«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Λεωφόρος Αθηνών 58 Τ.Κ 0 Αθήνα ΑΘΗΝΑ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 090 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Χ. Χατζιδάκη Τηλ.: ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΕΩΝ Φαξ: ΘΕΜΑ: «Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο μέτρο. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας «Προσαρμογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : A/A Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης :.. η ΚΩ ΙΚΟI ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας Απόφασης «ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ : 0 ΣΕ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη:. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 98/006 του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο».

2 . Τον Κανονισμό (ΕΚ) 98/007 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 98/006 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο».. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (007) 60/..007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 007-0, όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα του μέτρου... Το Ν. 6/007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 007-0» (ΦΕΚ 67/Α/..007). 5. Το Ν. 80/00 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α/.0.00). 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.. 6/005 (ΦΕΚ 98/Α/..005). 7. Το Π.. 65/0 (ΦΕΚ 7/Α/7.06.0) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», και ειδικότερα το άρθρο για τη συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 8. Το Π.. 66/0 (ΦΕΚ 8/Α/7.06.0) «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα το διορισμό των Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 9. Το Π.. 7/00 (ΦΕΚ 78/Α/.08.0) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο αυτού. 0. Την αριθμ. 509/ (ΦΕΚ 7/Β/0..008) ΚΥΑ αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».. Την αριθμ. 058/ (ΦΕΚ 56/Β/008) ΚΥΑ «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 007 0».. Την αριθμ. 676/ (ΦΕΚ 867/Β/ ) ΚΥΑ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων - Μέτρων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» στην Ειδική Εφαρμογής ράσεων Ε.Π... Την αριθμ. 7/9..00 (ΦΕΚ 87/Β/0.00) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 007 0». Την αριθμ. /9..00 (ΦΕΚ 7/Β/..0) Υ.Α. «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Ε.Π ». Άξονας Προτεραιότητας: «Μέτρα για την

3 προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», Μέτρο.: «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. 5. Την αριθμ. 95/8.0.0 (ΦΕΚ 99/Β/..0) Υ.Α. «τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθμ. 95/ (ΦΕΚ 78/Β/.0.008) Υ.Α. για το Σύστημα ιαχείρισης Ε.Π Την αριθμ.../0/0/.0.0 εγκύκλιο του Τμήματος της /νσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τις ενέργειες των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών, στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο., του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Τη ΣΑΕ 0868, Κ.Ε 0ΣΕ του Π..Ε. 8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π , που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π , καθώς και στην έγκριση του Σχεδίου Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας. 9. Τις αιτήσεις χρηματοδότησης των ικαιούχων με τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, στα πλαίσια της /9..00 ΥΑ (ΦΕΚ 7/Β/.0.0) Πρόσκλησης. 0. Τα σχετικά ελτία Αξιολόγησης Πράξεων, με τα οποία τεκμηριώνεται η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων και η ένταξή τους στο Μέτρο. του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Το υπ αριθμ. 98/ έγγραφο της Ειδικής ς ιαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, περί «Έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του μέτρου. του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 007-0». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΤΟΥ ΕΠΑΛ Την ένταξη εξακοσίων τριάντα δύο (6) Πράξεων, στο Μέτρο. Μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη «ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, του Άξονα Προτεραιότητας «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι εντασσόμενες Πράξεις, των οποίων τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας, κατανέμονται στις περιοχές στόχου σύγκλισης & εκτός στόχου σύγκλισης και εντάσσονται στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισμού (ΕΣΠ), ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : 55 Πράξεις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : 77 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη κλειστών κόλπων» : 0 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη μικρότερα των 7 μέτρων ολ. Μήκους : 87 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας μεγαλύτερης των 5 ετών : 5 Πράξεις

4 Β. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ. Τη χρηματοδότηση των ικαιούχων των ενταγμένων Πράξεων των Καταλόγων του σημείου Ζ της παρούσας με τη μορφή δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη «ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τους.. Η συνολική ημόσια απάνη (..) των ενταγμένων πράξεων, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (Ε.Τ.Α.), ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και δεκαεφτά λεπτά ( ,7 ) και κατανέμεται στις περιοχές στόχου σύγκλισης & εκτός στόχου σύγκλισης, καθώς και στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισμού (ΕΣΠ), ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : ,5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ :.8.,65 ο ΕΣΠ «Σκάφη κλειστών κόλπων» : ,9 ο ΕΣΠ «Σκάφη μικρότερα των 7 μέτρων ολ. Μήκους» :.6.058,00 ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας μεγαλύτερης των 5 ετών» : ,5. Η εγκριθείσα με την παρούσα Απόφαση, ημόσια απάνη για την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων, έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 0868 του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων(Π..Ε.), με Κωδικό Έργου 0ΣΕ Τα αναλυτικά στοιχεία των ικαιούχων και των αλιευτικών σκαφών, όπως αυτά βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές μετά τη διασταύρωσή τους με τα ναυτιλιακά έγγραφα και το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και η δημόσια οικονομική ενίσχυση εκάστου ικαιούχου παρουσιάζονται στους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίστηκε βάσει των: «ημερομηνία έναρξης πλόων», «ολική χωρητικότητας σε GT», κατοχή ή μη άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» και δεν επιδέχεται αναθεώρησης εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι των κατωτέρω σημείων 5 & Η δημόσια οικονομική ενίσχυση των ικαιούχων μειώνεται : α) κατά το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την ασφάλεια, (δημοσιονομική διόρθωση), σε περίπτωση απώλειας του αλιευτικού σκάφους μεταξύ της ημερομηνίας της παρούσας Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης και της πραγματικής ημερομηνίας της οριστικής παύσης του αλιευτικού σκάφους (διάλυση), β) αναλογικά «prorate temporis», σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά στα πλαίσια του μέτρου. «Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών», του ΕΠΑΛ και δεν έχει παρέλθει η δεσμευτική πενταετής περίοδος από την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού. 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του σκάφους, όπως αυτά παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας και ειδικότερα η «ημερομηνία έναρξης πλόων», η «χωρητικότητα σε GT» και η κατοχή ή μη άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» (βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης), δεν ταυτίζονται με τα πρωτογενή στοιχεία του σκάφους που τηρούνται στο φάκελο της Λιμενικής Αρχής νηολόγησής / λεμβολόγησής του, κατά τη χρονική περίοδο προετοιμασίας του αλιευτικού σκάφους για τη διάλυσή του (έκδοση των απαιτούμενων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης), το γεγονός δε αυτό επιφέρει τη μείωση ή την αύξηση της εγκριθείσας με την παρούσα

5 δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, ενημερώνεται άμεσα ο ικαιούχος, προκειμένου να δηλώσει με Υπεύθυνη ήλωση για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας διάλυσης του αλιευτικού σκάφους. 7. Σε συνέχεια του ανωτέρω σημείου και σε περίπτωση συνέχισης των διαδικασιών διάλυσης, εάν από τα νέα στοιχεία προκύπτει: α) μείωση της εγκεκριμένης δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ μαζί με το φάκελο πληρωμής, αίτημα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7/9..00 (άρθρο 9) και την ΥΑ /9..00 (άρθρο), συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία βάσει των οποίων επαναπροσδιορίζεται και εγκρίνεται η δημόσια οικονομική ενίσχυση με την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής. β) αύξηση της εγκεκριμένης δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ αίτημα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7/9..00 (άρθρο 9) και την ΥΑ /9..00 (άρθρο), συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, η οποία σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, εγκρίνεται με Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο ικαιούχο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της διάλυσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 7/ Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι Ως ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Πράξης, θεωρείται η διάλυση του σκάφους και η έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό ιάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης(ΟΕΕ), κατά το άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/ Στην Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης προσδιορίζεται το φυσικό αντικείμενο της ενίσχυσης που έχει επαληθευτεί - πιστοποιηθεί, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί με βάση την επιβεβαίωση των στοιχείων του σκάφους (ημερομηνία έναρξης πλόων, χωρητικότητα σε GT, άδεια χρήσης αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα») που είναι οι βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης.. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης πράξης είναι δυνατόν να παραταθεί το μέγιστο για ακόμα (5) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι (καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος του ικαιούχου στην αρμόδια ς, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και αποδοχή ή μη του αιτήματος παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως το ικαιούχο και την ΕΥ ΕΦ ΕΠ.. Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή υποβολή αιτήματος δεκαπενθήμερης (5) παράτασης στην αρμόδια ς, ή αιτήματος τροποποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και στο άρθρο της ΥΑ /9..00, αποτελεί σοβαρό λόγο αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης -Χρηματοδότησης Πράξης και την ακύρωση της χρηματοδότησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ. 5

6 . ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. Ολοκλήρωση διοικητικών Πράξεων και υποβολή αιτήματος επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης από το ικαιούχο.. Η αρμόδια μετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων με τον κατάλογο των ενταγμένων Πράξεων της χωρικής αρμοδιότητας της, α) ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους ικαιούχους για την ένταξή τους στο μέτρο. του ΕΠΑΛ 007-0, καλώντας τους να προσέλθουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (ορίζεται από την ) για την παραλαβή της Απόφασης και την υπογραφή (σε αντίγραφα) σχετικού Πρακτικού παραλαβής - αποδοχής όρων, σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I. β) κοινοποιεί την Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης με τον κατάλογο των ενταγμένων πράξεων στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές νηολόγησης των σκαφών.. Η παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης από το ικαιούχο σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.. Η μη προσέλευση του ικαιούχου για την παραλαβή, ή η μη υπογραφή του Πρακτικού παραλαβής εντός της ημερομηνίας που έχει τεθεί από την αρμόδια, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση του ικαιούχου από τη χρηματοδότηση.. Ο ικαιούχος μετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης από την αρμόδια, προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που προηγούνται της οριστικής παύσης του σκάφους (σκάφος ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών, έκδοση απαραίτητων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης στην αρμόδια, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά..5 Η αρμόδια ελέγχει τα δικαιολογητικά και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης ομαδοποιεί, εφόσον είναι εφικτό, τα ενταχθέντα στην χωρική της αρμοδιότητα σκάφη σε σχέση με τον τόπο διάλυσής τους και ενημερώνει το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης ή των Πράξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών σκαφών στον ίδιο τόπο, που έχει προκαθοριστεί) και την έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης αλιευτικού σκάφους) για κάθε Πράξη χωριστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/ Επιτόπια Επαλήθευση - Πιστοποίηση Πράξης από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) - Το έργο της επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης εκτελείται από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της ΕΥ ΕΦ ΕΠ, ή την Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με αρμοδιότητες δευτεροβάθμιας Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/

7 - Η εκτέλεση του έργου της ανωτέρω παραγράφου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του ΟΕΕ, το οποίο συνεδριάζει κατ αρχήν με τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος με τα αναπληρωματικά... Προετοιμασία επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης: - Πριν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (διάλυση του σκάφους ή ομάδας σκαφών), τα μέλη του αρμοδίου ΟΕΕ οφείλουν να προβούν προπαρασκευαστικά, σε έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης του ικαιούχου και σε επιβεβαίωση των σημείων ελέγχου Α έως Α του Υποδείγματος ΙΙ. - Στη συνέχεια, ενημερώνεται εγγράφως ο ικαιούχος ή οι ικαιούχοι σε περίπτωση ομάδας σκαφών, για την ημερομηνία που έχει οριστεί για την επικείμενη επαλήθευση - πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα δικαιολογητικά - στοιχεία, που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης... Επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση : - Η επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται στην έδρα του ικαιούχου ή στον τόπο διάλυσης του σκάφους και συνίσταται στην πραγμάτωση των σημείων ελέγχου Β έως Β του Υποδείγματος ΙΙ, ήτοι: ταυτοποίηση του σκάφους σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα φωτογραφία στην Αίτηση Ένταξης, επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση), λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης (πλήρης διάλυση του σκάφους και καταστροφή της τρόπιδας), σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης. - Το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ II), η οποία συμπληρώνεται κατά τον προπαρασκευαστικό έλεγχο (σημεία ελέγχου Α έως Α) και κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (σημεία ελέγχου Β έως Β) και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης... Σύνταξη Έκθεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Πράξης (Πρακτικό διάλυσης): - Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, το αρμόδιο ΟΕΕ συντάσσει (σε 5 αντίγραφα) Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. - Στην Έκθεση προσδιορίζονται: το φυσικό αντικείμενο (διάλυση αλιευτικού σκάφους), που έχει επαληθευτεί πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο με βάση τα διασταυρωμένα στοιχεία της «ημερομηνίας έναρξης πλόων», της «χωρητικότητα σε GT» και της κατοχής άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα». Η Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης τηρείται στο φάκελο της Πράξης. - Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης η αρμόδια Λιμενική Αρχή, κινεί άμεσα τη διαδικασία οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή Λεμβολόγια και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), ενώ η αρμόδια προβαίνει στην ακύρωση με διάτρηση της συναφούς άδειας αλιείας. 7

8 - Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές συμπληρώνουν οπωσδήποτε τα εξής πεδία του σχετικού ελτίου για τη διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ - ΚΑΜ: ένδειξη «DES» στο πεδίο Τύπος Γεγονότος, ημερομηνία διαγραφής από τα νηολόγια/λεμβολόγια, στο πεδίο «Ημερομηνία Γεγονότος», η οποία μπορεί να συμπίπτει και με «την ημερομηνία της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης», ένδειξη «AC» στο πεδίο Κωδικός Ενίσχυσης.. Αίτηση ικαιούχου για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Αίτηση πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω σημείων & της παρούσας, ο ικαιούχος υποβάλλει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο κατωτέρω σημείο., για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης (Κοινοτικής και Εθνικής), σε μια δόση.. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών πληρωμής είναι: α. Αίτηση του ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού και η Τράπεζα που επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις. β. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός IBAN. γ. Άδεια επαγγελματικής αλιείας του αλιευτικού σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους). δ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή του σκάφους λόγω διάλυσης, από τα νηολόγια ή λεμβολόγια, καθώς και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών. ε. Αντίγραφο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, του ελτίου «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ζ. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του.σ. ανάλογα με τη φύση της νομικής μορφής εκπροσώπησης της ιδιοκτησίας του σκάφους, την κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του προσώπου για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου σχετικού με την πληρωμή της πράξης. Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. Η αρμόδια, αφού λάβει υπόψη την υποβληθείσα από το ΟΕΕ Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, εξετάζει λεπτομερώς τα στοιχεία του φακέλου της ενταχθείσας Πράξης και των υποβληθέντων με την αίτηση πληρωμής δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει πληρότητα αυτών, προβαίνει: α. Στην ακύρωση με διάτρηση της άδειας αλιείας του σκάφους, την οποία και φυλάσσει εσαεί στο φάκελο του σκάφους. 8

9 β. Στη σύνταξη «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης», με βάση τον πλήρη φάκελο της Πράξης και την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ σύμφωνα με το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙV. γ. ιαβιβάζει στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής του ικαιούχου, φάκελο πληρωμής με τα κάτωθι δικαιολογητικά (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) και ενδεχόμενες παρατηρήσεις: Πρακτικό παραλαβής - αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης. Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του ικαιούχου (εις διπλούν). Αίτηση πληρωμής του ικαιούχου (εις διπλούν). Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ (εις διπλούν). ικαιολογητικά (β) εις διπλούν, (δ), (ε), (στ) εις διπλούν, (ζ), του σημείου. της παρούσας. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Συμπληρωμένο το συνοδευτικό κατάλογο δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ V. δ. ιατηρεί τους φακέλους με το σύνολο των δικαιολογητικών για κάθε ενταγμένη Πράξη της παρούσας, τουλάχιστον μέχρι το έτος 00.. Η ΕΥ ΕΦ ΕΠ, μετά την παραλαβή του φακέλου πληρωμής, πραγματοποιεί τον οριστικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί μετά από έλεγχο στα Μητρώα σκαφών ΕΑΜ - ΚΑΜ ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή του σκάφους (με στοιχεία που συμφωνούν με αυτά της Απόφασης Ένταξης), προβαίνει σε εκτύπωση του ιστορικού του σκάφους από τα ΕΑΜ - ΚΑΜ και στην έκδοση «Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης», με την οποία: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελο δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο της αριθμ. 7/9..00 (ΦΕΚ 87/Β/0..00) ΚΥΑ).. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, (διαπιστευμένος φορέας πληρωμής για το ΕΠΑΛ 007-0), μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), για την εκτέλεση της πληρωμής στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εκχωρείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης Πράξης και την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης. - Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως 9

10 καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 058/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα ημοσιονομικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 007-0», όπως τροποποιείται και ισχύει. ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι ικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων, των ενταγμένων πράξεων των Καταλόγων του σημείου Ζ της παρούσας, για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη διάλυση των σκαφών τους, αποδέχονται τους ακόλουθους όρους:. Να παραλάβουν την απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης της Πράξης από την αρμόδια εντός της ορισθείσας ημερομηνίας, στην συστημένη επιστολή της αρμόδιας (σημείο. της παρούσας), υπογράφοντας το Πρακτικό Παραλαβής Αποδοχής Όρων.. Με την παραλαβή της Απόφασης αυτόματα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.. Η μη προσέλευση των ικαιούχων για την παραλαβή, ή η μη υπογραφή του πρακτικού παραλαβής εντός της ημερομηνίας που έχει τεθεί από την αρμόδια, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση από την χρηματοδότηση και επισύρει την ανάκληση της Απόφασης ένταξης Πράξης και την ακύρωση της χρηματοδότησής της.. Να ολοκληρώσουν άμεσα (με την παραλαβή της Απόφασης), όλες τις διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με την επικείμενη διάλυση του σκάφους (σημείο. της παρούσας) και να υποβάλουν το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης στη, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πράξη (διάλυση του σκάφους), εντός του χρονοδιαγράμματος του σημείου Γ, της παρούσας. 5. Να υποβάλουν άμεσα (μετά τη διάλυση του σκάφους), αίτηση πληρωμής για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με το σημείο.. της παρούσας. 6. Να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης στην αρμόδια για οποιαδήποτε παρέκκλιση (αλλαγή) στην παρούσα Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και το άρθρο της ΥΑ / Την αναγκαιότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης, σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά: παραίτηση του ικαιούχου της ενίσχυσης για διάφορους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή σε υποβολή αιτήματος δεκαπενθήμερης (5 ημέρες) παράτασης στην αρμόδια 0

11 ς, ή σε υποβολή αιτήματος τροποποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και στο άρθρο της ΥΑ /9..00, διαπίστωση προβλημάτων από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Πράξης, και αδυναμία του ικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις, κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΥ ΕΦ ΕΠ ή των ΟΕ. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής. 8. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και να διευκολύνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Εθνικές και Κοινοτικές) που παρακολουθούν και ελέγχουν την ολοκλήρωση της Πράξης, προσκομίζοντας οποιαδήποτε δικαιολογητικά ή πληροφορίες του ζητηθούν. 9. Την τήρηση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 00, όλων των σχετικών με τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη δικαιολογητικών εγγράφων. 0 Τη δημοσιοποίηση στοιχείων του ικαιούχου της Πράξης που εντάσσεται στο Ε.Π. καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. Τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων, της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης μετά του Συμφώνου Αποδοχής και των προβλεπομένων στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ του Μέτρου., ιδίως δε τη δυνατότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ακύρωσης της χρηματοδότησης, χωρίς να απαιτείται η συμφωνία του ικαιούχου. Ζ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι εντασσόμενες πράξεις περιέχονται στους επισυναπτόμενους () Καταλόγους, ανά χωρική αρμοδιότητα Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συνημμένα: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υποδείγματα (I-II-III-IV-V) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ. Τμήματα Περιφερειακών Ενοτήτων:. Αιτωλοακαρνανίας 6 Θεσπρωτίας. Νάξου. Ανατολικής Αττικής 7 Θεσσαλονίκης. Ξάνθης. Αργολίδας 8 Καβάλας. Πάρου. Αρκαδίας 9 Καλύμνου. Πειραιά - 5. Άρτας 0 Κερκύρας 5. Πιερίας 6. Αττικής (Αθηνών) Κεφαλληνίας 6. Πρεβέζης 7. Αχαΐας. Κορινθίας 7. Ρεθύμνης 8. Βοιωτίας. Κυκλάδων 8 Ροδόπης 9. υτικής Αττικής. Λακωνίας 9 Σάμου 0. ωδεκανήσου 5. Λαρίσης 0 Φθιώτιδας. Έβρου 6. Λασιθίου Φωκίδας. Ευβοίας 7. Λέσβου Χαλκιδικής Ζακύνθου 8. Λευκάδας Χανίων Ηλείας 9. Μαγνησίας Χίου 5 Ηρακλείου 0. Μεσσηνίας έδρες τους. ικαιούχοι: Μέσω των αρμόδιων Τμημάτων Π.Ε.. Αρμόδιες Λιμενικές Αρχές: Μέσω των αρμόδιων Τμημάτων Π.Ε.. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. Ειδική ιαχείρισης Ε.Π. Μονάδα Α (για δημοσιοποίηση). Γεν /νση ΑΛΙΕΙΑΣ /νση Θαλάσσιας. ΥΠ. ΠΡΟ. ΠΟ. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Αστυνομίας & Τάξης /νση Ελέγχου. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ (ηλεκτρονική αλληλογραφία) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ. Γραφείο κ. Υπουργού. ΕΥ ΕΦ ΕΠ (Μονάδες Β & Γ)

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Σήμερα, ημέρα / /..../ 0.., ο / οι υπογράφων / φοντες.... ιδιοκτήτης / τες του αλιευτικού σκάφους,... Νηολογίου/Λεμβολογίου... ΑΜΑΣ.... Παρέλαβα από τον υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας... την αρ.. Υπ. Απόφαση περί «Ένταξη Χρηματοδότηση Πράξεων στο μέτρο., Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 007 0», με την οποία εντάχθηκε η ΔΙΑΛΥΣΗ του ανωτέρω σκάφους μου και δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Απόφαση Ένταξης μετά του Συμφώνου Αποδοχής, καθώς και των αναφερομένων στις αρ. 7/9 00 ΚΥΑ & /9 00 ΥΑ, για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Ο/ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΝΤΕΣ Υπογραφή/ες & Ονοματεπώνυμο/α

14 Ημερομηνία οριστικής συμπλήρωσης: ΑΡ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ II ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ α) β) Ονοματεπώνυμο μελών Ο.Ε.Ε ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, "......" Νηολ./Λεμβ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α Προπαρασκευαστικές Ενέργειες ιάλυσης Επιβεβαιώνεται η υποβολή: Πρακτικού Παραλαβής - Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης από το ικαιούχο Αίτησης Επιτόπιας Επαλήθευσης από το ικαιούχο (με αντιπαραβολή, παράλληλα, των δηλούμενων σε αυτή και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων στοιχείων του σκάφους και κυρίως της ημ/νιας έναρξης πλόων, της χωρητικότητας σε GT, της πιθανής ύπαρξης του αλιευτικού εργαλείου βιτζότρατα και των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης Πράξης) Άδειας Ανέλκυσης από αρμόδια Λιμενική Αρχή Άδειας ιάλυσης από αρμόδια Λιμενική Αρχή (προϋποθέτει ότι δεν εγγράφονται πλέον βάρη στο σκάφος) Β Ενέργειες κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (διάλυση): Ταυτοποίηση σκάφους και αρχικά υποβληθείσας φωτογραφίας (ΑίτησηΈνταξης) Επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση) Λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου (πλήρης διάλυση σκάφους και καταστροφή τρόπιδας)

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ) Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α.. β... Αποτελούντες τα μέλη του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) πράξεων, της Περιφερειακής Ενότητας.., σύμφωνα με την αρ. πρωτ..απόφαση του.... Ενεργώντας στα πλαίσια της αρ. 7/9..00 ΚΥΑ, του μέτρου. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας πράξης με την αρ.υπουργική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότης, με τίτλο «Διάλυση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους» και Κωδικό...και αφού λάβαμε υπόψη τα σημεία ελέγχου της από.. Λίστας Επιτόπιας Επαλήθευσης Βεβαιώνουμε ότι: Α. Την../../ 0, ημέρα.. και ώρα.. στ... (τόπος διάλυσης), το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος με όνομα.. Νηολ/Λεμβ... ΑΜΑΣ Ολικής Χωρητικότητας σε GT, Ισχύ Μηχανής σε KW.. και Έτος Έναρξης Πλόων, Εφοδιασμένο με τα αλιευτικά εργαλεία..., Ιδιοκτησίας (Ονοματεπώνυμο /ποσοστό κυριότητας) Διαλύθηκε πλήρως και καταστράφηκε η τρόπιδα του, ενώπιον μας. Πριν από τη διάλυση του σκάφους ο ιδιοκτήτης αφαίρεσε τον μηχανολογικό / ναυτιλιακό / τηλεπικοινωνιακό / αλιευτικό εξοπλισμό του σκάφους (διαγράφεται ανάλογα).

16 Πριν από τη διάλυση λάβαμε φωτογραφίες του σκάφους. Β. Με βάση τα διασταυρωμένα στοιχεία της «ημερομηνίας έναρξης πλόων», της «χωρητικότητας σε GT», της κατοχής ή μη του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» και σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μείωση λόγω προηγούμενης ενίσχυσης εκσυγχρονισμού ή δημοσιονομική διόρθωση λόγω απώλειας του σκάφους, μεταξύ ένταξης και ημερομηνίας διάλυσης η δημόσια οικονομική ενίσχυση της διάλυσης του αναφερόμενου σκάφους ανέρχεται σε ευρώ. Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα. Το Ο.Ε.Ε. (Τόπος) α.... Ημερομηνία... β.

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.. ΠΡΟΣ: ΕΥ. ΕΦ.Δ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Μετά την λεπτομερή εξέταση των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας, με την αρ.υπουργική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότης Πράξης, με τίτλο «Διάλυση επαγγελματικού αλιευτικού Σκάφους» και Κωδικό και αφού λάβαμε υπόψη την από υποβληθείσα από το ΟΕΕ «Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης Πράξης» (Πρακτικό Διάλυσης) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, με την αρ... αίτηση πληρωμής δικαιούχου, Βεβαιώνουμε ότι: α. Το αντικείμενο της πράξης ολοκληρώθηκε με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους.... Νηολ. / Λεμβ., ΑΜΑΣ, ενώπιον του ΟΕΕ., την στην περιοχή. β. Η επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους, σε ισχύ κατά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η διάλυση, ακυρώθηκε εσαεί, με διάτρηση, και φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, στο φάκελο ένταξης του σκάφους. γ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μόνιμης διαγραφής του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό ή και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο. Ημερομηνία Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/σφραγίδα)

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ημερομηνία.. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ.... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ... ΑΜΑΣ.. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ... ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.... Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:. Το από... Πρακτικό παραλαβής αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.. Η αρ..... /.. / 0., Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του Δικαιούχου (εις διπλούν).. Η αρ /.. / 0., Αίτηση πληρωμής του Δικαιούχου (εις διπλούν).. Η από...έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης του ΟΕΕ (εις διπλούν). 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, με τον αριθμός IBAN (εις διπλούν). 6. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή, από τα νηολ. ή λεμβ. και το ΕΑΜ/ΚΑΜ. 7. Αντίγραφο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, του Δελτίου «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». 8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα(εις διπλούν). 9. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. (όπου απαιτείται) 0. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Ο Υπεύθυνος (ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Αιτωλοακαρνανίας )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ) GRC ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΛ9 5,75 77,9 0, 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ,5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (5%) )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,5%) )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,5%) ) )069 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΙ ΕΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 09770, 707 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ6 0,6 5,88 6, Π (GTR) 6.750,5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0667, 706 GRC GINA ΛΛ66,9 8,8 6, Π (GTR).5,5 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 06708, 705 GRC00008 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΜ80,0,0 8, Π (GNS) 6.0,00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙ Α , 75 GRC0000 ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ60,0 0,9 6, Π (LLS).87,0 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΠΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΟΚΛΗ , 700 GRC00000 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ508,08,0 7, Π (GTN).0,00 ΑΣΤΑΚΟΥ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΑΟΥΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0790, 70 GRC ΑΓ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑ07 0,86 5, 7, Π (GNS) 8.88,50 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ , 789 GRC ΜΑΡΙΑ ΛΑ696,09 0,5 7, Π (GTN) 9.67,5 ΑΣΤΑΚΟΥ 8//0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ , 700 GRC ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΛΑ897,6 5,88 7, Π (GNS).8,00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 6//0 Αιτωλοακαρνανίας ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 08999, 79 GRC ΤΖΙΜΗΣ Φ ΛΠ08 9,97 5, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB).6,95 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6/6/0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΦΑΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 0908, 70 GRC ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΙ ΛΑ7 0,67,0 5, Π (GNS) 7.5,85 ΑΣΤΑΚΟΥ /7/0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , 708 GRC ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΛΠ769 0,9 6,7 7, Π (GTR) 0.5,00 ΒΟΝΙΤΣΑΣ /7/0 Αιτωλοακαρνανίας ΧΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , 709 GRC ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΠ098 0,8 8,08 6, Π (GTR) 8.70,00 ΒΟΝΙΤΣΑΣ /8/0 Αιτωλοακαρνανίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0056, 70 GRC ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΠ75,69,0 7, Π (LLS) 0.6,0 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη 9.,80

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Ανατολικής Αττικής )ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ )ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ) ) ΚΑΡΥΣΤΟΥ 790 GRC ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΡ68 5,9 5,9 9, Π (GTR) 5.87,50 //0 Ανατολικής ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 0808, ΑΓΙΟΥ 797 GRC ΜΑΝΟΣ ΝΧ97 6, 88, 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 7.97,50 Αττικής ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ //0 Ανατολικής ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , 795 GRC ΦΛΩΡΑ ΝΛ6,7,,5 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 6.,75 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ , 755 GRC ΡΕΜΠΕΤΑΣ ΝΣ69 8,5 6,76 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 0.856,0 Αττικής ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 0//0 Ανατολικής ΣΕΒ ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ , 78 GRC ΣΤΕΛΛΑ ΝΛ6 6,8 5,6 0, Π (LLS) ,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 75 GRC ΛΕΣΒΟΣ ΝΛ8 8,9 5,, Π (LLS) 8.975,0 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής Αττικής )ΚΑΡΥΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ )ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ )058686, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ) , Κ' ΑΘΗΝΩΝ 785 GRC ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΧ8 0,,96, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB).79,50 6//0 Ανατολικής ΤΣΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 0065, 79 GRC ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΛ9 5, 55, 9, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 79.5,00 Αττικής ΚΟΡΩΠΙΟΥ //0 Ανατολικής ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ , 79 GRC ΝΕΦΕΛΗ ΛΛ,56, 6, Π (LLS).89,00 Αττικής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ //0 Ανατολικής )ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ) GRC ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΛ0 7,68 8,5, 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 9.80,80 Αττικής )ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ) ΛΑΥΡΙΟΥ //0 Ανατολικής ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 05589, 75 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΛ8 7,6,, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 6.750,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ //0 Ανατολικής ΤΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 00808, 79 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΡ6 8 0,5 8, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ Αττικής ΠΑΛΛΗΝΗΣ (OTB) 7.60,00 9//0 Ανατολικής Αττικής ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 050, ΛΑΥΡΙΟΥ 776 GRC ΣΟΦΗ ΛΠΦ768,9,05 8, Π (LLS) 8.06,50 9//0 Ανατολικής ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 795 GRC ΚΑΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΣ 5 76, 6, 97 0 ΓΡΙ ΓΡΙ (PS).95,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 5 9//0 Ανατολικής ΤΣΙΚΟΥΡΚΙΤΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 06969, 78 GRC ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ Αττικής ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ0,5,08 8, Π (GNS) 6.750, /5/0 Ανατολικής Αττικής ΠΑΠΙΟΜΥΤΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΛΑΥΡΙΟΥ 799 GRC00000 ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΣΟΣ ΝΛ88,8 7,9 9, Π (GNS) 8.7,60 /7/0 Ανατολικής ΜΠΙΤΖΗΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , ΑΓΙΟΥ 778 GRC ΑΦΡΟΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΝΛ70 7, 5,9 0, Π (LLS) 6.90,00 Αττικής ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7/7/0 Ανατολικής Αττικής ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 06587, ΚΟΡΩΠΙΟΥ 79 GRC ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΡ00 6,7 75,5 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 77.00,5 /8/0 Ανατολικής ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 05060, 75 GRC ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΛ9 0, 77,9, Π (LLS) 9.99,50 Αττικής ΚΟΡΩΠΙΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη ,50

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΊ ΟΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αργολίδος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , Γ' 70 GRC ΕΛΕΝΗ ΛΕ059,05,0 5, Π (LLS) 0.50,5 ΠΕΙΡΑΙΑ 8//0 Αργολίδος ΚΟΥΜΠΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 09599, 70 GRC ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΟΥ ΛΝ6,56,0 6, Π (GTN) 8.87,60 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8//0 Αργολίδος )ΚΑΤΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ) GRC ΣΟΦΙΑ ΛΝ57,06,05 7, Π (GTR) 9.,50 )75 )ΚΑΤΑΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8//0 Αργολίδος ΥΙΟΙ ΕΜΜ. ΦΑΣΙΛΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , 7 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΠΧ7 57 9,0, 98 8 ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΚΟΙΛΑ Α ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ (OTB) 58.77, //0 Αργολίδος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , 700 GRC ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΛΝ700,97,7 7, Π (GTR) 8.,5 ΝΑΥΠΛΙΟΥ //0 Αργολίδος ΤΟΥΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ , 709 GRC ΒΙΒΙΚΑ ΛΚ08 0,68 8,8, Π (LLS) 7.7,00 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 6//0 Αργολίδος ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 070, 70 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΝΝ07 9,88 0,7, Π (GTR) 09.09,80 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6//0 Αργολίδος )ΚΡΕΜΜΥ Α ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (75%) )ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (5%) )7809 )070 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 705 GRC ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΝ65 5,6 7,8 9, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ,00 /5/0 Αργολίδος ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0587, 796 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΠΧ8 6,7 5,9 0, Π (LLS) 58.9,5 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ /5/0 Αργολίδος )ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) ) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 706 GRC ΝΙΚΟΣ ΝΠΧ60,67 5,, Π (LLS) ,5 9/5/0 Αργολίδος )ΑΓΡΙΜΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (95%) ) GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΑ ΝΠΧ77,99 5,8 6, Π (LLS) 8.5,75 )ΑΓΡΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (5%) )078 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 6/5/0 Αργολίδος )ΚΟΤΣΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (90%) ) GRC00000 ΝΟΥΛΗΣ ΛΚ55,65 7,5 6, Π (LHP) 5.66,5 )ΚΟΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) (0%) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 8/6/0 Αργολίδος ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , 797 GRC ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΠΧ06,5,0 6, Π (LLS).9,5 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 0/6/0 Αργολίδος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 095, 707 GRC ΚΥΡΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΛΝ699,,0 7, Π (GTR) 0.05,00 ΑΡΓΟΥΣ 0/6/0 Αργολίδος )ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ )0880 ) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 760 GRC00000 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ07,7 5,9 9, 97 9 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 5.98,95 0/6/0 Αργολίδος )ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ )ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ) )095 ΑΡΓΟΥΣ 70 GRC ΚΑΠΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΝ96,9, Π (GTR) 8.98,5 7/6/0 Αργολίδος ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΣΑΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0990, 798 GRC ΚΩΣΤΑΣ ΛΕ97,9,0 7, Π (LLS).80,0 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 7/7/0 Αργολίδος ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ , 708 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕ0,96,05 7, Π (LLS) 0.7,80 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ /7/0 Αργολίδος )ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΛΕΙΟΥ (80%) )ΚΑΤΑΓΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (0%) ) )0790 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7575 GRC ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΝ5,57,08 8,9 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 56.7,95 9/7/0 Αργολίδος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ , 79 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΝ00 6,5 5, 0, 97 9 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 79.50,75 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΊ ΟΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / /8/0 Αργολίδος ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΡΓΟΥΣ 7 GRC ΜΠΕΛΛΑ-ΝΑΤΑΣΑ ΝΝ5 5,6 9, 9, Π (GTR) 60.05,60 /8/0 Αργολίδος ΓΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 096, 70 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ-ΑΡΗΣ ΛΝ796,5 6,7 6, Π (GTR).59,5 ΑΡΓΟΥΣ Συνολική ηµ. δαπάνη.8.6,90

23 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΚΑ ΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αρκαδίας ΣΑΡΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , 706 GRC ΛΕΝΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ-ΒΑΛΙΝΑ ΝΝ8,66 5,7 8, Π (GTR).075,0 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 8//0 Αρκαδίας ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 709 GRC00005 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΛ8,96,0 7, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 5.56,60 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ 9/6/0 Αρκαδίας )ΚΡΕΜΥ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ )ΚΡΕΜΥ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ) )07060 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 7607 GRC ΕΙΡΗΝΗ ΝΝ0,6 5, 8,9 977 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 55.00,0 Συνολική ηµ. δαπάνη.08,0

24 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Αρτας ΒΕΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 07577, ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΜ577 0,95 8,8 6, Π (GTR) 0.956,00 //0 Αρτας ΣΙΩΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΖΩΗ , ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΓΛΑΡΟΣ ΛΠ79, 7,5 7, Π (GTR).58,60 //0 Αρτας ΡΩΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 507, ΑΡΤΑΣ 70 GRC ΚΩΣΤΑΣ ΛΜ6,0,0 7, Π (GTR).87,0 //0 Αρτας ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝΙΑ 00599, ΑΡΤΑΣ 7095 GRC00000 ΣΟΛΩΝ ΛΠ689 0,9 9,56 7, Π (GTR).900,00 6/6/0 Αρτας ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΠ506 0,9 5,88 7, Π (GTR) 0.08,60 6/6/0 Αρτας ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0558, ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΠ6 0,9 8,8 7, Π (GNS) 9.07,75 /7/0 Αρτας ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΡΤΑΣ 705 GRC ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΠ, 0,9 7, Π (GTN) 8.50,00 7/7/0 Αρτας ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ , ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΠ80 7,66 69,8 0, Π (GTR) ,50 7/7/0 Αρτας ΜΟΣΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 007, ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΡΤΑ ΝΠ,5 76,, Π (GTN).750,00 /7/0 Αρτας ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 970, ΑΡΤΑΣ 75 GRC ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΠ75 0,87 0 7, Π (GTR).570,00 8/7/0 Αρτας ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΑΡΤΑΣ 79 GRC ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΜ87 0,5 0 5, Π (GTR) 5.86,5 /8/0 Αρτας ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 0088, ΑΡΤΑΣ 7 GRC00000 ΝΙΚΗ ΛΠ7 0,96,0 7, Π (GTN) 9.7,00 ΗΜΟΣΘΕΝΗ Συνολική ηµ. δαπάνη 6.88,90

25 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΤΤΙΚΉΣ (ΑΘΗΝΏΝ) ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αττικής (Αθηνών) ΘΑΛΑΣΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 05598, ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 GRC ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΙΙ ΝΠ058,6 6,7, Π (LLS) 6.8,00 6//0 Αττικής (Αθηνών) ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 00676, 766 GRC ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΠ770 06,59 7, Π (GTR).800,00 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 9//0 Αττικής (Αθηνών) )ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ )ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ) ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ 757 GRC ΠΑΝΤΟΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΝΡ5 7,8 0, 98 7 ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) 9.668,00 5 7/6/0 Αττικής (Αθηνών) ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 07575, ΜΟΣΧΑΤΟΥ 797 GRC ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΠ600,97 9, Π (GTR) 6.079,0 5/7/0 Αττικής (Αθηνών) ΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 05509, Α' 795 GRC00000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΠ56 8,5 99, 0, Π (LLS) 7.7,75 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,05

26 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 7//0 Αχαϊας ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 0077, 78 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑ50,7 5,8 7, Π (FPO).75,80 ΑΚΡΑΤΑΣ //0 Αχαϊας )ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )075 ) Α' ΠΑΤΡΩΝ 707 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΝΠ6 7 57,9, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) ,50 8//0 Αχαϊας ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 70656, ΚΑΤΩ 7086 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΠ850,5 8, 0, Π (GNS) 7.750,00 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΧΑΪΑΣ /7/0 Αχαϊας ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΚΑΤΩ 705 GRC ΘΕΟ ΩΡΑ- ΑΧΑΪΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΝΠ8 0,69 5,, Π (GNS) 5.50,00 5 /8/0 Αχαϊας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΤΟΥ , ΑΙΓΙΟΥ 70 GRC00000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ0,9,0 8, Π (LLS) 8.06,95 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη ,5

27 8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΟΙΩΤΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Βοιωτίας ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ 7997 GRC ΑΜΑΛΙΑ ΝΑ,,0 8, Π (GTR) 8.80,00 /8/0 Βοιωτίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 0860, 7999 GRC ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ50,68 9,78 6, Π (GTR) 5.87,00 ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη.70,00

28 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 υτικής Αττικής ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ , 77 GRC ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕ,9 6,5 8, Π (GTR).0,00 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0//0 υτικής Αττικής ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 0900, 7998 GRC ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕ07,77,05 8, Π (GNS).689,5 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0//0 υτικής Αττικής ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 77 GRC ΗΜΗΤΡΙΣ ΜΙΚΑΙΤΣ ΝΠ785,5 7,0, Π (FPO) 9.650,00 ΜΕΓΑΡΩΝ 9//0 υτικής Αττικής ΠΙΠΠΗΣ Σπυρίδων ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 00806, 757 GRC ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕ65 0,9 7,5 5, Π (LLS) 9.88,0 ΜΕΓΑΡΩΝ 6/5/0 υτικής Αττικής ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 0558, 75 GRC ΤΑ ΥΟ Α ΕΛΦΙΑ ΝΕ6,67 55, 8, Π (GTR) 6.650,05 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8/6/0 υτικής Αττικής ΚΟΧΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , ΙΛΙΟΥ 7987 GRC ΚΑΠΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕ805,9,08 6, Π (GTR).5,5 /7/0 υτικής Αττικής ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 769 GRC ΛΕΝΑ ΝΕ9,6,0 8, Π (GNS).80,00 ΜΕΓΑΡΩΝ 5/7/0 υτικής Αττικής ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , 76 GRC ΤΑΚΗΣ ΝΕ8 9,55 55, 0, Π (GNS) 0.,75 ΜΕΓΑΡΩΝ /7/0 υτικής Αττικής ΤΕΡΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 77 GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΝΕ69,9,0 8, Π (DRB).900,00 ΜΕΓΑΡΩΝ /8/0 υτικής Αττικής ΚΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 08089, 796 GRC ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΜ6,5 7,5 6, Π (DRH).678,50 ΜΕΓΑΡΩΝ Συνολική ηµ. δαπάνη 6.95,00

29 0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ω ΕΚΑΝΉΣΟΥ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 ωδεκανήσου ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΜΕΤ ΤΟΥ ΓΙΑΣΑΡ , ΡΟ ΟΥ 768 GRC ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΝΡ90 7,89 5,9 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 96.7,5 //0 ωδεκανήσου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ , ΚΩ 767 GRC ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΡΗΣ ΝΚ0,7 58,8, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 8.09,75 8//0 ωδεκανήσου ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 0668, 708 GRC ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΛΚ8,7,0 7, Π (LLS) 7.,85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9//0 ωδεκανήσου ΒΑΡΜΑΞΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ 07859, ΣΥΡΟΥ 7 GRC ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΛΘ85,9 0, 6, Π (GTN) 8.90,00 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ 9//0 ωδεκανήσου ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΝΑΞΟΥ 7 GRC ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΝ6 7,69 9, Π (GTR) 7.0,65 8//0 ωδεκανήσου ΣΕΜΠΕΛ Ελίζαµπεθ ΤΟΥ ΚΕΪΣ 06065, 7085 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΚ606,7,7 5, Π (GNS).,90 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5/7/0 ωδεκανήσου )ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ )ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΥ )06900 ) ΡΟ ΟΥ 70 GRC ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΡ9,09, Π (LLS).90,0 8 9/7/0 ωδεκανήσου )ΚΑΡΥ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (%) )ΚΑΡΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (%) )ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) )ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 5)ΣΚΥΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 6)ΡΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 7)ΚΑΡΥ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 8)ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) ) ) ) ) )8579 6)8078 7)0698 8) ΡΟ ΟΥ 7 GRC ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΥ Η ΝΡ56 9,, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB).60, /8/0 ωδεκανήσου ΚΟΥΤΣΟΝΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 06700, ΡΟ ΟΥ 77 GRC ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΡ50,98,0 7, Π (LLS).780,00 9/8/0 ωδεκανήσου ΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 09676, ΚΩ 7957 GRC ΤΑΚΗΣ ΝΚ7,6,05 7, Π (LLS) 9.58,5 ΙΩΑΝΝΗ Συνολική ηµ. δαπάνη 7.0,75

30 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 6//0 Εβρου ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0607, 7 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΣ0,6 8,8 8, Π (LLS) 7.9,0 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ //0 Εβρου ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0996, 79 GRC ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑ,77 6, Π (LLS) 8.89,60 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 9//0 Εβρου )ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (60%) )ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (0%) , ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 7 GRC ΚΑΠ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΑ00 6,6 0, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) 00.60, //0 Εβρου ΒΑΒΟΥΡΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 805, 77 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΑ50 0,79,0 6, Π (GTR) 8.8,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 6/5/0 Εβρου ΠΑΠΑΚΩΣΤΙ ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , 79 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ89 0,59, 7, Π (GTR) 7.,85 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 0/6/0 Εβρου ΜΑΪΜΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0008, 70 GRC ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΛΑ5 0,7 8,8 7, Π (GNS) 7.77,5 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 0/6/0 Εβρου ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05765, 78 GRC ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑ99 0,77,0 6, Π (GTR) 9.,60 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου )ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ )07958 ) GRC ΚΑΠΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑ05,,, ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ,50 )ΚΑΝΑΒΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 70 GRC00000 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑ5,7 69, Π (GTR) 5.089,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 7 GRC00007 ΠΕΡΣΑ ΛΑ9,07,0 6, Π (GTR) 0.67,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /7/0 Εβρου ΓΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 00, 750 GRC ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑ9 0, 8,8, Π (LLS) 5.8,0 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 8/7/0 Εβρου ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , 7 GRC ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΑ0 5 0,5 989 ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) 7.67,00 ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,90

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2335 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1240 Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 2013) Επιχειρησι ακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα