ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη για μας τους χριστιανούς. Ετσι για μια ακόμη φο ρά θ' ακουστεί ο λυρικός ύμνος: "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Αγά πη φως ειρήνη, και στους Λαούς αδέρ φια καλοσύνη. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Το δί κιο κάντε Νόμο του μίσους ν' αφανί σουμε το δρόμο". Παντού οι παιδικές φω νές των μικρών παιδιών θ' ακουστούν και πάλι: "Καλήν εσπέρα άρχοντες αν είναι ορισμός σας, Χρίστου την θεία γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας. Είναι η γιορτή των γιορ τών είναι τα Χριστούγεν να! Σαν αυτή την ώρα, μέσα σ" ένα σταυλο των ζώων, έξω από τη μικρή Βηθλε έμ, γεννήθηκε ο Χριστός! Εκείνος που'φερε το μήνυμα της ειρήνης. Το "αγαπάτε αλλήλους". Εκείνος που δεν ήξερε από κακία από μίση από πάθη. Εκείνος που'φερε το μεγάλο, το αιώνιο μή νυμα που το περίμεναν οι αιώνες και το αναζητού σαν οι καιροί: "Και επί της Ειρήνη!" Ειρήνη σ' όλους τους λαούς και σ' όλες τις φυ λές! Ειρήνη! συμφιλίωση και αγάπη. Αυτή την ειρήνη αυτή ας αναζητήσουμε όλοι μας, 9ίΈ 9ίΜΉΡΙ2.Λ Έ&ΧΈΠ:ΆΙ Σ,' osioyz <Μ.ΆΖ loyz Λ9^Ά^ΠΚΧΙΣ/ΤΈΖ στη μικρή εκκλησουλα του χωρίου μας. Ολοι οι χωριανοί. Ολοι οι άνθρω ποι αγαπημένοι ας διώ ξουμε το μίσος και τα πά θη. "Και επί γης ειρήνη"! Ας το πούμε απόψε που κατά τον ποιητή είναι "νύ χτα γιομάτη θαύματα νύ χτα σπαρμένη μάγια" ας το πούμε όλοι από την καρδιά μας, αυτή την ώρα που'ρθε στον κόσμο ΕΚΕΙΝΟΣ! ο ελευθερω τής, ο αληθινός φίλος του ανθρώπου κι ας προσευ χηθούμε να μη ΧΑΘΕΙ η ΑΓΑΠΗ, να κυριαρχήσει η καλοσύνη, ν' ανοιχτεί ο δρόμος της ευτυχισμένης ζωής, του αληθινού αν θρώπου, που δεν θα μοιά ζει με κανένα αηό τα θη ρία της γης. Η γέννηση λοιπόν του Θεανθρώπου, αγαπητοί μου χωριανοί, φίλοι αγα πητοί αναγνώστες, αυτής της μικρής εφημερίδας, της "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ας είναι για μια ακόμη φορά, μια ευ καιρία τη χρονιά αυτή ν' αρχίσουμε όλοι μας μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ζωή, ανα γνωρίζοντας ομολογώ ντας και ζητώντας με πί στη να'ρθει στη ζωή μας ο ΧΡΙΣΤΟΣ και να μας χα ρίσει την εσωτερική γαλή νη, το φως της πίστης και την πανανθρώπινη ΑΓΑ ΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ. Μ' αυτές τις σκέψεις ευ χόμαστε ολοψυχως σ' όλους τους χωριανούς, φίλους, γνωστούς και αναγνώστες ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙ ΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ! Η Φ.τ,Γ. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ 0 ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΧΆΦΟγΜΈ,ΰ&Ζ ΤΙΟΦΤΈΖ %ΆΙ T/yiy' χιζμέΰφ ΊΌ Ά Ε0 <Ε<Τ0Σ> 2003 Την Παρασκευή 2 0 Δε κεμβρίου , εγκαινιά σθηκε ο Μεθοριακός Σταθ μός Μέρτζιανης, στα Ελλη νοαλβανικά σύνορα, πα ρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ανδρέα ΛοΒέρδου, του Αλβανού ομο λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της Αλβανικής κυβέρνησης, από την άλλη πλευρά και του Δημάρχου Κονίτσης κ. Χατζηεφραιμίδη και πλή θους κόσμου. Η στήλη αυτή αισθάνεται δικαιωμένη γιατί πολλές φορές είχε γράψει γι αυτή τη γέφυρα για το νέο μεθο ριακό σταθμό διέλευσης, για τη νέα πύλη εξόδου και εισόδου και για τη μεγάλη σημασία που έχει ο σταθ μός αυτός για την περιοχή μας. Είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές τη γέφυρα κι είχαμε καλύψει με σχετικό ρεπορ τάζ τα εκτελούμενα έργα και δεν ήμουν όμως και τό σο αισιόδοξος, να τώρα αποδείχτηκε ότι όταν υπάρ χει πίστη, σωστός προγραμ ματισμός, και επίβλεψη στα έργα, τελειώνουν αυτά μέ σα στα χρονικά πλαίσια. Το όλο έργο στοίχισε 2 δις. και χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό πρό γραμμα INTERREG αλλά και από Εθνικούς πόρους. Για την ιστορία λέμε, ότι η γέφυρα αυτή είχε κατα στραφεί το 4 0 όταν υποχω ρούσε ο Ελληνικός στρατός και είχε λάβει μέρος στην ανατίναξη της, ο τότε λο χίας του Μηχανικού χωρια νός μας αείμνηστος ΠαπαΧαρίσης Νίκου, καθώς πολ λές φορές μου'χε διηγηθεί αυτό το περιστατικό. Σ. ΟΙΚ.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΣΕΛΙΔΑ 2 Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΚΑΙ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Η Ε Ρ Η Μ Ω Σ Η ΤΩΝ Χ Ω Ρ Ι Ω Ν Μ Α Σ Πολλές φορές κατά τις συζητήσεις μας και τις επι σκέψεις στα χωριά μας ακούμε τις φράσεις: Τι να γί νει ΕΡΗΜΩΣΗ! Κάθε χρόνο και χειρότε ρα! Εχουμε απογοητευτεί! Πάνω σ' αυτό δεν συμφωνώ και θ α προσπαθήσω σήμε ρα να πω δύο λόγια: Είναι γεγονός ότι ο πληθυ σμός των χωριών μας φθίνει. Οι νέοι φεύγουν και τα πα ραδοσιακά επαγγέλματα χάνονται ή κοντεύουν να χα θούν. Ο ι νέες κοπέλες και οι γυναίκες δεν θέλουν να καθήσουν στο χωριό. Ονειρεύ ονται τις πόλεις για μια κα λύτερη ίσως ζωή. Ο ι άντρες, ε, όλο και κάτι μένουν. Λίγο το κυνήγι, λίγο το καφενείο, λίγο οι δουλειές του ποδαριού, όλο και κάτι μένουν. Τι θα γίνει; τίθεται το αγωνιώ δες ερώτημα που πάμε; Σε λίγα χρόνια δεν θ α μείνει κανείς. Απαισιοδοξία γενι κή! Και όμως δεν συμφωνώ. Ο τόπος μας έχει ομορφιές, έχει προοπτικές για καλύτε ρες ημέρες για καλύτερη ζωή και για ζωή ποιότητας τι μας μένει; Η αξιοποίηση της άγριας ομορφιάς της γενέ θλιας γης μας που είναι ο αγροτουρισμός. Προς αυτή την κατεύθυν ση πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Αυτή θ α μας δώσει πνοή ζωής οικονομική βοήθεια και ζωντάνεμα στον τόπο μας. Η αναγκαιό τητα τουριστικής ανάπτυξης του τόπου, απλής ανόθευ της, με παροχή υψηλής πα ροχής υπηρεσιών και όχι εκεί και ως έτυχε με τσαπατσουλιές και άρπα κόλλα που λέμε να τα "κονομήσου με" μια και καλή. Οχι έτσι. Συστηματική οργάνωση με μελέτη, προοπτική και συ νεργασία, με ειδικούς φο ρείς που γνωρίζουν και κα τέχουν το θέμα, με οργανω μένα προγράμματα, συνερ γασίες και επιβλέψεις με συνεχή παρακολούθηση με επιχορηγήσεις, με βοήθειες με τεχνογνωσίες και ανανέ ωση ιδεών, δηλαδή "ποιότη τα και τουρισμός". Ο ανθρώπινος παράγο ντας να είναι βασικός συ ντελεστής των παρεχομέ νων τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμά τια, καλό σέρβις, απλό κα φενείο του χωριού, απλά γνήσια προϊόντα π.χ. αυτά, κρέατα, όσπρια, περίπατος, δρόμος αναβαθμισμένες ανθρώπινες σχέσεις όχι "κουτοπονηριές" χωριάτι κες απρέπειες κ.λ.π.). Μ ι α γενική καθαριότητα των χω ριών (σκουπίδια, νάυλον, χαρτιά, παλιά αντικείμενα, σωριασμένα παλιά πράγμα τα κ.λ.π.). Μ ι α αγαπητή και καλή συνεργασία με το Δή μαρχο και το τοπικό Συμ βούλιο, τον πολιτιστικό σύλ λογο και μια πιο δεμένη και δημιουργική συνεργασία με την ομάδα των δραστήριων γυναικών του χωριού μας με κοινές συνεστιάσεις (πανη γύρια, παλιά ήθη και έθιμα, χαρούμενες συντροφιές κ.λ.π.) προπαντός όμως μια χριστιανική συνεργασία ΑΓΑΠΗΣ και σεβασμού με Ή ΦΠΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΠΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ Κ Α Σ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ^ => τον ιερέα του χωρίου και την εκκλησία μας. Και τι δεν θα'δίνε ο κου ρασμένος επισκέπτης του χωριού για έναν εσπερινό, στην εκκλησία του χωριού, ή την Κυριακή μια απλή λει τουργία, μέσα στην ήρεμη και ξάστερη φύση, με απλούς ψαλτάδες ένα αντί δωρο ένα τρισάγιο στη μνή μη των κοιμηθέντων και ένα απλό καφεδάκι στο καφε νείο του χωριού ή σε ένα συγγενικό σπίτι: να η ζωή. Να το κέντρισμα για επι στροφή στον τόπο μας, για αγάπη για τα χωριά μας και ύστερα μια "ξερή" κάτω από τον πλάτανο μ' ένα λου κούμι για κέρασμα με ρακί. Μια σειρά από αυτά σε λί γο θ α ζητήσουν όλοι οι κου ρασμένοι άνθρωποι των πό λεων που μια και το αυτοκί νητο όχι πλέον το οικογε νειακό αλλά το ατομικό έχει πληθύνει και όλοι θέλουν να ξεδώσουν να βγουν στη μάνα φύση να χαρούν να ανασάνουν: και το ερώτημα θα πλουτίσουμε; Θ α μπορέ σουμε να ζήσουμε; Η απά ντηση δεν είναι εύκολη δεν μπορούμε όμως και να απο γοητευτούμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΑΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Τα μόνα έσοδα μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα 8 α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΥ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. να συμβάλλουμε κατά το δυνατό καλύτερο για μια πιο άνετη χωριανική ζωή. Ετσι σχολιάζοντας αυτό το θέμα, ανοίγουμε ένα άλ λο κεφάλαιο για συζήτηση, πως θ α γίνουν ό λ α αυτά; Πως θ α ξεκινήσουμε; Ν α μια διαρκής συζήτηση, να το θέμα μας: ποιότητα και προοπτικές για αγροτουρισμό. Τελειώνοντας θέλω να το νίσω για μια ακόμη φορά πως πρέπει όλοι μας να συ νειδητοποιήσουμε ότι κύ ριος και άμεσος αποδέκτης όλων αυτών των υπηρεσιών και προθέσεων είναι ο άν θρωπος. Ο απλός άνθρω πος του χωριού. Η απλή γυ ναίκα, οι οποίοι μπορούν με την ανθρώπινη ζεστασιά τους και προσφορά τους να προσελκύσουν κόσμο στο χωριό. Για περισσότερες επισκέ ψεις, για περισσότερη ενη μέρωση, παρακίνηση για πε ρισσότερες φιλικές συνα ντήσεις, όχι μόνο τα Σαββα τοκύριακα, γιορτές, αλλά και άλλες μέρες και να δού με με αισιοδοξία το μέλλον των χωριών μας, του τόπου μας Σ. Οικονόμου ΛΠ0 ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Μες της Κλεισούρας τα βουνά στους πάγους και στα χιόνια εκεί η Ελλάδα η μικρή δοξάστηκε αιώνια. Του Μουσολίνι ο Τάφος έγινε εκεί στο Τεπελένι που την ντροπή που έπαθε ποτάμι δεν την πλένει. Γιορτάζουν οι πανέλληνες για τη Μεγάλη Νίκη μικροί μεγάλοι χαίρονται Δόξα Τιμή τσ' ανήκει. Νίκη τρανή περίλαμπρη απίστευτη στ' αλήθεια γιατί μόνον οι Ελληνες το'χουν παλιά συνήθεια. Κι όμως της μοίρας της κακιάς της Ελλάδας τα γραμμένα σβήνουν τα γλέντια της χαράς κι ό,τι είχαμε παρμένα. Βροντάει χτυπάει ο Γερμανός βάρβαροι μαύροι λύκοι από τα στηθοβλάσταρα μας παίρνουνε τη Νίκη. Σφάζουν ρημάζουν πυρπολούν χωριά ξεθεμελιώνουν και με φωτιές και Βάσανα με σίδερα μας ζώνουν. Της μάνας παίρνουν το παιδί από την αγκαλιά της τον άντρα της σκοτώσανε και πνίγεται η μιλιά της. μικρούς μεγάλους σφάζουν αίμα οσμούν Ελληνικό κοράκια μαύρα κράζουν. Βογκάει τρίζει αιμορραγεί δακρύζει και σφαδάζει η Ελλάδα η πολύπαθη θρηνεί κι αναστενάζει. Στα λόγγα οι νιοι μας κρύβονται κοιμούνται σαν τ' αγρίμια πεινούν διψούν πεθαίνουνε στη φτώχεια και στη γύμνια. Ολοι διψούνε Λευτεριά τα σίδερα δεν σπάνε και μες τη μαύρη τη σκλαβιά κουφάρια κουβαλάνε. Ελλάδα μου πατρίδα μου γλυκιά μου εσύ πατρίδα οι Βάρβαροι σε ρήμαξαν των Ούννων η ακρίδα. Ελλάδα μου πανένδοξη αρχέγονη πατρίδα σήκω ξανά στα πόδια σου κι άρπαξε την ασπίδα. Ολοι διψούνε Λευτεριά δεν έρχεται μονάχη αρπάξτε τώρα τα σπαθιά ριχτείτε μες τη μάχη. Ορμήστε πάλι σα θεριά σκληροί γενείτε Βράχοι να'ρθει και πάλι Λευτεριά και σβήστε την αμάχη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΚΟΣ Βασιλικό Οι φυλακές γεμίσανε Αλουμινοκατασκευαί - ΣώηροκατασκεΐΗχί ΚΙΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ * ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ WH5K

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΛΕΗΣΗ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΒΙΓΛΛΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ Με πρωτοβουλία του Δή μου Αγρινίου και με συνερ γασία με το Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Ιωαννίνων, του Δήμου Καλπακίου του Δ.Δ. Γεροπλατάνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου ΓΕ Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ έγινε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου και ώ ρ α επι μνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρώων Αιτωλοακαρνάνων, 18 Αξιωματικών και Ευζώνων του 2 / 3 9 Σ.Π. Μ ε σολογγίου, πεσόντων ηρωϊκώς κατά τη Μάχη Καλπα κίου την ενα ντίον των Ιταλικών δυνάμε ων εισβολής και ενταφιασθέντων στη θέση ΒΙΓΛΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ. Παρέστησαν οι θρησκευ τικές, πολιτικές και στρα τιωτικές Αρχές του τόπου και πλήθος κόσμου. Κύριος ομιλητής ήταν ο συγγενής του πεσόντος Ανθυπολοχα γού αείμνηστου Α ν δ ρ έ α Τσίγκα ο κ. Σπυρίδων Τσίγκας. Κατετέθησαν στεφά νια από τις αρχές και τους συγγενείς των ηρώων. Εδώ ακόμη θ α πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο Καλπακίου για τα έξοδα της μικρής δεξίωσης (τσίπουρο κονιάκ - λουκού μι πορτοκαλάδες κ.λ.π.) αλ λά κυρίως τις πάντα πρόθυ μες γυναίκες του χωριού μας που οργάνωσαν την δε ξίωση για τους επισκέπτες, θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Τέλος ευχαριστήρια και στο καφενείο του χωριού με την άριστη εξυπηρέτηση των Αγρινιωτών από την πά ντα εξυπηρετική οικογένεια κ. ΛΙΑΠΗ. Τιμή και δόξα γ ι ' αυτούς τους πεσόντες ήρωες που με το άλικο αίμα τους, μας χάρισαν την ελευθερία μας. Ετσι για μια ακόμη φο ρά ο Δήμος Αγρινίου, κι όλοι ο άλλοι φορείς και η Πολιτεία τίμησαν αυτούς που'πεσαν εδώ επάνω στη ΒΙΓΛΑ. Η όλη τελετή έληξε με το "Αιωνία η Μνήμη" αυτών και τον Εθνικό Υμνο ατενί ζοντας τους έρημους σιω πηλούς λόφους και τον τύμ βο με τις 18 μαρμάρινες πι νακίδες, μαρτυρίες αιωνίας μνήμης και τιμής!! ΚΙ ΕΓΩ Σαν... Την αυγή θα σηκωθώ πρώτα θα πάω να ππυθώ μπρος την εικόνα θα σταθώ με ΔΕΟΣ να ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΩ. 2. Ετσι με μάθαν στο σχοπειό τη Μάνα μου να αγαπώ κι αυτή που γέννησε ΧΡΙΣΤΟ την έχω Μάνα μου κι εγώ. 3. Σε κάθε "Οχ μου" δυνατό Βοήθεια... Την παρακαπώ τα κινδυμέματα μετρώ και ποιο απ' αυτά να θυμηθώ. 4. Χρόνια περάσανε ποπαά κι όπα του κόσμου τα παιδιά έχουν την ίδια ΠΑΝΑΓΙΑ ρίζα Βαθιά μες την καρδιά. 5. Μεγάπωοα όμως πολύ και περπατάω με ραβδί τις Κυριακές ή και γιορτή πηγαίνω μ' αίσθημα Βαθύ. Επιμνημόσυνη δέηση. Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας μετά του Ιερατείου του. 6. Στον Αύγουστο καταμεσίς ΠΑΣ.. Παναγιά να κοιμηθείς με τις ψυχές άμα βρεθείς Βοήθα τες όσο ΜΠΟΡΕΙΣ. 7. Ποπέμους και καταστροφές ματαίωσε τες με ΤΟ θες Δυνάμεις έχεις ΘΕΪΚΕΣ κι Αγίους μύρια στρατιές. KQN. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ο ανώτερος Διοικητής της περιοχής, εκπρόσωπος της 8ης Μεραρχίας προεσέρχεται στον χώρο του Μνημείου. Αδελφός ενός των θυμάτων ηρώων καταθέτει στεφάνι. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ" ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΣ Β. ΛΕΤΖΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Ο ανηψιός του αειμνήστου Αν/γού Ανδρέα Τσίγκα κ. Σπύρος Τσίγκας εκφωνεί το ιστορικό της μάχης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ Ξ Ε Ν Π Ν Α Σ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΞΕΝΟΝΑΧ Α ' ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ*» ΚΑΦΈ. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΩΡΑΙΟΙΣ Γιατί διαταράσσεται η ισορροπία του κόσμου και σύμφωνα πάντοτε με τους αρχαίους την ύβρι ακολου θεί πάντα η ΝΕΜΕΣΙΣ. Τα πάντα λοιπόν καθώς έλεγε και ο μακαρίτης μπάρ μπα Θωμάς "τα πάντα ρει" και παν μέτρον ΑΡΙΣΤΟΝ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΤΑΒΕΡΝΑ Σήμερα θέλω λίγο να φιλο σοφήσω. Πάντα μου άρεσε αυτή η τάση και πάντα μελε τώ τους αρχαίους Ελληνες. Σύμφωνα λοιπόν με τους αρχαίους Ελληνες -τι'ναι αυ τά που μας λες τώρα- έχουμε και λέμε: Η υπερβολικά με γάλη δύναμη, η υπερβολικά μεγάλη δόξα, η υπερβολικά μεγάλη υπερίσχυση στις εκλογές (Δημοτικές ή Νο μαρχιακές) η υπερβολικά με γάλη θλίψη, η υπερβολικά μεγάλη ομορφιά ο υπερβολι κά μεγάλος πλούτος και γενι κά ο,τιδήποτε σε υπερβολικό βαθμό είναι ύβρις. Γιατί; &HMH ΙΜΕ. mman * ΤΗA. Ι 57> 4091 «41.46: Εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης Γεροπλατάνου κ. Βασ. Νικολάου καταθέτει δάφνινο στεφάνι στο Ηρώο. ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου κ. Π.Φ. Τζέρμπος καταθέτει ΤΗΛ.: 623/34 στεφάνι.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ! 2002 ΑΝΑΑΙΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ Η Μ Ο Ν Η ΒΟΤΣΑΣ Η ΒΟΥΤΣΑΣ I S p u 8 n K C onto ι ο ν Κ υ ν σ ι ο ν ι ί ν ο "...Μια εκ των επισημότε ρων και μεγαλοπρεπέστε ρων, πανηγύρεων των ανά το Ζαγόριον είναι και η πανήγυρις της Βοτσάς, τελού μενη κατά την 8ην Σεπτεμ βρίου -γι αυτό ίσως από με ρικούς αναφέρεται, ότι το μοναστήρι είναι αφιερωμέ νο στη Γέννηση της Θεοτό κου- υπό την επίκλησιν της Θεοτόκου, ης το γενέσιον την ημέραν εκείνην υπό του ορθοδόξου Χριστιανικού πληρώματος εορτάζεται. Η Μονή αύτη, κείμενη εν τω κέντρω των χωρίων πέριξ του Ανατολικού Ζαγορίου, Δόλιανης, ΓρεΒενητίου, Δρεστενίκου, Φλαμπουραρίου και άλλων ολίγον απώτερον. Ανάγει την ίδρυσιν αυτής εις τους Βυζαντι νούς χρόνους, καυχωμένη δια την αρχαιότητα αυτής, άτε της καταθέσεως του θεμελίου λίθου γενομένης υπό του ενδόξου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου και Πωγωνάτου, ως επιγραφή τις όπισθεν του Αγίου βή ματος τούτο σημαίνει. Εν τη ειρημένη λοιπόν Μονή, ως περί κέντρου κύκλου, αθροίζονται εκ των πέριξ χωρίων... όπως το μεν αποδώσωσι τας θρησκευτικός τιμάς και λατρείας τη Θ ε ο Α ' ιον Π υ ^ υ ν ό ι ο ίο cios τόκο, συνεορτάζοντες την επέτειον του γενεσίου Αυ τής δια λιτανειών και πανυχίδων, το δε, παραδιδόμε- Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος αυτή η εποχή, είναι η επο χή των καζανιών - είναι για τα τσίπουρα. Δυστυχώς εφέτος δεν είχαμε πολλά τσίπουρα και καθόλου καλά, γιατί οι πολλές Βροχές του καλοκαιριού χάλασαν - σά πισαν τα σταφύλια. Πέρα απ' αυτό, κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι δυσκολίες και οι διαδικασίες για τους παραγωγούς αλ λά και για τους ιδιοκτήτες των αμθύκων (Βεβαίωση από το Δήμαρχο, σφράγιση και αποσφράγιση των αμβύκων καζα νιών, Α.Φ.Μ. σύρε και έλα στο τελωνείο, άδειες και χαρτόση μα κάνουν δύσκολη τη λειτουργία των καζανιών). Εδώ νομίζω πρέπει όλοι μας να φωνάξουμε να διαμαρτυρη θούμε -όχι για παρανομίες- αλλά όλη αυτή η διαδικασία να μεταφερθεί στους Δήμους και ο Δήμαρχος να ορίζει έναν υπάλληλο για τα περαιτέρω. Πέρα όμως από την ταλαιπωρία υπάρχει και η ευχάριστη πλευρά του πράγματος, η ευκαιρία για τσιπουροκατάνυξη με μεζεδάκια (κάστανα, κυδώνια, πίτες και άφθονο τσίπουρο σχετικά καλαμπούρια και χαμπέργια και παλιοτικούς σιακάδες μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μια μικρή χαρούμενη χωριανική γιορτή). Τι να γίνει αυτά έχει η ζωή. Και του χρόνου καλύτερα και πιο καλά οργανωμένα. Κουΐζ: Πέρσυ μια παραγωγός πενεσιάρα είχε πολλά τσί πουρα και στην ευχή και του χρόνου διπλότερα απαντούσε: Κουράστηκα του χρόνου καθόλου να μη γίνουν. Φέτος που δεν είχε παραπονιόταν κι έλεγε: Τι έπαθα η μαύ ρη, εγώ καμιά καζανιά. Ποιος με καταράστηκε; Οποιος το βρει έχει κέρασμα μια "γυάλα ρακί". 762 κατανύξεως, ων επιβάλλων είναι ο εν μεγαλοπρέπεια τελούμενος Αγιασμός εν μέσω τοσούτου πλήθους Η δυτική πλευρά του κα8ολικού με τις σωζόμενες τοιχογραφίες νοι εις διαφόρους συνδιασκεδάσεις, αναζωπυρώσι τας μετ' αλλήλων σχέσεις προς κοινή ωφελείαν των Κοινοτήτων. Η παρούσα πανήγυρις εί ναι είδος αρχαίας πανηγύρεως, όπως πάσα πανήγυρις των αρχαίων Ελλήνων από Θεού ήρχετο, ήτοι δια θρησκευτικής τελετής, θυ σιών επί τους Βωμούς, ού τως και η παρούσα ιδίως πανήγυρις, αρχομένη δια ιε ροτελεστίας και μεγίστης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΙ ΠΩΛΗΧΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΣΕΛΙΔΑ 4 επιβοώντος το "Κύριε Ελέησον", διαχέει μετά ταύτα την φαιδρότητα εις τους προσκυνητάς, οίτινες εν διαχύτω ευθυμία αφιερούνται ταις διασκεδάσεσι... Αρχεται η πανήγυρις από της προηγουμένης ημέρας ότε συρρέουσιν εκ των πέ ριξ χωρίων και την επομένην ότε έκαστος επιστρέ φει. Γ. Γάγαρης, 1896 ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΙΤ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δ Ω Ρ Ε Α Ν χορήγηση τεστ για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγέος εντέρου ανακοίνωσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Η Εταιρεία διανέμει το Halmoccult test (εξέταση που ανι χνεύει αίμα στα κόπρανα, ακόμα και στις περιπτώσεις που αιμορραγία δεν είναι εμφανής με γυμνό μάτι). Πληροφορίες στη διεύθυνση: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τσόχα Αθήνα τηλ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 991H ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A L U M I L - ALPIN Παραδοσιακά ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ Ο Τ Ο :».Τ1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ Π Ο Υ Κ Ε Β Ι Λ 16 Τt J * 1 Θ» fclfcvros ζουμερά ΤΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ πεντίανόστιμα ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΑΚ ΤΡΑΓΟΥΑΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΟΡΠΟΖ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ KagKcXa ΓΟΡΑΣ Νοσοκομείο: Νοσοκομείο Χατζηκώστα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Πανεπιστημιακό -χ.οτόκουλα οοιτβλας ΠΙ : 827 '154' *2 ΛΕΩΦ. ΣΓΙΑΤΟΥ Ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΔΟΝΟΓ. 3 : # 4 66< ΓΡΑΦΕΙΟ;, ΤΗΛΐ& ΐΑΧ:, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΛΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΑΠΟ 9003 ΜΕΧΡΙ 9006 Τώρα που'ληξε η μακρά προεκλογική περίοδο, και ο κυ ρίαρχος λαός με την ψήφο του εξέλεξε τους εκλεκτούς του να διαχειριστούν τα προβλήματα του τόπου μας, για μια ακόμη φορά 8 ' αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα. Ο Δήμος μας, τα χωριά μας, έχουν πολλά προβλήματα. Ιδίως προβλήματα ανάπτυξης. Η τετραετία που'ρχεται έχει μεγάλες δυνατότητες για άντληση πόρων. Καθώς δε και ο πρωθυπουργός της χώρας, εδήλωσε και υποσχέθη κε ότι θ α στρέψει το βλέμμα του και θ α ενδιαφερθεί πε ρισσότερο για τις φτωχές αγροτικές και ορεινές περιοχές. Θ α δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυ τοδιοίκηση και θ α ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι. Ετσι όλοι ελπίζουμε να δούμε μετά τα τέσσερα χρόνια μια δια φορετική πραγματικότητα. Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά και να μη χαθεί κα μιά ευκαιρία, χρειάζεται ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ όλων των τοπικών παραγόντων του Δήμου μας. Οχι εγωισμοί και ζηλόφθονη κριτική. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται αλληλοβοή θεια και αλληλοκατανόηση όλων των δυνάμεων και πολ λές πάρα πολλές συνεργασίες μεταξύ των όμορων δημο τικών διαμερισμάτων και Δήμων. Χρειάζεται όλοι μας να υπερβούμε τους εαυτούς μας και προπαντός οι Δημοτικοί άρχοντες. Δεν περισσεύει κα νείς. Αυτή η τετραετία που'ρχεται προσφέρεται να γίνουν πολλά και ωραία έργα στα χωριά μας στον τόπο μας στο Δ Η Μ Ο ΜΑΣ. ΗΦ.τ.Γ. ΕΣΤΗΣΑΗ ΠΑΓΙΔΕΣ ΔιαΒάζομε στον τοπικό Τύπο, ότι μερικοί που αγα πούν τόσο πολύ τα θηράματα έστησαν παγίδα θανά του για ανθρώπους και θηράματα, όμοια μ' αυτές που στήνονταν στην εποχή του πολέμου. Δηλαδή παγίδε ψαν με πετονιά την σκανδάλη κυνηγετικών όπλων, με σκοπό, όποιο θήραμα περνούσε να έπεφτε η σκανδά λη, να εκπυρσοκροτούσε το όπλο και όποιον πάρει ο Χάρος. Ευτυχώς, το απαίσιο αυτό "πείραμα" εξουδετέρω σαν οι θηροφύλακες της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής Ηπείρου (Κ.Ο.Η.) και προσπαθούν να βρουν τους υπεύθυνους για να σχηματιστεί δικογραφία. Τέτοια φαινόμενα πρέπει παραδειγματικά να τιμω ρούνται γιατί έτσι μερικοί ασυνείδητοι συμπολίτες μας γίνονται αιτία να θρηνούμε ανύποπτα θύματα. ^ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ ΤΙΣ 0Μ0ΡΦ1ΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ Το γνωστό χιονοδρομικό κέντρο των Νομών Γρεβε νών και Ιωαννίνων αποτελεί σημείο ενότητας στα β λ α χοχώρια της Πίνδου. Α π ό τη μεριά του χωριού Σμίξη (που μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε αντίγραφο της Αράχοβας Παρνασσού) εί ναι τα Κουπατσαραίικα χω ριά. Από την άλλη, το Δ ί στρατο και τα χωριά της Λάκκας Αώου, ενώ υπάρχει και από τις δύο μεριές δρό μος που οδηγεί στα ορεινά περιώνυμα Βλαχοχώρια Σαμαρίνα (το ψηλότερο της Ε λ λ ά - 1 δας), Α β δ έ λ α και Περιβόλι. Η Βασιλίτσα είναι σημείο αναφοράς μιας ευ ρύτερης ενότητας και παράλληλα ένας τόπος όπου συναντιούνται οι το πικές διαφορές. Το χιονοδρομικό κέ ντρο της Πίνδου στα μ. ύψος απέχει 4 5 χλμ. από τα Γρεβενά, 6 0 χλμ. από την Κόνιτσα, 1 10 χλμ. από τα Ιω άννινα και χλμ. από την Αθήνα (μέ σω Γρεβενών). Εκεί νοι που χρειάζονται ανέσεις και πολυτέ λειες ας προτιμήσουν να μείνουν στη Σμίξη Γρεβε νών (ανεπιφύλακτα προτεί νουμε το " C a s a La Mundi", τηλ ). Οσοι όμως θ α ήθελαν να γνωρί σουν ένα αυθεντικό σημερι νό βλαχοχώρι που αντιστέ κεται στον χρόνο θ α πρέπει να επιλέξουν απλά ενοικια ζόμενα δωμάτια στο Δ ί στρατο της Λάκκας Αώου (Σβάρνας τηλ , Ρουσσάκης τηλ , Γεράσης τηλ , Μάιπας τηλ , Γώγος τηλ ). ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ Ο Εθνικός δρυμός Βίκου - Αώου έχει συνολική έκτα- ση στρέμματα και ο κάθετος γεωλογικός δια μελισμός της περιοχής δη μιούργησε έναν μοναδικό σε πλούτο βιότοπο. Πενή- ντα είδη δασικών δέντρων και χιλιάδες μικρά φυτά (μερικά από αυτά είναι σπά νια ενώ μοναδικά γιατρικά βρίσκονται στο εξαιρετικό αυτό οικολογικό σύμπλεγ μα και συγκεντρώνουν το παγκόσμιο επιστημονικό εν διαφέρον). Υπάρχουν δεκάδες περιπατητικές διαδρομές γύρω από το φαράγγι του Βίκου αλλά για να βρεθείτε στον κε ντρικό πυρήνα είτε θ α ξεκινήσετε από το ομώ νυμο χωριό είτε από το Μονοδέντρι. Από το χω ριό Βίκος, το κατέβασμα ως τις πηγές του Βοϊδο μάτη διαρκεί μισή περί που ώρα. Α π ό εκεί για το Μονοδέντρι χρειάζεστε τέσσερις ώρες περπάτη μα στο κεντρικό κομμάτι και περίπου 4 5 λεπτά για να ανέβετε στο χω ριό. Αν θέλετε την ασφάλεια αλλά και τις γνώσεις ενός οδηγού είτε στο ποτάμι είτε στο φαράγγι- επικοινωνήστε με την εταιρεία N o Limits (τηλ , ) που έχει έδρα την Κόνιτσα και ει δικεύεται σε τέτοιου εί δους δραστηριότητες. Για να πραγματοποιήσετε το περπάτημα στο φαράγγι θ α πρέπει να έχετε ως βάση σας τα Γιάννινα ή την Κόνι τσα αλλά και τα χωριά του Ζαγορίου," που διαθέτουν πάρα πολλά καταλύματα. ΑΠΟ TO BHMAGAZNIO ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΡΑ- ΣΕΙΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ Για την αντιγραφ* Σ. ΟΙΚ.

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χω ριού μας και της γύρω ευρύ τερης περιοχής: ρέντα και αρέντα = τροχάδην γλήγορα ή γρήγο ρα. Φράσεις: "να πας μια ρέντα". ρέγουλα = επιθυμία. Ολα τα μέσα για ευχάριστη ζωή. "Εχ' ό λ α τα ρέγουλα" δηλαδή όλα τα μέσα της ευ ζωίας. Ανετα με το πάσο σου. Το μέτρο η αποφυγή της υπερβολής π.χ. Κρατάω τη ρέγουλα στο ποτό και το φαγητό. ρεζέρβα = εφεδρικό λ ά στιχο (γενικά η εφεδρία) ρόζος = το μέρος του κορμού των δέντρων που βγαίνουν οι κλώνοι. Στα σ α νίδια το σκληρότερο και Β α θύτερο σε χρώμα στρογγυ λό μέρος. ρόσιος = ξανθός. Αυτός που'χει ξανθά μαλλιά ο κοκ κινωπός. Φρ. έχω μια ρόσια γίδα ή ρόσια τρίχα ή ένα πα λικάρι ρούσο κι όμορφο. ρούπα = τρύπα, οπή. ρώμης ή ρώμηδες = έτσι λέγονταν παλιότερα οι Τουρκόγυφτοι (τώρα η λέξη αυτή σπάνιο λέγεται) ρεβανί = είδος γλυκού ριζά s οι πρόποδες των βουνών και Ριζά τα χωριά του Πωγωνίου στις πρόπο δες της Νεμέρτσικας (Με ρόπης) ροχάλα = μίγμα σάλιου, βλέγμα ροχάλισμα, ενοχλη τικό κατά τον ύπνο ριτζιάς = συμβουλή (λέ ξη Τουρκική) σαλιάρης ή σαλιάρης = αυτός που του τρέχουν τα σάλια από το στόμα. Δεν μπορεί να ελέγξει το σάλιο του σακάλη σιακάς = το αστείο σιουμπεκι ή σουμπέκι a γλύκισμα, που γίνεται με καρύδια και μουσταλευριά. Σπάμε τις καρύδες (κάχτες) και την ψύχα την ράβουμε μία μία και γίνεται σ α σωληνάρι τ' αλείφομε με μουστα λευριά και το κρεμάμε στο παραθύρι να ξεραθεί. Πολύ γλυκό και νόστιμο. Τα μικρά παιδιά ξετρελαίνονται και φωνάζουν ρυθμικά για-γιά σιουμπέκια. σαλεμός = αδύναμος. Τρανάζομαι, ταλαντεύομαι, τρελαίνομαι. Φρ. Του σάλε ψε α π ' τα βασανιστήρια ή από τις συμφορές σιουμαλάει = κάνει θό ρυβο μέσα στα φύλλα σε χαμηλό σημείο σιούμαλα = ξερά χαμό κλαδα, ξερά φύλλα σα γ α νι s το πιάτο σήτα = κόσκινο, πλέγμα λεπτό που τοποθετείται στις πόρτες ή τα παράθυρα, για να εμποδίζονται τα έντομα σιάδι = ομαλό μέρος. Το σιάδι πεδιάδα, ίσο μέρος. σιάψαλο = υπέργερος, γέρος που δεν μπορεί να πά ρει τα πόδια του σιάλιαγκας = το σαλι γκάρι σάματι ή σάματις = Δεν το ήθελα. Φρασ. σάμα τις το έκανα επίτηδες, σάμα- \ τις εγώ έφαγα κ.λ.π. σεβντάς = έρωτας, αγά πη, ενδιαφέρον. Φρ. Δεν έχει σεβ(ν)τά για το σπίτι έχει σεβντά για την κοπέλα κ.λ.π. Τραγούδι. Σεβντάδες ήταν δώδεκα κ.λ.π. σερμή s επιδημία, ελα φριά αρρώστια σεφτές = η πρώτη πώλη ση της ημέρας, η αρχή του καταστήματος. Φρ. Μου'κάνες σεφτέ, να ιδώ τι τυχερό είχες. σερμαγιά ή σιρμαγιά = το αρχικό κεφάλαιο σιαπέρα = λαϊκή έκφρα ση κάνε πέρα σιουρμπέτι = το ξυνόγαλο (λέξη τούρκικη) σεργιάνι = βόλτα, περί πατος. Φρασ. τ' απόγευμα έβγαιναν χέρι χέρι σε σερ- Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Η π ο ' ρ ο υ τ η λ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ γιανι σαΐνι = γεράκι που δια κρίνεται για τη ζωηρότητα και την ευκινησία του. Με ταφορικά ο πολύ έξυπνος και δραστήριος άνθρωπος. Φρ. "Στην αρχή δεν ήξερε τη δουλειά αλλά σε λίγο έγινε σαΐνι". σαρμανίτσα = η κούνια του μικρού παιδιού (θέλεις στην κούνια βάλε με θέλεις στη σαρμανίτσα κ.λ.π.) σκάρφη = χόρτο για τον πονόδοντο (φάρμακο) σουφράς = μικρό χαμη λό τραπέζι. Φρ. Βάλε το σουφρά να φάμε σεγιάκι = γυναικείο μάλλινο ρούχο (φόρεμα) χωρίς μανίκια της Πωγωνήσιας στολής σιούκλος = ο γκουβάς, ο ματαράς που βγάζουμε το νερό από τα πηγάδια. Φράσεις: Τσαπί και φκιάρι, σούκλος και τριχιά κ.λ.π. σιαδούκλια = το προ σκεφάλι που βάζομε στα βίδια όταν έκαναν το χωρά φι. Είδος προσκέφαλου για να μην τα τρίβει στο λαιμό (κυρίως στ' όργωμα) σύντας μ επίρρημα όταν φρ. σύντας πας στην εκκλη σιά, μωρ' καϋμένη κ.λ.π. στρόερας = το μπηγμέ νο στη μέση τ' αλωνιού κο ντάρι παλιούκι που μαζεύει γύρω - γύρω την τριχιά, όταν αλωνίζομε στρούγγα (η) = κλει στός χώρος, όπου σταβλίζεται το κοπάδι. Μεταφορι κά φράσεις: σύνολο αν θρώπων που υπακούουν τυ φλά στον αρχηγό τους. Φράσεις: Οποιος φεύγει από τη στρούγγα τον τρώει ο λύκος κ.α. σαλβάρια = είδος πανταλονιού, που το'φτιαχναν από πρόβειο μαλλί καλά υφασμένο στον αργαλειό. Πάνω είχε σούφρα με σκοι νί που σφιχτόδενε στη μέση και μπροστά δεν είχε άνοιγ μα ούτε κουμπιά και ραφή. σβουνιά = η κουπριά του βοδιού, η βολτιά του βοδιού σειράδια a τ' άσπρα κε ντήματα στο ρουτί και σ' άλλα ρούχα των γυναικών σουρέτια = χαρακτηρι στικά του προσώπου σειρέτι = μεταξωτή ται νία, χρυσοΰφαντη που την έραβαν σε φορέματα σελάχι = πέτσινη θήκη στο μπροστινό μέρος της ζώνας σιγιλατίκιο = έγγραφο εκκλησιαστικής Αρχής με τη βούλα (σφραγίδα) του Πατριάρχη ή έγγραφο αυτο κρατορικό με σφραγίδα του αυτοκράτορα σούμπασης = Τούρκος τοπικός άρχοντας, διοικη τής αστυνομίας σπαής = Τούρκος τοπι κός άρχοντας, ιππέας ιδιο κτήτης μικρού τσιφλικιού. Τον τίτλο του σούμπαση ή σπαή ή σπαχή τον έπαιρναν Ελληνες χριστιανοί που προ σκυνούσαν τους Τούρκους. Αυτοί μάζευαν και το δέκα το από τους Ραγιάδες (δεκατιστές) του χωριού και πολ λές φορές συμπεριφέρονταν σαν τύρανοι και χειρό τερα από τους Τούρκους. Οταν αργότερα οι Τούρκοι με Νόμο δεν τους επέτρε παν τους τίτλους αυτούς στους αλλόθρησκους, πολ λοί από τους Ελληνες αυ τούς για να μη χάσουν τους τίτλους τους, αλλαξοπίστησαν (ιδέ Γλωσσάρι - επεξή γηση λέξεων και πραγμάτων τουκ,σιοντη) στρέμμα (Τούρκικο) = 4 0 X 4 0 = 1600 τ.μ. σύληση = κλοπή ιερών κειμένων από εκκλησίες ή τάφους ταλαγάνι = είδος κάπας με μανίκια και κατσιούλα που φορούσαν οι βοσκοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Κατασκευαζόταν από τράγιο ή τραγίσιο μαλλί γίδινο συνήθως τόβαφαν μαύρο και τόριχναν στις πλάτες συ νήθως από το ένα χέρι. Εξ' ου και παρατσούκλι ταλαγάνας = αυτός φορούσε συνέ χεια χειμώνα καλοκαίρι το ταλαγάνι. στια = η φωτιά σιμά = κοντά, σε μικρή απόσταση. Φρασ. κάθισε σι μά στο παραθύρι δίπλα, δί πλα. Αντίθετα: μακριά, από μακρα, πέρα (λαϊκά) αλάρ γα σιμιτζής = πρόσωπο που φτιάχνει ή πουλάει σιμίτια. Φράσεις: και στην πόλη σιμι τζής σιμίτι = μικρό μαλακό κουλούρι. Γινόταν παλιά με μαγιά από ρεβύθια. Κυρίως την Πασχαλιά. Πολύ νόστι μα. Τούρκικη λέξη "simit" κουλούρι. σινάφι (το) = σύνολο ανθρώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελμα ή έχουν την ίδια ασχολία π.χ. το σινάφι των μαστόρων (χτιστάδων) ή αυτός δεν είναι από το σινά φι μας να τον προσέχετε κ.α. 'Συνέχεια στο επόμε νο φύλλο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΖ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Οικ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΙΟΥ ΕΥΛΟΙΙΛ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΖΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Ι 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλόσας ειδικές τιμές. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 Λκοά» - fflixw - foam - AJWMZW 01 ΝΕΟΙ ΑΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ Μ ε τη λήξη αυτού του χρόνου και με την έναρ ξη του νέου έτους αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους οι νέοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι. Καλή τους επιτυχία. Ωστόσο όμως καλό είναι εμείς που τους σταυ ρώσαμε θα πρέπει να γνωρίζουμε, ποιες είναι οι τακτικές και οι έκτακτες αμοιβές των Δημάρ χων. Ο ι Δημοτικοί και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι είναι παντελώς άμισθοι; όπως διαδίδεται δημο σίως; είναι πράγματι ανιδιοτελείς; τότε πως δι καιολογείται, η ρήση κορυφαίου πολιτικού ότι η μεγαλύτερη διαφθορά εντοπίζεται σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτό κανείς μέχρι τώρα δεν το διαψεύδει. Προς Θ ε ο ύ όμως δεν υπαινίσσομαι ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στο ρίσκο των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κρυφοί χρηματοθήρες. Αντιθέτως δέχομαι ότι υπάρχουν ευγενέ στερα κίνητρα και φιλοτιμία. Α λ λ ά για ν' απο φεύγονται τα πικρόχολα σχόλια, ας κάνουν γνω στά όλα αυτά στους συνδημότες τους. Αλλωστε κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη "φιλοτι μία είναι η έντονη συναίσθηση της προσωπικής τιμής και της αξιοπρέπειας, που εκδηλώνεται κυ ρίως με την επιθυμία κάποιος να κερδίσει την εκτίμηση των άλλων". Με μια ξεκάθαρη δήλωση τους, τώρα στην αρχή νομίζω ότι όλα τακτοποιούνται. ΠΕΡΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές, οι υποψή φιοι "πολιτικοί" (Κοινοτικοί, Δημοτικοί, Νομαρ χιακοί κ.λ.π.) καταφεύγουν ή εφευρίσκουν το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός μπορεί να είναι εύκολη λύση για τους πολιτικούς μας. Μακροπρόθεσμα όμως εκείνοι που λαϊκίζουν έρχονται κάποτε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Και η πραγ ματικότητα δεν ξεπερνιέται με συνθήματα ούτε με ευφυολογήματα. Τι θέλω να πω. Μ ι α είναι η πραγματικότητα στα χωριά μας. Ο πληθυσμός τους φθίνει. Δεν περισσεύει κανείς. Ο λ ο ι μας εί μαστε ωφέλιμοι και χρήσιμοι για τον τόπο μας. Ο Λ Ο Ι ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙ ΚΗ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΑΓΝΕΙΑ Πολλές φορές ασχολείται η στήλη αυτή με το παρελθόν. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρα σε, δηλαδή το χρονικό διάστημα που προηγείται του παρόντος. Είναι όμως σημαντικό να γνωρί ζουμε το παρελθόν το ένδοξο αλλά και το άσχη μο και να παραδειγματιζόμαστε ώστε ν' απο φεύγουμε τα λάθη και να διατηρούμε εκείνα τα γεγονότα που μας βοηθούν να οργανώσουμε τη ζωή μας καλύτερα και συνεπώς να ζήσουμε κα λύτερα. Τα παλιά χρόνια δηλαδή να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι κι ας ακούμε φράσεις: Δεν ζούμε πια στο παρελθόν τα πράγ ματα έχουν αλλάξει κ.α. Κι όμως με την εμπειρία του παρελθόντος όπως είπαμε οδεύουμε προς ένα καλύτερο μέλ λον. Αλλωστε η ζωή μας είναι γεμάτη εμπειρίες από διάφορες καταστάσεις και περιστατικά της. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που συχνά - συχνά αναφερόμαστε στο παρελθόν κι έχουμε μια παρελθοντολαγνεία. ΣΤΟΧΟΣ Καθώς πολλές φορές έχουμε καταγράψει α π ' αυτή εδώ τη στήλη, στόχος και αποστολή αυτής της εφημερίδας - της τοπικής δημοσιογραφίας, δεν ήταν μόνο η τοπική ειδησεογραφική ενημέ ρωση των χωριανών και των φίλων αναγνωστών (γνωστά άλλωστε τα νέα του μικρού χωριού μας) αλλά κυρίως στόχος μας ήταν και είναι η πνευ ματική και η κοινωνική ανύψωση όλων μας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας νάχουμε φρόνημα, αγάπη και σφρίγος, αλληλοκατανόηση για την επιβίωση του τόπου μας. Υπάρχουν κι άλλα πολλά έντυπα που κυκλο φορούν με κομματικό ένδυμα και κατά τη γνώμη μας με διαστρεβλωμένη δημοσιογραφία που δεν προσφέρουν τις αξίες τις πνευματικές και δεν ακολουθούν τη δημοσιογραφική δεοντολο γία. Νομίζοντας ότι κάνουν πνευματικό έργο ή ενημέρωση. Εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι για την προ σφορά μας και για την κατά το δυνατόν αντικει μενική ενημέρωση σας. ΧΑΡΤΙΝΟ... ΕΥΡΟ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) καθώς διαβάζουμε, δέχεται την αντικατάσταση των κερμάτων του ενός και των δύο ευρώ με χαρτο νομίσματα και την σταδιακή απόσυρση των αντι στοίχων κερμάτων, για να σταματήσει τις ανοδι κές πληθωριστικές τάσεις. Και τούτο αποδίδεται εν μέρει στην εισαγωγή των κερμάτων, λόγω στρογγυλοποιήσεων των τιμών, οι οποίες στο με γαλύτερο βαθμό έγιναν "προς τα πάνω". Δεδο μένου ότι έχει παρατηρηθεί απαξίωση της μορ φής των κερμάτων στη συνείδηση των κατανα λωτών. Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΑΣΗ Αν και επανειλημμένως έχουμε γράψει και το νίσει για την στάση μας -ως τοπική εφημερίδασχετικά με τις δημοτικές εκλογές, εν τούτοις ακούστηκαν και ακούγονται ορισμένα σχόλια ότι κατά κάποιον τρόπο η εφημερίδα μας συμμε τείχε σ' αυτή τη διαδικασία. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η στάση μας ήταν άκρως προσε κτική και διακριτική και εκτιμήθηκε από το σύνο λο σχεδόν των συγχωριανών μας και φίλων ανα γνωστών. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η αγάπη μας προς τους συμπατριώτες - δημότες μας εί ναι δεδομένη και σεβόμαστε τις επιλογές του κυρίαρχου λαού μας. Αλλωστε δεν είναι δυνα τόν άλλως πως να πορευτούμε -παρά τις προσω ρινές ως είναι φυσικό εντάσεις- γιατί στην πο ρεία μας ενώνουν δεσμοί και κοινοί αγώνες για τα τοπικά μας προβλήματα, για τον τόπο μας, για το χωριό μας και όλοι είμαστε συγγενείς - φί λοι και ιδιαίτερα αγαπημένοι και όλοι μαζί για την πρόοδο της γενέθλιας γης μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΦΕΤΑ Η στήλη αυτή έχει κατ' επανάληψη ασχοληθεί με την Ελληνική φέτα, τυρί και τούτο προς ενημέ ρωση των κτηνοτρόφων φίλων παραγωγών. Ηδη ο δεκαετής πόλεμος τελείωσε μ' ένα σπουδαίο λάφυρο στα χέρια της Ελληνικής πλευράς: Την απόφαση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατακυρώσει -εκ νέου- τη φέτα ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευ σης, αποκλειστικά υπέρ των Ελλήνων παραγω γών. Ετσι στις αγορές η νέα μάχη για την Ελληνι κή φέτα. Η φέτα είναι Ελληνική -και με τη Βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απόφαση αυτή ανοίγει διάπλατα τις πόρτες των διεθνών αγο ρών στους Ελληνες παραγωγούς. Μεγάλες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιδιώ κουν τώρα συνεργασίες με Ελληνικές για την από κοινού παραγωγή φέτας. Ο λ α λοιπόν δεί χνουν ότι θ α βελτιωθεί η ζωή των κτηνοτρόφων παραγωγών μας με καλύτερες τιμές στο γάλα τους και ενθάρρυνση νέων ν' ασχοληθούν με κτηνοτροφικές μονάδες με τελικό σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίω ση της ποιότητας του γάλακτος και των γαλα κτοκομικών προϊόντων. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΗΜΩΝ Είναι γεγονός ότι οι "Καποδιστριακοί Δήμοι" δεν έχουν έσοδα κι αν δεν "προικοδοτηθούν" από το κουβέρνο (κράτος) δεν μπορούν να κά νουν έργα. Το κράτος, εμφανίζεται τώρα τελευταία καθώς διαβάζουμε- να προχωρήσει σε ενίσχυ ση των πόρων και στην ανακατανομή τους ώστε περισσότερα χρήματα νάρχονται στους Δή μους. Ενας νέος φόρος, το τέλος επιτηδεύματος και δύο παλιοί φόροι, ο Φόρος Ακίνητης Περιου σίας και τα τέλη κυκλοφορίας, είναι η "προίκα" που ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση στους δήμους της χώρας, οι οποίοι μάλιστα γι αυτόν τον λόγο καλούνται να δημιουργήσουν μηχανι σμούς για την απευθείας είσπραξη τους, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Ο ι κονομίας. Θετικό αυτό το σημάδι, άρα νοικοκύρεμα και σύνεση χρειάζεται από τους Δήμους και ορθο λογιστική χρήση των εσόδων που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία η οποία μάλιστα κινείται στα όρια της νομιμότητας. 0 ΧΡΟΝΟΣ Εχουν περάσει 2 μήνες και κάτι από τις τελευ ταίες Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές. Κρι τικές, πίκρες, χαρές και μια σειρά από ατέλειω τες συζητήσεις. Αλλες χαρούμενες, άλλες λυπη τερές κι όλες πάντως προβληματισμένες. Ενα είναι γεγονός. Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ είναι ο καλύτε ρος κριτής. Αυτά έχει η ζωή, αυτά η Δημοκρατία μας. Εμείς απλώς εκθέτουμε τα γεγονότα. Αυτό άλ λωστε είναι η Ιστορία δηλαδή "Ιστορία είναι εκ δοχή των παρελθόντων γεγονότων, στην οποία οι άνθρωποι αποφάσισαν να συμφωνήσουν" αυ τό είχε πει κι ο μεγάλος Βοναπάρτης. Και η ζωή συνεχίζεται. Τέλος ας μη ξεχνάμε και το πανάρχαιο: "Προς γαρ το τελευταίο εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται". Και μ' αυτά κλείνει κι αυτή η χρονιά και Κ Α Λ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ. Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο ΤΟ Ο ΖΧΟΛΙΑ^ΤΗΙ

8 ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Δημοσιεύουμε σήμερα μια παλιά χαρακτηριστική φωτο γραφία με τα "λελέκια" που είχαν τη φωλιά τους σ' ένα δέντρο στο "Νταλαμάγκα". Δεν ξέρω γιατί έχουν εξαφα νιστεί ενώ το δέντρο δεν έχει κοπεί. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίω ση ποιότητας της ζωής μας πρέπει νάναι η μέριμνα όλων μας. Σχετικά προγράμματα πρέπει ν' αναπτυχθούν μέσω του Δήμου μας σ' αυτό ση μαντικό ρόλο έχει η περι βαλλοντική εκπαίδευση. Τα λελέκια (δηλαδή οι πε λαργοί) είναι γνωστό σ' όλους μας είναι αποδημητι κά πουλιά και καθώς αρχίζει το κρύο μαζί με τα χελιδό- ΣΕΛΙΔΑ 8 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σχύσεις Μήνου Αφροδίτη Κατσάνου Αγγελική Ανώνυμος αρ. αποδ Ανώνυμος αρ. αποδ Ιωάννου Μιχάλης Μάρκου Παρασκευή Λαζαρίδη Ευγενία Η Γόρα - Σπύρου Βασιλική στην μνήμη του πατρός της και πεθερικών της έδωσε στην εφημερίδα το ποσό των 15 ευρώ. Αιωνία τους η μνήμη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λελεκια σ1 ένα δένδρο στο "Νταλαμάγκα" παλιά, νια, ξεκινούν για τις θερμές χώρες κι έτσι θυμόμαστε το παλιό αναγνωστικό που'λεγε "Χειμώνιασε και φεύγουν τα πουλιά... Καλό ταξίδι αγαπημένα μας πουλιά την άνοιξη σας ξαναπεριμένουμε να ξαναρθείτε". ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Ηλίας Ηλίας και η Μαριάνα Λυκομάνη στις απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ν α τους ζήσει. ΓΑΜΟΙ Στις 2 3 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέ τρου και Παύλου στη Λάρισα έγινε ο Γά μος της Ολγας Μουλά κόρη της Πανα γιώτας και του Κωνσταντίνου Μουλά εγ γονή της Ολγας Πασχάλη μετά του Θ ά νου Β. Κυριακή. Επακολούθησε πλούσιο τραπέζι στο κέ ντρο Μαριάννα (3ο χιλιόμετρο Λαρίσης Καρδίτσης). Στο ταιριαστό ζευγάρι ευχό μαστε βίον ανθόσπαρτον και ευτυχισμένον. Στις 24 Οκτωβρίου ο Παντελής Κουρούτης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Εμμα Τσέλλα. Ο γάμος έγινε στο Ελβασάν της Αλβανίας. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στη Ν έ α Υόρκη της Αμερικής ο Χρυσόστομος Δάκας, σύζυγος της Ειρή νης Δ ά κ α ( κόρης του Γιάννη και της Ανα στασίας Μούκα) στις Ο αεί μνηστος καταγόταν από τον Παλαιόπυργο Πωγωνίου. Μετά τον πόλεμο ξενιτεύτη κε στην Αμερική για ανεύρεση καλύτερης τύχης και ζωής, όπου δημιουργήθηκε και ζούσε με την οικογένεια του. Συχνά επι σκεπτόταν την Ελλάδα μας και το χωριό μας. Ηταν φανατικός αναγνώστης και υποστηρικτής της εφημερίδας μας. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα, την σύζυγο του, τα παιδιά του, την πεθερά του και όλους τους συγγενείς. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στον Μητροπολιτικό Ν α ό Ιωαννίνων στις και η ταφή του στον Αγίο Νικόλαο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπημένο μας εγγονό Γεώργιο Τά ση, γιό του Βασιλείου και της κόρης μας Ευδοκίας, που πέτυχε στη Σχολή Αξιωμα τικών Αστυνομίας συγχαίρουμε εγκαρ δίως ευχόμενοι; καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία, ι Ο ι παππούδες του Σταύρος και Πολυξένη Πάνου ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Συμπληρωματικά ανακοινώνουμε τους παρακάτω επιτυχόντες: Κατσάνος Διονύσης του Κων/νου Μπίμπου Αλεξάνδρα (κόρη Πανορέας Στέργιου) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τις πα ρακάτω γυναίκες του χωριού που πάντα πρό θυμες περιποιούνται την εκκλησία του Αγ. Νι κολάου. Ο Αγ. Νικόλαος να τις βοηδά. Με αλφαβητική σειρά είναι οι κυρίες: Ιωάννου Ελένη, Καλύβα Ελευθερία, Παπαχρήστου Ευτυχία, Ταλιούρη Ευτυχία, Τσάβαλου Στέλλα, ΣίΒα Ελλη, Σίβα Ειρήνη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κάηκε στο χωριό μας, ολοσχερώς το σπίτι της Φωτεινής Δ. Κέντρου. Το τραγικό συμβάν συνέπεσε με την εκτύπωση της εφημερίδας μας. Λεπτομέ ρειες δα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο μας. Η εφημερίδα μας αναλαμβάνει την πρω τοβουλία για παροχή βοήθειας (σε οικο σκευή, ρουχισμό, χρήματα) στην άτυχη συγχωριανή μας. Οσοι χωριανοί, αναγνώστες και φί λοι ενδιαφέρονται ας επικοινωνήσουν με την εφημερίδα μας. Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης ο Αγ. Νικόλα ος προσκαλεί όλους τους χωριανούς και φίλους του στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα δε ξιώσεων της Ηπειρωτικής Εστίας στην οδό Καλάρη 2. Οι πίτες είναι προσφορά των γυναικών του χωριού μας και το τυχερό νόμισμα της βραδιάς ένα χρυσό Κωσταντινάτο προσφορά της εφημερίδας μας. Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρό νος. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταλιούρη Χρυσούλα εις μνήμη του συζύγου της Αρι στοκλή και κοριτσιών Παναγιώτας και Αικατερίνης 2 0 ευρώ Γόρα - Σπύρου Βασιλική εις μνήμη του πατρός της και των πεθερικών της 5 0 ευρώ Γκιολέκα - Μαγουλά Βάντα ευρώ στην μνήμη του πατέρα της Χρήστου. Γίλημο ημοφορικη I AvrtMfn!kK»wai Ι ffmstptsm Μ α ύ κ α ς Νικόλαος Τ η λ Βάσαης Αλέξης Τηλ i t» »» Ι 0 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2003 Ο ι διαφημίσεις έως το τέλος του έτους 8α δημοσιεύονται ως έχουν. Ο ι επιθυμούντες να διαφημιστούν με το νέο έτος πρέπει ν α έλθουν σε επαφή με κάποιον από την συντονιστική επιτροπή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Όσοι επισκέφθηκαν το χωριό τις γιορτές τους περίμενε μια πολλή ευχάριστη έκπληξη. Μετά από αρκετά χρόνια το οι κεντρικοί δρόμοι του χωριού ήταν και πάλι στολισμένοι.

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. δώσει την έγκρισή της, να ανοίξει ο δρόμος της υλοποίησης.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. δώσει την έγκρισή της, να ανοίξει ο δρόμος της υλοποίησης. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31 Ιανουαρίου 2010

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31 Ιανουαρίου 2010 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΜΗ TΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ετος ίδρυσης 1977-Γραφεία: Αγ. Φανουρίου 5-13451 Ζεφύρι Τηλ.-Fax: 210 2480921, 6972318912 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα