ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη για μας τους χριστιανούς. Ετσι για μια ακόμη φο ρά θ' ακουστεί ο λυρικός ύμνος: "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Αγά πη φως ειρήνη, και στους Λαούς αδέρ φια καλοσύνη. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Το δί κιο κάντε Νόμο του μίσους ν' αφανί σουμε το δρόμο". Παντού οι παιδικές φω νές των μικρών παιδιών θ' ακουστούν και πάλι: "Καλήν εσπέρα άρχοντες αν είναι ορισμός σας, Χρίστου την θεία γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας. Είναι η γιορτή των γιορ τών είναι τα Χριστούγεν να! Σαν αυτή την ώρα, μέσα σ" ένα σταυλο των ζώων, έξω από τη μικρή Βηθλε έμ, γεννήθηκε ο Χριστός! Εκείνος που'φερε το μήνυμα της ειρήνης. Το "αγαπάτε αλλήλους". Εκείνος που δεν ήξερε από κακία από μίση από πάθη. Εκείνος που'φερε το μεγάλο, το αιώνιο μή νυμα που το περίμεναν οι αιώνες και το αναζητού σαν οι καιροί: "Και επί της Ειρήνη!" Ειρήνη σ' όλους τους λαούς και σ' όλες τις φυ λές! Ειρήνη! συμφιλίωση και αγάπη. Αυτή την ειρήνη αυτή ας αναζητήσουμε όλοι μας, 9ίΈ 9ίΜΉΡΙ2.Λ Έ&ΧΈΠ:ΆΙ Σ,' osioyz <Μ.ΆΖ loyz Λ9^Ά^ΠΚΧΙΣ/ΤΈΖ στη μικρή εκκλησουλα του χωρίου μας. Ολοι οι χωριανοί. Ολοι οι άνθρω ποι αγαπημένοι ας διώ ξουμε το μίσος και τα πά θη. "Και επί γης ειρήνη"! Ας το πούμε απόψε που κατά τον ποιητή είναι "νύ χτα γιομάτη θαύματα νύ χτα σπαρμένη μάγια" ας το πούμε όλοι από την καρδιά μας, αυτή την ώρα που'ρθε στον κόσμο ΕΚΕΙΝΟΣ! ο ελευθερω τής, ο αληθινός φίλος του ανθρώπου κι ας προσευ χηθούμε να μη ΧΑΘΕΙ η ΑΓΑΠΗ, να κυριαρχήσει η καλοσύνη, ν' ανοιχτεί ο δρόμος της ευτυχισμένης ζωής, του αληθινού αν θρώπου, που δεν θα μοιά ζει με κανένα αηό τα θη ρία της γης. Η γέννηση λοιπόν του Θεανθρώπου, αγαπητοί μου χωριανοί, φίλοι αγα πητοί αναγνώστες, αυτής της μικρής εφημερίδας, της "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ας είναι για μια ακόμη φορά, μια ευ καιρία τη χρονιά αυτή ν' αρχίσουμε όλοι μας μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ζωή, ανα γνωρίζοντας ομολογώ ντας και ζητώντας με πί στη να'ρθει στη ζωή μας ο ΧΡΙΣΤΟΣ και να μας χα ρίσει την εσωτερική γαλή νη, το φως της πίστης και την πανανθρώπινη ΑΓΑ ΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ. Μ' αυτές τις σκέψεις ευ χόμαστε ολοψυχως σ' όλους τους χωριανούς, φίλους, γνωστούς και αναγνώστες ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙ ΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ! Η Φ.τ,Γ. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ 0 ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΧΆΦΟγΜΈ,ΰ&Ζ ΤΙΟΦΤΈΖ %ΆΙ T/yiy' χιζμέΰφ ΊΌ Ά Ε0 <Ε<Τ0Σ> 2003 Την Παρασκευή 2 0 Δε κεμβρίου , εγκαινιά σθηκε ο Μεθοριακός Σταθ μός Μέρτζιανης, στα Ελλη νοαλβανικά σύνορα, πα ρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ανδρέα ΛοΒέρδου, του Αλβανού ομο λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της Αλβανικής κυβέρνησης, από την άλλη πλευρά και του Δημάρχου Κονίτσης κ. Χατζηεφραιμίδη και πλή θους κόσμου. Η στήλη αυτή αισθάνεται δικαιωμένη γιατί πολλές φορές είχε γράψει γι αυτή τη γέφυρα για το νέο μεθο ριακό σταθμό διέλευσης, για τη νέα πύλη εξόδου και εισόδου και για τη μεγάλη σημασία που έχει ο σταθ μός αυτός για την περιοχή μας. Είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές τη γέφυρα κι είχαμε καλύψει με σχετικό ρεπορ τάζ τα εκτελούμενα έργα και δεν ήμουν όμως και τό σο αισιόδοξος, να τώρα αποδείχτηκε ότι όταν υπάρ χει πίστη, σωστός προγραμ ματισμός, και επίβλεψη στα έργα, τελειώνουν αυτά μέ σα στα χρονικά πλαίσια. Το όλο έργο στοίχισε 2 δις. και χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό πρό γραμμα INTERREG αλλά και από Εθνικούς πόρους. Για την ιστορία λέμε, ότι η γέφυρα αυτή είχε κατα στραφεί το 4 0 όταν υποχω ρούσε ο Ελληνικός στρατός και είχε λάβει μέρος στην ανατίναξη της, ο τότε λο χίας του Μηχανικού χωρια νός μας αείμνηστος ΠαπαΧαρίσης Νίκου, καθώς πολ λές φορές μου'χε διηγηθεί αυτό το περιστατικό. Σ. ΟΙΚ.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΣΕΛΙΔΑ 2 Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΚΑΙ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Η Ε Ρ Η Μ Ω Σ Η ΤΩΝ Χ Ω Ρ Ι Ω Ν Μ Α Σ Πολλές φορές κατά τις συζητήσεις μας και τις επι σκέψεις στα χωριά μας ακούμε τις φράσεις: Τι να γί νει ΕΡΗΜΩΣΗ! Κάθε χρόνο και χειρότε ρα! Εχουμε απογοητευτεί! Πάνω σ' αυτό δεν συμφωνώ και θ α προσπαθήσω σήμε ρα να πω δύο λόγια: Είναι γεγονός ότι ο πληθυ σμός των χωριών μας φθίνει. Οι νέοι φεύγουν και τα πα ραδοσιακά επαγγέλματα χάνονται ή κοντεύουν να χα θούν. Ο ι νέες κοπέλες και οι γυναίκες δεν θέλουν να καθήσουν στο χωριό. Ονειρεύ ονται τις πόλεις για μια κα λύτερη ίσως ζωή. Ο ι άντρες, ε, όλο και κάτι μένουν. Λίγο το κυνήγι, λίγο το καφενείο, λίγο οι δουλειές του ποδαριού, όλο και κάτι μένουν. Τι θα γίνει; τίθεται το αγωνιώ δες ερώτημα που πάμε; Σε λίγα χρόνια δεν θ α μείνει κανείς. Απαισιοδοξία γενι κή! Και όμως δεν συμφωνώ. Ο τόπος μας έχει ομορφιές, έχει προοπτικές για καλύτε ρες ημέρες για καλύτερη ζωή και για ζωή ποιότητας τι μας μένει; Η αξιοποίηση της άγριας ομορφιάς της γενέ θλιας γης μας που είναι ο αγροτουρισμός. Προς αυτή την κατεύθυν ση πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Αυτή θ α μας δώσει πνοή ζωής οικονομική βοήθεια και ζωντάνεμα στον τόπο μας. Η αναγκαιό τητα τουριστικής ανάπτυξης του τόπου, απλής ανόθευ της, με παροχή υψηλής πα ροχής υπηρεσιών και όχι εκεί και ως έτυχε με τσαπατσουλιές και άρπα κόλλα που λέμε να τα "κονομήσου με" μια και καλή. Οχι έτσι. Συστηματική οργάνωση με μελέτη, προοπτική και συ νεργασία, με ειδικούς φο ρείς που γνωρίζουν και κα τέχουν το θέμα, με οργανω μένα προγράμματα, συνερ γασίες και επιβλέψεις με συνεχή παρακολούθηση με επιχορηγήσεις, με βοήθειες με τεχνογνωσίες και ανανέ ωση ιδεών, δηλαδή "ποιότη τα και τουρισμός". Ο ανθρώπινος παράγο ντας να είναι βασικός συ ντελεστής των παρεχομέ νων τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμά τια, καλό σέρβις, απλό κα φενείο του χωριού, απλά γνήσια προϊόντα π.χ. αυτά, κρέατα, όσπρια, περίπατος, δρόμος αναβαθμισμένες ανθρώπινες σχέσεις όχι "κουτοπονηριές" χωριάτι κες απρέπειες κ.λ.π.). Μ ι α γενική καθαριότητα των χω ριών (σκουπίδια, νάυλον, χαρτιά, παλιά αντικείμενα, σωριασμένα παλιά πράγμα τα κ.λ.π.). Μ ι α αγαπητή και καλή συνεργασία με το Δή μαρχο και το τοπικό Συμ βούλιο, τον πολιτιστικό σύλ λογο και μια πιο δεμένη και δημιουργική συνεργασία με την ομάδα των δραστήριων γυναικών του χωριού μας με κοινές συνεστιάσεις (πανη γύρια, παλιά ήθη και έθιμα, χαρούμενες συντροφιές κ.λ.π.) προπαντός όμως μια χριστιανική συνεργασία ΑΓΑΠΗΣ και σεβασμού με Ή ΦΠΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΠΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ^ => τον ιερέα του χωρίου και την εκκλησία μας. Και τι δεν θα'δίνε ο κου ρασμένος επισκέπτης του χωριού για έναν εσπερινό, στην εκκλησία του χωριού, ή την Κυριακή μια απλή λει τουργία, μέσα στην ήρεμη και ξάστερη φύση, με απλούς ψαλτάδες ένα αντί δωρο ένα τρισάγιο στη μνή μη των κοιμηθέντων και ένα απλό καφεδάκι στο καφε νείο του χωριού ή σε ένα συγγενικό σπίτι: να η ζωή. Να το κέντρισμα για επι στροφή στον τόπο μας, για αγάπη για τα χωριά μας και ύστερα μια "ξερή" κάτω από τον πλάτανο μ' ένα λου κούμι για κέρασμα με ρακί. Μια σειρά από αυτά σε λί γο θ α ζητήσουν όλοι οι κου ρασμένοι άνθρωποι των πό λεων που μια και το αυτοκί νητο όχι πλέον το οικογε νειακό αλλά το ατομικό έχει πληθύνει και όλοι θέλουν να ξεδώσουν να βγουν στη μάνα φύση να χαρούν να ανασάνουν: και το ερώτημα θα πλουτίσουμε; Θ α μπορέ σουμε να ζήσουμε; Η απά ντηση δεν είναι εύκολη δεν μπορούμε όμως και να απο γοητευτούμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΑΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Τα μόνα έσοδα μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα 8 α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΥ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. να συμβάλλουμε κατά το δυνατό καλύτερο για μια πιο άνετη χωριανική ζωή. Ετσι σχολιάζοντας αυτό το θέμα, ανοίγουμε ένα άλ λο κεφάλαιο για συζήτηση, πως θ α γίνουν ό λ α αυτά; Πως θ α ξεκινήσουμε; Ν α μια διαρκής συζήτηση, να το θέμα μας: ποιότητα και προοπτικές για αγροτουρισμό. Τελειώνοντας θέλω να το νίσω για μια ακόμη φορά πως πρέπει όλοι μας να συ νειδητοποιήσουμε ότι κύ ριος και άμεσος αποδέκτης όλων αυτών των υπηρεσιών και προθέσεων είναι ο άν θρωπος. Ο απλός άνθρω πος του χωριού. Η απλή γυ ναίκα, οι οποίοι μπορούν με την ανθρώπινη ζεστασιά τους και προσφορά τους να προσελκύσουν κόσμο στο χωριό. Για περισσότερες επισκέ ψεις, για περισσότερη ενη μέρωση, παρακίνηση για πε ρισσότερες φιλικές συνα ντήσεις, όχι μόνο τα Σαββα τοκύριακα, γιορτές, αλλά και άλλες μέρες και να δού με με αισιοδοξία το μέλλον των χωριών μας, του τόπου μας Σ. Οικονόμου ΛΠ0 ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Μες της Κλεισούρας τα βουνά στους πάγους και στα χιόνια εκεί η Ελλάδα η μικρή δοξάστηκε αιώνια. Του Μουσολίνι ο Τάφος έγινε εκεί στο Τεπελένι που την ντροπή που έπαθε ποτάμι δεν την πλένει. Γιορτάζουν οι πανέλληνες για τη Μεγάλη Νίκη μικροί μεγάλοι χαίρονται Δόξα Τιμή τσ' ανήκει. Νίκη τρανή περίλαμπρη απίστευτη στ' αλήθεια γιατί μόνον οι Ελληνες το'χουν παλιά συνήθεια. Κι όμως της μοίρας της κακιάς της Ελλάδας τα γραμμένα σβήνουν τα γλέντια της χαράς κι ό,τι είχαμε παρμένα. Βροντάει χτυπάει ο Γερμανός βάρβαροι μαύροι λύκοι από τα στηθοβλάσταρα μας παίρνουνε τη Νίκη. Σφάζουν ρημάζουν πυρπολούν χωριά ξεθεμελιώνουν και με φωτιές και Βάσανα με σίδερα μας ζώνουν. Της μάνας παίρνουν το παιδί από την αγκαλιά της τον άντρα της σκοτώσανε και πνίγεται η μιλιά της. μικρούς μεγάλους σφάζουν αίμα οσμούν Ελληνικό κοράκια μαύρα κράζουν. Βογκάει τρίζει αιμορραγεί δακρύζει και σφαδάζει η Ελλάδα η πολύπαθη θρηνεί κι αναστενάζει. Στα λόγγα οι νιοι μας κρύβονται κοιμούνται σαν τ' αγρίμια πεινούν διψούν πεθαίνουνε στη φτώχεια και στη γύμνια. Ολοι διψούνε Λευτεριά τα σίδερα δεν σπάνε και μες τη μαύρη τη σκλαβιά κουφάρια κουβαλάνε. Ελλάδα μου πατρίδα μου γλυκιά μου εσύ πατρίδα οι Βάρβαροι σε ρήμαξαν των Ούννων η ακρίδα. Ελλάδα μου πανένδοξη αρχέγονη πατρίδα σήκω ξανά στα πόδια σου κι άρπαξε την ασπίδα. Ολοι διψούνε Λευτεριά δεν έρχεται μονάχη αρπάξτε τώρα τα σπαθιά ριχτείτε μες τη μάχη. Ορμήστε πάλι σα θεριά σκληροί γενείτε Βράχοι να'ρθει και πάλι Λευτεριά και σβήστε την αμάχη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΚΟΣ Βασιλικό Οι φυλακές γεμίσανε Αλουμινοκατασκευαί - ΣώηροκατασκεΐΗχί ΚΙΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ * ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ WH5K

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΛΕΗΣΗ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΒΙΓΛΛΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ Με πρωτοβουλία του Δή μου Αγρινίου και με συνερ γασία με το Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Ιωαννίνων, του Δήμου Καλπακίου του Δ.Δ. Γεροπλατάνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου ΓΕ Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ έγινε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου και ώ ρ α επι μνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρώων Αιτωλοακαρνάνων, 18 Αξιωματικών και Ευζώνων του 2 / 3 9 Σ.Π. Μ ε σολογγίου, πεσόντων ηρωϊκώς κατά τη Μάχη Καλπα κίου την ενα ντίον των Ιταλικών δυνάμε ων εισβολής και ενταφιασθέντων στη θέση ΒΙΓΛΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ. Παρέστησαν οι θρησκευ τικές, πολιτικές και στρα τιωτικές Αρχές του τόπου και πλήθος κόσμου. Κύριος ομιλητής ήταν ο συγγενής του πεσόντος Ανθυπολοχα γού αείμνηστου Α ν δ ρ έ α Τσίγκα ο κ. Σπυρίδων Τσίγκας. Κατετέθησαν στεφά νια από τις αρχές και τους συγγενείς των ηρώων. Εδώ ακόμη θ α πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο Καλπακίου για τα έξοδα της μικρής δεξίωσης (τσίπουρο κονιάκ - λουκού μι πορτοκαλάδες κ.λ.π.) αλ λά κυρίως τις πάντα πρόθυ μες γυναίκες του χωριού μας που οργάνωσαν την δε ξίωση για τους επισκέπτες, θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Τέλος ευχαριστήρια και στο καφενείο του χωριού με την άριστη εξυπηρέτηση των Αγρινιωτών από την πά ντα εξυπηρετική οικογένεια κ. ΛΙΑΠΗ. Τιμή και δόξα γ ι ' αυτούς τους πεσόντες ήρωες που με το άλικο αίμα τους, μας χάρισαν την ελευθερία μας. Ετσι για μια ακόμη φο ρά ο Δήμος Αγρινίου, κι όλοι ο άλλοι φορείς και η Πολιτεία τίμησαν αυτούς που'πεσαν εδώ επάνω στη ΒΙΓΛΑ. Η όλη τελετή έληξε με το "Αιωνία η Μνήμη" αυτών και τον Εθνικό Υμνο ατενί ζοντας τους έρημους σιω πηλούς λόφους και τον τύμ βο με τις 18 μαρμάρινες πι νακίδες, μαρτυρίες αιωνίας μνήμης και τιμής!! ΚΙ ΕΓΩ Σαν... Την αυγή θα σηκωθώ πρώτα θα πάω να ππυθώ μπρος την εικόνα θα σταθώ με ΔΕΟΣ να ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΩ. 2. Ετσι με μάθαν στο σχοπειό τη Μάνα μου να αγαπώ κι αυτή που γέννησε ΧΡΙΣΤΟ την έχω Μάνα μου κι εγώ. 3. Σε κάθε "Οχ μου" δυνατό Βοήθεια... Την παρακαπώ τα κινδυμέματα μετρώ και ποιο απ' αυτά να θυμηθώ. 4. Χρόνια περάσανε ποπαά κι όπα του κόσμου τα παιδιά έχουν την ίδια ΠΑΝΑΓΙΑ ρίζα Βαθιά μες την καρδιά. 5. Μεγάπωοα όμως πολύ και περπατάω με ραβδί τις Κυριακές ή και γιορτή πηγαίνω μ' αίσθημα Βαθύ. Επιμνημόσυνη δέηση. Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας μετά του Ιερατείου του. 6. Στον Αύγουστο καταμεσίς ΠΑΣ.. Παναγιά να κοιμηθείς με τις ψυχές άμα βρεθείς Βοήθα τες όσο ΜΠΟΡΕΙΣ. 7. Ποπέμους και καταστροφές ματαίωσε τες με ΤΟ θες Δυνάμεις έχεις ΘΕΪΚΕΣ κι Αγίους μύρια στρατιές. KQN. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ο ανώτερος Διοικητής της περιοχής, εκπρόσωπος της 8ης Μεραρχίας προεσέρχεται στον χώρο του Μνημείου. Αδελφός ενός των θυμάτων ηρώων καταθέτει στεφάνι. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ" ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΣ Β. ΛΕΤΖΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Ο ανηψιός του αειμνήστου Αν/γού Ανδρέα Τσίγκα κ. Σπύρος Τσίγκας εκφωνεί το ιστορικό της μάχης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ Ξ Ε Ν Π Ν Α Σ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΞΕΝΟΝΑΧ Α ' ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ*» ΚΑΦΈ. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΩΡΑΙΟΙΣ Γιατί διαταράσσεται η ισορροπία του κόσμου και σύμφωνα πάντοτε με τους αρχαίους την ύβρι ακολου θεί πάντα η ΝΕΜΕΣΙΣ. Τα πάντα λοιπόν καθώς έλεγε και ο μακαρίτης μπάρ μπα Θωμάς "τα πάντα ρει" και παν μέτρον ΑΡΙΣΤΟΝ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΤΑΒΕΡΝΑ Σήμερα θέλω λίγο να φιλο σοφήσω. Πάντα μου άρεσε αυτή η τάση και πάντα μελε τώ τους αρχαίους Ελληνες. Σύμφωνα λοιπόν με τους αρχαίους Ελληνες -τι'ναι αυ τά που μας λες τώρα- έχουμε και λέμε: Η υπερβολικά με γάλη δύναμη, η υπερβολικά μεγάλη δόξα, η υπερβολικά μεγάλη υπερίσχυση στις εκλογές (Δημοτικές ή Νο μαρχιακές) η υπερβολικά με γάλη θλίψη, η υπερβολικά μεγάλη ομορφιά ο υπερβολι κά μεγάλος πλούτος και γενι κά ο,τιδήποτε σε υπερβολικό βαθμό είναι ύβρις. Γιατί; &HMH ΙΜΕ. mman * ΤΗA. Ι 57> 4091 «41.46: Εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης Γεροπλατάνου κ. Βασ. Νικολάου καταθέτει δάφνινο στεφάνι στο Ηρώο. ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου κ. Π.Φ. Τζέρμπος καταθέτει ΤΗΛ.: 623/34 στεφάνι.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ! 2002 ΑΝΑΑΙΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ Η Μ Ο Ν Η ΒΟΤΣΑΣ Η ΒΟΥΤΣΑΣ I S p u 8 n K C onto ι ο ν Κ υ ν σ ι ο ν ι ί ν ο "...Μια εκ των επισημότε ρων και μεγαλοπρεπέστε ρων, πανηγύρεων των ανά το Ζαγόριον είναι και η πανήγυρις της Βοτσάς, τελού μενη κατά την 8ην Σεπτεμ βρίου -γι αυτό ίσως από με ρικούς αναφέρεται, ότι το μοναστήρι είναι αφιερωμέ νο στη Γέννηση της Θεοτό κου- υπό την επίκλησιν της Θεοτόκου, ης το γενέσιον την ημέραν εκείνην υπό του ορθοδόξου Χριστιανικού πληρώματος εορτάζεται. Η Μονή αύτη, κείμενη εν τω κέντρω των χωρίων πέριξ του Ανατολικού Ζαγορίου, Δόλιανης, ΓρεΒενητίου, Δρεστενίκου, Φλαμπουραρίου και άλλων ολίγον απώτερον. Ανάγει την ίδρυσιν αυτής εις τους Βυζαντι νούς χρόνους, καυχωμένη δια την αρχαιότητα αυτής, άτε της καταθέσεως του θεμελίου λίθου γενομένης υπό του ενδόξου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου και Πωγωνάτου, ως επιγραφή τις όπισθεν του Αγίου βή ματος τούτο σημαίνει. Εν τη ειρημένη λοιπόν Μονή, ως περί κέντρου κύκλου, αθροίζονται εκ των πέριξ χωρίων... όπως το μεν αποδώσωσι τας θρησκευτικός τιμάς και λατρείας τη Θ ε ο Α ' ιον Π υ ^ υ ν ό ι ο ίο cios τόκο, συνεορτάζοντες την επέτειον του γενεσίου Αυ τής δια λιτανειών και πανυχίδων, το δε, παραδιδόμε- Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος αυτή η εποχή, είναι η επο χή των καζανιών - είναι για τα τσίπουρα. Δυστυχώς εφέτος δεν είχαμε πολλά τσίπουρα και καθόλου καλά, γιατί οι πολλές Βροχές του καλοκαιριού χάλασαν - σά πισαν τα σταφύλια. Πέρα απ' αυτό, κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι δυσκολίες και οι διαδικασίες για τους παραγωγούς αλ λά και για τους ιδιοκτήτες των αμθύκων (Βεβαίωση από το Δήμαρχο, σφράγιση και αποσφράγιση των αμβύκων καζα νιών, Α.Φ.Μ. σύρε και έλα στο τελωνείο, άδειες και χαρτόση μα κάνουν δύσκολη τη λειτουργία των καζανιών). Εδώ νομίζω πρέπει όλοι μας να φωνάξουμε να διαμαρτυρη θούμε -όχι για παρανομίες- αλλά όλη αυτή η διαδικασία να μεταφερθεί στους Δήμους και ο Δήμαρχος να ορίζει έναν υπάλληλο για τα περαιτέρω. Πέρα όμως από την ταλαιπωρία υπάρχει και η ευχάριστη πλευρά του πράγματος, η ευκαιρία για τσιπουροκατάνυξη με μεζεδάκια (κάστανα, κυδώνια, πίτες και άφθονο τσίπουρο σχετικά καλαμπούρια και χαμπέργια και παλιοτικούς σιακάδες μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μια μικρή χαρούμενη χωριανική γιορτή). Τι να γίνει αυτά έχει η ζωή. Και του χρόνου καλύτερα και πιο καλά οργανωμένα. Κουΐζ: Πέρσυ μια παραγωγός πενεσιάρα είχε πολλά τσί πουρα και στην ευχή και του χρόνου διπλότερα απαντούσε: Κουράστηκα του χρόνου καθόλου να μη γίνουν. Φέτος που δεν είχε παραπονιόταν κι έλεγε: Τι έπαθα η μαύ ρη, εγώ καμιά καζανιά. Ποιος με καταράστηκε; Οποιος το βρει έχει κέρασμα μια "γυάλα ρακί". 762 κατανύξεως, ων επιβάλλων είναι ο εν μεγαλοπρέπεια τελούμενος Αγιασμός εν μέσω τοσούτου πλήθους Η δυτική πλευρά του κα8ολικού με τις σωζόμενες τοιχογραφίες νοι εις διαφόρους συνδιασκεδάσεις, αναζωπυρώσι τας μετ' αλλήλων σχέσεις προς κοινή ωφελείαν των Κοινοτήτων. Η παρούσα πανήγυρις εί ναι είδος αρχαίας πανηγύρεως, όπως πάσα πανήγυρις των αρχαίων Ελλήνων από Θεού ήρχετο, ήτοι δια θρησκευτικής τελετής, θυ σιών επί τους Βωμούς, ού τως και η παρούσα ιδίως πανήγυρις, αρχομένη δια ιε ροτελεστίας και μεγίστης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΙ ΠΩΛΗΧΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΣΕΛΙΔΑ 4 επιβοώντος το "Κύριε Ελέησον", διαχέει μετά ταύτα την φαιδρότητα εις τους προσκυνητάς, οίτινες εν διαχύτω ευθυμία αφιερούνται ταις διασκεδάσεσι... Αρχεται η πανήγυρις από της προηγουμένης ημέρας ότε συρρέουσιν εκ των πέ ριξ χωρίων και την επομένην ότε έκαστος επιστρέ φει. Γ. Γάγαρης, 1896 ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δ Ω Ρ Ε Α Ν χορήγηση τεστ για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγέος εντέρου ανακοίνωσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Η Εταιρεία διανέμει το Halmoccult test (εξέταση που ανι χνεύει αίμα στα κόπρανα, ακόμα και στις περιπτώσεις που αιμορραγία δεν είναι εμφανής με γυμνό μάτι). Πληροφορίες στη διεύθυνση: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τσόχα Αθήνα τηλ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 991H ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A L U M I L - ALPIN Παραδοσιακά ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ Ο Τ Ο :».Τ1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ Π Ο Υ Κ Ε Β Ι Λ 16 Τt J * 1 Θ» fclfcvros ζουμερά ΤΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ πεντίανόστιμα ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΑΚ ΤΡΑΓΟΥΑΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΟΡΠΟΖ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ KagKcXa ΓΟΡΑΣ Νοσοκομείο: Νοσοκομείο Χατζηκώστα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Πανεπιστημιακό -χ.οτόκουλα οοιτβλας ΠΙ : 827 '154' *2 ΛΕΩΦ. ΣΓΙΑΤΟΥ Ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΔΟΝΟΓ. 3 : # 4 66< ΓΡΑΦΕΙΟ;, ΤΗΛΐ& ΐΑΧ:, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΛΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΑΠΟ 9003 ΜΕΧΡΙ 9006 Τώρα που'ληξε η μακρά προεκλογική περίοδο, και ο κυ ρίαρχος λαός με την ψήφο του εξέλεξε τους εκλεκτούς του να διαχειριστούν τα προβλήματα του τόπου μας, για μια ακόμη φορά 8 ' αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα. Ο Δήμος μας, τα χωριά μας, έχουν πολλά προβλήματα. Ιδίως προβλήματα ανάπτυξης. Η τετραετία που'ρχεται έχει μεγάλες δυνατότητες για άντληση πόρων. Καθώς δε και ο πρωθυπουργός της χώρας, εδήλωσε και υποσχέθη κε ότι θ α στρέψει το βλέμμα του και θ α ενδιαφερθεί πε ρισσότερο για τις φτωχές αγροτικές και ορεινές περιοχές. Θ α δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυ τοδιοίκηση και θ α ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι. Ετσι όλοι ελπίζουμε να δούμε μετά τα τέσσερα χρόνια μια δια φορετική πραγματικότητα. Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά και να μη χαθεί κα μιά ευκαιρία, χρειάζεται ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ όλων των τοπικών παραγόντων του Δήμου μας. Οχι εγωισμοί και ζηλόφθονη κριτική. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται αλληλοβοή θεια και αλληλοκατανόηση όλων των δυνάμεων και πολ λές πάρα πολλές συνεργασίες μεταξύ των όμορων δημο τικών διαμερισμάτων και Δήμων. Χρειάζεται όλοι μας να υπερβούμε τους εαυτούς μας και προπαντός οι Δημοτικοί άρχοντες. Δεν περισσεύει κα νείς. Αυτή η τετραετία που'ρχεται προσφέρεται να γίνουν πολλά και ωραία έργα στα χωριά μας στον τόπο μας στο Δ Η Μ Ο ΜΑΣ. ΗΦ.τ.Γ. ΕΣΤΗΣΑΗ ΠΑΓΙΔΕΣ ΔιαΒάζομε στον τοπικό Τύπο, ότι μερικοί που αγα πούν τόσο πολύ τα θηράματα έστησαν παγίδα θανά του για ανθρώπους και θηράματα, όμοια μ' αυτές που στήνονταν στην εποχή του πολέμου. Δηλαδή παγίδε ψαν με πετονιά την σκανδάλη κυνηγετικών όπλων, με σκοπό, όποιο θήραμα περνούσε να έπεφτε η σκανδά λη, να εκπυρσοκροτούσε το όπλο και όποιον πάρει ο Χάρος. Ευτυχώς, το απαίσιο αυτό "πείραμα" εξουδετέρω σαν οι θηροφύλακες της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής Ηπείρου (Κ.Ο.Η.) και προσπαθούν να βρουν τους υπεύθυνους για να σχηματιστεί δικογραφία. Τέτοια φαινόμενα πρέπει παραδειγματικά να τιμω ρούνται γιατί έτσι μερικοί ασυνείδητοι συμπολίτες μας γίνονται αιτία να θρηνούμε ανύποπτα θύματα. ^ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ ΤΙΣ 0Μ0ΡΦ1ΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ Το γνωστό χιονοδρομικό κέντρο των Νομών Γρεβε νών και Ιωαννίνων αποτελεί σημείο ενότητας στα β λ α χοχώρια της Πίνδου. Α π ό τη μεριά του χωριού Σμίξη (που μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε αντίγραφο της Αράχοβας Παρνασσού) εί ναι τα Κουπατσαραίικα χω ριά. Από την άλλη, το Δ ί στρατο και τα χωριά της Λάκκας Αώου, ενώ υπάρχει και από τις δύο μεριές δρό μος που οδηγεί στα ορεινά περιώνυμα Βλαχοχώρια Σαμαρίνα (το ψηλότερο της Ε λ λ ά - 1 δας), Α β δ έ λ α και Περιβόλι. Η Βασιλίτσα είναι σημείο αναφοράς μιας ευ ρύτερης ενότητας και παράλληλα ένας τόπος όπου συναντιούνται οι το πικές διαφορές. Το χιονοδρομικό κέ ντρο της Πίνδου στα μ. ύψος απέχει 4 5 χλμ. από τα Γρεβενά, 6 0 χλμ. από την Κόνιτσα, 1 10 χλμ. από τα Ιω άννινα και χλμ. από την Αθήνα (μέ σω Γρεβενών). Εκεί νοι που χρειάζονται ανέσεις και πολυτέ λειες ας προτιμήσουν να μείνουν στη Σμίξη Γρεβε νών (ανεπιφύλακτα προτεί νουμε το " C a s a La Mundi", τηλ ). Οσοι όμως θ α ήθελαν να γνωρί σουν ένα αυθεντικό σημερι νό βλαχοχώρι που αντιστέ κεται στον χρόνο θ α πρέπει να επιλέξουν απλά ενοικια ζόμενα δωμάτια στο Δ ί στρατο της Λάκκας Αώου (Σβάρνας τηλ , Ρουσσάκης τηλ , Γεράσης τηλ , Μάιπας τηλ , Γώγος τηλ ). ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ Ο Εθνικός δρυμός Βίκου - Αώου έχει συνολική έκτα- ση στρέμματα και ο κάθετος γεωλογικός δια μελισμός της περιοχής δη μιούργησε έναν μοναδικό σε πλούτο βιότοπο. Πενή- ντα είδη δασικών δέντρων και χιλιάδες μικρά φυτά (μερικά από αυτά είναι σπά νια ενώ μοναδικά γιατρικά βρίσκονται στο εξαιρετικό αυτό οικολογικό σύμπλεγ μα και συγκεντρώνουν το παγκόσμιο επιστημονικό εν διαφέρον). Υπάρχουν δεκάδες περιπατητικές διαδρομές γύρω από το φαράγγι του Βίκου αλλά για να βρεθείτε στον κε ντρικό πυρήνα είτε θ α ξεκινήσετε από το ομώ νυμο χωριό είτε από το Μονοδέντρι. Από το χω ριό Βίκος, το κατέβασμα ως τις πηγές του Βοϊδο μάτη διαρκεί μισή περί που ώρα. Α π ό εκεί για το Μονοδέντρι χρειάζεστε τέσσερις ώρες περπάτη μα στο κεντρικό κομμάτι και περίπου 4 5 λεπτά για να ανέβετε στο χω ριό. Αν θέλετε την ασφάλεια αλλά και τις γνώσεις ενός οδηγού είτε στο ποτάμι είτε στο φαράγγι- επικοινωνήστε με την εταιρεία N o Limits (τηλ , ) που έχει έδρα την Κόνιτσα και ει δικεύεται σε τέτοιου εί δους δραστηριότητες. Για να πραγματοποιήσετε το περπάτημα στο φαράγγι θ α πρέπει να έχετε ως βάση σας τα Γιάννινα ή την Κόνι τσα αλλά και τα χωριά του Ζαγορίου," που διαθέτουν πάρα πολλά καταλύματα. ΑΠΟ TO BHMAGAZNIO ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΡΑ- ΣΕΙΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ Για την αντιγραφ* Σ. ΟΙΚ.

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χω ριού μας και της γύρω ευρύ τερης περιοχής: ρέντα και αρέντα = τροχάδην γλήγορα ή γρήγο ρα. Φράσεις: "να πας μια ρέντα". ρέγουλα = επιθυμία. Ολα τα μέσα για ευχάριστη ζωή. "Εχ' ό λ α τα ρέγουλα" δηλαδή όλα τα μέσα της ευ ζωίας. Ανετα με το πάσο σου. Το μέτρο η αποφυγή της υπερβολής π.χ. Κρατάω τη ρέγουλα στο ποτό και το φαγητό. ρεζέρβα = εφεδρικό λ ά στιχο (γενικά η εφεδρία) ρόζος = το μέρος του κορμού των δέντρων που βγαίνουν οι κλώνοι. Στα σ α νίδια το σκληρότερο και Β α θύτερο σε χρώμα στρογγυ λό μέρος. ρόσιος = ξανθός. Αυτός που'χει ξανθά μαλλιά ο κοκ κινωπός. Φρ. έχω μια ρόσια γίδα ή ρόσια τρίχα ή ένα πα λικάρι ρούσο κι όμορφο. ρούπα = τρύπα, οπή. ρώμης ή ρώμηδες = έτσι λέγονταν παλιότερα οι Τουρκόγυφτοι (τώρα η λέξη αυτή σπάνιο λέγεται) ρεβανί = είδος γλυκού ριζά s οι πρόποδες των βουνών και Ριζά τα χωριά του Πωγωνίου στις πρόπο δες της Νεμέρτσικας (Με ρόπης) ροχάλα = μίγμα σάλιου, βλέγμα ροχάλισμα, ενοχλη τικό κατά τον ύπνο ριτζιάς = συμβουλή (λέ ξη Τουρκική) σαλιάρης ή σαλιάρης = αυτός που του τρέχουν τα σάλια από το στόμα. Δεν μπορεί να ελέγξει το σάλιο του σακάλη σιακάς = το αστείο σιουμπεκι ή σουμπέκι a γλύκισμα, που γίνεται με καρύδια και μουσταλευριά. Σπάμε τις καρύδες (κάχτες) και την ψύχα την ράβουμε μία μία και γίνεται σ α σωληνάρι τ' αλείφομε με μουστα λευριά και το κρεμάμε στο παραθύρι να ξεραθεί. Πολύ γλυκό και νόστιμο. Τα μικρά παιδιά ξετρελαίνονται και φωνάζουν ρυθμικά για-γιά σιουμπέκια. σαλεμός = αδύναμος. Τρανάζομαι, ταλαντεύομαι, τρελαίνομαι. Φρ. Του σάλε ψε α π ' τα βασανιστήρια ή από τις συμφορές σιουμαλάει = κάνει θό ρυβο μέσα στα φύλλα σε χαμηλό σημείο σιούμαλα = ξερά χαμό κλαδα, ξερά φύλλα σα γ α νι s το πιάτο σήτα = κόσκινο, πλέγμα λεπτό που τοποθετείται στις πόρτες ή τα παράθυρα, για να εμποδίζονται τα έντομα σιάδι = ομαλό μέρος. Το σιάδι πεδιάδα, ίσο μέρος. σιάψαλο = υπέργερος, γέρος που δεν μπορεί να πά ρει τα πόδια του σιάλιαγκας = το σαλι γκάρι σάματι ή σάματις = Δεν το ήθελα. Φρασ. σάμα τις το έκανα επίτηδες, σάμα- \ τις εγώ έφαγα κ.λ.π. σεβντάς = έρωτας, αγά πη, ενδιαφέρον. Φρ. Δεν έχει σεβ(ν)τά για το σπίτι έχει σεβντά για την κοπέλα κ.λ.π. Τραγούδι. Σεβντάδες ήταν δώδεκα κ.λ.π. σερμή s επιδημία, ελα φριά αρρώστια σεφτές = η πρώτη πώλη ση της ημέρας, η αρχή του καταστήματος. Φρ. Μου'κάνες σεφτέ, να ιδώ τι τυχερό είχες. σερμαγιά ή σιρμαγιά = το αρχικό κεφάλαιο σιαπέρα = λαϊκή έκφρα ση κάνε πέρα σιουρμπέτι = το ξυνόγαλο (λέξη τούρκικη) σεργιάνι = βόλτα, περί πατος. Φρασ. τ' απόγευμα έβγαιναν χέρι χέρι σε σερ- Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Η π ο ' ρ ο υ τ η λ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ γιανι σαΐνι = γεράκι που δια κρίνεται για τη ζωηρότητα και την ευκινησία του. Με ταφορικά ο πολύ έξυπνος και δραστήριος άνθρωπος. Φρ. "Στην αρχή δεν ήξερε τη δουλειά αλλά σε λίγο έγινε σαΐνι". σαρμανίτσα = η κούνια του μικρού παιδιού (θέλεις στην κούνια βάλε με θέλεις στη σαρμανίτσα κ.λ.π.) σκάρφη = χόρτο για τον πονόδοντο (φάρμακο) σουφράς = μικρό χαμη λό τραπέζι. Φρ. Βάλε το σουφρά να φάμε σεγιάκι = γυναικείο μάλλινο ρούχο (φόρεμα) χωρίς μανίκια της Πωγωνήσιας στολής σιούκλος = ο γκουβάς, ο ματαράς που βγάζουμε το νερό από τα πηγάδια. Φράσεις: Τσαπί και φκιάρι, σούκλος και τριχιά κ.λ.π. σιαδούκλια = το προ σκεφάλι που βάζομε στα βίδια όταν έκαναν το χωρά φι. Είδος προσκέφαλου για να μην τα τρίβει στο λαιμό (κυρίως στ' όργωμα) σύντας μ επίρρημα όταν φρ. σύντας πας στην εκκλη σιά, μωρ' καϋμένη κ.λ.π. στρόερας = το μπηγμέ νο στη μέση τ' αλωνιού κο ντάρι παλιούκι που μαζεύει γύρω - γύρω την τριχιά, όταν αλωνίζομε στρούγγα (η) = κλει στός χώρος, όπου σταβλίζεται το κοπάδι. Μεταφορι κά φράσεις: σύνολο αν θρώπων που υπακούουν τυ φλά στον αρχηγό τους. Φράσεις: Οποιος φεύγει από τη στρούγγα τον τρώει ο λύκος κ.α. σαλβάρια = είδος πανταλονιού, που το'φτιαχναν από πρόβειο μαλλί καλά υφασμένο στον αργαλειό. Πάνω είχε σούφρα με σκοι νί που σφιχτόδενε στη μέση και μπροστά δεν είχε άνοιγ μα ούτε κουμπιά και ραφή. σβουνιά = η κουπριά του βοδιού, η βολτιά του βοδιού σειράδια a τ' άσπρα κε ντήματα στο ρουτί και σ' άλλα ρούχα των γυναικών σουρέτια = χαρακτηρι στικά του προσώπου σειρέτι = μεταξωτή ται νία, χρυσοΰφαντη που την έραβαν σε φορέματα σελάχι = πέτσινη θήκη στο μπροστινό μέρος της ζώνας σιγιλατίκιο = έγγραφο εκκλησιαστικής Αρχής με τη βούλα (σφραγίδα) του Πατριάρχη ή έγγραφο αυτο κρατορικό με σφραγίδα του αυτοκράτορα σούμπασης = Τούρκος τοπικός άρχοντας, διοικη τής αστυνομίας σπαής = Τούρκος τοπι κός άρχοντας, ιππέας ιδιο κτήτης μικρού τσιφλικιού. Τον τίτλο του σούμπαση ή σπαή ή σπαχή τον έπαιρναν Ελληνες χριστιανοί που προ σκυνούσαν τους Τούρκους. Αυτοί μάζευαν και το δέκα το από τους Ραγιάδες (δεκατιστές) του χωριού και πολ λές φορές συμπεριφέρονταν σαν τύρανοι και χειρό τερα από τους Τούρκους. Οταν αργότερα οι Τούρκοι με Νόμο δεν τους επέτρε παν τους τίτλους αυτούς στους αλλόθρησκους, πολ λοί από τους Ελληνες αυ τούς για να μη χάσουν τους τίτλους τους, αλλαξοπίστησαν (ιδέ Γλωσσάρι - επεξή γηση λέξεων και πραγμάτων τουκ,σιοντη) στρέμμα (Τούρκικο) = 4 0 X 4 0 = 1600 τ.μ. σύληση = κλοπή ιερών κειμένων από εκκλησίες ή τάφους ταλαγάνι = είδος κάπας με μανίκια και κατσιούλα που φορούσαν οι βοσκοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Κατασκευαζόταν από τράγιο ή τραγίσιο μαλλί γίδινο συνήθως τόβαφαν μαύρο και τόριχναν στις πλάτες συ νήθως από το ένα χέρι. Εξ' ου και παρατσούκλι ταλαγάνας = αυτός φορούσε συνέ χεια χειμώνα καλοκαίρι το ταλαγάνι. στια = η φωτιά σιμά = κοντά, σε μικρή απόσταση. Φρασ. κάθισε σι μά στο παραθύρι δίπλα, δί πλα. Αντίθετα: μακριά, από μακρα, πέρα (λαϊκά) αλάρ γα σιμιτζής = πρόσωπο που φτιάχνει ή πουλάει σιμίτια. Φράσεις: και στην πόλη σιμι τζής σιμίτι = μικρό μαλακό κουλούρι. Γινόταν παλιά με μαγιά από ρεβύθια. Κυρίως την Πασχαλιά. Πολύ νόστι μα. Τούρκικη λέξη "simit" κουλούρι. σινάφι (το) = σύνολο ανθρώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελμα ή έχουν την ίδια ασχολία π.χ. το σινάφι των μαστόρων (χτιστάδων) ή αυτός δεν είναι από το σινά φι μας να τον προσέχετε κ.α. 'Συνέχεια στο επόμε νο φύλλο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΖ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Οικ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΙΟΥ ΕΥΛΟΙΙΛ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΖΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Ι 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλόσας ειδικές τιμές. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 Λκοά» - fflixw - foam - AJWMZW 01 ΝΕΟΙ ΑΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ Μ ε τη λήξη αυτού του χρόνου και με την έναρ ξη του νέου έτους αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους οι νέοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι. Καλή τους επιτυχία. Ωστόσο όμως καλό είναι εμείς που τους σταυ ρώσαμε θα πρέπει να γνωρίζουμε, ποιες είναι οι τακτικές και οι έκτακτες αμοιβές των Δημάρ χων. Ο ι Δημοτικοί και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι είναι παντελώς άμισθοι; όπως διαδίδεται δημο σίως; είναι πράγματι ανιδιοτελείς; τότε πως δι καιολογείται, η ρήση κορυφαίου πολιτικού ότι η μεγαλύτερη διαφθορά εντοπίζεται σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτό κανείς μέχρι τώρα δεν το διαψεύδει. Προς Θ ε ο ύ όμως δεν υπαινίσσομαι ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στο ρίσκο των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κρυφοί χρηματοθήρες. Αντιθέτως δέχομαι ότι υπάρχουν ευγενέ στερα κίνητρα και φιλοτιμία. Α λ λ ά για ν' απο φεύγονται τα πικρόχολα σχόλια, ας κάνουν γνω στά όλα αυτά στους συνδημότες τους. Αλλωστε κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη "φιλοτι μία είναι η έντονη συναίσθηση της προσωπικής τιμής και της αξιοπρέπειας, που εκδηλώνεται κυ ρίως με την επιθυμία κάποιος να κερδίσει την εκτίμηση των άλλων". Με μια ξεκάθαρη δήλωση τους, τώρα στην αρχή νομίζω ότι όλα τακτοποιούνται. ΠΕΡΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές, οι υποψή φιοι "πολιτικοί" (Κοινοτικοί, Δημοτικοί, Νομαρ χιακοί κ.λ.π.) καταφεύγουν ή εφευρίσκουν το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός μπορεί να είναι εύκολη λύση για τους πολιτικούς μας. Μακροπρόθεσμα όμως εκείνοι που λαϊκίζουν έρχονται κάποτε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Και η πραγ ματικότητα δεν ξεπερνιέται με συνθήματα ούτε με ευφυολογήματα. Τι θέλω να πω. Μ ι α είναι η πραγματικότητα στα χωριά μας. Ο πληθυσμός τους φθίνει. Δεν περισσεύει κανείς. Ο λ ο ι μας εί μαστε ωφέλιμοι και χρήσιμοι για τον τόπο μας. Ο Λ Ο Ι ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙ ΚΗ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΑΓΝΕΙΑ Πολλές φορές ασχολείται η στήλη αυτή με το παρελθόν. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρα σε, δηλαδή το χρονικό διάστημα που προηγείται του παρόντος. Είναι όμως σημαντικό να γνωρί ζουμε το παρελθόν το ένδοξο αλλά και το άσχη μο και να παραδειγματιζόμαστε ώστε ν' απο φεύγουμε τα λάθη και να διατηρούμε εκείνα τα γεγονότα που μας βοηθούν να οργανώσουμε τη ζωή μας καλύτερα και συνεπώς να ζήσουμε κα λύτερα. Τα παλιά χρόνια δηλαδή να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι κι ας ακούμε φράσεις: Δεν ζούμε πια στο παρελθόν τα πράγ ματα έχουν αλλάξει κ.α. Κι όμως με την εμπειρία του παρελθόντος όπως είπαμε οδεύουμε προς ένα καλύτερο μέλ λον. Αλλωστε η ζωή μας είναι γεμάτη εμπειρίες από διάφορες καταστάσεις και περιστατικά της. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που συχνά - συχνά αναφερόμαστε στο παρελθόν κι έχουμε μια παρελθοντολαγνεία. ΣΤΟΧΟΣ Καθώς πολλές φορές έχουμε καταγράψει α π ' αυτή εδώ τη στήλη, στόχος και αποστολή αυτής της εφημερίδας - της τοπικής δημοσιογραφίας, δεν ήταν μόνο η τοπική ειδησεογραφική ενημέ ρωση των χωριανών και των φίλων αναγνωστών (γνωστά άλλωστε τα νέα του μικρού χωριού μας) αλλά κυρίως στόχος μας ήταν και είναι η πνευ ματική και η κοινωνική ανύψωση όλων μας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας νάχουμε φρόνημα, αγάπη και σφρίγος, αλληλοκατανόηση για την επιβίωση του τόπου μας. Υπάρχουν κι άλλα πολλά έντυπα που κυκλο φορούν με κομματικό ένδυμα και κατά τη γνώμη μας με διαστρεβλωμένη δημοσιογραφία που δεν προσφέρουν τις αξίες τις πνευματικές και δεν ακολουθούν τη δημοσιογραφική δεοντολο γία. Νομίζοντας ότι κάνουν πνευματικό έργο ή ενημέρωση. Εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι για την προ σφορά μας και για την κατά το δυνατόν αντικει μενική ενημέρωση σας. ΧΑΡΤΙΝΟ... ΕΥΡΟ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) καθώς διαβάζουμε, δέχεται την αντικατάσταση των κερμάτων του ενός και των δύο ευρώ με χαρτο νομίσματα και την σταδιακή απόσυρση των αντι στοίχων κερμάτων, για να σταματήσει τις ανοδι κές πληθωριστικές τάσεις. Και τούτο αποδίδεται εν μέρει στην εισαγωγή των κερμάτων, λόγω στρογγυλοποιήσεων των τιμών, οι οποίες στο με γαλύτερο βαθμό έγιναν "προς τα πάνω". Δεδο μένου ότι έχει παρατηρηθεί απαξίωση της μορ φής των κερμάτων στη συνείδηση των κατανα λωτών. Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΑΣΗ Αν και επανειλημμένως έχουμε γράψει και το νίσει για την στάση μας -ως τοπική εφημερίδασχετικά με τις δημοτικές εκλογές, εν τούτοις ακούστηκαν και ακούγονται ορισμένα σχόλια ότι κατά κάποιον τρόπο η εφημερίδα μας συμμε τείχε σ' αυτή τη διαδικασία. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η στάση μας ήταν άκρως προσε κτική και διακριτική και εκτιμήθηκε από το σύνο λο σχεδόν των συγχωριανών μας και φίλων ανα γνωστών. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η αγάπη μας προς τους συμπατριώτες - δημότες μας εί ναι δεδομένη και σεβόμαστε τις επιλογές του κυρίαρχου λαού μας. Αλλωστε δεν είναι δυνα τόν άλλως πως να πορευτούμε -παρά τις προσω ρινές ως είναι φυσικό εντάσεις- γιατί στην πο ρεία μας ενώνουν δεσμοί και κοινοί αγώνες για τα τοπικά μας προβλήματα, για τον τόπο μας, για το χωριό μας και όλοι είμαστε συγγενείς - φί λοι και ιδιαίτερα αγαπημένοι και όλοι μαζί για την πρόοδο της γενέθλιας γης μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΦΕΤΑ Η στήλη αυτή έχει κατ' επανάληψη ασχοληθεί με την Ελληνική φέτα, τυρί και τούτο προς ενημέ ρωση των κτηνοτρόφων φίλων παραγωγών. Ηδη ο δεκαετής πόλεμος τελείωσε μ' ένα σπουδαίο λάφυρο στα χέρια της Ελληνικής πλευράς: Την απόφαση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατακυρώσει -εκ νέου- τη φέτα ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευ σης, αποκλειστικά υπέρ των Ελλήνων παραγω γών. Ετσι στις αγορές η νέα μάχη για την Ελληνι κή φέτα. Η φέτα είναι Ελληνική -και με τη Βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απόφαση αυτή ανοίγει διάπλατα τις πόρτες των διεθνών αγο ρών στους Ελληνες παραγωγούς. Μεγάλες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιδιώ κουν τώρα συνεργασίες με Ελληνικές για την από κοινού παραγωγή φέτας. Ο λ α λοιπόν δεί χνουν ότι θ α βελτιωθεί η ζωή των κτηνοτρόφων παραγωγών μας με καλύτερες τιμές στο γάλα τους και ενθάρρυνση νέων ν' ασχοληθούν με κτηνοτροφικές μονάδες με τελικό σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίω ση της ποιότητας του γάλακτος και των γαλα κτοκομικών προϊόντων. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΗΜΩΝ Είναι γεγονός ότι οι "Καποδιστριακοί Δήμοι" δεν έχουν έσοδα κι αν δεν "προικοδοτηθούν" από το κουβέρνο (κράτος) δεν μπορούν να κά νουν έργα. Το κράτος, εμφανίζεται τώρα τελευταία καθώς διαβάζουμε- να προχωρήσει σε ενίσχυ ση των πόρων και στην ανακατανομή τους ώστε περισσότερα χρήματα νάρχονται στους Δή μους. Ενας νέος φόρος, το τέλος επιτηδεύματος και δύο παλιοί φόροι, ο Φόρος Ακίνητης Περιου σίας και τα τέλη κυκλοφορίας, είναι η "προίκα" που ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση στους δήμους της χώρας, οι οποίοι μάλιστα γι αυτόν τον λόγο καλούνται να δημιουργήσουν μηχανι σμούς για την απευθείας είσπραξη τους, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Ο ι κονομίας. Θετικό αυτό το σημάδι, άρα νοικοκύρεμα και σύνεση χρειάζεται από τους Δήμους και ορθο λογιστική χρήση των εσόδων που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία η οποία μάλιστα κινείται στα όρια της νομιμότητας. 0 ΧΡΟΝΟΣ Εχουν περάσει 2 μήνες και κάτι από τις τελευ ταίες Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές. Κρι τικές, πίκρες, χαρές και μια σειρά από ατέλειω τες συζητήσεις. Αλλες χαρούμενες, άλλες λυπη τερές κι όλες πάντως προβληματισμένες. Ενα είναι γεγονός. Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ είναι ο καλύτε ρος κριτής. Αυτά έχει η ζωή, αυτά η Δημοκρατία μας. Εμείς απλώς εκθέτουμε τα γεγονότα. Αυτό άλ λωστε είναι η Ιστορία δηλαδή "Ιστορία είναι εκ δοχή των παρελθόντων γεγονότων, στην οποία οι άνθρωποι αποφάσισαν να συμφωνήσουν" αυ τό είχε πει κι ο μεγάλος Βοναπάρτης. Και η ζωή συνεχίζεται. Τέλος ας μη ξεχνάμε και το πανάρχαιο: "Προς γαρ το τελευταίο εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται". Και μ' αυτά κλείνει κι αυτή η χρονιά και Κ Α Λ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ. Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο ΤΟ Ο ΖΧΟΛΙΑ^ΤΗΙ

8 ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Δημοσιεύουμε σήμερα μια παλιά χαρακτηριστική φωτο γραφία με τα "λελέκια" που είχαν τη φωλιά τους σ' ένα δέντρο στο "Νταλαμάγκα". Δεν ξέρω γιατί έχουν εξαφα νιστεί ενώ το δέντρο δεν έχει κοπεί. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίω ση ποιότητας της ζωής μας πρέπει νάναι η μέριμνα όλων μας. Σχετικά προγράμματα πρέπει ν' αναπτυχθούν μέσω του Δήμου μας σ' αυτό ση μαντικό ρόλο έχει η περι βαλλοντική εκπαίδευση. Τα λελέκια (δηλαδή οι πε λαργοί) είναι γνωστό σ' όλους μας είναι αποδημητι κά πουλιά και καθώς αρχίζει το κρύο μαζί με τα χελιδό- ΣΕΛΙΔΑ 8 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σχύσεις Μήνου Αφροδίτη Κατσάνου Αγγελική Ανώνυμος αρ. αποδ Ανώνυμος αρ. αποδ Ιωάννου Μιχάλης Μάρκου Παρασκευή Λαζαρίδη Ευγενία Η Γόρα - Σπύρου Βασιλική στην μνήμη του πατρός της και πεθερικών της έδωσε στην εφημερίδα το ποσό των 15 ευρώ. Αιωνία τους η μνήμη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λελεκια σ1 ένα δένδρο στο "Νταλαμάγκα" παλιά, νια, ξεκινούν για τις θερμές χώρες κι έτσι θυμόμαστε το παλιό αναγνωστικό που'λεγε "Χειμώνιασε και φεύγουν τα πουλιά... Καλό ταξίδι αγαπημένα μας πουλιά την άνοιξη σας ξαναπεριμένουμε να ξαναρθείτε". ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Ηλίας Ηλίας και η Μαριάνα Λυκομάνη στις απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ν α τους ζήσει. ΓΑΜΟΙ Στις 2 3 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέ τρου και Παύλου στη Λάρισα έγινε ο Γά μος της Ολγας Μουλά κόρη της Πανα γιώτας και του Κωνσταντίνου Μουλά εγ γονή της Ολγας Πασχάλη μετά του Θ ά νου Β. Κυριακή. Επακολούθησε πλούσιο τραπέζι στο κέ ντρο Μαριάννα (3ο χιλιόμετρο Λαρίσης Καρδίτσης). Στο ταιριαστό ζευγάρι ευχό μαστε βίον ανθόσπαρτον και ευτυχισμένον. Στις 24 Οκτωβρίου ο Παντελής Κουρούτης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Εμμα Τσέλλα. Ο γάμος έγινε στο Ελβασάν της Αλβανίας. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στη Ν έ α Υόρκη της Αμερικής ο Χρυσόστομος Δάκας, σύζυγος της Ειρή νης Δ ά κ α ( κόρης του Γιάννη και της Ανα στασίας Μούκα) στις Ο αεί μνηστος καταγόταν από τον Παλαιόπυργο Πωγωνίου. Μετά τον πόλεμο ξενιτεύτη κε στην Αμερική για ανεύρεση καλύτερης τύχης και ζωής, όπου δημιουργήθηκε και ζούσε με την οικογένεια του. Συχνά επι σκεπτόταν την Ελλάδα μας και το χωριό μας. Ηταν φανατικός αναγνώστης και υποστηρικτής της εφημερίδας μας. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα, την σύζυγο του, τα παιδιά του, την πεθερά του και όλους τους συγγενείς. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στον Μητροπολιτικό Ν α ό Ιωαννίνων στις και η ταφή του στον Αγίο Νικόλαο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπημένο μας εγγονό Γεώργιο Τά ση, γιό του Βασιλείου και της κόρης μας Ευδοκίας, που πέτυχε στη Σχολή Αξιωμα τικών Αστυνομίας συγχαίρουμε εγκαρ δίως ευχόμενοι; καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία, ι Ο ι παππούδες του Σταύρος και Πολυξένη Πάνου ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Συμπληρωματικά ανακοινώνουμε τους παρακάτω επιτυχόντες: Κατσάνος Διονύσης του Κων/νου Μπίμπου Αλεξάνδρα (κόρη Πανορέας Στέργιου) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τις πα ρακάτω γυναίκες του χωριού που πάντα πρό θυμες περιποιούνται την εκκλησία του Αγ. Νι κολάου. Ο Αγ. Νικόλαος να τις βοηδά. Με αλφαβητική σειρά είναι οι κυρίες: Ιωάννου Ελένη, Καλύβα Ελευθερία, Παπαχρήστου Ευτυχία, Ταλιούρη Ευτυχία, Τσάβαλου Στέλλα, ΣίΒα Ελλη, Σίβα Ειρήνη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κάηκε στο χωριό μας, ολοσχερώς το σπίτι της Φωτεινής Δ. Κέντρου. Το τραγικό συμβάν συνέπεσε με την εκτύπωση της εφημερίδας μας. Λεπτομέ ρειες δα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο μας. Η εφημερίδα μας αναλαμβάνει την πρω τοβουλία για παροχή βοήθειας (σε οικο σκευή, ρουχισμό, χρήματα) στην άτυχη συγχωριανή μας. Οσοι χωριανοί, αναγνώστες και φί λοι ενδιαφέρονται ας επικοινωνήσουν με την εφημερίδα μας. Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης ο Αγ. Νικόλα ος προσκαλεί όλους τους χωριανούς και φίλους του στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα δε ξιώσεων της Ηπειρωτικής Εστίας στην οδό Καλάρη 2. Οι πίτες είναι προσφορά των γυναικών του χωριού μας και το τυχερό νόμισμα της βραδιάς ένα χρυσό Κωσταντινάτο προσφορά της εφημερίδας μας. Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρό νος. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταλιούρη Χρυσούλα εις μνήμη του συζύγου της Αρι στοκλή και κοριτσιών Παναγιώτας και Αικατερίνης 2 0 ευρώ Γόρα - Σπύρου Βασιλική εις μνήμη του πατρός της και των πεθερικών της 5 0 ευρώ Γκιολέκα - Μαγουλά Βάντα ευρώ στην μνήμη του πατέρα της Χρήστου. Γίλημο ημοφορικη I AvrtMfn!kK»wai Ι ffmstptsm Μ α ύ κ α ς Νικόλαος Τ η λ Βάσαης Αλέξης Τηλ i t» »» Ι 0 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2003 Ο ι διαφημίσεις έως το τέλος του έτους 8α δημοσιεύονται ως έχουν. Ο ι επιθυμούντες να διαφημιστούν με το νέο έτος πρέπει ν α έλθουν σε επαφή με κάποιον από την συντονιστική επιτροπή.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Κατάπιε όλα τα φύτα Και έχει μείνει ερημια Δεν νομίζω τώρα ποιά Πώς τον γλιτώνει τον καύγα Ήρθαν οι δασονόμοι με τα Όπλα και τα σπαθιά Τρέχει τώρα να ξεφύγει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Τα δεδομένα Παρατηρήθηκε Απαξιωτική στάση/συμπεριφορά για το σχολείο, τα μαθήματα και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα