ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο"

Transcript

1 Παραδοζιακές γνώζεις, γενεηικοί πόροι και ιζόηιμη καηανομή ηων ωθελειών ποσ ανακύπηοσν από ηην εκμεηάλλεσζή ηοσς. Ο ρόλος ηων Κένηρων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης Διέλε Τνπιηνπνύινπ 1, Κπξηάθνο Κειίδεο 2, Διέλε Αληωλάξα 3 1. Γηδάθηνξαο Ννκηθήο, MSc Βηνιφγνο, Τπεχζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ 2.Γάζθαινο, Αλ. Τπεχζπλνο Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ 3.MSc Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο, Μέινο ΠΟ ΚΠΔ Φηιίππσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ βηνεξεπλεηώλ κέζα από ην δίθαην Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ θαζηέξωζε ηεο απόδνζεο δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο επί πξνϊόληωλ ηεο θύζεο, ζε κεκνλωκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα. Παξάιιεια, ε αζξόα απνλνκή ηωλ δηπιωκάηωλ απηώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλωλ βην- πεηξαηείαο. Τα θαηλόκελα απηά είλαη πιένλ ηόζν ζπρλά, ώζηε έρνπλ πξνθαιέζεη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ θαη ηελ έλαξμε ζπλνκηιηώλ ζηνπο θόιπνπο αξθεηώλ δηεζλώλ νξγάλωλ θαη νξγαληζκώλ (IIED, 2011). Η θνηλωληθή ελεκέξωζε θαη κέζω απηήο ε θνηλωληθή επαηζζεηνπνίεζε απνηειεί θαίξην παξάγνληα, ν νπνίνο θαιείηαη λα δηακνξθώζεη κηα θνηλή δηεζλή πνιηηηθή. Τα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηόζν ελ δπλάκεη ηνπ θπζηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ, όζν θαη κέζω ηεο επηξξνήο θαη δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαηά ηα 20 θαη πιένλ ηειεπηαία ρξόληα, δύλαηαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν. Σηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ηόζν ν γεληθή πξνβιεκαηηθή, όζν θαη ε πξαθηηθή εκπεηξία ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Φηιίππωλ πάλω ζην ζέκα απηό. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παξαδνζηαθή Γλώζε, Γελεηηθνί Πόξνη, Βηνπνηθηιόηεηα, Πξωηόθνιιν Ναγθόγηα, 2 ν Πξωηόθνιιν Σύκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα, Γηαλνεηηθή Ιδηνθηεζία, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηζόηηκε θαηαλνκή ηωλ ωθειεηώλ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αλάπηπμε ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο έθεξε κεγάιεο επηζηεκνληθέο ηνκέο. Μεγάιεο βηνκεραλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ θαξκάθσλ, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ απνξξππαληηθψλ θαη ηεο ελέξγεηαο αμηνπνηνχλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο γελεηηθνχο ηεο πφξνπο ζηα πξντφληα ηνπο (Acharya D., 2008). Η βηνηερλνινγία φκσο είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία. Οη εκπιεθφκελνη εξεπλεηέο θαη επελδπηέο είλαη αλαπφθεπθην λα απνδεηνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ επέλδπζή ηνπο αιιά θαη γηα ην πξνζδνθψκελν θέξδνο, θαηαθεχγνληαο ζηα λφκηκα δηαζέζηκα κέζα, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή παξέρνληαη απφ ην δίθαην ηεο Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ην δίθαην Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (Chen J., 1994).

2 Η εθκεηάιιεπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ρεξζαίαο ή ζαιάζζηαο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ζχζηεκα θαηνρχξσζεο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο. ηελ πξάμε απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε θαηνρχξσζε ππφ ην θαζεζηψο δηθαίνπ Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο, δεθάδσλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ πνηθηιηψλ, γελεηηθψλ αθνινπζηψλ θαη βηνινγηθψλ κνξίσλ. Παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη ην εμήο θαηλφκελν: πνιινχο απφ απηνχο ηνπο δψληεο θπζηθνχο θαη γελεηηθνχο πφξνπο, νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί ηνπο έρνπλ αμηνπνηήζεη ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή ηνπο, ζηε δηαηξνθή θαη ζηνλ θαιισπηζκφ ηνπο. ε επηζηεκνληθέο απνζηνιέο γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ εηδψλ ζε ρεξζαία θπξίσο νηθνζπζηήκαηα, νη επηζηεκνληθέο νκάδεο θαηαγξάθνπλ ηηο γλψζεηο απηέο, ηηο αλάγνπλ ζε βηνρεκηθφ ή γελεηηθφ επίπεδν θαη θαηφπηλ ηηο θαηνρπξψλνπλ κε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Οη πεξηπηψζεηο ππεμαίξεζεο ηεο παξαδνζηαθήο γλψζεο, απνπζία πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θαηφρσλ ηεο ή ε κε δηαθαλήο θαηαλνκή ησλ σθειεηψλ αθφκε θαη αλ ππάξρεη ε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε, είλαη νπζηαζηηθά ελάληηα ζηελ αμηνπξέπεηα ησλ ηζαγελψλ ιαψλ, ζηε ζξεζθεία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Η πξαθηηθή απηή απνθαιείηαη δηεζλψο «βην-πεηξαηεία», απνδίδνληαο έηζη ηελ αίζζεζε ηεο αδηθίαο πνπ εγείξεη (Robinson D., 2010). Αλαπφθεπθηα, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα πάλσ ζηε γλψζε ηνπο. Καη αλ λαη, πσο κπνξνχλ λα ηα δηαζθαιίζνπλ. Τπφ ηελ πίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 2010 πηνζεηήζεθε ζηε Ναγθφγηα ηεο Ιαπσλίαο ην δεχηεξν Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα (εθεμήο Πξσηφθνιιν Ναγθφγηα) γηα ηελ «πξόζβαζε ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηνπο γελεηηθνύο ηεο πόξνπο θαζώο θαη γηα ηελ δίθαηε θαη ηζόηηκε θαηαλνκή ηωλ ωθειεηώλ πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο» (http://www.cbd.int/).παξάιιεια έρνπλ μεθηλήζεη ζεηξά δηαπξαγκαηεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (εθεμήο ΠΟΓΙ) (http://www.wipo.int). ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΧΦΔΛΔΗΧΝ-ΗΥΤΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Ο ΠΟΓΙ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, αιιά θαη δερφκελνο αξθεηέο πηέζεηο, έρεη μεθηλήζεη κηα ζεηξά ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ εχξεζε κηαο ιχζεο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο δίθαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ησλ σθειεηψλ, είηε κέζα απφ ηα ήδε ππάξρνληα δηεζλή ζχκθσλα, είηε κε ηελ εηζαγσγή ελφο suis generis ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηφ, έρεη ζπζηαζεί κηα εηδηθή επηηξνπή, ε IGC (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources), ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηφζν ηελ έξεπλα φζν θαη ηελ επζχλε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (WIPO Interantional Classification). Η ινγηθή πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΠΟΓΙ, ζθηαγξαθείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο νξγάλσζεο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ απφ ηελ νκάδα ησλ εηδηθψλ πνπ ρεηξίδεηαη ζέκαηα πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (Intellectual Property Experts Group- ΙΡΔG) κε βαζηθφ ζηφρν «θάζε ρωξηό, κηα νλνκαζία πξνέιεπζεο». ην πιαίζην απηήο ηεο ελεκέξσζεο, ε ίδηα νκάδα έρεη νξγαλψζεη θαη επηβιέπεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δψλησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαδνζηαθέο γλψζεηο (UNEP/CBD/WG-ABS/5/5). ε επίπεδν δηεζλνχο πνιηηηθήο αιιά θαη εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ε δπλακηθή πνπ παξαηεξείηαη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά κεγάιε αλνκνηνγέλεηα. Κξάηε πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ αλαπηχμεη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο δείρλνπλ κεγάιν βαζκφ επαηζζεηνπνίεζεο, ελψ θξάηε πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηερλνινγία, επαθίεληαη δεηθηηθά ζηελ επρέξεηα πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα θαηνρχξσζεο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Άιισζηε, παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ πνπ επέθεξε ε ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Ναγθφγηα, ε εθαξκνγή ηνπ δείρλεη πνιχ καθξηλή ππφζεζε, εθφζνλ έσο ζήκεξα (επηέκβξηνο 2012), κφλνλ 5 ρψξεο ην έρνπλ επηθπξψζεη, κε δπλαηφηεηα ζέζεσο ζε ηζρχ κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ 50 Κξάηε Μέξε (Σνπιηνπνχινπ Δ., 2012).

3 Η έιιεηςε ελφο μεθάζαξνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα θαζνξίδεη ην θαζεζηψο πξφζβαζεο ζηηο παξαδνζηαθέο γλψζεηο, νδήγεζε ζηε ζχζηαζε θαη ελεξγνπνίεζε αξθεηψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (εθεμήο ΜΚΟ), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη εηζάγνληαο ακνηβαία ζπκθσλεκέλνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. Οη ΜΚΟ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ, φπνπ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί έρνπλ αλαπηχμεη εμαηξεηηθά πινχζηα παξαθαηαζήθε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο γελεηηθνχο ηεο πφξνπο, ελψ αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηαηα θαηλφκελα βην-πεηξαηείαο (Wynberg R., 2011). Αληίζεηα, ζηνλ εμειηγκέλν ηερλνινγηθά Βνξξά, ε θνηλσληθή ελεκέξσζε δείρλεη λα είλαη ζε ηδηαίηεξα πξψηκν ζηάδην. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο κεησκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο δείρλεη λα είλαη ε απνπζία δηαθξηηψλ θαη ζπλεθηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο λα δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα επί παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ (Gepts P., 2004). Παξφιαπηα, ε ιατθή παξάδνζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Άιισζηε, ε ελδπλάκσζε ησλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ σθειεηψλ φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζην Πξσηφθνιιν Ναγθφγηα, κε ζπκκεηνρή θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ Βνξξά, ζα εληζρχζεη ηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ έσο θαη απνθπγήο θαηλνκέλσλ βην πεηξαηείαο (Σνπιηνπνχινπ Δ., 2012). Μέζα ζην πλεχκα απηφ, ην ΚΠΔ Φηιίππσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο Διιάδνο (εθεμήο ΟΒΙ), μεθίλεζε ζεηξά ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γελεηηθνχο πφξνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καβάιαο. Απψηεξν ζηφρν ησλ δξάζεσλ απηψλ απνηέιεζε ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο θαηαρψξεζεο, ε νπνία ζα έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ απφδνζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο απφ ηνλ ΟΒΙ. ΥΔΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΠΔ ΦΗΛΗΠΠΧΝ- ΤΕΖΣΖΖ Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ν ΟΒΙ κειεηά ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε βηνπνηθηιφηεηα θαη γελεηηθνχο πφξνπο λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Με ζηφρν ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν δηάινγνο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Πηινηηθά ν δηάινγνο απηφο μεθίλεζε ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Καβάιαο θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ γίλεηαη απφ ην ΚΠΔ Φηιίππσλ. Σν πξψην ζέκα πνπ πξνέθπςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ, ήηαλ εχινγα, ην θνηλφ ην νπνίν θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη. Με δεδνκέλν φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην απφδνζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο αλαγλσξίδεη κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο κε λνκηθφ πξφζσπν (Αλαζηαζφπνπινο Γ., 2008), ε αξρηθή πξφζθιεζε αθνξνχζε ζπιιφγνπο κε λνκηθή ππφζηαζε. Οη ζχιινγνη απηνί., θπξίσο πνιηηηζηηθνί, απνδείρζεθε φηη κφλν γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Καβάιαο είλαη πιένλ ησλ 120! Οη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο δηνξγαλψζεθαλ κε πξνζνρή, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε κειέηε πνιιψλ πεξηπηψζεσλ βην πεηξαηείαο, αιιά θαη ζηε παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ ηξφπν θαηνρχξσζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο αιιά θαη γηα ην πηζαλφ πιαίζην δηακνηξαζκνχ ησλ σθειεκάησλ φηαλ ζρεηίδνληαη παξαδνζηαθέο γλψζεηο. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δηαλεκήζεθε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η πξψηε βαζηθή παξαηήξεζε πνπ έγηλε αθνξά ζην κέγεζνο αιιά θαη ζηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο. Αλ θαη ε αληαπφθξηζε, αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Καβάιαο, ήηαλ κεγάιε, ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθή απφ ζπλάληεζε ζε ζπλάληεζε. Σν γεγνλφο απηφ δπζρέξαηλε ηδηαίηεξα ηηο εξγαζίεο, εθφζνλ αξρηθά δεκηνπξγνχζε θάζε θνξά ηελ ππνρξέσζε κηαο

4 εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο, ε νπνία δελ είρε ηελ ίδηα αμία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαηά δεχηεξν, ζηηο νκάδεο εξγαζίεο ζεκεηψλνληαλ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ζπκκεηνρήο. Η δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ησλ ζπιιφγσλ, ηα νπνία απέθιηλαλ απφιπηα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηηο δξάζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ είλαη θαηά ησ πιείζηνλ επηθεληξσκέλεο ζηηο εθθξάζεηο ηεο ιατθήο παξάδνζεο θαη ππήξρε κεγάιε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο παξαδνζηαθήο γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε βηνπνηθηιφηεηα θαη δε κε ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο βαζκφο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Καβάιαο φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε βηνπνηθηιφηεηα θαη γελεηηθνχο πφξνπο, απνηειεί αλαηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο ζρεηηθήο βάζεο θαηνρχξσζεο πξνο ρξήζε απφ ηνλ ΟΒΙ. Σν εμαηξεηηθά κεγάιν δείγκα ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη δηακέζνπ απηψλ, ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο, καο επηηξέπνπλ ζε αζθαιή βαζκφ λα γεληθεχζνπκε ην ζπκπέξαζκα απηφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ωο εθ ηνχηνπ, αθφκε θαη αλ ζρεδηαζηεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαηαρψξεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ, νη ζρεηηθνί έιεγρνη ζα είλαη νπζηαζηηθά αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ιφγσ κηθξήο ή θαη αλχπαξθηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ππνζηήξημεο ησλ απαξαηηήησλ ζπζηεκάησλ θαηαρψξεζεο. Η ζσζηή θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νπνηαζδήπνηε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δηαζέηνπλ ηφζν ηελ εκπεηξία φζν θαη ηελ επειημία λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλάγθε απηή. Δπηπξφζζεηα, ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ λνκνζέηε, απνηειεί άξηζηε πξαθηηθή δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο εζληθψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηφζν ηε ζηξαηεγηθή ελεκέξσζεο φζν θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη: Η έιιεηςε νπνηαζδήπνηε πξφηεξεο ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ην ζέκα Η ζεκαηηθή ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ Η χπαξμε ή φρη ζρεηηθψλ θαηαγεγξακκέλσλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο θαζψο θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο «πξνεγνύκελεο ζηάζκεο ηερληθήο» Η θνηλσληθή δπζπηζηία θαηά ηελ επαθή κε ηνλ ΟΒΙ. Η θνηλσληθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε απνηεινχζε πάληα ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθήο ράξαμεο φζν θαη ζε επίπεδν επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο. Ο ξφινο ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ παξαδνζηαθήο γλψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο, ηφζν θαηά ην λνκνζεηηθφ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηε ζπλέξγεηα ζε επίπεδν εθαξκνγήο, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαίξηνο θαη θαζνξηζηηθφο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΞΔΝΟΓΛΧΖ Acharya D., Shrivastava Α. (2008): Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices. Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur. India, ζειίδα 440. Chen J. (1994): There Is No Such Thing as Biopiracy And Its Good Thing Too. McGeorge Law Review, vol 36, ζειίδεο 1-36.

5 Gepts P. (2004): Who Owns Biodiversity, and How Should the Owners Be Compensated? Plant Physiology, vol 134, ζει Robinson D. (2010): Confronting Biopiracy. Earthscan Ltd. USA, ζειίδεο Wynberg R. (2011): Bioprospecting and ABS in South Africa. National Botanical Institute (2004), vol 104, ζειίδεο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΖ Αλαζηαζφπνπινο Γ. (2008): Γίθαην Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο. Δθδφζεηο Π. Ν. άθθνπια. Αζήλα. Σνπιηνπνχινπ Δ. (2012): Η εθκεηάιιεπζε ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε δηεζλή δηθαηνηαμία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζειίδεο θαη ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΚΑΗ ΗΣΟΣΟΠΟΗ (ηειεπηαία επίζθεςε, επηέκβξηνο 2012) (ηειεπηαία επίζθεςε, επηέκβξηνο 2012) ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ International Institute for Environment and Development (IIED) (2011): Laws on Traditional Knowledge and Access to Genetic Resources. Report on the Legal Status of Genetic Resources in National Law, Including Property Law, Where Applicable, in a Selection of Countries. UNEP/CBD/WG-ABS/5/5 (30 Απγνχζηνπ 2007). WIPO Interantional Classification.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ πγγξαθή : Δπηβιέπσλ: Ππξαγόο Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα