Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Νέες υϖηρεσίες ϖρος τα µέλη µας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία Προσφορές 10 Ζητήσεις Εκθέσεις 15 Αγαπητέ συνάδελφε, στο δεύτερο ενηµερωτικό δελτίο που αποστέλλουµε, παρουσιάζουµε µια νέα υ- πηρεσία που εγκαινίασε το Επιµελητήριό µας, το θεσµό του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία. Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία είναι ένα καινοτόµο εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους µε τους δηµοσίους φορείς, στοχεύοντας στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν προβληµάτων. Απαντά σε θέµατα εργασιακά, ίδρυσης, λειτουργίας, εγκατάστασης, λύσης επιχειρήσεων, ασφαλιστικά, φορολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ και γενικότερα σε προβλήµατα που ανακύπτουν από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία. Οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία παρέχονται δωρεάν σε όλα τα µέλη καθώς και στα "εν δυνάµει" µέλη του Επιµελητηρίου Λάρισας. Ακόµη, στο παρόν τεύχος θα βρείτε αναλυτική περιγραφή για ζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό. Είναι πεποίθησή µας ότι τα τοπικά προϊόντα διαθέτουν τόσο την ποιότητα όσο και τις προδιαγραφές για να σταθούν επάξια στα ράφια ξένων αγορών. Αισιοδοξούµε ότι η υπηρεσία αυτή θα συντελέσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, που µπορεί άλλωστε να αποτελέσει αντίδοτο στην κρίση και να δηµιουργήσει πραγµατικές συνθήκες ανάπτυξης. Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Ο Πρόεδρος Του Επιµελητηρίου Λάρισας Σωτήριος Γιαννακόπουλος ιαβάστε σε αυτό το τεύχος ράσεις 16 Παρεµβάσεις 22 Ανακοινώσεις 23 Επιµελητηριακά 25 Τ Ο Μ Ο Σ A Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Προγράµµατα εϖιχορηγήσεων Ο Συνήγορος του Εϖιχειρηµατία Ζητήσεις ϖροϊόντων αϖό το εξωτερικό

2 ΣΕΛΙ Α 2 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των εϖιχειρήσεων Mε σκοπό την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων για ενέργειες που σχετίζονται µε την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής τους δράσης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έθεσε σε εφαρµογή το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» µε δηµόσια δαπάνη ύψους 30 εκ.. Ειδικότερα, στο πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό ηµόσιο, µπορούν να υποβάλλουν µια πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε ως συµµέτοχος/εταίρος σε οµαδικό σχήµα: Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την Β) Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την , ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµ- µατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α). Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την , ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α). ) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµ- µατος. Σηµειώνεται ότι ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από µια και λιγότερες από τρείς διαχειριστικές χρήσεις και ότι το σύµφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και ( ) δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από ,00 έως ,00 ευρώ, τα οποία περιλαµβάνουν µηχανολογικό εξοπλισµό πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ε- λέγχου, άλλα µηχανήµατα / εξοπλισµό σχετιζόµενα µε το τελευταίο στάδιο της παραγωγής/διάθεσης της υπηρεσίας, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθµιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση, προβολή, καθώς επίσης και ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών. Το ποσοστό δηµόσιας χρη- µατοδότησης διαµορφώνεται ως εξής: 1) Ανεξαρτήτως µεγέθους της (µικροµεσαίας) Επιχείρησης, και για µεµονωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω: 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια. 2) Για την περίπτωση των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω: 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 50% του προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.

3 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ΣΕΛΙ Α 3 3) Για Επιχειρηµατικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και ( ) ανωτέρω: 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις µέχρι τις ώρα 14:00 µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ και και υποχρεωτικά και σε έντυπη µορφή εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της πιο πάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.Α.Α. (www.mindev.gov.gr), της ΕΥ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) και της Α.Ε..Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (www.aedep.gr). Για περισσότερη και αναλυτική ενηµέρωση οι ενδιαφερόµενοι στη Θεσσαλία µπορούν να επικοινωνούν ή/και να επισκέπτονται τα γραφεία της ΑΕ ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕ- ΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ( /νση: Ελ. Βενιζέλου 4, ΤΚ Βόλος. Τηλ / ) καθώς και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Από το Επιµελητήριο Λάρισας εστάλη σχετική πληροφόρηση για το πρόγραµµα µέσω fax και σε όλες τις επιχειρήσεις µέλη µας οι οποίες µας έχουν κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και των οποίων οι ΚΑ περιλαµβάνονται στους επιλέξιµους ΚΑ του προγράµµατος. H παρουσίαση του προγράµµατος Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Απριλίου 2011 στις 7µ.µ. στο Επιµελητήριο Λάρισας. Όλα τα προγράµµατα επιχορηγήσεων για τα οποία λαµβάνει ενηµέρωση το Επιµελητήριο Λάρισας αναρτώνται στην ιστοσελίδα µας

4 ΣΕΛΙ Α 4 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Νέα ϖρογράµµατα για την ενίσχυση της αϖασχόλησης αϖό τον ΟΑΕ Με πέντε (5) νέα προγράµ- µατα που θα ενεργοποιηθούν εντός του 2011 και τριάντα (30) δράσεις που ήδη υλοποιούνται, ο ΟΑΕ επιχειρεί να παρέµβει στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την α- πασχόληση, περιορίζοντας τις απολύσεις, επιδοτώντας τη διατήρηση θέσεων εργασίας, επιµηκύνοντας την περίοδο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, βοηθώντας την επιχειρηµατικότητα των νέων επιστηµόνων, στηρίζοντας την προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα και υποστηρίζοντας ειδικές κατηγορίες του ενεργού πληθυσµού. Ταυτοχρόνως ενισχύει την κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζοµένων και εφαρµόζει δράσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης νέων, µε βάση το δυαδικό σύστηµα µαθητείας. Ο προϋπολογισµός των τριάντα (30) δράσεων που ήδη υλοποιούνται ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούµενοι µε την ολοκλήρωσή τους θα αγγίξουν τις άτοµα. Αντιστοίχως από τα πέντε (5) νέα προγράµµατα που θα εφαρµοστούν εντός του 2011 αναµένεται να ω- φεληθούν εργαζό- µενοι ή άνεργοι. Μέχρι τώρα τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα έχουν αποδώσει τα εξής: Τη διατήρηση θέσεων εργασίας, Την ένταξη περισσότερο από ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας µικρής κλίµακας, Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισµό κατά θέσεις εργασίας, Τη φοίτηση - στον τοµέα της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Νέων σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και σπουδαστών σε 31 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Πέραν αυτών το επόµενο διάστηµα αναµένεται: Η κατάρτιση περίπου εργαζοµένων σε επιχειρήσεις µέσω του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2011 και σχεδόν εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζοµένων) µέσω της χρηµατοδότησης του Λ.Α.Ε.Κ. Η επαγγελµατική κατάρτιση περίπου εργαζοµένων µέσω των προγραµµάτων διαρθρωτικής προσαρµογής επιχειρήσεων, µέχρι τα µέσα του ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εντός του 2011 σταδιακά πρόκειται να ενεργοποιηθούν τα εξής προγράµµατα: 1. «Επιταγή Επανένταξης» µε µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης για ανέργους, 2. Απασχόλησης ανέργων ηλικίας ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 3. ιεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας µε επιχορήγηση µέρους των εργοδοτικών εισφορών, 4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη πτυχιούχων τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης, 5. Απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που το πρόγραµµα σπουδών τους εµπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσµοθετηµένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. Ταυτοχρόνως ο ΟΑΕ θα συµµετάσχει στην εφαρµογή των Τοπικών Ολοκληρωµένων ράσεων Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Από τις αρχές του 2010 µέχρι σήµερα ο ΟΑΕ έχει ε- νεργοποιήσει τριάντα (30) επιµέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης που εντάσσονται σε πέντε άξονες: 1. ιατήρηση θέσεων εργασίας και Προσαρµοστικότητα εργαζοµένων και επιχειρήσεων: Εφαρµόζονται έντεκα (11) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Στοχεύουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας,

5 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ΣΕΛΙ Α 5 στην επαγγελµατική εκπαίδευση εργαζοµένων και στη δηµιουργία ευκαιριών εργασίας στον τουριστικό τοµέα. 2. Ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για οκτώ (8) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού 975 εκατ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στη δηµιουργία για πάνω από ευκαιρίες εργασίας για ανέργους. 3. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ανέργων. Τρία (3) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού 282 εκατ. ευρώ. Μέσω των προγραµµάτων αυτών δηµιουργούνται πάνω από ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας για ανέργους. 4. Ενίσχυση ατόµων µε Αναπηρία και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων: Πέντε (5) προγράµµατα, εκ των οποίων τα δύο (2), µε προϋπολογισµό 53,2 εκατ. ευρώ, δηµιουργούν συνολικά πάνω από ευκαιριών εργασίας και επιχειρηµατικότητας, για άτοµα που ανήκουν σε εξαιρετικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Τα άλλα τρία (3) προγράµµατα αφορούν την Ε- παγγελµατική Κατάρτιση 282 Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, µε προϋπολογισµό πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ. 5. Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων: Πρόκειται για δυο (2) προγράµµατα εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 75 εκατ. ευρώ. Τα προγράµ- µατα αυτά αφορούν τη δηµιουργία ευκαιριών ε- παγγελµατικής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους. Πηγή: oaed.gr Προδηµοσίευση του ϖρογράµµατος «Εναλλακτικός Τουρισµός» Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ανακοινώσε την προδηµοσίευση της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισµός. Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την , σε όλη τη Χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισµού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: - Αθλητικός τουρισµός αναψυχής - Πολιτιστικός Τουρισµός - Θαλάσσιος Τουρισµός - Τουρισµός Υπαίθρου - Γαστρονοµικός Τουρισµός - Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας Οι επιλέξιµες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρµογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές µεταφορές, β) καταλύ- µατα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωµένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες εκµίσθωσης εξοπλισµού θα- λασσίων σπορ κ.λπ. Κύριοι στόχοι της Πράξης Ε- ΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι: 1. Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. 2. Η διαφοροποίηση των παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις µορφές µαζικού τουρισµού. 3. Η διασύνδεση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων µε την τοπική παραγωγή και προϊόντα. 4. Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν, αφορούν στην προµήθεια συστηµάτων και εξοπλισµού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άµεσα συνδεδεµένων µε την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας, στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των ε- ναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε , ενώ η ηµόσια Χρηµατοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, µε ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των µικρών νησιών (µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηµατιών που αναπτύσσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες καθώς και στην ιστοσελίδα στην ενότητα Προγράµµατα.

6 ΣΕΛΙ Α 6 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Προδηµοσίευση του ϖρογράµµατος "Νέα καινοτοµική εϖιχειρηµατικότητα" Η επιχειρηµατική καινοτοµία αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευηµερία στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου. Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων όπως απoτυπώνεται στις διεθνείς συγκριτικές µελέτες και κατατάξεις σχετικά µε την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της καινοτοµίας είναι αντιφατική. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενώ είναι ανοικτές στην υιοθέτηση νέων προϊόντων και οργανωτικών καινοτοµιών εµφανίζουν αδυναµία να παρουσιάσουν δικά τους πρωτότυπα /καινοτόµα προϊόντα που είναι αποτέλεσµα της χαµηλής τους επίδοσης σε Ε & Α, σε πατέντες ή ε- µπορικά σήµατα. Η χώρα διαθέτει µεγάλο επιχειρηµατικό δυναµικό που σε µεγάλο ποσοστό αποτελεί επιχειρηµατικότητα ανάγκης που δεν αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της όπως π.χ δυναµικό υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Η δηµιουργία και η προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου µε κύριους άξονες την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό στόχο. Με το πρόγραµµα της «Νέας Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας» που παρουσιάζεται επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων δυναµικών επενδύσεων στο πλαίσιο µιας καινοτόµου και νέας επιχειρηµατικότητας. Τα στοιχεία του προγράµµατος συνοψίζονται στα εξής : Σκοπός- Στόχοι του Προγράµµατος - Επιλέξιµες Επιχειρήσεις: Ενισχύεται η δηµιουργία/ ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα ο- ποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/ και µία καταγεγραµµένη/ κατοχυρωµένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί εµπορικά, σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι ο- ποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή της ε- µπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος ηµόσια απάνη: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε Προϋπολογισµός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από έως ευρώ για τον τοµέα της µεταποίησης ή από έως για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ποσοστά ενίσχυσης ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιµων δαπανών. Επιλέξιµες απάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών όπως: Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισµός, πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, κατοχύρωση τροποποίηση πατεντών πνευµατικής ιδιοκτησίας / χρήση και προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / µεταφορά τεχνογνωσίας κτιριακά / διαµόρφωση κτιρίων και χώρων / ειδικές ε- γκαταστάσεις, σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων, δαπάνες τεχνικής, επιστηµονικής και συµβουλευτικής υποστήριξης δαπάνες προβολής & επικοινωνίας, ανάπτυξη εξειδικευ- µένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη πρωτοτύπων. Λειτουργικές απάνες ιάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιά- µεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ Επιλεξιµότητα απανών: Από την ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος Φορείς διαχείρισης: η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) και ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισµού De Minimis (αριθ.1998/2006) Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε προηγούµενα προγράµµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:

7 Ευρύτητα εφαρµογής: Το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο εύρος επιλέξιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει τους κλάδους της µεταποίησης, της «πράσινης» οικονοµίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών µε εν δυνάµει καινοτοµικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτοµικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσµός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η έµφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται µε την καινοτοµικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία, την ποιότητα των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση ενεργειών Χαρακτήρας: Το πρόγραµµα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδοµένου ότι: ίνει (ως βασική προτεραιότητα) έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας δια µέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτοµικών, πρωτότυπων και ευρηµατικών Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ιδεών. Στην έννοια της καινοτο- µίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική / τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία. ίνει έµφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στήριξης. Εφαρµογή: Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που: Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ηµόσιας απάνης. Το πρόγραµµα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας που επιτρέπει την συστηµική αντιµετώπιση και αξιολόγηση των ε- πενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα σχεδιασµός υλοποίησης υλοποίηση αγορά». Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και υλοποίησης στόχων. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, µε την απλοποίηση των επίσηµων χαρτιών που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα. Χρηµατορροές: εν απαιτείται τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής. ιασφαλίζεται η συνεχής χρη- µατορροή µε την χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής. ιασφαλίζεται η άµεση καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο προδηµοσιευµένος οδηγός προγράµµατος υπάρχουν στον ιστότοπο της ΑΕ ΕΠ Πηγή: aedep.gr ΣΕΛΙ Α 7 Ενηµέρωση των εϖιχειρήσεων αϖό το Εϖιµελητήριο Λάρισας Όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να λαµβάνουν ενηµέρωση από το Επιµελητήριο για: Προγράµµατα επιχορηγήσεων Προσφορές - ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό Προσκλήσεις συµµετοχής σε εκθέσεις στις οποίες µετέχει το Επιµελητήριο Λάρισας Προσκλήσεις συµµετοχής σε εµπορικές αποστολές ιακηρύξεις δηµοσίων διαγωνισµών Σεµινάρια εκπαίδευσης ράσεις - παρεµβάσεις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου µας θα πρέπει να κοινοποιήσουν το συντοµότερο δυνατό τα στοιχεία επικοινωνίας τους στις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει. Η κοινοποίηση των στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Αποστολή στη διεύθυνση Στο που θα αποστείλετε θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρετε την επωνυµία, την έδρα και το ΑΦΜ της επιχείρησης καθώς και το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο κάποιου µέλους της διοίκησης, το fax καθώς και λογαριασµό που ελέγχετε τακτικά. 2. Αποστολή fax στο αναγράφοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία 3. Τηλεφωνικώς στα , καθηµερινά 11:00-13:00

8 ΣΕΛΙ Α 8 ιακηρύξεις ηµοσίων διαγωνισµών Φορέας Είδος Καταληκτική Ηµεροµηνία 110 Π.Μ. Επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια νωπής αποφλειωµενης κοµµένης πατάτας 07/04/2011.Ε.Υ.Α.Λ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασµένου αντλιοστασίου ακαθάρτων Αγ. Θωµά 07/04/ Π.Ε.Β. Επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια παγωτών µονάδων του Νοµού Λάρισας 13/04/2011 ΚΕ Α Σκοτίνας Προµήθεια ειδών αρτοσκευασµάτων και γλυκών 13/04/2011.Ε.Υ.Α.Λ. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυ- µάτων Λάρισας Προµήθεια πυροσβεστικού εξοπλισµού 13/04/ /04/2011 Κατάστηµα Κράτησης Λάρισας Ανάδειξη προµηθευτή τηλεκαρτών του ΟΤΕ για την επικοινωνία των κρατουµένων 18/04/2011 Μονάδες Στρατού Πιερίας Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας ΤΕΙ Λάρισας ήµος Λαρισαίων Προµήθεια παγωτών για τα ΚΨΜ των µονάδων της φρουράς Λιτοχώρου, το στρατιωτικό πρατήριο Λιτοχώρου, τη Λέσχη αξιωµατικών φρουράς Λιτοχώρου και το ΚΑΑΥ Πλαταµώνα ιαγωνισµός για την προµήθεια υποδηµάτων διαφόρων ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας και των παραρτηµάτων Καρδίτσας και Τρικάλων Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 29/04/ /05/ /05/ /05/2011 Περισσότερες πληροφορίες για κάθε διακήρυξη µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας στην ενότητα Προκηρύξεις Το κείµενο της κάθε διακήρυξης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας στην ενότητα Προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα προκειµένου να ενηµερώνονται για νέες ιακηρύξεις. Οι παραπάνω διακηρύξεις δεν αποτελούν το σύνολο των διακηρύξεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας Το Επιµελητήριο Λάρισας δεν ενηµερώνεται για όλες τις διακηρύξεις και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για την µη δηµοσίευση κάποιων εξ αυτών. Το σύνολο των διακηρύξεων που λαµβάνει το Επιµελητήριο και οι οποίες απαιτούν ανάρτηση σύµφωνα µε τον αποστολέα τους, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Επιµελητηρίου επί της οδού Παπακυριαζή 44. Το Επιµελητήριο Λάρισας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις τροποποιήσεις που µπορεί να επέλθουν από τους φορείς στις ηµεροµηνίες ή τους όρους των διακηρύξεων.

9 Ο Συνήγορος του Εϖιχειρηµατία ΣΕΛΙ Α 9 Μια καινοτόµος υϖηρεσία για τα µέλη του Εϖιµελητηρίου Λάρισας Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία αποτελεί ένα καινοτόµο εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους µε τους δηµοσίους φορείς, στοχεύοντας στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν προβληµάτων. Ο θεσµός αυτός έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο εξωτερικό. Από τα µέσα του περασµένου µήνα, οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία έχουν τεθεί στη διάθεση των µελών µας προκειµένου αφενός να διευκολύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο Νοµό Λάρισας και αφετέρου να επιταχύνουν την επίλυση θεµάτων που προέκυψαν ή καθυστέρησαν λόγω της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας. Ήδη, αρκετοί επιχειρηµατίες έχουν αξιοποιήσει µέσα στις πρώτες εβδοµάδες τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία λαµβάνοντας απαντήσεις σε προβλήµαταζητήµατα που είχαν ανακύψει µε δηµόσιους φορείς. Επίσης, αρκετοί πήραν απάντηση σε απορίες που είχαν για ανάλογα θέµατα. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει ο Συνήγορος του Επιχειρη- µατία; Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία προσφέρει: Υπηρεσίες ενηµέρωσης Υπηρεσίες εξειδικευµένης πληροφόρησης Yπηρεσίες διαµεσολάβησης Σε ποιες κατηγορίες ερωτη- µάτων απαντά; Οι κατηγορίες των ερωτηµάτων - θεµάτων στις οποίες απαντά και διαµεσολαβεί ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε το δηµόσιο ή δηµόσιους φορείς. Πρόκειται για θέµατα: Εργασιακά Ίδρυσης - λειτουργίας - ε- γκατάστασης - λύσης επιχειρήσεων Ασφαλιστικά Φορολογικά Συνταξιοδοτικά ιάφορα εν απαντά σε θέµατα που σχετίζονται µε διαφορές µεταξύ ιδιωτών. Σε ποιους παρέχονται οι υ- πηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία; Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία απαντά σε ερωτήµατα µελών ή «εν δυνάµει µελών» του Επι- µελητηρίου Λάρισας. Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία; Οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία παρέχονται δωρεάν. Πώς µπορεί κάποιος να α- πευθύνει τα ερωτήµατά του στο Συνήγορο του Επιχειρη- µατία; Οι ερωτήσεις προς το Συνήγορο του Επιχειρηµατία γίνονται συµπληρώνοντας τη φόρµα ερωτήµατος µέσα από την ιστοσελίδα Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία, αφού ερευνήσει την υπόθεση, αποστέλλει την απάντησηγνωµοδότησή του µέσω στον ενδιαφερόµενο. Εναλλακτικά, τα ερωτήµατα µπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Επιµελητηρίου, Παπακυριαζή 44, Λάρισα είτε να αποσταλούν µε fax στο Σηµειώνεται ότι ο νοµικός που υπηρετεί το θεσµό του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες ούτε παρίσταται στα δικαστήρια για λογαριασµό τους. Πώς µπορεί κάποιος να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία; Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας είτε να απευθυνθείτε στο Επιµελητήριο, τηλ , καθηµερινά 11:00-13:00.

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 Προσφορές Ζητήσεις Επιχείρηση SHOLSNAB 2001 Εξοπλισµός κουζίνας (Kitchen equipment) Υπεύθυνος ιεύθυνση Mrs. HRISTOVA Σόφια Βουλγαρία Τηλ Fax Ηµεροµηνία Ζήτησης 26/1/2011 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια Περισσότερες πληροφορίες για προσφορές ζητήσεις από τη Βουλγαρία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Σόφιας bg60 Επιχείρηση ABS SOFIA LTD Σωλήνες (Pipes) Υπεύθυνος ιεύθυνση Mrs. PANTOVA Σόφια Βουλγαρία Τηλ Fax Ηµεροµηνία Ζήτησης 27/1/2011 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια Επιχείρηση HRISI-99 Προϊόντα τροφίµων (Foods product) Υπεύθυνος ιεύθυνση Mrs. KOCIUBA-GANCZEW 9, SOFIA STR KOSTINBROD Τηλ Fax Web-site Επιχείρηση PLAMEN KIROV Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια ιαιτητικά & φιλικά προς διαβητικούς προϊόντα (Dietary & diabetes friendly foods) Ηµεροµηνία Ζήτησης 14/2/2011 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια

11 Προσφορές Ζητήσεις ΣΕΛΙ Α 1 1 Επιχείρηση COBAJ Co. 90 Sh.p.k. Υπεύθυνος κ. Patriot Islamaj ιεύθυνση Lagja Kushtrimi, Vlore, Albania Τηλ Προµήθεια ανταλλακτικών και συνεργασία µε ελληνική εταιρεία, στον το- µέα της συντήρησης οχηµάτων και βαρέων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται σε οδικά και έργα κατασκευής αεροδροµίων, λιµανιών κ.ά. υποδοµών Παρατηρήσεις Αλβανική εταιρεία (περιοχή Αυλώνα), η οποία αναλαµβάνει ως υπεργολάβος την εκτέλεση έργων στην Αλβανία (π.χ. τµή- µατα αυτοκινητόδροµων Levan Vlore, Lusje Fiere, Levan Tepelen, έργα σε εγκαταστάσεις Petrolifera κ.λπ.). Η εταιρεία έχει στην κατοχή της τον απαιτού- µενο για την εκτέλεση των έργων εξοπλισµό (οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ.), όπως και χώρο για εγκατάσταση συνεργείου συντήρησης. Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Επιχείρηση Επιχείρηση Υπεύθυνος ιεύθυνση Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Σουηδία Dolnooryahov Dimitar Dolnooryahov Dimitar Βουλγαρία Νυφικά Πρεσβεία της Ελλάδας στη Στοκχόλµη Υφάσµατα ένδυσης Υφάσµατα επένδυσης επίπλων Υφάσµατα εσωτερικού χώρου Αξεσουάρ ένδυσης και µόδας Τηλ Ηµεροµηνία Ζήτησης Περισσότερες πληροφορίες 22/3/2011 portal.asp? cpage=node&cnode=57&apid=1558 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια Επιχείρηση Antal es Antal Εισαγωγή προϊόντων οικιακής σκίασης από αλουµίνιο ιεύθυνση Monostorpalyi u.9-11, Debrecen / 4032 Τηλ Fax , Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 Προσφορές Ζητήσεις Επιχείρηση Agragent kft Εισαγωγές νωπών φρούτων ιεύθυνση Hegyteto u. 22, Budapest / 1112 Τηλ , Fax Ιστότοπος Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Περισσότερες πληροφορίες για προσφορές ζητήσεις από την Ουγγαρία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Βουδαπέστης hu98 Επιχείρηση Foodnet kft ιεύθυνση Hungaria koz 5, Budapest / 1143 Τηλ Fax Ιστότοπος Ενδιαφέρον εισαγωγής φρούτων και λαχανικών σε κονσέρβες, συµπυκνω- µένου χυµού λεµονιού και πορτοκαλιού, φαγητών και ψαριών σε κονσέρβες. Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Επιχείρηση ISO Fruit kft Εισαγωγές νωπών φρούτων ιεύθυνση Borzan Gaspar u.12, Debrecen / 4030 Τηλ (52), Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Επιχείρηση Orex Ora Rt Εισαγωγές κοσµηµάτων και ωρολογιών ιεύθυνση Peterdy u.15, II em., Budapest / 1071 Τηλ Fax Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Επιχείρηση Engelan Hellas Εισαγωγική εταιρεία (οµογενειακών ιεύθυνση Vasut ut. 9, Budaors / H-2040 συµφερόντων). ιάφορα παρασκευάσµατα ειδών διατροφής Τηλ Fax Ιστότοπος Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία

13 Προσφορές Ζητήσεις ΣΕΛΙ Α 1 3 Επιχείρηση KOLTA KER KFT ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ιεύθυνση Balatoni út 63 / C, ÉRD / 2030 ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: - ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΙΑΒΗΤΙ- ΚΟΥΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλ (ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ) Fax Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Επιχείρηση Kundig Food kft Εισαγωγή πολτού τοµάτας ιεύθυνση Kiskorosi ut.8, Kecskemet / 6000 Τηλ Ιστότοπος Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Επιχείρηση Mesics es Tarsa KFT Νήµατα από βαµβάκι (άλλα από τα Τηλ νήµατα για ράψιµο), που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαµβάκι, Fax µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Για περισσότερες προσφορές ζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο Επιχείρηση Elise Fruit kft Εισαγωγές κυρίως νωπών φρούτων ιεύθυνση Tarkony u.58, Budapest / 1028 Τηλ , Fax , Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία ραστηριότητα Επιχείρηση Koltaker kft Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω ιεύθυνση Balatoni ut. 63/C, Erd / 2030 και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα Τηλ , , Fax Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία

14 ΣΕΛΙ Α 1 4 Προσφορές Ζητήσεις ραστηριότητα Επιχείρηση Specific Lingua kft Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα ιεύθυνση Szent Istvan ut. 1, Veszprem / 8200 οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα Τηλ και αγριοδαµάσκηνα, νωπά Fax Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουγγαρία Περισσότερες πληροφορίες για προσφορές ζητήσεις από την Αλβανία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων al51 Επιχείρηση Αλβανική ξενοδοχειακή επιχείρηση Λευκά ειδη (σεντόνια πετσέτες), Υπεύθυνος Dolnooryahov Dimitar όπως και ειδη ατοµικής υγιεινής (σαπούνια σαµπουάν κ.λπ.). ιεύθυνση Fshati Turistik Llogora, Lagjia: 28 Nentori, Rruga: "A. Serbi" 1121, Vlore Ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει µε ελληνικές εταιρείες χονδρικής πώλησης Albania (περιοχή Αυλώνα). Τηλ Fax Ιστότοπος reth_kontakt.htm Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Ενδιαφέρον µεγάλης β/αλυσίδας ιδιοκατασκευών αϖό τη Βουλγαρία για εισαγωγές ελληνικών ϖροϊόντων. Από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Βουλγαρία λάβαµε την εξής επιστολή: Τις δυνατότητες και προϋποθέσεις τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων στην µεγάλη αλυσίδα λιανικής Do It Yourself (DIY) της Βουλγαρίας, Doverie-Brico AD, συζήτησα µε τον Εκτελεστικό /ντή και από του βασικούς µετόχους της εταιρείας, κ. Andrei Evtimov, κατά την πρόσφατη επίσκεψή µου στα κεντρικά γραφεία της, στη Σόφια. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω εταιρεία κατέχει τα δικαιώµατα δικαιόχρησης (franchise) για την γνωστή Mr. Bricolage, µία από µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής DIY στην Γαλλία (τρίτη µεγαλύτερη µε µερίδιο 11% της γαλλικής αγοράς) µε αξιόλογη επίσης παρουσία σε αγορές της υτικής Ευρώπης. Η β/εταιρεία Doverie-Bricο στο αρχικό κεφάλαιο της οποίας συµµετείχε η NBG Balkan Fund Ltd του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 2000 και σύντοµα παρουσίασε µια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης καταλαµβάνοντας την δεύτερη θέση (µετά το Praktiker) στην β/αγορά. ιαθέτει 10 σηµεία πώλησης στην χώρα (εκ των οποίων 2 στη Σόφια) µε συνολικό κύκλο εργασιών 60 εκατ. ευρώ ενώ έχει ήδη επεκταθεί στο εξωτερικό µέσω θυγατρικών στη Σερβία (Brico Spec), στην Αλβανία (Brico Iliria), τα Σκόπια, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο. Ο κ. Evtimov µου ανέφερε ότι, γνωρίζοντας την καλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, θα τον ενδιέφερε να συνεργασθεί µε ελληνικές εταιρείες υπό τον όρο ότι αυτές είναι σε θέση να εξασφαλίσουν συνεχή τροφοδότηση µε προϊόντα τους για µία τουλάχιστον διετία. Eνδεικτική παράθεση προϊόντων που ενδιαφέρουν την Doverie-Brico (www.mr-bricolage.bg, Είδη υγιεινής και αξεσουάρ λουτρού, φωτιστικά, είδη εσωτερικής διακόσµησης (ταπετσαρίες, τάπητες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα κ.ά), µικρά έπιπλα, οικιακά είδη και αξεσουάρ κουζίνας, είδη και µηχανήµατα κήπου, εξοπλισµός για πισίνες, χρώµατα, εργαλεία, σανίδες από mdf και pdc, γλάστρες µε φυτά και άνθη. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση τυχόν ενδιαφεροµένων µελών σας. Η Προϊσταµένη Ιωάννα Σωτηράκου-Γιάνναρου, Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β

15 Πρόσκληση συµµετοχής σε εκθέσεις Πρόσκληση συµµετοχής στις εκθέσεις: 45η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας 20η Πανελλήνια Εµϖορική Έκθεση Θράκη ΣΕΛΙ Α 1 5 Το Επιµελητήριο Λάρισας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο, προτίθεται να συµµετάσχει µε περίπτερο στις παρακάτω Γενικές εκθέσεις: Στην 45η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας που θα πραγµατοποιηθεί στη Λαµία από 14 έως 22 Μαΐου 2011 και στην 20η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση ΘΡΑΚΗ 2011 που διοργανώνεται από τη.ε.θ και θα πραγµατοποιηθεί από 26 έως 29 Μαΐου 2011 στο ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κοµοτηνή Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε κάποια από τις παραπάνω εκθέσεις παρακαλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου και να την αποστείλουν στο Επιµελητήριο (fax: ) το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011, ώστε το Επιµελητήριο να προσδιορίσει έγκαιρα το ύψος της οικονοµικής βοήθειας που θα παράσχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις µέλη του. Σηµειώνουµε ότι η παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης στο περίπτερο είναι υποχρεωτική. Πρόσκληση συµµετοχής στις εκθέσεις.ε. δοµικών υλικών «ΒΙG FIVE SHOW».Ε. εϖίϖλου και διακόσµησης «ΙΝDEX» Το Επιµελητήριο Λάρισας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής µας, προτίθεται να συµµετάσχει, ανάλογα φυσικά µε τη σηµαντικότητα του ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρηµατιών, µε περίπτερο στη.ε. δοµικών υλικών «BIG FIVE SHOW» (Ντουµπάι, 21-24/11/2011) και στη.ε. επίπλου και διακόσµησης ΙΝDEX Ντουµπάι, 22-25/10/2011). Οι παραπάνω εκθέσεις πραγµατοποιούνται στο Ντουµπάι και είναι οι πλέον σηµαντικές για τους κλάδους δοµικών υλικών η µία και επίπλων & ειδών εσωτερικής και εξωτερικής διακόσµησης η δεύτερη, µε µεγάλη επισκεψιµότητα από την ευρύτερη περιοχή του Αραβικού κόλπου. Με δεδοµένη τη διεθνή συγκυρία και τα προβλήµατα που υπάρχουν ο εξαγωγικός προσανατολισµός - τώρα περισσότερο από πριν - αποτελεί σηµαντική διέξοδο για την πιεσµένη ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση. Πληροφορίες για τις παραπάνω εκθέσεις διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου µας Παρακαλούµε όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις παραπάνω εκθέσεις να συµπληρώσουν τη σχετική φόρµα συµµετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου και να τη στείλουν στα γραφεία µας (fax: , e- mail: ) υπόψιν κας Τσολάκη µέχρι και την Παρασκευή 15/4/2011, ώστε το Επιµελητήριο να προσδιορίσει έγκαιρα το ύψος της οικονοµικής βοήθειας που θα παράσχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις - µέλη του. Πληροφορίες σχετικά µε τις εκθέσεις παρέχονται στα τηλέφωνα & εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου

16 ΣΕΛΙ Α 1 6 Το Εϖιµελητήριο Λάρισας στην ιεθνή έκθεση Fruit Logistica ράσεις Με µεγάλη επιτυχία πραγ- µατοποιήθηκε η 19η ιεθνής Έκθεση νωπών φρούτων και λαχανικών FRUIT LOGISTICA 2011, που διοργανώνεται κάθε χρόνο και έλαβε χώρα στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin στο Βερολίνο από 9-11 Φεβρουαρίου Η ιεθνής Έκθεση FRUIT LOGISTICA 2011 αποτελεί µία από τις κορυφαίες ιεθνείς Εκθέσεις νωπών φρούτων και λαχανικών στον κόσµο. Η εξειδικευ- µένη αυτή έκθεση προσφέρει στους κλάδους που σχετίζονται µε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά µία ιδανική ευκαιρία για εύρεση εν δυνάµει επιχειρηµατικών εταίρων καθώς και την ιδανική ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους κατά µήκος ολόκληρης της αλυσίδας, από την καλλιέργεια µέχρι την πώληση. Για 3 ολόκληρες ηµέρες η FRUIT LOGIS- TICA παρείχε: Μία διασυνοριακή παρουσία των κορυφαίων διεθνών εκθετών Μία άριστη πλατφόρµα για την απαρχή επιχειρη- µατικών συµφωνιών Μία άριστη ευκαιρία για την πραγµατοποίηση παγκοσµίως επιχειρηµατικών επαφών Μία µοναδική ευκαιρία να κερδίσει κανείς µία συνολική εικόνα των τελευταίων τάσεων του κλάδου των νωπών προϊόντων (φρούτων και λαχανικών). Παράλληλα µε την FRUIT- LOGISTICA διεξήχθη για τρίτη χρονιά και το συνέδριο - έκθεση Freshconex κατά τη διάρκεια του ο- ποίου 71 εκθέτες από 15 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο χώρο των φρεσκοκοµµένων προϊόντων. Τα προϊόντα που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης FRUIT LO- GISTICA 2011 ήταν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρά φρούτα, ξηροί καρποί, οργανικά προϊόντα, µπαχαρικά, καρυκεύµατα κλπ σε µία επιφάνεια πάνω από τ.µ. µε συνολικό αριθµό εκθετών (από αυτούς οι ήταν ξένοι εκθέτες) και οι χώρες που αντιπροσωπεύτηκαν ήταν 71. Το σύνολο των εµπορικών επισκεπτών ανήλθε σε κατά τη διάρκεια της έκθεση και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από όλο τον κόσµο ενηµερώθηκαν για όλες τις νέες τάσεις και προτάσεις στο συγκεκρι- µένο κλάδο. Την οργάνωση της ελληνικής συµµετοχής είχε αναλάβει ο Οργανισµός Προώθησης Εξωτερικού Εµπορίου ΟΠΕ. Υπό την αιγίδα λοιπόν του ΟΠΕ συµµετείχε και το Επιµελητήριο Λάρισας µε 4 επιχειρήσεις µέλη του και µε δικό του περίπτερο 20 τ.µ., από το οποίο οι επιχειρήσεις µας πρόβαλαν τα προϊόντα τους. Το Επιµελητήριο εκπροσώπησε ο Α Αντιπρόεδρος κ. Σωτήριος Γιαννακόπουλος αλλά και ο ιοικητικός Σύµβουλος κ. η- µήτριος Λέκκας, ο ιευθυντής κ. Μανουλάκας Μανόλης και η Προϊσταµένη του τµήµατος διεθνών επιχειρηµατικών σχέσεων κα Τσολάκη. Οι επιχειρήσεις που πρόβαλαν από το περίπτερο του Επιµελητηρίου τα προϊόντα τους, οι οποίες έµειναν ιδιαίτερα ευχαριστηµένες από τα αποτελέσµατα της παρουσίας τους στη συγκεκριµένη έκθεση, ήταν οι παρακάτω: 1.Enipeas Valley Παραγωγή & επεξεργασία, τυποποίηση & εµπορία οσπρίων, νωπών οπωροκηπευτικών 2.Οπορέλλο ΑΕ Φρούτα και λαχανικά 3.Μαλάκος ΑΕ Παραγωγή & χονδρεµπόριο αχλαδιών, βερίκοκων, µήλων, πορτοκαλιών, µανταρινιών 4.Μπλογκούρας Απόστολος & Σια ΕΕ Παραγωγή & χονδρεµπόριο αχλαδιών, ροδακινιών, πορτοκαλιών, ακτινιδίων, κάστανων Το Επιµελητήριο Λάρισας ευχαριστεί θερµά τις επιχειρήσεις που βοήθησαν στην προσπάθεια που κάνει για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής µας και δεσµεύεται όχι µόνο να συνεχίσει αλλά και να εντείνει στο προσεχές µέλλον την προσπάθειά του για εξωστρέφεια των τοπικών µας επιχειρήσεων, αντλώντας εµπειρία, ιδέες και δύναµη από τέτοιες θετικές δράσεις.

17 ΣΕΛΙ Α 1 7 ράσεις Το Εϖιµελητήριο Λάρισας στη ιεθνή Έκθεση Οίνων & Ποτών PROWEIN 2011 Με µεγάλη επιτυχία πραγ- µατοποιήθηκε η ιεθνής Κλαδική Έκθεση PROWEIN 2011, που έλαβε χώρα στον εκθεσιακό χώρο Messe στο Dusseldorf από 27-29/3/ Η ιεθνής Έκθεση PROWEIN αποτελεί µία από τις κορυφαίες ιεθνείς Εκθέσεις οίνων και ποτών στον κόσµο. Για τρεις µέρες το Ντίσελντορφ έγινε το επίκεντρο για όλους όσους ασχολούνται επαγγελµατικά µε το κρασί, τα ποτά και τα αποστάγµατα. Οι εκθέτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εκλεκτή γκάµα των προϊόντων τους σε ένα µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών του κλάδου όπως χονδρεµπόρων, λιανεµπόρων, εισαγωγέων/ εξαγωγέων, διαµορφωτών γνώµης και όσων ασχολούνται µε το χώρο γαστρονοµίας catering, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λ.π. Με παρουσιάσεις, σεµινάρια, γευσιγνωσίες και την παρουσίαση βιολογικών κρασιών από κάθε χώρα και περιοχή και την προβολή νέων τάσεων και καινοτοµιών γύρω από τα ποτά η έκθεση υπήρξε ακόµα και για τους ειδικούς του κλάδου µια καινοτόµα εµπειρία. Στα πλαίσια αυτών των παρουσιάσεων στο ελληνικό περίπτερο λειτούργησε WINE BAR µε δύο σο- µελιέ και βοηθητικό προσωπικό. Σκοπός της ύπαρξης και της λειτουργίας του wine bar του ελληνικού περιπτέρου, ήταν η γενική προβολή των ποιοτικών δυνατοτήτων του ελληνικού αµπελώνα και των ποικιλιών του, της γνώσης και της ικανότητας των ελλήνων οινοποιών να παράγουν κρασιά υψηλής ποιότητας. Το Επιµελητήριο Λάρισας συνεχίζοντας την προσπάθειά του για στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων συµµετείχε, υπό την αιγίδα του ΟΠΕ που είχε αναλάβει την εθνική συµ- µετοχή, µε έξι επιχειρήσεις µέλη του. Οι 4 επιχειρήσεις ήταν από το χώρο της παραγωγής κρασιού και οι δύο στο χώρο των αποσταγµάτων και ποτών. Από το χώρο της παραγωγής κρασιών συµµετείχαν οι εταιρίες Αµπελώνες Ζαφειράκη, Οινοποιϊα Ελασσονας, Λόλας- Φτίκας, Οινοποιϊα Ντούγκου, Οινοποιείο Ραψάνης-Χρυσοχόου και από το χώρο των αποσταγµάτων και ποτών οι εταιρίες Κατσάρος Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ και Οινοποιϊα Καρδάση. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την παρουσία τους στη συγκεκριµένη έκθεση και βρίσκονται σε αναµονή πολύ καλών αποτελεσµάτων. Το Επιµελητήριο εκπροσώπησε ο Οικονοµικός Επόπτης κ. Οικονόµου ηµήτριος και ο ιευθυντής κ. Μανουλάκας Μανόλης. Τα στελέχη του Επιµελητηρίου πραγµατοποίησαν συνάντηση µε εκπροσώπους του Επιµελητηρίου του Ντίσελντορφ στην έδρα του. Κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του Γερµανικού Επιµελητηρίου καθώς και οι παροχές προς τα µέλη του που εστιάζονται κυρίως στον τοµέα της εκπαίδευσης και ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά µε τις συνεργασίες ελληνικών και γερµανικών επιχειρήσεων.

18 ΣΕΛΙ Α 1 8 Το Εϖιµελητήριο Λάρισας στις εκθέσεις Detrop και Oenos ράσεις Τη ευτέρα 14/3/2011 έκλεισαν τις πύλες τους οι τρεις παράλληλες εκθέσεις 21η ιεθνής έκθεση Τροφίµων-Μηχανηµάτων & εξοπλισµού DETROP 2011, 3η ιεθνής Έκθεση Oenos και 4η ιεθνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων BIOLOGICA που έλαβαν χώρα στο ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 11-14/3/2011. Οι τρεις αυτές παράλληλες εκθέσεις προσπάθησαν να καλύψουν µια µεγάλη γκάµα ελληνικών προϊόντων των κλάδων τροφί- µων και ποτών από την παραγωγή τους µέχρι την κατανάλωσή τους και τη σωστή παρουσία τους στις αγορές του κόσµου. Παράλληλα µε τη λειτουργία των εκθέσεων πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις όπως το 1ο Συµπόσιο <<Package & Label Design>> όπου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη βαρύτητα που έχει ο σχεδιασµός της συσκευασίας και της ετικέτας για να κατακτήσει ένα προϊόν µια θέση ισχύος στα ράφια της παγκόσµιας αγοράς, η ηµερίδα για τη βιολογική γεωργία και την ανάπτυξή της, η ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία της HELEXPO µε τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ µε θέµα την Οινολογική Έρευνα & την παραγωγή ελληνικών οίνων ποιότητας καθώς και η παρουσίαση του workshop για την Καινοτοµία στα Οινοποιεία. Επίσης διοργανώθηκαν διαγωνισµοί οίνου, οινοχόων, φέτας καθώς και ο 7ος Πανελλήνιος ιαγωνισµός Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής. Το Επιµελητήριο Λάρισας εντατικοποιώντας τις προσπάθειές του για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων του Νοµού παραχώρησε στις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στην εν λόγω έκθεση stand 9 τ.µ. ειδικής ο- µοιόµορφης κατασκευής. Τα περίπτερα των εκθετών που βρισκόταν υπό της αιγίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας απέσπασαν κολακευτικά σχόλια και από τους επισκέπτες και από τους υπόλοιπους εκθέτες. Το Επιµελητήριο Λάρισας βραβεύτηκε και µε το ειδικό βραβείου διοργανωτή για την οργανωµένη παρουσία του στις εκθέσεις oenos & detrop. Οι τοπικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στα περίπτερα του Επιµελητηρίου ήταν οι κάτωθι: Στο περίπτερο της DE- TROP: 1.Φιλύρα-ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΤΑΠΟΙ- ΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪ- ΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.ENIPEAS VALLEY - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡ- ΓΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥ- ΤΙΚΩΝ 3.ΑΒΓΟ ΑΒΕΕ - ΑΒΓΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΣΠΡΑ Ι ΑΥΓΟΥ ΚΡΟΚΟΣ ΑΒΓΟΥ ΟΜΕΛΕΤΑ 4.ΑΝΤΟΝΙΑ OLIVES ΕΠΕ - ΕΛΙΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ 5.Ι.ΤΣΟΚΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Μέλι, γύρη νωπή, βασιλικός πολτός) 6.ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ - ΚΑΦΕΣ- ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΠΑ- ΧΑΡΙΚΑ 7.ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η- ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. - ΦΕΤΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΡΑ- ΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΕΙΟ & ΑΓΕΛΑ ΟΣ, ΚΡΕΜΑ ΒΑ- ΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΡΥ- ΖΟΓΑΛΟ, ΑΝΘΟΤΥΡΟ, ΜΥΖΗΘΡΑ, ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 8.ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΕ - ΕΜΦΙ- ΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 9.ΓΙΑΜ- ΠΑΝΟΥΣΟΥΠΟΥΛΟΥ ΑΙ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ - Παραδοσιακά delicatessen τρόφιµα Στο περίπτερο της OENOS 1.ΟΙΝΟΠΟΙΑ ΝΤΟΥ- ΓΚΟΥ 2.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3.ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΣΣΟ- ΝΑΣ ΛΟΛΑΣ Γ. ΦΤΙ- ΚΑΣ Γ. ΟΕ 4.ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΡΑΨΑ- ΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 5.ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥΛ- ΤΣΙ Η 6.ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ- ΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡ ΑΣΗ 7.ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΟΕ 8.ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

19 ΣΕΛΙ Α 1 9 ράσεις Στο περίπτερο των µηχανηµάτων 1.INOX DESIGN - ΚΑΤΕ- ΡΗΣ ΑΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥ- ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 2.ΝΤΟΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ - ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙ- ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Στην έκθεση παραβρεθήκαν και αντάλλαξαν απόψεις µε τους εκθέτες και τους διοργανωτές για τις δυνατότητες ανάπτυξης των παροχών βοήθειας προώθησης των προϊόντων στο εξωτερικό ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Γιαννακόπουλος Σωτήριος και ο ιευθυντής του κ. Μανουλάκας Εµµανουήλ. Επίσης παρών σ όλη τη διάρκεια της έκθεσης καθώς συµ- µετείχε και ως εκθέτης ήταν και ο ιοικητικός Σύµβουλος του Επιµελητηρίου κ. ηµήτριος Α- δάµ. Το βραβείο του περιπτέρου της OENOS παρέλαβε ο τέως αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου κ Ι- ωάννης Κασσάρος ο ο- ποίος συµµετείχε και ως εκθέτης και επισήµανε στον αντιπρόεδρο της HELEXPO την ανάγκη µεγαλύτερης προβολής των εκθέσεων. Το Επιµελητήριο Λάρισας τονίζει για µια ακόµη φορά την πρόθεσή του να σταθεί δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις στη δύσκολή αυτή περίοδο. Υπενθυµίζουµε ότι το Επιµελητήριο Λάρισας προτίθεται µέσα στο 2011 να συµµετάσχει στις κάτωθι εκθέσεις 1..Ε Τροφίµων & ποτών ANUGA (Κολωνία 8-12/10/2011) 2..Ε. Επίπλου και ιακόσµησης INDEX (Ντουµπάι 22-25/10/2011) 3..Ε οµικών Υλικών BIG FIVE SHOW (Ντουµπάι 21-24/11/2011) Συνεισφέροντας οικονοµικά στις επιχειρήσεις που θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

20 ΣΕΛΙ Α 2 0 ράσεις Ηµερίδα µε θέµα: «Οικονοµική ύφεση και Καλλικράτης. Η εϖόµενη µέρα και το µοντέλο βιώσιµης τουριστικής ανάϖτυξης της Λάρισας» Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Metropol ηµερίδα µε θέµα: «Οικονοµική ύφεση και Καλλικράτης. Η επόµενη µέρα και το µοντέλο βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Λάρισας». Η ηµερίδα διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Λάρισας, της ΤΕ Κ, του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας και του Συνδέσµου Ενοικιαζοµένων ωµατίων - ιαµερισµάτων Λάρισας. Εισηγητής ήταν ο κύριος Γιάννης Μιχαηλίδης, διευθυντής της εταιρίας Hospitality & Tourism Consulting, εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και προβολή τουριστικών προορισµών. Το πάνελ συµπλήρωσαν ο κ. Νικόλαος Ντάγκας, Β Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Λάρισας, ο κ. Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισµού ΤΕ Κ και ήµαρχος Αγιάς, ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης, Πρόεδρος Συνδέσµου Ενοικιαζοµένων ωµατίων και η κυρία Ειρήνη Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας. Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν οι απαιτούµενες δράσεις για την αποτελεσµατική τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λάρισας στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει το πρόγραµµα «Καλλικράτης» για την αυτοδιοίκηση, καθώς και το νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης. Έγινε αναφορά της υπάρχουσας οικονοµικής ύφεσης της χώρας. Επίσης, τονίστηκε ο ρόλος των δηµόσιων και ιδιωτικών τουριστικών φορέων και έγινε αναφορά στο τουριστικό marketing που αφορά τους τουριστικούς προορισµούς και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Μιχαηλίδης επισήµανε στην εισήγησή του ότι µια από τις µεγαλύτερες αδυναµίες της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι η οργάνωση µιας κεντρικής δοµής, µε συνεργασία δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, που θα διαχειρίζεται τους τουριστικούς προορισµούς. Ειδικά για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, τα βασικά ζητούµενα παραµένουν η δηµιουργία ταυτότητας µε ενιαίο χαρακτήρα καθώς και η προβολή αυτής της ενιαίας ταυτότητας στο εξωτερικόόχι µε φυλλάδια, τουριστικές εκθέσεις, ξεχωριστές ιστοσελίδες αλλά µε αξιοποίηση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης και καταγραφή βιωµατικών ε- µπειριών. Σύµφωνα µε τον κύριο Μιχαηλίδη ένα από τα µεγαλύτερα σφάλµατα δεκαετιών αποτελεί το γεγονός ότι το βουνό Όλυµπος χωρίστηκε, διοικητικά και γεωγραφικά σε Λάρισα-Πιερία, Θεσσαλία- Κ.Μακεδονία, αποτρέποντας ουσιαστικά την την τουριστική αξιοποίηση ε- νός ονόµατος-συµβόλου, παγκοσµίως αναγνωρίσι- µου. Κυρίαρχο ζητούµενο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής παραµένει η αναγνωρισιµότητα στο εξωτερικό όχι ως Μετέωρα, Πήλιο, Λίµνη Πλαστήρα αλλά ως ενιαία οντότητα και σε δεύτερο επίπεδο η ολοκληρωµένη και οργανωµένη διαχείριση του ενιαίου πια τουριστικού προϊόντος.

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 270 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5 Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συµµετέχουµε όλοι ίνουµε στον τόπο µας τη δυναµική που του αξίζει -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ Ιαν 2015 ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ Ηδημιουργίανέων, καινοτόμων & βιώσιμων επιχειρήσεων Ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ.

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. «Η σημερινή εποχή είναι προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό).

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό). FAQs ΡΑΣΗ 2 Ερώτηµα 1: Η ράση 2 εξαιρεί δαπάνες που αφορούν επίπλωση, εξοπλισµό, οχήµατα, κ.λ.π. Με βάση τον οδηγό, το ποσό των έως 16 ανά εργαζόµενο συµπεριλαµβάνει και δαπάνες παροχής πρώτων υλών, αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 59/142 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas Συμμετοχή Δύο Νέων Εταιρειών Απρίλιος 2015: Στην Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ προστίθενται άλλες δύο εταιρείες: ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ με εκπρόσωπο της τον κο Καλαιτζιδάκη Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα