPD Epinephelus marginatus Ροφός 95 GPR Epinephelus morio Ροφός Ατλαντικού 96 EWR Epinephelus retouti Ροφός Ινδο Ειρηνικού 97 ETA Etelis carbunculus Είδος Λουτζιάνου 98 ETX Etmopterus spinax Μαυροαγκαθίτης 99 RRH Etrumeus teres Φρισσόγαυρος 100 KAW Euthynnus affinis Καρβούνι Ινδο Ειρηνικού 101 LTA Euthynnus alleteratus Καρβούνι 102 EXV Exocoetus volitans Χελιδονόψαρο Τροπικών 103 PCO Gadus macrocephalus Μπακαλιάρος COD Ειρηνικού 104 COD Gadus morhua Μπακαλιάρος COD 105 GGU Gaidropsarus spp Είδος Σαλούβαρδου 106 SHO Galeus melastomus Μελανόστομος 107 CEX Genypterus spp Οφίδιο κινγκ λιπ 108 GOB Gobius spp Είδος Γωβιού 109 BRF Helicolenus dactylopterus Λειψός 110 HGD Hippoglossoides spp Είδος Ιππόγλωσσας 111 HAL Hippoglossus hippoglossus Halibut Ατλαντικού 112 HAP Hippoglossus stenolepis Halibut Ειρηνικού 113 HDR Hirundichthys rondeletii Χελιδονόψαρο μαυρόφτερο 114 ORY Hoplostethus atlanticus Οπλόστηθος Ατλαντικού 115 HYW Hyperoglyphe perciformis Βαρελόψαρο 116 HUH Huso huso Μουρούνα 117 SAI Istiophorus albicans Ιστιοφόρος Ατλαντικού 118 SMA Isurus oxyrinchus Ρυγχοκαρχαρίας 119 STZ Kathetostoma giganteum Ουρανοσκόπος Νέας Ζηλανδίας 120 SKJ Katsuwonus pelamis Παλαμίδα Ριγωτή 121 WRX Labrus spp Χειλούδες 122 LEC Lepidocybium flavobrunneum Εσκολάρ 123 SFS Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο 124 ROS Lepidopsetta bilineata Φασί Ειρηνικού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LEZ Lepidorhombus spp Είδος Ζαγκέτας 126 CLL Leptocharias smithii Καρχαρίας Λεπτοχάριας 127 LZX Lethrinus spp Είδος Βασιλόψαρου 128 SKA Leucoraja spp Στρογγυλόβατος 129 LEE Lichia amia Λίτσα 130 YEX Limanda spp Είδος Γλώσσας Λιμάντας 131 SSB Lithognathus mormyrus Μουρμούρα 132 MGA Liza aurata Μυξινάρι 133 MGC Liza ramada Μαυράκι 134 LZS Liza saliens Γάστρος 135 LZU Liza tricuspidens Κέφαλος Νοτίου Αφρικής 136 MNZ Lophius spp Είδος Πεσκανδρίτσας 137 SNA Lutjanus spp Είδος Λουτζιάνου 138 GRM Macruronus spp Είδος Γρεναδιέρου 139 BXQ Makaira spp Είδος Μακάιρα 140 HAD Melanogrammus aeglefinus Μπακαλιάρος Haddock 141 WHG Merlangius merlangus Ταούκι 142 HKN Merluccius australis Μπακαλιάρος Παταγονίας 143 HKS Merluccius bilinearis Μπακαλιάρος Ατλαντικού 144 HKK Merluccius capensis Μπακαλιάρος Ακρωτηρίου 145 PHA Merluccius gayi Μπακαλιάρος Ειρηνικού 146 HKP Merluccius hubbsi Μπακαλιάρος Αργεντινής 147 HKE Merluccius merluccius Μπακαλιάρος 148 HKO Merluccius paradoxus Μπακαλιάρος Νοτίου Αφρικής 149 HKB Merluccius polli Μπακαλιάρος Δυτικής Αφρικής 150 NHA Merluccius productus Μπακαλιάρος Βορείου Ειρηνικού 151 HKM Merluccius senegalensis Μπακαλιάρος Σενεγάλης 152 POS Micromesistius australis Προσφυγάκι Αυστραλίας 153 WHB Micromesistius poutassou Προσφυγάκι 154 LEM Microstomus kitt Λεμονόγλωσσα 155 LNZ Molva spp Είδος Ποντικόψαρου 156 MUF Mugil cephalus Κέφαλος 157 MYZ Mugil haematocheila Σαζανοκέφαλος 158 MUT Mullus barbatus Κουτσομούρα 159 MUR Mullus surmuletus Μπαρμπούνι 160 SDV Mustelus spp Είδος Γαλέου 161 GPB Mycteroperca spp Πίγκες Βραζιλίας 162 THB Nemipterus spp Είδος Νηματοπτερύγιου 163 SBS Oblada melanura Μελανούρι 164 SNY Ocyurus chrysurus Είδος Λουτζιάνου 165 OGW Odontesthes spp Αθερίνα Αργεντινής 166 OPH Ophidiidae Οφίδια 167 BOP Orcynopsis unicolor Ορκυνοπαλαμίδα

12 5854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 168 LKR Otolithes spp Μυλοκόπια Ινδο Ειρηνικού 169 SBA Pagellus acarne Μουσμούλι 170 PAR Pagellus bellottii Κοκκινολίθρινο Σενεγάλης 171 SBR Pagellus bogaraveo Κεφαλάς 172 PAC Pagellus erythrinus Λυθρίνι 173 QCQ Pagrus africanus Φαγκρί Αφρικής 174 GSU Pagrus auratus Φαγκρί Νέας Ζηλανδίας 175 REA Pagrus auriga Ζωνοφαγκρί Ατλαντικού 176 BSC Pagrus caeruleostictus Στικτοφαγκρί 177 REV Pagrus major Φαγκρί Ειρηνικού 178 RPG Pagrus pagrus Φαγκρί 179 BAX Paralichthys spp Ψευτο ιππόγλωσσες 180 RPX Parupeneus spp Σίναμπαρς 181 FOX Phycis spp Είδος Σαλούβαρδου 182 PBX Plectorhinchus spp Είδος Μπούρου 183 EMU Plectropomus pessuliferus Ροφός Ινδο Ειρηνικού 184 PLE Pleuronectes platessa Φασί Ατλαντικού 185 ALP Pleuronectes quadrituberculatus Φασί Αλάσκας 186 POL Pollachius pollachius Μπακαλιάρος Pollack 187 POK Pollachius virens Μπακαλιάρος Saithe 188 QHX Polydactylus spp Είδος Νηματοπτερύγιου 189 WRF Polyprion americanus Βλάχος 190 SBU Polysteganus coeruleopunctatus Φαγκρί Ινδικού 191 BGR Pomadasys incisus Ψευτογρυλόψαρο 192 BLU Pomatomus saltatrix Γοφάρι 193 BSH Prionace glauca Γλαυκός 194 PFM Pristipomoides filamentosus Είδος Λουτζιάνου 195 OTI Protonibea diacanthus Σηκιός Μαύρος 196 SOT Psettodes spp Είδος Καλκανιού 197 TRZ Pseudocaranx dentex Κοκκάλι 198 NEC Pseudophycis bachus Ψευδοσαλούβαρδος 199 PSS Pseudotolithus senegallus Σηκιός Σενεγάλης 200 PTY Pseudotolithus typus Σηκιός Αφρικής 201 GOA Pseudupeneus prayensis Ακανθομπάρμπουνο Σενεγάλης 202 SKA Raja spp Είδος Βάτου 203 RAX Rastrelliger spp Σκουμπριά Ινδικού 204 GHL Reinhardtius hippoglossoides Halibut Γροιλανδίας 205 SKA Rostroraja spp Είδος Βάτου 206 SAO Salilota australis Σαλιλότα Αυστραλίας 207 BEP Sarda chiliensis Παλαμίδα Ειρηνικού 208 BIP Sarda orientalis Παλαμίδα Ανατολής 209 BON Sarda sarda Παλαμίδα 210 PIL Sardina pilchardus Σαρδέλα

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SAA Sardinella aurita Φρίσσα 212 SAG Sardinella gibbosa Φρίσσα Ινδο Ειρηνικού 213 IOS Sardinella longiceps Φρίσσα Ινδικού 214 SAE Sardinella maderensis Φρίσσα Μαδέρας 215 SLM Sarpa salpa Σάλπα 216 LIG Saurida tumbil Σαρόψαρο 217 LIB Saurida undosquamis Λεπτοσκαρμός 218 USX Scarus spp Είδος Σκάρου 219 CBM Sciaena umbra Σηκιός 220 MAS Scomber japonicus Κολιός 221 MAC Scomber scombrus Σκουμπρί 222 SAU Scomberesox saurus Λουτσοζαργάνα 223 BLL Scophthalmus spp Είδος Καλκανιού 224 EZS Scorpaena elongata Κοκκινοσκορπίνα 225 SNQ Scorpaena notata Σκορπίδι 226 BBS Scorpaena porcus Μαυροσκορπιός 227 RSE Scorpaena scrofa Σκορπίνα 228 SCL Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκι 229 RED Sebastes spp Είδος Κοκκινόψαρου 230 AMB Seriola dumerili Μαγιάτικο 231 YTC Seriola lalandi Μαγιάτικο Κιτρινόουρο 232 SEM Seriolella brama Γοφάρι Νέας Ζηλανδίας 233 CBR Serranus cabrilla Χάνος 234 SRK Serranus scriba Πέρκα 235 SPI Siganus spp Αγριόσαλπα 236 OAM Solea impar Γλώσσα Αδριατικής 237 SOS Solea lascaris Αμμόγλωσσα 238 OAL Solea senegalensis Γλώσσα Σενεγάλης 239 SOL Solea solea Γλώσσα 240 SBG Sparus aurata Τσιπούρα 241 BAR Sphyraena spp Είδος Λούτσου 242 BPI Spicara maena Μένουλα 243 SPC Spicara smaris Μαρίδα 244 BRB Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι 245 SPR Sprattus sprattus Παπαλίνα 246 DGZ Squalus spp Είδος Κεντρονιού 247 SOH Stenotomus spp Σπάροι Ατλαντικού 248 BQX Stromateus fiatola Βουτυρόψαρο Ατλαντικού 249 NFA Strongylura marina Ζαργάνα Ατλαντικού 250 KSY Synapturichthys kleinii Κηλιδόγλωσσα 251 YNU Synaptura lusitanica Γλώσσα Γουινέας 252 SDR Synodus saurus Σκαρμός 253 WHH Tetrapturus spp Είδος Μαρλίνου

14 5856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 254 ALK Theragra chalcogramma Μπακαλιάρος Pollock 255 ALB Thunnus alalunga Τόνος μακρύπτερος 256 YFT Thunnus albacares Τόνος κίτρινος 257 BET Thunnus obesus Τόνος μεγαλόφθαλμος 258 LOT Thunnus tonggol Τόνος μακρύουρος 259 BFT Thunnus thynnus Τόνος 260 TOE Torpedo spp Είδος Μουδιάστρας 261 POP Trachinotus ovatus Μαυρολίτσα 262 WEG Trachinus draco Δράκαινα 263 JAX Trachurus spp Είδος Σαφριδιού 264 GUN Trigla lyra Λυροκαπόνι 265 CTZ Trigloporus lastoviza Κούκος 266 BIB Trisopterus luscus Σύκο Ατλαντικού 267 POD Trisopterus minutus Σύκο 268 AND Tylosurus acus Βασιλοζαργάνα 269 COB Umbrina cirrosa Μυλοκόπι 270 UPM Upeneus mollucensis Λοχίας 271 UUC Uranoscopus scaber Λίχνος 272 URZ Urophycis spp Είδος Ουροσαλούβαρδου 273 SWO Xiphias gladius Ξιφίας 274 ZCP Zeus capensis Χριστόψαρο του Ακρωτηρίου 275 JOD Zeus faber Χριστόψαρο ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ α/α ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 ARS Aristaemorpha foliacea Γαρίδα Κόκκινη 2 MEK Aristeus alcocki Γαρίδα alcocki 3 ARA Aristeus antennatus Γαρίδα Γαλαζοκόκκινη 4 CRB Callinectes sapidus Μπλε Καβούρι 5 CRE Cancer spp Είδος Κάβουρα 6 CMR Carcinus aestuarii Τσαγανός 7 KEF Chaceon affinis Κόκκινος Κάβουρας Ατλαντικού 8 CNZ Crangon spp Γάμπαρη Κράγκων 9 ABS Farfantepenaeus aztecus Γαρίδα Ατλαντικού 10 SOP Farfantepenaeus notialis Γαρίδα Ατλαντικού 11 QHY Fenneropenaeus indicus Γαρίδα Ινδίας 12 KNS Haliporoides spp Ξιφογάμπαρες Haliporoides 13 HPW Heterocarpus woodmasoni Γάμπαρη Ινδο Ειρηνικού 14 LBA Homarus americanus Αστακός Αμερικής 15 LBE Homarus gammarus Αστακοκαραβίδα 16 IOD Liocarcinus depurator Καβούρι Μεσογείου 17 KCZ Lithodes spp Βασιλικά Καβούρια 18 PNV Litopenaeus vannamei Γαρίδα Vannamei

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SCR Maja squinado Καβουρομάνα 20 KUP Marsupenaeus japonicus Γαρίδα Kuruma 21 TGS Melicertus kerathurus Γαρίδα 22 PNP Melicertus plebejus Γαρίδα King 23 NEA Metanephrops andamanicus Καραβίδα Ινδικού 24 MFH Metanephrops thomsoni Καραβίδα Κίνας 25 MJV Metapenaeopsis spp Γάμπαρες Metapenaeopsis 26 MTJ Metapenaeus affinis Γαρίδα Jinga 27 MPD Metapenaeus dobsoni Γαρίδα Kadal 28 MJK Metapenaeus kutchensis Γαρίδα Ινδικού 29 MPN Metapenaeus monoceros Γαρίδα Ινδο Ειρηνικού 30 NEP Nephrops norvegicus Καραβίδα 31 QPX Palaemon spp Γαριδάκι 32 SLO Palinurus elephas Αστακός 33 PSL Palinurus mauritanicus Αστακός Μαυριτανίας 34 PRA Pandalus borealis Γαρίδα Βόρειας Θάλασσας 35 SLC Panulirus argus Αστακός Καραϊβικής 36 LOK Panulirus homarus Αστακός Ινδο Ειρηνικού 37 NUR Panulirus ornatus Αστακός Ινδο Ειρηνικού 38 NUP Panulirus penicillatus Αστακός Ινδο Ειρηνικού 39 LOY Panulirus regius Πράσινος Αστακός 40 KCS Paralithodes spp Καβούρια Βασιλικά 41 NAP Parapenaeopsis sculptilis Γάμπαρη Ινδο Ειρηνικού 42 NAY Parapenaeopsis stylifera Γάμπαρη Stylifera 43 DPS Parapenaeus longirostris Γάμπαρη 44 GIT Penaeus monodon Γαρίδα Giant Tiger 45 TIP Penaeus semisulcatus Γαρίδα Green Tiger 46 LAA Pleoticus muelleri Γάμπαρη Αργεντινής 47 LKW Plesionika edwardsii Γαρίδα Ριγωτή 48 LKO Plesionika heterocarpus Γαρίδα βέλος 49 LKT Plesionika martia Χρυσή γαρίδα 50 PVJ Plesionika narval Συμιακό γαριδάκι 51 SSH Plesiopenaeus edwardsianus Γαρίδα Μαρόκου 52 QAI Portunus haanii Καβούρι Κίνας 53 SCD Portunus pelagicus Καβούρι Ινδο Ειρηνικού 54 PVQ Portunus validus Καβούρι Δυτικής Αφρικής 55 YUX Scylla spp Λασποκαβούρια Ινδο Ειρηνικού 56 YLL Scyllarides spp Αστακουδάκια 57 SCY Scyllarus arctus Λασποκαβούρι 58 SJQ Solenocera spp Ξιφογάμπαρες Solenocera 59 MTS Squilla mantis Ζαβογαρίδα 60 THQ Thenus orientalis Αστακός Ινδικού 61 YEU Trachysalambria spp Είδος Γαρίδας Trachysalambria

16 5858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ α/α ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 SQP Doryteuthis gahi Καλαμάρι Παταγονίας 2 SQO Doryteuthis opalescens Καλαμάρι Καλιφόρνιας 3 SQL Doryteuthis pealeii Καλαμάρι Ατλαντικού 4 GIS Dosidicus gigas Θράψαλο Ειρηνικού 5 OCM Eledone spp Είδος Μοσχιού 6 OQF Enteroctopus dofleini Χταπόδι Ειρηνικού 7 EZM Enteroctopus megalocyathus Χταπόδι Παταγονίας 8 SQA Illex argentinus Θράψαλο Αργεντινής 9 SQM Illex coindetii Θράψαλο Κόκκινο 10 SQI Illex illecebrosus Θράψαλο Ατλαντικού 11 OJD Loligo duvaucelii Καλαμάρι Ινδίας 12 SQF Loligo forbesi Καλαμάρι Πελαγικό 13 OUM Loligo media Καλαμάρι 14 SQR Loligo vulgaris Καλαμάρι 15 OJJ Loliolus japonica Καλαμάρι Ιαπωνίας 16 TSQ Nototodarus sloanii Θράψαλο Νέας Ζηλανδίας 17 OUJ Octopus aegina Χταπόδι Ινδο Ειρηνικού 18 OQC Octopus cyanea Χταπόδι Ινδο Ειρηνικού 19 OQU Octopus dollfusi Χταπόδι Ειρηνικού 20 OQY Octopus maya Χταπόδι Μεξικού 21 OQR Octopus membranaceous Χταπόδι Ινδικού 22 QDM Octopus mimus Χταπόδι Ειρηνικού 23 OCC Octopus vulgaris Χταπόδι 24 OFJ Ommastrephes bartramii Θράψαλο 25 ROA Rossia macrosoma Ρόσσια 26 EJA Sepia aculeata Σουπιά Ινδο Ειρηνικού 27 EJB Sepia bertheloti Σουπιά Αφρικής 28 EJK Sepia esculenta Σουπιά Κίνας 29 CTC Sepia officinalis Σουπιά 30 IAR Sepia orbignyana Κοκκινοσουπιά 31 IAH Sepia pharaonis Σουπιά Ινδίας 32 IEX Sepiella spp Σουπιές Σεπιέλλα 33 CTR Sepiola rondeletii Σεπιόλα 34 UHL Sepioteuthis lessoniana Καλαμάρι Ινδο Ειρηνικού 35 SQJ Todarodes pacificus Θράψαλο Ειρηνικού 36 SQE Todarodes sagittatus Θράψαλο 37 OJH Uroteuthis chinensis Καλαμάρι Κίνας 38 OJE Uroteuthis edulis Καλαμάρι Ινδο Ειρηνικού 39 OJN Uroteuthis singhalensis Καλαμάρι Ινδονησίας

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5859 ΔΙΘΥΡΑ ΑΛΛΟΙ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ α/α ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 AKJ Acanthocardia echinata Μεθύστρα Κόκκινη 2 QSC Aequipecten opercularis Καλόχτενο 3 SCQ Argopecten purpuratus Χτένι Περού 4 RKQ Arca noae Καλόγνωμη 5 BQB Barbatia barbata Ψευτοκαλόγνωμη 6 BOY Bolinus brandaris Ακανθωτός στρόμπος 7 WHE Buccinum undatum Βούκινο 8 KLK Callista chione Γυαλιστερή 9 COC Cerastoderma edule Μεθύστρα Ατλαντικού 10 KTG Cerastoderma glaucum Πουρλίδα, Κατρουλίδα 11 SVE Chamelea gallina Χάλαρο 12 OYC Crassostrea angulata Στρείδι Πορτογαλίας 13 OYG Crassostrea gigas Στρείδι Ειρηνικού 14 DXL Donax trunculus Φασολάκι 15 DSX Dosinia exoleta Στρογγυλή αχιβάδα 16 EQI Ensis siliqua Σπαθοσωλήνας 17 FXG Flexopecten glaber Γυαλιστερό Χτένι 18 GJD Gari depressa Έσπερος 19 GQH Glossus humanus Καρδιά 20 HLT Haliotis tuberculata Αυτί της θάλασσας 21 PEE Littorina littorea Λιπορίνα 23 CLH Mercenaria mercenaria Κυδώνι Ατλαντικού 23 SSG Microcosmus sulcatus Φούσκα 24 VSC Mimachlamys varia Καλογριά 25 DJB Modiolus barbatus Χάβαρο 26 NQU Monodonta turbinata Τροχός 27 CLS Mya arenaria Σκαφλιάς 28 MYC Mytilus chilensis Μύδι Χιλής 29 MUS Mytilus edulis Μύδι Ατλαντικού 30 MSM Mytilus galloprovincialis Μύδι Μεσογείου 31 OYF Ostrea edulis Στρείδι 32 PAU Paphia undulata Αχιβάδα Ινδο Ειρηνικού 33 URM Paracentrotus lividus Αχινός 34 LPZ Patella spp. (Patella coerulea) Πεταλίδες 35 SJA Pecten jocobaeus Χτένι Αγίου Ιακώβου 36 SCE Pecten maximus Χτένι 37 MUZ Perna canaliculus Μύδι Νέας Ζηλανδίας 38 MSV Perna viridis Μύδι Ασίας 39 FNT Phyllonotus trunculus Στρόμπος 40 CTG Ruditapes decussatus Μαρμαροαχιβάδα 41 CLG Ruditapes philippinarum Αχιβάδα Φιλιππίνων

18 5860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42 RAE Solen marginatus Αμμοσωλήνας 43 ULT Spisula subtruncata Αχιβαδάκι 44 CTS Tapes pullastra Αχιβάδα 45 HQM Thais haemastoma Πορφύρα (γαστερόποδο) 46 VEV Venus verrucosa Κυδώνι ΙΧΘEΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ α/α ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 SHZ Alosa macedonica Λιπαριά 2 BBZ Barbus cyclolepis Μπριάνες 3 WDX Carassius spp Είδος Πεταλούδας 4 WHF Coregonus spp Είδος Κορήγονου 5 FCG Ctenopharyngodon idellus Κυπρίνος Χορτοφάγος 6 FCP Cyprinus carpio Κυπρίνος 7 FPI Esox lucius Τούρνα 8 SVC Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος 9 BIC Hypophthalmichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος 10 GIP Lates calcarifer Πέρκα barramundi 11 NIP Lates niloticus Πέρκα Νείλου 12 PIN Oncorhynchus gorbuscha Σολομός Ροζ 13 CHU Oncorhynchus keta Σολομός Chum 14 COH Oncorhynchus kisutch Σολομός Coho 15 TRR Oncorhynchus mykiss Πέστροφα Ιριδίζουσα 16 SOC Oncorhynchus nerka Σολομός Sockeye 17 CHI Oncorhynchus tshawytscha Σολομός Chinook 18 TLM Oreochromis mossambicus Τιλάπια Μοζαμβίκης 19 TLN Oreochromis niloticus Τιλάπια Νείλου 20 PGS Pangasianodon hypophthalmus Παγκάσιος 21 FPE Perca fluviatilis Πέρκα 22 FRX Rutilus spp. Τσιρώνια 23 SAL Salmo salar Σολομός Ατλαντικού 24 TRS Salmo trutta Πέστροφα 25 SRE Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα 26 SOM Silurus glanis Γουλιανός 27 FTE Tinca tinca Γλήνι ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 1 AAS Astacus astacus Καραβίδα 2 CRD Astacus leptodactylus Λεπτοδάκτυλη Καραβίδα 3 AUP Austropotamobius pallipes Ασπροπόδαρη Καραβίδα

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5861 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΙΔΗ που διέπονται από τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας (φρεσκότητα, μέγεθος, παρουσίαση)του Καν(ΕΚ) 2406/1996 α/α Κωδικός FAO Επιστημονικό όνομα Ελληνική εμπορική ονομασία Κατηγορία Ψάρια του Κωδικού ΣΟ ENR Engraulis spp Γαύροι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 2 MAS Scomber japonicus Κολιός ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 3 WHB Micromesistius poutassou Προσφυγάκι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 4 HER Clupea harengus Ρέγγα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 5 PIL Sardina pilchardus Σαρδέλα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 6 SPR Sprattus sprattus Παπαλίνα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 7 JAX Trachurus spp Σαφρίδια ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 8 MAC Scomber scombrus Σκουμπρί ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 9 BFT Thunnus thynnus Τόνος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 10 ALB Thunnus alalunga Τόνος μακρύπτερος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 11 BET Thunnus obesus Τόνος μεγαλόφθαλμος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ 12 PLE Pleuronectes platessa Φασί Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 13 COD Gadus morhua Μπακαλιάρος COD ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 14 HAD Melanogramma aeglefinus Μπακαλιάρος HADDOCK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 15 DAB Limanda limanda Γλώσσα λιμάντα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 16 SOO Solea spp Γλώσσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 17 BOG Boops boops Γόπα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 18 LEZ Lepidorhombus spp Ζαγκέτες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 19 GUY Trigla spp Καπόνια ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 20 MGS Mugil spp Κέφαλοι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 21 POL Pollachius pollachius Μπακαλιάρος POLLACK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 22 RED Sebastes spp Κοκκινόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 23 MUT Mullus barbatus Κουτσομούρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 24 LEM Microstomus kitt Λεμονόγλωσσα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 25 SPC Spicara smaris Μαρίδα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 26 POK Pollachius virens Μπακαλιάρος SAITHE ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 27 BSF Aphanopus carbo Μαυροσπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 28 COE Conger conger Μουγγρί ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 29 HKE Merluccius merluccius Μπακαλιάρος ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 30 MUR Mullus surmuletus Μπαρμπούνι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 31 MNZ Lophius spp Πεσκανδρίτσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 32 LNZ Molva spp Ποντικόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 33 BRB Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 34 SFS Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 35 POD Trisopterus minutus Σύκο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 36 BIB Trisopterus luscus Σύκο Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 37 WHG Merlangius merlangus Ταούκι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 38 SKA Raja spp Βάτοι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ 39 DGS Squalus acanthias Κεντρόνι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ 40 SCL Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκια ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Καρκινοειδή του Κωδικού ΣΟ 0306 (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξης ή βρασμένα σε νερό ή μαγειρεμένα στον ατμό) 41 CSH Crangon crangon Γάμπαρη Κράγκων ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

20 5862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42 PRA Pandalus borealis Γαρίδα Βόρειας Θάλασσας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 43 CRE Cancer pagurus Κάβουρας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 44 NEP Nephrops norvegicus Καραβίδα ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ CTC Sepia officinalis Σουπιά ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ 46 ROA Rossia macrosoma Ρόσσια ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ Οστρακοειδή και άλλα ασπόνδυλα του κωδικού ΣΟ SCE Pecten maximus Χτένι ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 48 WHE Buccinum undatum Βούκινο ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Ή ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία 1. Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 Ελάχιστο μέγεθος (ή α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία βάρος ή μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κιλό 1 WRF Polyprion americanus Βλάχος 45 cm 2 EFJ Epinephelus caninus Βλαχοσφυρίδα 45 cm 3 ANE Engraulis encrasicolus Γαύρος 9cm ή 110 άτομα /κιλό 4 SOL Solea solea Γλώσσα 20 cm 5 CTB Diplodus vulgaris Καμπανάς 18 cm 6 SBR Pagellus bogaraveo Κεφαλάς 33 cm 7 MAS Scomber japonicus Κολιός 18 cm 8 MUT Mullus barbatus Κουτσομούρα 11 cm 9 BSS Dicentrarchus labrax Λαβράκι 25 cm 10 PAC Pagellus erythrinus Λυθρίνι 15 cm 11 SSB Lithognathus mormyrus Μουρμούρα 20 cm 12 SBA Pagellus acarne Μουσμούλι 17 cm 13 HKE Merluccius merluccius Μπακαλιάρος 20 cm 14 MUR Mullus surmuletus Μπαρμπούνι 11 cm 15 SHR Diplodus puntazzo Μυτάκι 18 cm 16 GPD Epinephelus marginatus Ροφός 45 cm 17 SWA Diplodus sargus Σαργός 23 cm 18 PIL Sardina pilchardus Σαρδέλα 11cm ή 55 άτομα / κιλό 19 JAX Trachurus spp Είδος Σαφριδιού 15 cm 20 MAC Scomber scombrus Σκουμπρί 18 cm 21 ANN Diplodus annularis Σπάρος 12 cm 22 EPK Epinephelus costae Στήρα Μεσογείου 45 cm 23 EEA Epinephelus fasciatus Στήρα 45 cm 24 GPW Epinephelus aeneus Σφυρίδα 45 cm 25 SBG Sparus aurata Τσιπούρα 20 cm 26 RPG Pagrus pagrus Φαγκρί 18 cm 2. Κανονισμός ΕΚ 2406/1996 (Είδη Μεσογείου) α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος (ή βάρος ή μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κιλό) 1 BOG Boops boops Γόπα 70 άτομα ανά κιλό 2 SKA Raja spp Είδος Βάτου 0,3 κιλό ανά ψάρι

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 01 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. πρωτ. 459 / 11826 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 475/Β/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ πρωτ: 1750 / 32219 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001 ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ ΙΑΝ. 2013. α/α επιστηµονική ονοµασία ελληνική ονοµασία κατάσταση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001 ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ ΙΑΝ. 2013. α/α επιστηµονική ονοµασία ελληνική ονοµασία κατάσταση. α/α επιστηµονική ονοµασία ελληνική ονοµασία κατάσταση 1 Acanthistius brasilianus Πέρκα Αργεντινής ΦΕΚ Β 1035 / 2003 2 Acanthocybium solandri Ακανθορίκι προσωρινή ονοµασία 3 Acanthurus monroviae Χειρούργος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/4 EL 8.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2265 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Δεκεμβρίου 2015 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ L 285/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα θηλαστικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1220/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη λήψη εμπορικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 86/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2010 περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ AΠΟ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

9. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ AΠΟ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 9. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ AΠΟ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Τα αλιευτικά δεδομένα για τον Αργολικό κόλπο προέρχονται κύρια από τη «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» που πραγματοποιήθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2016 L 207/113 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-02 -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 735/15932 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ 5 ο Τ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων- ΚΡΗΠΙΣ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων- ΚΡΗΠΙΣ» YΠOYPΓEIO ΠAΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων- ΚΡΗΠΙΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R2406 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Το παρόν φυλλάδιο είναι µία προσπάθεια της ιεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π της Γενικής ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 7-00-0088 ΚΟΚΑΛΙΑ ΚΤΨ ~ 20kg kg 7-00-0093 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Μ/Κ ΚΤΨ ~ 20kg kg 7-00-0098 ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΚΤΨ ~ 20kg kg 7-00-0102 ΛΟΥΤΣΟΙ ΚΤΨ ~ 20kg kg 7-00-0107 ΛΥΘΡΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ Β.Κ FAO Μ/Μ 7-00-0088 ΚΟΚΑΛΙΑ ΚΤΨ 20kg KGR 7-00-0093 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Μ/Κ ΚΤΨ 20kg KGR 7-00-0098 ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΚΤΨ 20kg KGR 7-00-0102 ΛΟΥΤΣΟΙ ΚΤΨ 20kg KGR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) 6. Παράρτημα Είδη που καταγράφηκαν σε μεγαλύτερη αφθονία ανά τροφική ομάδα και μη ενδημικά είδη. Chromis chromis (Linnaeus, 1758) Κοινά ονόματα: Καλογρίτσα, Καλογριά, Παπαδιά, Καστανάκι Εύρος βάθους: 2

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0520 EL 01.01.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 520/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαΐου 2007 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τροφοδοσία και κατανάλωση προϊόντων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας Βερολίνο, 8 Μαίου 2008 H συνολική κατανάλωση ιχθυηρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Βάρος (gr) / Συσκευασία Συσκευασία ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Βάρος (gr) / Συσκευασία Συσκευασία ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ψάρια Κατεψυγμένα ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΛΥΘΡΙΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΣΑΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15479/05 (Presse 349) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2702η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 20-22 εκεµβρίου Πρόεδρος κα Margaret BECKETT Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1, Σπίνος Ε. 2,3, Καπανταγάκης Α. 4, Κατσέλης Γ. 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

SPECIES COMPOSITION AND CAPTURE PROCESS FOR THE TRAMMEL NET FISHERY IN CYCLADES (aegean sea)

SPECIES COMPOSITION AND CAPTURE PROCESS FOR THE TRAMMEL NET FISHERY IN CYCLADES (aegean sea) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ Συνθεση ειδων ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ κατα την ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ στις κυκλαδες (Αιγαιο πελαγος) Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,2*, Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1936 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 περί ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr.

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα