ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ " ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ " ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ " ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος Οι δυνητικοί δικαιούχοι συντάσσουν πρόταση σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο ο οποίος την υποβάλλει στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ). Μετά την υποβολή της, η κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων η οποία διενεργείται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται παρακάτω. Η ΚΤΓ δύναται να επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την αξιολόγηση των έργων. 1 ο Στάδιο Αξιολόγησης Τα έργα ελέγχονται έχοντας ως βάση δύο κατηγορίες κριτηρίων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις διοικητικές απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος. Συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις: Επιβεβαιώνει ότι η πρόταση υποβλήθηκε εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ότι η Αίτηση Υποβολής Πρότασης έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τον τύπο που όρισε η Διαχειριστική Αρχή, ότι είναι πλήρης και ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της αντίστοιχης πρόσκλησης. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν το εάν η πρόταση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Οι απαιτήσεις αυτές είναι, για παράδειγμα, η σύνθεση της διασυνοριακής εταιρικής σχέσης, η γενική συμβατότητα με τους στόχους και τις αρχές του Προγράμματος, η αιτούμενη συγχρηματοδότηση κτλ. Προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις διοικητικές απαιτήσεις ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας απορρίπτονται. Πρόσθετα στοιχεία ζητούνται από τους αιτούμενους μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επιτρεπτά σφάλματα για τα οποία συμφωνούν οι δύο χώρες και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 2 ο Στάδιο Αξιολόγησης (Ποιοτική Αξιολόγηση): Μόνο έργα τα οποία επιδεικνύουν συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποβάλλονται σε ποιοτική αξιολόγηση. Η ποιοτική αξιολόγηση διενεργείται μέσω βασικών κριτηρίων και στηρίζεται σε σύστημα βαθμολόγησης, από το οποίο προκύπτει ένας πίνακας κατάταξης όλων των προτάσεων, οι οποίες προήχθησαν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Κατά το στάδιο ποιοτικής αξιολόγησης εξετάζεται η συνάφεια και ο βαθμός συμβολής της πρότασης στους στόχους του Προγράμματος, η ποιότητα και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, η ποιότητα της εταιρικής σχέσης, καθώς επίσης η προτεινόμενη μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης του έργου κτλ. 2

3 Τα βασικά κριτήρια διακρίνονται σε: Κριτήρια περιεχομένου (συνάφεια πρότασης, ποιότητα αποτελεσμάτων/βιωσιμότητα, καινοτομία) και Κριτήρια υλοποίησης (ποιότητα της εταιρικής σχέσης, συνοχή της πρότασης και ποιότητα προσέγγισης, προϋπολογισμός και χρηματοδότηση). Οι διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων παρουσιάζονται παρακάτω: 3

4 1 ο Στάδιο 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) α) Η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ΝΑΙ ΟΧΙ β) Η αίτηση υποβλήθηκε στην απαιτούμενη μορφή ΝΑΙ ΟΧΙ γ) Το έντυπο αίτησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το επίσημο πρότυπο που όρισε η Διαχειριστική Αρχή, ΝΑΙ ΟΧΙ συμπληρώθηκε σωστά, φέρει σφραγίδα και υπογραφή δ) προσαρτώνται τα έγγραφα που ζητούνται i) η Δήλωση Συγχρηματοδότησης και μη διπλής χρηματοδότησης, υπογραμμένη από όλους τους εταίρους ΝΑΙ ΟΧΙ ii) η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας, υπογραμμένη από όλους τους εταίρους ΝΑΙ ΟΧΙ iii) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων, υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο ΝΑΙ ΟΧΙ στην περίπτωση έργων που παράγουν έσοδα, επισύναψη ανάλυσης κόστους-οφέλους ΝΑΙ ΟΧΙ iv) Ανάλυση παραδοτέων ανά εταίρο ΝΑΙ ΟΧΙ v) Δελτίο ωριμότητας ανά εταίρο ΝΑΙ ΟΧΙ vi) Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ ΝΑΙ ΟΧΙ vii) έγγραφο χορηγίας για ιδιωτικούς οργανισμούς με έδρα τη Κύπρο ΝΑΙ ΟΧΙ viii) ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά και ανά εταίρο είναι ο ίδιος σε όλα τα έγγραφα ΝΑΙ ΟΧΙ 4

5 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) α) Η πρόταση έργου είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΙ ΟΧΙ β) Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι στόχοι του έργου είναι σαφείς και συνάδουν με τις προτεραιότητες του ΝΑΙ ΟΧΙ Προγράμματος και της πρόσκλησης γ) Οι προτεινόμενες δραστηριότητες του έργου έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΚ)1080/2006: i) στο έργο εμπλέκονται εταίροι και από τις δύο χώρες ΝΑΙ ΟΧΙ ii) οι εταίροι του έργου συνεργάζονται με τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τρόπους: ΝΑΙ ΟΧΙ Κοινή ανάπτυξη ΝΑΙ ΟΧΙ Κοινή υλοποίηση ΝΑΙ ΟΧΙ Κοινή στελέχωση ΝΑΙ ΟΧΙ Κοινή χρηματοδότηση ΝΑΙ ΟΧΙ δ) Ο Επικεφαλής Εταίρος και οι εταίροι του εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων ΝΑΙ ΟΧΙ σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ε) Ο Επικεφαλής Εταίρος και οι εταίροι του είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Προγράμματος ΝΑΙ ΟΧΙ όπως διευκρινίζεται στη πρόσκληση και στο Οδηγό του Προγράμματος στ) Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες του έργου συνάδουν με την Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων ΝΑΙ ΟΧΙ ζ) Η διάρκεια των έργων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΝΑΙ ΟΧΙ η) το εταιρικό σχήμα είναι σύμφωνο με τους όρους της πρόσκλησης ΝΑΙ ΟΧΙ Θ) ο ειδικός στόχος της πρότασης εμπίπτει σε αυτούς της πρόσκλησης ΝΑΙ ΟΧΙ 5

6 2 ο Στάδιο: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α. Κριτήρια περιεχομένου Κριτήριο Περιγραφή Ανάλυση Βαθμολογία Συνάφεια πρότασης α) Οι προτεινόμενες ενέργειες του έργου απευθύνονται σε ειδικά προβλήματα, θέματα, ευκαιρίες της περιοχής; β) Το έργο λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα οριζόντια θέματα του Προγράμματος (αειφόρος ανάπτυξη, θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ισότητα ευκαιριών και αποφυγή διακρίσεων, δίκαιο ανταγωνισμό); γ) Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό - τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού τομέα; Λεπτομερής και ακριβής ανάλυση βάσει στρατηγικής ανάλυσης (6 βαθμοί) Καλή αναφορά (3 βαθμοί) Ελάχιστη αναφορά (1 βαθμός) Το έργο έχει θετική επίπτωση σε τρία ή τέσσερα από τα θέματα. (βαθμός 3) Το έργο έχει θετική επίπτωση σε ένα ή δύο από τα τέσσερα θέματα. (βαθμός 1) Το έργο έχει ουδέτερη επίπτωση και στα τέσσερα θέματα. (βαθμός 0) Υπάρχει σημαντική συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 3) Υπάρχει μερική συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 2) Υπάρχει μικρή συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 1) Καμία συνέργεια/ συμπληρωματικότητα (βαθμός 0) 6

7 Κριτήριο Περιγραφή Ανάλυση Βαθμολογία Ποιότητα αποτελεσμάτων / Βιωσιμότητα α) Τα αποτελέσματα του έργου είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και επιτεύξιμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο Πρόγραμμα; β) Σε ποιο βαθμό επωφελείται το έργο από προηγούμενες εμπειρίες διασυνοριακής συνεργασίας; γ) Υπάρχει βάσιμη και ρεαλιστική δυνατότητα για το έργο να συνεχίσει ή /και να είναι βιώσιμο μετά το πέρας της συνδρομής του Προγράμματος; Πολύ καλή αναφορά (βαθμός 4) Καλή αναφορά (Βαθμός 2) Βασική αναφορά (Βαθμός 1) Σημαντική ωφέλεια (βαθμός 6) Καλή Ωφέλεια (βαθμός 4) Μικρή ωφέλεια (βαθμός 1) Καμία ωφέλεια (βαθμός 0). Εξασφάλιση πρόθεσης χρηματοδότησης και έγγραφη δέσμευση από τους αρμόδιους φορείς (6 βαθμοί) Έγγραφη δέσμευση από τους αρμόδιους φορείς (4 βαθμοί) Πρωτοβουλία αρμοδίων φορέων (3 βαθμοί) Βασικός σχεδιασμός (1 βαθμοί) Ελάχιστη πρόβλεψη (0 βαθμός) Καινοτομία δ) Η στρατηγική του έργου όσον αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων είναι καλά δομημένη και αποτελεσματική; α) Σε ποιο βαθμό το έργο επιδεικνύει με σαφήνεια καινοτόμο χαρακτήρα; Μέγιστη συνολική βαθμολογία: 39 βαθμοί Υπάρχει πλήρης επικοινωνιακή στρατηγική (5 βαθμοί) Καλά αναπτυγμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες (3 βαθμοί) Βασικές επικοινωνιακές δραστηριότητες (1 βαθμοί) Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου (6 βαθμοί) Χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων, εργαλείων (3 βαθμοί) Βασικές αναφορές καινοτομίας (1 βαθμός) Καμία αναφορά καινοτομία (0 βαθμός) 7

8 Β. Κριτήρια Υλοποίησης Κριτήριο Περιγραφή Ανάλυση Βαθμολογία Ποιότητα της εταιρικής σχέσης (κατάλληλη σύνθεση και οργανωτικές διευθετήσεις) α) Σε ποιο βαθμό έχει την ικανότητα ο Επικεφαλής Εταίρος να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου; β) Η επαγγελματική ικανότητα (οργάνωση και εμπειρία) των εταίρων επαρκεί για την πετυχημένη υλοποίηση των αναληφθέντων δραστηριοτήτων του έργου; Βέλτιστη (5 βαθμοί) Πολύ καλή (3 βαθμοί) Επαρκής (1 βαθμοί) Βέλτιστη (5 βαθμοί) Πολύ καλή (3 βαθμοί) Επαρκής (1 βαθμοί) Ποιότητα διαχείρισης α) Σε ποιο βαθμό επιδεικνύεται με σαφήνεια μια κατάλληλη μεθοδολογία διαχείρισης του έργου; Πολύ καλά αναπτυγμένη μεθοδολογία που συνδέεται με εκροές και αποτελέσματα ( 6 βαθμοί) Καλά αναπτυγμένη μεθοδολογία (3 βαθμοί) Περιγράφονται βασικές διαδικασίες Διαχείρισης (1 βαθμοί) Ποιότητα μεθοδολογικής προσέγγισης όσον αφορά στο περιεχόμενο του έργου α) Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προσδιορισμένων στόχων του έργου, των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων προς επίτευξή τους; β) Ωριμότητα έργου (σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται Σαφής προσδιορισμός (βαθμός 3) Γενική αναφορά (θαμός 1) Όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες προς δημοπράτηση έχουν ολοκληρωθεί (10 βαθμοί) Προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των 8

9 Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση οι διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγμάτωση του έργου α) Πόσο εξισορροπημένος και ρεαλιστικός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της υποβληθείσας πρότασης; διοικητικών διαδικασιών - απαιτούνται λίγες διοικητικές διαδικασίες (9 βαθμοί) Μέτρια υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (8 βαθμοί) Σαφής Περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών ( 6βαθμοί) Αρχικό στάδιο - μη υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (0 βαθμός) Εξισορροπημένος και ρεαλιστικός προϋπολογισμός (βαθμός 6) Ικανοποιητικά ρεαλιστικός προϋπολογισμός (βαθμός 2) β) Αιτιολογούνται οι εκτιμούμενες δαπάνες των δραστηριοτήτων; Αναλυτική αιτιολόγηση και δικαιολογημένες δαπάνες (6 βαθμοί) Δικαιολογημένες δαπάνες (3 βαθμοί) Υπερεκτιμημένες ή αδικαιολόγητες δαπάνες (1 βαθμός) Μέγιστη συνολική βαθμολογία: 41 βαθμοί 9

10 Α. Κριτήρια περιεχομένου Συνάφεια πρότασης α) Οι προτεινόμενες ενέργειες του έργου απευθύνονται σε ειδικά προβλήματα, θέματα, ευκαιρίες της περιοχής; υποβολής στο πεδίο «Υπόβαθρο του έργου (προβλήματα/ομάδες στόχευσης/προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν) Λεπτομερής και ακριβής ανάλυση βάσει στρατηγικής ανάλυσης (6 βαθμοί) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή των πληθυσμιακών ομάδων-στόχων, σαφείς αποδείξεις ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 9αναφορές σε εγκεκριμένες μελέτες ή επίσημα κρατικά έγγραφα κ.λπ. ), αναφορές στην ανάλυση SWOT του Προγράμματος ή σε άλλα έγγραφα/ μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος, ώστε να αποδεικνύεται ποια είναι η σκοπιμότητα του έργου, ποια είναι τα πραγματικά πλεονεκτήματα για τον τοπικό πληθυσμό και ποια είναι η πραγματική επίπτωση στην περιοχή. Καλή αναφορά (3 βαθμοί) Υπάρχουν αναφορές στα αναφερόμενα ως «Λεπτομερής και ακριβής ανάλυση βάσει στρατηγικής ανάλυσης» αλλά είναι ελλιπής ή τα δεδομένα τα οποία παρατίθενται είναι αρκετά παλιάς έκδοσης. Ελάχιστη αναφορά (1 βαθμός) Υπάρχουν γενικές αναφορές χωρίς παράθεση στο κείμενο αποδεικτικών στοιχείων περί όσων αναφέρονται. β) Το έργο λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα οριζόντια θέματα του Προγράμματος (αειφόρος ανάπτυξη, θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ισότητα ευκαιριών και αποφυγή διακρίσεων, δίκαιο ανταγωνισμό); υποβολής στην ενότητα «ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» 10

11 στο πεδίο «Συμβατότητα με Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές» καθώς και το σύνολο των αναφερόμενων στο Τμήμα Β «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» Το έργο έχει θετική επίπτωση σε τρία ή τέσσερα από τα τέσσερα θέματα. (βαθμός 3) Το έργο έχει θετική επίπτωση σε ένα ή δύο από τα τέσσερα θέματα. (βαθμός 1) Το έργο έχει ουδέτερη επίπτωση και στα τέσσερα θέματα. (βαθμός 0) γ) Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό - τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού τομέα; υποβολής στην ενότητα «ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» στο πεδίο «άλλες κοινοτικές/ εθνικές πολιτικές» καθώς και το σύνολο των αναφερόμενων στο Τμήμα Β «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» Υπάρχει σημαντική συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 3) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή ήδη υλοποιηθέντων έργων καθώς και επίσημων (μέσω επισήμων εγγράφων) κοινοτικών και εθνικών/τοπικών πολιτικών και ανάλυση της συνέργειας/ συμπληρωματικότητας του προτεινόμενου έργου με αυτές Υπάρχει μερική συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 2) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή είτε σε ήδη υλοποιηθέντων έργων είτε σε επίσημες (μέσω επισήμων εγγράφων) κοινοτικές ή και εθνικές/τοπικές πολιτικές και ανάλυση της συνέργειας/ συμπληρωματικότητας του προτεινόμενου έργου με αυτές Υπάρχει μικρή συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 1) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή σε εθνικές/τοπικές πολιτικές και ανάλυση της συνέργειας/ συμπληρωματικότητας του προτεινόμενου έργου με αυτές 11

12 Δεν υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλες υλοποιούμενες παρεμβάσεις ή /και πολιτικές (βαθμός 0) Δεν υπάρχει αναφορά με περιγραφή σε ήδη υλοποιηθέντων έργων ή και επίσημων (μέσω επισήμων εγγράφων) κοινοτικών και εθνικών/τοπικών πολιτικών και ανάλυση της συνέργειας/ συμπληρωματικότητας του προτεινόμενου έργου με αυτές Ποιότητα αποτελεσμάτων / Βιωσιμότητα α) Τα αποτελέσματα του έργου είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα, και επιτεύξιμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο Πρόγραμμα; υποβολής στην ενότητα «Περιγραφή του έργου» στο πεδίο «Αναμενόμενα Αποτελέσματα» Πολύ καλή αναφορά (βαθμός 4) Υπάρχει σαφής περιγραφή γιατην προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων εν συγκρίσει με προηγούμενα επιτεύγματα (σε περίπτωση ενός έργου-συνέχεια) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και επιτεύξιμα. Περιγράφεται επίσης με σαφήνεια ποια από τα αποτελέσματα είναι άμεσα (έχουν χρονικό ορίζοντα επίτευξης εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου) και ποια είναι μακροπρόθεσμα δηλαδή οι επιδράσεις τους θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αυτής της περιόδου υλοποίησης. Καλή αναφορά (Βαθμός 2) Υπάρχουν σαφείς περιγραφές για μερικά από τα παραπάνω στοιχεία Βασική αναφορά (Βαθμός 1) Υπάρχουν βασικές αναφορές για τα παραπάνω στοιχεία ή για κάποια από αυτά δεν υπάρχουν αναφορές 12

13 β) Σε ποιο βαθμό επωφελείται το έργο από προηγούμενες εμπειρίες διασυνοριακής συνεργασίας; υποβολής στην ενότητα «Διασυνοριακή Συνεργασία και προστιθέμενη αξία» στο πεδίο «Κεφαλαιοποίηση προηγούμενης διασυνοριακής συνεργασίας (εάν ισχύει)» Σημαντική ωφέλεια (βαθμός 6) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή πώς το έργο συνδέεται- σε όρους συνεργειών, συμπληρωματικότητας, ενοποίησης ή κεφαλαιοποίησης- με άλλα υλοποιημένα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής συνεργασίας στα οποία κάποιος ή κάποιοι από τους εταίρους συμμετείχαν. Περιγράφετε πως το έργο στοχεύει στην ανάλυση αποτελεσμάτων ή-και στην εκμετάλλευση προηγούμενης γνώσης που προέκυψε από το INTERREG, στη μεταφορά αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με επεξεργασία του πλούτου της υπάρχουσας εμπειρίας και στη διαπίστωση συνδέσεων με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στη διαμοίραση και διάχυση αυτής της γνώσης σε ομάδες στόχους και εμπλεκομένους από έργα στα οποία κάποιος ή κάποιοι από τους εταίρους συμμετείχαν. Καλή Ωφέλεια (βαθμός 4) Υπάρχει σαφής αναφορά με περιγραφή πώς το έργο συνδέεται- σε όρους συνεργειών, συμπληρωματικότητας, ενοποίησης ή κεφαλαιοποίησης- με άλλα υλοποιημένα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής συνεργασίας στα οποία εταίροι δεν συμμετείχαν αλλά έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων. Περιγράφετε πως το έργο στοχεύει στην ανάλυση αποτελεσμάτων ή-και στην εκμετάλλευση προηγούμενης γνώσης που προέκυψε από το INTERREG, στη μεταφορά αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με επεξεργασία του πλούτου της υπάρχουσας εμπειρίας και στη διαπίστωση συνδέσεων με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στη διαμοίραση και διάχυση αυτής της γνώσης σε ομάδες στόχους και εμπλεκομένους από έργα στα οποία εταίροι δεν συμμετείχαν αλλά έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων. 13

14 Μικρή ωφέλεια (βαθμός 1) Υπάρχει απλή αναφορά σε αντίστοιχα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής συνεργασίας στα οποία συμμετείχαν οι εταίροι χωρίς μεγαλύτερη ανάλυση. Καμία ωφέλεια (βαθμός 0). Δεν γίνεται καμία αναφορά σε αντίστοιχα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής συνεργασίας στα οποία συμμετείχαν οι εταίροι ε) Υπάρχει βάσιμη και ρεαλιστική δυνατότητα για το έργο να συνεχίσει ή /και να είναι βιώσιμο μετά το πέρας της συνδρομής του Προγράμματος; υποβολής στην ενότητα «Βιωσιμότητα αποτελεσμάτων» στο πεδίο «Βιωσιμότητα αποτελεσμάτων και παρακολούθηση ενεργειών.» Εξασφάλιση πρόθεσης χρηματοδότησης και δέσμευσης από τους θεσμικούς παράγοντες (6 βαθμοί) Υπάρχει σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πως θα εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των επιτευγμάτων του έργου, πώς, πότε και από ποιόν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι εκροές του έργου, ποιες είναι οι ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει το έργο λειτουργικό μέχρι τη λήξη του (απαιτούμενος χρόνος, διοικητική δομή και στελέχωση), πώς θα διατηρηθούν τα αποτελέσματα/επιπτώσεις του έργου. Υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συνέχιση λειτουργίας. Υπάρχει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου μετά το πέρας της προτεινόμενης διάρκειας υλοποίησης και απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη πρόθεση κάλυψης μέσω του προϋπολογισμού του της συνέχισης λειτουργίας. Έγγραφη δέσμευσης από τους θεσμικούς παράγοντες (4 βαθμοί) 14

15 Υπάρχει σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πως θα εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των επιτευγμάτων του έργου, πώς, πότε και από ποιόν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι εκροές του έργου, ποιες είναι οι ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει το έργο λειτουργικό μέχρι τη λήξη του (απαιτούμενος χρόνος, διοικητική δομή και στελέχωση), πώς θα διατηρηθούν τα αποτελέσματα/επιπτώσεις του έργου. Υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συνέχιση λειτουργίας. Υπάρχει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου μετά το πέρας της προτεινόμενης διάρκειας υλοποίησης αλλά δεν υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη πρόθεση κάλυψης μέσω του προϋπολογισμού του της συνέχισης λειτουργίας. Πρωτοβουλία θεσμικών παραγόντων (3 βαθμοί) Υπάρχει δέσμευση ( με απλή περιγραφή στην αίτηση υποβολής) των αρμοδίων οργάνων (χωρίς την ύπαρξη αντίστοιχης απόφασης του αρμοδίου οργάνου) τόσο για τη συνέχιση της λειτουργίας του έργου στο σύνολο του (λειτουργικά παραδοτέα) όσο και τη χρηματοδότηση του από το προυπολογισμό των εταίρων. Βασικός σχεδιασμός (1 βαθμοί) Υπάρχει δέσμευση των αρμοδίων οργάνων (χωρίς την ύπαρξη αντίστοιχης απόφασης του αρμοδίου οργάνου) για την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω άλλων προγραμμάτων ή εθνικών/ιδίων πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας του έργου στο σύνολο ή μέρος αυτού (λειτουργικά παραδοτέα). Ελάχιστη πρόβλεψη (0 βαθμός) Υπάρχει γενικές ή μηδενικές αναφορές για την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω άλλων προγραμμάτων ή εθνικών/ιδίων πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας του έργου στο σύνολο ή μέρος αυτού (λειτουργικά παραδοτέα). στ) Η στρατηγική του έργου όσον αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων είναι καλά δομημένη και αποτελεσματική; υποβολής στην ενότητα «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» στο πεδίο «Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας- εξωτερική επικοινωνία εκροών, αποτελεσμάτων του έργου κλπ» 15

16 Υπάρχει πλήρης επικοινωνιακή στρατηγική (5 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, καταδεικνύοντας τις ομάδες στόχους και τους λόγους που αυτές έχουν επιλεχθεί, τους τρόπους προσέγγισης των ομάδων στόχων και της διάχυσης των αποτελεσμάτων. Υπάρχει σαφής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο δημοσιότητας του έργου συμμορφώνεται με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος (Οδηγός Δημοσιότητας για τελικούς δικαιούχους, - Επικοινωνιακό σχέδιο Προγράμματος). Καλά αναπτυγμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες (3 βαθμοί) Υπάρχει απλή περιγραφή της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, και απλή αναφορά στη συμμόρφωση του έργου με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος (οδηγός δημοσιότητας για τελικούς δικαιούχους, Επικοινωνιακό σχέδιο Προγράμματος). Βασικές επικοινωνιακές δραστηριότητες (1 βαθμοί) Υπάρχει απλή αναρίθμηση των ενεργειών δημοσιότητας που υλοποιήσει ο κάθε εταίρος Καινοτομία α) Σε ποιο βαθμό το έργο επιδεικνύει με σαφήνεια καινοτόμο χαρακτήρα; Το κριτήριο θα αξιολογείται γενικότερα από τα αναγραφόμενα στην έντυπη αίτηση υποβολής στο Τμήμα Β «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και στα περιγραφόμενα στην ανάλυση παραδοτέου του κάθε εταίρου. Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου (6 βαθμοί) 16

17 Μέσω των ενεργειών του έργου παράγονται καινοτόμα-πρωτότυπα αποτελέσματα τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες ενέργειες του ίδιου έργου. Υπάρχει σαφή αναφορά στους λόγους που τα συγκεκριμένα θεωρούνται ως καινοτόμα. Χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων, εργαλείων (3 βαθμοί) Το έργο αξιοποιεί υφιστάμενες νέες καινοτόμες μεθόδους, προϊόντα, εργαλεία που έχει παράγει κάποιος από τους εταίρους ή έχουν παραχθεί από άλλους φορείς και τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες ενέργειες του ίδιου έργου.. Υπάρχει σαφή αναφορά στους λόγους που τα συγκεκριμένα θεωρούνται ως καινοτόμα. Βασικές αναφορές καινοτομίας (1 βαθμός) Υπάρχουν βασικές αναφορές σε μεθόδους, προϊόντα, εργαλεία ως καινοτόμα χωρίς να υπάρχουν αναφορές στους λόγους για τους οποίους αυτά θεωρούνται καινοτόμα. καμία αναφορά καινοτομίας (0 βαθμός) Δεν υπάρχουν αναφορές για καινοτομία σε μεθόδους, προϊόντα, εργαλεία Α. Κριτήρια Υλοποίησης Ποιότητα της εταιρικής σχέσης (κατάλληλη σύνθεση και οργανωτικές διευθετήσεις) α) Σε ποιο βαθμό έχει την ικανότητα ο Επικεφαλής Εταίρος να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου; υποβολής στην ενότητα «Διαχείριση» στο πεδίο «Ικανότητα Επικεφαλής και Εταίρων (Εμπειρία, Διάρθρωση, Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π.)» καθώς και από τα επιπλέον έγγραφα που τυχόν επισυνάπτονται στην αίτηση (3σέλιδο ανά εταίρο) Βέλτιστη (5 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό 17

18 ρόλο κλπ, του επικεφαλής εταίρου εταίρων που καταδεικνύει τη σχετικότητά του με το προτεινόμενο έργο. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν μεγάλη ικανότητα του Επικεφαλή εταίρου να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου Πολύ καλή (3 βαθμοί) Υπάρχει περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό ρόλο κλπ, του επικεφαλής εταίρου εταίρων που καταδεικνύει τη σχετικότητά του με το προτεινόμενο έργο. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν αρκετά καλή ικανότητα του Επικεφαλή εταίρου να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου. Ο επικεφαλής θα καταφύγει σε υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για μέρος των ενεργειών συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του έργου. Επαρκής (1 βαθμοί) Υπάρχει βασική περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό ρόλο κλπ, του επικεφαλής εταίρου εταίρων που καταδεικνύει τη σχετικότητά του με το προτεινόμενο έργο.. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν μικρή ικανότητα του Επικεφαλή εταίρου να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου. Ο επικεφαλής θα καταφύγει σε υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του έργου. Β) Η επαγγελματική ικανότητα (οργάνωση και εμπειρία) των εταίρων επαρκεί για την πετυχημένη υλοποίηση των αναληφθέντων δραστηριοτήτων του έργου; υποβολής στην ενότητα «Διαχείριση» στο πεδίο «Ικανότητα Επικεφαλής και Εταίρων (Εμπειρία, Διάρθρωση, Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π.)» καθώς και από τα επιπλέον έγγραφα που τυχόν επισυνάπτονται στην αίτηση (3σέλιδο ανά εταίρο) 18

19 Βέλτιστη (5 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό ρόλο κλπ, των συμμετεχόντων εταίρων που καταδεικνύουν τη σχετικότητά τους με το προτεινόμενο έργο. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν μεγάλη ικανότητα του συνόλου των εταίρων να συντονίσουν, διαχειριστούν, ελέγξουν και παρακολουθήσουν την υλοποίηση του μέρους του έργου που του αναλογεί. Πολύ καλή (3 βαθμοί) Υπάρχει μικρή περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό ρόλο κλπ, των συμμετεχόντων εταίρων που καταδεικνύουν τη σχετικότητά τους με το προτεινόμενο έργο. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν μεγάλη ικανότητα του συνόλου των εταίρων να συντονίσουν, διαχειριστούν, ελέγξουν και παρακολουθήσουν την υλοποίηση του μέρους του έργου που του αναλογεί. Κάποιοι από τους εταίρους θα καταφύγουν σε υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για μέρος των ενεργειών συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του έργου. Επαρκής (1 βαθμοί) Υπάρχει βασική περιγραφή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος) της εμπειρίας, τη δομής, το προσωπικό τους πόρους και το θεσμικό ρόλο κλπ, των συμμετεχόντων εταίρων που καταδεικνύουν τη σχετικότητά τους με το προτεινόμενο έργο. Τα στοιχεία που περιγράφονται καταδεικνύουν μικρή ικανότητα του Επικεφαλή εταίρου να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου. Το σύνολο των εταίρων θα καταφύγουν σε υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του έργου. Ποιότητα διαχείρισης Σε ποιο βαθμό επιδεικνύεται με σαφήνεια μια κατάλληλη μεθοδολογία διαχείρισης του έργου; 19

20 υποβολής στην ενότητα «Διαχείριση» στο πεδίο «Διαχείριση και συντονισμός έργου (Δομές, διαδικασίες λήψης αποφάσεων,κ.λ.π.)» καθώς και από τα αναγραφόμενα στην έντυπη αίτηση υποβολής στην ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση» στο πεδίο «Μεθοδολογία έργου» Πολύ καλά αναπτυγμένη μεθοδολογία που συνδέεται με εκροές και αποτελέσματα (6 βαθμοί) Υπάρχει σαφής και πολύ καλά αναπτυγμένη περιγραφή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας (δηλ. της αλληλουχία, το συνδυασμό και τη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων, ή της λογική πίσω από τα διαφορετικά πακέτα εργασίας) που προτείνεται για να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος και για να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η μεθοδολογία περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα στάδια υλοποίησης του έργου και πως αυτά συνεισφέρουν στην επίτευξη των τεθέντων στόχων-επίσης, την περιγραφή των προτεινομένων εργαλείων και της καταλληλότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του έργου. Υπάρχει επίσης σαφής περιγραφή για τα βασικά καθήκοντα συντονισμού, τις δομές λήψης αποφάσεων, τις διαδικασίες ή/και τα έργα καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής διαχείρισης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης). Καλά αναπτυγμένη μεθοδολογία (2 βαθμοί) Υπάρχει μια καλά αναπτυγμένη περιγραφή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας (δηλ. της αλληλουχία, το συνδυασμό και τη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων, ή της λογική πίσω από τα διαφορετικά πακέτα εργασίας) που προτείνεται για να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος και για να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης αρκετά καλή περιγραφή για τα βασικά καθήκοντα συντονισμού, τις δομές λήψης αποφάσεων, τις διαδικασίες ή/και τα έργα καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής διαχείρισης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης). Περιγράφονται βασικές διαδικασίες Διαχείρισης (1 βαθμοί) Υπάρχει μια απλή περιγραφή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας (δηλ. της αλληλουχία, το συνδυασμό και τη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων, ή της λογική πίσω από τα διαφορετικά πακέτα εργασίας) που προτείνεται για να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος και για να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 20

21 μεθοδολογία περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα στάδια υλοποίησης του έργου και πως αυτά συνεισφέρουν στην επίτευξη των τεθέντων στόχων-επίσης, την περιγραφή των προτεινομένων εργαλείων και της καταλληλότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του έργου. Υπάρχει βασική περιγραφή για τα καθήκοντα συντονισμού, τις δομές λήψης αποφάσεων, τις διαδικασίες ή/και τα έργα καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής διαχείρισης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης). Ποιότητα μεθοδολογικής προσέγγισης όσον αφορά στο περιεχόμενο του έργου α) Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προσδιορισμένων στόχων του έργου, των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων προς επίτευξή τους; υποβολής στο τμήμα «Αναλυτική Περιγραφή» Σαφής προσδιορισμός (βαθμός (3) Υπάρχει ένας σαφής σύνδεσμος μεταξύ σχεδιαζόμενων εκροών, αποτελεσμάτων και στόχων καθώς και της δυνατότητας επίτευξης αυτών μέσω των ενεργειών του έργου. Γενική αναφορά (βαθμός 1) Υπάρχει γενική αναφορά για το σύνδεσμο μεταξύ σχεδιαζόμενων εκροών, αποτελεσμάτων και στόχων καθώς και της δυνατότητας επίτευξης αυτών μέσω των ενεργειών του έργου. β) Ωριμότητα έργου (σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγμάτωση του έργου;) υποβολής στην ενότητα «Ωριμότητα έργου» στο πεδίο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες, αναληφθείσες διοικητικές ενέργειες» καθώς και από τα αναγραφόμενα στα Δελτία ωριμότητας Ελλήνων και Δελτία ωριμότητας Κυπρίων 21

22 Όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες προς δημοπράτηση έχουν ολοκληρωθεί (10 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή της προόδου κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, της συμβατότητα του έργου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, της επάρκειας στην πρόοδο των μελετών και των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, της προόδου των διοικητικών διαδικασιών κλπ. Σε ποσοστό άνω του 80% του συνολικού π/υ οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ώριμες προς δημοπράτηση. Προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών - απαιτούνται λίγες διοικητικές διαδικασίες (9 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή της προόδου κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, της συμβατότητα του έργου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, της επάρκειας στην πρόοδο των μελετών και των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, της προόδου των διοικητικών διαδικασιών κλπ. Σε ποσοστό άνω του 50% και κάτω του 80% του συνολικού π/υ οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ώριμες προς δημοπράτηση. Μέτρια υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (8 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή της προόδου κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, της συμβατότητα του έργου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, της επάρκειας στην πρόοδο των μελετών και των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, της προόδου των διοικητικών διαδικασιών κλπ, αλλά όλα τα πεδία των δελτίων ωριμότητας δεν είναι συμπληρωμένα επαρκώς. Σε ποσοστό άνω του 20% και κάτω του 50% του συνολικού π/υ οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ώριμες προς δημοπράτηση. Σαφής περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών (6 βαθμοί) Υπάρχει σαφής περιγραφή της προόδου κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, της συμβατότητα του έργου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, της επάρκειας στην πρόοδο των μελετών και των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, της προόδου των διοικητικών διαδικασιών κλπ, αλλά όλα τα πεδία των δελτίων ωριμότητας δεν είναι συμπληρωμένα επαρκώς. Σε ποσοστό κάτω του 20% του συνολικού π/υ οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ώριμες προς δημοπράτηση. 22

23 Αρχικό στάδιο - μη υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (0 βαθμός) Υπάρχει ελλιπής περιγραφή της προόδου κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, της συμβατότητα του έργου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, της επάρκειας στην πρόοδο των μελετών και των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, της προόδου των διοικητικών διαδικασιών κλπ, αλλά όλα τα πεδία των δελτίων ωριμότητας δεν είναι συμπληρωμένα επαρκώς. Σε ποσοστό κάτω του 20% του συνολικού π/υ οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ώριμες προς δημοπράτηση. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση α) Πόσο εξισορροπημένος και ρεαλιστικός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της υποβληθείσας πρότασης; υποβολής στην ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση» στο πεδίο «Ρόλοικαθήκοντα εταίρων» και στο πεδίο «Πακέτα εργασίας/ Ενέργειες» καθώς και από τα αναγραφόμενα στο Τμήμα Δ «Προϋπολογισμός» στα πεδία «Κόστη ανά Εταίρο / Ενέργεια /Κατηγορία Δαπάνης Εταίρος X» Εξισορροπημένος και ρεαλιστικός προϋπολογισμός (βαθμός 6) Η κατανομή του προϋπολογισμού εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή του κάθε εταίρου σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Αίτησης Υποβολής και εξασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων) Εξισορροπημένος και ρεαλιστικός προϋπολογισμός (βαθμός 2) Η κατανομή του προϋπολογισμού εξασφαλίζει μεν την ενεργό συμμετοχή του κάθε εταίρου σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Αίτησης Υποβολής και εξασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αλλά η κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων είναι αρκετά ανισομερής. Εξασφαλίζεται η επιτυχή υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων) 23

24 β) Αιτιολογούνται οι εκτιμούμενες δαπάνες των δραστηριοτήτων; υποβολής στην ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση» στο πεδίο «Πακέτα εργασίας/ Ενέργειες», από τα αναγραφόμενα στο Τμήμα Δ «Προϋπολογισμός» στα πεδία «Κόστη ανά Εταίρο / Ενέργεια /Κατηγορία Δαπάνης Εταίρος X» καθώς και από τα αναγραφόμενα στην «ανάλυση παραδοτέου ανά εταίρο». Αναλυτική αιτιολόγηση και δικαιολογημένες δαπάνες (6 βαθμοί) Στην αναλυτική περιγραφή αποτυπώνονται με σαφήνεια οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών/υπηρεσιών προς προμήθεια ή των τεχνικών έργων ειδάλλως αιτιολογείται επαρκώς η μη δυνατότητα περιγραφής τους (π.χ. όταν προκύπτουν κατόπιν μελέτης που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου). Οι τιμές που αναφέρονται είναι παρόμοιες με αυτές της αγοράς για παρόμοια είδη και κρίνονται ως απόλυτα δικαιολογημένες. Δικαιολογημένες δαπάνες (3 βαθμοί) Στην αναλυτική περιγραφή αποτυπώνονται με σαφήνεια οι τεχνικές προδιαγραφές μερικών από τα είδη/υπηρεσίες προς προμήθεια ή των τεχνικών έργων ή δεν αιτιολογείται επαρκώς η μη δυνατότητα περιγραφής τους (π.χ. όταν προκύπτουν κατόπιν μελέτης που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου). Οι τιμές που αναφέρονται είναι παρόμοιες με αυτές της αγοράς για παρόμοια είδη. Υπερεκτιμημένες ή αδικαιολόγητες δαπάνες (1 βαθμός) Στην αναλυτική περιγραφή δεν αποτυπώνονται με σαφήνεια οι τεχνικές προδιαγραφές των περισσότερων από τα είδη/υπηρεσίες προς προμήθεια ή των τεχνικών έργων ή δεν αιτιολογείται επαρκώς η μη δυνατότητα περιγραφής τους (π.χ. όταν προκύπτουν κατόπιν μελέτης που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου). Οι τιμές που αναφέρονται είναι δεν παρόμοιες με αυτές της αγοράς για παρόμοια είδη αλλά πολύ ανώτερες. 24

25 Βαθμολογία Τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη από τους αξιολογητές κατά την αξιολόγηση των έργων. Σκοπός των βασικών κριτηρίων είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των επιλέξιμων προτάσεων έργων. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει ένα έργο είναι 80 βαθμοί. Τα ποιοτικά κριτήρια συνδέονται άμεσα με τη φύση και τους στόχους του Προγράμματος και είναι κοινά για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας ή Περιοχές Παρέμβασης. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία διενεργεί την αξιολόγηση των προτάσεων, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Κοινή Τεχνική Γραμματεία, υποβάλλει μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στην Επιτροπή Επιλογής Πράξεων: 1) το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθησαν, 25

26 2) πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων μαζί με συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης των έργων. Τα έργα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Έργα που απορρίφθηκαν κατά το πρώτο στάδιο (συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και επιλεξιμότητα) Έργα που υπέστησαν ποιοτική αξιολόγηση, σε σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία που επέτυχαν και με ένδειξη των έργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για να λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, το έργο πρέπει: να λάβει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται για τη χρηματοδότηση του έργου (40 βαθμοί) Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων επιλέγει τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Εάν κάποιο έργο γίνει δεκτό υπό όρους, η Διαχειριστική Αρχή θα χρειαστεί να μεριμνήσει ώστε οι όροι αυτοί να λαμβάνονται υπόψη προ της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Χρηματοδότησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τα πεδία των ελάχιστων κριτηρίων κοινού χαρακτήρα του έργου ερμηνεύονται ως ακολούθως: Κάθε έργο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: Κοινή Ανάπτυξη Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του έργου. Οι εταίροι θα πρέπει να προσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας του έργου, π.χ. κοινή ανάπτυξη στόχων και εκροών, προϋπολογισμού, χρονισμού και ευθυνών για τα πακέτα εργασίας και καθήκοντα για την επίτευξη των στόχων. Οι εταίροι θα πρέπει να προσδιορίσουν τη συνεισφορά του καθενός στο έργο από άποψη γνώσεων και πείρας καθώς και τα οφέλη που ο καθένας προσδοκεί να αποκομίσει από αυτό. Κοινή Υλοποίηση Ο Επικεφαλής Εταίρος φέρει συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου. Όλοι οι εταίροι οφείλουν να αναλάβουν ευθύνες για διαφορετικά τμήματα της υλοποίησης. 26

27 Κάθε εταίρος έργου που είναι υπεύθυνος για κάποιο πακέτο εργασίας οφείλει να συντονίζει και μεριμνά για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, την εκπλήρωση των ενδιάμεσων στόχων και την αντιμετώπιση απρόσμενων προκλήσεων όσον αφορά την υλοποίηση. Σε κάθε πακέτο εργασίας μπορεί να συμβάλουν περισσότεροι του ενός εταίροι. Κοινό Προσωπικό Όλοι οι εταίροι έργου θα πρέπει να έχουν έναν καθορισμένο ρόλο και να διαθέτουν προσωπικό για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου ρόλου. Τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με άλλους που εμπλέκονται στην ενέργεια ή το πακέτο εργασίας και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτική βάση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μη απαραίτητη επανάληψη ενεργειών από διαφορετικούς εταίρους Κοινή Χρηματοδότηση Το έργο θα πρέπει να έχει κοινό προϋπολογισμό, με κατανομή της χρηματοδότησης στους εταίρους σύμφωνα με τις δραστηριότητες που εκτελούν (η κατανομή του προϋπολογισμού θα πρέπει να αντιστοιχεί στις ευθύνες του εταίρου) Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ετήσιους στόχους δαπανών και στόχους δαπανών ανά πακέτο εργασίας. 27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Ι. Γενικά Στοιχεία ΕΠ Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου -1- 1 Εισαγωγή Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Ελέγχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Δημήτρης Χωματίδης Μηχ. Περιβάλλοντος, MSc Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος Πράσινο Ταμείο, dhomatidis@prasinotameio.gr Info

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0: ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 04-00 0- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-08- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος, Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350922

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 Αυγούστου 2001 Α.Π.: 1946 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ιούνιος 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) περιγράφονται στο άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ.

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ"

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ : 57001, Θεσσαλονίκη Αρμόδιος επικοινωνίας: Μ.Δημητριάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 02-11-07 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 16852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα