«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Λεωφόρος Αθηνών 58 Τ.Κ 0 Αθήνα ΑΘΗΝΑ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 090 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Χ. Χατζιδάκη Τηλ.: ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΕΩΝ Φαξ: ΘΕΜΑ: «Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο μέτρο. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας «Προσαρμογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : A/A Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης :.. η ΚΩ ΙΚΟI ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας Απόφασης «ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ : 0 ΣΕ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη:. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 98/006 του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο».

2 . Τον Κανονισμό (ΕΚ) 98/007 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 98/006 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο».. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (007) 60/..007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 007-0, όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα του μέτρου... Το Ν. 6/007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 007-0» (ΦΕΚ 67/Α/..007). 5. Το Ν. 80/00 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α/.0.00). 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.. 6/005 (ΦΕΚ 98/Α/..005). 7. Το Π.. 65/0 (ΦΕΚ 7/Α/7.06.0) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», και ειδικότερα το άρθρο για τη συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 8. Το Π.. 66/0 (ΦΕΚ 8/Α/7.06.0) «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα το διορισμό των Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 9. Το Π.. 7/00 (ΦΕΚ 78/Α/.08.0) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο αυτού. 0. Την αριθμ. 509/ (ΦΕΚ 7/Β/0..008) ΚΥΑ αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».. Την αριθμ. 058/ (ΦΕΚ 56/Β/008) ΚΥΑ «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 007 0».. Την αριθμ. 676/ (ΦΕΚ 867/Β/ ) ΚΥΑ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων - Μέτρων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» στην Ειδική Εφαρμογής ράσεων Ε.Π... Την αριθμ. 7/9..00 (ΦΕΚ 87/Β/0.00) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 007 0». Την αριθμ. /9..00 (ΦΕΚ 7/Β/..0) Υ.Α. «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Ε.Π ». Άξονας Προτεραιότητας: «Μέτρα για την

3 προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», Μέτρο.: «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. 5. Την αριθμ. 95/8.0.0 (ΦΕΚ 99/Β/..0) Υ.Α. «τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθμ. 95/ (ΦΕΚ 78/Β/.0.008) Υ.Α. για το Σύστημα ιαχείρισης Ε.Π Την αριθμ.../0/0/.0.0 εγκύκλιο του Τμήματος της /νσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τις ενέργειες των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών, στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο., του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Τη ΣΑΕ 0868, Κ.Ε 0ΣΕ του Π..Ε. 8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π , που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π , καθώς και στην έγκριση του Σχεδίου Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας. 9. Τις αιτήσεις χρηματοδότησης των ικαιούχων με τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, στα πλαίσια της /9..00 ΥΑ (ΦΕΚ 7/Β/.0.0) Πρόσκλησης. 0. Τα σχετικά ελτία Αξιολόγησης Πράξεων, με τα οποία τεκμηριώνεται η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων και η ένταξή τους στο Μέτρο. του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Το υπ αριθμ. 98/ έγγραφο της Ειδικής ς ιαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, περί «Έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του μέτρου. του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 007-0». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΤΟΥ ΕΠΑΛ Την ένταξη εξακοσίων τριάντα δύο (6) Πράξεων, στο Μέτρο. Μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη «ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, του Άξονα Προτεραιότητας «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι εντασσόμενες Πράξεις, των οποίων τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας, κατανέμονται στις περιοχές στόχου σύγκλισης & εκτός στόχου σύγκλισης και εντάσσονται στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισμού (ΕΣΠ), ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : 55 Πράξεις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : 77 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη κλειστών κόλπων» : 0 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη μικρότερα των 7 μέτρων ολ. Μήκους : 87 Πράξεις ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας μεγαλύτερης των 5 ετών : 5 Πράξεις

4 Β. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ. Τη χρηματοδότηση των ικαιούχων των ενταγμένων Πράξεων των Καταλόγων του σημείου Ζ της παρούσας με τη μορφή δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη «ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τους.. Η συνολική ημόσια απάνη (..) των ενταγμένων πράξεων, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (Ε.Τ.Α.), ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και δεκαεφτά λεπτά ( ,7 ) και κατανέμεται στις περιοχές στόχου σύγκλισης & εκτός στόχου σύγκλισης, καθώς και στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισμού (ΕΣΠ), ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : ,5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ :.8.,65 ο ΕΣΠ «Σκάφη κλειστών κόλπων» : ,9 ο ΕΣΠ «Σκάφη μικρότερα των 7 μέτρων ολ. Μήκους» :.6.058,00 ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας μεγαλύτερης των 5 ετών» : ,5. Η εγκριθείσα με την παρούσα Απόφαση, ημόσια απάνη για την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων, έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 0868 του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων(Π..Ε.), με Κωδικό Έργου 0ΣΕ Τα αναλυτικά στοιχεία των ικαιούχων και των αλιευτικών σκαφών, όπως αυτά βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές μετά τη διασταύρωσή τους με τα ναυτιλιακά έγγραφα και το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και η δημόσια οικονομική ενίσχυση εκάστου ικαιούχου παρουσιάζονται στους καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίστηκε βάσει των: «ημερομηνία έναρξης πλόων», «ολική χωρητικότητας σε GT», κατοχή ή μη άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» και δεν επιδέχεται αναθεώρησης εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι των κατωτέρω σημείων 5 & Η δημόσια οικονομική ενίσχυση των ικαιούχων μειώνεται : α) κατά το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την ασφάλεια, (δημοσιονομική διόρθωση), σε περίπτωση απώλειας του αλιευτικού σκάφους μεταξύ της ημερομηνίας της παρούσας Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης και της πραγματικής ημερομηνίας της οριστικής παύσης του αλιευτικού σκάφους (διάλυση), β) αναλογικά «prorate temporis», σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά στα πλαίσια του μέτρου. «Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών», του ΕΠΑΛ και δεν έχει παρέλθει η δεσμευτική πενταετής περίοδος από την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού. 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του σκάφους, όπως αυτά παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σημείου Ζ της παρούσας και ειδικότερα η «ημερομηνία έναρξης πλόων», η «χωρητικότητα σε GT» και η κατοχή ή μη άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» (βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης), δεν ταυτίζονται με τα πρωτογενή στοιχεία του σκάφους που τηρούνται στο φάκελο της Λιμενικής Αρχής νηολόγησής / λεμβολόγησής του, κατά τη χρονική περίοδο προετοιμασίας του αλιευτικού σκάφους για τη διάλυσή του (έκδοση των απαιτούμενων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης), το γεγονός δε αυτό επιφέρει τη μείωση ή την αύξηση της εγκριθείσας με την παρούσα

5 δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, ενημερώνεται άμεσα ο ικαιούχος, προκειμένου να δηλώσει με Υπεύθυνη ήλωση για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας διάλυσης του αλιευτικού σκάφους. 7. Σε συνέχεια του ανωτέρω σημείου και σε περίπτωση συνέχισης των διαδικασιών διάλυσης, εάν από τα νέα στοιχεία προκύπτει: α) μείωση της εγκεκριμένης δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ μαζί με το φάκελο πληρωμής, αίτημα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7/9..00 (άρθρο 9) και την ΥΑ /9..00 (άρθρο), συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία βάσει των οποίων επαναπροσδιορίζεται και εγκρίνεται η δημόσια οικονομική ενίσχυση με την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής. β) αύξηση της εγκεκριμένης δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ αίτημα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7/9..00 (άρθρο 9) και την ΥΑ /9..00 (άρθρο), συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, η οποία σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, εγκρίνεται με Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο ικαιούχο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της διάλυσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 7/ Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι Ως ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Πράξης, θεωρείται η διάλυση του σκάφους και η έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό ιάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης(ΟΕΕ), κατά το άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/ Στην Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης προσδιορίζεται το φυσικό αντικείμενο της ενίσχυσης που έχει επαληθευτεί - πιστοποιηθεί, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί με βάση την επιβεβαίωση των στοιχείων του σκάφους (ημερομηνία έναρξης πλόων, χωρητικότητα σε GT, άδεια χρήσης αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα») που είναι οι βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης.. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης πράξης είναι δυνατόν να παραταθεί το μέγιστο για ακόμα (5) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι (καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος του ικαιούχου στην αρμόδια ς, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και αποδοχή ή μη του αιτήματος παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως το ικαιούχο και την ΕΥ ΕΦ ΕΠ.. Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή υποβολή αιτήματος δεκαπενθήμερης (5) παράτασης στην αρμόδια ς, ή αιτήματος τροποποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και στο άρθρο της ΥΑ /9..00, αποτελεί σοβαρό λόγο αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης -Χρηματοδότησης Πράξης και την ακύρωση της χρηματοδότησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ. 5

6 . ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. Ολοκλήρωση διοικητικών Πράξεων και υποβολή αιτήματος επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης από το ικαιούχο.. Η αρμόδια μετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων με τον κατάλογο των ενταγμένων Πράξεων της χωρικής αρμοδιότητας της, α) ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους ικαιούχους για την ένταξή τους στο μέτρο. του ΕΠΑΛ 007-0, καλώντας τους να προσέλθουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (ορίζεται από την ) για την παραλαβή της Απόφασης και την υπογραφή (σε αντίγραφα) σχετικού Πρακτικού παραλαβής - αποδοχής όρων, σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I. β) κοινοποιεί την Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης με τον κατάλογο των ενταγμένων πράξεων στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές νηολόγησης των σκαφών.. Η παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης από το ικαιούχο σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.. Η μη προσέλευση του ικαιούχου για την παραλαβή, ή η μη υπογραφή του Πρακτικού παραλαβής εντός της ημερομηνίας που έχει τεθεί από την αρμόδια, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση του ικαιούχου από τη χρηματοδότηση.. Ο ικαιούχος μετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης από την αρμόδια, προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που προηγούνται της οριστικής παύσης του σκάφους (σκάφος ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών, έκδοση απαραίτητων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης στην αρμόδια, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά..5 Η αρμόδια ελέγχει τα δικαιολογητικά και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης ομαδοποιεί, εφόσον είναι εφικτό, τα ενταχθέντα στην χωρική της αρμοδιότητα σκάφη σε σχέση με τον τόπο διάλυσής τους και ενημερώνει το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης ή των Πράξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών σκαφών στον ίδιο τόπο, που έχει προκαθοριστεί) και την έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης αλιευτικού σκάφους) για κάθε Πράξη χωριστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/ Επιτόπια Επαλήθευση - Πιστοποίηση Πράξης από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) - Το έργο της επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης εκτελείται από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της ΕΥ ΕΦ ΕΠ, ή την Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με αρμοδιότητες δευτεροβάθμιας Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 0 της ΚΥΑ 7/

7 - Η εκτέλεση του έργου της ανωτέρω παραγράφου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του ΟΕΕ, το οποίο συνεδριάζει κατ αρχήν με τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος με τα αναπληρωματικά... Προετοιμασία επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης: - Πριν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (διάλυση του σκάφους ή ομάδας σκαφών), τα μέλη του αρμοδίου ΟΕΕ οφείλουν να προβούν προπαρασκευαστικά, σε έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης του ικαιούχου και σε επιβεβαίωση των σημείων ελέγχου Α έως Α του Υποδείγματος ΙΙ. - Στη συνέχεια, ενημερώνεται εγγράφως ο ικαιούχος ή οι ικαιούχοι σε περίπτωση ομάδας σκαφών, για την ημερομηνία που έχει οριστεί για την επικείμενη επαλήθευση - πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα δικαιολογητικά - στοιχεία, που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης... Επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση : - Η επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται στην έδρα του ικαιούχου ή στον τόπο διάλυσης του σκάφους και συνίσταται στην πραγμάτωση των σημείων ελέγχου Β έως Β του Υποδείγματος ΙΙ, ήτοι: ταυτοποίηση του σκάφους σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα φωτογραφία στην Αίτηση Ένταξης, επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση), λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης (πλήρης διάλυση του σκάφους και καταστροφή της τρόπιδας), σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης. - Το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ II), η οποία συμπληρώνεται κατά τον προπαρασκευαστικό έλεγχο (σημεία ελέγχου Α έως Α) και κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (σημεία ελέγχου Β έως Β) και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης... Σύνταξη Έκθεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Πράξης (Πρακτικό διάλυσης): - Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, το αρμόδιο ΟΕΕ συντάσσει (σε 5 αντίγραφα) Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. - Στην Έκθεση προσδιορίζονται: το φυσικό αντικείμενο (διάλυση αλιευτικού σκάφους), που έχει επαληθευτεί πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο με βάση τα διασταυρωμένα στοιχεία της «ημερομηνίας έναρξης πλόων», της «χωρητικότητα σε GT» και της κατοχής άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα». Η Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης τηρείται στο φάκελο της Πράξης. - Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης η αρμόδια Λιμενική Αρχή, κινεί άμεσα τη διαδικασία οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή Λεμβολόγια και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), ενώ η αρμόδια προβαίνει στην ακύρωση με διάτρηση της συναφούς άδειας αλιείας. 7

8 - Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές συμπληρώνουν οπωσδήποτε τα εξής πεδία του σχετικού ελτίου για τη διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ - ΚΑΜ: ένδειξη «DES» στο πεδίο Τύπος Γεγονότος, ημερομηνία διαγραφής από τα νηολόγια/λεμβολόγια, στο πεδίο «Ημερομηνία Γεγονότος», η οποία μπορεί να συμπίπτει και με «την ημερομηνία της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης», ένδειξη «AC» στο πεδίο Κωδικός Ενίσχυσης.. Αίτηση ικαιούχου για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Αίτηση πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω σημείων & της παρούσας, ο ικαιούχος υποβάλλει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο κατωτέρω σημείο., για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης (Κοινοτικής και Εθνικής), σε μια δόση.. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών πληρωμής είναι: α. Αίτηση του ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού και η Τράπεζα που επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις. β. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός IBAN. γ. Άδεια επαγγελματικής αλιείας του αλιευτικού σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους). δ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή του σκάφους λόγω διάλυσης, από τα νηολόγια ή λεμβολόγια, καθώς και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών. ε. Αντίγραφο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, του ελτίου «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ζ. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του.σ. ανάλογα με τη φύση της νομικής μορφής εκπροσώπησης της ιδιοκτησίας του σκάφους, την κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του προσώπου για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου σχετικού με την πληρωμή της πράξης. Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. Η αρμόδια, αφού λάβει υπόψη την υποβληθείσα από το ΟΕΕ Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, εξετάζει λεπτομερώς τα στοιχεία του φακέλου της ενταχθείσας Πράξης και των υποβληθέντων με την αίτηση πληρωμής δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει πληρότητα αυτών, προβαίνει: α. Στην ακύρωση με διάτρηση της άδειας αλιείας του σκάφους, την οποία και φυλάσσει εσαεί στο φάκελο του σκάφους. 8

9 β. Στη σύνταξη «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης», με βάση τον πλήρη φάκελο της Πράξης και την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ σύμφωνα με το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙV. γ. ιαβιβάζει στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής του ικαιούχου, φάκελο πληρωμής με τα κάτωθι δικαιολογητικά (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) και ενδεχόμενες παρατηρήσεις: Πρακτικό παραλαβής - αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης. Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του ικαιούχου (εις διπλούν). Αίτηση πληρωμής του ικαιούχου (εις διπλούν). Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ (εις διπλούν). ικαιολογητικά (β) εις διπλούν, (δ), (ε), (στ) εις διπλούν, (ζ), του σημείου. της παρούσας. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Συμπληρωμένο το συνοδευτικό κατάλογο δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ V. δ. ιατηρεί τους φακέλους με το σύνολο των δικαιολογητικών για κάθε ενταγμένη Πράξη της παρούσας, τουλάχιστον μέχρι το έτος 00.. Η ΕΥ ΕΦ ΕΠ, μετά την παραλαβή του φακέλου πληρωμής, πραγματοποιεί τον οριστικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί μετά από έλεγχο στα Μητρώα σκαφών ΕΑΜ - ΚΑΜ ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή του σκάφους (με στοιχεία που συμφωνούν με αυτά της Απόφασης Ένταξης), προβαίνει σε εκτύπωση του ιστορικού του σκάφους από τα ΕΑΜ - ΚΑΜ και στην έκδοση «Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης», με την οποία: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελο δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο της αριθμ. 7/9..00 (ΦΕΚ 87/Β/0..00) ΚΥΑ).. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, (διαπιστευμένος φορέας πληρωμής για το ΕΠΑΛ 007-0), μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), για την εκτέλεση της πληρωμής στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εκχωρείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης Πράξης και την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης. - Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως 9

10 καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 058/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα ημοσιονομικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 007-0», όπως τροποποιείται και ισχύει. ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι ικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων, των ενταγμένων πράξεων των Καταλόγων του σημείου Ζ της παρούσας, για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη διάλυση των σκαφών τους, αποδέχονται τους ακόλουθους όρους:. Να παραλάβουν την απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης της Πράξης από την αρμόδια εντός της ορισθείσας ημερομηνίας, στην συστημένη επιστολή της αρμόδιας (σημείο. της παρούσας), υπογράφοντας το Πρακτικό Παραλαβής Αποδοχής Όρων.. Με την παραλαβή της Απόφασης αυτόματα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.. Η μη προσέλευση των ικαιούχων για την παραλαβή, ή η μη υπογραφή του πρακτικού παραλαβής εντός της ημερομηνίας που έχει τεθεί από την αρμόδια, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση από την χρηματοδότηση και επισύρει την ανάκληση της Απόφασης ένταξης Πράξης και την ακύρωση της χρηματοδότησής της.. Να ολοκληρώσουν άμεσα (με την παραλαβή της Απόφασης), όλες τις διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με την επικείμενη διάλυση του σκάφους (σημείο. της παρούσας) και να υποβάλουν το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης στη, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πράξη (διάλυση του σκάφους), εντός του χρονοδιαγράμματος του σημείου Γ, της παρούσας. 5. Να υποβάλουν άμεσα (μετά τη διάλυση του σκάφους), αίτηση πληρωμής για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με το σημείο.. της παρούσας. 6. Να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης στην αρμόδια για οποιαδήποτε παρέκκλιση (αλλαγή) στην παρούσα Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και το άρθρο της ΥΑ / Την αναγκαιότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης, σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά: παραίτηση του ικαιούχου της ενίσχυσης για διάφορους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή σε υποβολή αιτήματος δεκαπενθήμερης (5 ημέρες) παράτασης στην αρμόδια 0

11 ς, ή σε υποβολή αιτήματος τροποποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 7/9..00 και στο άρθρο της ΥΑ /9..00, διαπίστωση προβλημάτων από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Πράξης, και αδυναμία του ικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις, κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΥ ΕΦ ΕΠ ή των ΟΕ. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής. 8. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και να διευκολύνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Εθνικές και Κοινοτικές) που παρακολουθούν και ελέγχουν την ολοκλήρωση της Πράξης, προσκομίζοντας οποιαδήποτε δικαιολογητικά ή πληροφορίες του ζητηθούν. 9. Την τήρηση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 00, όλων των σχετικών με τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη δικαιολογητικών εγγράφων. 0 Τη δημοσιοποίηση στοιχείων του ικαιούχου της Πράξης που εντάσσεται στο Ε.Π. καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. Τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων, της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης μετά του Συμφώνου Αποδοχής και των προβλεπομένων στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ του Μέτρου., ιδίως δε τη δυνατότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ακύρωσης της χρηματοδότησης, χωρίς να απαιτείται η συμφωνία του ικαιούχου. Ζ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι εντασσόμενες πράξεις περιέχονται στους επισυναπτόμενους () Καταλόγους, ανά χωρική αρμοδιότητα Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συνημμένα: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υποδείγματα (I-II-III-IV-V) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ. Τμήματα Περιφερειακών Ενοτήτων:. Αιτωλοακαρνανίας 6 Θεσπρωτίας. Νάξου. Ανατολικής Αττικής 7 Θεσσαλονίκης. Ξάνθης. Αργολίδας 8 Καβάλας. Πάρου. Αρκαδίας 9 Καλύμνου. Πειραιά - 5. Άρτας 0 Κερκύρας 5. Πιερίας 6. Αττικής (Αθηνών) Κεφαλληνίας 6. Πρεβέζης 7. Αχαΐας. Κορινθίας 7. Ρεθύμνης 8. Βοιωτίας. Κυκλάδων 8 Ροδόπης 9. υτικής Αττικής. Λακωνίας 9 Σάμου 0. ωδεκανήσου 5. Λαρίσης 0 Φθιώτιδας. Έβρου 6. Λασιθίου Φωκίδας. Ευβοίας 7. Λέσβου Χαλκιδικής Ζακύνθου 8. Λευκάδας Χανίων Ηλείας 9. Μαγνησίας Χίου 5 Ηρακλείου 0. Μεσσηνίας έδρες τους. ικαιούχοι: Μέσω των αρμόδιων Τμημάτων Π.Ε.. Αρμόδιες Λιμενικές Αρχές: Μέσω των αρμόδιων Τμημάτων Π.Ε.. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. Ειδική ιαχείρισης Ε.Π. Μονάδα Α (για δημοσιοποίηση). Γεν /νση ΑΛΙΕΙΑΣ /νση Θαλάσσιας. ΥΠ. ΠΡΟ. ΠΟ. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Αστυνομίας & Τάξης /νση Ελέγχου. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ (ηλεκτρονική αλληλογραφία) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ. Γραφείο κ. Υπουργού. ΕΥ ΕΦ ΕΠ (Μονάδες Β & Γ)

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Σήμερα, ημέρα / /..../ 0.., ο / οι υπογράφων / φοντες.... ιδιοκτήτης / τες του αλιευτικού σκάφους,... Νηολογίου/Λεμβολογίου... ΑΜΑΣ.... Παρέλαβα από τον υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας... την αρ.. Υπ. Απόφαση περί «Ένταξη Χρηματοδότηση Πράξεων στο μέτρο., Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 007 0», με την οποία εντάχθηκε η ΔΙΑΛΥΣΗ του ανωτέρω σκάφους μου και δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Απόφαση Ένταξης μετά του Συμφώνου Αποδοχής, καθώς και των αναφερομένων στις αρ. 7/9 00 ΚΥΑ & /9 00 ΥΑ, για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Ο/ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΝΤΕΣ Υπογραφή/ες & Ονοματεπώνυμο/α

14 Ημερομηνία οριστικής συμπλήρωσης: ΑΡ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ II ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ α) β) Ονοματεπώνυμο μελών Ο.Ε.Ε ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, "......" Νηολ./Λεμβ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α Προπαρασκευαστικές Ενέργειες ιάλυσης Επιβεβαιώνεται η υποβολή: Πρακτικού Παραλαβής - Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης από το ικαιούχο Αίτησης Επιτόπιας Επαλήθευσης από το ικαιούχο (με αντιπαραβολή, παράλληλα, των δηλούμενων σε αυτή και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων στοιχείων του σκάφους και κυρίως της ημ/νιας έναρξης πλόων, της χωρητικότητας σε GT, της πιθανής ύπαρξης του αλιευτικού εργαλείου βιτζότρατα και των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης Πράξης) Άδειας Ανέλκυσης από αρμόδια Λιμενική Αρχή Άδειας ιάλυσης από αρμόδια Λιμενική Αρχή (προϋποθέτει ότι δεν εγγράφονται πλέον βάρη στο σκάφος) Β Ενέργειες κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (διάλυση): Ταυτοποίηση σκάφους και αρχικά υποβληθείσας φωτογραφίας (ΑίτησηΈνταξης) Επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση) Λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου (πλήρης διάλυση σκάφους και καταστροφή τρόπιδας)

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ) Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α.. β... Αποτελούντες τα μέλη του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) πράξεων, της Περιφερειακής Ενότητας.., σύμφωνα με την αρ. πρωτ..απόφαση του.... Ενεργώντας στα πλαίσια της αρ. 7/9..00 ΚΥΑ, του μέτρου. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας πράξης με την αρ.υπουργική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότης, με τίτλο «Διάλυση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους» και Κωδικό...και αφού λάβαμε υπόψη τα σημεία ελέγχου της από.. Λίστας Επιτόπιας Επαλήθευσης Βεβαιώνουμε ότι: Α. Την../../ 0, ημέρα.. και ώρα.. στ... (τόπος διάλυσης), το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος με όνομα.. Νηολ/Λεμβ... ΑΜΑΣ Ολικής Χωρητικότητας σε GT, Ισχύ Μηχανής σε KW.. και Έτος Έναρξης Πλόων, Εφοδιασμένο με τα αλιευτικά εργαλεία..., Ιδιοκτησίας (Ονοματεπώνυμο /ποσοστό κυριότητας) Διαλύθηκε πλήρως και καταστράφηκε η τρόπιδα του, ενώπιον μας. Πριν από τη διάλυση του σκάφους ο ιδιοκτήτης αφαίρεσε τον μηχανολογικό / ναυτιλιακό / τηλεπικοινωνιακό / αλιευτικό εξοπλισμό του σκάφους (διαγράφεται ανάλογα).

16 Πριν από τη διάλυση λάβαμε φωτογραφίες του σκάφους. Β. Με βάση τα διασταυρωμένα στοιχεία της «ημερομηνίας έναρξης πλόων», της «χωρητικότητας σε GT», της κατοχής ή μη του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» και σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μείωση λόγω προηγούμενης ενίσχυσης εκσυγχρονισμού ή δημοσιονομική διόρθωση λόγω απώλειας του σκάφους, μεταξύ ένταξης και ημερομηνίας διάλυσης η δημόσια οικονομική ενίσχυση της διάλυσης του αναφερόμενου σκάφους ανέρχεται σε ευρώ. Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα. Το Ο.Ε.Ε. (Τόπος) α.... Ημερομηνία... β.

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.. ΠΡΟΣ: ΕΥ. ΕΦ.Δ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Μετά την λεπτομερή εξέταση των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας, με την αρ.υπουργική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότης Πράξης, με τίτλο «Διάλυση επαγγελματικού αλιευτικού Σκάφους» και Κωδικό και αφού λάβαμε υπόψη την από υποβληθείσα από το ΟΕΕ «Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης Πράξης» (Πρακτικό Διάλυσης) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, με την αρ... αίτηση πληρωμής δικαιούχου, Βεβαιώνουμε ότι: α. Το αντικείμενο της πράξης ολοκληρώθηκε με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους.... Νηολ. / Λεμβ., ΑΜΑΣ, ενώπιον του ΟΕΕ., την στην περιοχή. β. Η επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους, σε ισχύ κατά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η διάλυση, ακυρώθηκε εσαεί, με διάτρηση, και φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, στο φάκελο ένταξης του σκάφους. γ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μόνιμης διαγραφής του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό ή και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο. Ημερομηνία Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/σφραγίδα)

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ημερομηνία.. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ.... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ... ΑΜΑΣ.. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ... ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.... Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:. Το από... Πρακτικό παραλαβής αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.. Η αρ..... /.. / 0., Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του Δικαιούχου (εις διπλούν).. Η αρ /.. / 0., Αίτηση πληρωμής του Δικαιούχου (εις διπλούν).. Η από...έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης του ΟΕΕ (εις διπλούν). 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, με τον αριθμός IBAN (εις διπλούν). 6. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή, από τα νηολ. ή λεμβ. και το ΕΑΜ/ΚΑΜ. 7. Αντίγραφο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, του Δελτίου «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». 8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα(εις διπλούν). 9. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. (όπου απαιτείται) 0. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Ο Υπεύθυνος (ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Αιτωλοακαρνανίας )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ) GRC ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΛ9 5,75 77,9 0, 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ,5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (5%) )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,5%) )ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,5%) ) )069 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΙ ΕΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 09770, 707 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ6 0,6 5,88 6, Π (GTR) 6.750,5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0667, 706 GRC GINA ΛΛ66,9 8,8 6, Π (GTR).5,5 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 06708, 705 GRC00008 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΜ80,0,0 8, Π (GNS) 6.0,00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 0//0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙ Α , 75 GRC0000 ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ60,0 0,9 6, Π (LLS).87,0 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΠΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΟΚΛΗ , 700 GRC00000 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ508,08,0 7, Π (GTN).0,00 ΑΣΤΑΚΟΥ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΑΟΥΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0790, 70 GRC ΑΓ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑ07 0,86 5, 7, Π (GNS) 8.88,50 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ //0 Αιτωλοακαρνανίας ΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ , 789 GRC ΜΑΡΙΑ ΛΑ696,09 0,5 7, Π (GTN) 9.67,5 ΑΣΤΑΚΟΥ 8//0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ , 700 GRC ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΛΑ897,6 5,88 7, Π (GNS).8,00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 6//0 Αιτωλοακαρνανίας ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 08999, 79 GRC ΤΖΙΜΗΣ Φ ΛΠ08 9,97 5, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB).6,95 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6/6/0 Αιτωλοακαρνανίας ΣΦΑΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 0908, 70 GRC ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΙ ΛΑ7 0,67,0 5, Π (GNS) 7.5,85 ΑΣΤΑΚΟΥ /7/0 Αιτωλοακαρνανίας ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , 708 GRC ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΛΠ769 0,9 6,7 7, Π (GTR) 0.5,00 ΒΟΝΙΤΣΑΣ /7/0 Αιτωλοακαρνανίας ΧΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , 709 GRC ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΠ098 0,8 8,08 6, Π (GTR) 8.70,00 ΒΟΝΙΤΣΑΣ /8/0 Αιτωλοακαρνανίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0056, 70 GRC ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΠ75,69,0 7, Π (LLS) 0.6,0 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη 9.,80

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Ανατολικής Αττικής )ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ )ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ) ) ΚΑΡΥΣΤΟΥ 790 GRC ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΡ68 5,9 5,9 9, Π (GTR) 5.87,50 //0 Ανατολικής ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 0808, ΑΓΙΟΥ 797 GRC ΜΑΝΟΣ ΝΧ97 6, 88, 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 7.97,50 Αττικής ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ //0 Ανατολικής ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , 795 GRC ΦΛΩΡΑ ΝΛ6,7,,5 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 6.,75 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ , 755 GRC ΡΕΜΠΕΤΑΣ ΝΣ69 8,5 6,76 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 0.856,0 Αττικής ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 0//0 Ανατολικής ΣΕΒ ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ , 78 GRC ΣΤΕΛΛΑ ΝΛ6 6,8 5,6 0, Π (LLS) ,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 75 GRC ΛΕΣΒΟΣ ΝΛ8 8,9 5,, Π (LLS) 8.975,0 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 0//0 Ανατολικής Αττικής )ΚΑΡΥΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ )ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ )058686, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ) , Κ' ΑΘΗΝΩΝ 785 GRC ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΧ8 0,,96, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB).79,50 6//0 Ανατολικής ΤΣΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 0065, 79 GRC ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΛ9 5, 55, 9, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 79.5,00 Αττικής ΚΟΡΩΠΙΟΥ //0 Ανατολικής ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ , 79 GRC ΝΕΦΕΛΗ ΛΛ,56, 6, Π (LLS).89,00 Αττικής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ //0 Ανατολικής )ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ) GRC ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΛ0 7,68 8,5, 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 9.80,80 Αττικής )ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ) ΛΑΥΡΙΟΥ //0 Ανατολικής ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 05589, 75 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΛ8 7,6,, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 6.750,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ //0 Ανατολικής ΤΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 00808, 79 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΡ6 8 0,5 8, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ Αττικής ΠΑΛΛΗΝΗΣ (OTB) 7.60,00 9//0 Ανατολικής Αττικής ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 050, ΛΑΥΡΙΟΥ 776 GRC ΣΟΦΗ ΛΠΦ768,9,05 8, Π (LLS) 8.06,50 9//0 Ανατολικής ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 795 GRC ΚΑΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΣ 5 76, 6, 97 0 ΓΡΙ ΓΡΙ (PS).95,00 Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ 5 9//0 Ανατολικής ΤΣΙΚΟΥΡΚΙΤΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 06969, 78 GRC ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ Αττικής ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ0,5,08 8, Π (GNS) 6.750, /5/0 Ανατολικής Αττικής ΠΑΠΙΟΜΥΤΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΛΑΥΡΙΟΥ 799 GRC00000 ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΣΟΣ ΝΛ88,8 7,9 9, Π (GNS) 8.7,60 /7/0 Ανατολικής ΜΠΙΤΖΗΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , ΑΓΙΟΥ 778 GRC ΑΦΡΟΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΝΛ70 7, 5,9 0, Π (LLS) 6.90,00 Αττικής ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7/7/0 Ανατολικής Αττικής ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 06587, ΚΟΡΩΠΙΟΥ 79 GRC ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΡ00 6,7 75,5 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 77.00,5 /8/0 Ανατολικής ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 05060, 75 GRC ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΛ9 0, 77,9, Π (LLS) 9.99,50 Αττικής ΚΟΡΩΠΙΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη ,50

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΊ ΟΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αργολίδος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , Γ' 70 GRC ΕΛΕΝΗ ΛΕ059,05,0 5, Π (LLS) 0.50,5 ΠΕΙΡΑΙΑ 8//0 Αργολίδος ΚΟΥΜΠΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 09599, 70 GRC ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΟΥ ΛΝ6,56,0 6, Π (GTN) 8.87,60 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8//0 Αργολίδος )ΚΑΤΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ) GRC ΣΟΦΙΑ ΛΝ57,06,05 7, Π (GTR) 9.,50 )75 )ΚΑΤΑΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8//0 Αργολίδος ΥΙΟΙ ΕΜΜ. ΦΑΣΙΛΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , 7 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΠΧ7 57 9,0, 98 8 ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΚΟΙΛΑ Α ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ (OTB) 58.77, //0 Αργολίδος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , 700 GRC ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΛΝ700,97,7 7, Π (GTR) 8.,5 ΝΑΥΠΛΙΟΥ //0 Αργολίδος ΤΟΥΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ , 709 GRC ΒΙΒΙΚΑ ΛΚ08 0,68 8,8, Π (LLS) 7.7,00 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 6//0 Αργολίδος ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 070, 70 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΝΝ07 9,88 0,7, Π (GTR) 09.09,80 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6//0 Αργολίδος )ΚΡΕΜΜΥ Α ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (75%) )ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (5%) )7809 )070 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 705 GRC ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΝ65 5,6 7,8 9, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ,00 /5/0 Αργολίδος ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0587, 796 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΠΧ8 6,7 5,9 0, Π (LLS) 58.9,5 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ /5/0 Αργολίδος )ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) ) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 706 GRC ΝΙΚΟΣ ΝΠΧ60,67 5,, Π (LLS) ,5 9/5/0 Αργολίδος )ΑΓΡΙΜΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (95%) ) GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΑ ΝΠΧ77,99 5,8 6, Π (LLS) 8.5,75 )ΑΓΡΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (5%) )078 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 6/5/0 Αργολίδος )ΚΟΤΣΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (90%) ) GRC00000 ΝΟΥΛΗΣ ΛΚ55,65 7,5 6, Π (LHP) 5.66,5 )ΚΟΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) (0%) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 8/6/0 Αργολίδος ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , 797 GRC ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΠΧ06,5,0 6, Π (LLS).9,5 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 0/6/0 Αργολίδος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 095, 707 GRC ΚΥΡΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΛΝ699,,0 7, Π (GTR) 0.05,00 ΑΡΓΟΥΣ 0/6/0 Αργολίδος )ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ )0880 ) ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 760 GRC00000 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ07,7 5,9 9, 97 9 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 5.98,95 0/6/0 Αργολίδος )ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ )ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ) )095 ΑΡΓΟΥΣ 70 GRC ΚΑΠΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΝ96,9, Π (GTR) 8.98,5 7/6/0 Αργολίδος ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΣΑΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0990, 798 GRC ΚΩΣΤΑΣ ΛΕ97,9,0 7, Π (LLS).80,0 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 7/7/0 Αργολίδος ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ , 708 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕ0,96,05 7, Π (LLS) 0.7,80 ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ /7/0 Αργολίδος )ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΛΕΙΟΥ (80%) )ΚΑΤΑΓΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (0%) ) )0790 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7575 GRC ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΝ5,57,08 8,9 978 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 56.7,95 9/7/0 Αργολίδος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ , 79 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΝ00 6,5 5, 0, 97 9 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 79.50,75 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΊ ΟΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / /8/0 Αργολίδος ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΡΓΟΥΣ 7 GRC ΜΠΕΛΛΑ-ΝΑΤΑΣΑ ΝΝ5 5,6 9, 9, Π (GTR) 60.05,60 /8/0 Αργολίδος ΓΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 096, 70 GRC ΚΑΠΕΤΑΝ-ΑΡΗΣ ΛΝ796,5 6,7 6, Π (GTR).59,5 ΑΡΓΟΥΣ Συνολική ηµ. δαπάνη.8.6,90

23 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΚΑ ΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αρκαδίας ΣΑΡΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , 706 GRC ΛΕΝΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ-ΒΑΛΙΝΑ ΝΝ8,66 5,7 8, Π (GTR).075,0 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 8//0 Αρκαδίας ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 709 GRC00005 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΛ8,96,0 7, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 5.56,60 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ 9/6/0 Αρκαδίας )ΚΡΕΜΥ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ )ΚΡΕΜΥ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ) )07060 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 7607 GRC ΕΙΡΗΝΗ ΝΝ0,6 5, 8,9 977 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 55.00,0 Συνολική ηµ. δαπάνη.08,0

24 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Αρτας ΒΕΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 07577, ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΜ577 0,95 8,8 6, Π (GTR) 0.956,00 //0 Αρτας ΣΙΩΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΖΩΗ , ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΓΛΑΡΟΣ ΛΠ79, 7,5 7, Π (GTR).58,60 //0 Αρτας ΡΩΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 507, ΑΡΤΑΣ 70 GRC ΚΩΣΤΑΣ ΛΜ6,0,0 7, Π (GTR).87,0 //0 Αρτας ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝΙΑ 00599, ΑΡΤΑΣ 7095 GRC00000 ΣΟΛΩΝ ΛΠ689 0,9 9,56 7, Π (GTR).900,00 6/6/0 Αρτας ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΠ506 0,9 5,88 7, Π (GTR) 0.08,60 6/6/0 Αρτας ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0558, ΑΡΤΑΣ 709 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΠ6 0,9 8,8 7, Π (GNS) 9.07,75 /7/0 Αρτας ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΡΤΑΣ 705 GRC ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΠ, 0,9 7, Π (GTN) 8.50,00 7/7/0 Αρτας ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ , ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΠ80 7,66 69,8 0, Π (GTR) ,50 7/7/0 Αρτας ΜΟΣΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 007, ΑΡΤΑΣ 7 GRC ΑΡΤΑ ΝΠ,5 76,, Π (GTN).750,00 /7/0 Αρτας ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 970, ΑΡΤΑΣ 75 GRC ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΠ75 0,87 0 7, Π (GTR).570,00 8/7/0 Αρτας ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΑΡΤΑΣ 79 GRC ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΜ87 0,5 0 5, Π (GTR) 5.86,5 /8/0 Αρτας ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 0088, ΑΡΤΑΣ 7 GRC00000 ΝΙΚΗ ΛΠ7 0,96,0 7, Π (GTN) 9.7,00 ΗΜΟΣΘΕΝΗ Συνολική ηµ. δαπάνη 6.88,90

25 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΤΤΙΚΉΣ (ΑΘΗΝΏΝ) ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 8//0 Αττικής (Αθηνών) ΘΑΛΑΣΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 05598, ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 GRC ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΙΙ ΝΠ058,6 6,7, Π (LLS) 6.8,00 6//0 Αττικής (Αθηνών) ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 00676, 766 GRC ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΠ770 06,59 7, Π (GTR).800,00 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 9//0 Αττικής (Αθηνών) )ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ )ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ) ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ 757 GRC ΠΑΝΤΟΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΝΡ5 7,8 0, 98 7 ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) 9.668,00 5 7/6/0 Αττικής (Αθηνών) ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 07575, ΜΟΣΧΑΤΟΥ 797 GRC ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΠ600,97 9, Π (GTR) 6.079,0 5/7/0 Αττικής (Αθηνών) ΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 05509, Α' 795 GRC00000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΠ56 8,5 99, 0, Π (LLS) 7.7,75 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,05

26 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 7//0 Αχαϊας ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 0077, 78 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑ50,7 5,8 7, Π (FPO).75,80 ΑΚΡΑΤΑΣ //0 Αχαϊας )ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )075 ) Α' ΠΑΤΡΩΝ 707 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΝΠ6 7 57,9, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) ,50 8//0 Αχαϊας ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 70656, ΚΑΤΩ 7086 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΠ850,5 8, 0, Π (GNS) 7.750,00 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΧΑΪΑΣ /7/0 Αχαϊας ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΚΑΤΩ 705 GRC ΘΕΟ ΩΡΑ- ΑΧΑΪΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΝΠ8 0,69 5,, Π (GNS) 5.50,00 5 /8/0 Αχαϊας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΤΟΥ , ΑΙΓΙΟΥ 70 GRC00000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ0,9,0 8, Π (LLS) 8.06,95 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη ,5

27 8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΟΙΩΤΊΑΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 Βοιωτίας ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ 7997 GRC ΑΜΑΛΙΑ ΝΑ,,0 8, Π (GTR) 8.80,00 /8/0 Βοιωτίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 0860, 7999 GRC ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ50,68 9,78 6, Π (GTR) 5.87,00 ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη.70,00

28 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 υτικής Αττικής ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ , 77 GRC ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕ,9 6,5 8, Π (GTR).0,00 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0//0 υτικής Αττικής ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 0900, 7998 GRC ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕ07,77,05 8, Π (GNS).689,5 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0//0 υτικής Αττικής ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 77 GRC ΗΜΗΤΡΙΣ ΜΙΚΑΙΤΣ ΝΠ785,5 7,0, Π (FPO) 9.650,00 ΜΕΓΑΡΩΝ 9//0 υτικής Αττικής ΠΙΠΠΗΣ Σπυρίδων ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 00806, 757 GRC ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕ65 0,9 7,5 5, Π (LLS) 9.88,0 ΜΕΓΑΡΩΝ 6/5/0 υτικής Αττικής ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 0558, 75 GRC ΤΑ ΥΟ Α ΕΛΦΙΑ ΝΕ6,67 55, 8, Π (GTR) 6.650,05 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8/6/0 υτικής Αττικής ΚΟΧΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , ΙΛΙΟΥ 7987 GRC ΚΑΠΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕ805,9,08 6, Π (GTR).5,5 /7/0 υτικής Αττικής ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 769 GRC ΛΕΝΑ ΝΕ9,6,0 8, Π (GNS).80,00 ΜΕΓΑΡΩΝ 5/7/0 υτικής Αττικής ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , 76 GRC ΤΑΚΗΣ ΝΕ8 9,55 55, 0, Π (GNS) 0.,75 ΜΕΓΑΡΩΝ /7/0 υτικής Αττικής ΤΕΡΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 77 GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΝΕ69,9,0 8, Π (DRB).900,00 ΜΕΓΑΡΩΝ /8/0 υτικής Αττικής ΚΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 08089, 796 GRC ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΜ6,5 7,5 6, Π (DRH).678,50 ΜΕΓΑΡΩΝ Συνολική ηµ. δαπάνη 6.95,00

29 0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ω ΕΚΑΝΉΣΟΥ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / //0 ωδεκανήσου ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΜΕΤ ΤΟΥ ΓΙΑΣΑΡ , ΡΟ ΟΥ 768 GRC ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΝΡ90 7,89 5,9 0, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 96.7,5 //0 ωδεκανήσου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ , ΚΩ 767 GRC ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΡΗΣ ΝΚ0,7 58,8, ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) 8.09,75 8//0 ωδεκανήσου ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 0668, 708 GRC ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΛΚ8,7,0 7, Π (LLS) 7.,85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9//0 ωδεκανήσου ΒΑΡΜΑΞΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ 07859, ΣΥΡΟΥ 7 GRC ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΛΘ85,9 0, 6, Π (GTN) 8.90,00 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ 9//0 ωδεκανήσου ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΝΑΞΟΥ 7 GRC ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΝ6 7,69 9, Π (GTR) 7.0,65 8//0 ωδεκανήσου ΣΕΜΠΕΛ Ελίζαµπεθ ΤΟΥ ΚΕΪΣ 06065, 7085 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΚ606,7,7 5, Π (GNS).,90 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5/7/0 ωδεκανήσου )ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ )ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΥ )06900 ) ΡΟ ΟΥ 70 GRC ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΡ9,09, Π (LLS).90,0 8 9/7/0 ωδεκανήσου )ΚΑΡΥ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (%) )ΚΑΡΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (%) )ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) )ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 5)ΣΚΥΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 6)ΡΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 7)ΚΑΡΥ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) 8)ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (6,%) ) ) ) ) )8579 6)8078 7)0698 8) ΡΟ ΟΥ 7 GRC ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΥ Η ΝΡ56 9,, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB).60, /8/0 ωδεκανήσου ΚΟΥΤΣΟΝΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 06700, ΡΟ ΟΥ 77 GRC ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΡ50,98,0 7, Π (LLS).780,00 9/8/0 ωδεκανήσου ΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 09676, ΚΩ 7957 GRC ΤΑΚΗΣ ΝΚ7,6,05 7, Π (LLS) 9.58,5 ΙΩΑΝΝΗ Συνολική ηµ. δαπάνη 7.0,75

30 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΜΑΣ Όνοµα Αρ. Νηολ. / 6//0 Εβρου ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0607, 7 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΣ0,6 8,8 8, Π (LLS) 7.9,0 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ //0 Εβρου ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0996, 79 GRC ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑ,77 6, Π (LLS) 8.89,60 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 9//0 Εβρου )ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (60%) )ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (0%) , ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 7 GRC ΚΑΠ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΑ00 6,6 0, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (OTB) 00.60, //0 Εβρου ΒΑΒΟΥΡΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 805, 77 GRC ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΑ50 0,79,0 6, Π (GTR) 8.8,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 6/5/0 Εβρου ΠΑΠΑΚΩΣΤΙ ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , 79 GRC ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑ89 0,59, 7, Π (GTR) 7.,85 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 0/6/0 Εβρου ΜΑΪΜΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0008, 70 GRC ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΛΑ5 0,7 8,8 7, Π (GNS) 7.77,5 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 0/6/0 Εβρου ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05765, 78 GRC ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑ99 0,77,0 6, Π (GTR) 9.,60 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου )ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ )07958 ) GRC ΚΑΠΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑ05,,, ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ,50 )ΚΑΝΑΒΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 70 GRC00000 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑ5,7 69, Π (GTR) 5.089,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /6/0 Εβρου ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , 7 GRC00007 ΠΕΡΣΑ ΛΑ9,07,0 6, Π (GTR) 0.67,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ /7/0 Εβρου ΓΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 00, 750 GRC ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑ9 0, 8,8, Π (LLS) 5.8,0 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ ΗΣ 8/7/0 Εβρου ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , 7 GRC ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΑ0 5 0,5 989 ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) 7.67,00 ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,90

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες: Καµπόλης Στ..- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : skampolis@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 2.10940/Οικ.3.1039 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 02.05.2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα