Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ"

Transcript

1 Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1

2 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ νρεκάησλ Μέηξα αζθάιεηαο 2

3 Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Η ζπληήξεζε ηνπ Βελδηλνθηλεηήξα είλαη ίδηα ή παξόκνηα κε απηήλ ελόο κε πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ. Τα πβξηδηθά απηνθίλεηα έρνπλ σο πξόζζεηε απαίηεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ γηα ηε Μνλάδα Διέγρνπ Ιζρύνο & Ηιεθηξνθηλεηήξα / Γελλήηξηαο. Σην ζύλνιν ησλ λέσλ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ δελ ππάξρεη πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο HV (High Voltage). Σπλήζσο δελ ππάξρεη αλάγθε απνκόλσζεο θαλελόο ζπζηήκαηνο πςειήο ηάζεο ή θαλελόο εμαξηήκαηνο HV θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ζπζηεκάησλ. 3

4 Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Αλ θαη θπθινθνξνύλ πνιιά πβξηδηθά νρήκαηα εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ε επίδξαζε ηεο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο ζήκεξα ζηνπο ηερλίηεο επηζθεπαζηέο είλαη ειαρηζηνπνηεκέλε. Οη ιόγνη θπξίσο γηα απηό είλαη: Γελ απαηηείηαη πεξηνδηθή ζπληήξεζε ζην ζύζηεκα HV ή ζηνπο κεραληζκνύο Η αμηνπηζηία ησλ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ Οη απαηηήζεηο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο αθνινπζνύλ ηα ζπκβαηηθά πξνγξάκκαηα ρηιηνκέηξσλ θαη εηεζίσλ δηαζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο ζπλήζεηο ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζε όια ηα βελδηλνθίλεηα ή πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα. 4

5 Δξγαιεία - πζθεπέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη δηάγλσζεο βιαβώλ πβξηδηθώλ Ορεκάησλ Μέζα ζηελ επνκέλε πεληαεηία ηα πβξηδηθά νρήκαηα αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 20 έσο 25% ηνπ ζπλόινπ ησλ πσιήζεσλ λέσλ απηνθηλήησλ θαη ησλ ειαθξώλ θνξηεγώλ. Έηζη, αξγά ή γξήγνξα, ζα πξέπεη θαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο απηέο. Οη αιιαγέο απηέο απαηηνύλ γηα έλα ζπλεξγείν πνπ ζα ήζειε λα είλαη κέζα ζηηο εμειίμεηο, ηερλνγλσζία θαη εμνπιηζκό. Ο εμνπιηζκόο έρεη λα θάλεη: Γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ Σπζθεπέο ειεθηξηθώλ ειέγρσλ νρήκαηνο Σπζθεπέο ειέγρνπ θαη δηάγλσζεο βιαβώλ νρήκαηνο 5

6 Γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ Τα εξγαιεία γηα εθαξκνγέο πβξηδηθώλ νρεκάησλ θέξνπλ εηδηθή κνλσηηθή επέλδπζε γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηόζν ηνλ ηερλίηε από ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο όζν θαη ηα εμαξηήκαηα από έλα πηζαλό βξαρπθύθισκα 6

7 Γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ 7

8 πζθεπέο ειεθηξηθώλ ειέγρσλ νρήκαηνο αλ ζπζθεπέο ειεθηξηθώλ ειέγρσλ νρήκαηνο αλαθέξνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό έιεγρν εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ζε έλα πβξηδηθό όρεκα. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο πξνηείλνπλ θαη παξέρνπλ δηθέο ηνπο ζπζθεπέο έιεγρνπ νη νπνίεο θάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο, ηππνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ειέγρνπο, όπσο ε απηόκαηε κέηξεζε ηεο ηάζεο ηεο πβξηδηθήο κπαηαξίαο, θαη απνηππώλνπλ ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ην απνηειέζκαηα. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε έλα θαιό πςειήο ηάζεο ςεθηαθό βνιηόκεηξν 8

9 πζθεπέο ειεθηξηθώλ ειέγρσλ νρήκαηνο 9

10 πζθεπέο θόξηηζεο κπαηαξηώλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ Στήμα: Σσζκεσές έλεγτοσ και θόρηιζης μπαηαριών σβριδικών οτημάηφν 10

11 πζθεπέο ειέγρνπ θαη δηάγλσζεο βιαβώλ νρήκαηνο Στήμα: Σσζκεσές διάγνφζης βλαβών 11

12 πζθεπέο ειέγρνπ θαη δηάγλσζεο βιαβώλ νρήκαηνο Λεηηνπξγίεο Σνπ Γηαγλσζηηθνύ Δξγαιείνπ Τν Γηαγλσζηηθό Δξγαιείν κπνξεί λα θάλεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Να δηαβάζεη δεδνκέλα ζπληήξεζεο Να δηαβάζεη δεδνκέλα παγσκέλεο νζόλεο Να δηαβάζεη Κσδηθνύο Βιάβεο DTC Να δηαγξάςεη πιεξνθνξίεο βιαβώλ Να δηαβάζεη απνηειέζκαηα παξαθνινύζεζεο ηνπ αηζζεηήξα νμπγόλνπ Ο2 θ.α. Να δηαβάζεη απνηειέζκαηα ζπλερνύο/κε ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο Να δηαβάζεη πξνζσξηλνύο Κσδηθνύο Βιαβώλ DTC. Να δώζεη εληνιή ελεξγνπνίεζεο δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ θαη κεραληζκώλ. Να δηαβάζεη πιεξνθνξίεο ηνπ απηνθηλήηνπ (VIN, CAL.ID, CVN) VIN (Vehicle Identification Number - Αξηζκόο Πιαηζίνπ ηνπ Απηνθηλήηνπ: Αλαγλώξηζε γηα ην απηνθίλεην CAL.ID (Calibration Identification): Αλαγλώξηζε ινγηζκηθνύ CVN (Calibration Verification Number): Αξηζκόο πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ ινγηζκηθνύ. 12

13 Κσδηθνί Βιάβεο DTC Ïé Êùäéêïß DTC åßìáé áëôáðéèíçóéêïß êùäéêïß ïé ïðïßïé ðçñéíïðïéïýìóáé ãéá ìá áìáãìùðßñïõì Ýìá ððüâëçíá óï ïðïßï âðßñêåóáé ñå ïðïéïäþðïóå áðü óá ñõñóþíáóá óá ïðïßá ðáðáêïëïõèïýìóáé áðü óïì åãêýôáëï PCM. Ï êáèýìáò êùäéêüò âëüâçò Ý åé Ýìá êáèïðéñíýìï íþìõíá óï ïðïßï ððïñäéïðßæåé óï êýêëùíá, óï åîüðóçíá Þ óçì ðåðéï Þ óïõ êõêëþíáóïò ñóçì ïðïßá âðýèçêå óï ððüâëçíá. ÌÇÍ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÇÓÅÔÅ ïðïéáäþðïóå áìóáëëáêóéêü íå âüñç íüìï óïõò Êùäéêïýò DTC, ùðßò ððþóá ìá ñõíâïõëåõóåßóå óéò ïäçãßåò óïõ Âéâëßïõ Ïäçãéþì ÅðéñêåõÞò ãéá óéò äéáäéêáñßåò åëýã ïõ åêåßìïõ óïõ ñõãêåêðéíýìïõ ñõñóþíáóïò, êõêëþíáóïò Þ åîáðóþíáóïò. 13

14 Έιεγρνο δηάγλσζεο ΔΟΒD Ο έιεγρνο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ιεγόκελσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο Monitor Μεξηθέο Παξαθνινπζήζεηο είλαη ΤΝΔΥΔΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΔΙ θαη Mκεξηθέο Παξαθνινπζήζεηο είλαη ΜΗ ΤΝΔΥΔΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΔΙ. Κύθινο νδήγεζεο Ο θύθινο νδήγεζεο (Drive Cycle) μεθηλά κε ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα (θξύνο ή δεζηόο) θαη ηειεηώλεη κε ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα. Αλάινγα κε ην πόζν πεξίπινθε είλαη ε βιάβε ε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα πνηθίιιεη: Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ελόο ζπζηήκαηνο, π.ρ. ηνπ ζπζηήκαηνο EGR, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ρξόλνο παξαθνινύζεζεο έσο θαη 20 ιεπηώλ, γηα ελώ γηα αιιά αξθεηά κηθξόηεξνο. 14

15 Έιεγρνο δηάγλσζεο ΔΟΒD Κύθινο πξνζέξκαλζεο Ο θύθινο πξνζέξκαλζεο (warm up cycle) μεθηλά κε ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα, θαηά ηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνύ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 22 C. Ο θύθινο πξνζέξκαλζεο ηεξκαηίδεηαη κόιηο ε ζεξκνθξαζία ςπθηηθνύ ππεξβεί ηνπο 70 C. Λπρλία MIL Η ιπρλία MIL (Malfunction Indicator Lamp) βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ θαη απεηθνλίδεη ην ζύκβνιν ελόο θηλεηήξα (δηεζλέο πξόηππν). Δάλ δηαπηζησζεί δπζιεηηνπξγία θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ή εμαξηήκαηνο κεηά από ηξεηο πεξηόδνπο νδήγεζεο αλάβεη ε ιπρλία MIL 15

16 Πεξίνδνο Οδήγεζεο «Trip» (Παξάδεηγκα 1) Αληηθείκελν παξαθνινύζεζεο: Καηαιπηηθόο κεηαηξνπέαο θαη αηζζεηήξαο νμπγόλνπ 16

17 Δπεμήγεζε Κσδηθώλ Βιάβεο DTC Κφδικός Βλαβης DTC P0261: Μπεκ υεκαζμού 1 ταμηλό κύκλφμα 17

18 Δπεμήγεζε Κσδηθώλ Βιάβεο DTC Τσποποιημένοι καηά SAE Κφδικοι Βλαβης DTC : πηγή LEXUS 18

19 Δπεμήγεζε Κσδηθώλ Βιάβεο DTC P0A26 P0A27 P0A28 P0A28 P0A29 P0A29 P0A2A Generator Torque Sensor Circuit Intermittent Hybrid Battery Power Off Circuit Hybrid Battery Power Off Circuit Low Hybrid Battery Power Off Circuit Low Hybrid Battery Power Off Circuit High Hybrid Battery Power Off Circuit High Drive Motor A Temperature Sensor Cicruit Τσποποιημένοι καηά SAE Κφδικοί Βλάβης DTC : πηγή Mercedes 19

20 Μέηξα Αζθαιείαο Γεληθά Μέηξα Αζθάιεηαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ Δηδηθά Μέηξα Αζθαιείαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ Μέηξα Αζθάιεηαο αλά Καηαζθεπαζηή Γεληθά Μέηξα Αζθάιεηαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ Τα πβξηδηθά νρήκαηα ιεηηνπξγνύλ θάησ από πςειέο ηάζεηο ξεύκαηνο ζεκαληηθά επηθίλδπλεο γηα ηνπο ηερλίηεο. Δθηόο από ηε ζπκβαηηθή κπαηαξία 12 Volt νμένο κνιύβδνπ πνπ ηξνθνδνηεί ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ηα πεξηζζόηεξα πβξηδηθά νρήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ κπαηαξίεο πςειήο ηάζεο. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ζπζηνηρίεο κπαηαξηώλ HV (High Voltage) απνηεινύληαη από κηα ζεηξά κηθξόηεξσλ κπαηαξηώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο θαη κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ κηα πςειόηεξε ζαλαηεθόξα πνζόηεηα ηάζεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ινηπόλ ν ηερλίηεο λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο, ηόζν ηα γεληθά όζν θαη ηα εηδηθά κέηξα αζθάιεηαο 20

21 Μέηξα Αζθαιείαο Δδηθά Μέηξα Αζθαιείαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο: Απαηηείηαη Βαζηθή Σερληθή Δθπαίδεπζε & Δθπαίδεπζε Αζθαιείαο γηα Υβξηδηθά Απηνθίλεηα πξηλ ηελ επαθή κε ηα απηνθίλεηα Δηδηθά θηη Αζθαιείαο παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα εξγαζίεο ζε Υβξηδηθά Απηνθίλεηα. 21

22 Μέηξα Αζθαιείαο Δδηθά Μέηξα Αζθαιείαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ αλά θαηαζθεπαζηή Τα κέηξα αζθάιεηαο αλά θαηαζθεπαζηή αθνξνύλ εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζύζηεκα ηεο πςειήο ηάζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο: ε ζέζε ησλ δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ, ν ρξσκαηηζκόο θαη ε ζήκαλζή ηνπο, νη αζθάιεηεο θαη νη δηαθόπηεο απελεξγνπνίεζεο ησλ θνηισκάησλ πςειήο ηάζεο αλήθνπλ ζηα εηδηθά κέηξα αζθάιεηαο αλά θαηαζθεπαζηή. Σεκαληηθό είλαη όηη ζε όια ηα πβξηδηθά νρήκαηα ππάξρεη γεληθόο δηαθόπηεο πςειήο ηάζεο πξνζβάζηκνο κόλν από ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε. 22

23 Μέηξα Αζθαιείαο Δδηθά Μέηξα Αζθαιείαο Καηά ηελ Δθηέιεζε Δξγαζηώλ αλά θαηαζθεπαζηή Τα κέηξα αζθάιεηαο αλά θαηαζθεπαζηή αθνξνύλ εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζύζηεκα ηεο πςειήο ηάζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο: Ασηοκόλληηη προειδοποίηζη κινδύνοσ συηλής ηάζης 23

24 Μέηξα Αζθαιείαο Γιακόπηης έλεγτοσ συηλής ηάζης ζε σβριδικό ότημα FORD ESCAPE HYBRID Αθαιρέζηε ηο κάλσμμα, Τοποθεηήζηε ζηον διακόπηη ζηην θέζη No voltage για κάθε εργαζία επιζκεσής και ζσνηήρηζης 24

25 Μέηξα Αζθαιείαο Γιακόπηης έλεγτοσ συηλής ηάζης ζε σβριδικό ότημα TOYOTA HYBRID 25

26 Μέηξα Αζθαιείαο Αθαίξεζε θαπάθη κπαηαξίαο Τν θαπάθη ηεο κπαηαξίαο κπνξεί κόλν λα ην βγάινπκε ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό εξγαιείν ζηελ αζθάιεηα ΥΤ. ΥΤ Ασφάλεια Πατάμε Κλειδωμζνο Ελεύθερο 26

27 Μέηξα Αζθαιείαο Γιακόπηης έλεγτοσ συηλής ηάζης ζε σβριδικό ότημα HONDA IMA 27

28 Μέηξα Αζθαιείαο Αθαίρεζη αζθάλειας διακόπηη συηλής ηάζης ζε σβριδικό ότημα 28

29 Μέηξα Αζθαιείαο Γεληθά θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηώλ ζε ζπζηήκαηα πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα: ΠΡΟΟΥΗ βήλνπκε ηνλ δηαθόπηε ηνπ θηλεηήξα Θέζε OFF θαη αθαηξνύκε ην θιεηδί Απνζπλδένπκε ηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο βνεζεηηθήο κπαηαξίαο ( 12 Volt) Διέγρνπκε θαη θνξάκε ηα πξνζηαηεπηηθά γάληηα γηα H.V. Αθαηξνύκε ηελ αζθάιεηα δηαθόπηε H.V. ηνπ νρήκαηνο Πεξηκέλνπκε 10 ιεπηά λα απνθνξηηζζνύλ νη ππθλσηέο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή θαη όπνπ ππάξρνπλ. Μεηξάκε ηελ ηάζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή - 0Volt Check Καιώδηα πςειήο ηάζεο πνπ κέλνπλ ειεύζεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη νη άθξεο ηνπο λα κνλώλνληαη κε κνλσηηθή ηαηλία 29

30 https://el-gr.facebook.com/autotriti https://el-gr.facebook.com/tosynergeio.gr 30

31 Πξώηε επίζεκε Παξνπζίαζε παξνπζίαζε ΣΔΛΟ Δσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας Καλό Πάζτα! 31

32 ΣΔΛΟ ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α & ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ 32

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα