ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π ΚΟΖΑΝΗ Πληροφορίες : Στ. όντσιος Τηλέφωνο : Fax : Ιστοσελίδα : Προς Κοζάνη, 12 / 12 / 2014 Αριθµ. Πρωτ.: οικ /2411 Σχετ.: : Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών ιοικητήριο Τ.Κ Γρεβενά ΘΕΜΑ : Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε Α.Π /3455/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Π..Μ. του έργου Α2/2 ης οµάδας : «ιευθέτηση χειµάρρου στην είσοδο της Κοινότητας Σαµαρίνας στο Ν. Γρεβενών», ως προς την επωνυµία του Φορέα ( /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Π..Μ.) και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου µε νέο τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ», στα πλαίσια της εκτέλεσης του γενικότερου έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Φορέας του έργου: «/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Π..Μ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε διά του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) και ισχύει. 2) Τον Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.» (ΦΕΚ 91 Α/ ). 3) Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4) Το Νόµο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτίον - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 5) Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107Α / ) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού. 6) Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ 237 Α / ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 7) Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α'/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 1/8

2 πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 8) Τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/ ), «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιµατικής Αλλαγής». 9) Τον Ν. 998/79 «Περί προστασίας των ασών και των ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/92(ΦΕΚ 70/Α) και το Ν.3208/03 (ΦΕΚ303/Α). 10) Τον Ν. 3028/ (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 11) Το Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α) περί «διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 12) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/ ) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 13) Το Π.. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α/ ) περί Οργανισµού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας. 14) Το Π.. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α/ ) περί Οργανισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. 15) Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των δασικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφίοση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» 17) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών...». 18) Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/ ), που αναφέρεται στον «Καθορισµό τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002.» 19) Την Υ.Α. 1958/ΥΠΕΚΑ/ΦΕΚ 21/Β/ «Κατάταξη ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 20) Την Υ.Α. µε αριθµό πρωτ / (ΦΕΚ1077/τΒ / ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ.της προβλεπόµενης από τις διατάξεις έγκριση επέµβασης.σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 21) Την αριθ / Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/ ). 22) Την ΚΥΑ 9269/470/ (ΦΕΚ286/Β/ ), «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 23) Την Κ.Υ.Α. αριθµ. Η.Π /2727 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 24) Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 25) Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π /725 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου Αντικατάσταση της υπ' αρ /1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 26) Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π /1159 (ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ /725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β 383) και σε συµµόρφωση µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 2/8

3 27) Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β / ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)...». 28) Το Π.. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α'/ ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β 1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 29) Το Π.. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α / ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 30) Το Π.. 115/04 (ΦΕΚ 80 Α / ) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης " ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών..." (Β 1 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της 73537/ " (Β 963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 31) Το Π.. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.» 32) Το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ Α) σε Επίπεδο Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε την υπ αριθµ. 19/ /Περιφερειακό Συµβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας. 33) Το εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) υτικής Μακεδονίας µε την υπ αριθ /2566/ Απόφαση Γ.Γ.Π..Μ. 34) Την αριθ / Κ.Υ.Α «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης» (ΦΕΚ 639 / ) 35) Την Υ.Α. µε Α.Π / (ΦΕΚ 2703/τ.Β/ ) µε θέµα: «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)». 36) H Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α» 37) Την Αριθµ. Οικ.:167563/ΕΥΠΕ Υ.Α. µε θέµα: «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος», άρθρο 7 (ΦΕΚ 964Β/ ). 38) Την µε Α.Π. οικ / (Α.Π. Α..Η..Μ./ Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ..Μ /1675/ ) Εγκύκλιο του Τµήµατος Β της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «ιευκρινήσεις σχετικά µε τη γνωµοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2» (Α Α: 7ΥΨ20-9ΛΨ). 39) Το Π.. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α / ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών στο περιβάλλον Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 40) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 41) Την ΚΥΑ υπ αριθµό (ΦΕΚ 1470/Β'/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 42) Την Εγκύκλιο 8 (α.π / Α Α Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 43) Την υπ αρ. 1040/230/ Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου και υτ. Μακεδονίας µε θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτ. Μακεδονίας». 3/8

4 44) Την µε Α.Π.11405/3165/ Απόφαση της Γ.Γ.Α..Η. -Μ. (ΦΕΚ 1996/τ.Β / ) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας στον Προϊστάµενο Γενικής ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους των ιευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου, καθώς και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων αυτών της Γενικής ιεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας». 45) Την µε Α.Π /3455 (σχ /3289, /3098, /3024, /2985) / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Π..Μ. για το έργο του θέµατος (αρχική ΑΕΠΟ), µε χρόνο ισχύος την ) Το µε Α.Π /1890/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας. 47) Το µε Α.Π /5562/ (Α.Π /2139/ ) έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Γρεβενών / /νση ΠΕΧΩ Π..Μ. (ως µελετητές του έργου) προς την Υπηρεσία µας, µε συνηµµένο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ µε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (και σε ηλεκτρονική µορφή CD) εις τριπλούν, για το έργο του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α / ). 48) Το µε Α.Π /2139 / έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ.Μ. της Α Η Μ µε το οποίο διαβιβάστηκε η τροποποιητική ΜΠΕ Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου του θέµατος προς το Περιφερειακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση χωρίς διαδικασία διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 2 α του Ν. 4014/ ) Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείµενο του υπό µελέτη έργου ταυτίζεται απόλυτα µε τα ήδη υλοποιηµένα έργα διευθέτησης του χειµάρρου Σαµαρινιώτικο, τα οποία χρήζουν αποκατάστασης και ανακατασκευής λόγω της επίδρασης διαβρωτικών και πληµµυρικών φιανοµένων στην περιοχή. 50) Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, δεν προκύπτουν ουσιώδεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, καθότι όλες οι εργασίες που αφορούν τη διευθέτηση του χειµάρρου έχουν περατωθεί και ζητείται η προστασία της παρακείµενης γέφυρας και των πρανών του ρέµατος Σαµαρινιώτικου. Αποφασίζουµε Την τροποποίηση και συµπλήρωση της (45) σχετ. Απόφασης Γ.Γ.Π..Μ. για το έργο Α2/2 ης οµάδας : «ιευθέτηση χειµάρρου στην είσοδο της Κοινότητας Σαµαρίνας στο Ν. Γρεβενών», ως προς την επωνυµία του Φορέα ( /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Π..Μ.) και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου µε νέο τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ», στα πλαίσια της εκτέλεσης του γενικότερου έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Η τροποποίηση συµπλήρωση της αριθ /3455 (σχ /3289, /3098, /3024, /2985) / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κ. Γ.Γ.Π..Μ. (45 σχετ), αφορά: Α) Την αλλαγή επωνυµίας του φορέα του έργου του θέµατος, από «Κοινότητα Σαµαρίνας» σε «/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Π..Μ.», όπου στην ανωτέρω ΑΕΠΟ αναφέρεται. Επισηµαίνεται πως ο νέος φορέας αναλαµβάνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων & περιορισµών που τέθηκαν στη σχ. (45) ΑΕΠΟ ΓΓΠ Μ. Β) Την αλλαγή του τίτλου του έργου, από «ιευθέτηση χειµάρρου στην είσοδο της Κοινότητας Σαµαρίνας» σε «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ», στα πλαίσια της εκτέλεσης του γενικότερου έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», χωρίς καµία αλλαγή στο φυσικό αντικείµενο του νοµίµως υφιστάµενου αδειοδοτηµένου έργου. Γ) Την προσθήκη παραγράφων για τις εργασίες προστασίας γέφυρας και πρανών στην παράγραφο (α) ) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας (σελ. 2 της σχετ. 45 ΑΕΠΟ) ως εξής : Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή οριστικών µέτρων για την αποκατάσταση της εδαφικής ευστάθειας των πρανών του Σαµαρινιώτικου ρέµατος ανάντι και κατάντι της γέφυρας και η προστασία του φορέα της γέφυρας µε την αποκατάσταση βλαβών που έχει υποστεί από τη διάβρωση που προκαλεί το ποτάµι. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες αποµάκρυνσης των οµβρίων υδάτων από την περιοχή της γέφυρας για την προστασία της αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτή. Τα προτεινόµενα έργα θα υλοποιηθούν σε ακτίνα 400 m περίπου από τη γέφυρα στην 4/8

5 είσοδο του οικισµού Σαµαρίνας και θα αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα για την επίλυση ενός χρόνιου αιτήµατος της Κοινότητας και θα δηµιουργήσουν αντιπληµµυρικά και αισθητικά στοιχεία που θα αναδείξουν την περιοχή. Περιγραφή των εργασιών: Το τεχνικό αντικείµενο του έργου διαχωρίζεται σε πέντε (5) διακριτά τµήµατα: α) Εργασίες κάτω από τη γέφυρα Κατασκευή µανδύα ενίσχυσης στα βάθρα της γέφυρας από σκυρόδεµα C20/25 µε προηγούµενη αποκατάσταση του φθαρµένου σκυροδέµατος και του οπλισµού µε την εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης. Συγκεκριµένα σε κάθε βάθρο πρόκειται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 1. Επιµελής καθαρισµός µε υδροβολή της κατακόρυφης επιφάνειας του σκυροδέµατος του βάθρου και στη συνέχεια εφαρµογή του αναστολέα διάβρωσης επί της προετοιµασθείσας επιφάνειας για την αντιµετώπιση της διάβρωσης του οπλισµού. 2. Τοποθέτηση βλήτρων από χάλυβα διατοµής Φ14 επί του σώµατος του βάθρου για τη σύνδεση µε τον µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. 3. Κατασκευή µανδύα ενίσχυσης από σκυρόδεµα C20/25 έγχυτο πάχους 10 εκ. και τελική βαφή της επιφάνειας µε ακρυλικό υλικό υψηλής διαπνοής και αντίστασης στη διείσδυση νερού. β) Εργασίες πάνω από τη γέφυρα Στο κατάστρωµα της γέφυρας προβλέπονται εργασίες: 1. Απόξεσης του ασφαλτικού οδοστρώµατος της γέφυρας και κατασκευής µίας στρώσης ασφαλτοσκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α265 5εκ. αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 2. κατασκευής µικρών φρεατίων µε εσχάρες υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων στις ήδη διανοιµένες θέσεις για την παροχέτευσή των οµβρίων. 3. Σφράγιση οριζόντιων αρµών θα γίνει στη θέση των ρωγµών που εµφανίζονται στα δύο πεζοδρόµια ανατολικά της γέφυρας και συγκεκριµένα στη θέση που περατούνται οι δοκοί της γέφυρας, µε ελαστοµερή µαστίχη για την αποφυγή εισροής υδάτων στο σώµα της γέφυρας και περαιτέρω διάβρωσης. 4. Στα κιγκλιδώµατα της γέφυρας προβλέπονται εργασίες καθαρισµού, προεργασίας χρωµατισµού και τελικού ελαιοχρωµατισµού. 5. Πινακίδες σήµανσης µικρού µεγέθους, 2 Κ-5 ΚΑΙ 2 Ρ-23, θα τοποθετηθούν πριν και µετά τη γέφυρα γ) Εργασίες πριν από τη γέφυρα (οι περιοχές επέµβασης (Ε δ ) και (Ε α ) φαίνονται στο Σχέδιο οριζοντιογραφίας του Παραρτήµατος ΙΙ της τροποποιητικής ΜΠΕΙ) Σκοπός των εργασιών οδοποιίας στην αριστερή και δεξιά πλευρά του ασφαλτοστρωµένου δρόµου που οδηγεί στη γέφυρα είναι η αποφυγή από τη διάβρωση της άµεσης εισόδου των οµβρίων υδάτων από αυτές τις επιφάνειες στο κατάστρωµα της γέφυρας και στο βλαµµένο ανατολικό βάθρο αυτής. Στη δεξιά πλευρά του δρόµου, (Ε δ ) στη διαµορφωµένη µε αµµοχάλικο έκταση, προβλέπονται εργασίες γενικής εκσκαφής, επίχωσης µε υλικό υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους, µία στρώση βάσης οδοστρωσίας 0,10 µ. και ασφαλτόστρωση αυτής. Η κλίση της επιφάνειας αυτής θα κατευθύνει τα όµβρια ύδατα σε επενδεδυµένη τάφρο που θα κατασκευαστεί στην εσωτερική παρειά του υπάρχοντος τοιχίου από λιθοδοµή. Η διαµήκης κλίση της τάφρου θα οδηγεί τα επιφανειακά ύδατα σε απόσταση περίπου 70 µ. ανάντι της ανατολικής όχθης του ρέµατος. Στην αριστερή πλευρά του δρόµου, (Ε α ) σε µικρότερη επιφάνεια, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφής, επίχωσης και ασφαλτόστρωσης που προβλέπονται και για τη δεξιά πλευρά του δρόµου. Επίσης, θα κατασκευαστεί επενδεδυµένη τάφρος στην εξωτερική πλευρά της έκτασης, στην παρειά του υπάρχοντος τοιχίου από λιθοδοµή, που θα συγκεντρώνει τα επιφανειακά ύδατα της αριστερής πλευράς και θα τα οδηγεί µετά από την κατασκευή ενός φρεατίου σε κάθετο πλαστικό σωλήνα PVC D225mm ανάµεσα στο ανατολικό βάθρο της γέφυρας και στον τοίχο αντιστήριξης. δ) Εργασίες ανάντη της γέφυρας (Α) (οι διατοµές ( ) που αναφέρονται παρακάτω φαίνονται στο Σχέδιο ιατοµών του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Τροπ. ΜΠΕ) Στην ανατολική όχθη ανάντι της γέφυρας µετά το τοιχίο αντιστήριξης και µπροστά από τον υπάρχοντα τοίχο των συρµατόπλεκτων συρµατοκιβωτίων προβλέπεται άρση των καταπτώσεων και µόρφωση του πρανούς. Στη δυτική όχθη της κοίτης µετά τον τοίχο αντιστήριξης πτερυγότοιχο υπάρχει τµήµα τοίχου από συρµατόλπεκτα συρµατοκιβώτια το οποίο έχει αποδιοργανωθεί. Προβλέπονται αρχικά σε αυτό το τµήµα του πρανούς, εργασίες αποµάκρυνσης των συρµατοκιβωτίων, άρση των καταπτώσεων και µόρφωση του πρανούς και του πυθµένα ώστε να κατασκευασθεί νέος τοίχος από συρµατόπλεκτα συρµατοκιβώτια, ύψους 5 µ. και µήκους 30 µ. περίπου έως τη σύνδεσή του µε το σταθερό τµήµα του τοίχου. Η διάταξη των συρµατοκιβωτίων (διατοµή τοίχου) θα δοθεί από την υπηρεσία ( /νση Τεχνικών 5/8

6 Έργων Π.Ε. Γρεβενών Π..Μ.). Στο φρύδι του πρανούς της δυτικής όχθης τµήµα τοίχου περίφραξης από λιθοδοµή που έχει καταρρεύσει θα ανακατασκευασθεί. Στα πλαίσια των γενικών εκσκαφών ανάντι της κοίτης θα γίνει µικρή εκτροπή και διευθέτηση της κοίτης για την κατασκευή των τεχνικών έργων, λιθοσωροί και ογκώδη σώµατα θα µεταφερθούν και θα εναποτεθούν στη βάση του νέου τοιχίου για την προστασία αυτού και την αποφυγή εκσκαφής του θεµελίου του τοίχου. Όλα τα προϊόντα των εκσκαφών θα εναποτίθενται προσωρινά σε κατάλληλο χώρο πλησίον του έργου προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν. Οι λίθοι προερχόµενοι από τη διάλυση των συρµατοκιβωτίων θα φυλάσσονται χωριστά για επαναχρησιµοποίησή τους στο έργο, σε σηµεία που απαιτούνται. Η επένδυση των οχθών µε συρµατοκιβώτια τόσο ανάντι όσο και κατάντι της γέφυρας γίνεται µε στόχο την αποστράγγιση και αντιστήριξη των πρανών για την εξασφάλιση της ευστάθειάς τους. ε) Εργασίες κατάντι της γέφυρας (Β) (οι διατοµές ( ) που αναφέρονται παρακάτω φαίνονται στο Σχέδιο ιατοµών του Παραρτήµατος ΙΙΙ) Στην ανατολική όχθη κατάντι της γέφυρας υφίσταται τοιχίο από συρµατόπλεκτα συρµατοκιβώτια, τµήµα του οποίου έχει αποσυντονισθεί. Προβλέπονται εργασίες αποµάκρυνσης των αποδιοργανωµένων ζαρζανέτ, άρση των καταπτώσεων και µόρφωση του πρανούς ώστε να κατασκευασθεί εκ νέου τοιχίο από συρµατοκιβώτια σε µήκος 100 µ. περίπου, 3 µ. ύψος, µε θεµέλιο από οπλισµένο σκυρόδεµα και εγκάρσια διάταξη που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Στα πλαίσια των γενικών εκσκαφών θα γίνει εξοµάλυνση της κοίτης, αφαίρεση τυχόν ογκολίθων και επανατοποθέτησή τους έµπροσθεν του τοιχίου, παλαιού και νέου για προστασία του θεµελίου του και του πρανούς. Στο φρύδι του πρανούς της ανατολικής όχθης θα κατασκευασθεί στραγγιστήρι µήκους 200 µ. περίπου, βάθους 4µ. και πλάτους 1µ. Στον πυθµένα του θα τοποθετηθεί εξοµαλυντική στρώση C12/15, στη συνέχεια θα επιχωθεί µε εξυγιαντικές στρώσεις από αµµοχαλικώδη υλικά και στις παρειές του θα τοποθετηθεί κατάλληλο γεωύφασµα στραγγιστηρίου. Στόχος της κατασκευής του, η συλλογή των υπογείων υδάτων από την ευρύτερη έκταση ανατολικά της περιοχής κατάντι του ρέµατος και η αποµάκρυνση αυτών από τα χαλαρά εδάφη των πρανών του ρέµατος. Χωροθέτηση του έργου: Τα προτεινόµενα έργα θα πραγµατοποιηθούν ανάντη και κατάντη της θέσης της γέφυρας στην είσοδο του οικισµού Σαµαρίνας, µε συντεταγµένες: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 Χ Υ Κατάταξη του έργου: Το εν λόγω έργο εντάσσεται από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ 21 Β / ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» στα έργα της 2 ης Οµάδας «Υδραυλικά έργα» µε Α/Α 15: Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπληµµυρικά έργα») της Α2 Υποκατηγορίας: «Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β». Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση: Το έργο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε θέση η οποία βρίσκεται επί των ορίων περιοχής η οποία είναι καταγεγραµµένη στον Εθνικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου Natura 2000 µε κωδικό αριθµό GR «Κορυφές όρους Σµόλικας» και µε βάση το άρθρο 10 του Ν. 4014/11, ΠΑΡ.1Β συντάχθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ). Επιπλέον, σύµφωνα µε την αριθ / Κ.Υ.Α «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης» (ΦΕΚ 639 / ) η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ζώνης του πάρκου Βόρειας Πίνδου, όχι όµως εντός Περιοχών Προστασίας της Φύσης ή Ζωνών ιατήρησης Οικοτόπων και Ειδών. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ιδίας ΚΥΑ η επέµβαση είναι επιτρεπτή. Συµπερασµατικά, από την ανάλυση που έγινε στην ΕΟΑ, το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα της εν λόγω περιοχής διότι: - δεν αναπτύσσεται σε οικότοπο προτεραιότητας του Παραρτήµατος Ι, - δεν απαντώνται είδη χλωρίδας του Παραρτήµατος ΙΙ - δεν αποτελεί βιότοπο των ειδών πανίδας του ίδιου Παραρτήµατος - η έκταση των λοιπών οικοτόπων που θα γίνουν οι εγκαταστάσεις είναι µηδενικη και άρα αµελητέα ως προς τις εκτάσεις της περιοχής του συγκεκριµένου τόπου έως και µηδενική σε επίπεδο Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και Εθνικό επίπεδο 6/8

7 - δεν θα αποµακρυνθούν τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και φυτοκοινότητες. - Το έργο βρίσκεται εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Ζωνών διατήρησης Οικοτόπων και ειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και συνεπώς διασφαλίζεται η ακεραιότητά της. Όλα τα παραπάνω όπως αναλυτικά περιγράφονται στο φάκελο τροποποιητικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα οριζοντιογραφίες και σχέδια που επισυνάπτονται στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ της δραστηριότητας του θέµατος που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Υπαγωγή του έργου στο Παράρτηµα Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/ ): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του παραρτήµατος Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/ ). Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931). Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376) Τα παραπάνω ισχύουν µε την προϋπόθεση πως δεν έχουν αντίρρηση για την παρούσα τροποποίηση ο Φορέας ιαχείρισης Ε.. Βίκου Αώου Πίνδου καθώς και οι καθ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετ. (45) ΑΕΠΟ την οποία τροποποιεί - συµπληρώνει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί της (45) σχετικής Απόφασης ΕΠΟ. Οι όροι αυτοί θα ισχύουν µέχρι και την υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση Νόµου (λάθος ερµηνεία η εφαρµογή νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας). Η παρούσα απόφαση καθώς και ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της ΑΕΠΟ πραγµατοποιείται : α) µε την αµελλητί ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο (πρόγραµµα Ν. 3861/2010) και β) µε την ανάρτησή της εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος της στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). Εσωτερική διανοµή: 1. Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αρχείο Συσχέτιση µε Φ.Α. σχ. (45) 2. Χρονολογικό Αρχείο 3. Αρµόδιοι Υπάλληλοι Συνηµµένα: Ένα θεωρηµένο τεύχος τροποποιητικής Μ.Π.Ε. στο φορέα του έργου Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Με Β βαθµό 7/8

8 Η γνωστοποίηση της παρούσας τροποποιητικής ΑΕΠΟ θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή της µε αρ. πρωτ / (Α..Α.: Β4ΛΝΧ-Θ1 ) Εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στους ακόλουθους φορείς: 1. Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ιοικητήριο , Κοζάνη 2. Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ιοικητήριο , Γρεβενά 3. Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ιοικητήριο , Γρεβενά 4. Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ιοικητήριο , Γρεβενά 5. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτ. Μακεδονίας Γενική /νση ασών και Αγροτικών Υποθέσεων /νση ασών Π.Ε. Γρεβενών ιοικητήριο Γρεβενά 6. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτ. Μακεδονίας Γενική /νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής /νση Υδάτων υτικής Μακεδονίας Ενταύθα 7. Λ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κοζάνης Αρχοντικό Βούρκα, ηµογεροντίας 10 Τ.Κ Κοζάνη 9. Φορέας ιαχείρισης Ε.. Βίκου Αώου Πίνδου T.K Ασπράγγελοι. Κάτω Ζαγορίου 8/8

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα