Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. Κατ άρθρα 390, 391, 392 ΚΠολ. προς το Συµβούλιο της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. Κατ άρθρα 390, 391, 392 ΚΠολ. προς το Συµβούλιο της Επικρατείας"

Transcript

1 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Κατ άρθρα 390, 391, 392 ΚΠολ. προς το Συµβούλιο της Επικρατείας ιερεύνηση της επιστηµονικής ορθότητας εάν το νοµοθέτηµα συστηµάτων ελέγχου ΕΙΣροών - ΕΚροών υγρών καυσίµων αποτελεί ένα νόµιµο σύστηµα ορθής και ακριβούς µέτρησης τόσο των εισερχόµενων εντός των δεξαµενών όσο και των εξερχόµενων εξ αυτών όγκων καυσίµων, µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών και θεµιτών συναλλαγών. Ιωάννης Ζ. Καταγής, jz-katagis.eu Αύξων Αρ. a060-viii, ΙΝ.Ε.Π.Α/Α Καταχώρησης: Έκθεση a60-viii-εισροων-εκροων ΕΙΣΕΚ Πραγµατογνώµων: απόφαση /2012 Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βούλευµα 4101/2012 Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Αθηνών Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 Επιδόσεις: Σοφιανοπούλου 8, Κ. Πατήσια Τηλ: ,3 Fax: _10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 1

2 Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Ενεργητικοί κίνδυνοι. Παθητικοί κίνδυνοι. Εν κατακλείδι, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΧΕΤΙΚΑ & ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙO 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Υπεύθυνη ήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) περί ωρών απασχόλησης στην διεξαγωγή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Την 3η Οκτωβρίου 2013 κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως ( Σχετικό 1) µετέβην στην ετερόρρυθµη εταιρεία εµπορίας πετρελαιοειδών Θ. ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής οδός Θουκιδίδου αρ.2. Ο.Υ Ελευσίνας ΑΦΜ: όπου ο διαχειριστής-της κύριος Θεόδωρος ελαγραµµάτικας µου ανέθεσε επί θεµάτων συστηµάτων εισροών-εκροών (στο εξής ΕΙΣ-ΕΚ ) να διερευνήσω και γνωµοδοτήσω: i. Την επιστηµονική ορθότητα εάν το νοµοθέτηµα συστηµάτων ελέγχου ΕΙΣροών - ΕΚροών υγρών καυσίµων αποτελεί ένα νόµιµο σύστηµα ορθής και ακριβούς µέτρησης τόσο των εισερχόµενων εντός των δεξαµενών όσο και των εξερχόµενων εξ αυτών όγκων καυσίµων, µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών και θεµιτών συναλλαγών. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Για την παραγωγική προσέγγιση των σχετικών προσβαλλόµενων ΚΥΑ ως διοικητικών πράξεων ( Σχετικά 6 και 7 ) και των νοµοθετικών σκευασµάτων και πορισµάτων των αρµοδίων επιτροπών εργασίας των υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) που καταγράφονται στα επισυναπτόµενα Σχετικά & Τεκµήρια και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης γνωµοδοτήσεως-µου στη θεώρηση µου εξετάζω τις ακόλουθες προσεγγίσεις: Υφιστάµενη νοµοθεσία, Όργανα µέτρησης, Νοµοθετούµενες διατάξεις, Συνέπειες κλάδου πρατηριούχων. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Η ιστορική εξέλιξη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών των υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφορών αλλά και των παραχθέντων νοµοθετηµάτων-τους για την πληρότητα της µελέτης παρατίθεται κατωτέρω: Την 7η _10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 2

3 µε τον νόµο 3784/ (Σχετικό 2), οι κάτοχοι άδειας λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων υποχρεούνταν εντός έξη (6) µηνών από την έναρξη ισχύος ( ) ήτοι και µέχρι σε εγκατάσταση στα πρατήρια-των ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών (ΕΙΣ-ΕΚ) στο οποίο υποχρεωτικά θα συνδέεται και φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός. Στο άρθρο 31 και παρ. 7 ορίζονταν νοµοθετικά: αφενός µεν µε έκδοση ΚΥΑ: ο καθορισµός των προδιαγραφών επιλογής των συστηµάτων από τεχνικής πλευράς, και η ρύθµιση των θεµάτων εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισροών εκροών (ΕΙΣ-ΕΚ) πρατηρίων υγρών καυσίµων, κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. αφετέρου δε µε έκδοση ΑΥΟ: Των διαδικασιών, Των όρων, Των προϋποθέσεων εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, Το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια των φορολογικών µηχανισµών βάσει του αρθ. 1 του νόµου 1809/1988(ΦΕΚ 222Α) Την 7 η ήτοι µετά την πάροδο της καταληκτικής προθεσµίας εφαρµογής της νοµοθεσίας του επταµήνου (1+6) που όριζε ο ν.3784/09 και επιπλέον 9 ακόµη µηνών εξεδόθη η κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ Φ2-1617/ (Σχετικό 3) των υπουργών: Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΚΑΙ Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων στην οποία ορίζονταν νοµοθετικά οι: ιαδικασίες, προδιαγραφές, και έλεγχος της εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου συστήµατος εισροών εκροών (ΕΙΣ-ΕΚ) πρατηρίων υγρών καυσίµων. Την 4η ήτοι 15 µήνες περίπου µετά την πάροδο της καταληκτικής προθεσµίας εφαρµογής της νοµοθεσίας του επταµήνου (1+6) που όριζε ο ν.3784/09 εξεδόθη όχι υπουργική απόφαση ως επροβλέπετο αλλά κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1009/ (Σχετικό 4) των υπουργών: Οικονοµικών, ΚΑΙ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στην οποία ορίζονταν νοµοθετικά: το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, της εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου συστήµατος εισροών εκροών (ΕΙΣ-ΕΚ) πρατηρίων υγρών καυσίµων, η φύση των φορολογικών παραστατικών και στοιχείων. Την 2α ήτοι 32 µήνες περίπου µετά την πάροδο της καταληκτικής προθεσµίας εφαρµογής της νοµοθεσίας του επταµήνου (1+6) που όριζε ο ν.3784/09 εξεδόθη όχι υπουργική απόφαση ως επροβλέπετο αλλά κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1203/ (Σχετικό 5) των υπουργών: Οικονοµικών, 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 3

4 ΚΑΙ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων η οποία τροποποιούσε την ΠΟΛ.1009/ (Σχετικό 4) Ως προς τα πεδία: Έκδοσης δελτίων, ελτίων παραλαβής, ελτίων Ισοζυγίου Ηµέρας, ελτίων Λιτροµέτρησης, ελτίων επιστροφής, ελτίων εξαγωγής, Αποδείξεων εσόδων, και Σήµανσης µε φορολογικό µηχανισµό. Την 14η ήτοι 32 µήνες περίπου µετά την πάροδο της καταληκτικής προθεσµίας εφαρµογής της νοµοθεσίας του επταµήνου (1+6) που όριζε ο ν.3784/09 εξεδόθη όχι υπουργική απόφαση ως επροβλέπετο αλλά κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ Φ2-2022/ (Σχετικό 6) των Υπουργών: Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ΚΑΙ Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων στην οποία ορίζονταν νοµοθετικά οι τροποποιήσεις της ΚΥΑ Φ2-1617/ (Σχετ. 3). 4. ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Στην εφαρµογή του άρθ. 6 παραγράφων 1,2,3,5,6 της αναφερόµενης Φ2-1617/10 (τροποποίηση-της Φ.2022/12) πιθανολογείται η µεροληψία, αδιαφάνεια, και υποκειµενικότητα στην συγγραφή λογισµικού διαχείρισης δεδοµένων του υποσυστήµατος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (κονσόλα) από τον εκάστοτε εγκαταστάτη έκδοσης αυτού, καθόσον έχουν ήδη κοινοποιηθεί (Οικονοµική Αστυνοµία) ότι οι αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές έχουν διατάξει ανακρίσεις ποινικής δίωξης εγκαταστατών συστηµάτων ΕΙΣ-ΕΚ σε συνέργειες µε πρατηριούχους κατόπιν δηµοσιοποίησης περί καταδολίευσης ηλεκτρονικών συστηµάτων οργάνων µέτρησης εις βάρος δηµοσίου και καταναλωτών (άρθ. 2 απόφασης Φ2.1393/07). 2. Η πιθανολόγηση στο άρθρο 6 της αναφερόµενης Φ2-1617/10 (τροποποίησητης Φ.2022/12) ενδέχεται κατά εκτίµηση στην: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1: ο εγκαταστάτης γνωρίζει τα σηµεία σφράγισης και δύναται ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ να συµπράξει σε πιθανή καταδολίευση 2: ο εγκαταστάτης διαθέτει δικές του σφραγίδες και δύναται να συµπράξει σε πιθανή καταδολίευση ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3: ο εγκαταστάτης γνωρίζει τους κωδικούς πρόσβασης στο πρόγραµµα της διαχείρισης της κονσόλας ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5: ο εγκαταστάτης έχει την µοναδικότητα να µεταποιεί το λογισµικό της κονσόλας αφού θεωρείται και ο κατασκευαστής του λογισµικού ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6: ο εγκαταστάτης µπορεί να παρέµβει µέσω διαδικτύου και είτε να µεταβάλλει το λογισµικό ή να προσθέσει νέο λογισµικό κατά την υποκειµενική κρίση-του και να καταγραφεί αυτή επέµβαση στο log file 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 4

5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7: ο εγκαταστάτης στο εδάφιο #6 έχει την µοναδικότητα να µεταποιεί το λογισµικό της κονσόλας και να αποστέλλεται στην αρχή παρακολούθησης ο αρχείο µεταβολής πλην δεν αποδεικνύεται η φύση της µεταβολής ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8: ο εγκαταστάτης έχει την µοναδικότητα να µεταποιεί το λογισµικό εισροών-εκροών αφού θεωρείται και ο κατασκευαστής αυτού. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9: ο εγκαταστάτης οφείλει να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση απαιτήσεων σε αρχή έγκρισης η οποία αρχή αορίστως δεν ορίζεται είτε η σύσταση-της ή/και η συγκρότηση-της 3. εν εξασφαλίζεται η αµεροληψία, διαφάνεια, αντικειµενικότητα της συγγραφής λογισµικού διαχείρισης δεδοµένων του υποσυστήµατος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (κονσόλα) από τον εκάστοτε εγκαταστάτη έκδοσης αυτού, καθόσον δεν νοµοθετούνται οι προδιαγραφές των τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της καταγραφής των τιµών παραµέτρων που καταγράφουν την διακίνηση ποσοτήτων υγρού καυσίµου. 4. Η εφαρµογή του άρθ. 3 της αναφερόµενης Φ2-1617/10 (τροποποίηση-της Φ.2022/12) διαδικασία καταγραφής και υπολογισµού τόσο των ποσοτήτων που εισρέουν στις δεξαµενές και όσο αυτών που εκρέουν εξ αυτών αλλά και της εναποµείνασας ποσότητας µετά την σύγκριση των οποίων θα προσδιορίζεται ο όγκος που πιθανώς να προσδιορισθεί ως παράνοµος και άρα επί του οποίου θα εφαρµοσθεί τελωνειακός κώδικας, συνάγεται ότι δεν θα µπορεί να ευρίσκεται εντός ελέγχου και πιστοποίησης των απαιτήσεων τόσον της Ευρωπαϊκής περί οργάνων µέτρησης όσον και της εναρµονισµένης νοµοθεσίας (κοινοτικής οδηγίας 2004/22/ΕΚ). 5. εν εφαρµόζεται η κοινοτική νοµοθεσία (2004/22/ΕΚ) προκειµένου να υπαχθούν τα υποσυστήµατα : ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ (magnetostrictive), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(πρόγραµµα/software) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (κονσόλα) (κονσόλα/hardware), ΕΛΕΓΚΤΗ(controller ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ και ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ως υποσυστήµατα συνδεδεµένων οργάνων υποσυστηµάτων µέτρησης που θα υπόκεινται σε θεσµικό µετρολογικό έλεγχο τόσο αρχικό όσο και περιοδικό (άρθρο 5 Κοινοτική Οδηγία 2004/22/ΕΚ) 6. Τα συνδεδεµένα όργανα µέτρησης υποσυστήµατα ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ και ΚΟΝΣΟΛΑΣ ως υποσυστήµατα συνδεδεµένων οργάνων συστηµάτων µέτρησης δεν προβλέπεται να πιστοποιούνται από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης, ως υποστηρικτικά του συνολικού συστήµατος µέτρησης ώστε αυτό να δύναται να εξασφαλίζει την απαίτηση της 2004/22/ΕΚ για την χορήγηση µετρολογικής σήµανσης «πράσινο Μ». 7. Τα υποσυστήµατα ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ και ΚΟΝΣΟΛΑΣ ως υποσυστήµατα συνδεδεµένων οργάνων συστηµάτων µέτρησης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Αποθηκών (ΟΣ Α) δεν νοµοθετείται να πιστοποιούνται αρµοδίως, προσηκόντως και ικανοποιητικά από αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα (εργαστήριο) όπως ικανοποιητικά µε τεχνολογικό τρόπο και πρακτική προβλέπεται στο άρθρο 4 εδάφια β) και γ) της Φ2-1393/ Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 δεν 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 5

6 ποιούν επαρκή µελέτη και επιστηµονική επιµέλεια των βασικών αρχών της διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων µέτρησης. 9. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 αντί της νοµίµου αναγωγής στους 15 o C του όγκου πωλούµενων καυσίµων νοµοθετούν την µη επιστηµονική αναγωγή στην µεσοσταθµική θερµοκρασία των δεξαµενών (πρατηρίου) στην ΠΟΛ 1009 παράγραφο καταστρατηγώντας κάθε νοµοτέλεια επιστηµονικής σκέψης και σοβαρού βασικού σχεδιασµού χηµικοτεχνικών διεργασιών. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Μετά την λεπτοµερή ανάλυση των αρχών της θερµοδυναµικής και µελέτη ως ειδικός εγγεγραµµένος µελετητής του ΜΕΛΕ του ΥΠΕΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και την διαδικαστική επεξεργασία του ιστορικού νοµοθετικού πλαισίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και των αναφερόµενων νοµοθετηµάτων (τα ΣΧΕΤΙΚΑ και ΤΕΚΜΗΡΙΑ, Κεφάλαιο 7 ) ως διοικητικών πράξεων, αξιολογήσεως των διαπιστώσεων λαµβάνοντας υπόψη µε τα περί ου ο λόγος νοµοθετικά τεκµήρια που επισυνάπτονται παρατηρώ τα κάτωθι: Το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών νοµοθετήθηκε ως Σύστηµα διασφάλισης: της Ορθής και Ακριβούς Μέτρησης του εισερχόµενου και του εξερχόµενου καυσίµου προς και από τις δεξαµενές αντιστοίχως στα στάδια παραλαβής και της πώλησης της Ορθής και Ακριβούς Μέτρησης των εναποµεινάντων όγκων αλλά και της καταγραφής και σύγκρισης αυτών µε τους εξερχόµενους από τις αντλίες για την παραγωγή γενικού ισοζυγίου αποθήκης υγρών καυσίµων. Ειδικότερα για τις ως άνω µετρήσεις η Κοινοτική νοµοθεσία 2004/22/ΕΚ εναρµονισµένη από την αντίστοιχη Εθνική ΚΥΑ Φ2-1393/07 απαιτεί την χρήση πιστοποιηµένων «οργάνων µέτρησης» για κάθε: 1. υποσύστηµα µέτρησης των εισερχοµένων καυσίµων στις δεξαµενές, 2. υποσύστηµα µέτρησης των εξερχοµένων καυσίµων από τις δεξαµενές, 3. υποσύστηµα µέτρησης των εξερχοµένων των όγκων πώλησης προς καταναλωτές καυσίµων από τις δεξαµενές, 4. υποσύστηµα µέτρησης των εναποµεινάντων καυσίµων εντός των δεξαµενών, 5. υποσύστηµα υποδοχής, καταγραφής και προσδιορισµού δια ηλεκτρονικής επεξεργασίας (κονσόλα/controller) των όγκων στην θερµοκρασία αναφοράς των 15 ο C. Περαιτέρω για τις προβλεπόµενες µετρήσεις όγκων καυσίµων: 1. του αρχικού αποθέµατος, 2. της παραλαβής, 3. της πώλησης, 4. και του τελικού αποθέµατος, χρησιµοποιούνται τα ως κατωτέρω συνδεδεµένα όργανα: 1. ράβδοι µέτρησης του ύψους του υγρού εντός των δεξαµενών, 2. θερµόµετρα µέτρησης της θερµοκρασίας του υγρού καυσίµου εντός των δεξαµενών, 3. «όργανα µέτρησης» της ποσότητας που πωλούνται προς καταναλωτές (αντλίες), 4. ηλεκτρονικός υπολογιστής για την συλλογή, ταξινόµηση, αποθήκευση, και επεξεργασία των δεδοµένων εκάστης µέτρησης, ηλεκτρονική επεξεργασία (κονσόλα/controller) υπολογισµού και µετατροπής των όγκων εκ της τρεχούσης θερµοκρασίας σε όγκους θερµοκρασίας αναφοράς των 15 ο C αλλά και του γενικού ισοζυγίου αποθήκης υγρών καυσίµων. 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 6

7 5. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 δεν ποιούν επαρκή µελέτη και επιστηµονική επιµέλεια των βασικών αρχών της διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων µέτρησης. 6. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 αντί της νοµίµου αναγωγής στους 15 o C του όγκου πωλούµενων καυσίµων νοµοθετούν την µη επιστηµονική αναγωγή στην µεσοσταθµική θερµοκρασία των δεξαµενών (πρατηρίου) στην ΠΟΛ 1009 παράγραφο καταστρατηγώντας κάθε νοµοτέλεια επιστηµονικής σκέψης και σοβαρού βασικού σχεδιασµού χηµικοτεχνικών διεργασιών. 7. Η εισαγόµενη νοµοθετική ρύθµιση της Φ2-2022/12 προσκρούει στις τεχνικές (θερµοδυναµικές) απαιτήσεις της χηµικής ισορροπίας των ατµών εντός της δεξαµενής λόγω της αυξοµείωσης της θερµοκρασίας περιβάλλοντος δεξαµενής αλλά και της άντλησης πώλησης ποσοτήτων βενζίνης και τρίτον του ποσού των ατµών βενζίνης εντός αυτής. Το οποίο έχει ως συνέπεια την αυξοµείωση της πίεσης είτε άνω ή και κάτω της ατµοσφαιρικής (κενό). Με αποτέλεσµα την µη ορθή εφαρµογή του µηχανισµού µέτρησης στάθµης υγρού καυσίµου εντός της δεξαµενής από τους αισθητήρες ( magnetostrictive, φλοτέρ). Συνέπεια των ανωτέρω είναι να ποιούνται λανθασµένες µετρήσεις στάθµης υγρού καυσίµου και άρα λανθασµένα γενικά ισοζύγια αποθήκης των υποσυστηµάτων Εισροών και Εκροών πρατηρίων υγρών καυσίµων, ενώ παράλληλα υφίσταται παθητικός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από την επικίνδυνη νοµοθέτηση του συστήµατος διαχείρισης των εύφλεκτων ατµών βενζίνης. Όλες οι ως άνω µετρήσεις αποτελούν σύµφωνα µε τα θεσµοθετηµένα «ειδικά φορολογικά στοιχεία» δυνάµει των οποίων οι ελεγκτικές αρχές εφόσον εµφανιστούν ποσότητες πλεονάζουσες ή υπολειπόµενες της ανώτατης επιτρεποµένης απόκλισης (+1,50%) αναλόγως εφαρµόζουν τις διατάξεις του ισχύοντος τελωνειακού κώδικα ή/και τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, αντίστοιχα. Στην εισαγόµενη νοµοθετική ρύθµιση της Φ2-2022/12 δεν περιλαµβάνονται τόσον διαδικασίες πιστοποίησης των ως άνω περιγραφέντων «οργάνων µέτρησης» όσον και διαδικασίες διακρίβωσης αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 2004/22/ΕΚ όπως εναρµονίστηκε µε την ΚΥΑ Φ2-1393/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Περί της: ιερεύνησης της επιστηµονικής ορθότητας εάν το νοµοθέτηµα συστηµάτων ελέγχου ΕΙΣροών - ΕΚροών υγρών καυσίµων αποτελεί ένα νόµιµο σύστηµα ορθής και ακριβούς µέτρησης τόσο των εισερχόµενων εντός των δεξαµενών όσο και των εξερχόµενων εξ αυτών όγκων καυσίµων, µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών και θεµιτών συναλλαγών. Εκ της προηγηθείσης αναλύσεως και αξιολογήσεως των διαπιστώσεων λαµβάνοντας υπόψη και τα ΣΧΕΤΙΚΑ και τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ ( Κεφάλαιο 7 ) και τα συσχετιζόµενα συµπεράσµατα της από προηγηθείσης Ιδιωτικής γνωµοδότησης-µου (ΣΧΕΤΙΚΟ 12) συµπεραίνω τα κάτωθι: Μετά την λεπτοµερή ανάλυση των νοµοθετηµένων αρχών της θερµοδυναµικής και µελέτη ως ειδικός εγγεγραµµένος µελετητής του ΜΕΛΕ του ΥΠΕΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και την διαδικαστική επεξεργασία του ιστορικού νοµοθετικού πλαισίου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) και των αναφερόµενων νοµοθετηµάτων (τα ΣΧΕΤΙΚΑ και ΤΕΚΜΗΡΙΑ, Κεφάλαιο 7 ) ως διοικητικών πράξεων, αξιολογήσεως-των και των διαπιστώσεων λαµβάνοντας υπόψη µε τα περί ου ο λόγος νοµοθετικά τεκµήρια που επισυνάπτονται παρατηρώ τα κάτωθι: Το αναφερόµενο σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών Φ2-1617/10 εφόσον 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 7

8 νοµοθετήθηκε ως Σύστηµα διασφάλισης: Α) της Ορθής και Ακριβούς Μέτρησης του εισερχόµενου και του εξερχόµενου καυσίµου προς και από τις δεξαµενές αντιστοίχως στα στάδια παραλαβής και της πώλησης, Β) της Ορθής και Ακριβούς Μέτρησης των εναποµεινάντων όγκων αλλά και της καταγραφής και σύγκρισης αυτών µε τους εξερχόµενους από τις αντλίες, και Γ) για την παραγωγή γενικού ισοζυγίου αποθήκης υγρών καυσίµων, ΤΟΤΕ 1. Η αναφερόµενη νοµοθεσία δεν λαµβάνει υπόψη-της ως οφείλει την Κοινοτική Οδηγία 2004/22/ΕΚ εναρµονισµένη από την αντίστοιχη Εθνική ΚΥΑ Φ2-1393/07 και δεν υιοθετεί ως πιστοποιηµένα «όργανα µέτρησης» τα υποσυστήµατα µέτρησης εισερχοµένων και εξερχοµένων καυσίµων των δεξαµενών, των εξερχοµένων όγκων πώλησης προς καταναλωτές, των εναποµεινάντων καυσίµων εντός δεξαµενών, και τέλος του υποσυστήµατος υποδοχής, καταγραφής και προσδιορισµού δια ηλεκτρονικής επεξεργασίας (κονσόλα/controller) των όγκων στην θερµοκρασία αναφοράς των 15 ο C. 2. Στις προβλεπόµενες µετρήσεις όγκων καυσίµων του αρχικού αποθέµατος, της παραλαβής, της πώλησης, και του τελικού αποθέµατος, χρησιµοποιούνται αναρµοδίως τα κατωτέρω συνδεδεµένα όργανα: 2.1 ράβδοι µέτρησης του ύψους του υγρού εντός των δεξαµενών, 2.2 θερµόµετρα µέτρησης της θερµοκρασίας του υγρού καυσίµου εντός των δεξαµενών, 2.3 «όργανα µέτρησης» της ποσότητας που πωλούνται προς καταναλωτές (αντλίες), 2.4 ηλεκτρονικός υπολογιστής για την συλλογή, ταξινόµηση, αποθήκευση, και επεξεργασία των δεδοµένων εκάστης µέτρησης, ηλεκτρονική επεξεργασία (κονσόλα/controller) υπολογισµού και µετατροπής των όγκων εκ της τρεχούσης θερµοκρασίας σε όγκους θερµοκρασίας αναφοράς των 15 ο C αλλά και του γενικού ισοζυγίου αποθήκης υγρών καυσίµων, αποτέλεσµα έχει την µη ορθή εφαρµογή µετρήσεων στάθµης υγρού καυσίµου εντός των δεξαµενών και συνέπεια των ανωτέρω είναι να ποιούνται λανθασµένες µετρήσεις στάθµης υγρού καυσίµου και άρα λανθασµένα γενικά ισοζύγια αποθήκης των υποσυστηµάτων Εισροών και Εκροών πρατηρίων υγρών καυσίµων, 3. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 δεν ποιούν επαρκή µελέτη και επιστηµονική επιµέλεια των βασικών αρχών της διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων µέτρησης. 4. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 δεν νοµοθετούν διαδικασίες ορισµού οργάνων µέτρησης καυσίµων αλλά και πιστοποίησης και διακρίβωσης αυτών ως υποσυστηµάτων ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης συστήµατος ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ πρατηρίων υγρών καυσίµων. 5. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 δεν νοµοθετούν διαδικασίες ορισµού ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ οργάνων µέτρησης καυσίµων των υποσυστηµάτων ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης συστήµατος ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ πρατηρίων υγρών καυσίµων. 6. Τα αρµόδια Μέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών της Φ2-2022/12 αντί της νοµίµου αναγωγής στους 15 o C του όγκου πωλούµενων καυσίµων νοµοθετούν την µη επιστηµονική αναγωγή στην µεσοσταθµική θερµοκρασία 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 8

9 των δεξαµενών (πρατηρίου) στην ΠΟΛ 1009 παράγραφο καταστρατηγώντας κάθε νοµοτέλεια επιστηµονικής σκέψης και σοβαρού βασικού σχεδιασµού χηµικοτεχνικών διεργασιών. Αναγνωρίζονται ως ενεργητικοί κίνδυνοι : 7. εν προσδιορίζονται επακριβώς οι τεχνικές παράµετροι λειτουργίας, πιστοποίησης και διακρίβωσης των υποσυστηµάτων τα οποία συγκροτούν ένα ενιαίο σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης συστήµατος ΕΙΣΡΟΩΝ- ΕΚΡΟΩΝ πρατηρίων υγρών καυσίµων. 8. Στην εφαρµογή του άρθ. 4 της αναφερόµενης Φ2-1617/10 (τροποποίηση-της Φ.2022/12) προσδιορισµού του υποσυστήµατος εκροών δηµιουργούνται ασάφειες στον ορισµό και στην ακρίβεια καταγραφής των δεδοµένων συλλογής δεδοµένων εκροών του εν λόγω υποσυστήµατος διαχείρισης δεδοµένων (ΚΟΝΣΟΛΑ), 9. Οι Εγκαταστάτες αντί να οριοθετείται αρµοδίως, προσηκόντως και επαρκώς η καταλληλότητα και αξιολόγηση-των διαθέτουν αρµοδιότητες δυνατές να συµπράξουν σε πιθανή καταδολίευση είτε µε τις δικές τους σφραγίδες ή µε τους κωδικούς πρόσβασης στο πρόγραµµα της διαχείρισης του λογισµικού της κονσόλας ή µε παρέµβαση µέσω διαδικτύου κατά την υποκειµενική κρίση-τους. Αναγνωρίζονται ως παθητικοί κίνδυνοι : 10. εν εξασφαλίζεται η αµεροληψία, διαφάνεια, αντικειµενικότητα της τεχνολογικά συστηµικής ολοκλήρωσης των υποσυστηµάτων οργάνων µέτρησης (ΟΣ Α), 11. ηµιουργούνται τεχνολογικά κενά στα νοµοθετήµατα καταστρατηγώντας την εις άρθρο 2 της Φ2-1393/07 διάταξη περί προστασίας των καταναλωτών και περί θεµιτών συναλλαγών, 12. Οι Εγκαταστάτες δεν δύναται να αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις έγγραφης πιστοποίησης των υποσυστηµάτων οργάνων µέτρησης που υποχρεώνονται οι Κατασκευαστές αυτών και µάλιστα δε χωρίς να καταθέτουν έγγραφα τεκµήρια πρωταρχικής διακρίβωσης των υποσυστηµάτων ως οργάνων µέτρησης. Εν κατακλείδι, Οι εξουσιοδοτηµένες Αρχές προδήλως νοµοθετούν επί µη επιστηµονικής βάσης µε την έκδοση στερούµενων επιστηµονικής βάσης ΚΥΑ Φ2-2022/12. Η περί ου ο λόγος τροποποίηση Φ.2022/10 της Φ2.1617/10 δεν εισαγάγει και δεν συσχετίζει την επιστηµονικότητα-της ως ρύθµιση, αφού δεν περιλαµβάνει τόσον διαδικασίες πιστοποίησης των προβλεπόµενων «οργάνων µέτρησης» όσον και διαδικασίες διακρίβωσης παντελώς όλων αυτών ως µετρητικών οργάνων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 2004/22/ΕΚ όπως εναρµονίστηκε µε την ΚΥΑ Φ2-1393/2007. Καθόσον, όλες οι ως άνω αναφερόµενες µετρήσεις αποτελούν σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διατάξεις «ειδικά φορολογικά στοιχεία» δυνάµει των οποίων οι ελεγκτικές αρχές εφόσον διαπιστώσουν πλεονάζουσες ή υπολειπόµενες ποσότητες της ανώτατης επιτρεποµένης απόκλισης (+1,50%) αναλόγως εφαρµόζουν τον ισχύοντα τελωνειακό κώδικα ή/και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, αντίστοιχα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι να δηµιουργείται ουσιώδης ενεργητικός κίνδυνος αφενός µεν επιβολής µεγάλων χρηµατικών προστίµων και αφετέρου δε αποφάσεων αφαιρέσεως αδειών λειτουργίας των πρατηρίων. Η παρούσα Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης φέρει αναπόσπαστο µέρος-της το 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 7 µε τα ΣΧΕΤΙΚΑ & ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ που τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην γνωµοδότηση. Και το Κεφάλαιο 8 ως το Αναλυτικό Αιτιολογηµένο Κοστολόγιο ιεξαγωγής Πραγµατογνωµοσύνης. Αρµόδια Αρχή ή/και σεβαστό ικαστήριο δύναται να αξιολογήσει τα του έννοµου συµφέροντος τεκµηριωθέντα. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΚΑΤΑΓΗΣ. Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ, Msc Cert. COMPUTING. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΕΚΑ (πτυχίο 17: ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, πτυχίο 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΧΕΤΙΚΑ & ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Σχετικό 1. Η από έγγραφη εντολή κατ άρθ. 391, 392 ΚΠολ του διαχειριστή κ. Θεόδωρου ελαγραµµάτικα της Θ. ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Σχετικό 2. Ο Νόµος 3784/2009 Αναθεώρηση ιατάξεων του ν.703/1977 περί Ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 137/Α/ ). Σχετικό 3. Η Φ2.1393/ , «ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ», ΦΕΚ 521/Β/ Σχετικό 4. Ο Νόµος 2801/00 ΦΕΚ 46/Α/ «Περί ρυθµίσεων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» άρθρο 4 εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων παρ. 3 και 4.1. Σχετικό 5. Το Π 118/06 ΦΕΚ 119/Α/ τροποποίηση β.δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων» άρθρο 10 Υπόγειες δεξαµενές καυσίµων παρ. 4. Σχετικό 6. << ΚΕΝΟ >> Σχετικό 7. Το άρθρο 3 της ΚΥΑ ΑΠ: Φ / ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Απαιτήσεις συµµόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων. (ΦΕΚ Β 1980/ ). Σχετικό 8. Η από ΚΥΑ Φ2-2022/ τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2-1617/10. Σχετικό 9. Η από ΚΥΑ Φ2-2022/ τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2-1617/10. Η απάντηση σε έγγραφο ΑΠ: 46767/6259/ µε ΑΠ: φ2.2062/01/10/2013 Σχετικό 10. Η από 29/02/2012 απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού προς Θ. ελαγραµµάτικα µε ΑΠ: φ /02/12, µε υπεύθυνο Ε. Σασαρώλη Φ: Σχετικό 11. Η 2004/22/ΕΚ, «ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» Κοινοτική Οδηγία. Σχετικό 12. ΕΚΘΕΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΚΑΤΑΓΗ χηµικού µηχανικού ΕΜΠ, ΜΒΑ marketing, Cert MSc Computing δικαστικού πραγµατογνώµονα µε θέµα: «ιερεύνηση της επιστηµονικής ορθότητας εάν στα υποσυστήµατα µέτρησης (ΕΙΣροών/ΕΙΣ-ΕΚ) υγρών καυσίµων κατά την αποθήκευση των εισερχόµενων όγκων υγρών καυσίµων σε δεξαµενές σταθµών διανοµής υγρών καυσίµων (πρατηρίων) οι διακινούµενες ποσότητες βενζινών, ευρίσκονται υπό ατµοσφαιρική πίεση εντός των δεξαµενών, όπως προστέθηκε στην τροποποίηση Φ2-2022/12 της Φ2-1617/10 σε εφαρµογή του Ν. 3487/09, οι οποίες αναφέρονται στην νοµοθεσία ελέγχου πρατηρίων υγρών καυσίµων (ΕΙΣ ΕΚ)». 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πτυχία Μελετητή ΥΠΕΧΩ Ε ΑΜ:17062/04: ΜΕΛΕ 17 Α Τάξης Χηµικών Μελετών & Ερευνών, ΜΕΛΕ 27 Α Τάξης Περιβαλλοντικών Μελετών. 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙO 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Υπεύθυνη ήλωση περί ωρών απασχόλησης στην διεξαγωγή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Κάθε Αρµόδια Αρχή και ικαστήριο Ο Η Όνοµα: ΙΩΑΝΝΗΣ Επώνυµο: ΚΑΤΑΓΗΣ Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΜΑΝΤΗ Ηµεροµηνία γέννησης (2) : 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 Τόπος γέννησης ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. ελτίου Ταυτότητας: ΑΙ / Τηλ.: ,3. κιν Τόπος Κατοικίας: Κ. Πατήσια Οδός: Σοφιανοπούλου Αριθ: 8 ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax): /νση Ηλεκτρ. Ταχυ ροµείου: ( ): jz-katagis.eu Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Για την εκπόνηση της µελέτης διεξαγωγής της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ στην υπ αριθ. ΙΝΕΠ-a60-VΙΙΙ της 29/10/2013 έγγραφης ανάθεσης γνωµοδότησης-µου, η οποία ορίστηκε από τον ιαχειριστή κ. Θεόδωρο ελαγραµµάτικα της ετερόρρυθµης εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών Θ. ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής οδός Θεµιστοκλέους αρ.2. Ο.Υ Ελευσίνας ΑΦΜ: µε τίτλο: «Έκθεση Γνωµοδότησης ιερεύνησης της επιστηµονικής ορθότητας εάν το νοµοθέτηµα συστηµάτων ελέγχου ΕΙΣροών - ΕΚροών υγρών καυσίµων αποτελεί ένα νόµιµο σύστηµα ορθής και ακριβούς µέτρησης τόσο των εισερχόµενων εντός των δεξαµενών όσο και των εξερχόµενων εξ αυτών όγκων καυσίµων, µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών και θεµιτών συναλλαγών, προς το Συµβούλιο της Επικρατείας» εργάστηκα 23 ώρες προς 19,74 (ΙΕΚ) /ώρα. Εθεωρήθη το γνήσιο της υπογραφής Ηµεροµηνία 29 / 10 / 2013 Του ανωτέρω Πραγµατογνώµονα Ο ηλών (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του ηµόσιου Τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 2013_10_29 Gnomodotisi Katagi σελίδα 13

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα 14/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-2022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. /ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Πληροφ.: Eδ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιησης Δ/νση Τυποποίησης Αιτηση Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Θέμα : Χορήγηση Βεβαίωσης Σύμφωνα με την Οδηγία 98/34/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 31/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ B Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 28/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1103 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 17/06/2013 Αριθ. Πρωτ.: 4134 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα